58 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Ombyggnad för akutmottagning, by 5150, plan 99 Dnr RS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "58 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Ombyggnad för akutmottagning, by 5150, plan 99 Dnr RS 11-2013"

Transkript

1 Ärende 16

2 Protokollsutdrag Sammanträde: Ägarutskottet Tid: Onsdag den 29 maj 2013, kl Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg 58 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Ombyggnad för akutmottagning, by 5150, plan 99 Dnr RS Ärendet Fastighetsnämnden beslöt föreslå regionstyrelsen besluta att ge fastighetsnämnden i uppdrag att för Sahlgrenska Universitetssjukhusets räkning genomföra ombyggnad av lokaler som tidigare använts som arkivlokaler, till administrativa lokaler för akutmottagningen och att projektet finansieras i enlighet med modellen för verksamhetsdrivna investeringar. Ombyggnadskostnaden är bedömd till 8,5 mnkr och finansieras ur Sahlgrenska Universitetssjukhusets låneram.. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag till följd av investeringen uppgår till kr för år första året. Beredning Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet tillstyrker fastighetsnämndens begäran. Ägarutskottets beslut Regionstyrelsen föreslås besluta: 1. Uppdra åt fastighetsnämnden att genomföra de föreslagna investeringarna om 8,5 mnkr vilket finansieras ur Sahlgrenska Universitetssjukhusets disponibla ram för fastighetsinvesteringar. 2. Beakta fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om kr till följd av investeringen, i framtida budgetarbete. POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: Vxl HEMSIDA: E-POST:

3 Ägarutskottet (2) Vid protokollet Jennie Jevinger Sekreterare Justerat 10 juni 2013 Gert-Inge Andersson Ordförande Justerare Conny Brännberg Rätt utdraget intygar Jennie Jevinger Expedieras till Regionstyrelsen Kjell Eriksson Diariet

4 Sida 1(3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Regionkansliet Handläggare Kjell Eriksson E-post Ägarutskottet Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Ombyggnad för akutmottagning, by 5150, plan 99. Ärendet Fastighetsnämnden har inkommit till regionstyrelsen med begäran om uppdrag att, för Sahlgrenska Universitetssjukhusets räkning, genomföra ombyggnad av lokaler som tidigare använts som arkivlokaler, till administrativa lokaler för akutmottagningen. Syftet med ombyggnaden är att avlasta den hårt ansträngda lokalen på plan 0 så att den bättre kan användas för patientarbete. Bakgrund/projektbeskrivning Ombyggnaden, som är klassificerad som en verksamhetsdriven investering, omfattar en yta på ca 545 m 2. Ombyggnadskostnaden är bedömd till 8,5 mnkr och finansieras ur Sahlgrenska Universitetssjukhusets låneram.. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag till följd av investeringen uppgår till kr för år första året. Beredning Vid årsskiftet 2012/2013 införde Västra Götalandsregionen en ny investeringsmodell och ett nytt internhyressystem. I syfte att minska de ekonomiska konsekvenserna, för verksamheten, av verksamhetsgrundade investeringar har ett system med koncernbidrag till fastighetsnämnden införts. Koncernbidraget ska täcka det underskott vid investeringen som en lägre POSTADRESS: Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset Torget Vänersborg TELEFON: HEMSIDA:

5 Sida 2(3) Datum Diarienummer RS hyressättning medför. Systemet med koncernbidrag ersätter det tidigare systemet med 50-procentigt hyresbidrag till verksamheten vid s.k. strategiska investeringar. I anslutning till genomförandebeslut om verksamhetsgrundad investering skall också beslut fattas avseende fastighetsnämndens behov av koncernbidrag till följd av hyressättningen. Regionstyrelsen är beslutande i denna typ av ärenden. För innevarande år finns inga investeringsmedel avsatta hos regionstyrelsen för denna typ av investeringar varför Sahlgrenska Universitetssjukhuset ställt medel ur sin ram till regionstyrelsens förfogande. Hyran för de lokaler som investeringen omfattar uppgår till kr/år och bärs till alla delar av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i enlighet med den nya hyresmodellen. Genomförandet för investeringen påbörjas snarast och beräknas vara färdigställd under Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag till följd av investeringen uppgår till kr/år. Regionkansliet tillstyrker fastighetsnämndens framställan. Förslag till beslut Ägarutskottet föreslås besluta föreslå regionstyrelsen besluta uppdra åt fastighetsnämnden att genomföra de föreslagna investeringarna om 8,5 mnkr vilket finansieras ur Sahlgrenska Universitetssjukhusets disponibla ram för fastighetsinvesteringar beakta fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om kr till följd av investeringen, i framtida budgetarbete Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör

6 Sida 3(3) Datum Diarienummer RS Bilaga Framställan från Fastighetsnämnden, FN

7

8

9 Ärende 17

10 Protokollsutdrag Sammanträde: Ägarutskottet Tid: Onsdag den 29 maj 2013, kl Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg 59 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Upprustning av centralkomplexet. Ombyggnad av låghuset etapp 4 Dnr RS Ärendet Fastighetsnämnden och Styrelsen för Sahlgrenska sjukhuset har inkommit till regionstyrelsen med begäran om uppdrag att, för Sahlgrenska Universitetssjukhusets räkning, genomföra ombyggnad låghus etapp 4 omfattande byggnaderna 5030 och 5087, delar av byggnaderna 5028, 5029, och Vidare begär fastighetsnämnden att få kostnadstäckning för investeringsutgift och evakueringskostnader samt att få ett utökat låneutrymme för konstinvestering. Av projektets totala fastighetsinvesteringsutgift på 152 mnkr är, enligt fastighetsnämndens begäran, 122 mnkr en verksamhetsgrundad investering och 30 mnkr är en tekniskt grundad investering. För finansiering av den verksamhetsgrundade investeringen har Sahlgrenska Universitetssjukhuset ställt utrymme ur sin ram till regionstyrelsens förfogande. Den tekniskt grundade delen av investeringen ska fastighetsnämnden, enligt gällande regelsystem finansiera. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag till följd av investeringen uppgår till 3,856 mnkr/år. Beredning Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet avslår fastighetsnämndens framställan vad avser investeringsmedel för konstnärlig utsmyckning. Kansliet tillstyrker fastighetsnämndens begäran vad avser övriga delar. Ägarutskottets beslut Regionstyrelsen föreslås besluta: 1. Uppdra åt fastighetsnämnden att, under förutsättning att fastighetsnämnden finansierar den tekniskt grundade investeringsdelen inom egen ram, genomföra de föreslagna fastighetsinvesteringarna om 152 mnkr. POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: Vxl HEMSIDA: E-POST:

11 Ägarutskottet (2) 2. Finansiera den verksamhetsgrundade delen av investeringarna, om 122 mnkr med medel, ur Sahlgrenska Universitetssjukhusets disponibla ram för fastighetsinvesteringar. 3. Avslå begäran avseende utökat låneutrymme för konstinvestering. 4. Beakta fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 3,856 mnkr, till följd av investeringen, i framtida budgetarbete. Vid protokollet Jennie Jevinger Sekreterare Justerat 10 juni 2013 Gert-Inge Andersson Ordförande Justerare Conny Brännberg Rätt utdraget intygar Jennie Jevinger Expedieras till Regionstyrelsen Kjell Eriksson Diariet

12 Sida 1(4) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Regionkansliet Handläggare Kjell Eriksson E-post Ägarutskottet Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Upprustning av centralkomplexet. Ombyggnad av låghuset etapp 4. Ärendet Fastighetsnämnden och Styrelsen för Sahlgrenska sjukhuset har inkommit till regionstyrelsen med begäran om uppdrag att, för Sahlgrenska Universitetssjukhusets räkning, genomföra ombyggnad låghus etapp 4 omfattande byggnaderna 5030 och 5087, delar av byggnaderna 5028, 5029, och Bakgrund/projektbeskrivning Vid Sahlgrenska sjukhuset pågår sedan flera år ett omfattande nybyggnads och fastighetsupprustningsprogram. Målet är att dagens och morgondagens verksamhet inom sjukvård, forskning och utbildning skall bedrivas i ändamålsenliga och anpassade lokaler som också är så flexibelt utformade att även framtidens verksamhetskrav tillgodoses. Låghusupprustningen sker i fyra etapper: - Etapp 1 (byggnad 5028) färdigställdes Etapp 2 (byggnad 5029B) färdigställdes Etapp 3 (byggnad 5029A, 5080A, 5031, 5033 samt del av 5032A) huvudsakligen färdigställd Etapp 4 POSTADRESS: Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset Torget Vänersborg TELEFON: HEMSIDA:

13 Sida 2(4) Datum Diarienummer RS Idag ännu inte ombyggda lokaler i centralkomplexets låghusdelar har i stor utsträckning samma standard som när de byggdes i slutet av femtiotalet. I de lokaler som berörs i etapp 4, liksom i hela låghuset, kommer i första hand mottagningsverksamhet att bedrivas. Målet är att patienter och anhöriga enkelt skall nå mottagningar och dagvård, att utformningen skall stödja verksamheten och underlätta samverkan mellan funktionerna och att patientnära undervisning och forskning skall utvecklas och stärkas. Beredning Vid årsskiftet 2012/2013 införde Västra Götalandsregionen en ny investeringsmodell och ett nytt internhyressystem. I syfte att minska de ekonomiska konsekvenserna, för verksamheten, av verksamhetsgrundade investeringar har ett system med koncernbidrag till fastighetsnämnden införts. Koncernbidraget ska täcka det underskott vid investeringen som en lägre hyressättning medför. Systemet med koncernbidrag ersätter det tidigare systemet med 50-procentigt hyresbidrag till verksamheten vid s.k. strategiska investeringar. I anslutning till genomförandebeslut om verksamhetsgrundad investering skall också beslut fattas avseende fastighetsnämndens behov av koncernbidrag till följd av hyressättningen. Regionstyrelsen är beslutande i dessa ärenden. För innevarande år finns inga investeringsmedel avsatta hos regionstyrelsen för denna typ av investeringar varför Sahlgrenska Universitetssjukhuset ställt 122 mnkr ur sin ram för fastighetsinvesteringar till regionstyrelsens förfogande. Ekonomi Av det aktuella projektets totala fastighetsinvesteringsutgift på 152 mnkr är, enligt fastighetsnämndens framställan, 80% ( 122 mnkr) en verksamhetsgrundad investering medan 20% ( 30 mnkr) är en tekniskt grundad investering. För finansiering av den verksamhetsgrundade investeringen har enligt ovan Sahlgrenska Universitetssjukhuset ställt utrymme ur sin ram till regionstyrelsens förfogande. Den tekniskt grundade delen av investeringen skall fastighetsnämnden, enligt gällande regelsystem finansiera. Regionkansliet noterar särskilt att ansvaret för eventuellt ökade kostnader till följd av bl.a. index åvilar finansiärerna, det vill säga Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse och fastighetsnämnden. Fastighetsnämnden svarar, som brukligt är, för det fastighetsunderhåll, uppgående till 35 mnkr, som genomförs i anslutning till projektetet. För investeringar i konstnärlig utsmyckning av fastigheter/lokaler svarar konstenheten inom Västfastigheter. För större specificerade

14 Sida 3(4) Datum Diarienummer RS fastighetsinvesteringar inom plan skall framställan om medel för konstnärlig utsmyckning göras i anslutning till begäran om genomförandebeslut för investeringen. Investeringsplanens specificerade belopp i plan skall då också innehålla beräknat utrymme för denna del av investeringen. Eftersom Ombyggnad av Låghus etapp 4 inte ingår i plan utan är ett ramfinansierat projekt skall finansieringen av konstnärlig utsmyckning ske via konstenhetens egen ram. Hyran för de lokaler som investeringen omfattar uppgår till 11,3 mnkr/år och bärs till alla delar av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i enlighet med den nya hyresmodellen. Genomförandet för investeringen påbörjas med projektering under hösten 2013, byggstart äger rum sommaren 2014 och färdigställande sker vår/sommar Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag till följd av investeringen uppgår till 3,856 mnkr/år. Regionkansliet avstyrker fastighetsnämndens framställan vad det avser investeringsmedel för konstnärlig utsmyckning Regionkansliet tillstyrker fastighetsnämndens framställan vad det avser övriga delar. Förslag till beslut Ägarutskottet föreslås besluta föreslå regionstyrelsen besluta uppdra åt fastighetsnämnden att, under förutsättning att fastighetsnämnden finansierar den tekniskt grundade investeringsdelen inom egen ram, genomföra de föreslagna fastighetsinvesteringarna om 152 mnkr finansiera den verksamhetsgrundade delen av investeringarna, om 122 mnkr med medel, ur Sahlgrenska Universitetssjukhusets disponibla ram för fastighetsinvesteringar. avslå framställan avseende utökat låneutrymme för konstinvestering. beakta fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 3,856 mnkr, till följd av investeringen, i framtida budgetarbete

15 Sida 4(4) Datum Diarienummer RS Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Bilaga Framställan från Fastighetsnämnden, FN Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset SU Systemhandling SU Sahlgrensla Låghuset, etapp 4

16

17

18

19

20

21 Punkt 10 Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Rolf Väänänen SU /2011 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ombyggnad Låghus etapp 4, Sahlgrenska sjukhuset Bakgrund och syfte Vid Sahlgrenska sjukhuset pågår sedan flera år ett omfattande nybyggnadsoch fastighetsupprustningsprogram. Målet är att dagens och morgondagens verksamhet inom sjukvård, forskning och utbildning skall bedrivas i ändamålsenliga och anpassade lokaler som också är så flexibelt utformade att även framtidens verksamhetskrav tillgodoses. Idag inte ännu ombyggda lokaler i centralkomplexets låghusdelar har i stor utsträckning samma standard som när de byggdes i slutet av femtiotalet. Utredningar som syftat till en successiv upprustning har genomförts vid flera tillfällen. Planeringsarbetet för låghuset etapp 3 var påverkat av delvis gemensamma planeringsaktiviteter inom projektet Bild- och interventionscentrum. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutade att genomföra etapp 3 av låghusbyggnadens upprustning och huvudsakligen är ombyggnadsarbetena färdiga sedan Styrelsen fick information om att kvarstående ombyggnad i etapp 3, som benämns Låghus etapp 3B i upprustningsplanen, är i beroende av projektet Bild- och interventionscentrum och därför beräknas genomfört Förslag I de lokaler som berörs i etapp 4, liksom i hela låghuset, kommer i första hand mottagningsverksamhet att bedrivas. Målet är att patienter och anhöriga enkelt skall nå mottagningar och dagvård, att utformningen skall stödja verksamheten och underlätta samverkan mellan funktionerna och att patientnära undervisning och forskning skall utvecklas och stärkas. Låghuset etappen 4 omfattas av byggnaderna 5030, 5087, delar av 5029B och 5032B samt mindre ingrepp i byggnad ch 5029A. I planeringsarbetet med låghuset har det blivit tydligt att det äldre byggnadsbeståndet inte klarar den moderna sjukvårdens krav på alltmer tekniskt avancerade lokaler. Lokalförsörjningsplanen som ligger som grund för planeringen har som utgångspunkt att Bild- och interventionscentrum och låghuset tids- och lokalmässigt integreras. I låghuset etappen 4 är särskilt att beakta verksamhetssambandet med Bild- och interventionscentrum för thoraxintensivvården och Medicinsk Fysik och Teknik.

22 Punkt 10 Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Rolf Väänänen SU /2011 Ekonomi Fastighetsinvesteringen är beräknad till 152 mnkr varav hyresgrundande 122 mnkr finansieras inom sjukhusets lokala investeringsutrymme och resterande finansieras av Västfastigheter. I samband med ombyggnaden inmonteras Utrustning-bygg, beräknat till 7,5 mnkr, som finansieras inom sjukhusets ram för utrustningsinvesteringar. Enligt internhyresmodellen för verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar offereras en ny preliminär hyra på 11,1 mnkr per år i 2013 års prisnivå. Den nya hyran bevakas i kommande budgetarbete. Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att: anhålla hos regionstyrelsen om ett genomförandebeslut gällande ombyggnad Låghus etapp 4, Sahlgrenska sjukhuset från sjukhusets lokala investeringsutrymme bevilja en investeringsram om 122 mnkr för ombyggnad Låghus etapp 4, som ställs till regionstyrelsens förfogande för genomförandebeslutet under förutsättning att regionstyrelsen beslutar enligt ovan, ge sjukhusdirektören i uppdrag att genomföra ombyggnaden i enlighet med systemhandlingen SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Barbro Fridén Sjukhusdirektör Rolf Väänänen Planeringschef Bilagor: Sahlgrenska sjukhuset, Låghus etapp 4 Systemhandling Expedieras till: Regionstyrelsen

23 Ärende 18

24 Protokollsutdrag Sammanträde: Ägarutskottet Tid: Onsdag den 29 maj 2013, kl Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg 47 Handlingsplan för mänskliga rättigheter i offentlig upphandling Dnr RS Ärendet Kommittén för rättighetsfrågor beslöt , att anta Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling , Västra Götalandsregionen. Servicenämnden beslöt , att anta Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling , Västra Götalandsregionen. Kommittén för rättighetsfrågor och Servicenämnden föreslår regionstyrelsen besluta att Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling , Västra Götalandsregionen, fastställs att gälla från och med 1 mars Beredning Regionkansliet har berett ärendet. Ägarutskottets beslut Regionstyrelsen föreslås besluta: 1. Ställa sig bakom förslaget till handlingsplan och avvakta med tillgänglighetsdatabasens integration med e-handelsplattformen till dess att utredning är genomförd. POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: Vxl HEMSIDA: E-POST:

25 Ägarutskottet (2) Vid protokollet Jennie Jevinger Sekreterare Justerat 10 juni 2013 Gert-Inge Andersson Ordförande Justerare Conny Brännberg Rätt utdraget intygar Jennie Jevinger Expedieras till Regionstyrelsen Joakim Björck Pernilla Torvald Diariet

26 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ekonomiavdelningen Handläggare Pernilla Thorvald Telefon E-post Regionstyrelsen Handlingsplan för mänskliga rättigheter i offentlig upphandling Ärendet Regionservice område inköp och rättighetskommitténs kansli har tagit fram ett förslag på handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling Handlingsplanen utgår från ambitionen att utveckla och utöka redan beslutade tillgänglighetskrav för personer med funktionsnedsättning, till att omfatta allas mänskliga rättigheter. Servicenämnden har för egen del beslutat om handlingsplan för mänskliga rättigheter vid Servicenämndens sammansträde den 1 februari 2013 och föreslår att Regionstyrelsen fastställer handlingsplanen. Beredning Regionkansliet har berett ärendet. Utgångspunkten för handlingsplanen är bland annat Västra Götalandsregionens budget för 2013, vision Västra Götaland samt FNs allmänna deklaration om mänskliga rättigheter och utgår från att det är vid upphandlingstillfället som krav kan ställas på att leverantörerna följer de mänskliga rättigheterna. I handlingsplanen föreslås att Västra Götalandsregionen ska: 1. Förvalta och utveckla genomförda upphandlingar Utredningen från område inköp lämnar exempel på upphandlingar, de ökade kraven på tillgänglighet för kaffeautomater kan innebära en ökad kostnad för upphandlingen. Eventuella krav på ökad tillgänglighet föreslås i samband med att nya upphandlingar görs, det är uppdragsgivaren som fattar definitivt beslut om kravspecifikation. 2. Prioritera kommande upphandlingar Ambitionen är att öka antalet upphandlingar enligt mänskliga rättigheter med kvalitativa mål för respektive upphandling. POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

27 Sida 2(2) Datum Diarienummer RS Etablera rutiner för analys, upphandling och avtalsvård Metoder och verktyg föreslås utarbetas och fastställas men som en del i redan befintliga arbetsprocesser. Ingen ytterligare finansiering efterfrågas. 4. Ökad kunskap om mänskliga rättigheter Utbildningsinsatser planeras men ingen ytterligare finansiering för dessa efterfrågas. 5. Tillgänglighetsdatabasen integreras med e-handel Handlingsplanen föreslår att tillgänglighetsdatabasen bör kopplas till e- handelsplattformen men att detta bör utredas ytterligare. Referens Ytterligare två pågående ärenden berör detta ärende. Det är dels ärendet om uppdaterad uppförandekod för leverantörer (RS ) som tar utgångspunkt i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna och fastställandet av en nationell uppförandekod och dels förslag till organisationsform för tillgänglighetsdatabasen (RS ). Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår Regionstyrelsen besluta Ställa sig bakom förslaget till handlingsplan och avvakta med tillgänglighetsdatabasens integration med e-handelsplattformen till dess att utredning är genomförd. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Ärende 19

46 Protokollsutdrag Sammanträde: Ägarutskottet Tid: Onsdag den 29 maj 2013, kl Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg 62 Svar på revisorskollegiets revisionsrapport avseende Granskning av processer inom ramen för utvecklingsprojekt om måltidsverksamheten i Västra Götalandsregionen Dnr RS Ärendet Revisorskollegiet har uppdragit åt KPMG att genomföra en granskning av processer inom ramen för utvecklingsprojekt om den framtida måltidsverksamheten inom Västra Götalandsregionen. Syftet och inriktning med granskningen har bland annat varit att få en bild av hur den strategiska styrningen av kostprojektet ser ut i stort, vilka strategiska överväganden som har gjorts, roller och ansvarsfördelningar, kommunikationen mellan olika aktörer, projektstyrningen, samordningen mellan alla pågående förändringsprojekt, kalkylarbetet och relevansen i gjorda bedömningar av möjliga besparingar samt konsultkostnaderna. Beredning Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet anser det angeläget att Västra Götalandsregionen fattar strategiska visions- och inriktningsbeslut för att på så sätt komma vidare och nå fram till en måltidslösning som är politiskt förankrad. Besluten bör behandlas i både regionstyrelse och regionfullmäktige. Ägarutskottets beslut Regionstyrelsen föreslås besluta: 1. Avge svar till revisorskollegiet enligt regionkansliets tjänsteutlåtande , Dnr RS POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: Vxl HEMSIDA: E-POST:

47 Ägarutskottet (2) Vid protokollet Jennie Jevinger Sekreterare Justerat 10 juni 2013 Gert-Inge Andersson Ordförande Justerare Conny Brännberg Rätt utdraget intygar Jennie Jevinger Expedieras till Anna-Maria Bergström Lennart Ryler Diariet

48 Sida 1(3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ekonomiavdelningen Lennart Ryler Anna-Maria Bergström Ägarutskottet Svar på revisorskollegiets revisionsrapport avseende Granskning av processer inom ramen för utvecklingsprojekt om måltidsverksamheten i Västra Götalandsregionen. Bakgrund KPMG har på uppdrag av revisorskollegiet genomfört en granskning av processer inom ramen för utvecklingsprojekt om den framtida måltidsverksamheten inom Västra Götalandsregionen. Rapporten behandlades av revisorskollegiet den 20 mars Rapporten Syftet och inriktning med granskningen har bland annat varit att få en bild av hur den strategiska styrningen av kostprojektet ser ut i stort, vilka strategiska överväganden som har gjorts, roller och ansvarsfördelningar, kommunikationen mellan olika aktörer, projektstyrningen, samordningen mellan alla pågående förändringsprojekt, kalkylarbetet och relevansen i gjorda bedömningar av möjliga besparingar samt konsultkostnaderna. Av granskningen framgår bland annat att utvecklingsprojekten avseende måltidsverksamheten har pågått sedan 2006 i Västra Götalandsregionen. olika projekt har avlöst varandra. en stor mängd underlag, utredningar och rapporter har producerats, men någon tydlig strategi för att nå en lösning avseende måltidsfrågan har däremot saknats. det politiska ansvaret har ensidigt legat på Servicenämnden. utredningsarbetet har under lång tid präglats av frågor om produktionsprocesser och teknik, vilket sannolikt fördröjt möjligheten till politiska strategiska beslut. förankringsarbetet i och i samverkan med kärnverksamheten har fungerat optimalt POSTADRESS: Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 Göteborg

49 Sida 2 (3) Datum Diarienummer RS kalkylerna om effektiviseringspotentialen har varit naiva och överoptimistiska nödvändiga reinvesteringar i befintliga kök inte har genomförts i avvaktan på långsiktiga inriktningsbeslut. Granskningen visar också på behovet av en tydligare ägarstyrning avseende samspelet mellan service- och kärnverksamheten. Servicenämnden har ensamt svarat för att initiera, driva, konceptutveckla och genomföra olika lösningar inom måltidsområdet. Frågan har inte, vid något tillfälle, varit uppe till separat politisk behandling vare sig i regionstyrelse eller i regionfullmäktige. Rapporten visar också att det underlag som tagits fram tillsammans med det underlag som nu är under framtagande mer än väl räcker som stöd för politiskt ställningstagande i frågan. Beredning och svar på revisionsrapporten Regionkansliet anser det angeläget, precis som rapporten visar, att Västra Götalandsregionen fattar strategiska visions- och inriktningsbeslut för att på så sätt komma vidare och nå fram till en måltidslösning som är politiskt förankrad. Besluten bör behandlas i både regionstyrelse och regionfullmäktige. Inom regionkansliet pågår ett arbete i samarbete med regionservice och beställarna av service för att utveckla ägarstyrningen och förbättra samspelet mellan beställare och utförare av serviceverksamhet. Detta förändringsarbete kommer att behandlas av regionstyrelsen inom kort och kommer att underlätta den framtida hanteringen av flera av de frågeställningar som revisionsrapporten tar upp. Vidare pågår arbete, vid regionkansliet, att upprätta en tidsplan för samtliga berörda beslutsinstanser. Som en del i den fortsatta förankringen kommer kundråd internservice, koncernledning hälso- och sjukvård och koncernledning gemensamt stöd, att diskutera måltidsfrågan under maj månad. Regionservice bör få i uppdrag att ta fram underlag för kommande beslut i servicenämnden som innehåller: - En vision och målbild för måltidsverksamheten som bygger på Västra Götalandsregionens värdegrund och som kan tas upp för beslut i regionfullmäktige - Handlingsplaner för genomförandet av förbättringsarbetet vid berörda sjukhusförvaltningar.

50 Sida 3 (3) Datum Diarienummer RS En kommunikationsplan som säkrar att samtliga berörd förvaltningar erbjuds delaktighet och dialog. Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen att avge svar till revisorskollegiet enligt regionkansliets tjänsteutlåtande. REGIONKANSLIET Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79 Ärende 20

80

81 1(2) Tillkommande ärende (1) JUSTERAD Referens Datum Diarienummer Rose-Marie Nyborg RS Hälso- och sjukvårdsutskottet Ansökan om att bedriva vårdverksamhet inom Västra Götalandsregionens VG Primärvård - Mölnlycke Det har till Västra Götalandsregionens Vårdvalsenhet inkommit en ansökan om att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård. I enlighet med Lagen om valfrihetssystem (LOV) gäller en löpande annonsering utan slutdatum för ansökan. Enligt ansvarsfördelning som tillämpas i regionen godkänner regionstyrelsen vårdgivare och berörd hälso- och sjukvårdsnämnd tecknar därefter kontrakt. För att säkerställa hantering av ansökningar på ett systematiskt och likvärdigt sätt har Rutiner för löpande bedömningar av ansökningar om godkännande i VG Primärvård fastställts av hälso- och sjukvårdsdirektören ( ). Samtliga ansökningar granskas utifrån de krav som anges i Krav- och kvalitetsboken samt krav som anges i anvisningar för ansökan till VG Primärvård. Om den sökande uppfyller kvalificeringskrav för sökande görs en bedömning avseende ekonomisk stabilitet, IT-krav och verksamhetens utförande. Inkommen ansökan har inlämnats av: - Crama International Health Service AB, RS , ( ) angående vårdenhet i Mölnlycke, Härryda kommun. Crama International Health Service AB, RS , ( ) uppfyller inte kvalificeringskrav för sökande enligt Krav- och kvalitetsbokens kapitel 1:2 och lag om valfrihet kapitel 7 1. Detta grundas på nedan redovisade förhållanden. Anders Stenman är i ansökan angiven som legal företrädare för bolaget. Den faktiske företrädaren för bolaget är emellertid Robert Sjöstedt. I bolagets ansökan anges e-postadress som är knuten till Robert Sjöstedts nuvarande verksamhet, samma e-postadress är registrerad av Crama International Health Service AB i Socialstyrelsens vårdgivareregister. Anders Stenman har den 3 december 2012 svarat på en Lex Maria anmälan ställd till Robert Sjöstedts nuvarande bolag. Crama International Health Service AB anger även på söksajten Vakanser.se Jobben samlade på ett ställe Robert Sjöstedts telefonnummer och e-postadress. Den aktuella ansökan rör samma verksamhet på samma adress som Robert Sjöstedts befintliga verksamhet.

82 j 2(2) Robert Sjöstedt har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen varför Västra Götalandsregionen tidigare (2009) uteslutit honom som sökande. Då begärdes rättelse hos Länsrätten som avslog ansökan. Därefter överklagades beslut till Kammarrätten. Kammarrätten i Göteborg (dom den 19 februari 2010 i mål nr ) avslog överklagandet. Den sökande har tidigare ansökt om godkännande av att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård, RS Regionstyrelsen avslog ansökan då den sökande inte uppfyllde kvalificeringskrav för sökande. Västra Götalandsregionen ser inte skäl att behandla nu aktuell ansökan från Robert Sjöstedt på ett annorlunda sätt än vid tidigare ansökan. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut: Avslå ansökan från leverantör Crama International Health Service AB, RS , ( ) om att bedriva vårdverksamhet inom Västra Götalandsregionens VG Primärvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Johansson Chef Område Vårdmodeller och tillgänglighet

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 21 januari 2014

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 21 januari 2014 Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen 21 januari 2014 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med regionstyrelsen den 21 januari 2014 Plats: Sessionssalen, Residenset,

Läs mer

Sammanträde med regionstyrelsen den 9 december 2014

Sammanträde med regionstyrelsen den 9 december 2014 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med regionstyrelsen den 9 december 2014 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Kl. 9.30 Gemensam lunch för regionstyrelsens ledamöter och ersättare, kl.

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 4 juni 2013

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 4 juni 2013 Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen 4 juni 2013 Föredragningslista Sida: 1(2) Sammanträde med regionstyrelsen 4 juni 2013 Plats: Tid: Teatern, Folkets Hus

Läs mer

Regionstyrelsen och dess utskott ska initiera, bereda, besluta och följa upp ärenden och frågor som faller inom deras respektive område.

Regionstyrelsen och dess utskott ska initiera, bereda, besluta och följa upp ärenden och frågor som faller inom deras respektive område. Sida 1(32) Detaljbudget 2014 Regionstyrelsen 1. Sammanfattning Detaljbudget 2014 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionkansliet 1. Inledning Regionfullmäktiges budget inför 2014 har ett förändrat

Läs mer

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015

Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 5 februari 2015 Handlingar till mötet i Göteborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 5 februari 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 5 februari 2015 Plats: Hotell Radisson

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-05-14 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 14 maj

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 11 januari 2012 Plats: Sessionssalen, residenset,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer

Granskning av delegation av beslutanderätt svar på skrivelse från Huddinge kommuns revisorer KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-05 KS-2014/1683.912 1 (4) HANDLÄGGARE Stenbacka, Patrick 08-535 302 88 Patrick.Stenbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning

Läs mer

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-15 Möte nr 2 Sida 1(6) Landstingsfullmäktige Elin Beyersdorff Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Datum Onsdag 3 juni 2015 Tid

Läs mer

08.30 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Föredragningar Delårsrapport 1 Landstingsplan och budget 2013 Informationssäkerhet

08.30 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor. Föredragningar Delårsrapport 1 Landstingsplan och budget 2013 Informationssäkerhet Sekretariat Britt-Mari Andersson FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) LANDSTINGSSTYRELSEN 2012-05-29 LK/120880 Plats Landstingshuset, Karlstad 08.30 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Föredragningar Delårsrapport

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-03-12 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 12 mars

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Onsdag 19 december 2012

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Onsdag 19 december 2012 Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Onsdag 19 december 2012 Sammanträdesdatum 2012-12-19 1(2) KALLELSE till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Torsdag den 23 april 2015

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Torsdag den 23 april 2015 Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torsdag den 23 april 2015 Sammanträdesdatum 2015 043 23 1(2) Föredragningslista Sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska

Läs mer

- i regionalt perspektiv

- i regionalt perspektiv Prehospital akutsjukvård - i regionalt perspektiv September 2004 Sammanfattning 3 1. Uppdrag... 5 2. Förutsättningar... 5 2.1 Avgränsningar... 5 2.2 Huvudfrågor... 5 2.3 Ramar och direktiv som påverkar

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 november 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Justerad 2012-11-01 Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 7 november 2012 Plats:

Läs mer

2012-04-13. Göran Björklund

2012-04-13. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-04-13 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 23 april 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Landstingsstyrelsen 66-90

Landstingsstyrelsen 66-90 Protokoll Sammanträdesdatum 2005-05-30 Landstingsstyrelsen 66-90 Tid: Måndagen den 30 maj 2005, kl 10:00-11:45 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Mats Eriksson (m) Göran Karlsson

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004

Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004 Bilaga till landstingsdirektörens rapport till landstingsstyrelsen den 9 februari 2010 Uppföljning av uppdrag till landstingsdirektören enligt beslut i landstingsstyrelsen från 2004 En första översiktlig

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 30 mars 2009, kl 18.30 Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet ska

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer