58 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Ombyggnad för akutmottagning, by 5150, plan 99 Dnr RS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "58 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Ombyggnad för akutmottagning, by 5150, plan 99 Dnr RS 11-2013"

Transkript

1 Ärende 16

2 Protokollsutdrag Sammanträde: Ägarutskottet Tid: Onsdag den 29 maj 2013, kl Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg 58 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Ombyggnad för akutmottagning, by 5150, plan 99 Dnr RS Ärendet Fastighetsnämnden beslöt föreslå regionstyrelsen besluta att ge fastighetsnämnden i uppdrag att för Sahlgrenska Universitetssjukhusets räkning genomföra ombyggnad av lokaler som tidigare använts som arkivlokaler, till administrativa lokaler för akutmottagningen och att projektet finansieras i enlighet med modellen för verksamhetsdrivna investeringar. Ombyggnadskostnaden är bedömd till 8,5 mnkr och finansieras ur Sahlgrenska Universitetssjukhusets låneram.. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag till följd av investeringen uppgår till kr för år första året. Beredning Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet tillstyrker fastighetsnämndens begäran. Ägarutskottets beslut Regionstyrelsen föreslås besluta: 1. Uppdra åt fastighetsnämnden att genomföra de föreslagna investeringarna om 8,5 mnkr vilket finansieras ur Sahlgrenska Universitetssjukhusets disponibla ram för fastighetsinvesteringar. 2. Beakta fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om kr till följd av investeringen, i framtida budgetarbete. POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: Vxl HEMSIDA: E-POST:

3 Ägarutskottet (2) Vid protokollet Jennie Jevinger Sekreterare Justerat 10 juni 2013 Gert-Inge Andersson Ordförande Justerare Conny Brännberg Rätt utdraget intygar Jennie Jevinger Expedieras till Regionstyrelsen Kjell Eriksson Diariet

4 Sida 1(3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Regionkansliet Handläggare Kjell Eriksson E-post Ägarutskottet Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Ombyggnad för akutmottagning, by 5150, plan 99. Ärendet Fastighetsnämnden har inkommit till regionstyrelsen med begäran om uppdrag att, för Sahlgrenska Universitetssjukhusets räkning, genomföra ombyggnad av lokaler som tidigare använts som arkivlokaler, till administrativa lokaler för akutmottagningen. Syftet med ombyggnaden är att avlasta den hårt ansträngda lokalen på plan 0 så att den bättre kan användas för patientarbete. Bakgrund/projektbeskrivning Ombyggnaden, som är klassificerad som en verksamhetsdriven investering, omfattar en yta på ca 545 m 2. Ombyggnadskostnaden är bedömd till 8,5 mnkr och finansieras ur Sahlgrenska Universitetssjukhusets låneram.. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag till följd av investeringen uppgår till kr för år första året. Beredning Vid årsskiftet 2012/2013 införde Västra Götalandsregionen en ny investeringsmodell och ett nytt internhyressystem. I syfte att minska de ekonomiska konsekvenserna, för verksamheten, av verksamhetsgrundade investeringar har ett system med koncernbidrag till fastighetsnämnden införts. Koncernbidraget ska täcka det underskott vid investeringen som en lägre POSTADRESS: Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset Torget Vänersborg TELEFON: HEMSIDA:

5 Sida 2(3) Datum Diarienummer RS hyressättning medför. Systemet med koncernbidrag ersätter det tidigare systemet med 50-procentigt hyresbidrag till verksamheten vid s.k. strategiska investeringar. I anslutning till genomförandebeslut om verksamhetsgrundad investering skall också beslut fattas avseende fastighetsnämndens behov av koncernbidrag till följd av hyressättningen. Regionstyrelsen är beslutande i denna typ av ärenden. För innevarande år finns inga investeringsmedel avsatta hos regionstyrelsen för denna typ av investeringar varför Sahlgrenska Universitetssjukhuset ställt medel ur sin ram till regionstyrelsens förfogande. Hyran för de lokaler som investeringen omfattar uppgår till kr/år och bärs till alla delar av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i enlighet med den nya hyresmodellen. Genomförandet för investeringen påbörjas snarast och beräknas vara färdigställd under Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag till följd av investeringen uppgår till kr/år. Regionkansliet tillstyrker fastighetsnämndens framställan. Förslag till beslut Ägarutskottet föreslås besluta föreslå regionstyrelsen besluta uppdra åt fastighetsnämnden att genomföra de föreslagna investeringarna om 8,5 mnkr vilket finansieras ur Sahlgrenska Universitetssjukhusets disponibla ram för fastighetsinvesteringar beakta fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om kr till följd av investeringen, i framtida budgetarbete Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör

6 Sida 3(3) Datum Diarienummer RS Bilaga Framställan från Fastighetsnämnden, FN

7

8

9 Ärende 17

10 Protokollsutdrag Sammanträde: Ägarutskottet Tid: Onsdag den 29 maj 2013, kl Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg 59 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Upprustning av centralkomplexet. Ombyggnad av låghuset etapp 4 Dnr RS Ärendet Fastighetsnämnden och Styrelsen för Sahlgrenska sjukhuset har inkommit till regionstyrelsen med begäran om uppdrag att, för Sahlgrenska Universitetssjukhusets räkning, genomföra ombyggnad låghus etapp 4 omfattande byggnaderna 5030 och 5087, delar av byggnaderna 5028, 5029, och Vidare begär fastighetsnämnden att få kostnadstäckning för investeringsutgift och evakueringskostnader samt att få ett utökat låneutrymme för konstinvestering. Av projektets totala fastighetsinvesteringsutgift på 152 mnkr är, enligt fastighetsnämndens begäran, 122 mnkr en verksamhetsgrundad investering och 30 mnkr är en tekniskt grundad investering. För finansiering av den verksamhetsgrundade investeringen har Sahlgrenska Universitetssjukhuset ställt utrymme ur sin ram till regionstyrelsens förfogande. Den tekniskt grundade delen av investeringen ska fastighetsnämnden, enligt gällande regelsystem finansiera. Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag till följd av investeringen uppgår till 3,856 mnkr/år. Beredning Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet avslår fastighetsnämndens framställan vad avser investeringsmedel för konstnärlig utsmyckning. Kansliet tillstyrker fastighetsnämndens begäran vad avser övriga delar. Ägarutskottets beslut Regionstyrelsen föreslås besluta: 1. Uppdra åt fastighetsnämnden att, under förutsättning att fastighetsnämnden finansierar den tekniskt grundade investeringsdelen inom egen ram, genomföra de föreslagna fastighetsinvesteringarna om 152 mnkr. POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: Vxl HEMSIDA: E-POST:

11 Ägarutskottet (2) 2. Finansiera den verksamhetsgrundade delen av investeringarna, om 122 mnkr med medel, ur Sahlgrenska Universitetssjukhusets disponibla ram för fastighetsinvesteringar. 3. Avslå begäran avseende utökat låneutrymme för konstinvestering. 4. Beakta fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 3,856 mnkr, till följd av investeringen, i framtida budgetarbete. Vid protokollet Jennie Jevinger Sekreterare Justerat 10 juni 2013 Gert-Inge Andersson Ordförande Justerare Conny Brännberg Rätt utdraget intygar Jennie Jevinger Expedieras till Regionstyrelsen Kjell Eriksson Diariet

12 Sida 1(4) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Regionkansliet Handläggare Kjell Eriksson E-post Ägarutskottet Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset, Upprustning av centralkomplexet. Ombyggnad av låghuset etapp 4. Ärendet Fastighetsnämnden och Styrelsen för Sahlgrenska sjukhuset har inkommit till regionstyrelsen med begäran om uppdrag att, för Sahlgrenska Universitetssjukhusets räkning, genomföra ombyggnad låghus etapp 4 omfattande byggnaderna 5030 och 5087, delar av byggnaderna 5028, 5029, och Bakgrund/projektbeskrivning Vid Sahlgrenska sjukhuset pågår sedan flera år ett omfattande nybyggnads och fastighetsupprustningsprogram. Målet är att dagens och morgondagens verksamhet inom sjukvård, forskning och utbildning skall bedrivas i ändamålsenliga och anpassade lokaler som också är så flexibelt utformade att även framtidens verksamhetskrav tillgodoses. Låghusupprustningen sker i fyra etapper: - Etapp 1 (byggnad 5028) färdigställdes Etapp 2 (byggnad 5029B) färdigställdes Etapp 3 (byggnad 5029A, 5080A, 5031, 5033 samt del av 5032A) huvudsakligen färdigställd Etapp 4 POSTADRESS: Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset Torget Vänersborg TELEFON: HEMSIDA:

13 Sida 2(4) Datum Diarienummer RS Idag ännu inte ombyggda lokaler i centralkomplexets låghusdelar har i stor utsträckning samma standard som när de byggdes i slutet av femtiotalet. I de lokaler som berörs i etapp 4, liksom i hela låghuset, kommer i första hand mottagningsverksamhet att bedrivas. Målet är att patienter och anhöriga enkelt skall nå mottagningar och dagvård, att utformningen skall stödja verksamheten och underlätta samverkan mellan funktionerna och att patientnära undervisning och forskning skall utvecklas och stärkas. Beredning Vid årsskiftet 2012/2013 införde Västra Götalandsregionen en ny investeringsmodell och ett nytt internhyressystem. I syfte att minska de ekonomiska konsekvenserna, för verksamheten, av verksamhetsgrundade investeringar har ett system med koncernbidrag till fastighetsnämnden införts. Koncernbidraget ska täcka det underskott vid investeringen som en lägre hyressättning medför. Systemet med koncernbidrag ersätter det tidigare systemet med 50-procentigt hyresbidrag till verksamheten vid s.k. strategiska investeringar. I anslutning till genomförandebeslut om verksamhetsgrundad investering skall också beslut fattas avseende fastighetsnämndens behov av koncernbidrag till följd av hyressättningen. Regionstyrelsen är beslutande i dessa ärenden. För innevarande år finns inga investeringsmedel avsatta hos regionstyrelsen för denna typ av investeringar varför Sahlgrenska Universitetssjukhuset ställt 122 mnkr ur sin ram för fastighetsinvesteringar till regionstyrelsens förfogande. Ekonomi Av det aktuella projektets totala fastighetsinvesteringsutgift på 152 mnkr är, enligt fastighetsnämndens framställan, 80% ( 122 mnkr) en verksamhetsgrundad investering medan 20% ( 30 mnkr) är en tekniskt grundad investering. För finansiering av den verksamhetsgrundade investeringen har enligt ovan Sahlgrenska Universitetssjukhuset ställt utrymme ur sin ram till regionstyrelsens förfogande. Den tekniskt grundade delen av investeringen skall fastighetsnämnden, enligt gällande regelsystem finansiera. Regionkansliet noterar särskilt att ansvaret för eventuellt ökade kostnader till följd av bl.a. index åvilar finansiärerna, det vill säga Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse och fastighetsnämnden. Fastighetsnämnden svarar, som brukligt är, för det fastighetsunderhåll, uppgående till 35 mnkr, som genomförs i anslutning till projektetet. För investeringar i konstnärlig utsmyckning av fastigheter/lokaler svarar konstenheten inom Västfastigheter. För större specificerade

14 Sida 3(4) Datum Diarienummer RS fastighetsinvesteringar inom plan skall framställan om medel för konstnärlig utsmyckning göras i anslutning till begäran om genomförandebeslut för investeringen. Investeringsplanens specificerade belopp i plan skall då också innehålla beräknat utrymme för denna del av investeringen. Eftersom Ombyggnad av Låghus etapp 4 inte ingår i plan utan är ett ramfinansierat projekt skall finansieringen av konstnärlig utsmyckning ske via konstenhetens egen ram. Hyran för de lokaler som investeringen omfattar uppgår till 11,3 mnkr/år och bärs till alla delar av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i enlighet med den nya hyresmodellen. Genomförandet för investeringen påbörjas med projektering under hösten 2013, byggstart äger rum sommaren 2014 och färdigställande sker vår/sommar Fastighetsnämndens behov av koncernbidrag till följd av investeringen uppgår till 3,856 mnkr/år. Regionkansliet avstyrker fastighetsnämndens framställan vad det avser investeringsmedel för konstnärlig utsmyckning Regionkansliet tillstyrker fastighetsnämndens framställan vad det avser övriga delar. Förslag till beslut Ägarutskottet föreslås besluta föreslå regionstyrelsen besluta uppdra åt fastighetsnämnden att, under förutsättning att fastighetsnämnden finansierar den tekniskt grundade investeringsdelen inom egen ram, genomföra de föreslagna fastighetsinvesteringarna om 152 mnkr finansiera den verksamhetsgrundade delen av investeringarna, om 122 mnkr med medel, ur Sahlgrenska Universitetssjukhusets disponibla ram för fastighetsinvesteringar. avslå framställan avseende utökat låneutrymme för konstinvestering. beakta fastighetsnämndens behov av koncernbidrag om 3,856 mnkr, till följd av investeringen, i framtida budgetarbete

15 Sida 4(4) Datum Diarienummer RS Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör Bilaga Framställan från Fastighetsnämnden, FN Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset SU Systemhandling SU Sahlgrensla Låghuset, etapp 4

16

17

18

19

20

21 Punkt 10 Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Rolf Väänänen SU /2011 Till styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ombyggnad Låghus etapp 4, Sahlgrenska sjukhuset Bakgrund och syfte Vid Sahlgrenska sjukhuset pågår sedan flera år ett omfattande nybyggnadsoch fastighetsupprustningsprogram. Målet är att dagens och morgondagens verksamhet inom sjukvård, forskning och utbildning skall bedrivas i ändamålsenliga och anpassade lokaler som också är så flexibelt utformade att även framtidens verksamhetskrav tillgodoses. Idag inte ännu ombyggda lokaler i centralkomplexets låghusdelar har i stor utsträckning samma standard som när de byggdes i slutet av femtiotalet. Utredningar som syftat till en successiv upprustning har genomförts vid flera tillfällen. Planeringsarbetet för låghuset etapp 3 var påverkat av delvis gemensamma planeringsaktiviteter inom projektet Bild- och interventionscentrum. Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutade att genomföra etapp 3 av låghusbyggnadens upprustning och huvudsakligen är ombyggnadsarbetena färdiga sedan Styrelsen fick information om att kvarstående ombyggnad i etapp 3, som benämns Låghus etapp 3B i upprustningsplanen, är i beroende av projektet Bild- och interventionscentrum och därför beräknas genomfört Förslag I de lokaler som berörs i etapp 4, liksom i hela låghuset, kommer i första hand mottagningsverksamhet att bedrivas. Målet är att patienter och anhöriga enkelt skall nå mottagningar och dagvård, att utformningen skall stödja verksamheten och underlätta samverkan mellan funktionerna och att patientnära undervisning och forskning skall utvecklas och stärkas. Låghuset etappen 4 omfattas av byggnaderna 5030, 5087, delar av 5029B och 5032B samt mindre ingrepp i byggnad ch 5029A. I planeringsarbetet med låghuset har det blivit tydligt att det äldre byggnadsbeståndet inte klarar den moderna sjukvårdens krav på alltmer tekniskt avancerade lokaler. Lokalförsörjningsplanen som ligger som grund för planeringen har som utgångspunkt att Bild- och interventionscentrum och låghuset tids- och lokalmässigt integreras. I låghuset etappen 4 är särskilt att beakta verksamhetssambandet med Bild- och interventionscentrum för thoraxintensivvården och Medicinsk Fysik och Teknik.

22 Punkt 10 Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Rolf Väänänen SU /2011 Ekonomi Fastighetsinvesteringen är beräknad till 152 mnkr varav hyresgrundande 122 mnkr finansieras inom sjukhusets lokala investeringsutrymme och resterande finansieras av Västfastigheter. I samband med ombyggnaden inmonteras Utrustning-bygg, beräknat till 7,5 mnkr, som finansieras inom sjukhusets ram för utrustningsinvesteringar. Enligt internhyresmodellen för verksamhetsdrivna fastighetsinvesteringar offereras en ny preliminär hyra på 11,1 mnkr per år i 2013 års prisnivå. Den nya hyran bevakas i kommande budgetarbete. Förslag till beslut Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset föreslås besluta att: anhålla hos regionstyrelsen om ett genomförandebeslut gällande ombyggnad Låghus etapp 4, Sahlgrenska sjukhuset från sjukhusets lokala investeringsutrymme bevilja en investeringsram om 122 mnkr för ombyggnad Låghus etapp 4, som ställs till regionstyrelsens förfogande för genomförandebeslutet under förutsättning att regionstyrelsen beslutar enligt ovan, ge sjukhusdirektören i uppdrag att genomföra ombyggnaden i enlighet med systemhandlingen SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET Barbro Fridén Sjukhusdirektör Rolf Väänänen Planeringschef Bilagor: Sahlgrenska sjukhuset, Låghus etapp 4 Systemhandling Expedieras till: Regionstyrelsen

23 Ärende 18

24 Protokollsutdrag Sammanträde: Ägarutskottet Tid: Onsdag den 29 maj 2013, kl Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg 47 Handlingsplan för mänskliga rättigheter i offentlig upphandling Dnr RS Ärendet Kommittén för rättighetsfrågor beslöt , att anta Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling , Västra Götalandsregionen. Servicenämnden beslöt , att anta Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling , Västra Götalandsregionen. Kommittén för rättighetsfrågor och Servicenämnden föreslår regionstyrelsen besluta att Handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling , Västra Götalandsregionen, fastställs att gälla från och med 1 mars Beredning Regionkansliet har berett ärendet. Ägarutskottets beslut Regionstyrelsen föreslås besluta: 1. Ställa sig bakom förslaget till handlingsplan och avvakta med tillgänglighetsdatabasens integration med e-handelsplattformen till dess att utredning är genomförd. POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: Vxl HEMSIDA: E-POST:

25 Ägarutskottet (2) Vid protokollet Jennie Jevinger Sekreterare Justerat 10 juni 2013 Gert-Inge Andersson Ordförande Justerare Conny Brännberg Rätt utdraget intygar Jennie Jevinger Expedieras till Regionstyrelsen Joakim Björck Pernilla Torvald Diariet

26 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ekonomiavdelningen Handläggare Pernilla Thorvald Telefon E-post Regionstyrelsen Handlingsplan för mänskliga rättigheter i offentlig upphandling Ärendet Regionservice område inköp och rättighetskommitténs kansli har tagit fram ett förslag på handlingsplan för mänskliga rättigheter inom offentlig upphandling Handlingsplanen utgår från ambitionen att utveckla och utöka redan beslutade tillgänglighetskrav för personer med funktionsnedsättning, till att omfatta allas mänskliga rättigheter. Servicenämnden har för egen del beslutat om handlingsplan för mänskliga rättigheter vid Servicenämndens sammansträde den 1 februari 2013 och föreslår att Regionstyrelsen fastställer handlingsplanen. Beredning Regionkansliet har berett ärendet. Utgångspunkten för handlingsplanen är bland annat Västra Götalandsregionens budget för 2013, vision Västra Götaland samt FNs allmänna deklaration om mänskliga rättigheter och utgår från att det är vid upphandlingstillfället som krav kan ställas på att leverantörerna följer de mänskliga rättigheterna. I handlingsplanen föreslås att Västra Götalandsregionen ska: 1. Förvalta och utveckla genomförda upphandlingar Utredningen från område inköp lämnar exempel på upphandlingar, de ökade kraven på tillgänglighet för kaffeautomater kan innebära en ökad kostnad för upphandlingen. Eventuella krav på ökad tillgänglighet föreslås i samband med att nya upphandlingar görs, det är uppdragsgivaren som fattar definitivt beslut om kravspecifikation. 2. Prioritera kommande upphandlingar Ambitionen är att öka antalet upphandlingar enligt mänskliga rättigheter med kvalitativa mål för respektive upphandling. POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

27 Sida 2(2) Datum Diarienummer RS Etablera rutiner för analys, upphandling och avtalsvård Metoder och verktyg föreslås utarbetas och fastställas men som en del i redan befintliga arbetsprocesser. Ingen ytterligare finansiering efterfrågas. 4. Ökad kunskap om mänskliga rättigheter Utbildningsinsatser planeras men ingen ytterligare finansiering för dessa efterfrågas. 5. Tillgänglighetsdatabasen integreras med e-handel Handlingsplanen föreslår att tillgänglighetsdatabasen bör kopplas till e- handelsplattformen men att detta bör utredas ytterligare. Referens Ytterligare två pågående ärenden berör detta ärende. Det är dels ärendet om uppdaterad uppförandekod för leverantörer (RS ) som tar utgångspunkt i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna och fastställandet av en nationell uppförandekod och dels förslag till organisationsform för tillgänglighetsdatabasen (RS ). Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår Regionstyrelsen besluta Ställa sig bakom förslaget till handlingsplan och avvakta med tillgänglighetsdatabasens integration med e-handelsplattformen till dess att utredning är genomförd. Regionkansliet Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Ärende 19

46 Protokollsutdrag Sammanträde: Ägarutskottet Tid: Onsdag den 29 maj 2013, kl Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg 62 Svar på revisorskollegiets revisionsrapport avseende Granskning av processer inom ramen för utvecklingsprojekt om måltidsverksamheten i Västra Götalandsregionen Dnr RS Ärendet Revisorskollegiet har uppdragit åt KPMG att genomföra en granskning av processer inom ramen för utvecklingsprojekt om den framtida måltidsverksamheten inom Västra Götalandsregionen. Syftet och inriktning med granskningen har bland annat varit att få en bild av hur den strategiska styrningen av kostprojektet ser ut i stort, vilka strategiska överväganden som har gjorts, roller och ansvarsfördelningar, kommunikationen mellan olika aktörer, projektstyrningen, samordningen mellan alla pågående förändringsprojekt, kalkylarbetet och relevansen i gjorda bedömningar av möjliga besparingar samt konsultkostnaderna. Beredning Regionkansliet har berett ärendet. Kansliet anser det angeläget att Västra Götalandsregionen fattar strategiska visions- och inriktningsbeslut för att på så sätt komma vidare och nå fram till en måltidslösning som är politiskt förankrad. Besluten bör behandlas i både regionstyrelse och regionfullmäktige. Ägarutskottets beslut Regionstyrelsen föreslås besluta: 1. Avge svar till revisorskollegiet enligt regionkansliets tjänsteutlåtande , Dnr RS POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset, Torget Vänersborg TELEFON: Vxl HEMSIDA: E-POST:

47 Ägarutskottet (2) Vid protokollet Jennie Jevinger Sekreterare Justerat 10 juni 2013 Gert-Inge Andersson Ordförande Justerare Conny Brännberg Rätt utdraget intygar Jennie Jevinger Expedieras till Anna-Maria Bergström Lennart Ryler Diariet

48 Sida 1(3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Ekonomiavdelningen Lennart Ryler Anna-Maria Bergström Ägarutskottet Svar på revisorskollegiets revisionsrapport avseende Granskning av processer inom ramen för utvecklingsprojekt om måltidsverksamheten i Västra Götalandsregionen. Bakgrund KPMG har på uppdrag av revisorskollegiet genomfört en granskning av processer inom ramen för utvecklingsprojekt om den framtida måltidsverksamheten inom Västra Götalandsregionen. Rapporten behandlades av revisorskollegiet den 20 mars Rapporten Syftet och inriktning med granskningen har bland annat varit att få en bild av hur den strategiska styrningen av kostprojektet ser ut i stort, vilka strategiska överväganden som har gjorts, roller och ansvarsfördelningar, kommunikationen mellan olika aktörer, projektstyrningen, samordningen mellan alla pågående förändringsprojekt, kalkylarbetet och relevansen i gjorda bedömningar av möjliga besparingar samt konsultkostnaderna. Av granskningen framgår bland annat att utvecklingsprojekten avseende måltidsverksamheten har pågått sedan 2006 i Västra Götalandsregionen. olika projekt har avlöst varandra. en stor mängd underlag, utredningar och rapporter har producerats, men någon tydlig strategi för att nå en lösning avseende måltidsfrågan har däremot saknats. det politiska ansvaret har ensidigt legat på Servicenämnden. utredningsarbetet har under lång tid präglats av frågor om produktionsprocesser och teknik, vilket sannolikt fördröjt möjligheten till politiska strategiska beslut. förankringsarbetet i och i samverkan med kärnverksamheten har fungerat optimalt POSTADRESS: Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 Göteborg

49 Sida 2 (3) Datum Diarienummer RS kalkylerna om effektiviseringspotentialen har varit naiva och överoptimistiska nödvändiga reinvesteringar i befintliga kök inte har genomförts i avvaktan på långsiktiga inriktningsbeslut. Granskningen visar också på behovet av en tydligare ägarstyrning avseende samspelet mellan service- och kärnverksamheten. Servicenämnden har ensamt svarat för att initiera, driva, konceptutveckla och genomföra olika lösningar inom måltidsområdet. Frågan har inte, vid något tillfälle, varit uppe till separat politisk behandling vare sig i regionstyrelse eller i regionfullmäktige. Rapporten visar också att det underlag som tagits fram tillsammans med det underlag som nu är under framtagande mer än väl räcker som stöd för politiskt ställningstagande i frågan. Beredning och svar på revisionsrapporten Regionkansliet anser det angeläget, precis som rapporten visar, att Västra Götalandsregionen fattar strategiska visions- och inriktningsbeslut för att på så sätt komma vidare och nå fram till en måltidslösning som är politiskt förankrad. Besluten bör behandlas i både regionstyrelse och regionfullmäktige. Inom regionkansliet pågår ett arbete i samarbete med regionservice och beställarna av service för att utveckla ägarstyrningen och förbättra samspelet mellan beställare och utförare av serviceverksamhet. Detta förändringsarbete kommer att behandlas av regionstyrelsen inom kort och kommer att underlätta den framtida hanteringen av flera av de frågeställningar som revisionsrapporten tar upp. Vidare pågår arbete, vid regionkansliet, att upprätta en tidsplan för samtliga berörda beslutsinstanser. Som en del i den fortsatta förankringen kommer kundråd internservice, koncernledning hälso- och sjukvård och koncernledning gemensamt stöd, att diskutera måltidsfrågan under maj månad. Regionservice bör få i uppdrag att ta fram underlag för kommande beslut i servicenämnden som innehåller: - En vision och målbild för måltidsverksamheten som bygger på Västra Götalandsregionens värdegrund och som kan tas upp för beslut i regionfullmäktige - Handlingsplaner för genomförandet av förbättringsarbetet vid berörda sjukhusförvaltningar.

50 Sida 3 (3) Datum Diarienummer RS En kommunikationsplan som säkrar att samtliga berörd förvaltningar erbjuds delaktighet och dialog. Förslag till beslut Ägarutskottet föreslår regionstyrelsen att avge svar till revisorskollegiet enligt regionkansliets tjänsteutlåtande. REGIONKANSLIET Ann-Sofi Lodin Regiondirektör Joakim Björck Ekonomidirektör

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79 Ärende 20

80

81 1(2) Tillkommande ärende (1) JUSTERAD Referens Datum Diarienummer Rose-Marie Nyborg RS Hälso- och sjukvårdsutskottet Ansökan om att bedriva vårdverksamhet inom Västra Götalandsregionens VG Primärvård - Mölnlycke Det har till Västra Götalandsregionens Vårdvalsenhet inkommit en ansökan om att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård. I enlighet med Lagen om valfrihetssystem (LOV) gäller en löpande annonsering utan slutdatum för ansökan. Enligt ansvarsfördelning som tillämpas i regionen godkänner regionstyrelsen vårdgivare och berörd hälso- och sjukvårdsnämnd tecknar därefter kontrakt. För att säkerställa hantering av ansökningar på ett systematiskt och likvärdigt sätt har Rutiner för löpande bedömningar av ansökningar om godkännande i VG Primärvård fastställts av hälso- och sjukvårdsdirektören ( ). Samtliga ansökningar granskas utifrån de krav som anges i Krav- och kvalitetsboken samt krav som anges i anvisningar för ansökan till VG Primärvård. Om den sökande uppfyller kvalificeringskrav för sökande görs en bedömning avseende ekonomisk stabilitet, IT-krav och verksamhetens utförande. Inkommen ansökan har inlämnats av: - Crama International Health Service AB, RS , ( ) angående vårdenhet i Mölnlycke, Härryda kommun. Crama International Health Service AB, RS , ( ) uppfyller inte kvalificeringskrav för sökande enligt Krav- och kvalitetsbokens kapitel 1:2 och lag om valfrihet kapitel 7 1. Detta grundas på nedan redovisade förhållanden. Anders Stenman är i ansökan angiven som legal företrädare för bolaget. Den faktiske företrädaren för bolaget är emellertid Robert Sjöstedt. I bolagets ansökan anges e-postadress som är knuten till Robert Sjöstedts nuvarande verksamhet, samma e-postadress är registrerad av Crama International Health Service AB i Socialstyrelsens vårdgivareregister. Anders Stenman har den 3 december 2012 svarat på en Lex Maria anmälan ställd till Robert Sjöstedts nuvarande bolag. Crama International Health Service AB anger även på söksajten Vakanser.se Jobben samlade på ett ställe Robert Sjöstedts telefonnummer och e-postadress. Den aktuella ansökan rör samma verksamhet på samma adress som Robert Sjöstedts befintliga verksamhet.

82 j 2(2) Robert Sjöstedt har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen varför Västra Götalandsregionen tidigare (2009) uteslutit honom som sökande. Då begärdes rättelse hos Länsrätten som avslog ansökan. Därefter överklagades beslut till Kammarrätten. Kammarrätten i Göteborg (dom den 19 februari 2010 i mål nr ) avslog överklagandet. Den sökande har tidigare ansökt om godkännande av att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård, RS Regionstyrelsen avslog ansökan då den sökande inte uppfyllde kvalificeringskrav för sökande. Västra Götalandsregionen ser inte skäl att behandla nu aktuell ansökan från Robert Sjöstedt på ett annorlunda sätt än vid tidigare ansökan. Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut: Avslå ansökan från leverantör Crama International Health Service AB, RS , ( ) om att bedriva vårdverksamhet inom Västra Götalandsregionens VG Primärvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSAVDELNINGEN Ann Söderström Hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Johansson Chef Område Vårdmodeller och tillgänglighet

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen 1 (7) Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7 Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat beslutanderätt

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7, ändrad 2015-03-31, 96 1 (7) Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7, senast ändrad 2015-12-08, 322 1 (9) Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7, ändrad 2015-03-31, 96 1 (7) Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-06-18 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 18 juni

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 29 april 2014

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 29 april 2014 Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen 29 april 2014 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med regionstyrelsen den 29 april 2014 Plats: Sessionssalen, Residenset,

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 4 mars 2014

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 4 mars 2014 Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen 4 mars 2014 1 (1) Föredragningslista Sammanträde med regionstyrelsen den 4 mars 2014 Plats: Biosalongen och Sessionssalen,

Läs mer

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2013-11-26 Regionstyrelsen Handläggare: Mattias Berntsson Telefon: 0700-82 42 50 E-post: mattias.h.berntsson@vgregion.se Till Regionstyrelsen Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Alingsås lasarett - om- och tillbyggnad, framtidens närsjukhus

Alingsås lasarett - om- och tillbyggnad, framtidens närsjukhus 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-20 Diarienummer RS 11-2015 Västra Götalandsregionen Regionkansliet/ekonomiavdelningen Handläggare: Emil Gisslow Telefon: 070-082 57 26 E-post: emil.gisslow@vgregion.se

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Arbetsordning och delegationsordning

Arbetsordning och delegationsordning 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Staben Regionkontoret 2014-12-15 RS140163 Staffan Johansson, kanslichef kansliavdelningen REGIONSTYRELSEN Arbetsordning och delegationsordning Förslag till

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015 Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 28 april 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 28 april 2015 Plats: Regionens Hus, Östergatan

Läs mer

Allmänna bestämmelser för delegationsbeslut inom regionstyrelsen

Allmänna bestämmelser för delegationsbeslut inom regionstyrelsen Allmänna bestämmelser för delegationsbeslut inom regionstyrelsen För delegering av beslut inom regionstyrelsen gäller de allmänna bestämmelser som framgår av reglementet för regionstyrelsen. Delegationsbeslut

Läs mer

Delegationsordning Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Delegationsordning Sahlgrenska Universitetssjukhuset Delegationsordning Sahlgrenska Universitetssjukhuset Fastställd av styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2015-03-27, 34 Delegationsordning för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning

Läs mer

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn 1 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den 13 mars 2007, 46,

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Ändringar enligt RF 171/14 har införts. Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Utöver detta reglemente

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 2015-03-10 ionsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-14, 71. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-10, 66 Se även kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Kultur i Väst

Reglemente för styrelsen för Kultur i Väst 1 (7) Reglemente Diarienummer RS 691-2012 Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige den 24 november 2015, 204 Reglemente för styrelsen för Kultur i Väst Dokumentet består av tre delar. Först

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Version: 3 Beslutsinstans: 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-02-02 Nyutgåva 2. 2016-03-01 3. 2016-04-05 Anpassningar till gemensamma regler

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

Revidering av delegeringsbestämmelser

Revidering av delegeringsbestämmelser I II Landstinget DALARNA Ledning V'eVlck S '1 BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Datum 2013-02-20 Sida 1 (2) Dnr LD12/03720 Uppdnr 454 Revidering av delegeringsbestämmelser Ordförandens förslag 1. Förslaget

Läs mer

Följande driftsnämnder ska finnas under hälso- och sjukvårdsstyrelsen:

Följande driftsnämnder ska finnas under hälso- och sjukvårdsstyrelsen: Reglemente för driftsnämnd underställd hälso- och sjukvårdsstyrelsen Beslutat av landstingsfullmäktige den 29 mars 2010, 27 och regionfullmäktige den 26 september 2011, 88. Utöver vad som föreskrivs i

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus

Reglemente för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus 1 (7) Reglemente Diarienummer RS 691-2012 Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige den 24 november 2015, 204 Reglemente för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus Dokumentet

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens Delegeringsbestämmelser

Hälso- och sjukvårdsnämndens Delegeringsbestämmelser Hälso- och sjukvårdsnämndens Delegeringsbestämmelser HSN 2017-01-31, 3/17 Dnr: LD16/04236 Bestämmelserna gäller fr.o.m. protokollsjustering 2017-02-08 1 Företrädarskap... 3 1.1 Brådskande beslut... 3 1.2

Läs mer

Västra Götalandsregionen 1 (3) Yttrande Datum 2015-01-14 Diarienummer RS 1705 2014 Ärende 4 och HS 150-2015 Regionstyrelsen Yttrande över motion av Linn Brandström m.fl. (M) om mödrahälsovård och gynekologi

Läs mer

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014

Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Sverigedemokraternas Tilläggsbudget för 2015 samt flerårsplan 2016-2017 För beslut i regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen 25/11-2014 Vi i Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen ser med

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING 1 (5) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Antagen av kommunfullmäktige 2006-03-07, 55. Redaktionella ändringar, kanslichef 2008-09-19. Ändringar antagna av kommunstyrelsen (KS) 2012-08-07, 145. Allmänna

Läs mer

Allmänna bestämmelser för delegationsbeslut inom regionstyrelsen

Allmänna bestämmelser för delegationsbeslut inom regionstyrelsen Datum Diarienummer 2013-06-26 RS120468 Allmänna bestämmelser för delegationsbeslut inom regionstyrelsen För delegering av beslut inom regionstyrelsen gäller de allmänna bestämmelser som framgår av reglementet

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08. ordförande vice ordförande. landstingsdirektör. ekonomidirektör

Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08. ordförande vice ordförande. landstingsdirektör. ekonomidirektör Landstinget Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08 (l(aq,a S20. ~s 070,05 Landstingsstyrelsens 1-4 arbetsutskott Tid: Måndagen den 8 januari 2007 Plats: Landstingshuset, Halmstad Ledamöter Mats

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2015 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering av gåvor

Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering av gåvor PM Antagna av regionfullmäktige 2001-03-06, 55 Juridiska avdelningen Referens Datum Diarienummer Björn Ahlberg 2001-01-15 98-2001 Riktlinjer angående bildande/förvaltning av stiftelser och mottagande/hantering

Läs mer

Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 29 oktober 2015

Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 29 oktober 2015 Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 29 oktober 2015 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 29 oktober 2015 Plats: Hotell Scandic Billingen,

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen

Reglemente för Regionstyrelsen 1 Reglemente för Regionstyrelsen Sammansättning 1 Regionstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Arbetsformer 2 Regionstyrelsen följer den gemensamma arbetsordningen som upprättats för styrelse,

Läs mer

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun 1/7 Beslutad: Valnämnden 2014-02-27 41 Gäller fr o m: 2014-02-27 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Valnämnden Stabsavdelningen för Valnämnden i Strängnäs kommun 1. Lagstiftningen Kommunallagens

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden DAGORDNING Datum 2016-03-03 1 (5) Sammanträde i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Ledamöter och ersättare i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden kallas till sammanträde.

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Sammanträdesdatum 2004-09-08

Sammanträdesdatum 2004-09-08 Sammanträdesdatum 2004-09-08 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 8 september, kl 09.00-17.00 Plats: Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingets kansli, Halmstad Information Arbetsmiljöinspektionen i Göteborg

Läs mer

Delegationsordning - nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Delegationsordning - nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Förvaltningsnamn Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Delegationsordning - nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Inledning och bakgrund Regionstyrelsen är Region Jönköpings

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

och Frölunda Specialistsjukhus Dnr:

och Frölunda Specialistsjukhus Dnr: Plats: Bergabo hotell & konferens, Tjörn Datum och tid: Onsdag 24 augusti Beslutande Joakim Larsson (MP), ordförande Lisbeth Sundén Andersson, (M) vice ordförande Morgan Hedman (S) Ann-Britt Svensson (S)

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-04, 210. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende kommunledningskontoret och personalutskottet Gemensamma regler Styrelsen får uppdra

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning Syfte Gäller för Referensdokument Kommunallagen, Budget- och resultatuppföljningsreglementet, Tidigare antagen delegationsordning KFn 2003-03-11 10/03, 2004-11-23 53/04, 2005-11-25 78/05, 2006-02-16 5/06,

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-20 Diarienummer RS 2535-2012 Regionkansliet/administrativa avdelningen Handläggare: Frida Bjurström Telefon: 010-441 01 46 E-post: frida.bjurstrom@vgregion.se Till

Läs mer

Rätt att teckna avtal -riktlinjer

Rätt att teckna avtal -riktlinjer Förvaltningsnamn Avsändare Regionstyrelsen Rätt att teckna avtal -riktlinjer Inledning Regionstyrelsen är Region Jönköpings läns högsta verkställande och beredande organ. Regionstyrelsen eller nämnd kan

Läs mer

Regiondirektörens delegationsordning

Regiondirektörens delegationsordning 1/5 Regiondirektörens delegationsordning Innehåll Denna delegationsordning reglerar ansvarsfördelningen mellan regiondirektören och produktionsenhetschefer samt i vissa fall särskilt angivna tjänstemän.

Läs mer

Regionkansliet Ekonomiavdelningen Dnr RSK Jan-Olof Johansson

Regionkansliet Ekonomiavdelningen Dnr RSK Jan-Olof Johansson Regionkansliet 2005-11-15 Ekonomiavdelningen Dnr RSK 11-2005 Jan-Olof Johansson Till regionstyrelsen Framställan från Grebbestads folkhögskola om låneram för ombyggnation av elevhem Styrelsen för Grebbestads

Läs mer

Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00

Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00 Pressmeddelande Från Regionkansliet 2009 10 27 15:00 Beslut i regionstyrelsen 27 oktober Fullmäktigeärenden Västra Götalandsregionen vill sälja 31 fastigheter Västra Götalandsregionen ska enligt ett förslag

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Bilaga 1 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Innehållsförteckning 1. Allmänna ärenden Sid. 4-5 2. Personalärenden Sid. 5-8 3. Ekonomi Sid 8-9 Förkortningar/Definitioner Verkställande

Läs mer

Delegering av beslutanderätt

Delegering av beslutanderätt Delegering av beslutanderätt Legala förutsättningar Enligt kommunallagen får styrelsen uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd hos landstinget att besluta på styrelsens vägnar

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus 1 (2) FÖRSLAG 2013:18 LS 1208-1023 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Antagen 2016 01 26 Delegeringsordning med anvisningar, Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd Enligt 6 kap 33 kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra åt ett utskott, en ledamot, ersättare eller åt en anställd

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Regiondirektörens delegationsordning

Regiondirektörens delegationsordning 1/6 Regiondirektörens delegationsordning Innehåll Denna delegationsordning reglerar ansvarsfördelningen mellan regiondirektören och produktionsenhetschefer samt i vissa fall särskilt angivna tjänstemän.

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2016-11-21 1 (12) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

8 Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Kinnekullebanan - Förslag till svar på remiss Dnr RS

8 Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Kinnekullebanan - Förslag till svar på remiss Dnr RS 11 (17) Anteckningar från beredningen för hållbar utveckling (BHU), 2015-03-03 8 Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Kinnekullebanan - Förslag till svar på remiss Dnr RS 3041-2014 Beredningens ställningstagande

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden Delegeringsordning för Reviderad av teknik- och servicenämnden 2016-12-08, 58, dnr TSN 2015/7 Antagen av teknik- och servicenämnden 2015-01-22, 8, dnr TSN 2015/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 1 (2) 2011-01-11 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Axel Christensson 08-523 020 50 axel.christensson@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för kultur-

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen

Delegationsordning för kommunstyrelsen Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2012-02-07 19 2011.278 2012-02-29 Förslag till rev 2012-03-02 Förslag till rev 2012-04-03 80 2011.278 2013-06-17 105 2013.57 Punkt A19 2015-02-03 31 2015.04 Revidering

Läs mer

Valnämndens delegeringsordning

Valnämndens delegeringsordning SID 1(6) Valnämndens delegeringsordning Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(6) Innehållsförteckning 1 Principer för beslut med stöd av delegeringsbestämmelser...3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Samrehabnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Skene lasarett, konferenscenter Arne Aldman, kl 08:30-09:45 S C MP S C C S Hanne Jensen ersätter Claes Redberg, Västra Götalandsregionen Sandra Eliasson ersätter

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

1 BILAGA 1 Delegationsordning för Regionstyrelsen REGIONSTYRELSEN AVDELNING 1 Regionstyrelsens utskott 1.1 Arbetsutskottet 1.1 Utfärdande av instruktioner till av Region Skåne utsedda ombud i bolag där

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 Tid: 2016-01-18 kl. 13.00-15:45 Plats: Region Halland 8 RJL2016/ 78 Delegationsordning för regionstyrelsen Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016

Fastställda av kultur- och fritidsnämnden att gälla från och med den 2 juni 2016 Dokumentnamn: Delegationsbestämmelser för kultur- och Sida: 1 DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR ÖSTERSUNDS KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND Fastställda av kultur- och att gälla från och med den 2 juni 2016 Kultur- och

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun

Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun Författningssamling BKFS 2014:6 Reglemente och arbetsformer för miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 106 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen (1991:900)

Läs mer

PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND

PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND Bilaga 2/11 PVN DATUM DIARIENR 2011-01-04 PVN-HSF11-004 PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND NÄMNDENS DELEGATION FR.O.M. 2011-02-17 Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden , 8 Barn d Datum 2009-02-13 1 (5) BUN/2009:20-600 Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av nämnden 2009-02-12, 8 Ärende Delegat A. Skollagens föreskrifter 3 kap. Skolplikt och motsvarande

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 20 november 2013,

Läs mer

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012

Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Delegation för kommunstyrelsens verksamheter 2012 Antagen av kommunstyrelsen 10 mars 2003, reviderad 25 augusti 2003 (ekonomifrågor), reviderad 17 november 2003 (Central Sweden Bryssel), reviderad 15 mars

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Delegationsordning för kommunstyrelsens verksamhetsområde Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Antagen Delegationsordning Delegationsordning för kommun-styrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden 1 1 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 12 mars 2015, 20 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Östra

Läs mer

Förhandlingsprotokoll

Förhandlingsprotokoll Förhandlingsprotokoll Tid: 2 maj 2014, kl. 09.00-09.40. Plats: Telefonmöte Ärende: MBL 11 förhandling, Förslag om vidareutveckling av VG Primärvård inför 2015 Förhandlingsparter För arbetsgivaren För arbetstagarorganisationen

Läs mer

VD är ansvarig inför styrelsen att följa budget och planer så att uppställda mål uppnås.

VD är ansvarig inför styrelsen att följa budget och planer så att uppställda mål uppnås. 1 XXXXXXXX AB VD-instruktion från styrelsen 1 Ansvar och befogenheter för verkställande direktören Denna promemoria är avsedd att klargöra arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun

Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun Attest- och delegationsreglemente 2013 Servicenämnden, Varbergs kommun 1. Inledning Attest- och delegationsreglementet skall tydliggöra och beskriva de attestförfaranden och delegeringar som gäller för

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

FÖRSLAG. Länssjukvårdsnämnden LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND NÄMNDENS DELEGATION FR.O.M LSN-HSF12-174

FÖRSLAG. Länssjukvårdsnämnden LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND NÄMNDENS DELEGATION FR.O.M LSN-HSF12-174 Länssjukvårdsnämnden D A T U M D I A R I E N R 2012-06-05 LSN-HSF12-174 FÖRSLAG LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND NÄMNDENS DELEGATION FR.O.M. 2012-06-05 Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19

Läs mer