Stadgar för BMW Club Schweden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för BMW Club Schweden"

Transkript

1 Stadgar för BMW Club Schweden 1 NAMN Klubbens namn är BMW Club Schweden, vilket förkortas BMW CS och kallas nedan för klubben. Organisationsnummer NATUR OCH ÄNDAMÅL Klubben är en ideell förening utan ekonomiska, politiska eller religiösa intressen. Klubben skall i en seriös anda främja intresset för BMW-bilar i Sverige genom att: sprida information om bilmärket BMW och dess historia, verka för att höja mervärdet i att äga och köra BMW, verka för bevarandet och restaurerandet av olika BMW-bilar samt understödja motortävlingar med BMW-bilar. 3 VERKSAMHET Klubben skall verka för det i 2 andra stycket angivna ändamålen genom: Medlemsgemenskap Träffar och sammankomster runt om i landet Förarträning och bankörning Utflykter och studiebesök Provkörning av nya BMW-bilar Hemsida med Galleri, Forum, Kalender mm Medlemsförmåner Reducera medlemmars kostnad för sitt bilinnehav/-intresse genom t.ex. rabatt på bilförsäkring och andra relaterade försäkringar rabatt på bilar, service, delar, oljor, däck och annat bilrelaterat. Medlemstidning Fyra nummer per år eller fler. Vidare stimulera och underlätta bevarande- och restaureringsarbeten med BMW-bilar verka för att finna partners i syfte att erbjuda medlemmar aktiviteter, rabatter och förmåner ombesörja kontakter med BMW s svenska representation och dess återförsäljare uppmuntra kontakter med andra bilklubbar och andra med verksamhet som berör klubbens verksamhet arkivera och bevara fotografiska bilder, litteratur, tekniska beskrivningar och annan dokumentation av BMW-bilar årligen utge en medlemsförteckning. 4 UNDERAVDELNING Underavdelning får bildas med verksamhet som ryms inom klubbens i 2 angivna ändamål. Underavdelning ska bedriva sin verksamhet med samma ansvar och regler som klubben, dvs dessa stadgar äger tillämpning. Underavdelning får inte i något avseende fatta beslut eller vidta åtgärd som inte ryms inom stadgarna för klubben. Sådan underavdelning ska välja styrelse, kan anta egna stadgar (som komplement till klubbens) och får besluta om egen medlemsavgift. Underavdelnings styrelse ska inför varje verksamhetsår upprätta och tillställa klubbens styrelse, verksamhetsplan och budget. Beslut om bildande av underavdelning tas i klubbens styrelse.

2 5 MEDLEMSKAP Medlemskap i klubben i form av huvudmedlemskap, familjemedlemskap, ständigt medlemskap eller hedersmedlemskap, varvid: huvudmedlemskap kan vinnas av envar familjemedlemskap kan vinnas av den som bor på samma adress som huvudmedlem styrelsen kan kalla förtjänt person till ständig medlem årsmötet kan kalla särskilt förtjänt person till hedersmedlem. 6 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER Medlem har rätt att delta i träffar och sammankomster som anordnas för medlemmarna har rätt till information om klubbens verksamhet ska följa klubbens stadgar och beslut som fattats av klubbens beslutande organ vilket även inbegriper beslut i underavdelning skall betala medlemsavgift inom föreskriven tid har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben. 7 AVGIFTER Medlemsavgift och inträdesavgift fastställs av årsmötet. Hedersmedlem och ständig medlem är befriad från medlemsavgift. Medlemsavgiften gäller för medlemskap under tolv månader, den månad i vilken avgiften betalas och tolv följande månader. Medlemskapets tolfte och sista månad anges på medlemskortet. Medlem uppmanas under medlemskapets tolfte månad att förnya detta. Ny medlemsavgift skall vara erlagd senast under den tolfte månaden. Medlem, som inte betalat i tid, påminns. Vid utebliven betalning även under trettonde månaden, anses utträde ur klubben ha skett. 8 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING Medlem som skriftligen eller muntligen begär att få utträda ur klubben befrias omgående från medlemskapet. Erlagd medlemsavgift återbetalas därvid inte till någon del. Medlem som skadar klubbens verksamhet eller på annat sätt verkar mot dess ändamål kan uteslutas ur klubben genom beslut av årsmöte eller av extra medlemsmöte. Erlagd medlemsavgift återbetalas därvid inte till någon del. 9 BESLUTANDE OCH VERKSTÄLLANDE ORGAN Högsta beslutande organ är årsmötet eller ett extra medlemsmöte. Den omedelbara ledningen av klubbens verksamhet ombesörjs av en styrelse som verkställer beslut av årsmötet och förvaltar och beslutar om klubbens löpande verksamhet under verksamhetsåret. 10 STYRELSE Styrelsen väljs av årsmötet och skall bestå av: en ordförande, som varje jämnt år väljs på två år. en vice ordförande, som varje udda år väljs på två år. en sekreterare, som varje jämnt år väljs på två år. en kassör, som varje udda år väljs på två år. Styrelsen skall vidare bestå av erforderligt antal ledamöter, valda av årsmötet på ett år. Sådan ledamot får vara representant för underavdelning till klubben. Underavdelning skall själv föreslå ordinarie ledamot och suppleant till sådan erbjuden plats. Den som föreslås till plats i styrelsen skall vara medlem i klubben sedan minst 12 månader och skall själv vara personligen närvarande vid årsmötet. Årsmötet kan dock om synnerliga skäl föreligger, med 2/3 majoritet, medge undantag från ett av dessa två krav. 11 STYRELSEARBETET Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då en majoritet av styrelsemedlemmarna

3 påfordrar detta, dock minst fyra gånger per år. Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om de ärenden som skall behandlas på sammanträdet, skall tillställas ledamöterna minst två veckor före sammanträdet samt delges underavdelningar och revisorer som information. Styrelsen är beslutför när kallelse till sammanträde skett i behörig ordning samt minst 2/3 av styrelseledamöterna är närvarande, vari endera ordförande eller vice ordförande ska ingå. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Beslut om åtgärd som inte tål uppskov får dock fattas utan att kallelse till styrelsesammanträde skett Sådant beslut ska redovisas vid nästkommande styrelsemöte. Ärenden och uppgifter som kräver särskild behandling kan handläggas av en arbetsgrupp som tillsätts av styrelsen. I sådan arbetsgrupp ska ingå minst en styrelseledamot. Arbetsgruppen äger rätt att fatta beslut inom de ramar den getts av styrelsen. I övrigt rapporterar arbetsgruppen till styrelsen och ger förslag till beslut. 12 FIRMATECKNING Klubben tecknas av ordföranden och sekreteraren i förening. Bank och PlusGirokonto tecknas av ordförande och kassör var för sig. 13 VERKSAMHETSÅR OCH ÅRSMÖTE Klubbens verksamhets- och räkenskapsår utgörs av kalenderår. Årsmötet hålls årligen före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Vid val av plats ska hänsyn tas till medlemmarnas spridning i landet. Styrelsen publicerar kallelse till årsmötet och förslag till dagordning i medlemstidningen samt på klubbens hemsida minst åtta veckor innan mötet. Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning), revisorernas berättelse, valberedningens förslag, ev. förslag från styrelsen, ev. motioner till årsmötet från medlemmarna samt styrelsens yttrande, verksamhetsplan med budget, görs tillgänglig för medlemmarna senast två veckor före årsmötet. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning. 3. Fastställande av dagordning 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av två justeringsmän som tillsammans med mötesordförande skall justera mötesprotokollet samt vara rösträknare. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse. 7. Balans- och resultaträkningar samt disposition av årets vinst/förlust. 8. Revisorernas berättelse. 9. Ansvarsfrihet för styrelsen. 10. Verksamhetsplan och budget. 11. Fastställande av medlemsavgift och inträdesavgift. 12. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna. 13. Val av styrelse. 14. Val av revisorer. 15. Val av valberedning. 16. Val av hedersmedlem/ständig medlem 17. Övriga frågor.

4 Medlem med giltigt medlemskap har en röst. Röstning genom ombud är inte tillåten. Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs eller är särskilt föreskriven. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. 14 MOTIONER En medlem eller en grupp av medlemmar kan genom motion väcka förslag om klubbens verksamhet eller beträffande stadgarna. Motion inför årsmöte ska lämnas senast åtta veckor före årsmötet och enligt direktiv i kallelsen. Motions ska lämnas i original och vara undertecknad av den/de som lämnar motionen. 15 REVISION Revisorerna skall granska klubbens årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning. Medlemmarna skall på årsmötet utse två revisorer. Dessa skall väljas på två år med val av en revisor varje år. Vidare skall utses en revisorssuppleant på ett år. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, styrelseprotokoll och övriga handlingar hörande till förvaltningen. Revisorerna skall lämna revisionsberättelse till årsmötet. Revisorerna skall i sin berättelse uttala sig om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. Berättelsen skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen skall senast den 31 januari tillhandahålla revisorerna räkenskapshandlingar och styrelseprotokoll för granskning 16 VALBEREDNING Valberedningen består av tre ledamöter valda av årsmöte. En av ledamöterna skall utses till sammankallande. Styrelsen lämnar förslag till val av valberedning. En strävan ska vara att flera delar av landet är representerade. Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så begär. 17 EXTRA MEDLEMSMÖTE Ett extra medlemsmöte skall hållas när styrelsen finner det behövligt eller när revisorerna eller minst en tiondedel (1/10) av medlemmarna så begär. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen till begäran. Styrelsen är skyldig att inom två veckor utfärda kallelse till sådant möte att hållas inom sex veckor. Tid och plats för mötet bestäms av styrelsen. Förslag till dagordning och eventuella skriftliga motioner till mötet skall bifogas kallelse till ett extra medlemsmöte. Vid ett extra medlemsmöte skall de i 13 under punkterna 1, 2, 3, 4 och 5 angivna ärendena behandlas jämte de som föranlett det extra medlemsmötet. 18 PROTOKOLL Protokoll skall föras vid årsmöte, vid extra medlemsmöte och vid styrelsemöte. I protokollet skall mötets beslut antecknas liksom ev. avvikande mening. När diskussion förekommit skall i protokollet antecknas de omständigheter som har betydelse för beslutet. När omröstning har skett skall i protokollet antecknas de omständigheter som har betydelse för röstresultatet. Protokoll skall justeras inom en tre veckor från mötet.

5 Justerat protokoll från årsmöte eller från extra medlemsmöte skall publiceras i eller fogas till medlemstidningen senast två utgåvor efter mötet samt publiceras på hemsidan. Justerat protokoll från styrelsemöte skall tillställas styrelsens medlemmar och revisorer senast 4 veckor efter mötet. Styrelseprotokoll är ej offentliga. 19 ÄNDRING AV STADGAR För att ändra dessa stadgar krävs en majoritet om minst två tredjedelar (2/3) av rösterna vid två på varandra följande möten enligt 13 eller 17 med minst en månads mellanrum. Ett av dessa möten skall vara årsmötet. 20 STADGETOLKNING Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan tillfälligt avgöras av styrelsen. 21 UPPLÖSNING AV KLUBBEN Klubben upplöses genom att styrelsens förslag härom godkänns av minst tre fjärdedelar (3/4) av rösterna vid två på varandra följande möten enligt 13 eller 17 med minst en månads mellanrum. Ett av dessa möten skall vara årsmötet. Vid upplösning av klubben skall eventuella tillgångar tillfalla CTRF Cancer och Trafikskadades RiksFörbund, TFF - TrafikFörsäkringsFöreningen eller MHRF MotorHistoriska RiksFörbundet, i den ordningen. Stadgeändringar har antagits av årsmöten den 13 januari 1996, 23 januari 1999, 22 mars 2003 och 11 mars En större revision av stadgarna, efter beslut av årsmötet 15 mars 2014, har genomförts och antagits xx.xx.xxxx.

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping

Stadgar för DatorSektionen (kallat DS) med hemort på Högskolan i Jönköping Sid. 1(9) Stadgar för (kallat DS) med hemort på DS verksamhetsidé DS skall ta till vara och sprida kompetens beträffande datorer, datornätverk och mjukvara. DS skall utforma sin verksamhet så att alla

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Version 2013-10-14 Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor.

Föreningen skall verka för att medlemskap innebär en auktorisation att arbeta som conductor. Stadgar för Svenska Conductorsföreningen 1 Ändamål Föreningen skall organisera conductorer verksamma i första hand i Sverige. Föreningen skall bidra till dels en kvalitetssäkring av medlemmarnas yrkesutövning,

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Friskis&Svettis Kungsbacka

Friskis&Svettis Kungsbacka Stadgar för idrottsföreningen Friskis&Svettis Kungsbacka Innehåll I Allmänna Bestämmelser 3 1 Friskis&Svettis verksamhetsidé och ändamål................................ 3 2 Sammansättning..........................................................

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2

Förslag på ny Stadgar för Södertälje SS 2015-02-20 V0.2 STADGAR SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 3 1 ÄNDAMÅL 3 2 TILLHÖRIGHET 3 3 BESLUTANDE ORGAN 3 4 FIRMATECKNING 3 5 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR 3 FÖRENINGENS MEDLEMMAR 4 6 Medlemskap

Läs mer

Vimmerby kampsportsförening STADGAR

Vimmerby kampsportsförening STADGAR Vimmerby kampsportsförening STADGAR ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningen bedriver kamp inriktad idrott för både barn, ungommar och vuxna. Föreningen verkar för en alkohol, drog, doping och fördomsfri

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR

UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR UPPSALA KLÄTTERKLUBB STADGAR för den ideella föreningen Uppsala Klätterklubb med hemort i Uppsala kommun bildad den 16 november 1974. Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte 1993, 1996, 1997, 2003,

Läs mer

GÖTEBORGS TURNFÖRENING

GÖTEBORGS TURNFÖRENING För den ideella föreningen Göteborgs Turnförening (GTF) med hemort i Göteborgs kommun. Föreningen bildades 19 november 1932 na senast fastställda / ändrades av årsmöte den 4 april 1998, och justerades

Läs mer

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01

STADGAR. Idrottsrörelsens verksamhetsidé. IFK Arbogas IBK 2014-09-01 2014-09-01 STADGAR för IFK ARBOGAS INNEBANDYKLUBB (IFK Arbogas IBK) medlem av Idrottsföreningen Kamraternas krets 14, IFK Arboga med hemort i ARBOGA kommun. Bildad den 8 mars 2006 Idrottsrörelsens verksamhetsidé

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR

Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance STADGAR Normalstadgar för TEAM Kungsbacka Endurance Antagna av TEAM Kungsbacka Endurance 2013-06-17 STADGAR för den ideella föreningen TEAM Kungsbacka Endurace med hemort i Kungsbacka kommun. Bildad den 16 Juni

Läs mer

Stadgar. för den ideella föreningen Bele Barkarby IF Fotbollsförening med hemort i Järfälla kommun.

Stadgar. för den ideella föreningen Bele Barkarby IF Fotbollsförening med hemort i Järfälla kommun. Stadgar för den ideella föreningen Bele Barkarby IF Fotbollsförening med hemort i Järfälla kommun. Bildad den 10 februari 1929. Stadgarna beslutade vid extra årsmöte 2006-11-09 Innehållsförteckning Idrottsrörelsens

Läs mer

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Brynäs IF har som ändamål att bedriva ishockey med därtill hörande verksamhet i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR BRYNÄS IF, Ishockeyförening Brynäs IF:s vision och inriktning VISION Brynäs IF ska leda utvecklingen inom Svensk Hockey. FÖRENINGSIDÉ ÄNDAMÅL Brynäs IF erbjuder en professionell hockeyverksamhet

Läs mer

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. MALMÖ JU-JUTSUKLUBBS STADGAR IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Definition Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Mål och inriktning Idrott

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb

STADGAR. för. Linköpings Orienteringsklubb STADGAR för Linköpings Orienteringsklubb Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Ändamål...3 2 Sammansättning...3 3 Tillhörighet m.m...3 4 Beslutande organ...3 5 Firmateckning...3 6 Verksamhets- och räkenskapsår...4

Läs mer

MALMOE CHAPTER SWEDEN

MALMOE CHAPTER SWEDEN Stadgar 2007-11-20 1 (10) MALMOE CHAPTER SWEDEN Stadgar INLEDNING nedan kallat Chaptret, är en organisation grundad 2005. Organisationen etablerades för att erbjuda aktiviteter och service till Harley-

Läs mer

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965.

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. STADGAR För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är Att främja intresset för i

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI)

STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET (SAAF KI) -1- av 8 STADGAR FÖR SYRIANSKA/ARAMEISKA AKADEMIKER FÖRENINGEN VID KAROLINSKA INSTITUTET Inledning SAAF KI är en

Läs mer