Likabehandlingsplan och plan mot kränkandebehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan och plan mot kränkandebehandling"

Transkript

1 Trygghet Ansvar Respekt Likabehandlingsplan och plan mot kränkandebehandling Föräldrakooperativet Kalven HT 2010 Av: Anna-Lena Nilsson Katarina Nilsson Helena Sundqvist 1

2 Styrdokument I skollagen och i läroplanen slås det fast att den svenska förskolan vilar på demokratins grund och att det bör utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom förskolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma mijö (Skollagen 1 Kap. 2 ). Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan 1. främja jämställdhet mellan könen samt 2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden. Lag (1999:886). Från gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67). Den nya lagens syfte är att förtydliga skolans ansvar när det gäller att garantera alla barn och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning förbjuds i förskola, skolbarnomsorg, grundskola, särskola och gymnasieskola samt vuxenutbildning. Lagen innebär att barn och elever får ett lagligt skydd mot annan kränkande behandling. Skadestånd kan utdömas om inte förskolan/skolan kan påvisa att den fullgjort sitt uppdrag. Ur Lpfö 98, Förskolans värdegrund och uppdrag: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med barnen. Ur Barnkonventionen, artikel 2: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga bli sämre behandlade. Det har ingen betydelse vilken färg barnet och barnets föräldrar har på huden, om barnet är flicka eller pojke, vilket språk barnet talar, vilken gud barnet tror på, om barnet är rikt eller fattigt. Mobbning i skolan kan till exempel vara diskriminering. 2

3 Definition av begrepp Diskriminering Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra barn och missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder. Diskriminering kan till exempel ske genom förskolans regler eller rutiner. Ett barn kan också bli diskriminerat om barnet blir särbehandlat på grund av en Förälders eller syskons sexuella läggning, funktionshinder med mera. Direkt och indirekt diskriminering Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt. Med direkt diskriminering menas att ett barn behandlas sämre än andra barn. Ett exempel kan vara när en pojke går före en flicka i kön till en förskola med motiveringen att det redan går så många flickor på den aktuella förskolan. Men man kan också diskriminera genom att behandla alla lika. Det är det som kallas indirekt diskriminering. Det sker när förskolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar vara neutralt, men som i praktiken missgynnar ett barn på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Om exempelvis alla barn serveras samma mat, diskriminerar förskolan indirekt de barn som till exempel på grund av religiösa skäl behöver annan mat. Trakasserier och kränkande behandling Gemensamt för trakasserier och kränkande behandling är att det handlar om ett uppträdande som kränker ett barns värdighet. Trakasserier och kränkande behandling kan vara: fysiska (slag, knuffar) verbala (hot, svordomar, öknamn) psykosociala (utfrysning, grimaser, alla går när man kommer) texter och bilder (teckningar, lappar och fotografier). Trakasserier är uppträdande som kränker ett barns värdighet och som har samband med någon diskrimineringsgrund som kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Kränkande behandling är uppträdande som kränker ett barns värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan vara att retas, knuffas, mobbas, dra någon i håret eller frysa ut någon. Repressalier Personalen får inte utsätta ett barn för straff eller annan form av negativ behandling på grund av att barnet eller vårdnadshavaren har anmält förskolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling. 3

4 Kön Förskolan ska förebygga och förhindra könsdiskriminering. Förskolan ska också förebygga och förhindra trakasserier som har samband med kön liksom sexuella trakasserier. Trakasserier Trakasserier som har samband med kön kan vara utfrysning, förlöjliganden och skämt kopplade till ett barns könstillhörighet. Sexuella trakasserier är av sexuell natur. Det kan dock vara svårt att identifiera sexuella trakasserier bland barn i förskoleålder. Vuxna måste vara uppmärksamma på och agera i situationer där barnens lek inte präglas av frivillighet, ömsesidig nyfikenhet och intresse, exempelvis när de leker doktorslekar. Exempel Några händelser som kan vara exempel på könsdiskriminering eller trakasserier som har samband med kön: En flicka går före en pojke i kön till en förskola med motiveringen att det redan finns en stor majoritet pojkar på förskolan. [diskriminering] När barnen leker på gården berättar Peter för sin förskollärare Gunilla att han vill ha en likadan röd mössa som Fatima. Han tycker att den är väldigt fin med små glitterhjärtan på. Gunilla säger skrattande Då kanske vi ska kalla dig för Petra, så att de andra inte tror att du är Fatima. Hon berättar för de andra barnen om det och alla skrattar åt Peter. [trakasserier på grund av kön] Etnisk tillhörighet Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av etnisk tillhörighet. Vad räknas som etnisk tillhörighet? Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Alla människor har en etnisk tillhörighet. Om du är född i Sverige kan du vara rom, same, svensk, kurd eller något annat. Du kan också ha flera etniska tillhörigheter. Var och en har rätt att definiera sin egen tillhörighet. 4

5 Arbeta mot rasism Förskolan har också ett ansvar att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet enligt skollagen. Exempel Några händelser som kan vara exempel på diskriminering eller trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet: En förskola med många barn med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förtur åt etniskt svenska barn när man tar in nya barn för att inte få en alltför segregerad barngrupp. [diskriminering] En av förskollärarna uttalar sig negativt om polacker inför barnen. I barngruppen finns det ett polskt barn som tar illa vid sig. [trakasserier] Religion och annan trosuppfattning Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av religion eller annan trosuppfattning. Religion Enligt läroplanen ska alla föräldrar kunna lämna sina barn till förskolan förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller den andra åskådningen. Förskolan är skyldig att se till barnets bästa och alla barn har rätt till kunskap och lärande, tankefrihet och religionsfrihet. Föräldrar har också rätt att uppfostra sina barn i enlighet med sin tro. Det gäller för förskolan att respektera alla dessa rättigheter. Annan trosuppfattning Begreppet annan trosuppfattning innefattar uppfattningar som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddism och ateism. De anses ha ett naturligt samband med eller vara jämförbara med religion. Exempel Några händelser som kan vara exempel på diskriminering eller trakasserier som har samband med religion eller annan trosuppfattning: Axel går i Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens söndagsskola. Hans dagbarnvårdare säger Usch, vilket trams! Ska du bli en sådan där bibelfanatiker? [trakasserier] Salima blir ledsen eftersom några av de andra barnen brukar skratta åt hennes mamma som bär muslimsk huvudduk när hon kommer och hämtar henne. En av barnskötarna tröstar Salima, men vidtar inga andra åtgärder. [trakasserier] 5

6 Funktionshinder Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av funktionshinder. Vad räknas som funktionshinder? Funktionshinder är varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. De kan bero på skador eller sjukdomar som fanns vid födseln, har uppstått senare i livet eller förväntas uppstå. Begränsningen av funktionsförmågan måste bestå över en längre tid. Graden av funktionshinder har däremot ingen betydelse. Exempel på funktionshinder som kan märkas mer eller mindre i olika situationer är allergier, dyslexi, hörsel- och synskador. Det kan också vara neuropsykiatriska funktionshinder som till exempel ADHD eller Aspergers syndrom. Exempel Några händelser som kan vara exempel på diskriminering eller trakasserier som har samband med funktionshinder: Anna som har ADHD får inte börja på samma förskola som sin storebror. Kommunen, som tillämpar syskonförtur, tycker i detta fall att Anna ska börja på en annan förskola. Där finns det andra barn med samma diagnos och personalen har därför kunskap om denna. [diskriminering] David har muskeldystrofi som gör att han går klumpigt och ostadigt och har lätt för att falla. Några av barnen brukar reta David och kallar honom snubbelfot. Personalen har hört att han blir retad, men har inte vidtagit några åtgärder. Sexuell läggning Förskolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av sexuell läggning. Med sexuell läggning menas homosexualitet bisexualitet heterosexualitet. 6

7 Förskolans värdegrund Förskolan har ett särskilt ansvar att förmedla samhällets gemensamma värdegrund till barnen. Det inkluderar arbetet mot homofobi och rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning. Homofobi är en ideologi, en uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle som ger uttryck för en starkt negativ syn på homosexualitet eller på homo- och bisexuella människor. En homofobisk hållning strider mot principen om alla människors lika värde och allas lika rättigheter. Exempel Några händelser som kan vara exempel på diskriminering eller trakasserier som har samband med sexuell läggning: Det har gått bra på förskolan tills James äldre bror kommer på besök. Några av barnen har hört när deras storasyskon i negativa ordalag kallat James bror för bög. Nu får James inte vara med och leka eftersom han har en äcklig storebror. Eftersom en av de vuxna på förskolan hör ordväxlingen utan att reagera känner James att han inte har någon att vända sig till. [trakasserier] Johanna är ny på förskolan och ska fylla i sitt familjeträd. Hon får en förtryckt mall där mammans och pappans namn ska fyllas i. Hon vill ha ett nytt papper med mamma och mamma, men får till svar att hon kan stryka över pappa och skriva dit den andra tantens namn. [diskriminering] Könsöverskridande identitet eller uttryck Barn får inte diskrimineras eller trakasseras i förskolan på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck. Vad är könsöverskridande identitet eller uttryck? Diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck omfattar de flesta transpersoner. Transpersoner är ett paraplybegrepp som används om människor som på olika sätt bryter mot samhällets normer kring könsidentitet och könsuttryck. De bryter mot föreställningar om hur pojkar och flickor förväntas vara och se ut. Transpersoner kan till exempel vara transvestiter, intersexuella (personer som fötts med oklar könstillhörighet) eller inter- och transgenderpersoner (personer som definierar sig bortom kön eller utanför de traditionella könsidentiteterna). För att omfattas av diskrimineringsskyddet måste den könsöverskridande identiteten eller uttrycket uppfattas av andra, men det krävs inte att den som diskriminerar känner till begreppen. Diskrimineringsgrunden har inget samband med sexuell läggning. Personer med könsöverskridande identitet eller uttryck kan vara såväl homo-, bi- som heterosexuella. 7

8 Exempel Exempel på vad som kan vara diskriminering och trakasserier som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck: Sedan ett år tillbaka markerar Erik, 5 år, tydligt att hon helst vill vara flicka och kallas hon och henne. Föräldrarna har gått med på hennes önskemål att bära klänning. En dag är Erik ledsen när pappa kommer till förskolan för att hämta henne. Hon berättar att hon inte fick följa med på utflykt eftersom hon vägrade att ta på sig ett par byxor. Pappa frågar personalen varför Erik skulle byta till byxor och får svaret: Det får vara någon måtta med tramset. Pappan blir också uppmanad att i fortsättningen klä Erik i riktiga kläder eftersom några barn har börjat reta henne för att hon bär klänning. [diskriminering och trakasserier] Ålder Barn får inte diskrimineras eller trakasseras i förskolan på grund av ålder. Det är tillåtet att särbehandla i förskolan på grund av ålder om särbehandlingen gäller tillämpning av en bestämmelse som rör ålder. En sådan bestämmelse kan exempelvis finnas i skollagen eller någon förordning som rör förskolan. särbehandlingen har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga. Exempel En händelse som kan vara exempel på trakasserier som har samband med ålder: Malte är den enda sexåringen som går kvar i förskolan och inte har börjat i förskoleklass. Det är hans föräldrar som valt det. De andra barnen retar honom ofta för det. [trakasserier] 8

9 Vision Vårt målinriktade arbete är att aktivt främja barn och vuxnas lika rättigheter och möjligheter för alla som deltar i eller söker till vår verksamhet, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning. Att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö i förskolan är en förutsättning för att barn ska kunna utvecklas. De gemensamma värdegrundsbegreppen som vi använder i arbetet för att nå vår vision är: Trygghet Respekt Ansvar Identifikation av begreppet trygghet: att barn och vuxna får en trygg, god och utvecklande miljö. Där man kan lita på varandra, anförtro sig, känna delaktighet, känna glädje och få vara sig själv. Identifikation av begreppet respekt: att barn och vuxnas önskningar, åsikter och tankar respekteras av varandra. Där alla kan känna förståelse för alla människors lika värde och behov. Respektera sig själv, sina kamrater, miljön och egendom. Identifikation av begreppet ansvar: alla skall ansvara för att ingen skall utsättas för någon form av diskriminering, trakassering eller kränkning. Barn och vuxna skall ansvara för att alla skall trivas och känna ett välbefinnande. Kartläggning och nulägesanalys Föräldraenkät Denna enkät har vi gett ut till alla våra 15 familjer. Vi fick in svar från 13 familjer. Vi har uppmanat de två familjer som ej lämnat svar att lämna sina svar, men de har glömt det. Vi kände att vi ville börja jobba med enkäten och får då nöja oss med 13 svar. Enkäten med svar vi fick in. För att kunna göra en kartläggning av verksamheten behöver vi hjälp av er föräldrar att svara på några frågor. Detta används sedan i vårt arbete med likabehandlingsplanen för att planera vilka åtgärder som skall vidtas eller hur vi kan jobba förebyggande. Inga namn kommer att nämnas i den färdiga planen, men att veta namnen på dem det berör är viktigt för oss i arbetet med kartläggningen. Likabehandlingsplanens syfte är att främja barns lika rättigheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder och ålder samt förebygga och förhindra diskriminering trakasserier och kränkande behandling. En likabehandlingsplan är en plan som måste finnas på vår förskola och ni kan läsa om den på skolverkets hemsida och sök på publikationer, skriv likabehandlingsplan, så finner riktlinjerna för förskolans plan. 9

10 1: Anser du/ni som vårdnadshavare att ditt barn blir bemött med respekt av vuxna och barn på förskolan? Svaren som vi fick in på denna fråga var följande: 13 familjer svarade ja. Tillägg på en enkät: Avspänd miljö, skönt. 2: Känner du/ni er trygga i att prata med personalen när det gäller frågor omkring era barn eller om ni har misstankar om att ett barn varit utsatt för diskriminering, kränkning eller trakasseringar när det gäller etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder och ålder? Om inte, förklara hur du/ni tänker och kom gärna med förslag på vad vi kan göra för att förbättra verksamheten eller prata med personalen. 13 familjer svarade ja. 5 familjer tillade att de känner trygghet med personalen. 5 familjer tillade att det var lätt att prata personalen och att det var öppenhet. 1 familj tillade att det känns bra. 2 familjer hade inget tillägg. 3: Anser du/ni att förskolan erbjuder en trygg miljö/klimat för ditt barn? Om inte, förklara hur du/ni tänker och kom gärna med förslag på vad vi kan göra för att förbättra verksamheten eller prata med personalen. 13 familjer svarade ja. 1 familj tillade att det är verkligen bra, kärleksfullt klimat mellan barn-barn, barn-vuxna och vuxna-vuxna. 1 familj tillade att det är mycket god. 1 familj tillade att vi saknar skydd till kontakterna i barnens nivå innomhus. 4:Vilka barn upplever du/ni som vårdnadshavare att ert barn helst leker med/inte leker med på förskolan och varför? 8 familjer svarade att deras barn har kompisar och leker med barn i samma ålder. 2 familjer säger att deras barn helst leker med ett och samma barn. 2 familjer säger att deras barn leker med alla andra barn. 1 familj säger att deras barn väljer att leka med det barnet som hittar på en rolig lek. Det finns också svar som visar att vissa barn inte är så populära att leka med. Det finns också svar som påvisar att många gillar att leka med de små barnen. 10

11 5: Upplever du/ni som vårdnadshavare att ert barn får vara med att bestämma i verksamheten? Om inte, förklara hur du/ni tänker och kom gärna med förslag på vad vi kan göra för att förbättra verksamheten. 6 familjer svarade ja. 2 familjer svarade att deras barn nog var för små för att kunna bestämma i verksamheten. 1 familj svarade att de inte vet. 1 familj svarade att om planeringen utförs tror vi att barnen får bestämma innehållet tex vad de ska rita men att personalen har bestämt att det ska ritas. 1 familj svarar ja, men vårt barn vågar nog inte påverka. 1 familj svarade ja, vi upplever att barnen har ett stort inflytande i verksamheten i sin vardag. 1 familj tycker att verksamheten är bra men vet inte hur mycket barnen får påverka. Vi föräldrar har inte fått någon information om det. 6: Upplever du/ni som vårdnadshavare att ert barn har lika rättigheter flickor som pojkar i vår förskola oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder eller ålder? Om inte, förklara hur du/ni tänker och kom gärna med förslag på vad vi kan göra för att förbättra verksamheten. 9 familjer svarade: ja. 2 familjer svarad: ja, absolut. 1 familj svarade: ja, det upplever jag. Det tar jag förgivet. Det är dock viktigt att hålla isär lika rättigheter och behandlas lika. Behandlas lika ska man nog ej sträva efter, då tex barn med särskilda behov inte kan behandlas lika som barn utan särskilda behov. 1 familj svarade: i jämförelse med andra förskolor tycker jag att respekten/likabehandling mellan pojkar och flickor är bra, men jag skulle gärna se ytterligare diskussion/arbete för föräldrar och personal vilka attityder vi har till flickor/pojkar vilka förutsättningar vi ger dem beroende på kön och vilka vanor vi har så vi kan bryta dem och verkligen ge dem samma förutsättningar oavsett flicka/pojke. Det arbetet löper vidare. 11

12 Övrigt som du/ni som vårdnadshavare vill berätta, åtgärda, göra om etc Utveckla gärna era svar och skriv på baksidan om raderna inte räcker till. 1 familj svarade: Nej, allt är kanon och vi är jätte nöjda med förskolan Kalven. Vi känner oss trygga med att lämna vårt barn till förskolan barnet trivs, är i säker miljö, kunnig personal, bra mat och öppen dialog föres mellan förälder och personal dagligen, jättebra, samt bra pedagogisk verksamhet! Vårt barn uppvisar en glädje och intresse för sådant han lärt sig i verksamheten även hemma, växer som person och är stolt över det han lärt sig. 1 familj svarade: Allt är bra som det är. Vi vill tacka för att ni är så underbara mot barnen och att ni gör förskolan Kalven till den bästa förskolan. 1 familj svarade: är jätteglad över att ha mitt barn på Kalven. Guld värda! Vet att är i trygga händer, trivs som fisken i vattnet, det är trygghet för oss som föräldrar också!! 1 familj svarade: Bra och lättarbetad personal om man t ex blir sen eller dyl. Viktigt också att en personal välkomnar och säger adjö, vid ankomst respektive hemgång. Personalen talar om, om det har varit någon incident och jag uppskattar att man är tydlig till barnen. Bra också att man spelar upp en teater i slutet av veckan om det inträffat något mindre trevligt. 1 familj svarade: Det märks på barnen att ni alltid arbetar med hur man ska vara mot varandra och att man ska hjälpa varandra. Barnen är mycket kärleksfulla mot varandra och upplever att det sällan är konflikter och att alla är mån om varandra. Det är det viktigaste i livet, resten lär man sig efter hand. Vänner klarar man sig inte utan. Intervjuer Vi har på förskolan intervjuat 8 av 19 barn. Anledningen till att vi endast har intervjuat dessa 8 barn, är för att de kan formulera sina tankar genom sitt verbala språk. Barnen i intervjun är mellan 3-6 år. 1. Är du rädd för någon eller något på förskolan? Alla barnen svarade : Nej! 1 barn tillade: ja, jag är rädd för spöken, men inte för barnen på dagis. 2. Har du någon eller några att leka med på förskolan? Alla barnen svarade : Ja. Flera av de yngre barnen berättade vilka de skulle vilja leka med mera. De som sa detta ville alla leka med de äldsta barnen och av dem äldsta fanns det ett barn som var mest populärt. 3. Vad gör dig arg och ledsen? De 6 yngre barnen svarade att de blev det om de inte fick vara med i leken men ingen av dem mindes om de hade blivit det någon gång. 1 äldre barn svarade: När jag blir puttad men det gör ingen med mig. 1 äldre barn svarade: Om jag inte får vara med och leka. 4. Hur skall vi vuxna hjälpa till då någon är dum emot dig? 12

13 Alla barnen svarade: Jag säger till en vuxen, så säger ni till att de ska sluta. Tillägg som: Ni vuxna ska bli arga på den som är dum. Ni vuxna ska hjälpa till att förklara för den som är dum att jag blev ledsen. Om min lillebror är dum mot mig så klarar jag det själv. Ni ska säga sluta! 5. Hur skall vi vuxna göra om du inte får vara med i leken, fast att du har frågat? 7 barn svarade: Då ska ni prata med dem så att jag får vara med. 1 barn svarade: Då frågar jag någon annan. 6. Hur skulle du göra om du ser att någon är dum emot ett annat barn? Här flöt svaren i varandra. Alla var överens om att de skulle ta hjälp av en vuxen. Olika förslag kom upp som: Han ska säga förlåt, jag vill leka med den som blivit slagen. Jag vill hjälpa den som blev slagen. De som slår vill jag inte leka med. Jag säger, låt bli och så hämtar jag fröken. Jag är rädd för de som slår, jag leker med de snälla. Jag frågar den som är ledsen om han vill leka med mig. 7. Om du leker en lek och ett litet barn vill vara med, men det vill inte du. Hur gör du då? De får vara med, bara att de inte förstör. Bär ut dem. Visar dem något annat de kan göra. Säger till fröken att de ska hämta dem. Små förstår inte allt, då får de gå ut. Stänger dörren för dem. Jag tycker att de får vara med. För det mesta får de vara med, men om de förstör får de gå därifrån. 13

14 8. Finns det speciella lekar och färger för killar och tjejer? 2 barn svarade att det finns speciella lekar och färger för killar och tjejer. De tillade kommentarer som: Ja, pojkar ska leka med andra pojkar. Inte med flickor! Jag gillar inte att leka med tjejer, om det blev bara jag och en tjej på dagis skulle jag leka för mig själv. Flickor kan inte ha spindelmannen kläder för det är för killar och kjolar för flickor det är inte för en kille. 6 barn svarade att det inte finns speciella lekar och färger för killar och tjejer. De tillade kommentarer som: Vill man ha kjol kan man ha det. Jag tycker om rosa för det har en släkting till mig, det är coolt. Tjejer kan väl ha döskalle kläder om de vill. Jag leker med dockor ibland. Killar har också smink, det har jag sett på tv. Man får bestämma själv vad man ska ha på sig, ifall man gillar glitter har man det. Killar kan ha kjol. Pappor kan ha långt hår och mammor kan ha kort. Min mamma kör fyrhjuling. 9. Kan alla barn få vara med i leken, även om de inte kan gå, höra eller se? Om inte hur löser vi det då? Alla 8 barnen var eniga om att alla barn kan få vara med i leken. Osäkert säger ett av de 8 barnen: Jag vet inte om jag vill. Det som de tycker var svårt var hur man skulle lösa det rent praktiskt. Barnen hade kommentarer som: Om jag springer iväg så blir han ju kvar. Det går för jag kan sitta på golvet och den som inte kan gå kan man lyfta ner. Den som inte ser kan jag hålla i handen. Det är nog svårt för ser han annorlunda ut kanske jag skrattar åt honom. Jag kan leka med alla jag. 14

15 Mål och åtgärder 1.VAD: Vi skall arbeta med attitydförändring när det gäller genusperspektivet. Vi har observerat att det är okej att tjejer leker med typiska killeksaker eller använder killkläder men tvärtom, att killar leker med typiska tjejleksaker eller bära tjejkläder är inte riktigt okej bland vårdnadshavare och barnen. MÅL ETTÅRIGT: Vårt mål är, att i nästa barnintervju kunna få 7 av 8 barn att tycka att det är okej att leka med pojkar och flickor, att barnen skall veta att de kan ha de kläder som de vill och med de färger som de gillar. Att det inte finns typiska tjej och kill färger/ leksaker. MÅL TREÅRIGT: Observera en attitydförändring hos vårdnadshavarna. Genom observation se hur de klär barnen, pratar med dem och se om vårdnadshavarna som förebilder påvisar att det inte finns speciella tjej/kill arbeten/lekar, kläder eller färger. HUR: Införskaffa pojkdockor, och bra barnböcker, spela teater och i vårt temaarbete påvisa killar och tjejers möjligheter. Vi skall genussäkra samlingarna och tänka oss för vilka sagor vi som personal använder oss av i vårt arbete. I vårt temaarbete och genom teater, anordna vårdnadshavarekväll där vi tillsammans för diskussioner om jämställdhet mellan könen. Och vi som personal ska tänka oss för i vårt dagliga arbete hur vi uttrycker oss verbalt och i skrift. NÄR: Detta arbete skall göras under ht vt 2011 UPPFÖLJNING: Aug 2011 HUR VI MÄTER RESULTATET: Genom intervjuer med barnen, enkätundersökning till vårdnadshavarna, dokumentation och observationer. ANSVARIG: Helena Sundqvist 2.VAD: En vårdnadshavare har i enkäten påvisat att det inte finns barnsäkerhetspluggar i kontakterna i barnens höjd. HUR: Införskaffa säkerhetspluggar och sätta i dem. NÄR: Under Maj 2010 UPPFÖLJNING: 31 Maj 2010 ANSVARIGA: Roger Danielsson. Kontakterna är åtgärdade 25 Maj VAD: Påvisa för barnen att människor lever i olika familjesammansättningar. HUR: Införskaffa bra barnböcker, i vårt temaarbete och spela teater som påvisar olika familjesammansättningar. I vardagssamtalen skall vi som personal tänka oss för hur vi säger och samtalar med barnen. I text skall vi som personal använda oss av ordet vårdnadshavare istället för föräldrar. NÄR: Detta arbete skall göras under ht vt 2011 UPPFÖLJNING: Aug 2011 HUR VI MÄTER RESULTATET: Genom dokumentation och observation. ANSVARIG: Anna-Lena Nilsson. 4. VAD: Ge styrelsen i uppdrag att se över intagningsreglerna. HUR: Styrelsen skall se över intagningsreglerna så att den överensstämmer med vår vision i likabehandlingsplanen. NÄR: Skall pågå under ht vt UPPFÖLJNING: Aug 2011 HUR VI MÄTER RESULTATET: Genom att styrelsen tar beslut på att lägga intagningsreglerna till handlingarna. ANSVARIG: Amelie Stodne. 15

16 Budget För att jobba mot målet genus och olika familjesammansättningar skall vi införskaffa egen litteratur och låna på bibliotek. Budgeten för införskaffande av barnlitteratur är 800 kronor ht 2010-vt Budgeten för införskaffandet av kompetensutvecklingslitteratur för personalen är 800 kronor ht Förebyggande arbete för att nå vår vision Insatser för det förebyggande arbetet i barngruppen: Låta barnen vara med att utforma likabehandlingsplanen. Vi arbetar för att barnen ges möjligheter att sätta sig in i andras känslor, inlevelse och situationer genom teater, sagor och dagliga samtal. Behandla varandra som vi själva vill bli behandlade. Lära barnen ta konsekvenser av det som händer och hjälpa till att ställa saker till rätta. Genom att säga förlåt, plåstra om och bygga upp. Uppmuntra positivt beteende. Använda ett vårdat språk. Vuxna tillsammans med barnen upprättar gemensamma regler för förskolan. Alla barn deltar utifrån sina villkor. Ingen skall behöva stå utanför leken eller aktiviteten. Tillhanda ha böcker som synliggör olika familjekonstellationer, så att varje barn kan känna stolthet över sin familjekonstellation. I vardagssamtalen framhålla olika familjekonstellationer, former att få barn som tex adoption. Vi reflekterar tillsammans och visar att det finns många lösningar på ett problem. Stärka barnens förmåga att värna sin kroppliga integritet gentemot vuxna och andra barn genom teater, samtal i leken. Genom talrundor vid matbordet och samlingar ge pojkar och flickor lika stort talutrymme. För att känna delaktighet i gruppen får alla barnen lika möjligheter att delta i aktiviteter efter den egna förmågan, erfarenheten och intresset. Gruppstärkande aktiviteter som gymnastik, lekar, teater, pyssel, den fria leken, samlingar av olika slag, gemensamma fester med barn och vuxna. Den vuxne kan ibland medvetet styra gruppkonstellationen vid organiserade lekar och rutiner. Vuxna finns till hands i barnens lek. Vi är lyhörda för barnens önskningar, åsikter och tankar. Vi hjälper barnen med problemlösning och löser upp låsta positioner, på så vis så finner vi tillsammans vägarna framåt. Vi lär oss genom olikheter och alla har rätt till sin upplevelse. Vi arbetar med att det inte bara finns en sanning utan att det kan finnas flera sanningar och lösningar. Lära barnen att man kan hjälpa en annan människa genom att skvallra, det är ett tecken på mod och veta vad som är rätt och fel. Kokerskan ansvarar för att alla barn kan äta den mat förskolan serverar. Tillgängligheten på förskolan planeras utifrån den barngruppen vi har för tillfället. 16

17 Insatser för det förebyggande arbetet mellan vuxna-barn, vuxna-vuxna Behandla varandra som vi själva vill bli behandlade. Lyssna in situationen, inte låta det gå ut över någon annan om den vuxne inte mår bra. Om vi ser att någon vuxen (personal), förälder) kränker/diskriminerar/trakasserar, så skall vi ha modet att vara så raka att vi tar den vuxne åt sidan och frågar hur denne tänkte. Detta skall ske utan barnens närvaro. Vi skall inte prata över varandras huvuden. Använda ett vårdat språk och tänka oss för i våra ordval. Föregår med gott exempel. Vi prioriterar det förebyggande arbetet. Ett bra arbetsklimat utgör grunden för allas trygghet, trivsel och utveckling. Det förebyggande arbetet sker i huvudsak inom arbetslaget. Likabehandlingsplanen utvärderas årligen och revideras vid behov i augusti i samband med grovplaneringen. Detta ansvarar föreståndaren för att det görs. På höstens första föräldramöte informeras föräldrarna om likabehandlingsplanen och att den finns på vår hemsida. Detta ansvarar samtliga pedagoger för att det görs. Uppföljning av arbetet sker på vårterminens första grovplanering i januari påföljande år. Detta ansvarar samtliga pedagoger för att det görs. Beskrivning av hur barnen har varit delaktiga i utformningen av likabehandlingsplanen Barnens delaktig i att utforma likabehandlingsplanen: Vi hänvisar till vårt förebyggande arbete. Vi har gjort enskilda barnintervjuer för att ta reda på hur barnen tycker att vi vuxna och barn skall agera i olika situationer så som, kränkningar/diskrimineringar och trakasseringar sker i barngruppen. Kommunikation Genom vårt förebyggande arbete i och med barngruppen kommer vi att förankra likabehandlingsplanen tillsamman med barnen. Om ny personal anställs förankras likabehandlingsplanen på grovplaneringen och vid anställningen. Föräldrarna informeras om likabehandlingsplanen vid inskolningen och på föräldramötet på hösten. Eftersom föräldrarna är hos oss och jobbar, så kommer styrelsen/föräldrarna att ta del av den på första styrelsemötet efter reviderad likabehandlingsplan på hösten. Uppföljning Varje grovplanering på hösten, nästa blir HT Kompetsutveckling Vi som personal skall kompetensutveckla oss genom att, ta del av ny litteratur inom området genus och likabehandling. 17

18 Intagningsregler På vår förskola har vi dessa intagningsregler. Syskon har förtur Vi går efter en kö lista Ett kooperativ kräver att föräldrarna kan hjälpa till och ha ett brinnande engagemang för kooperativet när det gäller praktiska göromål, styrelseuppdrag, matlagning och kunna jobba i barngruppen då personalen är sjuka/lediga. Rutiner för akuta och uppföljande åtgärder När en kränkning/diskriminering/trakassering observerats gör vi följande: Steg 1. Den pedagog som upptäckt eller fått vetskap om kränkningen/ diskrimineringen/ eller trakasseringen utreder vad som har hänt. Pratar med de berörda parterna och informerar föräldrarna då barnen är inblandade. Utreder omständigheterna om vad som skett och verkställer tänkbara åtgärder. Pedagogen dokumenterar skriftligen och gör uppföljning av ärendet. Föreståndaren och arbetslaget informeras om vad som hänt och vilka åtgärder om bestämts skall gälla. Arbetslaget hjälps åt att hålla koll och arbeta förebyggande så att händelsen inte upprepas. Utvärdering och dokumentation sker i arbetslaget varje dag för att undvika händelsen igen. Steg 2. Börja på steg 1 och fortsätt med att föreståndaren tillsammans med de berörda parterna och föräldrarna medverkar vid samtal, samma dag. Viktigt att hem och förskola har samma gränser och följer gemensamt satta åtgärder i ärendet. Föreståndaren informerar alla om att i nästa steg om ingen förbättring sker rådgör vi med barnhälsovården, specialpedagog eller barnpsykolog. Uppföljning sker kontinuerligt av föreståndaren. Genom att observera och dokumentera ärendet och ha samtal med de berörda parterna för att få reda på om trakasseringarna/kränkningarna eller diskrimineringarna upphört, om inte går vi vidare till steg 3. Steg 3. Börja med att se steg 1, 2. Med föräldrarnas medgivande söker vi hjälp utifrån. Föreståndaren informerar styrelsen om ärendet och kontaktar barnhälsovården/barnpsykolog eller specialpedagog. Gäller det vuxen-vuxen så vänder sig berörd till personalansvarig i styrelsen. Kontinuerlig information till berörda föräldrar under hela processen, uppföljning och skriftlig utvärdering sker efter steg tre, genom samtal med föräldrar och barn. 18

19 DOKUMENTATIONSBLANKETT FÖR LIKABEHANDLING DATUM:. PLATS: INBLANDADE PERSONER... BESKRIVNING: ÅTGÄRD... UPPFÖLJNING 19

20 TID OCH DATUM FÖR ÅTERKOPPLING TILL UPPFÖLJNINGEN DOKUMENTATION AV. ORT OCH DATUM.. VILKA BERÖRS AV PLANEN.... UNDERSKRIFT AV BERÖRD PERSONAL OCH VÅRDNADSHAVARE. 20

Likabehandlingsplan och plan mot kränkandebehandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkandebehandling Trygghet Ansvar Respekt Likabehandlingsplan och plan mot kränkandebehandling Föräldrakooperativet Kalven 2014 Av: Anna-Lena Nilsson Katarina Nilsson Helena Sundqvist Linda Carlbäck 1 Styrdokument I skollagen

Läs mer

Götgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Götgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Götgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a

Läs mer

Likabehandlingsplan. Parkrinken avdelning röd

Likabehandlingsplan. Parkrinken avdelning röd Likabehandlingsplan Parkrinken avdelning röd 1 Innehållsförteckning Innehåll Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 5 Kartläggning 6 Förebyggande åtgärder 7 Områden som berörs av åtgärden 7

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) 1 Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall

Läs mer

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Innehållsförteckning Inledning s.3 Förskolan Laxens vision s.3 Definitioner s.4 Diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och

Läs mer

Förskolan Mumindalen och Fritidshemmet Snusmumrikens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Mumindalen och Fritidshemmet Snusmumrikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Mumindalen och Fritidshemmet Snusmumrikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola, Fritids Ansvariga för planen All

Läs mer

Öjestugans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten

Öjestugans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Öjestugans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling FÖRSKOLAN SOLROSEN Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling FÖRSKOLAN SOLROSEN Ägogången 26, 602 11 Norrköping. Telefon: 011-15 77 69 http://www.solrosensforskola.blogspot.se/ Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan. Fågelvägens förskola. Avd. Myggan

Likabehandlingsplan. Fågelvägens förskola. Avd. Myggan Likabehandlingsplan Fågelvägens förskola Avd. Myggan 1 Innehållsförteckning Innehåll Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 5 Kartläggning 6 Förebyggande åtgärder 7 Områden som berörs av åtgärden

Läs mer

Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Pedagogisk omsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk omsorg Läsår 2015/2016 1/11 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Trollstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trollstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Trollskogens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trollskogens plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 6 Trollskogens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen All personal som arbetar på Trollskogen

Läs mer

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling SOLHEMS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND DEFINITION VISION MÅL FÖREBYGGANDE ARBETE ÅTGÄRDER UTVÄRDERING INLEDNING Likabehandlingsarbete

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete Vision: Barnet i fokus! Inledning Förskolan har en skyldighet att agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Granbacka förskoleområde Förskolan Påfågeln. Upprättad 100521

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Granbacka förskoleområde Förskolan Påfågeln. Upprättad 100521 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Granbacka förskoleområde Förskolan Påfågeln Upprättad 100521 Inledning Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk, diskrimineringslagen

Läs mer

Hamregård förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år.

Hamregård förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år. Hamregård förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling FÖRSKOLAN VILLA EKEN 2015-03-19 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling FÖRSKOLAN VILLA EKEN Sandbyhovsgatan 15, 602 15 Norrköping. Telefon: 011-15 25 12 Innehållsförteckning Grunduppgifter...

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Morups förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Morups förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Morups förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Ansvariga för planen Pernilla Falkenström Vår vision Visionen

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Östra Karups förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1-6 år.

Östra Karups förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1-6 år. 2014-10-08 Östra Karups förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 1-6 år. Fotograf: Matilda Jönsson Vår vision Alla ska vara välkomna till förskolan. Olikheter skall ses som en tillgång

Läs mer

Svanetorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Svanetorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Svanetorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Förskolans ledning tar avstånd från all kränkande behandling och kommer aktivt arbeta för att vara ett föredöme för våra barn

Läs mer

Förskolan Solbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Solbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Solbackens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef och all annan personal

Läs mer

Alviks Förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alviks Förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Alviks Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 1 Grunduppgifter Ansvariga för planens upprättande Karin Hult, Britt-Inger Granström och Eva Sandberg Vår vision En förskola som

Läs mer

Förskolan Slottet Spiran Hösten 2016 och våren 2017

Förskolan Slottet Spiran Hösten 2016 och våren 2017 1(8) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Slottet Spiran Hösten 2016 och våren 2017 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166 00 kommun@eksjo.se www.eksjo.se 2(8) INLEDNING

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Växthuset Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I januari 2009 kom Diskrimineringslagen

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling 2015-2016 Åryds förskola VARFÖR EN PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING? Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015 Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Innehållsförteckning A Mål och vision: Artikel 19 Barnkonventionen Mål och vision

Läs mer

Likabehandlingsplan plan mot mobbning och kränkande behandling Majas förskola

Likabehandlingsplan plan mot mobbning och kränkande behandling Majas förskola Likabehandlingsplan plan mot mobbning och kränkande behandling Majas förskola Upprättad Reviderad Gäller till 2013-07-31 Fastställd av: Personal Skolledning Förskoleråd Samverkan - 1 - Till dig som förälder

Läs mer

Pitholms förskola Bäcken, Spirans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pitholms förskola Bäcken, Spirans plan mot diskriminering och kränkande behandling Pitholms förskola Bäcken, Spirans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Pitholms förskola stigen/trädets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Pitholms förskola stigen/trädets plan mot diskriminering och kränkande behandling Pitholms förskola stigen/trädets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015/2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Läroplan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vetterstorps förskola Förskolechef: Maria Välimaa 1 Vår vision Förskolan ska vara en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Holken

Likabehandlingsplan. Holken Likabehandlingsplan Holken 2016 1 Innehållsförteckning Innehåll Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 5 Kartläggning 6 Förebyggande åtgärder 7 Områden som berörs av åtgärden 7 Rutiner för akuta

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för. Lärkans Förskola. År 2009-2010

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för. Lärkans Förskola. År 2009-2010 Getinge verksamhetsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för Lärkans Förskola År 2009-2010 På vår förskola ska alla barn känna sig trygga. Alla barn ska bli sedda, trivas och

Läs mer

Likabehandlingsplan Fåglarna

Likabehandlingsplan Fåglarna Likabehandlingsplan 2016 Fåglarna 1 Innehållsförteckning Innehåll Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 5 Kartläggning 6 Förebyggande åtgärder 7 Områden som berörs av åtgärden 7 Rutiner för

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Varför

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Sunnanäng

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Sunnanäng PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Sunnanäng Planen omfattar förskola, och gäller från 2015-09-01 till 2016-08-30 Vision EN FÖRSKOLA SOM SJUDER AV LIV, ENGAGEMANG, GLÄDJE OCH GEMENSKAP.

Läs mer

Lorensborgs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Lorensborgs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Lorensborgs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2016-2017 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Lärkan, avdelning Ettan 1

Likabehandlingsplan Förskolan Lärkan, avdelning Ettan 1 Likabehandlingsplan Förskolan Lärkan, avdelning Ettan 1 Innehållsförteckning Innehåll Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 5 Kartläggning 5 Förebyggande åtgärder 7 Områden som berörs av åtgärden

Läs mer

Förskolan Ängen. Årlig plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängen. Årlig plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängen Årlig plan för likabehandling mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Tuovi Silvola Ingrid

Läs mer

Mellby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mellby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mellby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/11 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Fröslundavägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fröslundavägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröslundavägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns.

Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns. Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns. Inledning Den 1:a April 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering,

Läs mer

Förskolan Akvarellen

Förskolan Akvarellen Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling Förskolan Akvarellen Upprättad november 2013 Innehållsförteckning Vision sid. 3 Syfte sid. 4 Vad står de olika begreppen för sid. 5 Förklaring

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Molidens förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Molidens förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Molidens förskola 2014/2015 Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Innehållsförteckning A Mål och vision Inflytande och delaktighet Kartläggning, uppföljning

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 3 Policy 3 Vision 3. Definition av diskrimineringsgrunderna 4

Innehållsförteckning. Inledning 3 Policy 3 Vision 3. Definition av diskrimineringsgrunderna 4 2016 1 Innehållsförteckning sid Inledning 3 Policy 3 Vision 3 Definition av diskrimineringsgrunderna 4 Främjande insatser 7 Förebyggande insatser 7 Åtgärdande arbete 8 Dokumentation angående kränkande

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

Kronans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kronans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bilaga 1 Begrepp sid. 6 Bilaga 2 Diskrimineringsgrunder sid. 8 Kronans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö i förskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Kamrersbostaden, DBVs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kamrersbostaden, DBVs plan mot diskriminering och kränkande behandling Kamrersbostaden, DBVs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen pedagogisk omsorg 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen pedagogisk

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. för

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. för Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Tallbackens förskola 2013/2014 Denna likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling, omfattas av all personal och barn vid Tallbackens förskola,

Läs mer

Förskolan Ängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Förskolan Ängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Förskolan Ängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Förskola a för planen Tuovi Silvola Ingrid Norberg Britt-Marie

Läs mer

Klossdammens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klossdammens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Klossdammens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Eva-Britt

Läs mer

Dingle förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Dingle förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Dingle förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår 2015-2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för likabehandling och mot kränkande behandling. Björken

Likabehandlingsplan. Plan för likabehandling och mot kränkande behandling. Björken Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Björken 1 Innehållsförteckning Innehåll Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 5 Kartläggning 6 Förebyggande åtgärder

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Foto: istockphoto / pintogame Karossens förskola - läsåret 2015/2016 KAROSSENs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Vindögatans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-14

Vindögatans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-14 Vindögatans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision:

Läs mer

Camilla Carlström Huusko (förskolechef) tillsammans med lagledargruppen

Camilla Carlström Huusko (förskolechef) tillsammans med lagledargruppen Förskola Camilla Carlström Huusko (förskolechef) tillsammans med lagledargruppen Vi är alla olika men lika mycket värda! 2013-10-01 2014-09-30 Vi kartlägger barngrupperna genom observationer och intervjuer

Läs mer

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ekorren Avdelning Nyckelpigan 2013 Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling - Ingen får skada mig och jag får inte skada

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt

Läs mer

FÖRSKOLAN FÅGELSÅNGENS. Likabehandlingsplan 15/16

FÖRSKOLAN FÅGELSÅNGENS. Likabehandlingsplan 15/16 FÖRSKOLAN FÅGELSÅNGENS Likabehandlingsplan 15/16 Vår barnsyn Varje barn är unikt och ska mötas och bemötas utifrån det. Vi ser olikheter som en styrka och självklarhet. Lärandet kan därför inte se likadant

Läs mer

Orust Montessoris plan mot diskriminering och kränkande behandling

Orust Montessoris plan mot diskriminering och kränkande behandling Orust Montessoris plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Avdelningarna Måsen och Småtärnan Läsår: 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan. Skogsborgens förskola. Avdelning Bävern

Likabehandlingsplan. Skogsborgens förskola. Avdelning Bävern Likabehandlingsplan Skogsborgens förskola Avdelning Bävern 1 Innehållsförteckning Innehåll Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 5 Kartläggning 6 Förebyggande åtgärder 7 Etnisk tillhörighet,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen Hösten 2016 och våren 2017 2(8) INLEDNING Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Annikas BarnOmsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Annikas BarnOmsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Annikas BarnOmsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Familjedaghem Läsår: Ht 15/Vt 16 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Familjedaghem

Läs mer

Majgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Majgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Majgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2017/2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING För år 2013-14 Förskolan Berguven Britt-Marie Bundsen ansvarig förskolechef 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering Och Kränkande behandling Förskolan Humlan Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLSTRÅLENS

FÖRSKOLAN SOLSTRÅLENS FÖRSKOLAN SOLSTRÅLENS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013/14 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA 2013 2014 Planen gäller från november 2013 till november 2014

Läs mer

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Tallholma förskola 2010 Den årliga planen syftar till att främja barnens lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

Sjöberg, Anita Öhlen och Josefine Ivarsson

Sjöberg, Anita Öhlen och Josefine Ivarsson Likabehandlingsplan Förskolan Lärkan Avdelning Tvåan Medverkande i framtagande av årets plan är Emma Sjöberg, Anita Öhlen och Josefine Ivarsson 1 Innehållsförteckning Innehåll Grunduppgifter 3 Utvärdering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 Vision På förskolan ska inget barn eller vuxen bli/känna sig diskriminerad eller bli utsatt för kränkande behandling. Alla barn och all personal

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan Hösten 2016 och våren 2017 2(8) INLEDNING Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Björktjära förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björktjära förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björktjära förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Äppelbo förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/16

Äppelbo förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/16 Äppelbo förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/16 Grunduppgifter Ansvariga för planen Förskolechef, pedagogiska ombud. Vår vision Alla barn ska känna sig trygga och bemötas

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Campus fsks plan mot diskriminering och kränkande behandling

Campus fsks plan mot diskriminering och kränkande behandling Campus fsks plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2017 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Öckerö förskola 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2-3 Definition av kränkande behandling

Läs mer

Kalvhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kalvhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kalvhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Ytterst ansvarig för att upprätta ny plan och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Personalkooperativ Ekonomisk Förening Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2014 Förskolan Axet 2014-06-16 Register Sida 1. Inledning 2 2. Lagarnas innehåll och begrepp 3-6 3. FN:s barnkonvention

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Brisens likabehandlingsplan mot mobbning och kränkande

Brisens likabehandlingsplan mot mobbning och kränkande Brisens likabehandlingsplan 2013-2014 mot mobbning och kränkande behandling. Bakgrund Den 1 april 2006 kom Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67).

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKNANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKNANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKNANDE BEHANDLING Montessoriförskolan Makrillen 1 (7) INNEHÅLL VÅRA BARNS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER... 3 DEFINITIONER... 3 1. Kränkande behandling... 3 2. Diskriminering...

Läs mer

Likabehandlingsplan. Avdelningen Rådjuret

Likabehandlingsplan. Avdelningen Rådjuret Likabehandlingsplan Avdelningen Rådjuret 1 Innehållsförteckning Innehåll Grunduppgifter 3 Utvärdering 5 Främjande insatser 6 Kartläggning 7 Förebyggande åtgärder 8 Områden som berörs av åtgärden 8 Rutiner

Läs mer