Optensys ENERGIANALYS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Optensys ENERGIANALYS"

Transkript

1 Tillförsel utifrån eller nästan självförsörjande Energiscenarier för den nya stadsdelen Södra Butängen i Norrköping Dag Henning Optensys ENERGIANALYS februari 2012 Optensys Energianalys AB Gjuterigatan 1D Linköping tel e-post

2 Förord Denna studie ingår i forskningsprojektet Hållbara Norrköping som bedrivs av avdelningen Industriell miljöteknik på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid Linköpings universitet. Projektet finansieras av Norrköpings Utvecklingsstiftelse. Jag är tacksam för bidrag till arbetet från ett antal personer: Mats Eklund och Björn Berglund vid avd Industriell miljöteknik har bidragit till utformningen av scenarierna genom inspirerande diskussioner. Tjänstemän och politiker från Norrköpings kommun samt forskare från avd Industriell miljöteknik bidrog aktivt med synpunkter på de olika energilösningarna vid en workshop. Håkan Bergman, Eon lämnade uppgifter om fjärrvärme- och fjärrkylaproduktionen i Norrköping. Olle Mårdsjö, Manergy AB och Per Sjöberg, EC-Power AB samt Magnus Åberg och Joakim Widén, Energisystem i bebyggelse, Uppsala universitet har givit värdefulla kommentarer på delar av denna rapport. Linköping i december 2011 Dag Henning Energiscenarier stadsdelen Butängen Optensys

3 Sammanfattning Det byggs allt fler hus med låga energibehov och alla nya hus ska vara så kallade näranollenergibyggnader år Byggnader kan bli allt mer självförsörjande med energi vilket tyder på minskat beroende av omgivningen. Samtidigt är en anknytning till det omgivande energisystemet fördelaktig för att jämna ut skillnader mellan energibehoven och energiutvinningen ( energiproduktionen ) i t ex solceller. Fjärrvärmesystem gör det också möjligt att utnyttja energiresurser som är svåra att använda i enskilda byggnader (t ex avfall) och det kan därför var ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt att använda fjärrvärme i tättbebyggda områden. I denna studie har fyra olika energilösningar för en ny stadsdel i Norrköping analyserats. De fyra scenarierna Land, Stad, Stadsdel och Hus har olika geografisk skala från fullständig energitillförsel utifrån till nästan självförsörjande byggnader med bara en svag koppling till omgivningen. Mer lokal energiförsörjning förutsätter mer energieffektiva byggnader medan man i scenariet Land har tillgång till stora energiresurser i omvärlden. I mellanläget Stad byggs lågenergibyggnader där värme används i vitvaror och solenergin utnyttjas för produktion av el i stället för värme för att trots lågt uppvärmningsbehov göra det meningsfullt att bygga fjärrvärmenät. I fallen Stadsdel och Hus är energisystemen uppbyggda på just dessa två geografiska nivåer; energianvändningen minimeras och energiutvinningen inklusive avfallsresurser maximeras. Vid en workshop med kommunala politiker och tjänstemän var solenergi och energisnåla hus i scenarierna Stadsdel och Hus mest populära och man menade att kommunen bör främja sådana lösningar i egna fastigheter och genom exploateringsavtal. För de fyra scenarierna presenteras tillförsel, utvinning och användning av energi för uppvärmning, tappvarmvatten och kyla samt drift & fastighetsel, hushållsel och verksamhetsel. Elanvändningen är lägst i fallet Stadsdel genom en kombination av eleffektiva apparater, närvarostyrning, likströmsnät och att värme ersätter el i vitvaror. Värmebehovet är lägst i scenario Hus tack vare ett mycket bra klimatskal, liten omslutningsarea, avloppsvärmeväxlare, effektiva varmvatteninstallationer och individuell debitering. Energiutvinningen domineras av solvärme och solel på tak och söderfasader kompletterade av brännbart avfall och mindre mängder matavfall och avloppsslam. El behöver tillföras utifrån till området i alla scenarier; minst i fallet Stad och mest i Land. I dessa två scenarier tillförs även fjärrvärme och fjärrkyla. I fallen Stadsdel och Hus tillförs en mindre mängd pellets. Det visas och diskuteras också i rapporten vilka primärenergibehov och koldioxidutsläpp de olika lösningarna ger upphov till beroende på hur man betraktar att användningen av olika energislag påverkar det omgivande energisystemet. För de omgivande el- och fjärrvärmesystemen beaktas dels genomsnittlig produktion och dels marginalproduktion. Fjärrvärmeanvändningens påverkan på fjärrvärmeproduktionen har studerats med hjälp av energisystemmodellen MODEST. Avfall är det dominerande bränslet om man ser till hela fjärrvärmeproduktionen (genomsnitt) medan värmebehovet i den nya stadsdelen främst skulle täckas av skogsflis (marginal). Energiscenarier stadsdelen Butängen Optensys

4 Oavsett perspektiv är primärenergianvändningen högst i fallet Land och lägst i scenario Stadsdel beroende på total energianvändning och andel el. Scenariet Stad har, särskilt med ett marginalperspektiv, en mycket låg primärenergianvändning i förhållande till slutlig energianvändning eftersom mycket fjärrvärme förbrukas och den produceras i kraftvärmeverk tillsammans med el som med detta perspektiv kan ersätta el från koleldade kondenskraftverk. Scenario Land ger högst koldioxidutsläpp både med genomsnitts- och marginalperspektiv. I genomsnittsperspektivet är utsläppen överlag mycket låga och domineras av fjärrvärmebränsle eftersom svensk el beräknas ha mycket små utsläpp. Fallet Stad ger då nästan lika höga utsläpp som Land medan scenarierna Stadsdel och Hus där fjärrvärme inte används har mycket låga utsläpp. Med genomsnittsproduktionen för tillförd energi är alltså lösningarna med mest solenergi mest fördelaktiga ur klimatsynpunkt. Med marginalsynsättet är däremot koldioxidutsläppen klart lägst i scenario Stad av samma skäl som primärenergianvändningen är förhållandevis låg, d v s att fjärrvärmens kraftvärme-el ersätter kolkondensel. En slutsats av studien är mycket kortfattat: Tänk på hur energilösningar påverkar resten av energisystemet. Energiscenarier stadsdelen Butängen Optensys

5 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Varifrån kommer elen? Politiska mål Fjärrvärme och minskande värmebehov Metoder Energianvändning Fjärrvärmeproduktion Energitillförselns påverkan på omvärlden Scenarier Gemensamt för alla scenarier Scenario Land Scenario Stad Scenario Stadsdel Scenario Hus Scenarieöversikt Workshop Energianvändning Hushållsel, verksamhetsel och komfortkyla Energiutvinning Solenergi och avfall i olika former Avfall kan bli bränsle och biogas Total energiutvinning Energitillförsel Tillförsel, utvinning och användning av energi Fjärrvärmeproduktion Förutsättningar Resultat: referensfall Produktion av ånga, el och fjärrvärme Kostnader Primärenergi och koldioxidutsläpp Resultat med ny bebyggelse som försörjs med fjärrvärme Primärenergi och koldioxidutsläpp Slutsatser om fjärrvärmeproduktionen Primärenergianvändning Koldioxidutsläpp i nära och fjärran omvärld Samspel mellan primärenergianvändning, koldioxidutsläpp och lokal energiutvinning Diskussion Tänkbara komponenter som inte tagits med Slutsatser Källor Bilagor: Indata till modellberäkningar Bilaga 1: Indata energianvändning Bilaga 2: Indata fjärrvärmeproduktion Energiscenarier stadsdelen Butängen Optensys

6 1 Inledning Hälften av jordens befolkning bor nu i städer och den byggda miljön står för en stor del av vår energianvändning. Städerna har därför en nyckelroll för den nödvändiga omställningen till ett mer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Stora förändringar krävs för att minska resursförbrukningen i Sverige och andra industrialiserade länder till en hållbar nivå. Global förändring består av en mängd lokala åtgärder beträffande bl a transporter, industrier, försörjningen med råvaror och livsmedel samt inte minst bebyggelsen. I denna studie behandlas energiförsörjningen i en ny stadsdel. Fyra scenarier beskriver alternativa energilösningar med olika geografisk skala för området södra Butängen i Norrköping. I området, som omfattar 65 hektar, planeras ett nytt resecentrum för den framtida höghastighetsjärnvägen Ostlänken samt närmare arbetsplatser och lägenheter för upp till boende (Norrköping, 2010). De presenterade scenarierna speglar en framtida utformning av området som skulle kunna vara förverkligad omkring år 2030 och som är baserad på den fördjupade översiktsplanen för resecentrum och södra Butängen (Norrköping, 2010). Scenarierna är emellertid i stor utsträckning allmängiltiga och kan tjäna som illustration av möjliga hållbara energilösningar även för andra nybyggda områden, särskilt i Norrköping men också i andra städer. Studien kan därmed både bidra till planeringen av nya områden i Norrköpings kommun och inspirera andra kommuners arbete med planering av mer hållbara stadsdelar. Hur energifrågor kan tas upp i fysisk planering har tidigare beskrivits av bl a Ranhagen (2008) samt Henning och Danestig (2008). I denna rapport beskrivs tillförsel, utvinning (produktion) och användning av el, värme och kyla i området södra Butängen och ungefärliga energimängder beräknas för de fyra scenarierna. Dessutom behandlas vad den lokala energianvändningen orsakar i det omgivande energisystemet i form av koldioxidutsläpp och använd primärenergi. Rapporten inleds med en bakgrund om energisystem. Därefter följer beskrivningar av använda metoder och studerade scenarier samt synpunkter från en workshop om energiscenarierna. Resultatredovisningen börjar med energianvändning, energiutvinning och energitillförsel för området. Energiförsörjningens påverkan på omvärlden beskrivs sedan avseende fjärrvärmeproduktionen, primärenergianvändning och koldioxidutsläpp. Rapporten avslutas med diskussion och slutsatser. Indata till beräkningarna finns i bilagor. 2 Bakgrund Den globala efterfrågan på energi ökar, bl a på grund av industrialisering och ökad levnadsstandard i länder som Kina och Indien. Det höjer energipriserna och gör energieffektivisering och förnybar energi mer lönsamt. Bl a biobränsle kan spela en stor roll som bränsle och drivmedel. Möjligheterna till biobränsleproduktion är stora men begränsade. Andra viktiga förnybara energikällor är sol och vind. Solen kan ge både värme och el och vindkraftverk kan producera el. El har en central roll i energiförsörjningen och kan användas både till ändamål där den är mer eller mindre oersättlig, som belysning och elektroniska apparater, och för syften där el är ett användbart energislag bland andra, t ex uppvärmning och transporter. Samspelet mellan elproduktion och elförbrukning i Sverige och omvärlden har stor betydelse för vilken miljöpåverkan och resursförbrukning det innebär att använda el och därmed för hur de olika energiscenarierna för området södra Butängen ska bedömas. Energiscenarier stadsdelen Butängen Optensys

7 2.1 Varifrån kommer elen? Elproduktion och elanvändning ser mycket olika ut i Sverige och Kontinentaleuropa. I Sverige produceras elen till allra största delen med vattenkraft och kärnkraft som har låga driftkostnader. Därför har vi haft låga elpriser i Sverige och det har varit lönsamt att använda mycket el till bl a tillverkning i industrin och uppvärmning. På kontinenten dominerar fossilbränsle-eldad kondenskraft som har högre elproduktionskostnad. Det är en anledning till att man använder mindre el per person på kontinenten (Energimyndigheten, 2010c). Energiomvandlingsförlusterna vid elproduktionen i Europas kondenskraftverk är nu av samma storleksordning som värmebehovet i Europa (Ecoheatcool, 2006). Men el kan även produceras i kraftvärmeverk där värmen som uppstår vid elproduktionen kan tas till vara och användas som fjärrvärme för bl a uppvärmning och tappvarmvatten i byggnader. Det pågår ständigt elhandel mellan Sverige och omvärlden. När elförbrukningen ökar i Sverige ökar normalt elproduktionen i de kraftverk i drift som har högst driftskostnad och som man därför helst vill undvika att använda. Det är ofta koleldade kondenskraftverk i andra länder. Deras höga elproduktionskostnad höjer svenska elpriser (Energimyndigheten, 2010c), vilket vi ofta känner av på vintern och nu särskilt i Sydsverige. När elproduktionen ökar i Sverige kan däremot oftast driften av de kolkondenskraftverken minska. Men ibland påverkar inte ändrad elförbrukning eller elproduktion i Sverige överföringen av el till eller från utlandet, t ex på grund av att kapaciteten i ledningarna över gränserna redan är fullt utnyttjad. Å andra sidan kan det även i en sådan situation indirekt ske ett samspel mellan svensk och utländsk elförsörjning genom att vatten kan lagras i de svenska vattenkraftverkens magasin till ett senare tillfälle då överföringskapaciteten inte är fullt utnyttjad. De här förhållandena gör det komplicerat att entydigt bestämma elanvändningens miljöpåverkan och resursförbrukning. 350 Energi 300 Kolkondensförluster Kärnkraftsförluster 150 Kärnkraftsel 100 Vattenkraftsel 50 0 Använd el Svensk mix Kolkondens Primärenergi El Figur 1. Använd el och den primärenergi som krävs för att producera elen i Sverige respektive i kolkondenskraftverk. Energiscenarier stadsdelen Butängen Optensys

8 Figur 1 illustrerar olika sätt att betrakta el och hur mycket primärenergi som går åt när el används. Primärenergi är den ursprungliga energi som behövs för att få fram en energibärare, t ex el eller fjärrvärme. Den vänstra stapeln i Figur 1 representerar el som förbrukas t ex i södra Butängen. Om man ser elen som svensk består den lite förenklat av ungefär lika delar vattenkraft och kärnkraft. Vid kärnkraftverken släpps värme ut i havet som motsvarar ungefär 2/3 av kärnbränslets energi vilket är dubbelt så mycket energi som den el som produceras i kärnkraftverken (Energimyndigheten, 2010c). Eftersom kärnkraften står för ungefär halva den svenska elproduktionen är primärenergin som behövs för att få fram svensk el omkring dubbelt så stor som den använda elen, d v s hela mittenstapeln i Figur 1. Man kan alternativt se det som att elen är så kallad marginalproduktion från utländska kolkondenskraftverk enligt resonemanget ovan. Precis som i kärnkraftverken spills där 2/3 av bränslets energi och primärenergin är därmed tre gånger så stor som använd el, alltså hela den högra stapeln i Figur 1. Dessutom blir det stora koldioxidutsläpp (jmf Gode m fl, 2009). Därför är det viktigt ur klimatsynpunkt att även minska elanvändningen. Men det är också svårt att ange en exakt korrekt siffra på vilken primärenergiåtgång och hur stora koldioxidutsläpp som orsakas av elanvändning. Anser man att elen bara kommer från vattenoch kärnkraft är koldioxidutsläppen noll men betraktar man elen som kolkondensel är koldioxidutsläppen närmare 1 kg per kwh el vilket är mer än tre gånger så stora utsläpp som de som uppstår när man eldar olja. All elförbrukning som är ansluten till elnätet påverkar i större eller mindre utsträckning, åtminstone vid vissa tidpunkter, driften av utländska kolkondenskraftverk och ger då upphov till en stor del av de här koldioxidutsläppen. 2.2 Politiska mål För att minska koldioxidutsläppen och i andra avseenden uppnå en mer hållbar energiförsörjning finns ett antal politiska mål på olika nivåer. Eftersom denna studie rör bebyggelsen tas bara mål som är relevanta för denna sektor upp. EU:s mål nämns inte direkt här men flera av de svenska målen är preciseringar av EU-mål. Svenska energi- och klimatmål för 2020 som är viktiga för bebyggelsen är 40 % lägre utsläpp än 1990 av de växthusgaser som inte omfattas av EU:s system med utsläppsrätter (främst trafiken samt oljepannor i byggnader och industrier) 20 % mindre tillförd energi per BNP-enhet än 2008 Minst halva energianvändningen ska täckas av förnybar energi Beroendet av fossila bränslen i bebyggelsesektorn ska vara brutet (Regeringen, 2009) 20 % lägre energianvändning än 1995 per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler I Sverige år 2050 ska Energianvändningen per uppvärmd areaenhet i byggnader ha minskat till 50 % av 1995 års nivå (www.miljomal.se) Energiförsörjningen inte ge några nettoutsläpp av växthusgaser (Regeringen, 2009) Några miljömål för Östergötland som berör energiförsörjningen av byggnader är (www.miljomal.se) Minskad elförbrukning för uppvärmning Kommuners fysiska planer och energiplaner ska ha strategier för > tillvaratagande av förnybara energiresurser > effektivare energianvändning Energiscenarier stadsdelen Butängen Optensys

9 Ett EU-direktiv som har stor betydelse för bebyggelsens utveckling är att alla nya byggnader senast 2020 ska vara så kallade näranollenergibyggnader. Energimyndighetens förslag till svensk tillämpning av direktivet är att energianvändningen för nya hus ska halveras jämfört med dagens nybyggnadsregler (BBR). Högsta tillåtna energianvändning blir då 30 kwh/m 2,år för hus med elvärme och 55 kwh/m 2,år för byggnader med annan uppvärmning. Med energianvändning menas i det här sammanhanget (liksom i BBR) den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behöver levereras till en byggnad (oftast benämnd köpt energi) för tappvarmvatten, fastighetsenergi, komfortkyla och uppvärmning (inkl. bl a golvvärme, handdukstork etc) (Energimyndigheten, 2010a). Däremot ingår inte brukarnas elanvändning (hushållsel, verksamhetsel) som också oftast orsakar utsläpp. 2.3 Fjärrvärme och minskande värmebehov Koldioxidutsläppen förstärker som bekant växthuseffekten och gör klimatet varmare. Den globala uppvärmningen gör bl a att uppvärmningsbehovet kommer att minska ganska kraftigt under det här seklet. Efterfrågan på komfortkyla av lokaler ökar samtidigt både p g a klimatförändringarna och av att högre komfortkrav ställs, d v s att bara snävare temperaturintervall för inomhusklimatet accepteras. De här trenderna med varmare klimat och bättre byggnadsstandard gör att värmebehoven minskar. I Norrköpings stad dominerar fjärrvärme som värmekälla. Fjärrvärme passar bättre ju större värmebehovet per markyta (värmetätheten) är för då kan man leverera mer värme per meter ledning. Att bygga ett fjärrvärmesystem innebär en stor investeringskostnad och ju mer värme som distribueras genom rören ju större energimängd kan man fördela anläggningskostnaderna på. Vid små mängder levererad värme kan de fasta kostnaderna göra energipriset orimligt högt. Men fjärrvärme är inte bara ett sätt att distribuera energi utan också en teknik som ökar mängden tillgänglig energi genom att utnyttja energiresurser som är svåra eller omöjliga att använda i enskilda byggnader. I Norrköping produceras fjärrvärmen nu med sådana resurser: avfall, oförädlade biobränslen och överskottsvärme från elproduktion. På andra håll används spillvärme från industrier. I Norrköping sker också samproduktion av fjärrvärme och ånga för etanoltillverkning. Fjärrvärmeanvändningens konsekvenser för miljö och resurser behöver också beaktas när man utformar energisystem för nya områden. Det finns många kombinationer av lösningar för framtiden. Biomassan bör användas till att producera så värdefulla energislag som möjligt, främst drivmedel och el. De kan samproduceras med fjärrvärme och ånga. Transporterna kan drivas av biodrivmedel eller el i stället för fossila fordonsbränslen. Avfallsmängderna bör på sikt minska i ett hållbart samhälle och uppvärmningsbehovet minskar. I det sammanhanget kan man överväga energilösningar på lägre nivåer än staden (stadsdelen eller det enskilda huset) vilket görs i denna studie. 3 Metoder Att studera scenarier med olika geografisk skala valdes efter diskussioner vid avd. Industriell miljöteknik om storskaliga kontra småskaliga lösningar och om en viss motsättning mellan uppbyggd infrastruktur och nya byggnader som är mer eller mindre självförsörjande och oberoende av omgivningen. Scenariernas innehåll skisserades sedan efter en inventering av möjliga tekniker för energitillförsel, energiutvinning och energianvändning och en bedömning av vilka komponenter som kan vara lämpliga med hänsyn till ambitionsnivåerna för energieffektivitet och den skala som energisystemet har i varje scenario. För beräkningarna av Energiscenarier stadsdelen Butängen Optensys

10 byggnadernas energianvändning och av hur fjärrvärmeproduktionen påverkas av fjärrvärmeleveranser till södra Butängen användes två olika modeller: Energihuskalkyl respektive MODEST. 3.1 Energianvändning Byggnadernas energianvändning har beräknats med modellen Energihuskalkyl (www.energihuskalkyl.se). Modellen gör en energikalkyl för en energieffektiv byggnad baserat på Forum för energieffektiva byggnaders kriteriedokument (Aton, 2009). Kalkylen hanterar bl a spillvärme från apparater och solvärmeinstrålning på ett detaljerat sätt. Inbyggda antaganden och schablonvärden redovisas i Aton (2009). Resultaten för energikalkylen baseras på en förenklad dynamisk timvärdeskalkyl (www.energihuskalkyl.se). Indata är approximativa (bilaga 1), beräkningarna är förenklade och resultaten ska betraktas som ungefärliga. Användningen av verksamhetsel i lokalerna kan inte anges i modellen Energihuskalkyl men simulerades som driftel för fastigheten. I scenarierna Stad och Stadsdel används värmedrivna vitvaror. Varken den ökade värmeanvändningen eller minskade förbrukningen av hushållsel kunde modelleras. Vitvarornas minskade elanvändning simulerades som mindre driftel. Modellresultatets hushållsel och driftel fördelades sedan på olika typer av elanvändning. Värme ersätter samma mängd el för diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare och handdukstork. För de tre första kvarstår el för motordrift etc. Värmedrivna kylskåp kräver mer energi än eldrivna p g a lägre köldfaktor. Vitvarornas värmeanvändning adderades till resultatet från Energihuskalkyl. Samtidigt minskades uppvärmningsbehovet med den spillvärme från vitvarorna som kan tas till vara. En annan företeelse som inte kan beskrivas i modellen utan beräknades i efterhand baserat på modellresultatet var att värmeåtervinning ur avlopp minskar värmebehovet för tappvarmvatten. 3.2 Fjärrvärmeproduktion Fjärrvärmeberäkningarna i denna studie har gjorts med energisystemmodellen MODEST. MODEST-modellen används för att göra optimeringar av energisystem och visar den bästa användningen av olika energibärare samt av befintliga och eventuella nya anläggningar. MODEST kan användas för att beskriva många olika typer av energisystemkomponenter. Indata i form av kostnader och tekniska egenskaper för varje anläggning anges, t ex verkningsgrad och tillgänglig uteffekt. Alla indata samlas i en dokumentationsfil. Många parametrar kan vara tidsberoende på kort och lång sikt. MODEST har en flexibel tidsindelning som kan spegla effekttoppar samt variationer i bl a energibehov mellan dag och natt, vardag och helg, årstider samt på lång sikt. Modellen kan användas för att beräkna hur energibehov ska tillgodoses till lägsta möjliga kostnad. Optimeringen sker med metoden linjärprogrammering. Resultatet består av den totala kostnaden för att täcka energibehoven, vilka investeringar som bör göras, hur driften av anläggningarna bör ske, marginalkostnaden för att leverera olika energiformer samt vilka utsläpp som systemet orsakar. MODEST betyder Modell för Optimering av Dynamiska EnergiSystem med Tidsberoende komponenter och randvillkor. De rörliga kostnaderna för att tillgodose fjärrvärme- och ångbehoven i Norrköping minimeras i denna studie med hänsyn till intäkter från mottagande av avfall och försäljning av producerad el. Kostnader för bränslen, skatter, utsläppsrätter samt drift och underhåll har tagits med i beräkningen. Tidsvariationer under dygnet, veckan och året beaktas i modellen. Bl a beskrivs effekttoppar och anläggningars varierande tillgänglighet. Se bilaga 2. Energiscenarier stadsdelen Butängen Optensys

11 MODEST beräknar här den optimala driften av befintliga anläggningar. MODEST kan även beakta investeringskostnader för nya anläggningar och användas för att beräkna de mest lönsamma investeringarna. MODEST har tidigare bl a använts av Amiri m fl (2006) för att studera fjärrvärmeproduktionen i Norrköping. Några andra MODEST-studier beskrivs i Energimyndigheten (2006). En teknisk beskrivning av MODEST finns i Henning m fl (2006). 3.3 Energitillförselns påverkan på omvärlden Primärenergianvändning och koldioxidutsläpp p g a tillförseln av el, fjärrvärme och kyla till området södra Butängen har beräknats på flera alternativa sätt. De olika betraktelsesätten har störst betydelse för eltillförseln men påverkar även kyla och fjärrvärme eftersom kylan produceras med hjälp av el och el produceras i kraftvärmeverk i samband med produktionen av fjärrvärme. Själva fjärrvärmeproduktionen ses också ur två olika synvinklar. El betraktas som svensk mix, EU-mix eller marginalel från koleldade kondenskraftverk. Primärenergin för svensk mix och kolkondens beskrivs med hjälp av Figur 1 i avsnitt 2. Resonemanget där kan även tillämpas på utsläppen av koldioxid (CO 2 ) från marginalel. Dessutom beaktas den genomsnittliga elproduktionen inom EU. Tabell 1 visar de primärenergifaktorer och koldioxidutsläpp för el som används för de olika betraktelsesätten i den här studien. De ska inte betraktas som exakta men anses tillräckligt noggranna för de jämförelser mellan olika synsätt och scenarier som görs i denna studie. Primärenergifaktorerna för svensk mix och marginalel beskrivs vid Figur 1 i avsnitt 2. Primärenergifaktorn 2 betyder t ex att primärenergianvändningen är dubbelt så stor som mängden el. Koldioxidutsläppen för marginalel ges av primärenergifaktorn samt utsläppen från kolförbränning. Primärenergifaktorn för EU-mix har beräknats baserat på Eurelectric (2011), Riddoch (2011) och Ecoheatcool (2006). EU-elmixen kan även motsvara framtida marginalproduktion av el. Tabell 1. Primärenergi och koldioxidutsläpp p g a användning av el av olika ursprung Svensk mix EU-mix Marginalel Primärenergifaktor 2 2,3 3 CO 2 -utsläpp kg/mwh el Elforsk, 2008 Gode m fl, 2009 För fjärrvärme beaktas dels den genomsnittliga produktionen (fjärrvärmemix) och dels marginalproduktionen. Den samtidigt med fjärrvärmen i kraftvärmeverket producerade elen ersätter i det första fallet svensk elmix och i marginalfallet marginalel. Primärenergi och koldioxidutsläpp som undviks när annan el inte behöver produceras dras av från primärenergi och koldioxidutsläpp som är förknippade bränsleanvändningen för fjärrvärmeproduktionen i Norrköping (inklusive elproduktionen i kraftvärmeverket). Detta görs med hjälp av MODEST-modellen i avsnitt 10 och visas i Tabell 10 för fjärrvärmemix och Tabell 12 för marginalproduktionen. Energiscenarier stadsdelen Butängen Optensys

12 4 Scenarier I denna studie används scenarier för att undersöka och illustrera hur stadsdelen södra Butängens energiförsörjning skulle kunna utformas. Scenarierna tjänar som ett verktyg för att belysa olika lösningar och skalor för områdets energiförsörjning. Scenarierna avser att spegla tekniskt möjliga lösningar. De flesta är tillgängliga idag men för några komponenter har en viss kommande prestandaförbättring antagits. Det har inte skett någon bedömning av vad som är ekonomiskt rimligt från olika utgångspunkter. En del scenarier kan ses som extrema i vissa avseenden för att tydliggöra skillnaderna mellan de olika fallen. I studien behandlas fyra scenarier med olika geografisk skala: Land Stad Stadsdel Hus Produktion Distribution Land Produktion Distribution Stad Produktion Distribution Stadsdel Produktion Hus Normalhus Lågenergihus Plusenergi-, normalhus Nollenergihus Distribution Användning Figur 2. Fyra scenarier som speglar energitillförsel i olika skala Figur 2 ger en översiktlig bild av de fyra scenarierna. Energianvändningen sker alltid i husen men energitillförseln kommer i de fyra scenarierna huvudsakligen från landet, staden, stadsdelen respektive huset. Scenarierna speglar att byggnaderna har olika stor anknytning till omgivningen, från en mycket stark koppling i scenario Land till en mycket svag anknytning i scenario Hus. Scenarierna omfattar energiförsörjningen för el, värme och kyla. Energiscenarier stadsdelen Butängen Optensys

13 Husen kan vara av olika slag: Normalhus (med energibehov enligt troliga kommande byggregler) Lågenergihus med liten nettoenergitillförsel utifrån Nollenergihus som varken har nettoenergitillförsel eller nettoöverskott av energi Plusenergihus (plushus) med nettoöverskott av energi Med ett stort energibehov som i normalhus krävs att stora energiresurser är tillgängliga som i scenario Land (Figur 2). De stora energitillgångarna kan sägas göra hög energianvändning möjlig. När energitillgångarna är begränsade till ett mindre område kan endast ett lägre energibehov tillgodoses som i scenarierna Stad och Stadsdel. I det senare fallet kan utbyten ske mellan plusenergihus och normalhus inom området. Om all energiförsörjning ska ske i anslutning till byggnaden som i scenario Hus måste det vara ett nollenergihus eftersom inget nettoutbyte ska ske med omvärlden. Byggnaderna i fallen Stadsdel och Hus är emellertid strikt sett inte plusenergihus eller nollenergihus. Nedan beskrivs först förhållanden som är gemensamma för alla scenarier, sedan scenariet Land och därefter för scenarierna Stad, Stadsdel och Hus vilka faktorer som skiljer varje scenario från det föregående. 4.1 Gemensamt för alla scenarier I scenarierna är alla byggnader i södra Butängen för enkelhetens skull likadana. Det finns 170 sexvåningshus à vardera 3000 m 2 uppvärmd yta (A temp ). Ytan fördelas mellan 64 % bostäder, 25 % kontor och 11 % handel. Det finns 24 lägenheter där det bor cirka 37 personer i varje byggnad. Varje hus innehåller 1540 m 2 bostadsyta (BOA) och 860 m 2 lokalyta (LOA). Byggnadernas totala bruttoarea är m 2 (BTA, som begränsas av ytterväggens utsida). Husen är 20 m höga och taken är 560 m 2. Byggnaderna orienteras med en yttervägg mot söder. Fönsterytan motsvarar 18 % av A temp och fönstren har solavskärmningar. Fönstren är jämnt fördelade i alla väderstreck; i fall Land och Stad gäller det för ett genomsnittligt hus och i scenario Stadsdel och Hus varje enskild byggnad. Byggnaderna har inte garage eller gemensamma tvättstugor. Alla hus har ventilationssystem för till- och frånluft med värmeåtervinning (FTX) i centrala ventilationsaggregat. Komfortkylning sker av lokaler (affärer och kontor). Byggnadernas tekniska egenskaper visas i bilaga 1. Energiutvinning ur matavfall, avloppsslam och brännbart avfall kan ske i alla scenarier men mängderna redovisas bara i scenarierna Stadsdel och Hus som har ett lokalt självförsörjningsperspektiv. Energiförsörjningens samspel med omvärlden analyseras på samma sätt för alla scenarier ty även i det mest isolerade fallet Hus finns en svag koppling till det omgivande energisystemet. 4.2 Scenario Land I scenario Land kommer all energi utifrån till stadsdelen, delvis från staden, delvis från resten av landet eller t o m utlandet. Därmed finns stora energiresurser tillgängliga och man försöker inte minska energibehovet särskilt utan bygger vad som vid byggtidpunkten betraktas som normala hus. I scenario Land är energiprestanda beträffande värmeisolering och täthet bättre än de sämsta värdena för de energieffektiva byggnader som presenterades av Kretsloppsrådet (2010). Byggnaderna är rektangulära (16 x 36 m) och har antingen en gavel eller en långsida Energiscenarier stadsdelen Butängen Optensys

14 mot söder. En fjärdedel av ytterväggarna består av fönster. Uppgifter om byggnaderna som beror av husens orientering avser för scenarierna Land och Stad ett genomsnittligt hus. Figur 3 visar hur energiförsörjningen sker. Figuren är indelat i fyra lodräta fält från landet längst till vänster via staden och stadsdelen till huset längst till höger. Energiförsörjningen sker från produktion i landet och staden via distribution genom stadsdelen till användning i huset. Den översta energitillförselkedjan i Figur 3 rör värme och går från bränsle via fjärrvärmeproduktion, distribution genom stadens fjärrvärmenät och områdets närvärmenät till en värmecentral i huset där det sker värmeväxling mot uppvärmningssystemen och tappvarmvatten. Uppvärmningen sker genom vattenburna system med radiatorer. Eltillförseln sker genom den mellersta vågräta tillförselkedjan i Figur 3 från elproduktion företrädesvis på nationell nivå och sedan via elnäten från land till hus. Elanvändningen ligger på en normal nivå. Modern utrustning köps utan särskild tanke på elförbrukningen, t ex används lågenergilampor. Den nedersta energitillförselkedjan i Figur 3 rör kyla. Fjärrkyla används för kylning av lokalerna, som har luftkylsystem d v s kylbatterier i ventilationens tilluft. Bränsle tillförs fjärvärmeproduktionen i staden, ibland t o m från utlandet. Elproduktionen sker också ibland utomlands. Scenario A Land Stad Land Fjärrvärmenät Stadsdel Hus Uppvärmning Varmvatten Bränsle Fjärrvärme produktion Närvärmenät Värmecentral Elproduktion Elnät Elnät Elnät Elnät Elbehov Fjärrkylanät Närkylanät Kylcentral Kyla Kylproduktion Fet text är energitillförsel Bränsle El Värme Kyla Figur 3. Energiförsörjning i scenario Land Energiscenarier stadsdelen Butängen Optensys

15 4.3 Scenario Stad I scenario Stad kommer nästan all energi utifrån till stadsdelen, till största delen från staden men bränsle och el tillförs delvis från land eller utland. För att stadsdelen om möjligt bara ska använda sin andel av stadens energiresurser eftersträvas en låg energianvändning. Samtidigt ska värmebehovet vara tillräckligt stort för att det ska vara meningsfullt att bygga ett fjärrvärmesystem. Stadens förmåga att producera el är lägre än förmågan att producera värme. Därför eftersträvas en låg tillförsel av el bl a genom att el produceras i stadsdelen. Här beskrivs skillnaderna jämfört med föregående scenario. Uppvärmningsbehovet minskas med hjälp av bättre väggar och fönster (Figur 4). Det innebär att byggnaderna har klimatskal som ger mindre värmeförluster till omgivningen genom: Kraftig isolering i väggar och tak Energieffektiva fönster Mer lufttätt klimatskal Även golvets isolerande förmåga mot mark och ytterdörrarnas isolering är bättre. Det mer lufttäta klimatskalet innebär mindre läckageflöden av luft. Energiprestanda beträffande värmeisolering och täthet motsvarar medelvärdet för energieffektiva byggnader som nyligen byggts (Kretsloppsrådet, 2010). Scenario B Stad Land Stad Fjärrvärmenät Stadsdel Hus Uppvärmning Effektivt varmvattensystem Bättre väggar fönster Bränsle Fjärrvärme produktion Närvärmenät Värmecentral Diskmaskin tvättmaskin torktumlare handdukstork Elproduktion Solel Kylskåp Elnät Elnät Elproduktion Elnät Elnät Elbehov Elsnål utrustning Fjärrkylanät Närkylanät Kylcentral Kyla Kylproduktion Fet text är energitillförsel och energiutvinning Bränsle El Värme Kyla Kursiv text är effektivisering Figur 4. Energiförsörjning i scenario Stad Energiscenarier stadsdelen Butängen Optensys

16 Lägre uppvärmningsbehov gör att lägre värmeeffekt behöver tillföras och att mindre och billigare fjärrvärmedistributionsledningar därför kan användas. Uppvärmningen äger rum med hjälp av ett luftvärmesystem, d v s fjärrvärmebatterier i ventilationens tilluft. Uppvärmningens reglersystem ger låga förluster. Värmebehovet för beredning av tappvarmvatten sänks med hjälp av effektivare varmvattensystem (Figur 4). Tappvarmvattenanvändningen är lägre tack vare installationer med låg vattenförbrukning såsom vattensnåla kranar, duschmunstycken, tvättmaskiner och diskmaskiner. Bättre isolerade tappvarmvattenrör gör att det blir mindre värmeförluster från varmvattencirkulationsledningarna (VVC). Fjärrvärmen i staden produceras mest med resurser som är svåra att använda i enskilda byggnader som avfall och värmen kommer till stor del från elproduktion. För att utnyttja dessa tillgångar mera, för att minska användningen av värdefull el och för att det ska vara meningsfullt att bygga ett fjärrvärmenät i området fast värmebehovet är lågt används fjärrvärme i stället för el till all värme i diskmaskiner, tvättmaskiner, torktumlare och handdukstorkar. Det görs nu bl a i ett område i Västerås (Wallerius, 2011). Det finns i scenariet också fjärrvärmedrivna kylskåp med absorptionskylmaskiner men det är däremot inte en färdigutvecklad teknik. Solceller installeras i stället för solvärme av motsvarande skäl: för att producera värdefull el och inte minska fjärrvärmeanvändningen. Solceller täcker övre halvan av söderfasaderna och hela taket. Ventilationens frånluftsflöden hålls på nödvändig nivå. Värmeåtervinningen ur frånluften ökas genom värmeväxlare med hög verkningsgrad. Energieffektiva ventilationsfläktar, effektiva pumpar med bra styrning och belysningsarmaturer med låg elförbrukning används. Elsnål utrustning i Figur 4 avser även att eleffektiva apparater genomgående används, också för förbrukningen av hushållsel och verksamhetsel, t ex LED-lampor (lysdioder), lågenergivitvaror (effektiv frys, spis och drift av tvätt- och diskmaskin samt torktumlare) samt hemelektronik med låg elanvändning. De eleffektiva apparaterna minskar den interna spillvärmen från elanvändningen. Värmen kan i stället tillföras som fjärrvärme när den behövs och även behovet av fjärrkyla blir lägre. En display hos varje brukare visar el-, fjärrkyla- och fjärrvärmeförbrukningen och bidrar till att minska energianvändningen (jmf Axell m fl, 2010). 4.4 Scenario Stadsdel I scenario Stadsdel ska stadsdelen så långt som möjligt vara självförsörjande på energi. Eftersom de tillgängliga energiresurserna är begränsade eftersträvas så små energibehov som möjligt. I det här avsnittet beskrivs vilka skillnader som finns i förhållande till scenario Stad. Det skulle i scenario Stadsdel kunna finnas en blandning av plushus och normalhus med bostäder, kontor och affärer som i genomsnitt motsvarar näranollenergihus. Här beskrivs emellertid ett genomsnittligt hus. Kvadratiska hus (med 24 m sida) byggs för att minimera omslutningsarean i förhållande till golvytan. Det betyder att ett hus är ungefär som en kub i Turning Torso i Malmö (http://turningtorso.net). Ytterväggarna och det övriga klimatskalet har då en liten yta vilket minskar värmeförlusterna. Husens utformning gör också att det blir mindre köldbryggor. Fönstrens area är densamma som i scenarierna ovan och de är även här jämnt fördelade i alla väderstreck. Husen är jämnt spridda över området för att minimera skuggningen av söderfasaderna där solceller placeras. Energiscenarier stadsdelen Butängen Optensys

17 Bästa tillgängliga teknik används för att få så låga energibehov som möjligt. Värmebehoven minskas ytterligare jämfört med föregående scenario genom ännu bättre isolerade väggar, tak, golv, dörrar och fönster samt ett tätare klimatskal. Bäst väggar och fönster (Figur 5) finns i detta scenario och scenario Hus. Värmeisoleringsförmågan hos väggar, tak och golv samt klimatskalets täthet motsvarar ungefär de bästa värdena för de energieffektiva byggnader som presenterades av Kretsloppsrådet (2010). Vattenburna golvvärmesystem tillför de små värmemängder som behövs för uppvärmning. Värmen avges på stora ytor för att kunna tillföra värme vid temperaturer nära rumstemperaturen därför att det är lättare att åstadkomma än höga temperaturer. En optimal styrning minimerar regleringsförlusterna. Figur 5. Energiförsörjning i scenario Stadsdel Välisolerade varmvattenledningar minskar förlusterna från VVC-kretsarna ytterligare. Det sker mätning och debitering för varje brukare av tappvarmvatten (jmf Aton, 2009). Att brukarna betalar för sitt varmvatten dämpar förbrukningen. Värmeåtervinning ur avloppsvattnet med hjälp av värmeväxlare ger värme till förvärmning av tappvarmvattnet. Överskottsvärme från lokaler utnyttjas för andra värmebehov. Ett lågtemperaturnärvärmenät distribuerar värme mellan byggnaderna i området. Solfångare som ger värme är placerade Energiscenarier stadsdelen Butängen Optensys

18 över större delen av taken. Värme går via närvärmenätet från hus med överskott till hus med underskott på värme. Ännu lägre frånluftsflöden gör att ventilationsfläktarna kan ha ännu lägre effekt. Det sker värmeåtervinning även från köksfläktar. Det finns närvarostyrning av belysningen i hissar, trapphus och liknande. Effektiva eldrivna kylskåp installeras. Elnätet i huset i Figur 5 avser ett vanligt växelströmsnät. Lågspänningslikströmsnät installeras i byggnaderna och används till alla ändamål där det är möjligt. Då undviks transformatorerna till belysning och elektronisk utrustning (t ex datorer, mobilladdare) och deras omvandlingsförluster. Omvandlingen från växelström till likström sker i stället i en central transformator i byggnaden där spillvärmen kan tas tillvara. Kyla produceras av eldrivna kompressorkylmaskiner i området och distribueras till lokalerna genom ett närkylanät. I byggnaderna finns vattenburna kylsystem. Lokalerna kyls med vattenkylda kylbafflar som sitter i taken. De stora konvektionsytorna gör att vattnet kan ha en förhållandevis hög temperatur vilket innebär lägre elförbrukning i kylmaskinerna och att frikyla, d v s kall uteluft, kan användas för kylning vid högre utomhustemperaturer (Haglund Stignor m fl, 2009). Kyla och värme lagras under kortare eller längre tider i byggnadskroppen och t ex vattentankar, marken eller fasomvandlingsmaterial från tidpunkter med överskott till perioder med underskott på energi. Byggnaderna har solceller på övre halvan av söderfasaderna och en mindre del av taket. Solcellerna producerar el i form av likström som matas in på byggnadens likströmsnät. När denna likström används för t ex hemelektronik undviks därmed omvandlingsförluster både till och från växelström. Stadsdelen kan inte vid varje tidpunkt vara nästan självförsörjande på energi men ska under ett normalt år bara behöva ett mindre nettotillskott av energi. Det finns en anslutning till stadens elnät för att säkra tillgången på el. El kan tillföras utifrån samt levereras från området ut på elnätet när tillgången överstiger efterfrågan. Utbyten av energi sker mellan stadsdelen och staden för att balansera tillgång och efterfrågan mellan olika tillfällen och för att få lokalt användbart bränsle i stället för avfall. Pelletsbränsle tillförs utifrån för att producera närvärme under delar av året. Pelletspannorna behövs för att få tillräckligt hög temperatur till tappvarmvattnet och tillräcklig effekt under vintern. Avfall som lämnar området kan utnyttjas som energikälla på andra håll. Det gäller brännbart avfall som kan användas för el- och fjärrvärmeproduktion samt matavfall och slam från avloppsvatten som kan ge biogas. 4.5 Scenario Hus I detta avsnitt beskrivs skillnaderna jämfört med föregående scenario. I scenario Hus ser energilösningen ut på ett liknande sätt som i fallet Stadsdel men varje enskild byggnad är här ett eget energisystem med bl a pelletspanna, kylmaskin samt värme- och kyllager (Figur 6) som i det förra scenariet fanns centralt för hela stadsdelen. Det eftersträvas att byggnaderna ska kräva så liten energitillförsel utifrån som möjligt. Eftersom de tillgängliga energiresurserna är mycket begränsade minimeras energibehoven. Husen är näranollenergihus som motsvarar genomsnittet för byggnaderna i Stadsdel. Energi förs från delar av hus med överskott till rum med energiunderskott. Varje byggnad har elproducerande solceller på söderfasaden och större delen av taket. Solvärme erhålls från solfångare som täcker en mindre del av taket. Energiscenarier stadsdelen Butängen Optensys

19 Det finns här ett större behov av tidsreglering eftersom energibalansen hela tiden behöver upprätthållas i varje byggnad. Det kan, förutom genom värme- och kyllagring, även ske med batterier och med laststyrning som flyttar elanvändning i tiden. Utbyten av energi sker också med omgivningen för att balansera tillgång och efterfrågan mellan olika tillfällen. Det finns en anslutning till stadsdelens elnät, och därmed stadens elnät, för att säkra elleveranserna men även för att få avsättning för el som inte för tillfället behövs i byggnaden. Separationstoaletter skulle kunna skilja avföring från urin. Fekalier och matavfall skulle kunna samlas och rötas till biogas i tankar i varje byggnad. Figur 6. Energiförsörjning i scenario Hus Energiscenarier stadsdelen Butängen Optensys

20 4.6 Scenarieöversikt Tabell 2 är en sammanställning av några viktiga egenskaper som skiljer scenarierna från varandra. Jämför även Figur 3 - Figur 6. Klimatskalets väggar, tak, golv mm har sämst energistandard i fallet Land, bättre i Stad och bäst i scenarierna Stadsdel och Hus. Tabell 2. Viktiga särskiljande egenskaper hos scenarierna Land Stad Stadsdel Hus Fjärrvärme, fjärrkyla X X Närvärme, närkyla X Solel X X X Solvärme X X Pelletspannor X X Effektivt varmvattensystem X X X Värmeåtervinning avlopp X X Brukare betalar varmvatten X X Fjärrvärmedrivna kylskåp X Fjärrvärme till andra vitvaror X X Elsnål utrustning X X X Likströmselnät i hus X X Närvarostyrning, elanvändning X X Husform Klimatskal * ** *** *** 5 Workshop Det hölls en workshop om energiscenarierna med kommunala tjänstemän och politiker samt forskare den 15 april Tabell 3 visar några av de synpunkter som kom fram vid workshopen. Tabell 3. Några synpunkter på scenarierna vid workshopen Land Stad Stadsdel Hus Enkelt Påminner om dagens situation Utnyttjar tillgångar från andra platser Sårbart Problematiskt p g a politiska mål Motsättning mellan import och nya applikationer Eon kör igång olja titt som tätt Samhörighet kontra enklav Materialåtgång för plushus Ansvar? Ekonomi Mindre sårbart Utrustning i varje hus Dyrare Vilken kunskap krävs för att driva detta? Det konstaterades att i scenario Land utnyttjas tillgångar från andra platser vilket sågs som positivt men kräver bra samverkan mellan nationella och lokala aktörer. Scenariet ansågs emellertid problematiskt eftersom det strider mot det politiska målet att minska energianvändningen. För fallet Stad uttrycktes bl a att det visade på en motsättning mellan import och nya applikationer, vilket kan tolkas som import av fjärrvärme till södra Butängen Energiscenarier stadsdelen Butängen Optensys

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13 www.mjolby.se Förord Energi är viktigt för vår livskvalitet och för att samhället ska fungera. Samtidigt påverkar vår energianvändning

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA Initierad och finansierad av EU-projektet Build with Care samt Kungälvs kommun och Västra Götalandsregionen. Den här förstudien är genomförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. ENERGIKLOKA KONGAHÄLLA

Läs mer

energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i framtiden Rapport I 2009:1

energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i framtiden Rapport I 2009:1 energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i framtiden Rapport I 2009:1 energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i framtiden ingrid nyström martin erlandsson torbjörn lindholm morgan fröling jan-olof dalenbäck

Läs mer

Energiplan för Stockholm

Energiplan för Stockholm Energiplan för Stockholm Godkänd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2013 Omslagsbild: Solpanel som fasadelement på byggnad i Hammarby Sjöstrad 2 Förslag till energiplan för Stockholm Inledning Stockholm

Läs mer

ENERGISAMVERKAN Etapp 2

ENERGISAMVERKAN Etapp 2 ENERGISAMVERKAN Etapp 2 2008 10 12 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning och slutsatser... 5 Beräkningsredovisning... 8 Reflexioner över studien resultat och behov av vidare studier... 9 1.1 Problemformulering...

Läs mer

Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden?

Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden? Hur värmer vi svenska småhus idag och i framtiden? Rapport från en arbetsgrupp inom Svensk Energi i samarbete med Elforsk och Villaägarnas Riksförbund December 2005 Sammanfattning Ifrågasättandet av den

Läs mer

Kongahälla- en aktiv stadsdel i Kungälv

Kongahälla- en aktiv stadsdel i Kungälv Projektbeskrivning Kongahälla- en aktiv stadsdel i Kungälv Sammanfattning Kongahälla är en ny stadsdel i centrala Kungälv 2 mil norr om Göteborg där 900 bostäder och verksamheter utvecklas i tre utbyggnadsetapper

Läs mer

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Stockholmsregionens energiframtid 2010-2050 Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Vi hoppas och tror att rapporten kommer att användas som underlag för beslut

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Energistrategi 2035. Vision

Energistrategi 2035. Vision Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Vision Den energi som används i Helsingborg kommer från uthålliga förnybara energikällor. Staden är energineutral i den meningen att tillförseln

Läs mer

Profu. Fjärrvärme i Norge ur ett samhällsperspektiv. Slutrapport 2005-12-22

Profu. Fjärrvärme i Norge ur ett samhällsperspektiv. Slutrapport 2005-12-22 Fjärrvärme i Norge ur ett samhällsperspektiv Slutrapport 2005-12-22 Syftet med detta projekt är att studera nyttan med fjärrvärme i Norge ur ett samhällsperspektiv. Vi gör detta genom en kombination av

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter

Modell över fjärrvärmesystem. kraftvärmens möjligheter Nr 4 September 2006 Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen Modell över fjärrvärmesystem och kraftvärmens möjligheter Stockholm en del av klimatlösningen

Läs mer

Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild

Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild Sammanfattning Värmemarknad Sverige Denna skrift kan beställas via Värmemarknad Sveriges hemsida: www.varmemarknad.se Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild

Läs mer

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus

Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Kostnadseffektiva lågenergihus - Studie av energisystem i flerbostadshus Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ÅSA PALM, ANTON RATHSMAN, PETER TÖRNQUIST Institutionen för bygg- och

Läs mer

Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp

Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET I ENERGITEKNIK VID UMEÅ UNIVERSITETS TEKNISKA HÖGSKOLA. Miljöpåverkan från fjärrkyla en analys av Umeå fjärrkyla med fokus på primärenergianvändning och växthusgasutsläpp KATARINA

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping

Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Uppvärmning av småhus i stadsdelen Djurgården - Linköping Heating of detached houses in city district Djurgården - Linköping Peter Wimble Per Ågren Energisystem Handledare: Professor Björn G Karlsson Examensarbete

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

ENERGIPLAN 2008 FÖR LERUMS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUN- FULLMÄKTIGE. Foto: Alina Mindedal

ENERGIPLAN 2008 FÖR LERUMS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUN- FULLMÄKTIGE. Foto: Alina Mindedal ENERGIPLAN 2008 FÖR LERUMS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUN- FULLMÄKTIGE 2008-12-04 Foto: Alina Mindedal 2 ENERGIPLAN 2008 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING EL & VÄRME...23 PLAN- OCH BYGGLOVS- PROCESSEN, UPPFÖLJNING

Läs mer

Koldioxidvärdering av energianvändning

Koldioxidvärdering av energianvändning Koldioxidvärdering av energianvändning Vad kan du göra för klimatet? Underlagsrapport Statens Energimyndighet 1 Förord Flera av Energimyndighetens medarbetare har under flera år arbetat med att försöka

Läs mer

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun 1 (14) Dnr MSN 2008/57 2009-11-19 Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun Sammanfattning Projektet syftar till att hitta vägar för kommunen att stimulera

Läs mer

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE

Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE 1 2 Framtidssäkra byggnader EN IDÉBOK OM ENERGIEFFEKTIVISERING FÖR FASTIGHETSÄGARE Branschsamverkan mellan vvs Företagen kylentreprenörernas

Läs mer

PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader

PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader + PM - Systemnytta av energieffektivisering i Gävle kommuns byggnader 2015-04-17 Mattias Bisaillon & John Johnsson, Profu Sammanfattning Enligt Gävle kommuns miljöstrategiska program skall energianvändningen

Läs mer

Energianvändning i. bebyggelsen EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. bebyggelsen EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i bebyggelsen EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Agneta Persson, civilingenjör, sektionschef på

Läs mer

Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020. Vägval och utmaningar för energisystemet

Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020. Vägval och utmaningar för energisystemet Ett underlag till Energimyndighetens utredning Energisystemet efter 2020 Vägval och utmaningar för energisystemet Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se

Läs mer