Dagkirurgi Ögon, Mölndal Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagkirurgi Ögon, Mölndal Sahlgrenska Universitetssjukhuset"

Transkript

1 Dagkirurgi Ögon, Mölndal Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2009

2

3 Dagkirurgi Ögon, Mölndal Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2009

4 Konceptet har utarbetats av Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Danmark September 2009 Bestillingsnr. 207-s13-2

5 Innehåll Läsvägledning... 5 Syfte... 7 Metod... 9 Uppföljning av rapporten Resultat 1. Om verksamheten Rapportens dataunderlag Dagkirurgiska patienter Frågor om tillfredsställelsen Väntetid och val av sjukhus Stabiliteten i personalkontakten Samlat intryck av verksamheten Litteratur Bilaga 1. Enkät och följebrev till verksamhetens dagkirurgiska patienter Bilaga 2. Svaren indelade efter patientgrupper Bilaga 3. Dagkirurgiska patienters kommentarer

6

7 Läsvägledning Rapporten är en standardrapport. Det är således läsaren själv, som ska dra slutsatserna av de framställda analyserna. Hela rapporten är upplagd så att verksamheten kan jämföra sig med tidigare mätningar angående patienttillfredsställelsen och med resultat från andra vårdavdelningar. I rapporten är det patienternas ord som gäller. Härmed inte sagt att det är den objektiva sanningen, som kommer fram. Sjukhus är funktions- och specialitetsindelade och det är i verkligheten bara patienten som kan uppleva och känna kontinuitet, samordning, god kommunikation och bra yrkeskvalitet. Både den kvalitet som patienten upplever och den professionella kvaliteten är nödvändiga för en bra hälso- och sjukvård. Här nedan ges en översikt över rapportens kapitel för att läsaren snabbt kan hitta de mest intressanta delarna. Först är det fyra kapitel om undersökningens ramar: Bakgrund, syfte, metod och grundläggande om uppföljningen. Därefter kan den som vill gå till kapitel 1 eller gå direkt till undersökningsresultaten i kapitel 3. Kapitel 1: Om verksamheten Resultaten från verksamhetens dagkirurgiska patienter kan inte betraktas utan att hänsyn tas till vilken verksamhet resultaten kommer från. I avsnittet ges därför en kort förklaring av verksamhetens egenskaper, som bland annat omfattar statistik information om antal operationer, lokalförhållanden, särskilda förhållanden etc. Kapitel 2: Rapportens dataunderlag Här kan man se hur många polikliniskt opererade patienter som fått enkäten och hur många som har svarat. Dessutom har man genomfört en bortfallsanalys för att visa i vilken grad undersökningen är representativ. Här framgår det också vilka andra avdelningar man valt som jämförelseunderlag i rapporten. Kapitel 3: Dagkirurgiska patienterna I undersökningen har man ställt en rad bakgrundsfrågor till dagkirurgiska patienter. Frågorna är intressanta i sig genom att de ger en bild av den dagkirurgiska avdelningens patientsammansättning. Bakgrundsinformationen används dessutom i bilaga 2 för att undersöka om det finns någon skillnad i dessa patientgruppers upplevelse av dagkirurgiska behandlingen. Dagkirurgi Ögon, Mölndal 5

8 Kapitel 4: Frågor om tillfredsställelsen Här kan den som har bråttom under läsningen få en överblick. Här ställs en rad positivt formulerade påståenden, som patienten ska ta ställning till om de fått uppfyllda som dagpatient. Om det tidigare har gjorts en mätning på dagkirurgiska operationen, kan man se hur svaren var sist och det finns möjlighet till jämförelse med patientsvar från andra dagkirurgiska avdelningar. Om man vill se hur svaren varierar mellan patientgrupperna inom dagkirurgiska operationen kan man gå till bilaga 2. Där kan man t.ex. se om patienterna på verksamhetens eventuella olika kirurgiska specialiteter svarar samstämmigt på frågorna. Om man vill se kommentarerna som är kopplade till respektive fråga, finns de i bilaga 3. Kapitel 5: Väntetiden och val av sjukhus Här fokuseras det på de dagkirurgiska patienters upplevelse av väntetiden, innan den dagkirurgiska operationen/behandlingen. Dessutom undersöks varför patienterna har valt den aktuella verksamheten/det aktuella sjukhuset. Kapitel 6: Stabiliteten i läkar- och vårdpersonalkontakten. I undersökningen tillfrågas patienterna hur de uppfattar kontakten med läkarna och vårdpersonalen under behandlingen på den dagkirurgiska avdelningen. Har de kommit i kontakt med för många olika läkare och för många vårdpersonal? Kapitel 7: Samlat intryck av verksamheten Patienterna ombeds att ge en samlad bedömning av den dagkirurgiska operationen. Från en till fem stjärnor, där en stjärna betyder "oacceptabelt" och fem stjärnor "fantastiskt". Även här kan man jämföra med eventuella tidigare mätningar och patientsvar från andra kirurgiska dagmottagningar. Om man vill se hur svaren varierar mellan de olika typerna av dagkirurgiska patienter, kan man gå till bilaga 2. Om man vill se kommentarerna som är kopplade till denna samlade bedömning, finns också de i bilaga 3. Undersökningen har utvecklats och beskrivits av Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, Danmark. 6 Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

9 Syfte Mätning av patienttillfredsställelsen Mätning är en medveten och systematisk form av iakttagelse. Anställda kan dagligen iaktta patienterna och göra sig en uppfattning om deras upplevelser. Med en enkät däremot har man medvetet tagit ställning till inom vilka områden man ska studera patienternas upplevelser. Man har dessutom valt ett system, som låter alla tillfrågade berätta lika mycket. Det ger kanske ett annat resultat än att varje dag iaktta patienterna, då de negativa upplevelserna kan ha en tendens att vara dominerande i den sortens iakttagelser. Med en enkät mäts patienternas upplevelse av omvårdnaden och det är inte detsamma som vårdpersonalens kompetens. Däremot kan duktig personal påverka patienttillfredsställelsen. Syftet med att mäta är att hitta områden där man kan öka patienttillfredsställelsen. Mätresultaten skall betraktas som en generell uppfattning, där det är viktigt att hitta den bakomliggande orsaken. Ett undersökningsresultat kräver alltså analys för att få fram bra åtgärder. Syfte Konceptets syfte är: - att systematiskt kunna följa utvecklingen av patienttilfredsställelsen på avdelnings-, verksamhets-, sjukhus- och landstings-/regionsnivå - att ge varje verksamhet ett redskap för att verksamheten på egen hand kan arbeta med att kontinuerligt öka patienttilfredsställelsen - att ge varje verksamhet en möjlighet att jämföra sig med andra verksamhetar på utvalda områden. Konceptet är utformat så att det ger mesta möjliga information till både den enskilda verksamheten, verksamhetsledningen, till sjukhusledningen och landstinget/regionen. Vad är det som mäts? Den tillfredsställelse som mäts i undersökningen är skillnaden mellan det som patienten på förhand förväntat sig och det som patienten har upplevt. Källorna till ett missförstånd mellan förväntning och upplevelse kan vara flera: att sjukhuset saknar kunskap om patienternas önskemål och behov, att sjukhusets arbetssätt inte är klart specificerat eller att sjukhuset inte har kunnat ge patienten realistiska förväntningar som motsvarar de resurser och möjligheter som finns till förfogande. Konceptet är uppställt i modellen på nästa sida. Dagkirurgi Ögon, Mölndal 7

10 Figur 1. Modell: patientens upplevelse av sjukhusets tjänster oplevelse af sygehusets service Medial och muntlig information Patientens personliga behov Sjukhuserfarenhet Förväntad service Patienten Upplevd service Tillhandahållen tjänst Extern kommunikation med patienten Beslutade serviceförbättringar Sjukhuset Sjukhusets uppfattning om patientens behov och förväntningar Efter Christian Grönroos, "Service management and marketing". (1990) 8 Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

11 Metod Metod Metoden är att använda en standardenkät riktad till olika patientgrupper. I konceptet finns fyra enkäter med var sitt följebrev: enkät till sluten vårds patienten (grön blankett) enkät till öppenvårdspatienten (gul blankett) enkät till den dagkirurgiska patienten (blå blankett) Enkäten är för varje undersökning försedd med verksamhetens namn. Patienterna vet på så sätt utifrån vilken verksamhet de ska svara om de haft kontakt med flera verksamheter i samband med sin sjukdom. Undersökningens frågor Undersökningens konkreta frågeställning är gjord med bakgrund av tidigare genomförda undersökningar av patienttillfredsställelsen. Litteraturlistan innehåller de skriftliga arbeten som undersökningen i olika omfattning baseras på. Konceptet mäter inte patienternas uppfattning om viktigheten i de ställda frågorna utan bara i vilken grad patienterna är nöjda med innehållet i frågorna. Viktigheten av de frågor som traditionellt ställs i sådana undersökningar har mätts i många olika undersökningar och har visat sig vara stabila. Tydligt visar erfarenheten att patienterna alltid sätter följande inbördes oprioriterade ämnen högt: kommunikation, kontinuitet, koordination och professionalism. De frågor som finns i enkäten ligger huvudsakligen inom dessa fyra ämnesområden. Förbättringsområden Kvantitativt och kvalitativt De utvalda frågorna täcker inte alla aspekter av patienternas kontakt med sjukvården. Avsikten med mätningarna är att ge en utvärdering hur verksamheterna klarar av hävd svåra problemen inom sjukvården. Frågorna är således utvalda dels för att de är viktiga och dels för att de traditionellt har gett upphov till skillnader mellan verksamhetar. Enkäten är utformad så att frågorna beträffande tillfredsställelsen är försedda med en möjlighet till kommentarer. Frågorna är ställda så att de formulerar värderingar som alla patienter kan tycka vara grundläggande för en bra patientupplevelse. Patienternas svarsalternativ är ja, både och, nej eller vet ej/ inte relevant. Alternativen är medvetet enkla eftersom det ofta krävs en kommentar till det satta krysset. Dagkirurgi Ögon, Mölndal 9

12 Kommentarer i rapportens bilaga Validering av enkäten Grundligt test av vardagen De kommentarer som patienterna gjort i samband med ifyllandet av frågeformuläret finns ordagrant i bilaga 3. Endast kommentarer som är meningsfulla när de står för sig själva är medtagna. Det betyder att alla värderingar är nedskrivna antingen de är positiva eller kritiska. Omvänt är flera faktiska upplysningar utelämnade då de inte har någon betydelse om de inte står tillsammans med andra upplysningar. Sådana exempel är Jag föll och bröt benet. Enkäten har testats på fyra olika verksamhetar på fyra sjukhus i Danmark. Totalt har 66 patienter blivit intervjuade efter att ha fyllt i enkäten. Under intervjun har man till varje kryss i formuläret ställt frågor om bakomliggande orsak och hur patienten uppfattat frågan. Undersökningen är bakåtriktad i sin utformning såtillvida att den riktas till patienter som varit på sjukhus under den gällande perioden. Sjukhuset har alltså bara i begränsad omfattning möjlighet att anstränga sig i undersökningsperioden. Själva metoden går ut på att ge en realistisk bild av vardagen på de medverkande verksamhetarna. Man har via kontrollåtgärder i möjligaste mån sett till att inte skicka brev till avlidna patienter. Detta innebär med andra ord att undersökningen inte innefattar upplevelser från anhöriga till patienter, som avlidit på verksamheten. Utskick Enkäten har skickats från sjukhuset med ett personligt brev till patienten. Ett frankerat svarsbrev har bilagts försändelsen. Patienterna har svarat anonymt. Mer om metoden För en närmare genomgång av undersökningsmetoden, se Hvad oplever patienten på sygehuset? Et afdelingsbaseret koncept til systematisk indsamling af patientoplevelser på somatiske sygehuse. Erik Riiskjær. 10 Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

13 Uppföljning av rapporten Uppföljning av rapporten Erfarenhet av utvecklingsarbete Det är sällan man utifrån undersökningssiffror och kommentarer direkt kan se var man exakt ska sätta in resurserna i förbättringsarbetet. En undersökning kan bara ge några förslag om var verksamheten kan hitta områden som med god effekt kan förbättras för patienterna. Det är således den enskilda verksamheten som ska arbeta med rapporten Alla rapporter innehåller många idéer till förbättringar och konsten består i att inte låta sig påverkas av de många upplysningarna i rapporten. Erfarenheter från uppföljning av analysrapporter pekar på vikten av att indela förbättringsförslagen i grupper efter deras karaktär och efter när man ska ta itu med dem. Exempel på sådana är: - förbättringar som omedelbart kan sättas i gång och som ska ge känslan av att verksamheten kan agera (de snabba framgångarna) - förbättringar som ska förberedas och begrundas under en tidsperiod på ca 2-3 månader - långsiktiga förbättringar med ett perspektiv på 1-2 år. Det är också ett gott råd att avsätta tid till att bearbeta rapporten. I detta sammanhang kan det vara bra med någon utifrån som man kan dryfta resultaten med. Engagemang främjar processen det är viktigt att resultat efterfrågas! Alternativa förbättringsområden Rapporten i sig själv ger fler ingångar till nya utvecklingsprojekt. Inom områden: - där missnöjet är stort - där missnöjet har ökat - där svarspersonernas svar avviker från det förväntade - där man skiljer sig från andra verksamhetar - som är ett problem för en speciell grupp patienter - som svarspersonernas kommentarer uttryckligen beskriver - där lusten att göra en insats är stor - där verksamheten menar att möjligheten till framgång är god - där framgång är möjlig med små insatser - där man redan arbetar med och där förhållandena bekräftas av rapportens innehåll. Dagkirurgi Ögon, Mölndal 11

14 Är det förväntningarna som är orealistiska eller är det - det faktiska mottagandet? Små steg Förändringspsykologi Enligt modellen i figur 1 ska man hela tiden fråga: - Är det den saknade kunskapen om patienternas behov som är problemet? - Saknas det relevanta handlingsprogram? Följer inte personalen de befintliga rutinerna? - Eller är det patienternas förväntningar som ska anpassas till de faktiska möjligheterna? I allt kvalitetsarbete bör det framhållas att förbättringarna bara kommer om man koncentrerar sig på insatsen. Ett projekt skall analyseras så att man ordentligt kan planera sin insats och uppställa mål för hur man ska gå vidare. Först härefter kan man verkställa handlingarna. Till sist skall det säkerställas att man efteråt mäter effekten. Förändringsprocesser är emellertid inte bara en fråga om att använda riktig teknik. Det är också viktigt att ha fokus på grundläggande mekanismer. Ibland tar människor till många undanflykter för att undvika hotet om förändring. Den mest kända är att hitta fel på omgivningen så att man slipper obehagliga förändringskrav. Man skyller på andra. En annan undanflykt är att man helt enkelt inte uppfattar att det ställs nya krav i jobbet. Man glömmer eller missförstår. En tredje undanflykt är att förringa sin egen förmåga och möjlighet så att ingen kan förvänta sig något. Man friställer på så sätt sig själv. Försvarsbeteende ska emellertid inte ses som ett ondo utan snarare som en nödvändig försvarsmekanism hos människor, som när det ställs krav, i första skedet inte uppfattar de möjligheter de själva har för att uppfylla dem. Det är således ett viktigt uppdrag för ledningen att tillrättalägga kvalitetsutvecklingsprocessen så att verksamheten kan arbeta med att förbättra patienttillfredsställelsen samtidigt som tillfredsställelsen ökar hos medarbetarna. Här kan det speciellt vara motiverande om olika verksamhetar med olika patienttillfredsställelse kan lära av varandras erfarenheter. Lackmustestet Kvalitetsutvecklingsprojekt ska naturligtvis helst ha ökat patienttillfredsställelsen till nästa gång det görs mätningar på verksamheten. Det är så att säga lackmustestet på om det har gjorts riktigt. Men eftersom nästa mätning görs på en annan grupp människor är det nödvändigt att vara lite försiktig när man jämför tolkningen av utvecklingen av tillfredsställelsen. Efter hand kan det finnas många andra faktorer förutom förbättringen som har inflytande på nettoresultatet i mätningen. Men det är viktigt att följa utvecklingen för att bedöma om ett nytt initiativ också var en förbättring för patienttillfredsställelsen. 12 Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

15 Dagkirurgi Ögon, Mölndal 13

16 Tabell 1 Statistisk upplysning för Dagkirurgi Ögon, Mölndal, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Verksamhetens inriktning Antal inlagda Härav akut inlagda Härav elektiva Medelvårdtid Beläggningsprocent Antal vårdplatser Enbäddsrum Tvåbäddsrum Trebäddsrum Fyrbäddsrum Ögonsjukvård ,2-16 (mån-fre) Antal avdelningar Antal öppenvårdsbesök Antal mottagningar Antal dagvårdsbesök Antal dagvårdenheter Läkartjänster Sjukskötersketjänster Övriga tjänster 1 Läkarbesök: , Sjukvårdande beh.: ,3 68,1 77,6 Total budgetram Statistik avser år tkr - Alla slags anställningar är omräknade till heltidstjänster. 14 Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

17 1. Om verksamheten Inledning Ögonverksamheten omfattar avancerad kirurgisk och medicinsk behandling för Västsveriges befolkning samt akut och allmänt förekommande ögonsjukvård för Göteborgsområdets patienter. Största delen av verksamheten finns vid Mölndals Sjukhus såsom Ögonmottagning, jourmottagning, Ögonkirurgisk mottagning, Ögonoperation, Vårdavdelning 205, bakre segmentmottagning och hornhinnebank. Det finns också Ögonmottagning Kungälv, Ögonmottagning DSBUS, konsultmottagning Sahlgrenska. Inom några diagnoser tar vi patienter från hela landet, högspecialiserad vård. Avd. 205 är den enda slutenvårdsavdelningen i Göteborgsregionen. Hälften av verksamheten är elektiv, resten är akut på vårdavdelningen. På vårdavdelningen vårdas patienter i alla åldrar med olika ögonsjukdomar, medicinska såväl som kirurgiska. Avdelningen har 16 vårdplatser. Kvällar, nätter och helger har vi hand om akutverksamheten för all ögonsjukvård i Göteborg med omnejd, telefonrådgivning samt akuta besök. Den akuta delen utgörs av trauma och sjukdomar som debuterar eller förvärras. Trauma kan vara stick eller skärskador, det kan också vara kemiska skador. Några exempel på ögonsjukdomar som kan debutera akut och kräver snabb hantering är näthinneavlossning, glaskroppsblödning och keratit. Näthinneavlossning kan endast behandlas med operation. Om centrala delen av näthinnan är avlossad, krävs akut operation för att rädda central synskärpa. I tidigt skede, då patienten endast har svarta prickar i synfältet och ljusblixtar, tydande på glaskroppsavlossning, kan en bristning i näthinnan ha utvecklats. Denna kan behandlas med laser för att förhindra utveckling mot näthinneavlossning. Om näthinneavlossning opereras i det akuta skedet, är prognosen som regel utmärkt. Glaskroppsblödning: Hos diabetiker kan det uppstå en bristning i nybildade blodkärl. Kan även uppkomma i samband med slag mot ögat och vid förändringar i gula fläcken (maculadegeneration). Vid mycket tät blödning som inte sugs upp av kroppen själv i rimlig tid, kan kirurgisk borttagning av blödningen övervägas. Keratit: Inflammation i hornhinnan Inom verksamheten bedrivs forskning ex. gällande synfunktioner, stamceller och barnögonsjukdomar. Undervisning för blivande läkare är också en viktig uppgift. Vår verksamhetsidé är att ge god och uppskattad ögonsjukvård av hög kvalitet samt bedriva högkvalitativ utveckling, utbildning och forskning. Dagkirurgi Ögon, Mölndal 15

18 Tabell 2 Bakgrundsinformation för enkätundersökningen på Dagkirurgi Ögon, Mölndal, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fakta kring undersökningen Undersökningsperiod Utskicksmånad Utskickade enkäter Inkomna svar Svarsprocent Tidigare mätningar April Maj Svar Representativitet Patienter under Inkomna perioden svar Antal Ålder 0-18 år 2% 1% år 4% 1% år 10% 6% år 20% 19% år 34% 41% 80 år eller över 32% 32% Kön Man 44% 50% Kvinna 56% 50% 16 Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

19 2. Rapportens Dataunderlag Undersökningsgrund Tolkning av svarsprocenten I tabell 2 på motsatt sida kan man se en rad faktaupplysningar om enkätundersökningen dvs tidsperioden för patienturvalet, tidpunkten för utskicket av enkäterna och svarsprocenten för verksamheten. I teorin betyder svarsprocenten mindre om det i övrigt gäller ett representativt och tillräckligt stort stickprov. En hög svarsprocent är emellertid alltid önskvärd eftersom man då minskar sannolikheten för ett oönskat skevt urval. I detta sammanhang har enkäten skickats per post till patienter som finns i sjukhusets patientregister. Svarsprocenten kan då väntas bli något lägre än om enkäten hade delats ut till patienterna av personalen. Utifrån praktiska undersökningserfarenheter kan man ha följande tumregler för utvärdering av svarsprocentens storlek: Under 40 % Inte tillfredsställande. Tolkas med stor försiktighet % Ska användas med försiktighet % Acceptabelt Över 60 % Mycket tillfredsställande Representativiteten I tabell 2 kan läsaren också se hur det urvalet representerar hela patientunderlaget, som har varit i undersökningsperioden. Om det finns större avvikelse mellan fördelningen av periodens patienter och inkomna svar kan man i så gott som samtliga fall hänföra detta till ett medvetet val i samband med urvalet. När periodens patientantal varit mycket högre än 400, eftersträvar man att vid urvalet ta lika många patienter från varje verksamhet även om verksamhetarna har olika storlek. Utskrivning av listor över tillfälliga patienter Patienturvalet till undersökningen bland dagkirurgiska patienter har skett enligt följande kriterier i patientregistreringssystemet. Alla dagkirurgiska patienter som har besökt verksamheten under to månad. Om patienten har haft flera kontakter, väljs patienten endast en gang. Urvalet omfatter patienter som har avslutat sin dagkirurgiska behandling under perioden. Om verksamheten under det gällande tidsintervallet behandlat fler än 400 olika patienter, har stickprovet reducerats till 400 patienter genom ett slumpmässigt urval. Dock har man, som nämnts, strävat efter att representera olika mottagningar med lika många patienter. Dagkirurgi Ögon, Mölndal 17

20 Tabell 3 Rapportens jämförelseunderlag Avdelningens namn Antal svar Tidpunkt Sjukhus Dagkirurgi Ögon, Mölndal 232 April 2009 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Dagkirurgi, DSBUS 99 April 2009 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Dagkirurgi, Gynekologi 122 April 2009 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Dagkirurgi, Hand, Sahlgrenska 22 April 2009 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Dagkirurgi, Mölndal 369 April 2009 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Dagkirurgi, Plastik, Sahlgrenska 53 April 2009 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Totalt Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

21 Jämförelse I rapporten har verksamhetens patientsvar genomgående jämförts med patientillfredsställelseundersökningar från en rad andra dagkirurgiska avdelningar. Jämförelseunderlaget i undersökningen refererar till ett icke viktat genomsnitt av svaren från dagkirurgiska avdelningar i tabell 3. En jämförelse av patienternas svar tvärs över dagkirurgiska avdelningarna ger möjlighet att rikta det löpande arbetet med att förbättra kvaliteten. Här är det särskilt intressant att titta på de dagkirurgiska avdelningarna som får de bästa omdömena av patienterna. Är det något man kan lära sig? För frågorna om tillfredsställelse och väntetid i undersökningen har dagkirurgiska avdelningarnas resultat jämförts med genomsnittet av jämförelseunderlagets dagkirurgiska avdelningar, den dagkirurgiska avdelning som är "bäst" och den som är "sämst" i patienternas ögon. Dagkirurgiska avdelningar med färre än 20 svar är inte med i urvalet av "bäst" och "sämst" i rapportens tabeller. Tillfälligheter eller verkliga skillnader? På de flesta dagkirurgiska avdelningar utgör patienterna i undersökningen alla patienter som har varit på avdelningen under den fastställda undersökningsperioden. Undersökningen kan, med detta som utgångspunkt, klassas som en totalundersökning. Om man dessutom förutsätter att bortfallet i två undersökningar är betingat av samma källa, kan man välja att jämföra tillfredsställelsen mellan de två perioderna direkt utan att behöva ta hänsyn till statistik osäkerhet. Man kan även anlägga en mer konservativ tolkning genom att betrakta varje mätning som ett tillfälligt utdrag av verksamhetens allmänna förmåga att uppnå hög patienttillfredsställelse. Med 200 svar betyder det att procentskillnaden mellan två verksamhetars tillfredsställelse på en fråga ska vara högre än 7 procentpoäng, för att man ska kunna hänföra skillnaden till annat än statistisk osäkerhet. I praktiken blir dock förtroendeintervallet högre än osäkerheten, eftersom det normalt handlar om mycket stora stickprover i förhållande till totalpopulationen. För praktiska ändamål kan man därför direkt jämföra talen från två mätningar förutsatt att man inte lägger någon vikt vid 1-2 procents skillnad. Dagkirurgi Ögon, Mölndal 19

22 Tabell 4 Bakgrundsinformation om dagpatienter på Dagkirurgi Ögon, Mölndal, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Svar i procent antal dagkirurgiska patienter Tidigare Avdelningens resultat Senaste Nu Andra avdelningars genomsnitt Antal Veckodag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Ålder 0-18 år år år år år 80 år eller över Kön Man Kvinna Antal gånger 1 gång Flere gange Modersmål Svenska Annat Sökt information Har sökt information Har inte sökt information Enkäten fylldes i av Patienten Närstående Oväntat läkarebesök Ja Nej % % % % - 19,6 13,4 21,0-26,8 26,3 22,1-10,7 21,0 21,7-30,4 27,4 21,1-12,5 11,8 14,0-0,0 0,0 0,1-0,7 1,3 19,7-2,8 1,3 18,9-9,9 6,0 21,1-23,2 18,5 13,7-36,6 40,5 15,6-26,8 32,3 11,0-30,5 50,0 44,6-69,5 50,0 55,4-18,4 16,3 51,5-81,6 83,7 48,5-93,0 94,4 90,5-7,0 5,6 9,5-17,9 24,3 36,0-82,1 75,7 64,0-90,2 89,6 80,3-9,8 10,4 19,7-4,2 8,2 14,8-95,8 91,8 85,2 20 Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

23 3. Dagkirurgiska patienter Bakgrundsfrågor I enkäten ställs en rad frågor om patienten och patientens kontakt med dagkirurgiska avdelningen. Dessa svar kan vara intressanta i sig som en beskrivning av avdelningens patienter. Därutöver kan de ligga till grund för att avgöra om de olika patientgrupperna har olika uppfattning om dagkirurgiska patientens förlopp. I tabell 4 beskrivs undersökningens patientgrupp gentemot bakgrundsfrågorna. Siffrorna jämförs med resultatet av eventuella tidigare tillfredsställelsemätningar på verksamheten. I tabell 4 visas ett genomsnitt av en rad andra namngivna dagkirurgiska avdelningar, så att man kan sätta denne patientgrupp i perspektiv till andra. En specifikation av jämförelseunderlaget finns i tabell 3. Bakgrundsfrågornas innehåll Innehållet i alla bakgrundsfrågor ska inte diskuteras här. Endast en kräver en kommentar: Patienterna blir tillfrågade om de själva har sökt information om sin sjukdom via patientföreningar, bibliotek eller internet. Frågorna innehåller avgränsningsproblem men har medtagits för att de till en viss del fångar in en ny typ av patient som i högre grad ställer krav på vården. Andelen aktiva patienter på de enskilda verksamhetarna kan vara en förklaring till patienttillfredsställelsen på verksamheten. Egenskaper för dagmottagningens patienter Skillnad på patienterna? De frågor man kan få svar på genom att läsa tabell 4 är bland annat följande: - Karakteriseras mottagningen av patienter som behandlas många gånger, eller handlar det om patienter som bara kommer en gång? Finns det en tidsmässig utveckling och hur är det på andra platser? Finns det patienter som tidigare varit inlagda på verksamheten? Hur ser åldersfördelningen ut i förhållande till andra verksamhetar? I bilaga 2 kan man se hur de olika patientgrupperna besvarar frågorna om tillfredsställelsen i undersökningen. Dagkirurgi Ögon, Mölndal 21

24 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Tabell 5 Frågor angående patienttillfredsställelsen vid behandlingen på Dagkirurgi Ögon, Mölndal, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, April 2009 Frågor (svar i procent av 232 patientsvar) Ja Både och Nej Vet inte Var du på förhand tillräckligt informerad om vad som skulle hända på operationsenheten? Är du nöjd med hur du togs emot på avdelningen? Är du nöjd med att du behandlades som dagpatient utan övernattning? Är du nöjd med avdelningens behandling av din sjukdom? Lyssnade läkarna intresserat till det du hade att säga? Var vårdpersonalen kunnig i sitt arbete? Gick din behandling på avdelningen utan väntetider? Fick du den information du behövde i samband med din behandling? (om sjukdomen, undersökningar, behandlingar, biverkningar mm) Fanns det samstämmighet i den information du fick från personalen på avdelningen? Fick du den information du behövde innan du lämnade den dagkirurgiska avdelningen? Har kontakten mellan din läkare/vårdcentral och avdelningen fungerat bra? (t.ex. remiss, uppföljning) - Svaren utgår från alla patienters senaste dagpatientbehandling. 22 Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

25 4. Frågor om tillfredsställelsen Rekommendationer Undersökningens frågor om tillfredsställelsen är gjorda på grundval av egna erfarenheter och litteraturstudier. Frågorna har därefter blivit utvärderade genom 66 patientintervjuer. På flera områden hänger undersökningens frågor ihop med de rekommendationer som ges i den danska publikationen Patientens møde med sundhedsvæsenet som framställdes Några rekommendationer från publikationen har inte ersatts av undersökningens enkät, vilket primärt hänger samman med att några frågor inte är ämnade för en patientinriktad enkät. I Patientens möte med vården rekommenderas det att: - vårdpersonalen under hela patientförloppet är uppmärksam på patientens önskemål om att vara delaktig i beslut rörande sin behandling och vård - vårdpersonalen utarbetar riktlinjer för hur man i möjligaste mån undviker förändringar i vårdplaneringen - vårdpersonalen visar öppenhet, tillmötesgående, tillit, engagemang samt förståelse och vilja att hjälpa patienten - vårdpersonalen anpassar informationen till den enskilda patienten - verksamheten utarbetar tvärprofessionella riktlinjer för hur man säkrar kontinuitet i patientförloppet - verksamheten utarbetar riktlinjer som säkrar information i rätt tid mellan vårdgivarna: kommun, primärvård och sjukhus - vårdpersonalen ser till att patienten blir informerad om kommande behandling, kontroll och uppföljning i behandlingsprocessen. - vårdpersonalen sätter sig in i patientjournalen och annat relevant material inför mötet med patienten. Svar på centrala frågor Andra aspekter kan ha betydelse för den enskilde Patienternas svar Kommenterar till frågorna Enkäten för dagkirurgiska patienter innehåller en rad positivt formulerade frågor som kan besvaras av patienten med ett "Ja", "Både och", "Nej" eller "Vet ej/inte relevant". Frågorna utger sig inte för att täcka alla aspekter av en patients upplevelse i samband med en dagkirurgibehandling. Frågorna berör de centrala ämnena som kommunikation, kontinuitet, koordination och yrkesmässig kvalitet. I de fall patienten inte har tyckt att frågorna täcker hans/hennes upplevelse, har det funnits utrymme att kommentera fritt på baksidan av schemat i samband med en samlad bedömning av verksamheten. Patienternas svar i procentfördelning finns i tabell 5 på motsatt sida. Patienter som inte har satt ett kryss har tagits med under Vet ej/ ej relevant. Kommentarerna till de angivna svaren beträffande sjukhusvistelsen framgår ordagrant bilaga 3. Dagkirurgi Ögon, Mölndal 23

26 Tabell 6 Andel svar med förbättringsmöjligheter från dagpatienter på Dagkirurgi Ögon, Mölndal, Sahlgrenska Universitetssjukhuset För varje fråga är svaret angett i procent av antalet patienter Avdelningens resultat Tidigare Antal - Senaste 143 Nu 232 Genomsnitt Andra avdelningar "Bästa" avdelning "Sämsta" avdelning % % % % % % Var du på förhand tillräckligt informerad om vad som skulle hända på operationsenheten? Är du nöjd med hur du togs emot på avdelningen? Är du nöjd med att du behandlades som dagpatient utan övernattning? Är du nöjd med avdelningens behandling av din sjukdom? Lyssnade läkarna intresserat till det du hade att säga? - 14,2 15,0 22,4 15,0 30,3-3,5 5,6 6,2 5,1 13,6-2,9 3,1 6,3 3,1 8,2-6,3 10,5 11,1 5,1 13,9-9,3 18,3 17,8 4,5 26,4 Var vårdpersonalen kunnig i sitt arbete? - 5,0 7,9 7,5 4,5 8,2 Gick din behandling på avdelningen utan väntetider? Fick du den information du behövde i samband med din behandling? (om sjukdomen, undersökningar, behandlingar, biverkningar mm) Fanns det samstämmighet i den information du fick från personalen på avdelningen? Fick du den information du behövde innan du lämnade den dagkirurgiska avdelningen? - 22,7 37,1 38,1 35,3 46,3-9,9 15,9 21,7 15,2 27,3-6,9 12,3 12,3 9,4 14,0-5,6 9,8 16,0 9,8 22,0 Har kontakten mellan din läkare/vårdcentral och avdelningen fungerat bra? (t.ex. remiss, uppföljning) - 9,3 15,1 16,7 8,1 21,7 - Förbättringsmöjligheter har beskrivits utifrån andelen 'Både och' och 'Nej' - svar från patienter som har en uppfattning om frågan. Den angivna procenten kan p.g.a. avrundning avvika marginellt från den procent som framgår i bilaga 2. - Antal anger det maximala antalet personer som svarat på en fråga. Antalet personer som svarat på frågorna varierar. 24 Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

27 Skillnad på patienterna? Frågorna angående tillfredsställelsen har analyserats i bilaga 2 för att tydliggöra samvariation med undersökningens bakgrundsvariabler, där man kan granska skillnaden mellan verksamhetsområdets vårdavdelningar. Svar med förbättringsmöjligheter Utifrån de genomförda intervjuerna och patienternas kommentarer är det tydligt att patienterna uttrycker en viss kritik när de använder kategorierna Både och eller Nej. Dessa två kategorier kan alltså betecknas som svar som mer eller mindre pekar på förbättringsmöjligheter sett ur patientens synvinkel. Tidsmässig utveckling och andra verksamhetar I tabell 6 visas andelen svar med förbättringsmöjligheter för dagkirurgiska avdelningen för varje tillfredsställelsefråga i undersökningen. Man kan se svaren för den senaste undersökningen och man kan jämföra dem med motsvarande svar från eventuella tidigare undersökningar bland dagkirurgiska patienter. Av översiktsskäl har jämförelsen endast gjorts för den andel av svaren som uttrycker förbättringsmöjligheter. Av hänsyn till jämförelsen mellan de ställda frågorna har procenten beräknats mot bakgrund av patienter som har en uppfattning om frågan, och som har uppfattat frågan som relevant för sin situation. Jämför med försiktighet En jämförelse mellan olika dagkirurgiska avdelningar är mer problematisk än tidsmässig jämförelse av två undersökningar på samma avdelning. Skillnader i sjukdomskaraktär och patientgruppens sammansättning kan lätt betyda, att skillnader i tillfredsställelse tillskrivs skillnader i patientunderlaget, och inte skillnader i verksamhetarnas agerande. Med detta sagt, måste man dock hålla fast vid att de uppmätta procenttalen visar patienternas faktiska tillfredsställelse, och att en verksamhet har de patienter den har. Och det är dem man ska ge bästa möjliga behandling. Genomsnittet, Bäst och Sämst I tabell 6 kan man för varje fråga se hur patienterna från andra dagkirurgiska avdelningar i genomsnitt har besvarat frågorna. Därutöver kan man i raden "Bästa verksamhet" se andelen svar med förbättringsmöjligheter för den avdelning som har den lägsta andelen svar med förbättringsmöjligheter. Omvänt kan man i raden "Sämsta verksamhet" se andelen svar med förbättringsmöjligheter för den dagkirurgiska avdelning som enligt patienterna har flest förbättringsmöjligheter. Namnen på jämförelseunderlagets verksamhetar framgår av tabell 3. Avdelningen kan på så se hur man ligger i förhållande till genomsnittet och hur man ligger i förhållande till de bäst och sämst värderade dagkirurgiska avdelningarna. Dagkirurgi Ögon, Mölndal 25

28 Tabell 7 Väntetid före behandling på Dagkirurgi Ögon, Mölndal, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Var väntetiden innan du blev inlagd acceptabel? För varje fråga är svaret angett i procent av antalet patienter Antal Avdelningens resultat Tidigare Senaste Nu 224 Genomsnitt Andra avdelningar "Bästa" avdelning "Sämsta" avdelning % % % % % % Ja - 100,0 90,5 84,1 100,0 66,3 Nej - 0,0 9,5 15,9 0,0 33,7 Tabell 8 Patienternas motiv till val av sjukhus Dagkirurgi Ögon, Mölndal, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Varför valde du just detta sjukhus? (sätt gärna flera kryss) Svaret angett i procent av antalet patienter Avdelningens resultat Andra avdelningar Tidigare Senaste Nu Genomsnitt Antal % % % % Läkarens råd - 55,0 48,6 58,7 Kort väntelista - 11,1 6,1 6,3 Sjukhuset ligger nära bostaden/familjen - 6,1 15,3 12,0 Goda erfarenheter/gott rykte - 15,6 17,3 10,5 Andra grunder - 12,2 12,6 12,4 26 Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

29 5. Väntetid och val av sjukhus Rekommendationer I den danska publikationen Patientens møde med sundhedsvæsenet rekommenderas det att: - vårdpersonalen i början av patientförloppet informerar patienten om det förväntade tidsperspektivet och ordningsföljden av förloppet samt har kontinuerlig kontakt med patienten angående detta. - verksamheten säkrar att vårdpersonalen planlägger förloppet med minimal oförutsedd väntetid både mellan sjukhusets interna verksamheter och även inom specialiteter. Patientens egen utvärdering av väntetiden Dagkirurgiska patienters enkät har inte haft som ambition att mäta hur lång tid de planerade patienterna väntar på att få komma till behandling. En sådan undersökning ska genomföras med ett annat verktyg än det föreliggande. Undersökningen siktar istället på att kartlägga patienternas bedömning av om de väntar för länge, och om patienterna upplevde att de fick tillräckligt med information före dagkirurgiska behandlingen. Upplevdes väntetiden för lång? I tabell 7 kan man se hur dagkirurgiska patienter har upplevt väntetiden innan de kommit till behandling. Verksamheten har i tabell 7 också möjlighet att se hur man placerat sig i förhållande till genomsnittet, och hur man ligger i förhållande till den bäst och sämst placerade verksamheten med avseende på upplevd väntetid. Mätningen ska betraktas med vissa förbehåll, eftersom den bara visar upplevelsen av väntetid för de patienter som har kommit in på verksamheten. De patienter som ombokas till andra verksamhetar efter att ha stått på väntelistan, är självklart inte med i undersökningen. Val av sjukhus I undersökningen tillfrågades patienterna vad som legat bakom deras val av det sjukhus där de behandlats som dagkirurgiska patienter. Patienterna har haft möjlighet att kryssmarkera flera av följande kategorier: Läkarens råd, kort väntelista, sjukhuset ligger i närheten av bostaden/familjen, goda erfarenheter/gott omdöme och andra skäl. Motiven bakom patienternas val framgår av tabell 8. Dagkirurgi Ögon, Mölndal 27

30 Tabell 9 Patienternas upplevelse av antalet olike läkare på Dagkirurgi Ögon, Mölndal, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Har du upplevt att du har talat med för många olika läkare i din kontakt med den dagkirurgiska avdelningen? Svaret angett i Avdelningens resultat procent av antalet patienter Tidigare Senaste Nu Genomsnitt Antal Andra avdelningar "Bästa" avdelning "Sämsta" avdelning % % % % % % Ja - 5,6 7,9 7,9 5,0 18,0 Nej - 94,4 92,1 92,1 95,0 82,0 Tabell 10 Patienternas upplevelse av antalet olika vårdpersonal på Dagkirurgi Ögon, Mölndal, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Har du upplevt att du har talat med för många olika vårdpersonal i din kontakt med den dagkirurgiska avdelningen? Svaret angett i procent av antalet patienter Tidigare Avdelningens resultat Senaste Nu Genomsnitt Antal Andra avdelningar "Bästa" avdelning "Sämsta" avdelning % % % % % % Ja - 2,2 5,3 6,6 3,1 15,7 Nej - 97,8 94,7 93,4 96,9 84,3 28 Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

31 6. Stabiliteten i personalkontakten Rekommendationer I den danska publikationen Patientens møde med sundhedsvæsenet rekommenderas det att: - verksamheten skall se till att det alltid är en behandlingsansvarig läkare och en vårdansvarig sjuksköterska som har den primära kontakten med patienten - verksamheten utarbetar principer för hur information och kunskap om patienten koordineras på bästa möjliga sätt så att patienten upplever kontinuitet i informationen. Syftet är att säkra att patientens upplevelse av att de fått tillräckligt med personalkontakter för att de inte skall behöva upprepa sin sjukdomshistoria för många gånger. Få personalkontakter betyder trots allt ett minskat behov av informationsutväxling, vilket innebär att risken för fel minimeras. Dessutom kan ett begränsat antal läkarkontakter betyda att patienten inte upplever att varje läkare tar mindre ansvar. Kompetensen ska säkras En konsekvent minimering av antalet läkarkontakter på dagkirurgiska avdelningen är dock inte problemfri. Med tanke på att patienten ska få tillgång till spetskompetens kan man tala för att kontakten sker via flera läkare. Men i de fall där de skiftande läkarkontakterna beror på bristande planering eller struktur, finns det utrymme för förbättringar. För många läkarkontakter? Tabell 9 visar patienternas bedömning av om de talat med för många olika läkare under besöket på dagkirurgiska avdelnongen. I tabell 9 kan man dessutom se hur patienter på andra dagkirurgiska avdelningar har besvarat frågan om bedömning av antal läkare. För många personalkontakter? Tabell 10 visar en parallell illustration av patienternas bedömning av antalet olika kontakter med vårdpersonal på dagkirurgiska avdelningen. Skillnad inom verksamhetsområdet? De två frågorna om personalkontinuiteten analyseras i bilaga 2 för möjlig samvariation med undersökningens bakgrundsvariabler, däribland skillnader mellan dagkirurgiska avdelningar eventuella olika avdelningar och grupper av diagnoskoder. Dagkirurgi Ögon, Mölndal 29

32 Tabell 12 Dagpatienternes samlade upplevelse av Dagkirurgi Ögon, Mölndal, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vilket är ditt samlade intryck av avdelningen? Svaret angett i procent av antalet patienter Avdelningens resultat Tidigare Senaste Nu Genomsnitt Antal Andra avdelningar "Bästa" avdelning "Sämsta" avdelning % % % % % % 5 stjärnor (fantastiskt) - 43,4 33,8 33,6 37,4 36,4 4 stjärnor (bra) - 50,3 55,3 57,1 59,6 50,0 3 stjärnor (både bra och dåligt) - 5,6 9,2 8,5 3,0 13,6 2 stjärnor (dåligt) - 0,0 0,9 0,5 0,0 0,0 1 stjärna (oacceptabelt) - 0,7 0,9 0,3 0,0 0,0 Andel kritiska helhetsvärderingar - 6,3 11,0 9,3 3,0 13,6 - P.g.a. avrundning kan andelen kritiska helhetsvärderingar ha en avvikelse på 1, 2 och 3 stjärnor. - "Bästa avdelning" har störst andel 4 och 5 stjärnor bland avdelningar i rapportens jämförelseunderlag. - "Sämsta avdelning" har minst andel 4 och 5 stjärnor bland avdelningar i rapportens jämförelseunderlag. 30 Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

33 7. Samlat intryck av verksamheten Från 5 till 1 stjärna Patienterna har i enkäten blivit ombedda att ge en samlad värdering av verksamheten. 5 stjärnor betyder fantastiskt, 4 betyder bra, 3 betyder både bra och dåligt, 2 betyder dåligt och 1 betyder oacceptabelt. Lite tekniskt kan man säga att det samlade omdömet avspeglar patientens uppfattning om de förhållanden som han eller hon tycker är viktiga i sin kontakt med verksamheten. Uppfattningen kan således mycket väl avspegla ett förhållande, som man inte frågat om i enkäten. Utifrån patienternas svar är det uppenbart att 4 och 5 stjärnor är ett uttryck för nöjda patienter. Svarar patienterna däremot bara 3 stjärnor eller färre handlar det om stor otillfredsställelse hos patienten angående vissa aspekter som har betydelse för det samlade intrycket av verksamheten. Genomsnittet, det bästa och det sämsta Tabell 12 visar patienternas samlade bedömning av avdelningen. Tabellen kan jämföras med resultaten från dagkirurgiska avdelningens eventuella senaste mätning. I tabell 12 kan man dessutom se hur patienterna från andra dagkirurgiska avdelningar har besvarat frågan om helhetsbedömning. Avdelningen kan på detta sätt se hur man placerar sig i förhållande till genomsnittet, och hur man placerar sig i förhållande till den bästa och sämsta dagkirurgiska avdelningen. Kommentarer Det är också viktigt att lägga märke till att det är många olika förhållanden som kan betyda flera eller färre antal stjärnor. Detta framgår av enkätens nästa fråga där patienten ombetts att tänka efter varför han eller hon gav just det antal stjärnor. Dessa kommentarer finns ordagrant i bilaga 3. Skillnader mellan mottagning och dagkirurgiska? I bilaga 2 kan man se om stjärntilldelningen varierar mellan de olika grupperna av dagkirurgiska patienter i undersökningen, samt skillnader mellan eventuella olika dagkirurgiska avdelninger och grupper av diagnoskoder. Dagkirurgi Ögon, Mölndal 31

34 32 Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

35 Litteratur Delivering quality service. Balancing Customer Perceptions and Expectations. Valari A. Zeithaml, A. Parasuraman, Leonard L. Berry. New York. (1990) Den etiske praksis. Mette Morsing. København. (1991) Målsætninger for patientservice og samarbejde. Århus Amts sygehusvæsen. (1993) Kvalitet som mål i offentlig virksomhed. Ole Nørgaard Madsen. Centrum. (1993) Borgernes syn på den offentlige sektor. Finansministeriet. (1995) Patientservice. Resume af 18 undersøgelser på ambulatorier i Århus Amt. Service- og kvalitetskontoret. (1994) Undersøgelser om patienttilfredshed en brugsbog. Ringkjøbing Amt. (1994) Brugerundersøgelser på hospitalsafdelinger en vejledning. Københavns Sundhedsvæsen. (1994) Introduktion til kvalitetsarbejde. Bind 1 og 2. Service- og kvalitetskontoret, Århus Amt. (1994) Service management and marketing. Christian Grönroos. Lexington Books. Massachusetts. (1990) Brugerundersøgelse af hjemmehjælpen. Et eksempel med fokus på metode. Erik Riiskjær m.fl. FOKUS. (1995) Expectations as Determinants of patient Satisfaction: Concepts, Theory and Evidence. International Journal for Quality in Health Care. Volume 7, Number 2. (1995) Omsorg på Riget. Patient og personalesynspunkter. Lis Adamsen, Jesper K. Fisker og Jan K. Madsen. Universitetshospitalernes Center for Sygeplejeforskning. (1995) Dialogen med patienten. Handbok om att samla in och ta tillvara patienternas erfarenheter. SPRI s forlag. (1995) I hinandens øjne. Ole Thyssen. Gyldendal. (1995) Patienten värderer vården - en vägeledning till frågeformuleret KUPP, Kvalitet ur Patientens Perspektiv. Vårdförbundet SHSTF. Stockholm. (1995) Problemidentifikation og kvalitetsvurdering i sundhedsvæsenet. Teori, metode og resultater. Jan Maintz. Munksgaard. (1995) I grænsefladen mellem liv og død. Helle Ploug Hansen. Gyldendal Undervisning. (1995) Dagkirurgi Ögon, Mölndal 33

36 Århus Amts fælles kvalitetspolitik. Århus Amt. (1995) Organisationsudvikling gennem dialog. Helle Alrø (red). Ålborg Universitetsforlag. (1996) Bruger- og patienttilfredshedsundersøgelser i sundhedsvæsenet Dike. (1996) Slik jeg ser det pasienter og andre samarbeidspartnere uttaler seg om Rikshospitalet. Rikshospitalet. Oslo. (1996) Fødselshjælpen i Århus Amt. Set med brugernes øjne. Service- og kvalitetskontoret. Århus Amt. (1996) Ta temperaturen. En rapport om patienttilfredshed på de fynske sygehuse. Fyns Amt. (1998) Et liv der ikke dør. En bog om lægekunst og menneskelighed. Margrethe Lomholt Kemp og Peter Kemp. Spektrum. (1998) Patienten i centrum? Brugerundersøgelser, lægperspektiver og kvalitetsudvikling. Helle U. Timm. DSI rapport (1997) Den rituelle reflektion om evaluering i organisationer. Peter Dahler- Larsen. Odense Universitetsforlag. (1998) Danmarks første folkehøring. Afrapportering fra en folkehøring om det fynske sygehusvæsen. Kasper Møller Hansen. Fyns Amt. (1999) Skadestuerne i Århus Amt set med patienternes øjne. Service- og kvalitetskontoret. Århus Amt. (1999) Århus Amts Virksomhedsmodel. Århus Amt. (1999) Pasient erfaringer og helserelatert livskvalitet i norske sykehuse. Forskningsrapport nr. 3. HELTEF-Stiftelse for helsetjenestefor-ankring. (1999) Århus Amt set med patientens øjne, 2. måling. Kvalitetsafdelingen. (2003) Patienternes vurdering af landets sygehuse. Spørgeskemaundersøgelse blandt patienter. Amterne, HS og Sundhedsministeriet. (2001) Tendenser i evaluering. Peter Dahler-Larsen og Hanne Kathrine Krogstrup (red). Odense Universitetsforlag. (2001) Patientens møde med sundhedsvæsenet. De mellemmenneskelige relationer. Kvalitetsafdelingen. Århus Amt. (2003) Hvad oplever patienten på sygehuset? Et afdelingsbaseret koncept til systematisk indsamling af patientoplevelser på somatiske sygehuse. Erik Riiskjær. Kvalitetsafdelingen. (2003) International comparisons of patients views on quality of care. Bodil Larsson, et al. International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol. 18 No. 1. (2005) A Cluster-randomized trial of significance of a reminder procedure in patient evaluation survey in general practice. Hanne Heje et al. International Journal for Quality in Health Care vol. 18, no 3. (2006) 34 Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

37 Bilaga 1. Enkät och följebrev Dagkirurgi Ögon, Mölndal 35

38 36 Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

39 RIS & ROS Vi vill veta Din åsikt om vården Sahlgrenska Universitetssjukhuset genomför nu en enkätundersökning för att ta reda på hur Du som patient uppfattar vården och behandlingen i samband med Ditt mottagningsbesök. Med stöd av dina och andras svar vill vi arbeta med att göra vården ännu bättre. Dina egna kommentarer till frågorna i enkäten är mycket värdefulla för undersökningen. Texta gärna. Räcker inte utrymmet i enkäten för dina kommentarer, skriv gärna på ett extra papper. Har Du problem att fylla i enkäten, be gärna någon närstående om hjälp. När Du fyllt i enkäten skickar Du den i det medföljande svarskuvertet, helst inom 14 dagar. För att kunna bearbeta den stora mängd uppgifter som vi kommer att få in krävs att dessa lagras och bearbetas i ett dataregister. Dina uppgifter är anonyma och sekretesskyddade, ingen obehörig har tillgång till registret. När undersökningsresultatet presenteras kommer vi givetvis inte att redovisa svar från enskilda individer. Har Du frågor på innehållet i enkäten, är Du välkommen att kontakta Sahlgrenska Universitetssjukhuset, kvalitetschef Eva Brändström telefonnummer eller via e-post: Ditt deltagande är frivilligt, men vi är mycket tacksamma om Du deltar. Dina svar kommer att hjälpa oss att utveckla vården. Tack för Din medverkan! Göteborg april 2009 Med vänlig hälsning Jan Eriksson Sjukhusdirektör Dagkirurgi Ögon, Mölndal 37

40 38 Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

41 Dagkirurgi Ögon, Mölndal 39

42 40 Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

Ögonmottagning Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ögonmottagning Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ögonmottagning Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2009 Ögonmottagning Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2009 Konceptet har utarbetats av Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland Olof Palmes Allé

Läs mer

Slutenvård. Thorax kirurgi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Slutenvård. Thorax kirurgi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Slutenvård Thorax kirurgi Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2007 Slutenvård Thorax kirurgi Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2007 Konceptet har utarbetats av Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Har brukarna förtroende för hemtjänsten?

Har brukarna förtroende för hemtjänsten? Rapportserie Har brukarna förtroende för hemtjänsten? En brukarundersökning i Sundsvalls kommun våren 2006 Författare: Rolf Dalin och Eva Rönnbäck Rapport nr: 2006:7 ISSN: 1653-2414 ISBN: 91-99975930-6-0

Läs mer

Studenters användaracceptans vid införing av SharePoint som intranät.

Studenters användaracceptans vid införing av SharePoint som intranät. Institution för informatik Studenters användaracceptans vid. Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 i informatik Framlagd: Juni, 2010 Författare: Carolina Kongstad Anita Suta Handledare: Carl Cederström

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

ENKÄTUNDERSÖKNINGAR I TEORI OCH PRAKTIK med inriktning på folkbibliotek

ENKÄTUNDERSÖKNINGAR I TEORI OCH PRAKTIK med inriktning på folkbibliotek ENKÄTUNDERSÖKNINGAR I TEORI OCH PRAKTIK med inriktning på folkbibliotek Christina Jansdotter Anneli Svensson Examensarbete (20 poäng) för magisterexamen i Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Lunds

Läs mer

Konsumenters attityd på ett hotell

Konsumenters attityd på ett hotell Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Lena Berggren Emma Karlsson Konsumenters attityd på ett hotell - en studie av Hotel FrykenStrand Consumer Attitudes at a Hotel - A Study About Hotel FrykenStrand

Läs mer

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2.

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. METOD... 7 2.1 VAL AV ÄMNE... 7 2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 7

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Projektarbete på läkarprogrammet, Göteborgs universitet

Projektarbete på läkarprogrammet, Göteborgs universitet Inställning till läkemedel bland läkare och äldre patienter - betydelse för läkemedelsanvändningen Det är bara på tabletter jag blir sjuk, egentligen Projektarbete på läkarprogrammet, Göteborgs universitet

Läs mer

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org

DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet http://umu.diva-portal.org This is an author produced version of a paper Citation for the published paper: Jessika Wide Genusperspektiv och kursspecifikt jämställdhetsarbete

Läs mer

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Uppföljning och kvalitetsutveckling av Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Socialstyrelsens och Försäkringskassans gemensamma lägesrapport om utvecklingen under 2008 Wimi 2005 FK90005_002_G 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun

Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun Utvärdering av ett nytt trygghetslarm i Sigtuna kommun September 2009 Håkan Uvhagen och Malin Svanberg FOU äldre norr FOU äldre norr FOU äldre norr är en samägd forsknings- och utvecklingsenhet där de

Läs mer

Fokus på vården En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN

Fokus på vården En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN Fokus på vården En medlemsundersökning Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Projekt Fokus på vården... 5 Bakgrund... 5 Syfte... 5 Målgrupp... 5 Metod

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

En känsla av service

En känsla av service UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Avdelningen för Biblioteksoch Informationsvetenskap En känsla av service Upplevd tjänstekvalitet i en av bibliotekets kompletterande tjänster Pia Brinkfeldt

Läs mer

Medborgare, kulturmiljö och planering

Medborgare, kulturmiljö och planering Krister Olsson och Elin Berglund Medborgare, kulturmiljö och planering Ett kvantitativt angreppssätt på medborgardeltagande FoU - publikation från Riksantikvarieämbetet Medborgare, kulturmiljö och planering

Läs mer

Bredband ur användarnas perspektiv

Bredband ur användarnas perspektiv MÄLARDALENS HÖGSKOLA PROMEMORIA 1 Institutionen för Ekonomi och Informatik 2005-08-16 Mälardalens Högskola Institutionen för Ekonomi och Informatik Kurs: Uppsatsarbete i Informatik, EI0040, 10p, VT2000

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer