Likabehandlingsplan. Bofinkens förskola 2010 / 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan. Bofinkens förskola 2010 / 2011"

Transkript

1 Likabehandlingsplan. Bofinkens förskola 2010 / 2011

2 Sida Innehållsförteckning 3 Vision 3 Begreppen 4 Så säger lagen och läroplanen 5-7 Främjande åtgärder 8-9 Kartläggning 9 Kompetensutveckling Förebyggande åtgärder 12 Ansvarsfördelning 12 Kommunikation och samverkan 12 Resurser 13 Rutiner för akuta åtgärder 14 Källförteckning 15 Bilaga 1 / Handlingsplan för akuta åtgärder 16 Bilaga 2 / Personalenkät Bilaga 3 / Enkät till vårdnadshavare 21 Bilaga 4 / Frågor till barnintervju 2

3 Verksamhetens vision: På Bofinkens förskola skall ingen individ bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Vi ser individernas olikheter som en tillgång och vill att alla skall kunna vara sig själva! Begreppen: Diskriminering: Innebär att förskolan behandlar och bemöter barn på olika sätt i liknande situationer som har samband med de sju diskrimineringsgrunderna. (Se förklaring nedan). Diskriminering delas upp i direkt diskriminering och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering: Innebär att ett barn behandlas sämre än andra barn på grund av t.ex. sitt funktionshinder. Indirekt diskriminering: Innebär att alla barn behandlas lika oavsett behov och förutsättningar. T.ex. alla barn serveras mjölk eller vatten. Är du laktosintolerant erbjuds du inget annat alternativ. Det laktosintoleranta barnet blir då indirekt diskriminerat. De sju diskrimineringsgrunderna: Kön: Innebär pojkar och flickors fysiska tillhörighet. Etnisk tillhörighet: Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Var och en har rätt att definiera sin egen tillhörighet. Religion eller annan trosuppfattning: Innefattar uppfattningar som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, exempel Buddism eller Ateism. Funktionshinder: Är varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Sexuell läggning: Detta begrepp innefattar homosexualitet, bisexualitet och heterosexualitet. Könsöverskridande identitet: Innebär att man är en person som bryter mot samhällets normer kring hur flickor respektive pojkar förväntas vara och se ut. Man kan t.ex. vara transvestit, intersexuell (person som föds med oklar könstillhörighet) eller inter- och transgenderperson (person som definierar sig bortom kön eller utanför de traditionella könsidentiteterna). Denna diskrimineringsgrund har inget samband med personens sexuella läggning. Ålder: Innebär barnets faktiska ålder. Trakasserier: Är uppträdanden som kränker ett barns värdighet utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Till trakasserier räknas även när ett barn kränks på grund av en anhörigs sexuella läggning, funktionshinder mm. Kränkande behandling: Är också uppträdanden som kränker ett barns värdighet men som inte har samband med de sju diskrimineringsgrunderna. Exempel på trakasserier och kränkande behandling kan vara slag, knuffar, hot, svordomar, öknamn, utfrysning, teckningar och fotografier. Både förskolepersonal och barn kan göra sig skyldiga till trakasserier och kränkande behandling. En befogad tillrättavisning av ett barn kan kännas som en kränkning för barnet men som har som avsikt att skapa en god miljö i barngruppen. Enligt diskrimineringslagen är en tillrättavisning INTE en kränkning. 3

4 Så säger lagen och läroplanen... Förskolan skall bedriva verksamheten mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utifrån skollagen, diskrimineringslagen samt läroplanen (LpFö98). Skollagen: Kapitel 14a informerar om förbud mot kränkande behandling. Detta innebär att vi aktivt skall motverka alla former av kränkande behandling. Det är också personalens skyldighet att utreda omständigheterna kring kränkningar som uppkommer i verksamheten. Diskrimineringslagen: Enligt diskrimineringslagen skall förskolan motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering pga. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Läroplanen (LpFö98 reviderad 2010): Var och en som verkar inom förskolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde samt jämställdhet mellan könen. Läroplanen säger också att en av förskolans uppgifter är att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Förskolan skall också eftersträva att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av de sju diskrimineringsgrunderna. (Se stycket i diskrimineringslagen). 4

5 Främjande åtgärder. Kön Mål: Förskolan skall arbeta för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten. Förskolan arbetar också aktivt för att bryta traditionella könsmönster. Hur gör vi för att nå målen: Vi behandlar inte pojkar och flickor olika utan ser till den enskilde individen. Vi strävar efter att de såväl tystlåtna pojkarna som flickorna får komma till tals och känna sig sedda. Detta gör vi genom att ha en "pratpinne" på samlingen där den enskilde individen uppmärksammas. Genom att regelbundet tala med barnen och lyfta fram de som bryter mot normerna utvecklar barnen en förståelse för individernas olikheter. Etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning: Mål: Förskolan skall sträva efter att utveckla barns förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av etnisk tillhörighet. Vi vill också uppmuntra och lyfta fram flerspråkighet på ett positivt sätt. Förskolan arbetar även aktivt mot rasism. Vi vill också att alla barn oavsett religion eller annan trosuppfattning skall kännas sig bekväma och stolta över sin tro. Hur gör vi för att nå målen: Genom samtal med barnen och temaarbete synliggör vi olika kulturer och religioner. Vi väljer medvetet vilken litteratur som skall finnas på förskolan där olika kulturer lyfts fram. Vi stimulerar barnens nyfikenhet och intresse för flerspråkighet. Detta genom att skapa tillfällen och resurser för modersmål och ge barnen respons när de själva tar initiativ till andra språk. Vi arbetar med att upplysa barnen om att det finns olika trosuppfattningar och att det finns skillnader och likheter mellan religionerna. Förskolan ser till barnets bästa och värnar om rätten till religionsfrihet. Funktionshinder Mål: Förskolan strävar efter att alltid anpassa och utforma verksamheten och dess lokaler utifrån barnens olika förutsättningar. Vi arbetar för att alla barn oavsett psykiska eller fysiska funktionshinder skall få samma möjligheter och rättigheter. Hur gör vi för att nå målen: Genom att kontinuerligt utvärdera vår verksamhet ser vi till att den att den är anpassad för alla barn oavsett funktionsförmåga. För att de barn med begåvningsmässiga begränsningar skall utvecklas använder vi oss mycket av visuellt lärande och teckenstöd. Detta skapar en tydligare och mer konkret bild för den enskilde individen. Vi delar alltid barnen i mindre grupper vid aktiviteter för att alla barns behov ska tillgodoses. Vi anpassar även svårighetsgraden på aktiviteten utifrån individerna i gruppen. Avdelningarnas miljöer styrs och påverkas av den aktuella barngruppen. 5

6 Sexuell läggning Mål: Förskolan stävar efter att alla barn ska ha förståelse för att det finns olika sexuella läggningar. Hur gör vi för att nå målen: Genom samtal med barnen lyfter vi fram och förklarar självklarheten i att människor har olika sexuella läggningar. Vi belyser att kärlek är individsbunden och inte könsrelaterad. År 2007 tog vi bort benämningen "mamma" respektive "pappa" i våra anhörigmallar och ersatte dem med vårdnadshavare istället. Könsöverskridande identitet eller uttryck Mål: Förskolan arbetar aktivt med att varje individ, till varje pris, skall kunna var sig själva. Uttryck, kläder eller intressen mm påverkar inte hur vi bemöter barnet. Hur gör vi för att nå målet: Vi stöttar barnet i sin personlighet genom att vi lyfter fram det som bryter mot normerna. På så sätt blir det mer konkret och verkligt. Om t ex en pojke kommer i rosa kjol till förskolan så uppmärksammar vi det positivt för att det inte ska ses som annorlunda eller konstigt. Ålder Mål: Förskolan arbetar för att alla barn, oavsett ålder, skall vara delaktiga i verksamheten. Aktiviteter och dagliga rutiner anpassas på en adekvat nivå. Vi pedagoger gör ingen skillnad på barnens ålder utan ser till individen och dess utvecklingsnivå och förmågor. Hur gör vi för att nå målet: Vi delar barnen i mindre grupper för att alla ska kunna känna delaktighet. Vårt arbete styrs och planeras utifrån barnets kunskapsnivå och erfarenheter oavsett ålder. Vi samtalar med barnen kring ålder och ger exempel på att ett yngre barn kan ha mer kunskap i ett visst ämne än ett äldre barn. Kränkande behandling Mål: Förskolan arbetar aktivt med att varje barn utvecklar förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation och vilja att hjälpa andra. Personalen är goda förebilder för barnen och arbetar dagligen med barnen på ett sådant sätt att dom inte vill kränka varandra. Hur gör vi för att nå målen: Vid exempelvis konflikter finns vi pedagoger alltid närvarande och stöttar samt vägleder barnen till en bra lösning. Vi är tydliga med konsekvenserna av barnens handlande och är noggranna med att situationen blir löst på ett sådant sätt att alla parter blir nöjda. Vi uppmuntrar barnens initiativ att hjälpa varandra i olika situationer. På så sätt utvecklas empati för 6

7 andra individer. I smågrupper har vi tillsammans med barnen diskuterat hur man är en bra kompis. Resultatet blev en "kompis-sol" där alla fick komma till tals och ta del av varandras tankar och erfarenheter. Vi pedagoger har ett positivt förhållningssätt till varandra eftersom vi vet att det avspeglar sig i barngruppen. "Glada fröknar ger glada barn". Tid och ansvar: Det främjande arbetet ligger på alla pedagoger, övrig personal och barn inom förskolan och är allas ansvar att upprätthålla. Arbetet är fortlöpande och finns som en del i våran vardagliga verksamhet. 7

8 Kartläggning (utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.) Individnivå: Gruppnivå: Verksamhetsnivå: Barnintervjuer. Observation av barn. Observation av personal. Personalenkät. Lekstatistik. Enkät till vårdnadshavare. Enkät om likabehandling till vårdnadshavare: Under maj/juni 2010 delade vi ut en enkät till vårdnadshavarna angående likabehandling i förskolan. Dom fick svara på ett antal frågor kring barnets trivsel. ( Se bilaga 3). Enkäten hade en sammanlagd svarsfrekvens på 50% varav vårdnadshavarna till flickor stod för 75 % av svaren. 100 % av vårdnadshavarna upplever att deras barn trivs bra på förskolan. 100 % av vårdnadshavarna upplever att deras barn ej blivit trakasserad på förskolan. 97 % av vårdnadshavarna upplever att deras barn ej blivit diskriminerad på förskolan. 94 % av vårdnadshavarna upplever att deras barn ej blivit utsatta för kränkande behandling på förskolan. Utifrån svaren på enkäten ser vi att vi behöver arbeta mer med Genus. Hur behandlar vi pojkar respektive flickor? Ålder. Använder vi i personalen ett adekvat språk i samtal med barnen? Hur vägleder vi barnen till rätta ålders benämningar? T ex äldre och yngre istället för stor och liten. Förbättrad kommunikation mellan avdelningarna. Citat hämtade från enkätsvaren. Diskriminering: Bland barnen hör jag ofta att någon är större eller mindre än något annat barn. Ibland uppfattar jag en jargong hos personalen som gör en värderande åtskillnad mellan flickor/ pojkar eller män/ kvinnor, men jag kan inte peka på ett specifikt tillfälle Kränkande behandling: Ingen av rävlyans personal var på plats. Fågelboets personal hade inte koll på att vår dotter gick halvdag. När jag letade efter henne sov hon. Istället för att säga: -förlåt, vi gjorde fel vill du att vi ska väcka henne eller kan hon sova klart, tog personalen bara och drog upp henne och kom med henne till mig. Då upplever jag att hon blev kränkt på grund av att personalen brustit i kommunikation mellan avdelningarna. Detta har barnet berättat, jag har inte hört själv, så mina synpunkter utgår ifrån det barnet berättat. Flera gånger har vi återkommit här hemma till diskussioner om: -att pojkar inte kan ha långt hår, det säger xxx. Barnet har någon enstaka gång blivit kallad skitunge av äldre barn. Barnintervjuerna: Vi i personalen har ställt ett antal frågor till barnen angående deras trivsel på förskolan (se bilaga 4). Sammanfattningen av intervjuerna blev följande. De flesta barn känner sig glada och nöjda när de kommer till förskolan. Alla barn upplever att dom har någon att leka med och att dom har roligt på förskolan. Flera barn upplever att någon varit dum emot dom vid något tillfälle men att dom känner sig trygga och kan prata med en vuxen. Vi går igenom barnens intervjuer på en arbetsplatsträff för att tillgodose barnens behov och forma verksamheten utifrån deras intressen. 8

9 Enkät om likabehandling till personal: Personalen har fått svara på ett antal frågor från I normens öga metoder för normbrytande undervisning Friends Svaren lämnades in anonymt och dessa har vi sedan sammanställt. Vi har diskuterat svaren och frågorna på en arbetsplatsträff eftersom vi ansåg att svaren inte överrensstämde med verkligheten. Observation av personal: En ifrån varje arbetslag gick in på en annan avdelning och observerade personalen utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Resultatet diskuterade vi på en arbetsplatsträff. Tillsammans kom vi fram till att vi behöver arbeta mer med hur vi förhåller oss till flickor och pojkar och att vi behöver bli bättre på att berömma och uppmuntra det individuella barnets förmågor. Barnobservation och lekstatistik. Under v observerade vi barnen i deras lekmiljöer på avdelningarna. Där såg vi att flickorna i större utsträckning leker roll- och rörelselekar medan pojkarna koncentrerade sig på konstruktionslekar. Under Förebyggande åtgärder har vi skrivit ner hur vi kommer att arbeta med de brister vi upptäckt i kartläggningen. Kompetensutveckling Vi upptäckte i kartläggningen att personalen inte hade tillräckligt stor kompetens kring likabehandlingsfrågor. Åtgärder för kompetenshöjning: Nyanställda Planen introduceras för nyanställda på förskolan. Arbetsplatsträff Nyckelpersonerna går igenom likabehandlingsplanen kontinuerligt på våra arbetsplatsträffar. Quiz För att locka alla att läsa likabehandlingsplanen och tillgodogöra sig kunskapen ordnar vi ett quiz med priser. Föreläsning Vivi Havia är tillfrågad om hon kan föreläsa för all personal. Studiebesök Vi undersöker möjligheterna för studiebesök inom de områden vi behöver arbeta mer med. Litteratur Med hjälp av lämplig litteratur ökar personalen sin kompetens inom ett specifikt område. 9

10 Förebyggande åtgärder. Utifrån den kartläggning vi har gjort kan vi se ett antal brister som vi på Bofinkens förskola behöver arbeta mer med. Det är framförallt inom följande områden: Kön Nuläge: Vi har sett att pojkar och flickor inte alltid behandlas lika i samma typ av situationer. Exempelvis får pojkarna mer hjälp och vägledning vid påklädning än vad flickorna får. I enkäten från vårdnadshavare framkom också att man upplever en jargong där vi i personalen gör en värderande åtskillnad mellan pojkar och flickor. Bland barnen har vi hört kommentarer om att pojkar inte kan ha långt hår. Genom observationerna har vi sett att flickorna leker roll- och rörelselekar medan pojkarna leker konstruktionslekar. Åtgärd: Vi samtalar i arbetslagen om hur vi ska bemöta och behandla barnen. Detta kommer vara en stående punkt på våra avdelningsmöten för att det skall hållas levande i verksamheten. Vi pedagoger skall också bli bättre på att uppmärksamma varandra vid situationer där vi ser att han eller hon har ett normkritiskt förhållningssätt. Vi samtalar även med barnen om respekten för varandras olikheter. En skogsgrupp bildas med flickor och pojkar där alla får möjlighet att utmana sin motorik- och konstruktionsförmåga. Vi försöker att locka flickorna till mer bygglek. VT-11. Vi har under våren 2011 diskuterat på våra APT hur vi bemöter barnen och tar hjälp av dem. Vi har kommit fram till att vi nu är mer observanta så att flickor inte hjälper till mer än pojkar ( hjälpfröknar ). Att vi inte är mer toleranta med pojkarnas spring för att de är pojkar... Vi säger till pojkar och flickor på samma sätt nu, mer än tidigare, då flickorna automatiskt fick en mjukare tillsägelse och pojkarna fick tillrättavisningar med hårdare röst. Mål: Vi vill tydliggöra individens styrkor och förmågor utifrån deras förutsättningar och inte utifrån deras kön. Genom att vara normkritiska strävar vi efter att bryta stereotypa könsmönster. Tid och ansvar: Arbetet med genusfrågor är fortlöpande och ligger på allas ansvar. Uppföljning: Redovisas i kommande års likabehandlingsplan. Ålder Nuläge: Vi har uppmärksammat att vi inte alltid använder ett adekvat och korrekt språk när vi talar med barnen om deras ålder. Det händer att vi använder stor och liten istället för äldre och yngre. Åtgärd: Vi diskuterar frågan på en arbetsplatsträff där vi kommer fram till att vi ska bli bättre på att påminna varandra om rätt uttal och språk när vi samtalar med barnen. VT-11. Vi arbetar aktivt nu med att hjälpa varandra att använda rätt språk. Händer inte ofta att någon säger lilla Maria resp. stora Maria längre utan vi säger Maria på Fågelboet eller fröken Maria. Vi ser positivt på en tillrättavisning från kollegorna då vi vet att det är för att hjälpa. 10

11 Mål: Syftet med arbetet är att alla barn skall vara nöjda och positivt inställda till sin ålder. Vi vill att barnen skall få tillgodogöra sig en förståelse för att alla människor har olika fysiska förutsättningar. Tex. man kan vara kort men ändå äldre än någon annan. Tid och ansvar: En pedagog på förskolan har tagit på sig ansvaret för att vara extra observant på hur vi använder vårat språk. Hon ska också utöka sin kompetens inom området genom lämplig litteratur. Hon återkopplar i slutet av terminen. Uppföljning: Redovisas i kommande års likabehandlingsplan. Kränkningar / Kommunikation Nuläge: Utifrån enkäten för vårdnadshavare framkom det att barn blivit kränkta verbalt av andra barn. Vi har också observerat i barnintervjuerna att ett fåtal barn upplever att kompisarna säger dumma saker. Bland personalen förekommer det ibland att opassande ord används. Detta har upptäckts genom observationer. Utifrån enkäten från vårdnadshavare ser vi också att man upplever att barn blivit kränkta på grund av bristande kommunikation mellan avdelningarna. Åtgärd: Med mer närvarande pedagoger kan vi tidigare bryta konflikter så att inte verbala kränkningar mellan barnen uppstår. Vi pedagoger skall bli bättre på att påtala för varandra när vi använder ett opassande språk. Vi tar även upp frågan på en arbetsplatsträff och betonar allvaret i den. För att få en bättre kommunikation och undvika missförstånd ser vi över och schemalägger våra rutiner. VT-11. Vi har börjat med morgonmöte efter frukosten, en representant från varje avdelning. En kort träff där vi kollar hur dagen ser ut. Ska någon personal iväg?, Behöver någon avdelning stöd från de andra? Ska någon avdelning på utflykt och behöver vi ta emot något sent barn i så fall? osv. Mål: Vi vill att barnen skall vistas in en bra och harmonisk miljö där dom själva kommer på lösningar till problem utan att kränka varandra. Genom diskussioner inom personalgruppen angående kränkningarna synliggör vi problemet för varandra och förbättrar kommunikationen mellan avdelningarna. Tid och ansvar: Arbetet med att minimera kränkningarna ligger på allas ansvar och skall ske dagligen. Uppföljning: Redovisas i kommande års likabehandlingsplan. Utemiljö Nuläge: Genom barnintervjuerna, observationer och statistik har vi sett att våran utemiljö behöver kompletteras. Vi har märkt ett ökat intresse för gungorna. Utbudet är inte fysiskt anpassat till de yngre barnen i tillräckligt stor utsträckning. Budgeten hindrar oss att köpa in fler gungor. Åtgärd: 11

12 Vi konstruerar alternativa gungor för de yngre barnen och även mer utmanande gungor för de äldre. Vi tar hjälp av vårdnadshavarna som får komma med tips och idéer och gärna bidra med material. Mål: Vi vill att alla barns motoriska behov skall tillgodoses. Alla skall ha samma förutsättningar oavsett fysisk förmåga. Vi vill att barnens behov av oss pedagoger minskas till fördel för deras självständighet. Tid och ansvar: Två pedagoger ansvarar för att nytt material till utemiljön konstrueras och att kontakt med vårdnadshavarna tas. Detta kommer att ske under hösten. Uppföljning: Redovisas i kommande års likabehandlingsplan. Ansvarsfördelning. Förskolechef / arbetslagsledare ansvarar för: Se till att all personal, alla barn och vårdnadshavare är medvetna om att diskriminering och annan kränkande behandling inte accepteras i någon utsträckning i verksamheten. Att ett målmedvetet arbete för att främja barns lika rättigheter förs bland personalen. Att motverka diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Att årligen upprätta, utvärdera och revidera en likabehandlingsplan i samarbete med personal, barn och vårdnadshavare. Se till att eventuella kränkningssituationer följs upp och åtgärdas. Personalen ansvarar för: Att aktivt arbeta med främjande likabehandlingsarbete. Att själv ta del av och arbeta efter likabehandlingsplanen. Sin egen medvetenhet kring att förskolan har ett ansvar att se till att åtgärder vidtas vid diskriminering eller annan kränkande behandling. Att dokumentation, utredning, och uppföljning genomförs vid fall av diskriminering och annan kränkande behandling. Barnen ansvarar för: Sitt eget handlande gentemot sina medmänniskor. Att med stöd och vägledning från pedagog samtala med berörda parter i en situation och tillsammans komma fram till en lösning. Bemöta barn, pedagoger och andra vuxna på ett respektfullt sätt. Kommunikation och samverkan. Alla på arbetsplatsen har varit delaktiga i arbetet med att färdigställa likabehandlingsplanen. Personalen har fått svara på en enkät från friends, (se bilaga 2) de har även blivit observerade i barngruppen utifrån de sju diskrimineringsgrunderna och deras normkritiska förhållningssätt. Resultatet syns i kartläggningen. På våra arbetsplatsträffar har vi tillsammans diskuterat likabehandlingsfrågor. Vårdnadshavare och barn har också deltagit i arbetet med planen, vi har lämnat ut en enkät, (se bilaga 3) gjort intervjuer ( se bilaga 4), observationer, fört samtal och sammanställt statistik utifrån observationer och barnens individuella utvecklingsplaner. Detta har legat som grund till vår 12

13 kartläggning. Vi planerar att introducera planen redan vid invänjningen av nya barn för att göra vårdnadshavare medvetna om vårt aktiva arbete med likabehandling. Vi har också planen tillgänglig på förskolan. Resurser. Två pedagoger på förskolan har gått en tre dagars utbildning i hur man färdigställer en likabehandlingsplan. Dessa två har fått möjlighet och tid till att sitta och arbeta fram och sammanställa planen. Det har också funnits möjlighet till stöd från kursledaren. Nätverk har arrangerats, där vi har kunnat byta erfarenheter och tankar med varandra inom Järnas förskolor. 13

14 Rutiner för akuta situationer. Om ett barn utsätts för trakasserier, kränkande behandling eller diskriminering av ett annat barn följs nedanstående plan: 1. Pedagogen som upptäcker händelsen ingriper genast. 2. Pedagogen lyssnar till de inblandades versioner och tar barnens känslor och upplevelser på allvar. 3. Genom att diskutera med de inblandade hittar vi tillsammans en lösning på problemet/konflikten. 4. När den akuta situationen är över dokumenterar pedagogen händelsen i åtgärdsplanen (se bilaga 1). 5. Pedagogen informerar rektor/bitr. rektor och andra berörda pedagoger om händelsen. 6. Föräldrarna informeras om händelsen och om så önskas erbjuds samtal med specialpedagog. 7. En uppföljning av händelsen görs enligt en bestämd tidsplan. Om ett barn utsätts för trakasserier, kränkande behandling eller diskriminering av en vuxen följs nedanstående plan: 1. Den som upptäcker situationen pratar i första hand med berörda personen och i andra hand med rektor/bitr. rektor. 2. Den som påtalat situationen lämnar en skriftlig rapport av händelsen till rektor/bitr. rektor. 3. Rektor/bitr. rektor kallar in till samtal med den berörda vuxna. En åtgärdsplan upprättas ( se bilaga 1). 4. Rektor/bitr. rektor och den berörda vuxna stämmer möte med det berörda barnets vårdnadshavare. 5. Uppföljning av ärendet görs enligt överenskommelsen i tidsplanen. Detta sker kontinuerligt med både den berörda vuxna och vårdnadshavarna. 6. Om vårdnadshavarna upplever att situationen ändå inte löst sig kan de kontakta BEO (Barn- och elevombudsmannen, eller DO (Diskrimineringsombudsmannen, ). 14

15 Källförteckning. Förebygga diskriminering och kränkande behandling DO, BEO och skolinspektionen. Allmänna råd och kommentarer Skolverket. Utbildningsplanen 2010 Södertälje kommun. Kränkningar Förskoletidningen/fortbildning AB. Lpfö 98 Skolverket. I normens öga Friends. Barnens lag Jesus Alcala, Siv Widerberg. Barnkonventionen Rädda barnen. Idéer och tips tagna från.. Klockarängens förskola likabehandlingsplan. Latorps förskola likabehandlingsplan. Fribergaskolans likabehandlingsplan. 15

16 Bilaga 1 Handlingsplan för akuta åtgärder. Förskola: Vem eller vilka var inblandade: Datum, tid och plats för händelsen: Beskriv händelsen: Mål: Åtgärd: Tidsplan: Ansvarig: Tilldelade resurser: Uppföljning: Om de inte upphört: Vårdnadshavare Ansvarig pedagog 16

17 Bilaga 2 17

18 Bilaga 3 Enkät om likabehandling. Just nu arbetar vi med att färdigställa årets likabehandlingsplan. Vi vill därför att du som vårdnadshavare svarar på ett antal frågor angående ditt barns trivsel på förskolan. Definition av begreppen: Diskriminering: Innebär att förskolan behandlar och bemöter barn på olika sätt i liknande situationer som har samband med de sju diskrimineringsgrunderna. De sju diskrimineringsgrunderna innehåller: Kön: Pojkar och flickors fysiska könstillhörighet. Etnisk tillhörighet: Menas att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etiska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Var och en har rätt att definiera sin egen tillhörighet. Religion eller annan trosuppfattning: Innefattar uppfattningar som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning exempelvis ateism eller buddism. Funktionshinder: Är varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Sexuell läggning: Detta begrepp innefattar anhörigas homosexualitet, heterosexualitet och bisexualitet. Könsöverskridande identitet eller uttryck: Innebär att man är en person som bryter mot samhällets normer kring hur t.ex. flickor respektive pojkar förväntas vara och se ut. Man kan vara transvestit, intersexuell (person som föds med oklar könstillhörighet) eller interoch transgenderperson (person som definierar sig bortom kön eller utanför de traditionella könsidentiteterna). Denna diskrimineringsgrund har inget samband med personens sexuella läggning. Ålder: Innebär barnets faktiska ålder. Trakasserier: Är uppträdande som kränker att barns värdighet utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Till trakasserier räknas även när ett barn kränks på grund av en anhörigs sexuella läggning, funktionshinder mm. Kränkande behandling: Innebär också uppträdande som kränker ett barns värdighet men som INTE har samband med de sju diskrimineringsgrunderna. Exempel på trakasserier och kränkande behandling kan vara slag, knuffar, hot, svordomar, öknamn, utfrysning, teckningar och fotografier. Både förskolepersonal och barn kan göra sig skyldiga till trakasserier och kränkande behandling. En befogad tillrättavisning av ett barn kan kännas som en kränkning för barnet men som har som avsikt att skapa en god miljö i barngruppen. Enligt diskrimineringslagen är en tillrättavisning INTE en kränkning. 18

19 Grundläggande frågor om ditt barn: 1. Kön? Pojke. Flicka. 2. Ålder? 1-2 år. 3-4 år. 5-6 år. 3. Hur upplever du att ditt barn trivs i förskolan? Bra. Varken bra eller dåligt. Dåligt. Diskriminering: 4. Upplever du att ditt barn har blivit diskriminerat? Ja. (Gå vidare till fråga 5) Nej. (Gå vidare till fråga 9) 5. Av vem har ditt barn blivit diskriminerat? (Fler alternativ kan fyllas i) Av annat barn. Av personal. Av en annan förälder eller anhörig. 6. På vilken eller vilka grunder har ditt barn blivit diskriminerat, utifrån sig själv eller anhörig? På grund av kön. På grund av etnisk tillhörighet. På grund av religion eller annan trosuppfattning. På grund av funktionshinder. På grund av anhörigs sexuella läggning. På grund av könsöverskridande identitet eller uttryck. På grund av ålder. 7. Hur ofta upplever du att ditt barn har blivit diskriminerat? En gång. Två-fem gånger. Fler än fem gånger. 19

20 8. Beskriv situationen då ditt barn blivit diskriminerat? Trakasserier: 9. Upplever du att ditt barn har blivit trakasserat, utifrån sig själv eller anhörig? Ja. (Gå vidare till fråga 10). Nej. (Gå vidare till fråga 14). 10. Av vem har ditt barn blivit trakasserat? (Fler alternativ kan fyllas i) Av annat barn. Av personal. Av en annan förälder eller anhörig. 11. På vilken eller vilka grunder har ditt barn blivit trakasserat? På grund av kön. På grund av etnisk tillhörighet. På grund av religion eller annan trosuppfattning. På grund av funktionshinder. På grund av anhörigs sexuella läggning. På grund av könsöverskridande identitet eller uttryck. På grund av ålder. 12. Hur ofta upplever du att ditt barn har blivit trakasserat? En gång. Två-fem gånger. Fler än fem gånger. 13. Beskriv situationen då ditt barn blivit trakasserat? 20

21 Kränkande behandling: 14. Upplever du att ditt barn har blivit kränkt, utifrån sig själv eller anhörig? Ja. (Gå vidare till fråga 15). Nej. 15. Av vem har ditt barn blivit kränkt? (Fler alternativ kan fyllas i) Av annat barn. Av personal. Av en annan förälder eller anhörig. 16. Hur ofta upplever du att ditt barn har blivit kränkt? En gång. Två-fem gånger. Fler än fem gånger. 17. Beskriv situationen då ditt barn blivit kränkt? Tack för hjälpen! / Pedagogerna inom Järna fsk. Lägg din enkät i den rosa korgen märkt Likabehandlingsenkät i hallen på respektive avdelning. Senast 21

Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns.

Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns. Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns. Inledning Den 1:a April 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Läroplan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Varför

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola

Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling Åryds förskola Likabehandlingsplan, plan mot kränkande behandling 2015-2016 Åryds förskola VARFÖR EN PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH MOT KRÄNKANDE BEHANDLING? Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kvistens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Förskolan Akvarellen

Förskolan Akvarellen Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling Förskolan Akvarellen Upprättad november 2013 Innehållsförteckning Vision sid. 3 Syfte sid. 4 Vad står de olika begreppen för sid. 5 Förklaring

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015

Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt okt 2015 Likabehandlingsplan för Solgläntans förskola okt 2014- okt 2015 Varför en likabehandlingsplan? Det finns två lagar som styr en skolas likabehandlingsarbete, skollagen och diskrimineringslagen. Syftet med

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. för

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. för Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Tallbackens förskola 2013/2014 Denna likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling, omfattas av all personal och barn vid Tallbackens förskola,

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 20120921 Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Lagar och förordningar: Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Läsåret 2013-2014 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING 100510 PLAN MOT DISKRIMINERING och KRÄNKANDE BEHANDLING GÄRDETS FÖRSKOLA Utdrag ur FN:s barnkonvention: Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre behandlade.

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2013 OCH VÅREN 2014 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde Orkesterns förskola avd Näktergalen Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-10 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vetterstorps förskola Förskolechef: Maria Välimaa 1 Vår vision Förskolan ska vara en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKNANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKNANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKNANDE BEHANDLING Montessoriförskolan Makrillen 1 (7) INNEHÅLL VÅRA BARNS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER... 3 DEFINITIONER... 3 1. Kränkande behandling... 3 2. Diskriminering...

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling SOLHEMS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND DEFINITION VISION MÅL FÖREBYGGANDE ARBETE ÅTGÄRDER UTVÄRDERING INLEDNING Likabehandlingsarbete

Läs mer

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Likabehandlingsplan Knappen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Vision..2 Kartläggning/nulägesanalys.2 Förankring av likabehandlingsplanen..4 Åtgärder.5 kompetensutveckling.6

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 6 kap. i skollagen. De har ersatt den tidigare

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen

Gimo Skolområde. Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Gimo Skolområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Förskolan Rubinen Verksamhetsår 2016 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800 6 kap. 6-10 ) förbjuder

Läs mer

Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor

Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor 2010-2011 Diskrimineringslag (2008:567) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling. Förskolan Skattkistan Malmslätt

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling. Förskolan Skattkistan Malmslätt Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Förskolan Skattkistan Malmslätt Inledning Alla barn har rätt till skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i förskolan. Sedan 1

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Klippans förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Inledning Likabehandlingsarbetet handlar om att skapa en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En trygg miljö i förskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Kullalyckan Hösten 2016 och våren 2017 2(8) INLEDNING Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 14 a kap. i skollagen. De har ersatt den

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÖJE FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÖJE FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÖJE FÖRSKOLA OCH SKOLBARNSOMSORG Verksamhetsåret 2012/2013 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika

Läs mer

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12.

Stenbitens förskola. Likabehandlingsplan. Stenbitens förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gäller 2014.12.05 2015.12. Likabehandlingsplan Stenbitens förskola 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2014.12.05 2015.12.05 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definition av diskriminering, trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015 Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Innehållsförteckning A Mål och vision: Artikel 19 Barnkonventionen Mål och vision

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Ugglan. Ph-12

Likabehandlingsplan. Förskolan Ugglan. Ph-12 Likabehandlingsplan Förskolan Ugglan Ph-12 2012/2013 Innehåll sida Inledning 3 Vår vision, målsättning 4 Delaktighet 5 Utvärdera 6 Främja 7 Kartläggning 8 Kontinuerliga mål: Kön 9 Etnisk tillhörighet 10

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Arbete med att motverka diskriminering och kränkande behandling 2017/2018 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Förskolan Skogsleken Varför

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Gräshoppan 2014/15

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Gräshoppan 2014/15 LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Gräshoppan 2014/15 Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skollagen. Denna plan är upprättad under hösten 2014 och

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGTRASTENS FÖRSKOLA 2013 2014 Planen gäller från november 2013 till november 2014

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Växthuset Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I januari 2009 kom Diskrimineringslagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Södermalms stadsdelsförvaltning Sida 1 (9) Rev 2016-04-29 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Förskolan Ragvald En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17

Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17 Plan mot kränkande behandling för Spovens förskola 2016/17 Inledning Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet, en likabehandlingsplan (enligt 3 kap.16 diskrimineringslagen)

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Page 1 of 5 Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10)

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10) Nattugglans förskola och fritidshem Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 1 (10) Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn ska varje verksamhet

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Juno 2013-2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Förskolan Juno 2013-2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. för Förskolan Juno 2013-2014 Trygghet, omtanke, öppenhet, respekt och glädje. Om barns lika rättigheter i förskolan Reviderad vårterminen 2014 Kristina

Läs mer

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 BJÖRKHAGA FÖRSKOLA Björkhaga förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Bakgrund Alla förskolor och skolor ska ha en aktuell och levande plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Del 1 Brännans förskoleområde Storken Läsåret

Del 1 Brännans förskoleområde Storken Läsåret Del 1 Brännans förskoleområde Storken Läsåret 2015-2016 2015-08-10 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område Västra Plan mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan. Fagerhults förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan. Fagerhults förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan Fagerhults förskola 2014-2015 1 Innehåll 1.Inledning....3 2. Vision... 4 3. Kartläggning och nulägesanalys...4 3.1 Kartläggning...4 3.2 Nulägesanalys...5 4. Mål utifrån kartläggning

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Förskolan Delfinen Hösten 2016 och våren 2017 2(8) INLEDNING Den 1 april 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg i Tidaholm 2015/2016 Vad säger styrdokumentet?... 3 UPPDRAGET... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ekorren Avdelning Nyckelpigan 2013 Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling - Ingen får skada mig och jag får inte skada

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017

Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandling Tävelsås förskolor 2016/2017 Inledning Denna likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling gäller för Tävelsås förskola. Vision Förskolan ska

Läs mer

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder...

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder... Förskolan Smultronställets Trygghetsplan 2015 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning.4 Lagarna 4-5 Definitioner - Vad betyder orden...6 Kartläggning 7 Kön..8 Etnisk tillhörighet 9 Religion eller annan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

Varför en plan för likabehandling och mot kränkande behandling?

Varför en plan för likabehandling och mot kränkande behandling? LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 Fagrabäcks förskola Varför en plan för likabehandling och mot kränkande behandling? Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett

Läs mer

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/ 2014 Pedagogisk omsorg Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja

Läs mer

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 Plan för likabehandling och kränkande behandling Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandlig? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens policy

Läs mer

Kullerbyttans förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kullerbyttans förskola

Kullerbyttans förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kullerbyttans förskola PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Kullerbyttans förskola 2015-2016 Plan mot kränkande behandling Detta är en information till dig som har ditt barn på Kullerbyttans förskola i Frostkåge. På vår förskola tillämpas

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Förskolan Dal-Jerk Vision På förskolan Dal-Jerk förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Junibackens plan mot diskrimineri. iminering ng och kränkande behandling 2015-201

Junibackens plan mot diskrimineri. iminering ng och kränkande behandling 2015-201 Junibackens plan mot diskrimineri iminering ng och kränkande behandling 2015-201 2016 Ansvariga för planen: Personalen vid förskola Junibacken och förskolechef Greta Särefors. Vår vision på vår förskola

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Skutan 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud

Läs mer

Likabehandlingsplan. Verksamhetsåret Senast reviderad

Likabehandlingsplan. Verksamhetsåret Senast reviderad Likabehandlingsplan Verksamhetsåret 2012 Senast reviderad 2012-04-02 LIKABEHANDLINGSPLAN Innehåll: 1. INLEDNING Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Klostertians förskolas

Klostertians förskolas Klostertians förskolas Likabehandlingsplan BUREÅ 14 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Klostertiansförskola, Bureå 2014-10-27 Förord Varje år ska förskolan upprätta två planer för likabehandlingsarbetet,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-2015 Förskolan Spetsamossen Varför en plan för likabehandling och mot kränkande behandling? Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter

Läs mer

Brännans förskoleområde. Melodivägens förskola

Brännans förskoleområde. Melodivägens förskola Del 1 Brännans förskoleområde Melodivägens förskola Läsåret 2015-2016 2015-08-14 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område Västra Plan

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLSTRÅLENS

FÖRSKOLAN SOLSTRÅLENS FÖRSKOLAN SOLSTRÅLENS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2013/14 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Inledning Definitioner av de olika begreppen i planen Grunduppgifter Utvärdering Främjande insatser Kartläggning...

Inledning Definitioner av de olika begreppen i planen Grunduppgifter Utvärdering Främjande insatser Kartläggning... Innehållsförteckning Inledning... 3 Definitioner av de olika begreppen i planen... 4 Grunduppgifter... 5 Utvärdering... 6 Främjande insatser... 7 Kartläggning... 9 Förebyggande åtgärder... 10 Rutiner för

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering/ Likabehandlingsplan. Gäller from 1 april 2012

Plan mot kränkande behandling och diskriminering/ Likabehandlingsplan. Gäller from 1 april 2012 Plan mot kränkande behandling och diskriminering/ Likabehandlingsplan Gäller from 1 april 2012 Revideras 15 mars 2013 Plan mot kränkande behandling och diskriminering / Likabehandlingsplan Inledning Vi

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen samt förskolans barnutvecklingsgrupp.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016 Logårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016 Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud mot kränkande behandling samt Skolverkets allmänna råd

Läs mer

Likabehandlningsplan Norlandia förskolor Farsta Skogsgläntan

Likabehandlningsplan Norlandia förskolor Farsta Skogsgläntan Likabehandlningsplan Norlandia förskolor Farsta Skogsgläntan 2016-2017 1 Innehållsförteckning 1. Varför en likabehandlingsplan? 2. Grunduppgifter 2.1 Vår vision 2.2 Barnens delaktighet 2.3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

Vi vill skapa en miljö där alla barn har lika rättigheter och lika värde samt känna trygghet, uppskattning och respekt för den de är.

Vi vill skapa en miljö där alla barn har lika rättigheter och lika värde samt känna trygghet, uppskattning och respekt för den de är. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mineralens förskola 2015/2016 Om oss Vi är en två-avdelningsförskola i utkanten av Boliden. Vi är 6 heltidstjänster i barngrupp, 1 kokerska på heltid

Läs mer

Likabehandlingsplan Gredelby Förskola Vision: På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande

Likabehandlingsplan Gredelby Förskola Vision: På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande Likabehandlingsplan Gredelby Förskola 2014-2015 Vision: På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling. BAKGRUND Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Tallholma förskola 2010 Den årliga planen syftar till att främja barnens lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling på förskolan Kometen

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling på förskolan Kometen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling på förskolan Kometen Planen gäller from januari 2016 Innehåll Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling på

Läs mer

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola

Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola SJÖBO FÖRSKOLEOMRÅDE Stadsdelsförvaltning Norr Del 1 Likabehandlingsplan för Sjöbogårdens förskola 2014-2015 På samtliga förskolor finns en gemensamt framtagen värdegrund som ska genomsyra vardagsarbetet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Förskolan Kompassen avdelning Blåbäret Utdrag ur LPfö-98 (reviderad 2016) Förskolans värdegrund och uppdrag Förskolan ska ta till vara och utveckla

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Öckerö förskola 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2-3 Definition av kränkande behandling

Läs mer

Brännans förskoleområde. Orkesterns förskola avd Koltrasten

Brännans förskoleområde. Orkesterns förskola avd Koltrasten Del 1 Brännans förskoleområde Orkesterns förskola avd Koltrasten Läsåret 2015-2016 2015-08-17 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer