IAPPH. Rm "u"r, nnt. to*" l\t. ",ä4ö. 1STORISK RO,o _. r'a :\. l.. - *r. Apropå, Ny regcrnertschcf på I 19, Studiebesöh SÄpO, Nledlernmarnas.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IAPPH. Rm "u"r, nnt. to*" l\t. ",ä4ö. 1STORISK RO,o _. r'a :\. l.. - *r. Apropå, Ny regcrnertschcf på I 19, Studiebesöh SÄpO, Nledlernmarnas."

Transkript

1 Årg,10 IAPPH a.1 r'a :\. l.. - *r l\t nnt ",ä4ö F to*" 1STORISK RO,o _ Rm "u"r, Resernlfita/Jsiilltktp.t inotrhoxe ml?t \i kt igtlti,,tot.iska tu,ut ti!l I:D ml o.h R\ssa d i sl trt på n1.i. Apropå, Ny regcrnertschcf på I 19, Studiebesöh SÄpO, Nledlernmarnas sida, Skjrrtoff spalt, ROSINS aktivitetcr i höst

2 Apropå Rosinmedlemmar...l Så lrevligr att iå,skiva ert Appropå så hiir mitt i sommarcn. Jag har fortfarande en vecka kvar_ på semestem och :ir i flyttbestyr _jag och Maria flyttar in i en lägenher till dess att vi fått hus och sornmå$tuga sålda och kan bestämma var vi vill slå ner vå.zr bopålar. Det iir ganska fantastiskt hur mycket grejer man samlar på sig och det är skönt art få flytren som legitimt skäl att;s; i pryl högarna. Jag vet att vi hade en mycket fin avslutning på våren med vfu kigshistoriska resa tili nofa Finland och Ryssland. Ston tack rill Hany och alla inblandadel Jag och Rolf Bergström har besökt K4 inför polcirkelövningen och cle har laddat för en fantastiskt fin övning. Men först har vi marinövningen på Maf ören. Diirefter överlevnadsövning bffmark (höstfjätlmarsch) och i direkt an, slutning till den har vi Polcirkelövningen på K4 Arvidsjaur (vilken i åf gäsras av fler fö$andschefer än på många år). I seplember besöker vi ingenjörbatatonen och har utbildnins i att bygga olika typer av bro och f:irja. I oktober invigs SVEROF nona utbildniigsplatrforrn i Boden med en urbildning i folkrärt på Il9 och i anslurning rill den;a;kall vi ha iiplet hus i Frivillighuser. Glädjande kan neddelas atr dll dags daro finns 200 sökande rill kunen i folkrätt - helt fantastiskt_ Oktober avslutas lred en höstfemkamp i F2l-terängen. på fö$andschefs-träffen i november kommel vi ati få l:ira känna vår nye milit:irdistriktschef, genmj Bjöm Anderson, eftersom det äi han som tir engagetad som föredragshållare. Hösten avslutas sedan, tradi tionsenligt, med Honkamaas vinterövning. Jag vill önska Er alla en skiin avsluming på sommaren och vamt välkomna på någon av våra aktiviteter in the new millenium! Lasse

3 LAPPEN 1 Sludiebesök vid Säkerhetspolisen (SÄPO) 8 maj 2003 i Luleå. 14 st rosinare mötte upp till defia studiebesök i polishuset i Luleå. Där mottogs vi av sektionschefen Ove Höglund och en av såkerhetspoliserna. Vad är SÄPO? SAPO - Sveriges civila säkerhetstjänst vilken har en s:irskild ställnins inom Rik\polisstlrel\en. tnligl O\e Höglunds: tinn,del en.lorp.uirmenl,;i.k irf syn i Säpos verksamhet vilket borgar för en bra fungerande veåsamhet. Säpo har er öppcn verksan letsbefittelse vilken utdelades till de gästande besökarna. Vilka är då SÄPO:s huvuduppgifter?. Att törebygga och avslöja brotr mor rikers siikerhet. Säkerhetsskyddsverksamiet (öppen) genom att biträda andra myndigheter inom totalförsvaret som hanterar hemlig information - Personskydd i första hand för vårt kungahus samt för vissa ambassad_ ers personal. Ove Höglund påpekar att Säpo har ett mycket bra sam

4 2 LAPPEN arbete med de lokala polismyndighetema vid genomförandet av personskydd i olika delar av landet.. Säkundverksamhet som består i att inhämta underrättelser om förhållanden av betydelse för rikets siikerhet samt dessutom bekämpning av lerrorism, Ove Höglund fick en fråga om nuvårande intresse för "vänstenörelser" efter kalla krigets slut. Han svarade då att det fnv iir ett litet intresse för vänsterftaktioner - intrcsset?ir mera inriktat på "högenörelser" eftersom dessa har ett stort intresse för vapen och spriingmedel i olika former. En av säk rhetspoliserna kom så in på vad alla väntat på: " SPIONERI! " Han jobbar med kontraspionage och zir speciellt in iktad på Barentsområdet. Av naturliga skäl så :ir Ryssland och då Barentsområdet mest inffessant för oss hiir uppe. Politiska och ekonomiska underråttelser dr det som iil mest rntressant för Ryssland. Naturligtvis så finns fonkning och högskolor med bland de inhessanta orffådena. Enligt honom själv så försöker Ryssland styn EUmedlens placeringar så långt man kan inom omddet. Säpo arbetar preventivt mot denna typ av verksamhet och tidigt ut och möter på företag genom att göra dem uppmiirksamma på vad som ail på gång. Underrättelseinhämtoingen sker i de flesta fall, ca 80 7o, genom så kallade öppna källor - tv/radio/ intemet etc. Endast ca 20 7, av inhiimtningen sker rned hj:llp av agenter/teknisk spaning etc. Vem är då underrättelseofficeren? En människa som bör ha bl a följande egenskaper: utåtriktad, social och språk begåvad. Denna person får en gedigen utbildning i sitt hemland diir utbildningen kan se ut så h:ir: 4-5 år högskola och läser då statskunskap/språljspecialistutbildning 2-3 år undutb om hur man uppträder som agenvkommunikation/fbto etc. 2-3 år tjg i hemlander 2-3 år första tj:instgörinben i utlandet Alltså inget durnhuvud utan intelligenta skärpta människorl

5 Hur arbetår då säpo mot dessa underrättelseinhiimtare? Inom re\pekrire geografiska område så gör säpo en kartläggning över tänkbam.i\ ila och Drilit:ira måt numera oftasr inrikrade på så kallad spersteknik. D?iref_ ( r - r t..-n -l I'll des\a fdrercg och gör dem uppm:irt.ammr på hol och ri.ker \on irnns inom företaget. I \ i\ia täll så påbö4ar man en s.k. motoperation d:ir man matar" den som utsatts för underrätrelseinlämtningen med dokument och infornation för att kunna avslöja en ev. agent. Han urrryckte det så at SÄpO:s nirvana lorc alr kunna värva en underräftelseofficer! Kontraterrorism l00l Detta datum kommer alla ihåg med anledning av de flygplan som kördes in i skyskapoma i USA. EIter detta datum har också kontraterrorismen kommit alt b]i allt mer intressant för siikerhetstjänsten. Vad man kan ha i minne ii. att al Qaida inte :ir något nytt fenomen för säpo, organisationen hat man vetat om sen ganska länge (tidigt 1990-tal). Detta:ir en av många terororganisationer som finns i Sverige. Enligt Ove Höglund finns i princip alla terror organisationer rcpresenterade i vårt la[d. Vad som d:iremot känns tryggt iir att säpo idag anser att alet inte finns något terrorhot mot Svedge_ I nonland så har vi en ganska stor grupp iranier/irakier i Umeåområdet. mvcket beroende på univer.ilerel. Bland deq.a jobbade )äpo med prevenrir verisamhet i samband med Iml&riset. Nya uppgifter? En av de stöne uppgifterna nu?ir samverkan och rådgivning mot svenskt nä_ ringsliv. Detta sker genom: - Att man samverkar om vad om air skyddsvzirt inom företaget Vilka årg:irder som bör vidlagas för an öka skyddet - Vilka rutiner som ska vidtagas vid incidenter - Fnmtagning av de hotbilder som iir aktuella Vaför detta då? Jo de mest aktuella målen för underrättelseinhämtåma finns justiindustrin!

6 4 LAPPEN Detta vaf ed korl sanmanfatlning av en mycket intressant genomgång av säkerhetspolisens afbete. Kviillen a\'slu{ades scdan med kaffe och bulle i säpo:s lokalcl.,,' i. Tonuny Sandin I, J RoSIN-leltu!.tt,! "ttj Pether Nordblad (st.i.nll?) i Vrtst l ri tacka SAKERHETSPOLISEN, SÄPo, I NORRBOTTEN för en givande och intressant kviill. Ove Höglund

7 I={PI]E\ DIIICIIFRCII IAPPIAXD o 'tf fi

8 L -tot(kmorfl(t Leif Ohlund, vd TEnn_ WiUiam Smlder och Tilverkrr ienn- Kent Holmkvist Smkler och gra Kurt Eriksson Smider,:,ch g.ra Tillverkr pro Gör silver och i erltlg Roger Nilsson Katå1ina tör och 96r HåIcr ordning L:ndcrhåiler och Besöksadressi Jämvägsgatan l Jokkmokk Telefon: Tel fax: Postadress: Jämvä8sgätan Jokkmokk

9 Ny regementschef för II9 Ov Ola Hansson MDN Den "ganlc" öre\ten Pef Lodin som mt tiimnat sitt rceemente övp anhade t lgloha titt den,'ny"., öwr:tcn Ota Hinson,

10 Krigshistorisk resa med ROSIN till N Finland och NV Ryssland 29 maj - l juni Minnesanteckningar- gjorda av Thor-Bertil Mjörnerud. T,APPEN Vi var 27 personeri bussen när vi for och likamånganärvi kom tillbaka. Harry Thorneus var guide och B ngt Brod ll åiorde tänst som chaultör och kommendant. Det fiämsta målet med rcsan var att studera striderda efter Sallavägen under vinterkiget och fortsättningskiget. På denna krishistaiska resa ned ROSIN rdr 23 deltagarc ined: Bakre raden ftväskr: Hans G Os.a on, Anders Lenö, Iznnart Eknan, Ma.gith Pettersson, Nih-Göran Nordin, Ag etha Ridderström, Dan Enbom, Rolf Berysbön, Hary Thomö s, Jan F.a h Jo as wibery, Non,rc Henfiksson, Daniel Fjä bors, Bo Hultin Fftrnre raden h finster: Tomas Bornestaf, ThorEertil Mjörnerud, Iars Pettel wåhkn, Benst Tilbery, Ka Ludvis Schrödet, Carin Frunh Anderc Nlstriim, Ake Eltoft, Maryarcthe Hultin. Vd kanenn: Ubik Uinroth Hållet bussetl igång: Berryt Bnde

11 Dåg I "Finlands sak är vår" Innan vi lämnade Sveige gjordes halt vid en minnessten i Hapalanda. rcst lbr alt hedn Svenska Frivilligkårens insatser för Finland sak. Harry ber;itr?rde ån svenskama fickgenomgå en sex veckor lång utbildning utanför Kemi innan Je iörfl) rrades lill fronlen. Ör erler a..kjutr och å*å skjdorvar vdd urbildnrngen srch ul på. A\en om SFK kom "lt.jrlas in förr( i vinlerkrigel! slutskede Lan dlrd\rn\atserändåhaft\i5,betldelseförulvecklingen.fter;fin.knbataljo er i norta Finland kunde frigöras för transport till Karelska näset n:ir SFK gruppe rades vid fronten. Knivslagsmålet Resan fortsatte via krigskyrkogåfden i Rovaniemi, fl ygarmonumentet vid Olkajärvi diir svenska flygplan var srationemde under vinterkiget och vidare till M?intyvaara. Vid Mäntwaara berättade Harry om det som kallas det stora knivslagsmålet. En rysk bataljon skulle natrerid kinggå en finsk styrka under reoryanisation. De finska soldatema beordrades att hänga på sig sin.yggsäck och förbereda sis fcif n?ir!!rid. De som inle bar ryggs:ilh \(ulle likr ideraq. I denna niirslrid i mör: ker stupade över 400 ryska soldater medan de finska förlustema uppgick till20 stupade. Paikanselkä Vid Paikanselkä. n?ira den gräns som drogs mot Sovjet efter vinterkriget, studerades SFK:S gruppeing och platsen diir chefen för den svenska styrkan övente D,.rsen stupade. En korsu finns bevarad och skyttegravarna syns fort

12 l0 LAPPEN fämnde tydligt. ( för den intresserade kan platsen med fördel besökas även i privat regi ) Vi hedmde de stupade med kmnsnedläggning på denna plats "En svensk och en linsk officer" Dagen avslutades med trång men gemytlig bastu och trevlig middag, allt i stugby utanför Sa!!g. Underbastubadet uppsnappades följander I början av sjuttiotalet n:f den svenske soldaten ofta hade långt hår träffädes en svensk och en finsk officer. båda av hög rang, vårvid den svenske officeren beklagade sig över föfallet med de långhåriga svenska soldatema. Han fick dock snabbt ett trös tande svar på klingande finlandsvenska från sin finske kollega. " Nog får di finska soldaterna också ha långt hår- men båra på sin fritid " D^g 2 ROSIN utvisas ur Ryssland? Den nybyggda ryska tullstationen, med arbetsrutiner enligt garnmelsovjetisk mo dell, passemdes på I % tirnme. Efterc:a 6 km fiid på rysk sida, vid ga!dasa!!a, stannade vi för att besöka en tysk krigskyrkogård. Enligt Hary skulle den ligga " nät hundmtal meter från vägen" vilket visade sig betyda c:a I km. Här låg tyska ynglingar, de flesta år gamla, begravdå.

13 N:ir vi åtenände till bussen väntade oss en liten överfaskning. En rysk grånsbe vaknrngs-patrull hade iilaint och man kllnde ada all!!ot lel var begånget. Etier clt lag lämnades två ryska sold ter, med förmodligen skarpladdade vapen alt vakt.r oss. Vad kommer nu att hända? Soldater ur gratlsberak ing( kun{le nå0 i tomet (v bil.le ) och iaktallit oss. Det fanns ett område, omkring 10 m brctt, son daglige kraxatles upp så att solttut(r kunde notera ottl någonhlågtu hade passerut in etler ut ur bevaknitlssonråde L ( ROSIN hadesjälva "låsr in oss i bevaknirgsomr.åde L Insa rurisrer fick.lanna inom de å oqxjde ulan. ll h.r till\rind frin.' gftin\be\akjlingen / RrJ., Efter en stunds våntan beordrades vi att återvända till denryskatullen vanid vi eskorterades av rysk patrulibil. Det tol-nedalska lugnet hos Harry botde väl ha varit något stört vid detta tillfälle och synles det inte en glimt av en bekymrad min? Efter en halvlimmes väntan vid ryskatullen Iöstes det hela upp gen;m att vi utan nägra förklaringar vinkades åter in i Ryssland.

14 12 Färden in i Ryssland fortsatte på en bedrövlig väg och vi passerade Kariala siösvstem, där ryssarna grupperade sig till försvar under fortsättningskriget, * I Alåkurtti, som var en strategisk plats, och ftam till Vermajoki, dtf finskryska gränsen låg före vinterkriget. Under fortsättningskriget låg också fronten här Det iir c:a 9 mil ftån den nuvarande gränsen.

15 L\PPM{ l3 Känsla av vemod Efrer en skakig bussrcsa håmnade vi mot kviillen i ADOEg och snurrad en lrund för att hitta våft hotell. Det kunde vä konstateras att anblicken av staden n]ed dess omgivningar inte var någon skönhetsupplevelse och måhiinda spred.ig en känsla av vemod och sorgsenhet i bussen. Denna känsla förbyttes dock till del oln\ ända när vi fick intaga middab med god och livgivande dryck..1,9, Den ryska tolken sa attrifckinte dricka sajten (innehål.et kranvatten) i så.liiför druck ri annat snå och gott, så att snapsvisor sjöngs lö gldta livet

16 Dag 3 Passet saknades efter 11 rnil I Apatiqr anslöt rysk tolk, som följde oss till Kåndalaksa. Det var stor tul för oss och framfönllt för den olycklige medresenär som i Kandalaksa upptäckte all han s.innde sin Jrckr och sir pås\ och förmojade orr re..a.tulir. r Äpatity. Aven nu syntes det som om Harry rynkade på pannan. Tack vare tolken 1östes det hela ge nom att personal på hotellet i Apatity hittade det som saknades och satte detta i en taxi till oss i Kandalaksa. en stråcka på 1l mil. Frågan :ir vad som hänt om inte passet kommit till rätta. Nu fick ynglingen inle bara tillbaka pass och jacka utan även ett par byxor. Livet kan vara komplicerat, så även i Ryssland. Vi Jick gått om tid i Kandalaksa. Många gick i afarer för att handla t..ex. ryskt glas, stafka dryckea diverse kort m frimiirken, godis mm. Vi gick ruu iorh onkring ccnlrunt orh tittade på olika statliga byggnader, mon mpnt och rrar', r ( Jo'ef Sldlin- arynt nen oclså dcr ron htinde under 2:u \jcirdskriget (mot Finland, \jskland)

17 LAPPf,N Nair vi lämnade hotellet på mogonen fick vi med oss en gediqen lunch bestående ar aipplen, apelsiner, smörgås, hårdn och mjuka, med olika sorten pålägg, choklad, drycker mm. sorn i itog ntir i konmit ut på landet efter Kandalaksa. Officersbostäder Vid Alåkurttio köde vi in och rirlade på office$bostäder som rclativt nyligen uppförts med hjå1p a\ tyska pengar för ryska officemre vilka tidigare tjänstgjort i fofna Ostiyskland. NIilitärsarnarbete på Nordkalotten Under ftirden lillbaka mot Finland berättade Jan Fl.ank för oss på ett mycket uppskattat sätt om det intemationelia milit?irsarnarbetet på Nordkalotten som skett under senare år och framförallt det på hög nivåmellan Boden och Leningrads militiirområde ( det heter fortfarande så ). lan Frunk sku e hämta katle i bussen till sis sjäh och sin Jtu Carin. På guppiqa vagar i bssland lykades han au stå stadi t vid kalfeautanaten, hälk kalie i museen och så tillbaks till sin ptats,två gångea utan att spilt.r P.i nedp^saserama.tr.llisen har han sjort drt fötx Det vail.tätför som han ler Dlot oss andn son hade slasit wd on att han skulle nissb,ckats.

18 16 LAPPEN Utpasseringen Den ryska tullen lyckades vid utpasseringen pressa tiden så att det nu bara tog I tim och 22 minuler att komma igenom. Det var nog så att många tyckte det vff skönt atl åter viinda tiu EU. Sedvanligt kvällsalbere \ idrog i Salla. RoIf Bergströn puedr tn ri.l tusar i Salla (Pyhönnltori). Det k[.le ha sått mtcket rönz i.l g ftnt söt e r?.u19?n fftn Ryssla d" tar hd s. i de\s.t tumt.uthang, sedranli?a polti\kd k.ni,e.u. Dag 4 Märkäjärvi, Juotsijärvi, Kemijärvi Harry berättade för oss om sjön Märkäj:ini. som nyttjades av ryskt flyg under vinterkrige!- Om Juotsij:fvi diir finnama i vinlerkigets inledningsskede fick stopp pä ryssen. Om Kemijiirvi d:ir SFK lastade av efter tågtranspon från Kemi och varifrån skidmarsch anträddes de 7 milen till fronten. ftsk krigkyrkogård ( Norvajärvi ) lnte långt från Tomtelander i Rovaniemi ligger en rysk kigsk).rkogtud. platsen tu mycket vackert belägen och en stor vacker stenbyggmd :ir uppförd på platsen. H:ir vilar över srupade tyska soldater, de flesta identifierade och mycket unga. ( även denna plats kan med fördel besökas i privat regi) Dema tarla som påninner oss on de son liar ned i Finland från Norye. Uppsatt onkring TJska kiqskykogården. Tomten har inköpts ar ryska staten son har uppfört

19 L{PPnl Etapp-vägen Etapp-bosättningar tillkom omking 1915 bl.a. på vägen mellan Rovaniemi till Overtomeå, för att linska ungdomar som sainlades på etappstugoma skulle kunna ta sig föst till svensk Overtoneå- Haparanda och sedan med tåg till Tyskland för aft fä sin "allmänna kigskonsf', uhustning, vapen för att sedan åteviinda till Finland för att förvåra sitt eget land mot "inkiiktarna". (Red) Tsar ns jaktstuga Resan bödade nu niima sig sitt slut men för en tomedaling :ir detju också viktigt att visa hur vackert hiir iir. Av denna anledning besökte vi tsarens jåktstuga på berget Aavasaksa mitt emot svenska Övertomeå. Jaktstugan iir seviird och utsikten hänfömnde. Slutord: Ånnu ett mycket minnesv?tt ar:.angemang av ROSIN. Harry har imponerande kunskaper i ämnet och kan förmedla dessa till oss på eft mycket bra sätt. Bengt, som brottades med de däiga ryska vägama och såg till att vi utspisades i vederbörlig ordning iir en klippa i sarnmadhanget. ( det var inte rättvist att han fick böta 500 rubel i ryska tullen) Med bästa RoslN-hälsningar från Eurocitv i Tornedalen

20 l8 LAPPEN ROSIN tackar Harry och Bengt för en väl genomförd krighistorisk resa till Finland/Rvssland Fiv: Guden Haftj Thontdus, Rosins vordfrotf Berystijm, konnendantlbussjbarc nm Benst Brcde Vid middagen sista kvällen i Salla, övertimnade Rosins vice ordförande. Rolf Bergslrdm. rvå gåvor som ROSIN uldelar li välföniänla och kunnigd bröder. Två av dessa ä Hany Thomdus och Bengt Brodell, som har fört iosinare på kringelkokiga vägar och massor av monument vid Krigshistorisk R.esa ftir tredje gången: l99b lill Norra Finland. lgq,r lill Karet.ka N;"er och "r 200J till Nona Ryssland. Medresen?ircrna tackar innerligt, och hoppas att dessa två tar på sig att vara övningsledare för nästa kighistriska resa, den fjifde, upp till NordNorge. Ilevlig augustisommar till Harry och Bengt önskar ROSINS styrelse

21 L{PPEN Sept Dec SISTAINLÄMNINGDAG Tidningen LAPPEN Sistå inlämningsdag tilt ridningen LAppEN 7 Sista inlämningsdag till tidningen LAppEN l9 Medlemsridning för RESERVoFFICERSSÄLLSKAPET I NoRRBoTTEN, RosIN Ansvarig utgivare I Kn Lårs Sjöberg, Bowarenvägen I, I LULEÅ Redsktör : Mj tlrik Lönroth, Spadvrigen 4, BODEN Siillskåpets ådress : Kn Håkan N:isberg,Tetnikergatan I 1, LULEÅ Iiteme*ttp//rhvry.sv mf.org Under Lokaln4{onbotren finns våra sidor ROSIN Inlemetadress: Sällskäpets postgiro : I Trycker' : Bjöms Tryckeri & Offset AB

22 n PERSONTWTT Vår vän Curt Sundkvist 6110 t94t l0/ Han var hogen sin hembygd hela sitt liv. Han utbildande sig till socionom i Stockholm och arbetade sedan vid socialförvaltningen i Luleå i sex år för att sedan vara personalkonsulent vid Polismyndigheten i Norrbotten och Västerbotten. Han var kommunalt politiskt aktiv. På sin fritid ägnade han mycket tid till att vara byålderman. Han var reservofficer med kaptens gad vid MekB 19 och utbildade sig till fallsktumsjägare. Han har varir med på många ROSINS akrivirerer bl.a. fjällmanchema under åren, han var med som sekreterare i ROSIN styrelse under några år på 8o-talet. Curt spred glädje omkring sig bland oss i Reservofficerssiillskapet i Nonbotten. Vi kommer att sakna honom i ROSIN

23 L\PPEN 2l Medlg,mmmas sida... Liten fiällövning Arcts fjällövning blev som bekant inställd på grund av sjukdom hos ansvarig ledare. Men två gamla veteraner med mångårig erfarenhet av tjäi1et kunde inte låta bli att genomföra marschen i alla fall. Jerker Franzen och Lars Cunnar Björk packade runke- tantade upp skotern, lastade bilsläpet och styrde upp mot Kvikkjokk den 31 maj. I flödande vinte$ol startade vi skotem och stvrde mot NiDnies. Dit avstod vi dock besök på'grund av snöbrist. Körde \ idare till Tarakaise och diir stod "Tarra- Ola" och hiilsade välkommen. Gissa om både vi och han blev glada efter att få rräffas efter så många år. Vi blev ensamma som övernattade. Det planerade pimpelfisker nästa dag fick ställes in på grund av håit väder Vi styrde i stället mot Vaimok. Där mötte en ny bekantskap som stugv?ird. Men morgonen diirpå kunde inte han heller ordna till bm tiskeväder. Då st.rde vi mot Pieskehaurestugan d?ir gamle bekantingen Olle mötte. Aven delta blev ett kärt återseende. Här var det fullt hus med fiskeintresserade lriluftmänniskor Som liksom vi fick hålla oss inne på grund av vädret. Det var bara det k:ira garrila paret från Vuollerim som trotsade busvädret och pimplade.1v hjäftans lust. Ett par som Rosin träffat många gånger lite hiir och var i tl ällviirlden. Gick det inte att fiska så skulle vi banne mej besöka SulitelmaBlaci?iren och iörmodligen för sista gången i vår fjällkaniiir få kypa in i den. Jo pynsan! Så fort vi äntrade skotem så försvann slaci?iren i snödrev. TARRA'OLA och Je*er poserar ftanfrtr stugvbde s "kontor". Iars-Gunnar sttu bakon kanerun.

24 22 LAPPEN Olle tröstade oss med att det var tur vi inte var hos honom veckan förc för då hade det regnet hela tiden. NåBot fiske blev det inte heller nästa dag. Motorisbofen, maggoten, masken och de nyinköpta blänkena fick ligga orörda. Det var båra att v:inda tillbaka samma väg vi kommit. Vi körde direkt till Tarakaise där Ola fått avlösnjng och efler övemattning vidare rill K \ ikkjokl. Nu håde der.nödt och dri\ ir så pa,\ m\ ckel au der bil\ i; var framkomligsvårigheter. Trots det så vi nådde målet helskinnade. Det :ir ju faktiskt så att det får nästan vara vilket väder som helst på fjiillet man rdvs lika bra äodå. Det gjorde Jerker och undertecknad som saknade alla Rosinkamaratema som brukar vara med. Vattenhämtningen och veöuggningen och glädjen. Men nästa år det iir vid diir igen om hälsan :ir efierhängsen. LARS.GL'I{NARBJORK I 1 Iars-Gunnar Björk tog deta kott. Rosi har hafi j3 neakmnar son skjutii pistol

25 I,APPEN 23 Slgirrtoff- EriL Segersredt Ärets pistolmästare blev Håkan Lampinen! NI d samma totalpoäng som t\'åan. \ils Nilsson vånn Håkan Lampinen med n bättre seri, Vi bugar och bockår oss för årets vinnarc, gråttis Håkan! J ag (Edk) tackar fdr alla råden som Bmno med flera har gett oss yngre deltagare. Jag vill även passapå att tacka för mig. Jag kommerattlämnaluleå till hösten för att göra mift examensitrbete. Därcmot hoppasjag att ROSIN fort sätter isin nuvannde godaanda så att vialla kan foftsätta njuta av alla mycket välordnade aktivitetersan1l ROSINs kamratskap. Förjagkan lova aft det åir inle sista gängen ni har sett lnigl 1 lål(antånlren +1 41,16, Nr[s fffsson M 6 45,15 = 3 Ei.Segssrsl RuDcdlstim M = 5 C ogpalrg'er' A 4l 6 Ln6 r\5qrst A A = 7 QtlmAndersson = 8 FderEftsscn A L GQidk t afi = Jed<erFrarso 9 A Negutconalssn 35 31?n n = 13 Jail$bson A n = n fA s t'70 168

26 Arralet deltagare har varit relativt högt under s:isongen och jag hoppas att det håller i sig. Ni iir alla v:ilkomna, unga som gamla, nybö4are som proffs. Ett tips :ir att komma igång så tidigt som möjtigt på säsongen eftersom övning ger ftirdighet, som ni alla vet. Första tisdagen varje månad samlas vi kl i entrdn till polishuset. /Erik Segerstedt q Efter sommarupphållet mr lt Peter Eriksson över skjurledankapet efter Edk. Plats: Dåtum: Tidl Rättscentrum i Luleå Tisdagen den 2 september 2003 t9-21 Vi såmlas tio minuter före vid huvudingången från Skeppsbrogatan. : Reservofficerssällskapet i Norrbotten vill tacka Erik Segersted ör det aöete han lagt ner som styrelseledamot, skjutofficer i Luleå mm. Du har visat dig som en togen, dttskaffens och trevlig kompis, dessr-rtom,som sig br, reservofficer. Vi hoppas att ditt examensarbete på ett fiirctag i södra Sverige kommer att bidra med betyget MVG r + r Lycka till! Vi vill även önska Peter lycka till som skjudedare för pistol i Luleå! / Styr lsen

27 ROSINs utbildningsaktiviteter sept-oktober-november 20-21/9 Utbildning vid I lg/ingbat Oktober Höstferkamp Kallelse till dessa två aktiviteterna kommer i din brev" låda i början på sept. 13/11 Förbandschefsträffen,F2l KALLELSE i detta nummer

28 KAI, I,DI,S] Inbjudan förbandschefsträffen C MDN genmj Björn Anderson Tid: Plats: berättar om sig och MDN torsdagen den 13 november kl Skogsmässen F21 Program: Förtziring: kigarmiddag (smör, ost, sill,?ttor pannkaka) till själv kostnadspris Transport: buss från Boden ( kl 17.30) via Luleå (Loet kl 18.15) Anmälan: till klubbmästaren Jerry Eriksson, Tel: E-post: Varmt välkonna!

Schloss Teschow Golfresa med Lundsbrunns golfklubb

Schloss Teschow Golfresa med Lundsbrunns golfklubb Schloss Teschow Golfresa med Lundsbrunns golfklubb Många av de 45 glada deltagarna startade med lunch på Lundsbrunns GK på lördagen den 12 april. Roger vår chaufför packade bussen och visade upp stor skicklighet

Läs mer

Resan genom Midnattsolens land

Resan genom Midnattsolens land 9-14 juni 2009 Resan genom Midnattsolens land Norrbotten - fantastiska Tornedalen - finska Lappland Nu har du chansen att under sex sevärda och lärorika dagar tillsammans med nya bekantskaper att få uppleva

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Scen 1. Personer. 1977 är Emma 38 och. emma jerry robert en servitör

Scen 1. Personer. 1977 är Emma 38 och. emma jerry robert en servitör 1978 Scen 1. Personer emma jerry robert en servitör 1977 är Emma 38 och Jerry och Robert 40. * Betrayal hade premiär på National Theatre i London, 15 november 1978, i regi av Peter Hall. Pub. 1977. Vår.

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 2 Maj 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31 25 Vice

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

Kundutvärdering (Marie-Louise Borger) Avresedatum: 2015-06-13 Destination: Kroatien, Split - Krka långritt Fråga Svar Kommentarer Hur många deltagare var ni i gruppen? mottagen vid ankomsten? Hur var boendet

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013

PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 PENSIONÄRERNAS TENNISKLUBB STOCKHOLM på besök i Västerås onsdagen den 27 november 2013 Det är bara att konstatera. Inget händer inom veteranidrotten i tennis utan idealister. Hade dessa personer inte funnits

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- """S(" ''\

. 2015-10- 06 ' D n r\~~.. S).~\~~ '\-\ - s-- S( ''\ Medborgarförslag BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen. 2015-10- 06 ' D n r\.. S).\ '\-\ - s-- """S(" ''\......... Återinföra korrekta benämningar på vägnamn samt vid ändring av/nya vägnamn motivera detta på

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Svarta Örnar Mina Bröder!

Svarta Örnar Mina Bröder! Från Utsikten i De Sju Härader! Ansvarig utgivare: Styrande Mästare Kenneth Harrysson lsm.ldsh@soo.nu redaktör: Lennart Andersson manadsblad.ldsh@soo.nu Layout & Produktion: Litorapid Media Ab göteborg

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

20. NORDISKA KONGRESSEN RESA TILL S:T PETERSBURG p110704ru 11.01.04 11-13.07.2004

20. NORDISKA KONGRESSEN RESA TILL S:T PETERSBURG p110704ru 11.01.04 11-13.07.2004 20. NORDISKA KONGRESSEN RESA TILL S:T PETERSBURG p110704ru 11.01.04 11-13.07.2004 Avgång: Söndagen 11.07.04 Järvenpää (Träskända), Hotell Rivoli kl. 7,00 Ankomst till S:t Petersburg kl 17.30 (lokal tid

Läs mer

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR

NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Årgång 9 Nr 9 December 2006 BILDER FRÅN HALLOWEEN BASTUN ÄR ÖPPEN BASAR PÅ SKOLAN JULMARKNAD I UR OCH SKUR INVIGNING AV SKOLAN 0-12ÅR NY ÄGARE PÅ CAMPINGEN SSK 80ÅR Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD

Läs mer

Information till boende. för psykiatrisk vård med kvalitet

Information till boende. för psykiatrisk vård med kvalitet Information till boende för psykiatrisk vård med kvalitet Verksamheten utgår från klienterna och vi arbetar efter en helhetssyn på vård och rehabilitering Välkommen till Mjörnviksholm Vi hälsar dig välkommen

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

Årgång 11 Nr 3 April 2008 SNOWRÄJS GRUSCUPEN SIKFORSDAGEN PRO:S ÅRSMÖTE PANK PENISONÄR SÖKER MC KARAVAN GENOM SIKFORS. Sida 1

Årgång 11 Nr 3 April 2008 SNOWRÄJS GRUSCUPEN SIKFORSDAGEN PRO:S ÅRSMÖTE PANK PENISONÄR SÖKER MC KARAVAN GENOM SIKFORS. Sida 1 Årgång 11 Nr 3 April 2008 SNOWRÄJS GRUSCUPEN SIKFORSDAGEN PRO:S ÅRSMÖTE PANK PENISONÄR SÖKER MC KARAVAN GENOM SIKFORS Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015

PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 PRO Husie till Bourgogne 23-31 maj 2015 Bourgogne namnet känner man igen och förknippar med vin. Och, naturligtvis finns här mycket och gott av den varan. Men, Bourgogne är inte bara vin! Här finns fantastiska

Läs mer

NylandiaNytt 1/11. God fortsättning

NylandiaNytt 1/11. God fortsättning 1/11 Organ för Logen Nr 2 Nylandia av Finland I.O.O.F. februari 2011 God fortsättning på det nya Odd Fellow-året, som speciellt under första halvan kommer att vara mycket intressant men också utmanande

Läs mer

Blandade resultat ÄLVNÄS TVÄTT

Blandade resultat ÄLVNÄS TVÄTT Blandade resultat Nu var det riktigt länge sedan jag fick iväg någon rapport om hur skoteråkandet går för min del. Jag kan väl säga att det varit mer än fullt upp med arbete, familj, garagetid och träning/tävling.

Läs mer

KONFERENSRESA BERGAMO

KONFERENSRESA BERGAMO KONFERENSRESA BERGAMO UPPLEV VACKRA BERGAMO Den italienska staden Bergamo är en vacker stad belägen i utkanten av Alperna. Staden ligger i regionen Lombardien i norra Italien. Denna vackra stad är delad

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren

Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Att be med barn Maria Furusand & Ann Lundgren Barn kan be! Men de måste ibland få veta att deras böner är lika viktiga som vuxna krusidullböner. När vi ber med barn, brukar vi sätta upp enkla böneregler.

Läs mer

Studieresa Till EU-parlamentet

Studieresa Till EU-parlamentet Studieresa Till EU-parlamentet När våren fortfarande var i full blom gjorde DHR i Borås en studieresa till Bryssel. Man fick träffa politiker och på plats studera hur man arbetar för tillgänglighet. Med

Läs mer

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 20-21 oktober 2012

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 20-21 oktober 2012 Till alla Klippans sektioner och FUB:s länsförbund och lokalföreningar Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 20-21 oktober 2012 Hej! Rikssektionen Klippans styrelse bjuder in till konferens för alla

Läs mer

Följa Giro d`italia 2016

Följa Giro d`italia 2016 Följa Giro d`italia 2016 Under några dagar i maj får du en fantastisk möjlighet att följa Giro d`italia på plats, mitt i de vackra Dolomiterna i Sydtyrolen. Du kommer inte bara att få prova banorna och

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 11/2014: 8-12 juni. Bornholm. 8 deltagare. 80 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 11/2014: 8-12 juni. Bornholm. 8 deltagare. 80 km. Åtta förväntansfulla äventyrsvandrare möttes vid färjan i Ystad för färd över Östersjön till Bornholms Rønne. Vi checkade in på Det lille hotell i centrum. Där fanns det ett stort hjärta. Vi var välkomna

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Dialoger i övningsboken Möde i Petersborg. av B. Hertz, H. Leervad, H. Lärkes, H. Möller, P. Schousboe

Dialoger i övningsboken Möde i Petersborg. av B. Hertz, H. Leervad, H. Lärkes, H. Möller, P. Schousboe 1 Uppsala universitet Slaviska institutionen Ryska A Muntlig språkfärdighet/jn Dialoger i övningsboken Möde i Petersborg.av B. Hertz, H. Leervad, H. Lärkes, H. Möller, P. Schousboe Översättning från danska

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Kransnedläggning skedde vid Cross of Sorrows utanför staden Pitkanranta och vid den okände soldatens grav.

Kransnedläggning skedde vid Cross of Sorrows utanför staden Pitkanranta och vid den okände soldatens grav. ROSIV i österled 18-19 augusti var ROSIV (Reservofficerssällskapet i Västerbotten) inbjudet av ryska kulturdepartementet via Karelens Ministerium för kultur att deltaga i en konferens med syfte att manifestera

Läs mer

Reslusten hade väckts och under den följande hösten mognade idéerna om en ny resa, denna gång till Tyskland.

Reslusten hade väckts och under den följande hösten mognade idéerna om en ny resa, denna gång till Tyskland. Resor med SIF Året var 1949. Jag var 18 år och hade under våren spelat till mig en ordinarie plats i A-laget och blev därför uttagen att följa med på den första resan i klubbens historia som gick längre

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Hänt under 2015. Januari Medlemsträff Torsdagen den 22 januari träffades medlemmar i föreningen med temat 60-talet i ord och ton. Sven Thomson berättade minnen och spelade musik från 60-talet. Många minnen

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

PM Cykelcity Gran Fondo Tour 11-15 augusti!

PM Cykelcity Gran Fondo Tour 11-15 augusti! PM Cykelcity Gran Fondo Tour 11-15 augusti! Varmt välkommen till en härlig cykelvecka i Dalarna med oss på Cykelklubben.se, YA Arena, Bancykelklubben och Cykelcity! I år är vi stolta över att få ge svenska

Läs mer

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da!

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da! Drogad Det var en helt vanlig lördags morgon, klockan var 4:33 det var kallt och snöade ute. Idag skulle jag och min pojkvän åka på skidresa i en vecka i Lindvallen, det är första gången för min pojkvän

Läs mer

PTKS på vikingatåg i österled mars 2014

PTKS på vikingatåg i österled mars 2014 PTKS på vikingatåg i österled mars 2014 I fjol hade PTKS:s aktive lagledare, Björn Hjortsberg, gjort upp med sin motsvarighet i Helsingfors, B- O Estlander HVS/Mäntti-Niskat, att föreningarna skulle mötas

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Norgeresa 2015 2015-08-07

Norgeresa 2015 2015-08-07 Norgeresa 2015 2015-08-07 Nu var det dags för min årliga Norgeresa, något som jag kört sedan 2005. Denna gång skulle min svåger Patrik, som nyss tagit sitt körkort, hänga med. Vädret hade vi diskuterat

Läs mer

Vinresa till Niederösterreich Österrike

Vinresa till Niederösterreich Österrike Vinresa till Niederösterreich Österrike Slutet av september, början på oktober 2015 med Munskänkarna Otterbäcken 2015 är Niederösterreich i Österrike utsedd till årets vinort/region av Munskänkarna centralt.

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön Kompis med kroppen 5. Bra för mig bra för miljön 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, föräldern, syskon, tränare eller någon annan du känner om varför de tycker att man ska äta

Läs mer

HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015

HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015 HEMAVAN/TÄRNABY VÅREN 2015 Så var det då dags att flyga till nordligare delar av Sverige. Åtta gubbar från Veterangänget hade bokat genom Magnus och Janne en resa till skid och skoterparadiset Hemavan.

Läs mer

Motorcykelgruppe Färöarna primo august 2013

Motorcykelgruppe Färöarna primo august 2013 Motorcykelgruppe Färöarna primo august 2013 REJSEDAGBOG VED GUIDE MIKAEL ANDERSSON OCH FREDRIK LÖFBERG FRA SVERIGES MOTORCYKLISTER, SOM I SAMARBEJDE MED SMYRIL LINE REJSTE PÅ GRUPPETUR TIL FÆRØERNE I AUGUST

Läs mer

Nu styrde vi kosan mot nästa upplevelse Monterey bay Aquarium.

Nu styrde vi kosan mot nästa upplevelse Monterey bay Aquarium. Idag fick vi sova lite längre, uppstigning 07,30. Vi skulle äta frukost 08,00 och vi hade hört att dem hade nygräddade våfflor på detta hotell. Det var en utsökt frukost med smarriga våfflor och tillhörande

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag.

Dag 4 Vid frukosten på terrassen kan vi njuta av utsikten innan vi återvänder till Kathamndu och Harati. Fri eftermiddag. Himalaya 2015 Att vandra i Nepal hör till en av livets höjdpunkter. På denna resa gör vi en vandring längs Himalayas sluttningar från by till by under 5 dagar. Därutöver besöker vi Djungelområdet Chitwan,

Läs mer

Sommar i Träslövsläge o tillbaks i Turkiet, besök av Malin o Germos!.

Sommar i Träslövsläge o tillbaks i Turkiet, besök av Malin o Germos!. Resebrev nr 5, 2013 Sommar i Träslövsläge o tillbaks i Turkiet, besök av Malin o Germos!. Nu var det länge sedan vi skrev ett resebrev o detta kan ju bero på att vi varit hemma i Sverige en hel del i sommar.

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Möte i Trollhättan augusti 2015

Möte i Trollhättan augusti 2015 1 Föreningen Försvarsdirektörer Emeriti Möte i Trollhättan augusti 2015 Den 29 juni fick vi från mötesarrangören Lennart Olofsson följande hälsning: Jag har fått ihop ett program som ser ut så här: 19

Läs mer

Vandring på Maria Island

Vandring på Maria Island Vandring på Maria Island Den tasmanska naturen är något helt speciellt och upplevs allra bäst på plats i någon av nationalparkerna. Önskar ni några avkopplande dagar omgivna av en natur i en klass för

Läs mer

Nollningsschema för dig som läser Sjuksköterska HT-13

Nollningsschema för dig som läser Sjuksköterska HT-13 Nollningsschema för dig som läser Sjuksköterska HT-13 19/8 Måndag Introduktionsdag Tid: 14.00 Samling sker på parkeringen vid spårvagnshållplatsen Medicinaregatan. Hållplats: Medicinaregatan Spårvagn:

Läs mer

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj 1 Innehåll Ledare 3 Incheckningen 4 Elins dagbok 5 Caroline - Festivaldrotning 2005 6 Peter - The king is Back(stage) 7 2 Ledare Äntligen har det blivit dags! UKM Regional

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Signalhunden Loke numera också Kunglig hovleverantör

Signalhunden Loke numera också Kunglig hovleverantör Signalhunden Loke numera också Kunglig hovleverantör Ja, egentligen vet jag inte om han får kalla sig det på riktigt, därav situationstecknen, men det låter kul. Och han har faktiskt levererat till Kungen!

Läs mer

Ljuden Kap 1. -Vad var det där, sa Moa?

Ljuden Kap 1. -Vad var det där, sa Moa? Baksidan Moa och Alex hör konstiga ljud på vinden. Ska dom våga kolla? Den elaka klasskamraten ställer till det för dom hela tiden. Moa går och kollar och sen. Hur ska det gå? Om du vill veta så får du

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010!

Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010! Här kommer en liten reseberättelse om när jag hämtade hem min notchback 2010! Allt började med att jag sålde min 51:a T 1 lilljulafton 2009. Att jag sålde den efter nästan 15 år i min ägo berodde mycket

Läs mer

Björkalägret L994. Vdl mött till nya trciningar och trciffar med start i augusti. MAIF-OL Ungdonskomnritcn. Regnig inledning och solig avslutning.

Björkalägret L994. Vdl mött till nya trciningar och trciffar med start i augusti. MAIF-OL Ungdonskomnritcn. Regnig inledning och solig avslutning. W% ök ek re" Björkalägret L994 Regnig inledning och solig avslutning. Så kan vädret sammanfattas för årets Björkaläger som i år hölls fredagen den tredje juni kl 17.00 till söndagen den fenrte kl 100 vid

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Resa till Dalarna. 8-11 augusti 2016

Resa till Dalarna. 8-11 augusti 2016 Resa till Dalarna 8-11 augusti 2016 8 augusti - måndag Resan startar från hemorten på morgonen och färden går upp till rastplatsen Väst Göte, vid Vättern norr om Bankeryd, där vi gör uppehåll, då det blir

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014

Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Till alla Klippans sektioner och FUB:s länsförbund och lokalföreningar Inbjudan till Klippans ordförandekonferens 26-27 april 2014 Hej! Riks-Klippans styrelse bjuder in till konferens för alla ordföranden

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Söröya 2005

Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Söröya 2005 Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Söröya 2005 INNEHÅLL BestKust Feskarna 1:a resan upp till Söröya blev en blåsig fiskevecka med massor av fisk Söröya Nord-Noge 27/5 5/6 05 Avresa från Göteborg

Läs mer

Blomstervandring. Lokal Service. Mat, Kaffe, Boende. Övrigt. Butiker

Blomstervandring. Lokal Service. Mat, Kaffe, Boende. Övrigt. Butiker Blomstervandring En lätt vandring med Lars Lundgren som guide! Efter gemensam färd till Grönfjäll, går vi upp i Grantonsskalet och tittar på fjällets flora. Ta med fika. Söndag 10/7 Samling vid Träffpunkten

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10

Kapitel 1. Lina. Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Innehållsförteckning: Kapitel 1: sid 1 Kapitel 2: sid 2 Kapitel 3: sid 3 Kapitel 4: sid 5 Kapitel 5: sid 7 Kapitel 6: sid 10 Lina Kapitel 1 Lina var 10 år och satt inne med sina två vänner Gustav och Caroline.

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

Kidnappandet. Jag är 20 år och jag heter Nesrin jag älskar djur och choklad och jag kommer från Dijon i som ligger i Frankrike, plus jag röker.

Kidnappandet. Jag är 20 år och jag heter Nesrin jag älskar djur och choklad och jag kommer från Dijon i som ligger i Frankrike, plus jag röker. del 1 Kidnappandet Jag vaknade i min säng trött och arg, mamma och pappa hade slängt ut mig. För jag är nu 20 år, jag fyllde år i lördags. Varför slängde dom ut mig? Just nu bor jag hos min bästa vän Sara.

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Välkommen att fira Jul och Nyår nära Polcirkeln

Välkommen att fira Jul och Nyår nära Polcirkeln Välkommen att fira Jul och Nyår nära Polcirkeln Fira julen i vitt! Ta dig fram med spark, skidor, snowboard och snöskoter eller bara njut av vintern, det speciella ljuset och genuina vardagsupplevelser

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 3-2009

Nyhetsbrev Nr 3-2009 1 Nyhetsbrev Nr 3-2009 2009-08-18 Information till medlemmar inom KLF Göteborgskretsen Ordföranden har ordet Nu när sommaren 2009 går mot sitt slut och de flesta lönearbetare har avslutat sin semester

Läs mer

Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 一 一 一 一 一 O-_- 一 一

Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 一 一 一 一 一 O-_- 一 一 Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 金 T O-_- 田 界 Gurgel Y(^_^)Y / Mårten von Torsten och borsten )( UU.. / 山 =( U Kurt ( _ ) Grabbarna grus (ˊ_>ˋ) / Lols återkomst.o :-D O Voldemort ( ) 11 september Hej skit

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012

MAJ 2012. Sommartider. den 27 maj 2012. Södergarn. den 17 maj 2012 MAJ 2012 Sommartider den 27 maj 2012 Har hunnit vara hemma en vecka nu och vila upp mig lite från lägret ute på Lidingö, eller vilat och vilat, det har varit tester på schemat den gågna veckan. Men har

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse PRO-Höganäs Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för 2015 Styrelsen har bestått av 7 ordinarie ledamöter och en ständigt inkallad ersättare. Ordförande, Leif Olsson Sekreterare,

Läs mer