Läkares drivkrafter: hur kan man stimulera engagemang och arbetsglädje?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkares drivkrafter: hur kan man stimulera engagemang och arbetsglädje?"

Transkript

1 Läkares drivkrafter: hur kan man stimulera engagemang och arbetsglädje? Slutarbete i Västra Götalandsregionens Ledarskaps-ST mars 2015 Erik Fernström

2 Bakgrund Under de senaste åren har debatten om sjukvårdens organisation och styrmodeller tagit ny fart i Sverige. Från vårdprofessionernas sida framhåller man ofta sjukvårdens unika särdrag och varför sjukvården lämpar sig dåligt för styrning enligt samma principer som råder i privat näringsliv. Dessa synpunkter är dock inte nya eller begränsade till vårt land [1]. Organisationsforskaren Henry Mintzberg och andra publicerade på sjuttiotalet artiklar som menade att professionella byråkratier, som t ex sjukhus, inte kan styras enligt samma logiker som den tidens industriella storföretag [2,3]. Som organisation kännetecknas hälso-och sjukvård ofta av komplexitet, starka professioner och en ojämlik informationsfördelning [4]. Man talar ibland om tre domäner inom offentliga service-organisationer; en politisk domän, en administrativ domän och en professionell domän [3]. Dessa domäner kännetecknas av delvis skilda identiteter, logiker och normer, vilket kan ge upphov till konflikter över domängränserna om ömsesidig förståelse saknas. Den politiska domänen representerar sina väljare och agerar genom förhandling och röstning. Fokus ligger på transparens och rättvisa. Den administrativa domänens jobb är att styra och koordinera organisationen, många gånger genom att försöka efterlikna de metoder som används i privat näringsliv. Här kan det vara naturligt att fokusera på en tydlig byråkrati och kostnadseffektivitet. Den professionella domänen ser sig som företrädare för de personer som servicen är till för, t ex patienterna. För dessa medarbetare är autonomi och självreglering centralt och professionen definierar själv vad som är god kvalitet i det arbete som utförs. I verkligheten är dessa domäner naturligtvis inte absoluta och knivskarpt avgränsade men modellen kan tjäna som en teoretisk bakgrund till en diskussion om olika yrkesgruppers delvis skiftande drivkrafter inom hälso- och sjukvård. Inom den professionella domänen i hälso- och sjukvården är läkarna den mest framträdande professionen. Flera författare har framhållit den professionella yrkesrollens speciella särdrag som i många fall kan extrapoleras till läkargruppen. Dessa kännetecknas t ex av självreglering, hög grad av specialisering, en kunskapsbas bestående av både teoretisk kunskap och tyst kunskap om hur teoretisk kunskap appliceras, rättfärdigande av oberoende genom att framhålla ett högre syfte, tydliga inträdesbarriärer och typiska karriärvägar. Ibland kan den professionella identiteten också länka samman yrkesutövare över organisationsgränser på ett sådant sätt att professionell tillhörighet blir viktigare än organisatorisk tillhörighet [4]. Mot bakgrund av de senaste årens intensifierade debatt om sjukvårdens styrning och incitamentsstrukturer är det intressant att vända blicken mot läkargruppen och diskutera dess drivkrafter och vad som får läkare att prestera som bäst och trivas på jobbet. Läkares arbetsglädje har kunnat kopplas till flera positiva utfallsmått [5]. Patienter vars läkare upplever en stor arbetsglädje är mer nöjda med sin vård och har en större grad av förtroende för sina läkare [6,7]. Dessa patienter har också visats ha en större följsamhet till förskrivna behandlingar [8]. Hur nöjda läkare är med sin arbetssituation har, kanske föga förvånande, stor betydelse för läkaromsättningen på arbetsplatser. Missnöje med arbetet leder också till ohälsa bland läkare själva, vilket leder till ökat lidande för de drabbade personerna men också ökade kostnader för sjukvårdsorganisationen och ökad belastning på övriga kollegor med risk för onda spiraler av ökat missnöje. 2

3 Enkätundersökning på en sjukhusklinik Som ett underlag för en diskussion kring läkares drivkrafter genomfördes en enkätstudie på en sjukhusklinik på ett svenskt universitetssjukhus. Totalt tillfrågades 69 läkare om de ville delta i undersökningen. Svar erhölls från 29 läkare (42 %) inom den angivna svarstiden. Sextiosex procent av dessa var kvinnor och 34 % var män. De svarandes ålder var: år (7 %), år (52 %), år (20,5 %) respektive år (20,5 %). Efter att svarstiden gått ut inkom ytterligare fem svar. Dessa inkluderades enbart i den kvalitativa analysen av fria kommentarer. I enkäten ombads deltagarna rangordna nio faktorer utifrån deras relativa betydelse för arbetsmotivationen. Åtta faktorer var definierade på förhand och en faktor kunde definieras fritt av deltagaren. Det fanns även möjlighet att lämna fria kommentarer. Medianvärdet räknades ut för varje faktors rank i de olika deltagarnas svar. En poäng för de olika faktorernas relativa betydelse räknades ut genom att subtrahera varje faktors median-rank från 9. De fördefinierade faktorerna och deras rank-poäng framgår av Figur 1. Högst poäng fick faktorerna det personliga patientmötet och att vara del av något viktigt. De fritt formulerade alternativen som nämndes var: "Frihet i arbetet och schemat" "Kombinationen naturvetenskap och humanism, forskning i samverkan med existentialism" "Att föra kunskap vidare" "Status, internationella och nationella kontakter" "Att kunna hjälpa andra människor genom mitt yrke" "Att delta i kvalitetsförbättringsarbete, vårdprogram, kvalitetsregister, studieprotokoll" Figur 1: Rank-poäng Det personliga patientmötet Att vara del av något viktigt Samspelet med kollegor i arbetslaget Att vara en expert i mitt ämnesområde Att få bestämma själv hur jag skall arbeta Att kunna bedriva forskning RANK-POÄNG Lönen Pliktkänsla Deltagarna ombads därefter ta ställning till sex påståenden relaterade till kontroll, kompetens, utveckling och meningsfullhet. Varje påstående kunde besvaras enligt principen: stämmer helt, stämmer delvis, stämmer dåligt eller stämmer inte alls. De sex påståendena och frekvensen av de olika svarsalternativen framgår av Figur 2. 3

4 Figur 2 inte alls 7% Jag styr själv hur jag lägger upp mitt arbete helt 0% Jag upplever ibland att jag "tappar kontrollen" över mina arbetsuppgifter inte alls dåligt 7% 3% helt 21% dåligt 37% delvis 56% delvis 69% dåligt 3% Jag känner mig kunnig och kompetent inte alls 0% dåligt 7% Jag har unika kunskaper som är viktiga för min arbetsplats inte alls 0% delvis 52% helt 45% delvis 41% helt 52% Jag lär mig ofta nya saker som är användbara i mitt arbete dåligt inte alls 4% 0% Jag upplever att mitt arbete är meningsfullt dåligt inte alls 0% 0% delvis 14% delvis 41% helt 55% helt 86% 4

5 Enkäten avslutades med ett rent kvalitativt insamlande av kommentarer kring motiverande och frustrerande faktorer i arbetet. De svarande fick fritt svar på frågorna: När känner du dig som mest tillfreds på jobbet? och Vad anser du är mest frustrerande i ditt arbete?. Vissa kommentarer återkom ofta. Bland de motiverande faktorerna var kommentarer kring goda patientmöten vanliga. Något som också återkom ofta var kommentarer kring känsla av smidighet, flyt och effektivitet. I dessa kommentarer fanns två nyanser. Vissa vägde mer mot det man ibland kallar flow som kan definieras som ett tillstånd där man kan ha mycket att göra men där intresse och adekvat kompetens för uppgifterna ger en tillfredställande känsla av effektivitet och väl utfört arbete. Andra kommentarer kring smidighet och effektivitet lade mer vikt vid frånvaro av stress och störningar och att få arbeta ostört. Dessa var närbesläktade med flera av de angivna frustrerande faktorerna som i många fall utgjordes av känslor av fragmentering och frekventa störningar. Vanligt bland frustrerande faktorer var också kommentarer kring resurser, infrastruktur, stress och ledarskap. Några exempel på kommentarer följer nedan. För överskådlighet har jag försökt att gruppera kommentarerna och jag har också selekterat ut och ibland kortat ned typiska och vanligt förekommande kommentarer. Listan är således inte komplett och utgörs inte alltid av exakta citat. NÄR KÄNNER DU DIG SOM MEST TILLFREDS PÅ JOBBET? PATIENTKONTAKT Efter ett bra patientmöte(vanligt) När jag arbetar kliniskt Att arbeta med medicinskt komplexa fall som blir bra När kompetens vid forskningsfronten används kliniskt EFFEKTIVITET/FLOW När dagen har varit full av uppgifter och flutit på bra, känsla av effektivitet i kombination med kvalitet. När dagen är smidig, rullar på effektivt(vanligt) När min och mina arbetskamraters kompetens används på rätt sätt KOMMUNIKATION/STÖD När jag har kontroll över vad som förväntas av mig och tid till det När man får bekräftelse från kollegor Möjlighet att få följa upp och få feedback på det jag gör Delaktig i det som händer KONTROLL Då man får bestämma hur arbetet skall läggas upp Kontroll över arbetstid/uppgifter SOCIALT Trevlig arbetsmiljö Bra gemenskap med kollegor God stämning i arbetsgruppen UTVECKLING När jag får tid att läsa på När jag känner att jag utvecklas När jag känner att vi tillsammans jobbar för att förändra, upptäcka och förbättra När vi är i rörelse och inte bara mekaniskt betar av arbete VAD ANSER DU ÄR MEST FRUSTRERANDE I DITT ARBETE? STÖRNINGAR/FRAGMENTERING Alla störningar under mottagning (VANLIGT) Bristande kontroll- ständigt oplanerade situationer Ständiga akut-utryckningar SOCIALA FAKTORER Många uttröttade kollegor, klagan och gnäll Dålig stämning Splittring PATIENTARBETE Dåliga patient-/anhörigmöten Bristande kompetens/missar/överblick Dålig patientkontinuitet INFRASTRUKTUR Bristande resurser Dåliga IT-system Otillräcklig administrativ uppbackning Ingen som jobbar med logistik och patientflöden STRESS Bristande tid/att inte hinna med För få kollegor Lång tids hög arbetsbelastning gör att jag känner mig utarbetad vid varje arbetsdags slut. Det spiller över på humöret och min attityd LEDARSKAP Icke-produktiva diskussioner Nonchalant attityd kring spetskompetens/fortbildning 5

6 Konservatism Chefer som inte lyssnar/kommunicerar med medarbetaren Brist på visioner UTVECKLING Brist på tid för forskning och utveckling Känslan av att vara en pinne på en schemarad Avsaknad av att chefer ser att även andra än ledningsgruppen kan komma med idéer Låg vetenskaplig nivå Diskussion Läkares drivkrafter Sannolikt är läkares och andra professionella yrkeskategoriers drivkrafter i yrket till stor del gemensamma med drivkrafterna i andra kunskapsbaserade yrken. Den amerikanske ekonomiprofessorn Peter F Drucker menade att kunskapsarbetarens främsta behov är utmaningar, ständigt lärande, tydliga resultat och en identifiering med organisationens mål [9]. Man kan misstänka att upplevd tidspress, brist på inflytande och dåliga sociala relationer har negativa effekter för de flesta yrkeskategorier. Flera forskare har studerat betydelsen av inre motivation, i motsats till yttre motivation, för professionella yrkeskategorier som t ex läkare. Yttre motivation i form av prestationskopplade belöningar eller bestraffningar kan vara effektiva i vissa fall, men kan också leda till oönskade effekter [10]. Styrning genom yttre incitament med stark koppling till prestationsmått riskerar att minska känslan av självbestämmande. Om upplevelsen av yttre kontroll blir för påtaglig minskar intresset för själva arbetsinnehållet och fokus flyttas till att enbart uppfylla de specificerade målen eller i värsta fall manipulera systemet [1,11]. Självklart är den ekonomiska ersättningen en viktig drivkraft och lön och andra externa ersättningar behöver vara konkurrenskraftiga och rättvist utformade för att inte leda till missnöje som förstör motivationen och leder till att man lämnar organisationen [12]. Forskning talar dock för att förhållandet mellan läkares tillfredställelse och lön inte är linjärt. Tillfredställelsen varierar med lönen upp till en viss nivå men när denna nivå är uppnådd leder ökande ekonomisk ersättning inte nödvändigtvis till ökad arbetsglädje [5]. Ekonomiska incitament måste således kompletteras med utbyte som stimulerar den inre motivationen. Frederick Herzbergs forskning kring motivation diskuteras av Brown och Gunderman i en artikel om läkares drivkrafter [5]. Man menar att faktorer som ger tillfredsställelse respektive missnöje sällan befinner sig vid två motsatta poler på en kontinuerlig skala. När människor tillfrågas om vad som ger arbetsglädje respektive vad som skapar missnöje i arbetet tenderar de att ange skilda faktorer. De faktorer som upplevs motiverande är ofta inneboende i själva arbetet. Detta kan handla om själva innehållet i arbetet, erkännande från kollegor, ansvar och personlig utveckling. Faktorer som minskar motivationen är oftare yttre faktorer som inte i sig är en del av själva yrket. Exempel på detta kan vara administrativa riktlinjer, egenskaper hos chefer, lön eller andra förhållanden på arbetsplatsen. Herzberg menar att genom att stimulera inneboende motiverande faktorer kan man skapa stora positiva effekter på prestation och arbetsglädje men om dessa inneboende faktorer minskar innebär det inte nödvändigtvis att missnöjet ökar i samma grad. Motsatsen gäller för de kontramotiverande externa faktorerna. Om människor upplever brister i dessa faktorer kan det skapa uttalat missnöje men insatser för att förbättra dessa brister kan sällan öka arbetsglädjen förbi en basal grundnivå. I enkäten från sjukhuskliniken var störningar och fragmentering av arbetsdagen en återkommande frustrerande faktor. Även stress och tidspress var vanligt. Detta skulle kunna ses som exempel på externa kontramotiverande faktorer och sannolikt är det så att en total frånvaro av 6

7 störningar och stress skulle skapa mindre missnöje men inte nödvändigtvis en kraftigt ökad arbetsglädje eller motivation. I en undersökning bland läkare på universitetssjukhuset Hannover Medical School genomförde man en analys av faktorer som påverkade läkarnas arbetstillfredsställelse. Den enskilda variabel som läkarna upplevde sig mest nöjda med var den direkta patientkontakten. Den faktor vars variation hade störst korrelation till variation i tillfredställelse var dock beslutsfattande och erkännande. Andra signifikanta förklarande faktorer var t ex fortbildning, anställningstrygghet och kollegiala relationer [13]. Moreau och medförfattare [14] belyser autonomins betydelse för läkare i en artikel där man tar avstamp i självbestämmandeteori [10]. Dessa författare menar att psykosocial hälsa och optimal funktionsnivå underlättas av interpersonella relationer som stödjer människors autonomi. Autonomi definieras av författarna som den känsla av frivillighet och entusiasm man upplever när man handlar på ett sätt som stämmer överens med ens egna värderingar och intressen. Enligt deras definition är autonomi något annat än att enbart vara oberoende. Autonomi-stödjande strukturer i en arbetskontext är t ex strukturer där individens känslor och perspektiv uppmärksammas, där rationalen bakom arbetets krav är förståelig samt strukturer som ökar människors känsla av initiativförmåga och valfrihet. På detta sätt är autonomi något annat än enbart regellöshet, brist på strukturer eller att var och en jobbar på sitt eget håll. Autonomi-stödjande beteende har visats ha positiv betydelse i flera olika fält men i sin egen forskning har författarna utforskat betydelsen av autonomi-stödjande beteende för yngre läkare. Man såg att arbetsglädje och psykosocial hälsa gynnades hos de läkare som upplevde att deras överordnade utövade ett autonomi-stödjande beteende. Intressant var också att autonomi-stödjande beteende från jämbördiga kollegor hade positiva effekter som var oberoende av de överordnades beteende. Man konstaterar således att läkare kan gynnas av ett arbetsklimat som stöttar autonomi och där kontrollerande beteenden undviks. De läkare som svarade på min enkät rapporterar vissa brister i den egna kontrollen över arbetssituationen. Delvis kan nog detta se olika ut beroende på erfarenhetsnivå. Frågorna i enkäten kan också ha tolkats utifrån upplevelsen av kontroll över den enskilda arbetsdagen. I de fria kommentarerna framkom frekventa upplevelser av tidspress och en fragmenterad arbetsdag och möjligen avspeglas dessa störningar i svaren på frågorna om kontroll. Det är svårt att ur enkäten bedöma upplevelsen av autonomi enligt definitionen ovan. I en nyligen publicerad studie undersökta man den professionella kulturens påverkan på den inre motivationen hos läkare på ett stort tyskt universitetssjukhus [1]. Författaren gör skillnad på två typer av inre motivation; dels en nöjesbaserad motivation och dels en inre motivation baserat på ett socialt kontrakt inom professionen. Med detta menar man att individen lever upp till och följer professionella och sociala normer på grund av att man mår bra av att uppleva erkännande och status inom professionen, så länge man uppfattar normerna som legitima och i samklang med de egna värderingarna. Deras instrument för att värdera professionell kultur kunde reduceras ner till tre huvudfaktorer: Relationen till arbetsinnehållet, relationen till kollegorna och relationen till organisationen. Den starkaste påverkan på inre motivation sågs för faktorn relation till arbetsinnehåll som innefattade frågor kring analytisk problemlösning, planering, återkoppling kring arbetsresultat och flexibilitet. Relationen till kollegorna påverkade också den inre motivationen på ett positivt sätt. Relationen till organisationen hade däremot ingen oberoende positiv påverkan på den inre motivationen och författaren drar slutsatsen att den professionella kulturen överbryggar organisationsstrukturerna. Organisationen ses som en extern funktion eller stödfunktion men har svag påverkan på hur arbetet utformas. I enkäten från sjukhuskliniken framkommer att de 7

8 flesta tillfrågade läkare upplever en tydlig meningsfullhet i sitt arbete (Figur 2). Bland många av läkarna upplevs innehållet i det kliniska patientarbetet vara en viktig motiverande faktor och många motiveras också av att uppleva delaktighet i en viktig verksamhet (Figur 1). Att människor finner mening och glädje i arbetets innehåll är glädjande och viktigt att ta med i diskussioner om inneboende motivation. Bland de läkare som svarade på enkäten är det också relativt många som upplever att de har en hög och unik kompetens samt att denna kompetens utvecklas över tid genom att man utvecklas i arbetet (Figur 2). Den offentliga sjukvårdsorganisationen i Storbritannien, National Health Services (NHS), lät genomföra en sammanställning av tillgänglig forskning som redovisade longitudinella studier av hur olika Human Resource Management (HRM)-strategier påverkade både direkta effekter på personalen och indirekta effekter på organisationers resultat. Ett särskilt fokus låg på studier av hälso- och sjukvård och om man kunde identifiera en positiv koppling mellan förändrade HRM-strategier och förbättrade vårdresultat. Generellt konstaterade forskarna en brist på större longitudinella studier i ämnet vilket försvårar bedömningen av kausalitet samt en brist på studier av kopplingen mellan HRM och faktiska vårdresultat. Både i studier av hälso- och sjukvård och i andra branscher fann man ett tydligt stöd för att ökad självstyrning ledde till ökad personaltillfredsställelse och minskad ohälsa. I hälso- och sjukvårdspecifika studier sågs förbättrade patientresultat i organisationer där personal involverades i kvalitetsförbättringsprojekt. Man fann också stöd för förbättrade produktionsresultat i organisationer som hade genomfört program för strukturerad återkoppling och där personalen själv deltog i utformandet av organisationens mål. Slutligen konstaterar man att ytterligare forskning behövs för att belägga den kausala kopplingen mellan upplevda förbättringar hos personalen och förbättrade vårdresultat [15]. En annan studie inom NHS fokuserade specifikt på läkargruppen och försökte formulera en best practice inom HRM som skulle kunna vara överförbar till läkare i den offentliga sjukvården [16]. Man valde ut tio framgångsrika och kunskapsdrivna organisationer utanför sjukvården inklusive både privata, statliga och stiftelsedrivna verksamheter. Man identifierade sex teman som återkom i framgångsrika organisationer: tydliga mandat hos linjechefer, prestationsutvärdering på gruppnivå med data som var direkt beslutsgrundande, tydliga individuella mål inklusive utvärdering, belöningssystem, värdegrund samt kommunikation kring processer och verksamhetsmål. Författarna jämförde dessa resultat med rådande praxis inom NHS. Man konstaterade bland annat att i de undersökta organisationerna användes insamlade prestationsdata på sektionsnivå och man använde ett fåtal variabler som anställda själv varit involverade i att ta fram och som direkt kunde användas som underlag för beslut. Sifferbaserad prestationsmätning på individnivå förekom ytterst sällan. Studieförfattarna menar däremot att det i delar av NHS uppstått en mätkultur, istället för en prestationskultur, med offentlig redovisning av komplexa och multifaktoriella variabler som t ex patienters väntetider. Kausaliteten bakom sådana variabler är svårtolkad och dåliga resultat leder enligt författarna ofta till försämrad motivation och dysfunktionella beteenden som t ex försök att manipulera data. Läkares drivkrafter ur ett ledarskapsperspektiv För organisationen finns således möjligheter att minska missnöje genom att minska inslagen av demoraliserande frustrerande faktorer som av läkare själva ofta upplevs ha sitt ursprung utanför själva yrkesutövningen eller professionen. För att dessutom höja motivationen och arbetsglädjen och därmed förhoppningsvis organisationens resultat krävs att man ser och tillvaratar de motiverande faktorer som ryms inom läkaryrket och den professionella rollen. 8

9 Trots att vissa gemensamma teman kan skönjas när det gäller motivation hos läkare och andra kunskapsarbetare så skiljer sig motiverande faktorer från läkare till läkare och sannolikt mellan olika medicinska specialiteter. För organisationen gäller det att skapa strukturer för att identifiera individuella inre motiv och försöka stimulera dem. Många läkare finner sin mening och motivation i komponenter i själva läkaryrket och som organisation behöver man därmed finna sätt att berika läkararbetet och ge bra förutsättningar att sköta detta. I en studie av utbrändhet bland läkare på universitetssjukhus undersökta studieförfattarna vad läkarna ansåg var de mest meningsfulla uppgifterna i arbetet [17]. Man undersökte sedan hur stor del av läkarnas arbetstid som användes till dessa uppgifter och fann att andelen tid som användes till upplevt meningsfulla uppgifter var starkt kopplad till risken för utbrändhet. Här har chefen en roll att spela i att förstå individuella läkares intressen och personliga mål för att på bästa sätt matcha dessa mot organisationens mål [12,17]. Då finns möjligheter att motivera genom att skapa diversifiering och stötta personlig utveckling och unika expertkunskaper. Stimulerande utmaningar bör skapas genom ökat personligt ansvar för meningsfulla uppgifter och inte enbart genom ansvar för fler arbetsuppgifter, om dessa inte upplevs meningsfulla [5]. Här kan chefen också bidra till ökad känsla av autonomi genom att stimulera ökat personligt ansvar och initiativkraft [14]. Många läkare motiveras av väl fungerande patientarbete och därför är det viktigt att involvera läkare i utformningen av vårdens kärnprocesser [1,13,18]. Mycket talar för att läkare också finner motivation och styrka i kontakten med kollegor, både i yrkesmässiga situationer men också under rent sociala former. Läkare stimuleras av återkoppling från kollegor och kan stärka varandras autonomi inom professionen [1,5,14,18]. Detta talar för att vi behöver skapa arenor för både sociala kontakter, strukturerad feedback och meningsfullt teamarbete. Specialistutbildningen är en tid i läkares karriär då man socialiseras in i professionens normer och här kan arenor för återkoppling vara extra viktiga [14]. Kanske är specialistutbildningsperioden en särskilt angelägen tid att diskutera vad som motiverar oss och hur karriären kan formas för att på bästa sätt harmoniera med inre värderingar. Här har handledningen en viktig roll att spela. Samtidigt är denna självreflektion lika viktig för mer erfarna läkare, både när man formar sin egen karriär och i en diskussion om hur man socialiserar yngre kollegor. Läkare identifierar sig i stor utsträckning med sin profession och förhållandet till den organisatoriska kontexten är komplicerad [1,3]. Ett sätt för organisationen att underlätta professionens identifikationsprocess kan vara ett tydligare visionsarbete och en tydligare profilering av verksamheten [1]. Önskemål om tydligare visioner var också något som framkom i enkäten i denna uppsats. Enligt sjävbestämmandeteorin hämmas inre motivation av stark yttre kontroll och externa incitament som är starkt kopplade till på förhand definierade prestationsmål [10]. Man bör försöka minimera onödigt kontrollerande beteende från chefer och andra kollegor [14] eller onödig mätning om det inte är tydligt vad mätdata skall användas till [16]. Detta är dock inte detsamma som att diskutera mål och förväntningar, både organisatoriska och individuella. Detta kan tvärtom vara positivt när det handlar om att tydliggöra mål och skapa stimulerande utmaningar och känsla av ansvar [16]. Lön är viktigt för att skapa en grundläggande tillfredsställelse med arbetet och en känsla av rättvist och rimligt utbyte mellan arbetstagare och arbetsgivare [12]. Lönenivån är viktig för att rekrytera och behålla medarbetare och även om lönen i sig inte skapar stark inre motivation så har den potential att skapa starkt missnöje om den upplevs vara för låg eller orättvis [9,12]. 9

10 När läkarna i min enkätundersökning tillfrågades om frustrerande moment framkom ofta frustation över frekventa störningar som hackar upp dagen, stressar och minskar effektiviteten. Förutom att frustrera läkaren bidrar störningar till ökade medicinska risker. Hur patienterna upplever störningar i konsultationssituationen är också viktigt att beakta. En del störningar är nödvändiga för patientsäkerheten och för relevant informationsutbyte mellan kollegor. Yttre störningar kan delas in i måldrivna och icke måldrivna störningar [19]. Måldrivna störningar är de störningar där den som avbryter gör så för att tillgodose ett visst mål, t ex att meddela information. Dessa störningar kan vara viktiga för arbetsprocessen eller den medicinska säkerheten. De icke måldrivna störningarna är sådana avbrott som sker utan ett specifikt syfte. I dessa fall kan det handla om utrustning som går sönder eller att läkaren avbryter i ett patientmöte för att söka efter viktig information som saknas. Att minska störningar är således komplext men i fallet med icke måldrivna störningar är det lättare att hävda att dessa bör byggas bort ur arbetsprocesserna så långt som möjligt. Slutsatser De delar av arbetslivet som skapar motivation och de delar som skapar missnöje befinner sig inte nödvändigtvis i olika ändar av samma kontinuerliga spektrum. Yttre frustrerande faktorer kan skapa ett stort missnöje men att åtgärda dessa faktorer är inte tillräckligt för att skapa optimal motivation och arbetsglädje. För detta krävs att man stimulerar läkares autonomi, optimerar möjligheterna till ett gott patientomhändertagande och ger läkare utrymme att växa med ansvar för de delar av arbetet som skänker mest mening. Specialistutbildningstiden är en tid när läkare socialiseras in i en professionell kultur och det är viktigt att diskutera vilka värderingar som förmedlas till yngre kollegor. Handledningen av läkare under specialistutbildning är ett lämpligt forum för att diskutera professionella värderingar och vad som skänker arbetsglädje och motivation. 10

11 Referenser 1. Janus K. The effect of professional culture on intrinsic motivation among physicians in an academic medical center. Journal of Healthcare Management. 2014; 59(4): Mintzberg H. Organization design: fashion or fit? Harvard Business Review. 1981; 59(1): Kouzes JM, Mico PR. Domain theory: An introduction to organizational behavior in human service organizations. Journal of Applied Behavioral Science. 1979; 15(4): Berlin J, Kastberg G. Styrning av hälso- och sjukvård Liber. Malmö 5. Brown S, Gunderman R. Enhancing the professional fulfillment of physicians. Academic Medicine. 2006; 81: Haas J, Cook E, Puopolo A et al. Is the professional satisfaction of general internists associated with patients satisfaction? Journal of General Internal Medicine. 2000; 15: Grembowski D, Paschane D, Diehr P et al. Managed care, physician job satisfaction, and the quality of primary care. Journal of General Internal Medicine. 2005; 20: DiMatteo M, Sherbourne C, Hays R et al. Physicians characteristics influence patients adherence to medical treatment: results from the medical outcomes study. Health Psychology. 1993; 12: Drucker PF. Management s new paradigms. Forbes Magazine. 1998; 5 oktober 10. Ryan RM, Deci EL. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist. 2000; 55(1): Lindgren L. Utvärderingsmonstret Studentlitteratur. Lund 12. Flach B. Personalledning Studentlitteratur. Lund 13. Janus K, Amelung VE, Gaitanides M et al. German physicians on strike - shedding light on the roots of physician dissatisfaction. Health Policy. 2007; 82: Moreau E, Mageau GA. The importance of perceived autonomy support for the psychological health and work satisfaction of health professionals: Not only supervisors count, colleagues too! Motivation and Emotion. 2012; 36: Patterson M, Rick J, Wood S et al. Systematic review of the links between human resource management practices and performance. Health Technology Assessment. 2010; 14(51) 16. Trebble TM, Heyworth N, Clarke N et al. Managing hospital doctors and their practice: what can we learn about human resource management from non-healthcare organisations? BMC Health Services Research. 2014; 14: Shanafelt TD, West CP, Sloan JA et al. Career fit and burnout among academic faculty. Archives of Internal Medicine. 2009; 169(10): Taylor C, Ramirez AJ. Can we reduce burnout amongst cancer health prefessionals? European Journal of Cancer. 2010; 46: Rivera-Rodriguez AJ, Karsh B-T. Interruptions and distractions in healthcare: review and reappraisal. BMJ Quality & Safety in Health Care. 2010; 19(4):

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal?

Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Inriktning mot Management HT 2009 Hur gör man motivation? - en studie i ett industriföretag - Vad en ledare skall tänka på för att motivera sin personal? Magisteruppsats Ulf Åberg 680428-5010 Handledare:

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Ledarskaps-ST 2009-2013

Ledarskaps-ST 2009-2013 Ledarskaps-ST 2009-2013 Henrietta Arwin ST-läkare allmänmedicin, Lerums vårdcentral/närhälsan Dokumentet består av examinationsuppsats, personlig reflektion samt beskrivning av det individuella innehållet

Läs mer

VARFÖR BLI CHEF NÄR MAN

VARFÖR BLI CHEF NÄR MAN VARFÖR BLI CHEF NÄR MAN ÄR UTBILDAD FÖR KLINISK VERKSAMHET? Henrietta Arwin Henrietta.arwin@vgregion.se ST-läkare allmänmedicin Lerums vårdcentral/ledarskaps-st VGR Handledare: Robert Eggertsen, distriktsläkare,

Läs mer

Varför vill man bli egenföretagare?

Varför vill man bli egenföretagare? Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls och teknikutveckling Varför vill man bli egenföretagare? Egenföretagares upplevelser av arbetstillfredsställelse och motivation Lillemor Kabuye Lilly

Läs mer

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014

Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 Ledarskaps ST lägesrapport hösten 2014 1 Innehållsförteckning Projektledningens rapport om LST 2008-2014... 3 Inledning... 3 Former... 3 Effekter... 3 Fortsättning... 4 Ekonomi... 5 Reflektioner från Ledarskaps-ST

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Ledarskap i hälso- och sjukvården

Ledarskap i hälso- och sjukvården Ledarskap i hälso- och sjukvården Mementor Ledarskap AB Margareta Palmberg 1 Innehållsförteckning: Ledarskap i hälso- och sjukvården Tillbakablick 3 Svensk forskning 4 Multiprofessionella organisationer

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN SAMBAND MELLAN PRESTATIONSBASERAD SJÄLVKÄNSLA OCH PRESTATIONSLÖN Linnea Martinelle Handledare: Erik Berntson PSYKOLOGI III: 15 HP HT2011 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN 2 SAMBAND MELLAN

Läs mer

Du är ditt eget varumärke

Du är ditt eget varumärke Du är ditt eget varumärke En intervjustudie om ledarskapsstrategier Författare: Handledare: Maria Birgerheim Margaretha Stenmarker, Eva Arvidsson Årtal: 2014 Författare: Maria Birgerheim Handledare: Margaretha

Läs mer

Konsten att behålla personal

Konsten att behålla personal Rapport 2011028 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C, 15 hp Konsten att behålla personal - en utmaning för konsultföretag

Läs mer

Kan faktorerna KASAM, flow samt prestationsbehov predicera arbetstillfredsställelse?

Kan faktorerna KASAM, flow samt prestationsbehov predicera arbetstillfredsställelse? Mälardalens högskola Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Kan faktorerna KASAM, flow samt prestationsbehov predicera arbetstillfredsställelse? Ulrika Gabriel C-uppsats i psykologi, VT 2007

Läs mer

Konsten att stå med ett ben i varje läger

Konsten att stå med ett ben i varje läger Uppsala Universitet Sociologi AOP C, VT 2013 Konsten att stå med ett ben i varje läger En kvalitativ studie om mellanchefers arbetssituation i offentlig sektor Lara Mashan Handledare: Michael Allvin Sammanfattning

Läs mer

EXAMENSARBETE. uppdraget som chef är att ge förutsättningar för att lösa, inte att lösa. Våren 2013

EXAMENSARBETE. uppdraget som chef är att ge förutsättningar för att lösa, inte att lösa. Våren 2013 EXAMENSARBETE Våren 2013 Sektionen för hälsa och samhälle Folkhälsovetenskap och Pedagogik uppdraget som chef är att ge förutsättningar för att lösa, inte att lösa En kvalitativ studie om det goda ledarskapet,

Läs mer

Personalledning i detaljhandeln

Personalledning i detaljhandeln Forskningsrapport Personalledning i detaljhandeln Ledarskap och medarbetarskap i svenska butiker Mikael Wickelgren Ali Kazemi Thomas Andersson Stefan Tengblad Forskningsrapport 2012:1. Personalledning

Läs mer

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program, C-kurs i arbetsvetenskap HT 2007 Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Conditions for better effects

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Den upplevda motivationens paradox The paradox of perceived motivation. Berglund, Louise Solberg, Elin

Den upplevda motivationens paradox The paradox of perceived motivation. Berglund, Louise Solberg, Elin Den upplevda motivationens paradox The paradox of perceived motivation Berglund, Louise Solberg, Elin Handledare: Calle Rosengren Urbana studier, Malmö högskola Kandidatuppsats, Arbetsvetenskap 3 Abstract

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Har konsulten läst boken? En kvalitativ studie om hur väl teorier avspeglas i den praktiska användningen av teambuilding; en undersökning av teambuildingföretag i södra Sverige.

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Ny som chef/ledare -

Ny som chef/ledare - Tatyana Dokukina Homayla Xidir Ny som chef/ledare - En studie om effekter av ledarutvecklingsprogram New as Manager/Leader - A Study on the Impact of Leadership Programs Företagsekonomi C-uppsats Termin:

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Ledarskap inom äldreomsorgen

Ledarskap inom äldreomsorgen Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet HT 2013 Ledarskap inom äldreomsorgen En kvalitativ studie om chefernas syn på motivation till sina medarbetare och hur dessa ledarkunskaper

Läs mer

Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling

Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling Ny som chef En studie av svårigheter och motstånd samt behov av stöd och kompetensutveckling Examensarbete för kandidatexamen i personalvetenskap 15 hp, Linnea Edman Maria Marcusson Handledare: Joseph

Läs mer

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi

Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Uppfattningar av implementeringen av Totalt Produktivt Underhåll - en formativ utvärdering inspirerad av fenomenografi Sandra Eklund & Malin

Läs mer

Arbetsmiljö och dess påverkan på personalomsättningen

Arbetsmiljö och dess påverkan på personalomsättningen Arbetsmiljö och dess påverkan på personalomsättningen - En studie om arbetsmiljön för personliga assistenter inom Frösunda Examensarbete för kandidat inom huvudområdet arbetsvetenskap Cecilia Jansson Handledare:

Läs mer

Gymnasierektors ledarskapsparadox: att vara verksamhetschef och pedagogisk utvecklare

Gymnasierektors ledarskapsparadox: att vara verksamhetschef och pedagogisk utvecklare This is a Magazine Article Gymnasierektors ledarskapsparadox: att vara verksamhetschef och pedagogisk utvecklare Ingemar Johansson, fil.mag., Soly I. Erlandsson, fil.dr., professor, & Anna Maria Dåderman,

Läs mer

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och arbetsvetenskap

Läs mer