Likabehandlingsplan. Bofinkens förskola 2010 / 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan. Bofinkens förskola 2010 / 2011"

Transkript

1 Likabehandlingsplan. Bofinkens förskola 2010 / 2011

2 Sida Innehållsförteckning 3 Vision 3 Begreppen 4 Så säger lagen och läroplanen 5-7 Främjande åtgärder 8-9 Kartläggning 9 Kompetensutveckling Förebyggande åtgärder 12 Ansvarsfördelning 12 Kommunikation och samverkan 12 Resurser 13 Rutiner för akuta åtgärder 14 Källförteckning 15 Bilaga 1 / Handlingsplan för akuta åtgärder 16 Bilaga 2 / Personalenkät Bilaga 3 / Enkät till vårdnadshavare 21 Bilaga 4 / Frågor till barnintervju 2

3 Verksamhetens vision: På Bofinkens förskola skall ingen individ bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Vi ser individernas olikheter som en tillgång och vill att alla skall kunna vara sig själva! Begreppen: Diskriminering: Innebär att förskolan behandlar och bemöter barn på olika sätt i liknande situationer som har samband med de sju diskrimineringsgrunderna. (Se förklaring nedan). Diskriminering delas upp i direkt diskriminering och indirekt diskriminering. Direkt diskriminering: Innebär att ett barn behandlas sämre än andra barn på grund av t.ex. sitt funktionshinder. Indirekt diskriminering: Innebär att alla barn behandlas lika oavsett behov och förutsättningar. T.ex. alla barn serveras mjölk eller vatten. Är du laktosintolerant erbjuds du inget annat alternativ. Det laktosintoleranta barnet blir då indirekt diskriminerat. De sju diskrimineringsgrunderna: Kön: Innebär pojkar och flickors fysiska tillhörighet. Etnisk tillhörighet: Med etnisk tillhörighet menas att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Var och en har rätt att definiera sin egen tillhörighet. Religion eller annan trosuppfattning: Innefattar uppfattningar som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, exempel Buddism eller Ateism. Funktionshinder: Är varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Sexuell läggning: Detta begrepp innefattar homosexualitet, bisexualitet och heterosexualitet. Könsöverskridande identitet: Innebär att man är en person som bryter mot samhällets normer kring hur flickor respektive pojkar förväntas vara och se ut. Man kan t.ex. vara transvestit, intersexuell (person som föds med oklar könstillhörighet) eller inter- och transgenderperson (person som definierar sig bortom kön eller utanför de traditionella könsidentiteterna). Denna diskrimineringsgrund har inget samband med personens sexuella läggning. Ålder: Innebär barnets faktiska ålder. Trakasserier: Är uppträdanden som kränker ett barns värdighet utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Till trakasserier räknas även när ett barn kränks på grund av en anhörigs sexuella läggning, funktionshinder mm. Kränkande behandling: Är också uppträdanden som kränker ett barns värdighet men som inte har samband med de sju diskrimineringsgrunderna. Exempel på trakasserier och kränkande behandling kan vara slag, knuffar, hot, svordomar, öknamn, utfrysning, teckningar och fotografier. Både förskolepersonal och barn kan göra sig skyldiga till trakasserier och kränkande behandling. En befogad tillrättavisning av ett barn kan kännas som en kränkning för barnet men som har som avsikt att skapa en god miljö i barngruppen. Enligt diskrimineringslagen är en tillrättavisning INTE en kränkning. 3

4 Så säger lagen och läroplanen... Förskolan skall bedriva verksamheten mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utifrån skollagen, diskrimineringslagen samt läroplanen (LpFö98). Skollagen: Kapitel 14a informerar om förbud mot kränkande behandling. Detta innebär att vi aktivt skall motverka alla former av kränkande behandling. Det är också personalens skyldighet att utreda omständigheterna kring kränkningar som uppkommer i verksamheten. Diskrimineringslagen: Enligt diskrimineringslagen skall förskolan motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering pga. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Läroplanen (LpFö98 reviderad 2010): Var och en som verkar inom förskolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde samt jämställdhet mellan könen. Läroplanen säger också att en av förskolans uppgifter är att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Förskolan skall också eftersträva att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av de sju diskrimineringsgrunderna. (Se stycket i diskrimineringslagen). 4

5 Främjande åtgärder. Kön Mål: Förskolan skall arbeta för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten. Förskolan arbetar också aktivt för att bryta traditionella könsmönster. Hur gör vi för att nå målen: Vi behandlar inte pojkar och flickor olika utan ser till den enskilde individen. Vi strävar efter att de såväl tystlåtna pojkarna som flickorna får komma till tals och känna sig sedda. Detta gör vi genom att ha en "pratpinne" på samlingen där den enskilde individen uppmärksammas. Genom att regelbundet tala med barnen och lyfta fram de som bryter mot normerna utvecklar barnen en förståelse för individernas olikheter. Etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning: Mål: Förskolan skall sträva efter att utveckla barns förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av etnisk tillhörighet. Vi vill också uppmuntra och lyfta fram flerspråkighet på ett positivt sätt. Förskolan arbetar även aktivt mot rasism. Vi vill också att alla barn oavsett religion eller annan trosuppfattning skall kännas sig bekväma och stolta över sin tro. Hur gör vi för att nå målen: Genom samtal med barnen och temaarbete synliggör vi olika kulturer och religioner. Vi väljer medvetet vilken litteratur som skall finnas på förskolan där olika kulturer lyfts fram. Vi stimulerar barnens nyfikenhet och intresse för flerspråkighet. Detta genom att skapa tillfällen och resurser för modersmål och ge barnen respons när de själva tar initiativ till andra språk. Vi arbetar med att upplysa barnen om att det finns olika trosuppfattningar och att det finns skillnader och likheter mellan religionerna. Förskolan ser till barnets bästa och värnar om rätten till religionsfrihet. Funktionshinder Mål: Förskolan strävar efter att alltid anpassa och utforma verksamheten och dess lokaler utifrån barnens olika förutsättningar. Vi arbetar för att alla barn oavsett psykiska eller fysiska funktionshinder skall få samma möjligheter och rättigheter. Hur gör vi för att nå målen: Genom att kontinuerligt utvärdera vår verksamhet ser vi till att den att den är anpassad för alla barn oavsett funktionsförmåga. För att de barn med begåvningsmässiga begränsningar skall utvecklas använder vi oss mycket av visuellt lärande och teckenstöd. Detta skapar en tydligare och mer konkret bild för den enskilde individen. Vi delar alltid barnen i mindre grupper vid aktiviteter för att alla barns behov ska tillgodoses. Vi anpassar även svårighetsgraden på aktiviteten utifrån individerna i gruppen. Avdelningarnas miljöer styrs och påverkas av den aktuella barngruppen. 5

6 Sexuell läggning Mål: Förskolan stävar efter att alla barn ska ha förståelse för att det finns olika sexuella läggningar. Hur gör vi för att nå målen: Genom samtal med barnen lyfter vi fram och förklarar självklarheten i att människor har olika sexuella läggningar. Vi belyser att kärlek är individsbunden och inte könsrelaterad. År 2007 tog vi bort benämningen "mamma" respektive "pappa" i våra anhörigmallar och ersatte dem med vårdnadshavare istället. Könsöverskridande identitet eller uttryck Mål: Förskolan arbetar aktivt med att varje individ, till varje pris, skall kunna var sig själva. Uttryck, kläder eller intressen mm påverkar inte hur vi bemöter barnet. Hur gör vi för att nå målet: Vi stöttar barnet i sin personlighet genom att vi lyfter fram det som bryter mot normerna. På så sätt blir det mer konkret och verkligt. Om t ex en pojke kommer i rosa kjol till förskolan så uppmärksammar vi det positivt för att det inte ska ses som annorlunda eller konstigt. Ålder Mål: Förskolan arbetar för att alla barn, oavsett ålder, skall vara delaktiga i verksamheten. Aktiviteter och dagliga rutiner anpassas på en adekvat nivå. Vi pedagoger gör ingen skillnad på barnens ålder utan ser till individen och dess utvecklingsnivå och förmågor. Hur gör vi för att nå målet: Vi delar barnen i mindre grupper för att alla ska kunna känna delaktighet. Vårt arbete styrs och planeras utifrån barnets kunskapsnivå och erfarenheter oavsett ålder. Vi samtalar med barnen kring ålder och ger exempel på att ett yngre barn kan ha mer kunskap i ett visst ämne än ett äldre barn. Kränkande behandling Mål: Förskolan arbetar aktivt med att varje barn utvecklar förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation och vilja att hjälpa andra. Personalen är goda förebilder för barnen och arbetar dagligen med barnen på ett sådant sätt att dom inte vill kränka varandra. Hur gör vi för att nå målen: Vid exempelvis konflikter finns vi pedagoger alltid närvarande och stöttar samt vägleder barnen till en bra lösning. Vi är tydliga med konsekvenserna av barnens handlande och är noggranna med att situationen blir löst på ett sådant sätt att alla parter blir nöjda. Vi uppmuntrar barnens initiativ att hjälpa varandra i olika situationer. På så sätt utvecklas empati för 6

7 andra individer. I smågrupper har vi tillsammans med barnen diskuterat hur man är en bra kompis. Resultatet blev en "kompis-sol" där alla fick komma till tals och ta del av varandras tankar och erfarenheter. Vi pedagoger har ett positivt förhållningssätt till varandra eftersom vi vet att det avspeglar sig i barngruppen. "Glada fröknar ger glada barn". Tid och ansvar: Det främjande arbetet ligger på alla pedagoger, övrig personal och barn inom förskolan och är allas ansvar att upprätthålla. Arbetet är fortlöpande och finns som en del i våran vardagliga verksamhet. 7

8 Kartläggning (utifrån de sju diskrimineringsgrunderna.) Individnivå: Gruppnivå: Verksamhetsnivå: Barnintervjuer. Observation av barn. Observation av personal. Personalenkät. Lekstatistik. Enkät till vårdnadshavare. Enkät om likabehandling till vårdnadshavare: Under maj/juni 2010 delade vi ut en enkät till vårdnadshavarna angående likabehandling i förskolan. Dom fick svara på ett antal frågor kring barnets trivsel. ( Se bilaga 3). Enkäten hade en sammanlagd svarsfrekvens på 50% varav vårdnadshavarna till flickor stod för 75 % av svaren. 100 % av vårdnadshavarna upplever att deras barn trivs bra på förskolan. 100 % av vårdnadshavarna upplever att deras barn ej blivit trakasserad på förskolan. 97 % av vårdnadshavarna upplever att deras barn ej blivit diskriminerad på förskolan. 94 % av vårdnadshavarna upplever att deras barn ej blivit utsatta för kränkande behandling på förskolan. Utifrån svaren på enkäten ser vi att vi behöver arbeta mer med Genus. Hur behandlar vi pojkar respektive flickor? Ålder. Använder vi i personalen ett adekvat språk i samtal med barnen? Hur vägleder vi barnen till rätta ålders benämningar? T ex äldre och yngre istället för stor och liten. Förbättrad kommunikation mellan avdelningarna. Citat hämtade från enkätsvaren. Diskriminering: Bland barnen hör jag ofta att någon är större eller mindre än något annat barn. Ibland uppfattar jag en jargong hos personalen som gör en värderande åtskillnad mellan flickor/ pojkar eller män/ kvinnor, men jag kan inte peka på ett specifikt tillfälle Kränkande behandling: Ingen av rävlyans personal var på plats. Fågelboets personal hade inte koll på att vår dotter gick halvdag. När jag letade efter henne sov hon. Istället för att säga: -förlåt, vi gjorde fel vill du att vi ska väcka henne eller kan hon sova klart, tog personalen bara och drog upp henne och kom med henne till mig. Då upplever jag att hon blev kränkt på grund av att personalen brustit i kommunikation mellan avdelningarna. Detta har barnet berättat, jag har inte hört själv, så mina synpunkter utgår ifrån det barnet berättat. Flera gånger har vi återkommit här hemma till diskussioner om: -att pojkar inte kan ha långt hår, det säger xxx. Barnet har någon enstaka gång blivit kallad skitunge av äldre barn. Barnintervjuerna: Vi i personalen har ställt ett antal frågor till barnen angående deras trivsel på förskolan (se bilaga 4). Sammanfattningen av intervjuerna blev följande. De flesta barn känner sig glada och nöjda när de kommer till förskolan. Alla barn upplever att dom har någon att leka med och att dom har roligt på förskolan. Flera barn upplever att någon varit dum emot dom vid något tillfälle men att dom känner sig trygga och kan prata med en vuxen. Vi går igenom barnens intervjuer på en arbetsplatsträff för att tillgodose barnens behov och forma verksamheten utifrån deras intressen. 8

9 Enkät om likabehandling till personal: Personalen har fått svara på ett antal frågor från I normens öga metoder för normbrytande undervisning Friends Svaren lämnades in anonymt och dessa har vi sedan sammanställt. Vi har diskuterat svaren och frågorna på en arbetsplatsträff eftersom vi ansåg att svaren inte överrensstämde med verkligheten. Observation av personal: En ifrån varje arbetslag gick in på en annan avdelning och observerade personalen utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Resultatet diskuterade vi på en arbetsplatsträff. Tillsammans kom vi fram till att vi behöver arbeta mer med hur vi förhåller oss till flickor och pojkar och att vi behöver bli bättre på att berömma och uppmuntra det individuella barnets förmågor. Barnobservation och lekstatistik. Under v observerade vi barnen i deras lekmiljöer på avdelningarna. Där såg vi att flickorna i större utsträckning leker roll- och rörelselekar medan pojkarna koncentrerade sig på konstruktionslekar. Under Förebyggande åtgärder har vi skrivit ner hur vi kommer att arbeta med de brister vi upptäckt i kartläggningen. Kompetensutveckling Vi upptäckte i kartläggningen att personalen inte hade tillräckligt stor kompetens kring likabehandlingsfrågor. Åtgärder för kompetenshöjning: Nyanställda Planen introduceras för nyanställda på förskolan. Arbetsplatsträff Nyckelpersonerna går igenom likabehandlingsplanen kontinuerligt på våra arbetsplatsträffar. Quiz För att locka alla att läsa likabehandlingsplanen och tillgodogöra sig kunskapen ordnar vi ett quiz med priser. Föreläsning Vivi Havia är tillfrågad om hon kan föreläsa för all personal. Studiebesök Vi undersöker möjligheterna för studiebesök inom de områden vi behöver arbeta mer med. Litteratur Med hjälp av lämplig litteratur ökar personalen sin kompetens inom ett specifikt område. 9

10 Förebyggande åtgärder. Utifrån den kartläggning vi har gjort kan vi se ett antal brister som vi på Bofinkens förskola behöver arbeta mer med. Det är framförallt inom följande områden: Kön Nuläge: Vi har sett att pojkar och flickor inte alltid behandlas lika i samma typ av situationer. Exempelvis får pojkarna mer hjälp och vägledning vid påklädning än vad flickorna får. I enkäten från vårdnadshavare framkom också att man upplever en jargong där vi i personalen gör en värderande åtskillnad mellan pojkar och flickor. Bland barnen har vi hört kommentarer om att pojkar inte kan ha långt hår. Genom observationerna har vi sett att flickorna leker roll- och rörelselekar medan pojkarna leker konstruktionslekar. Åtgärd: Vi samtalar i arbetslagen om hur vi ska bemöta och behandla barnen. Detta kommer vara en stående punkt på våra avdelningsmöten för att det skall hållas levande i verksamheten. Vi pedagoger skall också bli bättre på att uppmärksamma varandra vid situationer där vi ser att han eller hon har ett normkritiskt förhållningssätt. Vi samtalar även med barnen om respekten för varandras olikheter. En skogsgrupp bildas med flickor och pojkar där alla får möjlighet att utmana sin motorik- och konstruktionsförmåga. Vi försöker att locka flickorna till mer bygglek. VT-11. Vi har under våren 2011 diskuterat på våra APT hur vi bemöter barnen och tar hjälp av dem. Vi har kommit fram till att vi nu är mer observanta så att flickor inte hjälper till mer än pojkar ( hjälpfröknar ). Att vi inte är mer toleranta med pojkarnas spring för att de är pojkar... Vi säger till pojkar och flickor på samma sätt nu, mer än tidigare, då flickorna automatiskt fick en mjukare tillsägelse och pojkarna fick tillrättavisningar med hårdare röst. Mål: Vi vill tydliggöra individens styrkor och förmågor utifrån deras förutsättningar och inte utifrån deras kön. Genom att vara normkritiska strävar vi efter att bryta stereotypa könsmönster. Tid och ansvar: Arbetet med genusfrågor är fortlöpande och ligger på allas ansvar. Uppföljning: Redovisas i kommande års likabehandlingsplan. Ålder Nuläge: Vi har uppmärksammat att vi inte alltid använder ett adekvat och korrekt språk när vi talar med barnen om deras ålder. Det händer att vi använder stor och liten istället för äldre och yngre. Åtgärd: Vi diskuterar frågan på en arbetsplatsträff där vi kommer fram till att vi ska bli bättre på att påminna varandra om rätt uttal och språk när vi samtalar med barnen. VT-11. Vi arbetar aktivt nu med att hjälpa varandra att använda rätt språk. Händer inte ofta att någon säger lilla Maria resp. stora Maria längre utan vi säger Maria på Fågelboet eller fröken Maria. Vi ser positivt på en tillrättavisning från kollegorna då vi vet att det är för att hjälpa. 10

11 Mål: Syftet med arbetet är att alla barn skall vara nöjda och positivt inställda till sin ålder. Vi vill att barnen skall få tillgodogöra sig en förståelse för att alla människor har olika fysiska förutsättningar. Tex. man kan vara kort men ändå äldre än någon annan. Tid och ansvar: En pedagog på förskolan har tagit på sig ansvaret för att vara extra observant på hur vi använder vårat språk. Hon ska också utöka sin kompetens inom området genom lämplig litteratur. Hon återkopplar i slutet av terminen. Uppföljning: Redovisas i kommande års likabehandlingsplan. Kränkningar / Kommunikation Nuläge: Utifrån enkäten för vårdnadshavare framkom det att barn blivit kränkta verbalt av andra barn. Vi har också observerat i barnintervjuerna att ett fåtal barn upplever att kompisarna säger dumma saker. Bland personalen förekommer det ibland att opassande ord används. Detta har upptäckts genom observationer. Utifrån enkäten från vårdnadshavare ser vi också att man upplever att barn blivit kränkta på grund av bristande kommunikation mellan avdelningarna. Åtgärd: Med mer närvarande pedagoger kan vi tidigare bryta konflikter så att inte verbala kränkningar mellan barnen uppstår. Vi pedagoger skall bli bättre på att påtala för varandra när vi använder ett opassande språk. Vi tar även upp frågan på en arbetsplatsträff och betonar allvaret i den. För att få en bättre kommunikation och undvika missförstånd ser vi över och schemalägger våra rutiner. VT-11. Vi har börjat med morgonmöte efter frukosten, en representant från varje avdelning. En kort träff där vi kollar hur dagen ser ut. Ska någon personal iväg?, Behöver någon avdelning stöd från de andra? Ska någon avdelning på utflykt och behöver vi ta emot något sent barn i så fall? osv. Mål: Vi vill att barnen skall vistas in en bra och harmonisk miljö där dom själva kommer på lösningar till problem utan att kränka varandra. Genom diskussioner inom personalgruppen angående kränkningarna synliggör vi problemet för varandra och förbättrar kommunikationen mellan avdelningarna. Tid och ansvar: Arbetet med att minimera kränkningarna ligger på allas ansvar och skall ske dagligen. Uppföljning: Redovisas i kommande års likabehandlingsplan. Utemiljö Nuläge: Genom barnintervjuerna, observationer och statistik har vi sett att våran utemiljö behöver kompletteras. Vi har märkt ett ökat intresse för gungorna. Utbudet är inte fysiskt anpassat till de yngre barnen i tillräckligt stor utsträckning. Budgeten hindrar oss att köpa in fler gungor. Åtgärd: 11

12 Vi konstruerar alternativa gungor för de yngre barnen och även mer utmanande gungor för de äldre. Vi tar hjälp av vårdnadshavarna som får komma med tips och idéer och gärna bidra med material. Mål: Vi vill att alla barns motoriska behov skall tillgodoses. Alla skall ha samma förutsättningar oavsett fysisk förmåga. Vi vill att barnens behov av oss pedagoger minskas till fördel för deras självständighet. Tid och ansvar: Två pedagoger ansvarar för att nytt material till utemiljön konstrueras och att kontakt med vårdnadshavarna tas. Detta kommer att ske under hösten. Uppföljning: Redovisas i kommande års likabehandlingsplan. Ansvarsfördelning. Förskolechef / arbetslagsledare ansvarar för: Se till att all personal, alla barn och vårdnadshavare är medvetna om att diskriminering och annan kränkande behandling inte accepteras i någon utsträckning i verksamheten. Att ett målmedvetet arbete för att främja barns lika rättigheter förs bland personalen. Att motverka diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Att årligen upprätta, utvärdera och revidera en likabehandlingsplan i samarbete med personal, barn och vårdnadshavare. Se till att eventuella kränkningssituationer följs upp och åtgärdas. Personalen ansvarar för: Att aktivt arbeta med främjande likabehandlingsarbete. Att själv ta del av och arbeta efter likabehandlingsplanen. Sin egen medvetenhet kring att förskolan har ett ansvar att se till att åtgärder vidtas vid diskriminering eller annan kränkande behandling. Att dokumentation, utredning, och uppföljning genomförs vid fall av diskriminering och annan kränkande behandling. Barnen ansvarar för: Sitt eget handlande gentemot sina medmänniskor. Att med stöd och vägledning från pedagog samtala med berörda parter i en situation och tillsammans komma fram till en lösning. Bemöta barn, pedagoger och andra vuxna på ett respektfullt sätt. Kommunikation och samverkan. Alla på arbetsplatsen har varit delaktiga i arbetet med att färdigställa likabehandlingsplanen. Personalen har fått svara på en enkät från friends, (se bilaga 2) de har även blivit observerade i barngruppen utifrån de sju diskrimineringsgrunderna och deras normkritiska förhållningssätt. Resultatet syns i kartläggningen. På våra arbetsplatsträffar har vi tillsammans diskuterat likabehandlingsfrågor. Vårdnadshavare och barn har också deltagit i arbetet med planen, vi har lämnat ut en enkät, (se bilaga 3) gjort intervjuer ( se bilaga 4), observationer, fört samtal och sammanställt statistik utifrån observationer och barnens individuella utvecklingsplaner. Detta har legat som grund till vår 12

13 kartläggning. Vi planerar att introducera planen redan vid invänjningen av nya barn för att göra vårdnadshavare medvetna om vårt aktiva arbete med likabehandling. Vi har också planen tillgänglig på förskolan. Resurser. Två pedagoger på förskolan har gått en tre dagars utbildning i hur man färdigställer en likabehandlingsplan. Dessa två har fått möjlighet och tid till att sitta och arbeta fram och sammanställa planen. Det har också funnits möjlighet till stöd från kursledaren. Nätverk har arrangerats, där vi har kunnat byta erfarenheter och tankar med varandra inom Järnas förskolor. 13

14 Rutiner för akuta situationer. Om ett barn utsätts för trakasserier, kränkande behandling eller diskriminering av ett annat barn följs nedanstående plan: 1. Pedagogen som upptäcker händelsen ingriper genast. 2. Pedagogen lyssnar till de inblandades versioner och tar barnens känslor och upplevelser på allvar. 3. Genom att diskutera med de inblandade hittar vi tillsammans en lösning på problemet/konflikten. 4. När den akuta situationen är över dokumenterar pedagogen händelsen i åtgärdsplanen (se bilaga 1). 5. Pedagogen informerar rektor/bitr. rektor och andra berörda pedagoger om händelsen. 6. Föräldrarna informeras om händelsen och om så önskas erbjuds samtal med specialpedagog. 7. En uppföljning av händelsen görs enligt en bestämd tidsplan. Om ett barn utsätts för trakasserier, kränkande behandling eller diskriminering av en vuxen följs nedanstående plan: 1. Den som upptäcker situationen pratar i första hand med berörda personen och i andra hand med rektor/bitr. rektor. 2. Den som påtalat situationen lämnar en skriftlig rapport av händelsen till rektor/bitr. rektor. 3. Rektor/bitr. rektor kallar in till samtal med den berörda vuxna. En åtgärdsplan upprättas ( se bilaga 1). 4. Rektor/bitr. rektor och den berörda vuxna stämmer möte med det berörda barnets vårdnadshavare. 5. Uppföljning av ärendet görs enligt överenskommelsen i tidsplanen. Detta sker kontinuerligt med både den berörda vuxna och vårdnadshavarna. 6. Om vårdnadshavarna upplever att situationen ändå inte löst sig kan de kontakta BEO (Barn- och elevombudsmannen, eller DO (Diskrimineringsombudsmannen, ). 14

15 Källförteckning. Förebygga diskriminering och kränkande behandling DO, BEO och skolinspektionen. Allmänna råd och kommentarer Skolverket. Utbildningsplanen 2010 Södertälje kommun. Kränkningar Förskoletidningen/fortbildning AB. Lpfö 98 Skolverket. I normens öga Friends. Barnens lag Jesus Alcala, Siv Widerberg. Barnkonventionen Rädda barnen. Idéer och tips tagna från.. Klockarängens förskola likabehandlingsplan. Latorps förskola likabehandlingsplan. Fribergaskolans likabehandlingsplan. 15

16 Bilaga 1 Handlingsplan för akuta åtgärder. Förskola: Vem eller vilka var inblandade: Datum, tid och plats för händelsen: Beskriv händelsen: Mål: Åtgärd: Tidsplan: Ansvarig: Tilldelade resurser: Uppföljning: Om de inte upphört: Vårdnadshavare Ansvarig pedagog 16

17 Bilaga 2 17

18 Bilaga 3 Enkät om likabehandling. Just nu arbetar vi med att färdigställa årets likabehandlingsplan. Vi vill därför att du som vårdnadshavare svarar på ett antal frågor angående ditt barns trivsel på förskolan. Definition av begreppen: Diskriminering: Innebär att förskolan behandlar och bemöter barn på olika sätt i liknande situationer som har samband med de sju diskrimineringsgrunderna. De sju diskrimineringsgrunderna innehåller: Kön: Pojkar och flickors fysiska könstillhörighet. Etnisk tillhörighet: Menas att någon tillhör en grupp personer med samma nationella eller etiska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Var och en har rätt att definiera sin egen tillhörighet. Religion eller annan trosuppfattning: Innefattar uppfattningar som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning exempelvis ateism eller buddism. Funktionshinder: Är varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Sexuell läggning: Detta begrepp innefattar anhörigas homosexualitet, heterosexualitet och bisexualitet. Könsöverskridande identitet eller uttryck: Innebär att man är en person som bryter mot samhällets normer kring hur t.ex. flickor respektive pojkar förväntas vara och se ut. Man kan vara transvestit, intersexuell (person som föds med oklar könstillhörighet) eller interoch transgenderperson (person som definierar sig bortom kön eller utanför de traditionella könsidentiteterna). Denna diskrimineringsgrund har inget samband med personens sexuella läggning. Ålder: Innebär barnets faktiska ålder. Trakasserier: Är uppträdande som kränker att barns värdighet utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Till trakasserier räknas även när ett barn kränks på grund av en anhörigs sexuella läggning, funktionshinder mm. Kränkande behandling: Innebär också uppträdande som kränker ett barns värdighet men som INTE har samband med de sju diskrimineringsgrunderna. Exempel på trakasserier och kränkande behandling kan vara slag, knuffar, hot, svordomar, öknamn, utfrysning, teckningar och fotografier. Både förskolepersonal och barn kan göra sig skyldiga till trakasserier och kränkande behandling. En befogad tillrättavisning av ett barn kan kännas som en kränkning för barnet men som har som avsikt att skapa en god miljö i barngruppen. Enligt diskrimineringslagen är en tillrättavisning INTE en kränkning. 18

19 Grundläggande frågor om ditt barn: 1. Kön? Pojke. Flicka. 2. Ålder? 1-2 år. 3-4 år. 5-6 år. 3. Hur upplever du att ditt barn trivs i förskolan? Bra. Varken bra eller dåligt. Dåligt. Diskriminering: 4. Upplever du att ditt barn har blivit diskriminerat? Ja. (Gå vidare till fråga 5) Nej. (Gå vidare till fråga 9) 5. Av vem har ditt barn blivit diskriminerat? (Fler alternativ kan fyllas i) Av annat barn. Av personal. Av en annan förälder eller anhörig. 6. På vilken eller vilka grunder har ditt barn blivit diskriminerat, utifrån sig själv eller anhörig? På grund av kön. På grund av etnisk tillhörighet. På grund av religion eller annan trosuppfattning. På grund av funktionshinder. På grund av anhörigs sexuella läggning. På grund av könsöverskridande identitet eller uttryck. På grund av ålder. 7. Hur ofta upplever du att ditt barn har blivit diskriminerat? En gång. Två-fem gånger. Fler än fem gånger. 19

20 8. Beskriv situationen då ditt barn blivit diskriminerat? Trakasserier: 9. Upplever du att ditt barn har blivit trakasserat, utifrån sig själv eller anhörig? Ja. (Gå vidare till fråga 10). Nej. (Gå vidare till fråga 14). 10. Av vem har ditt barn blivit trakasserat? (Fler alternativ kan fyllas i) Av annat barn. Av personal. Av en annan förälder eller anhörig. 11. På vilken eller vilka grunder har ditt barn blivit trakasserat? På grund av kön. På grund av etnisk tillhörighet. På grund av religion eller annan trosuppfattning. På grund av funktionshinder. På grund av anhörigs sexuella läggning. På grund av könsöverskridande identitet eller uttryck. På grund av ålder. 12. Hur ofta upplever du att ditt barn har blivit trakasserat? En gång. Två-fem gånger. Fler än fem gånger. 13. Beskriv situationen då ditt barn blivit trakasserat? 20

21 Kränkande behandling: 14. Upplever du att ditt barn har blivit kränkt, utifrån sig själv eller anhörig? Ja. (Gå vidare till fråga 15). Nej. 15. Av vem har ditt barn blivit kränkt? (Fler alternativ kan fyllas i) Av annat barn. Av personal. Av en annan förälder eller anhörig. 16. Hur ofta upplever du att ditt barn har blivit kränkt? En gång. Två-fem gånger. Fler än fem gånger. 17. Beskriv situationen då ditt barn blivit kränkt? Tack för hjälpen! / Pedagogerna inom Järna fsk. Lägg din enkät i den rosa korgen märkt Likabehandlingsenkät i hallen på respektive avdelning. Senast 21

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Högåsens förskola Öckerö 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2/3 Definition av kränkande

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN RÄVGÅRDEN ÅR 2014 2010-03-08 Rev. 2013-04-03 Rev.

Läs mer

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2014/2015 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015

Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. 2015 Förskolan ska vara en plats där alla barn ska känna trivsel och uppleva trygghet. Förskolechef och personal i verksamheten tar klart

Läs mer

Likabehandlingsplan ÄNGSDALS SKOLORS ÄNGSDALS SKOLA, FRITIDSHEM

Likabehandlingsplan ÄNGSDALS SKOLORS ÄNGSDALS SKOLA, FRITIDSHEM ÄNGSDALS SKOLORS Likabehandlingsplan ÄNGSDALS SKOLA, FRITIDSHEM Upprättad av: Anna Rinstham, Charlotte Dako, Charlotte Overup, Cecilia Broberg, Jane Harvigsson samt Stefan Fornestedt Adress Telefon Internet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildning PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING EMYHILLS FÖRSKOLA 2014/2015 Till dig som förälder Värdeorden Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Plan mot diskriminering,och kränkande behandling Analysera arbetet med arbete mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjärups skola Förskoleklass, fritidshem och grundskola Till dig som är elev: Den här likabehandlingsplanen är till för dig. Den finns för att Du

Läs mer

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan.

Skolorna i Tallboda. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2014 Skolorna i Tallboda Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2014 Innehåll

Läs mer

Furuparksskolan. Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Furuparksskolan. Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Furuparksskolan Plan för att främja trygghet, studiero och likvärdig utbildning samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015 Reviderad 2014-09-04 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering

Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011. Planer mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan Verbala Stigar Förskolor AB 2011 Planer mot kränkande behandling och diskriminering Innehållsförteckning Planer mot kränkande behandling och diskriminering... 3 Inledning... 3 Definition

Läs mer

Tunets likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. vt 2014/vt 2015

Tunets likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. vt 2014/vt 2015 Tunets likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling vt 2014/vt 2015 Innehållsförteckning Bakgrund 3 1. Uppföljning av föregående plan 4 2. Medverkan av barn och föräldrar 5 3. Främjande arbete

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Ringarens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Gunilla Källmark Förskolechef: Biträdande förskolechef Maria

Läs mer

SAGOGROTTANS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN

SAGOGROTTANS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN SAGOGROTTANS FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/ LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Förskolans vision 3. Vad står diskrimineringsbegreppen för 4. Främjande åtgärder

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011

Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011 Årlig Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011 Upprättad: 2006-09-15 Omskrivning: 2011-07-31 Gäller till: 2012-07-31 Fastställd av: Rektor Personal Elever Föräldrar 1 Angår det dig kanske

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2015 Innehåll 1. Vision... 3

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Äppelgårdens förskola

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Äppelgårdens förskola Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Äppelgårdens förskola Läsår 2014/2015 Innehållsförteckning Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 6 Kartläggning 6 Förbyggande

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Fridensbergs förskola 2014-15

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Fridensbergs förskola 2014-15 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fridensbergs förskola 2014-15 möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund 1

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret och Arbetsplan 2010 Samlat dokument Ansvarig chef: Lena Adelly Greek Vision Växtkraft- naturligtvis! Arbetsplan för 2010 1 (31) Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Händelser och aktiviteter 5 Resurser och

Läs mer

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015. Trollebygdens byaskolor, Trolle Ljungby skola, fritids och förskola, Nymö förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015. Trollebygdens byaskolor, Trolle Ljungby skola, fritids och förskola, Nymö förskola Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2015 Trollebygdens byaskolor, Trolle Ljungby skola, fritids och förskola, Nymö förskola Planerna syftar till att främja trygghet, respekt, delaktighet,

Läs mer