Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik "[Ev underrubrik/beskrivning]" Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik "[Ev underrubrik/beskrivning]" Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09"

Transkript

1 FÖRSTUDIETRAPPORT Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik "[Ev underrubrik/beskrivning]" Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan

2 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Helena Bredin Axcentix AB/Innovatum Teknikpark Utgåva: 01.00, December 2009 Foton och illustrationer: Visit Trollhättan Vänersborg 2

3 SAMMANFATTNING I förstudien har det diskuterats olika tillvägagångssätt och uppslag till hur man kan utveckla och öka besöksintresset gällande energi- och miljöteknik turismen. För företagen ligger största värdet i att få intressanta kontakter och teknikutbyte samt synliggöra sin verksamhet med hjälp av studiebesök till sina anläggningar. Dessutom generar gruppbesök till dessa företag med anläggningar fler besökare till vårt område med eventuella övernattningar, restaurangbesök, handel etc. Förstudien visar att det finns ett brett intresse och vilja att utveckla och samordna energi- och miljöteknikturismen. Representanter från i förstudien utvalda företag har visat ett uttalat behov, intresse och vilja att utveckla besöksintresset. Företagen ser fördelar med att samverka och har ett egenintresse i att både lokalt och externt skapa intresse och ökad kunskap om den verksamhet som bedrivs. Man ser nyttan och mervärdet med en sådan satsning och ställer sig positiv till ett fortsatt arbete med formandet av ett projekt. Representanter från kommunernas turistorganisationer i Fyrbodal ser dessa studiebesök delvis som en ny nisch med en ny målgrupp. Studiebesöken och de kringtjänster man erbjuder kan bli en del i besöksnäringen. Här utnyttjar man den kunskap som finns när det gäller att anordna stora eller små arrangemang. Volymerna på denna verksamhet beräknas initialt bli mycket låga för att på sikt växa. Ett fortsatt projekt anses vara en aktivitet att samla besöksnäringen kring en ny nisch där man med gemensamma krafter effektivt kan verka för en mer utåtriktad marknadsföring av vår region tillsammans med berörda företag. Allt material i förstudien är framtaget av en arbetsgrupp bestående av: - Helena Bredin, Axcentix AB/Innovatum Teknikpark - Christina Milén Jacobsson, Hushållningssällskapet Väst - Anki Sandberg, Visit Trollhättan Vänersborg AB - Gaby Hain, Dalslands Turist AB 3

4 4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund Uppdrag Syfte & Mål Upplägg Arbetsgrupp Besöksnäringen Exempel på företag med energi- och miljöteknikanläggningar Befintliga besöksanläggningar Framtida besöksanläggningar Framtida besöksanläggningar > Möjliga samarbetsprojekt Workshops Workshop med företagen, Workshop med turistbolagen, Resultat Affärsmöjligheter Koncept / Idéer kring paketering, marknadsföring och samordning Paketering Marknadsföring Målgrupper Teknikguider Studiebesök kvalitetssäkring och värdskap Samordning mellan företagen och besöksnäringen Säkerhet Samordning med andra parter Farhågor & risker Slutsatser förstudie Rekommendationer fortsatt arbete Bilagor Bilaga 1: Sammanfattning av diskussion vid workshop med företagen Bilaga 2: Tidigare erfarenheter från studiebesök

6 6

7 1 Bakgrund Det finns idag en stor internationell efterfrågan för svenska produkter och koncept inom energi- och miljöteknik. Här har bland annat Västsverige med dess företag och samlade kompetens en möjlighet att visa upp sitt kunnande. Inom Fyrbodal finns många fina energi- och miljöteknikanläggningar. Bredden av teknikområden är stor och spänner över etablerad teknik, uppbyggnad av lång unik erfarenhet samt nya mer banbrytande företagsidéer inom nyare teknikområden. Bakgrunden till förstudien bygger på en idé att det kan finnas nya affärsmöjligheter i att öka intresset för besök på dessa energi- och miljöteknikanläggningar samt att en koppling till besöksnäringen kan öka kvalitén och spridningen. 1.1 Uppdrag Innovatum fick i uppdrag av Fyrbodals kommunalförbund att undersöka: behov och intresse av att samordna energi- och miljöteknikturismen visa på tänkbara affärsmöjligheter för besöksnäring och företag ge förslag på hur energi- och miljöteknikturismen kan samordnas mellan olika aktörer i (och utanför) Fyrbodal tänkbara målgrupper 2 Syfte & Mål Syftet med förstudien är att visa upp hela Fyrbodals kunskap och framgång inom energi- och miljöteknikområdet och göra detta tillgängligt för fler. Viktigt att profilera och marknadsföra Fyrbodal utifrån den bredd och erfarenhet inom energi- och miljöteknik som finns. Ett långsiktigt mål med detta arbete är att bättre utnyttja den miljökompetens som finns samt att stärka regionens konkurrenskraft och ta fram nya bärkraftiga affärsmöjligheter. Målet med en fortsättning på denna förstudie skulle vara att utveckla och öka besöksintresset inom energi- och miljöteknikbranschen i Fyrbodal. Ett mål som har funnits med i förstudien var att bygga upp en samverkan mellan kommunernas turistorganisationer och energi- och teknikanläggningarna. Aktiviteter som har diskuterats och som behöver utvecklas för att bättre kvalitetssäkra studiebesöken är t ex: Marknadsföring Effektivare och mer utåtriktad Tillvägagångssätt Media, gemensamma marknadsföringskanaler Mottagande av besök Värdskap Helhetssyn 7

8 3 Upplägg Mycket av arbetet i förstudien har skett med hjälp av direkta kontakter med berörda parter i första hand inom energi- och miljöteknikanläggningar och turistorganisationerna. En arbetsgrupp har bildats varifrån merparten av kontakterna har tagits samt idéer på framtida arbetsformer har utvecklats. 3.1 Arbetsgrupp Besöksnäringen Arbetsgruppen bestod av parter från: Visit Trollhättan Vänersborg Hushållningssällskapet Dalslands Turist Innovatum Teknikpark Ytterligare turistorganisationer bjöds in för att få en bred geografisk täckning av Fyrbodal men dessa avstod från att deltaga på arbetsmötena pga resursbrist: Lysekils Turistbyrå Tanums Turist Uddevalla kommun/turistbyrå Anledningen till att arbetsgruppen i första hand bestod av representanter från turistorganisationer är att de redan idag arbetar med affärsturism och besitter stor kompetens inom mötesindustrin samt är proffs på besök. Målet var att samla besöksnäringen i hela Fyrbodal bakom ett förslag på arbetssätt och tillvägagångssätt. På agendan för arbetsgruppen har stort fokus legat på dessa frågor: Ny målgrupp, ny tidsperiod för besök Ta fram uppslag till nya koncept att sälja in Se kopplingen och möjligheterna att visa upp både teknik och landsbygd 3.2 Exempel på företag med energi- och miljöteknikanläggningar En mindre kartläggning med exempel på intressanta anläggningar och olika teknikområden att besöka sattes upp och delades upp i olika mognadsgrad för när och om man kan ta emot besök Befintliga besöksanläggningar Lillesjö Kraftvärmeverk, Uddevalla Avfall Kraftvärme Arvidstorp, Tingvalla, Grävlingen mfl., Trollhättan Energi Produktion av biogas & fordonsgas från avloppsslam Heljestorp, Ragn Sells AB Produktion av biogas från bl.a. hushållsavfall Rabbalshede Kraft, Tanumshede Vindkraftspark 8

9 Energigårdarna Gårdsanläggningar inom bioenergi Innovatum Teknikpark, Trollhättan Produktionstekniskt centrum PTC Projektarena Science Center Framtida besöksanläggningar Biogas Brålanda/Mellerud Produktion av biogas & fordonsgas från gödsel Seabased, Lysekil Produktion av vågkraftverk Visningsanläggning Stirlingmotorer, Cleanergy Åmål Produktion och vidareutveckling av stirlingmotorer Drivs av solenergi alt. biogas Framtida besöksanläggningar > 2013 Etanolfabrik, Åmål Tillverkning av etanol 3.3 Möjliga samarbetsprojekt En kartläggning gjordes även över pågående liknande projekt på nationell nivå och i vår närhet. Av listade aktiviteter/projekt nedan finns stora möjligheter till samverkan vid en fortsättning. I inget av fallen bedömdes vårt koncept konkurrera utan snarare komplettera redan tidigare initiativ vilket förstärker intresset från båda håll om en samverkan i framtiden. Mötesindustrin/Västsverige, Västsvenska Turistrådet Mål att förmå organisationer och nätverk att förlägga möten på hemmaplan Energigårdarna Förteckning över mindre bioenergiteknikanläggningar på gårdsnivå som t ex lantbrukare kan besöka/studera inför egen beslutsprocess Green Region/Skaraborg Informera och synliggöra anläggningar och pågående projekt i Skaraborg Swentec s satsning på uppvisningsobjekt för export Ökad tillväxt för svensk miljöteknik Visit Cleantech Sweden Miljöteknikbesök med besökskoordinering Ecoex Västsvenskt samarbetsprojekt som arbetar för att öka exporten för västsvenska företag Anordnar redan idag många studiebesök till referensanläggningar 3.4 Workshops Totalt genomfördes två workshops. I den första workshopen deltog representanter från företag med intressanta besöksanläggningar. Förstudiearbetet redovisades samt idéer på upplägg och genomförande och hur ett samarbete med besöksnäringen kunde ske. Med anledning av besöksanläggningarnas intresse att gå vidare kallades representanter från kommunernas turistbolag 9

10 till en separat workshop för att föremedla denna bild och behov samt att förankra idén och arbetssättet inför kommande steg att arbeta vidare på framtaget förslag Workshop med företagen, Följande frågeställningar var i fokus på workshopen med representanter från företag med intressanta miljö- och energiteknikanläggningar: - Företagens vs. besökarnas behov vid anläggningsbesök - Behov/intresse av att utveckla dagens arbetssätt? - Hur öka besöksintresset egen eller gemensam regi En kortfattad sammanfattning av den diskussion som fördes i workshopen runt ovanstående frågeställningar finns nedtecknade under bilaga 1 (kapitel 6.1). I bilaga 2 (kapitel 6.2) finns en kortfattad sammanfattning av anläggningsrepresentanternas redogörelse och erfarenheter av besök på anläggningarna fram till nu. Workshopen gav att det från anläggningarnas sida finns ett stort intresse av att samordna studiebesöksaktiviteter. Tydligast var behovet av avlastning för studiebesök från den breda allmänheten och grupper med något mindre krav på teknikhöjd. Utbildade guider att tillgå samt fasta dagar att utgå ifrån fanns med på anläggningarnas önskelista. Målet är inte att öka antalet besök jämfört med idag utan att höja kvalitén och att profilera regionen och inte bara den enskilda anläggningen Workshop med turistbolagen, Följande frågeställningar var i fokus när workshopen med några av representanter från kommunernas turistorganisationer träffades: - Turistbyråernas/turistbolagens vs. anläggningarnas behov av samordning - Arbetsformer och uppdelning av ansvar och arbete Diskussionen ledde fram till en stark tro på från förstudien redovisat föreslag till koncept och som innebär ett nytt erbjudande och en ny målgrupp för besöksnäringen. Många frågeställningar kvarstår som kan lösas i ett fortsatt projektarbete. Bl a finns önskemål att studera andra referensprojekt i och utanför Sverige (om det finns). En annan vikig komponent att lösa är fördelningen av roller och ansvar samt behov av avtal som styr provisioner och ersättningar för inblandade parter. Mötet enades om att samordning med ett gemensamt koncept är positivt och ger ett proffsigt intryck. All information på eller via ett ställe (egen domän) ger en bättre överblick och helhetssyn. Dessutom viktigt att man som bokande kund endast skall ha en bokningskanal och därmed endast erhålla en faktura. Dagens möte gav att det finns ett brett intresse från besöksnäringen att gå vidare och arbeta fram en modell för ett samordnat och delvis ökat besöksintresse på energi- och miljöteknikanläggningar. En testperiod om 3-5 år verkar rimligt. Uppstart av ett projekt kan göras med redan intresserade parter samtidigt som en fortsätta bredare förankring inom besöksnäringen i Fyrbodal sker. När besöksnäringen enats om en gemensam arbetsmodell kopplas berörda företag in. 10

11 4 Resultat Förstudien visar att det finns ett brett intresse och vilja att samordna energi- och miljöteknikturismen. Företagen ser fördelar med att samverka och har ett egenintresse i att både lokalt och externt skapa intresse och ökad kunskap om den verksamhet som bedrivs. Besöksnäringen ser dessa studiebesök delvis som en ny nisch med en ny målgrupp. Studiebesöken och de kringtjänster man kan erbjuda är en naturlig del i besöksnäringen och man ser fram emot ett brett samarbete med företagen. Ett fortsatt projekt anses även vara en naturlig aktivitet att samla besöksnäringen kring i hela Fyrbodal (och Västra Götaland) där man med gemensamma krafter effektivt kan verka för en mer utåtriktad marknadsföring av hela regionen tillsammans med berörda företag. 4.1 Affärsmöjligheter I förstudien har det diskuterats olika tillvägagångssätt och uppslag till hur man kan utveckla och öka besöksintresset. Möjliga affärsmöjligheter med ökad försäljning finns främst hos besöksnäringen även om ekonomisk ersättning till anläggningarna har diskuterats. För företagen ligger största värdet i att få intressanta kontakter och teknikutbyte samt synliggöra sin verksamhet. Under kapitel 4.2 nedan finns några punkter som delvis utvecklar tankarna kring olika affärsmöjligheter ytterligare samt vilka ingående aktiviteter och moment som behöver utvecklas vidare vid ett genomförande av tänkt koncept. 4.2 Koncept / Idéer kring paketering, marknadsföring och samordning Paketering Paketering av intressanta besöksmål/anläggningar med kringtjänster så som resor, logi och mat att erbjuda olika målgrupper. Paketen utgår från kundens behov av att kunna se helheten samt att utgå från en kontakt och att få en faktura. Viktigt att kunna se och använda anläggningen som en del av ett större turistiskt utbud (mat, andra besöksmål, boenden etc.). Paketering handlar om att koppla ihop olika upplevelser och behov. Det är detta besöksnäringen är bra på inget som företaget ska behöva hantera eller lägga energi på utan koncentrera sig på sitt kunskapsområde Marknadsföring Förslag till gemensam och enhetlig portal för projektet med eget domännamn har utarbetats av arbetsgruppen. Eget domännamn föreslogs för att inte binda upp konceptet geografiskt samt hålla det neutralt. Turistorganisationer och företag som deltager i projektet kan då använda sig av länken i marknadsförings- och informationssyfte. Införsäljning kan bland annat ske via besöksnäringens hemsidor och kanaler samt via företagens kontakter och att deltaga på teknikmässor. Det viktiga är att ha ett färdigt koncept att kunna ta med sig/visa upp. Bilden nedan visar ett exempel på utseende och erbjudande på en kommande hemsida. 11

12 4.2.3 Målgrupper Det finns en stor bredd av målgrupper som har olika intresse och behov av att besöka olika energioch teknikanläggningar. Från skolor till högskolor och universitet, närboende och internationella grupper, föreningar och pensionärsgrupper till politiker, affärsbesök, investerare, mötesdeltagare, mfl. Viktigt att avgränsa och fokusera på ett fåtal målgrupper för att få bästa möjliga resultat vid en uppstart Teknikguider Diskussioner har förts om behovet av att utbilda speciella guider som kan hjälpa till vid anläggningarna samt följa med en grupp om den har fler studiebesök i området. För vissa målgrupper skulle dessa guider även kunna avlasta anläggningarna helt genom att de kan ta guidningen själva och företagen behöver då inte avsätta personal. För grupper med djupare teknikintresse behöver dock företagens egen personal alltid medverka Studiebesök kvalitetssäkring och värdskap Utöver gemensam marknadsföring kommer stor vikt i ett framtida projekt att läggas på profilering och igenkänningsgrad. Starka aktiviteter här är: Kvalitetssäkra besöken ställa krav på anläggningarna förstå vikten av nöjd kund, bara se kunden vid besöken Värdskap ambassadör även för andra anläggningar/besöksmål i Fyrbodal och Sverige Samordning mellan företagen och besöksnäringen Ett förslag som diskuterats i var om man som grund skulle avsätta vissa dagar i veckan för studiebesök och vid behov samordna detta på fler anläggningar. Detta skulle underlätta för både anläggningarna och de som tar emot bokningar. 4.3 Säkerhet Säkerhetsfrågan vid studiebesök har diskuterats och ansågs generellt inte vara ett problem. Dock viktigt att sätta upp regler för vad som gäller vid respektive anläggning och att anpassa storleken på grupperna efter t ex ålder och typ av visning. För att underlätta bör gemensamma regler och checklistor tas fram för att underlätta för dem som tar emot bokningar och vid rundresor till fler anläggningar med samma grupp. 4.4 Samordning med andra parter En fortsatt utveckling av i förstudien framtaget koncept/idé bör samordnas med andra parallella satsningar som t ex Swentec, Green Region/Skaraborg, Ecoex och Energigårdarna. Allt för att stärka det egna arbetet och därmed ge ökade möjligheter till att kunna utöka intresset för att besöka energi- och miljöteknikanläggningar i Västsverige och Sverige. En annan viktig faktor är att hjälpas åt att marknadsföra de olika initiativ som finns i Sverige samtidigt som det underlättar för kunden och skapar mindre förvirring. 12

13 4.5 Farhågor & risker I förstudien har det även diskuterats risker och osäkerheter. Nedan några exempel på dessa. Besökarna villiga att betala? Vem tar risken/kostnaden för införsäljningsarbetet? Besöksnäringen, bussbolag Företagen Samhället EU-projekt Vem/vilka äger koncepten rätten att sälja besökspaketen? Kanalisera/hänvisa alla besöksförfrågningar via besöksnäringen? Hur förbereder och kvalitetssäkrar vi besöken Stort eller litet intresse Hur många besök mäktar företagen med 5 Slutsatser förstudie Representanter från företagen har ett uttalat behov, intresse och vilja att utveckla besöksintresset. Man ser nyttan och mervärdet med en sådan satsning och ställer sig positiv till ett fortsatt arbete med formandet av ett projekt. Besöksnäringen ser vinning i att närma sig en ny målgrupp inom ett nytt område samtidigt som man kan utnyttja den kunskap man har när det gäller att anordna stora eller små arrangemang. Volymerna på denna verksamhet beräknas initialt bli mycket låga för att på några år växa något. Från besöksnäringens sida är det en breddning av verksamheten som lockar mest samtidigt som man ser en viss potential i att använda samma koncept på andra områden för att kunna erbjuda nya paket med studiebesök som bas. Förstudien kom fram till att man i en fortsatt arbete inte bör begränsa sig till att enbart omfatta Fyrbodal som geografisk avgränsning för satsningen främst med tanke på sökbarhet och marknadsföring. I ett fortsatt arbete bör fokus ligga mer på att omfatta Västsverige eller Västra Götaland som helhet även om man inledningsvis och i ett uppbyggnadsskede fokuserar på företagen som deltog i förstudien. Att dela med sig av sitt arbete och att verka för en gemensam och enhetlig arbets- och profileringsmetod hos andra aktörer ses som positivt för att stärka ökat besök hos energi- och miljöteknikanläggningar i Sverige. 5.1 Rekommendationer fortsatt arbete Arbetsgruppen rekommenderar att ett projekt formuleras utifrån de uppslag som framkommit i förstudien. Förslag på att kalla intresserade parter till ett uppstarts-/planeringsmöte för att diskutera ingående aktiviteter i ett kommande projekt, se nedan. 1. Förankra idén i hela besöknäringen i Västsverige (i första hand Fyrbodal, Skaraborg och Göteborg) Sammanföra ingående parter i syfte att forma och förankra ett projekt 2. Gemensam vision och mål ökad besöksnäring Finansiering, risker, ansvar och roller Framtagandet av paket runt besöksmål. Skapa mervärde för besökare Utbildning av företagen i värdskap Kvalitetssäkring av visningar/föredrag av anläggningar Innehåll, information anpassat för olika målgrupper Former för samarbetet inom och utanför Fyrbodal 13

14 Samverkan mellan besöksnäring och företagen 3. Söka projektmedel för fortsatt arbete Undersöka möjliga vägar att gå vidare utifrån projektdrivning och finansiering Projektägare föreslås bli Visit Trollhättan Vänersborg Projektledning föreslås skötas av Hushållningssällskapet i Vänersborg 14

15 6 Bilagor 6.1 Bilaga 1: Sammanfattning av diskussion vid workshop med företagen A Vilka är företagens / besökarnas behov vid anläggningsbesök Behov företag: + marknadsföring gentemot närområdet, möta eventuellt motstånd mot anläggningen, övertyga, få goodwill + inget inkomstintresse i första hand utan vikten av att visa på goda exempel och sprida kunskap + Vikten av anläggningarnas ambassadörsroll poängterades. Mottagning av besök har en positiv inverkan för bygden, regionen och näringen - Arbetsbelastningen på anläggningarna ökar i och med studiebesöken. Men skulle man kunna få viss kompensation i form av ökade intäkter ses detta som hanterbart. Man är positiv. - Anläggningarna/Företagen har ingen direkt förtjänst i form av merförsäljning. De har inga säljbara produkter. Men alla var eniga om att man bidrar till merförsäljning i en vidare bemärkelse och på längre sikt. B - Vilka behov och intressen finns av att utveckla dagens arbetssätt? + Det finns ett guidebehov + Det finns ett behov av bokningshjälp, paketering och utveckling. Det är det enda sättet att lösa tidsbristproblemet i samband med visningar för den intresserade allmänheten. För det är just den som tar mest tid. + Det bästa vore några fasta, utbildade guider som kan genomföra guidningar på flera/alla anläggningar. C - Hur ska man öka besöksintresset? Är det önskvärt överhuvudtaget? Ska det ske i egen eller gemensam regi? + Intresse finns + Behov finns + Vilja finns + Extern guidning hela vägen på bussen och mellan anläggningar är ett stort plus. Se även kapitel Bilaga 2: Tidigare erfarenheter från studiebesök Nedan en kortfattad sammanfattning av företagens redogörelse och erfarenheter av besök på anläggningarna fram till nu. Se även kapitel Rolf Berg, besöksansvarig Uddevalla Energi, Lillesjöverket - Rolf tar hand om besöken på uppdrag, han är inte anställd av UE. - Lillesjöverket tar emot ca 1500 besökare per år. De flesta besöken kommer via hemsidan. Huvudsakligen är det skolor, förvaltningar, politiker mm från närområdet. Verket är mycket intressant för en bred besöksgrupp. Geografiskt kommer de flesta från Bohuslän och Dalsland men det finns även en del internationella besök. - Turen tar ca 2 timmar. Det bjuds på en allmän introduktion och efter det en målgrupps-anpassad rundvandring. Man ordnar även konferenser med enkel catering. - Mest tryck på anläggningen är det under tiden februari - april. Juli - augusti är verket stängt. Åke Andersson, Trollhättans Energi Ett kommunalt bolag som tar emot studiebesök på främst tre områden: biogas, kraftvärmeverk och vindkraft. Besökare är främst: - skolor (allmänna och fackskolor), 15

16 - föreningar med allmänt intresse - politiker och tjänstemän (lokal, regional, nationell och internationell) - branschfolk (lokal, regional, nationell och internationell) Besökarna hittar Trollhättan Energi främst via kommunen och genom andra företag (Ragn Sells). Man har ingen specifik personal som tar hand om studiebesöken och ser det som en viss begränsning. Anders Broberg, Hushållningssällskapet, Energirådgivare Projekt Energigårdarna Energigårdsprojektet ska främja nyttjandet/skapandet av förnybar hos små lantbruksföretag. Gårdarna får en ny profil som energiproducenter. Studiebesök är ett bra sätt att sprida kunskap och inspirera. Utveckling av detta är en del av projektet. Målgrupper är främst andra lantbrukare, politiker och tjänstemän. Besöken sker idag i direkt kontakt med Lantbrukaren, Hushållningssällskapet stödjer utvecklingen. Man tillhandahåller t ex en modell för prissättning av besöken. Själva prissättningen däremot är individuell. Jörgen Fredriksson, Ragn Sells, Heljestorp Anläggningen Heljestorp tar emot besökare varje år. När det gäller besök från skolor får man på Heljestorp hjälp av en person från kommunen, Kenneth Olausson. Han är renhållningsinformatör och guidar även på andra håll i hela VG-regionen. Branschbesöken (även många internationella) och den breda allmänheten (uppskattningsvis 90% av alla besök exkl. skolbesöken) tar man hand om själv olika personer i organisationen beroende på kompetensområde. Heljestorp går inte ut och marknadsför sina studiebesök aktivt (det skulle bli för många) men har ändå så många besök att man inte hinner med och tvingas tacka nej. Gunnar Gustafsson, Gårdsrepresentant Biogas Brålanda Den nya smågrissateliten producerar gödsel och i den nya anläggningen som Gunnar håller på att bygga just nu blir gödsel till biogas. Ett nytt koncept. Anläggningen är en pilotanläggning och som sådan av stort intresse för studiebesök för många nationella och internationella målgrupper. Ett fint exempel som Gunnar tog upp: Pensionärsresor som anordnas av LRF. Gamla bönder med intresse för lantbruk på 5-dagars bussresa. Biogas blir ett besöksmål bland flera andra vanliga turistmål. 16

17

18

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu

Slutrapport. Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662. Alsterbro- Bäckebo.nu Slutrapport Lokala produkter och tjänster inom Nybro Kommun Journalnummer: 2009-3662 VER: 1.0 den 29 januari 2010 Projektledare: Sofie Nyström Alsterbro- Bäckebo.nu Kontaktpersoner Namn och adress Roll

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

mikom miljö kommunikation

mikom miljö kommunikation mikom miljö kommunikation lonngren@mikom.se www.mikom.se 0142-58145 Mats Lönngren 060424 Reflektioner om Hållbar utveckling Väst Denna pm är reflektioner kring Hållbar Utveckling Väst (HUT Väst), efter

Läs mer

finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling

finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling Susanne Andersson Lars Findahl Gunnar Ärnström PM 2010-02-21 (Ersätter tidigare versioner) finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling Hållbar utveckling Entreprenörskap Skogsfinsk kultur

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Visit Trollhättan Vänersborg AB. Visit Trollhättan Vänersborg AB

Verksamhetsplan 2014. Visit Trollhättan Vänersborg AB. Visit Trollhättan Vänersborg AB Verksamhetsplan 2014 Visit Trollhättan Vänersborg AB Visit Trollhättan Vänersborg AB Järnvägsbacken 1C, 462 34 Vänersborg Telefon 0520/0521-135 09 info@visittv.se www.visittv.se Besök Åkerssjövägen 10,

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

Från dold turisminriktning till attraktiv Turismutbildning med lokal förankring.

Från dold turisminriktning till attraktiv Turismutbildning med lokal förankring. MALMÖ HÖGSKOLA Lärarutbildningen SÄL II:2 Examensarbete, 5 poäng HT 2003 Från dold turisminriktning till attraktiv Turismutbildning med lokal förankring. Författare: Eva Erlandsson Handledare: Karin Nyström

Läs mer

Tillväxt med kulturen som motor

Tillväxt med kulturen som motor Del B Tillväxt med kulturen som motor Geoturism och destinationsutveckling Våren 2010 Klas Bergman Per Branthle Sponsorer: Förord Under våren har vi som studenter på Linnéuniversitetet fått möjlighet

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007 Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning Slutrapport Januari 2007 Projektet finansieras med LBU-medel från EU och Svenska staten. Sammanfattning Hushållningssällskapens Förbund

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer