IAPPH. Rm "u"r, nnt. to*" l\t. ",ä4ö. 1STORISK RO,o _. r'a :\. l.. - *r. Apropå, Ny regcrnertschcf på I 19, Studiebesöh SÄpO, Nledlernmarnas.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IAPPH. Rm "u"r, nnt. to*" l\t. ",ä4ö. 1STORISK RO,o _. r'a :\. l.. - *r. Apropå, Ny regcrnertschcf på I 19, Studiebesöh SÄpO, Nledlernmarnas."

Transkript

1 Årg,10 IAPPH a.1 r'a :\. l.. - *r l\t nnt ",ä4ö F to*" 1STORISK RO,o _ Rm "u"r, Resernlfita/Jsiilltktp.t inotrhoxe ml?t \i kt igtlti,,tot.iska tu,ut ti!l I:D ml o.h R\ssa d i sl trt på n1.i. Apropå, Ny regcrnertschcf på I 19, Studiebesöh SÄpO, Nledlernmarnas sida, Skjrrtoff spalt, ROSINS aktivitetcr i höst

2 Apropå Rosinmedlemmar...l Så lrevligr att iå,skiva ert Appropå så hiir mitt i sommarcn. Jag har fortfarande en vecka kvar_ på semestem och :ir i flyttbestyr _jag och Maria flyttar in i en lägenher till dess att vi fått hus och sornmå$tuga sålda och kan bestämma var vi vill slå ner vå.zr bopålar. Det iir ganska fantastiskt hur mycket grejer man samlar på sig och det är skönt art få flytren som legitimt skäl att;s; i pryl högarna. Jag vet att vi hade en mycket fin avslutning på våren med vfu kigshistoriska resa tili nofa Finland och Ryssland. Ston tack rill Hany och alla inblandadel Jag och Rolf Bergström har besökt K4 inför polcirkelövningen och cle har laddat för en fantastiskt fin övning. Men först har vi marinövningen på Maf ören. Diirefter överlevnadsövning bffmark (höstfjätlmarsch) och i direkt an, slutning till den har vi Polcirkelövningen på K4 Arvidsjaur (vilken i åf gäsras av fler fö$andschefer än på många år). I seplember besöker vi ingenjörbatatonen och har utbildnins i att bygga olika typer av bro och f:irja. I oktober invigs SVEROF nona utbildniigsplatrforrn i Boden med en urbildning i folkrärt på Il9 och i anslurning rill den;a;kall vi ha iiplet hus i Frivillighuser. Glädjande kan neddelas atr dll dags daro finns 200 sökande rill kunen i folkrätt - helt fantastiskt_ Oktober avslutas lred en höstfemkamp i F2l-terängen. på fö$andschefs-träffen i november kommel vi ati få l:ira känna vår nye milit:irdistriktschef, genmj Bjöm Anderson, eftersom det äi han som tir engagetad som föredragshållare. Hösten avslutas sedan, tradi tionsenligt, med Honkamaas vinterövning. Jag vill önska Er alla en skiin avsluming på sommaren och vamt välkomna på någon av våra aktiviteter in the new millenium! Lasse

3 LAPPEN 1 Sludiebesök vid Säkerhetspolisen (SÄPO) 8 maj 2003 i Luleå. 14 st rosinare mötte upp till defia studiebesök i polishuset i Luleå. Där mottogs vi av sektionschefen Ove Höglund och en av såkerhetspoliserna. Vad är SÄPO? SAPO - Sveriges civila säkerhetstjänst vilken har en s:irskild ställnins inom Rik\polisstlrel\en. tnligl O\e Höglunds: tinn,del en.lorp.uirmenl,;i.k irf syn i Säpos verksamhet vilket borgar för en bra fungerande veåsamhet. Säpo har er öppcn verksan letsbefittelse vilken utdelades till de gästande besökarna. Vilka är då SÄPO:s huvuduppgifter?. Att törebygga och avslöja brotr mor rikers siikerhet. Säkerhetsskyddsverksamiet (öppen) genom att biträda andra myndigheter inom totalförsvaret som hanterar hemlig information - Personskydd i första hand för vårt kungahus samt för vissa ambassad_ ers personal. Ove Höglund påpekar att Säpo har ett mycket bra sam

4 2 LAPPEN arbete med de lokala polismyndighetema vid genomförandet av personskydd i olika delar av landet.. Säkundverksamhet som består i att inhämta underrättelser om förhållanden av betydelse för rikets siikerhet samt dessutom bekämpning av lerrorism, Ove Höglund fick en fråga om nuvårande intresse för "vänstenörelser" efter kalla krigets slut. Han svarade då att det fnv iir ett litet intresse för vänsterftaktioner - intrcsset?ir mera inriktat på "högenörelser" eftersom dessa har ett stort intresse för vapen och spriingmedel i olika former. En av säk rhetspoliserna kom så in på vad alla väntat på: " SPIONERI! " Han jobbar med kontraspionage och zir speciellt in iktad på Barentsområdet. Av naturliga skäl så :ir Ryssland och då Barentsområdet mest inffessant för oss hiir uppe. Politiska och ekonomiska underråttelser dr det som iil mest rntressant för Ryssland. Naturligtvis så finns fonkning och högskolor med bland de inhessanta orffådena. Enligt honom själv så försöker Ryssland styn EUmedlens placeringar så långt man kan inom omddet. Säpo arbetar preventivt mot denna typ av verksamhet och tidigt ut och möter på företag genom att göra dem uppmiirksamma på vad som ail på gång. Underrättelseinhämtoingen sker i de flesta fall, ca 80 7o, genom så kallade öppna källor - tv/radio/ intemet etc. Endast ca 20 7, av inhiimtningen sker rned hj:llp av agenter/teknisk spaning etc. Vem är då underrättelseofficeren? En människa som bör ha bl a följande egenskaper: utåtriktad, social och språk begåvad. Denna person får en gedigen utbildning i sitt hemland diir utbildningen kan se ut så h:ir: 4-5 år högskola och läser då statskunskap/språljspecialistutbildning 2-3 år undutb om hur man uppträder som agenvkommunikation/fbto etc. 2-3 år tjg i hemlander 2-3 år första tj:instgörinben i utlandet Alltså inget durnhuvud utan intelligenta skärpta människorl

5 Hur arbetår då säpo mot dessa underrättelseinhiimtare? Inom re\pekrire geografiska område så gör säpo en kartläggning över tänkbam.i\ ila och Drilit:ira måt numera oftasr inrikrade på så kallad spersteknik. D?iref_ ( r - r t..-n -l I'll des\a fdrercg och gör dem uppm:irt.ammr på hol och ri.ker \on irnns inom företaget. I \ i\ia täll så påbö4ar man en s.k. motoperation d:ir man matar" den som utsatts för underrätrelseinlämtningen med dokument och infornation för att kunna avslöja en ev. agent. Han urrryckte det så at SÄpO:s nirvana lorc alr kunna värva en underräftelseofficer! Kontraterrorism l00l Detta datum kommer alla ihåg med anledning av de flygplan som kördes in i skyskapoma i USA. EIter detta datum har också kontraterrorismen kommit alt b]i allt mer intressant för siikerhetstjänsten. Vad man kan ha i minne ii. att al Qaida inte :ir något nytt fenomen för säpo, organisationen hat man vetat om sen ganska länge (tidigt 1990-tal). Detta:ir en av många terororganisationer som finns i Sverige. Enligt Ove Höglund finns i princip alla terror organisationer rcpresenterade i vårt la[d. Vad som d:iremot känns tryggt iir att säpo idag anser att alet inte finns något terrorhot mot Svedge_ I nonland så har vi en ganska stor grupp iranier/irakier i Umeåområdet. mvcket beroende på univer.ilerel. Bland deq.a jobbade )äpo med prevenrir verisamhet i samband med Iml&riset. Nya uppgifter? En av de stöne uppgifterna nu?ir samverkan och rådgivning mot svenskt nä_ ringsliv. Detta sker genom: - Att man samverkar om vad om air skyddsvzirt inom företaget Vilka årg:irder som bör vidlagas för an öka skyddet - Vilka rutiner som ska vidtagas vid incidenter - Fnmtagning av de hotbilder som iir aktuella Vaför detta då? Jo de mest aktuella målen för underrättelseinhämtåma finns justiindustrin!

6 4 LAPPEN Detta vaf ed korl sanmanfatlning av en mycket intressant genomgång av säkerhetspolisens afbete. Kviillen a\'slu{ades scdan med kaffe och bulle i säpo:s lokalcl.,,' i. Tonuny Sandin I, J RoSIN-leltu!.tt,! "ttj Pether Nordblad (st.i.nll?) i Vrtst l ri tacka SAKERHETSPOLISEN, SÄPo, I NORRBOTTEN för en givande och intressant kviill. Ove Höglund

7 I={PI]E\ DIIICIIFRCII IAPPIAXD o 'tf fi

8 L -tot(kmorfl(t Leif Ohlund, vd TEnn_ WiUiam Smlder och Tilverkrr ienn- Kent Holmkvist Smkler och gra Kurt Eriksson Smider,:,ch g.ra Tillverkr pro Gör silver och i erltlg Roger Nilsson Katå1ina tör och 96r HåIcr ordning L:ndcrhåiler och Besöksadressi Jämvägsgatan l Jokkmokk Telefon: Tel fax: Postadress: Jämvä8sgätan Jokkmokk

9 Ny regementschef för II9 Ov Ola Hansson MDN Den "ganlc" öre\ten Pef Lodin som mt tiimnat sitt rceemente övp anhade t lgloha titt den,'ny"., öwr:tcn Ota Hinson,

10 Krigshistorisk resa med ROSIN till N Finland och NV Ryssland 29 maj - l juni Minnesanteckningar- gjorda av Thor-Bertil Mjörnerud. T,APPEN Vi var 27 personeri bussen när vi for och likamånganärvi kom tillbaka. Harry Thorneus var guide och B ngt Brod ll åiorde tänst som chaultör och kommendant. Det fiämsta målet med rcsan var att studera striderda efter Sallavägen under vinterkiget och fortsättningskiget. På denna krishistaiska resa ned ROSIN rdr 23 deltagarc ined: Bakre raden ftväskr: Hans G Os.a on, Anders Lenö, Iznnart Eknan, Ma.gith Pettersson, Nih-Göran Nordin, Ag etha Ridderström, Dan Enbom, Rolf Berysbön, Hary Thomö s, Jan F.a h Jo as wibery, Non,rc Henfiksson, Daniel Fjä bors, Bo Hultin Fftrnre raden h finster: Tomas Bornestaf, ThorEertil Mjörnerud, Iars Pettel wåhkn, Benst Tilbery, Ka Ludvis Schrödet, Carin Frunh Anderc Nlstriim, Ake Eltoft, Maryarcthe Hultin. Vd kanenn: Ubik Uinroth Hållet bussetl igång: Berryt Bnde

11 Dåg I "Finlands sak är vår" Innan vi lämnade Sveige gjordes halt vid en minnessten i Hapalanda. rcst lbr alt hedn Svenska Frivilligkårens insatser för Finland sak. Harry ber;itr?rde ån svenskama fickgenomgå en sex veckor lång utbildning utanför Kemi innan Je iörfl) rrades lill fronlen. Ör erler a..kjutr och å*å skjdorvar vdd urbildnrngen srch ul på. A\en om SFK kom "lt.jrlas in förr( i vinlerkrigel! slutskede Lan dlrd\rn\atserändåhaft\i5,betldelseförulvecklingen.fter;fin.knbataljo er i norta Finland kunde frigöras för transport till Karelska näset n:ir SFK gruppe rades vid fronten. Knivslagsmålet Resan fortsatte via krigskyrkogåfden i Rovaniemi, fl ygarmonumentet vid Olkajärvi diir svenska flygplan var srationemde under vinterkiget och vidare till M?intyvaara. Vid Mäntwaara berättade Harry om det som kallas det stora knivslagsmålet. En rysk bataljon skulle natrerid kinggå en finsk styrka under reoryanisation. De finska soldatema beordrades att hänga på sig sin.yggsäck och förbereda sis fcif n?ir!!rid. De som inle bar ryggs:ilh \(ulle likr ideraq. I denna niirslrid i mör: ker stupade över 400 ryska soldater medan de finska förlustema uppgick till20 stupade. Paikanselkä Vid Paikanselkä. n?ira den gräns som drogs mot Sovjet efter vinterkriget, studerades SFK:S gruppeing och platsen diir chefen för den svenska styrkan övente D,.rsen stupade. En korsu finns bevarad och skyttegravarna syns fort

12 l0 LAPPEN fämnde tydligt. ( för den intresserade kan platsen med fördel besökas även i privat regi ) Vi hedmde de stupade med kmnsnedläggning på denna plats "En svensk och en linsk officer" Dagen avslutades med trång men gemytlig bastu och trevlig middag, allt i stugby utanför Sa!!g. Underbastubadet uppsnappades följander I början av sjuttiotalet n:f den svenske soldaten ofta hade långt hår träffädes en svensk och en finsk officer. båda av hög rang, vårvid den svenske officeren beklagade sig över föfallet med de långhåriga svenska soldatema. Han fick dock snabbt ett trös tande svar på klingande finlandsvenska från sin finske kollega. " Nog får di finska soldaterna också ha långt hår- men båra på sin fritid " D^g 2 ROSIN utvisas ur Ryssland? Den nybyggda ryska tullstationen, med arbetsrutiner enligt garnmelsovjetisk mo dell, passemdes på I % tirnme. Efterc:a 6 km fiid på rysk sida, vid ga!dasa!!a, stannade vi för att besöka en tysk krigskyrkogård. Enligt Hary skulle den ligga " nät hundmtal meter från vägen" vilket visade sig betyda c:a I km. Här låg tyska ynglingar, de flesta år gamla, begravdå.

13 N:ir vi åtenände till bussen väntade oss en liten överfaskning. En rysk grånsbe vaknrngs-patrull hade iilaint och man kllnde ada all!!ot lel var begånget. Etier clt lag lämnades två ryska sold ter, med förmodligen skarpladdade vapen alt vakt.r oss. Vad kommer nu att hända? Soldater ur gratlsberak ing( kun{le nå0 i tomet (v bil.le ) och iaktallit oss. Det fanns ett område, omkring 10 m brctt, son daglige kraxatles upp så att solttut(r kunde notera ottl någonhlågtu hade passerut in etler ut ur bevaknitlssonråde L ( ROSIN hadesjälva "låsr in oss i bevaknirgsomr.åde L Insa rurisrer fick.lanna inom de å oqxjde ulan. ll h.r till\rind frin.' gftin\be\akjlingen / RrJ., Efter en stunds våntan beordrades vi att återvända till denryskatullen vanid vi eskorterades av rysk patrulibil. Det tol-nedalska lugnet hos Harry botde väl ha varit något stört vid detta tillfälle och synles det inte en glimt av en bekymrad min? Efter en halvlimmes väntan vid ryskatullen Iöstes det hela upp gen;m att vi utan nägra förklaringar vinkades åter in i Ryssland.

14 12 Färden in i Ryssland fortsatte på en bedrövlig väg och vi passerade Kariala siösvstem, där ryssarna grupperade sig till försvar under fortsättningskriget, * I Alåkurtti, som var en strategisk plats, och ftam till Vermajoki, dtf finskryska gränsen låg före vinterkriget. Under fortsättningskriget låg också fronten här Det iir c:a 9 mil ftån den nuvarande gränsen.

15 L\PPM{ l3 Känsla av vemod Efrer en skakig bussrcsa håmnade vi mot kviillen i ADOEg och snurrad en lrund för att hitta våft hotell. Det kunde vä konstateras att anblicken av staden n]ed dess omgivningar inte var någon skönhetsupplevelse och måhiinda spred.ig en känsla av vemod och sorgsenhet i bussen. Denna känsla förbyttes dock till del oln\ ända när vi fick intaga middab med god och livgivande dryck..1,9, Den ryska tolken sa attrifckinte dricka sajten (innehål.et kranvatten) i så.liiför druck ri annat snå och gott, så att snapsvisor sjöngs lö gldta livet

16 Dag 3 Passet saknades efter 11 rnil I Apatiqr anslöt rysk tolk, som följde oss till Kåndalaksa. Det var stor tul för oss och framfönllt för den olycklige medresenär som i Kandalaksa upptäckte all han s.innde sin Jrckr och sir pås\ och förmojade orr re..a.tulir. r Äpatity. Aven nu syntes det som om Harry rynkade på pannan. Tack vare tolken 1östes det hela ge nom att personal på hotellet i Apatity hittade det som saknades och satte detta i en taxi till oss i Kandalaksa. en stråcka på 1l mil. Frågan :ir vad som hänt om inte passet kommit till rätta. Nu fick ynglingen inle bara tillbaka pass och jacka utan även ett par byxor. Livet kan vara komplicerat, så även i Ryssland. Vi Jick gått om tid i Kandalaksa. Många gick i afarer för att handla t..ex. ryskt glas, stafka dryckea diverse kort m frimiirken, godis mm. Vi gick ruu iorh onkring ccnlrunt orh tittade på olika statliga byggnader, mon mpnt och rrar', r ( Jo'ef Sldlin- arynt nen oclså dcr ron htinde under 2:u \jcirdskriget (mot Finland, \jskland)

17 LAPPf,N Nair vi lämnade hotellet på mogonen fick vi med oss en gediqen lunch bestående ar aipplen, apelsiner, smörgås, hårdn och mjuka, med olika sorten pålägg, choklad, drycker mm. sorn i itog ntir i konmit ut på landet efter Kandalaksa. Officersbostäder Vid Alåkurttio köde vi in och rirlade på office$bostäder som rclativt nyligen uppförts med hjå1p a\ tyska pengar för ryska officemre vilka tidigare tjänstgjort i fofna Ostiyskland. NIilitärsarnarbete på Nordkalotten Under ftirden lillbaka mot Finland berättade Jan Fl.ank för oss på ett mycket uppskattat sätt om det intemationelia milit?irsarnarbetet på Nordkalotten som skett under senare år och framförallt det på hög nivåmellan Boden och Leningrads militiirområde ( det heter fortfarande så ). lan Frunk sku e hämta katle i bussen till sis sjäh och sin Jtu Carin. På guppiqa vagar i bssland lykades han au stå stadi t vid kalfeautanaten, hälk kalie i museen och så tillbaks till sin ptats,två gångea utan att spilt.r P.i nedp^saserama.tr.llisen har han sjort drt fötx Det vail.tätför som han ler Dlot oss andn son hade slasit wd on att han skulle nissb,ckats.

18 16 LAPPEN Utpasseringen Den ryska tullen lyckades vid utpasseringen pressa tiden så att det nu bara tog I tim och 22 minuler att komma igenom. Det var nog så att många tyckte det vff skönt atl åter viinda tiu EU. Sedvanligt kvällsalbere \ idrog i Salla. RoIf Bergströn puedr tn ri.l tusar i Salla (Pyhönnltori). Det k[.le ha sått mtcket rönz i.l g ftnt söt e r?.u19?n fftn Ryssla d" tar hd s. i de\s.t tumt.uthang, sedranli?a polti\kd k.ni,e.u. Dag 4 Märkäjärvi, Juotsijärvi, Kemijärvi Harry berättade för oss om sjön Märkäj:ini. som nyttjades av ryskt flyg under vinterkrige!- Om Juotsij:fvi diir finnama i vinlerkigets inledningsskede fick stopp pä ryssen. Om Kemijiirvi d:ir SFK lastade av efter tågtranspon från Kemi och varifrån skidmarsch anträddes de 7 milen till fronten. ftsk krigkyrkogård ( Norvajärvi ) lnte långt från Tomtelander i Rovaniemi ligger en rysk kigsk).rkogtud. platsen tu mycket vackert belägen och en stor vacker stenbyggmd :ir uppförd på platsen. H:ir vilar över srupade tyska soldater, de flesta identifierade och mycket unga. ( även denna plats kan med fördel besökas i privat regi) Dema tarla som påninner oss on de son liar ned i Finland från Norye. Uppsatt onkring TJska kiqskykogården. Tomten har inköpts ar ryska staten son har uppfört

19 L{PPnl Etapp-vägen Etapp-bosättningar tillkom omking 1915 bl.a. på vägen mellan Rovaniemi till Overtomeå, för att linska ungdomar som sainlades på etappstugoma skulle kunna ta sig föst till svensk Overtoneå- Haparanda och sedan med tåg till Tyskland för aft fä sin "allmänna kigskonsf', uhustning, vapen för att sedan åteviinda till Finland för att förvåra sitt eget land mot "inkiiktarna". (Red) Tsar ns jaktstuga Resan bödade nu niima sig sitt slut men för en tomedaling :ir detju också viktigt att visa hur vackert hiir iir. Av denna anledning besökte vi tsarens jåktstuga på berget Aavasaksa mitt emot svenska Övertomeå. Jaktstugan iir seviird och utsikten hänfömnde. Slutord: Ånnu ett mycket minnesv?tt ar:.angemang av ROSIN. Harry har imponerande kunskaper i ämnet och kan förmedla dessa till oss på eft mycket bra sätt. Bengt, som brottades med de däiga ryska vägama och såg till att vi utspisades i vederbörlig ordning iir en klippa i sarnmadhanget. ( det var inte rättvist att han fick böta 500 rubel i ryska tullen) Med bästa RoslN-hälsningar från Eurocitv i Tornedalen

20 l8 LAPPEN ROSIN tackar Harry och Bengt för en väl genomförd krighistorisk resa till Finland/Rvssland Fiv: Guden Haftj Thontdus, Rosins vordfrotf Berystijm, konnendantlbussjbarc nm Benst Brcde Vid middagen sista kvällen i Salla, övertimnade Rosins vice ordförande. Rolf Bergslrdm. rvå gåvor som ROSIN uldelar li välföniänla och kunnigd bröder. Två av dessa ä Hany Thomdus och Bengt Brodell, som har fört iosinare på kringelkokiga vägar och massor av monument vid Krigshistorisk R.esa ftir tredje gången: l99b lill Norra Finland. lgq,r lill Karet.ka N;"er och "r 200J till Nona Ryssland. Medresen?ircrna tackar innerligt, och hoppas att dessa två tar på sig att vara övningsledare för nästa kighistriska resa, den fjifde, upp till NordNorge. Ilevlig augustisommar till Harry och Bengt önskar ROSINS styrelse

21 L{PPEN Sept Dec SISTAINLÄMNINGDAG Tidningen LAPPEN Sistå inlämningsdag tilt ridningen LAppEN 7 Sista inlämningsdag till tidningen LAppEN l9 Medlemsridning för RESERVoFFICERSSÄLLSKAPET I NoRRBoTTEN, RosIN Ansvarig utgivare I Kn Lårs Sjöberg, Bowarenvägen I, I LULEÅ Redsktör : Mj tlrik Lönroth, Spadvrigen 4, BODEN Siillskåpets ådress : Kn Håkan N:isberg,Tetnikergatan I 1, LULEÅ Iiteme*ttp//rhvry.sv mf.org Under Lokaln4{onbotren finns våra sidor ROSIN Inlemetadress: Sällskäpets postgiro : I Trycker' : Bjöms Tryckeri & Offset AB

22 n PERSONTWTT Vår vän Curt Sundkvist 6110 t94t l0/ Han var hogen sin hembygd hela sitt liv. Han utbildande sig till socionom i Stockholm och arbetade sedan vid socialförvaltningen i Luleå i sex år för att sedan vara personalkonsulent vid Polismyndigheten i Norrbotten och Västerbotten. Han var kommunalt politiskt aktiv. På sin fritid ägnade han mycket tid till att vara byålderman. Han var reservofficer med kaptens gad vid MekB 19 och utbildade sig till fallsktumsjägare. Han har varir med på många ROSINS akrivirerer bl.a. fjällmanchema under åren, han var med som sekreterare i ROSIN styrelse under några år på 8o-talet. Curt spred glädje omkring sig bland oss i Reservofficerssiillskapet i Nonbotten. Vi kommer att sakna honom i ROSIN

23 L\PPEN 2l Medlg,mmmas sida... Liten fiällövning Arcts fjällövning blev som bekant inställd på grund av sjukdom hos ansvarig ledare. Men två gamla veteraner med mångårig erfarenhet av tjäi1et kunde inte låta bli att genomföra marschen i alla fall. Jerker Franzen och Lars Cunnar Björk packade runke- tantade upp skotern, lastade bilsläpet och styrde upp mot Kvikkjokk den 31 maj. I flödande vinte$ol startade vi skotem och stvrde mot NiDnies. Dit avstod vi dock besök på'grund av snöbrist. Körde \ idare till Tarakaise och diir stod "Tarra- Ola" och hiilsade välkommen. Gissa om både vi och han blev glada efter att få rräffas efter så många år. Vi blev ensamma som övernattade. Det planerade pimpelfisker nästa dag fick ställes in på grund av håit väder Vi styrde i stället mot Vaimok. Där mötte en ny bekantskap som stugv?ird. Men morgonen diirpå kunde inte han heller ordna till bm tiskeväder. Då st.rde vi mot Pieskehaurestugan d?ir gamle bekantingen Olle mötte. Aven delta blev ett kärt återseende. Här var det fullt hus med fiskeintresserade lriluftmänniskor Som liksom vi fick hålla oss inne på grund av vädret. Det var bara det k:ira garrila paret från Vuollerim som trotsade busvädret och pimplade.1v hjäftans lust. Ett par som Rosin träffat många gånger lite hiir och var i tl ällviirlden. Gick det inte att fiska så skulle vi banne mej besöka SulitelmaBlaci?iren och iörmodligen för sista gången i vår fjällkaniiir få kypa in i den. Jo pynsan! Så fort vi äntrade skotem så försvann slaci?iren i snödrev. TARRA'OLA och Je*er poserar ftanfrtr stugvbde s "kontor". Iars-Gunnar sttu bakon kanerun.

24 22 LAPPEN Olle tröstade oss med att det var tur vi inte var hos honom veckan förc för då hade det regnet hela tiden. NåBot fiske blev det inte heller nästa dag. Motorisbofen, maggoten, masken och de nyinköpta blänkena fick ligga orörda. Det var båra att v:inda tillbaka samma väg vi kommit. Vi körde direkt till Tarakaise där Ola fått avlösnjng och efler övemattning vidare rill K \ ikkjokl. Nu håde der.nödt och dri\ ir så pa,\ m\ ckel au der bil\ i; var framkomligsvårigheter. Trots det så vi nådde målet helskinnade. Det :ir ju faktiskt så att det får nästan vara vilket väder som helst på fjiillet man rdvs lika bra äodå. Det gjorde Jerker och undertecknad som saknade alla Rosinkamaratema som brukar vara med. Vattenhämtningen och veöuggningen och glädjen. Men nästa år det iir vid diir igen om hälsan :ir efierhängsen. LARS.GL'I{NARBJORK I 1 Iars-Gunnar Björk tog deta kott. Rosi har hafi j3 neakmnar son skjutii pistol

25 I,APPEN 23 Slgirrtoff- EriL Segersredt Ärets pistolmästare blev Håkan Lampinen! NI d samma totalpoäng som t\'åan. \ils Nilsson vånn Håkan Lampinen med n bättre seri, Vi bugar och bockår oss för årets vinnarc, gråttis Håkan! J ag (Edk) tackar fdr alla råden som Bmno med flera har gett oss yngre deltagare. Jag vill även passapå att tacka för mig. Jag kommerattlämnaluleå till hösten för att göra mift examensitrbete. Därcmot hoppasjag att ROSIN fort sätter isin nuvannde godaanda så att vialla kan foftsätta njuta av alla mycket välordnade aktivitetersan1l ROSINs kamratskap. Förjagkan lova aft det åir inle sista gängen ni har sett lnigl 1 lål(antånlren +1 41,16, Nr[s fffsson M 6 45,15 = 3 Ei.Segssrsl RuDcdlstim M = 5 C ogpalrg'er' A 4l 6 Ln6 r\5qrst A A = 7 QtlmAndersson = 8 FderEftsscn A L GQidk t afi = Jed<erFrarso 9 A Negutconalssn 35 31?n n = 13 Jail$bson A n = n fA s t'70 168

26 Arralet deltagare har varit relativt högt under s:isongen och jag hoppas att det håller i sig. Ni iir alla v:ilkomna, unga som gamla, nybö4are som proffs. Ett tips :ir att komma igång så tidigt som möjtigt på säsongen eftersom övning ger ftirdighet, som ni alla vet. Första tisdagen varje månad samlas vi kl i entrdn till polishuset. /Erik Segerstedt q Efter sommarupphållet mr lt Peter Eriksson över skjurledankapet efter Edk. Plats: Dåtum: Tidl Rättscentrum i Luleå Tisdagen den 2 september 2003 t9-21 Vi såmlas tio minuter före vid huvudingången från Skeppsbrogatan. : Reservofficerssällskapet i Norrbotten vill tacka Erik Segersted ör det aöete han lagt ner som styrelseledamot, skjutofficer i Luleå mm. Du har visat dig som en togen, dttskaffens och trevlig kompis, dessr-rtom,som sig br, reservofficer. Vi hoppas att ditt examensarbete på ett fiirctag i södra Sverige kommer att bidra med betyget MVG r + r Lycka till! Vi vill även önska Peter lycka till som skjudedare för pistol i Luleå! / Styr lsen

27 ROSINs utbildningsaktiviteter sept-oktober-november 20-21/9 Utbildning vid I lg/ingbat Oktober Höstferkamp Kallelse till dessa två aktiviteterna kommer i din brev" låda i början på sept. 13/11 Förbandschefsträffen,F2l KALLELSE i detta nummer

28 KAI, I,DI,S] Inbjudan förbandschefsträffen C MDN genmj Björn Anderson Tid: Plats: berättar om sig och MDN torsdagen den 13 november kl Skogsmässen F21 Program: Förtziring: kigarmiddag (smör, ost, sill,?ttor pannkaka) till själv kostnadspris Transport: buss från Boden ( kl 17.30) via Luleå (Loet kl 18.15) Anmälan: till klubbmästaren Jerry Eriksson, Tel: E-post: Varmt välkonna!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Sankt Petersburg 19-26 maj 2014

Program för Fältjägarresa till Sankt Petersburg 19-26 maj 2014 Program för Fältjägarresa till Sankt Petersburg 19-26 maj 2014 Välkomna med på en resa till Empress of the Baltic, Sankt Petersburg i Ryssland. Förmodligen har ingen stad i världen fått så mycket historisk

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 9 Fredag 19 mars 2010 NORRBOTTEN Norrbottningar vill åka tåg Många som bor i Norrbotten och Västerbotten vill att Norrbothnia-banan ska byggas. Det visar en ny undersökning där 1 000

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 NORRBOTTEN Gifter i Bottenviken Det finska stålverket Outokumpu vill släppa ut mer gifter i Bottenviken. Men svenska myndigheter vill minska miljögifterna.

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag.

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag. Himalaya 2015 Att vandra i Nepal hör till en av livets höjdpunkter. På denna resa gör vi en vandring längs Himalayas sluttningar från by till by under 5 dagar. Därutöver besöker vi Djungelområdet Chitwan,

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2011. Lergöksbladet. Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter

DHR Ängelholm NR. 3. 2011. Lergöksbladet. Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter DHR Ängelholm NR. 3. 2011 Lergöksbladet Informationsblad om vad som Händer i föreningen kurser, fester, resor och andra aktiviteter ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-21694 MOBIL. 070-5216941 KASSÖR. SVEN-ÅKE

Läs mer

Välkommen att fira Jul och Nyår nära Polcirkeln

Välkommen att fira Jul och Nyår nära Polcirkeln Välkommen att fira Jul och Nyår nära Polcirkeln Fira julen i vitt! Ta dig fram med spark, skidor, snowboard och snöskoter eller bara njut av vintern, det speciella ljuset och genuina vardagsupplevelser

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

PM Cykelcity Gran Fondo Tour 11-15 augusti!

PM Cykelcity Gran Fondo Tour 11-15 augusti! PM Cykelcity Gran Fondo Tour 11-15 augusti! Varmt välkommen till en härlig cykelvecka i Dalarna med oss på Cykelklubben.se, YA Arena, Bancykelklubben och Cykelcity! I år är vi stolta över att få ge svenska

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 Bourgogne namnet känner man igen och förknippar med vin. Och, naturligtvis finns här mycket och gott av den varan. Men, Bourgogne är inte bara vin! Här finns fantastiska

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Resa till Gripsholm med stopp vid Taxinge slott, 2013-04-16

Resa till Gripsholm med stopp vid Taxinge slott, 2013-04-16 Resa till Gripsholm med stopp vid Taxinge slott, 2013-04-16 Vid starten från kommunhuset tittade solen fram och det kändes nästan som vår i luften, kul. Litet tråkigt dock att anslutningen var så klen

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Ansvarig för allt innehåll, rättighetsinnehavare och producent av denna bok är Johan Tikkanen Denna bok är skapad med webbtjänsten

Läs mer

Österrike, Alpendorf Avresa 1: 27 feb - 8 mars 2015 Avresa 2: 13-22 mars 2015

Österrike, Alpendorf Avresa 1: 27 feb - 8 mars 2015 Avresa 2: 13-22 mars 2015 Österrike, Alpendorf Avresa 1: 27 feb - 8 mars 2015 Avresa 2: 13-22 mars 2015 Upplev underbar skidåkning i Alperna 10 dagar Följ med på årets skidresa till fantastiska Alpendorf- St. Johann i Österrike.

Läs mer

Burmas gömda skatter - 2015

Burmas gömda skatter - 2015 Burmas gömda skatter - 2015 NYHET! 14 DAGAR YANGON-INLE LAKE-MANDALAY -BAGAN-NGAPALI BEACH 14 dagar Följ med på vår omfattande rundresa till ett av Asiens mest spännande länder. Vi får uppleva fantastiska

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

Bad- och relaxkalender

Bad- och relaxkalender Bad- och relaxkalender Våren 2015 www.storsjobadet.se 063-14 31 79 Januari 5 Familjedag på relaxen 10.00-18.00 Ta med era barn och ungdomar till relaxen för en härlig stund tillsammans, med aufguss, bubbelpooler

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Greta: (till Gertrud) Berätta för oss hur det är att vara en sån där tornsvala.

Greta: (till Gertrud) Berätta för oss hur det är att vara en sån där tornsvala. Spelet om Beredskapsåret 1940 Av Ragnar Karlsson 2013-01-06 Akt 2 Nerklippt ver 1 Slutet av juli månad 1940 Personer: Johanna 60 Stina 30 dotter Greta Ester Alfhild Vendla Gertrud (Luftbevaknigslotta)

Läs mer

Nu är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av

Nu är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av J U L B O R D E T 2 0 1 5 Nu är det jul igen. Veden glöder, och det knastrar av eldarna som brinner. Granriset frasar under våra skor. Utanför kluckar vattnet i den vintriga krispiga luften. Det doftar

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

Det brukar vara jämna matcher mellan klubbarna men i år lyckades svenskarna med tur och skicklighet besegra det finska laget med 5-1!

Det brukar vara jämna matcher mellan klubbarna men i år lyckades svenskarna med tur och skicklighet besegra det finska laget med 5-1! Hej PTK are! Det är tidigt onsdag morgon, onsdagen den 16 september 2015. Redaktören har haft nöjet att tillsammans med ett antal manliga tennisveteraner besöka Helsingfors i en årligen återkommande match

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET AV D. 4 - G ö T E B 0 R G

SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET AV D. 4 - G ö T E B 0 R G SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET AV D. 4 - G ö T E B 0 R G GÖTEBORG den HEJ! Vi tar en tur med hamnens båt och äter och dricker ombord. Vi träffas fredagen den 10 december vid fackföreningsexpeditionen i sannegården

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

LET ÔSS ENTERTAIN YOU

LET ÔSS ENTERTAIN YOU LET ÔSS ENTERTAIN YOU IBLAND ÄR DET OK ATT SKRYTA Vi i Sunne kan det här med stora arrangemang. Vi har gjort det förut, och kan göra det igen... och igen... och igen. Nu är det er tur att se vad vi går

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Välkomna till den 15:e nationella konferensen i Glesbygdsmedicin 25 26 Mars 2015 Pajala Välkommen till Tornedalen!

Välkomna till den 15:e nationella konferensen i Glesbygdsmedicin 25 26 Mars 2015 Pajala Välkommen till Tornedalen! Välkomna till den 15:e nationella konferensen i Glesbygdsmedicin 25 26 Mars 2015 Pajala Välkommen till Tornedalen! Vi konfererar i östra Norrbotten i en lite avsides vintervacker region Pajala är kanske

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Nu styrde vi kosan mot nästa upplevelse Monterey bay Aquarium.

Nu styrde vi kosan mot nästa upplevelse Monterey bay Aquarium. Idag fick vi sova lite längre, uppstigning 07,30. Vi skulle äta frukost 08,00 och vi hade hört att dem hade nygräddade våfflor på detta hotell. Det var en utsökt frukost med smarriga våfflor och tillhörande

Läs mer

program synapsen ledarskapsdagar i Halland

program synapsen ledarskapsdagar i Halland program synapsen ledarskapsdagar i Halland 16-17 april 2015 HoTel TYlÖsaNd Målgrupp: Chefer, ledare och politiker samt specialister inom Hr. Välkommen till 2015 års upplaga av synapsen, som är en etablerad

Läs mer

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015

Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Program för Fältjägarresa till Wien,Bratislava och Salzburg 27 april - 4 maj 2015 Välkomna med på en resa till Österrike och Slovakien. Vi börjar i Salzburg de första två dagarna. Staden där så många berömdheter

Läs mer

Än en gång, varmt välkomna!

Än en gång, varmt välkomna! StockholmsPostens IK och Postens Idrottsförbund inbjuder till Postsimmet 2010 med PIF-Galan Det är med glädje vi i SPIK hälsar er välkomna till Postsimmet 2010 och årets PIF-Gala. Förra året var det tjugoårsjubileum

Läs mer

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2013 Tid lördagen den 16 november 2013 Plats Scandic Linköping

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010!

Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010! Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010! Allt började med att jag sålde min 51:a T 1 lilljulafton 2009. Att jag sålde den efter nästan 15 år i min ägo berodde mycket

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 17 maj - onsdag 4 juli 2012

barnhemmet i muang mai torsdag 17 maj - onsdag 4 juli 2012 barnhemmet i muang mai torsdag 17 maj - onsdag 4 juli 2012 Det må vara lågsäsong på Phuket men det är högsäsong för barnen i skolan. Vi har fått några nya små vänner, volontärer har lämnat oss och nya

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Las Vegas med Fightplay & Ciceron

Las Vegas med Fightplay & Ciceron UFC 116 Las Vegas Las Vegas med Fightplay & Ciceron Las Vegas är en stad som måste upplevas. Ingen stad i världen erbjuder den kombination av nöje, lyx, solsemester och shopping som Vegas. På dagarna kan

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 36 Fredag 18 november 2011. Föräldralösa barn till Italien

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 36 Fredag 18 november 2011. Föräldralösa barn till Italien LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 36 Fredag 18 november 2011 NORRBOTTEN Föräldralösa barn till Italien Förra veckan berättade media om att syskonen Hiyab och Daymond ska skickas till Italien. Hiyab är tre år och Daymond

Läs mer

KRAFT TRÄNING RESULTAT INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! START DATUM 2015 FÖR MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE.

KRAFT TRÄNING RESULTAT INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! START DATUM 2015 FÖR MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE. KRAFT & RESULTAT TRÄNING START DATUM 2015 1 Juni 16 Sept MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE FÖR INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! FÖR INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! Mer BUSINESS,

Läs mer

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA TE 3:s RESA TILLL BARCELONA Vart var vi? Vi tillbringade våra fem dagar i Barcelona,Spanien. Vad gjorde vi? Måndag- Bestod mest av att resa. Vi åkte från resecentrum klockan halv två på morgonen, vi flög

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret.

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Så var det då dags för vår första (och sista?) Vätternrunda. Vi hade ängsligt följt väderrapporterna i veckan och till sist var det bara att inse att

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 28 Fredag 16 september 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 28 Fredag 16 september 2011 NORRBOTTEN Det finns jobb hos LKAB LKAB behöver anställa nya medarbetare. Dom kommande tre åren behöver gruvföretaget 1200 nya arbetare. - Vi försöker få

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

Program för länsstämmohelg 2008

Program för länsstämmohelg 2008 Program för länsstämmohelg 2008 Tid: Fredag-söndag 11-13 april 2008 Plats: Kalix folkhögskola Fredag 18.00-22.00 Välkommen! Introduktion med fika. Hur många VD-löner får man om man bygger ut en utterbäck?

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj:

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: Så var det åter dags igen för 40 förväntansfulla gentlemän (en del med på resan för första gången) att kliva på bussen för den årliga

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP REYKJAVIK EN MÅNGSIDIG STAD

ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP REYKJAVIK EN MÅNGSIDIG STAD RESA ISLAND ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Till alla Klippans sektioner och FUB:s länsförbund och lokalföreningar Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Hej! Riks-Klippans styrelse bjuder in till konferens för alla ordföranden

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi

Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Börje Ohlson VÅR HEMBYGD Farmarenergi Foto Rune Larsson Kolbäcksberättelse del 26 Farmarenergi Sidan 2 Farmarenergi Hallsthammar AB från åker till färdig värme I slutet på 80-talet bestämde Sveriges riksdag

Läs mer

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga.

Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Nära konferens i unik miljö beläget med härlig utsikt över Rådasjön mitt i Värmlands kulturvagga. Till Företaget/I jobbet Uddeholms Hotell & Konferens ligger 9 mil norr om Karlstad, 1 tim med bil, mitt

Läs mer

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER

LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER DHR. ÄNGELHOLM NR.2 2011. LERGÖKS BLADET ETT INFORMATIONSBLAD FORMATIONSBLAD OM VAD SOM HÄNDER I FÖRENINGEN. KURSER, FESTER, RESOR OCH ALLA ANDRA AKTIVITETER ORDFÖRANDE. OVE JANSSON 21694 TEL. 0435-21694

Läs mer

Nu packades minibussarna, som vi lät stå kvar vid vårt hostel, för nu skulle det shoppas en sista gång i SF.

Nu packades minibussarna, som vi lät stå kvar vid vårt hostel, för nu skulle det shoppas en sista gång i SF. Alla var snabbt uppe även denna morgon 07,00 för idag skulle vi lämna San Fransisco men först hade vi en hel del att göra. Vi började med frukost i vanlig ordning men det blev en ganska omtumlande frukost.

Läs mer

Best Kust Feskarna 03

Best Kust Feskarna 03 Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Fröya 7:e resan 2003 Best Kust Feskarna 03 Uppresan till Fröya, Sördyröy Fisket inomskärs Fisket på storhavet med Frigg Robban, Lasse och Niklas första resa

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Reseguide till London

Reseguide till London Reseguide till London Alla nödvändigheter för din London resa Nicholas Harrison Vill du åka till London utan att spendera allt för mycket pengar? Denna guide hjälper dig boka alla nödvändigheter för en

Läs mer

Las Vegas med Fightplay & Ciceron

Las Vegas med Fightplay & Ciceron UFC 116 Las Vegas Las Vegas med Fightplay & Ciceron Las Vegas är en stad som måste upplevas. Ingen stad i världen erbjuder den kombination av nöje, lyx, solsemester och shopping som Vegas. På dagarna kan

Läs mer

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja

PROGRAM CLUB FREJA. Vår och höst 2014 Våren 2015. För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja PROGRAM CLUB FREJA Vår och höst 2014 Våren 2015 För deltagande i aktivitet krävs medlemskap i SPF Club Freja Månadsmöten Vår och höst 2014 Club Freja Månadsmöten hålls vanligen första tisdagen i månaden

Läs mer

Kungens Kundkväll 2014

Kungens Kundkväll 2014 Kungens Kundkväll 2014 Den femte kundkvällen hölls tisdagen den 8 april 2014 och efterfrågan på biljetter var stor. Fler än 500 gäster intog Hangaren för att få prova ett urval av våra delikatesser samt

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer