EKOSTADEN AUGUSTENBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKOSTADEN AUGUSTENBORG"

Transkript

1 Gröna linjen EKOSTADEN AUGUSTENBORG Bilpool Gröna tak Miljöhus Varför skapades Ekostaden Augustenborg? Ombyggda gårdar Augustenborgsgården Ekopaviljongen Skolan Öppen dagvattenhantering Seniorboende Den grundläggande idén var att skapa en stadsdel som motsvarade de uppställda målen om ett långsiktigt hållbart samhälle. Projektets övergripande målsättning är att nå en högre grad av social, kulturell och ekologiskt hållbar utveckling genom: Lokal och ekologisk hantering av dagvatten Miljöanpassad ombyggnad av utemiljöer Lokalt omhändertagande av avfall Ekologiskt anpassad skötsel Lägre förbrukning av icke förnyelsebara resurser Småskalig miljövänlig kollektivtrafik Augustenborgs Botaniska Takträdgård Ekostaden Augustenborg är en av de största satsningarna i Europa på ekologisk omställning av ett befintligt bostadsområde. Fakta om Augustenborg Augustenborg är en stadsdel som rymmer 1800 lägenheter. Totalt bor ca 3000 personer i området. Inom stadsdelen finns ett 40-tal mindre företag, en skola och Kommuntekniks industriområde. Ca 600 personer arbetar i området. Augustenborg började byggas på 1950-talet och var då ett mönsterområde och en symbol för folkhemmet, där den arbetande befolkningen skulle få tillgång till bra och billiga bostäder samt ett brett serviceutbud. Efter några år med dåligt rykte i slutet av 1980-talet föddes idén om att skapa ett nytt, unikt bostadsområde - Ekostaden Augustenborg. Projektet Foto: Stadsbyggnadskontoret Malmö startade i mars Under 1980-talet förvandlades delar av stadsdelen då många hus kläddes med plåtfasader. Tanken var lägre underhåll och bättre isolering. Nu har ett antal hus återfått sitt originalutseende med putsade fasader och tidstypiska balkonger m m. Nya isoleringsmetoder har sänkt energibehovet med ca 10%. Foton: Pierre Fauvelle Ekostaden Augustenborg Att bo i Augustenborg innebär att man deltar i ett unikt projekt! Ingen annanstans har man på ett så konsekvent sätt försökt göra verklighet av de nya idéerna om att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi visar dagligen att det är möjligt att spara på naturresurserna, om vi tänker oss för i vår vardag. Många besöker Augustenborg för att lära sig av oss hur det går till. Vi är pionjärer i det nya samhällsbyggandet! Nästa steg i Ekostadens utveckling blir att på allvar ta itu med energifrågorna. Ekostaden kan bli en solstad, med solfångare och solceller, och kanske får vi också några vingårdar, en vattensafari och en egen isbana! Utställningen producerad av Quist AB, Malmö

2 Öppen dagvattenhantering Stadsmässig karaktär På Augustenborg är det första gången i Europa som en hel befintlig innerstadsdel får ett konsekvent genomfört öppet dagvattensystem. Ett öppet dagvattensystem minskar belastningen på VA-systemet, och kanaler och dammar tillför området stora miljökvalitéer som mycket sällan finns i ett bostadsområde inne i staden. Så här fungerar systemet Takvattnet leds via stuprör till mindre kanaler längs husen, och samlas därefter upp i större kanaler som leder till dammar och våtmarker. Det mesta nederbördsvattnet blir kvar inom området. På årsbasis innebär det öppna dagvattensystemet att ca 70% av regnvattnet tas omhand inom området, vilket är ca m 3 vatten (ungefär lika mycket som helt fyllda badkar!). En vanlig anledning till att öppna system införs är att det befintliga VAsystemet med tiden blivit överbelastat, vilket kan resultera i källaröversvämningar vid kraftigt regn. Regnvatten från samtliga tak, asfaltytor och parkeringar på Augustenborg tas numera omhand lokalt. Foton: Pierre Fauvelle Öppen Dagvattenhantering På Augustenborg har vi mycket vatten på våra gårdar och i parken i form av kanaler, diken och dammar. Det beror på att vi inser vikten av att ta hand om regnvattnet på ett ekologiskt riktigt sätt. Vatten är en av våra viktigaste naturresurser, och genom vårt öppna dagvattensystem renas vattnet på naturlig väg. Bättre för människorna, bättre för miljön, och bättre för våra reningsverk!

3 Gröna tak Fördelarna med gröna tak Mindre belastning på avloppsnätet Skyddar underliggande takmaterial Ökar den biologiska mångfalden Dämpar buller Skyddar mot sommarvärme och isolerar på vintern Vackra att se på Vad är ett grönt tak? Skapas genom sådd och plantering eller genom färdiga växt mat tor. Olika mossoch sedumarter används i första hand. Vatten för sörj nin gen tillgodoses genom den naturliga ne derbörden. Små skötselinsatser krävs. Augustenborgs Botaniska Takträdgård Invigdes den 25 april 2001 Demonstrations- och forskningscenter för den gröna takteknologin. Informations- och se minariecentrum Tillgängligt genom gång bryggor längs taken Gröna Takinstitutet och Gröna Takföreningen sprider kunskap om gröna tak, ny teknik och nya metoder. Sommaren 2004 invigs 4 st designade inspirationsträdgårdar på taken, liksom en ruderatträdgård. Samtliga nya byggnader inom Augustenborgsområdet förses med gröna tak m 2 hårdgjord yta har omvandlats. Foton: Pierre Fauvelle Gröna Tak Ett långsiktigt samhällsbyggande kräver bland annat miljövänliga byggmetoder. Ett sådant är att anlägga gröna tak. Gröna tak innebär att vi får bättre hantering av regnvatten, bättre klimat och bättre djurliv. En ökad biologisk mångfald. Gröna tak är ett av framtidens byggmaterial, och intresset för att utveckla metoden ökar i hela världen. Forskning pågår på flera håll i olika forskningscentra. Världens enda demonstrationsanläggning för gröna tak finns i Augustenborg på Ystadvägen 56 Augustenborgs Botaniska Takträdgård! Välkommen på ett besök!

4 Utemiljö Vackrare gaturum med mycket vatten Den öppna dagvattenhanteringen har till stor del varit styrande vid utformningen av gårdarna. Både tomtmark och parkmark har delvis omformats för att dagvattnet skall kunna avledas i öppna system av diken och våtmarker. En målsättning är också att minska biltrafiken i området för att öka trafiksäkerheten. Dagvattenhantering styrande Den öppna dagvattenhanteringen bygger på att vattnet från gårdarna och husens tak avleds till större uppsamlande kanaler och diken. Därför var det nödvändigt att delvis förändra höjdsättningen på gårdarna, vilket till viss del påverkat gårdarnas utformning. Trädbyte Många träd som planterades i samband med byggnationen av Augustenborg var arter som med tiden blev alltför stora i relation till gårdarnas storlek. Dessa har ersatts av nya träd som bättre passar till gårdarnas skala. Musiklekplats Lekplatsen i den kommunala Augustenborgsparken var tidigare nersliten och föråldrad. Gatukontorets stadsmiljöavdelning har nu byggt om lekplatsen till en helt ny med musiktema. Även en ny trädgård har anlagts i parken. Trafiksanering Gatumiljöerna i Augustenborg kommer successivt att byggas om för att minska genomfartstrafiken. Vid upprustningen har stor vikt lagts vid att bevara områdets ursprungliga 50-talskaraktär. Foton: Pierre Fauvelle Utemiljö Augustenborgs utemiljö är speciell. Det stora inslaget av vatten ger varierade och trivsamma gårdar, samtidigt som våra barn hittar många spännande lekplatser där kreativiteten inte ser några gränser. Kanske kommer barnen hem våta och smutsiga nån gång men lyckliga! Och att sitta en ljummen sommarkväll vid vatten är en lyx som inte finns i många bostadsområden i stadsmiljö!

5 Skolan Eleverna bestämmer De boende i Augustenborg och givetvis skolans elever är djupt engagerade i ombyggnaden av skolgården för att försäkra sig om att förändringarna passar de lokala behoven. Alla klasser på skolan har bidragit med idéer till utvecklingen av skolgården och beslutat om den slutliga designen genom att rangordna förslagen. Idéerna har kompletterats med förslag från de boende genom en rad möten och med hjälp av en modell som eleverna byggt. Skolgårdens tidigare asfaltplan har blivit en attraktiv och levande utemiljö med större möjligheter till både lek och undervisning. Från asfalt till grönt Skolgården var tidigare en stor asfaltplan. Hela skolgården har byggts om och försetts med nya planteringar, träd och blomsterbäddar. Allt dagvatten från tak och asfaltytor leds i spännande kanaler, som går till en amfiteater försedd med vattengenomsläpplig grusbotten. Genom denna infiltrerar huvuddelen av dagvattnet. Många av skolans tak är nu gröna tak. Ekologisk paviljong I direkt anslutning till skolan har en ny ekologiskt anpassad paviljong byggts. Paviljongen är byggd med ekologiskt anpassade material, har utvecklad form av mulltoaletter, är maximalt anpassade för energibesparing, har egna solfångare och naturligtvis gröna tak. Skolan I skolan bestäms framtiden. Att låta eleverna själva bestämma är ett viktigt led i deras utbildning. På Augustenborg har eleverna utformat sin skolgård, och en del av undervisningen sker ute i bostadsområdet med exempel från verkligheten. Eleverna på Augustenborg får lära sig både att förstå och ta ansvar för sin närmiljö och i förlängningen för hela samhället! Augustenborgsskolan är unik en grundskola med musikprofil gör att barn från hela Malmö söker sig hit!

6 Miljöhus Seniorboende Miljöhus ersätter sopnedkast På Augustenborg, liksom i flertalet hus från 50-talet, fanns tidigare sopnedkast i varje trappuppgång. Dessa är nu stängda och på området har uppförts 15 miljöhus för lägenheter. Återvinning och kompostering I miljöhusen, som har gröna tak, finns kärl för de avfallsfraktioner som skall återvinnas, och en komposteringsanläggning för allt organiskt avfall. Samtliga hyresgäster har fått ett plastkärl för sortering av organiskt avfall och för transport av detta till miljöhuset. Alla hyresgäster har fått detaljerad information om hur systemet fungerar och hur de olika fraktionerna återvinns. Komposten används dels inom området, dels på ett närliggande ekologiskt jordbruk. Mätningar visar att ca 75% av allt avfall går till återanvändning, och ytterligare fraktioner skall återvinnas i framtiden. Nytt hus anpassat för äldre För att öka tillgängligheten för rörelsehindrade har entréer och trapphus i ett befintligt sjuvåningshus byggts om. På gården byggdes en gemensamhetslokal för de äldre, med tillgång till viss service. På ett befintligt parkeringsdäck byggdes ett helt nytt seniorhus i en åttkantig form, givetvis med grönt tak. Den lokala komposteringen och den boendenära källsorteringen är idag störst i sitt slag i Sverige. Miljöhus Sophanteringen är en framtidsfråga! Det liv vi lever producerar sopor i mängder. Om vi inte skall drunkna i sopberget måste vi se till att källsortering och återvinning fungerar. På Augustenborg är vi duktiga på att sortera våra sopor! Vi är ett bevis för att vi kan klara av sophanteringen så att så lite som möjligt behöver läggas på tippen. Kanske är vi bäst i norra Europa!

7 Boendemedverkan m m Boendemedverkan Mycket arbete har lagts på kontakter med de boende i Augustenborg. Ett stort antal möten har skett för att engagera de boende i utformningen av utemiljö och gårdar. Information och delaktighet En kraftfull informationsinsats har gjorts för att engagera och motivera de boende att aktivt ta del i arbetet med avfallsåtervinning och kompostering. Skötseln av utemiljön har miljöanpassats och bästa miljöval gäller för fordon, maskiner, gödning och ogräsbekämpning. Resurshållning För att minska resursförbrukningen inom området har bl a installation av energisnåla armaturer, ombyggda ventilationssystem och värmeåtergivning utförts. På Kommuntekniks område har bensindrivna bilar ersatts med elbilar och motorvärmare har installerats på övriga bilar för att undvika utsläpp vid kallstarter. Allt mer förnyelsebar energi kommer att produceras lokalt i form av solfångare, värmepumpar, solceller m m. Dessutom planeras för en isbana i parken där kylanläggningens överskottsvärme skall användas för uppvärmning av bostäder. Augustenborgsgården Augustenborgsgården som ligger centralt i området har byggts om på ett ekologiskt anpassat sätt, och är nu ett media- och kulturcentrum. Utrustning finns för att producera foto, film, trycksaker, websidor m m. Resultat och erfarenheter Projektet har skapat en social förändring. Ett nytt engagemang och delaktighet har uppstått som en effekt av samarbetet med de boende. Dagvattensystemets utformning kräver att samarbeten över traditionella förvaltningsgränser måste ske på ett nytt och otraditionellt sätt. Intresset för Ekostaden har varit stort i Sverige och utomlands under hela projekttiden. Nya studiebesök bokas kontinuerligt. Boendemedverkan Mycket av det som händer på Augustenborg sker genom aktiva insatser av oss som bor här. Naturligvis, eftersom det är våra liv som påverkas, något annat vore egentligen orimligt. Allt kan vi inte styra, men vi har en attraktiv utemiljö, ett miljövänligt system för sophantering, ett engagemang från skolan kort sagt en väl fungerande stadsdel som anpassats till ett långsiktigt hållbart samhälle. Det har vi själva åstadkommit!

8 Gnistan G-n-i-s-t-a-n betyder Göra något i stan Gnistan är en verksamhet för barn, ungdomar och föräldrar Gnistan finns i Lantmannagatan 64 Här kan småbarnen leka och pyssla Föräldrarna pratar, dricker kaffe eller går och handlar Ungdomarna träffas på lördagar och söndagar Alla är välkomna Cirka 80 barn deltar Gnistan har också odlingslotter lök, tomater, gurkor och paprika Gnistan drivs med stöd från MKB Det är barnen man ska satsa på säger Safija Imsirovic Foton: Peter Adamsson Foto: Peter Adamsson Kort presentation Safija Imsirovic berättar: Det fanns massor av ungdomar som hängde här på torget. Jag ville göra något för dem. Jag ville också göra något för de mindre barnen, både de små och de som var i nedre tonåren. Det fanns en ledig lokal där jag bor, så jag pratade med MKB och fick låna den. Vi startade projektet Gnistan, skickade ansökan till Storstadssatsningen och fick pengar till verksamheten. Gnistan invigdes 30 september Verksamheten pågår varje dag. Jag har en tjej som tar hand om den skapande delen med pyssel och lek för de små barnen. De stora, som är mellan 17 och 19 år är där på lördagar och söndagar. De får nyckel av mig och ansvarar själva. Det fungerar utmärkt. Att ge ungdomar ansvar är jätteviktigt. Man säger idag att man inte kan lita på ungdomar. Det är helt fel. Man måste lita på dem. Om de får ett ansvar, tar de också ansvar. Gnistan Sedan MKB startade har det funnits lokaler för hyresgästernas fritid. Till barn och ungdomars verksamhet och till vuxna som varit aktiva själva. Det spelar ingen roll om det varit MKB:s fritidsföreningar eller lokala hyresgästföreningar. Eller enskilda initiativ för allas bästa. Som Gnistan. Det viktiga har varit att ge möjligheter för hyresgästerna att göra bra saker för barn och ungdomars framtid. Det finns i alla bostadsområden positiva krafter som utvecklar det som är bra ibland med små steg, ibland med krafttag. Båda behövs. Vill du också göra något för barn, ungdomar och vuxna?

9 MIBB Kort presentation Vi vill skapa en god innemiljö i sunda hus! MIBB betyder miljöinventering i befintlig bebyggelse Miljöinventeringen innebär besiktning Miljöinventeringen utgår från ett antal miljönyckeltal kring värme, fukt och ventilation Protokoll upprättas Besiktningen upprepas efter ett antal år Hyresgästerna deltar tillsammans med teknisk expertis Mikael Engdahl har varit med i MIBB-samarbetet sedan det startade. Han och hyresgästerna ville göra något för den inre miljön som ett sätt att fortsätta MKBs engagemang för utemiljöerna. Margareta Jönsson på Hyresgästföreningen hade ett förslag som innebar att hyresgästerna skulle miljöinventera befintlig bebyggelse, förkortat MIBB. Hyresgästerna presenterade förslaget för MKB, som tyckte idén var bra. Gemensamt togs två hus ut för en första miljöinventering, Södra Grängesbergsgatan 44 b-d samt Södra Grängesbergsgatan 46. Projektet drevs i samverkan med det tekniska konsultföretaget Sweco, som också gjorde de tekniska mätningarna. I samband med besiktningen genomfördes också OVK, Obligatorisk ventilationskontroll. Allt sammanställdes i ett protokoll, med Foto: Peter Adamsson samtliga lägenheter redovisade. Resultatet var blandat. Vissa saker kunde åtgärdas direkt som läckande kranar och toaletter eller felaktiga don i ventilationskanalerna. Annat kunde vänta, som t ex vissa ventilationsproblem. Miljöinventeringen ska göras om efter ett antal år därefter klassas huset som ett MIBB-hus. MKB kommer att satsa stort för att fortsätta på den inslagna vägen. Ett samarbete mellan hyresgäster, Hyresgästföreningen och MKB. Foto: Peter Adamsson MIBB Miljö är ett mångtydigt begrepp. Miljöaspekter kan tillämpas på allting. Från de fyra elementen: Jord, vatten, luft och eld till oändliga kombinationer av jordens alla grundämnen. När hyresgästerna förde fram önskemålet om en bättre miljö inne, så var det som ett komplement till en i deras tycke ensidig satsning på miljön utomhus. Ändå är det så enkelt det krävs en god miljö på båda ställena. Miljökraven kan knappast reduceras till färre platser än två inne och ute. Jo, kanske till ett överallt! Vill du delta i arbetet med MIBB i ditt hus?

10 Självförvaltning & Trappvärdar Kort presentation Självförvaltningen Självförvaltning finns på flera av MKBs områden, och kan innebära mycket mer än att syssla med det gröna. Trappvärdarna Trappvärdarna hjälper hyresgästerna, kollar dörrar, garage etc, och bidrar till tryggheten i området. Det finns idag 8 stycken trappvärdar - fler behövs! Studiecirkeln Studiecirkeln har 15 deltagare, och har haft 6 träffar med den gröna livslinjen som tema. Fler deltagare är välkomna! Blommor och självförvaltning Annie Eneroth tycker att hon och andra som är ensamma ska vara aktiva och träffa folk i stället för att sitta med armarna i kors och göra ingenting. Själv har hon valt att både självförvalta genom att sköta blommorna på den egna gården och att delta i en studiecirkel i seniorhuset Sommaren. Annie har bott på Augustenborg i 40 år och trivs alldeles utmärkt. Hon vet också att grannarna på den egna gården uppskattar hennes jobb med att plantera, vattna och sköta om växterna. Trappvärdar I Augustenborg finns åtta trappvärdar på olika gårdar. Deras uppgift är att hjälpa andra hyresgäster tillrätta samt att se till gården från trygghetssynpunkt. Studiecirkel med grönt tema Foto: Peter Adamsson Studiecirkeln tar upp så skilda ämnen som att odla gamla växter och att odla vin. För att lära sig om vinodling har deltagarna lyssnat till en vinodlare från Klagshamn! Träffarna följs upp med studiebesök. I anslutning till gemensamhetslokalerna i seniorhuset odlar man kryddväxter och blommor på gården. Ännu så länge endast i krukor, men nästa år kommer gården att förnyas, få utökade planteringsytor och ett eget växthus. MKB:s värdinna i seniorhuset heter Inga Gunnarsson. Vill du veta mera om självförvaltning, trappvärdar eller studiecirkeln kontakta MKB! Foto: Peter Adamsson Självförvaltning När hyresgästerna på Holma ville sköta om sin gård själva, ställde sig MKB positivt. När skattemyndigheten ville beskatta vanligt folks hyresåterbäring för trädgårdsarbete som en förmån, agerade våra folkvalda och ändrade på lagen. Hyresgästerna blev glada. De kunde nu få 330 kronor tillbaka per månad för sin insats. Ändå handlar det inte bara om kratta och spade, skyffel och blomjord. Det handlar om ett sätt att förändra sitt eget liv. Att se nya möjligheter där man själv bor. Ser du möjligheterna? Utställningen producerad av Quist AB, Malmö

11 Miljöbilspoolen Kort presentation Augustenborgsborna har tillgång till bil utan att äga den själva! Medlemskap i Miljöbilspoolen är 300 kronor Bilhyra 25 kr/ tim mellan Helt dygn 199 kr Helgpris 350 kr För medlemmarna i föreningen Augustenborgs Miljöbilspool är det viktigaste att ha tillgång till bil inte att äga den själv. Det blir både billigare och skonar miljön om fler människor kan dela på bilägandet och köra miljövänligt. Bilarna i Miljöbilspoolen drivs med el eller etanol. Det finns flera intressenter bakom Augustenborgs Miljöbilspool de boende, Serviceförvaltningen, Elbilar i Skåne och MKB. Miljöbilspoolen är en ekonomisk förening med ett tjugotal medlemmar, men man kan ta emot fler. Man måste boka bilarna i tid och ha planering för detta. Foto: Peter Adamsson De flesta använder bilen ett par timmar för att köra lite ärenden. Nycklar hämtas i Snabbköp på Augustenborgsgatan där man också drar sitt kort. Bilen hämtas och lämnas vid någon av de fyra p-platserna vid torget. Här laddas också elbilen. Etanolbilen går på både bensin och etanol. Man tankar etanol på Kommunteknik, Augustenborgsgatan 26 eller på en mack på Valdemarsro. Var och en fyller tanken själv och bilen ska vara fulltankad då man lämnar tillbaka den. Elen betalas av föreningen. MKB sponsrar med leasingavgifterna annars hade det inte gått runt. De som tänker på miljön kan köra miljövänlig bil! Foto: Patrick Quist Miljöbilspoolen När idén att dela bil med andra väcktes första gången, tänkte kanske någon: Det låter för bra för att vara sant! Ändå är det ingen ny tanke principiellt, att dela, att använda tillsammans, att inte äga själv, men att låna när man behöver och inte annars. Om alla skulle göra så, vore nog utsläppen något lägre och luften lite renare. Det är tre aspekter som upprepas förnuftigt användande, inget onödigt resursslöseri och en bättre miljö! Vill du också vara med i poolen?

12 Att bo hos MKB Foto: John Dolecek Foto: John Dolecek Foto: John Dolecek Eriksfältsgatan 91, Hermodsdal Foto: John Dolecek Foto: Patrick Quist Gränslösa hörnan - möjligheternas ingång, Nydala torg Eriksfältsgatan 71, Nydala Nydala torg Oshögavägen, Oxie Påskliljegatan 1-13, Holma Hos MKB kan du själv påverka hur det ser ut och vad som händer i ditt bostadsområde! Foto: John Dolecek Foto: John Dolecek Att bo hos MKB Som hyresvärdar erbjuder MKB inte bara en bostad. Vi lägger också stor vikt vid att våra hyresgäster skall se vilka möjligheter som finns. Möjligheter att förbättra och utveckla inte bara boendet, utan också människorna genom det egna engagemanget. Vi vet att det bland våra hyresgäster finns en uppsjö av kreativa idéer och förslag till förändringar. De vill vi gärna ta del av och hjälpa till att förverkliga. De egna insatserna hittills har lett till en rad förbättringar, som gjort våra områden bättre och trevligare att vistas i. Kom till oss med dina idéer! Hyresgästföreningen

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring EKOSTADEN AUGUSTENBORG - en dagvattenvandring Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan.

Läs mer

Ytligt dagvatten i bostadsområden

Ytligt dagvatten i bostadsområden Ytligt dagvatten i bostadsområden Projektering, anläggning och kostnader Exempel från ekostaden Augustenborg i Malmö Tomas Leidstedt Mark & Miljö Projekt AB Malmö Malmö 290.000 invånare - Sveriges tredje

Läs mer

Nu bygger vi om i Akalla

Nu bygger vi om i Akalla Nu bygger vi om i Akalla Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Akalla Hus för hus Det tar omkring

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG

Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG Greenhouse är mycket mer än bara ett boende. En verklig dröm för dig som värnar om miljön och ett gott liv. Här är det lätt att göra

Läs mer

Nu bygger vi om i Rinkeby

Nu bygger vi om i Rinkeby Nu bygger vi om i Rinkeby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Rinkeby Hus för hus Det tar upp

Läs mer

"VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR"

VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR "VÄSBYS VERTIKALA TRÄDGÅRDAR" 1 DRAGONVÄGEN - HALVERA MERA Ett samarbete mellan White arkitekter och Väsbyhem FOKUS: KLIMATSKAL 2 DRAGONVÄGEN - HUR SER DET UT IDAG? 1 Miljonprogramshus. 8st på rad 2 Typexempel

Läs mer

Lokala dagvattenlösningar för befintlig bebyggelse. Bild: Mathias de Maré

Lokala dagvattenlösningar för befintlig bebyggelse. Bild: Mathias de Maré Lokala dagvattenlösningar för befintlig bebyggelse VA-verket Malmö Januari 1999 1 Förord Miljömedvetandet i samhället har under senare år ökat kraftigt. Tidigare var miljöfrågor något som främst myndigheter

Läs mer

Nu bygger vi om i Tensta

Nu bygger vi om i Tensta Nu bygger vi om i Tensta Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Tensta Hus för hus Det tar upp

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Nyheter och information till dig som bor i HSB Brf Vingen i Skarpnäck Nr.2016/6

Nyheter och information till dig som bor i HSB Brf Vingen i Skarpnäck Nr.2016/6 Flygbladet Nyheter och information till dig som bor i HSB Brf Vingen i Skarpnäck Nr.2016/6 STUDIEBESÖK I KOMPOSTRUMMET Måndagen den 26 september öppnades dörren till kompostrummet för tre personer som

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Basfakta. w Egna entréer. w Dagvatten. w Brandvarnare. w Värme. w Postbox. w Individuell mätning av varm- och kallvatten.

Basfakta. w Egna entréer. w Dagvatten. w Brandvarnare. w Värme. w Postbox. w Individuell mätning av varm- och kallvatten. Basfakta Kvarteret Holmen etapp 2 består av 20 lägenheter med följande fördelning: Antal Antal Balkong/ Antal lgh rok Storlek Plan Månadshyra uteplats Hustyp badrum 4 st 3 rok 70 kvm Markplan 8 896 uteplats

Läs mer

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse.

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Digital vy över högvattnet i Uddevalla 22 februari 2008 Nya riktlinjer Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Uddevalla

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Gröna Skolgårdar Malmö 2013/2014

Gröna Skolgårdar Malmö 2013/2014 Ansökan till Gröna Skolgårdar Malmö 2013/2014 Serviceförvaltningen, Utvecklingsavdelningen Har er förskole/skolgård brist på gröna och inspirerande miljöer? Behöver ni en mera inspirerande utomhusmiljö

Läs mer

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Vill Du bo mitt i centrum? Sävebo, det kommunala bostadsbolaget, bygger nytt i Sävsjö! Centralt

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken

Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken Elsa Palmheden och Emelie Adamek Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken Beskrivning: I kursen hållbart samhälle ska vi utveckla en plats i Sollentuna. Vi har valt torparängen och sollentunaholm i

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Våra viktigaste tips

Våra viktigaste tips Våra viktigaste tips Projektteamen bakom utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen har sammanfattat sina viktigaste lärdomar och tips för andra som vill jobba med hållbarhetprojekt och stadsdelsutveckling.

Läs mer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer

Kumla växer. Aktuella projekt och planer Kumla växer Aktuella projekt och planer Kumla växer! Kumla var en gång i tiden centralorten för Sveriges skotillverkning. Ett talesätt från förr lyder Skomakare, bliv vid din läst. I Kumla har vi fortfarande

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

minskad förbrukning av EL

minskad förbrukning av EL minskad förbrukning av EL MILJÖPLAN för Viggbygärdet 2011-2016 Täby 2011-09-20 minskad förbrukning av EL Viggbygärdet består av sex fastigheter och har en yta av xxx m². På området bor ca 650 personer

Läs mer

ODLING SKAPAR GEMENSKAP OCH TRYGGHET I BAGIS Av: Stockholmshem

ODLING SKAPAR GEMENSKAP OCH TRYGGHET I BAGIS Av: Stockholmshem ODLING SKAPAR GEMENSKAP OCH TRYGGHET I BAGIS 2016-06-27 Av: Stockholmshem Det är något med blommor, plantor och jord som är magiskt. Det för samman människor på ett sätt som få andra saker kan. I stadsdelsutvecklingsprojektet

Läs mer

Jordskraporna kommer att bli mitten av torg och även utgöra centrumet för stadsparken. På skyskraporna så kan vi anlägga mindre grönområden.

Jordskraporna kommer att bli mitten av torg och även utgöra centrumet för stadsparken. På skyskraporna så kan vi anlägga mindre grönområden. Inledning För en hållbar utveckling behövs alternativa energikällor som aldrig tar slut. Vi behöver vettiga transportalternativ som inte släpper ut giftiga gaser och fortfarande kan vara effektivt och

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Syfte... 2 3. Riktlinjer... 3 4. Trestegsprincipen... 4 4.1 Lokalt

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen Inte för de fyrkantiga Historien om Glasvasen 02 Ett torg i solen Idén om ett hus utan baksidor och med en mjukt rundad form föddes redan 2009. Flera arkitektkontor fick i uppdrag att visa hur området

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna SKARVEN 1 8 inom Teg i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna SKARVEN 1 8 inom Teg i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (5) PLA10-55 Tomas Strömberg Detaljplan för fastigheterna SKARVEN 1 8 inom Teg i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Västra Hamnen Western Harbour. Copenhage n MALMÖ. Lars Böhme Stadsbyggnadskontoret Malmö Malmö Stad

Västra Hamnen Western Harbour. Copenhage n MALMÖ. Lars Böhme Stadsbyggnadskontoret Malmö Malmö Stad Copenhage n Västra Hamnen Western Harbour MALMÖ Lars Böhme Stadsbyggnadskontoret Malmö Malmö Stad då 1 Malmö nu och nu towards sustainable living 2 Grönytefaktorn i Malmö Stad Varför grönytor även på kvartersmark?

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Bostadsrättsföreningen arbetar med utemiljön.

Bostadsrättsföreningen arbetar med utemiljön. Bostadsrättsföreningen arbetar med utemiljön. trädgårdsarkitekt Per Christenson www.per-form.se Vad är utemiljö? utemiljön är trädgård och andra planteringar, men det är även andra, och kanske till och

Läs mer

För att inte synpunkter gällande förskolorna, som faktiskt ingår i materialet, ska komma bort i hanteringen vill vi framföra följande:

För att inte synpunkter gällande förskolorna, som faktiskt ingår i materialet, ska komma bort i hanteringen vill vi framföra följande: 1 Luleå 2015-11-20 Till/ Framtidens skola Luleå kommun 971 85 Luleå Synpunkter på del av materialet Framtidens skola i Luleå avseende förskolor på Hertsön I Underlag för fortsatt utredning av skolstruktur

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Grön skola kriterier 2010-09-23

Grön skola kriterier 2010-09-23 2009 års kriterier för GRÖN SKOLA Bildningsnämnden Lysekil Lpo 94 Mål att sträva emot Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö som miljön i ett vidare perspektiv. Utvecklar sin förmåga att göra och

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Motion till Kommunfullmäktige

Motion till Kommunfullmäktige Motion till Kommunfullmäktige Det ska vara enkelt att vara klimatsmart i Linköping Inledning Det står klart att klimatförändringarna är orsakade av människor. Och det är vi människor som skapat problemen

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Miljöplan I Ur och Skur Grantoppen 2012-2013

Miljöplan I Ur och Skur Grantoppen 2012-2013 Miljöplan I Ur och Skur Grantoppen 2012-2013 I Ur och Skur förskolan ska sträva mot ett hållbart samhälle och värna om framtiden. Vi skall utveckla miljömedvetenheten och kretsloppstänkandet hos barnen

Läs mer

Brukets skola där idéer blir till handling

Brukets skola där idéer blir till handling Brukets skola där idéer blir till handling På Brukets skola är allt möjligt! Som rektor på Brukets skola är det mitt mål att varje elev ska känna trygghet, engagemang, inflytande och handlingskraft. Tillsammans

Läs mer

Så här har vi det i vår förening

Så här har vi det i vår förening 1 Så här har vi det i vår förening Bostadsrättsföreningen Stenhällen började byggas 1988 och i oktober samma år flyttade de första medlemmarna in. I dag består föreningen av 146 bostadsrättslägenheter

Läs mer

minskad förbrukning av EL

minskad förbrukning av EL MILJÖPLAN för Viggbygärdet 2011-2016 Viggbygärdet består av sex fastigheter och har en yta av xxx m². På området bor ca 650 personer i sammanlagt 513 lägenheter. På Viggbygärdet är förbrukningen av el,

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

UPPSATS REDOVISNING FUTURE CITY MODELL "Mothman City"

UPPSATS REDOVISNING FUTURE CITY MODELL Mothman City Estniska skolan i Stockholm Svartmangatan 20-22 111 29 STOCKHOLM 08-412 60 20 exp@estniskaskolan.se Lärare: Patrik Slimane, patrik@parafras.se 800 ord inklusive bildtexter. UPPSATS REDOVISNING FUTURE CITY

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering Hållbar dagvattenhantering Bakgrund Det faller årligen stora mängder nederbörd. All nederbörd som inte infiltreras bildar dagvatten. Dagvatten är det vatten som rinner ut i sjöar och vattendrag via rör,

Läs mer

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB

RENEWS HANDBOK RENEW SERVICE AB RENEWS HANDBOK Du som är leverantör och samarbetspartner är välkommen att leva upp till våra ambitioner att vi ska göra ett bra jobb tillsammans och se till att våra boende har det bra hos oss. RENEW SERVICE

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall

Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2009-05-05 Dnr: 08KS542 Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktlig utredning för Stora Vall Gävle kommun, Gävleborgs län FYSISK

Läs mer

På alla tak i staden finns det även solceller. Konsumenterna omvandlar själva solenergin till elektricitet.

På alla tak i staden finns det även solceller. Konsumenterna omvandlar själva solenergin till elektricitet. Solstaden Vår stad heter solstaden för att den är uppbyggd på ett sätt som vi kallar solsystem. Det innebär att parken är som solens kärna och vägarna i staden utgår från parken som strålar så det ser

Läs mer

Riktlinjer för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande i Lidköpings kommun

Riktlinjer för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande i Lidköpings kommun Riktlinjer för hållbar samhällsplanering och hållbart byggande i Lidköpings kommun ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-05-29 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Omfattning... 3 Revidering...

Läs mer

4Ossian Adlers Park en del av Å-staden

4Ossian Adlers Park en del av Å-staden 4Ossian Adlers Park en del av Å-staden Ossian Adlers Park vid Svartån är en idé och vision om att bygga vidare på Å-staden och på historien som en gång startades av örebroaren Ossian Adlers. Visionen ger

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Yttrande över program för Älta centrum.

Yttrande över program för Älta centrum. 1 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-02-02 KFKS 2012/696-214 Planenheten Nacka kommun 131 81 Nacka Yttrande över program för Älta centrum. Sammanfattning En fördjupad översiktsplan bör tas fram för Älta

Läs mer

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra!

Midroc Property Development AB. Inte som alla andra! Inte som alla andra! Kort Fakta! Total yta: 21 000 kvm Varav utställningshall: 14 000 kvm Konferensavdelning: 300, 200 och 200 personer ( 650 och 200) Restauranger och kök: 2 st. Grönt sedumtak: 17 000

Läs mer

Ansökan till Gröna Skolgårdar Malmö 2012/2013 Serviceförvaltningen, Utvecklingsavdelningen

Ansökan till Gröna Skolgårdar Malmö 2012/2013 Serviceförvaltningen, Utvecklingsavdelningen Ansökan till Gröna Skolgårdar Malmö 2012/2013 Serviceförvaltningen, Utvecklingsavdelningen Foto Phil McCann Har er förskole/skolgård brist på gröna och inspirerande miljöer? Är ni nyfikna på utomhuspedagogik

Läs mer

Den hållbara staden Skolan har här en viktig uppgift

Den hållbara staden Skolan har här en viktig uppgift Den hållbara staden I den hållbara staden krävs det att människorna förstår hur de försörjs, vart restprodukterna tar vägen och naturen runt om dem fungerar. Skolan har här en viktig uppgift Karaktärsdrag

Läs mer

Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan?

Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan? Söker du ett livsrum med sinnesro? En plats nära intill naturens upplevelser från soluppgång till skymning? Och komfortabel trygghet däremellan? 1 Välkommen till Nya Silon i Vadstena, vår del av klosterstaden

Läs mer

Liv och miljö Lärarmaterial

Liv och miljö Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål och förmågor som tränas: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Skötsel av det öppna dagvattensystemet

Skötsel av det öppna dagvattensystemet INTERNATIONAL GREEN ROOF INSTITUTE Skötsel av det öppna dagvattensystemet i Augustenborg Pär Söderblom November 2004 Augustenborgs Botaniska Takträdgård www.greenroof.se Publikation nr 008 1 2 Plan framsida:

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Smart bilist på väg En broschyr om bilpooler Bilpool för den smarta bilisten! Ien bilpool är Du fri från bekymmer och det är nästan lika smidigt som med egen bil, men oftast mycket billigare Bilpool ligger

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Grön Flagg Stadionparkens förskola

Grön Flagg Stadionparkens förskola Grön Flagg Stadionparkens förskola Handlingsplanen godkänd 2012-04-10 Handlingsplanen godkänd 2012-05-01 Stadionparkens förskola Det demokratiska arbetet och hela skolans eller förskolans delaktighet är

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Hållbart byggande. Va e de?

Hållbart byggande. Va e de? Hållbart byggande Va e de? Stefan Wallner Arkitekt SAR/MSA Ansvarig arkitekt Arkitektverket Stadsarkitekt Falkenbergs kommun Förvaltningschef Smedjebackens kommun Ansvarig arkitekt Archifact AB (eget arkitektkontor

Läs mer

Fittja dialogforum - Hur vill du ha din nya park i Fittja?

Fittja dialogforum - Hur vill du ha din nya park i Fittja? 1 [6] Referens Charlotte Rydberg Fittja dialogforum - Hur vill du ha din nya park i Fittja? Dag och tid Tisdag 21 februari kl.18-20 Plats Närvarande Fittjaskolans matsal Politiker Adnan Issa (S), vice

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

Redovisning av Gröna skolgårdsprojektet på förskolan Rida Ranka

Redovisning av Gröna skolgårdsprojektet på förskolan Rida Ranka Redovisning av Gröna skolgårdsprojektet på förskolan Rida Ranka Från grått och instängt till grönskande och luftig rumsindelning! Tack vare projektet Gröna skolgårdar har vi påbörjat förvandlingen av vår

Läs mer

Bostäder och framtidens Väsby

Bostäder och framtidens Väsby Väsbymoderaten Tidning från Moderaterna i Upplands Väsby, #1, 2014 Ansvarig utgivare: Christer Derger Bostäder och framtidens Väsby I vårt Väsby ska alla ha möjlighet att förverkliga drömmen vi vill bygga

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet.

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet. MILJÖPOLICY Vårt mål är att, tillsammans med våra hyresgäster, skapa en miljö som är trivsam, funktionell och miljöanpassad. För att lyckas med detta har vi påbörjat ett miljöarbete som involverar alla

Läs mer

gör vårt boende trevligare

gör vårt boende trevligare Omtanke och sunt förnuft gör vårt boende trevligare Liv och rörelse hör till vardagen i ett flerbostadshus. Att bo nära andra människor ställer därför krav på lyhördhet och omtanke. Alla ska kunna trivas,

Läs mer

ANPASSAT FÖRSLAG I SIFFROR. BTA: ca 3640 m 2 (varav 390m 2 mörk) BOA: ca 2380 m 2 LOA/GEMENSAMHETSLOKAL: ca m 2 ANTAL LÄGENHETER: 35

ANPASSAT FÖRSLAG I SIFFROR. BTA: ca 3640 m 2 (varav 390m 2 mörk) BOA: ca 2380 m 2 LOA/GEMENSAMHETSLOKAL: ca m 2 ANTAL LÄGENHETER: 35 PLAN 4 PLAN 5 PLAN 6 KAN TILLHÖRA LGH TYP F ELLER TYP D ENTRÉPLAN PLAN 2 PLAN 3 MÖJLIGT LÄGE FÖR LOKALER 20-80 m 2 KAN TILLSKAPAS. ANPASSAT FÖRSLAG I SIFFROR BTA: ca 3640 m 2 (varav 390m 2 mörk) BOA: ca

Läs mer

KVALITETSPROGRAM Hovshaga Centrum Stadsutvecklingsprojekt Antagen av kommunstyrelsen 2012-06-05 196

KVALITETSPROGRAM Hovshaga Centrum Stadsutvecklingsprojekt Antagen av kommunstyrelsen 2012-06-05 196 KVALITETSPROGRAM Hovshaga Centrum Stadsutvecklingsprojekt Antagen av kommunstyrelsen 2012-06-05 196 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Byggmaterial 3. Energi 4. Återvinning 5. Tillgänglighet 6. Utemiljö Inledning

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE

INFORMATIONSMÖTE INFORMATIONSMÖTE 2017-02-28 1. Öppnande 2. Styrelsens information 3. Hemsidan 4. Försäkringar 5. Trädgård förnyelse namn 6. Valberedning 7. Festkommiteén 8. Pool 9. Fjärrvärme 10.Elladdning garage 11.Ventilation

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Välkommen till Bostaden!

Välkommen till Bostaden! Välkommen till Bostaden! Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Alla mål utifrån hållbarhetsperspektiven: Ekonomiskt Ekologiskt Socialt I vår affärsplan

Läs mer

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08 BILDPROTOKOLL Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 Workshop 2 fokuserade på strukturer, rumslig gestaltning och framtida innehåll på Tullkammarkajen. Kunskap och idéer från workshop 1 har i mellantiden

Läs mer

Sammanställning. Workshop Framtidsbilden. Ängelholms kommun har en översiktsplan

Sammanställning. Workshop Framtidsbilden. Ängelholms kommun har en översiktsplan Sammanställning Ängelholms kommun har en översiktsplan från 2004. Kommunfullmäktige har tagit beslut att en ny översiktsplan ska tas fram. Den nya översiktsplanen ska utgöra ett strategiskt dokument, en

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer