EXAMENSARBETE. Kommuner och konsten att verka på Facebook. Emmelie Rova. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Kommuner och konsten att verka på Facebook. Emmelie Rova. Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap"

Transkript

1 EXAMENSARBETE Kommuner och konsten att verka på Facebook Emmelie Rova Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

2 Kommuner och konsten att verka på Facebook Emmelie Rova VT 2012 Handledare Christer Gardelli Rättsvetenskap kandidat

3 Förord I november 2011 började jag söka efter lämpliga ämnen till mitt examensarbete inom rättsvetenskap. Sökningen begränsade jag utifrån de kurser som jag läst vid LTU och de ämnen som intresserade mig, i första hand offentligrätt. Jag fick snabbt kontakt med Sirpa Jacobsson vid Luleå kommuns personalkontor som bjöd in mig till ett möte där vi spånade på ämnesförslag över en kopp kaffe. Sirpa slussade mig vidare till Andreas, som varit min kontakt hos kommunen under min arbetsgång. Arbetet skrevs under den senare delen av vårterminen 2012 i ett till största del snötäckt Luleå. Jag vill tacka Sirpa och Andreas på Luleå kommun för deras behjälpliga bemötande under mitt författande. Deras snabba och välformulerade svar var till stor hjälp för mig i mitt arbete. Jag vill också tacka min handledare Christer Gardelli för all hjälp med de juridiska resonemangen och avvägningarna i mitt arbete, det är alltid bra att ha ett bollplank att pröva sina idéer mot. Slutligen vill jag tacka Facebook för att de främjar globala kontakter och gör världen mer öppen.

4 Sammanfattning I detta arbete undersöks vilka juridiska konsekvenser som uppstår då kommuner använder sig av det sociala nätverket Facebook. Arbetet är riktat ur ett kommunalrättsligt perspektiv med syftet att komplettera de riktlinjer som för närvarande finns på ämnet. Arbetet ställer Facebooks funktioner mot lagstiftning som berör offentlighet och sekretess, grundläggande rättsprinciper och den kommunala kompetensen. Slutligen exemplifieras ämnesområdet genom en fallstudie av Luleå kommun, som använder Facebook för att kommunicera med allmänheten. Slutsatser som dras i arbetet är bl.a. att Facebook är lagenligt för kommuner att använda, men bör administreras noggrant för att inte riskera enskilda personers integritet och kommunernas bild utåt. Meddelanden som inkommer till enskilda tjänstemän och till kommunerna på Facebook blir allmänna handlingar. Även tillämpligheten av Lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor diskuteras.

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Avgränsning Metod Disposition En inblick hos kommunerna Kommunbegreppet Kommunala organ Facebook Facebook Pages Funktioner Det kommunala regelverket Offentlighetsprincipen Likhetsprincipen Handlingsfriheten Bestämmelserna om allmän handling Handlingsbegreppet Handlingars allmänhet Förvaringsrekvisitet Rekvisitet "inkommen" Rekvisitet "upprättad" Övriga undantag Offentlighet eller sekretess Diarieföring av allmänna handlingar Den kommunala kompetensen Allmänintresset Lokaliseringsprincipen Restkompetensen Likställighetsprincipen Förbud mot understöd åt enskilda företag Förvaltningslagen BBSL Tillämpning Begreppet "tillhandahållare" Virus och säkra källor Fallstudie: Luleå kommun på Facebook Beskrivning av Luleå kommuns Facebook-sida Intervju Vad kan Luleå kommun förbättra? Vad kan andra kommuner lära sig av Luleå kommun? Slutdiskussion Källförteckning...27

6 Förkortningar ADB Upptagningar ur automatiserad behandling BBSL Lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor FL Förvaltningslagen (1986:223) OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) KL Kommunallagen (1991:900) Prop. Proposition RF Regeringsformen (1974:152) RÅ Regeringsrättens årsbok TF Tryckfrihetsförordningen (1949:105) PUL Personuppgiftslagen (1998:204)

7 1. Inledning Sociala medier, såsom Facebook, är ett relativt nytt fenomen, ofta med syftet att göra världen mer öppen och tillgänglig för alla. Den digitala världen utvecklas i högt tempo och användandet ökar hela tiden. Idag är ca 4,5 miljoner svenskar medlemmar på Facebook. 1 Ungefär 3,1 miljoner av dessa loggar in på sina konton dagligen. 2 Idag kan därmed halva Sveriges befolkning nås genom en enkel knapptryckning. Detta leder till oändliga möjligheter att kommunicera och informera om viktiga händelser i mycket större utsträckning än någonsin tidigare. Detta är självklart någonting som är intressant för många, inte minst för svenska kommuner som vill marknadsföra sig, informera och kommunicera med allmänheten. Samtidigt som kommuner är självstyrande ska de utgå ifrån vissa rättsgrundsatser för att upprätthålla det svenska rättssamhället. Därför kan juridiska problem uppstå eftersom kommuner har vissa regelverk att förhålla sig till. Kommuner ska bland annat ta hänsyn till handlingsfriheten, vilken är en grundlagsskyddad princip som syftar till att säkerställa enskildas rätt till insyn i maktens korridorer. Det finns bestämmelser för hur allmänna handlingar ska registreras och huruvida de ska vara offentliga eller sekretessbelagda, vilket kompliceras då inlägg på Facebook publiceras utan förhandsgranskning. Rättsläget för hur kommuner ska ansvara för det som skrivs på deras Facebook-sida är oklart, vilket lämnar fritt fram för egna spekulationer om framtida rättstillämpning. 1 Se Länk nr 1 2 A. st. 1

8 1.1 Syfte Syftet med arbetet är att belysa eventuella problemområden som uppstår i och med kommuners användning av Facebook. Eftersom de riktlinjer som finns idag är allmänt hållna och riktade mot myndigheter syftar arbetet till att komplettera dessa allmänna riktlinjer med några mer specifika synpunkter för just Facebook genom ett kommunalrättsligt perspektiv. Arbetet syftar också till att ge en inblick i hur användandet av Facebook redan ser ut idag. 1.2 Avgränsning Arbetet behandlar svensk lagstiftning och normgivning. Arbetet omfattar bara det sociala mediet Facebook och kommuners användning av det. Eftersom arbetet syftar till att komplettera de allmänna riktlinjerna kommer dessa bara nämnas översiktligt och arbetet koncentreras på frågeställningar som inte tas upp i riktlinjerna. 1.3 Metod I arbetet utreds rättsläget genom klassisk juridisk metod, d.v.s. studier av lagtext, rättsfall, förarbeten och doktrin. Arbetets tyngdpunkt ligger på relevant lagtext. Av naturliga skäl refereras till en hel del Internetkällor då det är nödvändigt, dock med viss restriktivitet. Osäkra källor på Internet är ett problem och ett risktagande som tyvärr är ett nödvändigt ont i detta arbete, eftersom det mesta fakta om Facebook bara finns på Internet. För att få en praktisk inblick i hur användandet ser behandlar arbetet även en fallstudie av Luleå kommun, som redan finns på Facebook. 1.4 Disposition Först presenteras Facebook och dess funktioner, samt en inblick hos de kommunala organ som studien omfattar. Sedan presenteras relevant lagstiftning som löpande ställs mot Facebooks funktioner. Avsnitten har en disposition där de först presenterar lagstiftningen, för att sedan formulera ett problem som sist i varje avsnitt besvaras. Uppkomna frågor besvaras löpande och diskuteras i en slutdiskussion. Slutligen kommer slutsatser och argument berörande kommuners användning av Facebook framställas i en avslutande diskussion. 2

9 2. En inblick hos kommunerna Att Sverige är indelat i kommuner är sedan länge en svensk självklarhet. Föregångarna till dagens kommuner kallas för menigheter och verkade för menighetens angelägenheter inom byn, häradet, landskapet eller socknen års kommunalförordningar lade grunden för det kommunala självstyret och sedan dess har kommunernas tillämpningsområde utvidgats genom löpande lagreformer, bl.a. 1953, 1977 och den nu gällande kommunallagen som stiftades Kommunbegreppet Kommuner är definitionsmässigt geografiskt avgränsade territorium med rätt till självbestämmande enligt RF 1:1 2st. Kommunernas existens är sedan 2010 grundlagsskyddad i RF 1:7. Kommuner har rätt att ta ut kommunalskatt för skötsel av sina angelägenheter enligt RF 14:4. Kommuninvånare blir inte anslutna till sin kommun genom ett frivilligt val, kommunmedlemskap är enligt KL 1:4 obligatoriskt för bl.a. dem som stadigvarande har sin hemvist inom kommunens gränser och träder i kraft ipso jure, d.v.s. så snart någon av rekvisiten för kommunmedlemskap i KL 1:4 är uppfyllda. Kommunerna får förstås inte genom självstyrelsen rätten att "härja fritt", utan står under statlig tillsyn och kontroll, bl.a. genom möjligheten att genomföra laglighetsprövningar av kommuners beslut enligt KL 10 kapitlet. De har även en del ordningsregler och principer att förhålla sig till i sin verksamhet som tas upp i KL 2 kapitlet. Vissa av dessa principer kommer behandlas i avsnitt 4.5. I kommuner finns olika organ som har olika uppgifter och omfattas av olika regelverk. Nedan beskriver jag dessa organ närmare. 2.2 Kommunala organ Det finns olika typer av organ i kommuner som är i olika hög grad politiskt styrande. Till stor del står det kommunerna fritt att själva bestämma vilka organ de vill ha beroende på deras behov, men det finns även obligatoriska organ som kommunerna är skyldiga att upprätthålla. I varje kommun finns kommunfullmäktige som tar de viktiga politiskt styrande besluten i kommunerna vilket framgår av RF 14:1 och KL 3:1. Nämnder är en typ av organ som tillsätts av politiker och har hand om förvaltning och verkställighet av beslut inom kommunerna enligt KL 3:14. Obligatoriska nämnder är exempelvis kommunstyrelsen (KL 3:2). Förvaltningsuppgifter kan även delegeras till och verkställas av kommunala verksamheter och företag. 4 En nämnd kan enligt KL 3:13 även ta förvaltningsbeslut. Nämndverksamheten får till stor del organiseras efter kommunernas behov (KL 3:3), andra organ som kan utses för ärendeberedning och annan administrativ verksamhet är utskott och beredningar. 3 Hela stycket från Bohlin, Kommunalrättens grunder, s. 15 f 4 Bohlin, Kommunalrättens grunder, s. 26 3

10 3. Facebook Facebook är ett världsomspännande socialt nätverk med ca 700 miljoner användare Facebook används till allt ifrån småprat till företagskontakt, marknadsföring och debatter av många olika slag. 6 Facebook startades 4 februari 2004 och har idag syftet att främja globala kontakter och göra världen mer öppen. 7 Facebook spelar en stor roll i människors vardag med sociala kontakter och även i politiska organisationer. Facebook utgjorde en nyckel till kommunikation i den arabiska våren. 8 Den allmänna debatten om Facebook har i Sverige präglats av Facebooks f.d. ägandepolicy av materialet som laddats upp. 9 Även oro för användarnas sekretess har varit en omdiskuterad fråga. 10 De nuvarande sekretessinställningarna på Facebook varierar från total offentlighet där vem som helst kan läsa, till det motsatta, där bara dina vänner kan se av dig utvalt material på din sida. Även ägandepolicyn är numera reducerad till att användare ger Facebook en innehållslicens till materialet som laddas upp. 11 När en organisation gör en Facebook sida så använder man sig av en tjänst som kallas för Facebook Pages. Ett Facebook Pages-konto är en begränsad upplaga av Facebook där vissa funktioner som finns på fysiska personers konton inte är tillgängliga för användning. Ett Facebook Pages-konto kan t.ex. inte gilla någons inlägg eller kommentarer. För att kunna öppna ett Facebook Pages-konto så måste man ha ett konto knutet till en fysisk person. Personen som skapar Facebook Pages-kontot blir vid skapandet automatiskt administratör för sidan. 3.1 Facebook Pages Funktioner Viktigt att komma ihåg är att de sociala medierna utvecklas i hög fart, funktioner uppstår och byts ut på löpande band. Med risk för att mitt arbete snabbt blir obsolet vill jag ändå lista upp funktionerna som finns i skrivande stund eftersom ett arbete utan en sådan beskrivning skulle bli totalt intetsägande för de rättsliga konsekvenserna. För att hitta de rättsliga konsekvenserna för användning av Facebook så krävs att så många realistiska scenarion som möjligt utreds. På ett Facebook Pages-konto kan en administratör: 12 Författa en presentationssida Skriva statusuppdateringar Ladda upp bilder/filmer och skapa album Hålla enkäter Skicka och ta emot privata meddelanden Dela andras aktiviteter Se statistik - användare och interaktioner Skapa evenemang och bjuda in gäster 5 Se Länk nr 2 6 Carlsson, Sociala medier - en lathund s Se Länk nr 3 8 Se Länk nr 4 9 Se Länk nr 5 10 Se Länk nr 6 11 Se Länk nr 7 12 Se Länk nr 8 4

11 Även andra användare än administratörer kan vara aktiva på sidan. De kan: Gilla sidan Länka till sidan i sina inlägg Skicka meddelanden till sidan Svara på enkätfrågor Dela sidans aktiviteter Kommentera sidans aktiviteter Gilla sidans aktiviteter Skriva inlägg i sidans logg Beroende på vilken funktion man använder, utlöses olika funktioner i lagstiftningen. I följande avsnitt kommer jag diskutera hur lagstiftningen aktualiseras av funktionerna. 5

12 4. Det kommunala regelverket Kommunala organs främsta förhållningsregler utgörs av kommunallagen, men de omfattas också av annan offentligrättslig lagstiftning, bl.a. grundlagarna, förvaltningslagen och en del speciallagar. Förvaltningslagen är dock bara tillämplig på förvaltningsärenden, vilket bör poängteras. Riktlinjer för användandet av sociala medier har tagits fram av e-delegationen. Dessa riktlinjer syftar till att stödja myndigheter och kommuner i deras användning av sociala medier. 13 Riktlinjerna ger allmänt hållna rekommendationer för hur verksamhet på sociala medier bör ske. 4.1 Offentlighetsprincipen Offentlighetsprincipen innebär att medborgare och massmedia har rätt till insyn i all offentlig verksamhet. 14 Denna offentlighet begränsas bl.a. till skydd för enskilda personers integritet, till förmån för rikets säkerhet och natur- och djurliv enligt TF 2:2. I RF 2:1 1st 1-2p synliggörs offentligheten, som tillförsäkrar varje medborgares yttrandefrihet och rätt till information. Jag upplever att det finns några problemområden med att använda Facebook med tanke på offentlighetsprincipen. Om en person vill kontakta kommunen via Facebook behöver man ett konto, vilket kan utgöra en viss problematik om det leder till att yttrandefriheten inskränks för icke-användare. En person ska inte behöva känna sig tvingad att behöva ett Facebook-konto för att kommunicera med offentliga organ. Därför är det viktigt att det ska finnas många fler sätt att kontakta kommuner än Facebook, som endast bör vara ett sekundärt kommunikationsmedel. Därmed står det envar fritt att använda Facebook och kontakta kommuner där, eller att kontakta dem på andra sätt. Att Facebook inte bör användas primärt för kommunikation mellan kommuner och omvärlden, åtminstone inte vad gäller ärendehantering, poängteras också i e-delegationens riktlinjer. 15 Offentlighetsprincipen innebär att insynen i det allmänna begränsas till förmån för enskilda personers integritet. Offentlighetsprincipen är dock inte en princip som gäller alla som använder Facebook, utan användare har en uppsjö av olika sekretessalternativ att välja mellan. Kommuners Facebook-sida ska förstås alltid vara offentliga i enlighet med offentlighetsprincipen. 16 Allmänna handlingar som finns på kommunernas Facebook-sida ska finnas tillgängliga även för dem som inte använder Facebook, för att upprätthålla offentlighetsprincipen. Även papperskopior av sådant som finns på Facebook ska lämnas ut vid behov i enlighet med TF 2:12. Meddelanden och annat som inte är direkt synligt på Facebook-sidan ska också lämnas ut enligt TF 2:12, förutsatt att det anses vara allmän handling. 4.2 Likhetsprincipen En annan grundprincip som myndigheter ska förhålla sig till i sin verksamhet är likhetsprincipen, som finns lagstadgad i RF 1:9. Kommuner ska iaktta saklighet och opartiskhet i sin maktutövning samt beakta allas likhet inför lagen. I RF är 1:2 1st 13 E-delegationens riktlinjer s Zetterström, Offentlighet och sekretess s E-delegationens riktlinjer s E-delegationens riktlinjer s. 27 6

13 säkerställs varje människas lika värde, rätt till frihet och värdighet under offentlig maktutövning. Dessa rättigheter ska genomsyra alla kommuners verksamheter. Fallgropen som måste iakttas av alla kommuner som finns på Facebook är att allas lika rätt till insyn upprätthålls, oavsett om man använder sociala medier eller inte. Pensionärer och äldre personer, nämns i vissa sammanhang som "digitalt isolerade", eftersom användningen av Internet i den målgruppen är mycket liten. 17 Pensionärer och andra grupper som inte använder Internet i samma utsträckning som andra måste tillförsäkras likvärdig rätt till information. Att ha kontakt och få information från kommuner får inte heller utvecklas till en klassfråga, där de som har råd att köpa datorer får bättre rätt till insyn än de som inte har råd med en dator. De "digitalt isolerades" rätt till insyn får under inga omständigheter bli lidande genom användningen av de sociala medierna. Därför anser jag att kontakt mellan kommuner och medborgare ske restriktivt på sociala medier, för att inte bli dominerande och utesluta personer som väljer att inte använda dem. 4.3 Handlingsfriheten En aspekt av offentlighetsprincipen är den s.k. handlingsfriheten som fastslås i TF 2:1. En allmän handling kan bedömas bli offentlig eller sekretessbelagd, beroende på vad den innehåller. Huvudregeln är att en allmän handling alltid är offentlig i enlighet med handlingsfriheten i TF 2:1. Undantagen utgörs av sekretesskälen som räknas upp i TF 2:2. Syftet med handlingsfriheten, meddelarfriheten o de andra friheterna på offentlighetsprincipen grundad är att främja ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning enligt TF 2:1. I denna framställning är handlingsfriheten helt klart den mest framträdande delen av offentlighetsprincipen. Handlingsfriheten avser att garantera rättssäkerhet, effektivitet i förvaltningen och effektivitet i folkstyrelsen. 18 Handlingsfriheten i TF 2:1 ger varje medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar. Juridiska personer har i praxis ansetts omfattade av denna rättighet. 19 Även utlänningar har likställts i rätten att ta del av handlingar enligt TF 14:5 2st. Här anser jag att en viktig fråga måste redas ut innan någon vidare bedömning sker; Har Facebook rätt att ta del av allmänna handlingar? Facebook är trots allt ett vinstdrivande privat företag. När en kommun använder Facebook så ger kommunen hemsidan tillgång och innehållslicens till allmänna handlingar genom användarvillkoren. Detta påstående förutsätter förstås att materialet på Facebook-sidan kan anses vara allmänna handlingar vilket jag utreder nedan. Facebook, som är ett utländskt företag, bör rimligtvis kunna ta del av allmänna handlingar, grundat på den praxis som finns där juridiska personer fått göra det. Företaget verkar globalt och dess ursprung bör inte ha någon betydelse för rätten att ta del av och använda allmänna handlingar. En generös tolkning av handlingsfriheten rimmar väl med praxis tolkning av regeln. En allmän handling är rimligtvis allmän för alla, och inte bara för vissa. Efter konstaterandet att Facebook har rätt att ta del av allmänna handlingar kan vi gå vidare i utredningen om materialet på Facebook ska ses som allmänna handlingar. 17 Se länk nr 9 18 Bohlin, Offentlighetsprincipen s RÅ 2003 ref. 83 7

14 4.4 Bestämmelserna om allmän handling Lagstiftningen som förverkligar offentlighetsprincipen och handlingsfriheten är bestämmelserna om allmän handling i andra kapitlet tryckfrihetsförordningen. Denna lagstiftning relaterar till mina frågeställningar eftersom kommuners aktiviteter på sociala nätverk eventuellt kan anses som allmänna handlingar. Lagstiftningens tillämplighet resulterar i ett antal frågor; Kan materialet på de sociala medierna vara allmänna handlingar? Vilka rättigheter till materialet får Facebook? Vilken typ av material omfattas av handlingsoffentligheten? Nedan följer en presentation av lagstiftningen och löpande kommentarer för hur dessa regler ska tillämpas på Facebook Handlingsbegreppet Att definiera vad en handling är kan tyckas simpelt, men så är inte alltid fallet. Definitionen enligt TF 2:3 1st 1m är att en handling ska vara ett medium som innehåller en viss information som ska kunna uppfattas på något sätt, via skrift, ljudupptagning, bild e.dyl. I TF 2:3 ingår även upptagningar ur automatiserad behandling vilket kan anses omfatta materialet på Facebook. Här måste allt material bedömas för sig enligt principerna i TF 2:3. Jag har konstaterat att allt material som finns på Facebook utgör handlingar, eftersom de är uppfattbara med hjälp av en dator och har ett betydelseinnehåll. Ifrån detta konstaterande ser jag dock ett undantag: gilla-markeringar. En gillamarkering är inget meddelande i sig, utan är en knapp som en person trycker på för att markera en aktivitet som personen tycker är intressant, rolig, intresseväckande e.dyl. Mottagaren får sedan ett meddelande om att någon har gillat en viss aktivitet. Om man vill veta vilka som har gillat en specifik aktivitet kan man söka upp aktiviteten och se vilka som gillat den. För informationen av vad en specifik person har gillat söker man på dennes Facebook-sida. Gilla-markeringar sammanställs även som statistik. Som jag uppfattar det finns ett juridiskt dilemma med dessa markeringar; de har inget fastställt betydelseinnehåll. På Facebook är det vanligt att man gillar olika saker av olika anledningar. Markeringarna kan således sägas ha i princip inget, eller åtminstone varierat betydelseinnehåll. Frågan blir därmed, hur strikt kravet på ett egentligt betydelseinnehåll är. Sigurd Heuman skriver i Karnovs lagkommentarer till TF 2:3 att en ADB-upptagning är en sammanställning av uppgifter i ett datamedium med sakligt sammanhang, med hänvisning till prop. 1990/91:60 s. 22. Här ställs alltså krav på ett sakligt och logiskt sammanhang, vilket jag anser att en enskild gilla-markering inte är. Slutsatsen blir därmed att enskilda gilla-markeringar inte kan anses utgöra handlingar. Däremot kan sammanfattande statistik av gilla-markeringar ses som en ADB-upptagning och därmed anses utgöra en handling. Statistiken har det sakliga och logiska sammanhang som saknas hos en enskild markering eftersom statistiken visar i vilken utsträckning medborgare är aktiva på kommunernas sidor. Diskussionen om gilla-markeringarna kan jämföras med ett rättsfall där temporära filer, s.k. cookies har ansetts utgöra allmän handling. 20 Dessa filer innehåller bokstäver och siffror som kan avläsas, och har därmed ett betydelseinnehåll, vilket saknas hos en gilla-markering. Det krävs dock att en rad andra rekvisit är uppfyllda för att handlingarna ska anses som allmänna och omfattas av medborgarnas rätt till insyn. 20 RÅ 1999 ref. 18 8

15 4.4.2 Handlingars allmänhet För att en handling ska bli allmän så krävs det att ett antal rekvisit är uppfyllda, och dessa kan uppfyllas på två olika sätt. Huvudregeln för att handlingar ska anses som allmänna är att de är upprättade enligt TF 2:3, samt att de är inkomna eller expedierade enligt TF 2:6 eller 2:7. Jag ska nedan behandla de olika rekvisiten var för sig Förvaringsrekvisitet För att en handling ska anses upprättad i lagens mening ska den enligt TF 2:3 anses förvarad. En handling kan uppfylla förvaringkravet på olika sätt beroende på vilken typ av handling det är. Om det är en konventionell handling, d.v.s. ett pappersdokument, förvaras handlingen hos kommunen då den fysiskt finns tillgänglig. 21 Då det handlar om upptagningar som nämns i TF 2:3 2st måste andra förhållningsregler användas. Upptagningen måste vara tillgänglig för kommunen med tekniska hjälpmedel som kommunen själv utnyttjar, samt kunna uppfattas på något sätt. När det gäller digital information så förvaras informationen hos kommunen då upptagningen lagras i anslutning till kommunens egen datorutrustning. Handlingen anses även förvarad då kommunen kan ta del av upptagningen via förbindelse till ett annat organ. 22 Även sammanställningar av uppgifter ur upptagningar från ADB-register som finns tillgänglig för kommunen är enligt TF 2:3 2st 2m att anse som förvarad hos en kommun, förutsatt att det befintliga datasystemet klarar att sammanställa ett urval av uppgifter. Detta gäller med en del begränsningar. Sammanställningen ska kunna göras genom rutinåtgärder och inte innehålla personuppgifter som strider mot personuppgiftslagen. 23' Jag kan snabbt konstatera att allt material som jag ansåg vara handlingar även uppfyller kravet på förvaring eftersom kommuner som använder Facebook har tillgång till dem via Facebook. Filer för ADB anses förvarade hos kommunerna så fort de finns tillgängliga för dem genom ett datasystem, som kan tillhandahållas av både privata och offentliga aktörer. 24 E-delegationens synpunkter på förvaringsrekvisitet samstämmer med mina Rekvisitet "inkommen" Att en handling ska anses som allmän då den är inkommen slås fast i TF 2:6 1st. En handling ska anses inkommen då den har anlänt till en kommun eller kommit behörig befattningshavare tillhanda. Den första situationen är simpel: då handlingen fysiskt befinner sig hos kommunen. Den andra situationen behöver förklaras något. Behörig befattningshavare är en tjänsteman som antingen har som uppgift att ta emot handlingar, exempelvis registrator, eller en tjänsteman som handlägger ärendet. Det är tillräckligt att en behörig företrädare mottagit handlingen. 26 Om handlingen registrerats eller diarieförts har ingen betydelse för om den ska anses som inkommen eller inte. 27 Att handlingen är någon tillhanda betyder i sammanhanget att handlingen har överlämnats. Digitala handlingar, som de på Facebook, är inkomna till en kommun då de gjorts 21 Bohlin, Offentlighetsprincipen s Bohlin, Offentlighetsprincipen s Angående personuppgiftslagen TF 2:3 3st 24 Bohlin, Offentlighetsprincipen s E-delegationens riktlinjer s Bohlin, Offentlighetsprincipen s A.st. 9

16 tillgängliga för myndigheten enligt 2:3 2st. Den ska alltså ha gjorts tillgänglig för kommunen av någon annan i sådan form att den kan uppfattas på något sätt. 28 Meddelanden, kommentarer och statistik är exempel på handlingar på Facebook som ska anses som inkomna. Statistik uppdateras löpande och borde anses inkommit på nytt då statistiken ändras Rekvisitet "upprättad" Huvudregeln för när en handling är upprättad finns i TF 2:7 1st. En handling är upprättad hos en kommun då den är expedierad. Bohlin tar upp ett rättsfall där Regeringsrätten definierat expedieringsbegreppet på följande sätt; en handling är expedierad då den är avsänd eller hålls tillgänglig för avhämtning. 29 En handling som inte ska expedieras, är upprättad och därmed allmän när ärendet som handlingen är knuten till har slutbehandlats. Om handlingen inte hänförs till ett visst ärende så är den upprättad då den har justerats eller på annat sätt färdigställts, allt detta enligt 2:7 1st. Paragrafens andra stycke anger andra sätt som en handling kan anses bli upprättad på. Ett diarium, en journal och liknande register som förs fortlöpande har upprättats när handlingen har färdigställts för anteckning eller införing. En dom eller ett annat beslut som ska avkunnas eller expedieras, samt protokoll och andra handlingar som hänför sig till ett sådant beslut är upprättade när beslutet har avkunnats eller expedierats. Ett myndighetsprotokoll och jämförliga anteckningar är upprättat när handlingen har justerats eller på annat sätt färdigställts. Härifrån undantas riksdagens utskottsprotokoll, kommunernas revisorer eller statliga kommittéer eller kommunal myndighets beredningsprotokoll för avgörande. Exempel på handlingar som är upprättade av myndigheterna på Facebook är statusuppdateringar, enkäter och evenemang Övriga undantag Det finns några undantag då en handling inte kan anses som allmän. Privata brev är undantagna från begreppet allmän handling, vilket fastslås i TF 2:4. Ett brev som inkommit till en tjänsteman är bara allmänt om brevet gäller ett ärende eller något som ankommer kommunen, och inte är avsett för mottagaren uteslutande som innehavare av någon annan ställning. Tjänstemannen ska alltså inte fått brevet i egenskap av privatperson eller någon annan ställning som inte har med dennes arbete att göra. 30 Det är dock tillräckligt att brevet innehåller en fråga som ankommer på kommunen för att brevet ska anses som relevant för kommunen, och därmed allmän handling. 31 I TF 2:11 finns en uttrycklig regel som räknar upp fler handlingar som inte är allmänna. Allmän handling är inte Brev eller liknande som inkommit eller upprättats, bara som befordran av meddelande. Meddelande eller annat som inkommit eller upprättats för offentliggörande i periodisk tidskrift som utgivs genom myndigheten. Handling som ingår i bibliotek eller som har tillförts allmänt arkiv av enskild, 28 Bohlin, Offentlighetsprincipen s RÅ :59 30 Bohlin, Offentlighetsprincipen s Bohlin, Offentlighetsprincipen s

17 för förvaring, vård, forsknings- eller studieändamål. Även privata brev, skrifter, upptagningar av samma ändamål. Sådana handlingar som ingår i bibliotek är dock allmänna, om handlingen finns i en databas som en myndighet har tillgång till enligt avtal med en annan myndighet, om upptagningen är allmän handling hos den myndigheten. Om handlingen å andra sidan inte är allmän hos den första myndigheten är den inte heller allmän i den andra. Varje handling måste förstås bedömas för sig om den ska anses som allmän eller inte, även sådant som inkommer via Facebook, eftersom det är möjligt att dessa kan falla in i undantagen. Om ett meddelande som är avsett för en tjänsteman som privatperson inkommer på en kommuns Facebook är meddelandet inte allmän handling. Problematiken med meddelanden som egentligen inte ska utgöra allmän handling är att de offentliggörs omgående om de skickas direkt på kommuners Facebook-sida. I TF 2:9 1st är ytterligare ett undantag från offentlighetsprincipen. Denna regel gäller för s.k. minnesanteckningar. Minnesanteckningar är enligt lagen promemorior eller annan upptagning som har kommit till endast för ett ärendes föredragning eller beredning, och handlingen ska ha utarbetats av myndigheten. Ett svar på en förfrågan är alltså ett exempel på en handling som inte räknas som minnesanteckning på grund av att det inte är upprättat hos myndigheten, även om det hör till ett ärende och dess beredning. 32 Handlingen får inte heller tillföra ärendet en sakuppgift. 33 En minnesanteckning blir alltid allmän handling då den blir expedierad eller tas om hand för arkivering. 34 Mellanprodukter är en sista typ av material som tas upp i TF 2:9 2st. Dessa handlingar är också undantagna från offentlighetsprincipen. Mellanprodukter är utkast och koncept till myndighetsbeslut eller skrivelser utarbetat av myndigheter. De karaktäriseras av att materialet inte är färdigställt, det är "kladdar" och ska omarbetas, korrigeras osv. 35 Även här gäller att expediering eller arkivering gör att de blir allmänna, men här finns inget krav på ärendeanknytning. Det är tveksamt om minnesanteckningar och mellanprodukter kan förekomma på Facebook, eftersom administratören måste skriva ner materialet i ett statusinlägg och begränsa läsrättigheterna för alla utom den själv, eftersom det annars blir allmän handling när de expedieras/offentliggörs direkt på kommunens Facebook-sida. Oavsett så kanske materialet blir offentliggjort så fort det skrivs på Facebook, oavsett vem som har läsrättigheter till det, eftersom Facebook får ta del av inlägget då det sparas på deras databas. Det finns uppenbart ingen anledning till att använda Facebook som anteckningsverktyg eftersom det finns mycket enklare och mer användarvänliga alternativ Offentlighet eller sekretess Den sista snubbeltråden för handlingsfriheten är reglerna om offentlighet och sekretess. En handling kan vara allmän utan att offentliggöras, då den sekretessbeläggs av skäl som anses väga tyngre än intresset av offentlighet, exempelvis rikets säkerhet eller enskilda personers ekonomiska eller personliga förhållanden. Huvudregeln är dock att en allmän handling är offentlig i enlighet med handlingsfriheten i TF 2:1, sekretesskälen 32 JO 1952 s Bohlin, Offentlighetsprincipen s Prop. 1975/76:160 s Bohlin, Offentlighetsprincipen s

18 räknas upp i TF 2:2 som undantag från huvudregeln. Allmänna handlingar på Facebook är alltså enligt huvudregeln offentliga, om de inte innehåller någonting som bör sekretessbeläggas. Ett tänkbart scenario är om en användare på Facebook skriver ett inlägg på kommunens Facebook-sida med information som innehåller information om en person som kan anses vara menligt för den enskilde, exempelvis dennes personliga förhållanden. Detta kan kommunen sekretessbelägga, med hjälp av sekretessbestämmelsen i TF 2:2 1st 6p. Eftersom allmänna handlingar inte får tas bort hur som helst, kan handlingen lagras på kommunens egna register med hjälp av skärmdump för att tas bort från Facebook Diarieföring av allmänna handlingar Handlingar diarieförs eller registreras för att säkerställa offentligheten och medborgarnas rätt till insyn. Man vill även förhindra "mörkläggning" av information. 37 Frågan för detta avsnitt blir om kommuner måste registrera handlingar som inkommer via Facebook. På en välbesökt Facebook-sida kan detta resultera i ett omfattande arbete, därför är det en intressant avvägning då kommuner avsätter resurser för detta arbete, vilket resulterar i ytterligare aktualiserade lagrum i KL som jag beskriver nedan. Registreringsskyldigheten följer av OSL 5:1. Huvudregeln är att allmänna handlingar ska registreras så fort de har kommit in eller upprättats. Denna regel kommer med några undantag. En kommun som har tillgång till handlingar som ett annat organ tillhandahåller genom ett ADB-register behöver inte registrera dessa handlingar. Allmänna offentliga handlingar behöver inte registreras om de kan hållas i ordning så att man utan problem kan fastställa om de kommit in eller upprättats, även om det enligt Bohlin är att föredra med tanke på offentlighetsprincipen. 38 Om en handling är av uppenbart ringa betydelse för en kommuns verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas ordnad. Handlingar av ringa betydelse för en kommuns verksamhet behöver inte heller registreras oavsett om de är av intresse ur offentlighetssynpunkt. 39 Exempel på handlingar med ringa betydelse är enligt lagmotiven reklamtryck, cirkulär, anonyma skrivelser med meningslöst eller obegripligt innehåll. Dock ska den ringa betydelsen vara uppenbar! Även handlingar som är många till antalet får undkomma registrering, om intresset av lägre kostnader och mindre arbete väger tyngre än allmänhetens intresse av uppgifterna, s.k. "masshandlingar". 40 Detta är dock ett beslut som tas av regeringen enligt OSL 5:3. Huvudregeln är som sagt att handlingar ska registreras, men det finns två undantag som eventuellt skulle kunna aktualiseras i detta fall, reglerna om handlingar med ringa betydelse, och handlingar som kan hållas ordnade på annat sätt. OSL 5:1 3st anger att offentliga allmänna handlingar inte behöver registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats. En ren texttolkning av lagtexten ger slutsatsen att handlingar på Facebook ska kunna fastställas i fråga om de har inkommit eller upprättats. Det borde vara möjligt att göra detta på Facebook utan 36 Mer om arkiveringsskyldighet och gallring av allmänna handlingar, se e-delegationens riktlinjer avsnitt 9 37 Bohlin, Offentlighetsprincipen s Bohlin, Offentlighetsprincipen s A.st. 40 Bohlin, Offentlighetsprincipen s

19 registrering, eftersom man kan se på alla aktiviteter vem som har upprättat dem och när de upprättats. Därför borde det inte finnas något krav på registrering av handlingar på Facebook på grund av undantaget i OSL 5:1 3st. Detta är dock en bedömning som bör göras av respektive kommun innan deras verksamhet på Facebook inleds. 41 Det är otroligt viktigt för rättssäkerheten att inga handlingar försvinner ut i tomma intet. Det fjärde stycket i OSL 5:1 anger att allmänna handlingar som är av ringa betydelse för myndigheters verksamhet varken behöver registreras eller hållas i ordning som stycket ovan krävt. Jag tycker att det mesta material på Facebook borde vara ganska oväsentligt för kommunernas verksamheter, åtminstone gilla-markeringar. Även om de skulle anses väsentliga för kommuners verksamhet så är de ändå inte allmänna handlingar enligt min bedömning vilket omintetgör en eventuell registreringsskyldighet för dem. Meddelanden och kommentarer bör registreras om de har en reell betydelse för verksamheten, men fallet är tveksamt. Även om de skulle ha en betydelse för verksamheten, kan de ändå falla in på det tidigare undantaget, att de kan hållas i ordning utan registrering. E-delegationen anser att registrering är nödvändig i vissa fall, då allmänna handlingar inte kan hållas ordnade på ett tillräckligt kontrollerbart sätt. På vissa sociala medier behöver kommuner lagra informationen på ett eget medium. 42 Efter konstaterandet ovan att det mesta som inkommer eller upprättas på kommuners Facebook-sidor är allmänna handlingar så blir följdfrågan att besvara hur man bör behandla dem. Med tanke på de ovanstående avvägningarna i avsnittet kan det konstateras att kravet på registrering av handlingar på Facebook är en bedömningsfråga för kommunerna, beroende på om handlingarna kan hållas i ordning utan registrering. Kravet på registrering är åtminstone försvagat på sociala medier. 4.5 Den kommunala kompetensen Den kommunala kompetensen är ett begrepp som anger begränsningarna för kommunens självstyre. 43 Den kommunala kompetensen utgörs av andra kapitlet i KL. Utöver lagstiftningen finns det en princip som är vedertagen i praxis men som inte lagstadgats, proportionalitetsprincipen. 44 Denna princip tillför en avvägning mellan kommuners insatser och kommunmedlemmars nytta och intresse av åtgärden. Jag kommer nedan beskriva de relevanta bestämmelserna av den kommunala kompetensen i den ordning som reglerna föreskrivs i lagen Allmänintresset Regeln som kallas för allmänintresset är utgångspunkten för all kommunal verksamhet. Bestämmelsen framgår av KL 2:1. Allmänintresset innebär att beslut som fattas om kommunens verksamhet ska vara av intresse för allmänheten. De intressen som undandras från definitionen är således enskilda intressen. 45 Jag behöver göra några grundläggande antaganden för vad kommuner vill använda Facebook till för att göra en bedömning om användning av Facebook faller innanför eller utanför allmänintresset. Enligt e-delegationen finns det en rad anledningar till att använda sociala medier; bland annat för att öka kommuners tillgänglighet och lättare nå 41 E-delegationens riktlinjer s E-delegationens riktlinjer s Bohlin, Kommunalrättens grunder s Se exempelvis RÅ :76 och RÅ 1999 ref Bohlin, Kommunalrättens grunder s

20 ut till fler. 46 Jag väljer att se på aspekterna där kommuner använder Facebook för ändamålen att informera och kommunicera med allmänheten, samt marknadsföra kommunen. Att kommunicera med allmänheten och marknadsföra sig är förstås inom allmänintresset. Även om en kommuns Facebook-sida inte är speciellt välbesökt eller omfattande så kan den ändå anses ligga inom allmänintresset. Enligt förarbetena har allmänintresset inga krav på att åtgärder ska grundas på ett kvantitativt behov eller en omfattande användning. 47 Det som ska styra bedömningen av allmänintresset är enligt förarbetena lämplighet, ändamålsenlighet och skälighet. 48 Följdfrågan blir således om kommuners användning av Facebook uppfyller dessa parametrar. Att kontakta och kommunicera med allmänheten borde i sak vara åtminstone ändamålsenligt, eftersom Facebook är ett vanligt kommunikationsmedel idag. Lämpligheten med att kommuner använder Facebook vill jag dock kritisera något. Att kommuner använder ett socialt nätverk kan både anses som lämpligt eftersom kommunerna kommer närmare kommunmedlemmarna på ett billigt och enkelt sätt. Enligt min mening kan användningen även ses som olämplig, då ett socialt medium är relativt okontrollerbart och kan få kommunerna att tappa sin auktoritativa status och ses som något oseriös. Anmärkningsvärt är också att kommuner och enskilda har olika syften med användning av mediet. De flesta användare på Facebook är privatpersoner som använder sina Facebook konton i syfte att socialisera med vänner och bekanta. För många är Facebook fortfarande någonting som är "på lek", men många har fått uppleva baksidan av Facebook, där Facebook, istället för att öppna upp samhället, kan inskränka individens integritet. Den allmänna opinionen har enligt min mening svängt från Facebook-optimism till rädsla för att uttrycka sig, eftersom det man skriver på Facebook kan få allvarliga konsekvenser. I praxis finns redan flera fall där personer förlorat sitt jobb på grund av saker de skrivit på Facebook. Om kommuner finns och agerar på Facebook kan deras närvaro kännas som ett myndighetsintrång i den privata sfären. Ett egentligt enskilt intresse av personlig integritet på Facebook finns dock inte, eftersom sekretessinställningar finns tillgängliga där individens aktiviteter inte syns för obehöriga. Man kan också anta att en person som inte vill synas på Facebook helt enkelt inte skaffar ett konto utan använder mer konventionella kommunikationsmedel. Är det även skäligt att kontakta medborgare och marknadsföra kommuner via Facebook? Jag anser att det åtminstone inte är oskäligt att göra så, därför bör det således vara skäligt. Fler rekvisit har dock ställts upp i praxis. Enligt Bohlin måste en åtgärd för att inte strida mot allmänintresset uppbära ett allmänt till kommunen tillhörande intresse, vilket fastslagits i praxis. 49 Facebook uppbär kommunikation mellan kommun och allmänhet samt marknadsföring, vilket förstås är ett till kommunen tillhörande intresse. Dock, kan ju detta ske även på andra sätt, som det gjort tidigare innan man använt Facebook. Betyder detta att Facebook ett nödvändigt komplement? Om det inte är det, strider det då mot allmänintresset i KL 2:1? I praxis har proportionalitetsprincipen använts då man gjort en avvägning mellan kommunmedlemmarnas och kommunens nytta av åtgärden, och kommunens insats. Vid bedömningen om insatser för främjande av forskning, turism och näringsliv är kompetensenliga har Regeringsrätten ställt omfattningen av kommunens insats mot den förväntade kommunala nyttan av åtgärden. 50 Utifrån proportionalitetsprincipen så tycker jag att kommuner bör kunna 46 E-delegationens riktlinjer s Prop. 1990/91:117 s A. st. 49 RÅ 1993 ref Se t.ex. RÅ :76 och RÅ 1999 ref

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS OFFENTLIGHET OCH Juristprogrammet Termin 6 Vårterminen 2015 Lars Bejstam YTTRANDEFRIHET Information kan finnas lagrad på olika sätt, t.ex. skriftliga dokument upptagningar, t.ex. datalagrad information

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGEN SIDAN 1. och sekretess. September 2012

STADSLEDNINGSKONTORET JURIDISKA AVDELNINGEN SIDAN 1. och sekretess. September 2012 SIDAN 1 Samverkan, informationsutbyte tb t och sekretess Äldrecentrum September 2012 Regeringsformen Tryckfrihets- förordningen Yttrandefrihetsgrundlagen Offentlighet och sekretesslagen EG-RÄTT Hälso-och

Läs mer

Sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Johan Bålman, E-delegationen

Sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Johan Bålman, E-delegationen Sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Johan Bålman, E-delegationen I stora drag. 1. Klargöra ändamålet 2. Myndigheten Anställda 3. Identifiera rättsliga krav Åstadkomma en god offentlighetsstruktur

Läs mer

Malmö stads riktlinjer för sociala medier

Malmö stads riktlinjer för sociala medier Malmö stads riktlinjer för sociala medier Bakgrund Sociala medier är i första hand en plats för dialog och inte en traditionell reklamkanal. Det handlar först och främst om kommunikation, konversation

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Björn Jennbacken Offentlighetsprincipen HISTORIK Sverige föregångsland, År 1766 fick vi vår första TF SYFTE Främja rättssäkerheten Främja effektiviteten i folkstyret Främja effektiviteten

Läs mer

Hur gör jag med dokumenten?

Hur gör jag med dokumenten? Hur gör jag med dokumenten? Registrering och hantering av allmänna handlingar HÄRNÖSANDS KOMMUN October 8, 2015 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 2 1.1 Härnösands kommuns IT-stöd för dokument-

Läs mer

Offentlighet, jäv m.m. Information till förtroendevalda Motala kommun

Offentlighet, jäv m.m. Information till förtroendevalda Motala kommun Offentlighet, jäv m.m. Information till förtroendevalda 2015-01-30 Motala kommun KOMMUNAL KOMPETENS vad får kommunen syssla med enligt kommunallagen? Allmänt intresse Anknytning till kommunens område eller

Läs mer

Sociala medier + juridik = sant. Johan Bålman, E-delegationen

Sociala medier + juridik = sant. Johan Bålman, E-delegationen Sociala medier + juridik = sant Johan Bålman, E-delegationen I stora drag. 1. Klargöra ändamålet 2. Myndigheten Anställda 3. Identifiera rättsliga krav Åstadkomma en god offentlighetsstruktur Gränsen mellan

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Enheten Verksamhetsstöd, stab Åsa Dryselius, jurist 2014-07-01 Dnr 516-07-10 Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post

Läs mer

DOKUMENTATIONS- SKYLDIGHET

DOKUMENTATIONS- SKYLDIGHET DOKUMENTATIONS- SKYLDIGHET -VARFÖR DOKUMENTERAR NI? -VAD HAR DOKUMENTATIONEN FÖR RÄTTSLIG STATUS? SKÄLTILL DOKUMENTATION RÄTTSSÄKERHETSSYNPUNKT BEVISA NÄR? VAR? HUR? VEM? INGÅR I PROFESSIONEN INGEN SAMMANFATTANDE

Läs mer

Regler för dokument- och ärendehantering

Regler för dokument- och ärendehantering Regler för dokument- och ärendehantering Beslutad av KS 2014-03-25 27/2014 2014-02-26 2 (5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 1. Vad är en allmän handling?... 3 1.1 En allmän handling kan

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun

Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun 2010-11-02 Kommunstyrelsen Riktlinjer för sociala medier inom Kumla kommun Antogs av kommunstyrelsen 2 november 2010, 335 2(11) 1. Inledning I Kumla kommun finns ett intresse från verksamheten att kunna

Läs mer

Kritik mot Kommunstyrelsen i Hässleholms kommun för brister i diarieföringen av allmänna handlingar

Kritik mot Kommunstyrelsen i Hässleholms kommun för brister i diarieföringen av allmänna handlingar BESLUT Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Datum 2015-12-03 Dnr 5527-2014 Sid 1 (6) Kritik mot Kommunstyrelsen i Hässleholms kommun för brister i diarieföringen av allmänna handlingar Beslutet i korthet:

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Haparanda stads riktlinjer för sociala medier

Haparanda stads riktlinjer för sociala medier s riktlinjer för sociala medier 1 s riktlinjer för sociala medier ska hjälpa och stötta de som arbetar inom kommunen att kommunicera via sociala medier. Dokumentet behandlar bland annat förhållningssätt,

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv En presentation från Johan Bålman 1 Myndigheterna medverkar på olika nivåer Delegationen beslutar generaldirektörerna

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:75 Diarienr: 1998/1362 Handläggare: Staffan Wikell Sektion/Enhet: Kommunalrättssektionen Datum: 1998-05-26 Mottagare:

Cirkulärnr: 1998:75 Diarienr: 1998/1362 Handläggare: Staffan Wikell Sektion/Enhet: Kommunalrättssektionen Datum: 1998-05-26 Mottagare: Cirkulärnr: 1998:75 Diarienr: 1998/1362 Handläggare: Staffan Wikell Sektion/Enhet: Kommunalrättssektionen Datum: 1998-05-26 Mottagare: Kommunstyrelsen IT-ansvarig Bibliotekschef Rubrik: Ny lag om ansvar

Läs mer

Offentlighets principen

Offentlighets principen AlfBohlin Offentlighets principen Åttonde upplagan Norstedts Juridik Innehåll Förkortningar 15 1. Offentlighetsprincipen 17 1.1 Allmänt om offentlighet och sekretess i myndighetsverksamhet 17 1.2 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun

Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Riktlinjer för sociala medier i Värmdö kommun Sociala medier 1 är ett allt mer naturligt inslag i medborgarens vardag och har fått en etablerad roll i samhället. För kommunen kan sociala medier vara en

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31

Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 REGLER OCH RUTINER FÖR POST OCH E-POST Antagen av kommunstyrelsen 2003-03-18 Reviderad 2011-05-31 2 Allmän handling En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen

Läs mer

Strategi och riktlinjer för sociala media

Strategi och riktlinjer för sociala media Strategi och riktlinjer för sociala media Godkänd av chefgruppen 2011-01-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Strategi... 3 1.1 Vad är sociala medier?... 3 1.2 Ånge kommuns syfte och mål med medverkan i sociala

Läs mer

Offentlighet och sekretess Utbildningstillfälle 2015-03-03. Huvudregistrator Jenny Åtegård

Offentlighet och sekretess Utbildningstillfälle 2015-03-03. Huvudregistrator Jenny Åtegård Offentlighet och sekretess Utbildningstillfälle 2015-03-03 Huvudregistrator Jenny Åtegård Offentlighetsprincipen Yttrande- och meddelarfrihet Offentlighet vid beslutande församlingars sammanträden Allmänna

Läs mer

Välkommen! Juridik för kommunikatörer. 28 november 2012

Välkommen! Juridik för kommunikatörer. 28 november 2012 Välkommen! Juridik för kommunikatörer 28 november 2012 Faktiskt handlande Serviceskyldighet (4 ) Tillgänglighet (5 ) Samverkan mellan myndigheter (6 ) Ärendehandläggning Rätt till tolk (8 ) Rätt att anlita

Läs mer

Riktlinjer Sociala Medier

Riktlinjer Sociala Medier Riktlinjer Sociala Medier 1 Innehållsförteckning: 1.Kort information om Sociala medier..3 2. Inledning..3 3. Privat eller i tjänsten?...4 3.1 Yttrandefrihet och meddelarfrihet..4 4. Användning privat och

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvall kommun. Offentlighet. och. sekretess

TILLÄMPNING. Hudiksvall kommun. Offentlighet. och. sekretess TILLÄMPNING Hudiksvall kommun Offentlighet och sekretess Kommunen Kommunen är en demokratiskt styrd organisation som leds av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Huvudansvaret för den kommunala verksamheten

Läs mer

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post

Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post 1(8) Tyresö kommuns riktlinjer för hantering av e-post Sammanfattning: Vid användning av e-post gäller samma lagar och regler som för pappershandlingar när det gäller vad som är allmän handling samt registrering,

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Dokumenthantering i EU-projekt. Lagar och regler - Offentlighet och sekretess

Dokumenthantering i EU-projekt. Lagar och regler - Offentlighet och sekretess Dokumenthantering i EU-projekt Lagar och regler - Offentlighet och sekretess OFFENTLIGHETSPRINCIPEN Forskning som bedrivs av myndigheter t.ex. statliga universitet och högskolor lyder under reglerna om

Läs mer

Kommunal juridik Juridik- och kanslienheten

Kommunal juridik Juridik- och kanslienheten Kommunal juridik Juridik- och kanslienheten 2016-04-25 Innehåll kommunal juridik Kommunallagen Kommunens kompetens och organisation Beslutanderätt Förvaltningslagen Allmänna handlingar Offentlighet och

Läs mer

Kommuner, landsting i sociala medier

Kommuner, landsting i sociala medier Kommuner, landsting i sociala medier Nov 2010 Staffan Wikell Avdelningen för juridik Sociala medier som kommuner och landsting är aktiva på o Egna webbplatser där det finns t.ex. medborgardialoger, chat

Läs mer

Sociala medier och handlingsoffentligheten

Sociala medier och handlingsoffentligheten 2010-04-28 Avdelningen för juridik Pernilla Krusberg Staffan Wikell Sociala medier och handlingsoffentligheten I avvaktan på E-delegationens riktlinjer för hur myndigheter ska använda sig av sociala medier

Läs mer

Offentlighet och sekretess. våren 2012 Sverker Scheutz

Offentlighet och sekretess. våren 2012 Sverker Scheutz Offentlighet och sekretess våren 2012 Sverker Scheutz Vad är allmänna handlingar? Tryckfrihetsförordningen 2 kap Tryckfrihetsförordningen 2 kap Behandlar rätten att ta del av allmänna handlingar Till främjande

Läs mer

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Johan Bålman E-delegationen

Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Johan Bålman E-delegationen Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Johan Bålman Myndigheterna medverkar på olika nivåer Delegationen beslutar generaldirektörerna Arbetsgruppen

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Grundlagarna och de. Per-Ola Ohlsson

Grundlagarna och de. Per-Ola Ohlsson Grundlagarna och de rättsliga principerna Per-Ola Ohlsson Grundlagarna Författningar EU-rätt Rättskällorna Förarbeten Rättspraxis Sedvänja Doktrin Grundlag Lag Riksdag Riksdag Förordning Regeringen Föreskrift

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

E-delegationen. Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Vad behövs.

E-delegationen. Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Vad behövs. Riktlinjer för statliga myndigheters användning av sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Johan Bålman Myndigheterna medverkar på olika nivåer Delegationen beslutar generaldirektörerna Arbetsgruppen

Läs mer

DOM 2015-10-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-10-26 Meddelad i Stockholm Avdelning 04 DOM 2015-10-26 Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr 7369-15 KLAGANDE AA Sveriges Radio, Ekot 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens beslut den 28 augusti 2015 i ärende

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun

Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun 1 (6) 20111010 Riktlinjer för sociala medier för Fagersta kommun Riktlinjerna beskriver hur Fagersta kommun och dess verksamheter kan använda sociala medier på ett sätt som stämmer överens med kommunens

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier

Riktlinjer för användning av sociala medier 2012-06-12 Riktlinjer för användning av sociala medier Beslutade av kommunstyrelsen 2012-06-12, 91. Sociala medier är ett sätt att kommunicera, föra dialog och dela kunskap på. Exempel på sociala medier

Läs mer

Registrering och hantering av allmänna handlingar

Registrering och hantering av allmänna handlingar Registrering och hantering av allmänna handlingar Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-19 119 Reviderad 2011-02-21 under punkt 2.1 och 3.4 2 Inledning Lessebo Kommun INNEHÅLL 1. Inledning... 5 2. Därför

Läs mer

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen

Information till nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen Nämndsekreterare 1 (5) Information till nyanställda inom barn- och Myndighet Myndigheter är de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden är en myndighet som

Läs mer

Handlingar som utväxlats mellan en kommun och kommunens juridiska ombud i en pågående rättsprocess har inte ansetts vara allmänna handlingar.

Handlingar som utväxlats mellan en kommun och kommunens juridiska ombud i en pågående rättsprocess har inte ansetts vara allmänna handlingar. HFD 2016 ref. 1 Handlingar som utväxlats mellan en kommun och kommunens juridiska ombud i en pågående rättsprocess har inte ansetts vara allmänna handlingar. 2 kap. 3, 6, 7 tryckfrihetsförordningen Högsta

Läs mer

4 Diarium och arkiv HANDBOK - ALLMÄN 1 (5) Avsnitt 4.6

4 Diarium och arkiv HANDBOK - ALLMÄN 1 (5) Avsnitt 4.6 HANDBOK - ALLMÄN 1 (5) Dokumentidentifiering Dnr xx/2006 Gäller från och med 2008-xx-xx Godkänd av, datum Socialchef, 2008-xx-xx Rutinansvarig IFO-chef 4 Diarium och arkiv 4.6 Utlämnande av allmän handling

Läs mer

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18

Riktlinje. Sociala medier. Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 Riktlinje Sociala medier Riktlinje antagen av kommundirektör 2015-12-18 2016 2019 sidan 1 av 6 Sociala medier definition Sociala medier avser aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat

Läs mer

DOM. 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den 10 februari 2009, dm 2008/92:347, se bilaga A

DOM. 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den 10 februari 2009, dm 2008/92:347, se bilaga A < KAMMARRÄTTEN GÖTEBORG Avdelning 1 I DOM 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 1372-09 KLAGANDE Uddevalla kommun 451 81 Uddevalla ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27

RIKTLINJE. Riktlinjer för sociala medier. Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Riktlinjer för sociala medier Beslutad av kommunchefen 2013-11-27 Innehållsförteckning Sociala medier... 2 Mål och syfte med sociala medier... 2 Interna regler... 3 Hantering av allmänna handlingar, arkivering,

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar

Remiss: Förslag till förordning om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar YTTRANDE 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Håkan Lövblad Justititedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Remiss: Förslag till förordning om behandling av personuppgifter

Läs mer

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig KLK 1(5) Riktlinje dnr KS 566/08 Uppdatering Riktlinjer för hantering av 2 Till Dig som är anställd vid Kramfors kommun Alla, som tar emot eller

Läs mer

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Fredrik Qvist, Bolagsverket Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Yohann Gilbert, CSN

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen. Fredrik Qvist, Bolagsverket Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Yohann Gilbert, CSN Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen Fredrik Qvist, Bolagsverket Mikael Norberg, Länsstyrelsen Petra Dalman, SPV Yohann Gilbert, CSN Presentation Programmet Statstjänstemannarollen Att handlägga

Läs mer

DIARIEFÖRING OCH DET JURIDISKA REGELVERKET. 2015-10-29 Version 0.1

DIARIEFÖRING OCH DET JURIDISKA REGELVERKET. 2015-10-29 Version 0.1 DIARIEFÖRING OCH DET JURIDISKA REGELVERKET 2015-10-29 Version 0.1 2 1. INTRODUKTION 1.1 INTRODUKTION I den här handboken finns anvisningar om hur Malmö högskola ska hantera och registrera allmänna handlingar.

Läs mer

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1

Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 1 (6) Regler och riktlinjer för sociala medier i Örnsköldsviks kommun Version 1.1 Innehåll Inledning Vad är sociala medier? 2 Hjälp och råd 2 Syfte med kommunens användning av sociala medier 2 Dokumentation

Läs mer

Rutin för användning av Social Medier. Dnr. Beslutad av kommundirektören Reviderad Reviderad Reviderad

Rutin för användning av Social Medier. Dnr. Beslutad av kommundirektören Reviderad Reviderad Reviderad Dnr Rutin för användning av Social Medier Beslutad av kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Reviderad 2014-08-26 Reviderad 2017-04-18 Dnr 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0

2011-04-21. Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 2011-04-21 Riktlinjer för sociala medier i Örebro kommun Version 1.0 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Medborgarnas behov...3 Hur och när kan sociala medier användas?...3 Representant för Örebro kommun...3

Läs mer

Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun

Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun Kommunledningsförvaltningen 2011-12-09 1(8) FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK Sid Kf 111/11 2011-10-26 37 Policy för hantering av sociala medier för Härjedalens kommun Denna policy om och kring

Läs mer

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun

Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sida 1/5 Regler för sociala medier i Kungsbacka kommun Sociala medier och hur de används Sociala medier är kommunikationskanaler i form av nätverk, forum, chattar och bloggar med innehåll som användarna

Läs mer

Regeringsformen, utdrag ur. Rättegångsbalken, utdrag ur. Avdelningen för juridik Offentlighet och sekretess B Jennbacken

Regeringsformen, utdrag ur. Rättegångsbalken, utdrag ur. Avdelningen för juridik Offentlighet och sekretess B Jennbacken Regeringsformen, utdrag ur 2 kap. 1 Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad 1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka

Läs mer

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m.

Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. SVENSKA PM 1 (7) KOMMUNFÖRBUNDET 2001-09-25 Kommunalrättssektionen Staffan Wikell Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m. 1 Övergångsbestämmelser 1.1 Inventering

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Göran Rydeberg, Stockholms universitet

Göran Rydeberg, Stockholms universitet Göran Rydeberg, Stockholms universitet. Göran Rydeberg Disputerad historiker och arkivarie Avdelningschef vid Stockholms universitet Lång erfarenhet från offentlig arkivverksamhet Något om dagens presentation

Läs mer

1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering. Styrdokument

1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering. Styrdokument 1(7) Riktlinjer för administration, dokument- och ärendehantering Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2017-03-22 36 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad

Läs mer

Universitetsledningens kansli. Att vara anställd på en myndighet

Universitetsledningens kansli. Att vara anställd på en myndighet Universitetsledningens kansli Att vara anställd på en myndighet Umeå universitet - universitet och myndighet Universitetsanställd men även myndighetsanställd: Umeå universitet är ett av 35 lärosäten med

Läs mer

Förvaltningslagens regler om handläggning i skolan

Förvaltningslagens regler om handläggning i skolan Juridisk vägledning Reviderad november 2012 Mer om Förvaltningslagens regler om handläggning i skolan Förvaltningslagens bestämmelser gäller för skolor med offentlig huvudman. Förvaltningslagens bestämmelser

Läs mer

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM

POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Stadsarkivet Dnr 9.0 7389/08 Sida 1 (8) 2016-03-17 POLICY FÖR E-ARKIV STOCKHOLM Sida 2 (8) Innehåll POLICY... 1 FÖR E-ARKIV STOCKHOLM... 1 1. e-arkiv Stockholm en central resurs i stadens informationshantering...

Läs mer

och juridik = sant Johan Bålman E-delegationen

och juridik = sant Johan Bålman E-delegationen Sociala medier och juridik = sant Johan Bålman -delegationen Myndigheterna medverkar på olika nivåer Delegationen beslutar generaldirektörerna Arbetsgruppen bereder IT-chefer Projektgrupper Kanalstrategi,

Läs mer

Kommunledningskontoret KS 278/12 Carl Henrik Ronge

Kommunledningskontoret KS 278/12 Carl Henrik Ronge MÖLNDALS STAD Bilaga 1(4) Bilaga 1. Förslag till definition av begreppet Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse A. Handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin funktion är av tillfällig

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier

Riktlinjer för sociala medier Riktlinjer för sociala medier Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2016-01-18 Ansvarig för revidering: Kommunikatör Diarienummer: KS 15-734 Policy Program Plan >Riktlinje Regler Riktlinje 2 (13) Lekebergs

Läs mer

Falu kommuns riktlinjer för användning av sociala medier

Falu kommuns riktlinjer för användning av sociala medier Bilaga 2, Falu kommuns informationspolicy Falu kommuns riktlinjer för användning av sociala medier Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-09 2 (15) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3

Läs mer

KOMMUNALRÄTT. Terminskurs 6 Vt Kommunalrätt - Lars Bejstam 1 ÖVERSIKT KOMMUNER OCH LANDSTING

KOMMUNALRÄTT. Terminskurs 6 Vt Kommunalrätt - Lars Bejstam 1 ÖVERSIKT KOMMUNER OCH LANDSTING KOMMUNALRÄTT Juristprogrammet Termin 6 Vårterminen 2015 Lars Bejstam ÖVERSIKT Vad är en kommun? Vad får en kommun göra? kommunal kompetens. Vem beslutar i kommunen? Hur överklagas kommunala beslut? Vt

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier. Antagen Ks 105/2015

Riktlinjer för sociala medier. Antagen Ks 105/2015 Riktlinjer för sociala medier Antagen Ks 105/2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Riktlinjer... 2 2.1 Öppna/avsluta ett konto för ett socialt medium... 2 2.2 Förteckning över sociala medier... 3 2.3 Avsändare

Läs mer

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015 Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning The Capital of Scandinavia Väsentliga regelverk EU-rätten Regeringsformen

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den

Riktlinjer sociala medier. Antagen i kommunstyrelsen den Riktlinjer sociala medier Riktlinjer - Användning av sociala medier Syftet med att använda sociala medier i Smedjebackens kommun är i första hand för att ha en plats för dialog, nå nya och redan etablerade

Läs mer

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 augusti 2014 AN-2014/271.184 1 (3) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 Lars.Axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avgift

Läs mer

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER FÖR OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS I INTEGRITETSKÄNSLIG FORSKNING

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER FÖR OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS I INTEGRITETSKÄNSLIG FORSKNING ÖVERGRIPANDE PRINCIPER FÖR OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS I INTEGRITETSKÄNSLIG FORSKNING P.M. 2006-05-22 från arbetsgruppen för integritetskänslig forskning Bakgrund Att integritetskänsligt forskningsmaterial

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx

Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx Ärendehantering Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Dokumentets typ Verksamhet Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx Upprättad av Fastställd/upprättad Reviderad av Senast reviderad Nämndskansliet

Läs mer

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen Dokumenttyp: Riktlinjer Ansvarig: Informatör Fastställd av: CCG Fastställd: 2011-06-11 Dnr: 2011/337 003 Tingsryds kommuns riktlinjer kring Sociala medier inom yrkesrollen - från information till kommunikation

Läs mer

Myndigheter i sociala medier

Myndigheter i sociala medier Myndigheter i sociala medier Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2010-11-10 av Kommunstyrelsen 164 Senast reviderad 2014-11-19 av Kommunstyrelsen 149 Detta dokument gäller för Kommunövergripande

Läs mer

Posthantering inom Örebro kommun.

Posthantering inom Örebro kommun. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Posthantering inom Örebro kommun. Örebro kommun 2014-09-24 Ks 730/2013 orebro.se 2 POSTHANTERING INOM ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

BESLUT. Datum Hantering av post inom Region Skåne

BESLUT. Datum Hantering av post inom Region Skåne Regiondirektören Jonas Rastad +46 44 309 39 25 +46 708 46 70 67 jonas.rastad@skane.se BESLUT Datum 2013-10-07 1 (5) Hantering av post inom 1 Postöppningsrutin 1.1 Inledning med underställda förvaltningar

Läs mer

Läsplattor, e-diarium, sociala medier och annan e-förvaltning

Läsplattor, e-diarium, sociala medier och annan e-förvaltning 2013-04-05 13/21 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser i kommuner och landsting Läsplattor, e-diarium, sociala medier och annan e-förvaltning

Läs mer

Redogörelse 2000/01:JO1

Redogörelse 2000/01:JO1 mnr: pnr: Redogörelse Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2000/01 JO1 Kritik mot en skattemyndighet för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmän handling och uppgifter ur sådan handling

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.

Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun. Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1. Riktlinjer för sociala medier, Lilla Edets kommun Framtagen av: Kommunikationsteamet Diarienummer: 2014/KS0101 Datum: 2014-03-24 Version: 1.0 Innehåll 1. Vad är sociala medier?... 3 2. Varför och när ska

Läs mer

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26

Nybro kommuns policy för. sociala medier. Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Nybro kommuns policy för sociala medier Antagen av kommunstyrelsen 2011-04-26 Policy för sociala medier är en del av Nybro kommuns informations- och kommunikationsstrategi. Sociala medier definieras som

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning

Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning Dokumentansvarig: Kanslichef Antaget: 2017-09-07 RUTIN 2(10) Innehåll Rutin för utlämnande och sekretessbedömning

Läs mer

BESLUT RIKS DAG ENS OMBUDSMAN. Dnr Justitieombudsmannen Lars Lindström

BESLUT RIKS DAG ENS OMBUDSMAN. Dnr Justitieombudsmannen Lars Lindström JO Justitieombudsmannen Lars Lindström RIKS DAG ENS OMBUDSMAN BESLUT Datum 2014-03- 31 Dnr 1874-2013 Sid 1(5) Kritik mot lagmannen vid Gällivare tingsrätt för utformningen av en skrivelse om uttag av avgift

Läs mer

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER

POLICY FÖR SOCIALA MEDIER POLICY FÖR SOCIALA MEDIER 2012-10-11 Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 4 INNEHÅLL 1. Inledning... 2 1.1 Vad är sociala medier?... 2 1.2 Varför sociala medier?... 2 1.3 Juridiska aspekter... 3 1.4

Läs mer