Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik "[Ev underrubrik/beskrivning]" Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik "[Ev underrubrik/beskrivning]" Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-12-09"

Transkript

1 FÖRSTUDIETRAPPORT Utveckla besöksintresset för energi- och miljöteknik "[Ev underrubrik/beskrivning]" Helena Bredin Innovatum Teknikpark Trollhättan

2 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Helena Bredin Axcentix AB/Innovatum Teknikpark Utgåva: 01.00, December 2009 Foton och illustrationer: Visit Trollhättan Vänersborg 2

3 SAMMANFATTNING I förstudien har det diskuterats olika tillvägagångssätt och uppslag till hur man kan utveckla och öka besöksintresset gällande energi- och miljöteknik turismen. För företagen ligger största värdet i att få intressanta kontakter och teknikutbyte samt synliggöra sin verksamhet med hjälp av studiebesök till sina anläggningar. Dessutom generar gruppbesök till dessa företag med anläggningar fler besökare till vårt område med eventuella övernattningar, restaurangbesök, handel etc. Förstudien visar att det finns ett brett intresse och vilja att utveckla och samordna energi- och miljöteknikturismen. Representanter från i förstudien utvalda företag har visat ett uttalat behov, intresse och vilja att utveckla besöksintresset. Företagen ser fördelar med att samverka och har ett egenintresse i att både lokalt och externt skapa intresse och ökad kunskap om den verksamhet som bedrivs. Man ser nyttan och mervärdet med en sådan satsning och ställer sig positiv till ett fortsatt arbete med formandet av ett projekt. Representanter från kommunernas turistorganisationer i Fyrbodal ser dessa studiebesök delvis som en ny nisch med en ny målgrupp. Studiebesöken och de kringtjänster man erbjuder kan bli en del i besöksnäringen. Här utnyttjar man den kunskap som finns när det gäller att anordna stora eller små arrangemang. Volymerna på denna verksamhet beräknas initialt bli mycket låga för att på sikt växa. Ett fortsatt projekt anses vara en aktivitet att samla besöksnäringen kring en ny nisch där man med gemensamma krafter effektivt kan verka för en mer utåtriktad marknadsföring av vår region tillsammans med berörda företag. Allt material i förstudien är framtaget av en arbetsgrupp bestående av: - Helena Bredin, Axcentix AB/Innovatum Teknikpark - Christina Milén Jacobsson, Hushållningssällskapet Väst - Anki Sandberg, Visit Trollhättan Vänersborg AB - Gaby Hain, Dalslands Turist AB 3

4 4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund Uppdrag Syfte & Mål Upplägg Arbetsgrupp Besöksnäringen Exempel på företag med energi- och miljöteknikanläggningar Befintliga besöksanläggningar Framtida besöksanläggningar Framtida besöksanläggningar > Möjliga samarbetsprojekt Workshops Workshop med företagen, Workshop med turistbolagen, Resultat Affärsmöjligheter Koncept / Idéer kring paketering, marknadsföring och samordning Paketering Marknadsföring Målgrupper Teknikguider Studiebesök kvalitetssäkring och värdskap Samordning mellan företagen och besöksnäringen Säkerhet Samordning med andra parter Farhågor & risker Slutsatser förstudie Rekommendationer fortsatt arbete Bilagor Bilaga 1: Sammanfattning av diskussion vid workshop med företagen Bilaga 2: Tidigare erfarenheter från studiebesök

6 6

7 1 Bakgrund Det finns idag en stor internationell efterfrågan för svenska produkter och koncept inom energi- och miljöteknik. Här har bland annat Västsverige med dess företag och samlade kompetens en möjlighet att visa upp sitt kunnande. Inom Fyrbodal finns många fina energi- och miljöteknikanläggningar. Bredden av teknikområden är stor och spänner över etablerad teknik, uppbyggnad av lång unik erfarenhet samt nya mer banbrytande företagsidéer inom nyare teknikområden. Bakgrunden till förstudien bygger på en idé att det kan finnas nya affärsmöjligheter i att öka intresset för besök på dessa energi- och miljöteknikanläggningar samt att en koppling till besöksnäringen kan öka kvalitén och spridningen. 1.1 Uppdrag Innovatum fick i uppdrag av Fyrbodals kommunalförbund att undersöka: behov och intresse av att samordna energi- och miljöteknikturismen visa på tänkbara affärsmöjligheter för besöksnäring och företag ge förslag på hur energi- och miljöteknikturismen kan samordnas mellan olika aktörer i (och utanför) Fyrbodal tänkbara målgrupper 2 Syfte & Mål Syftet med förstudien är att visa upp hela Fyrbodals kunskap och framgång inom energi- och miljöteknikområdet och göra detta tillgängligt för fler. Viktigt att profilera och marknadsföra Fyrbodal utifrån den bredd och erfarenhet inom energi- och miljöteknik som finns. Ett långsiktigt mål med detta arbete är att bättre utnyttja den miljökompetens som finns samt att stärka regionens konkurrenskraft och ta fram nya bärkraftiga affärsmöjligheter. Målet med en fortsättning på denna förstudie skulle vara att utveckla och öka besöksintresset inom energi- och miljöteknikbranschen i Fyrbodal. Ett mål som har funnits med i förstudien var att bygga upp en samverkan mellan kommunernas turistorganisationer och energi- och teknikanläggningarna. Aktiviteter som har diskuterats och som behöver utvecklas för att bättre kvalitetssäkra studiebesöken är t ex: Marknadsföring Effektivare och mer utåtriktad Tillvägagångssätt Media, gemensamma marknadsföringskanaler Mottagande av besök Värdskap Helhetssyn 7

8 3 Upplägg Mycket av arbetet i förstudien har skett med hjälp av direkta kontakter med berörda parter i första hand inom energi- och miljöteknikanläggningar och turistorganisationerna. En arbetsgrupp har bildats varifrån merparten av kontakterna har tagits samt idéer på framtida arbetsformer har utvecklats. 3.1 Arbetsgrupp Besöksnäringen Arbetsgruppen bestod av parter från: Visit Trollhättan Vänersborg Hushållningssällskapet Dalslands Turist Innovatum Teknikpark Ytterligare turistorganisationer bjöds in för att få en bred geografisk täckning av Fyrbodal men dessa avstod från att deltaga på arbetsmötena pga resursbrist: Lysekils Turistbyrå Tanums Turist Uddevalla kommun/turistbyrå Anledningen till att arbetsgruppen i första hand bestod av representanter från turistorganisationer är att de redan idag arbetar med affärsturism och besitter stor kompetens inom mötesindustrin samt är proffs på besök. Målet var att samla besöksnäringen i hela Fyrbodal bakom ett förslag på arbetssätt och tillvägagångssätt. På agendan för arbetsgruppen har stort fokus legat på dessa frågor: Ny målgrupp, ny tidsperiod för besök Ta fram uppslag till nya koncept att sälja in Se kopplingen och möjligheterna att visa upp både teknik och landsbygd 3.2 Exempel på företag med energi- och miljöteknikanläggningar En mindre kartläggning med exempel på intressanta anläggningar och olika teknikområden att besöka sattes upp och delades upp i olika mognadsgrad för när och om man kan ta emot besök Befintliga besöksanläggningar Lillesjö Kraftvärmeverk, Uddevalla Avfall Kraftvärme Arvidstorp, Tingvalla, Grävlingen mfl., Trollhättan Energi Produktion av biogas & fordonsgas från avloppsslam Heljestorp, Ragn Sells AB Produktion av biogas från bl.a. hushållsavfall Rabbalshede Kraft, Tanumshede Vindkraftspark 8

9 Energigårdarna Gårdsanläggningar inom bioenergi Innovatum Teknikpark, Trollhättan Produktionstekniskt centrum PTC Projektarena Science Center Framtida besöksanläggningar Biogas Brålanda/Mellerud Produktion av biogas & fordonsgas från gödsel Seabased, Lysekil Produktion av vågkraftverk Visningsanläggning Stirlingmotorer, Cleanergy Åmål Produktion och vidareutveckling av stirlingmotorer Drivs av solenergi alt. biogas Framtida besöksanläggningar > 2013 Etanolfabrik, Åmål Tillverkning av etanol 3.3 Möjliga samarbetsprojekt En kartläggning gjordes även över pågående liknande projekt på nationell nivå och i vår närhet. Av listade aktiviteter/projekt nedan finns stora möjligheter till samverkan vid en fortsättning. I inget av fallen bedömdes vårt koncept konkurrera utan snarare komplettera redan tidigare initiativ vilket förstärker intresset från båda håll om en samverkan i framtiden. Mötesindustrin/Västsverige, Västsvenska Turistrådet Mål att förmå organisationer och nätverk att förlägga möten på hemmaplan Energigårdarna Förteckning över mindre bioenergiteknikanläggningar på gårdsnivå som t ex lantbrukare kan besöka/studera inför egen beslutsprocess Green Region/Skaraborg Informera och synliggöra anläggningar och pågående projekt i Skaraborg Swentec s satsning på uppvisningsobjekt för export Ökad tillväxt för svensk miljöteknik Visit Cleantech Sweden Miljöteknikbesök med besökskoordinering Ecoex Västsvenskt samarbetsprojekt som arbetar för att öka exporten för västsvenska företag Anordnar redan idag många studiebesök till referensanläggningar 3.4 Workshops Totalt genomfördes två workshops. I den första workshopen deltog representanter från företag med intressanta besöksanläggningar. Förstudiearbetet redovisades samt idéer på upplägg och genomförande och hur ett samarbete med besöksnäringen kunde ske. Med anledning av besöksanläggningarnas intresse att gå vidare kallades representanter från kommunernas turistbolag 9

10 till en separat workshop för att föremedla denna bild och behov samt att förankra idén och arbetssättet inför kommande steg att arbeta vidare på framtaget förslag Workshop med företagen, Följande frågeställningar var i fokus på workshopen med representanter från företag med intressanta miljö- och energiteknikanläggningar: - Företagens vs. besökarnas behov vid anläggningsbesök - Behov/intresse av att utveckla dagens arbetssätt? - Hur öka besöksintresset egen eller gemensam regi En kortfattad sammanfattning av den diskussion som fördes i workshopen runt ovanstående frågeställningar finns nedtecknade under bilaga 1 (kapitel 6.1). I bilaga 2 (kapitel 6.2) finns en kortfattad sammanfattning av anläggningsrepresentanternas redogörelse och erfarenheter av besök på anläggningarna fram till nu. Workshopen gav att det från anläggningarnas sida finns ett stort intresse av att samordna studiebesöksaktiviteter. Tydligast var behovet av avlastning för studiebesök från den breda allmänheten och grupper med något mindre krav på teknikhöjd. Utbildade guider att tillgå samt fasta dagar att utgå ifrån fanns med på anläggningarnas önskelista. Målet är inte att öka antalet besök jämfört med idag utan att höja kvalitén och att profilera regionen och inte bara den enskilda anläggningen Workshop med turistbolagen, Följande frågeställningar var i fokus när workshopen med några av representanter från kommunernas turistorganisationer träffades: - Turistbyråernas/turistbolagens vs. anläggningarnas behov av samordning - Arbetsformer och uppdelning av ansvar och arbete Diskussionen ledde fram till en stark tro på från förstudien redovisat föreslag till koncept och som innebär ett nytt erbjudande och en ny målgrupp för besöksnäringen. Många frågeställningar kvarstår som kan lösas i ett fortsatt projektarbete. Bl a finns önskemål att studera andra referensprojekt i och utanför Sverige (om det finns). En annan vikig komponent att lösa är fördelningen av roller och ansvar samt behov av avtal som styr provisioner och ersättningar för inblandade parter. Mötet enades om att samordning med ett gemensamt koncept är positivt och ger ett proffsigt intryck. All information på eller via ett ställe (egen domän) ger en bättre överblick och helhetssyn. Dessutom viktigt att man som bokande kund endast skall ha en bokningskanal och därmed endast erhålla en faktura. Dagens möte gav att det finns ett brett intresse från besöksnäringen att gå vidare och arbeta fram en modell för ett samordnat och delvis ökat besöksintresse på energi- och miljöteknikanläggningar. En testperiod om 3-5 år verkar rimligt. Uppstart av ett projekt kan göras med redan intresserade parter samtidigt som en fortsätta bredare förankring inom besöksnäringen i Fyrbodal sker. När besöksnäringen enats om en gemensam arbetsmodell kopplas berörda företag in. 10

11 4 Resultat Förstudien visar att det finns ett brett intresse och vilja att samordna energi- och miljöteknikturismen. Företagen ser fördelar med att samverka och har ett egenintresse i att både lokalt och externt skapa intresse och ökad kunskap om den verksamhet som bedrivs. Besöksnäringen ser dessa studiebesök delvis som en ny nisch med en ny målgrupp. Studiebesöken och de kringtjänster man kan erbjuda är en naturlig del i besöksnäringen och man ser fram emot ett brett samarbete med företagen. Ett fortsatt projekt anses även vara en naturlig aktivitet att samla besöksnäringen kring i hela Fyrbodal (och Västra Götaland) där man med gemensamma krafter effektivt kan verka för en mer utåtriktad marknadsföring av hela regionen tillsammans med berörda företag. 4.1 Affärsmöjligheter I förstudien har det diskuterats olika tillvägagångssätt och uppslag till hur man kan utveckla och öka besöksintresset. Möjliga affärsmöjligheter med ökad försäljning finns främst hos besöksnäringen även om ekonomisk ersättning till anläggningarna har diskuterats. För företagen ligger största värdet i att få intressanta kontakter och teknikutbyte samt synliggöra sin verksamhet. Under kapitel 4.2 nedan finns några punkter som delvis utvecklar tankarna kring olika affärsmöjligheter ytterligare samt vilka ingående aktiviteter och moment som behöver utvecklas vidare vid ett genomförande av tänkt koncept. 4.2 Koncept / Idéer kring paketering, marknadsföring och samordning Paketering Paketering av intressanta besöksmål/anläggningar med kringtjänster så som resor, logi och mat att erbjuda olika målgrupper. Paketen utgår från kundens behov av att kunna se helheten samt att utgå från en kontakt och att få en faktura. Viktigt att kunna se och använda anläggningen som en del av ett större turistiskt utbud (mat, andra besöksmål, boenden etc.). Paketering handlar om att koppla ihop olika upplevelser och behov. Det är detta besöksnäringen är bra på inget som företaget ska behöva hantera eller lägga energi på utan koncentrera sig på sitt kunskapsområde Marknadsföring Förslag till gemensam och enhetlig portal för projektet med eget domännamn har utarbetats av arbetsgruppen. Eget domännamn föreslogs för att inte binda upp konceptet geografiskt samt hålla det neutralt. Turistorganisationer och företag som deltager i projektet kan då använda sig av länken i marknadsförings- och informationssyfte. Införsäljning kan bland annat ske via besöksnäringens hemsidor och kanaler samt via företagens kontakter och att deltaga på teknikmässor. Det viktiga är att ha ett färdigt koncept att kunna ta med sig/visa upp. Bilden nedan visar ett exempel på utseende och erbjudande på en kommande hemsida. 11

12 4.2.3 Målgrupper Det finns en stor bredd av målgrupper som har olika intresse och behov av att besöka olika energioch teknikanläggningar. Från skolor till högskolor och universitet, närboende och internationella grupper, föreningar och pensionärsgrupper till politiker, affärsbesök, investerare, mötesdeltagare, mfl. Viktigt att avgränsa och fokusera på ett fåtal målgrupper för att få bästa möjliga resultat vid en uppstart Teknikguider Diskussioner har förts om behovet av att utbilda speciella guider som kan hjälpa till vid anläggningarna samt följa med en grupp om den har fler studiebesök i området. För vissa målgrupper skulle dessa guider även kunna avlasta anläggningarna helt genom att de kan ta guidningen själva och företagen behöver då inte avsätta personal. För grupper med djupare teknikintresse behöver dock företagens egen personal alltid medverka Studiebesök kvalitetssäkring och värdskap Utöver gemensam marknadsföring kommer stor vikt i ett framtida projekt att läggas på profilering och igenkänningsgrad. Starka aktiviteter här är: Kvalitetssäkra besöken ställa krav på anläggningarna förstå vikten av nöjd kund, bara se kunden vid besöken Värdskap ambassadör även för andra anläggningar/besöksmål i Fyrbodal och Sverige Samordning mellan företagen och besöksnäringen Ett förslag som diskuterats i var om man som grund skulle avsätta vissa dagar i veckan för studiebesök och vid behov samordna detta på fler anläggningar. Detta skulle underlätta för både anläggningarna och de som tar emot bokningar. 4.3 Säkerhet Säkerhetsfrågan vid studiebesök har diskuterats och ansågs generellt inte vara ett problem. Dock viktigt att sätta upp regler för vad som gäller vid respektive anläggning och att anpassa storleken på grupperna efter t ex ålder och typ av visning. För att underlätta bör gemensamma regler och checklistor tas fram för att underlätta för dem som tar emot bokningar och vid rundresor till fler anläggningar med samma grupp. 4.4 Samordning med andra parter En fortsatt utveckling av i förstudien framtaget koncept/idé bör samordnas med andra parallella satsningar som t ex Swentec, Green Region/Skaraborg, Ecoex och Energigårdarna. Allt för att stärka det egna arbetet och därmed ge ökade möjligheter till att kunna utöka intresset för att besöka energi- och miljöteknikanläggningar i Västsverige och Sverige. En annan viktig faktor är att hjälpas åt att marknadsföra de olika initiativ som finns i Sverige samtidigt som det underlättar för kunden och skapar mindre förvirring. 12

13 4.5 Farhågor & risker I förstudien har det även diskuterats risker och osäkerheter. Nedan några exempel på dessa. Besökarna villiga att betala? Vem tar risken/kostnaden för införsäljningsarbetet? Besöksnäringen, bussbolag Företagen Samhället EU-projekt Vem/vilka äger koncepten rätten att sälja besökspaketen? Kanalisera/hänvisa alla besöksförfrågningar via besöksnäringen? Hur förbereder och kvalitetssäkrar vi besöken Stort eller litet intresse Hur många besök mäktar företagen med 5 Slutsatser förstudie Representanter från företagen har ett uttalat behov, intresse och vilja att utveckla besöksintresset. Man ser nyttan och mervärdet med en sådan satsning och ställer sig positiv till ett fortsatt arbete med formandet av ett projekt. Besöksnäringen ser vinning i att närma sig en ny målgrupp inom ett nytt område samtidigt som man kan utnyttja den kunskap man har när det gäller att anordna stora eller små arrangemang. Volymerna på denna verksamhet beräknas initialt bli mycket låga för att på några år växa något. Från besöksnäringens sida är det en breddning av verksamheten som lockar mest samtidigt som man ser en viss potential i att använda samma koncept på andra områden för att kunna erbjuda nya paket med studiebesök som bas. Förstudien kom fram till att man i en fortsatt arbete inte bör begränsa sig till att enbart omfatta Fyrbodal som geografisk avgränsning för satsningen främst med tanke på sökbarhet och marknadsföring. I ett fortsatt arbete bör fokus ligga mer på att omfatta Västsverige eller Västra Götaland som helhet även om man inledningsvis och i ett uppbyggnadsskede fokuserar på företagen som deltog i förstudien. Att dela med sig av sitt arbete och att verka för en gemensam och enhetlig arbets- och profileringsmetod hos andra aktörer ses som positivt för att stärka ökat besök hos energi- och miljöteknikanläggningar i Sverige. 5.1 Rekommendationer fortsatt arbete Arbetsgruppen rekommenderar att ett projekt formuleras utifrån de uppslag som framkommit i förstudien. Förslag på att kalla intresserade parter till ett uppstarts-/planeringsmöte för att diskutera ingående aktiviteter i ett kommande projekt, se nedan. 1. Förankra idén i hela besöknäringen i Västsverige (i första hand Fyrbodal, Skaraborg och Göteborg) Sammanföra ingående parter i syfte att forma och förankra ett projekt 2. Gemensam vision och mål ökad besöksnäring Finansiering, risker, ansvar och roller Framtagandet av paket runt besöksmål. Skapa mervärde för besökare Utbildning av företagen i värdskap Kvalitetssäkring av visningar/föredrag av anläggningar Innehåll, information anpassat för olika målgrupper Former för samarbetet inom och utanför Fyrbodal 13

14 Samverkan mellan besöksnäring och företagen 3. Söka projektmedel för fortsatt arbete Undersöka möjliga vägar att gå vidare utifrån projektdrivning och finansiering Projektägare föreslås bli Visit Trollhättan Vänersborg Projektledning föreslås skötas av Hushållningssällskapet i Vänersborg 14

15 6 Bilagor 6.1 Bilaga 1: Sammanfattning av diskussion vid workshop med företagen A Vilka är företagens / besökarnas behov vid anläggningsbesök Behov företag: + marknadsföring gentemot närområdet, möta eventuellt motstånd mot anläggningen, övertyga, få goodwill + inget inkomstintresse i första hand utan vikten av att visa på goda exempel och sprida kunskap + Vikten av anläggningarnas ambassadörsroll poängterades. Mottagning av besök har en positiv inverkan för bygden, regionen och näringen - Arbetsbelastningen på anläggningarna ökar i och med studiebesöken. Men skulle man kunna få viss kompensation i form av ökade intäkter ses detta som hanterbart. Man är positiv. - Anläggningarna/Företagen har ingen direkt förtjänst i form av merförsäljning. De har inga säljbara produkter. Men alla var eniga om att man bidrar till merförsäljning i en vidare bemärkelse och på längre sikt. B - Vilka behov och intressen finns av att utveckla dagens arbetssätt? + Det finns ett guidebehov + Det finns ett behov av bokningshjälp, paketering och utveckling. Det är det enda sättet att lösa tidsbristproblemet i samband med visningar för den intresserade allmänheten. För det är just den som tar mest tid. + Det bästa vore några fasta, utbildade guider som kan genomföra guidningar på flera/alla anläggningar. C - Hur ska man öka besöksintresset? Är det önskvärt överhuvudtaget? Ska det ske i egen eller gemensam regi? + Intresse finns + Behov finns + Vilja finns + Extern guidning hela vägen på bussen och mellan anläggningar är ett stort plus. Se även kapitel Bilaga 2: Tidigare erfarenheter från studiebesök Nedan en kortfattad sammanfattning av företagens redogörelse och erfarenheter av besök på anläggningarna fram till nu. Se även kapitel Rolf Berg, besöksansvarig Uddevalla Energi, Lillesjöverket - Rolf tar hand om besöken på uppdrag, han är inte anställd av UE. - Lillesjöverket tar emot ca 1500 besökare per år. De flesta besöken kommer via hemsidan. Huvudsakligen är det skolor, förvaltningar, politiker mm från närområdet. Verket är mycket intressant för en bred besöksgrupp. Geografiskt kommer de flesta från Bohuslän och Dalsland men det finns även en del internationella besök. - Turen tar ca 2 timmar. Det bjuds på en allmän introduktion och efter det en målgrupps-anpassad rundvandring. Man ordnar även konferenser med enkel catering. - Mest tryck på anläggningen är det under tiden februari - april. Juli - augusti är verket stängt. Åke Andersson, Trollhättans Energi Ett kommunalt bolag som tar emot studiebesök på främst tre områden: biogas, kraftvärmeverk och vindkraft. Besökare är främst: - skolor (allmänna och fackskolor), 15

16 - föreningar med allmänt intresse - politiker och tjänstemän (lokal, regional, nationell och internationell) - branschfolk (lokal, regional, nationell och internationell) Besökarna hittar Trollhättan Energi främst via kommunen och genom andra företag (Ragn Sells). Man har ingen specifik personal som tar hand om studiebesöken och ser det som en viss begränsning. Anders Broberg, Hushållningssällskapet, Energirådgivare Projekt Energigårdarna Energigårdsprojektet ska främja nyttjandet/skapandet av förnybar hos små lantbruksföretag. Gårdarna får en ny profil som energiproducenter. Studiebesök är ett bra sätt att sprida kunskap och inspirera. Utveckling av detta är en del av projektet. Målgrupper är främst andra lantbrukare, politiker och tjänstemän. Besöken sker idag i direkt kontakt med Lantbrukaren, Hushållningssällskapet stödjer utvecklingen. Man tillhandahåller t ex en modell för prissättning av besöken. Själva prissättningen däremot är individuell. Jörgen Fredriksson, Ragn Sells, Heljestorp Anläggningen Heljestorp tar emot besökare varje år. När det gäller besök från skolor får man på Heljestorp hjälp av en person från kommunen, Kenneth Olausson. Han är renhållningsinformatör och guidar även på andra håll i hela VG-regionen. Branschbesöken (även många internationella) och den breda allmänheten (uppskattningsvis 90% av alla besök exkl. skolbesöken) tar man hand om själv olika personer i organisationen beroende på kompetensområde. Heljestorp går inte ut och marknadsför sina studiebesök aktivt (det skulle bli för många) men har ändå så många besök att man inte hinner med och tvingas tacka nej. Gunnar Gustafsson, Gårdsrepresentant Biogas Brålanda Den nya smågrissateliten producerar gödsel och i den nya anläggningen som Gunnar håller på att bygga just nu blir gödsel till biogas. Ett nytt koncept. Anläggningen är en pilotanläggning och som sådan av stort intresse för studiebesök för många nationella och internationella målgrupper. Ett fint exempel som Gunnar tog upp: Pensionärsresor som anordnas av LRF. Gamla bönder med intresse för lantbruk på 5-dagars bussresa. Biogas blir ett besöksmål bland flera andra vanliga turistmål. 16

17

18

Projektrapport Energi- och miljöteknikturism

Projektrapport Energi- och miljöteknikturism Projektrapport Energi- och miljöteknikturism Projektperiod 2011-09-01 2012-06-22 Referensgrupp Dalslands Turist AB Destination Uddevalla Fyrbodals Kommunalförbund Hushållningssällskapet Väst Innovatum

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal Lillemor Lindberg Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-06-11 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Lillemor Lindberg

Läs mer

Sveriges miljöteknikråd

Sveriges miljöteknikråd Sveriges miljöteknikråd En delegation för miljöteknik Berit Gullbransson, Stockholm 26 maj Kommittédirektiv 2008:2 Sveriges miljöteknikråd - en delegation för miljöteknik Swentec, Sveriges miljöteknikråd,

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Åse Theorell Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Föreläsningen ikväll Era förväntningar och frågeställningar Min bakgrund och vad jag

Läs mer

PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30

PROTOKOLL LAG DALSLAND OCH ÅRJÄNG. Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Datum: 2008-05-05 sida 1 (5) Plats: Hotel Nordlandia, Årjäng Tid: 18:00 20:30 Närvarande: LAG, beslutande Kansli Övriga Per Jonsson, ordförande Anne Sörqvist Mats Bergling Bo Carlsson Carina Bohm Kjell-Arne

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Etablering av batteritillverkning för elfordon i Fyrbodal

Etablering av batteritillverkning för elfordon i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av batteritillverkning för elfordon i Fyrbodal Lillemor Lindberg Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-06-11, del 1 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark juni (del 1)

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010

GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 GEMENSAM HANDLINGSPLAN för utveckling av Besöksnäringen i Norra Bohuslän 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 2. Inriktning 2 2.1 Kvalitet och mångfald 2 2.2 Prioritera varumärket Bohuslän och

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Visit Trollhättan Vänersborg AB. Visit Trollhättan Vänersborg AB

Verksamhetsplan 2014. Visit Trollhättan Vänersborg AB. Visit Trollhättan Vänersborg AB Verksamhetsplan 2014 Visit Trollhättan Vänersborg AB Visit Trollhättan Vänersborg AB Järnvägsbacken 1C, 462 34 Vänersborg Telefon 0520/0521-135 09 info@visittv.se www.visittv.se Besök Åkerssjövägen 10,

Läs mer

Vi gör Västsverige starkare

Vi gör Västsverige starkare Energiturné 2012 tre hållplatser för ett vinnande Västsverige Klimatomställningen skapar möjligheter i Fyrbodal Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Ägs av näringslivet, inga offentliga medel.

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond Uppbyggnad av en såddkapital- och en riskkapitalfond med inriktning mot Cleantech för tillväxt inom Energi- och Miljöteknik i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen

Läs mer

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20101018 Diarienummer: O 14282 SLUTRAPPORT Journalnr: 2009-6965 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31 Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund och initiativ 3 2. Vision, syfte & mål 4 3. Medlemmar 4 4. Ledningsgrupp 5 5. Administration 5 6. Möten 6 7. Föredragningar 6 8. Verksamhet/projekt

Läs mer

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning

Västsverige i Sverige - Norden - Världen. Verksamhetsinriktning Västsverige i Sverige - Norden - Världen Verksamhetsinriktning Uppdrag och verksamhet Västsvenska Turistrådet har det regionala uppdraget att med tydlig målsättning driva en hållbar, och en för besöksnäringens

Läs mer

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester

Projektplan Bilaga 1. 1. Projektnamn Lärsemester Projektplan Bilaga 1 1. Projektnamn Lärsemester 2. Projektidé Projektet syftar till att pröva ett koncept/upplägg kring upplevelser och lärande. Att utveckla ett nytt tänk, där semestern kombineras med

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Utveckling av infrastruktur och marknad för biogas i fordon i Sjuhäradsområdet 610305 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:1

Referensgrupp möte 2010:1 Kallade: Roger Fredriksson, Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo,, och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Karin Steen, Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Jonas Wedebrand,

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra.

Till DIG. Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun. Från Sollefteå kommun och. som är boende i västra. Till DIG som är boende i västra Edseleområdet Karta från www.vindkraftnorr.se Från Sollefteå kommun och Projekt MedVind Västra - en bra bit av Sollefteå kommun 1 Den här informationen vänder sig till DIG

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan Programmet för dagen 1 Välkommen till mötet 2 Processen kring framtidsbild, vision och verksamhetsplan. 3 Presentation och diskussion om temat Arbeta och verka 4 Presentation och diskussion om temat Resa

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling.

Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvet kunskap, upplevelser och utveckling. Västarvets regionala tjänster Västarvets museer & besöksmål Vad innebär konventionen för Sverige? När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar

Läs mer

Grundutbildning samt uppföljning Cross-selling Pilot Naturens Bästa Grundarbete strategisk plan Mötesindustrin Norra Bohuslän Gästnattsstatistik

Grundutbildning samt uppföljning Cross-selling Pilot Naturens Bästa Grundarbete strategisk plan Mötesindustrin Norra Bohuslän Gästnattsstatistik Grundutbildning samt uppföljning Cross-selling Pilot Naturens Bästa Grundarbete strategisk plan Mötesindustrin Norra Bohuslän Gästnattsstatistik www.vastsverige.com 1 Grundutbildning samt uppföljning Cross-selling

Läs mer

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM Vilka intressekonflikter kan uppstå i mötet mellan betalande turister, frilufts människor och vattenbrukare? Får alla

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com

Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projekt ERIKSGATA Slutrapport Journalnummer 2010-637 Sökande Föreningen Forsviks Varv. Kontakt Patrik Zimonyi Projektledare Föreningen Forsviks Varv 0505-412 50 / 0709-40 22 53 / varvet@nordevall.com Projektets

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide

Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide Erbjudande VisitSörmland nätbutik och besöksguide På följande sidor beskriver vi hur erbjudandet för dig som företagare ser ut, hur arbetet kommer att gå till och hur vi i samverkan skapar framgång och

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Besöksnäringen Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-09-01 2013-12-31 Jättendal Lena Strömstedt Innehåll INLEDNING... 3 BAKGRUND...

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Enkätsvar från medlemsmötet 3 april

Enkätsvar från medlemsmötet 3 april Enkätsvar från medlemsmötet 3 april 1. Vilka representerar du? a. Företag från besöksnäringen 10 b. Företag från övriga näringslivet 11 c. Föreningar eller organisation 9 2. Hur många anställd är ni? a.

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

BIOGASSYS Detaljerad plan för utveckling av informationsmaterial. biogascentrat

BIOGASSYS Detaljerad plan för utveckling av informationsmaterial. biogascentrat BIOGASSYS Detaljerad plan för utveckling av informations till biogascentrat 2 (6) Bakgrund Informations både i skriftlig och interaktiv form ska utvecklas för utvalda målgrupper, till exempel broschyrer

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Fokusområde TURISM BESÖKSNÄRING. Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg

Fokusområde TURISM BESÖKSNÄRING. Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg Fokusområde TURISM BESÖKSNÄRING Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg Framtidsvision 2012 - en titt i glaskulan gjord 11 december 2006 Trollhättan/Vänersborg har utvecklats till ett nytt och omtalat mönsterexempel

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Hvam seminaret 22/9 2010. Energigårder i lantbruk og utdanning mot et fossilfritt Västra Götaland. Kent-Olof Söderqvist, Agroväst

Hvam seminaret 22/9 2010. Energigårder i lantbruk og utdanning mot et fossilfritt Västra Götaland. Kent-Olof Söderqvist, Agroväst Hvam seminaret 22/9 2010 Energigårder i lantbruk og utdanning mot et fossilfritt Västra Götaland Kent-Olof Söderqvist, Agroväst Varför energiomställning? Varför är det bråttom? 1. Klimatförändringar 2.

Läs mer

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista

Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Nominering - Årets Leader 2012 Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Ålhajking- Konst o Gourmetvandringar Journalnummer: 2010-1490 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Referensgrupp möte 2010:2

Referensgrupp möte 2010:2 Kallade: Lise-Lotte Boldt, Håkan Wedlund, Folke Göransson, Gunnar Lennermo, Jonas Wedebrand, Mats Danielsson,, Annelie Fredriksson och Maj-Liz Hedendahl Närvarande: Håkan Wedlund, Mats Danielsson, och

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Biogas. Peter Eriksson, Innovatum Teknikpark Rakkestad, Norge 23 mars 2011

Biogas. Peter Eriksson, Innovatum Teknikpark Rakkestad, Norge 23 mars 2011 Biogas Peter Eriksson, Innovatum Teknikpark Rakkestad, Norge 23 mars 2011 Biogas-relaterade projekt på Innovatum Teknikpark 2009-2010 TORRÖTNINGSTEKNIK BIOGAS Vårgårda Herrljunga SKARABORGSGAS Infrastruktur

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB

Västsvenska Turistrådet AB Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet AB Helägt av Västra Götalandsregionen. Uppdrag att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som turistdestination. Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik juli 2009

Inkvarteringsstatistik juli 2009 Inkvarteringsstatistik juli 2009 Gästnattsutveckling juli 2009, län Jfr. med samma period föregående år. 16% 14% 14% 14% 1 9% 11% 8% 6% 4% 0% Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 07/09/2010

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

Gårdsvindkraft i lantbruk

Gårdsvindkraft i lantbruk presenterar Gårdsvindkraft i lantbruk Förutsättningar, inköp och kommunikation Program Gårdsvindkraft i lantbruk Förutsättningar, inköp och kommunikation 8.45 Introduktion Anna Cornander, Energikontoret

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras fölnde förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Det händer på landet i Pite Journalnummer: 2009-5873 Namn på LAG grupp som nominerar: Spira

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE Medverkande kommuner: Förstudie framtagen av: BAKGRUND SYFTE Med utgångspunkt från erfarenheterna av samarbetet mellan kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal

Läs mer

Minnesanteckningar från det sjunde och avslutande mötet i arbetsgrupp Samordnad efterfrågan

Minnesanteckningar från det sjunde och avslutande mötet i arbetsgrupp Samordnad efterfrågan Datum: 2015-05-21 Stina Levin, Stina.levin@pts.se Minnesanteckningar från det sjunde och avslutande mötet i arbetsgrupp Samordnad efterfrågan Deltagare Organisation Carola Gunnarsson, Ordf. Jimmy Stigevall

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer