BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 11 från Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 11 från Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)"

Transkript

1 BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET Fråga nr 11 från Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) Angående: Förtroendet för GUSP Avsikten med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken är att EU genom ett enigt och kraftfullt uppträdande på den internationella arenan skall bidra till fred och säkerhet i Europa och i vår omvärld. Medlemsstaternas agerande i Irakkonflikten har varit det motsatta, har följt nationella intressen och skadat EU:s utrikespolitiska trovärdighet och GUSP. Tyvärr har ordförandeskapet bidragit till splittringen genom att ensidigt ta ställning för den fransk-tyska linjen. Det är ordförandeskapets uppgift att försöka finna kompromisser och gemensamma lösningar som kan bidra till ett enat EU-uppträdande i olika frågor. Det danska ordförandeskapet visade en stor kompetens på detta område. Osämjan i Irakkonflikten har inte minst bidragit till minskat förtroende för EU i anslutarländerna. Vilka initiativ avser det grekiska ordförandeskapet att ta för att en liknande situation inom utrikespolitiken i framtiden skall undvikas? Ordförandeskapet har gjort stora ansträngningar för att EU skall ha en enig ståndpunkt under Irakkrisen, eftersom det liksom frågeställaren anser att enighet ger styrka att göra sin röst hörd på den internationella scenen. Därför antog rådet konkreta slutsatser om Irak vid sitt möte 27 januari. För att sända ett klart budskap till de irakiska myndigheterna togs en kontakt den 4 februari på basis av dessa slutsatser, som även stöddes av de 13 kandidatländerna. Ordförandeskapet tog sedan initiativ till ett extraordinärt möte med Europeiska rådet den 17 februari som ledde till en gemensam förklaring som följande dag fick stöd av kandidatländerna. I dessa förklaringar har EU nått en överenskommelse om de centrala frågorna i krisen: Saddam Hussein skall avrusta vad gäller massförstörelsevapen. FN skall vara centralt i dessa ansträngningar. Inspektionerna skall få en möjlighet att genomföras, men de skall inte fortsätta på obestämd tid om inte Irak samarbetar. Krig är inte oundvikligt. Våld skall endast användas som en sista utväg. Frågan ligger nu hos säkerhetsrådet. Ordförandeskapet kommer att fortsätta sina ansträngningar att nå en gemensam linje i denna och andra frågor. Angående: Medlemsstaternas folkmängd Fråga nr 12 från Francesco Enrico Speroni (H-0096/03) I de protokoll som har bifogats till Nicefördraget används uttrycket unionens hela befolkning, vilket inte ges någon närmare definition. Avser man härmed alla de som är bosatta i unionen och som har unionsmedborgarskap, eller avser man alla de som är bosatta i unionen, inklusive de som saknar unionsmedborgarskap? Är det möjligt att göra andra tolkningar av det ovannämnda uttrycket? Hur betraktas vid beräkning av unionens hela befolkning de unionsmedborgare som är bosatta utanför unionen? För att man skall kunna fastställa beslutsförhet på 62 procent är det viktigt att känna till hur de enskilda medlemsstaternas folkmängd beräknas. Kan en medlemsstats folkmängd definieras på något av följande sätt? a) Alla de som är bosatta i den berörda medlemsstaten, oberoende av deras medborgarskap; b) Alla de som är bosatta i den berörda medlemsstaten och som har medborgarskap i den berörda medlemsstaten eller i en annan medlemsstat; c) Endast

2 de av den berörda medlemsstatens medborgare som är bosatta i denna medlemsstat; d) Endast de av den berörda medlemsstatens medborgare som är bosatta i denna medlemsstat eller i en annan medlemsstat; e) Alla medborgare i den berörda medlemsstaten, oavsett var de är bosatta; f) Annan definition. Rådet informerar ledamoten om att man ännu inte har diskuterat dessa specifika aspekter, men att dessa frågor liksom effekten av dem kommer att undersökas i god tid före den 1 november Fråga nr 13 från Anna Karamanou (H-0100/03) Angående: Beskyllningar mot EUROPOL om ekonomiska oegentligheter Revisionsrätten anklagar i en färsk men ännu inte offentliggjord rapport EUROPOL - vars uppgift ju är att bekämpa organiserad brottslighet - för ekonomiska oegentligheter och bristande öppenhet vad organets budget och finanser beträffar. I rapporten koncentreras kritiken mot ett belopp på euro som gäller EUROPOLs före detta vicedirektör David Valls-Russells löneinkomster under 18 månader, lön som utbetalades till honom trots avsaknad av rättslig grund, eftersom han avgått på grund av en ekonomisk skandal vid sitt direktorat. Vidare talas det i rapporten om olaglig finansiering av installation och användning av telefoner och fax i tjänstemäns privata bostäder. Vilka åtgärder ämnar rådet vidta, dels för att utreda denna allvarliga fråga och dels för att skapa förutsättningar för att EUROPOL faktiskt skall tjäna det syfte för vilket det grundats och alltså fungera på grundval av de principer om öppenhet, ansvar och redovisningsskyldighet som styr EU:s samtliga institutioner och organ? Den rapport från Europols gemensamma revisionsrätt som Europaparlamentets ledamot hänvisar till utgör en del av förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet enligt artikel 36 i Europolkonventionen. Rådet har inte intagit någon ståndpunkt avseende en möjlig ansvarsfrihet för Europols direktör för år Så snart rådet har avgjort denna fråga kommer vidare information att tillställas Europaparlamentet. Angående: Mänskliga rättigheter i Iran Fråga nr 14 från Ulla Margrethe Sandbæk (H-0101/03) Av den iranske utrikesminister Kamal Kharaszis tal inför utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik framgick det att förbättringar i anslutning till de mänskliga rättigheterna i Iran är något som helt och hållet faller utanför den iranska regeringens behörighetsområde. Då detta är fallet, vilket innehåll har då den så kallade konstruktiva dialog som förs mellan EU och den iranska regeringen? Kan rådet vänligen tala om för oss hur länge det kommer att acceptera både stening av kvinnor och avrättningar, utan att avbryta samarbetet med den iranska regeringen? Vad beträffar det tal man hänvisar till i frågan så finns det en bestämmelse som säger att rådet inte får kommentera tal som hålls av politiker. Rådet hyser för sin del inga tvivel om att den iranska regeringen är medveten om sitt behörighetsområde och sitt ansvar på området för mänskliga rättigheter. Det är i själva verket av just denna anledning som den iranska regeringen engagerar sig inte enbart i en dialog med Europeiska unionen och med en antal andra länder som t.ex. Australien, om frågor kring mänskliga rättigheter, utan även i ett samarbete med Förenta nationerna och dess olika

3 mekanismer inom området för mänskliga rättigheter, vilka övervakar hur stater efterlever internationell människorättslagstiftning. Under alla omständigheter känner rådet inte till några delar av utrikesminister Kharaszis tal till Europaparlamentet som skulle kunna ha givit upphov till detta missförstånd. Den konstruktiva karaktären hos Europeiska unionens människorättsdialog med Iran behöver inte ifrågasättas. Huvudinnehållet i dialogen består i diskussionen av samtliga frågor som är av intresse för Europeiska unionen avseende människorättssituationen i Iran, samt i utforskningen av hur Europeiska unionen kan bistå eller stödja framsteg som leder till förbättringar i alla dessa frågor. Europeiska unionen har från början insett att man, för att göra dialogen så konstruktiv som möjligt och för att gynna diskussionen i Iran för förändring inom landet på alla nivåer, måste involvera inte bara alla relevanta delar av den iranska regeringen - rättsväsendet såväl som parlamentet och utrikesministeriet utan även det civila iranska samhället, akademiker, icke-statliga organisationer och den islamiska kommissionen för mänskliga rättigheter. Därför valde Europeiska unionen att organisera den första sessionen av människorättsdialogen mellan Europeiska unionen och Iran den 16 och 17 december 2002 som en rundabordskonferens med deltagare från samtliga ovan nämnda sektorer av den iranska regeringen och det iranska samhället. Detta följdes sedan av separata regeringssamtal som involverade det iranska rättsväsendet, parlamentet och utrikesministeriet. Livfullheten och öppenheten i diskussionen även inom den iranska delegationen sågs av Europeiska unionen som ett tecken på att detta tillvägagångssätt är det rätta, och Europeiska unionen tänker hålla fast vid denna modell under överskådlig framtid. Europeiska unionen tog upp frågan om dödsstraff med den iranska regeringen under sitt undersökningsuppdrag i Teheran i september/oktober 2002, såväl som under den första sessionen av människorättsdialogen i december. Rådet noterar att man inte har mottagit några bestyrkta bevis på något fall där en människa stenats till döds i Iran sedan inledandet av människorättsdialogen mellan Europeiska unionen och Iran i oktober förra året. Europeiska unionen kommer att fortsätta att sätta press på den iranska regeringen i denna fråga tills situationen har förbättrats, vilket Europeiska unionen också gör vad gäller alla andra länder med vilka man för en politisk dialog och vilka fortfarande tillämpar dödsstraff. Fråga nr 15 från Maurizio Turco (H-0102/03) Angående: Det grekiska ordförandeskapets prioriteringar och effektiviteten i de internationella fördragen om narkotika I dokumentet Det grekiska ordförandeskapets prioriteringar 2003 står det: Effektiviteten i befintliga internationella fördrag om kontroll av narkotikatillverkning och narkotikahandel bör ses över. Det första tillfället att behandla denna fråga blir vid FN:s narkotikakommissions möte i Wien den 8 17 april i år. Vad tänker rådet föreslå inför översynen av fördragen? Avser rådet att föreslå att ett möte äger rum för att diskutera översynen av de internationella fördragen, eller tänker rådet redan inför mötet i april framföra förslag om en sådan översyn? Hur långt har rådet kommit i sitt arbete? Fråga nr 16 från Benedetto Della Vedova (H-0104/03) Angående: Klassificering av cannabis inom internationell rätt FN-konventionen om narkotika från 1961 klassificerar cannabis i förteckning I tillsammans med de allra farligaste narkotiska preparaten så som heroin, och i förteckning IV, som innehåller narkotiska preparat från förteckning I, vilka anses ha ett begränsat terapeutiskt värde och ytterst skadliga egenskaper. I FN-konventionen från 1988 betraktas huvudbeståndsdelen i cannabis, THC, endast som ett psykotropiskt ämne. Logiken i denna klassificering kan följaktligen starkt ifrågasättas: faktum är att en växt som innehåller 3 procent av huvudbeståndsdelen THC behandlas strängare än 100 procent rent THC. Anser rådet att klassificeringen av cannabis i förteckning I tillsammans med heroin är riktig och att cannabis är lika farligt som heroin? Är klassificeringen av cannabis i förteckning IV riktig? Anser rådet att cannabis inte har något medicinskt värde och att cannabis skall behandlas strängare än dess huvudbeståndsdel? Ämnar rådet diskutera och lämna ett ändringsförslag till medlemsstaterna i syfte att få till stånd en omklassificering av cannabis i FN-konventionerna?

4 Fråga nr 17 från Gianfranco Dell'Alba (H-0106/03) Angående: Narkotikabekämpning, internationella konventioner och dödsstraff I FN:s konventioner om narkotika från 1961, 1971 och 1988 förbjuds och olagliggörs en rad narkotikarelaterade verksamheter (odling, produktion, export, import, konsumtion, försäljning m.m.). Många länder har till följd av dessa konventioner infört dödsstraff för dessa brott. Dessa länder är bland andra Kina, Malaysia, Vietnam, Singapore, Kuwait, Iran, Thailand, Filippinerna och Indonesien. Anser inte rådet att man, i enlighet med Europeiska unionens internationella hållning avseende dödsstraff, brådskande måste se över dessa konventioner i syfte att förbjuda dödsstraffet för narkotikarelaterade brott? Om ja, avser rådet att ta upp problemet och lägga fram ett förslag om ändring via EU:s medlemsstater, som alla skrivit på konventionerna, i samband med FN:s kommande sammanträde om narkotika, som kommer att äga rum i april 2003 i Wien? Gemensamt svar Förberedelserna inför det 46:e sammanträdet i Förenta nationernas narkotikakommission har inletts i behöriga rådsorgan i Bryssel och Wien. Sammanträdet, som kommer att hållas från den 8 till den 17 april 2003, innefattar en ministerdel den april 2003 under vilken man kommer att diskutera svårigheter som uppstått vad gäller uppnåendet av de mål som fastställts i den politiska förklaring som antogs av generalförsamlingen vid dess 20:e särskilda sammanträde i juni Under förberedelserna inför ordförandeskapets förklaringar vid det ordinarie sammanträdet såväl som vid ministerdelen kommer vederbörlig hänsyn att tas till riktlinjerna i meddelandet om halvtidsöversynen av Europeiska unionens handlingsplan för narkotikabekämpning. I detta meddelande sägs att ökad uppmärksamhet bör ägnas åt det växande hot som produktionen och konsumtionen av syntetiska droger utgör. I Europeiska unionens förberedande arbete har hittills ingen diskussion hållits beträffande problem så som de frågor som Europaparlamentets ledamot tar upp, dvs. ändring av konventionen, klassificering av cannabis inom internationell rätt och dödsstraff. Fråga nr 18 från José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (H-0112/03) Angående: Avskaffande av allmänna preferenssystemet för vissa sektorer i Centralamerika och Andinska gemenskapen genom användning av moduleringsinstrumentet Anser rådet att avskaffandet av preferenssystemet (genom att EU antar förslag till rådets förordning (KOM/2003/0045 slutlig) om tillämpning av artikel 12 i förordning (EG) 2501/ ) för levande växter, blommor, frukt och grönsaker från Colombia genom att använda moduleringsinstrumentet kommer att hjälpa ett land med omkring 26 miljoner fattiga, ca dödsfall p.g.a. våld om året och omkring 10 kidnappningar om dagen i landets kamp mot narkotikaframställning och narkotikahandel? Anser inte rådet att denna åtgärd kan äventyra de bräckliga framsteg på det sociala och ekonomiska området samt på miljöområdet som Costa Rica gjort i en sektor som ger arbete till kvinnliga familjeförsörjare och invandrare från Nicaragua och som är koncentrerad till missgynnade regioner i landet, där naturkatastrofer ofta inträffar? Anser inte rådet att tillämpningen av moduleringsinstrumentet för de länder som omfattas av det allmänna preferenssystemet (narkotikabekämpning), kan snedvrida målsättningarna bakom skapandet av denna handelsordning som sannolikt är den mest lyckade av dem som EU har antagit med avseende på utvecklingsländerna och som är av avgörande betydelse för de andinska och centralamerikanska länderna nu då de befinner sig i en regional kris? Tror rådet att situationen i dessa länder kommer förbättras under de månader som förordningens ikraftträdande har skjutits upp? Anser inte rådet att detta kan tolkas som en negativ signal till dessa länder nu då toppmötet i Madrid har ställt frihandel för Centralamerika och för Andinska gemenskapen i utsikt? Vilka reaktioner har rådet fått från de länder som omfattas av preferenssystemet? 1 EGT L , s.1.

5 Den 13 februari 2003 mottog rådet det förslag från kommissionen till rådets förordning som ledamoten hänvisar till och man är för närvarande i färd med att granska det. Rådet har för avsikt att fatta ett beslut beträffande detta före den 14 maj, i linje med den tidtabell som fastställts genom det föreskrivande förfarandet. Sektoriell utfasning är ett kännetecken för Europeiska unionens ordning med allmänna tullförmåner. Sådan utfasning är avsedd att ge förmåner åt länder som inte är i stånd att klara av internationell konkurrens utan ett förmånstillträde till marknaden beslutade rådet att denna av principiella skäl också bör gälla de särskilda ordningarna för bekämpning av narkotikaproduktion och narkotikasmuggling, liksom den redan tillämpas generellt för ordningen med allmänna förmåner. Europeiska unionen är fortfarande förpliktad till de åtaganden som ingåtts beträffande en eventuell framtida överenskommelse, inklusive ett frihandelsavtal som träffats under toppmötet mellan Europeiska unionen, Latinamerika och Västindien. Europeiska unionen har informerats om en del latinamerikanska länders ståndpunkt beträffande den föreslagna tillämpningen av utfasningssystemet inom ordningen med allmänna förmåner. Fråga nr 19 från Antonios Trakatellis (H-0117/03) Angående: Rådets försening med att utfärda en gemensam ståndpunkt angående direktivet om handel med utsläppsrätter för växthusgaser Kan rådet förklara varför det, efter den politiska överenskommelse som nåddes den 11 december 2002, dröjer med att utfärda den gemensamma ståndpunkten i anslutning till förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om att inrätta ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom EU samt ändringen av rådets direktiv 96/61/EG 1? När kommer ståndpunkten att meddelas parlamentet och varför har detta ärende inte getts prioritet i det grekiska ordförandeskapets program? Jag skulle när det gäller denna fråga vilja försäkra ledamoten om att rådet är starkt engagerat i att främja genomförandet av Kyotoprotokollet, vilket naturligtvis även inbegriper införandet av åtgärder som kan hjälpa Europeiska unionen att uppnå sina mål. En av dessa åtgärder är det föreslagna systemet med handel med utsläppsrätter för växthusgaser. Texten i den gemensamma ståndpunkten är under granskning för att färdigställas i tekniskt och språkligt avseende och avsikten är att den formellt skall sändas till Europaparlamentet så snart som möjligt. Den gemensamma ståndpunkten förväntas vara redo att vidarebefordras till Europaparlamentet i slutet av mars. Angående: Minskning av utsläpp av växthusgaser Fråga nr 20 från Bill Newton Dunn (H-0895/02) Vilka framsteg har rådet gjort när det gäller att minska energiförbrukningen i sina egna byggnader, i syfte att föregå med gott exempel för resten av unionen? 1 EGT L 257, , s. 26.

6 När det gäller denna fråga vill jag försäkra ledamoten om att rådet är starkt engagerat i att främja genomförandet av Kyotoprotokollet och intresserar sig också för energiförbrukningen. Jag skulle i detta avseende vilja hänvisa till antagandet av det senaste direktivet om byggnaders energiprestanda (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG av den 16 december 2002). Det grundläggande målet som ligger bakom detta direktiv är att främja förbättringar av byggnaders energiprestanda inom Europeiska unionen. Effektiv energianvändning i byggnader främjas även genom det så kallade SAVE-direktivet (93/76/EEG). Vidare godkände rådet i sina slutsatser av den 30 maj och av den 5 december 2000 kommissionens handlingsplan för effektiv energianvändning och efterfrågade särskilda åtgärder inom byggsektorn. Rådet erkände dessutom betydelsen av effektiv energianvändning i sina slutsatser av den 10 oktober 2000 om gemensamma och samordnade strategier och åtgärder inom Europeiska unionen för att minska utsläpp av växthusgaser, och har på så vis bidragit till uppnåendet av målen i det europeiska klimatförändringsprogrammet (ECCP). Vad beträffar policyn för de egna byggnaderna har rådstjänsterna redan under flera år tagit initiativ för att minska energiförbrukningen. När det gäller dessa byggnader handlar det i huvudsak om försök till energibesparingar genom: automatisk eller fjärrstyrd släckning av belysningen i lokalerna; utbyte av gammal belysningsapparatur mot ny och mer avancerad sådan; förbättring av apparater för värmeproduktion och värmereglering, samt förbättring av luftkonditioneringen. För en ny byggnad på projektstadiet avser man även att förutom den teknik som innebär störst besparingar vad gäller energiförbrukningen också installera ett kraftvärmeverk (kombinerad el- och värmeproduktion). Inom transportområdet har rådet vidtagit följande initiativ: man har nyligen inlett ett anbudsförfarande i syfte att utse en rådgivare som skall delta i upprättandet och genomförandet av en plan avseende verksamhetens transporter; i förbindelse med detta har antalet parkeringsplatser för dessa byggnader minskat i storleksordningen 10 procent och samtidigt har antalet platser som är reserverade för cyklar ökat. Angående: Situationen i Västsahara Fråga nr 21 från Yasmine Boudjenah (H-0894/02) Den 29 december 1998 antog rådets ordförandeskap ett uttalande om Västsahara. Sedan dess har läget varit blockerat framför allt på grund av den marockanska regeringens förhalningstaktik i syfte att förhindra att den planerade folkomröstningen hålls. Det faktum att man inte finner någon korrekt lösning på denna konflikt påverkar emellertid stabiliteten i hela Maghrebregionen. Har rådet för avsikt att vidta kraftfulla åtgärder, till exempel genom att anta ett nytt uttalande, för att fredsprocessen skall kunna återupptas och utmynna i en korrekt genomförd, fri och opartisk folkomröstning om självständighet för Västsaharas folk (som rådet förelade sig redan i december 1998)? Rådet följer uppmärksamt diskussionerna inom Förenta nationernas säkerhetsråd och stöder fullt ut de ansträngningar som görs av Förenta nationernas generalsekreterares personliga sändebud, James Baker, i sökandet efter en hållbar lösning som innebär en fullständig respekt för de mänskliga rättigheterna och demokratin. Förenta nationerna har visat sin vilja att omstrukturera de ansträngningar som behövs för en lösning på problemet och Baker begav sig åter till regionen i januari. Under tiden uppskattar Förenta nationerna att åtgärder av humanitär karaktär, även med syfte att återupprätta förtroendet mellan parterna, bör vidtas utan dröjsmål. I december förra året underströk Förenta nationerna sålunda på nytt för de berörda parterna nödvändigheten av att så snart som möjligt frige alla marockanska krigsfångar som fortfarande hålls fängslade i Tindouf-lägret under verkligt svåra fysiska och psykiska förhållanden.

7 Rådet avser inte att i det nuvarande läget anta en ståndpunkt av den typ som ledamoten föreslår i denna fråga. Fråga nr 22 från Josu Ortuondo Larrea (H-0897/02) Angående: Mötet i rådet (jordbruk och fiske) i Bryssel den 16 december 2002 Mellan den 16 och 19 december 2002 sammanträdde EU-medlemsstaternas jordbruks- och fiskeministrar i Bryssel. Tre autonoma regioner i Spanien med lagstiftningsbefogenheter för jordbruks- och fiskefrågor, nämligen Andalusien, Galicien och Baskien, hade flera veckor tidigare bett Spaniens ständiga representation i EU, inte om att få delta vid sammanträdet, utan endast om att få tillträde till det pressrum där man ger direkt information till medierna om hur förhandlingarna mellan företrädarna för de olika regeringarna fortskrider. Rådet är säkert medvetet om hur viktiga de beslut som skulle tas vid ministermötet anses vara. Men den spanska regeringen gav ett negativt svar på regionernas förfrågan. Jag frågar nu därför rådets ordförandeskap om det kan informera mig om det var några företrädare för inomstatliga enheter, såsom delstater, regionala regeringar, konstitutionella regioner, autonoma regeringar etc. som deltog inom medlemsstaternas respektive delegationer, och, om så var fallet, vilken eller vilka medlemsstater det handlar om. Jag vill också veta om det funnits flera tillfällen då dessa regionala företrädare deltagit vid rådets ministermöten, vilket politikområde det än handlat om. Tycker inte rådet att det är motsägelsefullt att den spanska statens konstitution anger att det finns autonoma enheter i landet, men att centralregeringen sedan inte tillåter dessa enheter att försvara sina konstitutionella rättigheter då gemenskapsbesluten fattas, och att de inte ens kan få direktinformation om de beslut som berör dem? Under det möte i rådet (jordbruk och fiske) den december 2002 som ledamoten hänvisar till utgjordes den belgiska delegationen av Belgiens jordbruksminister såväl som av jordbruksministrarna från de vallonska och flamländska regeringarna. Allmänt sett har det i själva verket vid flera tillfällen inträffat att dessa medlemsstater under möten i rådet, där man behandlat lagstiftningsärenden som i en del medlemsstater ligger inom de regionala myndigheternas behörighet, inkluderat företrädare från dessa senare i sin delegation. Vi vill rikta ledamotens uppmärksamhet mot artikel 203 i EG-fördraget, i vilken fastställs att rådet skall utgöras av en företrädare från varje medlemsstat på ministernivå med befogenhet att involvera regeringen i medlemsstaten, vilket återges i bilaga I till rådets arbetsordning genom den bestämmelse som fastställer att det åligger varje medlemsstat att själv besluta om sin representation i rådet. Fråga nr 24 från Ole Krarup (H-0899/02) Angående: José Maria Sison/Förteckning över misstänkta terrorister Professor José Maria Sison som verkar i Holland, Filippinerna, USA och andra delar av världen står inte anklagad för någon kriminell gärning. Kan rådet redogöra för bakgrunden till att han upptagits på förteckningen över misstänkta terrorister? Fråga nr 25 från Jonas Sjöstedt (H-0900/02) Angående: Filippinska organisationer och EU:s terroristlista

8 Den högsta domstolen i Nederländerna, De Raad van State, har utfärdat ett domslut enligt vilket professor José Maria Sison är en politisk flykting i enlighet med artikel 1 A i flyktingkonventionen. Förenta Nationernas flyktingkommissionär och Amnesty International har också bekräftat detta. Hur kan rådet - med Förenta Staternas president Bushs ord som enda grund - hävda att José Maria Sison är terrorist? Fråga nr 26 från Herman Schmid (H-0903/02) Angående: Filippinsk organisation och EUs terrorlista Nya folkets armé måste lyftas från EUs terroristlista. Är det inte sant att rådet godkänt överrenskommelsen (comprehensive agreement) om respekt för de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt som slutits mellan den filippinska regeringen och den filippinska nationella demokratiska fronten (National Democratic Front of the Philippines)? Från nr 27 från Marianne Eriksson (H-0001/03) Angående: New People's Army och förteckningen över terrorister Har rådet beaktat att filippinska National Democratic Front har för avsikt att ansluta sig till Genevekonventionen och dess första tilläggsprotokoll, som bland annat New People s Army (nya folkarmén) undertecknat och deponerat hos det schweiziska federala rådet och Röda korsets internationella kommitté i juli 1996? Hur kan en organisation som New People s Army kallas för terroristorganisation då den ansluter sig till Genevekonventionen och dess första tilläggsprotokoll? Gemensamt svar Jag tillåter mig att ge ett svar på de fyra frågor som ställts om filippinska organisationer och EU:s lista på terrorister. Rådet har inte diskuterat någon överenskommelse om respekt för mänskliga rättigheter och internationell humanitär lagstiftning som skulle ha förhandlats fram mellan Filippinernas regering och Filippinernas nationella demokratiska front (NDFP). Ej heller har det diskuterat NDFP:s förklaring att man ämnar följa Genèvekonventionen och protokoll 1. Vad beträffar ledaren för Nya folkarmén, Jose Maria Sison, så beslöt rådet den 28 oktober 2002 att föra upp honom på EU:s lista, vilket grundades på en detaljerad och djupgående granskning av tillgänglig information helt i enlighet med föreskrifterna i den gemensamma ståndpunkten 2001/931/GUSP, artikel 1.4 av den 27 december Rådet vill också påminna frågeställarna om att det inte är nödvändigt att en person åtalas för brott för att kunna föras upp på listan. Kriterierna för listan är precis de som föreskrivs i den gemensamma ståndpunkten, artikel 1.4 enligt ovan. Rådet vill också klargöra att Sison aldrig har fått status som politisk flykting så som föreskrivs i FN:s konvention om flyktingstatus artikel 1A. En begäran från Sison om sådan status i Nederländerna avslogs i domstolen med motiveringen att det fanns starka skäl att misstänka att Sison hade begått brott i Filippinerna enligt flyktingkonventionen artikel 1F. Detta beslut har bekräftats av alla överklagningsinstanser i Nederländerna. Ändå har, så vitt rådet känner till, Sison inte utvisats till Filippinerna, trots att han inte har officiell status. Fråga nr 28 från Lennart Sacrédeus (H-0901/02) Angående: Köpenhamnskriterierna och ockupation av en blivande medlemsstat

9 I ljuset av att Turkiet sedan 1974 ockuperar 37 procent av Republiken Cypern vill jag fråga rådet om det finner att detta är förenligt med Köpenhamnskriterierna om mänskliga rättigheter, demokrati och marknadsekonomi? Är det möjligt för ett land som Turkiet att inleda medlemskapsförhandlingar med unionen vid fortsatt ockupation av en framtida medlemsstat som Cypern? EU har flera gånger bekräftat sin ståndpunkt gällande Cypern. Rådet vill uppmana er att bekanta er med Europeiska rådets slutsatser, där EU:s ståndpunkt upprepats med jämna mellanrum. Framför allt understryker rådet slutsatserna från Europeiska rådets möte i december i Köpenhamn, där unionen uppmuntrar Turkiet att energiskt gå vidare med sin reformprocess. Om Europeiska rådet i december 2004 beslutar, på basis av kommissionens rapport och rekommendation, att Turkiet uppfyller de politiska Köpenhamnkriterierna, kommer EU att inleda anslutningsförhandlingar med Turkiet så snart som möjligt. Det är klart att EU förväntar sig att Turkiet skall samarbeta på ett konstruktivt sätt för att en lösning skall nås. Enligt det gällande anslutningspartnerskapet kräver man att Turkiet kraftigt stöder FN:s ansträngningar att finna en helhetslösning. I fjol lade FN fram en plan för en helhetslösning på det cypriotiska problemet. Planen utgör grunden för de nuvarande förhandlingarna mellan de båda cypriotiska parterna. Rådet understryker att det beslutades i Köpenhamn att Cypern kommer att bli en ny EU-medlemsstat så snart anslutningsförhandlingarna avslutats med landet. I punkterna i ordförandeskapets slutsatser erinrar unionen om sin beredvillighet att anpassa villkoren för en uppgörelse i enlighet med de principer som EU grundas på. Den nya turkiska regeringen har upprepade gånger påpekat att den stöder förhandlingarna utgående från FN:s plan, även om man ännu inte har sett några omfattande och konstruktiva initiativ från turkarnas sida. EU hoppas nå fram till en snabb lösning med Turkiets stöd, förhoppningsvis redan i mars, i enlighet med FN:s nya tidtabell och i tid för att ett enat Cypern skall kunna underteckna anslutningsfördraget den 16 april Fråga nr 29 från Brian Crowley (H-0904/02) Angående: Turismstrategi och det grekiska ordförandeskapet Med tanke på den viktiga roll turistsektorn spelar i samtliga medlemsstaters ekonomier, i synnerhet i mindre gynnade områden, och med tanke på den förestående utvidgningen av Europeiska unionen, kommer det grekiska ordförandeskapet att meddela huruvida det har för avsikt att främja en turismstrategi för dagens och framtidens Europeiska union? Ledamoten kommer att märka att det efter rådets antagande den 21 maj 2002 av resolutionen om den europeiska turismens framtid är det grekiska ordförandeskapets avsikt att se till att ordentliga framsteg äger rum även i fortsättningen enligt en gemenskapsstrategi avseende framtiden för den europeiska turismen. Ordförandeskapet kommer inom denna ram att betona följande aspekter: utvecklingen av nödvändiga mekanismer för inlemmande av turismintressen i gemenskapsstrategier och särskilt sådana med anknytning till: transport; konsumentskydd; sysselsättning; den europeiska turismens betydelse för konkurrensen och för utvecklingen av den europeiska ekonomin; den hållbara utvecklingen av turismen efter utarbetandet och genomförandet av en Agenda 21 för turism. Ordförandeskapet medger dessutom att det finns ett behov av: en dialog mellan den offentliga sektorn och Europas turismindustri, huvudsakligen inom ramen för det årliga europeiska forumet; främjande av samarbetsnätverk, särskilt vid interregionalt eller gränsöverskridande samarbete med gemenskapsstöd;

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 januari 2002 ARBETSDOKUMENT om kommissionens förslag till rådets förordning om domstols

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter Inledning Europarådets medlemsstater och övriga stater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets ändamål är att uppnå en större

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄRT FÖRSLAG 2000/0328(COD) 3 april 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av utrikesdepartementet SÖ 2013:20 Nr 20 Protokoll om det irländska folkets oro rörande Lissabonfördraget Bryssel den 13 juni 2012 Regeringen

Läs mer

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I EUROPEISKA GEMENSKAPENS MEDLEMSSTATER, FÖRSAMLADE I RÅDET, HAR ENATS OM FÖLJANDE INTERNT AVTAL MELLAN FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, OM ÄNDRING AV DET INTERNA AVTALET AV DEN 18 SEPTEMBER 2000 OM ÅTGÄRDER OCH FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV AVS EG-PARTNERSKAPSAVTALET

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA IX UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION

5c'(765(62/87,21 DYGHQ. om kvinnor och vetenskap EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION (8523(,6.$ 81,21(165c' %U\VVHOGHQMXQL 25HQ /,0,7( 5(&+ 5c'(765(62/87,21 DYGHQ om "kvinnor och vetenskap" EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION av följande skäl: 1. Främjandet av jämställdhet

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 8.10.2013 B7-0000/2013 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om Kosovos europeiska

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

MARKT/2513/02 SV Orig. EN. UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE

MARKT/2513/02 SV Orig. EN. UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE MARKT/2513/02 SV Orig. EN UTKAST TILL BESLUT OCH SLUTSATSER VID FÖRSÄKRINGSKOMMITTÉNS 30:e SAMMANTRÄDE Bryssel den 16 april 2002 1. Dagordning Dagordningen för sammanträdet antogs. 2. Protokoll för det

Läs mer

MARKT/2526/02 SV Orig. EN GATS och den internationella utvecklingen Lägesrapport

MARKT/2526/02 SV Orig. EN GATS och den internationella utvecklingen Lägesrapport MARKT/2526/02 SV Orig. EN GATS och den internationella utvecklingen Lägesrapport Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgien. Telefon: +32-2-299.11.11 Kontor: C107

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013

Kommittédirektiv. Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet. Dir. 2013:59. Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Kommittédirektiv Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Dir. 2013:59 Beslut vid regeringssammanträde den 23 maj 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0079 SV 01.12.2000 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B RÅDETS DIREKTIV 2000/79/EG av den 27 november 2000 om genomförande

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel

Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel Europeiska företagspanelen: Frågeformulär om offentlig upphandling - Rättsmedel 543 svar Ange inom vilken sektor som företaget huvudsakligen är verksamt D - Tillverkning 133 24,50% G - Partihandel och

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel 21/VIII/2007 K(2007) 3926 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 21/VIII/2007 om genomförande av rådets beslut 2007/435/EG med avseende på antagandet av strategiska

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED

EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED EUROPEISKA KOMMISSIONEN REGLER FÖR GOD FÖRVALTNINGSSED Kontakter med allmänheten Vitboken om administrativ reform antogs av kommissionen den 1 mars 2000. Där anges grundprinciperna för EU-förvaltningen:

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1,

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1, P5_TA-PROV(2003)0446 Ansvarsförsäkring för motorfordon ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 72/166/EEG,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för rättsliga frågor 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0137(COD) 10.1.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia

Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia Förordning 147/2003, Somalia [10281] Somalia Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13-05-2003 C(2003)1471fin Ärende: Statligt stöd N 591/2002 - Finland CIRR - system för finansiering av fartyg Herr Minister, (1) Efter att ha granskat de upplysningar

Läs mer

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter *

Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * Fakultativt protokoll till konventionen om barnets rättigheter vid indragning av barn i väpnade konflikter * De stater som är parter i detta protokoll, som uppmuntras av det överväldigande stödet för konventionen

Läs mer

Kort om Barnkonventionen

Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Kort om Barnkonventionen Alla barn har egna rättigheter Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens 2 miljarder barn. Då antog FNs generalförsamling konventionen om barnets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning nr 1285/2007, ingiven av Giovanni Maria Turra, (italiensk medborgare), för Società

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 20.2.2015 L 47/29 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 1 Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING Dokument 8879 18 oktober 2000 Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk Meddelande Av Europarådets generalsekreterare

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 10.5.2012 2012/2037(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om genomförandet av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal (2012/2037(INI))

Läs mer

Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien)

Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien) Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien) Vladimir Bastidas Venegas Doktorand, SU Fakta Direktiv 2004/113 om likabehandling av män

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER DEL 3. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. torsdagen den 23 april 2009 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-200 ANTAGNA TEXTER DEL 3 från sammanträdet torsdagen den 23 april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 425.402 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 30 juni 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0021 (NLE) 10010/15 CORDROGUE 49 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Utkast till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT. av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den K(2002) 99 Utkast till KOMMISSIONENS BESLUT av den [ ] om ändring av dess arbetsordning BILAGA BESTÄMMELSER FÖR DOKUMENTHANTERING Utkast till KOMMISSIONENS

Läs mer

L 90/4 Europeiska unionens officiella tidning 28.3.2013

L 90/4 Europeiska unionens officiella tidning 28.3.2013 L 90/4 Europeiska unionens officiella tidning 28.3.2013 RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 296/2013 av den 26 mars 2013 om ändring av förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling 8.7.2015 B8-0000/2015 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om Ecuadors

Läs mer

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor RÄTTSLIGA I HELA EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA 2014-2020 Rättsliga frågor EU-STÖD TILL ETT EUROPEISKT OMRÅDE FÖR RÄTTSLIGA Samarbete kring civil- och straffrättsliga frågor är nödvändigt för att kunna

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 29.8.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 0480/2005, ingiven av Eric Støttrup Thomsen, dansk medborgare, för föreningen Romano,

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för framställningar 31.10.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 1587/2008, ingiven av Nevena Asenova, bulgarisk medborgare, för Initiativkommittén

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetkontrollutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetkontrollutskottet EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 8.4.2008 ARBETSDOKUMENT 1 nr 2 om budgetöversynen Godtagbar risk för fel Budgetkontrollutskottet Föredragande: Herbert Bösch 1 Ett arbetsdokument är

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 december 2010 (13.12) (OR. en) 17769/10 DEVGEN 399 COHAFA 111 ACP 327 RELEX 1100 FIN 730 NOT från: Generalsekretariatet till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 17477/10

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

1. Godkännande av den preliminära dagordningen

1. Godkännande av den preliminära dagordningen Kommenterad dagordning 2015-06-01 Näringsdepartementet Sekretariatet för EU och internationella frågor TTE-rådet (transport) den 11 juni 2015 1. Godkännande av den preliminära dagordningen Icke lagstiftande

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 12 februari 2004 PRELIMINÄR VERSION 2003/0265(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG)

GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) VERSION FINALE GEMENSKAPENS ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR HÄLSOÖVERVAKNING ARBETSPROGRAM FÖR 2000 (Artikel 5.2.b i beslut 1400/97/EG) 1. Inledning Europeiska unionens verksamhet på folkhälsoområdet skall stödjas

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31

ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 29.10.2009 2009/0072(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 12-31 Förslag till yttrande Karima Delli (PE430.326v01-00) över förslaget till rådets beslut om Europeiska

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2013 om vilseledande reklam (2013/2122(INI))

Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2013 om vilseledande reklam (2013/2122(INI)) P7_TA-PROV(2013)0436 Vilseledande marknadsföringsmetoder Europaparlamentets resolution av den 22 oktober 2013 om vilseledande reklam (2013/2122(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.06.2004 KOM(2004) 440 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2320/97 rörande införande av slutgiltiga antidumpningstullar

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 2.8.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 223/1 (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Riktlinjer för de olika kategorierna av

Läs mer