QW QW Bruksanvisning Tvättmaskin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "QW QW Bruksanvisning Tvättmaskin"

Transkript

1 QW QW Bruksanvisning Tvättmaskin

2 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning. Du kan då navigera genom alla procedurer på ett effektivt sätt. Spara bruksanvisningen på en säker plats så att du har den till hands om du behöver studera något avsnitt igen. Se också till att bruksanvisningen medföljer produkten om den lämnas över till en ny ägare. Vi önskar dig lycka till och mycket nöje med din nya hushållsapparat. INNEHÅLL SÄKERHETSINFORMATION 3 Säkerhet för barn och handikappade 3 Allmän säkerhet 3 Underhåll och rengöring 3 Installation 3 Kassera produkten 4 MILJÖSKYDD 4 Förpackningsmaterial 4 Ekologiska tips 5 TEKNISK INFORMATION 5 PRODUKTBESKRIVNING 6 TILLBEHÖR 7 KONTROLLPANEL 7 Strömbrytare På/Av 1 8 Programvred 2 8 Display 3 8 Start/Paus-knappen 4 9 Knappen Fördröjd start 5 9 Knappen Tidspar 6 9 Knappen Extra sköljning 7 9 Fläck-knapp 8 9 Centrifugeringsknapp 9 9 Temperaturknapp Ljudsignal 10 Barnlås 10 Funktionen Permanent extra sköljning 10 PROGRAM 11 Förbrukningsvärden 13 INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN 13 ANVÄNDA PRODUKTEN 13 FYLLA PÅ TVÄTT 14 FYLLA PÅ TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSMEDEL 14 STÄLLA IN OCH STARTA ETT PROGRAM 16 Göra paus i ett program 16 Avbryta ett program 16 Ändra en funktion 16 Ställ in fördröjd start 16 Avbryta den fördröjda starten 16 Öppna luckan. 17 NÄR PROGRAMMET ÄR KLART 17 RÅD OCH TIPS 18 Fylla på tvätt 18 Svåra fläckar 18 Tvättmedel och tillsatser 18 Vattenhårdhet 18 UNDERHÅLL OCH RENGÖRING 19 Avkalkning 19 Utvändig rengöring 19 Underhållstvätt 19 Lucktätning 20 Trumma 20 Tvättmedelsfack 20 Tömningspump 21 Tilloppsslangens filter och ventilfiltret 22 Nödtömning 23 Åtgärder vid frysrisk 23 FELSÖKNING 24 INSTALLATION 26 Uppackning 26 Placering och avvägning 29 Tilloppsslang 29 Tömning av vattnet 30 Med reservation för ändringar

3 Säkerhetsinformation 3 SÄKERHETSINFORMATION Läs den här handboken innan du börjar installera och använda diskmaskinen. För din egen och dina tillhörigheters säkerhet För att skydda miljön För att du ska använda produkten på rätt sätt. Förvara alltid dessa instruktioner tillsammans med produkten, även om du flyttar den eller ger bort den. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skada som orsakats av felaktig installation eller användning. Säkerhet för barn och handikappade Tillåt inte användning av produkten av någon med reducerad fysisk förmåga, reducerad mental förmåga eller avsaknad av kunskap om hur produkten används (detta omfattar barn). De ska övervakas eller instrueras vid användning av produkten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Låt inte barn leka med produkten. Förvara allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning eller skador. Håll allt diskmedel utom räckhåll för barn. Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen. Kontrollera att barn och husdjur inte befinner sig i trumman innan du stänger luckan till produkten. Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du aktiverar det. Allmän säkerhet Använd inte produkten för professionell användning. Produkten är konstruerad för användning i hemmet. Ändra inte produktens specifikationer. Det finns risk för personskador eller skador på produkten. Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på produkten. Det finns risk för explosion eller eldsvåda. Följ säkerhetsanvisningarna på diskmedelsförpackningen för att undvika brännskador på ögon, mun och hals. Kontrollera att du tagit ut alla metallföremål från tvätten. Hårda och vassa material kan skada produkten. Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli hett (endast för frontmatade produkter). Underhåll och rengöring Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget. Använd inte produkten utan filter. Kontrollera att filtren är rätt monterade. En felaktig montering orsakar vattenläckage. Installation Produkten är tung, så var försiktig när du flyttar den. Transportera inte produkten utan transportbultarna. Du kan skada inre komponenter och orsaka läckage eller fel.

4 4 Miljöskydd Installera och anslut inte produkten till nätet om den är skadad. Kontrollera att du tagit bort allt förpackningsmaterial och transportbultar. Se till att produkten inte är ansluten till eluttaget under installationen. Endast en behörig person får utföra el- och vattenanslutningar och installation av produkten. Detta förhindrar risken för skador på produkten eller personer. Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 C. När du installerar produkten på ett mattbelagt golv måste det finnas luftcirkulation mellan produkten och mattan. Ställ in fötterna så att det finns tillräckligt utrymme mellan produkten och mattan. Anslutning av vatten Anslut inte produkten med gamla slangar som redan använts. Använd bara nya slangar. Kontrollera så att du inte skadar vattenslangarna. Anslut inte produkten till nya ledningar eller ledningar som inte har använts på länge. Låt vattnet rinna några minuter och anslut därefter tilloppsslangen. Kontrollera att vattenslangarna och kopplingarna inte läcker när du använder produkten första gången. Elektrisk anslutning Se till att produkten är jordad. Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag. Använd inte flera kontakter eller förlängningssladdar. Risk för brand. Byt inte ut eller ändra strömkabeln. Kontakta servicecentret. Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och kabeln. Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen. Dra inte i strömkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten. Kassera produkten 1. Koppla bort produkten från eluttaget. 2. Klipp av strömkabeln och kassera den. 3. Förstör lucklåset. Detta hindrar barn eller djur från att bli instängda i produkten. Kvävningsrisk föreligger (endast för frontmatade produkter). MILJÖSKYDD Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. Förpackningsmaterial Återvinn material med symbolen. Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl.

5 Ekologiska tips Bidra till vår miljö genom att använda mindre vatten och energi och följ anvisningarna nedan: Ställ in ett program utan förtvätt om du har tvätt som är normalt smutsig Starta alltid ett tvättprogram med full maskin. Använd vid behov fläckborttagningsmedel när du ställer in ett program med låg temperatur. Kontrollera vattenhårdheten i hemmet så att du använder rätt mängd tvättmedel TEKNISK INFORMATION Teknisk information 5 Mått Bredd/Höjd/Djup 600 / 850 / 522 mm Totalt djup 540 mm Elektrisk anslutning: Nätspänning Total effekt Säkring Frekvens 230 V 2200 W 10 A 50 Hz Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av IPX4 skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt. Vattentryck Min 0,5 bar (0,05 MPa) Max 8 bar (0,8 MPa) Vattentillförsel 1) Kallt vatten Max. tvättmängd Bomull 7 kg Centrifugeringshastighet Max 1400 varv/minut (QW ) 1600 varv/minut (QW ) 1) Anslut tilloppsslangen till en vattenkran med 3/4-tums rörgänga.

6 6 Produktbeskrivning PRODUKTBESKRIVNING Arbetsyta 2 Tvättmedelsfack 3 Kontrollpanel 4 Luckhandtag 5 Typskylt 6 Tömningspump 7 Fötter för nivåutjämning av produkten 8 Tömningsslang 9 Ventil för vattenintag 10 Nätkabel 11 Transportbultar 12 Fötter för nivåutjämning av produkten 7 12

7 Tillbehör 7 TILLBEHÖR Skruvnyckel För att ta bort transportbultarna. 2 Plastlock För att stänga igen hålen på baksidan av skåpet när transportbultarna tagits bort. 3 Tilloppsslang med översvämningsskydd För att förhindra eventuella läckage 4 Plastböj För att ansluta tömningsslangen på kanten av en diskho. KONTROLLPANEL Strömbrytare På/Av (Av/På) 2 Programvred 3 Display 4 Start/Paus-knapp (Start/Paus) 5 Knapp för Fördröjd start (Fördröjd Start) 6 Tid-knapp (Snabb) 7 Knapp för extra sköljning (Extra Sköljning) 8 Fläck-knapp (Fläckar) 9 Knapp för reducerad centrifugering (Centr.) 10 Temperatur-knapp (Temp.)

8 8 Kontrollpanel Strömbrytare På/Av 1 Tryck på knappen för att aktivera och avaktivera produkten. En ljudsignal avges när produkten är slås på. Funktionen AUTO Stand-by stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen när: Du inte använder produkten under 5 minuter innan du trycker på knappen 4. Alla inställningar avbryts. Tryck på knappen 1 för att slå på produkten igen. Ställ in tvättprogrammet igen och alla möjliga tillval. Efter fem minuter från tvättprogrammets slut. Se "När programmet är klart". Programvred 2 Vrid vredet för att ställa in ett program. Motsvarande programlampa tänds. Display 3 A B C D Displayen visar: A B Programmets max-temperatur. Standardcentrifugeringshastigheten för valt program. Ingen centrifugering 1) och symbolerna Sköljstopp. C Displaysymboler. 2) Symboler Beskrivning Tvättfas Sköljfaser Centrifugeringsfas Barnlås Luckan kan inte öppnas när symbolen visas. Luckan kan inte öppnas när symbolen blinkar. Vänta några minuter innan du öppnar luckan. Luckan kan öppnas när symbolen släcks. Om programmet är klart men symbolen fortfarande visas: Det finns vatten i trumman. Funktionen Sköljstopp är på. Fördröjd start

9 Kontrollpanel 9 D Programtid När programmet startar minskar tiden i steg om 1 minut. Fördröjd start När knappen Fördröjd start trycks in visar displayen den fördröjda starttiden. Larmkoder Om det är fel på produkten visas felkoder på displayen. Se avsnittet "Felsökning". Err Displayen visar det här meddelandet i några sekunder om: En funktion som inte finns för programmet har ställts in. Program byts under pågående cykel. Kontrollampan för knappen Start/Paus 4 blinkar. När programmet är klart. 1) Endast i programmet Centrifugering/Tömning. 2) Symbolerna visas på displayen när relaterat program eller funktion ställts in. Start/Paus-knappen 4 Tryck på knappen 4 för att starta eller avbryta ett program. Knappen Fördröjd start 5 Tryck på knappen 5 för att fördröja starten av ett program med 30 minuter upp till 20 timmar. Knappen Tidspar 6 Tryck på knappen 6 för att minska programtiden. Tryck en gång för att ställa in "Kortare längd" för lätt smutsade plagg. Tryck två gånger för att ställa in "Extra Quick" för mycket lätt smutsade plagg. Vissa program accepterar bara en av de två funktionerna. Knappen Extra sköljning 7 Tryck på knappen 7 för att lägga till sköljprogram till ett program. Använd den här funktionen för personer som är allergiska mot tvättmedel och i områden när vattnet är mjukt. Fläck-knapp 8 Tryck på knappen 8 för att lägga till fläckfunktionen till ett program. Används för tvätt med mycket svåra fläckar. När funktionen ställs in ska fläckborttagningsmedel hällas i facket. Funktionen lägger till tid till programlängden. Denna funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 C. Centrifugeringsknapp 9 Tryck på den här knappen för att:

10 10 Kontrollpanel Minska den maximala hastigheten på centrifugeringsfasen när ett program ställs in. Displayen visar endast tillgängliga centrifugeringshastigheter med valt program. Avaktivera centrifugeringsfasen. Aktivera funktionen "Sköljstopp". Ställ in den här funktionen för att förhindra att materialen skrynklar. Maskinen tömmer inte när programcykeln är klar. Centrifugeringen är avstängd. Funktionen Sköljstopp är på. Temperaturknapp 10 Tryck på 10 för att ändra den inställda temperaturen. - - = kallt vatten Ljudsignal Ljudsignaler avges när: Du aktiverar produkten. När du avaktiverar produkten. När du trycker på knapparna. När programmet är klart. När ett fel uppstått på produkten. För att avaktivera/aktivera ljudsignalerna ska du trycka på 8 och 7 samtidigt i 6 sekunder. Om ljudsignalerna är avaktiverade kommer de bara att höras när du trycker på knapparna och om ett fel uppstår. Barnlås Den här funktionen hindrar barn från att leka med kontrollpanelen. Aktivera funktionen genom att trycka på knappen 10 och 9 samtidigt tills symbolen visas på displayen. Avaktivera funktionen genom att trycka på knappen 10 och 9 samtidigt tills symbolen släcks. Du kan aktivera funktionen: Innan du trycker på Start/Paus-knappen 4 : Produkten kan inte starta. När du har tryckt på Start/Paus-knappen 4 avaktiveras alla knapparna och programvredet. Funktionen Permanent extra sköljning Med den här funktionen kan du ha funktionen för extra sköljning på permanent när du ställer in ett nytt program. Aktivera funktionen genom att trycka på knappen 6 och 5 samtidigt tills kontrollampan på knappen 7 visas på displayen.

11 Program 11 Avaktivera funktionen genom att trycka på knappen 6 och 5 samtidigt tills kontrollampan på knappen 7 släcks på displayen. PROGRAM Program Temperatur Typ av tvätt max vikt av tvätten Programbeskrivning Funktioner Vit / Kulör Vit och färgad bomull (normalt smutsad tvätt). max. 7 kg Tvätt Sköljningar Lång centrifugering REDUCERAD CENTRI- FUGERING SKÖLJSTOPP FLÄCKAR 1) EXTRA SKÖLJNING TIDSPAR 2) Vit / Kulör + Förtvätt Vit och färgad bomull (hårt smutsad tvätt). max. 7 kg Fördisk Tvätt Sköljningar Lång centrifugering REDUCERAD CENTRI- FUGERING SKÖLJSTOPP EXTRA SKÖLJNING TIDSPAR 2) Extra tyst Vit och färgad bomull (normalt smutsad tvätt). max. 7 kg Tvätt Sköljningar Stopp med vatten i trumman FLÄCKAR 1) EXTRA SKÖLJNING TIDSPAR 2) Syntet 60 - Kall Syntet eller blandade material (normalt smutsad tvätt). max. 3.5 kg Tvätt Sköljningar Kort centrifugering REDUCERAD CENTRI- FUGERING SKÖLJSTOPP FLÄCKAR 1) EXTRA SKÖLJNING TIDSPAR 2) Syntet + Förtvätt Syntet eller blandade material (hårt smutsad tvätt). max. 3.5 kg Fördisk Tvätt Sköljningar Kort centrifugering REDUCERAD CENTRI- FUGERING SKÖLJSTOPP EXTRA SKÖLJNING TIDSPAR 2) Lättstruket 3) Syntetmaterial (normalt smutsad tvätt). max. 3.5 kg Tvätt Sköljningar Kort centrifugering REDUCERAD CENTRI- FUGERING SKÖLJSTOPP EXTRA SKÖLJNING TIDSPAR 2) Fintvätt Fintvätt som akryl, viskos, polyester (normalt smutsad tvätt). max. 3.5 kg Tvätt Sköljningar Kort centrifugering REDUCERAD CENTRI- FUGERING SKÖLJSTOPP FLÄCKAR 1) EXTRA SKÖLJNING TIDSPAR 2)

12 12 Program Program Temperatur Ylle / Siden Centr. / Tömning 4) Typ av tvätt max vikt av tvätten Ylle som går att tvätta i maskin. Ylle och ömtåliga material som ska tvättas för hand med tvättsymbolen "handtvätt". max. 2 kg Alla material Maximal tvättmängd beror på typen av tvätt. Programbeskrivning Tvätt Sköljningar Kort centrifugering Tömning av vatten Centrifugering på maximal hastighet. Sköljning Alla material. En sköljning med tillagd centrifugering Gardiner 40 - Kall Jeans 6) 60 - Kall Snabb Intensiv Min. - 3 kg Super Eco 7) Kall Energispar 8) Program för tvätt av gardiner. Den lägger automatiskt till förtvätt för att få bort dammet från gardinerna. Tillsätt inget tvättmedel i förtvättfacket. max. 2 kg Alla jeansplagg. Jerseyplagg med "high-tech"- material. max. 7 kg Snabbt tvättprogram för lätt smutsad vit/färgäkta bomull och blandmaterial. max. 5 kg Bomull och syntet som är lätt smutsade och bara använda en gång. Blandade material (bomull och syntet). max. 3 kg Vit och färgad bomull (normalt smutsad tvätt). max. 7 kg Fördisk Tvätt Sköljningar Kort centrifugering Tvätt Sköljningar Kort centrifugering Tvätt Sköljningar Kort centrifugering Tvätt Sköljningar Kort centrifugering Tvätt Sköljningar Kort centrifugering Tvätt Sköljningar Lång centrifugering 1) Denna FLÄCK-funktion är inte tillgänglig vid temperaturer under 40 C. Funktioner REDUCERAD CENTRI- FUGERING SKÖLJSTOPP REDUCERAD CENTRI- FUGERING INGEN CENTRIFUGER- ING REDUCERAD CENTRI- FUGERING SKÖLJSTOPP EXTRA SKÖLJNING 5) REDUCERAD CENTRI- FUGERING SKÖLJSTOPP EXTRA SKÖLJNING REDUCERAD CENTRI- FUGERING SKÖLJSTOPP TIDSPAR 2) REDUCERAD CENTRI- FUGERING SKÖLJSTOPP EXTRA SKÖLJNING REDUCERAD CENTRI- FUGERING REDUCERAD CENTRI- FUGERING SKÖLJSTOPP EXTRA SKÖLJNING REDUCERAD CENTRI- FUGERING SKÖLJSTOPP FLÄCKAR EXTRA SKÖLJNING TIDSPAR 2)

13 Innan maskinen används första gången 13 2) om du trycker på knappen 6 två gånger (Extra Quick) rekommenderar vi att du minskar mängden tvätt. Det går att fylla produkten helt men tvättresultatet blir sämre. 3) Tvätt- och centrifugeringsfasen är skonsam för att förhindra att tvätten blir skrynklig. Produkten lägger till ytterligare sköljningar. 4) Standardcentrifugeringshastigheten är inställd för bomull. Ställ in centrifugeringshastigheten. Se till att det går att ställa in den hastigheten med valt program. För att ställa in endast TÖMNING, tryck på INGEN CENTRIFUGERING. 5) Tryck på EXTRA SKÖLJNING för fler sköljningar. Med en låg centrifugeringshastighet sköljer produkten skonsamt och centrifugerar en kort stund. 6) Funktionen Extra sköljning aktiveras automatiskt. 7) Program för minskad tid och reducerad energi- och vattenåtgång. 8) Med det här programmet får du ett bra tvättresultat med minskad energiåtgång. Programmets tvättcykel har förlängts. I ekoprogrammen för bomull kan man bara ställa in Extra snabb. Förbrukningsvärden Program 1) Energiförbrukning (kwh) 2) Vattenförbrukning (liter) Vit bomull 95 C Bomull 60 C Bomull 40 C Syntet 40 C Fintvätt 40 C Ylle / Handtvätt 30 C ) Se displayen för programtiden. 2) Förbrukningsinformationen som visas i den här tabellen är indikativ. Den kan variera beroende på mängden och typen av tvätt, på vattentemperaturen för vattentillförseln och den omgivande temperaturen. Standardprogram för energimärkningens förbrukningsvärden Bomull 60 C ekonomi och bomull 40 C ekonomi är standardbomullsprogram för normalt smutsad bomullstvätt. De är lämpliga för att tvätta normalt smutsad bomullstvätt och de är de effektivaste programmen vad gäller kombinationen energi- och vattenförbrukning för att tvätta den typen av bomullstvätt. De uppfyller EN Den verkliga vattentemperaturen kan skilja sig från den angivna programtemperaturen. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN 1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt för att aktivera tömningssystemet. 2. Häll lite tvättmedel i tvättmedelsfacket för huvudtvätt. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt. Detta tar bort all möjlig smuts från trumman och baljan. ANVÄNDA PRODUKTEN 1. Öppna vattenkranen.

14 14 Fylla på tvätt 2. Sätt i stickkontakten i eluttaget. 3. Tryck på knappen 1 för att slå på produkten. 4. Lägg in tvätten i produkten. 5. Använd rätt mängd tvättmedel och tillsatser. 6. Ställ in och starta rätt program för typen av tvätt och smutsgrad. FYLLA PÅ TVÄTT 1. Öppna luckan till produkten. 2. Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget. Skaka kläderna innan du lägger dem i produkten. Lägg inte i för mycket tvätt i trumman. 3. Stäng luckan. Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan. Det finns risk för vattenläckage eller att tvätten skadas. FYLLA PÅ TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSMEDEL Tvättmedelsfacket för förtvättsfasen, blötläggningsprogrammet och fläckfunktionen. Tillsätt tvättmedlet för förtvätt, blötläggning och fläckborttagning innan programmet startar. Tvättmedelsfacket för tvättfasen. Om du använder flytande tvättmedel lägger du in det precis innan du startar programmet.

15 Fylla på tvättmedel och tillsatsmedel 15 Fack för flytande tillsatsmedel (sköljmedel, stärkningsmedel). Lägg produkten i facket innan du startar programmet. Detta är den högsta nivån för mängden flytande tillsatsmedel. Flik för pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel Vänd den (uppåt eller nedåt) i rätt läge för att använda pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel. Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsprodukternas förpackning. Kontrollera flikens läge 1. Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går. 2. Tryck ner spaken för att ta ut facket. 3. Vänd fliken uppåt om du ska använda pulvertvättmedel. 4. Vänd fliken nedåt om du ska använda flytande tvättmedel. Med fliken i läget NEDÅT: Använd inte geléaktigt eller flytande tvättmedel. Lägg inte i mer flytande tvättmedel än gränsen som visas på fliken. Ställ inte in förtvättsfasen. Ställ inte in funktionen fördröjd start.

16 16 Ställa in och starta ett program 5. Mät upp tvätt- och sköljmedel. 6. Stäng tvättmedelsfacket försiktigt. Se till att fliken inte orsakar en tilltäppning när du stänger facket. STÄLLA IN OCH STARTA ETT PROGRAM 1. Vrid programväljaren. Motsvarande programlampa tänds. 2. Kontrollampan för 4 -knappen blinkar rött. 3. Displayen visar standardtemperaturen och centrifugeringshastigheten. Tryck på motsvarande knappar för att ändra temperaturen och/eller centrifugeringshastigheten. 4. Ställ in tillgängliga funktioner. Kontrollampan för inställd funktion tänds eller så visar displayen tillhörande symbol. 5. Tryck på knappen 4 för att starta programmet. Kontrollampan för 4 -knappen är tänd. Göra paus i ett program 1. Tryck på 4 -knappen. Kontrollampan blinkar. 2. Tryck på 4 -knappen igen. Tvättprogrammet fortsäter. Avbryta ett program 1. Tryck på 1 -knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten. 2. Tryck på 1 -knappen igen för att slå på produkten. Du kan nu ställa in ett nytt tvättprogram. Produkten tömmer inte ut vattnet. Ändra en funktion Du kan bara ändra vissa funktioner innan de satts igång. 1. Tryck på 4 -knappen. Kontrollampan blinkar. 2. Ändra den inställda funktionen. Ställ in fördröjd start 1. Tryck på 5 -knappen flera gånger tills antalet minuter eller timmar visas på displayen. Motsvarande symboler tänds. 2. Tryck på 4 -knappen. Produkten startar nedräkningen till den fördröjda starten. När nedräkningen är klar startar programmet automatiskt. Innan du trycker på 4 -knappen för att starta produkten kan du avbryta eller ändra inställningen av den fördröjda starten. Avbryta den fördröjda starten 1. Tryck på 4 -knappen. Motsvarande kontrollampa blinkar. 2. Tryck på 5 -knappen flera gånger tills displayen visar 0'.

17 När programmet är klart Tryck på 4 -knappen. Programmet startar. Öppna luckan. Produktens lucka är låst medan ett program eller fördröjd start pågår. Öppna produktens lucka: 1. Tryck på 4 -knappen. Symbolen för lucklåset släcks. 2. Öppna luckan till produkten. 3. Stäng produktens lucka och tryck på 4 -knappen. Programmet eller den fördröjda starten fortsätter. Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög förblir symbolen tänd och du kan inte öppna luckan. Gör enligt följande för att öppna luckan: 1. Stäng av produkten. 2. Vänta några minuter. 3. Kontrollera att det inte finns något vatten i trumman. Om du stänger av produkten måste du ställa in programmet igen. NÄR PROGRAMMET ÄR KLART Produkten stannar automatiskt. Ljudsignalen låter. tänds på displayen. Kontrollampan för Start/Paus-knappen 4 släcks. Symbolen för lucklåset släcks. Tryck på knappen 1 för att stänga av produkten. Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten. När du slår på produkten igen visas slutet på det senast inställda programmet på displayen. Vrid programväljaren för att ställa in ett program. Ta ut tvätten ur produkten. Kontrollera att trumman är tom. Låt luckan stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt. Stäng vattenkranen. Tvättprogrammet är klart men det finns vatten i trumman: Trumman roterar regelbundet för att undvika att tvätten skrynklas. Luckan förblir låst. Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan. För tömning av vattnet: 1. Sänk vid behov centrifugeringshastigheten. 2. Tryck på Start/Paus-knappen 4. Produkten tömmer ut vattnet och centrifugerar. 3. När programmet är klart och symbolen med lucklås släcks kan du öppna luckan. 4. Stäng av produkten. Produkten töms och centrifugerar automatiskt efter cirka 18 timmar.

18 18 Råd och tips RÅD OCH TIPS Fylla på tvätt Dela in tvätten i: vittvätt, kulörtvätt, syntetmaterial, ömtåliga material och ylle Följ tvättanvisningarna som finns på tvätmärkningen. Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans. Vissa färgade plagg kan missfärgas i första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första gångerna. Stäng örngott, blixtlås, hakar och tryckknappar. Knyt skärp. Töm alla fickor och veckla ut plaggen. Vänd ut och in på flerfärgade plagg, ylle och plagg med tryck. Ta bort svåra fläckar. Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel. Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna eller lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott. Tvätta inte i produkten: Tvätt utan fåll eller med snitt Behåar med metallbygel. Tvätta små plagg i en tvättpåse. En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen. Om detta händer, justera plaggen manuellt i baljan och starta centrifugeringsfasen igen. Svåra fläckar Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar. Vi rekommenderar att du tar bort dessa fläckar innan du lägger in plaggen i produkten. Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material. Tvättmedel och tillsatser Använd endast tvättmedel och tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Blanda inte olika sorters tvättmedel. För miljöns skull ska du inte använda mer diskmedel än nödvändigt. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till dessa produkter. Använd rätt produkter för materialets typ och färg, programtemperatur och smutsgrad. Ställ inte in förtvättsfasen om du använder flytande tvättmedel. Om produkten inte har ett tvättmedelsfack med luckenheten tillsätter du det flytande tvättmedlet med en doseringsboll. Vattenhårdhet Om vattenhårdheten där du bor är hög eller medelhög rekommenderar vi att du använder en vattenavhärdare för tvättmaskiner. I områden där vattenhårdheten är mjuk behövs ingen vattenavhärdare. Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårdheten där du bor. Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkterna. Motsvarande skalor mäter vattenhårdheten: Tyska grader ( dh). Franska grader ( TH).

19 Underhåll och rengöring 19 mmol/l (millimol per liter - en internationell enhet för vattnets hårdhetsgrad). Clarke-grader. Vattenhårdhetstabell Nivå Typ Vattenhårdhet dh T.H. mmol/l Clarke 1 mjukt medel hårt mycket hårt > 21 > 37 >3.7 >25 UNDERHÅLL OCH RENGÖRING VARNING Koppla loss produkten från eluttaget innan du rengör den. Avkalkning Vattnet vi använder innehåller kalk. Använd vid behov en vattenavhärdare för att ta bort kalk. Använd en specialprodukt avsedd för tvättmaskiner. Följ anvisningarna på tillverkarens förpackning. Gör detta separat från tvätten. Utvändig rengöring Rengör produkten bara med tvål och varmt vatten. Torka alla ytor noga. FÖRSIKTIGHET Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter. Underhållstvätt Vid programmen med låg temperatur kan det hända att det blir kvar lite tvättmedel i trumman. Kör en underhållstvätt med jämna mellanrum. För att göra detta: Ta ut tvätten ur trumman. Välj det hetaste bomullsprogrammet Använd rätt mängd pulvertvättmedel med biologiska egenskaper. Efter varje tvätt ska luckan stå öppen ett tag för att undvika att mögel och otrevliga lukter bildas.

20 20 Underhåll och rengöring Lucktätning Undersök tätningen regelbundet och ta bort alla föremål från innerdelen. Trumma Undersök trumman regelbundet för att förhindra kalkbildning och rostpartiklar. Använd bara specialprodukter för att ta bort rostpartiklar från trumman. För att göra detta: Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål. Starta ett kort program för bomull vid max temperatur med en liten mängd tvättmedel. Tvättmedelsfack Rengöring av facket: 1. Tryck på spaken Dra ut facket Ta bort den övre delen av facket för flytande tillsatser. 4. Rengör alla delar med vatten.

21 Underhåll och rengöring Rengör tvättmedelsfackets fördjupning med en borste. 6. Sätt tillbaka tvättmedelsfacket i fördjupningen. Tömningspump Undersök tömningspumpen regelbundet och se till att den är ren. Rengör pumpen om: Produkten tömmer inte ut vattnet. Trumman kan inte snurra. Produkten avger ett ovanligt ljud p.g.a. att tömningspumpen är blockerad. Displayen visar en larmkod på grund av problemet med vattentömning. VARNING 1. Koppla bort produkten från eluttaget. 2. Ta inte loss nålfällan medan produkten är igång. Rengör inte tömningspumpen om vattnet i produkten är hett. Vattnet måste vara kallt innan du rengör tömningspumpen. Rengöring av tömningspumpen: 1. Öppna luckan till tömningspumpen. 2. Sätt en behållare under tömningspumpens fördjupning, för att samla upp vattnet som rinner ut. 3. Tryck på de två knopparna och dra tömningsledningen framåt så att vattnet kan rinna ut. 4. När behållaren är fylld med vatten, sätt tillbaka tömningsledningen och töm behållaren. Upprepa steg 3 och 4 så många gånger som behövs tills inget vatten rinner ut från tömningspumpen.

22 22 Underhåll och rengöring 5. Dra tillbaka tömningsledningen och vrid nålfällan för att ta bort den Ta bort ludd och föremål från pumpen. 7. Se till att pumphjulet kan snurra. Om det inte gör det ska du kontakta kundtjänst Rengör nålfällan under en vattenkran och sätt tillbaka det i pumpen i de speciella spåren. 9. Var noga med att dra åt nålfällan ordentligt för att förhindra läckage. 10. Stäng pumpluckan. Tilloppsslangens filter och ventilfiltret Det kan vara nödvändigt att rengöra filtren när: Produkten inte fylls med vatten. Produkten fylls med vatten länge.

23 Underhåll och rengöring 23 Kontrollampan på 4 -knappen blinkar och tillhörande larm visas på displayen. Se avsnittet "Felsökning". VARNING Koppla bort produkten från eluttaget. För att rengöra filtren i tilloppsslangen: 1. Stäng vattenkranen. 2. Ta loss tilloppsslangen från vattenkranen. 3. Rengör filtret i tilloppsslangen med en styv borste. 4. Ta loss tilloppsslangen bakom produkten. 5. Rengör filtret i ventilen med en styv borste eller en handduk. 6. Sätt tillbaka tilloppsslangen. Kontrollera att anslutningarna är helt täta för att undvika läckage. 7. Öppna vattenkranen Nödtömning Produkten kan inte tömma ut vattnet på grund av ett fel. Om detta händer, gå igenom stegen (1) till (6) i "Rengöring av tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov. Sätt tillbaka tömningsledningen och stäng luckan till tömningspumpen. När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningssystemet aktiveras igen. 1. Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt. 2. Starta programmet för att tömma ut vattnet. Åtgärder vid frysrisk Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan vara mindre än 0 C, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen, 1. Koppla bort produkten från eluttaget. 2. Stäng vattenkranen. 3. Ta bort tilloppsslangen

24 24 Felsökning 4. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen. 5. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsförfarandet 6. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen. VARNING Se till att temperaturen är över 0 C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer. FELSÖKNING Produkten startar inte eller upphör att fungera. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellen). Kontakta kundtjänst om du inte kan lösa problemet. Då vissa problem uppstår hörs en ljudsignal och displayen visar en larmkod: - Produkten fylls inte med vatten. - Produkten tömmer inte ut vattnet. - Produktens lucka är öppen eller är inte ordentligt stängd. - Översvämningsskyddet är aktiverat. VARNING Avaktivera produkten innan du utför kontrollerna. Problem Möjlig orsak Möjlig lösning Produkten fylls inte Vattenkranen är stängd. Öppna vattenkranen. med vatten. Tilloppsslangen är skadad. Kontrollera att tilloppsslangen inte är skadad. Produkten tömmer inte ut vattnet. Filtren i tilloppsslangen är igentäppt. Vattenkranen är blockerad eller belagd med kalk. Tilloppsslangen är inte rätt ansluten. Vattentrycket är för lågt. Tömningsslangen är skadad. Filtret i tömningspumpen är igensatt. Tömningsslangen är inte rätt ansluten. Ett tvättprogram utan tömningsfas har ställts in. Funktionen Sköljstopp är på. Rengör filtren Se "Underhåll och rengöring". Rengör vattenkranen. Kontrollera att anslutningen är korrekt. Kontakta berörd myndighet. Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad. Rengör filtret i tömningspumpen Se "Underhåll och rengöring". Kontrollera att anslutningen är korrekt. Ställ in tömningsprogrammet. Ställ in tömningsprogrammet.

25 Felsökning 25 Problem Möjlig orsak Möjlig lösning Produktens lucka är öppen eller är inte ordentligt stängd. Stäng luckan ordentligt. Översvämningsskyddet är aktiverat. Centrifugeringsfasen fungerar inte. Programmet startar inte. Det är vatten på golvet. Du kan inte öppna luckan till produkten. Produkten avger ett konstigt ljud. Produkten fylls med vatten och töms omedelbart. Centrifugeringsfasen är avstängd. Filtret i tömningspumpen är igensatt. Balansproblem med tvätten. Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget. En säkring har löst ut i husets säkringsskåp. Du har inte tryckt på knappen 4. Fördröjd start är inställd. Barnlåset är aktiverat. Läckage från kopplingarna i vattenslangarna. Läckage från tömningspumpen. Tömningsslangen är skadad. Tvättprogrammet pågår. Det finns vatten i trumman. Produkten står inte i våg. Du har inte tagit bort förpackningen och/eller transportbultarna. Mycket liten tvättmängd. Tömningsslangens ände sitter för lågt. Gör produkten strömlös Stäng vattenkranen. Kontakta servicecentret. Ställ in centrifugeringsprogrammet. Rengör filtret i tömningspumpen Se "Underhåll och rengöring". Justera plaggen manuellt i baljan och starta centrifugeringsfasen igen. Sätt i stickkontakten. Byt ut säkringen. Tryck på 4 -knappen. Avbryt den fördröjda starten om du vill starta programmet direkt. Avaktivera barnlåset. Kontrollera att kopplingarna är åtdragna. Kontrollera att filtret i tömningspumpen är åtdraget. Kontrollera att tilloppsslangen inte är skadad. Låt tvättprogrammet gå klart. Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet. Justera produktens nivå. Se "Installation". Ta bort förpackningen och/eller transportbultarna. Se "Installation". Fyll på mer tvätt i trumman. Kontrollera att tömningsslangen är ställt i rätt läge.

26 26 Installation Problem Möjlig orsak Möjlig lösning Tvättresultaten är inte tillfredsställande. För lite eller felaktigt tvättmedel har använts. Du har inte tagit bort svåra fläckar innan du tvättar tvätten. Fel temperatur har ställts in. För stor tvättmängd. Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar. Kontrollera att du ställer in rätt temperatur. Minska tvättmängden. Sätt på produkten efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts. Kontakta kundtjänst om problemet uppstår igen. Kontakta kundtjänst om andra larmkoder visas på displayen. INSTALLATION Uppackning 1. Använd handskarna. Avlägsna den utvändiga filmen. Använd en kniv vid behov. 2. Avlägsna kartonglocket. 3. Avlägsna frigolitemballaget.

27 Installation Avlägsna den invändiga filmen. 5. Öppna luckan och ta ut alla plagg ur trumman. 6. Lägg en av frigolitemballagedelarna på golvet bakom produkten. Sätt försiktigt ner produkten med baksidan på den. Kontrollera så att du inte skadar slangarna. 7. Ta bort frigolitskyddet från undersidan. 8. Dra upp produkten till upprätt position. 1 2

28 28 Installation 9. Ta loss strömkabeln och tömningsslangen ur slanghållarna. 10. Skruva loss de tre bultarna. Använd nyckeln som medföljer produkten. 11. Dra ut distanserna av plast. 12. Sätt plastlocken i hålen. Du hittar dessa lock i påsen med bruksanvisningen. Vi rekommenderar att du behåller förpackningen och transportbultarna till när du ska flytta produkten. Om produkten levereras på vintern när det är minusgrader, Förvara den i rumstemperatur i 24 timmar innan den används första gången.

29 Installation 29 Placering och avvägning Installera produkten på ett plant och hårt golv. Se till att mattor inte hindrar luftcirkulationen under produkten. Kontrollera att produkten inte vidrör någon vägg eller enhet. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån. En korrekt justering av produktnivån förhindrar att produkten vibrerar, bullrar och flyttas när den används. x4 Produkten måste vara i våg och stabil. FÖRSIKTIGHET Justera inte nivån genom att sätta kartong, trä eller motsvarande material under produktens fötter. Tilloppsslang Anslut slangen till produkten. Vänd tilloppsslangen endast vänster eller höger. Lossa ringmuttern och ställ in den i rätt läge. 45 O 20 O

30 30 Installation Anslut tilloppsslangen för kallvatten till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga. FÖRSIKTIGHET Kontrollera att det inte finns några läckor i kopplingarna. Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangen är för kort. Kontakta kundtjänst för byte av tilloppsslangen. Vattensäkring A Tilloppsslangen har en vattensäkring. Säkringen förhindrar att vatten läcker in i slangen på grund av dess naturliga åldrande. Den röda delen i A-fönstret visar detta fel. Om detta inträffar, stäng vattenkranen och kontakta kundtjänst för att få slangen utbytt. Tömning av vattnet Det finns olika sätt att ansluta tömningsslangen: Med plastböjen.

31 31 På kanten av en diskho. Se till att plastböjen inte kan flytta på sig när produkten töms. Anslut plastböjen till vattenkranen eller väggen. Till ett stigrör med ett ventilationshål. Se bilden. Direkt in i ett tömningsrör på en höjd av minst 60 cm och högst 100 cm. Änden på tömningsslangen måste alltid vara ventilerad, dvs. tömningsrörets innerdiameter måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter. Utan plastböjen. Till en diskhos avloppsmuff. Se bilden. Sätt in tömningsslangen i avloppsmuffen och dra åt den med en klämma. Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindrar att återstående partiklar går in i produkten från diskhon. Direkt till ett inbyggt avloppsrör i rummets vägg och dra åt den med en klämma. Du kan förlänga tömningsslangen till högst 400 cm. Kontakta kundtjänst för den andra tömningsslangen och förlängningen.

32 A

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1282 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1282 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten

Electrolux EWF 1687 HDW. Inköpt: 2013 Elgiganten Electrolux EWF 1687 HDW Inköpt: 2013 Elgiganten Program Temperaturområde Vit-/Kulörtvätt 90 C - kall Bomull Eco 60 C 40 C Syntettvätt 60 C - kall Fintvätt 40 C kall Ylle-/Handtvätt 40 C kall Jeans 60 C

Läs mer

QW QW SV Bruksanvisning

QW QW SV Bruksanvisning QW 147272 QW 167272 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1076 TF 1278

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1076 TF 1278 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1076 TF 1278 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tvättprogram _ 6 Förbrukningsvärden _ 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

QW QW SV Bruksanvisning

QW QW SV Bruksanvisning QW 147381 QW 167381 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin QW T

Bruksanvisning Tvättmaskin QW T SV Bruksanvisning Tvättmaskin QW 14062 T 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAMÖVERSIKT...7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...9

Läs mer

EWT 1264TDW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWT 1264TDW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWT 1264TDW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT...

Läs mer

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF1676GHW SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1474

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1474 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1474 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

QW SV Bruksanvisning

QW SV Bruksanvisning QW 148591 SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................

Läs mer

FW32B6120. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

FW32B6120. SV Tvättmaskin Bruksanvisning FW32B6120 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN... 6 5. PROGRAMÖVERSIKT...

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1265

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1265 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1265 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner 7 Säkerhetsinformation

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin QW146671

Bruksanvisning Tvättmaskin QW146671 SV Bruksanvisning Tvättmaskin QW146671 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAMÖVERSIKT...7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...8

Läs mer

QW 16850 HT. SV Bruksanvisning

QW 16850 HT. SV Bruksanvisning QW 16850 HT SV Bruksanvisning 2 www.husqvarna-electrolux.se INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...................................................

Läs mer

EWF 8000 W SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING

EWF 8000 W SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING EWF 8000 W...... SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...............................................

Läs mer

EWF 7000W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 7000W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 7000W1 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAMÖVERSIKT... 7

Läs mer

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1261 SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig

Läs mer

GETTING STARTED? EASY.

GETTING STARTED? EASY. User Manual GETTING STARTED? EASY. SV Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1284 SÄKERHETSINFORMATION Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av produkten. Tillverkaren är inte ansvarig

Läs mer

EWG 4168 FW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 24

EWG 4168 FW... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 24 EWG 4168 FW...... DA VASKEMASKINE BRUGSANVISNING 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 24 24 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION............................................... 25 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER..............................................

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin QW

Bruksanvisning Tvättmaskin QW SV Bruksanvisning Tvättmaskin QW 167382 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 8 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...12

Läs mer

EWF 8000 W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 8000 W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 8000 W1 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...10

Läs mer

EWP 1475 THW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWP 1475 THW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWP 1475 THW SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...9

Läs mer

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257

Bruksanvisning. Tvätt-torkmaskin KT 4257 Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin KT 4257 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Kontrollpanel _ 5 Tillvalsfunktioner _ 6 Program 7 Förbrukningsvärden

Läs mer

4. KONTROLLPANELEN. 4.1 Beskrivning av kontrollpanelen. 4.2 Display A B C K J D E F

4. KONTROLLPANELEN. 4.1 Beskrivning av kontrollpanelen. 4.2 Display A B C K J D E F 38 www.electrolux.com 4. KONTROLLPANELEN 4.1 Beskrivning av kontrollpanelen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 1 Strömbrytare På/Av (On/Off) 2 Programväljare 3 Touch-kontroll för Reducerad centrifugering (Centrifugering)

Läs mer

EWF 9000 W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 9000 W1. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 9000 W1 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 7 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...10

Läs mer

EWW 1686 HDW... SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING

EWW 1686 HDW... SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING EWW 1686 HDW...... SV TVÄTT-TORKMASKIN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION................................................ 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...............................................

Läs mer

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin

QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin QW 12676 - QW 14676 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16851HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 11 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 147312W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

EWF 1696 CWW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 1696 CWW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 1696 CWW SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 8 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...10

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16970HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...8 5. PROGRAM... 12 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...16

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1473 Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1473 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Säkerhetsföreskrifter _ 3 Åtgärder vid frysrisk 4 Miljöskydd _ 4 Produktbeskrivning 5 Tekniska data _ 6 Installation 6 Säkerhetsinformation

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W

bruksanvisning Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W bruksanvisning Tvättmaskin Steam System EWF 147580 W EWF 167580 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 168540 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 168540 W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 168540 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W bruksanvisning Tvättmaskin EWT 126450 W 2 electrolux 1 2 1. Kontrollpanel 2. Lockhandtag 3. Filterlucka 4. Spak för att flytta produkten 5. Justerbara fötter 3 4 5 Kontrollpanelen 1 2 3 4 5 6 1. Programväljare

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 14781 W - EWF 16781 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX L 64855L

Din manual AEG-ELECTROLUX L 64855L Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX L 64855L. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

QW Bruksanvisning Tvättmaskin

QW Bruksanvisning Tvättmaskin QW 16694 Bruksanvisning Tvättmaskin 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig att noga läsa igenom denna bruksanvisning.

Läs mer

QW Bruksanvisning Tvättmaskin USER MANUAL

QW Bruksanvisning Tvättmaskin USER MANUAL QW146374 SV Bruksanvisning Tvättmaskin USER MANUAL 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 4 3. INSTALLATION...5 4. PRODUKTBESKRIVNING... 10 5. KONTROLLPANELEN... 11 6. VRED

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W bruksanvisning Tvättmaskin EWH 147310 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 Personliga

Läs mer

UFW58K9164. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

UFW58K9164. SV Tvättmaskin Bruksanvisning UFW58K9164 SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 8 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...10

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1482 E

Bruksanvisning. Tvättmaskin TF 1482 E Bruksanvisning Tvättmaskin TF 1482 E Innehåll Säkerhetsinformation 2 Åtgärder vid frysrisk _ 4 Miljöskydd 4 Produktbeskrivning 5 Tekniska data 5 Installation 6 När maskinen används första gången 9 Egna

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W

bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W bruksanvisning Tvättmaskin EWN 148640 W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600

Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic. sv-se. M.-Nr. 09 579 600 Extra programpaket: Baby Barn & hygien Eco Home XL Medic sv-se M.-Nr. 09 579 600 Innehållsförteckning Välja program...3 Programpaket....4 Centrifugering...5 Programöversikt...6 Programförlopp...10 Tvättmedel...12

Läs mer

EWF 1498 CWW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning

EWF 1498 CWW. SV Tvättmaskin Bruksanvisning EWF 1498 CWW SV Tvättmaskin Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 8 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...11

Läs mer

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ).

Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Vrid programvalsratten till Off ( O ). Torktumlarens funktion Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika avsnitten i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling -

Läs mer

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16730HT

Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16730HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin QW16730HT 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...7 4. KONTROLLPANELEN...7 5. PROGRAM... 10 6. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN...14

Läs mer

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016

Din manual SIEMENS WI14S440EU http://sv.yourpdfguides.com/dref/3656016 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WI14S440EU. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Torktumlarens funktion

Torktumlarens funktion Torktumlarens funktion Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

L8FBL842E. Bruksanvisning Tvättmaskin USER MANUAL

L8FBL842E. Bruksanvisning Tvättmaskin USER MANUAL L8FBL842E SV Bruksanvisning Tvättmaskin USER MANUAL 2 www.aeg.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...4 3. INSTALLATION... 5 4. PRODUKTBESKRIVNING...9 5. KONTROLLPANELEN...11

Läs mer

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504

Din manual ZANUSSI FLS1024C http://sv.yourpdfguides.com/dref/661504 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FLS1024C. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan.

KÖRA ETT PROGRAM. Placera tvätten löst i trumman för ett jämnt torkresultat. Stäng sedan luckan. KÖRA ETT PROGRAM Mer information återfinns i den separata bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan torktumlas vid låg torktemperatur Kan torktumlas Sortera tvätten

Läs mer

Fördelar. Produktegenskaper. Tvättmaskiner EWF1486ODW

Fördelar. Produktegenskaper. Tvättmaskiner EWF1486ODW Tvättmaskiner Green Range A+++-10% med varmvattenanslutning för mindre energiförbrukning och Time Manager som anpassar programmen efter dina behov. Maskinen har hög kapacitet 8 kg och tvättar även mindre

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX L74959 http://sv.yourpdfguides.com/dref/811615

Din manual AEG-ELECTROLUX L74959 http://sv.yourpdfguides.com/dref/811615 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX L74959. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning FT 272 / FT 274

Bruksanvisning FT 272 / FT 274 Bruksanvisning FT 272 / FT 274 1 Varningar Allmän säkerhet Placera aldrig maskinen på en matta. Det kan leda till att luft inte får passera på maskinens undersida och att elektriska komponenter överhettas.

Läs mer

EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDP7000W SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...5 3. PRODUKTBESKRIVNING...6 4. KONTROLLPANEL...7 5. PROGRAMÖVERSIKT... 8 6. TILLVALSFUNKTIONER...

Läs mer

bruksanvisning Tvättmaskin EWF W

bruksanvisning Tvättmaskin EWF W bruksanvisning Tvättmaskin EWF 127440 W 2 electrolux INNEHÅLL Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel 5 När

Läs mer

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Tvättmaskin. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Tvättmaskin VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Bäste kund! Gratulerar till din nya tvättmaskin från Cylinda. Den här maskinen representerar något av det främsta på

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin DI 4536

Bruksanvisning. Diskmaskin DI 4536 Bruksanvisning Diskmaskin DI 4536 Innehåll Säkerhetsinformation _ 2 Kontrollpanel 3 Diskprogram 4 Användning av produkten _ 5 Att ställa in vattenavhärdaren _ 5 Användning av avhärdningssalt 6 Användning

Läs mer

Din manual SAMSUNG P1401 http://sv.yourpdfguides.com/dref/788388

Din manual SAMSUNG P1401 http://sv.yourpdfguides.com/dref/788388 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG P1401. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

SVENSKA Bruksanvisning Sida 3 NORSK Bruksanvisning Side 20 DANSK Brugervejledning Side 37 SUOMI Käyttöohje Sivu 54 ENGLISH Instructions for use Page

SVENSKA Bruksanvisning Sida 3 NORSK Bruksanvisning Side 20 DANSK Brugervejledning Side 37 SUOMI Käyttöohje Sivu 54 ENGLISH Instructions for use Page SVENSKA Bruksanvisning Sida 3 NORSK Bruksanvisning Side 20 DANSK Brugervejledning Side 37 SUOMI Käyttöohje Sivu 54 ENGLISH Instructions for use Page 71 2 INNEHÅLL INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA TVÄTTEN

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer

QB6045. SV Bruksanvisning

QB6045. SV Bruksanvisning QB6045 SV Bruksanvisning INNEHÅLL SVENSKA 47 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.................................................. 48 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................... 49

Läs mer

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799

Din manual SIEMENS WS12X462BY http://sv.yourpdfguides.com/dref/3655799 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SIEMENS WS12X462BY. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin DC 2415

Bruksanvisning. Diskmaskin DC 2415 Bruksanvisning Diskmaskin DC 2415 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Produktbeskrivning 4 Kontrollpanel _ 5 Användning av produkten 6 Användning av avhärdningssalt _ 6 Användning av diskmedel och sköljmedel

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F

Bruksanvisning. Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Bruksanvisning Tvättmaskin EURONOVA 1000 WA 355/10/F Innehållsförteckning INSTALLATION Säkerhetsanvisningar Tvättmaskinsbekrivning Transportsäkringar Hjulvagga: tvätt position - mobil position Elektrisk

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43

SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43 30105896S.fm Page 3 Monday, July 3, 2006 5:28 PM SVENSKA Bruksanvisning Sidan 4 NORSK Bruksanvisning Side 17 DANSK Brugsanvisning Side 30 SUOMI Käyttöohje Sivu 43 3 30105896S.fm Page 4 Monday, July 3,

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin DI9127 DI9127X

Bruksanvisning. Diskmaskin DI9127 DI9127X Bruksanvisning Diskmaskin DI97 DI97X Innehåll Säkerhetsföreskrifter Kontrollpanel 3 Program _ 4 Tillvalsfunktioner 5 Innan maskinen används första gången 5 Daglig användning _ 7 Råd och tips _ 8 Underhåll

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-S NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:12 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN LUCKA FÖRE DEN FÖRSTA TVÄTTEN FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

Läs mer

Tvättning. Tvättning

Tvättning. Tvättning Om tvättmaskinen Gratulera - Du har valt en modern hushållsmaskin från Bosch med hög kvalitet. Tvättmaskinen kännetecknas av låg energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna

Läs mer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll. Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutning av el och vatten Första tvättcykeln Tekniska data

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll. Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutning av el och vatten Första tvättcykeln Tekniska data Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutning av el och vatten Första tvättcykeln Tekniska data Beskrivning av tvättmaskinen, 4-5 Kontrollpanel Display Hur

Läs mer

QW HT. Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin USER MANUAL

QW HT. Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin USER MANUAL QW 16971 HT SV Bruksanvisning Tvätt-torkmaskin USER MANUAL 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3. INSTALLATION... 7 4. PRODUKTBESKRIVNING...14 5. KONTROLLPANELEN...15

Läs mer

991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639)

991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639) Spisfläkt Nova 991.0358.135/126030/2014-11-11 (11639) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehåll Installation, 2 Uppackning och nivellering Att ansluta el- och vattenförsörjningar Första tvättprogrammet Tekniska data Beskrivning av tvättmaskinen och hur att starta

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QW828H http://sv.yourpdfguides.com/dref/838235

Din manual HUSQVARNA QW828H http://sv.yourpdfguides.com/dref/838235 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING

...... EDHP68531DW SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING EDHP68531DW...... SV TORKTUMLARE BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER............................................... 3 2. PRODUKTBESKRIVNING..................................................

Läs mer

Spiskåpa SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7

Spiskåpa SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 394 12 SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7 991.0292.876/125675/2013-10-23 (5406) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet

Läs mer

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen.

MASKINFUNKTION. Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. MASKINFUNKTION Mer information (inklusive felsökning och service) finns i de olika kapitlen i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymboler Torktumla inte Lämplig för torktumling - vid låga

Läs mer

EWM 1000 ALLMÄN SPECIFIKATION

EWM 1000 ALLMÄN SPECIFIKATION EWM 1000 ALLMÄN SPECIFIKATION TSE-N / A.S. 1 EWM 1000 Allmänna egenskaper Helt elektroniskt reglerad Elförsörjning: 220/240 V 50/60 Hz (konfigurerbart) Tvättsystem: Traditionellt eller Eco ball Carboran

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL-Domino_S.fm Page 1 Friday, August 25, 2006 5:58 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN INNAN DEN FÖRSTA

Läs mer

SÄKERHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG

SÄKERHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning, i installationsguiden

Läs mer

1 / 8 SUNDA ALLIANCE 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda Alliance är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten har transformator för reglering av centralfläkt samt möjligheter till

Läs mer

bruksanvisning FT 5176 Dokumentnummer 2820524119_SV/ 12-03-15.(14:45)

bruksanvisning FT 5176 Dokumentnummer 2820524119_SV/ 12-03-15.(14:45) bruksanvisning FT 5176 Dokumentnummer 2820524119_SV/ 12-03-15.(14:45) 1 Allmänna säkerhetsanvisningar Avsnitten inkluderar säkerhetsanvisningar som kan bidra till att förhindra personskador och materialskador.

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-frys KF2401

Bruksanvisning. Kyl-frys KF2401 Bruksanvisning Kyl-frys KF2401 Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Innan maskinen används första gången _ 3 Daglig användning 4 Råd och tips _ 4 Underhåll och rengöring _ 5 Felsökning 6 Teknisk information

Läs mer

Bruksanvisning Diskmaskin QB6052W QB6052X

Bruksanvisning Diskmaskin QB6052W QB6052X SV Bruksanvisning Diskmaskin QB6052W QB6052X 2 INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER...4 3. PRODUKTBESKRIVNING...5 4. KONTROLLPANELEN...6 5. PROGRAM... 7 6. INSTÄLLNINGAR...8 7.

Läs mer

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI

HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI HELKAMA HPKT1262D HELKAMA HPKT1472D SE FI Tack för att du valde en Helkama tvättmaskin. Vi vet att den kommer att tjäna dig troget och tvätta dina kläder på ett säkert sätt, till och med ömtåliga plagg,

Läs mer

TORKTUMLARENS FUNKTION

TORKTUMLARENS FUNKTION TORKTUMLARENS FUNKTION Ytterligare information (inklusive felsöknings- och serviceanvisningar) finns i relevant avsnitt i bruksanvisningen. Sortera tvätten efter klädvårdssymbolerna Torktumla inte Kan

Läs mer

Underhåll och rengöring

Underhåll och rengöring Miljövänlig avfallshantering Underhåll och rengöring Underhåll och rengöring Kundtjänst Lämna förpackningen till återvinningscentralen. Denna enhet är märkt i enlighet med der europeiska direktivet 2012/19/EU

Läs mer

Din manual SAMSUNG Q1435 http://sv.yourpdfguides.com/dref/785785

Din manual SAMSUNG Q1435 http://sv.yourpdfguides.com/dref/785785 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG Q1435. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning FT 262 / FT 264

Bruksanvisning FT 262 / FT 264 Bruksanvisning FT 262 / FT 264 1 Viktiga säkerhetsanvisningar I det här avsnittet finns säkerhetsanvisningar som hjälper dig att skydda dig från risk för personskada eller skada på egendom. Om du underlåter

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer