EKOSTADEN AUGUSTENBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKOSTADEN AUGUSTENBORG"

Transkript

1 Gröna linjen EKOSTADEN AUGUSTENBORG Bilpool Gröna tak Miljöhus Varför skapades Ekostaden Augustenborg? Ombyggda gårdar Augustenborgsgården Ekopaviljongen Skolan Öppen dagvattenhantering Seniorboende Den grundläggande idén var att skapa en stadsdel som motsvarade de uppställda målen om ett långsiktigt hållbart samhälle. Projektets övergripande målsättning är att nå en högre grad av social, kulturell och ekologiskt hållbar utveckling genom: Lokal och ekologisk hantering av dagvatten Miljöanpassad ombyggnad av utemiljöer Lokalt omhändertagande av avfall Ekologiskt anpassad skötsel Lägre förbrukning av icke förnyelsebara resurser Småskalig miljövänlig kollektivtrafik Augustenborgs Botaniska Takträdgård Ekostaden Augustenborg är en av de största satsningarna i Europa på ekologisk omställning av ett befintligt bostadsområde. Fakta om Augustenborg Augustenborg är en stadsdel som rymmer 1800 lägenheter. Totalt bor ca 3000 personer i området. Inom stadsdelen finns ett 40-tal mindre företag, en skola och Kommuntekniks industriområde. Ca 600 personer arbetar i området. Augustenborg började byggas på 1950-talet och var då ett mönsterområde och en symbol för folkhemmet, där den arbetande befolkningen skulle få tillgång till bra och billiga bostäder samt ett brett serviceutbud. Efter några år med dåligt rykte i slutet av 1980-talet föddes idén om att skapa ett nytt, unikt bostadsområde - Ekostaden Augustenborg. Projektet Foto: Stadsbyggnadskontoret Malmö startade i mars Under 1980-talet förvandlades delar av stadsdelen då många hus kläddes med plåtfasader. Tanken var lägre underhåll och bättre isolering. Nu har ett antal hus återfått sitt originalutseende med putsade fasader och tidstypiska balkonger m m. Nya isoleringsmetoder har sänkt energibehovet med ca 10%. Foton: Pierre Fauvelle Ekostaden Augustenborg Att bo i Augustenborg innebär att man deltar i ett unikt projekt! Ingen annanstans har man på ett så konsekvent sätt försökt göra verklighet av de nya idéerna om att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi visar dagligen att det är möjligt att spara på naturresurserna, om vi tänker oss för i vår vardag. Många besöker Augustenborg för att lära sig av oss hur det går till. Vi är pionjärer i det nya samhällsbyggandet! Nästa steg i Ekostadens utveckling blir att på allvar ta itu med energifrågorna. Ekostaden kan bli en solstad, med solfångare och solceller, och kanske får vi också några vingårdar, en vattensafari och en egen isbana! Utställningen producerad av Quist AB, Malmö

2 Öppen dagvattenhantering Stadsmässig karaktär På Augustenborg är det första gången i Europa som en hel befintlig innerstadsdel får ett konsekvent genomfört öppet dagvattensystem. Ett öppet dagvattensystem minskar belastningen på VA-systemet, och kanaler och dammar tillför området stora miljökvalitéer som mycket sällan finns i ett bostadsområde inne i staden. Så här fungerar systemet Takvattnet leds via stuprör till mindre kanaler längs husen, och samlas därefter upp i större kanaler som leder till dammar och våtmarker. Det mesta nederbördsvattnet blir kvar inom området. På årsbasis innebär det öppna dagvattensystemet att ca 70% av regnvattnet tas omhand inom området, vilket är ca m 3 vatten (ungefär lika mycket som helt fyllda badkar!). En vanlig anledning till att öppna system införs är att det befintliga VAsystemet med tiden blivit överbelastat, vilket kan resultera i källaröversvämningar vid kraftigt regn. Regnvatten från samtliga tak, asfaltytor och parkeringar på Augustenborg tas numera omhand lokalt. Foton: Pierre Fauvelle Öppen Dagvattenhantering På Augustenborg har vi mycket vatten på våra gårdar och i parken i form av kanaler, diken och dammar. Det beror på att vi inser vikten av att ta hand om regnvattnet på ett ekologiskt riktigt sätt. Vatten är en av våra viktigaste naturresurser, och genom vårt öppna dagvattensystem renas vattnet på naturlig väg. Bättre för människorna, bättre för miljön, och bättre för våra reningsverk!

3 Gröna tak Fördelarna med gröna tak Mindre belastning på avloppsnätet Skyddar underliggande takmaterial Ökar den biologiska mångfalden Dämpar buller Skyddar mot sommarvärme och isolerar på vintern Vackra att se på Vad är ett grönt tak? Skapas genom sådd och plantering eller genom färdiga växt mat tor. Olika mossoch sedumarter används i första hand. Vatten för sörj nin gen tillgodoses genom den naturliga ne derbörden. Små skötselinsatser krävs. Augustenborgs Botaniska Takträdgård Invigdes den 25 april 2001 Demonstrations- och forskningscenter för den gröna takteknologin. Informations- och se minariecentrum Tillgängligt genom gång bryggor längs taken Gröna Takinstitutet och Gröna Takföreningen sprider kunskap om gröna tak, ny teknik och nya metoder. Sommaren 2004 invigs 4 st designade inspirationsträdgårdar på taken, liksom en ruderatträdgård. Samtliga nya byggnader inom Augustenborgsområdet förses med gröna tak m 2 hårdgjord yta har omvandlats. Foton: Pierre Fauvelle Gröna Tak Ett långsiktigt samhällsbyggande kräver bland annat miljövänliga byggmetoder. Ett sådant är att anlägga gröna tak. Gröna tak innebär att vi får bättre hantering av regnvatten, bättre klimat och bättre djurliv. En ökad biologisk mångfald. Gröna tak är ett av framtidens byggmaterial, och intresset för att utveckla metoden ökar i hela världen. Forskning pågår på flera håll i olika forskningscentra. Världens enda demonstrationsanläggning för gröna tak finns i Augustenborg på Ystadvägen 56 Augustenborgs Botaniska Takträdgård! Välkommen på ett besök!

4 Utemiljö Vackrare gaturum med mycket vatten Den öppna dagvattenhanteringen har till stor del varit styrande vid utformningen av gårdarna. Både tomtmark och parkmark har delvis omformats för att dagvattnet skall kunna avledas i öppna system av diken och våtmarker. En målsättning är också att minska biltrafiken i området för att öka trafiksäkerheten. Dagvattenhantering styrande Den öppna dagvattenhanteringen bygger på att vattnet från gårdarna och husens tak avleds till större uppsamlande kanaler och diken. Därför var det nödvändigt att delvis förändra höjdsättningen på gårdarna, vilket till viss del påverkat gårdarnas utformning. Trädbyte Många träd som planterades i samband med byggnationen av Augustenborg var arter som med tiden blev alltför stora i relation till gårdarnas storlek. Dessa har ersatts av nya träd som bättre passar till gårdarnas skala. Musiklekplats Lekplatsen i den kommunala Augustenborgsparken var tidigare nersliten och föråldrad. Gatukontorets stadsmiljöavdelning har nu byggt om lekplatsen till en helt ny med musiktema. Även en ny trädgård har anlagts i parken. Trafiksanering Gatumiljöerna i Augustenborg kommer successivt att byggas om för att minska genomfartstrafiken. Vid upprustningen har stor vikt lagts vid att bevara områdets ursprungliga 50-talskaraktär. Foton: Pierre Fauvelle Utemiljö Augustenborgs utemiljö är speciell. Det stora inslaget av vatten ger varierade och trivsamma gårdar, samtidigt som våra barn hittar många spännande lekplatser där kreativiteten inte ser några gränser. Kanske kommer barnen hem våta och smutsiga nån gång men lyckliga! Och att sitta en ljummen sommarkväll vid vatten är en lyx som inte finns i många bostadsområden i stadsmiljö!

5 Skolan Eleverna bestämmer De boende i Augustenborg och givetvis skolans elever är djupt engagerade i ombyggnaden av skolgården för att försäkra sig om att förändringarna passar de lokala behoven. Alla klasser på skolan har bidragit med idéer till utvecklingen av skolgården och beslutat om den slutliga designen genom att rangordna förslagen. Idéerna har kompletterats med förslag från de boende genom en rad möten och med hjälp av en modell som eleverna byggt. Skolgårdens tidigare asfaltplan har blivit en attraktiv och levande utemiljö med större möjligheter till både lek och undervisning. Från asfalt till grönt Skolgården var tidigare en stor asfaltplan. Hela skolgården har byggts om och försetts med nya planteringar, träd och blomsterbäddar. Allt dagvatten från tak och asfaltytor leds i spännande kanaler, som går till en amfiteater försedd med vattengenomsläpplig grusbotten. Genom denna infiltrerar huvuddelen av dagvattnet. Många av skolans tak är nu gröna tak. Ekologisk paviljong I direkt anslutning till skolan har en ny ekologiskt anpassad paviljong byggts. Paviljongen är byggd med ekologiskt anpassade material, har utvecklad form av mulltoaletter, är maximalt anpassade för energibesparing, har egna solfångare och naturligtvis gröna tak. Skolan I skolan bestäms framtiden. Att låta eleverna själva bestämma är ett viktigt led i deras utbildning. På Augustenborg har eleverna utformat sin skolgård, och en del av undervisningen sker ute i bostadsområdet med exempel från verkligheten. Eleverna på Augustenborg får lära sig både att förstå och ta ansvar för sin närmiljö och i förlängningen för hela samhället! Augustenborgsskolan är unik en grundskola med musikprofil gör att barn från hela Malmö söker sig hit!

6 Miljöhus Seniorboende Miljöhus ersätter sopnedkast På Augustenborg, liksom i flertalet hus från 50-talet, fanns tidigare sopnedkast i varje trappuppgång. Dessa är nu stängda och på området har uppförts 15 miljöhus för lägenheter. Återvinning och kompostering I miljöhusen, som har gröna tak, finns kärl för de avfallsfraktioner som skall återvinnas, och en komposteringsanläggning för allt organiskt avfall. Samtliga hyresgäster har fått ett plastkärl för sortering av organiskt avfall och för transport av detta till miljöhuset. Alla hyresgäster har fått detaljerad information om hur systemet fungerar och hur de olika fraktionerna återvinns. Komposten används dels inom området, dels på ett närliggande ekologiskt jordbruk. Mätningar visar att ca 75% av allt avfall går till återanvändning, och ytterligare fraktioner skall återvinnas i framtiden. Nytt hus anpassat för äldre För att öka tillgängligheten för rörelsehindrade har entréer och trapphus i ett befintligt sjuvåningshus byggts om. På gården byggdes en gemensamhetslokal för de äldre, med tillgång till viss service. På ett befintligt parkeringsdäck byggdes ett helt nytt seniorhus i en åttkantig form, givetvis med grönt tak. Den lokala komposteringen och den boendenära källsorteringen är idag störst i sitt slag i Sverige. Miljöhus Sophanteringen är en framtidsfråga! Det liv vi lever producerar sopor i mängder. Om vi inte skall drunkna i sopberget måste vi se till att källsortering och återvinning fungerar. På Augustenborg är vi duktiga på att sortera våra sopor! Vi är ett bevis för att vi kan klara av sophanteringen så att så lite som möjligt behöver läggas på tippen. Kanske är vi bäst i norra Europa!

7 Boendemedverkan m m Boendemedverkan Mycket arbete har lagts på kontakter med de boende i Augustenborg. Ett stort antal möten har skett för att engagera de boende i utformningen av utemiljö och gårdar. Information och delaktighet En kraftfull informationsinsats har gjorts för att engagera och motivera de boende att aktivt ta del i arbetet med avfallsåtervinning och kompostering. Skötseln av utemiljön har miljöanpassats och bästa miljöval gäller för fordon, maskiner, gödning och ogräsbekämpning. Resurshållning För att minska resursförbrukningen inom området har bl a installation av energisnåla armaturer, ombyggda ventilationssystem och värmeåtergivning utförts. På Kommuntekniks område har bensindrivna bilar ersatts med elbilar och motorvärmare har installerats på övriga bilar för att undvika utsläpp vid kallstarter. Allt mer förnyelsebar energi kommer att produceras lokalt i form av solfångare, värmepumpar, solceller m m. Dessutom planeras för en isbana i parken där kylanläggningens överskottsvärme skall användas för uppvärmning av bostäder. Augustenborgsgården Augustenborgsgården som ligger centralt i området har byggts om på ett ekologiskt anpassat sätt, och är nu ett media- och kulturcentrum. Utrustning finns för att producera foto, film, trycksaker, websidor m m. Resultat och erfarenheter Projektet har skapat en social förändring. Ett nytt engagemang och delaktighet har uppstått som en effekt av samarbetet med de boende. Dagvattensystemets utformning kräver att samarbeten över traditionella förvaltningsgränser måste ske på ett nytt och otraditionellt sätt. Intresset för Ekostaden har varit stort i Sverige och utomlands under hela projekttiden. Nya studiebesök bokas kontinuerligt. Boendemedverkan Mycket av det som händer på Augustenborg sker genom aktiva insatser av oss som bor här. Naturligvis, eftersom det är våra liv som påverkas, något annat vore egentligen orimligt. Allt kan vi inte styra, men vi har en attraktiv utemiljö, ett miljövänligt system för sophantering, ett engagemang från skolan kort sagt en väl fungerande stadsdel som anpassats till ett långsiktigt hållbart samhälle. Det har vi själva åstadkommit!

8 Gnistan G-n-i-s-t-a-n betyder Göra något i stan Gnistan är en verksamhet för barn, ungdomar och föräldrar Gnistan finns i Lantmannagatan 64 Här kan småbarnen leka och pyssla Föräldrarna pratar, dricker kaffe eller går och handlar Ungdomarna träffas på lördagar och söndagar Alla är välkomna Cirka 80 barn deltar Gnistan har också odlingslotter lök, tomater, gurkor och paprika Gnistan drivs med stöd från MKB Det är barnen man ska satsa på säger Safija Imsirovic Foton: Peter Adamsson Foto: Peter Adamsson Kort presentation Safija Imsirovic berättar: Det fanns massor av ungdomar som hängde här på torget. Jag ville göra något för dem. Jag ville också göra något för de mindre barnen, både de små och de som var i nedre tonåren. Det fanns en ledig lokal där jag bor, så jag pratade med MKB och fick låna den. Vi startade projektet Gnistan, skickade ansökan till Storstadssatsningen och fick pengar till verksamheten. Gnistan invigdes 30 september Verksamheten pågår varje dag. Jag har en tjej som tar hand om den skapande delen med pyssel och lek för de små barnen. De stora, som är mellan 17 och 19 år är där på lördagar och söndagar. De får nyckel av mig och ansvarar själva. Det fungerar utmärkt. Att ge ungdomar ansvar är jätteviktigt. Man säger idag att man inte kan lita på ungdomar. Det är helt fel. Man måste lita på dem. Om de får ett ansvar, tar de också ansvar. Gnistan Sedan MKB startade har det funnits lokaler för hyresgästernas fritid. Till barn och ungdomars verksamhet och till vuxna som varit aktiva själva. Det spelar ingen roll om det varit MKB:s fritidsföreningar eller lokala hyresgästföreningar. Eller enskilda initiativ för allas bästa. Som Gnistan. Det viktiga har varit att ge möjligheter för hyresgästerna att göra bra saker för barn och ungdomars framtid. Det finns i alla bostadsområden positiva krafter som utvecklar det som är bra ibland med små steg, ibland med krafttag. Båda behövs. Vill du också göra något för barn, ungdomar och vuxna?

9 MIBB Kort presentation Vi vill skapa en god innemiljö i sunda hus! MIBB betyder miljöinventering i befintlig bebyggelse Miljöinventeringen innebär besiktning Miljöinventeringen utgår från ett antal miljönyckeltal kring värme, fukt och ventilation Protokoll upprättas Besiktningen upprepas efter ett antal år Hyresgästerna deltar tillsammans med teknisk expertis Mikael Engdahl har varit med i MIBB-samarbetet sedan det startade. Han och hyresgästerna ville göra något för den inre miljön som ett sätt att fortsätta MKBs engagemang för utemiljöerna. Margareta Jönsson på Hyresgästföreningen hade ett förslag som innebar att hyresgästerna skulle miljöinventera befintlig bebyggelse, förkortat MIBB. Hyresgästerna presenterade förslaget för MKB, som tyckte idén var bra. Gemensamt togs två hus ut för en första miljöinventering, Södra Grängesbergsgatan 44 b-d samt Södra Grängesbergsgatan 46. Projektet drevs i samverkan med det tekniska konsultföretaget Sweco, som också gjorde de tekniska mätningarna. I samband med besiktningen genomfördes också OVK, Obligatorisk ventilationskontroll. Allt sammanställdes i ett protokoll, med Foto: Peter Adamsson samtliga lägenheter redovisade. Resultatet var blandat. Vissa saker kunde åtgärdas direkt som läckande kranar och toaletter eller felaktiga don i ventilationskanalerna. Annat kunde vänta, som t ex vissa ventilationsproblem. Miljöinventeringen ska göras om efter ett antal år därefter klassas huset som ett MIBB-hus. MKB kommer att satsa stort för att fortsätta på den inslagna vägen. Ett samarbete mellan hyresgäster, Hyresgästföreningen och MKB. Foto: Peter Adamsson MIBB Miljö är ett mångtydigt begrepp. Miljöaspekter kan tillämpas på allting. Från de fyra elementen: Jord, vatten, luft och eld till oändliga kombinationer av jordens alla grundämnen. När hyresgästerna förde fram önskemålet om en bättre miljö inne, så var det som ett komplement till en i deras tycke ensidig satsning på miljön utomhus. Ändå är det så enkelt det krävs en god miljö på båda ställena. Miljökraven kan knappast reduceras till färre platser än två inne och ute. Jo, kanske till ett överallt! Vill du delta i arbetet med MIBB i ditt hus?

10 Självförvaltning & Trappvärdar Kort presentation Självförvaltningen Självförvaltning finns på flera av MKBs områden, och kan innebära mycket mer än att syssla med det gröna. Trappvärdarna Trappvärdarna hjälper hyresgästerna, kollar dörrar, garage etc, och bidrar till tryggheten i området. Det finns idag 8 stycken trappvärdar - fler behövs! Studiecirkeln Studiecirkeln har 15 deltagare, och har haft 6 träffar med den gröna livslinjen som tema. Fler deltagare är välkomna! Blommor och självförvaltning Annie Eneroth tycker att hon och andra som är ensamma ska vara aktiva och träffa folk i stället för att sitta med armarna i kors och göra ingenting. Själv har hon valt att både självförvalta genom att sköta blommorna på den egna gården och att delta i en studiecirkel i seniorhuset Sommaren. Annie har bott på Augustenborg i 40 år och trivs alldeles utmärkt. Hon vet också att grannarna på den egna gården uppskattar hennes jobb med att plantera, vattna och sköta om växterna. Trappvärdar I Augustenborg finns åtta trappvärdar på olika gårdar. Deras uppgift är att hjälpa andra hyresgäster tillrätta samt att se till gården från trygghetssynpunkt. Studiecirkel med grönt tema Foto: Peter Adamsson Studiecirkeln tar upp så skilda ämnen som att odla gamla växter och att odla vin. För att lära sig om vinodling har deltagarna lyssnat till en vinodlare från Klagshamn! Träffarna följs upp med studiebesök. I anslutning till gemensamhetslokalerna i seniorhuset odlar man kryddväxter och blommor på gården. Ännu så länge endast i krukor, men nästa år kommer gården att förnyas, få utökade planteringsytor och ett eget växthus. MKB:s värdinna i seniorhuset heter Inga Gunnarsson. Vill du veta mera om självförvaltning, trappvärdar eller studiecirkeln kontakta MKB! Foto: Peter Adamsson Självförvaltning När hyresgästerna på Holma ville sköta om sin gård själva, ställde sig MKB positivt. När skattemyndigheten ville beskatta vanligt folks hyresåterbäring för trädgårdsarbete som en förmån, agerade våra folkvalda och ändrade på lagen. Hyresgästerna blev glada. De kunde nu få 330 kronor tillbaka per månad för sin insats. Ändå handlar det inte bara om kratta och spade, skyffel och blomjord. Det handlar om ett sätt att förändra sitt eget liv. Att se nya möjligheter där man själv bor. Ser du möjligheterna? Utställningen producerad av Quist AB, Malmö

11 Miljöbilspoolen Kort presentation Augustenborgsborna har tillgång till bil utan att äga den själva! Medlemskap i Miljöbilspoolen är 300 kronor Bilhyra 25 kr/ tim mellan Helt dygn 199 kr Helgpris 350 kr För medlemmarna i föreningen Augustenborgs Miljöbilspool är det viktigaste att ha tillgång till bil inte att äga den själv. Det blir både billigare och skonar miljön om fler människor kan dela på bilägandet och köra miljövänligt. Bilarna i Miljöbilspoolen drivs med el eller etanol. Det finns flera intressenter bakom Augustenborgs Miljöbilspool de boende, Serviceförvaltningen, Elbilar i Skåne och MKB. Miljöbilspoolen är en ekonomisk förening med ett tjugotal medlemmar, men man kan ta emot fler. Man måste boka bilarna i tid och ha planering för detta. Foto: Peter Adamsson De flesta använder bilen ett par timmar för att köra lite ärenden. Nycklar hämtas i Snabbköp på Augustenborgsgatan där man också drar sitt kort. Bilen hämtas och lämnas vid någon av de fyra p-platserna vid torget. Här laddas också elbilen. Etanolbilen går på både bensin och etanol. Man tankar etanol på Kommunteknik, Augustenborgsgatan 26 eller på en mack på Valdemarsro. Var och en fyller tanken själv och bilen ska vara fulltankad då man lämnar tillbaka den. Elen betalas av föreningen. MKB sponsrar med leasingavgifterna annars hade det inte gått runt. De som tänker på miljön kan köra miljövänlig bil! Foto: Patrick Quist Miljöbilspoolen När idén att dela bil med andra väcktes första gången, tänkte kanske någon: Det låter för bra för att vara sant! Ändå är det ingen ny tanke principiellt, att dela, att använda tillsammans, att inte äga själv, men att låna när man behöver och inte annars. Om alla skulle göra så, vore nog utsläppen något lägre och luften lite renare. Det är tre aspekter som upprepas förnuftigt användande, inget onödigt resursslöseri och en bättre miljö! Vill du också vara med i poolen?

12 Att bo hos MKB Foto: John Dolecek Foto: John Dolecek Foto: John Dolecek Eriksfältsgatan 91, Hermodsdal Foto: John Dolecek Foto: Patrick Quist Gränslösa hörnan - möjligheternas ingång, Nydala torg Eriksfältsgatan 71, Nydala Nydala torg Oshögavägen, Oxie Påskliljegatan 1-13, Holma Hos MKB kan du själv påverka hur det ser ut och vad som händer i ditt bostadsområde! Foto: John Dolecek Foto: John Dolecek Att bo hos MKB Som hyresvärdar erbjuder MKB inte bara en bostad. Vi lägger också stor vikt vid att våra hyresgäster skall se vilka möjligheter som finns. Möjligheter att förbättra och utveckla inte bara boendet, utan också människorna genom det egna engagemanget. Vi vet att det bland våra hyresgäster finns en uppsjö av kreativa idéer och förslag till förändringar. De vill vi gärna ta del av och hjälpa till att förverkliga. De egna insatserna hittills har lett till en rad förbättringar, som gjort våra områden bättre och trevligare att vistas i. Kom till oss med dina idéer! Hyresgästföreningen

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring EKOSTADEN AUGUSTENBORG - en dagvattenvandring Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan.

Läs mer

Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG

Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG Ett grönt, enkelt och smart liv i ekostaden GREENHOUSE AUGUSTENBORG Greenhouse är mycket mer än bara ett boende. En verklig dröm för dig som värnar om miljön och ett gott liv. Här är det lätt att göra

Läs mer

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse.

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Digital vy över högvattnet i Uddevalla 22 februari 2008 Nya riktlinjer Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Uddevalla

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34

En bostadsrättsinnehavare får upplåta sin lägenhet i andra hand med beaktande av de regler som anges i Brf. Vallens stadgar och 34 1 Antenner: Brf. Vallen är ansluten till Sweden On Lines Kabel TV, vi har därför inga TV eller radio antenner på våra tak. Det är inte tillåtet att ha egna antenner eller paraboler på tak eller utanför

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

minskad förbrukning av EL

minskad förbrukning av EL minskad förbrukning av EL MILJÖPLAN för Viggbygärdet 2011-2016 Täby 2011-09-20 minskad förbrukning av EL Viggbygärdet består av sex fastigheter och har en yta av xxx m². På området bor ca 650 personer

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Vill Du bo mitt i centrum? Sävebo, det kommunala bostadsbolaget, bygger nytt i Sävsjö! Centralt

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

4Ossian Adlers Park en del av Å-staden

4Ossian Adlers Park en del av Å-staden 4Ossian Adlers Park en del av Å-staden Ossian Adlers Park vid Svartån är en idé och vision om att bygga vidare på Å-staden och på historien som en gång startades av örebroaren Ossian Adlers. Visionen ger

Läs mer

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering Hållbar dagvattenhantering Bakgrund Det faller årligen stora mängder nederbörd. All nederbörd som inte infiltreras bildar dagvatten. Dagvatten är det vatten som rinner ut i sjöar och vattendrag via rör,

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Checklista för flerbostadshus

Checklista för flerbostadshus 1 (8) Checklista för flerbostadshus Övergripande frågor om egenkontroll 1 Långsiktlig planering och underhåll av fastigheterna Del A När byggdes fastigheten? Hur länge har ni ägt fastigheten? Har ni fastigheter

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer Att jobba för HFAB Handbok för entreprenörer HFAB det självklara valet när du tänker bostad i Halmstad Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden för HFAB:s verksamhet.

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se Bokashi Kökskompostering med Bokashi bokashi.se Gör jord av ditt matavfall Matjord istället för sopor Jord är något vi tar för givet, något som bara finns. Men egentligen har vi inte så mycket odlingsjord

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

Brogårdsbladet. Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås

Brogårdsbladet. Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås Nr 27 januari 2011 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås Hyror och lediga lägenheter i hus 23 Nu presenterar vi de nya

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå)

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå) Thomas Larm Svenska och utländska exempel på lokala åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten (för befintliga och nya områden, i gatumiljö och i kvartersmark) 1 Det är inte alltid man har gott om

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Dagvatten för småhus

Dagvatten för småhus Dagvatten för småhus Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Småhus betalar en årsavgift på 981 kr, moms inräknat. Genom att i större grad ta hand

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö

Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö Lars Böhme Stadsbyggnadskontoret Malmö Copenhagen 1979 Västra Hamn MALMÖ 2002 då 1 Malmö nu 2005 och nu 2035 2035 Hållbarhetens tre parametrarna Steg mot hållbar

Läs mer

Sida 1 1 Sida2 2 Sida 3 Som vi såg illustrerat i videon så är det ofta en huggsexa om vem som ska norpa en ledig parkering. Det beror på att dagens parkeringssystem bygger på den planekonomiska modellen,

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen.

Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen. Hållbar utveckling svarar mot ett samspel med naturen, inte ett utnyttjande av naturen. Ekostaden Mer än hälften av jordens befolkning bor i städer och allt fler väljer att flytta från landsbygden till

Läs mer

1. Vad kan kommunen göra med

1. Vad kan kommunen göra med 1. Vad kan kommunen göra med Tydliga riktlinjer vid upphandling: Minska köttinköp Öka vegetariska livsmedel i skolor, äldrevård m.m. Välj vegetariskt vid konferenser Öka andelen ekologiskt Alternativ till

Läs mer

REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE

REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE REKOMMENDATIONER FRÅN URBAN TRANSITION ÖRESUND - RIKTLINJER FÖR HÅLLBART BYGGANDE Genom projektet Urban Transition Öresund har kommunala riktlinjer och krav studerats. Syftet var att undersöka om det är

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Småskalig och bostadsnära

Småskalig och bostadsnära Småskalig och bostadsnära odling i Lindome Rapport från odlingsinitiativet i Lindome Samhällsarbete Lindome Stadsledningsförvaltningen miljösamordning December 2013 Odlingsinitiativet i Lindome Under 2013

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II

VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II VÄLKOMMEN till Brf SOLTORPET II Telefon: 0725-425 339 Post till styrelsen i brevlåda 16D Hemsida: www.soltorpet2.se Detta informationsblad är avsett att tillhöra Din lägenhet. Det finns att ladda ner från

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Hjälps åt för din skull

Hjälps åt för din skull Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 2 Juni 2013 Förnya ditt badrum Hjälps åt för din skull Resultaten från årets kundundersökning Arkitekter tävlade om nytt bostadshus Bagarmossen tyckte

Läs mer

DESIGNGUIDE FÖR EKOLOGISKT HÅLLBARA BOSTADSGÅRDAR

DESIGNGUIDE FÖR EKOLOGISKT HÅLLBARA BOSTADSGÅRDAR DESIGNGUIDE FÖR EKOLOGISKT HÅLLBARA BOSTADSGÅRDAR 2 Innehåll Inledning s. 3 Träd, buskar och annan vegetation s. 4 Gröna tak s. 6 Dammar/ öppna dagvattensystem s. 8 Fasadgrönska s. 10 Biotoper s. 12 Djurbon

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol NKI 2012 Nöjd kund-index 5100 FS Nol Innehåll NKI 2012 Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent & snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Attraktivitet

Läs mer

Redovisning av Gröna skolgårdsprojektet på förskolan Rida Ranka

Redovisning av Gröna skolgårdsprojektet på förskolan Rida Ranka Redovisning av Gröna skolgårdsprojektet på förskolan Rida Ranka Från grått och instängt till grönskande och luftig rumsindelning! Tack vare projektet Gröna skolgårdar har vi påbörjat förvandlingen av vår

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

Prästgärdets Seniorboende

Prästgärdets Seniorboende Prästgärdets Seniorboende Sinnenas seniorboende Ta ett dopp i Ljustern på morgonen eller strosa bland blommorna på Prästgärdet. Småprata lite med grannarna och duka upp till surströmmingsskiva på den mysiga

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN

DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN DAGVATTENUTREDNING BERGAGÅRDEN RAPPORT 2012-06-20 Uppdrag: 242340, Planförstudie - Bergagården, Kalmar Titel på rapport: Dagvattenutredning Bergagården Status: Rapport Datum: 2012-06-20 Medverkande Beställare:

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25 Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2-12 Korstagatan 15-25 2 Härligt boende i Kumlas nya kvarter Känslan av att allt är nytt,

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Välkommen till Bostaden!

Välkommen till Bostaden! Välkommen till Bostaden! Vi arbetar långsiktigt med smarta, hållbara lösningar; socialt, ekonomiskt och ekologiskt! Alla mål utifrån hållbarhetsperspektiven: Ekonomiskt Ekologiskt Socialt I vår affärsplan

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Fördelar med det Svanenmärkta huset:

Fördelar med det Svanenmärkta huset: SVANENMÄRKTA HUS Bygg- och fastighetssektorn är en stor energianvändare och därmed även en stor klimatpåverkare. En ökad medvetenhet i branschen om hur man belastar miljön så lite som möjligt får därför

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

Grön Flagg Stadionparkens förskola

Grön Flagg Stadionparkens förskola Grön Flagg Stadionparkens förskola Handlingsplanen godkänd 2012-04-10 Handlingsplanen godkänd 2012-05-01 Stadionparkens förskola Det demokratiska arbetet och hela skolans eller förskolans delaktighet är

Läs mer

Egenkontroll Förskola och skola

Egenkontroll Förskola och skola Egenkontroll Förskola och skola Genom att ha en väl fungerande egenkontroll kan du som verksamhetsutövare visa hur du arbetar systematiskt för hälsosamma lokaler, där våra barn och ungdomar mår bra. Egenkontrollen

Läs mer

Frans G Bengtssons väg 4 5

Frans G Bengtssons väg 4 5 Frans Bengtssons väg 4 5 39 moderna bostäder för både yngre och äldre mitt på grönskande Österäng. Alla med inglasad balkong, de på första våningen har även uteplats. VINNÖ A RA S L Ö VS S JÖ N rönskande

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14

Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14 Klimatanapassning - Stockholm 2013-10-14 The Capital of Scandinavia Kunskap förstå strategi - agera 14/10/2013 The Capital of Scandinavia PAGE 2 Kunskap - Material som tagits fram tidigare Strategi - Klimatanpassning

Läs mer

Dagvatten för övriga fastigheter

Dagvatten för övriga fastigheter Dagvatten för övriga fastigheter Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Övriga fastigheter (fastigheter som inte är småhus) betalar för hur många

Läs mer

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden

Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Energimål i fokus Norra Djurgårdsstaden Mats Nissling Projektchef Region Boende Stockholm 2011-01-25 1 Innehåll NCC s miljöstrategi NCC s energimål bostäder NCC s energimål kontor Energiåtgärder i Norra

Läs mer

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också.

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Vårt miljöarbete Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Stockholmsmässan ägs gemensamt av Stockholms stad och Stockholms Handelskammare,

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare

Januari 2009. Boföreningen Russinet i Lund, gården. Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Januari 2009 Boföreningen Russinet i Lund, gården Förteckning över boföreningar med SABO-företag som fastighetsägare Inledning Denna förteckning innehåller korta beskrivningar av de föreningar som finns

Läs mer

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad

Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Dina val gör skillnad www.nyavagvanor.se Växthuseffekten ger extremt väder i Göteborg Om du ännu inte har börjat fundera på växthuseffekten kan det vara dags

Läs mer

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella emporia miljön i fokus det här kommer att bli en takpark i världsklass. louise lundberg, byggledare för emporias taklandskap Emporia gör plats för internationella butiker Vad händer just nu på Emporia?

Läs mer

EKOSTADEN AUGUSTENBORG - på väg mot en hållbar stadsdel

EKOSTADEN AUGUSTENBORG - på väg mot en hållbar stadsdel EKOSTADEN AUGUSTENBORG - på väg mot en hållbar stadsdel En unik process Ekostaden Augustenborg är en unik process, med ett märkligt avstamp i olika men även gemensamma behov, och utan ett slut. Sedan starten

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan

UPPSLAGSBOK - Brf Yxan UPPSLAGSBOK - Brf Yxan Här finns nästan allt du som bor i bostadsrätt behöver veta och i föreningens stadgar finns mer att läsa. Vi i Styrelsen 2011/2012 är Ordförande Daniel Carlsson Uppg. 15, 070-675

Läs mer

Nu börjar Vattenfall att bygga. Kan man göra något åt klimatförändringarna? Det är smart. Klimatsmart.

Nu börjar Vattenfall att bygga. Kan man göra något åt klimatförändringarna? Det är smart. Klimatsmart. Ja, man kan bygga ut vindkraften. Som vi gör i Malmö. Nu börjar Vattenfall att bygga Sveriges största vindkraftpark i Öresund. Lillgrund vindkraftpark kommer att ge hushållsel till drygt 60 000 hem. Det

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Välkommen till BRF Stapelbädden 7

Välkommen till BRF Stapelbädden 7 Välkommen till BRF Stapelbädden 7 Först av allt vill vi hälsa dig varmt välkommen till vår förening Stapelbädden 7! Du har kanske redan hunnit skaffa dig en första överblick över våra fem bostadshus som

Läs mer