MIL/B IB L:s ÄMNESOMRÄ DEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MIL/B IB L:s ÄMNESOMRÄ DEN"

Transkript

1 I KR IGSVETE NSKAP MIL/B IB L:s ÄMNESOMRÄ DEN I I. II I. MIL ITÄRHISTORIA HIST ORIA r IV. GE OGRAF I V. STAT SKUNS KAP VI POLITISK A STRÖSKRIFTE R VII. ~la T EMAT IK, OPER~1 10 NSANA LYS VII I. NATURV Em JSKA p r P". TJ;K NOLOGi, RYNDVETE NSKA P, FUTUR OLQSl X. LIVS ÄSKÄD NI~J G XI SPRÄKVET ENSKAP XI I. OR DBÖCKER Xl II BIBLIOGRAFI XIV. SKÖN LITT ERA TUR XV. EN CYKLO PED IER OCH SAM LI NGSVERK XVI. PER IOD ISK LI TTERATUR XVl I ÖVR IGT

2

3 ,. Katalogiseringssystemet v i d Militärs tabernas bibliotek I. KRI GSVETE NSY~ P B. Krigsvetenskap i all mä nhe t b. Säke r h e t s p o l i t i k, o dyl c, Discipl i n, psy kologi, l e d a r s ka p, utbildn i n g d. Krigföringsmetoder, t e r rorism, gerilla ro ro g. Ekonomiskt f örsva r, budget f r å gor o dy l + f ö r s va r s i n du s t r i h. Fysisk t räni ng j. P s y kol og i s k krigföring k. Rymdkr i g, tekni k ro m C. Or ga nisa t i on a. I allmänhet b. Sve r i ge a. Al lm ä n t b. Föror d ni ngar ro m c. Ut r e d n i ng a r m m Be t ä n k a n d e c. Övr i ga länder (efter l a ndboks t a v ) FN NATO WP D. Underhål lstjänst a. I allmänhe t b-o (s. not 1 på sista sid : ) E. Kr i ge t s l a gar a. I allmänhet b-o ( se not 1 på s ista s i d : ) F. Sj u kv å r d a. I allmänhet b-o ( se no t 1 -p å sista sid : ) G. Re gl ement en och instruktioner a. I allmänhet b-o ( se not 1 oc h 2 på s i s t a sid : )

4

5 H. Strategi och taktik. Spaning a. I allmänhet b. Infanteriets taktik c. Kavalleriets " d. Artilleriets " e. Öv r i ga b r-upps La.g s " r. Fälttjänstövningar J. Hästkännedom K. Topografi och länders s t r a t e g i s ka läge a. I allmänhet, kartläggning o dyl b. c. Militärgeografi Länders strategiska läge a. I allmänhet b. c. Sv e r i g e Övriga länder L. Vapenlära a. Allmänt, eldrörspjäser ; tunga vapen o dyl stridsfordon b. Hand vapen c. Kärnvapen, robotar, rakter, b omber, minor ID m ABC M. Fältarbeten, befästningar, miltärteknisk forskning N. Stabstjänst a. I a llmänhet b. Underrättelse- och säkerhetstjänst, spaning, flygfo~o grafering, f oto tydn ing c. Kryptotjänst O. Sjökrigsvetenskap a. I allmänhet b. c. Regl ementen Broschyrer och b e t ä nka nde n d. Navigation e. Undervattenstjänst, Ubå t, Dykning P. Kommunikations-, transport- och samhandstjänst, e lektronisk krigföring a. Propa ga nda, Agitation d. ADB- t e kn i k, Da t or e r

6

7 }. Q. Luftkrigsvet enskap a. I a l lmänhe t b. Strategi, t a k t i k ro m c. d. Ci vilflyg Teknik R. Biologiska och kemiska s t ridsmed e l, a. Civil för s v a r b. Br andfö r s v a r, o l ycka, r ä ddning s tjä n s t II. MILITÄ RHISTORIA A. I allmänhe t a. Allmän mi l i t ä r historia, uni former b. Sv e n s k f ö r ba nd s hi s t or i a o dyl c. Övr i ga l änders" ( efter landbo k s t av) Främlingslegioner B. Krigshistor i a intill Ar a. Gamla t iden b. Me del t i de n c. Ny a r e tiden ( utom Sv e r i g e s k r ig) c. Trettioår iga kri get ( ) e. Spa n s ka tronfölj ds kriget ( ) g. Sjuå r iga kriget ( }) 1. Utomeur opeiska krig d. Sv e r i g e s krig a. I allmänhet c. Gus taf II AdoH o c h Krist tne d. Karl X Gustaf f. Kar l XII och Ulrika El e onora i. Gus t a f III c. Kr i g s h i s t o r i a f ran til l a. I allmänhet b. Napo l eon s ka krig e t a. Kr ig till f reden i Amiens c. Kri g e n d. Kr i g e t.p å Py r e neiska hal v ön e. Kri g e t 1809 g. Kr iget 181}-1814 h. Kr i g e t c. Sveriges krig c. Kr i g e n

8

9 4. D. Krigshistoria fran till Da nsk- t y s ka krige t q. Ut omeu r op e i s ka krig bl a k r imkriget - amer i n bö r d e s k r i g e t E. Kr i gshistor i a frå n t ill c. Kriget i Tyskland, Ös t er r i ke- och I t alien 1866 d. Tysk- f r anska kri ge t a. I a l lmänhet b. Enski l da truppenheters verksamhet h. Resn i ng e n i Bosnie n och He r zego wi na Ut omeu r op e i s ka krig b. c. Af r i ka Amerika F. Krigshistor i a f r å n till b. Rys k- j a pa ns ka kr i get d. Balkankrigen ~ G. Krigshi s t o r i a efter a. Vä r l d skr ige t a. I a l l mänhe t b. Krige ts ors aker, planläggning oc h utbrott c. Ope r a t i one r na i Fr a nkr i ke och Belgi e n (Väs t f ronten ) d. Ope r a t i one r na i Os t preusse n, Ryssla nd och Ös t e r r i ke (Ostfronten) e. Ope r a t i oner na mot Italien f. Da r da ne l l e r na g. Fäl t tägen i Serbi en och Montenegro h. Ba lkanhal vön i.. Ope r a t i oner na i Macedonien och på Saloniki f ronten k. Kr i ge t utom Europa l. Sjökr i ge t m. Vapensti l l e s t ånde t och f reden n. Pr opa gandabr os chyr er b. Fi nska f rihe tskri ge t c. Or ol ighe t e r na i Ryssl and eft er världs kri gets s lut d. Or ol i ghe t e r na i Mi nd r e Asien och krige t mel l an Grekla nd oc h Turki e t e. Spaniens och Frankr i ke s f ä l t t å g i Marocko f. Polsk- r ys ka krige t

10

11 5. H. Kr i ge n 1 Asien, Abessinien och Spa n i e n på 1 ~ 3 0 -tal et a. Kr ige n i As ä-en b. Kr i g e t i Abessinien c. Kr i ge t i Spanien J. Världskriget a. Dokument ffi m r ör a nde krigsutbrott och ockupationer b. Krigsberedskap m m. I nre f ör hålla nden i krigf öra nde o ch ockuperade l ä nde r a. Krigsberedskap m m. Mobi l isering b. I nr e f ör hålla nden i krigförande oc h ockuper ade l ä nd er c. Pol i t i k, S t r ategiska f örhålla nden. Le dning. Tot alöve r s i kt e r R. Pol i t i k. Led ni ng m m b. To t a löve r s ikt e r d. Kr igför ingen, sär s kil t landkrigföring, ä ven i s amba nd med l a nds t i gni ng på olika krigs s kå deplatser e. a. De t a l j s k i ldr inga r r ör me r än en krigsskåde plats b. Pol e n 1939 c. Sov j e t uni onens ockupation av d e ba ltiska stater na d. Finl a nds krig e. L Danma r k- Nor ge Väst ra Europa g. Afrika. Främ r e As i en h. Ba l ka n och Kr e t a. Ital ien i. Kri get på Os t f r on t en j. Kr i get i Ös t a s i en och St i l l a have t Sjökr igför i ng a. I a l l mä nhe t b. I samband me d ockupatione n av Da nmar k och Norge c. Ös t e r s j ön d. Isha vet, Nor ds jön, Ska ger a c k, Kanalen e. f. g. At l a n t en Mede l have t St i l l a havet

12

13 6. f. Luf t krigför i n g a. I allmänhet b. c. d. Ty s k l u f t kr i gf öri ng Br i t t isk och ame rikansk luftkrigföring Finsk luftkrigför ing e. So v j e t isk l uftkri g f ör i n g g. Krigsmål, freds dis kussion, vape ns t ille s t å nd, ockupation, kr igsförbr yte l se, f red h. Sjukvå r d, krigsfångar m m, civilförsvar I I. K. Kor ea I I. L. As i en (utom Kor ea ) efter 1945 a. Vietnam, Laos, Cambod j a, (r d Fr a nska Indokina) b. Israel -arabländerna c. Övr i ga Asien I I. M. Af rika eft e r 1945 II. N. Amerika efter III. HISTORIA A. Allmän t a Sjöhis tor i a.b A rm~h is to r i a c Pl ygh i s t o r i a B. Sven s k histor i a a. I allmänhe t b. Medeltiden c. Nya r e tiden f. För e Karl XI V Joha n I. Fr o m " -

14

15 7. c. Övr i ga l änder ( e f t er landsboks t av) samlingsnamn f ör f lera l ä nder ( ej bokstav eft er) Da nma r k X D. Memoa r er, biografier m m a.. Finland Å No r ge Ä Saml i ngs ver k ( Svenskar och utlänningar) b. Saml i ng s v e r k (Svenskar) c. En s k i l da pe rsoner ( Svenskar) d. ~ n s k i l d a personer (Utl ä nni nga r E. Ar keol ogi, he raldik och mumismatik IV. GEOGRAFI A. I allmänhet B. Sv e n s k geogra f i och landskapshis t or ia a. I a llmänhet b. Göt a l a nd c. Svea l a nd d. Nor r l a n d c. Öv r i ga länd e r ( efter l a ndboks t av ) V. STA T OCH SMl!lÄLLE A. Al lmänt : ekonomi, sociol ogi, administ ration m ID B. Sv e r i g e a. Lagar, f örva l t ning, kameral väsende och s tatis t i k h. Handel, finanser, när ingar, f örbinde l ser m ID c. Ri ks da g s t ryc k och riksdagshistoria d. Ar betsmi ljö, Arbetarskydd D. Övr i ga l änder ( efter l andboks t av ) V. C Int. rätt. Havsrätt, Folkrä.tt VI. POLITISKA STRÖSKRIFTER. po l itiska de battböcker A. Sver i ge B. Nor den C. Övr i ga l änder VII. MAT~~TIK t OPERATIONSA NALYS

16

17 VIII. NATURVET ENSKA P A ~ I allmänhet, ekologi, milj övård B. Fysik, astronomi, geodesi C. Kemi D. Meteor ologi IX. TEK.NOLOGI, RYHDVETENSKAP, FUTUROLOGI A. Rada r X. LIVSÅSKÅDNING XI. S PRÅKVETENS KA P XII. ORDBÖCKER A. Germanska s pr åk B. Roman s ka.. C. Slavis ka.. D. Öv r i ga.. XI II. BIBLIOGRA FI A. I allmänhe t B. Katal oger, l i tteratur f örteckn i ngar m m a. Sve rige b. ÖVriga l änder C. Ru l l o r O dyl matriklar, kalendrar a. I allmänhet b-o (se not på s i s t a s id : ) XIV. S KÖNLITTERATUR A. Sv e ns ka f örf a t t a r e B. Utländska f örfattare

18

19 9. xv. ENCYKLOPEDIER ocrr SM1LINCSVERK XVI. PERIOD I S~ LITTERATUR A.. I al l mänhe t B.. Vi ttr a och l ä rda s amf und, f öreningar m fl XVII. ÖVRI GT

20

21 L A ~ D B O r s T X V E R ~ Ab e s s ini e n, Be E (Etiopi en) Afghanistan Albanien Alceriet Amerikas f öre nta 6tater, se U ( USA) Andorra Angola Antieua Argentina Austral ien J.frika Amerika ( Nord-, Syd -, La tin-, ~ e l l a n -) Antarktis Arkti s Asien Atlanten AN ZUS At lantpakten, s e H (NATO) B Banglade sh Ba r bados Be lgien Bo l i via Bhutan Bo tswana Br a s i lien Dulgar i e n Bu rma Bu rundi

22

23 .. J' Da l t i c um, se R [Ry s s La n d ) Balkan, se E (Europa) C Ca mbodja Canada Centralafr ikanska r e publi ke n Ceyl on Chile Col ombia Costa Guba Cy per n Ri c a CENTO D Da homey Danmark, s e X Dominiea Dominikanska republ iken De s ocialistiska r å ds r epubli ker na s uni on, se R ( Ryssland ),.. E Ec uador Esypten Eire, se I.( I r land) Elfenbenskusten England Estland, se R (Ryssl a nd ) Et iopien Europa F Filipp i ner na Finl and, se Å Fo rmos a F r ankrike

24

25 F Fär öarna Förenade ara br~ publ i k e n, se E ( EGYp t e n ) För enta s tat e r na, se U ( USA ) Förenta Nati one rna G Gabon Gambia Ghane. Gr ekland Gre n a da Gua t e mala Guayana Gu i nea Gr önl and H Ha i ti Hon dura s Hon g kong Holland I I n di e n I n don e s ien Lr-a k : Ira n :Irl a nd I sland Isra e l Lte.L f en I ndi s k a Oceanen J J a ma i c a J a p an J o r d e n i e n Jug oslavien

26

27 }: Kamerun Kenya Kina Kongo Korea Kuwllit L La 08 Lesotho Lettland, s e R (Ryssl a nd) Libanon Liberia Lri byen Li ech tenst ei n Litauen, se R (Ryssland ) Luxe mburg Latinameri ka, s e A (Amer ika) Jo: Madagaska r Na.Lavk Mal ay sia l-i a l di.verna }:ali 1'1al ta Barocko Hauretanien Maur i tius N exdc o Ho t;amb ique Monaco "Mongol i e t Mel l erst a Öster n Hedelhavet

28

29 5 N Ne p al J! C"IAJle (S... e z t land) Nauru Ne d erl ä n derna, s e H (Hol land) Ni cara eua Ni ee r Nigeria UordkoreR, 8e Y. (Korea) Nordv iet nam, s e V (Vietnam) Norge, ae Ä n y a Guine a Nya Zeeland NATO Nordamerika s f örenta stater, se U (USA) o Oman P Pakistan Palestina, se I (Israel) Panama Paraeuay Per s ien, s e I (Iran) Peru Po len Po r t ugal Puerto Ri co Q Qatar R Rhodesia Ruanda Rumänien Ryssland (Sovjetunionen )

30

31 6., S Sal vador San I'i e r -i.nc Saud i - Arab i e n Sc hv e Lz Senega l Siam, se T (Thailand) Sier ra Leone Singa p o r e Somal is Sovjetuni onen, se R ( Ryssland) Spanien Sr i Lanks, s e C (Ceylon) S t. Christopher och Nevia St. Lucia Stor br i t anni en, se E ( En81and) St. Vi ncen t Sudan Swaz i l and, s e N ( Ngvane ) Sy dafr ika Syd ko r ea, s e K ( Korea ) Sydviet nam, se V (Vietnam) Sy dy e Den, s e Y (Yemen ) Syr ien ( Skand i n a v i e n Stil la havet SEt. TO T Tai wan, se F (Formosa) Tan zania Tc hc. d Thailand (Siam ) Tjeckoslovakien Togo Trinidad och Toba go Tuni s i e n

32

33 7 T TurkiE' t Ty skland (Västtyskl n n,l, Östtyskland ) U Uganda Un g e r n Uruguay USA (Förent a s taterna) V Vatikanst aten Venezuela Vietnam ( Nord v i etn am, Sydvietnam) Vä.s t r a Samoa Vä st tyskl~~d, s e T ( Tyskland) ':!a r s z 8 ws p ak t en X Danmar k y Yeme n ( Ye me n, Sydyemen) Z Zai re, se Kongo (K) Zambia 1. F i n l and i-: Noree Ö Öster r i ke ( Ös t err i ke - Une er n ) Ös t t yski a nd, se T ( Tyskland) Öv r e Volta

34

35 10. No t 1. Unde r I. A. r. D. r. E. I. F. I. G. XIII. C. avdelningarna Tidskri f t e r o dy l Und e rhål l s t jän s t Kr iget s Sjuk-vård l agar Regl ement en och l nst~k t i oner Rul l or o dyl är underavdelningarna f ölj ande Not 2. I. b. Sverig e c. Norge d. Danmark e. Storbr itannian r. Förenta s taterna. g. Finl and h. i. k. Ös t e rrike Schweiz Frankrike l. Tyskland m. Italien n. Holland och Be l gien 6. ÖVriga Inom underavdelningarna G. b-o används f ö l jande uppdelning a. L allmänhet. b. Infanteri c. Kaval l er i och pansartrupper d. e. r. g. h. Ar t i l l er i I n g e njör - Trängtrup pe r Hemvärn o dy l och signaltrupper Öv r i ga trupps lag (inom a:rm ~ n ) ~ 1 :1 I I' "il.1 Ii "I, j; "!I.,.1 Ii 'I 'I i l Ill, ~ I

36

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer

1 November 2010. Priser och villkor. DB SCHENKERparcel. leveranser till företag. DB SCHENKERprivpak. leveranser till privatpersoner.

1 November 2010. Priser och villkor. DB SCHENKERparcel. leveranser till företag. DB SCHENKERprivpak. leveranser till privatpersoner. 1 November 2010 Priser och villkor DB SCHENKERparcel leveranser till företag DB SCHENKERprivpak leveranser till privatpersoner privatpaket Innehållsförteckning Sida LEVERANSER till företag (B2B) Parcel

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1301 Sveriges framtida befolkning 2013 2060 The future population of Sweden 2013 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013 2014 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013 Sveriges utrikeshandel samt direktinvesteringar 2010 2011 2012 2013

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

DHL EXPRESS SERVICEGUIDE

DHL EXPRESS SERVICEGUIDE Sverige DHL EXPRESS SERVICEGUIDE Din guide till DHL Express tjänster EXCELLENCE. SIMPLY DELIVERED. Med ett internationellt nätverk som omfattar mer än 220 länder och 100 000 medarbetare vet du att DHL

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD VANNMERKER

NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD VANNMERKER NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER ~ lrg. 2 1974, December Nr 4 Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD P A P I R o G N O R S K E 1 3 7 VANNMERKER

Läs mer

.. '* *.* Foreningens tredje verksamhetsar

.. '* *.* Foreningens tredje verksamhetsar vaxllust..*"'**.. '*.... *.* ORVAL ING RATT~LSE 0 LA For ning n Leader Vaxtl t Varmland 20 J0 Inledning BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 2010 Foreningens tredje verksamhetsar Forening n Lead r Vaxtlu t Vannland

Läs mer

1932. 95:e årgången. Häfte N:r 7

1932. 95:e årgången. Häfte N:r 7 932. 95:e årgången. Häfte N:r 7 - 383- Bomb- och torpedflyganfall mot mål till sjöss. F lygbomber och från flygplan fällda torpeder kunna och böra tagas i bruk i sjökriget icke för att ersälta flottans

Läs mer

Tipset Gardera Skrällen V64

Tipset Gardera Skrällen V64 Vinner som ett Scott Mycket svårlöst omgång och vi tror på hög utdelning. Vi använder ett singelstreck på systemen, norske Rigel Scott. V64 1 Turordning: 11-12-6-1-3-10-8-9-7-4-2-5 Tipset 6 Star Advisor

Läs mer

I pr ydnadst r ädgår den hade man, i var j e f all int e i den äldr e allmoget r ädgår den, ej någr a nyt t oväxt er.

I pr ydnadst r ädgår den hade man, i var j e f all int e i den äldr e allmoget r ädgår den, ej någr a nyt t oväxt er. 3U\GQDGVWUlGJnUGHQ I landet som helhet går int e allmogens t r adit ion vad gäller r ena pr ydnadst r ädgår dar sär skilt långt t illbaka i t iden. Bönder na t illhör de den f at t igar e delen av bef

Läs mer

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Sandviklln flå 1870-1880-ta~lln fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Si9tiJ ~ötalluofl 1948 aa.:""a,. A--.~? ~ ~ ~... d'~."" jh" 167/?- I'BD...,.~~ ~1'--'~ ~ ~ --- ~., 11._ /9~8 NÅGRA ANTECKNINGAR UR

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

6LEERNRPPXQ I U 6LEER

6LEERNRPPXQ I U 6LEER 6LEERNRPPXQ /lursodq I U nnl 6LEER 1 ,QOHGQLQJ Det t a ar bet e ut går f r ån de nat ionella gr under na f ör lär oplanen. Vi i Sibbo ansvar ar å vår sida f ör at t lär oplanen f år en lokal anknyt ning

Läs mer

If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov.

If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov. If you have issues viewing or accessing this file contact us at NCJRS.gov. This microfiche was produced from documents received for inclusion in the NCJRS data base. Since NCJRS cannot exercise control

Läs mer

1 14: 22 7-3-0 Eng Ås B 25/2-3m 7/ 2140 d uag 29. 2 14: 18 1-4-0 Str Wi B 6/2-11 4/ 2160 0 21,2 133. 3 14: 17 1-0-2 Dju MP B 6/2-11 2/ 2160 0 19,6 20

1 14: 22 7-3-0 Eng Ås B 25/2-3m 7/ 2140 d uag 29. 2 14: 18 1-4-0 Str Wi B 6/2-11 4/ 2160 0 21,2 133. 3 14: 17 1-0-2 Dju MP B 6/2-11 2/ 2160 0 19,6 20 Rylander Bil - en klass för sig (E3 Bonus) 3-åriga ston högst 25.000 kr som kvarstår efter fjärde insatsen. 2140 m. Voltstart. Pris: 35.000-16.300-10.000-6.750-4.300-3.200-3.200-3.200 (8 priser) Lopp 1

Läs mer

4/91. Nordisk Papirhistorisk Tidskrift. Ärgang 19, 1991, nr 4. Udgivet af Nordisk Papirhistorisk Forening. ~~'t INDHOLD: nd för pappersser

4/91. Nordisk Papirhistorisk Tidskrift. Ärgang 19, 1991, nr 4. Udgivet af Nordisk Papirhistorisk Forening. ~~'t INDHOLD: nd för pappersser Nordisk Papirhistorisk Tidskrift 4/91 Ärgang 19, 1991, nr 4. Udgivet af Nordisk Papirhistorisk Forening. INDHOLD: \.. \ \. \ \... \ 3 Tildeling a 4 Glimt 9 ~~'t '\ nd för pappersser ett stipendium Utter:

Läs mer

UNDH"GENSKA.S"MUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~.

UNDHGENSKA.SMUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. UNDH"GENSKA.S"MUNGEN ENLIGT HR LINDHAGEN OCH KVINNOR b(>f -.-, ARBET TIET ~on KVIN ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. CK PRIS 10 ÖRE - Ur hr Lindhagens motion till 1906 o ars riksdag. Han begär:

Läs mer

ASPECT. ,..r".1.".., l1

ASPECT. ,..r.1..., l1 ASPECT,..r".1.".., l1 Sa var vi dntligen ddr! Efter rnanga er av d skuss oner och p anering har vi nu ratt fram t I metet en ny gemensarn ldre n ng-aspect.lag hoppasatt n ser fram ernot denna handelse

Läs mer

SVERIGES OFFICIELL A STATISTI K ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL I I LANTARBETARE, INDUSTRIARBETAR E M. FL.

SVERIGES OFFICIELL A STATISTI K ARBETSMARKNAD SAMT ARBETS- OCH LÖNEFÖRHÅLLANDEN LÖNER DEL I I LANTARBETARE, INDUSTRIARBETAR E M. FL. INLEDNING TILL Löner. Del. 2, Arbetare inom privat sektor / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1954-1986. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1952-1985. 1952-1960 utgiven av Socialstyrelsen.

Läs mer

-- ratt att handla. "Konkurrenterna velar - Microsoft vinner" Sici TEMA: Intelligenta agenter. bet. Aktuell och heltã ckand mer1 teknlkeii i fokus

-- ratt att handla. Konkurrenterna velar - Microsoft vinner Sici TEMA: Intelligenta agenter. bet. Aktuell och heltã ckand mer1 teknlkeii i fokus "Konkurrenterna velar - Microsoft vinner" Sici Aktuell och heltã ckand mer1 teknlkeii i fokus TEMA: Intelligenta agenter De kan sortera posten, ge goda rã d handla saker pi nã te eller kontrollera elfã

Läs mer

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick

Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Före första världskriget (1861-1914) För att förstå världskrigen är det viktigt att förstå bakgrunden, varför det gick som det gick Tysklands enande Preussens kung Wilhelm I ville ha ett stort enat Tyskland.

Läs mer

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

1 14: 9 1-1-3 Nyg Pa U 12/4-6 3/ 2140 0 uag c c 226 20' 2 14: 8 0-3-2 Sve He Sä 1/6-3 1/ 2650n 2 20,1 c c 152 15'

1 14: 9 1-1-3 Nyg Pa U 12/4-6 3/ 2140 0 uag c c 226 20' 2 14: 8 0-3-2 Sve He Sä 1/6-3 1/ 2650n 2 20,1 c c 152 15' HG150707 1 V4-1 Hotings Åkeri AB Hermann Hotings Kallblodiga Vandringspris Svenska och norska kallblodiga högst 250.000 kr. Lopp 1 Hoting (Hg=37) Ti Auto 2040 REMKVIKK* (NO) -h5- Sjoner Arve (Willmann

Läs mer

Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len

Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len 2006 Välkommen till Ekomuseum nedre Ätradalen Ån-Naturen-Människorna-Kulturen Vi vill visa dig Ätradalen Ekomuseum nedre Ätradalen vill ta dig med på

Läs mer

Vi Tippa. Nästa. 5 augusti. utkommer. Tomas Tunika tar hem titeln. Uppladdning inför 2015/16 avspark 8 augusti. Fotboll & Trav.

Vi Tippa. Nästa. 5 augusti. utkommer. Tomas Tunika tar hem titeln. Uppladdning inför 2015/16 avspark 8 augusti. Fotboll & Trav. Vi Tippa Fotboll & Trav Grundad 9 ISSN 6- Nr 6 l - 8 juni 05 l Pris 5 kr inkl. moms Ings Milner Depay Sommartransfers Uppladdning inför 05/6 avspark 8 augusti Nästa Vi Tippa utkommer 5 augusti Tomas Tunika

Läs mer