IAPPH. Rm "u"r, nnt. to*" l\t. ",ä4ö. 1STORISK RO,o _. r'a :\. l.. - *r. Apropå, Ny regcrnertschcf på I 19, Studiebesöh SÄpO, Nledlernmarnas.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IAPPH. Rm "u"r, nnt. to*" l\t. ",ä4ö. 1STORISK RO,o _. r'a :\. l.. - *r. Apropå, Ny regcrnertschcf på I 19, Studiebesöh SÄpO, Nledlernmarnas."

Transkript

1 Årg,10 IAPPH a.1 r'a :\. l.. - *r l\t nnt ",ä4ö F to*" 1STORISK RO,o _ Rm "u"r, Resernlfita/Jsiilltktp.t inotrhoxe ml?t \i kt igtlti,,tot.iska tu,ut ti!l I:D ml o.h R\ssa d i sl trt på n1.i. Apropå, Ny regcrnertschcf på I 19, Studiebesöh SÄpO, Nledlernmarnas sida, Skjrrtoff spalt, ROSINS aktivitetcr i höst

2 Apropå Rosinmedlemmar...l Så lrevligr att iå,skiva ert Appropå så hiir mitt i sommarcn. Jag har fortfarande en vecka kvar_ på semestem och :ir i flyttbestyr _jag och Maria flyttar in i en lägenher till dess att vi fått hus och sornmå$tuga sålda och kan bestämma var vi vill slå ner vå.zr bopålar. Det iir ganska fantastiskt hur mycket grejer man samlar på sig och det är skönt art få flytren som legitimt skäl att;s; i pryl högarna. Jag vet att vi hade en mycket fin avslutning på våren med vfu kigshistoriska resa tili nofa Finland och Ryssland. Ston tack rill Hany och alla inblandadel Jag och Rolf Bergström har besökt K4 inför polcirkelövningen och cle har laddat för en fantastiskt fin övning. Men först har vi marinövningen på Maf ören. Diirefter överlevnadsövning bffmark (höstfjätlmarsch) och i direkt an, slutning till den har vi Polcirkelövningen på K4 Arvidsjaur (vilken i åf gäsras av fler fö$andschefer än på många år). I seplember besöker vi ingenjörbatatonen och har utbildnins i att bygga olika typer av bro och f:irja. I oktober invigs SVEROF nona utbildniigsplatrforrn i Boden med en urbildning i folkrärt på Il9 och i anslurning rill den;a;kall vi ha iiplet hus i Frivillighuser. Glädjande kan neddelas atr dll dags daro finns 200 sökande rill kunen i folkrätt - helt fantastiskt_ Oktober avslutas lred en höstfemkamp i F2l-terängen. på fö$andschefs-träffen i november kommel vi ati få l:ira känna vår nye milit:irdistriktschef, genmj Bjöm Anderson, eftersom det äi han som tir engagetad som föredragshållare. Hösten avslutas sedan, tradi tionsenligt, med Honkamaas vinterövning. Jag vill önska Er alla en skiin avsluming på sommaren och vamt välkomna på någon av våra aktiviteter in the new millenium! Lasse

3 LAPPEN 1 Sludiebesök vid Säkerhetspolisen (SÄPO) 8 maj 2003 i Luleå. 14 st rosinare mötte upp till defia studiebesök i polishuset i Luleå. Där mottogs vi av sektionschefen Ove Höglund och en av såkerhetspoliserna. Vad är SÄPO? SAPO - Sveriges civila säkerhetstjänst vilken har en s:irskild ställnins inom Rik\polisstlrel\en. tnligl O\e Höglunds: tinn,del en.lorp.uirmenl,;i.k irf syn i Säpos verksamhet vilket borgar för en bra fungerande veåsamhet. Säpo har er öppcn verksan letsbefittelse vilken utdelades till de gästande besökarna. Vilka är då SÄPO:s huvuduppgifter?. Att törebygga och avslöja brotr mor rikers siikerhet. Säkerhetsskyddsverksamiet (öppen) genom att biträda andra myndigheter inom totalförsvaret som hanterar hemlig information - Personskydd i första hand för vårt kungahus samt för vissa ambassad_ ers personal. Ove Höglund påpekar att Säpo har ett mycket bra sam

4 2 LAPPEN arbete med de lokala polismyndighetema vid genomförandet av personskydd i olika delar av landet.. Säkundverksamhet som består i att inhämta underrättelser om förhållanden av betydelse för rikets siikerhet samt dessutom bekämpning av lerrorism, Ove Höglund fick en fråga om nuvårande intresse för "vänstenörelser" efter kalla krigets slut. Han svarade då att det fnv iir ett litet intresse för vänsterftaktioner - intrcsset?ir mera inriktat på "högenörelser" eftersom dessa har ett stort intresse för vapen och spriingmedel i olika former. En av säk rhetspoliserna kom så in på vad alla väntat på: " SPIONERI! " Han jobbar med kontraspionage och zir speciellt in iktad på Barentsområdet. Av naturliga skäl så :ir Ryssland och då Barentsområdet mest inffessant för oss hiir uppe. Politiska och ekonomiska underråttelser dr det som iil mest rntressant för Ryssland. Naturligtvis så finns fonkning och högskolor med bland de inhessanta orffådena. Enligt honom själv så försöker Ryssland styn EUmedlens placeringar så långt man kan inom omddet. Säpo arbetar preventivt mot denna typ av verksamhet och tidigt ut och möter på företag genom att göra dem uppmiirksamma på vad som ail på gång. Underrättelseinhämtoingen sker i de flesta fall, ca 80 7o, genom så kallade öppna källor - tv/radio/ intemet etc. Endast ca 20 7, av inhiimtningen sker rned hj:llp av agenter/teknisk spaning etc. Vem är då underrättelseofficeren? En människa som bör ha bl a följande egenskaper: utåtriktad, social och språk begåvad. Denna person får en gedigen utbildning i sitt hemland diir utbildningen kan se ut så h:ir: 4-5 år högskola och läser då statskunskap/språljspecialistutbildning 2-3 år undutb om hur man uppträder som agenvkommunikation/fbto etc. 2-3 år tjg i hemlander 2-3 år första tj:instgörinben i utlandet Alltså inget durnhuvud utan intelligenta skärpta människorl

5 Hur arbetår då säpo mot dessa underrättelseinhiimtare? Inom re\pekrire geografiska område så gör säpo en kartläggning över tänkbam.i\ ila och Drilit:ira måt numera oftasr inrikrade på så kallad spersteknik. D?iref_ ( r - r t..-n -l I'll des\a fdrercg och gör dem uppm:irt.ammr på hol och ri.ker \on irnns inom företaget. I \ i\ia täll så påbö4ar man en s.k. motoperation d:ir man matar" den som utsatts för underrätrelseinlämtningen med dokument och infornation för att kunna avslöja en ev. agent. Han urrryckte det så at SÄpO:s nirvana lorc alr kunna värva en underräftelseofficer! Kontraterrorism l00l Detta datum kommer alla ihåg med anledning av de flygplan som kördes in i skyskapoma i USA. EIter detta datum har också kontraterrorismen kommit alt b]i allt mer intressant för siikerhetstjänsten. Vad man kan ha i minne ii. att al Qaida inte :ir något nytt fenomen för säpo, organisationen hat man vetat om sen ganska länge (tidigt 1990-tal). Detta:ir en av många terororganisationer som finns i Sverige. Enligt Ove Höglund finns i princip alla terror organisationer rcpresenterade i vårt la[d. Vad som d:iremot känns tryggt iir att säpo idag anser att alet inte finns något terrorhot mot Svedge_ I nonland så har vi en ganska stor grupp iranier/irakier i Umeåområdet. mvcket beroende på univer.ilerel. Bland deq.a jobbade )äpo med prevenrir verisamhet i samband med Iml&riset. Nya uppgifter? En av de stöne uppgifterna nu?ir samverkan och rådgivning mot svenskt nä_ ringsliv. Detta sker genom: - Att man samverkar om vad om air skyddsvzirt inom företaget Vilka årg:irder som bör vidlagas för an öka skyddet - Vilka rutiner som ska vidtagas vid incidenter - Fnmtagning av de hotbilder som iir aktuella Vaför detta då? Jo de mest aktuella målen för underrättelseinhämtåma finns justiindustrin!

6 4 LAPPEN Detta vaf ed korl sanmanfatlning av en mycket intressant genomgång av säkerhetspolisens afbete. Kviillen a\'slu{ades scdan med kaffe och bulle i säpo:s lokalcl.,,' i. Tonuny Sandin I, J RoSIN-leltu!.tt,! "ttj Pether Nordblad (st.i.nll?) i Vrtst l ri tacka SAKERHETSPOLISEN, SÄPo, I NORRBOTTEN för en givande och intressant kviill. Ove Höglund

7 I={PI]E\ DIIICIIFRCII IAPPIAXD o 'tf fi

8 L -tot(kmorfl(t Leif Ohlund, vd TEnn_ WiUiam Smlder och Tilverkrr ienn- Kent Holmkvist Smkler och gra Kurt Eriksson Smider,:,ch g.ra Tillverkr pro Gör silver och i erltlg Roger Nilsson Katå1ina tör och 96r HåIcr ordning L:ndcrhåiler och Besöksadressi Jämvägsgatan l Jokkmokk Telefon: Tel fax: Postadress: Jämvä8sgätan Jokkmokk

9 Ny regementschef för II9 Ov Ola Hansson MDN Den "ganlc" öre\ten Pef Lodin som mt tiimnat sitt rceemente övp anhade t lgloha titt den,'ny"., öwr:tcn Ota Hinson,

10 Krigshistorisk resa med ROSIN till N Finland och NV Ryssland 29 maj - l juni Minnesanteckningar- gjorda av Thor-Bertil Mjörnerud. T,APPEN Vi var 27 personeri bussen när vi for och likamånganärvi kom tillbaka. Harry Thorneus var guide och B ngt Brod ll åiorde tänst som chaultör och kommendant. Det fiämsta målet med rcsan var att studera striderda efter Sallavägen under vinterkiget och fortsättningskiget. På denna krishistaiska resa ned ROSIN rdr 23 deltagarc ined: Bakre raden ftväskr: Hans G Os.a on, Anders Lenö, Iznnart Eknan, Ma.gith Pettersson, Nih-Göran Nordin, Ag etha Ridderström, Dan Enbom, Rolf Berysbön, Hary Thomö s, Jan F.a h Jo as wibery, Non,rc Henfiksson, Daniel Fjä bors, Bo Hultin Fftrnre raden h finster: Tomas Bornestaf, ThorEertil Mjörnerud, Iars Pettel wåhkn, Benst Tilbery, Ka Ludvis Schrödet, Carin Frunh Anderc Nlstriim, Ake Eltoft, Maryarcthe Hultin. Vd kanenn: Ubik Uinroth Hållet bussetl igång: Berryt Bnde

11 Dåg I "Finlands sak är vår" Innan vi lämnade Sveige gjordes halt vid en minnessten i Hapalanda. rcst lbr alt hedn Svenska Frivilligkårens insatser för Finland sak. Harry ber;itr?rde ån svenskama fickgenomgå en sex veckor lång utbildning utanför Kemi innan Je iörfl) rrades lill fronlen. Ör erler a..kjutr och å*å skjdorvar vdd urbildnrngen srch ul på. A\en om SFK kom "lt.jrlas in förr( i vinlerkrigel! slutskede Lan dlrd\rn\atserändåhaft\i5,betldelseförulvecklingen.fter;fin.knbataljo er i norta Finland kunde frigöras för transport till Karelska näset n:ir SFK gruppe rades vid fronten. Knivslagsmålet Resan fortsatte via krigskyrkogåfden i Rovaniemi, fl ygarmonumentet vid Olkajärvi diir svenska flygplan var srationemde under vinterkiget och vidare till M?intyvaara. Vid Mäntwaara berättade Harry om det som kallas det stora knivslagsmålet. En rysk bataljon skulle natrerid kinggå en finsk styrka under reoryanisation. De finska soldatema beordrades att hänga på sig sin.yggsäck och förbereda sis fcif n?ir!!rid. De som inle bar ryggs:ilh \(ulle likr ideraq. I denna niirslrid i mör: ker stupade över 400 ryska soldater medan de finska förlustema uppgick till20 stupade. Paikanselkä Vid Paikanselkä. n?ira den gräns som drogs mot Sovjet efter vinterkriget, studerades SFK:S gruppeing och platsen diir chefen för den svenska styrkan övente D,.rsen stupade. En korsu finns bevarad och skyttegravarna syns fort

12 l0 LAPPEN fämnde tydligt. ( för den intresserade kan platsen med fördel besökas även i privat regi ) Vi hedmde de stupade med kmnsnedläggning på denna plats "En svensk och en linsk officer" Dagen avslutades med trång men gemytlig bastu och trevlig middag, allt i stugby utanför Sa!!g. Underbastubadet uppsnappades följander I början av sjuttiotalet n:f den svenske soldaten ofta hade långt hår träffädes en svensk och en finsk officer. båda av hög rang, vårvid den svenske officeren beklagade sig över föfallet med de långhåriga svenska soldatema. Han fick dock snabbt ett trös tande svar på klingande finlandsvenska från sin finske kollega. " Nog får di finska soldaterna också ha långt hår- men båra på sin fritid " D^g 2 ROSIN utvisas ur Ryssland? Den nybyggda ryska tullstationen, med arbetsrutiner enligt garnmelsovjetisk mo dell, passemdes på I % tirnme. Efterc:a 6 km fiid på rysk sida, vid ga!dasa!!a, stannade vi för att besöka en tysk krigskyrkogård. Enligt Hary skulle den ligga " nät hundmtal meter från vägen" vilket visade sig betyda c:a I km. Här låg tyska ynglingar, de flesta år gamla, begravdå.

13 N:ir vi åtenände till bussen väntade oss en liten överfaskning. En rysk grånsbe vaknrngs-patrull hade iilaint och man kllnde ada all!!ot lel var begånget. Etier clt lag lämnades två ryska sold ter, med förmodligen skarpladdade vapen alt vakt.r oss. Vad kommer nu att hända? Soldater ur gratlsberak ing( kun{le nå0 i tomet (v bil.le ) och iaktallit oss. Det fanns ett område, omkring 10 m brctt, son daglige kraxatles upp så att solttut(r kunde notera ottl någonhlågtu hade passerut in etler ut ur bevaknitlssonråde L ( ROSIN hadesjälva "låsr in oss i bevaknirgsomr.åde L Insa rurisrer fick.lanna inom de å oqxjde ulan. ll h.r till\rind frin.' gftin\be\akjlingen / RrJ., Efter en stunds våntan beordrades vi att återvända till denryskatullen vanid vi eskorterades av rysk patrulibil. Det tol-nedalska lugnet hos Harry botde väl ha varit något stört vid detta tillfälle och synles det inte en glimt av en bekymrad min? Efter en halvlimmes väntan vid ryskatullen Iöstes det hela upp gen;m att vi utan nägra förklaringar vinkades åter in i Ryssland.

14 12 Färden in i Ryssland fortsatte på en bedrövlig väg och vi passerade Kariala siösvstem, där ryssarna grupperade sig till försvar under fortsättningskriget, * I Alåkurtti, som var en strategisk plats, och ftam till Vermajoki, dtf finskryska gränsen låg före vinterkriget. Under fortsättningskriget låg också fronten här Det iir c:a 9 mil ftån den nuvarande gränsen.

15 L\PPM{ l3 Känsla av vemod Efrer en skakig bussrcsa håmnade vi mot kviillen i ADOEg och snurrad en lrund för att hitta våft hotell. Det kunde vä konstateras att anblicken av staden n]ed dess omgivningar inte var någon skönhetsupplevelse och måhiinda spred.ig en känsla av vemod och sorgsenhet i bussen. Denna känsla förbyttes dock till del oln\ ända när vi fick intaga middab med god och livgivande dryck..1,9, Den ryska tolken sa attrifckinte dricka sajten (innehål.et kranvatten) i så.liiför druck ri annat snå och gott, så att snapsvisor sjöngs lö gldta livet

16 Dag 3 Passet saknades efter 11 rnil I Apatiqr anslöt rysk tolk, som följde oss till Kåndalaksa. Det var stor tul för oss och framfönllt för den olycklige medresenär som i Kandalaksa upptäckte all han s.innde sin Jrckr och sir pås\ och förmojade orr re..a.tulir. r Äpatity. Aven nu syntes det som om Harry rynkade på pannan. Tack vare tolken 1östes det hela ge nom att personal på hotellet i Apatity hittade det som saknades och satte detta i en taxi till oss i Kandalaksa. en stråcka på 1l mil. Frågan :ir vad som hänt om inte passet kommit till rätta. Nu fick ynglingen inle bara tillbaka pass och jacka utan även ett par byxor. Livet kan vara komplicerat, så även i Ryssland. Vi Jick gått om tid i Kandalaksa. Många gick i afarer för att handla t..ex. ryskt glas, stafka dryckea diverse kort m frimiirken, godis mm. Vi gick ruu iorh onkring ccnlrunt orh tittade på olika statliga byggnader, mon mpnt och rrar', r ( Jo'ef Sldlin- arynt nen oclså dcr ron htinde under 2:u \jcirdskriget (mot Finland, \jskland)

17 LAPPf,N Nair vi lämnade hotellet på mogonen fick vi med oss en gediqen lunch bestående ar aipplen, apelsiner, smörgås, hårdn och mjuka, med olika sorten pålägg, choklad, drycker mm. sorn i itog ntir i konmit ut på landet efter Kandalaksa. Officersbostäder Vid Alåkurttio köde vi in och rirlade på office$bostäder som rclativt nyligen uppförts med hjå1p a\ tyska pengar för ryska officemre vilka tidigare tjänstgjort i fofna Ostiyskland. NIilitärsarnarbete på Nordkalotten Under ftirden lillbaka mot Finland berättade Jan Fl.ank för oss på ett mycket uppskattat sätt om det intemationelia milit?irsarnarbetet på Nordkalotten som skett under senare år och framförallt det på hög nivåmellan Boden och Leningrads militiirområde ( det heter fortfarande så ). lan Frunk sku e hämta katle i bussen till sis sjäh och sin Jtu Carin. På guppiqa vagar i bssland lykades han au stå stadi t vid kalfeautanaten, hälk kalie i museen och så tillbaks till sin ptats,två gångea utan att spilt.r P.i nedp^saserama.tr.llisen har han sjort drt fötx Det vail.tätför som han ler Dlot oss andn son hade slasit wd on att han skulle nissb,ckats.

18 16 LAPPEN Utpasseringen Den ryska tullen lyckades vid utpasseringen pressa tiden så att det nu bara tog I tim och 22 minuler att komma igenom. Det var nog så att många tyckte det vff skönt atl åter viinda tiu EU. Sedvanligt kvällsalbere \ idrog i Salla. RoIf Bergströn puedr tn ri.l tusar i Salla (Pyhönnltori). Det k[.le ha sått mtcket rönz i.l g ftnt söt e r?.u19?n fftn Ryssla d" tar hd s. i de\s.t tumt.uthang, sedranli?a polti\kd k.ni,e.u. Dag 4 Märkäjärvi, Juotsijärvi, Kemijärvi Harry berättade för oss om sjön Märkäj:ini. som nyttjades av ryskt flyg under vinterkrige!- Om Juotsij:fvi diir finnama i vinlerkigets inledningsskede fick stopp pä ryssen. Om Kemijiirvi d:ir SFK lastade av efter tågtranspon från Kemi och varifrån skidmarsch anträddes de 7 milen till fronten. ftsk krigkyrkogård ( Norvajärvi ) lnte långt från Tomtelander i Rovaniemi ligger en rysk kigsk).rkogtud. platsen tu mycket vackert belägen och en stor vacker stenbyggmd :ir uppförd på platsen. H:ir vilar över srupade tyska soldater, de flesta identifierade och mycket unga. ( även denna plats kan med fördel besökas i privat regi) Dema tarla som påninner oss on de son liar ned i Finland från Norye. Uppsatt onkring TJska kiqskykogården. Tomten har inköpts ar ryska staten son har uppfört

19 L{PPnl Etapp-vägen Etapp-bosättningar tillkom omking 1915 bl.a. på vägen mellan Rovaniemi till Overtomeå, för att linska ungdomar som sainlades på etappstugoma skulle kunna ta sig föst till svensk Overtoneå- Haparanda och sedan med tåg till Tyskland för aft fä sin "allmänna kigskonsf', uhustning, vapen för att sedan åteviinda till Finland för att förvåra sitt eget land mot "inkiiktarna". (Red) Tsar ns jaktstuga Resan bödade nu niima sig sitt slut men för en tomedaling :ir detju också viktigt att visa hur vackert hiir iir. Av denna anledning besökte vi tsarens jåktstuga på berget Aavasaksa mitt emot svenska Övertomeå. Jaktstugan iir seviird och utsikten hänfömnde. Slutord: Ånnu ett mycket minnesv?tt ar:.angemang av ROSIN. Harry har imponerande kunskaper i ämnet och kan förmedla dessa till oss på eft mycket bra sätt. Bengt, som brottades med de däiga ryska vägama och såg till att vi utspisades i vederbörlig ordning iir en klippa i sarnmadhanget. ( det var inte rättvist att han fick böta 500 rubel i ryska tullen) Med bästa RoslN-hälsningar från Eurocitv i Tornedalen

20 l8 LAPPEN ROSIN tackar Harry och Bengt för en väl genomförd krighistorisk resa till Finland/Rvssland Fiv: Guden Haftj Thontdus, Rosins vordfrotf Berystijm, konnendantlbussjbarc nm Benst Brcde Vid middagen sista kvällen i Salla, övertimnade Rosins vice ordförande. Rolf Bergslrdm. rvå gåvor som ROSIN uldelar li välföniänla och kunnigd bröder. Två av dessa ä Hany Thomdus och Bengt Brodell, som har fört iosinare på kringelkokiga vägar och massor av monument vid Krigshistorisk R.esa ftir tredje gången: l99b lill Norra Finland. lgq,r lill Karet.ka N;"er och "r 200J till Nona Ryssland. Medresen?ircrna tackar innerligt, och hoppas att dessa två tar på sig att vara övningsledare för nästa kighistriska resa, den fjifde, upp till NordNorge. Ilevlig augustisommar till Harry och Bengt önskar ROSINS styrelse

21 L{PPEN Sept Dec SISTAINLÄMNINGDAG Tidningen LAPPEN Sistå inlämningsdag tilt ridningen LAppEN 7 Sista inlämningsdag till tidningen LAppEN l9 Medlemsridning för RESERVoFFICERSSÄLLSKAPET I NoRRBoTTEN, RosIN Ansvarig utgivare I Kn Lårs Sjöberg, Bowarenvägen I, I LULEÅ Redsktör : Mj tlrik Lönroth, Spadvrigen 4, BODEN Siillskåpets ådress : Kn Håkan N:isberg,Tetnikergatan I 1, LULEÅ Iiteme*ttp//rhvry.sv mf.org Under Lokaln4{onbotren finns våra sidor ROSIN Inlemetadress: Sällskäpets postgiro : I Trycker' : Bjöms Tryckeri & Offset AB

22 n PERSONTWTT Vår vän Curt Sundkvist 6110 t94t l0/ Han var hogen sin hembygd hela sitt liv. Han utbildande sig till socionom i Stockholm och arbetade sedan vid socialförvaltningen i Luleå i sex år för att sedan vara personalkonsulent vid Polismyndigheten i Norrbotten och Västerbotten. Han var kommunalt politiskt aktiv. På sin fritid ägnade han mycket tid till att vara byålderman. Han var reservofficer med kaptens gad vid MekB 19 och utbildade sig till fallsktumsjägare. Han har varir med på många ROSINS akrivirerer bl.a. fjällmanchema under åren, han var med som sekreterare i ROSIN styrelse under några år på 8o-talet. Curt spred glädje omkring sig bland oss i Reservofficerssiillskapet i Nonbotten. Vi kommer att sakna honom i ROSIN

23 L\PPEN 2l Medlg,mmmas sida... Liten fiällövning Arcts fjällövning blev som bekant inställd på grund av sjukdom hos ansvarig ledare. Men två gamla veteraner med mångårig erfarenhet av tjäi1et kunde inte låta bli att genomföra marschen i alla fall. Jerker Franzen och Lars Cunnar Björk packade runke- tantade upp skotern, lastade bilsläpet och styrde upp mot Kvikkjokk den 31 maj. I flödande vinte$ol startade vi skotem och stvrde mot NiDnies. Dit avstod vi dock besök på'grund av snöbrist. Körde \ idare till Tarakaise och diir stod "Tarra- Ola" och hiilsade välkommen. Gissa om både vi och han blev glada efter att få rräffas efter så många år. Vi blev ensamma som övernattade. Det planerade pimpelfisker nästa dag fick ställes in på grund av håit väder Vi styrde i stället mot Vaimok. Där mötte en ny bekantskap som stugv?ird. Men morgonen diirpå kunde inte han heller ordna till bm tiskeväder. Då st.rde vi mot Pieskehaurestugan d?ir gamle bekantingen Olle mötte. Aven delta blev ett kärt återseende. Här var det fullt hus med fiskeintresserade lriluftmänniskor Som liksom vi fick hålla oss inne på grund av vädret. Det var bara det k:ira garrila paret från Vuollerim som trotsade busvädret och pimplade.1v hjäftans lust. Ett par som Rosin träffat många gånger lite hiir och var i tl ällviirlden. Gick det inte att fiska så skulle vi banne mej besöka SulitelmaBlaci?iren och iörmodligen för sista gången i vår fjällkaniiir få kypa in i den. Jo pynsan! Så fort vi äntrade skotem så försvann slaci?iren i snödrev. TARRA'OLA och Je*er poserar ftanfrtr stugvbde s "kontor". Iars-Gunnar sttu bakon kanerun.

24 22 LAPPEN Olle tröstade oss med att det var tur vi inte var hos honom veckan förc för då hade det regnet hela tiden. NåBot fiske blev det inte heller nästa dag. Motorisbofen, maggoten, masken och de nyinköpta blänkena fick ligga orörda. Det var båra att v:inda tillbaka samma väg vi kommit. Vi körde direkt till Tarakaise där Ola fått avlösnjng och efler övemattning vidare rill K \ ikkjokl. Nu håde der.nödt och dri\ ir så pa,\ m\ ckel au der bil\ i; var framkomligsvårigheter. Trots det så vi nådde målet helskinnade. Det :ir ju faktiskt så att det får nästan vara vilket väder som helst på fjiillet man rdvs lika bra äodå. Det gjorde Jerker och undertecknad som saknade alla Rosinkamaratema som brukar vara med. Vattenhämtningen och veöuggningen och glädjen. Men nästa år det iir vid diir igen om hälsan :ir efierhängsen. LARS.GL'I{NARBJORK I 1 Iars-Gunnar Björk tog deta kott. Rosi har hafi j3 neakmnar son skjutii pistol

25 I,APPEN 23 Slgirrtoff- EriL Segersredt Ärets pistolmästare blev Håkan Lampinen! NI d samma totalpoäng som t\'åan. \ils Nilsson vånn Håkan Lampinen med n bättre seri, Vi bugar och bockår oss för årets vinnarc, gråttis Håkan! J ag (Edk) tackar fdr alla råden som Bmno med flera har gett oss yngre deltagare. Jag vill även passapå att tacka för mig. Jag kommerattlämnaluleå till hösten för att göra mift examensitrbete. Därcmot hoppasjag att ROSIN fort sätter isin nuvannde godaanda så att vialla kan foftsätta njuta av alla mycket välordnade aktivitetersan1l ROSINs kamratskap. Förjagkan lova aft det åir inle sista gängen ni har sett lnigl 1 lål(antånlren +1 41,16, Nr[s fffsson M 6 45,15 = 3 Ei.Segssrsl RuDcdlstim M = 5 C ogpalrg'er' A 4l 6 Ln6 r\5qrst A A = 7 QtlmAndersson = 8 FderEftsscn A L GQidk t afi = Jed<erFrarso 9 A Negutconalssn 35 31?n n = 13 Jail$bson A n = n fA s t'70 168

26 Arralet deltagare har varit relativt högt under s:isongen och jag hoppas att det håller i sig. Ni iir alla v:ilkomna, unga som gamla, nybö4are som proffs. Ett tips :ir att komma igång så tidigt som möjtigt på säsongen eftersom övning ger ftirdighet, som ni alla vet. Första tisdagen varje månad samlas vi kl i entrdn till polishuset. /Erik Segerstedt q Efter sommarupphållet mr lt Peter Eriksson över skjurledankapet efter Edk. Plats: Dåtum: Tidl Rättscentrum i Luleå Tisdagen den 2 september 2003 t9-21 Vi såmlas tio minuter före vid huvudingången från Skeppsbrogatan. : Reservofficerssällskapet i Norrbotten vill tacka Erik Segersted ör det aöete han lagt ner som styrelseledamot, skjutofficer i Luleå mm. Du har visat dig som en togen, dttskaffens och trevlig kompis, dessr-rtom,som sig br, reservofficer. Vi hoppas att ditt examensarbete på ett fiirctag i södra Sverige kommer att bidra med betyget MVG r + r Lycka till! Vi vill även önska Peter lycka till som skjudedare för pistol i Luleå! / Styr lsen

27 ROSINs utbildningsaktiviteter sept-oktober-november 20-21/9 Utbildning vid I lg/ingbat Oktober Höstferkamp Kallelse till dessa två aktiviteterna kommer i din brev" låda i början på sept. 13/11 Förbandschefsträffen,F2l KALLELSE i detta nummer

28 KAI, I,DI,S] Inbjudan förbandschefsträffen C MDN genmj Björn Anderson Tid: Plats: berättar om sig och MDN torsdagen den 13 november kl Skogsmässen F21 Program: Förtziring: kigarmiddag (smör, ost, sill,?ttor pannkaka) till själv kostnadspris Transport: buss från Boden ( kl 17.30) via Luleå (Loet kl 18.15) Anmälan: till klubbmästaren Jerry Eriksson, Tel: E-post: Varmt välkonna!

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening Årgång 5 Nr 9 1998 Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening UR INNEHÅLLET Föreningsmötet Sidan 8 Lottaskolan 1998 Sidan 16 A7 s Högvakt Sidan 18 Svea artilleri minnesresa Sidan 21 FM-patrull Sidan

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik

EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014. Medarbetarundersökningen. KaSam på Cypern. Förflyttningsteknik R E S P E K T K O M P E T E N S H E L H E T S S Y N EN TIDSKRIFT FRÅN OP ASSISTANS NR 3 2014 Medarbetarundersökningen KaSam på Cypern Förflyttningsteknik Vi fortsätter att utvecklas tillsammans! början

Läs mer

Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum!

Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum! MEDLEMSBLADET Ängelholms FLYG MUSEUM Årgång 2009 F10 Kamratförening Nr 19 Äntligen har vi hittat vår plats i världen. I centrum! Muséets 12 000:e besökare. Ulla Cederlund med sitt barnbarn Julius får presenter

Läs mer

RORKULTEN 2011. Rorkulten är en klubbtidning utgiven av styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb 29:e utgåvan april 2011

RORKULTEN 2011. Rorkulten är en klubbtidning utgiven av styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb 29:e utgåvan april 2011 RORKULTEN 2011 Rorkulten är en klubbtidning utgiven av styrelsen för Torshälla Motorbåtsklubb 29:e utgåvan april 2011 Styrelsen informerar. TMK:s klubbstyrelse vill med vårens upplaga av Rorkulten2011

Läs mer

Elisabet och Roland trivs storligen i England SIDAN 14 SOMMAREN 2007. inte offra en byskola och låta en bygd helt dö ut!? hur blir det sedan!?

Elisabet och Roland trivs storligen i England SIDAN 14 SOMMAREN 2007. inte offra en byskola och låta en bygd helt dö ut!? hur blir det sedan!? Elisabet och Roland trivs storligen i England SDAN 22 Roland och nga-lena gillar vildmark och äventyr SDAN 8 SDAN 14 SOMMAREN 2007 Europaspel för Malin & Hanna Malin Bodin och Hanna Molin SDAN 6 har varit

Läs mer

Årsmöten på Rindö Sid 8. Vitsgarn väntar Sid 23 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004

Årsmöten på Rindö Sid 8. Vitsgarn väntar Sid 23 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004 Årsmöten på Rindö Sid 8 Vitsgarn väntar Sid 23 INTERVJU MED ÖB, HÅKAN SYRÉN Frivilligorganisationerna måste också utvecklas KJ samordnas

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

INNEHÅLL! Stefan Hämäläinen - C Kiruna

INNEHÅLL! Stefan Hämäläinen - C Kiruna VARGTJUTET Årgång 15, Nummer 3 Kamratföreningen Lapplands Jägare i Mälardalen September 2010 Ordföranden har ordet Sidan 3 I skrivande stund är det verkligen höstlikt ute. Löven faller i allt större mängd

Läs mer

Linköpings Flygklubb

Linköpings Flygklubb Linköpings Flygklubb www.lfk.se Nummer 1 2003 Flyget 100 år! Björn har fått ett otäckt sår i pannan - men inte ser han så ledsen ut för det. Hur kan det komma sig? (Sid. 5) Årsmöte 26 mars 18:30 i Flygets

Läs mer

Livhusaren 2011 Livhusarernas kamratförening Akiviteter 2011

Livhusaren 2011 Livhusarernas kamratförening Akiviteter 2011 Livhusarernas kamratförening Akiviteter 2011 LIVHUSARERNAS KAMRATFÖRENING av Uno Bohman, Johan Thorp och Jens Ramhöj Föreningens ordförande Uno Bohman Kamratföreningens ordförande har ordet! För drygt

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening

Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening Årgång 7 Nr 12 2000 Gotlands Artilleriregemente A7 Kamratförening UR INNEHÅLLET C A 7 har sitt sista ord Sidan 4 Sista skottet Sidan 6 Vårpokalen Sidan 10 Kamratföreningens vårutflykt Sidan 14 Raseborgsresan

Läs mer

Solvikingen. Rabatt till Lidingöloppet. Kommande tävlingar 2010 KICK OFF. Mer om det changtila erbjudandet på sidan 3.

Solvikingen. Rabatt till Lidingöloppet. Kommande tävlingar 2010 KICK OFF. Mer om det changtila erbjudandet på sidan 3. Solvikingen Nr 2, 2010, årg. 48 Sofia Sundholm, med nr 2645, sprang GöteborgsVarvet på tiden 1.38:01 och Stockholm Marathon två veckor senare på 03.38:56 Rabatt till Lidingöloppet Mer om det changtila

Läs mer

Västnytt MEDLEMSTIDSKRIFT. För Afasi Västra Götaland

Västnytt MEDLEMSTIDSKRIFT. För Afasi Västra Götaland Västnytt MEDLEMSTIDSKRIFT För Afasi Västra Götaland Då en vän gått bort, hedra dennes minne med en gåva till din lokala afasiförening. Afasiföreningen i Göteborg: Afasi Norra Älvsborg: PG 288760-2 PG 913306-7

Läs mer

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 ...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 http://www.gwcs.se Ordförande Vår skicklige redaktör för Guldklimpen Gun Björklund har lämnat oss för alltid. Gun somnade in i sitt

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. Nr 2-2009

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening. Nr 2-2009 Nr 2-2009 Hässlöbladet Information till medlemmar i F1 Kamratförening Nattvardskärlen på Armemuséet, som en gång varit deponerade på F1. Foto: Sten Hollman Jullunch serveras den 17 december i Gula Villan

Läs mer

Medlemsbladet Augusti-Oktober 2013

Medlemsbladet Augusti-Oktober 2013 NYTT Medlemsblad! Nu finns Infor mation och Aktiviteter i samma tidning... Medlemsbladet Augusti-Oktober 2013 Ett liv som räddas ska också levas! Tfn: 08-447 45 31 Mail: Hemsida: www.sthlm.hjarnkraft.nu

Läs mer

Linköpings Flygklubb

Linköpings Flygklubb Linköpings Flygklubb www.lfk.se Nummer 3 2003 Flygning med ljusförstärkare på FFK-övning. Sid. 9-10. Glad ordförande på klubbutflykt i Bergen, vilken fick ett snöpligt slut. Sid. 6. Resultat från KM- Debutant-

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Solvikingen. Twist - ett alternativ efter den aktiva löpperioden. Mer härom under Reds funderingar på sista sidan.

Solvikingen. Twist - ett alternativ efter den aktiva löpperioden. Mer härom under Reds funderingar på sista sidan. Solvikingen Nr 4, 2013 årg. 51 Twist - ett alternativ efter den aktiva löpperioden. Mer härom under Reds funderingar på sista sidan. Bibbi hyllas på sid 10 av Björn Suneson Barbro Nilsson swissar åter

Läs mer

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Ola Lönnqvist HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Familjen, staden och Sverige under senare delen av 1600-talet Pjäsen avser skildra livet för och hos en borgarfamilj i Söderköping,

Läs mer

VETERANBRANDBILSRALLYT 29 MAJ-1 JUNI 2014

VETERANBRANDBILSRALLYT 29 MAJ-1 JUNI 2014 Frivillige Bergnings-Corpsens medlemstidning Årgång 19 Nr 2 2014 VETERANBRANDBILSRALLYT 29 MAJ-1 JUNI 2014 Foto: Hanseric Jonas Jonsgården FBC Veteranbrandbilsrally sid 3-7 That s The Way sid 8-9 Familjen

Läs mer

Eller har du en vän, klient, patient, anhörig, som skulle vilja komma på ett besök?

Eller har du en vän, klient, patient, anhörig, som skulle vilja komma på ett besök? Vill du bli medlem i Fontänhuset Eksjö? Eller har du en vän, klient, patient, anhörig, som skulle vilja komma på ett besök? Vad är ett Fontänhus? Det är ett klubbhus, som är till för att hjälpa människor

Läs mer

Örebrosektionen, nr 4, 2014 Årgång 33

Örebrosektionen, nr 4, 2014 Årgång 33 Örebrosektionen, nr 4, 2014 Årgång 33 1 Sektionsstyrelsen Ordförande Håkan Söderman e-post: hakan.soderman@cc-orebro.se Kassör Göran Axelsson e-post: 0703111488@telia.com Sekreterare, marknad/pr Inger

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Hiorten och våra ungdomar. Vi ger oss - en krönika om våra försvarspolitiker. En oförglömlig resa till Litauen

Hiorten och våra ungdomar. Vi ger oss - en krönika om våra försvarspolitiker. En oförglömlig resa till Litauen Sjövärns nr32007 medlemstidning för sjövärnskårenposten Hiorten och våra ungdomar En oförglömlig resa till Litauen Hos Göteborgs Sjövärnskår är nästan allt nytt Vi ger oss - en krönika om våra försvarspolitiker

Läs mer

Fördelardosan. Tomtemor kör Jeep med klös! Stort julnummer med massor av läsning! God Jul och Gott Nytt År!

Fördelardosan. Tomtemor kör Jeep med klös! Stort julnummer med massor av läsning! God Jul och Gott Nytt År! Fördelardosan Nr 106 december 2014 - februari 2015 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Tomtemor kör Jeep med klös! (se nummerskylt) God Jul och Gott Nytt År! Stort julnummer

Läs mer