Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård"

Transkript

1 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen

2

3 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten Parter Giltighetstid Uppdragsbeskrivningar Styrsystemet i Eskilstuna kommunkoncern Uppdrag och inriktning Lagstiftning, riktlinjer och styrande dokument Myndighetsutövning och individuppdrag Kvalitetsarbete Säkerhet Verksamhet Värdegrund och bemötande Ledningen Verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), hälso- och sjukvård Vård och sociala tjänster Kommunal hälso- och sjukvård Kost Dokumentation och förvaring av handlingar Genomförandeplan Vårdplan Sekretess Misstanke om brott Avgifter och privata medel Nyckelhantering Lokaler och inventarier Transporter Tolk Verksamhetsövergång Miljö Information, samverkan, insyn och tillsyn Information och synpunktshantering Samverkan Parternas samverkan Insyn i utförarens verksamhet Tillsyn och kostnadsansvar Personal Arbetsgivaransvar Bemanning Rekrytering och kompetens Arbetstekniska hjälpmedel Studerande och praktikanter Uppföljning och utvärdering Ekonomi Ersättning Statsbidrag Utskrivningsklara Skadeståndsansvar Övrigt Överlåtelse av delar av denna överenskommelse Krav på eventuella underleverantörer Tvist... 12

4 13. Rätt till hjälp i hemmet, personer under 65 år Uppdraget Verksamhetens mål och kvalitetskrav Övergripande mål Kvalitetskrav Verksamhet och innehåll Stöd i hemmet Social verksamhet Ledsagning till dagverksamhet Vård i livets slut Matleverans/alt matservice Trygghetslarm Nattinsatser Anhörigstöd och avlösning Närståendeanställning Insatsernas innehåll Stöd och service Hantering av sopor (miljö) Hushållsärenden (inköp mm) Tvätt och klädvård Städning Enstaka insats Mathållning Sociala insatser Trygghetsskapande insatser Personlig omvårdnad Hälso- och sjukvård i hemmet Kompetens Information Individuell uppföljning Ersättning... 21

5 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten Denna överenskommelse är gemensam för vuxenförvaltningens samtliga verksamheter. Vuxennämnden fungerar både som ansvarig beställare och utförare. Denna överenskommelse består av en gemensam del för hela utförarverksamheten och verksamhetsspecifika uppdragsbeskrivningar Dessa är ett verktyg för ledning, styrning och uppföljning av vuxenförvaltningens verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Överenskommelsen reglerar åtagandet i form av verksamhetens innehåll, kvalitetskrav, volymer och ersättning. Uppdragsfunktionens uppdrag (beställare) Utifrån befolkningens behov, gällande lagstiftning och vuxennämndens mål och prioriteringar samt utifrån givna resursramar, säkerställa att vård och sociala tjänster av god kvalitet tillhandahålls till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Inom uppdragsfunktionen finns också Område Myndighet som utreder och beslutar om insatser på individnivå enligt bland annat socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utförarverksamhetens uppdrag (utförare) Att producera vård och social omsorg enligt träffade överenskommelser och styrdokument. 2. Parter Mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten (kallas fortsättningsvis utföraren), vuxenförvaltningen, Eskilstuna kommun har denna överenskommelse träffats för drift av verksamheter i egen regi. Överenskommelsen träffas mellan uppdragschef och utförarchef med förvaltningschefens godkännande. 3. Giltighetstid Giltighetstiden är två år (2) och därefter fyra (4) års förlängning med en koppling till mandatperioden. Uppdragsfunktionen ansvarar för att kalla parterna till årlig uppföljning med möjlighet till revidering av denna överenskommelse för båda parter. Överenskommelsen gäller Revidering av denna överenskommelse under löpande giltighetstid och ersättning kan aktualiseras vid förändringar av volym (ökning eller minskning) som inte regleras inom ramen för resursfördelningsmodellen, justering av målgrupp eller andra ändringar som uppkommer utifrån nya behov samt lagändringar som påverkar verksamheten ekonomiskt och inriktningsmässigt. 1

6 4. Uppdragsbeskrivningar Uppdragsbeskrivningen är en del av denna överenskommelse. Uppdragsbeskrivningen anger bland annat grundläggande kvalitetskrav och förutsättningarna för stöd- vård, omsorgs- och servicenivån. Det finns uppdragsbeskrivningar för alla verksamhetsdelar inom vuxenförvaltningens ansvarsområde. Dessa är: 1. Avlösarservice LSS 2. Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning 3. Boende med särskild service LSS 4. Boendestöd 5. Daglig verksamhet/sysselsättning 6. Dagverksamhet för äldre 7. Hjälp i hemmet, hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård under 65 år 8. Hjälp i hemmet, hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård över 65 år 9. Kontaktperson LSS 10. Korttidsvistelse LSS 11. Korttidsvistelse SoL 12. Ledsagarservice LSS 13. Personlig assistans 14. Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående, inkl. Anhörigcentrum 15. Särskilt boende för äldre 16. Öppen verksamhet och fritid, yngre 17. Öppen verksamhet för personer över 65 år och hälsofrämjande verksamhet 5. Styrsystemet i Eskilstuna kommunkoncern Kommunfullmäktige beslutar om en årsplan utifrån de strategiska målen i visionen, med nivåsatta indikatorer, prioriteringar för kommande år samt drifts- och investeringsbudget. Detta utgör ramen för vuxennämndens verksamhetsplan och vuxenförvaltningens verksamhetsplaner på områdes- och enhetsnivå. 6. Uppdrag och inriktning Utföraren ska verkställa beslut som fattats enligt socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt lagen om assistansersättning (LASS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Utföraren ska också bedriva öppen verksamhet som framgår av respektive uppdragsbeskrivning. Utföraren ska verka i enlighet med Eskilstuna kommunkoncerns vision 2020, kommunens styrsystem, politikdokument och vuxenförvaltningens ledningssystem. Utföraren ska medverka, planera och genomföra förbättrings- och utvecklingsarbete inom de områden som kommunen och vuxennämnden prioriterar årligen. Utföraren ska ta hänsyn till barnperspektivet enligt FN:s barnkonvention. 2

7 6.1. Lagstiftning, riktlinjer och styrande dokument Utföraren ska följa gällande lagstiftning för äldre och personer med funktionsnedsättning, föreskrifter som gäller för hälso- och sjukvård och annan relevant lagstiftning. Utföraren ska också följa den lagstiftning som reglerar skyldigheter ur ett arbetsgivarperspektiv. Utföraren ska följa gällande styrdokument, riktlinjer och rutiner som gäller för Eskilstuna kommun och vuxenförvaltningen Myndighetsutövning och individuppdrag Vuxennämndens handläggare inom Område Myndighet tar emot ansökningar, utreder, bedömer behov och fattar beslut om bistånd enligt SoL och LSS. Besluten överlämnas till utföraren för verkställighet. Utföraren ska rapportera alla avvikelser från beslutet, dödsfall och in- och utflyttningar till berörd handläggare på Område Myndighet enligt gällande rutin. I individärenden ska representanter från utföraren respektive uppdragsfunktionen eftersträva ett gott samarbete. Syftet med samarbetet ska vara att säkerställa den enskildes rättssäkerhet och att den enskilde får det stöd och den omsorg som den behöver och som beslutats enligt berörd lag. Verkställighetsdatum ska tolkas som den första dagen då insatsen är tillgänglig för den enskilde brukaren enligt rutin Kvalitetsarbete Utföraren ska ha ett kvalitetssystem enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning. Kvalitetssystemet/egenkontrollen ska säkerställa att den enskildes behov tillgodoses samt att lagar och föreskrifter följs. Kvalitén i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Utföraren ska bedriva ett aktivt förbättringsarbete där avvikelserapportering blir en naturlig del av kvalitetssäkringen för verksamheten. Anmälan vid missförhållanden eller misstanke om missförhållande inklusive Lex Sarah ska ske omgående och gäller all personal och uppdragstagare i verksamheten. Socialt ansvarig samordnare utreder och rapporterar till nämnd. Avvikelserapportering utifrån hälso- och sjukvårdslagen inklusive Lex Maria ska ske omgående. Medicinsk ansvarig sjuksköterska bedömer om avvikelsen sedan ska rapporteras enligt Lex Maria till Socialstyrelsen. Utföraren ansvarar för att kommunens riktlinjer för anmälan enligt Lex Sarah och Lex Maria och avvikelser görs kända och efterlevs i verksamheten. Utföraren ska i all verksamhet arbeta utifrån en evidensbaserad eller en kunskapsbaserad praktik. Det innebär att verksamheten grundar sig på ett samspel mellan den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen alternativt bästa kända praxis, brukarens erfarenhet och önskemål samt den professionelles erfarenhet och förmåga. 3

8 6.4. Säkerhet Utföraren ska ansvara för säkerheten inom verksamheten och att säkerhetsutrustning bibehålls i driftsdugligt skick samt upprätta rutiner så att ett systematiskt säkerhetsarbete bedrivs. Ett förebyggande förhållningssätt ska tillämpas för att undvika skada på person och egendom. Utföraren ska tillhandahålla den skyddsutrustning som behövs för att skydda brukare, personal och andra som vistas i verksamheten, samt hantera riskavfall enligt gällande rutiner. Utföraren ska medverka i kommunens krisledningsarbete. All personal som är i kontakt med brukare ska kunna styrka att de är anställda av vuxenförvaltningen, Eskilstuna kommun. 7. Verksamhet 7.1. Värdegrund och bemötande Verksamheten ska präglas av respekt för varje individs behov, resurser och önskemål och bygga på grundtanken att den enskilde har förmåga att själv välja hur han/hon vill leva sitt liv. Detta innebär att personal i mötet med den enskilde ska ha respekt för självbestämmandet, värna integritet, trygghet och värdighet. Inom vuxenförvaltningens verksamhetsområde ska socialt stöd, service och omsorg ges utifrån ett socialt synsätt där brukaren sätts i fokus och dennes förmågor och resurser tas tillvara. I verksamheterna ska dagen utformas så att den stärker brukarens fysiska och psykiska välbefinnande genom att tillvarata brukarens egna initiativ och uppmuntra till samspel med omvärlden. Ett professionellt bemötande ska vara utgångspunkt i mötet med brukaren. Utföraren ska i det dagliga arbetet utgå från vuxenförvaltningens verksamhetsidé; Med tanke och känsla skapar vi förutsättningar för en meningsfull och trygg tillvaro för individens bästa Ledningen Utföraren ska ansvara för att kompetent arbetsledning finns tillgänglig för verksamheten. Alla med chefsbefattning ska ha relevant högskoleutbildning, eller annan utbildning som bedöms tillräcklig, samt erforderlig kompetens Verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), hälso- och sjukvård Utföraren svarar för att det finns verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Verksamhetschef ska säkerställa att den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Se dokumentet Ansvarsfördelning nämnd verksamhetschef MAS där ansvarsfördelning mellan nämnd, verksamhetschef samt MAS redovisas. 4

9 7.4. Vård och sociala tjänster Vård och sociala tjänster ska ges utifrån ett socialt synsätt där den enskilde sätts i fokus och dennes förmågor och resurser tas tillvara. Brukaren ska ha delaktighet och inflytande över sin person och vardag. Brukarens självständighet och hälsa ska främjas genom ett förebyggande, habiliterande och rehabiliterande synsätt. Alla brukare ska erbjudas en kontaktpersonal (ej pers ass, trygghetslarm, tillfälliga insatser). Kontaktpersonalens uppgift är att främja brukarens delaktighet och ha ett särskilt ansvar att bidra till trygghet och kontinuitet för brukaren Kommunal hälso- och sjukvård Utföraren ska erbjuda hälso- och sjukvård av god kvalitet och omfatta såväl förebyggande hälsovård som sjukvårdsinsatser till de personer som bor i särskilda boendeformer och till de som vistas i utförarens dagverksamheter. Utföraren ska också erbjuda hemsjukvård och hembesök till befolkningen över 18 år i eget ordinärt boende som har bedömts behöva hälso- och sjukvårdsinsatser och som av olika skäl har svårt att förflytta sig till en öppenvårdsmottagning. Den hälso- och sjukvård som omfattas är insatser enligt HSL 18 på primärvårdsnivå och som utförs av sjuksköterska samt rehabilitering och habilitering som utförs av arbetsterapeut och sjukgymnast. Utföraren ska följa överenskommelser med Landstinget Sörmland när det gäller läkemedelhjälpmedel och tandvård. Utföraren ska också följa de delar i berörda vårdprogram som är giltiga för kommunen. Vården ska vara patientfokuserad och erbjudas på lika villkor med respekt för alla människors lika värde och den enskildes värdighet och självbestämmande. För att den enskilde ska kunna leva ett aktivt liv, känna trygghet och uppleva största möjliga hälsa och välbefinnande ska verksamheten arbeta utifrån evidens och kunskapsbaserad erfarenhet och med ett rehabiliterande arbetssätt. Utföraren ansvarar för habilitering, rehabilitering, tekniska hjälpmedel och förbandsartiklar som ordinerats av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt ska tillhandahålla individuellt förskrivna inkontinenshjälpmedel till de som omfattas av den kommunala hälso- och sjukvården. Alla med behov av kommunal hälso- och sjukvård ska ha en utsedd namngiven patientansvarig sjuksköterska. Sjuksköterska ska vara nåbar per telefon dygnet runt. Sjuksköterskan ska ha en inställelsetid på max 30 minuter. Samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser för patienten samordnas av patientansvarig sjuksköterska som ansvarar för att kontakter tas med olika professioner. Planering sker i samverkan och delaktighet med patienten och eller dennes företrädare. Dokumentationen ska, utifrån patientens individuella behov, beskriva vårdens planering, genomförande och resultat. Dokumentationen ska utformas så att den bidrar till att trygga patientens säkerhet och ge ett underlag för fortlöpande utvärdering och revidering av omvårdnads- och behandlingsinsatserna (enligt patientdatalagen och av medicinskt ansvarig sjuksköterska fastställd rutin). 5

10 God hygienisk standard ska tillämpas enligt gällande rutin. All läkemedelshantering ska följa en aktuell läkemedelsinstruktion som är framarbetad av enheten och fastställd av medicinskt ansvarig sjuksköterska. Kvalitetsgranskningar av läkemedelshantering sker av Apoteket Farmaci enligt avtal. Vid granskning ska enhetschef och sjuksköterska närvara. Avvikelser ska registreras, analyseras, åtgärdas, följas upp och återkopplas enligt gällande rutin. För att främja ett hälsoinriktat arbetssätt ska riskanalyser erbjudas samtliga brukare/patienter inom den kommunala hälso- och sjukvården enligt upprättade rutiner med registrering bl a i de nationella registren. Riskanalyser ska utföras inom områdena: nutrition, trycksår, fallprevention, hygien och vårdrelaterade infektioner. Fallprevention ska följa det länsgemensamma vårdprogrammet I alla fall. Detta gäller även för personer under 65 år. Brukaren ska vid inflytt på särskilt boende och därefter minst en gång per år erbjudas bedömning av nutritionsstatus, vikt och BMI. Behovet styr insats. Hälso- och sjukvårdsinsatser ska utföras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller av omvårdnadspersonal på delegation eller efter instruktion. Sjuksköterska ska handleda och ge instruktioner till omvårdnadspersonal i utförarverksamheten för utförande av hälso- och sjukvård. Arbetsterapeut och sjukgymnast ska handleda och ge instruktion till omvårdnadspersonal för utförande av habiliterings- och rehabiliteringsinsatser samt handhavande av tekniska hjälpmedel. Arbetsterapeut och sjugymnast ansvarar för förskrivning av hjälpmedel i hemmet och höftskyddsbyxor för personer med hemsjukvård. Sjuksköterska/distriktssköterska ansvarar för förskrivning av inkontinenshjälpmedel. Den enskilde ska tillförsäkras värdighet och trygghet vid vård i livets slutskede. Vård i livets absoluta slutskede ska präglas av medmänsklighet, omvårdnad, smärt- och ångestlindring. Brytpunktssamtal ska ges när legitimerad personal anser det lämpligt. En kontinuerlig information ska ges till den döende och/eller närstående, om så önskas. Efter bedömning av ansvarig läkare och sjuksköterska upprättas en vårdplan för vård i livets absoluta slutskede där behovet av omvårdnadsinsatser anges. Dessa ges som täta punktinsatser. Registrering ska ske i det nationella kvalitetsregistret Palliativa registret. Nödvändig tandvård inkluderande tandvårdsintyg och årlig munhälsobedömning ska erbjudas av patientansvarig sjuksköterska enligt Tandvårdslagen 8a. Utföraren ansvarar för att personal finns tillgänglig då individuell instruktion ges till den enskilde Kost Mat är en av grundförutsättningarna för hälsa och välbefinnande. Måltiden skapar flera värden för den enskilde som har betydelse för livskvaliteten. Närings- och energitillförsel, social samvaro och sinnesstimulans är exempel på några sådana värden. 6

11 De verksamheter som hanterar och serverar mat ska följa Livsmedelsverkets gällande rekommendationer om mat och näring för äldre och personer med funktionsnedsättning. Egenkontroll ska finnas som visar att livsmedelslagens krav på tider och temperaturer för varmhållning, egenkontroll och hygieniska föreskrifter uppfylls Dokumentation och förvaring av handlingar Utföraren ansvarar för att dokumentation sker i enlighet med socialtjänstlagen och patientdatalagen. Här erinras särskilt om utförarens skyldighet att dokumentera faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Syftet med dokumentation är att säkerställa den enskildes rätt till en god och säker service, stöd, vård och omsorg, samt personalens rättssäkerhet vid händelse av internkoll, oenighet mm. Dokumentationen ska, utifrån den enskildes behov, beskriva insatsernas planering, genomförande och resultat. Dokumentationen ska utformas så att den bidrar till att trygga den enskildes säkerhet och ge ett underlag för fortlöpande utvärdering, revidering och planering av insatserna Genomförandeplan Utföraren ska ansvara för att en genomförandeplan (SoL och LSS) och/eller vårdplan (HSL) upprättas för varje brukare utifrån dennes beslut. I planen ska det framgå hur den enskildes behov av insatser och önskemål konkret ska tillgodoses. Brukaren eller dennes företrädare ska göras delaktiga i planens upprättande. Genomförandeplanen ska prägla det dagliga arbetet med den enskilde, vara aktuell och följas upp minst 2 gånger per år Vårdplan Vårdplanen ska om möjligt utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående och tas i regel fram med den enskildes samtycke. Den ska innehålla mål för planerade insatser/åtgärder utifrån den enskildes behov. Vårdplanen kan beskriva insatser/åtgärder inom ett verksamhetsområde eller samordnade insatser/åtgärder mellan flera verksamhetsområden. Vårdplanen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering Individuella planer dokumenteras i patientjournalen (i enlighet med patientdatalagen). Dokumentation om den enskilde brukaren ska förvaras i enlighet med gällande lagstiftning, intentionerna i arkivlagen och vuxennämndens dokumenthanteringsplan Sekretess Utföraren ska svara för att all personal som är verksam inom vuxenförvaltningens utförarverksamhet har kunskaper om sekretesslagstiftningen samt 2 kap 8 Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Utföraren ansvarar för att frivilligaktörer avger ett tystnadslöfte. 7

12 7.9. Misstanke om brott Utföraren ansvarar för att all personal har kännedom om regelverket kring muta. Misstanke om brott mot brukaren där personal eventuellt är inblandad ska omedelbart anmälas till polisen samt rapporteras till förvaltningens personalenhet. Utföraren ska vidtaga de åtgärder som krävs Avgifter och privata medel Uppdragsfunktionen debiterar och tar in avgift från den enskilde för vård, omsorg och mat enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Den enskilde betalar själv sin egen hyra/boavgift. Utföraren får inte ta ut avgift av den enskilde för åtaganden och skyldigheter som omfattas av överenskommelsen. Personalen ska i så liten omfattning som möjligt hantera den enskildes medel, när så sker ska rutiner för kontanthantering och god redovisningssed följas Nyckelhantering Utföraren ska ha rutiner för nyckelhantering samt ansvara för att nycklar förvaras på ett betryggande sätt. Utföraren ska bekosta byte av lås om nycklar kommer bort när utföraren har övertagit ansvaret för brukarens nycklar Lokaler och inventarier Utföraren ansvarar för att tillhandahålla lokaler och inventarier och att dessa vårdas väl. Utföraren ska ha en effektiv lokalanvändning och planering Transporter Utföraren ansvarar för att personalen har tillgång till de transportmedel som behövs för att utföra uppdraget Tolk Utföraren ska vid behov anlita och bekosta tolk med undantag för den tolktjänst som landstinget har ansvar för Verksamhetsövergång Vid politiska beslut om verksamhetsövergång till annan utförare eller annan förändring, ska utföraren medverka till att övergången sker utan olägenheter för kommunen och brukarna. Utföraren är skyldig att utan kostnad, efter anmodan, tillställa uppdragsfunktionen de uppgifter som behövs vid en eventuell övergång till annan utförare eller annan förändring Miljö Utföraren ska arbeta med miljö enligt gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner. 8

13 8. Information, samverkan, insyn och tillsyn 8.1. Information och synpunktshantering Utföraren ska aktivt verka för att den enskilde, dennes närstående eller annan person ges möjlighet att anmäla synpunkter och klagomål på verksamheten eller begära rättelse för något som man anser vara fel. Gäller anmälan något som behöver åtgärdas akut ska det göras omgående. Utföraren ansvarar för att den enskilde, anhöriga och företrädare ges information om verksamheten på en övergripande nivå. Vid förändringar av öppettider och annat som är av vikt ska utföraren se till att denna information når berörda. Utföraren ansvarar för att det finns aktuella beskrivningar och kontaktuppgifter på eskilstuna.se. Den enskilde ska alltid veta vart man vänder sig med synpunkter och klagomål. Eskilstuna kommuns broschyr och blankett om synpunktshantering, patientnämndens broschyr, information om vart man vänder sig om man utsätts för felaktig eller kränkande behandling eller i övrigt har synpunkter på insatser eller verksamhet ska finnas tillgänglig och synlig ute i verksamheten Samverkan Utföraren ansvarar för att nödvändig samverkan och samarbete sker på olika organisatoriska nivåer såväl internt som externt för att säkerställa en god vård och omsorg. För att nå brukarens individuella mål ska samverkan och samarbete ske med såväl professionella som andra aktörer som finns i brukarens nätverk Parternas samverkan Parterna, utföraren och uppdragsfunktionen, ska ha ett ömsesidigt utbyte av information, kunskap och erfarenhet. Parterna ska ömsesidigt informera om väsentliga förändringar som påverkar verksamhet och förutsättningar för verksamheten Insyn i utförarens verksamhet Uppdragsfunktionen äger rätt att kontrollera och följa upp verksamheten. Uppdragsfunktionen ska för detta ändamål få tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs med undantag av brukarens egna boende. Uppdragsfunktionen ska också få tillgång till uppgifter om verksamheten som är nödvändiga Tillsyn och kostnadsansvar Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket har tillsyn över verksamheten. Utföraren ska ställa begärd dokumentation, lokaler och personal till förfogande. Utföraren ska svara för de åtgärder som kan komma att krävas på grund av påpekanden från tillsynsmyndigheterna. Uppdragsfunktionen ska informeras och vid behov utarbetas en gemensam åtgärdsplan där kostnadsansvar anges. Medicinskt ansvarig sjuksköterska utövar tillsyn över hälso- och sjukvården. Utföraren ska ställa begärd dokumentation, lokaler och personal till förfogande. 9

14 Utföraren ska på eget ansvar och på egen bekostnad svara för de åtgärder som kan komma att krävas på grund av påpekanden från medicinskt ansvarig sjuksköterska. 9. Personal 9.1. Arbetsgivaransvar Utföraren ska för medarbetare och chefer inom utförarverksamhetens ansvarsområde. fullgöra arbetsgivaransvaret i enlighet med Eskilstuna kommuns politikdokument för personalpolitik och utifrån den delegation som givits från vuxennämnden. Utföraren har som arbetsgivare ansvar att följa gällande lagar, avtal, föreskrifter och Eskilstuna kommuns riktlinjer och rutiner inom personalområdet. Utförarverksamheten har i arbetsgivaransvaret direktansvar gentemot förvaltningschef Bemanning Utföraren ska ha den bemanning som erfordras Rekrytering och kompetens Utföraren ansvarar för att personalen har adekvat grundutbildning eller motsvarande dokumenterade kunskaper samt erforderlig kompetens för verksamheten. Personalen ska behärska svenska språket på ett sådant sätt att han/hon kan kommunicera med brukaren, dennes närstående och övrig personal samt förstå instruktioner kopplade till verksamheten. Det innebär även tillräckliga språkkunskaper för att kunna fullgöra dokumentationsskyldigheten. Vid varje rekrytering är det viktigt att sträva mot en personalsammansättning som främjar mångfald i vid bemärkelse. Vid rekrytering till chefsbefattningar ska det krävas relevant högskoleutbildning eller annan utbildning som bedöms tillräcklig. Utföraren ska utarbeta och följa introduktionsprogram för nyanställda. Utföraren ansvarar för att regelbundna tillfällen skapas för lärande och reflektion kring etik och bemötandefrågor för all personal. Utförarens ansvarar för att all personal får kontinuerlig kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov sett ur ett brukarperspektiv. Detta ska speglas i personalens kompetensutvecklingsplaner Arbetstekniska hjälpmedel Utföraren ska bekosta och ansvara för att personalen har de arbetstekniska hjälpmedel som behövs för att utföra arbetsuppgiften på ett säkert sätt. Med arbetstekniska hjälpmedel avses sådana hjälpmedel som de anställda behöver för att förebygga arbetsskador Studerande och praktikanter Utföraren ska regelbundet ta emot studenter/praktikanter på gymnasie- och högskolenivå utifrån dialog, samtal/avtal med Mälardalens högskola och andra utbildningsaktörer. 10

15 10. Uppföljning och utvärdering Utföraren ska bidra och medverka vid uppdragsfunktionens uppföljning dels av denna överenskommelse dels individuell uppföljning som utförs av handläggare från vuxenförvaltningen Område Myndighet. Uppdragsfunktionen kommer att göra uppföljningar för att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt denna överenskommelse och uppdragsbeskrivningarna. Uppföljning kan ske olika sätt; bland annat enkät, intervjuer och fokusgrupper, granskning genom besök i verksamheten och kontroll av dokumentation. Resultaten av uppföljningarna delges förvaltningschef och offentliggörs genom presentation på eskilstuna.se och/eller som nämndärende. Utföraren ansvarar för att ta fram en åtgärdsplan på de eventuella brister som framkommit vid uppföljningen och att åtgärda dessa. Utföraren ska fortlöpande följa upp resultat av utförda insatser inom vård- och omsorgsverksamhet både på individnivå och på organisationsnivå samt ge uppdragsfunktionen möjlighet att ta del av utförarens uppföljning. Egenkontrollen är en del av denna uppföljning. Utföraren ska medverka i de brukarundersökningar och andra uppföljningar som vuxenförvaltningen initierar eller av annan anmodas att delta i. 11. Ekonomi Ersättning Under 2011 kommer delar av verksamheten att få ersättning genom anslag och andra delar genom behovsrelaterad ersättning. Ett gemensamt arbete med att utarbeta ersättningsmodeller som utgår från brukarens behov pågår Statsbidrag Uppdragsfunktionen ansöker på vuxennämndens uppdrag om riktade statsbidrag till exempel stimulansmedel och ansvarar för dessa Utskrivningsklara Brukare som vistats på sjukhus ska kunna återvända hem enligt gällande regler, under förutsättning att sjukhuset bedömt brukaren vara utskrivningsklar. Utföraren ska medverka till att kostnader för betalningsansvar är så låga om möjligt utan att brukaren far illa. Utföraren ansvarar från den 1 januari 2011 för betalningsansvaret Skadeståndsansvar Om personal åsamkar brukaren skada eller brukarens egendom skada svarar utföraren för eventuellt skadestånd och ersättning. 11

16 12. Övrigt Överlåtelse av delar av denna överenskommelse Hela eller delar av denna överenskommelse får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan uppdragsfunktionens skriftliga medgivande. Detta gäller även eventuella underleverantörer. Utföraren ansvarar för köp av externa placeringar när utföraren inte kan verkställa beviljade beslut Krav på eventuella underleverantörer Utföraren ansvarar för att eventuella underleverantörer innehar F-skattebevis. Utföraren ansvarar för att förändringar beträffande utförarens eller underentreprenörens F-skatt meddelas uppdragsfunktionen Tvist Om en part inte uppfyller sin del i överenskommelsen ska frågan lyftas till förvaltningschef. Eventuell tvist hanteras av förvaltningschef. 12

17 13. Rätt till hjälp i hemmet, personer under 65 år Enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SOL) har enskild på grund av sjukdom, fysiska, psykiska eller sociala skäl rätt till hjälp och stöd i den dagliga livsföringen, om individens behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Genom biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Valet av insatser sker mot bakgrund av individens totala livssituation. Målgrupp för detta uppdrag är personer under 65 år och som bor i eget ordinärt boende och som behöver hjälp i den dagliga livsföringen eller hälso- och sjukvårdsinsatser. Område myndighet, uppdragsfunktionen, vuxenförvaltningen, beslutar om bistånd för personer under 65 år enligt 4 kap 1 SOL. Efter ansökan från enskild utreder biståndshandläggaren personens individuella behov och eventuella rätt till stöd i hemmet. I den enskildes beslut från biståndshandläggare ska framgå vad som beviljats och vilka individuella mål som ska eftersträvas. Uppdragsfunktionen debiterar den enskilde en avgift för omvårdnad, mat och hälsooch sjukvård enligt särskild taxa som är fastställd av kommunfullmäktige Nya uppdrag överlämnas av biståndshandläggare till utföraren genom vårddokumentationssystemet enligt rutin. Insatser i hemsjukvård ordineras av sjukhusvården, hälsovalsansluten vårdcentral eller kommunal hälso- och sjukvård och utförs inom ramen för utförarens hemsjukvårdsuppdrag. Hemtjänsten ska rapportera till berörda avgiftshandläggare på Område Myndighet när utförandet av brukarens beviljade insatser påverkas av olika anledningar (till exempel tidpunkten för insats, byten, sjukhusvistelse eller annan frånvaro). Detta ska ske snarast för att säkerställa att den enskilde inte drabbas av felaktig debitering. 14. Uppdraget Utföraren ska verkställa de beslut om bistånd om stöd i hemmet som vuxenförvaltningens biståndshandläggare beslutat och överlämnat för verkställighet. Utföraren ska utföra hälso- och sjukvård i hemmet, hos personer över 18 år som ordinerats av vårdgivare och till personer som inte kan ta sig till en vårdcentral. Hälso- och sjukvården ska utföras av legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast eller av omvårdnadspersonal med delegation. Uppdraget inkluderar habilitering och rehabilitering på primärvårdsnivå samt förskrivning av hjälpmedel i hemmet mm. Åtagandet enligt denna uppdragsbeskrivning gäller dygnet runt årets alla dagar och omfattar: Hemtjänst Trygghetslarm Hälso- och sjukvård i hemmet hemsjukvård (ordinerad eller delegerad). De paramedicinska insatserna utförs dagtid måndag fredag. Annan hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå för den enskilde inte kan ta sig till vårdcentralen 13

18 15. Verksamhetens mål och kvalitetskrav Övergripande mål Socialt stöd, service, vård och omsorg ska ges utifrån ett socialt synsätt där den enskilde sätts i fokus och dennes förmågor och resurser tas tillvara. I verksamheten ska dagen utformas så att den stärker brukarens fysiska och psykiska välbefinnande genom att tillvarata hans/hennes egna initiativ och uppmuntra till samspel med omvärlden. Verksamheten ska inriktas på att den enskilde får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Den enskilde ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Hälso- och sjukvården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskildes värdighet. Den som har det största behovet ska ges företräde. Insatser i ordinärt boende syftar till att aktivt stödja och hjälpa den enskilde att leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Det innebär att personer i så stor utsträckning som möjligt och efter förmåga, ska delta i utförandet av beslutade insatser med målet att behålla, förbättra eller återskapa funktioner. Omsorg, vård och service ska anpassas efter den enskildes behov och förutsättningar och bidra till den enskildes möjligheter att bo kvar i sin ordinarie bostad. Utföraren ska bidra till att brukare snarast kan återkomma hem efter en sjukhusvistelse och utföraren ska aktivt bidra till att kommunens betalningsansvar gentemot landstingets slutenvård är låg. Nödvändiga individuella hjälpmedel ska vara på plats vid hemgång Kvalitetskrav 1. Stöd, vård, omsorg och service ska vara personcentrerad och av god kvalitet och bygga på den enskildes självbestämmande, värdighet, integritet och trygghet och präglas av kontinuitet och flexibilitet. 2. Den enskilde ska mötas med respekt och utförarens agerande ska bidra till den enskildes upplevelse av trygghet. 3. Hälso- och sjukvården i hemmet ska vara av god kvalitet och med en god hygienisk standard och tillgodose den enskildes behov av trygghet i vård och behandling 4. Hälso- och sjukvården ska vara tillgänglig och prioriteras efter behov 5. Hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för individens självbestämmande och integritet 6. Hälso- och sjukvården ska främja goda kontakter mellan den enskilde och hälso- och sjukvårdspersonalen 7. Hälso- och sjukvården ska tillgodose den enskildes behov av kontinuitet och säkerhet i vården 14

19 8. Insatserna ska utföras på ett för brukaren likartat sätt, oavsett vem som utför uppdraget. 9. Den enskilde ska tillförsäkras värdighet och trygghet vid vård i livets slutskede. 10. Utföraren ska aktivt bidra till att öka den enskildes självständighet, bryta isolering och bidra till att den enskilde återfår och vidmakthåller sina funktioner och förmågor när så är möjligt och önskvärt. 11. Utföraren ska se till att arbetet präglas av ett rehabiliterande och pedagogiskt förhållningssätt med syfte att uppnå ett lärande hos brukaren som kan leda till situationsanpassade förändringar, när det är möjligt 12. Personer med demenssjukdom ska stödjas så att självkänsla och egenvärde behålls. Alla insatser ska ske utifrån aktuell bemötandeplan. 13. En empatisk relation till anhöriga och brukarens ev. företrädare ska eftersträvas och de ska ges möjlighet till delaktighet i vården och omsorgen om den enskilde så önskar 14. För att säkra den enskildes och eventuellt anhörigas delaktighet och trygghet ska den enskilde erbjudas en namngiven kontaktpersonal. 15. Utföraren ansvarar för att upprätta en individuell genomförandeplan tillsammans med den enskilde. Genomförandeplanen ska vara påbörjad inom en vecka efter första besöket och vara upprättad inom fyra veckor. 16. Vårdplan ska upprättas för ordinerade hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. 17. Brådskande ärenden ska verkställas inom 24 timmar. Vid brådskande ärenden då personen inte är känd sen tidigare räcker det att personuppgifter finns och en kort beskrivning av vad som hänt. Skriftligt uppdrag ska alltid finnas. Konkret beskrivning av uppdraget kan saknas i det inledande skedet och insatsen kan till exempel handla om täta tillsynsbesök. Mat och personlig omvårdnad ska prioriteras vid akuta situationer. Handläggaren ska utreda behov av framtida insatser inom två vardagar och lämna ett fullständigt uppdrag. 18. Omvårdnadsinsatser upp till tre gånger dagligen ska verkställas inom två vardagar. Mer omfattande omvårdnadsinsatser som kräver fyra besök eller mer per dag eller dubbelbemanning ska verkställas inom fem vardagar efter överlämnat uppdrag. 19. Serviceinsatser som inte är brådskande ska påbörjas inom 14 dagar efter överlämnat uppdrag. Inköp och apoteksärenden kan vara brådskande och ska i så fall framgå av uppdraget och kan behöva verkställas samma dag. 20. Hemtjänsten ska vid nya uppdrag, som inte är brådskande, inom 3 vardagar ta telefonkontakt med den enskilde för att bestämma tid för ett första möte. 21. Verkställighetsdatum ska registreras enligt rutin. 22. Utföraren ska verkställa plötsliga och tillfälliga behov för personer som redan har ett pågående uppdrag (insats), upp till 14 dagar utan kompletterande 15

20 uppdrag. Biståndshandläggaren ska snarast kontaktas för uppföljning och ev. omprövning av beslutet. 23. Sociala avvikelser och avvikelser inom hälso- och sjukvård ska rapporteras och hanteras enligt rutin. 24. Vid ändrat behov hos den enskilde ska biståndshandläggaren få vetskap om detta utan dröjsmål för att kunna göra uppföljning och ev. omprövning av beslutet. 25. All personal ska bära presentationskort med foto och namn som styrker att de är anställda av Eskilstuna kommun. 26. Den enskilde och närstående ska kunna nå hemtjänstpersonal på telefon/telefonsvarare mellan kl 07 och 21. Telefonsvararen ska lyssnas av regelbundet. 27. Den enskilde och anhöriga ska kunna nå den kommunala hemsjukvården på vardagar på telefontider som är aviserade och kända. Telefonsvarare ska lyssnas av dagligen. 28. Mottagande av ärende: Utföraren ska vid minst två tillfällen per vardag, kl 8 och kl 14.30, bevaka meddelandefunktionen i Tekla, för att ta emot nya eller ändrade individuppdrag. 16. Verksamhet och innehåll Verksamheten hemtjänst för personer under 65 år omfattar Eskilstuna kommuns geografiska gräns exklusive Torshälla stads kommundel och stadsdelen Snopptorp. Utföraren ska utföra hemsjukvård i hela Eskilstuna kommun för personer över 18 år, både planerade hembesök och besök vid oförutsedda behov ska utföras. Insatserna utförs av vård- och omsorgspersonal som punktinsatser och sker inom ramen för individuppdraget och genomförandeplanen samt delegerad hälso- och sjukvårdsinsats. Det innebär att personal inte kan stationeras hos enskild brukare. Men täta insatser kan förekomma. I åtagandet ingår följande verksamhetsdelar: Stöd i hemmet Utföraren ska ge individuellt utformad hjälp i form av stöd- och serviceinsats och personlig omvårdnad. Insatserna ges i den enskildes hem, eller i dess närhet, i enlighet med gällande individuppdrag och genomförandeplan Social verksamhet Utföraren ska bidra till att skapa meningsfullhet i vardagen för den enskilde och medverka till att den enskilde aktivt kan delta i samhällslivet. Samarbete med frivilliga aktörer ska eftersträvas. 16

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2011-03-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Ledsagarservice LSS. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Ledsagarservice LSS. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Ledsagarservice LSS Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1 3. Giltighetstid...

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1 3. Giltighetstid...

Läs mer

Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2013-01-01-2013-12-31 ÖVERENSKOMMELSE MED UPPDRAGSBESKRIVNING. Hälso- och sjukvård

Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2013-01-01-2013-12-31 ÖVERENSKOMMELSE MED UPPDRAGSBESKRIVNING. Hälso- och sjukvård Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2013-01-01-2013-12-31 ÖVERENSKOMMELSE MED UPPDRAGSBESKRIVNING Hälso- och sjukvård Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Kontaktperson enligt LSS

Kontaktperson enligt LSS Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Kontaktperson enligt LSS 1 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten...

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5.

Riktlinje för insatser enligt SoL 0.5. Antagen av Omsorgsnämnden 2011-03-02 Inledning Följande riktlinjer skall utgöra stöd och vägledning vid bedömning och beslut om beviljande av insatser avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) i

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014- 12-31. Hemtjänst

UPPDRAGSBESKRIVNING. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014- 12-31. Hemtjänst UPPDRAGSBESKRIVNING Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014- 12-31 Hemtjänst Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 4 2. Parter...

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Kommunal Hälso- och sjukvård

Kommunal Hälso- och sjukvård Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Kommunal Hälso- och sjukvård 1 Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Daglig verksamhet och sysselsättning enligt LSS/SoL

Daglig verksamhet och sysselsättning enligt LSS/SoL Utf UPPDRAGSBESKRIVNING Daglig verksamhet och sysselsättning enligt LSS/SoL Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare

Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare Februari 2007 Hemtjänst, ledsagning, avlösning Definition och beskrivning av olika insatser Regler, rutiner och samverkan mellan biståndshandläggare och anordnare 1. Hemtjänst 1.1 Kunddebiterad tid sid

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt Omvårdnadsförvaltningen 2013-12-03 SID 1 (10) Samverkansrutiner för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt SID 2 (10) Detta dokument har tagits fram under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp med

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Social- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Upplands Väsby kommun...

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare

Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare Tillämpningsanvisningar för tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval 2011 och tills vidare 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Servicedeklaration för Vård och omsorg

Servicedeklaration för Vård och omsorg för Vård och omsorg Biståndsbedömning Hemtjänst Hemsjukvård Äldreboende Anhörigstöd Gruppboende LSS Personlig assistans Stödinsatser LSS Daglig verksamhet LSS Korttidsverksamhet LSS Korttidsvård (AKKVA)

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; 1 SOSFS 2012:xx (S) Utkom från trycket den 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden; beslutade den 26 juni 2012.

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet

Eksjö kommuns HEMTJÄNST. Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Eksjö kommuns HEMTJÄNST Kvalitet, delaktighet och flexibilitet ger självbestämmanderätt och integritet Det trygga alternativet Vi lovar att du ska känna dig trygg med ditt val av Eksjö kommuns hemtjänst

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01)

Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) Tillämpningsanvisningar tidsregistrering och ersättningar till utförare inom kundval (gäller från 2010 10 01) 1. Allmänna förutsättningar Dessa anvisningar syftar till att vara ett hjälpmedel för beställare

Läs mer

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Innehållsförteckning Sida: 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Hemtjänst i Ljungby kommun

Hemtjänst i Ljungby kommun Hemtjänst i Ljungby kommun Information Hemtjänst i Ljungby kommun Människors förutsättningar förändras när vi blir äldre. För att du ska kunna bo kvar i det egna hemmet med en väl fungerande vardag stöttar

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS

PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS Innehåll i insatsen Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23, 44 Socialförvaltningen Gotlands kommun Innehåll Personlig assistans 3 Beslut 3 Verkställighet 3 Innehållet

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen för Handikappomsorg

Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen för Handikappomsorg TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen för Handikappomsorg Datum 2011-03-29 uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 Regelverk för kundval inom hemtjänsten i förvaltningen

Läs mer

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr).

Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats avseende plats på (äldreboende) för (namn, pnr). November 2012 AVTAL med förslag till uppdateringar (uppdateringar angivna med understruken text, tidigare gällande text är angivna med kursiv stil) Mellan (köparen) och (säljaren) har följande avtal träffats

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, MAS 2014-08-20 annika.nilsson@kil.se Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS RIKTLINJERNA AVSER Bälte, sele, rullstols- och brickbord och

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

för ordinärt boende i Borgholms kommun

för ordinärt boende i Borgholms kommun Lagrum SoL Version 1 Ansvarig för dokumentet Socialchef Fastställd av Socialnämnd Datum 141022 Nästa revidering senast 151022 Diarienr 2014/103-732 SN Plats i Q:et Ekonomi Resursfördelningsmodell för ordinärt

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen

2010-02-23 SIDAN 1. Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen SIDAN 1 Kundval-/ valfrihetssystem - upphandling och uppföljning inom äldreomsorgen Kundval- /valfrihetssystem Hemtjänst 1 januari 2002 Ledsagning och avlösning 1 januari 2002 Vård- och omsorgsboende 1

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer