BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 11 från Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 11 från Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)"

Transkript

1 BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET Fråga nr 11 från Per-Arne Arvidsson (H-0091/03) Angående: Förtroendet för GUSP Avsikten med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken är att EU genom ett enigt och kraftfullt uppträdande på den internationella arenan skall bidra till fred och säkerhet i Europa och i vår omvärld. Medlemsstaternas agerande i Irakkonflikten har varit det motsatta, har följt nationella intressen och skadat EU:s utrikespolitiska trovärdighet och GUSP. Tyvärr har ordförandeskapet bidragit till splittringen genom att ensidigt ta ställning för den fransk-tyska linjen. Det är ordförandeskapets uppgift att försöka finna kompromisser och gemensamma lösningar som kan bidra till ett enat EU-uppträdande i olika frågor. Det danska ordförandeskapet visade en stor kompetens på detta område. Osämjan i Irakkonflikten har inte minst bidragit till minskat förtroende för EU i anslutarländerna. Vilka initiativ avser det grekiska ordförandeskapet att ta för att en liknande situation inom utrikespolitiken i framtiden skall undvikas? Ordförandeskapet har gjort stora ansträngningar för att EU skall ha en enig ståndpunkt under Irakkrisen, eftersom det liksom frågeställaren anser att enighet ger styrka att göra sin röst hörd på den internationella scenen. Därför antog rådet konkreta slutsatser om Irak vid sitt möte 27 januari. För att sända ett klart budskap till de irakiska myndigheterna togs en kontakt den 4 februari på basis av dessa slutsatser, som även stöddes av de 13 kandidatländerna. Ordförandeskapet tog sedan initiativ till ett extraordinärt möte med Europeiska rådet den 17 februari som ledde till en gemensam förklaring som följande dag fick stöd av kandidatländerna. I dessa förklaringar har EU nått en överenskommelse om de centrala frågorna i krisen: Saddam Hussein skall avrusta vad gäller massförstörelsevapen. FN skall vara centralt i dessa ansträngningar. Inspektionerna skall få en möjlighet att genomföras, men de skall inte fortsätta på obestämd tid om inte Irak samarbetar. Krig är inte oundvikligt. Våld skall endast användas som en sista utväg. Frågan ligger nu hos säkerhetsrådet. Ordförandeskapet kommer att fortsätta sina ansträngningar att nå en gemensam linje i denna och andra frågor. Angående: Medlemsstaternas folkmängd Fråga nr 12 från Francesco Enrico Speroni (H-0096/03) I de protokoll som har bifogats till Nicefördraget används uttrycket unionens hela befolkning, vilket inte ges någon närmare definition. Avser man härmed alla de som är bosatta i unionen och som har unionsmedborgarskap, eller avser man alla de som är bosatta i unionen, inklusive de som saknar unionsmedborgarskap? Är det möjligt att göra andra tolkningar av det ovannämnda uttrycket? Hur betraktas vid beräkning av unionens hela befolkning de unionsmedborgare som är bosatta utanför unionen? För att man skall kunna fastställa beslutsförhet på 62 procent är det viktigt att känna till hur de enskilda medlemsstaternas folkmängd beräknas. Kan en medlemsstats folkmängd definieras på något av följande sätt? a) Alla de som är bosatta i den berörda medlemsstaten, oberoende av deras medborgarskap; b) Alla de som är bosatta i den berörda medlemsstaten och som har medborgarskap i den berörda medlemsstaten eller i en annan medlemsstat; c) Endast

2 de av den berörda medlemsstatens medborgare som är bosatta i denna medlemsstat; d) Endast de av den berörda medlemsstatens medborgare som är bosatta i denna medlemsstat eller i en annan medlemsstat; e) Alla medborgare i den berörda medlemsstaten, oavsett var de är bosatta; f) Annan definition. Rådet informerar ledamoten om att man ännu inte har diskuterat dessa specifika aspekter, men att dessa frågor liksom effekten av dem kommer att undersökas i god tid före den 1 november Fråga nr 13 från Anna Karamanou (H-0100/03) Angående: Beskyllningar mot EUROPOL om ekonomiska oegentligheter Revisionsrätten anklagar i en färsk men ännu inte offentliggjord rapport EUROPOL - vars uppgift ju är att bekämpa organiserad brottslighet - för ekonomiska oegentligheter och bristande öppenhet vad organets budget och finanser beträffar. I rapporten koncentreras kritiken mot ett belopp på euro som gäller EUROPOLs före detta vicedirektör David Valls-Russells löneinkomster under 18 månader, lön som utbetalades till honom trots avsaknad av rättslig grund, eftersom han avgått på grund av en ekonomisk skandal vid sitt direktorat. Vidare talas det i rapporten om olaglig finansiering av installation och användning av telefoner och fax i tjänstemäns privata bostäder. Vilka åtgärder ämnar rådet vidta, dels för att utreda denna allvarliga fråga och dels för att skapa förutsättningar för att EUROPOL faktiskt skall tjäna det syfte för vilket det grundats och alltså fungera på grundval av de principer om öppenhet, ansvar och redovisningsskyldighet som styr EU:s samtliga institutioner och organ? Den rapport från Europols gemensamma revisionsrätt som Europaparlamentets ledamot hänvisar till utgör en del av förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet enligt artikel 36 i Europolkonventionen. Rådet har inte intagit någon ståndpunkt avseende en möjlig ansvarsfrihet för Europols direktör för år Så snart rådet har avgjort denna fråga kommer vidare information att tillställas Europaparlamentet. Angående: Mänskliga rättigheter i Iran Fråga nr 14 från Ulla Margrethe Sandbæk (H-0101/03) Av den iranske utrikesminister Kamal Kharaszis tal inför utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik framgick det att förbättringar i anslutning till de mänskliga rättigheterna i Iran är något som helt och hållet faller utanför den iranska regeringens behörighetsområde. Då detta är fallet, vilket innehåll har då den så kallade konstruktiva dialog som förs mellan EU och den iranska regeringen? Kan rådet vänligen tala om för oss hur länge det kommer att acceptera både stening av kvinnor och avrättningar, utan att avbryta samarbetet med den iranska regeringen? Vad beträffar det tal man hänvisar till i frågan så finns det en bestämmelse som säger att rådet inte får kommentera tal som hålls av politiker. Rådet hyser för sin del inga tvivel om att den iranska regeringen är medveten om sitt behörighetsområde och sitt ansvar på området för mänskliga rättigheter. Det är i själva verket av just denna anledning som den iranska regeringen engagerar sig inte enbart i en dialog med Europeiska unionen och med en antal andra länder som t.ex. Australien, om frågor kring mänskliga rättigheter, utan även i ett samarbete med Förenta nationerna och dess olika

3 mekanismer inom området för mänskliga rättigheter, vilka övervakar hur stater efterlever internationell människorättslagstiftning. Under alla omständigheter känner rådet inte till några delar av utrikesminister Kharaszis tal till Europaparlamentet som skulle kunna ha givit upphov till detta missförstånd. Den konstruktiva karaktären hos Europeiska unionens människorättsdialog med Iran behöver inte ifrågasättas. Huvudinnehållet i dialogen består i diskussionen av samtliga frågor som är av intresse för Europeiska unionen avseende människorättssituationen i Iran, samt i utforskningen av hur Europeiska unionen kan bistå eller stödja framsteg som leder till förbättringar i alla dessa frågor. Europeiska unionen har från början insett att man, för att göra dialogen så konstruktiv som möjligt och för att gynna diskussionen i Iran för förändring inom landet på alla nivåer, måste involvera inte bara alla relevanta delar av den iranska regeringen - rättsväsendet såväl som parlamentet och utrikesministeriet utan även det civila iranska samhället, akademiker, icke-statliga organisationer och den islamiska kommissionen för mänskliga rättigheter. Därför valde Europeiska unionen att organisera den första sessionen av människorättsdialogen mellan Europeiska unionen och Iran den 16 och 17 december 2002 som en rundabordskonferens med deltagare från samtliga ovan nämnda sektorer av den iranska regeringen och det iranska samhället. Detta följdes sedan av separata regeringssamtal som involverade det iranska rättsväsendet, parlamentet och utrikesministeriet. Livfullheten och öppenheten i diskussionen även inom den iranska delegationen sågs av Europeiska unionen som ett tecken på att detta tillvägagångssätt är det rätta, och Europeiska unionen tänker hålla fast vid denna modell under överskådlig framtid. Europeiska unionen tog upp frågan om dödsstraff med den iranska regeringen under sitt undersökningsuppdrag i Teheran i september/oktober 2002, såväl som under den första sessionen av människorättsdialogen i december. Rådet noterar att man inte har mottagit några bestyrkta bevis på något fall där en människa stenats till döds i Iran sedan inledandet av människorättsdialogen mellan Europeiska unionen och Iran i oktober förra året. Europeiska unionen kommer att fortsätta att sätta press på den iranska regeringen i denna fråga tills situationen har förbättrats, vilket Europeiska unionen också gör vad gäller alla andra länder med vilka man för en politisk dialog och vilka fortfarande tillämpar dödsstraff. Fråga nr 15 från Maurizio Turco (H-0102/03) Angående: Det grekiska ordförandeskapets prioriteringar och effektiviteten i de internationella fördragen om narkotika I dokumentet Det grekiska ordförandeskapets prioriteringar 2003 står det: Effektiviteten i befintliga internationella fördrag om kontroll av narkotikatillverkning och narkotikahandel bör ses över. Det första tillfället att behandla denna fråga blir vid FN:s narkotikakommissions möte i Wien den 8 17 april i år. Vad tänker rådet föreslå inför översynen av fördragen? Avser rådet att föreslå att ett möte äger rum för att diskutera översynen av de internationella fördragen, eller tänker rådet redan inför mötet i april framföra förslag om en sådan översyn? Hur långt har rådet kommit i sitt arbete? Fråga nr 16 från Benedetto Della Vedova (H-0104/03) Angående: Klassificering av cannabis inom internationell rätt FN-konventionen om narkotika från 1961 klassificerar cannabis i förteckning I tillsammans med de allra farligaste narkotiska preparaten så som heroin, och i förteckning IV, som innehåller narkotiska preparat från förteckning I, vilka anses ha ett begränsat terapeutiskt värde och ytterst skadliga egenskaper. I FN-konventionen från 1988 betraktas huvudbeståndsdelen i cannabis, THC, endast som ett psykotropiskt ämne. Logiken i denna klassificering kan följaktligen starkt ifrågasättas: faktum är att en växt som innehåller 3 procent av huvudbeståndsdelen THC behandlas strängare än 100 procent rent THC. Anser rådet att klassificeringen av cannabis i förteckning I tillsammans med heroin är riktig och att cannabis är lika farligt som heroin? Är klassificeringen av cannabis i förteckning IV riktig? Anser rådet att cannabis inte har något medicinskt värde och att cannabis skall behandlas strängare än dess huvudbeståndsdel? Ämnar rådet diskutera och lämna ett ändringsförslag till medlemsstaterna i syfte att få till stånd en omklassificering av cannabis i FN-konventionerna?

4 Fråga nr 17 från Gianfranco Dell'Alba (H-0106/03) Angående: Narkotikabekämpning, internationella konventioner och dödsstraff I FN:s konventioner om narkotika från 1961, 1971 och 1988 förbjuds och olagliggörs en rad narkotikarelaterade verksamheter (odling, produktion, export, import, konsumtion, försäljning m.m.). Många länder har till följd av dessa konventioner infört dödsstraff för dessa brott. Dessa länder är bland andra Kina, Malaysia, Vietnam, Singapore, Kuwait, Iran, Thailand, Filippinerna och Indonesien. Anser inte rådet att man, i enlighet med Europeiska unionens internationella hållning avseende dödsstraff, brådskande måste se över dessa konventioner i syfte att förbjuda dödsstraffet för narkotikarelaterade brott? Om ja, avser rådet att ta upp problemet och lägga fram ett förslag om ändring via EU:s medlemsstater, som alla skrivit på konventionerna, i samband med FN:s kommande sammanträde om narkotika, som kommer att äga rum i april 2003 i Wien? Gemensamt svar Förberedelserna inför det 46:e sammanträdet i Förenta nationernas narkotikakommission har inletts i behöriga rådsorgan i Bryssel och Wien. Sammanträdet, som kommer att hållas från den 8 till den 17 april 2003, innefattar en ministerdel den april 2003 under vilken man kommer att diskutera svårigheter som uppstått vad gäller uppnåendet av de mål som fastställts i den politiska förklaring som antogs av generalförsamlingen vid dess 20:e särskilda sammanträde i juni Under förberedelserna inför ordförandeskapets förklaringar vid det ordinarie sammanträdet såväl som vid ministerdelen kommer vederbörlig hänsyn att tas till riktlinjerna i meddelandet om halvtidsöversynen av Europeiska unionens handlingsplan för narkotikabekämpning. I detta meddelande sägs att ökad uppmärksamhet bör ägnas åt det växande hot som produktionen och konsumtionen av syntetiska droger utgör. I Europeiska unionens förberedande arbete har hittills ingen diskussion hållits beträffande problem så som de frågor som Europaparlamentets ledamot tar upp, dvs. ändring av konventionen, klassificering av cannabis inom internationell rätt och dödsstraff. Fråga nr 18 från José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (H-0112/03) Angående: Avskaffande av allmänna preferenssystemet för vissa sektorer i Centralamerika och Andinska gemenskapen genom användning av moduleringsinstrumentet Anser rådet att avskaffandet av preferenssystemet (genom att EU antar förslag till rådets förordning (KOM/2003/0045 slutlig) om tillämpning av artikel 12 i förordning (EG) 2501/ ) för levande växter, blommor, frukt och grönsaker från Colombia genom att använda moduleringsinstrumentet kommer att hjälpa ett land med omkring 26 miljoner fattiga, ca dödsfall p.g.a. våld om året och omkring 10 kidnappningar om dagen i landets kamp mot narkotikaframställning och narkotikahandel? Anser inte rådet att denna åtgärd kan äventyra de bräckliga framsteg på det sociala och ekonomiska området samt på miljöområdet som Costa Rica gjort i en sektor som ger arbete till kvinnliga familjeförsörjare och invandrare från Nicaragua och som är koncentrerad till missgynnade regioner i landet, där naturkatastrofer ofta inträffar? Anser inte rådet att tillämpningen av moduleringsinstrumentet för de länder som omfattas av det allmänna preferenssystemet (narkotikabekämpning), kan snedvrida målsättningarna bakom skapandet av denna handelsordning som sannolikt är den mest lyckade av dem som EU har antagit med avseende på utvecklingsländerna och som är av avgörande betydelse för de andinska och centralamerikanska länderna nu då de befinner sig i en regional kris? Tror rådet att situationen i dessa länder kommer förbättras under de månader som förordningens ikraftträdande har skjutits upp? Anser inte rådet att detta kan tolkas som en negativ signal till dessa länder nu då toppmötet i Madrid har ställt frihandel för Centralamerika och för Andinska gemenskapen i utsikt? Vilka reaktioner har rådet fått från de länder som omfattas av preferenssystemet? 1 EGT L , s.1.

5 Den 13 februari 2003 mottog rådet det förslag från kommissionen till rådets förordning som ledamoten hänvisar till och man är för närvarande i färd med att granska det. Rådet har för avsikt att fatta ett beslut beträffande detta före den 14 maj, i linje med den tidtabell som fastställts genom det föreskrivande förfarandet. Sektoriell utfasning är ett kännetecken för Europeiska unionens ordning med allmänna tullförmåner. Sådan utfasning är avsedd att ge förmåner åt länder som inte är i stånd att klara av internationell konkurrens utan ett förmånstillträde till marknaden beslutade rådet att denna av principiella skäl också bör gälla de särskilda ordningarna för bekämpning av narkotikaproduktion och narkotikasmuggling, liksom den redan tillämpas generellt för ordningen med allmänna förmåner. Europeiska unionen är fortfarande förpliktad till de åtaganden som ingåtts beträffande en eventuell framtida överenskommelse, inklusive ett frihandelsavtal som träffats under toppmötet mellan Europeiska unionen, Latinamerika och Västindien. Europeiska unionen har informerats om en del latinamerikanska länders ståndpunkt beträffande den föreslagna tillämpningen av utfasningssystemet inom ordningen med allmänna förmåner. Fråga nr 19 från Antonios Trakatellis (H-0117/03) Angående: Rådets försening med att utfärda en gemensam ståndpunkt angående direktivet om handel med utsläppsrätter för växthusgaser Kan rådet förklara varför det, efter den politiska överenskommelse som nåddes den 11 december 2002, dröjer med att utfärda den gemensamma ståndpunkten i anslutning till förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om att inrätta ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom EU samt ändringen av rådets direktiv 96/61/EG 1? När kommer ståndpunkten att meddelas parlamentet och varför har detta ärende inte getts prioritet i det grekiska ordförandeskapets program? Jag skulle när det gäller denna fråga vilja försäkra ledamoten om att rådet är starkt engagerat i att främja genomförandet av Kyotoprotokollet, vilket naturligtvis även inbegriper införandet av åtgärder som kan hjälpa Europeiska unionen att uppnå sina mål. En av dessa åtgärder är det föreslagna systemet med handel med utsläppsrätter för växthusgaser. Texten i den gemensamma ståndpunkten är under granskning för att färdigställas i tekniskt och språkligt avseende och avsikten är att den formellt skall sändas till Europaparlamentet så snart som möjligt. Den gemensamma ståndpunkten förväntas vara redo att vidarebefordras till Europaparlamentet i slutet av mars. Angående: Minskning av utsläpp av växthusgaser Fråga nr 20 från Bill Newton Dunn (H-0895/02) Vilka framsteg har rådet gjort när det gäller att minska energiförbrukningen i sina egna byggnader, i syfte att föregå med gott exempel för resten av unionen? 1 EGT L 257, , s. 26.

6 När det gäller denna fråga vill jag försäkra ledamoten om att rådet är starkt engagerat i att främja genomförandet av Kyotoprotokollet och intresserar sig också för energiförbrukningen. Jag skulle i detta avseende vilja hänvisa till antagandet av det senaste direktivet om byggnaders energiprestanda (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG av den 16 december 2002). Det grundläggande målet som ligger bakom detta direktiv är att främja förbättringar av byggnaders energiprestanda inom Europeiska unionen. Effektiv energianvändning i byggnader främjas även genom det så kallade SAVE-direktivet (93/76/EEG). Vidare godkände rådet i sina slutsatser av den 30 maj och av den 5 december 2000 kommissionens handlingsplan för effektiv energianvändning och efterfrågade särskilda åtgärder inom byggsektorn. Rådet erkände dessutom betydelsen av effektiv energianvändning i sina slutsatser av den 10 oktober 2000 om gemensamma och samordnade strategier och åtgärder inom Europeiska unionen för att minska utsläpp av växthusgaser, och har på så vis bidragit till uppnåendet av målen i det europeiska klimatförändringsprogrammet (ECCP). Vad beträffar policyn för de egna byggnaderna har rådstjänsterna redan under flera år tagit initiativ för att minska energiförbrukningen. När det gäller dessa byggnader handlar det i huvudsak om försök till energibesparingar genom: automatisk eller fjärrstyrd släckning av belysningen i lokalerna; utbyte av gammal belysningsapparatur mot ny och mer avancerad sådan; förbättring av apparater för värmeproduktion och värmereglering, samt förbättring av luftkonditioneringen. För en ny byggnad på projektstadiet avser man även att förutom den teknik som innebär störst besparingar vad gäller energiförbrukningen också installera ett kraftvärmeverk (kombinerad el- och värmeproduktion). Inom transportområdet har rådet vidtagit följande initiativ: man har nyligen inlett ett anbudsförfarande i syfte att utse en rådgivare som skall delta i upprättandet och genomförandet av en plan avseende verksamhetens transporter; i förbindelse med detta har antalet parkeringsplatser för dessa byggnader minskat i storleksordningen 10 procent och samtidigt har antalet platser som är reserverade för cyklar ökat. Angående: Situationen i Västsahara Fråga nr 21 från Yasmine Boudjenah (H-0894/02) Den 29 december 1998 antog rådets ordförandeskap ett uttalande om Västsahara. Sedan dess har läget varit blockerat framför allt på grund av den marockanska regeringens förhalningstaktik i syfte att förhindra att den planerade folkomröstningen hålls. Det faktum att man inte finner någon korrekt lösning på denna konflikt påverkar emellertid stabiliteten i hela Maghrebregionen. Har rådet för avsikt att vidta kraftfulla åtgärder, till exempel genom att anta ett nytt uttalande, för att fredsprocessen skall kunna återupptas och utmynna i en korrekt genomförd, fri och opartisk folkomröstning om självständighet för Västsaharas folk (som rådet förelade sig redan i december 1998)? Rådet följer uppmärksamt diskussionerna inom Förenta nationernas säkerhetsråd och stöder fullt ut de ansträngningar som görs av Förenta nationernas generalsekreterares personliga sändebud, James Baker, i sökandet efter en hållbar lösning som innebär en fullständig respekt för de mänskliga rättigheterna och demokratin. Förenta nationerna har visat sin vilja att omstrukturera de ansträngningar som behövs för en lösning på problemet och Baker begav sig åter till regionen i januari. Under tiden uppskattar Förenta nationerna att åtgärder av humanitär karaktär, även med syfte att återupprätta förtroendet mellan parterna, bör vidtas utan dröjsmål. I december förra året underströk Förenta nationerna sålunda på nytt för de berörda parterna nödvändigheten av att så snart som möjligt frige alla marockanska krigsfångar som fortfarande hålls fängslade i Tindouf-lägret under verkligt svåra fysiska och psykiska förhållanden.

7 Rådet avser inte att i det nuvarande läget anta en ståndpunkt av den typ som ledamoten föreslår i denna fråga. Fråga nr 22 från Josu Ortuondo Larrea (H-0897/02) Angående: Mötet i rådet (jordbruk och fiske) i Bryssel den 16 december 2002 Mellan den 16 och 19 december 2002 sammanträdde EU-medlemsstaternas jordbruks- och fiskeministrar i Bryssel. Tre autonoma regioner i Spanien med lagstiftningsbefogenheter för jordbruks- och fiskefrågor, nämligen Andalusien, Galicien och Baskien, hade flera veckor tidigare bett Spaniens ständiga representation i EU, inte om att få delta vid sammanträdet, utan endast om att få tillträde till det pressrum där man ger direkt information till medierna om hur förhandlingarna mellan företrädarna för de olika regeringarna fortskrider. Rådet är säkert medvetet om hur viktiga de beslut som skulle tas vid ministermötet anses vara. Men den spanska regeringen gav ett negativt svar på regionernas förfrågan. Jag frågar nu därför rådets ordförandeskap om det kan informera mig om det var några företrädare för inomstatliga enheter, såsom delstater, regionala regeringar, konstitutionella regioner, autonoma regeringar etc. som deltog inom medlemsstaternas respektive delegationer, och, om så var fallet, vilken eller vilka medlemsstater det handlar om. Jag vill också veta om det funnits flera tillfällen då dessa regionala företrädare deltagit vid rådets ministermöten, vilket politikområde det än handlat om. Tycker inte rådet att det är motsägelsefullt att den spanska statens konstitution anger att det finns autonoma enheter i landet, men att centralregeringen sedan inte tillåter dessa enheter att försvara sina konstitutionella rättigheter då gemenskapsbesluten fattas, och att de inte ens kan få direktinformation om de beslut som berör dem? Under det möte i rådet (jordbruk och fiske) den december 2002 som ledamoten hänvisar till utgjordes den belgiska delegationen av Belgiens jordbruksminister såväl som av jordbruksministrarna från de vallonska och flamländska regeringarna. Allmänt sett har det i själva verket vid flera tillfällen inträffat att dessa medlemsstater under möten i rådet, där man behandlat lagstiftningsärenden som i en del medlemsstater ligger inom de regionala myndigheternas behörighet, inkluderat företrädare från dessa senare i sin delegation. Vi vill rikta ledamotens uppmärksamhet mot artikel 203 i EG-fördraget, i vilken fastställs att rådet skall utgöras av en företrädare från varje medlemsstat på ministernivå med befogenhet att involvera regeringen i medlemsstaten, vilket återges i bilaga I till rådets arbetsordning genom den bestämmelse som fastställer att det åligger varje medlemsstat att själv besluta om sin representation i rådet. Fråga nr 24 från Ole Krarup (H-0899/02) Angående: José Maria Sison/Förteckning över misstänkta terrorister Professor José Maria Sison som verkar i Holland, Filippinerna, USA och andra delar av världen står inte anklagad för någon kriminell gärning. Kan rådet redogöra för bakgrunden till att han upptagits på förteckningen över misstänkta terrorister? Fråga nr 25 från Jonas Sjöstedt (H-0900/02) Angående: Filippinska organisationer och EU:s terroristlista

8 Den högsta domstolen i Nederländerna, De Raad van State, har utfärdat ett domslut enligt vilket professor José Maria Sison är en politisk flykting i enlighet med artikel 1 A i flyktingkonventionen. Förenta Nationernas flyktingkommissionär och Amnesty International har också bekräftat detta. Hur kan rådet - med Förenta Staternas president Bushs ord som enda grund - hävda att José Maria Sison är terrorist? Fråga nr 26 från Herman Schmid (H-0903/02) Angående: Filippinsk organisation och EUs terrorlista Nya folkets armé måste lyftas från EUs terroristlista. Är det inte sant att rådet godkänt överrenskommelsen (comprehensive agreement) om respekt för de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt som slutits mellan den filippinska regeringen och den filippinska nationella demokratiska fronten (National Democratic Front of the Philippines)? Från nr 27 från Marianne Eriksson (H-0001/03) Angående: New People's Army och förteckningen över terrorister Har rådet beaktat att filippinska National Democratic Front har för avsikt att ansluta sig till Genevekonventionen och dess första tilläggsprotokoll, som bland annat New People s Army (nya folkarmén) undertecknat och deponerat hos det schweiziska federala rådet och Röda korsets internationella kommitté i juli 1996? Hur kan en organisation som New People s Army kallas för terroristorganisation då den ansluter sig till Genevekonventionen och dess första tilläggsprotokoll? Gemensamt svar Jag tillåter mig att ge ett svar på de fyra frågor som ställts om filippinska organisationer och EU:s lista på terrorister. Rådet har inte diskuterat någon överenskommelse om respekt för mänskliga rättigheter och internationell humanitär lagstiftning som skulle ha förhandlats fram mellan Filippinernas regering och Filippinernas nationella demokratiska front (NDFP). Ej heller har det diskuterat NDFP:s förklaring att man ämnar följa Genèvekonventionen och protokoll 1. Vad beträffar ledaren för Nya folkarmén, Jose Maria Sison, så beslöt rådet den 28 oktober 2002 att föra upp honom på EU:s lista, vilket grundades på en detaljerad och djupgående granskning av tillgänglig information helt i enlighet med föreskrifterna i den gemensamma ståndpunkten 2001/931/GUSP, artikel 1.4 av den 27 december Rådet vill också påminna frågeställarna om att det inte är nödvändigt att en person åtalas för brott för att kunna föras upp på listan. Kriterierna för listan är precis de som föreskrivs i den gemensamma ståndpunkten, artikel 1.4 enligt ovan. Rådet vill också klargöra att Sison aldrig har fått status som politisk flykting så som föreskrivs i FN:s konvention om flyktingstatus artikel 1A. En begäran från Sison om sådan status i Nederländerna avslogs i domstolen med motiveringen att det fanns starka skäl att misstänka att Sison hade begått brott i Filippinerna enligt flyktingkonventionen artikel 1F. Detta beslut har bekräftats av alla överklagningsinstanser i Nederländerna. Ändå har, så vitt rådet känner till, Sison inte utvisats till Filippinerna, trots att han inte har officiell status. Fråga nr 28 från Lennart Sacrédeus (H-0901/02) Angående: Köpenhamnskriterierna och ockupation av en blivande medlemsstat

9 I ljuset av att Turkiet sedan 1974 ockuperar 37 procent av Republiken Cypern vill jag fråga rådet om det finner att detta är förenligt med Köpenhamnskriterierna om mänskliga rättigheter, demokrati och marknadsekonomi? Är det möjligt för ett land som Turkiet att inleda medlemskapsförhandlingar med unionen vid fortsatt ockupation av en framtida medlemsstat som Cypern? EU har flera gånger bekräftat sin ståndpunkt gällande Cypern. Rådet vill uppmana er att bekanta er med Europeiska rådets slutsatser, där EU:s ståndpunkt upprepats med jämna mellanrum. Framför allt understryker rådet slutsatserna från Europeiska rådets möte i december i Köpenhamn, där unionen uppmuntrar Turkiet att energiskt gå vidare med sin reformprocess. Om Europeiska rådet i december 2004 beslutar, på basis av kommissionens rapport och rekommendation, att Turkiet uppfyller de politiska Köpenhamnkriterierna, kommer EU att inleda anslutningsförhandlingar med Turkiet så snart som möjligt. Det är klart att EU förväntar sig att Turkiet skall samarbeta på ett konstruktivt sätt för att en lösning skall nås. Enligt det gällande anslutningspartnerskapet kräver man att Turkiet kraftigt stöder FN:s ansträngningar att finna en helhetslösning. I fjol lade FN fram en plan för en helhetslösning på det cypriotiska problemet. Planen utgör grunden för de nuvarande förhandlingarna mellan de båda cypriotiska parterna. Rådet understryker att det beslutades i Köpenhamn att Cypern kommer att bli en ny EU-medlemsstat så snart anslutningsförhandlingarna avslutats med landet. I punkterna i ordförandeskapets slutsatser erinrar unionen om sin beredvillighet att anpassa villkoren för en uppgörelse i enlighet med de principer som EU grundas på. Den nya turkiska regeringen har upprepade gånger påpekat att den stöder förhandlingarna utgående från FN:s plan, även om man ännu inte har sett några omfattande och konstruktiva initiativ från turkarnas sida. EU hoppas nå fram till en snabb lösning med Turkiets stöd, förhoppningsvis redan i mars, i enlighet med FN:s nya tidtabell och i tid för att ett enat Cypern skall kunna underteckna anslutningsfördraget den 16 april Fråga nr 29 från Brian Crowley (H-0904/02) Angående: Turismstrategi och det grekiska ordförandeskapet Med tanke på den viktiga roll turistsektorn spelar i samtliga medlemsstaters ekonomier, i synnerhet i mindre gynnade områden, och med tanke på den förestående utvidgningen av Europeiska unionen, kommer det grekiska ordförandeskapet att meddela huruvida det har för avsikt att främja en turismstrategi för dagens och framtidens Europeiska union? Ledamoten kommer att märka att det efter rådets antagande den 21 maj 2002 av resolutionen om den europeiska turismens framtid är det grekiska ordförandeskapets avsikt att se till att ordentliga framsteg äger rum även i fortsättningen enligt en gemenskapsstrategi avseende framtiden för den europeiska turismen. Ordförandeskapet kommer inom denna ram att betona följande aspekter: utvecklingen av nödvändiga mekanismer för inlemmande av turismintressen i gemenskapsstrategier och särskilt sådana med anknytning till: transport; konsumentskydd; sysselsättning; den europeiska turismens betydelse för konkurrensen och för utvecklingen av den europeiska ekonomin; den hållbara utvecklingen av turismen efter utarbetandet och genomförandet av en Agenda 21 för turism. Ordförandeskapet medger dessutom att det finns ett behov av: en dialog mellan den offentliga sektorn och Europas turismindustri, huvudsakligen inom ramen för det årliga europeiska forumet; främjande av samarbetsnätverk, särskilt vid interregionalt eller gränsöverskridande samarbete med gemenskapsstöd;

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 14 från Helle Thorning-Schmidt (H-0752/02)

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 14 från Helle Thorning-Schmidt (H-0752/02) BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET Fråga nr 14 från Helle Thorning-Schmidt (H-0752/02) Förhållandet till Ryssland Toppmötet mellan EU och Ryssland den 11 november 2002 har flyttats från Köpenhamn till Bryssel. Mot

Läs mer

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 13 från Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03)

BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET. Fråga nr 13 från Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03) BILAGA FRÅGOR TILL RÅDET Angående: Tågolycka i Chinchilla (Spanien) Fråga nr 13 från Juan de Dios Izquierdo Collado (H-0386/03) I Chinchilla i provinsen Albacete, regionen Castilla-La Mancha, inträffade

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 8 APRIL 2003 2-002 ORDFÖRANDESKAP: COLOM I NAVAL Vice talman (Sammanträdet öppnades kl. 09.00.) 1 2-003 Ansvarsfrihet 2001 2-004 Talmannen. Nästa punkt på föredragningslistan

Läs mer

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 2008-2009 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2008)0174 Årlig

Läs mer

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 november 2009 (28.11) (OR. en) 16484/1/09 REV 1 JAI 866 NOT från: Ordförandeskapet till: Coreper Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Ärende: Stockholmsprogrammet Ett

Läs mer

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010

ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 1 ONSDAGEN DEN 21 APRIL 2010 ORDFÖRANDESKAP: BUZEK Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.05.) 2. Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet: se protokollet 3. Ansvarsfrihet

Läs mer

SAMMANTRÄDET MÅNDAGEN DEN 2 JUNI 2003. (Applåder)

SAMMANTRÄDET MÅNDAGEN DEN 2 JUNI 2003. (Applåder) 1-001 SAMMANTRÄDET MÅNDAGEN DEN 2 JUNI 2003 1-002 ORDFÖRANDESKAP: COX Talman Sammanträdet öppnades kl. 17.05. 1-003 Återupptagande av sessionen 1-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN

EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN FÖR BARN SOM FÖRS BORT VID INTERNATIONELLA VÅRDNADSTVISTER HANDLEDNING EUROPAPARLAMENTETS OMBUDSMAN FÖR BARN SOM FÖRS BORT VID INTERNATIONELLA VÅRDNADSTVISTER HANDLEDNING

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007. (Applåder)

ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007. (Applåder) 3-001 ONSDAGEN DEN 28 MARS 2007 3-002 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman (Sammanträdet öppnades kl. 17.05.) 3-003 Återupptagande av sessionen 3-004 Talmannen. - Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen

Läs mer

FINAL. Kommissionens yttrande över Litauens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen

FINAL. Kommissionens yttrande över Litauens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen FINAL Kommissionens yttrande över Litauens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen Innehåll A. INLEDNING a) Förord Ansökan om medlemskap Bakgrund till yttrandet Yttrandets innehåll b) Förbindelserna

Läs mer

PRESS EUROPEISKA UNIONENS RÅD. C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005. 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005

PRESS EUROPEISKA UNIONENS RÅD. C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005. 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005 EUROPEISKA UNIONENS RÅD C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005 12645/05 (Presse 247) PRESSMEDDELANDE 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005 Ordförande Charles CLARKE

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 78/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Mänskliga rättigheter. och demokrati. i världen. Rapport. om EU:s verksamhet under

Mänskliga rättigheter. och demokrati. i världen. Rapport. om EU:s verksamhet under Mänskliga rättigheter och demokrati i världen Rapport om EU:s verksamhet under 2011 Europeiska unionen, 2012 Rapporten finns tillgänglig på http://eeas.europa.eu Återgivning tillåten med angivande av källan

Läs mer

Europeiska unionens konkurrenspolitik

Europeiska unionens konkurrenspolitik Europeiska unionens konkurrenspolitik XXXIII:e rapporten om konkurrenspolitiken 2003 Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på

Läs mer

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa

Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet i Europa Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén Främjande av innovation genom patent * * * Uppföljning av grönboken om gemenskapspatentet och patentsystemet

Läs mer

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 13 MAJ 2003

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 13 MAJ 2003 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 13 MAJ 2003 2-002 ORDFÖRANDESKAP: IMBENI Vice talman 2-008 Ansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (Sammanträdet öppnades kl. 9.00.) 2-003 Beslut om brådskande

Läs mer

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-001 TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-002 2-003 ORDFÖRANDESKAP: COCILOVO Vice talman Öppnande av den årliga sessionen 2-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session 2006 2007 öppnad. 2-005 Öppnande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.5.2004 KOM(2004) 391 slutlig 2004/0127 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om om en gemenskapskodex om gränspassage för personer. (présentée par la

Läs mer

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen

,!7IJ2I9-edffdg! XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001. Europeiska kommissionen ISSN 1606-2981 6 8 1 KD-AC-02-001-SV-C 2001 XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 Europeiska kommissionen XXXI:e rapporten om konkurrenspolitiken 2001 (Offentliggjord tillsammans med Allmän rapport

Läs mer

Internationella konventionen

Internationella konventionen Internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. En handbok för frivilligorganisationer ATSUKO TANAKA och YOSHINOBU NAGAMINE Informationsskrift Utgiven i samband med NGO

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.10.2001 KOM(2001) 565 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Utkast till

Läs mer

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13

Innehåll. Termer och förkortningar...9. 1 Promemorians innehåll...13 Innehåll Termer och förkortningar...9 1 Promemorians innehåll...13 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen...17 3 Tillkomsten av Lissabonfördraget...21

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter UD INFO Januari 2006 Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Ny, reviderad

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 2003

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 2003 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 2003 2-002 ORDFÖRANDESKAP: VIDAL-QUADRAS ROCA Vice talman (Sammanträdet öppnades kl. 9.05.) 2-003 Nominering av ordförande i Europeiska centralbanken 2-004

Läs mer