EKOSTADEN AUGUSTENBORG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EKOSTADEN AUGUSTENBORG"

Transkript

1 Gröna linjen EKOSTADEN AUGUSTENBORG Bilpool Gröna tak Miljöhus Varför skapades Ekostaden Augustenborg? Ombyggda gårdar Augustenborgsgården Ekopaviljongen Skolan Öppen dagvattenhantering Seniorboende Den grundläggande idén var att skapa en stadsdel som motsvarade de uppställda målen om ett långsiktigt hållbart samhälle. Projektets övergripande målsättning är att nå en högre grad av social, kulturell och ekologiskt hållbar utveckling genom: Lokal och ekologisk hantering av dagvatten Miljöanpassad ombyggnad av utemiljöer Lokalt omhändertagande av avfall Ekologiskt anpassad skötsel Lägre förbrukning av icke förnyelsebara resurser Småskalig miljövänlig kollektivtrafik Augustenborgs Botaniska Takträdgård Ekostaden Augustenborg är en av de största satsningarna i Europa på ekologisk omställning av ett befintligt bostadsområde. Fakta om Augustenborg Augustenborg är en stadsdel som rymmer 1800 lägenheter. Totalt bor ca 3000 personer i området. Inom stadsdelen finns ett 40-tal mindre företag, en skola och Kommuntekniks industriområde. Ca 600 personer arbetar i området. Augustenborg började byggas på 1950-talet och var då ett mönsterområde och en symbol för folkhemmet, där den arbetande befolkningen skulle få tillgång till bra och billiga bostäder samt ett brett serviceutbud. Efter några år med dåligt rykte i slutet av 1980-talet föddes idén om att skapa ett nytt, unikt bostadsområde - Ekostaden Augustenborg. Projektet Foto: Stadsbyggnadskontoret Malmö startade i mars Under 1980-talet förvandlades delar av stadsdelen då många hus kläddes med plåtfasader. Tanken var lägre underhåll och bättre isolering. Nu har ett antal hus återfått sitt originalutseende med putsade fasader och tidstypiska balkonger m m. Nya isoleringsmetoder har sänkt energibehovet med ca 10%. Foton: Pierre Fauvelle Ekostaden Augustenborg Att bo i Augustenborg innebär att man deltar i ett unikt projekt! Ingen annanstans har man på ett så konsekvent sätt försökt göra verklighet av de nya idéerna om att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi visar dagligen att det är möjligt att spara på naturresurserna, om vi tänker oss för i vår vardag. Många besöker Augustenborg för att lära sig av oss hur det går till. Vi är pionjärer i det nya samhällsbyggandet! Nästa steg i Ekostadens utveckling blir att på allvar ta itu med energifrågorna. Ekostaden kan bli en solstad, med solfångare och solceller, och kanske får vi också några vingårdar, en vattensafari och en egen isbana! Utställningen producerad av Quist AB, Malmö

2 Öppen dagvattenhantering Stadsmässig karaktär På Augustenborg är det första gången i Europa som en hel befintlig innerstadsdel får ett konsekvent genomfört öppet dagvattensystem. Ett öppet dagvattensystem minskar belastningen på VA-systemet, och kanaler och dammar tillför området stora miljökvalitéer som mycket sällan finns i ett bostadsområde inne i staden. Så här fungerar systemet Takvattnet leds via stuprör till mindre kanaler längs husen, och samlas därefter upp i större kanaler som leder till dammar och våtmarker. Det mesta nederbördsvattnet blir kvar inom området. På årsbasis innebär det öppna dagvattensystemet att ca 70% av regnvattnet tas omhand inom området, vilket är ca m 3 vatten (ungefär lika mycket som helt fyllda badkar!). En vanlig anledning till att öppna system införs är att det befintliga VAsystemet med tiden blivit överbelastat, vilket kan resultera i källaröversvämningar vid kraftigt regn. Regnvatten från samtliga tak, asfaltytor och parkeringar på Augustenborg tas numera omhand lokalt. Foton: Pierre Fauvelle Öppen Dagvattenhantering På Augustenborg har vi mycket vatten på våra gårdar och i parken i form av kanaler, diken och dammar. Det beror på att vi inser vikten av att ta hand om regnvattnet på ett ekologiskt riktigt sätt. Vatten är en av våra viktigaste naturresurser, och genom vårt öppna dagvattensystem renas vattnet på naturlig väg. Bättre för människorna, bättre för miljön, och bättre för våra reningsverk!

3 Gröna tak Fördelarna med gröna tak Mindre belastning på avloppsnätet Skyddar underliggande takmaterial Ökar den biologiska mångfalden Dämpar buller Skyddar mot sommarvärme och isolerar på vintern Vackra att se på Vad är ett grönt tak? Skapas genom sådd och plantering eller genom färdiga växt mat tor. Olika mossoch sedumarter används i första hand. Vatten för sörj nin gen tillgodoses genom den naturliga ne derbörden. Små skötselinsatser krävs. Augustenborgs Botaniska Takträdgård Invigdes den 25 april 2001 Demonstrations- och forskningscenter för den gröna takteknologin. Informations- och se minariecentrum Tillgängligt genom gång bryggor längs taken Gröna Takinstitutet och Gröna Takföreningen sprider kunskap om gröna tak, ny teknik och nya metoder. Sommaren 2004 invigs 4 st designade inspirationsträdgårdar på taken, liksom en ruderatträdgård. Samtliga nya byggnader inom Augustenborgsområdet förses med gröna tak m 2 hårdgjord yta har omvandlats. Foton: Pierre Fauvelle Gröna Tak Ett långsiktigt samhällsbyggande kräver bland annat miljövänliga byggmetoder. Ett sådant är att anlägga gröna tak. Gröna tak innebär att vi får bättre hantering av regnvatten, bättre klimat och bättre djurliv. En ökad biologisk mångfald. Gröna tak är ett av framtidens byggmaterial, och intresset för att utveckla metoden ökar i hela världen. Forskning pågår på flera håll i olika forskningscentra. Världens enda demonstrationsanläggning för gröna tak finns i Augustenborg på Ystadvägen 56 Augustenborgs Botaniska Takträdgård! Välkommen på ett besök!

4 Utemiljö Vackrare gaturum med mycket vatten Den öppna dagvattenhanteringen har till stor del varit styrande vid utformningen av gårdarna. Både tomtmark och parkmark har delvis omformats för att dagvattnet skall kunna avledas i öppna system av diken och våtmarker. En målsättning är också att minska biltrafiken i området för att öka trafiksäkerheten. Dagvattenhantering styrande Den öppna dagvattenhanteringen bygger på att vattnet från gårdarna och husens tak avleds till större uppsamlande kanaler och diken. Därför var det nödvändigt att delvis förändra höjdsättningen på gårdarna, vilket till viss del påverkat gårdarnas utformning. Trädbyte Många träd som planterades i samband med byggnationen av Augustenborg var arter som med tiden blev alltför stora i relation till gårdarnas storlek. Dessa har ersatts av nya träd som bättre passar till gårdarnas skala. Musiklekplats Lekplatsen i den kommunala Augustenborgsparken var tidigare nersliten och föråldrad. Gatukontorets stadsmiljöavdelning har nu byggt om lekplatsen till en helt ny med musiktema. Även en ny trädgård har anlagts i parken. Trafiksanering Gatumiljöerna i Augustenborg kommer successivt att byggas om för att minska genomfartstrafiken. Vid upprustningen har stor vikt lagts vid att bevara områdets ursprungliga 50-talskaraktär. Foton: Pierre Fauvelle Utemiljö Augustenborgs utemiljö är speciell. Det stora inslaget av vatten ger varierade och trivsamma gårdar, samtidigt som våra barn hittar många spännande lekplatser där kreativiteten inte ser några gränser. Kanske kommer barnen hem våta och smutsiga nån gång men lyckliga! Och att sitta en ljummen sommarkväll vid vatten är en lyx som inte finns i många bostadsområden i stadsmiljö!

5 Skolan Eleverna bestämmer De boende i Augustenborg och givetvis skolans elever är djupt engagerade i ombyggnaden av skolgården för att försäkra sig om att förändringarna passar de lokala behoven. Alla klasser på skolan har bidragit med idéer till utvecklingen av skolgården och beslutat om den slutliga designen genom att rangordna förslagen. Idéerna har kompletterats med förslag från de boende genom en rad möten och med hjälp av en modell som eleverna byggt. Skolgårdens tidigare asfaltplan har blivit en attraktiv och levande utemiljö med större möjligheter till både lek och undervisning. Från asfalt till grönt Skolgården var tidigare en stor asfaltplan. Hela skolgården har byggts om och försetts med nya planteringar, träd och blomsterbäddar. Allt dagvatten från tak och asfaltytor leds i spännande kanaler, som går till en amfiteater försedd med vattengenomsläpplig grusbotten. Genom denna infiltrerar huvuddelen av dagvattnet. Många av skolans tak är nu gröna tak. Ekologisk paviljong I direkt anslutning till skolan har en ny ekologiskt anpassad paviljong byggts. Paviljongen är byggd med ekologiskt anpassade material, har utvecklad form av mulltoaletter, är maximalt anpassade för energibesparing, har egna solfångare och naturligtvis gröna tak. Skolan I skolan bestäms framtiden. Att låta eleverna själva bestämma är ett viktigt led i deras utbildning. På Augustenborg har eleverna utformat sin skolgård, och en del av undervisningen sker ute i bostadsområdet med exempel från verkligheten. Eleverna på Augustenborg får lära sig både att förstå och ta ansvar för sin närmiljö och i förlängningen för hela samhället! Augustenborgsskolan är unik en grundskola med musikprofil gör att barn från hela Malmö söker sig hit!

6 Miljöhus Seniorboende Miljöhus ersätter sopnedkast På Augustenborg, liksom i flertalet hus från 50-talet, fanns tidigare sopnedkast i varje trappuppgång. Dessa är nu stängda och på området har uppförts 15 miljöhus för lägenheter. Återvinning och kompostering I miljöhusen, som har gröna tak, finns kärl för de avfallsfraktioner som skall återvinnas, och en komposteringsanläggning för allt organiskt avfall. Samtliga hyresgäster har fått ett plastkärl för sortering av organiskt avfall och för transport av detta till miljöhuset. Alla hyresgäster har fått detaljerad information om hur systemet fungerar och hur de olika fraktionerna återvinns. Komposten används dels inom området, dels på ett närliggande ekologiskt jordbruk. Mätningar visar att ca 75% av allt avfall går till återanvändning, och ytterligare fraktioner skall återvinnas i framtiden. Nytt hus anpassat för äldre För att öka tillgängligheten för rörelsehindrade har entréer och trapphus i ett befintligt sjuvåningshus byggts om. På gården byggdes en gemensamhetslokal för de äldre, med tillgång till viss service. På ett befintligt parkeringsdäck byggdes ett helt nytt seniorhus i en åttkantig form, givetvis med grönt tak. Den lokala komposteringen och den boendenära källsorteringen är idag störst i sitt slag i Sverige. Miljöhus Sophanteringen är en framtidsfråga! Det liv vi lever producerar sopor i mängder. Om vi inte skall drunkna i sopberget måste vi se till att källsortering och återvinning fungerar. På Augustenborg är vi duktiga på att sortera våra sopor! Vi är ett bevis för att vi kan klara av sophanteringen så att så lite som möjligt behöver läggas på tippen. Kanske är vi bäst i norra Europa!

7 Boendemedverkan m m Boendemedverkan Mycket arbete har lagts på kontakter med de boende i Augustenborg. Ett stort antal möten har skett för att engagera de boende i utformningen av utemiljö och gårdar. Information och delaktighet En kraftfull informationsinsats har gjorts för att engagera och motivera de boende att aktivt ta del i arbetet med avfallsåtervinning och kompostering. Skötseln av utemiljön har miljöanpassats och bästa miljöval gäller för fordon, maskiner, gödning och ogräsbekämpning. Resurshållning För att minska resursförbrukningen inom området har bl a installation av energisnåla armaturer, ombyggda ventilationssystem och värmeåtergivning utförts. På Kommuntekniks område har bensindrivna bilar ersatts med elbilar och motorvärmare har installerats på övriga bilar för att undvika utsläpp vid kallstarter. Allt mer förnyelsebar energi kommer att produceras lokalt i form av solfångare, värmepumpar, solceller m m. Dessutom planeras för en isbana i parken där kylanläggningens överskottsvärme skall användas för uppvärmning av bostäder. Augustenborgsgården Augustenborgsgården som ligger centralt i området har byggts om på ett ekologiskt anpassat sätt, och är nu ett media- och kulturcentrum. Utrustning finns för att producera foto, film, trycksaker, websidor m m. Resultat och erfarenheter Projektet har skapat en social förändring. Ett nytt engagemang och delaktighet har uppstått som en effekt av samarbetet med de boende. Dagvattensystemets utformning kräver att samarbeten över traditionella förvaltningsgränser måste ske på ett nytt och otraditionellt sätt. Intresset för Ekostaden har varit stort i Sverige och utomlands under hela projekttiden. Nya studiebesök bokas kontinuerligt. Boendemedverkan Mycket av det som händer på Augustenborg sker genom aktiva insatser av oss som bor här. Naturligvis, eftersom det är våra liv som påverkas, något annat vore egentligen orimligt. Allt kan vi inte styra, men vi har en attraktiv utemiljö, ett miljövänligt system för sophantering, ett engagemang från skolan kort sagt en väl fungerande stadsdel som anpassats till ett långsiktigt hållbart samhälle. Det har vi själva åstadkommit!

8 Gnistan G-n-i-s-t-a-n betyder Göra något i stan Gnistan är en verksamhet för barn, ungdomar och föräldrar Gnistan finns i Lantmannagatan 64 Här kan småbarnen leka och pyssla Föräldrarna pratar, dricker kaffe eller går och handlar Ungdomarna träffas på lördagar och söndagar Alla är välkomna Cirka 80 barn deltar Gnistan har också odlingslotter lök, tomater, gurkor och paprika Gnistan drivs med stöd från MKB Det är barnen man ska satsa på säger Safija Imsirovic Foton: Peter Adamsson Foto: Peter Adamsson Kort presentation Safija Imsirovic berättar: Det fanns massor av ungdomar som hängde här på torget. Jag ville göra något för dem. Jag ville också göra något för de mindre barnen, både de små och de som var i nedre tonåren. Det fanns en ledig lokal där jag bor, så jag pratade med MKB och fick låna den. Vi startade projektet Gnistan, skickade ansökan till Storstadssatsningen och fick pengar till verksamheten. Gnistan invigdes 30 september Verksamheten pågår varje dag. Jag har en tjej som tar hand om den skapande delen med pyssel och lek för de små barnen. De stora, som är mellan 17 och 19 år är där på lördagar och söndagar. De får nyckel av mig och ansvarar själva. Det fungerar utmärkt. Att ge ungdomar ansvar är jätteviktigt. Man säger idag att man inte kan lita på ungdomar. Det är helt fel. Man måste lita på dem. Om de får ett ansvar, tar de också ansvar. Gnistan Sedan MKB startade har det funnits lokaler för hyresgästernas fritid. Till barn och ungdomars verksamhet och till vuxna som varit aktiva själva. Det spelar ingen roll om det varit MKB:s fritidsföreningar eller lokala hyresgästföreningar. Eller enskilda initiativ för allas bästa. Som Gnistan. Det viktiga har varit att ge möjligheter för hyresgästerna att göra bra saker för barn och ungdomars framtid. Det finns i alla bostadsområden positiva krafter som utvecklar det som är bra ibland med små steg, ibland med krafttag. Båda behövs. Vill du också göra något för barn, ungdomar och vuxna?

9 MIBB Kort presentation Vi vill skapa en god innemiljö i sunda hus! MIBB betyder miljöinventering i befintlig bebyggelse Miljöinventeringen innebär besiktning Miljöinventeringen utgår från ett antal miljönyckeltal kring värme, fukt och ventilation Protokoll upprättas Besiktningen upprepas efter ett antal år Hyresgästerna deltar tillsammans med teknisk expertis Mikael Engdahl har varit med i MIBB-samarbetet sedan det startade. Han och hyresgästerna ville göra något för den inre miljön som ett sätt att fortsätta MKBs engagemang för utemiljöerna. Margareta Jönsson på Hyresgästföreningen hade ett förslag som innebar att hyresgästerna skulle miljöinventera befintlig bebyggelse, förkortat MIBB. Hyresgästerna presenterade förslaget för MKB, som tyckte idén var bra. Gemensamt togs två hus ut för en första miljöinventering, Södra Grängesbergsgatan 44 b-d samt Södra Grängesbergsgatan 46. Projektet drevs i samverkan med det tekniska konsultföretaget Sweco, som också gjorde de tekniska mätningarna. I samband med besiktningen genomfördes också OVK, Obligatorisk ventilationskontroll. Allt sammanställdes i ett protokoll, med Foto: Peter Adamsson samtliga lägenheter redovisade. Resultatet var blandat. Vissa saker kunde åtgärdas direkt som läckande kranar och toaletter eller felaktiga don i ventilationskanalerna. Annat kunde vänta, som t ex vissa ventilationsproblem. Miljöinventeringen ska göras om efter ett antal år därefter klassas huset som ett MIBB-hus. MKB kommer att satsa stort för att fortsätta på den inslagna vägen. Ett samarbete mellan hyresgäster, Hyresgästföreningen och MKB. Foto: Peter Adamsson MIBB Miljö är ett mångtydigt begrepp. Miljöaspekter kan tillämpas på allting. Från de fyra elementen: Jord, vatten, luft och eld till oändliga kombinationer av jordens alla grundämnen. När hyresgästerna förde fram önskemålet om en bättre miljö inne, så var det som ett komplement till en i deras tycke ensidig satsning på miljön utomhus. Ändå är det så enkelt det krävs en god miljö på båda ställena. Miljökraven kan knappast reduceras till färre platser än två inne och ute. Jo, kanske till ett överallt! Vill du delta i arbetet med MIBB i ditt hus?

10 Självförvaltning & Trappvärdar Kort presentation Självförvaltningen Självförvaltning finns på flera av MKBs områden, och kan innebära mycket mer än att syssla med det gröna. Trappvärdarna Trappvärdarna hjälper hyresgästerna, kollar dörrar, garage etc, och bidrar till tryggheten i området. Det finns idag 8 stycken trappvärdar - fler behövs! Studiecirkeln Studiecirkeln har 15 deltagare, och har haft 6 träffar med den gröna livslinjen som tema. Fler deltagare är välkomna! Blommor och självförvaltning Annie Eneroth tycker att hon och andra som är ensamma ska vara aktiva och träffa folk i stället för att sitta med armarna i kors och göra ingenting. Själv har hon valt att både självförvalta genom att sköta blommorna på den egna gården och att delta i en studiecirkel i seniorhuset Sommaren. Annie har bott på Augustenborg i 40 år och trivs alldeles utmärkt. Hon vet också att grannarna på den egna gården uppskattar hennes jobb med att plantera, vattna och sköta om växterna. Trappvärdar I Augustenborg finns åtta trappvärdar på olika gårdar. Deras uppgift är att hjälpa andra hyresgäster tillrätta samt att se till gården från trygghetssynpunkt. Studiecirkel med grönt tema Foto: Peter Adamsson Studiecirkeln tar upp så skilda ämnen som att odla gamla växter och att odla vin. För att lära sig om vinodling har deltagarna lyssnat till en vinodlare från Klagshamn! Träffarna följs upp med studiebesök. I anslutning till gemensamhetslokalerna i seniorhuset odlar man kryddväxter och blommor på gården. Ännu så länge endast i krukor, men nästa år kommer gården att förnyas, få utökade planteringsytor och ett eget växthus. MKB:s värdinna i seniorhuset heter Inga Gunnarsson. Vill du veta mera om självförvaltning, trappvärdar eller studiecirkeln kontakta MKB! Foto: Peter Adamsson Självförvaltning När hyresgästerna på Holma ville sköta om sin gård själva, ställde sig MKB positivt. När skattemyndigheten ville beskatta vanligt folks hyresåterbäring för trädgårdsarbete som en förmån, agerade våra folkvalda och ändrade på lagen. Hyresgästerna blev glada. De kunde nu få 330 kronor tillbaka per månad för sin insats. Ändå handlar det inte bara om kratta och spade, skyffel och blomjord. Det handlar om ett sätt att förändra sitt eget liv. Att se nya möjligheter där man själv bor. Ser du möjligheterna? Utställningen producerad av Quist AB, Malmö

11 Miljöbilspoolen Kort presentation Augustenborgsborna har tillgång till bil utan att äga den själva! Medlemskap i Miljöbilspoolen är 300 kronor Bilhyra 25 kr/ tim mellan Helt dygn 199 kr Helgpris 350 kr För medlemmarna i föreningen Augustenborgs Miljöbilspool är det viktigaste att ha tillgång till bil inte att äga den själv. Det blir både billigare och skonar miljön om fler människor kan dela på bilägandet och köra miljövänligt. Bilarna i Miljöbilspoolen drivs med el eller etanol. Det finns flera intressenter bakom Augustenborgs Miljöbilspool de boende, Serviceförvaltningen, Elbilar i Skåne och MKB. Miljöbilspoolen är en ekonomisk förening med ett tjugotal medlemmar, men man kan ta emot fler. Man måste boka bilarna i tid och ha planering för detta. Foto: Peter Adamsson De flesta använder bilen ett par timmar för att köra lite ärenden. Nycklar hämtas i Snabbköp på Augustenborgsgatan där man också drar sitt kort. Bilen hämtas och lämnas vid någon av de fyra p-platserna vid torget. Här laddas också elbilen. Etanolbilen går på både bensin och etanol. Man tankar etanol på Kommunteknik, Augustenborgsgatan 26 eller på en mack på Valdemarsro. Var och en fyller tanken själv och bilen ska vara fulltankad då man lämnar tillbaka den. Elen betalas av föreningen. MKB sponsrar med leasingavgifterna annars hade det inte gått runt. De som tänker på miljön kan köra miljövänlig bil! Foto: Patrick Quist Miljöbilspoolen När idén att dela bil med andra väcktes första gången, tänkte kanske någon: Det låter för bra för att vara sant! Ändå är det ingen ny tanke principiellt, att dela, att använda tillsammans, att inte äga själv, men att låna när man behöver och inte annars. Om alla skulle göra så, vore nog utsläppen något lägre och luften lite renare. Det är tre aspekter som upprepas förnuftigt användande, inget onödigt resursslöseri och en bättre miljö! Vill du också vara med i poolen?

12 Att bo hos MKB Foto: John Dolecek Foto: John Dolecek Foto: John Dolecek Eriksfältsgatan 91, Hermodsdal Foto: John Dolecek Foto: Patrick Quist Gränslösa hörnan - möjligheternas ingång, Nydala torg Eriksfältsgatan 71, Nydala Nydala torg Oshögavägen, Oxie Påskliljegatan 1-13, Holma Hos MKB kan du själv påverka hur det ser ut och vad som händer i ditt bostadsområde! Foto: John Dolecek Foto: John Dolecek Att bo hos MKB Som hyresvärdar erbjuder MKB inte bara en bostad. Vi lägger också stor vikt vid att våra hyresgäster skall se vilka möjligheter som finns. Möjligheter att förbättra och utveckla inte bara boendet, utan också människorna genom det egna engagemanget. Vi vet att det bland våra hyresgäster finns en uppsjö av kreativa idéer och förslag till förändringar. De vill vi gärna ta del av och hjälpa till att förverkliga. De egna insatserna hittills har lett till en rad förbättringar, som gjort våra områden bättre och trevligare att vistas i. Kom till oss med dina idéer! Hyresgästföreningen

EKOSTADEN AUGUSTENBORG - på väg mot en hållbar stadsdel

EKOSTADEN AUGUSTENBORG - på väg mot en hållbar stadsdel EKOSTADEN AUGUSTENBORG - på väg mot en hållbar stadsdel En unik process Ekostaden Augustenborg är en unik process, med ett märkligt avstamp i olika men även gemensamma behov, och utan ett slut. Sedan starten

Läs mer

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27 malmö HÅLLBAR STAD Vi har utvecklat en ny livsstil och det är mycket angenämt. Cord Siegel, arkitekt och en av skaparna bakom prisbelönta Urbana Villorna sidan 18 VÄSTRA HAMNEN10ÅR Det som var framtid

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Hon lever under grönt tak. Åsa Hellström om en hållbar livsstil s2. Unik marknad till Möllevången. Malmö ger grönt ljus till stadsbussar

Hon lever under grönt tak. Åsa Hellström om en hållbar livsstil s2. Unik marknad till Möllevången. Malmö ger grönt ljus till stadsbussar THE RECYCLIST: Jag bestämde mig för att tura på blöjorna s17 Åsa Hellström om en hållbar livsstil s2 nummer 1.2007 i detta nummer: Unik marknad till Möllevången Claesgatan blir marknadsgata när Street

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Grönare el i trapphuset

Grönare el i trapphuset Nr 2 2007 Hyresgästinformation från Familjebostäder Grönare el i trapphuset Nu köper vi miljömärkt el s 8 Så byter du lägenhet s 7 Vinstlott för hobbyodlare s 16 Nr 2 2007 Värdsnyheter Värdsledaren Innehåll

Läs mer

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v

Bladet. Det gångna året har präglats av. vd har ordet. Maj 2010. l e. i n n e h å l. L i t e u t a v B I n f o f r å n K ö p i n g s B o s t a d s A B Bladet Maj 2010 vd har ordet Bo bra och lite till Anno 1917 Det gångna året har präglats av mycket arbete, vi har genom en effektiv finansförvaltning äntligen

Läs mer

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest

Vinn! miljö. Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide. Nyhet! P-assistans ] Så används hyrespengarna ] Trädgårdsfest NY MILJÖMÄRKT HYRESGÄSTTIDNING! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] APRIL 2008 Vinn! ] Lisebergsbiljetter ] Gångstavar miljö Källsortera mera! ] Smarta miljöhus ] Källsorteringsguide Nyhet! P-assistans

Läs mer

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Innehåll 4. Vår roll som samhällsbyggare 12. Byggprocesser med resurseffektivitet i centrum 6. Planering ger möjlighet till utveckling 8. Stadsdel med stark identitet

Läs mer

ATT BYGGA HÅLLBART. ATT BYGGA HÅLLBART - Goda exempel från Lund och Malmö. Goda exempel från Lund och Malmö

ATT BYGGA HÅLLBART. ATT BYGGA HÅLLBART - Goda exempel från Lund och Malmö. Goda exempel från Lund och Malmö ATT BYGGA HÅLLBART Goda exempel från Lund och Malmö För att vårt samhälle ska kunna bli mer hållbart behöver vi planera annorlunda och använda mer miljövänliga tekniker och material när vi bygger. Miljöbyggprogram

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

»Hemkänsla« Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte. Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13. Burlövsfestivalen hela programmet SID.

»Hemkänsla« Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte. Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13. Burlövsfestivalen hela programmet SID. »Hemkänsla«En tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB sommaren 2007 Roland räddad av sin hemförsäkring SID. 12-13 Burlövsfestivalen hela programmet SID. 8-9 Hela Arlöv ser Svalan byta ansikte SID. 6-7 Vinsten

Läs mer

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning

CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 2009 CSR corporate social responsibility Hållbarhetsredovisning 1 Innehåll Vad är CSR? 2 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 8 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter

Läs mer

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder

I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden var fattigt, och man bodde trångt i undermåliga bostäder RU N DT U R f ö l j m ed på en resa i vå r vä rld fa m i l j eb o s tä d er 2010 2011 H i s to r i e n b ö r ja d e 1936 I Mellankrigssverige såg det betydlig annorlunda ut jämfört med i dag. Livet i storstaden

Läs mer

VÄRDSNYHETER HYRESGÄSTINFORMATION FRÅN FAMILJEBOSTÄDER

VÄRDSNYHETER HYRESGÄSTINFORMATION FRÅN FAMILJEBOSTÄDER NUMMER 22005 VÄRDSNYHETER HYRESGÄSTINFORMATION FRÅN FAMILJEBOSTÄDER UNGDOMSPROJEKT MAJORNAS FRAMTIDSVISIONER SID 11 TYNNERED I FOKUS Sid 4 ETT KVARTER UNDER OMBYGGNAD Sid 6 UTEMILJÖN FEM PILOTPROJEKT Sid

Läs mer

Starta gårdsförening! ] Skaparglädje i silversmedjan ] Tips! Så går du tillväga VINN!

Starta gårdsförening! ] Skaparglädje i silversmedjan ] Tips! Så går du tillväga VINN! NY MILJÖMÄRKT HYRESGÄSTTIDNING! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON ] FEBRUARI 2008 Starta gårdsförening! ] Skaparglädje i silversmedjan ] Tips! Så går du tillväga VINN! 25 termosar i vinstpotten!

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och fastighetsekonomprogrammet Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt - Vilka privatekonomiska och sociala konsekvenser uppkommer för de

Läs mer

Förslag till Program för stadsodling i Falun

Förslag till Program för stadsodling i Falun falun.se/ Dnr: T&F 00/-0 Boverksnr: -0/0 Slutrapport Projekt Från gruva till grönsak Förslag till Program för stadsodling i Falun 0-- Genom odling i stadens parker kan den lokala produktionen av grönsaker

Läs mer

»nu går vi hem« Hyresrätt. Arlövs nya blickfång. bo utan bekymmer. Ökad trygghet. Krögare och hyresgäst trivs på Svenshög. i garage och miljöhus

»nu går vi hem« Hyresrätt. Arlövs nya blickfång. bo utan bekymmer. Ökad trygghet. Krögare och hyresgäst trivs på Svenshög. i garage och miljöhus »nu går vi hem«en tidning utgiven av Burlövs Bostäder AB sommaren 2010 Ökad trygghet i garage och miljöhus Arlövs nya blickfång Krögare och hyresgäst trivs på Svenshög TÄVLA & VINN på ditt favoritrecept!

Läs mer

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum

SPARA ENERGI DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR. Var med och gör skillnad du också. Pyssla med Energiarbetarna. 28 ENKLA TIPS Så sparar du energi i alla rum Hela denna bilaga är en annons från SABO SPARA ENERGI Var med och gör skillnad du också Pyssla med Energiarbetarna SIDAN 10 DINA OSYNLIGA VARDAGSHJÄLTAR Det är smutsigt, varmt och slitsamt. Följ med oss

Läs mer

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se

DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN. Miljöspecial 2004. aktuellt på internet www.kristianstad.se DIN INFORMATIONSTIDNING FRÅN KRISTIANSTADS KOMMUN Miljöspecial 2004 aktuellt på internet www.kristianstad.se 2 Heléne Svensson Kristianstad en miljökommun Kristianstad blir allt mer uppmärksammat som en

Läs mer

EN StORsTAd Med VÄxtVäRk

EN StORsTAd Med VÄxtVäRk ÅRSREDOVISNING 2013 Uppsalahem AB (publ) Postadress: Box 136, 751 04 Uppsala Växel: 018-727 34 00 Webb: www.uppsalahem.se Org. nr.: 556137-3589 EN StORsTAd Med VÄxtVäRk Mälarregionen är just nu ett av

Läs mer

Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB

Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB Årsredovisning 2002 ÖrebroBostäder AB ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 49 Innehållsförteckning Sammanfattning & nyckeltal 2 Affärsidé & strategier 3 VD har ordet 4 Bostadsläget 6 Studenterna blir bara fler 8 ÖBO

Läs mer

Hållbar stadsomvandling Malmö Fokus Rosengård. Slutrapport. Boverkets dnr: 1394-1087/2010. Upprättad

Hållbar stadsomvandling Malmö Fokus Rosengård. Slutrapport. Boverkets dnr: 1394-1087/2010. Upprättad 2014 slutrapport hs rosengård Hållbar stadsomvandling Malmö Fokus Rosengård Slutrapport Upprättad Ansvarig: Lena Eriksson Förvaltning: Miljöförvaltningen Enhet: Avdelningen för konsumtion och livsstil

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

här&där 3.12 > Poppis med loppis > Hönan ska bli en svan

här&där 3.12 > Poppis med loppis > Hönan ska bli en svan här&där 3.12 Ett inspirerande bostadsmagasin för dig som bor hos Lulebo och alla andra Luleåbor. november 2012 Bytte villan mot cityliv Patrik Andersson flyttade med sambon Pirjo Tervonen och döttrarna

Läs mer

Hej! Garaget ditt var.dags.rum på Lönngatan 30. följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen

Hej! Garaget ditt var.dags.rum på Lönngatan 30. följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen hela detta omslag är en ANNONS i södra innerstadens stadsdelstidning Hej! följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen Vårt vardagsrum är 580 kvadratmeter stort. Det innehåller 3 601 böcker,

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

Corporate Social Responsability Report

Corporate Social Responsability Report 2008 Corporate Social Responsability Report 1 Innehållsförteckning 2 Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God

Läs mer