Behovs- och problemanalys inom ögonsjukvården i Östergötland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behovs- och problemanalys inom ögonsjukvården i Östergötland"

Transkript

1 (13) Behovs- och problemanalys inom ögonsjukvården i Östergötland Barnögonsjukdomar och skelning Knappt 4 % av östgötabarnen drabbas av skelning eller amblyopi (= synnedsättning p g a obehandlad skelning och/eller refraktionsfel). Till detta kommer en mindre andel övriga barnögonsjukdomar. Allt tidigare födda prematura barn räddas till livet och därmed ökar frekvensen av svåra ögonrörelserubbningar. Antalet vuxna med svårt dubbelseende p g a ögonrörelserubbningar är inte stort. Det nyfödda barnets synförmåga är inte färdigutvecklad, utan en successiv mognad sker fram till års ålder. Om störningar sker i utvecklingen kan detta inte repareras efter denna ålder. Störningar kan uppkomma främst genom skelning eller refraktionsfel. Behandlingen måste sättas in i tidiga år för att ha effekt. Längre väntetid för behandling av små barn med misstänkt ögonsjukdom är därför inte acceptabel. Obehandlad skelning eller amblyopi leder mycket ofta till livslång ensidig synskada. En individ med ensidig svårare synnedsättning har en klart ökad risk för blindhet eller svår dubbelsidig synskada senare i livet. Eftersom hjärnans synbark gör en medelvärdesanalys av informationen från våra två ögon, är det högst konkret så att två ögon ser mera än ett. Förenklat uttryckt: om ena ögat har svårt att se vertikala linjer skarpt och andra ögat har svårigheter att se horisontella linjer kan den tvåögda individen se samtliga linjer skarpt och har kanske synskärpa 0,8 på varje öga för sig med synskärpa 1,0 med båda ögonen tillsammans. Samma förhållande gäller generellt vid ensidig synnedsättning. En kraftig skelning kan ge ett betydande psykiskt lidande och ett socialt handikapp. Vuxna med besvärande dubbelseende p g a ögonrörelserubbningar lider svårt av detta. Ej sällan har man ytterligare funktionsrubbningar som led i en mera generell neurologisk störning. Den nuvarande noggranna kontrollen av alla barns syn upp till tidig skolålder har haft en dramatiskt god effekt och medfört upptäckt och behandling i tid av skelning och amblyopi. Andelen personer som kommer till syncentral p g a synskada på ett öga och obehandlad amblyopi på det andra ögat har i Östergötland minskat genom åren tack vare god barnögonsjukvård. Cirka 15 % av en ögonmottagnings verksamhet hänför sig till barnoftalmologi och skelning. Ögonsjukvården har sedan länge prioriterat vård av barn högt eftersom behandlingen är effektiv endast inom snäva tidsramar.

2 (13) De samlade ansträngningarna inom primär-, skol- och ögonsjukvård har varit framgångsrika. Det framtida vårdbehovet är sannolikt konstant för barnögonsjukdomar och skelning. Screening av barn sker utanför ögonsjukvården. Diagnostik och behandling av barnögonsjukdomar kräver specialkunskaper och metoder som till stor del inte tillämpas inom övriga ögonsjukvården. Detta har lett till nödvändig subspecialisering. Det är vitalt att ortoptistutbildningen säkerställs så att tillgången till specialutbildad personal garanteras för barnögonsjukvården. Ytterligare spridning till lägre vårdnivåer är inte möjlig. Inga stora investeringsbehov på instrumentsidan förutses för denna diagnosgrupp. 95 % av barnen med synfel fångas numera upp. Även om detta är ett gott resultat finns här en förbättringspotential, målsättningen är att närma sig 100 %. Det finns ett gott samarbete mellan när- och ögonsjukvård inom denna sjukdomsgrupp. Förmågan att bringa ned antalet missade barn med hotande synskada följs upp i återkommande nationella studier. Nationellt kvalitetsregister finns inte inom området. Ortoptister och ögonsjuksköterskor utför betydande vårduppgifter på området under ledning av subspecialiserade ögonläkare. En långt driven poliklinisering har ägt rum. Beroende av svårighetsgrad då det gäller synskada har föräldrar och barn behov av att bli förstådda i hela sin situation och få information och dialog om såväl sjukdom och undersökningar som behandlingar. Diabetesrelaterad ögonsjukdom Ögonbottenförändringar vid diabetes är den vanligaste orsaken till svår synskada hos personer i arbetsför ålder i västvärlden. Ungefär 4 % av östgötarna har diabetes; vissa invandrargrupper har diabetes i upp till 6 %. över 20 % av personer över 80 år har sjukdomen. Trender p g a livsstil. Frekvensen ökar successivt, bl a på grund av den ökande förekomsten av fetma i befolkningen. Obehandlat högt blodtryck hos diabetiker försämrar ögonprognosen. Prevention Fotografisk screening av ögonbotten är synnerligen viktig för att i tid kunna sätta in förebyggande laserbehandling mot komplikationer i form av blodkärlsnybildningar. Screening, behandling och uppföljning av diabetisk ögonsjukdom tar stora delar av ögonsjukvårdens resurser.

3 (13) Diabetisk ögonsjukdom är den vanligaste orsaken till svår synskada hos arbetsföra vuxna i västvärlden. Den är i allmänhet dubbelsidig. Ögonkomplikationerna uppträder successivt i olika svåra stadier. Ganska länge har individen inga eller övergående symtom. Sjukdomen kan passera över i svårbehandlade stadier utan att patienten har anledning att misstänka detta. I vissa stadier går förloppet mycket snabbt. Detta ställer mycket stora krav på screening och uppföljning. Diabetiker kan oftast inte vänta någon längre tid på behandling, eftersom de då går över i ett mera svårbehandlat stadium med motsvarande sämre behandlingsprognos. Det behöver knappast närmare beskrivas vad en svår synskada betyder för en person som redan lider av diabetessjukdomens andra allvarliga nackdelar. Vård av diabetiker med hotande eller manifest ögonsjukdom prioriteras högt i ögonsjukvården och nuvarande behov tillgodoses. Behovet av ögonscreening och laserbehandling av diabetiker har ökat och stiger även fortsättningsvis sakta i takt med ökad diabetesförekomst. Noggrann screening och laserbehandling i rätt tid gör att glaskroppskirurgin sannolikt inte ökar i antal trots ett stigande antal diabetiker. Det enskilda glaskroppskirurgiska ingreppet är i genomsnitt klart mera avancerat och resurskrävande än för ett antal år sedan. Å andra sidan är det mera framgångsrikt än tidigare, varför andelen reoperationer minskar. Andelen synskadade som kommer till syncentralerna p g a diabetisk ögonskada har minskat något trots den ökande frekvensen nyinsjuknade. Möjligen införs mot slutet av innevarande decennium i viss omfattning avancerad medikamentell behandling mot svårare ögonbottensjukdom. Tidpunkten för detta är dock mycket svårbedömd. Laserbehandling vid diabetes ger som oundviklig biverkan ärr i ögonbotten. Laserbehandlade diabetiker har synfältsförsämringar och ett sänkt mörkerseende p g a behandlingen. Ärren är numera mindre än under tidigare årtionden, genom att man lärt sig dosera rätt, men de ger fortfarande synpåverkan. Specialinstrument för findiagnostik av ögonbottenstrukturer (lasertomografer och okulära koherenstomografer) kommer inom ett par år att få en ökad användning även för diabetiker för att ytterligare minimera laserdoseringen och därmed behandlingsärren. Troligen dröjer det till slutet av nuvarande årtionde innan de är i allmänt bruk på ögonklinikerna. God samverkan mellan primärvård, diabetesvård och ögonsjukvård har gjort att diabetiker i tid sänds för ögonscreening och ögonsjukvård. Denna samverkan måste fortsätta. Avancerad glaskroppskirurgi kan innebära skillnaden mellan blindhet och syn för diabetiker och flera andra kategorier. Den kräver en fortsatt regional kraftsamling.

4 (13) Närsjukvård och ögonsjukvård har sedan länge samverkat väl kring dessa patienter. Nationellt kvalitetsregister finns inte inom området. Jämförelser sker med i den vetenskapliga litteraturen publicerade resultat. En långt gången poliklinisering har genomförts inom detta ögonsjukvårdsområde. Stora volymer hithörande arbetsuppgifter har delegerats till ögonsjuksköterskor. Vårdtider i samband med operationer i sluten vård har minskats kraftigt även under de senaste åren genom införandet av säkrare tekniker och att man uppnått mycket hög manuell färdighet hos operatörerna. Glaukom (grön starr) Detta är en mycket stor grupp patienter som samtliga kräver vård på ögonklinik. Cirka patienter är nu under behandling i Östergötland. Inga riskfaktorer av betydelse har identifierats så prevention är ej möjlig. Glaukom ger en ständigt ökande synskada. Sjukdomen är en viktig orsak till invalidiserande synskada. Till skillnad från katarakt lider patienten först av bortfall i synfältet. Patienten kan se bokstäver men ändå ha svårt att läsa eftersom hon inte ser att följa raden. Hon kan ha svårt att känna igen personer eftersom hon endast ser delar av personen i taget. Småningom tillkommer synskärpenedsättning som kan bli mycket allvarlig ända till blindhet. Det inre ögontrycket spelar roll på ett sätt som ännu ej är helt klarlagt. Andra faktorer också viktiga. I allmänhet har glaukompatienterna ett tydligt förhöjt ögontryck. Personer med ett normalt ögontryck kan mycket väl ha glaukom och personer med ett relativt högt tryck kan vara normalvarianter. Diagnostiken och behandlingen är därför svår och bygger på kvalificerad bedömning av synnerven. Synnervsskadan kan vara ganska avancerad utan att patienten själv märkt något. Patienten måste således ta en livslång behandling utan avbrott för en sjukdom vars konsekvenser patienten lyckligtvis ännu inte märkt. Behovet av återkommande information och motivation till patienten från sjukvårdens sida är således extra viktig. Behandlingen är livslång, uppehåll i behandlingen leder till opåverkbara skador på synen. Glaukompatientens synskada är definitiv. Behandlingen kan enbart förhindra eller fördröja fortsatt försämring. Behandlingen består av ögondroppar men även tablettbehandling, laser och operation.

5 (13) Dessa patienter prioriteras i ögonsjukvården. Ögonsjukvården har utgått från att väntetider eller större avvikelser från planerade tider inte är acceptabla. Den skada som uppstått vid glaukom genom sen upptäckt eller krångel med behandlingen går inte tillbaka utan adderas till andra skador under hela livet. Stor möda har därför regiongemensamt lagts ned på att identifiera exakt vad som måste göras och hur ofta. P g a det stora patientantalet leder redan en mindre effektivisering per patient till stora resursbesparingar generellt. Eftersom det rör sig om en livslång sjukdom har patienten rätt att kräva att hon inte onödigtvis tas in på kontroller utan att behandlingen är optimerad. Med nuvarande tilldelade resurser klarar sig glaukomvården utan någon marginal. Det finns inga möjligheter att ta resurser härifrån till annan ögonsjukvård. Med tanke på vad som är känt om medicinering vid kroniska sjukdomar måste tid finnas att behålla patienten som en bra partner i behandlingen. En mycket stor, väl utförd prospektiv studie publicerad 2002 visar att ögontrycket spelar en större roll för uppkomsten av framtida skada än som tidigare förmodats. Trycket även vid normaltrycksglaukom måste sänkas. Detta betyder att antalet patienter i landstinget kommer att stiga till patienter om cirka två år. De tillkommande patienterna hittas således endast successivt. En enkel ögontrycksmätning räcker inte för diagnostik av de nytillkommande lågtrycksglaukomen utan det krävs ögonbottenbedömning och synfältsdiagnostik. En rad nya glaukomläkemedel tas fram. De kostar numera tillsammans cirka 10 % av länssjukvårdsbudgeten för en ögonklinik. Ögontryck, synfält och synnervsutseende måste följas noga enligt anpassade vårdprogram. Operationsmetoderna, inklusive laserbehandling, för glaukom blir successivt bättre. Målsättningen är förstås att operera en gång för alla och undvika livslång medicinering. Ännu kan man inte ersätta andra behandlingar med operationer på bred front. Särskilt viktigt är att granska långtidsresultaten vid denna kroniska sjukdom. Nya lasertomografer och okulära koherenstomografer (pris för vardera 0,5-1 mkr) som tillåter utomordentligt noggrann bedömning av synnervsskadan är under införande på rikets universitetssjukhus och blir troligen allmänt förekommande på ögonkliniker under senare delen av innevarande decennium. Stor uppmärksamhet ägnas åt indikationerna för olika läkemedel. Klinikerna har utsedda läkemedelsansvariga läkare med uppgift att hålla sig à jour med producentobunden läkemedelsinformation. Budgetramar läggs så att läkemedelsbesparingar stimuleras. Läkemedelsanvändningen följs upp på produktnivå.

6 (13) Samtidigt följs behandlingsresultaten så att behandlingseffekten inte äventyras. Behandlingen av glaukom kan inte utföras av andra än ögonläkare med bistånd av ögonsjuksköterskor eftersom den nödvändiga synnervsbedömningen är mycket svår. Leg optiker eller primärvårdsläkare som hittar ett förhöjt ögontryck hos en person måste skicka denna till ögonsjukvården. Om ett normalt ögontryck uppmäts i primärvård eller hos optiker, utesluter detta på inget vis att glaukom föreligger. Patienten har behov av att vara välinformerad om behandling och sjukdomsförlopp. Katarakt (grå starr) Katarakt som förorsakar synnedsättning till 0,6 på sämsta ögat, d v s strax över minsta tillåtna bilkörningssynskärpa (0,5) förekommer hos åringar i drygt 4-5 %, hos åringar i % och hos åringar i %. Synen hos % av kataraktpatienterna försämras under en uppföljningstid av två år. Cirka 10 % av personerna med operationskrävande katarakt har andra samtidiga ögonsjukdomar av allvarligare slag. Linsgrumlingar (katarakt) som stör synen uppträder hos alla människor med stigande ålder. Patienten ser som genom ett kraftigt smutsat fönster. Patienten är känslig för bländning t ex av mötande bilar eller solljus mot ögat. Detaljerade studier finns publicerade rörande vad som händer en person som drabbas av successiv synförsämring p g a grå starr. Fritidsaktiviteter utomhus försvåras tidigt vid motljus p g a bländning. Läsning och handarbete m m ställer krav på väl riktad belysning. Ensidig grå starr försvårar avståndsbedömning stereoseendet på nära håll. Vid synskärpa understigande 0,5 dras körkortet för personbilsförare. Gränsen är ännu högre för yrkeschaufförer. Tryckt text kan läsas endast med stor svårighet när synskärpan är 0,3 0,4. Vid synskärpa 0,3 och lägre börjar äldre personer dra sig för att vistas på främmande plats och börjar därigenom tappa sitt sociala kontaktnät. Behovet av sociala stödinsatser från samhällets sida ökar. Om behandlingen dröjer när individen nått de lägre synskärpenivåerna blir det även efter behandlingen svårt att dra tillbaka olika stödinsatser och att återigen utvidga det personliga kontaktnätet. Få medicinska åtgärder ger så starkt förbättrad livskvalitet till så liten engångskostnad som en gråstarrsoperation. Behandlingsrisken är minimerad. Komplikationsfrekvenser räknas i promille.

7 (13) Rikskataraktregistret visar att operation av båda ögonen ger ett signifikant bättre utfall i nyttoregistreringen i form av nöjda patienter. Kataraktoperationsfrekvensen har ökat linjärt i hela landet sedan För år 2003 ser man för första gången en avplaning av kurvan. Indikationerna för gråstarrsoperation varierar kraftigt i riket. Östergötland har nationellt sett stränga indikationer för gråstarrsoperationer. Östgötarna opereras nu, innan de når sådana synskärpenivåer att allvarliga nackdelar uppstår. De blir inte av med körkortet och de förlorar inte läsförmågan. En gråstarrspatient löper inte risk för allvarlig och obotlig skada om väntetiden är lite längre eller om indikationen är relativt strikt. Med anledning av nyinförda vårdgarantier i slutet av 2005 kommer ett nationellt bedömningsinstrument för indikationer vid gråstarrskirurgi att tas fram till februari Det kan förutses en ny stark fokusering på denna del av ögonsjukvården i media och nationell politik. Det gäller då att inte förlora helhetsperspektivet. Om olika realiteter skulle kräva en ökad satsning på kataraktkirurgi från nuvarande nivå, får detta inte ske på bekostnad av annan ögonsjukvård inom Östergötland. Inom de närmaste åren kommer sannolikt endast jämförelsevis små förändringar att ske. Operation av båda ögonen samtidigt kommer sannolikt att bli vanligare. Kvaliteten på de inopererade konstgjorda linserna kommer att öka med ytterligare komplikationsminimering som resultat.. Kataraktkirurgi är Sveriges vanligaste kirurgiska ingrepp. Tekniken är mycket högt driven och ingreppet görs endast av subspecialiserade kirurger. Vilket har lett till att: Komplikationsfrekvensen är mycket låg. Operationstiden har minskat till i genomsnitt en sjättedel jämfört med för tio år sedan. Man vågar operera båda ögonen hos utvalda patienter vid samma operationsseans. Det Nationella kataraktregistret drivs från det av Socialstyrelsen och Landstingsförbundet stödda Eyenet i Karlskrona, som även följer upp patientnyttoeffekter m m. Allt skarpare jämförelser sker nu mellan olika vårdgivare. Inom Östergötland sker en nära samverkan mellan Norrköpings- och Linköpingsklinikerna. Ögonoperation på Universitetssjukhuset i Linköping (US) drivs starkt integrerad med ögonavdelning och ögonmottagning för att maximalt ta tillvara medarbetarkompetens och medarbetartid. På Vrinnevisjukhuset i Norrköping (ViN) har Rekonstruktionscentrum en egen operationsenhet för ögon- och öronkirurgi (OP 2) som drivs på likartat sätt som Ögonoperation US. Dit förs under 2004 totalt cirka ögon- och öronoperationer från US. Avsikten är att optimalt utnyttja resurserna.

8 (13) Näthinnesjukdomar med huvudsakligen glaskroppskirurgisk behandling, exklusive diabeteskomplikationer Näthinneavlossning uppträder spontant hos ungefär en av östgötar årligen. Dessutom uppträder näthinneavlossning i låg frekvens som en komplikation till ögonoperationer. Kirurgiskt behandlingsbara ärr i gula fläcken och kirurgiskt behandlingsbara proppbildningar inuti ögat är relativt ovanliga, men behandlingsresultaten är goda och den mikrokirurgiska tekniken förfinas raskt. Även vid modern gråstarrskirurgi finns en mycket liten risk att förlora ett fragment av linskärnan in i bakre delarna av ögat (drygt en promille av operationerna). En kvarstående blödning i ögats glaskropp av andra orsaker än diabetes är ett ganska ovanligt men allvarligt tillstånd. Näthinneavlossning leder obehandlad till blindhet inom kort tid. Avlossningen börjar oftast i periferin och söker sig mot gula fläcken området för skarpt seende. Om den senare varit avlossad går det inte att återställa hög synskärpa. Långtidsresultaten efter näthinneavlossningsoperation är goda. Patienten har en statistiskt klart förhöjd risk för näthinneavlossning på det andra ögat. Ärr- och hålbildningar i gula fläcken mitt i näthinnan ger förlust av synen i centrala synfältet. Bilkörning, läsning m m förhindras. Behandlingen kan uppskjutas ett antal veckor, ev månader. Näthinnans inre del försörjs av blodkärl med innerdiametern 0,1 mm. Förgreningarna på ögonbotten är ännu smalare. Vid proppbildningar förloras antingen synen helt eller faller delar av synfältet bort. Patienter med tappad linskärna i bakre delen av ögat löper stor risk för allvarlig synskada och till och med förlust av ögongloben p g a inflammation. Kräver glaskroppskirurgi utan större fördröjning. En blödning i ögats inre ger om den tillåts ligga kvar en förgiftning av näthinna genom blödningsrester och svår permanent synskada. Den kritiska tiden för åtgärd är cirka 2 månader. Genomförda prioriteringar och kraftfulla effektiviseringar, liksom starkt förkortade vårdtider och snabb metodutveckling inom glaskroppskirurgin, gör att behoven inom gruppen för närvarande nätt och jämnt kan täckas. Patienten med näthinneavlossning måste få åtminstone halvakut ögonkirurgisk vård, såvida inte gula fläcken hotas då operation krävs, inte mitt i natten men helst påföljande förmiddag. Operationerna och deras efterförlopp är långt mera påfrestande för patienterna än exempelvis gråstarrskirurgi. Modern behandling som tillämpas på de flesta universitetssjukhus sedan ett fåtal år innebär primär glaskroppskirurgi. Detta ger färre reoperationer och en lyckandefrekvens överstigande 90 %. Näthinneavlossning behandlades tills

9 (13) helt nyligen primärt med ingrepp på ögats yta. Om detta inte hjälpte fortsatte man med operation i ögats inre glaskroppskirurgi. Kapacitet måste därför finnas i regionen för att 365 dagar om året åtgärda denna sjukdomsgrupp med kvalificerad glaskroppskirurgi. Näthinneavlossningarna är högst varierande till sin natur och kräver därför en betydande rutin hos kirurgen som måste göra ett minsta antal operationer per år för att bibehålla kompetensen. Eftersom 4 specialutbildade kirurger krävs för att täcka 365 dagars beredskap per år krävs remitteringslojalitet från regionen för att US-kliniken skall kunna få täckning för investeringar i kompetens, apparatur och jourtäckning. Regionens medicinska programgrupp har givit sitt stöd för detta synsätt. Mikrokirurgi mot ärr i den millimeterstora gula fläcken, en form av glaskroppskirurgi, har ökat starkt under senare år och kommer att fortsätta ökningen, eftersom den ger dokumenterat goda resultat. Från regionen framställs önskemål om ökad kapacitet på US för sådan kirurgi. Väntetider till operation kan utan olägenhet vara ett antal månader. Proppbildningar i ögonbottens mycket små blodkärl har hittills behandlats med laser med växlande framgång. Operatörskompetens och apparatur finns på US för att åtgärda med glaskroppskirurgi. Hittills behandlas endast patienter där tilltäppningen ligger mycket gynnsamt till. Kapacitet finns för att åtgärda tappade linsfragment (behandling inom ett antal dagar) och blödningar i ögats inre av andra orsaker än diabetes (behandling senast inom 2 månader). Som nämnts har lyckandefrekvensen vid näthinneavlossning ökat till över 90 % i och med införandet av primär glaskroppskirurgi. Inte desto mindre behövs reoperationer fortfarande. Prioriteringar har skett så att personer, som inte kan räkna med användbar synfunktion efter ytterligare operationer, inte utsätts för obehaget av ännu ett ingrepp. Synfunktion och inte anatomisk läkning eftersträvas. En fördubbling av antalet glaskroppskirurgiska ingrepp på annan indikation än diabetes är att räkna med inom 5 år. En anledning till ökningen är att den mikrokirurgiska tekniken nu drivits så långt att man framgångsrikt opererar näthinnestrukturer med storleken 1/20 mm. Glaskroppskirurgi vid hål eller ärrbildningar i gula fläcken kommer att öka. US har tillräcklig kompetens att utföra samtliga förekommande ingrepp men följer noga publicerade resultat för att fastställa indikationer. Mycket tyder på att mikrokirurgi i akut skede vid proppbildningar i näthinnan kommer att kunna återställa synen om den sätts in snabbt. US har tillräcklig kompetens för att utföra ingreppen. Vårdtiden för denna grupp har mer än halverats under de senaste åren. Ett nära samarbete finns med remittenter så att återbesöksantalet på US minimeras. Avancerad glaskroppskirurgi kan innebära skillnaden mellan blindhet och syn för personer med näthinneavlossning, hål och andra förändringar i gula fläcken, svåra skador med flera ovanligare sjukdomar. Den kräver en fortsatt regional kraft-

10 (13) samling. En offentlig redovisning av medicinska resultat kan komma att påverka utvecklingen. Lägre vårdnivåer kommer inte ifråga för denna sjukdomsgrupp. Under ett antal år fanns ett nationellt kvalitetsregister för näthinnekirurgi. Registret är nu vilande Vid informella kontakter med svenska regionkliniker och genomgång av publicerade data framgår att Linköpingskliniken håller hög standard. Kliniken är vidare känd för att inte införa nya metoder utan att indikationerna för dessa är väl utvärderade i internationella facktidskrifter. Kliniken följer hela tiden publicerade medicinska resultat från stora utländska centra för att fastställa de korrekta indikationerna. Sjukdomar i ögats yttre delar och i angränsande vävnader (bindehinna, hornhinna, tårvägar och ögonlock) De lindrigare varianterna av denna grupp drabbar i princip hela befolkningen eller är mycket vanliga. De är dock lindriga och lämpar sig för egenvård eller primärvård. Ett litet antal åkommor är mycket svåra och kräver ofta hornhinnetransplantation eller annan avancerad behandling. Deras frekvens kan lättast åskådliggöras genom att ange antalet hornhinnetransplantationer i Östergötland till cirka 100 st per år. De svårare åkommorna i denna grupp ger inte bara svår synnedsättning utan också kroniska svåra smärtor, ledande till en starkt sänkt livskvalitet. Genomförda prioriteringar och effektiviseringar har medfört att behovet av behandling täcks. Den egna hornhinnebanken har gjort att behovet av hornhinnetransplantationer numera täcks, även om flera personer som fick sina hornhinnor transplanterade på 1970-talet nu så småningom behöver få nya transplantat. Prioriteringarna har medfört att vissa ögonoperationer, exempelvis tårvägskirurgi, numera endast sällan kommer ifråga. Vid svåra sjukdomsvarianter och/eller vid komplicerande sjukdom skall patienten förstås behandlas. Landstingets ögonsjukvård söker i sådana fall samverkan med andra ögonkliniker. Tydliga ömsesidiga överenskommelser har sedan länge gjorts med primärvården rörande stora delar av denna grupp, inklusive behandlingsriktlinjer. Laserkirurgin mot närsynthet m m ökar starkt i omfattning i riket och därmed också allvarliga och svårbehandlade komplikationer. Genom att kombinera traditionell hornhinnetransplantation med stamcellstransplantation och hornhinnelaserbehandling kan allt flera mycket svåra hornhinnesjukdomar åtgärdas.

11 (13) Ögonkliniken i Linköping har numera en internationellt mycket hög kompetens vid mycket svåra hornhinnesjukdomar, så patienter behöver inte remitteras utanför landstinget. En aktiv forskning bedrivs på området och resultaten publiceras i internationella tidskrifter. Behandlingsresultat publiceras i det nationella Cornearegistret. Åldersrelaterad makulasjukdom Åldersrelaterad makulasjukdom är den vanligaste orsaken till svår synskada hos äldre. Flera undergrupper av sjukdomen kan inte behandlas. Sedan ett par år finns framgångsrik fotodynamisk behandling (PDT) för en viss undergrupp som är noggrant karakteriserad och lätt att känna igen med rätt diagnostik. Nyinsjuknandet i den behandlingsbara undergruppen är i Östergötland cirka 120 personer per år. Åldersrelaterad makuladegeneration m fl sjukdomar med blodkärlsnybildning i näthinnans gula fläck ger svår synskada och har tidigare inte kunnat behandlas. Sjukdomen angriper båda ögonen. Inom 5 år har cirka 65 % av patienterna med svår degeneration på ett öga förlorat synen även på andra ögat om behandling ej sker. Genomförda prioriteringar och effektiviseringar inom liksom strikt iakttagande av strikta evidensbaserade indikationer har medfört att man kan täcka behovet av denna behandling. Vid behandlingen mot åldersrelaterad makuladegeneration injiceras ett mycket dyrt läkemedel i blodomloppet, vilket medför att även lågdoslaser kan ta bort sjuka blodkärl utan att skada näthinnan. PDT-behandlingen måste utföras utan dröjsmål och ger förutom ekonomiska kostnader stora undanträngningseffekter på ögonmottagningar. Behandlingen måste upprepas ett antal gånger för varaktig effekt. 70 % av patienterna behandlas 3 ggr och 30 % 4 ggr inom ett år. I några fall tillkommer ytterligare behandling. Introduktionen av denna helt nya patientgrupp som kräver omedelbar avancerad diagnostik och dyrbar behandling utsatte ögonsjukvården för mycket stora påfrestningar. Med nuvarande stränga behandlingsindikationer torde cirka 450 behandlingar/år behöva utföras i Östergötland. Om publicerade data ger vid handen att indikationerna bör höjas kan behandlingsantalet/år behöva justeras. Tills för ett par år sedan fanns ingen effektiv behandling mot åldersrelaterad makuladegeneration, som är en vanlig sjukdom. Mycket talar dock för att vi börjar

12 (13) nå en stabilisering i behandlingsvolymen. Detta kräver att man strikt håller sig till indikationerna. Precis som i fallet med grå starr växlar behandlingsfrekvensen starkt i landet. Många aktörer är igång. Högre kompetens än den på US finns inte i Sverige beträffande denna behandlingsform. Vetenskapliga studier pågår bl a på US i samarbete med regionen för att utvärdera en alternativ, mycket billigare behandlingsmetod (TTT) som bygger på en mycket exakt lokal höjning av temperaturen i den sjuka näthinnan utan användande av läkemedel. Nya teknologier under uppdragsperioden: Specialinstrument för extrem findiagnostik av ögonbottendetaljer kommer att få en ökad användning inom denna sjukdomsgrupp. Andra vårdnivåer än ögonklinik kommer inte ifråga för denna sjukdomsgrupp. Efter att PDT-metoden utvärderats och indikationer regiongemensamt fastställts övergår metoden nu från att vara regionvård till att bli länssjukvård. US fortsätter att vara ett regionalt kompetenscentrum för denna behandling. Den nuvarande bollplanksfunktionen i regionen är mycket tydlig. Ögonkliniken US publicerar återkommande sina resultat vid PDT-behandling i stora internationella tidskrifter. Resultaten ligger i internationell toppklass. Synrehabilitering Karakteristik av patientgruppen Hit hör en rad patienter som ser 0,3 eller sämre, eller har bättre synskärpa i kombination med synfältsdefekter som ger måttligt svår synskada. Den allt bättre ögonsjukvården har lett till en minskad remittering av patienter med synskada p g a diabetes, synnedsättning efter förbisedd barnögonsjukdom och glaukom. Det är lämpligt att följa den årliga diagnosfördelningen på syncentralen för att kontrollera nyttan av annan ögonsjukvård. Hit hör också ett relativt begränsat antal personer som har en medfödd synskada. I år har syncentralerna kontakt med cirka 40 barn under skolåldern med svårare synskada. Nuvarande behov täcks av landstingets syncentraler i Linköping och Norrköping Den nära kopplingen mellan respektive ögonklinik och syncentral i Östergötland har varit fördelaktig för patienterna. Om en synskadad person börjar se sämre kan den adekvata åtgärden ibland vara en snabbt insatt eller modifierad medicinsk behandling. I andra situationer är ett alternativt hjälpmedelsval det bästa för patienten. Ibland har denne ett multihandikapp som kräver nära samarbete med sjukvården. Den ökande datoriseringen av samhället har lett till rimliga krav från de synskadade att kunna utnyttja modern kommunikationsteknik. Den relativt nyligen inrättade landstingsgemensamma IT-sektionen på Syncentralen i Linköping underlättar i hög grad anpassningen av de synskadades egna datorer. Den bistår också vid utprovningen av alltmera so-

1 Information till patienter med hål i gula fläcken

1 Information till patienter med hål i gula fläcken 1 Information till patienter med hål i gula fläcken VAD ÄR HÅL I GULA FLÄCKEN? Gula fläcken (makula) är den centrala delen av näthinnan (retina) som svarar för synskärpan. Det är med gula fläcken man kan

Läs mer

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 19190 Sollentuna, tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Med åren påverkas kroppen på ett sätt som vi inte alltid kan styra. En del åkommor

Läs mer

1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes

1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes 1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes Information om operation av ögonförändringar vid diabetes 2 Under de senaste åren har möjligheterna för diabetiker att behålla god syn i hög

Läs mer

Hål i gula fläcken. Patientinformation

Hål i gula fläcken. Patientinformation Hål i gula fläcken Patientinformation VAD ÄR HÅL I GULA FLÄCKEN? Gula fläcken (makula) är den centrala delen av näthinnan (retina) som svarar för synskärpan. Det är med gula fläcken man kan läsa och se

Läs mer

Åldersförändringar i gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken Åldersförändringar i gula fläcken 1 1 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fl äcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Det är ett genialiskt system som utvecklats under miljontals år för att passa

Läs mer

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken Diabetes och ögat 2 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fläcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. När vi öppnar ögonen strömmar ljuset in. Det passerar genom hornhinnan, linsen och glaskroppen

Läs mer

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken Diabetes och ögat 1 3 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fläcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Det är ett genialiskt system som utvecklats under miljontals år för att passa våra behov. När

Läs mer

REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN. Version 2012-11-12

REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN. Version 2012-11-12 REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Version 2012-11-12 1 År 2000 gjorde RMPG Ögon en genomgång av den högspecialiserade ögonsjukvården i den sydöstra

Läs mer

500.000 svenskar bär på en ögonsjukdom. Nu har vi gjort det mycket enklare att hitta dem.

500.000 svenskar bär på en ögonsjukdom. Nu har vi gjort det mycket enklare att hitta dem. EyeDiagnostics Scandinavia AB tillhandahåller ett program för att länka samman optikerns mätdata till ögonläkare för en ögonhälsobedömning. Ögonhälsoundersökningen består av följande produkter: - Diskussion

Läs mer

Hål i gula fläcken makulahål

Hål i gula fläcken makulahål Hål i gula fläcken makulahål 1 Lins Glaskropp Näthinna Gula fläcken Synnerv Hornhinna Gula fläcken Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals synceller och fungerar som

Läs mer

Hål i gula fläcken. makulahål

Hål i gula fläcken. makulahål Hål i gula fläcken makulahål Gula fläcken Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals små synceller och fungerar som ett slags film som fångar upp det vi ser. Syncellerna

Läs mer

I detta ärende framläggs förslag till beslut av inkomna utmaningar om drift av delar av ögonsjukvården vid S:t Eriks Ögonsjukhus AB.

I detta ärende framläggs förslag till beslut av inkomna utmaningar om drift av delar av ögonsjukvården vid S:t Eriks Ögonsjukhus AB. 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning 2008-06-03 LS 0707-0741 LS 0801-0011 Handläggare: Elisabet Wallin Landstingsstyrelsens allmänna utskott Utmaningar av delar av ögonsjukvården vid S:t Eriks Ögonsjukhus

Läs mer

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid diabetes

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid diabetes behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid diabetes Det mänskliga ögat När ögonen öppnas strömmar ljuset in. Det passerar genom hornhinnan, linsen och glaskroppen och vidare till näthinnan. Näthinnan

Läs mer

Glaukom eller heter det grön starr? Hur märker man att man har fått glaukom?

Glaukom eller heter det grön starr? Hur märker man att man har fått glaukom? Glaukom Glaukom eller heter det grön starr? Glaukom och grön starr är olika namn för samma ögonsjukdom. Den yttrar sig som en skada på synnerven som i sin tur påverkar synförmågan. Ögonläkare väljer ofta

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

glaukom (Grön starr)

glaukom (Grön starr) glaukom (Grön starr) frågor och svar s bu s tat e n s b e r e d n i n g f ö r m e d i c i n s k u t v ä r d e r i n g DENNA SKRIFT GES UT AV SBU OCH KAN BESTÄLLAS PÅ WWW.SBU.SE, BESTÄLLNINGSNUMMER 401-15.

Läs mer

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos Det mänskliga ögat När ögonen öppnas strömmar ljuset in. Det passerar genom hornhinnan, linsen och glaskroppen och vidare till näthinnan. Näthinnan

Läs mer

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer

Glaukom. Patientinformation

Glaukom. Patientinformation Glaukom Patientinformation Glaukom - eller heter det grön starr? Glaukom och grön starr är olika namn för samma ögonsjukdom. Den yttrar sig som en skada på synnerven som i sin tur påverkar synförmågan.

Läs mer

Grå starr (katarakt) Information inför operation

Grå starr (katarakt) Information inför operation Grå starr (katarakt) Information inför operation Vad är grå starr? Grå starr innebär att ögats lins är grumlad och inte släpper in tillräckligt med ljus i ögat. Detta leder till synnedsättning. Till en

Läs mer

Manual för Priquest och Nationell Indikationsmodell för Kataraktextraktion (NIKE). Nationell Indikationsmodell för Kataraktextraktion, NIKE

Manual för Priquest och Nationell Indikationsmodell för Kataraktextraktion (NIKE). Nationell Indikationsmodell för Kataraktextraktion, NIKE Priquest Manual för Priquest och Nationell Indikationsmodell för Kataraktextraktion (NIKE). Syftet med Priquest är att fastställa indikationerna inför en kataraktoperation. Det är därför önskvärt att den

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Ögonkliniken Sörmland 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag... 3 Organisation...

Läs mer

Diabetisk näthinnesjukdom. Upptäck och behandla i tid

Diabetisk näthinnesjukdom. Upptäck och behandla i tid Diabetisk näthinnesjukdom Upptäck och behandla i tid Bayer Medinfo hjälper dig med alla frågor om Bayers produkter. Telefon 020 785 8222 (vardagar kl. 9 15) medinfo@bayer.fi Bayer Oy Kägelstranden 12,

Läs mer

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse

Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. 2011-05-20. vårdöverenskommelse Hälso- och sjukvård Länsgemensam 1.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Ögon Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Samverksansdokument, 2011-05-20 vårdöverenskommelse

Läs mer

LUCENTIS (ranibizumab) För våt makuladegeneration (AMD)

LUCENTIS (ranibizumab) För våt makuladegeneration (AMD) LUCENTIS (ranibizumab) För våt makuladegeneration (AMD) Din guide till behandling med LUCENTIS Avsnitt 1 Om LUCENTIS Denna broschyr har tagits fram för att hjälpa dig att bättre förstå LUCENTIS, en behandling

Läs mer

Patientinformation rörande: Grå starr

Patientinformation rörande: Grå starr Specialitet: Godkänt datum: Patientinformation rörande: Grå starr Kort om sjukdomsförloppet Katarakt eller grå starr, innebär grumling av ögats egen lins och är en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning

Läs mer

Diabetes och ögat. Diabetes är en av våra vanligaste sjukdomar. Det finns två typer av diabetes.

Diabetes och ögat. Diabetes är en av våra vanligaste sjukdomar. Det finns två typer av diabetes. Diabetes och ögat Diabetes är en av våra vanligaste sjukdomar. Diabetes kan i vissa fall medföra förändringar i kroppens blodkärl, bland annat i ögats näthinna. Om dessa inte upptäcks i tid kan de på sikt

Läs mer

LUCENTIS (ranibizumab) För synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (DME) Din guide till behandling med LUCENTIS

LUCENTIS (ranibizumab) För synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (DME) Din guide till behandling med LUCENTIS LUCENTIS (ranibizumab) För synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (DME) Din guide till behandling med LUCENTIS Avsnitt 1 Om LUCENTIS Denna broschyr har tagits fram för att hjälpa dig att bättre

Läs mer

28 Ögon, retinopati. Vem riskerar att utveckla ögonskador riskfaktorer. Hur undvika synskador vid diabetes? 2015-12- 15 diabeteshandboken.

28 Ögon, retinopati. Vem riskerar att utveckla ögonskador riskfaktorer. Hur undvika synskador vid diabetes? 2015-12- 15 diabeteshandboken. 28 Ögon, retinopati Rörande krav för körkort se Kap 37 Körkort Vem riskerar att utveckla ögonskador riskfaktorer Patienter med lång diabetesduration. 80 % av typ 1- diabetikerna med diabetes i 15 år har

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Välkommen till din Eylea-guide Häftet innehåller: Din läkare har skrivit ut Eylea eftersom du har

Läs mer

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg

Ögonkliniken och primärvårdens vårdöverenskommelser Gäller för: Region Kronoberg Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Vårdöverenskommelser Giltig fr.o.m: 2017-06-01 Faktaägare: Joakim Färdow, överläkare, ögonkliniken Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör

Läs mer

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration. Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration. Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid Bayer Medinfo hjälper dig med alla frågor om Bayers produkter. Telefon 020 785 8222 (vardagar kl. 9 15)

Läs mer

Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer

Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer KAPITEL 3 Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer Artiklar i Läkartidningen 201209 och 20120912 diskuterar livsstil och hjärtkärlsjukdomar. Denna genomgång kan fungera som bas för att belysa betydelsen

Läs mer

LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi

LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi Din guide till behandling med LUCENTIS Avsnitt 1 Om LUCENTIS Denna broschyr har tagits fram

Läs mer

De svenska körkortskraven för synförmåga i det perifera synfältet är förändrade sedan september 2010 hur och varför?

De svenska körkortskraven för synförmåga i det perifera synfältet är förändrade sedan september 2010 hur och varför? De svenska körkortskraven för synförmåga i det perifera synfältet är förändrade sedan september 2010 hur och varför? Lars Englund Chefsläkare, Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd Om synförmåga i trafiken

Läs mer

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning)

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning) Din guide till Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Copyright 2012 Bayer Pharma AG www.bayerhealthcare.com Innehåll Sid Vad är Eylea?... 4 Åldersförändringar i gula fläcken... 5 Innan du får en injektion

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide Din läkare

Läs mer

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar

TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I. Namn:... Uppnådd poäng:... (max: 48, godkänt 32) Med svar TENTAMENSSKRIVNING I OFTALMIATRIK 060227 (VT06:I) Del I Namn: Uppnådd poäng: (max: 48, godkänt 32) LYCKA TILL! Med svar BILDFRÅGOR MED ANAMNES 1) Fall 1: 72-årig kvinna som vid uppvaknandet fann att hon

Läs mer

Prioriteringar inom ögonsjukvård sorterade i sjukdomsgruppsordning

Prioriteringar inom ögonsjukvård sorterade i sjukdomsgruppsordning Prioriteringar inom ögonsjukvård sorterade i sjukdomsgruppsordning Antagna av Sveriges ögonklinikchefer vid nationellt klinikchefsmöte 2008-09-25. 4:e rev. utgåvan Patientgrupper - sjukdomstillstånd Prio

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Ögonkliniken Sörmland Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation / Kompetens...

Läs mer

Mats Carlsson, Verksamhetschef ögonkliniken dalarna. Ögonsjukvården - Nuläge och framtidsperspektiv

Mats Carlsson, Verksamhetschef ögonkliniken dalarna. Ögonsjukvården - Nuläge och framtidsperspektiv Ögonsjukdomar Mats Carlsson, Verksamhetschef ögonkliniken dalarna Ögonsjukvården - Nuläge och framtidsperspektiv Ögonsjukvården i Dalarna Inom Landstinget Dalarna ansvarar Ögonkliniken för den specialiserade

Läs mer

Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation

Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation Version 5 Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation Patientinformation VAD ÄR GRÅ STARR? Grå starr, eller katarakt, är en grumling i ögats lins. Linsen ligger alldeles innanför pupillen. Utveckling

Läs mer

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN LINSBYTESoperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för ett linsbyte (RLE). Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Kvalitetsbokslut Ögonkliniken

Kvalitetsbokslut Ögonkliniken Kvalitetsbokslut 2011 Ögonkliniken Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 7 Tillgänglighet... 8 Medicinska resultat...

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

PM om intygande om synen vid körkortsintyg för diabetiker.

PM om intygande om synen vid körkortsintyg för diabetiker. 1 (4) Datum PM om intygande om synen vid körkortsintyg för diabetiker. Intyg angående synfunktionen vid diabetes krävs om sjukdomen varat mer än 5 år eller debuterat efter fyllda 40 år. Om sjukdomen behandlas

Läs mer

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos Ögonmelanom 1 Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos barn. I Sverige drabbas sjuttio till åttio

Läs mer

Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken]

Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken] Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM Makuladegeneration [förändringar i gula fläcken] Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 2 Åldrande och ärftlighet är de vanligaste orsakerna

Läs mer

Prioritera synvård. Se bra hela livet

Prioritera synvård. Se bra hela livet Prioritera synvård Se bra hela livet Allas syn kan förändras med åren Några synförändringar gör det svårt att utföra vardagliga aktiviteter. Dessa förändringar kan också påverka känslan av självständighet.

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Glaskroppsoperation. Glaskroppen. Grumlingarna som bildas vid normalt åldrande är som regel inte farliga men kan ibland störa synen.

Glaskroppsoperation. Glaskroppen. Grumlingarna som bildas vid normalt åldrande är som regel inte farliga men kan ibland störa synen. Specialitet: Godkänt datum: Glaskroppsoperation Denna typoperation utförs inte vid din hemortsklinik då patientunderlaget inte är tillräckligt stort. Istället kommer du att remitteras till ögonkliniken

Läs mer

Information till dig som ska opereras för ett hål i gula fläcken (makulahål)

Information till dig som ska opereras för ett hål i gula fläcken (makulahål) ÖGONKLINIKEN UMEÅ Information till dig som ska opereras för ett hål i gula fläcken (makulahål) Näthinnan och gula fläcken Näthinnan är det tunna lager av synceller som täcker ögonbotten. I dessa celler

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide

Läs mer

Patientinformation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Ögonklinik

Patientinformation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Ögonklinik Patientinformation Grå starr Södra Älvsborgs Sjukhus Ögonklinik Vad är grå starr? Grå starr, som har det medicinska namnet cataract, innebär att ögats lins grumlas och synen blir suddig. Grå starr är en

Läs mer

Årsrapport RMPG Ögon inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport RMPG Ögon inom Sydöstra sjukvårdsregionen Årsrapport 2015 - RMPG Ögon inom Sydöstra sjukvårdsregionen Ledamöter: Jesper du Rietz, Jönköping Jes Mortensson, Jönköping Leena Tjärnen, Eksjö Hans Eriksson, Eksjö Susanne Kauppinen Svensson, Värnamo

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

SPESAK ögon. Samverkan ögonsjukvården i Skåne. Verksamhetschef Anna C Larsson Ögonkliniken, Centralsjukhuset Kristianstad

SPESAK ögon. Samverkan ögonsjukvården i Skåne. Verksamhetschef Anna C Larsson Ögonkliniken, Centralsjukhuset Kristianstad SPESAK ögon Samverkan ögonsjukvården i Skåne Samverkansformer SPESAK Specialist sakkunniga - Medicinskt specialistnätverk Ordförande Anders Bergström, Verksamhetschef Lund Ögonsjukvården i Skåne Tvärprofessionella

Läs mer

Prioritera synvård. Handledning för talare

Prioritera synvård. Handledning för talare Prioritera synvård Handledning för talare BILD 1 Presentation av talare. Syftet med den här presentationen är att informera om de synförändringar som kan inträffa när vi åldras och diskutera betydelsen

Läs mer

Nationella Kataraktregistret Basregistret - manual 2015-02-12

Nationella Kataraktregistret Basregistret - manual 2015-02-12 Nationella Kataraktregistret Basregistret - manual 2015-02-12 Allmän information Adress till hemsidan: www.kataraktreg.se Länk till SITHS-inloggning http://login.eyenetreg.se Manual E-tjänstekort SITHS

Läs mer

VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken]

VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken] VI LÄR DIG MER OM Makuladegeneration [förändringar i gula fläcken] Åldrande och ärftlighet är de vanligaste orsakerna Vad betyder makula och degeneration? Makula kallas på svenska för gula fläcken och

Läs mer

ROP. (Retinopathy Of Prematurity)

ROP. (Retinopathy Of Prematurity) ROP (Retinopathy Of Prematurity) 2006 1 Vad är ROP? ATT FÖRSTÅ ÖGONSJUKDOMEN ROP (Retinopathy Of Prematurity) Av Sven Crafoord 2006-09-27 Retinopathy of prematurity (ROP) är en ögonsjukdom som uppstår

Läs mer

Kunskapsöversikt Syn och belysning för äldre i arbetslivet

Kunskapsöversikt Syn och belysning för äldre i arbetslivet Kunskapsöversikt Syn och belysning för äldre i arbetslivet ISSN 1650-3171 Rapport 2012:16 Susanne Glimne Universitetsadjunkt/Leg. Optiker/Doktorand Optikerprogrammet Karolinska Institutet 2012-10-15 susanne.glimne@ki.se

Läs mer

Glaukom vårdprogram. Berörda enheter. Syfte. Övergripande vägledning för omhändertagande av patienter med glaukom eller misstanke om glaukom.

Glaukom vårdprogram. Berörda enheter. Syfte. Övergripande vägledning för omhändertagande av patienter med glaukom eller misstanke om glaukom. Glaukom vårdprogram Ögonsjukvård NLL Berörda enheter Syfte Övergripande vägledning för omhändertagande av patienter med glaukom eller misstanke om glaukom Innehåll Mål Vårdnivå Definitioner Processbeskrivning

Läs mer

att Tänka på FÖRE och

att Tänka på FÖRE och att Tänka på FÖRE och efter din BEHANDLING AV ÅLDERSSYNTHET 1 Nu vet jag att jag alltid kommer att se bra och jag behöver aldrig oroa mig för grå starr! Margareta Birgersson, Statistiker 58 år 2 snart

Läs mer

PATIENTGUIDE. EYLEA för behandling av retinal grenvensocklusion

PATIENTGUIDE. EYLEA för behandling av retinal grenvensocklusion PATIENTGUIDE EYLEA för behandling av retinal grenvensocklusion EYLEA Patientguide Läkaren har ordinerat dig behandling med EYLEA eftersom du har fått diagnosen retinal grenvensocklusion, som också kallas

Läs mer

Riktlinjer för behandling av kronisk njursvikt

Riktlinjer för behandling av kronisk njursvikt Riktlinjer för behandling av kronisk njursvikt Mål: Alla personer med kronisk njursvikt skall få en behandling av så god kvalitet att behovet av dialys eller transplantation fördröjs eller förhindras.

Läs mer

Förbättrad glaukomvård på Ögonmottagningen, ViN

Förbättrad glaukomvård på Ögonmottagningen, ViN Lite bättre hela tiden Förbättrad glaukomvård på Ögonmottagningen, ViN Axel Nordell, specialistläkare, medicinskt ansvarig i glaukomteamet Ingrid Region Lagos, Östergötland ögonsjuksköterska, teamledare

Läs mer

Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi

Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi 1 Framtidsplan, Hälso- och sjukvård, Dalarna Öron-, näs- och halssjukdomar och Audiologi Svar på frågor som ställts av landstingsstyrelsen 1. Högspecialiserad vård Vilka är de huvudsakliga diagnosgrupper

Läs mer

Medicinskt Program Arbete. Fokusrapport. Kataraktoperationer i Stockholms Läns Landsting. Stockholms läns landsting

Medicinskt Program Arbete. Fokusrapport. Kataraktoperationer i Stockholms Läns Landsting. Stockholms läns landsting Medicinskt Program Arbete Fokusrapport Kataraktoperationer i Stockholms Läns Landsting Stockholms läns landsting 2003 Fokusrapport Kataraktoperationer i Stockholms Läns Landsting Huvudförfattare: Magnus

Läs mer

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare.

På ögonmottagningen arbetar fem läkare, sex ögonsjuksköterskor, två undersköterskor samt fem sekreterare. Bra Mottagning Skåne 4 Verksamhetsområde Ögonkliniken Sjukhuset i Ängelholm Deltagare i teamet Per Carlsson Helena Ingemarsson Björn Hasselqvist Petronella Pedro På ögonmottagningen arbetar fem läkare,

Läs mer

JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM HÄLSOUNDERSÖKNING OCH HÄLSOTILLSTÅND FÖR PERSONAL MED ARBETSUPPGIFTER AV BE- TYDELSE FÖR TRAFIKSÄKERHETEN

JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM HÄLSOUNDERSÖKNING OCH HÄLSOTILLSTÅND FÖR PERSONAL MED ARBETSUPPGIFTER AV BE- TYDELSE FÖR TRAFIKSÄKERHETEN BANVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING ISSN 1102-1314 Utkom från trycket den 2000-12-05 JÄRNVÄGSINSPEKTIONENS FÖRESKRIFTER OM HÄLSOUNDERSÖKNING OCH HÄLSOTILLSTÅND FÖR PERSONAL MED ARBETSUPPGIFTER AV BE- TYDELSE

Läs mer

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd

Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008. Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Tentamensskrivning i oftalmiatrik 2008-10-13 HT 2008 ID-Nr: Nummer: Poäng del 1: Poäng del 2: Total poäng: Godkänd/Underkänd Del 1 1. En 65-årig dam söker dig på allmänläkarmottagningen då hon märkt att

Läs mer

Vad händer när man börjar se dåligt?

Vad händer när man börjar se dåligt? Vad händer när man börjar se dåligt? Välkommen till Syncentralen För att komma till Syncentralen måste du ha remiss från ögonläkare. På Syncentralen finns optiker, synpedagoger, datapedagog, kurator, psykolog,

Läs mer

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling

Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet. 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Sjukvårdens utveckling Hälso - och sjukvårdens utveckling under 1990-talet 2007-02-07 Hälso- och sjukvårdens utveckling under 90-talet BILD 1 Den medicinska kunskapen och den medicinska teknologin (arbetsmetoder, utrustning

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:45 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2000:49 av Inger Persson (v) om att ytterligare rehabiliteringsteam skall inrättas för patienter som drabbats av Parkinsons sjukdom

Läs mer

Fotodynamisk behandling vid förändring i ögats gula fläck

Fotodynamisk behandling vid förändring i ögats gula fläck Fotodynamisk behandling vid förändring i ögats gula fläck Publicerad 01-02-26 Version 1 Alerts bedömning Metod och målgrupp: Åldersrelaterad makuladegeneration är en sjukdom i gula fläcken i ögats näthinna.

Läs mer

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN Ögonlaseroperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för en ögonlaseroperation. Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Kontroller efter näthinnekirurgi

Kontroller efter näthinnekirurgi Ögonsjukvård, SUS Kristina Johansson Sektionschef Kristina.Johansson@skane.se REMISSINFORMATION Datum 2016-07-04 Giltigt 2018-07-04 Kontroller efter näthinnekirurgi Frågor angående nyligen opererade patienter

Läs mer

ÖGONPOLICY COCKER SPANIEL

ÖGONPOLICY COCKER SPANIEL Avla för att minska risken hos avkomman för allvarliga sjukdomar och defekter i ögonen. Med allvarliga menas sådana som kan orsaka blindhet, långvarig smärta, kräva livslång medicinering eller operation.

Läs mer

Oftalmologisk primer. Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Refraktion och brytningsfel Oftalmologisk anamnes

Oftalmologisk primer. Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Refraktion och brytningsfel Oftalmologisk anamnes Oftalmologisk primer Jan Ygge Sektionen för Ögon och Syn Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Refraktion och brytningsfel Oftalmologisk anamnes Definitioner

Läs mer

Utvecklingsstörning och åldrande. Monica Björkman

Utvecklingsstörning och åldrande. Monica Björkman Utvecklingsstörning och åldrande Monica Björkman Livslängden kan bero på orsaken till utvecklingsstörningen: Förväntad livslängd vid Downs syndrom 1929 9 år 1947 12 15 år 1961 mer än 18 år 1995 mer än

Läs mer

ÖGON. Program för Landstinget i Uppsala län

ÖGON. Program för Landstinget i Uppsala län ÖGON Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 19 april 2004 Omslagsfoto: Ulla Ärlewall, Hundskolan Sollefteå Förord Landstinget i Uppsala län fattade i december 2000 beslut

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Syn och synprövning. Marie Fällmar. Ortoptist, Ögonkliniken, SÄS. Studiedagar för Mödra- och Barnhälsovård 29 och 30 november 2007

Syn och synprövning. Marie Fällmar. Ortoptist, Ögonkliniken, SÄS. Studiedagar för Mödra- och Barnhälsovård 29 och 30 november 2007 Syn och synprövning Marie Fällmar Ortoptist, Ögonkliniken, SÄS Studiedagar för Mödra- och Barnhälsovård 29 och 30 november 2007 Skelprocessen Bild 1 Bild 2 1-2 Mask för strabism hos barn, konvergent (1)

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer

Oftalmologi för sjuksköterskor Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Sektionen för Ögon och Syn. Uppdragsutbildning 60 hp

Oftalmologi för sjuksköterskor Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Sektionen för Ögon och Syn. Uppdragsutbildning 60 hp Oftalmologi för sjuksköterskor Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Sektionen för Ögon och Syn Uppdragsutbildning 60 hp Oftalmologi för sjuksköterskor 60hp Distanskurs/ helfart Förkunskapskrav: Minst

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

2-årsuppföljning av Glaukomkirurgi i Skaraborg; behandlingseffekter och säkerhetsaspekter

2-årsuppföljning av Glaukomkirurgi i Skaraborg; behandlingseffekter och säkerhetsaspekter 2-årsuppföljning av Glaukomkirurgi i Skaraborg; behandlingseffekter och säkerhetsaspekter FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg Författare: Emelie Gyllencreutz, ST-läkare Ögonkliniken Skaraborgs

Läs mer

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos?

1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. Diagnos? Del 1, sid 1/2 Namn:.. 1. 80-årig herre, frisk, börjar få svårigheter att läsa tidningen, blir bländad i solljus, svårigheter att köra bil i mörker. 2. Du är vikarierande läkare på ögonklinik. En 29-årig

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Charlotta Gyland Enhetschef 040-675 36 93 charlotta.gyland@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2011-04-04 1 (7) Införande av valfrihetssystem för behandling av grå starr i Skåne Ordförandens

Läs mer

Ögonanamnes. Hereditet. Övriga sjukdomar. Stark myopi vanligen autosomal recessiv nedärvning

Ögonanamnes. Hereditet. Övriga sjukdomar. Stark myopi vanligen autosomal recessiv nedärvning Ögonanamnes Hereditet Glaukom Öppenvinkelglaukom har en hereditär faktor. Ärftlighetsgången osäker. Syskon och barn till patienten bör undersökas efter 50 års ålder Trångvinkelglaukom har också viss ärftlighet

Läs mer

Oftalmologisk primer -- Jan Ygge 2012-03-08

Oftalmologisk primer -- Jan Ygge 2012-03-08 Oftalmologisk primer Jan Ygge Sektionen för Ögon och Syn Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Definitioner Reklam Internationellt Hur ser man? Definitioner Oftalmologi - läran om ögats fysiologi och

Läs mer

S:t Eriks Ögonsjukhus ett unikt sjukhus i Sverige

S:t Eriks Ögonsjukhus ett unikt sjukhus i Sverige S:t Eriks Ögonsjukhus ett unikt sjukhus i Sverige S:t Eriks Ögonsjukhus är unikt i Sverige som det enda sjukhuset inriktat på ett enda organ, ögat. Här erbjuder vi planerad och akut ögonsjukvård, högkvalitativ

Läs mer

Bättre verksamhetsstyrning genom analyser av patientflödet. 2007-06-12 Kerstin Sjöström

Bättre verksamhetsstyrning genom analyser av patientflödet. 2007-06-12 Kerstin Sjöström Bättre verksamhetsstyrning genom analyser av patientflödet Ögonkliniken, UMAS i siffror 2006 32 874 läkarbesök 13 284 sjukvårdande behandlingar 6 000 rådgivning 3 500 operationer 783 dygn/209 tillfällen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:105 1 (11) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:38 av Juan Carlos Cebrian (S) om rätt vårdnivå vid rehabilitering av synskadade Föredragande landstingsråd: Lars Joakim Lundquist

Läs mer

Trabekulektomi. Den vanligaste operationen är trabekulektomi. Den beskrevs redan under 1960- talet och med vissa modifikationer

Trabekulektomi. Den vanligaste operationen är trabekulektomi. Den beskrevs redan under 1960- talet och med vissa modifikationer Glaukomkirurgi Överläkare Anders Bergström om Glaukomkirurgi Anders Bergström, överläkare och medicine Doktor vid ögonkliniken SU/Mölndal medverkar i detta och nästa nummer av Ögontrycket med en ingående

Läs mer

äldre i vården Miljöpartiet de gröna i Östergötland

äldre i vården Miljöpartiet de gröna i Östergötland äldre i vården Grön strategi för hur vården bättre kan anpassas till den äldre människans behov och förutsättningar Miljöpartiet de gröna i Östergötland 1 Inledning Inom en snar framtid kan vi förvänta

Läs mer

Kejsarsnitt på icke medicinsk indikation

Kejsarsnitt på icke medicinsk indikation Kejsarsnitt på icke medicinsk indikation Berörda enheter MVC kusten, SMVC och förlossningsavdelningen Sunderby sjukhus. Syfte Enhetlig rutin. Förklaring Ca 8 % av svenska kvinnor önskar planerad kejsarsnittsförlossning

Läs mer

Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi

Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi Patientanpassad Årsrapport 2013 baserad på data från Nationella Kataraktregistret Antalet kataraktoperationer i Sverige 1980 2013 Charlotta Zetterström Mats Lundström

Läs mer