Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård"

Transkript

1 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen

2

3 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten Parter Giltighetstid Uppdragsbeskrivningar Styrsystemet i Eskilstuna kommunkoncern Uppdrag och inriktning Lagstiftning, riktlinjer och styrande dokument Myndighetsutövning och individuppdrag Kvalitetsarbete Säkerhet Verksamhet Värdegrund och bemötande Ledningen Verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), hälso- och sjukvård Vård och sociala tjänster Kommunal hälso- och sjukvård Kost Dokumentation och förvaring av handlingar Genomförandeplan Vårdplan Sekretess Misstanke om brott Avgifter och privata medel Nyckelhantering Lokaler och inventarier Transporter Tolk Verksamhetsövergång Miljö Information, samverkan, insyn och tillsyn Information och synpunktshantering Samverkan Parternas samverkan Insyn i utförarens verksamhet Tillsyn och kostnadsansvar Personal Arbetsgivaransvar Bemanning Rekrytering och kompetens Arbetstekniska hjälpmedel Studerande och praktikanter Uppföljning och utvärdering Ekonomi Ersättning Statsbidrag Utskrivningsklara Skadeståndsansvar Övrigt Överlåtelse av delar av denna överenskommelse Krav på eventuella underleverantörer Tvist... 12

4 13. Rätt till hjälp i hemmet, personer under 65 år Uppdraget Verksamhetens mål och kvalitetskrav Övergripande mål Kvalitetskrav Verksamhet och innehåll Stöd i hemmet Social verksamhet Ledsagning till dagverksamhet Vård i livets slut Matleverans/alt matservice Trygghetslarm Nattinsatser Anhörigstöd och avlösning Närståendeanställning Insatsernas innehåll Stöd och service Hantering av sopor (miljö) Hushållsärenden (inköp mm) Tvätt och klädvård Städning Enstaka insats Mathållning Sociala insatser Trygghetsskapande insatser Personlig omvårdnad Hälso- och sjukvård i hemmet Kompetens Information Individuell uppföljning Ersättning... 21

5 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten Denna överenskommelse är gemensam för vuxenförvaltningens samtliga verksamheter. Vuxennämnden fungerar både som ansvarig beställare och utförare. Denna överenskommelse består av en gemensam del för hela utförarverksamheten och verksamhetsspecifika uppdragsbeskrivningar Dessa är ett verktyg för ledning, styrning och uppföljning av vuxenförvaltningens verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Överenskommelsen reglerar åtagandet i form av verksamhetens innehåll, kvalitetskrav, volymer och ersättning. Uppdragsfunktionens uppdrag (beställare) Utifrån befolkningens behov, gällande lagstiftning och vuxennämndens mål och prioriteringar samt utifrån givna resursramar, säkerställa att vård och sociala tjänster av god kvalitet tillhandahålls till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Inom uppdragsfunktionen finns också Område Myndighet som utreder och beslutar om insatser på individnivå enligt bland annat socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utförarverksamhetens uppdrag (utförare) Att producera vård och social omsorg enligt träffade överenskommelser och styrdokument. 2. Parter Mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten (kallas fortsättningsvis utföraren), vuxenförvaltningen, Eskilstuna kommun har denna överenskommelse träffats för drift av verksamheter i egen regi. Överenskommelsen träffas mellan uppdragschef och utförarchef med förvaltningschefens godkännande. 3. Giltighetstid Giltighetstiden är två år (2) och därefter fyra (4) års förlängning med en koppling till mandatperioden. Uppdragsfunktionen ansvarar för att kalla parterna till årlig uppföljning med möjlighet till revidering av denna överenskommelse för båda parter. Överenskommelsen gäller Revidering av denna överenskommelse under löpande giltighetstid och ersättning kan aktualiseras vid förändringar av volym (ökning eller minskning) som inte regleras inom ramen för resursfördelningsmodellen, justering av målgrupp eller andra ändringar som uppkommer utifrån nya behov samt lagändringar som påverkar verksamheten ekonomiskt och inriktningsmässigt. 1

6 4. Uppdragsbeskrivningar Uppdragsbeskrivningen är en del av denna överenskommelse. Uppdragsbeskrivningen anger bland annat grundläggande kvalitetskrav och förutsättningarna för stöd- vård, omsorgs- och servicenivån. Det finns uppdragsbeskrivningar för alla verksamhetsdelar inom vuxenförvaltningens ansvarsområde. Dessa är: 1. Avlösarservice LSS 2. Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning 3. Boende med särskild service LSS 4. Boendestöd 5. Daglig verksamhet/sysselsättning 6. Dagverksamhet för äldre 7. Hjälp i hemmet, hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård under 65 år 8. Hjälp i hemmet, hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvård över 65 år 9. Kontaktperson LSS 10. Korttidsvistelse LSS 11. Korttidsvistelse SoL 12. Ledsagarservice LSS 13. Personlig assistans 14. Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående, inkl. Anhörigcentrum 15. Särskilt boende för äldre 16. Öppen verksamhet och fritid, yngre 17. Öppen verksamhet för personer över 65 år och hälsofrämjande verksamhet 5. Styrsystemet i Eskilstuna kommunkoncern Kommunfullmäktige beslutar om en årsplan utifrån de strategiska målen i visionen, med nivåsatta indikatorer, prioriteringar för kommande år samt drifts- och investeringsbudget. Detta utgör ramen för vuxennämndens verksamhetsplan och vuxenförvaltningens verksamhetsplaner på områdes- och enhetsnivå. 6. Uppdrag och inriktning Utföraren ska verkställa beslut som fattats enligt socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt lagen om assistansersättning (LASS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Utföraren ska också bedriva öppen verksamhet som framgår av respektive uppdragsbeskrivning. Utföraren ska verka i enlighet med Eskilstuna kommunkoncerns vision 2020, kommunens styrsystem, politikdokument och vuxenförvaltningens ledningssystem. Utföraren ska medverka, planera och genomföra förbättrings- och utvecklingsarbete inom de områden som kommunen och vuxennämnden prioriterar årligen. Utföraren ska ta hänsyn till barnperspektivet enligt FN:s barnkonvention. 2

7 6.1. Lagstiftning, riktlinjer och styrande dokument Utföraren ska följa gällande lagstiftning för äldre och personer med funktionsnedsättning, föreskrifter som gäller för hälso- och sjukvård och annan relevant lagstiftning. Utföraren ska också följa den lagstiftning som reglerar skyldigheter ur ett arbetsgivarperspektiv. Utföraren ska följa gällande styrdokument, riktlinjer och rutiner som gäller för Eskilstuna kommun och vuxenförvaltningen Myndighetsutövning och individuppdrag Vuxennämndens handläggare inom Område Myndighet tar emot ansökningar, utreder, bedömer behov och fattar beslut om bistånd enligt SoL och LSS. Besluten överlämnas till utföraren för verkställighet. Utföraren ska rapportera alla avvikelser från beslutet, dödsfall och in- och utflyttningar till berörd handläggare på Område Myndighet enligt gällande rutin. I individärenden ska representanter från utföraren respektive uppdragsfunktionen eftersträva ett gott samarbete. Syftet med samarbetet ska vara att säkerställa den enskildes rättssäkerhet och att den enskilde får det stöd och den omsorg som den behöver och som beslutats enligt berörd lag. Verkställighetsdatum ska tolkas som den första dagen då insatsen är tillgänglig för den enskilde brukaren enligt rutin Kvalitetsarbete Utföraren ska ha ett kvalitetssystem enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning. Kvalitetssystemet/egenkontrollen ska säkerställa att den enskildes behov tillgodoses samt att lagar och föreskrifter följs. Kvalitén i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Utföraren ska bedriva ett aktivt förbättringsarbete där avvikelserapportering blir en naturlig del av kvalitetssäkringen för verksamheten. Anmälan vid missförhållanden eller misstanke om missförhållande inklusive Lex Sarah ska ske omgående och gäller all personal och uppdragstagare i verksamheten. Socialt ansvarig samordnare utreder och rapporterar till nämnd. Avvikelserapportering utifrån hälso- och sjukvårdslagen inklusive Lex Maria ska ske omgående. Medicinsk ansvarig sjuksköterska bedömer om avvikelsen sedan ska rapporteras enligt Lex Maria till Socialstyrelsen. Utföraren ansvarar för att kommunens riktlinjer för anmälan enligt Lex Sarah och Lex Maria och avvikelser görs kända och efterlevs i verksamheten. Utföraren ska i all verksamhet arbeta utifrån en evidensbaserad eller en kunskapsbaserad praktik. Det innebär att verksamheten grundar sig på ett samspel mellan den för tillfället bästa vetenskapliga kunskapen alternativt bästa kända praxis, brukarens erfarenhet och önskemål samt den professionelles erfarenhet och förmåga. 3

8 6.4. Säkerhet Utföraren ska ansvara för säkerheten inom verksamheten och att säkerhetsutrustning bibehålls i driftsdugligt skick samt upprätta rutiner så att ett systematiskt säkerhetsarbete bedrivs. Ett förebyggande förhållningssätt ska tillämpas för att undvika skada på person och egendom. Utföraren ska tillhandahålla den skyddsutrustning som behövs för att skydda brukare, personal och andra som vistas i verksamheten, samt hantera riskavfall enligt gällande rutiner. Utföraren ska medverka i kommunens krisledningsarbete. All personal som är i kontakt med brukare ska kunna styrka att de är anställda av vuxenförvaltningen, Eskilstuna kommun. 7. Verksamhet 7.1. Värdegrund och bemötande Verksamheten ska präglas av respekt för varje individs behov, resurser och önskemål och bygga på grundtanken att den enskilde har förmåga att själv välja hur han/hon vill leva sitt liv. Detta innebär att personal i mötet med den enskilde ska ha respekt för självbestämmandet, värna integritet, trygghet och värdighet. Inom vuxenförvaltningens verksamhetsområde ska socialt stöd, service och omsorg ges utifrån ett socialt synsätt där brukaren sätts i fokus och dennes förmågor och resurser tas tillvara. I verksamheterna ska dagen utformas så att den stärker brukarens fysiska och psykiska välbefinnande genom att tillvarata brukarens egna initiativ och uppmuntra till samspel med omvärlden. Ett professionellt bemötande ska vara utgångspunkt i mötet med brukaren. Utföraren ska i det dagliga arbetet utgå från vuxenförvaltningens verksamhetsidé; Med tanke och känsla skapar vi förutsättningar för en meningsfull och trygg tillvaro för individens bästa Ledningen Utföraren ska ansvara för att kompetent arbetsledning finns tillgänglig för verksamheten. Alla med chefsbefattning ska ha relevant högskoleutbildning, eller annan utbildning som bedöms tillräcklig, samt erforderlig kompetens Verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), hälso- och sjukvård Utföraren svarar för att det finns verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Verksamhetschef ska säkerställa att den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Se dokumentet Ansvarsfördelning nämnd verksamhetschef MAS där ansvarsfördelning mellan nämnd, verksamhetschef samt MAS redovisas. 4

9 7.4. Vård och sociala tjänster Vård och sociala tjänster ska ges utifrån ett socialt synsätt där den enskilde sätts i fokus och dennes förmågor och resurser tas tillvara. Brukaren ska ha delaktighet och inflytande över sin person och vardag. Brukarens självständighet och hälsa ska främjas genom ett förebyggande, habiliterande och rehabiliterande synsätt. Alla brukare ska erbjudas en kontaktpersonal (ej pers ass, trygghetslarm, tillfälliga insatser). Kontaktpersonalens uppgift är att främja brukarens delaktighet och ha ett särskilt ansvar att bidra till trygghet och kontinuitet för brukaren Kommunal hälso- och sjukvård Utföraren ska erbjuda hälso- och sjukvård av god kvalitet och omfatta såväl förebyggande hälsovård som sjukvårdsinsatser till de personer som bor i särskilda boendeformer och till de som vistas i utförarens dagverksamheter. Utföraren ska också erbjuda hemsjukvård och hembesök till befolkningen över 18 år i eget ordinärt boende som har bedömts behöva hälso- och sjukvårdsinsatser och som av olika skäl har svårt att förflytta sig till en öppenvårdsmottagning. Den hälso- och sjukvård som omfattas är insatser enligt HSL 18 på primärvårdsnivå och som utförs av sjuksköterska samt rehabilitering och habilitering som utförs av arbetsterapeut och sjukgymnast. Utföraren ska följa överenskommelser med Landstinget Sörmland när det gäller läkemedelhjälpmedel och tandvård. Utföraren ska också följa de delar i berörda vårdprogram som är giltiga för kommunen. Vården ska vara patientfokuserad och erbjudas på lika villkor med respekt för alla människors lika värde och den enskildes värdighet och självbestämmande. För att den enskilde ska kunna leva ett aktivt liv, känna trygghet och uppleva största möjliga hälsa och välbefinnande ska verksamheten arbeta utifrån evidens och kunskapsbaserad erfarenhet och med ett rehabiliterande arbetssätt. Utföraren ansvarar för habilitering, rehabilitering, tekniska hjälpmedel och förbandsartiklar som ordinerats av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt ska tillhandahålla individuellt förskrivna inkontinenshjälpmedel till de som omfattas av den kommunala hälso- och sjukvården. Alla med behov av kommunal hälso- och sjukvård ska ha en utsedd namngiven patientansvarig sjuksköterska. Sjuksköterska ska vara nåbar per telefon dygnet runt. Sjuksköterskan ska ha en inställelsetid på max 30 minuter. Samtliga hälso- och sjukvårdsinsatser för patienten samordnas av patientansvarig sjuksköterska som ansvarar för att kontakter tas med olika professioner. Planering sker i samverkan och delaktighet med patienten och eller dennes företrädare. Dokumentationen ska, utifrån patientens individuella behov, beskriva vårdens planering, genomförande och resultat. Dokumentationen ska utformas så att den bidrar till att trygga patientens säkerhet och ge ett underlag för fortlöpande utvärdering och revidering av omvårdnads- och behandlingsinsatserna (enligt patientdatalagen och av medicinskt ansvarig sjuksköterska fastställd rutin). 5

10 God hygienisk standard ska tillämpas enligt gällande rutin. All läkemedelshantering ska följa en aktuell läkemedelsinstruktion som är framarbetad av enheten och fastställd av medicinskt ansvarig sjuksköterska. Kvalitetsgranskningar av läkemedelshantering sker av Apoteket Farmaci enligt avtal. Vid granskning ska enhetschef och sjuksköterska närvara. Avvikelser ska registreras, analyseras, åtgärdas, följas upp och återkopplas enligt gällande rutin. För att främja ett hälsoinriktat arbetssätt ska riskanalyser erbjudas samtliga brukare/patienter inom den kommunala hälso- och sjukvården enligt upprättade rutiner med registrering bl a i de nationella registren. Riskanalyser ska utföras inom områdena: nutrition, trycksår, fallprevention, hygien och vårdrelaterade infektioner. Fallprevention ska följa det länsgemensamma vårdprogrammet I alla fall. Detta gäller även för personer under 65 år. Brukaren ska vid inflytt på särskilt boende och därefter minst en gång per år erbjudas bedömning av nutritionsstatus, vikt och BMI. Behovet styr insats. Hälso- och sjukvårdsinsatser ska utföras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller av omvårdnadspersonal på delegation eller efter instruktion. Sjuksköterska ska handleda och ge instruktioner till omvårdnadspersonal i utförarverksamheten för utförande av hälso- och sjukvård. Arbetsterapeut och sjukgymnast ska handleda och ge instruktion till omvårdnadspersonal för utförande av habiliterings- och rehabiliteringsinsatser samt handhavande av tekniska hjälpmedel. Arbetsterapeut och sjugymnast ansvarar för förskrivning av hjälpmedel i hemmet och höftskyddsbyxor för personer med hemsjukvård. Sjuksköterska/distriktssköterska ansvarar för förskrivning av inkontinenshjälpmedel. Den enskilde ska tillförsäkras värdighet och trygghet vid vård i livets slutskede. Vård i livets absoluta slutskede ska präglas av medmänsklighet, omvårdnad, smärt- och ångestlindring. Brytpunktssamtal ska ges när legitimerad personal anser det lämpligt. En kontinuerlig information ska ges till den döende och/eller närstående, om så önskas. Efter bedömning av ansvarig läkare och sjuksköterska upprättas en vårdplan för vård i livets absoluta slutskede där behovet av omvårdnadsinsatser anges. Dessa ges som täta punktinsatser. Registrering ska ske i det nationella kvalitetsregistret Palliativa registret. Nödvändig tandvård inkluderande tandvårdsintyg och årlig munhälsobedömning ska erbjudas av patientansvarig sjuksköterska enligt Tandvårdslagen 8a. Utföraren ansvarar för att personal finns tillgänglig då individuell instruktion ges till den enskilde Kost Mat är en av grundförutsättningarna för hälsa och välbefinnande. Måltiden skapar flera värden för den enskilde som har betydelse för livskvaliteten. Närings- och energitillförsel, social samvaro och sinnesstimulans är exempel på några sådana värden. 6

11 De verksamheter som hanterar och serverar mat ska följa Livsmedelsverkets gällande rekommendationer om mat och näring för äldre och personer med funktionsnedsättning. Egenkontroll ska finnas som visar att livsmedelslagens krav på tider och temperaturer för varmhållning, egenkontroll och hygieniska föreskrifter uppfylls Dokumentation och förvaring av handlingar Utföraren ansvarar för att dokumentation sker i enlighet med socialtjänstlagen och patientdatalagen. Här erinras särskilt om utförarens skyldighet att dokumentera faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Syftet med dokumentation är att säkerställa den enskildes rätt till en god och säker service, stöd, vård och omsorg, samt personalens rättssäkerhet vid händelse av internkoll, oenighet mm. Dokumentationen ska, utifrån den enskildes behov, beskriva insatsernas planering, genomförande och resultat. Dokumentationen ska utformas så att den bidrar till att trygga den enskildes säkerhet och ge ett underlag för fortlöpande utvärdering, revidering och planering av insatserna Genomförandeplan Utföraren ska ansvara för att en genomförandeplan (SoL och LSS) och/eller vårdplan (HSL) upprättas för varje brukare utifrån dennes beslut. I planen ska det framgå hur den enskildes behov av insatser och önskemål konkret ska tillgodoses. Brukaren eller dennes företrädare ska göras delaktiga i planens upprättande. Genomförandeplanen ska prägla det dagliga arbetet med den enskilde, vara aktuell och följas upp minst 2 gånger per år Vårdplan Vårdplanen ska om möjligt utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående och tas i regel fram med den enskildes samtycke. Den ska innehålla mål för planerade insatser/åtgärder utifrån den enskildes behov. Vårdplanen kan beskriva insatser/åtgärder inom ett verksamhetsområde eller samordnade insatser/åtgärder mellan flera verksamhetsområden. Vårdplanen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid uppföljning och utvärdering Individuella planer dokumenteras i patientjournalen (i enlighet med patientdatalagen). Dokumentation om den enskilde brukaren ska förvaras i enlighet med gällande lagstiftning, intentionerna i arkivlagen och vuxennämndens dokumenthanteringsplan Sekretess Utföraren ska svara för att all personal som är verksam inom vuxenförvaltningens utförarverksamhet har kunskaper om sekretesslagstiftningen samt 2 kap 8 Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Utföraren ansvarar för att frivilligaktörer avger ett tystnadslöfte. 7

12 7.9. Misstanke om brott Utföraren ansvarar för att all personal har kännedom om regelverket kring muta. Misstanke om brott mot brukaren där personal eventuellt är inblandad ska omedelbart anmälas till polisen samt rapporteras till förvaltningens personalenhet. Utföraren ska vidtaga de åtgärder som krävs Avgifter och privata medel Uppdragsfunktionen debiterar och tar in avgift från den enskilde för vård, omsorg och mat enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. Den enskilde betalar själv sin egen hyra/boavgift. Utföraren får inte ta ut avgift av den enskilde för åtaganden och skyldigheter som omfattas av överenskommelsen. Personalen ska i så liten omfattning som möjligt hantera den enskildes medel, när så sker ska rutiner för kontanthantering och god redovisningssed följas Nyckelhantering Utföraren ska ha rutiner för nyckelhantering samt ansvara för att nycklar förvaras på ett betryggande sätt. Utföraren ska bekosta byte av lås om nycklar kommer bort när utföraren har övertagit ansvaret för brukarens nycklar Lokaler och inventarier Utföraren ansvarar för att tillhandahålla lokaler och inventarier och att dessa vårdas väl. Utföraren ska ha en effektiv lokalanvändning och planering Transporter Utföraren ansvarar för att personalen har tillgång till de transportmedel som behövs för att utföra uppdraget Tolk Utföraren ska vid behov anlita och bekosta tolk med undantag för den tolktjänst som landstinget har ansvar för Verksamhetsövergång Vid politiska beslut om verksamhetsövergång till annan utförare eller annan förändring, ska utföraren medverka till att övergången sker utan olägenheter för kommunen och brukarna. Utföraren är skyldig att utan kostnad, efter anmodan, tillställa uppdragsfunktionen de uppgifter som behövs vid en eventuell övergång till annan utförare eller annan förändring Miljö Utföraren ska arbeta med miljö enligt gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner. 8

13 8. Information, samverkan, insyn och tillsyn 8.1. Information och synpunktshantering Utföraren ska aktivt verka för att den enskilde, dennes närstående eller annan person ges möjlighet att anmäla synpunkter och klagomål på verksamheten eller begära rättelse för något som man anser vara fel. Gäller anmälan något som behöver åtgärdas akut ska det göras omgående. Utföraren ansvarar för att den enskilde, anhöriga och företrädare ges information om verksamheten på en övergripande nivå. Vid förändringar av öppettider och annat som är av vikt ska utföraren se till att denna information når berörda. Utföraren ansvarar för att det finns aktuella beskrivningar och kontaktuppgifter på eskilstuna.se. Den enskilde ska alltid veta vart man vänder sig med synpunkter och klagomål. Eskilstuna kommuns broschyr och blankett om synpunktshantering, patientnämndens broschyr, information om vart man vänder sig om man utsätts för felaktig eller kränkande behandling eller i övrigt har synpunkter på insatser eller verksamhet ska finnas tillgänglig och synlig ute i verksamheten Samverkan Utföraren ansvarar för att nödvändig samverkan och samarbete sker på olika organisatoriska nivåer såväl internt som externt för att säkerställa en god vård och omsorg. För att nå brukarens individuella mål ska samverkan och samarbete ske med såväl professionella som andra aktörer som finns i brukarens nätverk Parternas samverkan Parterna, utföraren och uppdragsfunktionen, ska ha ett ömsesidigt utbyte av information, kunskap och erfarenhet. Parterna ska ömsesidigt informera om väsentliga förändringar som påverkar verksamhet och förutsättningar för verksamheten Insyn i utförarens verksamhet Uppdragsfunktionen äger rätt att kontrollera och följa upp verksamheten. Uppdragsfunktionen ska för detta ändamål få tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs med undantag av brukarens egna boende. Uppdragsfunktionen ska också få tillgång till uppgifter om verksamheten som är nödvändiga Tillsyn och kostnadsansvar Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket har tillsyn över verksamheten. Utföraren ska ställa begärd dokumentation, lokaler och personal till förfogande. Utföraren ska svara för de åtgärder som kan komma att krävas på grund av påpekanden från tillsynsmyndigheterna. Uppdragsfunktionen ska informeras och vid behov utarbetas en gemensam åtgärdsplan där kostnadsansvar anges. Medicinskt ansvarig sjuksköterska utövar tillsyn över hälso- och sjukvården. Utföraren ska ställa begärd dokumentation, lokaler och personal till förfogande. 9

14 Utföraren ska på eget ansvar och på egen bekostnad svara för de åtgärder som kan komma att krävas på grund av påpekanden från medicinskt ansvarig sjuksköterska. 9. Personal 9.1. Arbetsgivaransvar Utföraren ska för medarbetare och chefer inom utförarverksamhetens ansvarsområde. fullgöra arbetsgivaransvaret i enlighet med Eskilstuna kommuns politikdokument för personalpolitik och utifrån den delegation som givits från vuxennämnden. Utföraren har som arbetsgivare ansvar att följa gällande lagar, avtal, föreskrifter och Eskilstuna kommuns riktlinjer och rutiner inom personalområdet. Utförarverksamheten har i arbetsgivaransvaret direktansvar gentemot förvaltningschef Bemanning Utföraren ska ha den bemanning som erfordras Rekrytering och kompetens Utföraren ansvarar för att personalen har adekvat grundutbildning eller motsvarande dokumenterade kunskaper samt erforderlig kompetens för verksamheten. Personalen ska behärska svenska språket på ett sådant sätt att han/hon kan kommunicera med brukaren, dennes närstående och övrig personal samt förstå instruktioner kopplade till verksamheten. Det innebär även tillräckliga språkkunskaper för att kunna fullgöra dokumentationsskyldigheten. Vid varje rekrytering är det viktigt att sträva mot en personalsammansättning som främjar mångfald i vid bemärkelse. Vid rekrytering till chefsbefattningar ska det krävas relevant högskoleutbildning eller annan utbildning som bedöms tillräcklig. Utföraren ska utarbeta och följa introduktionsprogram för nyanställda. Utföraren ansvarar för att regelbundna tillfällen skapas för lärande och reflektion kring etik och bemötandefrågor för all personal. Utförarens ansvarar för att all personal får kontinuerlig kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov sett ur ett brukarperspektiv. Detta ska speglas i personalens kompetensutvecklingsplaner Arbetstekniska hjälpmedel Utföraren ska bekosta och ansvara för att personalen har de arbetstekniska hjälpmedel som behövs för att utföra arbetsuppgiften på ett säkert sätt. Med arbetstekniska hjälpmedel avses sådana hjälpmedel som de anställda behöver för att förebygga arbetsskador Studerande och praktikanter Utföraren ska regelbundet ta emot studenter/praktikanter på gymnasie- och högskolenivå utifrån dialog, samtal/avtal med Mälardalens högskola och andra utbildningsaktörer. 10

15 10. Uppföljning och utvärdering Utföraren ska bidra och medverka vid uppdragsfunktionens uppföljning dels av denna överenskommelse dels individuell uppföljning som utförs av handläggare från vuxenförvaltningen Område Myndighet. Uppdragsfunktionen kommer att göra uppföljningar för att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt denna överenskommelse och uppdragsbeskrivningarna. Uppföljning kan ske olika sätt; bland annat enkät, intervjuer och fokusgrupper, granskning genom besök i verksamheten och kontroll av dokumentation. Resultaten av uppföljningarna delges förvaltningschef och offentliggörs genom presentation på eskilstuna.se och/eller som nämndärende. Utföraren ansvarar för att ta fram en åtgärdsplan på de eventuella brister som framkommit vid uppföljningen och att åtgärda dessa. Utföraren ska fortlöpande följa upp resultat av utförda insatser inom vård- och omsorgsverksamhet både på individnivå och på organisationsnivå samt ge uppdragsfunktionen möjlighet att ta del av utförarens uppföljning. Egenkontrollen är en del av denna uppföljning. Utföraren ska medverka i de brukarundersökningar och andra uppföljningar som vuxenförvaltningen initierar eller av annan anmodas att delta i. 11. Ekonomi Ersättning Under 2011 kommer delar av verksamheten att få ersättning genom anslag och andra delar genom behovsrelaterad ersättning. Ett gemensamt arbete med att utarbeta ersättningsmodeller som utgår från brukarens behov pågår Statsbidrag Uppdragsfunktionen ansöker på vuxennämndens uppdrag om riktade statsbidrag till exempel stimulansmedel och ansvarar för dessa Utskrivningsklara Brukare som vistats på sjukhus ska kunna återvända hem enligt gällande regler, under förutsättning att sjukhuset bedömt brukaren vara utskrivningsklar. Utföraren ska medverka till att kostnader för betalningsansvar är så låga om möjligt utan att brukaren far illa. Utföraren ansvarar från den 1 januari 2011 för betalningsansvaret Skadeståndsansvar Om personal åsamkar brukaren skada eller brukarens egendom skada svarar utföraren för eventuellt skadestånd och ersättning. 11

16 12. Övrigt Överlåtelse av delar av denna överenskommelse Hela eller delar av denna överenskommelse får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan uppdragsfunktionens skriftliga medgivande. Detta gäller även eventuella underleverantörer. Utföraren ansvarar för köp av externa placeringar när utföraren inte kan verkställa beviljade beslut Krav på eventuella underleverantörer Utföraren ansvarar för att eventuella underleverantörer innehar F-skattebevis. Utföraren ansvarar för att förändringar beträffande utförarens eller underentreprenörens F-skatt meddelas uppdragsfunktionen Tvist Om en part inte uppfyller sin del i överenskommelsen ska frågan lyftas till förvaltningschef. Eventuell tvist hanteras av förvaltningschef. 12

17 13. Rätt till hjälp i hemmet, personer under 65 år Enligt 4 kap 1 socialtjänstlagen (SOL) har enskild på grund av sjukdom, fysiska, psykiska eller sociala skäl rätt till hjälp och stöd i den dagliga livsföringen, om individens behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Genom biståndet ska den enskilde tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Valet av insatser sker mot bakgrund av individens totala livssituation. Målgrupp för detta uppdrag är personer under 65 år och som bor i eget ordinärt boende och som behöver hjälp i den dagliga livsföringen eller hälso- och sjukvårdsinsatser. Område myndighet, uppdragsfunktionen, vuxenförvaltningen, beslutar om bistånd för personer under 65 år enligt 4 kap 1 SOL. Efter ansökan från enskild utreder biståndshandläggaren personens individuella behov och eventuella rätt till stöd i hemmet. I den enskildes beslut från biståndshandläggare ska framgå vad som beviljats och vilka individuella mål som ska eftersträvas. Uppdragsfunktionen debiterar den enskilde en avgift för omvårdnad, mat och hälsooch sjukvård enligt särskild taxa som är fastställd av kommunfullmäktige Nya uppdrag överlämnas av biståndshandläggare till utföraren genom vårddokumentationssystemet enligt rutin. Insatser i hemsjukvård ordineras av sjukhusvården, hälsovalsansluten vårdcentral eller kommunal hälso- och sjukvård och utförs inom ramen för utförarens hemsjukvårdsuppdrag. Hemtjänsten ska rapportera till berörda avgiftshandläggare på Område Myndighet när utförandet av brukarens beviljade insatser påverkas av olika anledningar (till exempel tidpunkten för insats, byten, sjukhusvistelse eller annan frånvaro). Detta ska ske snarast för att säkerställa att den enskilde inte drabbas av felaktig debitering. 14. Uppdraget Utföraren ska verkställa de beslut om bistånd om stöd i hemmet som vuxenförvaltningens biståndshandläggare beslutat och överlämnat för verkställighet. Utföraren ska utföra hälso- och sjukvård i hemmet, hos personer över 18 år som ordinerats av vårdgivare och till personer som inte kan ta sig till en vårdcentral. Hälso- och sjukvården ska utföras av legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast eller av omvårdnadspersonal med delegation. Uppdraget inkluderar habilitering och rehabilitering på primärvårdsnivå samt förskrivning av hjälpmedel i hemmet mm. Åtagandet enligt denna uppdragsbeskrivning gäller dygnet runt årets alla dagar och omfattar: Hemtjänst Trygghetslarm Hälso- och sjukvård i hemmet hemsjukvård (ordinerad eller delegerad). De paramedicinska insatserna utförs dagtid måndag fredag. Annan hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå för den enskilde inte kan ta sig till vårdcentralen 13

18 15. Verksamhetens mål och kvalitetskrav Övergripande mål Socialt stöd, service, vård och omsorg ska ges utifrån ett socialt synsätt där den enskilde sätts i fokus och dennes förmågor och resurser tas tillvara. I verksamheten ska dagen utformas så att den stärker brukarens fysiska och psykiska välbefinnande genom att tillvarata hans/hennes egna initiativ och uppmuntra till samspel med omvärlden. Verksamheten ska inriktas på att den enskilde får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Den enskilde ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Hälso- och sjukvården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskildes värdighet. Den som har det största behovet ska ges företräde. Insatser i ordinärt boende syftar till att aktivt stödja och hjälpa den enskilde att leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Det innebär att personer i så stor utsträckning som möjligt och efter förmåga, ska delta i utförandet av beslutade insatser med målet att behålla, förbättra eller återskapa funktioner. Omsorg, vård och service ska anpassas efter den enskildes behov och förutsättningar och bidra till den enskildes möjligheter att bo kvar i sin ordinarie bostad. Utföraren ska bidra till att brukare snarast kan återkomma hem efter en sjukhusvistelse och utföraren ska aktivt bidra till att kommunens betalningsansvar gentemot landstingets slutenvård är låg. Nödvändiga individuella hjälpmedel ska vara på plats vid hemgång Kvalitetskrav 1. Stöd, vård, omsorg och service ska vara personcentrerad och av god kvalitet och bygga på den enskildes självbestämmande, värdighet, integritet och trygghet och präglas av kontinuitet och flexibilitet. 2. Den enskilde ska mötas med respekt och utförarens agerande ska bidra till den enskildes upplevelse av trygghet. 3. Hälso- och sjukvården i hemmet ska vara av god kvalitet och med en god hygienisk standard och tillgodose den enskildes behov av trygghet i vård och behandling 4. Hälso- och sjukvården ska vara tillgänglig och prioriteras efter behov 5. Hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för individens självbestämmande och integritet 6. Hälso- och sjukvården ska främja goda kontakter mellan den enskilde och hälso- och sjukvårdspersonalen 7. Hälso- och sjukvården ska tillgodose den enskildes behov av kontinuitet och säkerhet i vården 14

19 8. Insatserna ska utföras på ett för brukaren likartat sätt, oavsett vem som utför uppdraget. 9. Den enskilde ska tillförsäkras värdighet och trygghet vid vård i livets slutskede. 10. Utföraren ska aktivt bidra till att öka den enskildes självständighet, bryta isolering och bidra till att den enskilde återfår och vidmakthåller sina funktioner och förmågor när så är möjligt och önskvärt. 11. Utföraren ska se till att arbetet präglas av ett rehabiliterande och pedagogiskt förhållningssätt med syfte att uppnå ett lärande hos brukaren som kan leda till situationsanpassade förändringar, när det är möjligt 12. Personer med demenssjukdom ska stödjas så att självkänsla och egenvärde behålls. Alla insatser ska ske utifrån aktuell bemötandeplan. 13. En empatisk relation till anhöriga och brukarens ev. företrädare ska eftersträvas och de ska ges möjlighet till delaktighet i vården och omsorgen om den enskilde så önskar 14. För att säkra den enskildes och eventuellt anhörigas delaktighet och trygghet ska den enskilde erbjudas en namngiven kontaktpersonal. 15. Utföraren ansvarar för att upprätta en individuell genomförandeplan tillsammans med den enskilde. Genomförandeplanen ska vara påbörjad inom en vecka efter första besöket och vara upprättad inom fyra veckor. 16. Vårdplan ska upprättas för ordinerade hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. 17. Brådskande ärenden ska verkställas inom 24 timmar. Vid brådskande ärenden då personen inte är känd sen tidigare räcker det att personuppgifter finns och en kort beskrivning av vad som hänt. Skriftligt uppdrag ska alltid finnas. Konkret beskrivning av uppdraget kan saknas i det inledande skedet och insatsen kan till exempel handla om täta tillsynsbesök. Mat och personlig omvårdnad ska prioriteras vid akuta situationer. Handläggaren ska utreda behov av framtida insatser inom två vardagar och lämna ett fullständigt uppdrag. 18. Omvårdnadsinsatser upp till tre gånger dagligen ska verkställas inom två vardagar. Mer omfattande omvårdnadsinsatser som kräver fyra besök eller mer per dag eller dubbelbemanning ska verkställas inom fem vardagar efter överlämnat uppdrag. 19. Serviceinsatser som inte är brådskande ska påbörjas inom 14 dagar efter överlämnat uppdrag. Inköp och apoteksärenden kan vara brådskande och ska i så fall framgå av uppdraget och kan behöva verkställas samma dag. 20. Hemtjänsten ska vid nya uppdrag, som inte är brådskande, inom 3 vardagar ta telefonkontakt med den enskilde för att bestämma tid för ett första möte. 21. Verkställighetsdatum ska registreras enligt rutin. 22. Utföraren ska verkställa plötsliga och tillfälliga behov för personer som redan har ett pågående uppdrag (insats), upp till 14 dagar utan kompletterande 15

20 uppdrag. Biståndshandläggaren ska snarast kontaktas för uppföljning och ev. omprövning av beslutet. 23. Sociala avvikelser och avvikelser inom hälso- och sjukvård ska rapporteras och hanteras enligt rutin. 24. Vid ändrat behov hos den enskilde ska biståndshandläggaren få vetskap om detta utan dröjsmål för att kunna göra uppföljning och ev. omprövning av beslutet. 25. All personal ska bära presentationskort med foto och namn som styrker att de är anställda av Eskilstuna kommun. 26. Den enskilde och närstående ska kunna nå hemtjänstpersonal på telefon/telefonsvarare mellan kl 07 och 21. Telefonsvararen ska lyssnas av regelbundet. 27. Den enskilde och anhöriga ska kunna nå den kommunala hemsjukvården på vardagar på telefontider som är aviserade och kända. Telefonsvarare ska lyssnas av dagligen. 28. Mottagande av ärende: Utföraren ska vid minst två tillfällen per vardag, kl 8 och kl 14.30, bevaka meddelandefunktionen i Tekla, för att ta emot nya eller ändrade individuppdrag. 16. Verksamhet och innehåll Verksamheten hemtjänst för personer under 65 år omfattar Eskilstuna kommuns geografiska gräns exklusive Torshälla stads kommundel och stadsdelen Snopptorp. Utföraren ska utföra hemsjukvård i hela Eskilstuna kommun för personer över 18 år, både planerade hembesök och besök vid oförutsedda behov ska utföras. Insatserna utförs av vård- och omsorgspersonal som punktinsatser och sker inom ramen för individuppdraget och genomförandeplanen samt delegerad hälso- och sjukvårdsinsats. Det innebär att personal inte kan stationeras hos enskild brukare. Men täta insatser kan förekomma. I åtagandet ingår följande verksamhetsdelar: Stöd i hemmet Utföraren ska ge individuellt utformad hjälp i form av stöd- och serviceinsats och personlig omvårdnad. Insatserna ges i den enskildes hem, eller i dess närhet, i enlighet med gällande individuppdrag och genomförandeplan Social verksamhet Utföraren ska bidra till att skapa meningsfullhet i vardagen för den enskilde och medverka till att den enskilde aktivt kan delta i samhällslivet. Samarbete med frivilliga aktörer ska eftersträvas. 16

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-11

Kommunstyrelsen 2015-02-11 Kommunstyrelsen 2015-02-11 KOMMUNSTYRELSEN Mandattid: 2015-01-01-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Åsa Karlsson (S) Rolf Berg (S) Maria Sundell (S) Jenny Jansson (S) 1:e vice ordförande Karl-Anders Andersson

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder

När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder När olika lagar möts i kommunernas vård och omsorg om äldre och personer med funktionshinder Sammanfattande rapport från konferenser anordnade av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Läs mer

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre

Ställa krav på kvalitet och följa upp. en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Ställa krav på kvalitet och följa upp en vägledning för upphandling av vård och omsorg för äldre Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Skapa trygghet utan tvång

Skapa trygghet utan tvång Skapa trygghet utan tvång Rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas (Regeringsuppdrag S2013/4269/SAM, S2013/9047/SAM, delvis) Du får gärna citera

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag enligt LOV Med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård Gällande från och med 1 januari 2015 Västra Götalandsregionen Regionens Hus

Läs mer

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem DATUM 2015-03-16 Förord På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Kvalitetskrav för vård, stöd och service till personer med psykisk sjukdom

Kvalitetskrav för vård, stöd och service till personer med psykisk sjukdom Kvalitetskrav för vård, stöd och service till personer med psykisk sjukdom INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 5 INLEDNING... 6 TILLGÄNGLIGHET AV VÅRD, STÖD OCH SERVICE... 8 BEMÖTANDE... 10 DELAKTIGHET... 13

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01 Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01 Postadress: Box 13, 264 21 Klippan. Besöksadress: Storgatan 33,

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?

Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Vem ska bestämma vad i hemtjänsten? Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:2 ISSN 1401-5129 FÖRORD Rapporten, Vem ska bestämma vad i hemtjänsten, handlar om olika aspekter

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer