ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ECKERÖ KOMMUN TEKNISKA NÄMNDEN"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19: Sammanträdesplats Kommungården i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A TN 1 Kallelse och beslutförhet TN 2 Val av protokolljusterare, tid och plats TN 3 Godkännande och komplettering av föredragningslistan TN 4 Anbud Industriområde, Storby TN 5 Tillsättande av arbetskommitté för Storby industriområde TN 6 Partiell vårdledighet, Serviceman TN 7 Semestervikarie, Reningsverket TN 8 Investeringsbudget 2015 TN 9 Anmälningsärenden TN 10 Extra Ärende: Värme, Skolhuslägenheterna TN 11 Extra Ärende: Informationsärende, Sandning av Degersandsvägen TN 12 Extra Ärende: Vattenanslutning, Christer Eriksson Dina Friberg Kommuntekniker

2 Nr. 1 Plats och tid Kommungården i Överby Torsdagen den kl. 19: Beslutande Brage Eklund John Hilander Kerstin Wikgren Birgitta Blomqvist Karl-Fredrik Björnhuvud ordförande viceordförande ledamot ledamot ledamot Föredragande Dina Friberg Kommuntekniker Övriga närvarande Paragrafer 1-12 Underskrifter Ordförande Sekreterare Brage Eklund Dina Friberg Protokolljustering Ort och tid Eckerö torsdagen den , kl Plats och tid Intygar bestyrks Ort och tid Karl- Fredrik Björnhuvud John Hilander Kommunkansliet i Överby den kl Dina Friberg Underskrift

3 2 TN 1 KALLELSE OCH BESLUTFÖRHET Tekniska nämnden 1 Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. TN 1 Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

4 3 TN 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TID OCH PLATS Tekniska nämnden 2 Två protokolljusterare utses, vilka tillsammans med ordförande och sekreteraren undertecknar protokollet från mötet. TN 2 Att justera dagens sammanträdesprotokoll utsågs Karl-Fredrik Björnhuvud och John Hilander. Justering torsdagen kl

5 4 TN 3 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Tekniska nämnden 3 Föredragningslistan godkänns med följande tilläggspunkter: 10 Extra Ärende: Värme, Skolhuslägenheterna 11 Extra Ärende: Informationsärende: Sandning av Degersandsvägen 12 Extra Ärende: Vattenanslutning, Christer Eriksson TN 3 Tekniska nämnden beslöt godkänna föredragningslistan med tilläggspunkter.

6 5 TN 4 ANBUD INDUSTRIOMRÅDE, STORBY Tekniska nämnden 4 Byggandet av kommunalteknik och gator på fastigheten Olers 15:44 i Storby har bjudits ut på entreprenad. 5 st anbud har inkommit. Anbuden öppnades av tekniska nämndens presidium och kommunteknikern. Protokoll från anbudsöppnandet enligt bilaga 1. Anbud enligt följande: 1. N. Häggbloms Åkeri: Totalpris (exkl. moms) 2. Ålands Schakt Ab: Totalpris (exkl. moms) 3. Eklunds Åkeri: Totalpris (exkl. moms) 4. JS Entreprenad: Totalpris (exkl. moms) 5. Rolf Widman AB: Totalpris (exkl. moms) Efter öppnande av anbudet inbegärdes en redogörelse för genomförande av projektet av den entreprenören med det billigaste anbudet. Entreprenören har lovat inkomma med en redogörelse för projektets genomförande innan tekniska nämndens möte. Entreprenören har också informerats om att följande uppgifter ska inlämnas, även för samtliga underentreprenörer: - Utdrag ur förskottsuppbördsregistret samt arbetsgivarregistret samt dokument som visar att företaget är med i registret över mervärdesskatteskyldiga. - Utdrag ur handelsregistret. - Intyg över betalda skatter. - Intyg över tecknande av pensionsförsäkringar samt över betalning av pensionsförsäkringsavgifter. - Utredning om vilket kollektivavtal som skall tillämpas på arbetet. - Intyg över tecknad olycksfallsförsäkring Redogörelse för genomförande av projektet inlämnades innan mötet av entreprenören.

7 6 Tekniska nämnden föreslås anta det för kommunen mest ekonomiskt lönsamma anbudet. Tekniska nämndens presidium kontraktsförhandlar med entreprenören och styrelsens ordförande undertecknar kontraktet. TN 4 Enligt förslag. Paragrafen justerades direkt efter beslutet.

8 7 TN 5 TILLSÄTTANDE AV ARBETSKOMMITTÉ FÖR STORBY INDUSTRIOMRÅDE Tekniska nämnden 5 Upptogs till behandling behovet av att tillsätta en arbetskommitté för nybyggnationen av kommunens nya industriområde i Storby. Förslag till gruppens arbetsuppgifter: - Uppföljning av projektet, ekonomiskt, tidsplaner, kontroller samt tillhörande uppgifter - Delta i arbetsplatsmöten - Fatta beslut, skriva rapporter och protokoll Tekniska nämnden besluter tillsätta en arbetskommitté för nybyggnationen av nya industriområdet i Storby. TN 5 Tekniska nämnden beslöt tillsätta en arbetskommitté för nybyggnationen av nya industriområdet i Storby. Följande personer tillsattes: - Brage Eklund - John Hilander - Conny Eklund - Dina Friberg Arbetskommittén ska föra protokoll på alla möten som hålls. Protokollen delges kontinuerligt till Tekniska nämnden.

9 8 TN 6 PARTIELL VÅRDLEDIGHET, SERVICEMAN Tekniska nämnden 6 Serviceman Andreas Sjöblom har anhållit om partiell vårdledighet för tiden för vård av barn under 3 år. En arbetstagare som har varit anställd hos samma arbetsgivare sammanlagt minst 6 månader under de senaste 12 månaderna kan få partiell vårdledighet för att vård av barn enligt gällande lagstiftning. Arbetsgivaren och arbetstagaren avtalar om partiell vårdledighet och de detaljerade arrangemangen på det sätt som de önskar. Arbetsgivaren kan vägra att avtala om ledighet eller ge ledighet endast om ledigheten åsamkar arbetsplatsen produktions- eller serviceverksamhet allvarliga olägenheter som inte kan undvikas med skälig arbetsarrangemang. Ledighetens längd och tidpunkt bestäms enligt arbetstagarens framställning. Om arbetstiden har ordnats så att den utgör ett genomsnitt, skall den förkortas till genomsnitt 30 timmar i veckan. Sjöblom har framställt att han önskar arbeta genomsnittlig 30 timmar i veckan, dvs arbeta mån-tors. Akuta arbetsuppgifter som uppkommer under Sjöbloms ledighet sköts av övriga servicemän. Sjöblom har beviljats 3 månader partiell vårdledighet av kommundirektören, gällande från Tekniska nämnden beviljar Sjöblom partiell vårdledighet för tiden för vård av barn under 3 år. TN 6 Tekniska nämnden beviljade Sjöblom partiell vårdledighet för tiden för vård av barn under 3 år enligt ansökan.

10 9 TN 7 SEMESTERVIKARIE, RENINGSVERKET Tekniska nämnden 7 Upptogs till behandling behovet av semestervikarie till kommunens avloppsreningsverk för dagar när serviceman Arto Roivanen är på vintersemester. Under förutsättning att tekniska nämnden beviljar serviceman Andreas Sjöblom partiell vårdledighet enligt ansökan, står reningsverket utan driftsskötare under fredagarna 30.01, och Övriga dagar sköts driften av Sjöblom under Roivanens semester. Tekniska nämnden föreslås anställa Tommy Nordin som vikarierande serviceman för dagarna 30.01, och Motivering att Nordin sedan tidigare jobbat som serviceman i kommunen, arbetat på reningsverket samt redan ingår i jourverksamheten på verket. TN 7 Enligt förslag.

11 10 TN 8 INVESTERINGSBUDGET 2015 Tekniska nämnden 8 Investeringsbudgeten för 2015 upptas till behandling samt övriga projekt som planeras genomföras. Status och plan för investeringarna ses över. Tidtabeller bör också fastställas. Investeringar som ska eller håller på genomföras av tekniska nämnden under 2015: - Solgården, tillbyggnad av kök Status: Pågående. Grundsula gjuten v.3 - Ekergården, renovering av samlingssal och utbyggnad av kök Status: Pågående. Grundsula gjuten, allt gammalt utrivet. Rörarbeten pågår. - Bostadsväg, Kyrkviken Status: Pågående. Sprängningsarbeten har utförts. Området och alla tomter, rör och brunnar har mätts in av Alandia Map. - Bostadsgator, Kyrkviken (gränder) Status: Ännu inte påbörjat. - Vattenledningar, Industriområdet i Storby Status: Utbjudet på entreprenad. Ännu inte påbörjat. - Byggnadsplaneväg, Industriområdet i Storby Status: Utbjudet på entreprenad. Ännu inte påbörjat. - Projektering av kommunalväg, Mellanön Status: Inte påbörjat. - Projektering av grundförbättring, Skag Status: Inte påbörjat. - Vägbelysning, Marby Östra Korsbelysning Status: Utbjudet på entreprenad. - Avloppsledningar, Kyrkviken Status: Påbörjat. Sprängningsarbeten har utförts. Området och alla tomter, rör och brunnar har mätts in av Alandia Map. - Avloppsledningar, Industriområdet i Storby Status: Utbjudet på entreprenad. Ännu inte påbörjat.

12 11 - Avloppsledning, Torp Status: Inte påbörjat. Utredning om tillräcklig finansiering bör påbörjas innan projektet får verkställas. - Installation av polymerblandare, Reningsverket Status: Påbörjat. Elen kopplas v.4. - Slamhantering, Reningsverket Status: Inte påbörjat. Övriga projekt: - Utredning av eventuell försäljning av kommungårdens hyreshus - Förhandlingar med Storby Vatten - Principer för övertagande av privata vägar utreds. Investeringsbudget. Bilaga 2. Tekniska nämnden går genom projekten. Tiderpunkter och förverkligande bör diskuteras. Därefter upprättar kommunteknikern ett projektschema som presenteras på nästa möte. TN 8 Tekniska nämnden gick genom projekten. Följande saker beslöts: - Tidigare uppgjord vägplan för kommunalväg till Mellanön söks fram inför nästa möte. Krav för kommunal väg i Eckerö ses över. - Angående projektering av grundförbättring av väg, Skag kontrolleras med Landskapet om de ännu utför projekteringar samt undersöker kostnaden för detta. Senast maj-juni bör detta utföras. - Vägbelysningen för Marby Östra korsning bjuds ut på entreprenad igen i början av februari. Samma entreprenörer som förra gången kontaktas. Info sätts också ut på hemsidan och i infobladet. - Avloppsledning Torp. Intresseförfrågan till möjliga intressenter skickas ut. - Slamhantering, Reningsverket. Platsmöte på reningsverket nästa tekniska nämnds möte för att kunna få en överblick av området och projektet. -

13 12 TN 9 ANMÄLNINGSÄRENDEN Tekniska nämnden 9 Serviceman Arto Roivanen har vintersemester under tiden Jouren på reningsverket under januari och februari enligt följande: v Ove Eklund v Tommy Nordin v Nikolaj Dahlén v Andreas Sjöblom v Ove Eklund v Tommy Nordin v Arto Roivanen Tekniska nämnden antecknar sig ärendena till kännedom. TN 9 Tekniska nämnden antecknar sig ärendena till kännedom.

14 13 TN 10 EXTRA ÄRENDE: VÄRME, SKOLHUSLÄGENHETERNA Tekniska nämnden 10 Kulverten som försåg Skolhuslägenheterna med värme från skolans värmesystem gick sönder innan julen. Akut kontaktades entreprenör som konstaterade att kulverten var så gammal och utnött att den inte kunde repareras varpå kulverten kopplades bort från värmesystemet. Systemet tömdes också på vätska. Kommunfullmäktige tog beslut om att fastigheten ska rivas, men ärendet ligger under besvär i förvaltningsdomstolen. Utan värme förfaller byggnaden. Tekniska nämnden antecknar sig till kännedom att skolhuslägenheterna står utan värme. Tekniska nämnden besluter om det bör ordnas tillfällig värme i fastigheten tills ärendet avgjorts av förvaltningsdomstolen. TN 10 Tekniska nämnden beslöt att inte ordna någon tillfällig värme i skolhuslägenheterna med motivering att kommunfullmäktige beslutat att byggnaden ska rivas.

15 14 TN 11 EXTRA ÄRENDE: INFORMATIONSÄRENDE, SANDNING AV DEGERSANDSVÄGEN Upptogs till kännedom att en av renhållningens bilar kört i diket på Degersandsvägen pga halka. En elstolpe knäcktes och Ålandselandelslag blev tvungna att reparera den. Elandelslaget blev nästan tvungna att lämna jobbet ogjort pga halkan. Halkan gjorde det omöjligt att bärga renhållningens bil. Kommunen sandade upp vägen för att bistå bärgningen trots att kommunen inte har något vinterunderhåll på vägen. TN 11 Tekniska nämnden antecknar sig ärendet till kännedom.

16 15 TN 12 EXTRA ÄRENDE: VATTENANSLUTNING, CHRISTER ERIKSSON Enligt Tekniska nämndens beslut från beviljades Christer Erikssons anhållan om att ansluta sig till kommunens vattenledningsnät. Efter kartläggning av möjliga rördragningar för inkoppling till kommunens ledningsnät framkommer det att flera abonnenter skulle ha möjlighet att koppla in sig på samma ledning dras till Erikssons fastighet. Kommunen borde undersöka om det finns flera intresserade abonnenter i området. Kommunen borde också stå för en överdimensionering av Erikssons vattenledning ifall flera intresserade abonnenter finns. TN 12 Tekniska nämnden beslöt att delegera till kommunteknikern att undersöka om det finns flera intresserade abonnenter. Kommunen står också för en överdimensionering av Erikssons vattenledning om tillräckligt stort antal inkopplingsbara abonnenter är intresserade.

17 16 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till v ilken rättelseyrkandet kan framställas samt tid för yrkande av rättelse Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. xx xx Myndigheten till vilken rättelse kan yrkas; myndighetens adress och postadress: Tekniska nämnden i Eckerö Södra Öv erbyv ägen 8 AX Eckerö Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet. Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Torsdagen den kl. 18:00 21.00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KF 58 Kallelse och beslutförhet KF 59 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNS TYRELSEN

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNS TYRELSEN KOMMUNS TYRELSEN SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Tisda gen den kl 19.00 22.15 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 1 Kallelse och beslutförhet. 2.

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0111 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Tid: onsdag den 19 januari 2011 kl. 19.00 Nr Ärende 001 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 002 Val av protokolljusterare 003 Komplettering och godkännande

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 13/2013. Sammanträdesdatum 23.9.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 13/2013. Sammanträdesdatum 23.9.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 13/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. - Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Sammanträdestid Tisda gen den 14.8.2012 kl 19.00 21.15 Sammanträdesplats Kommunkansli, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 172 Kallelse och beslutförhet. 2. Kst 173 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll PROTOKOLL Tid och plats Måndagen den 25 mars 2013 kl. 19:00-21:50 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X Camilla Andersson

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.2.2011

Sammanträdesdatum 9.2.2011 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2011 2/21 Sammanträdestid Onsdagen, kl. 19.00 20.30 Sammanträdesplats Terjärv vårdcenter Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Granholm, Mats Hansén, Nina Hummel, Gustav

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Gillestugan, Nedervetil

Gillestugan, Nedervetil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2012 10/233 Sammanträdestid Måndagen den 4 juni 2012, kl. 18.00 20.10 Sammanträdesplats Gillestugan, Nedervetil Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane

Läs mer