Växthuseffekten möjliggör liv på jorden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Växthuseffekten möjliggör liv på jorden"

Transkript

1 Växthuseffekten möjliggör liv på jorden Atmosfärens gaser fungerar lite som växthusets glas och hindrar en del av del av solens värmestrålar från att reflekteras tillbaka till rymden. Växthuseffekten är naturlig utan den skulle jordens medeltemperatur vara 33 C lägre. Vattenångan är den viktigaste naturliga växthusgasen. 1

2 Utsläppen förstärker växthuseffekten klimatet ändras De viktigaste växthusgaserna som människan orsakar är koldioxid (CO 2 ), metan (CH 4 ) och dikväveoxid (N 2 O). Växthusgaser uppstår alltid när fossila bränslen (stenkol, olja, naturgas och torv) förbrukas. Växthusgaser produceras också vid skogsbränder, vissa industriprocesser, avstjälpningsplatser och jordbruket. Luftens koldioxidhalt har inte varit så hög som den är nu på åtminstone 20 miljoner år. 2

3 Klimatet har redan blivit varmare värmeslag i sikte Jordens medeltemperatur steg med 0,6 C under 1900 talet. Uppvärmningen kan endast förklaras med de klimatförändringar som människan orsakat. Detta århundrade förutspås värmen stiga med 1,4 5,8 C. Havsytan antas stiga med cm. 3

4 Temperaturomväxlingarna på det norra halvklotet under de senaste 1000 åren Temperaturen jämfört med medeltalet för perioden Direkta temperaturmätningar Indirekta temperaturmätningar som gjorts efteråt från t.ex. koraller och glaciärer. Källa: IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 4

5 Klimatförändringen leder till orkaner, sjukdomar och hungersnöd Klimatförändringen förutspås: smälta glaciärer och orsaka vattenbrist höja havsytan, vilket leder till att öriken och låga kustområden dränks Öka och förstärka extrema väderfenomen som översvämningar, torka och orkaner öka spridningen av tropiska sjukdomar som malaria försämra skördarna i många områden och förorsaka hungersnöd minska naturens mångfald öka mängden miljöflyktingar Redan en värmestegring på 1,5 C kan utsätta 50 miljoner människor för hungersnöd, 200 miljoner för malaria och 2 miljarder för vattenbrist. 5

6 Temperaturen i Finland stiger särskilt på vintern År 2100 kommer Finlands medeltemperatur att vara 1,1 6,6 C högre än nu. Samtidigt stiger regnmängden med 3 16 %. Temperaturen stiger mest på vintern och våren. År 2100 kan det vara slut på skidandet i södra delarna av Finland. Källan: SWECLIM. Swedish Regional Climate Modelling Program På grund av golfströmmen är medeltemperaturen i Finland C högre än i t.ex. Sibirien och Grönland. Klimaförändringarna kan påverka även havsströmmarna. I värsta fall blir Finlands klimat kallare. 6

7 Arter kan försvinna helt och hållet även i Finland På grund av klimatuppvärmningen kommer en stor del av de ursprungliga finska naturtyperna försvinna och åtskilliga arter att dö ut. Andra arter kan flytta norrut från sina nuvarande boplatser. Fjärilarna utvidgar sitt revir norrut. År 2001 hittades det mera fjärilarter i Finland än någonsin tidigare. Saimenvikaren kan dö ut, eftersom den förkortade issäsongen försvårar bobyggandet. Isranunkeln (renblomman) har minskat, och förflyttat sig högre upp på fjällen. De växter som blivit kvar mår dåligt. Tallen är den vanligaste trädarten i Finland i dag. I framtiden kan dock tallarnas antal minska dramatiskt. Procenttalen anger tallens andel av hela trädbeståndet. Källan: Seppo Kellomäki, Ilmastonmuutos ja Suomi,

8 Klimatuppvärmningen kan slita sig lös Feedback: klimatuppvärmningen förorsakar en reaktion, som i sin tur förstärker uppvärmingen, t.ex. Klimatuppvärmingen smälter permafrosten, vilket leder till att metanet som lagrats under det frigörs. Uppvärmingen av havsvattnet frigör koldioxid som är upplöst i vattnet. Klimatförändringen ökar förekomsten av skogsbränder, som frigör koldioxid. I värsta fallet kan klimatuppvärmningen leda till en självförstärkande cykel. Temperaturen kan stiga närmare 10ºC, med katastrofala följder. 8

9 Har varje människa lika rätt att producera utsläpp? ton koldioxid / invånare Världens medeltal USA Finland Japan Polen Sverige Kina Brasilien Indien Tanzania Källan: Statistikcentralen

10 Klimatet är också en rättvisefråga Klimatuppvärmningen behandlar inte alla jämlikt. Industriländerna har förorsakat över 80% av den hittills skedda uppvärmningen. Människor i u länderna lider mest. U länderna ligger oftast i varma regioner, där även en liten temperaturstegring kan förorsaka stor skada. U länderna är beroende av jordbruket, som lider direkt av klimatuppvärmningens effekter. Fattiga länder har inte råd att skydda sig från klimatförändringens skadliga effekter. U ländernas utveckling kan skadas av utsläppsbegränsningar. 10

11 Utsläppen måste skäras ner drastiskt Globalt måste utsläppen skäras ner med 2/3 för att bekämpa klimatuppvärmningen. I Finland, som producerar mycket växthusgaser, är kravet ännu större: %. Det rättvisaste sättet att fördela utsläppsrättigheterna är att ge alla världens människor lika rättigheter att producera utsläpp. Utsläppsbegränsningarna som krävs i Finland för att begränsa klimatuppvärmningen till en uthärdlig nivå, med en rättvis fördelning av utsläppsrättigheterna. 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % Källan: Lammi & Tynkkynen % %

12 Utsläppen begränsas med internationella avtal Internationella avtal: 1992: FN:s klimatavtal i Rio de Janeiro. Avtalet är undertecknat av alla världens länder, USA medräknat. 1997: Kyotoprotokollet, i vilket industriländerna kom överens om att minska utsläppen med 5 % till och med perioden Efter Kyoto behövs ett lagligt bindande avtal som berör alla världens länder. Utsläppsrättigheterna bör delas rättvist mellan alla människor. Global utsläppshandel eller en koldioxidskatt är bland de effektivaste gemensamma metoderna. Internationella avtal kan vara effektiva. T.ex. Montrealavtalet, som undertecknades år 1987 för att förhindra förtunningen av ozonskiktet, har lett till att freoner inte längre används i nästan något industriland. Ozonskiktet håller nu sakta på att förbättra sig. 12

13 Energiproduktionen förorsakar de största koldioxidutsläppen Avfallshanteringen 4 % Industrins processer 4 % Jordbruket 9 % Trafiken 17 % privatbilism industrins och handelns transporter kollektivtrafik Energiproduktionen 66 % industrin hushållens elkonsumtion och uppvärmning servicesektorn Källan: Statistikcentralen

14 Energikällor Fornybara: trä rörflen biogas vindkraft jordvärme solenergi vattenkraft Icke förnybara: stenkol olja naturgas torv kärnkraft 14

15 15

16 Bara en fjärdedel av Finlands energi produceras med förnybara energikällor Kärnkraft 16 % Torv 7 % Elimport 1 % Andra källor 1 % Naturgas 11 % Vattenkraft 2 % Kol 17 % Förnybar energi 22 % Träbränslen 19 % Olja 25 % Källan: Statistikcentralen

17 Vindkraften: energiproduktionens nya Nokia Vindkraftsmarknaden växer med 30 procent i året lika mycket som mobiltelefonsmarknaden. I andra delar av världen går man snabbare framåt: Danmark producerar redan 15 procent av all el med vindkraft och har bundit sig till att öka andelen med 50 procent till år I Tyskland motsvarar den mängd vindkraft som byggs på ett år hälften av produktionen i Finlands nya kärnkraftverk Storbritannien bygger vindkraftsparker, som kommer att producera 5% av landets el när de blir färdiga. I Finland produceras tillsvidare 0,1 procent av elen med vindkraft. Ändå har Finland bättre vindförhållanden än Tyskland, där man byggt mest vindkraft i världen. Vindkraften sysselsätter år 2010 kan exporten av hållbar energiteknologi sysselsätta redan kring finländare. Lumituuli Ab:s kraftverk vid Lumijoki producerar vindkraftsel till elnätet. 17

18 Det behövs mera ren bioenergi 20 % av Finlands energibehov produceras i dag med trä. Träflisets energianvändning kan fördubblas. Bioenergi produceras i små enheter lokalt: sysselsätter i glsbygdsområden. Användningen av nya former av bioenergi, som biogas och åkerbiomassa, kan ökas redan nu och mångdubblas när ny teknik utvecklas. Kalmars gård i Laukaa har ett eget biogasverk som producerar all värme och el gården behöver. Dessutom drivs gårdens personbil med biogas. 18

19 Finland bör göra sin andel 35 % Finlands energi kan produceras med förnybara källor år De hållbaraste lösningarna är decentraliserade och lokala. Kollektivtrafik och cykling lönar sig. Vätebilarna är inte ännu ett alternativ: privatbilismen måste minskas. Finland måste även hjälpa u länderna göra hållbara val. Energisektorns biståndspengar bör riktas endast till förnybara energiprojekt. Om alla människor i världen konsumerade så mycket som i Finland skulle det behövas fyra jordklot. 19

20 Man kan påverka klimatuppvärmningen med inhemsk politik Ekonomisk styrning beskattning (t.ex. energi och avfallsskatter) understöd (t.ex. investeringsstödet för vindkraft) utsläppshandel Författningsstyrning lagstiftning, regler och rekommendationer (t.ex. byggnadsförordningar) Information och upplysning 20

21 Välj det energisparande alternativet Genom att välja energisnåla apparater kan man minska energikonsumtionen avsevärt. T.ex. energisnåla lampor konsumerar 80 % mindre el än vanliga glödlampor. Flera hushållsapparater konsumerar el även då de inte används. Dessa sk. standby tillstånd konsumerar i Finland en mängd el som motsvarar produktionen av ett kolkraftverk. Släck alltså apparaterna helt! En femtedel av Finlands energiproduktion går till uppvärmning. Genom att sänka innetemperaturen med en grad kan du minska energiförbrukningen med 5 %. Undvik onödigt bruk av belysning och apparater. Energisnåla lampa 21

22 Byt ström! Du kan själv välja varifrån du beställer din el. Den billigaste "gröna elen" kostar lika mycket som vanlig el i genomsitt. Det är lätt att byta. Du kan välja elleverantör och fylla i avtalsblanketten på "Vaihda Virtaa kampanjsidorna. El producerad med inhemska, förnybara energikällor är miljövänlig. 22

23 Lätt och kollektivtrafik är klimatvänligast Mer bussar cykling tågresor tågtrafik i transporter Mindre privatbilar flygplan Nästan hälften av privatbilsresorna i Finland är under fem kilometer, en fjärdedel är under tre kilometer. 23

24 Med moped eller cykel? Koldioxidutsläpp per 10 km Källan: Fordonens enhetsutsläpp 24

25 Konsumera smart, återvinn Reparera söndriga saker och kläder Återvinn Köp inte onödigt skräp Undvik onödiga förpackningar Sortera och kompostera Köp ekologiskt, helst lokalt producerad mat. Minska på köttätandet Rök inte 25

26 Priset av att shoppa Att producera fem t tröjor av dålig kvalitet kräver femdubbelt mer energi jämfört med att producera en tröja av god kvalitet. 26

27 Sammandrag Klimatförändringen är världens allvarligaste miljöproblem. Om klimatförändringen inte kan förhindras eller fördröjas kan följderna för både människan och miljön vara dramatiska. Som tur är det möjligt att begränsa utsläppen. Åtgärder för att bekämpa klimatförändringen har påbörjats runtom världen. Vi kan hjälpa förhindra klimatförändringen med våra egna val! 27

28 Goda källor för klimatinformation 28

29 29 Framtidens levande natur r.f.

Kompassen. frågor och svar om klimatförändringen

Kompassen. frågor och svar om klimatförändringen Kompassen frågor och svar om klimatförändringen Klimatförändringen Innehåll Klimatförändringen, s. 4 10 Vad är klimatförändringen egentligen? Varför har vi först nu vaknat upp i fråga om klimatförändringen?

Läs mer

Klimatförändringar vad handlar det egentligen om? En introduktion för ungdomar

Klimatförändringar vad handlar det egentligen om? En introduktion för ungdomar 1 Klimatförändringar vad handlar det egentligen om? En introduktion för ungdomar Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer (*) :

Läs mer

Klimatförändringar vad innebär det egentligen?

Klimatförändringar vad innebär det egentligen? Klimatförändringar vad innebär det egentligen? En introduktion för ungdomar Europeiska kommissionen Klimatförändringar vad innebär det egentligen? En introduktion för ungdomar Europeiska kommissionen

Läs mer

Ett bra klimat för utveckling

Ett bra klimat för utveckling SEPTEMBER 2008 Sidas syn på klimat och utveckling Ett bra klimat för utveckling Omslagsbilden: Trädplantering i Turkana, Kenya. FOTO: TRYGVE BØLSTAD/Bildbyrå PHOENIX Globalt miljöarbete gynnar de fattigaste

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

Mat, klimat och biogas

Mat, klimat och biogas Mat, klimat och biogas Ett studiematerial inom BIOGASSYS-projektet, Trelleborgs kommun 2013. Text: Robert Winton. Bearbetning: Emma Bengtsson och Anitha Ljung. Foto: Robert Winton 2 (18) Mat, klimat och

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser. Modulerna

Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser. Modulerna Lärarstöd E.ONs energiutställning för skolklasser Du behöver inte skriva ut detta dokument. Medföljande lärare får materialet när klassen kommer till utställningen. Besöket börjar med en kort introduktion,

Läs mer

Ge ett löfte! Europeiska kommissionen

Ge ett löfte! Europeiska kommissionen Ge ett löfte! Europeiska kommissionen Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Vissa mobiltelefonoperatörer

Läs mer

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete?

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Påverka eller påverkas Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Copyright 2011 KFUK-KFUM Sverige Text: Caroline Daly Form: Daniel Anundi KFUK-KFUM Sverige Box 2054 103 12 Stockholm Innehåll Gemensam framtid

Läs mer

Sjundeå kommuns KLIMATPROGRAM (FGE 15.6.2015 42)

Sjundeå kommuns KLIMATPROGRAM (FGE 15.6.2015 42) SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Sjundeå kommuns KLIMATPROGRAM (FGE 15.6.2015 42) Uppgjord av Riikka Pennanen Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 1 2. KLIMATFÖRÄNDRINGEN... 2 3. INTERNATIONELLT OCH NATIONELLT

Läs mer

Klimatpolitiskt program

Klimatpolitiskt program Klimatpolitiskt program Klimatpolitiskt program ANTAGET VID UNG VÄNSTERS RIKSTING I gubbängen 22-24 MAJ 2009 inledning 4 - Högerns lösningar 5 - Kollektiva lösningar 6 global rättvisa 7 - Rättvist miljöutrymme

Läs mer

Transport och klimathotet

Transport och klimathotet Transport och klimathotet Text: Martin Viredius Illustrationer och layout: Martin Odell 3 TRANSPORTsida 3-51.indd 3 04-17-2013 10.40.32 4 TRANSPORTsida 3-51.indd 4 04-17-2013 10.40.32 Förord Sedan ett

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

Arbetarna och klimatförändringen

Arbetarna och klimatförändringen Internationella kemi-, energi-, gruv- och fabriksarbetarefederationen (ICEM) Arbetarna och klimatförändringen ICEMs policy Innehåll Inledning Kort bakgrund Möjliga effekter av klimatförändringen En viktig

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Perstorps kommun 2010-2015 Vår vision: Perstorps kommun skall sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling. I Perstorps kommun används inga fossila bränslen. Transporter och

Läs mer

Världens chans EN RAPPORT OM BARN OCH FÖRÄLDRARS TANKAR OM KLIMATFÖRÄNDRINGAR

Världens chans EN RAPPORT OM BARN OCH FÖRÄLDRARS TANKAR OM KLIMATFÖRÄNDRINGAR Världens chans EN RAPPORT OM BARN OCH FÖRÄLDRARS TANKAR OM KLIMATFÖRÄNDRINGAR Undersökningen i korthet Sju av tio barn mellan 11-15 år (68%) oroar sig för klimatförändringarna. Tjejer oroar sig mer än

Läs mer

FUNKTIONÄRSHANDLEDNING TILL KLIMATROLLSPELET

FUNKTIONÄRSHANDLEDNING TILL KLIMATROLLSPELET FUNKTIONÄRSHANDLEDNING TILL KLIMATROLLSPELET Klimatfrågan Klimatfrågan är en av mänsklighetens största och mest komplexa utmaningar. Klimatexperter inom FN:s klimatpanel IPCC 1 är överens om att koncentrationen

Läs mer

Ny energi. En rapport över förnybara energiformer och energisparande

Ny energi. En rapport över förnybara energiformer och energisparande Ny energi En rapport över förnybara energiformer och energisparande Sammanställd av sfp:s delegation för miljö- och framtidsfrågor 2000-2001 Innehållsförteckning: Förord 1. Inledning 1.1 Finlands mijlöprofil

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer

1 X KÄRNKRAF A B C D VATTEN BIOBRÄNSLE SOL FOSSILT SOPOR. Lärarhandledning VÅGKRAFT

1 X KÄRNKRAF A B C D VATTEN BIOBRÄNSLE SOL FOSSILT SOPOR. Lärarhandledning VÅGKRAFT 2 1 X VA D TRO För svi AR NA CK DEL FÖ RD ELA R 1.? 0% 10 %FT NK R KÄ %FT NK E TT VA O %LJA RINGA RÄTT S IN VAR A B C D KÄRNKF T VATTEN BIOBRÄNSLE EnergiSpelet SOL FOSSILT SOPOR Lärarhandledning VÅGKFT

Läs mer

I SVERIGE HÅLLBAR ENERGI. 100 % förnybart på naturens villkor

I SVERIGE HÅLLBAR ENERGI. 100 % förnybart på naturens villkor HÅLLBAR ENERGI I SVERIGE HÅLLBAR ENERGI 100 % förnybart på naturens villkor HÅLLBAR ENERGI 100 % förnybart på naturens villkor För WWF innebär ett hållbart energisystem en säker och hållbar framtid för

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V LEDARE 1 MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V i på miljöposten är mycket engagerade inom ämnet miljö och hållbar utveckling och istället för att skriva om hur drabbad vår miljö är, har

Läs mer

Energiplan. Enköpings kommun

Energiplan. Enköpings kommun Energiplan Enköpings kommun Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner

Läs mer

KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning.

KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning. KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning. ENMÖTESCIRKEL FÖR KLUBBAR Det som brukar kallas för klimatförändringar är jordens varierande klimat över tid. Klimatet på jorden

Läs mer

Sveriges klimatstrategi Ett underlag till utvärderingen av det svenska klimatarbetet

Sveriges klimatstrategi Ett underlag till utvärderingen av det svenska klimatarbetet Sveriges klimatstrategi Ett underlag till utvärderingen av det svenska klimatarbetet Kontrollstation 2004 Naturvårdsverket och Energimyndigheten Fler exemplar av denna broschyr beställer du på: Energimyndigheten

Läs mer

KLIMATSTRATEGI FÖR JAKOBSTADS- REGIONEN FRAM TILL ÅR 2020

KLIMATSTRATEGI FÖR JAKOBSTADS- REGIONEN FRAM TILL ÅR 2020 2 Arbetsgruppsrapport 15.02.2010 KLIMATSTRATEGI FÖR JAKOBSTADS- REGIONEN FRAM TILL ÅR 2020 Innehåll Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Utgångsläget 3 2.1. Den globala situationen 3 2.2. Situationen i Europa

Läs mer