ÅRSMÖTE 2011, RAGUNDA BIODLARFÖRENING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTE 2011, RAGUNDA BIODLARFÖRENING"

Transkript

1 Årsmöte HA Justerat per mail ÅRSMÖTE 2011, RAGUNDA BIODLARFÖRENING Plats: Gevågs bystuga Närvarande: Uno Werner, Harriet Augusén. Thomas Mårtensson, Börje Nilsson, Sture Wennerberg. Laila Wennerberg, Yngve Olsson, Anna-Karin Dahlqvist, Elisabeth Moberg, Lars-Eric Gidhammar 1. Mötets öppnande Uno förklarade mötet öppnat 2. Val av funktionärer för dagens protokoll Uno utsågs till mötesordförande, Harriet till sekreterare och Börje och Thomas till justeringsledamöter 3. Föredragningslistans godkännande Godkänd 4. Godkännande av kallelse till mötet Godkänd 5. Styrelsens redogörelse för året som gått Uno läste upp verksamhetsberättelsen, som godkändes av mötesdeltagarna (Bilaga 1) Elisabeth läste upp bokslutet och revisionsberättelsen, som godkändes av mötesdeltagarna (Bilaga 2, 3) 6. Beslut om ansvarsfrihet Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året 7. Redogörelse för ev. skrivelser från distrikt och/eller förbund LRF studieresa till Ångermanlands bigård i Bollstabruk (sista anmälningsdag 16 november) Uno läste upp SBR:s nya kontaktperson Hanne Uddlings brev till distriktsordförande i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten Anna-Karin berättade att hon deltagit i en tvådagarskurs på Lidingö Kvinnor i styrelse 8. Motioner Inga motioner har inkommit 9. Behandling av styrelsens förslag angående verksamheten det kommande året Verksamhetsplanen antogs. (Bilaga 4) Årsmötet beslutade att minska antalet styrelseledamöter från 6 till 4, d.v.s. 4 ledamöter, 2 suppleanter samt ordförande. Årsmötet beslutade att föreningens andel av medlemsavgiften 2013 kommer att differentieras enligt följande: Grundavgift 60 kr Familjeavgift 40 kr Junioravgift 40 kr Budgeten kommer att vara löpande under året. 1

2 Årsmöte HA Justerat per mail 10. Val av ordförande Uno 11. Val av styrelseledamöter Elisabeth omval, Harriet Thomas och Sten är redan valda för Ersättare för styrelseledamöterna Börje och Laila 13. Val av kommittéer Honungsbedömare: Laila, Elisabeth och Ingemar Näsström. Elisabeth är sammankallande Bisjukdomar: Styrelsen och Ingemar Näsström, Uno är sammankallande. 14. Val av revisorer Karin och Mats Ringqvist 15. Val av valberedning Börje, Laila och Ingemar Näsström (Börje sammankallande) 16. Val av ombud till distriktets årsmöte Uno och Harriet 17. Val av ombud till årsmöte i samverkande organisationer Ingemar är ombud till LRF Ragunda Anna-Karin är ombud till LRF Kälarne samt Vuxenskolan i Ragunda och Bräcke 18. Övriga frågor Alla medlemmar som har ett uppdrag i föreningen får kallelse för kännedom och är välkomna att delta som adjungerade vid styrelsesammanträden. 19. Uppskattningsbevis Laila, Sture och Elisabeth mottog medlemsnål och ros som uppskattningsbevis för sina goda insatser för föreningen. Ingemar Näsström var inte närvarande men kommer att få sin nål vid ett senare tillfälle. 20. Mötets avslutande Uno avslutade mötet Harriet Augusén Sekreterare Uno Werner Ordförande Justeras Börje Nilsson Thomas Mårtensson 2

3 , Årsmötesprotokoll Bilaga 1 (4). Verksamhetsberättelse för Varroan har ännu inte nått föreningens biodlare. En förväntad spridning har under sommaren konstaterats från Sundsvall-Matfors området till Timrå församling. 16 biodlare inom föreningens område lämnade i våras in 67 prover nedfall till Ingemar. Dessa var fria från varroa. Likaså var alla prover som togs av bitillsynsman under året varroafria. Styrelsen vill här betona att målet måste vara att alla biodlare inom föreningens område ska lämna in nedfallsprover till utsedd mottagare Ingemar Näsström. Årets honungsskörd är något under medelvärdet för landet (30 kg/övervintrat samhälle). Sannolikt främst beroende på att den varma och torra högsommaren gav tidig och snabb överblomning för hallon och rallarros. Västerut där blomningen var senare och regnet rikligare har skörden blivit bättre. Enligt underlag från SBR är vi i år24 fullbetalande medlemmar och därtill har vi registrerat ytterligare 11 som lokala medlemmar (endast medlem i vår förening). Till dags datum inlämnade rapporter 5 (från fullbetalande medlemmar som får blankett i Bitidningen) ger följande uppgifter efter bearbetning: Medelskörden per övervintrat samhälle från 2010 blir 28 kg. Räknar man sedan om uppgifterna från dessa fem biodlare som föredömligt lämnat in sina uppgifter får man följande uppgifter för alla 24 medlemmarna: Antal övervintrade samhällen från 2010, medeltal 7,4 samhällen/biodlare Antal invintrade samhällen hösten 2011, medeltal 11,2 " Antal avläggare under 2011, medeltal 3,8/medlem Totala antalet samhällen våren för 24 medlemmar 178 Totala antalet samhällen invintrade hösten 2011, 269 Ökning under året 91 samhällen. Total honungsskörd för de "lyckliga 24" blir 5 ton (4 980 kg) eller drygt 200 kg/medlem. Ja, så kan det bli när det statistiska underlaget är för litet och säkert är ett snett urval! Styrelsen vill här uppmana alla medlemmar att lämna in rapporter i fortsättningen så att vi kan få fram meningsfulla uppgifter för förening, länet och riket!

4 Verksamhet för medlemmar under 2011: Den sedvanliga, populära sommartäffen ordnades i år av Yngve Olsson i Över-Böle och samlade 10 medlemmar helgen före midsommar. Två biodlardagar har genomförts hos Uno. Thomas Mårtensson har sett till att föreningen sedan årsskiftet har en ny hemsida med ett eget domännamn, sidan kommer att utvecklas mer och mer men tyvärr stötte vi under maj månad på problem med uppdateringen till en ny version, varför uppdateringen av sidan inte är som vi önskar. Det kommer att krävas en hel del omarbetningar av innehållet och arbetet med det kommer att ske under senare delen av december månad. Under verksamhetsåret har följande medlemmar aktivt skött föreningsarbetet: Styrelse: Uno Werner, ordförande, ansvarat för medlemsblad, (därtill bitillsynsman) Thomas Mårtensson, sekreterare, avelsråd och webbmaster Elisabeth Moberg, kassör Harald Josephsson, styrelseledamot Sten Lindström, styrelseledamot Kerstin Barkman, styrelseledamot Laila Wennerberg, styrelseledamot Yngve Olsson, ersättare i styrelsen Egon Wiström, ersättare i styrelsen Mottagare av vårnedfallsprov, valberedning: Ingemar näsström Revisorer: Karin och Mats Ringqvist Bisjukdomskommitté: Ingemar Näsström (smk), Harald Josephsson, Thomas Mårtensson, Karin Olsson, Lars-Erik Granbacka, Åke Dejemo, Uno Werner. Honungsbedömningskommitté: Ingemar Näsström (smk), Laila Wennerberg och Elisabeth Moberg Styrelsen har från , då årsmöte genomfördes haft 6 styrelsesammanträden och skickat ut 6 st medlemsbrev/-blad (Två är numrerade 4/2011 på grind av slarv!) Vi har haft brev-, tele- och mailkontakter med biodlarföreningarna omkring och med vårt biodlardistrikt. Från distriktsstyrelsen efterlyser man mer utbyte med de fyra föreningarna och ser gärna att de blir representerade i distriktets styrelse. Kursverksamhet och sigillförsäljning som distriktet skött under några år vill man nu att föreningarna själva ska svara för lokalt. På SBR har vi nu en rykande färsk kontaktperson för distrikt och föreningar i de tre nordligaste länen hon heter Hanne Uddling, har skrivit ledare i senaste Bitidningen och kommer att bli kontaktad av föreningens styrelse närmaste veckan.

5 Protokoll för årsmöte Bilaga 2.

6 Protokoll för årsmöte Bilaga 3.

7 . Årsmötesprotokollet Bilaga 4. Verksamhetsplan för Intresset för biodling ökar i landet och lokalt i Jämtland. Vår förening ska, efter våra förutsättningar, hjälpa till med olika uppgifter denna intresseökning från allmänheten innebär för oss. Man söker information, kunskaper och färdigheter i biodling som vi bör svara upp mot i form av informationsträffar, deltagande på marknader, kurser och biodlardagar. Även för vår egen del finns det behov av ökade kunskaper och färdigheter. Varroan kommer närmre för varje säsong och det börjar bli dags att rusta sig för dess ankomst. Styrelsen anser att vi nu behöver undersöka behovet av informationsdagar/studiecirklar/mm år från år för att kunna svar upp mot den verkliga efterfrågan vi har inom vårt område (tills vidare Bräcke och Ragunda kommuner). Styrelsen ska därför ta kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan för att samverka med dem i detta arbete. Redan nu är det helt klart att alla goda krafter inom vår förening behövs för detta. Vi vill här betona att alla medlemmar har sina roller i detta arbete och på detta vill vi kraftsamla under året. Under 2011 hade styrelsen en kontakt med bisjukvårdskonsulenten Preben Kristiansen, SBR om möjligheten att ordna kurs om "biodlarnas åtgärder mot varroa". Han var villig att hjälpa till med detta. Vår bedömning var att en kurs redan 2011 inte skulle samla tillräckligt många deltagare från vårt område. Vi vill i stället ta upp denna möjlighet i god tid inför 2012 års säsong. Om möjligt vill vi ha en viljeyttring från årsmötet innan vi sjösätter kursen. Denna kommer att medföra en del kostnader och kan bli en orsak till att höja medlemsavgiften i vår förening redan för I vår organisation har vi tre nivåer. Basen är föreningarna där vår förening är en av grundstenarna. För länen finns distrikten med Jämtlands läns biodlardistrikt där vi ingår tillsammans med tre andra föreningar. Av dessa är det Storsjöbygdens och Ragundas föreningar som för närvarande har någon verksamhet att tala om. Övergripande finns Riksförbundet med specialkompetenser och resurser. Styrelsen för vårt distrikt efterlyser mer kontakter med föreningarna och ett ökat engagemang för gemensamma frågor. Detta tycker vi i styrelsen är riktigt och viktigt! Vi vill därför föra detta vidare här på årsmötet med en uppmaning att diskutera nya former för ett ökat engagemang för distriktets arbete bland medlemmarna i Biodlarföreningarna. Under 2012 anser vi att planerade medlemsaktiviteter kan bli: Sommarträffen hos någon medlem helgen före midsommar. Två biodlardagar hos någon medlem med en under början av maj inriktad på att göra avläggare och en under juli med inriktning på honungshantering. Ytterligare förslag skulle kunna vara en vaxsmältningsdag under november där man skulle få smälta och rensa sitt vax. För att få bättre kännedom om hur medlemmarna uppfattar föreningens arbete och vars och ens upplevelse av att vara delaktig i vad föreningen gör kommer styrelsen att höra av sig till varje medlem med ett telefonsamtal under vintern. Fundera på hur Du kan och vill vara med i lagarbetet tills vi hör av oss! Avgående styrelse, 2011

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Lokalavdelningar och intresseföreningar

Lokalavdelningar och intresseföreningar Lokalavdelningar och intresseföreningar Unga Hörselskadade är en riksorganisation och själva stommen i Unga Hörselskadade är organisationens föreningar. Det finns tre typer av föreningar inom Unga Hörselskadade;

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand.

SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. SPF Seniorerna Västernorrlandsdistriktet Protokoll fört vid distriktsstämman den 9 april 2015 på Länsmuseet i Härnösand. Närvarande: Föreningarnas valda ombud enlig förteckning, distriktsstyrelsens ledamöter,

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Drottningen märks vit i år.

Drottningen märks vit i år. 34:a årgången Vår fina bigård! Drottningen märks vit i år. Den senaste informationen finns alltid på vår hemsida: www.stenungsundsbi.se Stenungsunds Biodlareförenings styrelse 2011: Ordförande: Ann-Britt

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007)

SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) SKKs Frågebank (t.o.m. oktober 2007) Frågebanken startades 1998-10-14,15 och innehåller frågor som tagits upp inom SKK/FK. Banken innehåller tre huvudavsnitt: Klubbstyrelsen, Årsmötet samt Allmänt. Frågor

Läs mer

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande

Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Gästriklands distrikt Protokoll fört vid distriktets årsstämma 2015-04-08 på Västerbergs folkhögskola, Storvik. 60 personer närvarande Distriktsordförande Bengt Andersson hälsade styrelse, ombud, distriktsfunktionärer,

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer