58 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Ombyggnad för akutmottagning, by 5150, plan 99 Dnr RS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "58 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Ombyggnad för akutmottagning, by 5150, plan 99 Dnr RS 11-2013"

Transkript

1 Ärende 16

2 Protokollsutdrag Sammanträde: Ägarutskottet Tid: Onsdag den 29 maj 2013, kl Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg 58 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Ombyggnad för akutmottagning, by 5150, plan 99 Dnr RS Ärendet Fastighetsnämnden beslöt föreslå regionstyrelsen besluta att ge fastighetsnämnden i uppdrag att för Sahlgrenska Universitetssjukhusets räkning genomföra ombyggnad av lokaler som tidigare använts som arkivlokaler, till administrativa lokaler för akutmottagningen och att projektet finansieras i enlighet med modellen för verksamhetsdrivna investeringar. Ombyggnadskostnaden är bedömd till 8,5 mnkr och finansieras ur Sahlgrenska Universitetssjukhusets låneram.. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag till följd av investeringen uppgår till kr för år första året. Beredning Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet tillstyrker fastighetsnämndens begäran. Ägarutskottets beslut Regionstyrelsen föreslås besluta: 1. Uppdra åt fastighetsnämnden att genomföra de föreslagna investeringarna om 8,5 mnkr vilket finansieras ur Sahlgrenska Universitetssjukhusets disponibla ram för fastighetsinvesteringar. 2. Beakta fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om kr till följd av investeringen, i framtida budgetarbete. POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: Vxl HEMSIDA: E-POST:

3 Ägarutskottet (2) Vid protokollet Jennie Jevinger Sekreterare Justerat 10 juni 2013 Gert-Inge Andersson Ordförande Justerare Conny Brännberg Rätt utdraget intygar Jennie Jevinger Expedieras till Regionstyrelsen Kjell Eriksson Diariet

4 Sida 1(3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Regionkansliet Handläggare Kjell Eriksson E-post Ägarutskottet Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Ombyggnad för akutmottagning, by 5150, plan 99. Ärendet Fastighetsnämnden har inkommit till regionstyrelsen med begäran om uppdrag att, för Sahlgrenska Universitetssjukhusets räkning, genomföra ombyggnad av lokaler som tidigare använts som arkivlokaler, till administrativa lokaler för akutmottagningen. Syftet med ombyggnaden är att avlasta den hårt ansträngda lokalen på plan 0 så att den bättre kan användas för patientarbete. Bakgrund/projektbeskrivning Ombyggnaden, som är klassificerad som en verksamhetsdriven investering, omfattar en yta på ca 545 m 2. Ombyggnadskostnaden är bedömd till 8,5 mnkr och finansieras ur Sahlgrenska Universitetssjukhusets låneram.. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag till följd av investeringen uppgår till kr för år första året. Beredning Vid årsskiftet 2012/2013 införde Västra Götalandsregionen en ny investeringsmodell och ett nytt internhyressystem. I syfte att minska de ekonomiska konsekvenserna, för verksamheten, av verksamhetsgrundade investeringar har ett system med koncernbidrag till fastighetsnämnden införts. Koncernbidraget ska täcka det underskott vid investeringen som en lägre POSTADRESS: Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset Torget Vänersborg TELEFON: HEMSIDA:

5 Sida 2(3) Datum Diarienummer RS hyressättning medför. Systemet med koncernbidrag ersätter det tidigare systemet med 50-procentigt hyresbidrag till verksamheten vid s.k. strategiska investeringar. I anslutning till genomförandebeslut om verksamhetsgrundad investering skall också beslut fattas avseende fastighetsnämndens behov av koncernbidrag till följd av hyressättningen. Regionstyrelsen är beslutande i denna typ av ärenden. För innevarande år finns inga investeringsmedel avsatta hos regionstyrelsen för denna typ av investeringar varför Sahlgrenska Universitetssjukhuset ställt medel ur sin ram till regionstyrelsens förfogande. Hyran för de lokaler som investeringen omfattar uppgår till kr/år och bärs till alla delar av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i enlighet med den nya hyresmodellen. Genomförandet för investeringen påbörjas snarast och beräknas vara färdigställd under Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag till följd av investeringen uppgår till kr/år. Regionkansliet tillstyrker fastighetsnämndens framställan. Förslag till beslut Ägarutskottet föreslås besluta föreslå regionstyrelsen besluta uppdra åt fastighetsnämnden att genomföra de föreslagna investeringarna om 8,5 mnkr vilket finansieras ur Sahlgrenska Universitetssjukhusets disponibla ram för fastighetsinvesteringar beakta fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om kr till följd av investeringen, i framtida budgetarbete Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör

6 Sida 3(3) Datum Diarienummer RS Bilaga Framställan från Fastighetsnämnden, FN

7

8

9 Ärende 17

10 Protokollsutdrag Sammanträde: Ägarutskottet Tid: Onsdag den 29 maj 2013, kl Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg 59 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Upprustning av centralkomplexet. Ombyggnad av låghuset etapp 4 Dnr RS Ärendet Fastighetsnämnden och Styrelsen för Sahlgrenska sjukhuset har inkommit till regionstyrelsen med begäran om uppdrag att, för Sahlgrenska Universitetssjukhusets räkning, genomföra ombyggnad låghus etapp 4 omfattande byggnaderna 5030 och 5087, delar av byggnaderna 5028, 5029, och Vidare begär fastighetsnämnden att få kostnadstäckning för investeringsutgift och evakueringskostnader samt att få ett utökat låneutrymme för konstinvestering. Av projektets totala fastighetsinvesteringsutgift på 152 mnkr är, enligt fastighetsnämndens begäran, 122 mnkr en verksamhetsgrundad investering och 30 mnkr är en tekniskt grundad investering. För finansiering av den verksamhetsgrundade investeringen har Sahlgrenska Universitetssjukhuset ställt utrymme ur sin ram till regionstyrelsens förfogande. Den tekniskt grundade delen av investeringen ska fastighetsnämnden, enligt gällande regelsystem finansiera. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag till följd av investeringen uppgår till 3,856 mnkr/år. Beredning Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet avslår fastighetsnämndens framställan vad avser investeringsmedel för konstnärlig utsmyckning. Kansliet tillstyrker fastighetsnämndens begäran vad avser övriga delar. Ägarutskottets beslut Regionstyrelsen föreslås besluta: 1. Uppdra åt fastighetsnämnden att, under förutsättning att fastighetsnämnden finansierar den tekniskt grundade investeringsdelen inom egen ram, genomföra de föreslagna fastighetsinvesteringarna om 152 mnkr. POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: Vxl HEMSIDA: E-POST:

11 Ägarutskottet (2) 2. Finansiera den verksamhetsgrundade delen av investeringarna, om 122 mnkr med medel, ur Sahlgrenska Universitetssjukhusets disponibla ram för fastighetsinvesteringar. 3. Avslå begäran avseende utökat låneutrymme för konstinvestering. 4. Beakta fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 3,856 mnkr, till följd av investeringen, i framtida budgetarbete. Vid protokollet Jennie Jevinger Sekreterare Justerat 10 juni 2013 Gert-Inge Andersson Ordförande Justerare Conny Brännberg Rätt utdraget intygar Jennie Jevinger Expedieras till Regionstyrelsen Kjell Eriksson Diariet

12 Sida 1(4) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Regionkansliet Handläggare Kjell Eriksson E-post Ägarutskottet Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Upprustning av centralkomplexet. Ombyggnad av låghuset etapp 4. Ärendet Fastighetsnämnden och Styrelsen för Sahlgrenska sjukhuset har inkommit till regionstyrelsen med begäran om uppdrag att, för Sahlgrenska Universitetssjukhusets räkning, genomföra ombyggnad låghus etapp 4 omfattande byggnaderna 5030 och 5087, delar av byggnaderna 5028, 5029, och Bakgrund/projektbeskrivning Vid Sahlgrenska sjukhuset pågår sedan flera år ett omfattande nybyggnads och fastighetsupprustningsprogram. Målet är att dagens och morgondagens verksamhet inom sjukvård, forskning och utbildning skall bedrivas i ändamålsenliga och anpassade lokaler som också är så flexibelt utformade att även framtidens verksamhetskrav tillgodoses. Låghusupprustningen sker i fyra etapper: - Etapp 1 (byggnad 5028) färdigställdes Etapp 2 (byggnad 5029B) färdigställdes Etapp 3 (byggnad 5029A, 5080A, 5031, 5033 samt del av 5032A) huvudsakligen färdigställd Etapp 4 POSTADRESS: Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset Torget Vänersborg TELEFON: HEMSIDA:

13 Sida 2(4) Datum Diarienummer RS Idag ännu inte ombyggda lokaler i centralkomplexets låghusdelar har i stor utsträckning samma standard som när de byggdes i slutet av femtiotalet. I de lokaler som berörs i etapp 4, liksom i hela låghuset, kommer i första hand mottagningsverksamhet att bedrivas. Målet är att patienter och anhöriga enkelt skall nå mottagningar och dagvård, att utformningen skall stödja verksamheten och underlätta samverkan mellan funktionerna och att patientnära undervisning och forskning skall utvecklas och stärkas. Beredning Vid årsskiftet 2012/2013 införde Västra Götalandsregionen en ny investeringsmodell och ett nytt internhyressystem. I syfte att minska de ekonomiska konsekvenserna, för verksamheten, av verksamhetsgrundade investeringar har ett system med koncernbidrag till fastighetsnämnden införts. Koncernbidraget ska täcka det underskott vid investeringen som en lägre hyressättning medför. Systemet med koncernbidrag ersätter det tidigare systemet med 50-procentigt hyresbidrag till verksamheten vid s.k. strategiska investeringar. I anslutning till genomförandebeslut om verksamhetsgrundad investering skall också beslut fattas avseende fastighetsnämndens behov av koncernbidrag till följd av hyressättningen. Regionstyrelsen är beslutande i dessa ärenden. För innevarande år finns inga investeringsmedel avsatta hos regionstyrelsen för denna typ av investeringar varför Sahlgrenska Universitetssjukhuset ställt 122 mnkr ur sin ram för fastighetsinvesteringar till regionstyrelsens förfogande. Ekonomi Av det aktuella projektets totala fastighetsinvesteringsutgift på 152 mnkr är, enligt fastighetsnämndens framställan, 80% ( 122 mnkr) en verksamhetsgrundad investering medan 20% ( 30 mnkr) är en tekniskt grundad investering. För finansiering av den verksamhetsgrundade investeringen har enligt ovan Sahlgrenska Universitetssjukhuset ställt utrymme ur sin ram till regionstyrelsens förfogande. Den tekniskt grundade delen av investeringen skall fastighetsnämnden, enligt gällande regelsystem finansiera. Regionkansliet noterar särskilt att ansvaret för eventuellt ökade kostnader till följd av bl.a. index åvilar finansiärerna, det vill säga Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse och fastighetsnämnden. Fastighetsnämnden svarar, som brukligt är, för det fastighetsunderhåll, uppgående till 35 mnkr, som genomförs i anslutning till projektetet. För investeringar i konstnärlig utsmyckning av fastigheter/lokaler svarar konstenheten inom Västfastigheter. För större specificerade

14 Sida 3(4) Datum Diarienummer RS fastighetsinvesteringar inom plan skall framställan om medel för konstnärlig utsmyckning göras i anslutning till begäran om genomförandebeslut för investeringen. Investeringsplanens specificerade belopp i plan skall då också innehålla beräknat utrymme för denna del av investeringen. Eftersom Ombyggnad av Låghus etapp 4 inte ingår i plan utan är ett ramfinansierat projekt skall finansieringen av konstnärlig utsmyckning ske via konstenhetens egen ram. Hyran för de lokaler som investeringen omfattar uppgår till 11,3 mnkr/år och bärs till alla delar av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i enlighet med den nya hyresmodellen. Genomförandet för investeringen påbörjas med projektering under hösten 2013, byggstart äger rum sommaren 2014 och färdigställande sker vår/sommar Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag till följd av investeringen uppgår till 3,856 mnkr/år. Regionkansliet avstyrker fastighetsnämndens framställan vad det avser investeringsmedel för konstnärlig utsmyckning Regionkansliet tillstyrker fastighetsnämndens framställan vad det avser övriga delar. Förslag till beslut Ägarutskottet föreslås besluta föreslå regionstyrelsen besluta uppdra åt fastighetsnämnden att, under förutsättning att fastighetsnämnden finansierar den tekniskt grundade investeringsdelen inom egen ram, genomföra de föreslagna fastighetsinvesteringarna om 152 mnkr finansiera den verksamhetsgrundade delen av investeringarna, om 122 mnkr med medel, ur Sahlgrenska Universitetssjukhusets disponibla ram för fastighetsinvesteringar. avslå framställan avseende utökat låneutrymme för konstinvestering. beakta fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 3,856 mnkr, till följd av investeringen, i framtida budgetarbete

15 Sida 4(4) Datum Diarienummer RS Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Bilaga Framställan från Fastighetsnämnden, FN Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset SU Systemhandling SU Sahlgrensla Låghuset, etapp 4

16

17

18

19

20

21 Punkt 10 Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Rolf Väänänen SU /2011 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ombyggnad Låghus etapp 4, Sahlgrenska sjukhuset Bakgrund och syfte Vid Sahlgrenska sjukhuset pågår sedan flera år ett omfattande nybyggnadsoch fastighetsupprustningsprogram. Målet är att dagens och morgondagens verksamhet inom sjukvård, forskning och utbildning skall bedrivas i ändamålsenliga och anpassade lokaler som också är så flexibelt utformade att även framtidens verksamhetskrav tillgodoses. Idag inte ännu ombyggda lokaler i centralkomplexets låghusdelar har i stor utsträckning samma standard som när de byggdes i slutet av femtiotalet. Utredningar som syftat till en successiv upprustning har genomförts vid flera tillfällen. Planeringsarbetet för låghuset etapp 3 var påverkat av delvis gemensamma planeringsaktiviteter inom projektet Bild- och interventionscentrum. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutade att genomföra etapp 3 av låghusbyggnadens upprustning och huvudsakligen är ombyggnadsarbetena färdiga sedan Styrelsen fick information om att kvarstående ombyggnad i etapp 3, som benämns Låghus etapp 3B i upprustningsplanen, är i beroende av projektet Bild- och interventionscentrum och därför beräknas genomfört Förslag I de lokaler som berörs i etapp 4, liksom i hela låghuset, kommer i första hand mottagningsverksamhet att bedrivas. Målet är att patienter och anhöriga enkelt skall nå mottagningar och dagvård, att utformningen skall stödja verksamheten och underlätta samverkan mellan funktionerna och att patientnära undervisning och forskning skall utvecklas och stärkas. Låghuset etappen 4 omfattas av byggnaderna 5030, 5087, delar av 5029B och 5032B samt mindre ingrepp i byggnad ch 5029A. I planeringsarbetet med låghuset har det blivit tydligt att det äldre byggnadsbeståndet inte klarar den moderna sjukvårdens krav på alltmer tekniskt avancerade lokaler. Lokalförsörjningsplanen som ligger som grund för planeringen har som utgångspunkt att Bild- och interventionscentrum och låghuset tids- och lokalmässigt integreras. I låghuset etappen 4 är särskilt att beakta verksamhetssambandet med Bild- och interventionscentrum för thoraxintensivvården och Medicinsk Fysik och Teknik.

22 Punkt 10 Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Rolf Väänänen SU /2011 Ekonomi Fastighetsinvesteringen är beräknad till 152 mnkr varav hyresgrundande 122 mnkr finansieras inom sjukhusets lokala investeringsutrymme och resterande finansieras av Västfastigheter. I samband med ombyggnaden inmonteras Utrustning-bygg, beräknat till 7,5 mnkr, som finansieras inom sjukhusets ram för utrustningsinvesteringar. Enligt internhyresmodellen för verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar offereras en ny preliminär hyra på 11,1 mnkr per år i 2013 års prisnivå. Den nya hyran bevakas i kommande budgetarbete. Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att: anhålla hos regionstyrelsen om ett genomförandebeslut gällande ombyggnad Låghus etapp 4, Sahlgrenska sjukhuset från sjukhusets lokala investeringsutrymme bevilja en investeringsram om 122 mnkr för ombyggnad Låghus etapp 4, som ställs till regionstyrelsens förfogande för genomförandebeslutet under förutsättning att regionstyrelsen beslutar enligt ovan, ge sjukhusdirektören i uppdrag att genomföra ombyggnaden i enlighet med systemhandlingen SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Barbro Fridén Sjukhusdirektör Rolf Väänänen Planeringschef Bilagor: Sahlgrenska sjukhuset, Låghus etapp 4 Systemhandling Expedieras till: Regionstyrelsen

23 Ärende 18

24 Protokollsutdrag Sammanträde: Ägarutskottet Tid: Onsdag den 29 maj 2013, kl Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg 47 Handlingsplan för mänskliga rättigheter i offentlig upphandling Dnr RS Ärendet Kommittén för rättighetsfrågor beslöt , att anta Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling , Västra Götalandsregionen. Servicenämnden beslöt , att anta Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling , Västra Götalandsregionen. Kommittén för rättighetsfrågor och Servicenämnden föreslår regionstyrelsen besluta att Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling , Västra Götalandsregionen, fastställs att gälla från och med 1 mars Beredning Regionkansliet har berett ärendet. Ägarutskottets beslut Regionstyrelsen föreslås besluta: 1. Ställa sig bakom förslaget till handlingsplan och avvakta med tillgänglighetsdatabasens integration med e-handelsplattformen till dess att utredning är genomförd. POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: Vxl HEMSIDA: E-POST:

25 Ägarutskottet (2) Vid protokollet Jennie Jevinger Sekreterare Justerat 10 juni 2013 Gert-Inge Andersson Ordförande Justerare Conny Brännberg Rätt utdraget intygar Jennie Jevinger Expedieras till Regionstyrelsen Joakim Björck Pernilla Torvald Diariet

26 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ekonomiavdelningen Handläggare Pernilla Thorvald Telefon E-post Regionstyrelsen Handlingsplan för mänskliga rättigheter i offentlig upphandling Ärendet Regionservice område inköp och rättighetskommitténs kansli har tagit fram ett förslag på handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling Handlingsplanen utgår från ambitionen att utveckla och utöka redan beslutade tillgänglighetskrav för personer med funktionsnedsättning, till att omfatta allas mänskliga rättigheter. Servicenämnden har för egen del beslutat om handlingsplan för mänskliga rättigheter vid Servicenämndens sammansträde den 1 februari 2013 och föreslår att Regionstyrelsen fastställer handlingsplanen. Beredning Regionkansliet har berett ärendet. Utgångspunkten för handlingsplanen är bland annat Västra Götalandsregionens budget för 2013, vision Västra Götaland samt FNs allmänna deklaration om mänskliga rättigheter och utgår från att det är vid upphandlingstillfället som krav kan ställas på att leverantörerna följer de mänskliga rättigheterna. I handlingsplanen föreslås att Västra Götalandsregionen ska: 1. Förvalta och utveckla genomförda upphandlingar Utredningen från område inköp lämnar exempel på upphandlingar, de ökade kraven på tillgänglighet för kaffeautomater kan innebära en ökad kostnad för upphandlingen. Eventuella krav på ökad tillgänglighet föreslås i samband med att nya upphandlingar görs, det är uppdragsgivaren som fattar definitivt beslut om kravspecifikation. 2. Prioritera kommande upphandlingar Ambitionen är att öka antalet upphandlingar enligt mänskliga rättigheter med kvalitativa mål för respektive upphandling. POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

27 Sida 2(2) Datum Diarienummer RS Etablera rutiner för analys, upphandling och avtalsvård Metoder och verktyg föreslås utarbetas och fastställas men som en del i redan befintliga arbetsprocesser. Ingen ytterligare finansiering efterfrågas. 4. Ökad kunskap om mänskliga rättigheter Utbildningsinsatser planeras men ingen ytterligare finansiering för dessa efterfrågas. 5. Tillgänglighetsdatabasen integreras med e-handel Handlingsplanen föreslår att tillgänglighetsdatabasen bör kopplas till e- handelsplattformen men att detta bör utredas ytterligare. Referens Ytterligare två pågående ärenden berör detta ärende. Det är dels ärendet om uppdaterad uppförandekod för leverantörer (RS ) som tar utgångspunkt i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna och fastställandet av en nationell uppförandekod och dels förslag till organisationsform för tillgänglighetsdatabasen (RS ). Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår Regionstyrelsen besluta Ställa sig bakom förslaget till handlingsplan och avvakta med tillgänglighetsdatabasens integration med e-handelsplattformen till dess att utredning är genomförd. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Ärende 19

46 Protokollsutdrag Sammanträde: Ägarutskottet Tid: Onsdag den 29 maj 2013, kl Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg 62 Svar på revisorskollegiets revisionsrapport avseende Granskning av processer inom ramen för utvecklingsprojekt om måltidsverksamheten i Västra Götalandsregionen Dnr RS Ärendet Revisorskollegiet har uppdragit åt KPMG att genomföra en granskning av processer inom ramen för utvecklingsprojekt om den framtida måltidsverksamheten inom Västra Götalandsregionen. Syftet och inriktning med granskningen har bland annat varit att få en bild av hur den strategiska styrningen av kostprojektet ser ut i stort, vilka strategiska överväganden som har gjorts, roller och ansvarsfördelningar, kommunikationen mellan olika aktörer, projektstyrningen, samordningen mellan alla pågående förändringsprojekt, kalkylarbetet och relevansen i gjorda bedömningar av möjliga besparingar samt konsultkostnaderna. Beredning Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet anser det angeläget att Västra Götalandsregionen fattar strategiska visions- och inriktningsbeslut för att på så sätt komma vidare och nå fram till en måltidslösning som är politiskt förankrad. Besluten bör behandlas i både regionstyrelse och regionfullmäktige. Ägarutskottets beslut Regionstyrelsen föreslås besluta: 1. Avge svar till revisorskollegiet enligt regionkansliets tjänsteutlåtande , Dnr RS POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: Vxl HEMSIDA: E-POST:

47 Ägarutskottet (2) Vid protokollet Jennie Jevinger Sekreterare Justerat 10 juni 2013 Gert-Inge Andersson Ordförande Justerare Conny Brännberg Rätt utdraget intygar Jennie Jevinger Expedieras till Anna-Maria Bergström Lennart Ryler Diariet

48 Sida 1(3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ekonomiavdelningen Lennart Ryler Anna-Maria Bergström Ägarutskottet Svar på revisorskollegiets revisionsrapport avseende Granskning av processer inom ramen för utvecklingsprojekt om måltidsverksamheten i Västra Götalandsregionen. Bakgrund KPMG har på uppdrag av revisorskollegiet genomfört en granskning av processer inom ramen för utvecklingsprojekt om den framtida måltidsverksamheten inom Västra Götalandsregionen. Rapporten behandlades av revisorskollegiet den 20 mars Rapporten Syftet och inriktning med granskningen har bland annat varit att få en bild av hur den strategiska styrningen av kostprojektet ser ut i stort, vilka strategiska överväganden som har gjorts, roller och ansvarsfördelningar, kommunikationen mellan olika aktörer, projektstyrningen, samordningen mellan alla pågående förändringsprojekt, kalkylarbetet och relevansen i gjorda bedömningar av möjliga besparingar samt konsultkostnaderna. Av granskningen framgår bland annat att utvecklingsprojekten avseende måltidsverksamheten har pågått sedan 2006 i Västra Götalandsregionen. olika projekt har avlöst varandra. en stor mängd underlag, utredningar och rapporter har producerats, men någon tydlig strategi för att nå en lösning avseende måltidsfrågan har däremot saknats. det politiska ansvaret har ensidigt legat på Servicenämnden. utredningsarbetet har under lång tid präglats av frågor om produktionsprocesser och teknik, vilket sannolikt fördröjt möjligheten till politiska strategiska beslut. förankringsarbetet i och i samverkan med kärnverksamheten har fungerat optimalt POSTADRESS: Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 Göteborg

49 Sida 2 (3) Datum Diarienummer RS kalkylerna om effektiviseringspotentialen har varit naiva och överoptimistiska nödvändiga reinvesteringar i befintliga kök inte har genomförts i avvaktan på långsiktiga inriktningsbeslut. Granskningen visar också på behovet av en tydligare ägarstyrning avseende samspelet mellan service- och kärnverksamheten. Servicenämnden har ensamt svarat för att initiera, driva, konceptutveckla och genomföra olika lösningar inom måltidsområdet. Frågan har inte, vid något tillfälle, varit uppe till separat politisk behandling vare sig i regionstyrelse eller i regionfullmäktige. Rapporten visar också att det underlag som tagits fram tillsammans med det underlag som nu är under framtagande mer än väl räcker som stöd för politiskt ställningstagande i frågan. Beredning och svar på revisionsrapporten Regionkansliet anser det angeläget, precis som rapporten visar, att Västra Götalandsregionen fattar strategiska visions- och inriktningsbeslut för att på så sätt komma vidare och nå fram till en måltidslösning som är politiskt förankrad. Besluten bör behandlas i både regionstyrelse och regionfullmäktige. Inom regionkansliet pågår ett arbete i samarbete med regionservice och beställarna av service för att utveckla ägarstyrningen och förbättra samspelet mellan beställare och utförare av serviceverksamhet. Detta förändringsarbete kommer att behandlas av regionstyrelsen inom kort och kommer att underlätta den framtida hanteringen av flera av de frågeställningar som revisionsrapporten tar upp. Vidare pågår arbete, vid regionkansliet, att upprätta en tidsplan för samtliga berörda beslutsinstanser. Som en del i den fortsatta förankringen kommer kundråd internservice, koncernledning hälso- och sjukvård och koncernledning gemensamt stöd, att diskutera måltidsfrågan under maj månad. Regionservice bör få i uppdrag att ta fram underlag för kommande beslut i servicenämnden som innehåller: - En vision och målbild för måltidsverksamheten som bygger på Västra Götalandsregionens värdegrund och som kan tas upp för beslut i regionfullmäktige - Handlingsplaner för genomförandet av förbättringsarbetet vid berörda sjukhusförvaltningar.

50 Sida 3 (3) Datum Diarienummer RS En kommunikationsplan som säkrar att samtliga berörd förvaltningar erbjuds delaktighet och dialog. Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen att avge svar till revisorskollegiet enligt regionkansliets tjänsteutlåtande. REGIONKANSLIET Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79 Ärende 20

80

81 1(2) Tillkommande ärende (1) JUSTERAD Referens Datum Diarienummer Rose-Marie Nyborg RS Hälso- och sjukvårdsutskottet Ansökan om att bedriva vårdverksamhet inom Västra Götalandsregionens VG Primärvård - Mölnlycke Det har till Västra Götalandsregionens Vårdvalsenhet inkommit en ansökan om att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård. I enlighet med Lagen om valfrihetssystem (LOV) gäller en löpande annonsering utan slutdatum för ansökan. Enligt ansvarsfördelning som tillämpas i regionen godkänner regionstyrelsen vårdgivare och berörd hälso- och sjukvårdsnämnd tecknar därefter kontrakt. För att säkerställa hantering av ansökningar på ett systematiskt och likvärdigt sätt har Rutiner för löpande bedömningar av ansökningar om godkännande i VG Primärvård fastställts av hälso- och sjukvårdsdirektören ( ). Samtliga ansökningar granskas utifrån de krav som anges i Krav- och kvalitetsboken samt krav som anges i anvisningar för ansökan till VG Primärvård. Om den sökande uppfyller kvalificeringskrav för sökande görs en bedömning avseende ekonomisk stabilitet, IT-krav och verksamhetens utförande. Inkommen ansökan har inlämnats av: - Crama International Health Service AB, RS , ( ) angående vårdenhet i Mölnlycke, Härryda kommun. Crama International Health Service AB, RS , ( ) uppfyller inte kvalificeringskrav för sökande enligt Krav- och kvalitetsbokens kapitel 1:2 och lag om valfrihet kapitel 7 1. Detta grundas på nedan redovisade förhållanden. Anders Stenman är i ansökan angiven som legal företrädare för bolaget. Den faktiske företrädaren för bolaget är emellertid Robert Sjöstedt. I bolagets ansökan anges e-postadress som är knuten till Robert Sjöstedts nuvarande verksamhet, samma e-postadress är registrerad av Crama International Health Service AB i Socialstyrelsens vårdgivareregister. Anders Stenman har den 3 december 2012 svarat på en Lex Maria anmälan ställd till Robert Sjöstedts nuvarande bolag. Crama International Health Service AB anger även på söksajten Vakanser.se Jobben samlade på ett ställe Robert Sjöstedts telefonnummer och e-postadress. Den aktuella ansökan rör samma verksamhet på samma adress som Robert Sjöstedts befintliga verksamhet.

82 j 2(2) Robert Sjöstedt har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen varför Västra Götalandsregionen tidigare (2009) uteslutit honom som sökande. Då begärdes rättelse hos Länsrätten som avslog ansökan. Därefter överklagades beslut till Kammarrätten. Kammarrätten i Göteborg (dom den 19 februari 2010 i mål nr ) avslog överklagandet. Den sökande har tidigare ansökt om godkännande av att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård, RS Regionstyrelsen avslog ansökan då den sökande inte uppfyllde kvalificeringskrav för sökande. Västra Götalandsregionen ser inte skäl att behandla nu aktuell ansökan från Robert Sjöstedt på ett annorlunda sätt än vid tidigare ansökan. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut: Avslå ansökan från leverantör Crama International Health Service AB, RS , ( ) om att bedriva vårdverksamhet inom Västra Götalandsregionens VG Primärvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Johansson Chef Område Vårdmodeller och tillgänglighet

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen 1 (7) Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7 Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat beslutanderätt

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7, ändrad 2015-03-31, 96 1 (7) Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-06-18 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 18 juni

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 29 april 2014

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 29 april 2014 Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen 29 april 2014 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med regionstyrelsen den 29 april 2014 Plats: Sessionssalen, Residenset,

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015 Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 28 april 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 28 april 2015 Plats: Regionens Hus, Östergatan

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-20 Diarienummer RS 2535-2012 Regionkansliet/administrativa avdelningen Handläggare: Frida Bjurström Telefon: 010-441 01 46 E-post: frida.bjurstrom@vgregion.se Till

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Delegering av beslutanderätt

Delegering av beslutanderätt Delegering av beslutanderätt Legala förutsättningar Enligt kommunallagen får styrelsen uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd hos landstinget att besluta på styrelsens vägnar

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Delegationsordning Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens och trafikdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg

Delegationsordning Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens och trafikdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg Delegationsordning Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens och trafikdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg Delegationsordning 1 Inledning Denna delegationsordning reglerar

Läs mer

Regiondirektörens delegationsordning

Regiondirektörens delegationsordning 1/5 Regiondirektörens delegationsordning Innehåll Denna delegationsordning reglerar ansvarsfördelningen mellan regiondirektören och produktionsenhetschefer samt i vissa fall särskilt angivna tjänstemän.

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden

Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2015-01-27, 8 dnr VON 2015/4 Innehållsförteckning Delegeringsordning för vård- och omsorgsnämnden... 2 Återrapportering...

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 20 november 2013,

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden 1(9) James Winoy Verksamhetsstöd Tfn: 063-14 65 85 E-post: james.winoy@regionjamtland.se 2015-03-03 Dnr: RUN/6/2015 RUN/305/2015 Delegationsbestämmelser för regionala utvecklingsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-17 Tid: 2015-02-02 13:00-16:10 Plats: Regionens hus, sal C 1 Dnr RJL2015 /11 Delegationsordning regionstyrelse Beslut Regionsstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

Landstingsstyrelsens delegationsordning

Landstingsstyrelsens delegationsordning Styrande dokument Regeldokument Delegation Sida 1 (10) delegationsordning Legala förutsättningar Enligt 6 kap. 33 kommunallagen (KL) får styrelsen uppdra åt ett utskott, en ledamot en ersättare eller en

Läs mer

Delegation från kommunstyrelsen

Delegation från kommunstyrelsen Delegation från kommunstyrelsen Fastställd av kommunstyrelsen 2012-10-23 Ks 221. Gäller från och med 2012-11-01. Reviderad 2013-01-29, 2013-02-26. Enligt kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd eller styrelse

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser. Dnr LD14/01455 LS 2014-11-10 113 De nya bestämmelserna gäller fr.o.m.2014-11-10

Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser. Dnr LD14/01455 LS 2014-11-10 113 De nya bestämmelserna gäller fr.o.m.2014-11-10 Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser Dnr LD14/01455 LS 2014-11-10 113 De nya bestämmelserna gäller fr.o.m.2014-11-10 1 Landstingsövergripande delegeringar... 2 1.1 Företrädarskap... 2 1.1.1 Brådskande

Läs mer

Förhandlingsprotokoll

Förhandlingsprotokoll Förhandlingsprotokoll Tid: 2 maj 2014, kl. 09.00-09.40. Plats: Telefonmöte Ärende: MBL 11 förhandling, Förslag om vidareutveckling av VG Primärvård inför 2015 Förhandlingsparter För arbetsgivaren För arbetstagarorganisationen

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen Delegeringsordning för kommunstyrelsen Vad är delegering Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person, eller från en person till en annan.

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Innehåll Sammanfattning...2 Inledning... Intervjuer med sjukhusen...5 Regionstyrelsen...12 Tio steg i processen...13

Innehåll Sammanfattning...2 Inledning... Intervjuer med sjukhusen...5 Regionstyrelsen...12 Tio steg i processen...13 Granskning av intern kontroll Dnr: Rev 32-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Vilhelm Rundquist Thomas Vilhelmsson Behandlad av Revisorskollegiet den 12 september 2012 Innehåll 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...

Läs mer

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner

Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner 2013:7 Delegationsbestämmelser för den gemensamma räddningsnämnden för Falköpings och Tidaholms kommuner Antagna av den gemensamma nämnden för räddningstjänsten i Falköping och Tidaholm den 7 januari 2002.

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera

Kommundirektör äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera ? 2015 ens vidaredelegering Fastställd av kommundirektören 2015-03-16,.EP Christel Jönsson äger rätt att i enlighet med 6 kap. 3 7 kommunallagen, i sin tur vidaredelegera beslutanderätten. Beslut som har

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp.

avvisa till förvaltningen försent inkommet överklagande enligt förvaltningslagen 24. inom förvaltningen besluta om skadestånd upp till 2 basbelopp. 2014-11-1 Håkan Blomgren Rev 2014-12-05 Delegationsordning folktandvård Inledning Kommunalrättslig delegering innebär en nämnd överför självständig beslutanderätt till en förtroendevald eller tjänsteman

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Antagen av kommunstyrelsen 10 mars 2003, reviderad 25 augusti 2003 (ekonomifrågor), reviderad 17 november 2003 (Central Sweden Bryssel), reviderad 15 mars

Läs mer

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767

Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 Regionstyrelsen Lars Blixt Verksamhetscontroller 040-675 36 38 Lars.Blixt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-09 Dnr 1500767 1 (6) Regionstyrelsen Investeringar 2015 Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Plats och tid ande Sammanträdesrum Bonaren, Tibro kommun Claes Jägevall Rolf Eriksson Kjell Sjölund Pierre Rydén Övriga deltagare Frida Blomqvist Utses att justera Justeringens plats och tid Rolf Eriksson

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 28 mars 2012

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 28 mars 2012 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 28 mars 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 28 mars 2012 Plats: Sessionssalen, residenset,

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Västra Gatan 64, 442 31 Kungälv. Hemsida: www.sofvg.se/alvochkust Dnr: 2014:002.1 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 2014-06-12 DELEGATION INOM SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

DELEGATIONSORDNING Internremiss, snabb

DELEGATIONSORDNING Internremiss, snabb DELEGATIONSORDNING Internremiss, snabb Synpunkter lämnas till respektive enhetschef senast fredag 22 januari 2010 Allmänna principer Vid Regionförbundet Örebro län ska beslutsprocessen på alla nivåer vara

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER 2013-10-08 Dnr UTN 2013/196 DELEGATIONSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-04-19. ionsordningen gäller från och med 2011-07-01. Reviderad 2013-10-08 Utbildningsnämnden

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret

Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret Information till vårdgivare från VG Primärvårdskontoret 2012-05-25 Glasögonbidrag upp till 16 år Västra Götalandsregionen höjer åldersgränsen för glasögonbidrag väsentligt. Från och med 1 juni kan barn

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Vidaredelegeringsordning

Vidaredelegeringsordning Tjänsteskrivelse 2014-01-21 Handläggare: Hans Lundell Vidaredelegeringsordning Sammanfattning Kommunallagen medger att en nämnd får uppdra åt ett utskott, ledamot eller ersättare i nämnd eller åt en anställd

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsens arbetsutskott 2007-11-29 Styrelsen 2007-12-06 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Stadshuset, Göteborg kl 14.00 16.00 Beslutande Övriga deltagande Jan Hallberg, ordf. Staffan Cronholm från 15.15 Stefan Svensson Ing-Marie Samuelsson Pelle Pellby

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-04-13 Driftnämnden Regionservice Tid: Måndagen den 13 april 2015, kl 13:30 ca kl 16:00 Plats: Regionservice Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten,

Läs mer

Fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen

Fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Regionkontoret Louise Lindstedt Budgetchef Datum Diarienummer 2015-08-11 RS140458 Regionstyrelsen Regionövergripande Mål- och budgetprocess Förslag till Beslut Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Tillämpningsanvisningar

Tillämpningsanvisningar RSK 398-2010 Tillämpningsanvisningar Valfrihet i vården 2013 Inledning Tillämpningsanvisningarna ska utgöra ett stöd angående frågor kring patientens rätt till valfrihet i vården. De som informerar patienten

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 1 Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-15:15 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen G Landstinget Halland Landstingskontoret Göran Jonsson, finansdirektör Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 67 G ora n.l.j o nsson @ Ith al l an d. se Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2007-01-23 Ls 070034-1

Läs mer