PROTOKOLL KOMMUN HEDEMORA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 2013-12-03 KOMMUN HEDEMORA"

Transkript

1 - KS PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN

2 ~ t-iedfmora ~ I<OMMUN Plats och lid Beslutande SlImmanlrådesdalum Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl Ledamöter Se narvarolista sidan 2 1(23) Tjänstgörande ersätlare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 övriga Se narvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Björn Pettersson (V) Rådhuset;. torsdag en den 5 december 2013, kl Underskrifter Sekreterare Ordförande mt'''' ~'l. ~.. l IV. /i/ 'I.. /1. Annika JaK <<.~~ -v Ut ans son... jj~' Paragrafer Justerare Björn Petlersson ANSLAG/BEVIS Protokollet lir justerai. Justeringen har tlllkännaglvlls genom anslag Organ Samrnan\rädesdalum Datum då anslaget sllus upp F örvarlngsplats rör protokollet Datum då anslaget las ned Kommunstyrelseförvaltningen Under'Skrlrt Justerandes 91gn Annika Jax

3 ~ II[DEMOr~A!!J! KOMMUN 'Sammanträdesdatum 2(23) Närvarolista Beslutande Ledamöter Tj~nstgörande ersättare Ulf Hansson (S), ordförande Per Fagerström (S) Anita Hedqvist (S) Berndt Nygårds (S) Björn Pettersson (V) Gun Drugge (C) Owe Ahlinder (C) Mikael Gotthardsson (C) Melker Andersson (M) Jonas Carlgren CM) Jan Bergqvist (M) Allan Mattsson (LHP) Lars-Erik Karlsson (-) Övriga närvarande Ersättare Tjänsteman Lars Westlund (S) Solbritt Andersson (V) Inger Eriksson (C) Anelte Granegard (C) Jan Engsås (FP) Lennart Mångs (M) Lotta Birgersdotter (MP) Per-Ola Brus (LHP) Anna-Maria Stålgren Patina Kerstin Assmundson, ekonomichef Annika Strand, kommunchef Annika Jax, kommunsekreterare del av 165 Justerandes Sign 'ly' -' l. I! I UO",...,,,,,,,,,

4 ~!1E[)EMORA Sammanträdesdatum (23) Innehållsförteckning 160 Fastställande av dagordning Dnr KS Rapport om projektet Tidiga Insatser Om KS Grönare vägval med buss, tåg och cykel j Dalarna Dnr KS Redovisning av kostnader för projekt Resecentrum Dnr KS Yttrande över revisorernas granskning av IT-verksamheten Dnr KS Avtal med Hedemora SK och Långshyttans AIK Dnr KS Taxor j kommunala ishallar Dnr KS Hedemora kommuns mottagande av Klosterhallen såsom gåva från Långshyttans AIK , Dm KS Behandling av motion av Melker Andersson (M) om enkät om behovet av seniorboende Dnr KS Granskning av kommunens information till medborgarna Dnr KS Arsredovisning 2012 för Stiftelsen Husbyringen Dnr KS ALMI Företagspartner Gävle Dala inför ny avtalsperiod Dnr KS Rapport efter kommunarkivets tillsyn hos omsorgsnämnden, socialförvaltningen Delgivning av protokoll Rapporter Dnr KS Gemensam överförmyndarorganisation mellan Hedemora, Avesta och Norbergs kommuner Justerandes sign V!'

5 .å. HIDriMOHA ~ I<OMMUN Sammanlrädesdatum SIda 4(23) 160 Fastställande av dagordning Till \Itskickad dagordning mreslås följande ändringar: Utgår 10) Avskrivning av fordringar, beslut tas av ekonomichef på delegation (enligt fastställd kravpolicy, Dm KS 282~13 040) Tillkommer 18) Mottagande av Klostcl'hallcl1 som gåva s beslut Utskickad dagordning fastställs med föreslagna ändringar. Jusler.ml;lc6 sign

6 it. HEDEMORA Sammanltadesdalllm Ida 5(23) 161 Dnr KS Rapport om projektet Tidiga Insatser Sammanfattning Hedemora kommun har fått 450 tkr fl'ån Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att fördjupa och ytterligare förankra samvct'kan kring barn och unga mcd psykisk ohälsa. Projektet tidiga insatser/sociala investeringar utgår från SKL:s guide "Vänta inte!". Guiden bygger på fcm steg som är nödvändiga att arbeta igenom för att investera i tidiga insatser for att förebygga psykisk ohälsa hos bal'l1. Projektarbetet bygger vidare på det arbete som gjordes under Modellol11l'ådet vad gäller samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Nästa steg i arbetet är att enas i st yr- och projektgrupp kring behov och målgrupper samt definiera forutsättningarna för att investera i tidiga insatser. Målet är att till årsskiflet är att det ska finnas ett fårdigt beslutsunderlag om det fortsatta arbetets organisatiol1s- och ledningsstl'uktur samt hur sociala investeringal' ska finansieras. Beslutsunderlag HalvtidsrapPOl t om projektet tidiga insatser s strategi utskott den 18 november Anna-Maria Stålgren Patino redogör for projektarbetet. s beslut förklaral' sig ha tagit del av informationen. Juslatandes sign I )YI' I U""."bHW_""

7 A HEDEMOHA ~ I<OMMUN Sammanlrädesd!lIl1m 6(23) 162 Dnr KS Grönare vägval med buss, tåg och cykel i Dalarna Sammanfattning Hcdcmora kollunun bjuds - i sin roll som foretagare - in att delta i Grönare Vägval - en kampanj med syfte att öka det kollektiva resandct samt cykelpendlingen i Dalarna. Kampatuen pågår ~O l _ ~ 15. I anslutning till kampanjen arrangeras en tävling 20 14~O 1-0 I - 20 I 4~ Målgrupp är fol'ctagare och yrkesarbetande i Dala1'l1a. Arrangörer är Region Dalarna, Dalatrafik och Tåg i Bergslagen. Beslutsunderlag 'I]änsteskriveJse från kommunstyrelseförvaltningen den 11 november s strategiutskott den 18 november s beslut 1. Hedemora kommun deltar i kampanjen Grönare vägval med buss, tåg och cykel i Dalarna ] med tillhörande tävling. 2. Samordnaren föl' hållbar utveckling får i uppdrag att undersöka intresset bland kommunens anställda att medverka i kampanjen och kontakta lönckontoret för alt utreda förutsättningarna föl' ett genomfårande. 3. Samordnaren för hållbar utveckling får i uppdrag att skriva iordning ett förslag till avtal som ska upprättas mellan kommunen och de som deltar i kampanjen. 4. uppmanar Hedemora Näringsliv AB alt informera toretagen i kommunen om kampaj~jen. Utdrag till Barbro Sterner Hedemora Näringsliv AB I Ju~/e tf/andes I Sign V, If/ ') I"""'''''''''''"''

8 ~!-f[demora Kommunstyrersen Sammantradesd~tum 7(23) 163 DnrKS1B Redovisning av kostnader för projekt Resecentrum Sammanfattning Skapandet av ett nytt resecentl'lul1 i Hedemora fål'digställdes under våren Arbetets framskridande hal' under åren som arbetet pågått, löpande redovisats av projektledningen till kommunstyrelsens strategi utskott samt kommunfullmäktige. Strategiulskottet tog den 2 I oktober 2013 del aven muntlig rapport om kostnaderna för framtagandet av Resecentrum och beslutade ah en skriftlig slutredovisning av projektet Resecentrum skulle redovisas till kommunfullmäktige. Beslutsunderlag s strategiutskott den 11 mars s sh'atcgiutskott den 21 oktober 'Ijällsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 12 november 2013 s s(ralegiutskou den 18 november Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av redogörelsen av kostnader för projekt ResecentrUl11 och godkänner densamma. Justerandes Sign I U"" b...''''

9 ~ I-fEDEMORA!J! KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanlrädesdatum SIda 8(23) 164 Dnr KS Yttrande över revisorernas granskning av IT -verksamheten Sammanfattning KPMO hal' av Hedcmol'a kommuns revisorer fått i uppdrag att granska ITvcrksamheten inom kommunen på ett övergripande plan, Syftelll1cd granskningen hal' varit alt bedöma om ]T ~styl'tlil1gell är effektiv och ändamålsenlig, Granskningen har koncentrerats på styrning, roller och ansvar. avtal, finansiering och kundnöjdhet. De f6rtrocndevalda revisol'cl'lla har begärt ett yttrande från kommullstyt'clscn på rapporten. Beslutsunderlag Revisionsrapport "Övergripande granskning av IT -verksamheten" sen 17 oktober 2013 ljänsteskrivelse från koll1l1lunchefen den 22 oktober 2013 s arbetsutskott den 19 november 149 s beslut godkänner yttrandet n-ån k01llll1unchefell och antar det som sitt eget tjt(h'ag till Revisorerna I f '/1/ ;! l

10 ~ I-fEOEMORA SAMMANTRÄOESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum 9(23) 165 Dm KS Avtal med Hedemora SK och Långshyttans AIK Bakgrund och ärendebeskrivning Nu gällande avtal mellan kommunen och de ideella föreningarna Hedemora SK och Långshyttans AIK går ut den 31 dccember Inför tecknandet av eh nytt avlal har ctt arbete genomförts med att se över befintliga avtal, undersöka vilka behov och villkor som ffireliggcl' idag föl' kommuncn och föreningarna samt kartlägga villkoren för föreningar i olika ishallar i omkringliggande kommuner. Syftet var att fä fram ett nytt avtal som på ett bättre sätt än idag tillgodoser både kommunens och föreningarnas behov ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Utgångspunkter hal' varit att föreningarna Hedemora SK och Långshyttans AIK ska jämställas och verka på liknande villkor. Kommunen ska få ökad kontroll över vad som händer med fastigheterna och driften av anläggningarna och det ideella arbete som föreningarna utför vad gäller skötsel av anläggningarna ska minska. De nya avtalsförslagen mellan Hedemol'a kommun och föreningarna ingår i en total lösning, där även Långshyttans AIK genom en gåva ska överlåta KJostel'hallen i Långshyttan till Hedemol'a kommun. Om man jämför de totala nettokostnaderna for Hedemora kollll11un idag med vad nettokostnaderna beräknas bli med dc nya avtalen och överlåtelsen av Klostcl'hallell till Hedemora kommun, kommer de nya nettodriftkostlladerna att bli marginellt högre än idag. Motivering till beslut Som en del i HedemOl'a kommuns satsning på bal'll- och ungdomsidl'ott kommer kommunen med aktuella förslag till avtal ah kunna ge bra förutsättningar for Hedcmora SK och Långshyttans AIK att bedriva en aktiv barn- och ungdomsverksamhet samtidigt som det även ger Hedemol'a kommun bra förutsättningar for en god fastighetsförvaltning. Forls " i/'/

11 .!. I-lED[MORA Sammanlr3desdalum 10(23) 165, forts Besl utsunderlag s stl'ategiutskott den t 8 novembcr ljänstcskrivelse från kol11munjuristen den 27 november 2013 Förslag Hl1 avlalmcd Hedemora SK Förslag till avtal med Långshyttans ArK Deltar inte Melkcr Andersson (M), Jonas Carl gren (M) och.lan Bcrgqvist (M) meddelar att de inte tänker delta i beslutet. Förslag till kommunfullmäktige A vtalen med Hedemora SK och Långshyttans AIK godkänns under förutsättning ah kommunfullmäktige beslutar atlanta nya taxor föl' hyra av kommunala ishallar i enlighet med avtalen, Långshyttans AIK överlåter Klosterhallcn såsom gåva till Hedemora kommun samt att kommunfullmäktige beslutar att mottaga gåvan från LångshyLtans AIK. JUsterand OS sign ij1 lu... \y.~"

12 ~HmEMORA!lI! KOMMUN Sammanlradesdatum (23) 166 Dm KS Taxor i kommunala ishallar Bakgrund och ärendebeskrivning IntOr att nu gällande avtal mellan kommunen och de ideella föreningarna Hedemora SK och Långshyttans AIK går ut den 31 december 2013 har ett arbete genomförts med att se över befintliga avtal, ulldclosöka vilka bchov och villkor som före1igger idag får kol11munen och föl'cninguma sam1 karuägga villkoren för föreningar i ölika ishallar i omkringliggande kommuner. Syftet var att få fram ett nytt avtal som på ett bättre sätt än idag tillgodoscr både kommunens och föreningarnas behov ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Utgångspunkter har varit au föreningarna Hcdel110ra SK och Långshyttans AIK ska jämställas och verka på liknande villkor. Kommunen ska få ökad kontroll över vad S0111 händer med fastigheterna och driften av anläggningarna och det ideella arbete som föreningarna utfor vad gäller skötsel av anläggningarna ska minska. Nya avtalsforslag mellan I-Iedcmora kommun och föreningarna har tagits noam, varav taxorna for hyra av ishallarna ingår. I förslag tm lösning ingår även att Lållgshyttans AIK genom en gåva ska överlåta Klosterhallen i Långshyttan till Hedemora kommuno Om man jämfor de totala nettokostnaderna för Hedemora kommun idag med vad ncttokostnadcrna beräknas bli med de nya avtalen och överlåtelsen av Klosterhallen till Hedemora kommun, kolllmer de nya nettodriftkostnaderna att bli marginejlt högre än idag. Motivering till beslut I Hede11l0ra kommuns satsning på barn- och ungdomsidrotten ingår au verka föl' ah ge bra förutsättningar för foreningarna att bedriva en aktiv bal'll~ och ungdomsverksamhet. En del i detta arbete är att underlätta ror :föreningarna att kunna fokusera sitt idccl1a arbete på idl'ottsverksamheten. En annan del är att underlätta ekonomiskt för föreningarna gcllolll au tillämpa differentierade taxor mellan barn- och ungdomsverksamhet och vuxenverksamhet, vilket andra idrottsföreningar i kommunen har. För en god fastighetsförvaltning och därmed en god hushållning av kommunens tillgångar behöver även kommunen säkra driften av anläggningarna. forts I,1 /i/ I "_",.b,",,,,,,.

13 it. Hl:OEMOHA Sarnmantrlldesdatum 12(23) 166, forts För att Hedcmora kommun ska kunna ingå de nya avtalen med HedemOl'a SK och Långshyttans AlK måste nya taxor for hyra av kommunala ishallar fastslållas av kommunfujhnäktige, Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunjurislen den 27 november 2013 Deltar inte Mclker Andersson (M),.Ionas Carl gren (M) och Jan BCl'gqvist (M) meddelar atl de inte tänkcr delta i beslutet. Förslag till kommunfullmäktige Följande laxor föj' ideella föreningar klubbar och förbund samt övriga organisationer vid hyra av Hcdenlora kommuns ishallar under ordinarie issäsong fr o m l januari 2014 antas: Ideella föreningar, klubbar och förbund mcd säte inom Hedemora kommun: Vuxna 250 kr/tim Ba1'11- och ungdomar 125 kr/tim Ideella föreningar, klubbar, förbund och övriga organisationer med säte utanfdl' HedemOl'u k01l1mun samt övriga organisationer med säte i Hedemora kommun 725 kr/tim Föl' hyra av ishall utanför ordinarie säsong tecknas särskilda avtalmcd ansvarig nämnd/styrelse. Förskola, förskoleklass, grundskola och gymnasieskola i HedemOl'a kommun (ink\. fl'iskolol') som önskar hyra ishall vardagar mellan kl ,00 omf'attas inte av detta beslut. utan överenskommelse görs i särskild ordning med ansvarig nämnd/styrelse, Övrig tid betalar dessa enligt gällande taxa föl' ideella föreningar med säte inom Hedc1l1ora kommun. I"';;" "" I I U."",...,,,,,,

14 & HEDEMORA Sammanlrädesdalull (23) 167 Dnr KS Hedemora kommuns mottagande av Klosterhallen såsom gåva från Långshyttans AIK Bakgrund och ärendebeskrivning l samband med att nu gällande avtal mellan Hedemol'8 kommun och dc ideella föreningarna Hedemora SK och Längshyttans ArK går ut den 31 december 2013 har diskussioner fi)rls mellan Hedemora kommun och Långshyttans AIK om Klosterhallclls framtida ägande och drift. Utgångspunkter vid diskussioner om ett framtida avtal mellan kommunen och ishockcyföl'cningarna Långshyttans AIK och Hedemora SK har varit att föreningarna ska jämställas och verka på liknande villkor. En fol'utsättning fur detta har varit att Långshyltans AIK överlåter Klostcl'haUen till Hedemora kommun. Långshyttan AIK:s villkor i samtalen mellan föreningen och kommunen har varit att man i överlåtelsehandlingen vill säkerställa att Klosterhallen kommer att dri vas vidare som en kommunal ishall. Dänned är överlåtelse genom gåva det altcmativ som är aktuellt. Byggnaden Klostcrhallcn, som stål' på sk olh grund, är belägen på kommunens fastighet. Idag finansierar kommunen driftkostnaderna for ishaljcn genom att foreningcn crhåller kommunala driftbidrag. För ål' 2013 hal' de kommunala bidragen for drift av anläggningen uppgått tiii kronor. Såsom gåva till kommunen överlåter Långshyttans ArK byggnaden samt till byggnaden all tillhörande teknisk utrustning inkluderande ishallcns fl'ysutl'ustlling samt övrig lös egendom nödvändig for anläggningens drift. Gåvan är villkorad med att gåvotagaren, Hedemora kommun, forbinder sig att, på gåvotagarens skriftliga begäran, låta gåvan återgå till alla delar, 0111 gåvotagaren låter lägga ner Klostel'hallen såsom ishall inom fem är från datum för gåvobrevets undertecknande. Möjligheten att gåvan ska kunna återgå i enlighet Illed villkoret gäller under fdrutsättning att gåvogivaren bedriver en aktiv föreningsverksamhet. Motivering till beslut Som en del i en helhetslösning för att ge kommunens ishockeyföl'cningar möjlighet att verka på liknande villkor och underlätta for föreningarna att kunna fokusera sitt ideella arbete på idrottsverksamheten är cn överlåtelse av Klosterhallen ii U Hedemora kommun nödvändig. Forts I ~.,,1,.':' / ',

15 AHEDEMonA!d! KOMMUN SAMMANTRÄDES'PROTOKOll Sammantrtldesdatum 14(23) 167, forts Beslutsunderlag l]änstcskrivelse från kommunjuristen den 28 november 2013 Förslag till Gåvobrev Yrkande Mclkcr Andersson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras for redovisning av ishallens skick och eventuella hehov av investeringar de närmaste åren. Beslutsgång Ordföranden ställer avgörande idag mot återremiss och finner att ärendet ska avgöras idag och konstaterar att endast ett förslag till beslut kvarstår. Förslag till kommunfullmäktige Gåvan från Långshyttans AJK hlottages i enlighet med upprättat gåvobrev under förutsättning att Långshyttans AIK:s extra årsmöte beslutar att 6verlåta Klosterhallell såsom gåva till HcdclllOl'a kommun Reservationer Melkcr Andersson (M), Jonas Carlgren (M) och Jan Bergqvist (M) reserverar sig till förmån för MeJker Anderssons återremissyl'kande. JusteranCles sign (J! I..:/ '

16 it. HEDEMORA!tJ! KOMMUN Sammanträdesdatum 15(23) 168 Dnr KS Behandling av motion av Melker Andersson (M) om enkät om behovet av seniorboende Sammanfattning Melker Andersson (M) föreslår i en motion att en enkät genomfors bland kommunens innevånare som är 60+ och som företrädesvis bor i "iha for ah därigenom få en bättre uppfattning om behovet/önskemål om någon form av seniorboende. Motionen remitterades till kommunstyrelsen. I en \iänsteskrivelse föreslås att motionen ska avslås med toljande motivering: "Det finns ett förslag till enkät som kan skickas ut till kommunens innevånare som är seniorer och som ilireträdesvis bol' i villa. Enkäten hal' arbetats fram av personal fl'ån vård och omsorg, bostadsbolaget samt Koml1lullstYJ'elseforvaltning. Att genom tora en fördjupad enkätundersökning innebär en kostnad motsvarande cirka 50~ 75 Tkr. Seniorbostäder är tillgängliga hyreslägenheter eller bostadsrätter föl' en viss ålderl<ategori t.ex. från 55+. Hedemora har behov av tillgängliga lägenheter i centrum och trygghetsboende skulle kunna tillgodose vissa av de äldres behov. Behovet av seniorbostäder är något for bostadsbolagen att bedöma utift'ån efterfrågan och åldersprognoser i kommunen. Bedömningen är att det med det material som finns (Dalarnas Forskningsråd, dcmografiprognoser) går att säkerställa att det finns behov av tillgängliga lägenheter för äldre i centrala Hedemora." Beslutsunderlag Motion av Melker Andersson (M) Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 8 oktoher 2013 s arbetsutskott den 19 november 150 forts I u."."..,,,..',,

17 . HJ:l ii: f:molta!d! KOMMUN Kotnm unstyrefsen SammDntrlldesdatum 16(23) 168, f 011 S Förslag till kommunfullmäktiget Motionen avslås. Juslo(andos si9n I u~"""",,,,,d,

18 ~. HED [MORA Sammanträdesdatum 17(23) 169 Dnr KS3S Granskning av kommunens information till medborgarna Sa mmanfattning Sveriges kommuner och landsting (SKL) har gjort en granskning av kommunernas information ti1lmcdborgarna. Hedemora kommun har med sitt medelvärde på 72/1 00 poäng förbättrat sitt resultat med 12,5 % sedan föregående år. Bedömningen är att resultatet kan förbättras ytterligare genom enkla åtgärder men för att nå toppen krävs exempelvis att kunna er~juda e~ tjänsterinol11 vissa områden. J granskningen får Hedcmora full pott i kategorierna Näringsliv, Internationellt, Folkhälsa och Krisinfol'mation. Under kategorin Öppenhet och Påverkan klarar sig Hedemora bra men får kritik på några punkter där de l1esla bedöms lätta att åtgärda. En lista på vad som enligt granskningen saknas presenteras Kategorin Sökfunktion sträcker sig över alla nämnders ansvarsområden och får sämst betyg. Gäller exempelvis saknad information om nivå på skatt, vem som är skolchef, socialchef, när man får elda osv. Förutom kategorin Sökfunktion får Individ och familj, Handikapp samt Grund- och fijrskojan lägre betyg. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från k0i111l1unstyrclsefijrvaltningen den l november 2013 s arbetsutskott den 19 november 152 s beslut uppmanar sin förvaltning och övriga nämnder au förbättra sin information inom sitt ansvarsområde i den mån det är möjligt. Utdrag till Kommullstyrelseförvaltningen.Iusterancles sin" 1 ' /'. ://

19 it. HEDEMORA Sammantradesdatum 18(23) 170 DnrKS375~ Arsredovisning 2012 för Stiftelsen Husbyringen Ärendebeskrivning Till Hedemora kommun hal' inkommit årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret l-o l , avseende räkensk apel' och förvaltning av Stiftelsen l1usbyringen i Dalarna. Revisorerna har granskat ål'sredovinsingen samt styrelsens förvaltning och framför i revisionsberättelsen att årsl'cdovinsillgen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt ah ledamöterna inte har handlat i strid med stiftelseiagen eller stihelsetorordnandct. Beslutsunderlag Årsredovisning för Stiftelsen Hllsbyringen i Dalarna 2012 Revisionsberättelse mr Stiftelsen Husbyringen i Dalarna 2012 Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige förklarar sig ha tagit del av årsredovisningen för Stiftelsen Husbyringen i Dala1'1la Styrelsen beviljas ansvarsfi'ihet mr perioden 20 I 2-0 l-o Justerandes sign ()f "; ", J I "''''''',,_'do

20 ~ HEDEMOIM Kommu nstyrelsen SAMMANTRÄDES PROTOKOll Sammantrl.ldesdalum 19(23) 171 Dnr KS ALMI Företagspartner Gävle Dala inför ny avtalsperiod Sammanfattning Under 2013 har diskussioner pågått om ALMI mellan äga1'l1a, staten och den regionala ägarna representerade aven särskild förhandlingsgrupp samordnad av SKL. Sveriges Kommuner och Landsting. Diskussionerna resulterade i en överenskommelse mellan parterna 0111 fortsatt samverkan kring de regionala ALMI-bolagen. Resultatet är kopplat till ett samverkansavtal mellan ALMI Företagspa11ner AB (Moderbolaget) och respektive regional ägare. Utöver det av Region Dalarna accepterade samverkansavtalet måste inför den nya avtalsperioden överenskommelse tränas rörande aktieägartillskott, ägarfrågor och verksamheten inom ALMJ Förctagspartner Gävle Dala AB. I detta ärende redovisas nivåer for det ägartillskott som ska betalas av Dalarnas kommuner och Landstinget Dalarna får finansiering av den regionala delen av det årliga ägartillskoucl Beslutsunderlag Protokoll från Region Datama, direktionen, den 23 oktober 2013, 20 l ljänsteskdvelse i ärendet PM med bi lagor Samvel'kansavtal mellan Region Dalarna, Region Gävleborg och ALMI Föreliggande förslag till ägardirektiv s beslut l. Förslaget till samarbetsavtal mellan parterna godkänns. 2. Hedemoras dc) av ägartillskottet fastställs till ] kronor per åt' under med eventuell indexuppräkning med högst 8 % under avtalstiden. Utdrag till Region Dalania Ekonomichefen Justerandes sign,:,/1,/,'/..' I u.,,,,,,..",,'",,

21 ~H[DEMOnA SAMMANTRÄDESPROTOKOll Sammanlrädesdalum 20(23) 172 Dnr KS Rapport efter kommunarkivets tillsyn hos omsorgsnämnden, socialförvaltningen Ärendebeskrivning Enligt kommunens arkivreglemente ansvarar kommunstyrelsen för tillsyn över arkivbildnillg och arkivvård hos komllumens myndigheter, undantaget fullmäktige och revisorerna. Uppdraget är delegerat till kommunarkivet. Kommunarkivet har den 23 september 2013 genomfört ett tillsynsbesök hos Omsorgsnämnden, socialförvaltningen. Rapporten efter besöket ska enligt al'kivl'eglementet delges kommunstyrelsen, den besökta nämnden och revisorerna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från arkivairen den 12 november 2013 Rapport från kommunarkivets tillsyn, omsorgsnämnden, socialförvaltningen, s beslut KommunstY"cIsen förklarar sig ha tagit del av rapporten. Rapporten skickas till omsorgsnämnden mr åtgärdande samt tilll'cvisorcrna för kännedom. Utdrag till Arkivarien Omsorgsnäll1l1den Revisorerna Juslerandes sign

22 ~ HEDEMORA!!J! KOMMUN Sammanlrtldeadalum (23) 173 Delgivning av protokoll Följande delcgationsbesjut anmäls föl' kommunstyl'ejscns kännedom: a) Koml11unstyrelsens arbetsutskott, b) KOlTIl11unstyl'elsens strategiutskott, s beslut förklarar sig ha tagit del av informationen. JU$\erandes sign 'l/,.. ) / I

23 it: HEDEMORA Sammantradesdatum 22(23) 174 Rapporter ljlfhansson informerar om ny regionindelning från 1/ där Dalal'lla kommer att bilda region med Närke och Värmland. Han berättar om en planerad företagsexpansiol1 i kommunen. Annika Strand rapporterar om gruvutbildningen att anbud på simulatorer håller på att gås igenom. A lian Mattsson påpekar att det fortfarande är problem med överfulla bussturer fl'ån Långshyttan innebärande att eleverna får stå i bussen. Berndt Nygårds har deltagit i ch möte med Region Dalal'l1a där samarbete kring samhällsutvecklingen diskuterats. Gun Drugge, Melker Andersson och Annika Strand hat' deltagit j et! möte 0111 tul'ismsamarbete. Ulf Hansson slår ett slag föl' filmfestivalen International Randolll Film Festival den 6 december i Garpenberg där 50 filmer i olika genrer kommer att visas. Melker Andersson har deltagit på en information som AME ordnat gällande att få arbetslösa och nyanlända ut i arbete. Flera av ledamöterna hal' också deltagit i ungdomstinget som genomförts i veckan och där ungdomarnas engagemang har varit imponerande. s beslut forklarai' sig ha tagit del av informationen. Justerandes sign

24 ~ HEDEMOfM SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantr/ide&dalum (23) 175 Dnr KS Gemensam överförmyndarorganisation mellan Hedemora, Avesta och Norbergs kommuner Sammanfattning Övcrförmyndal'verksamhetcns 1'011 har under åren förändrats genom att kraven på dcll ökat betydligt. Därför har ävcn behovet av samverkan i olika former mellan kommunema ökat. Norbcl'gs kommun har initierat frågan om en gemensam överförmyndarorganisation mellan Hedemora-, Avesta~ och Norbergs kommunlr o m ljanual'i En utredning har genomförts. Utredningen roreslår att A vesta-, HedcmOl'a- och NOl'bergs kommuner ingår eu samverkansavtal om ett gemensamt överförmyndarkansli med Hedemora kommun som värdkommun samt utser en överförmyndare i V8tje kommun som ansvarar för verksamheten under mandatperioden 20] i enlighet med modellen "Överförmyndare i samverkan". KSO-gruppen hal' ställt sig bakom utrcdningens förslag. Beslutsunderlag Utredningen Gemensam överförmyl1darorganisation mellan Hedel11Ol'a-, Avesta- och Norbergs kommuner, daterad s beslut 1. i Hedcmora kommun beslutar som inriktningsbeslut att en gemensam överförmyndarorganisation mellan Hedemol'a~. A vestaoch Norbcl'gs kommuner ska bildas enligt förslaget i utredningen 2. Övel'fönnyndarkansJiet far i uppdrag att i samverkan med Hcdemora Avesta överföl'myndarnämnd och överfdl'myndarcll i Norbergs kommun senast arbeta fram beslutsunderlag om ett gemensamt överförmyndal'kansli med Hedcmora kommun som värd kommun. Utdrag till Överförmyndal'kansl iet Avesta kommun, Norbergs kommun Justerandes 51gn /I;j; l -/1 (, l" I U."g"'"''''''''

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll omsorgs utskottet sammanträdesdatum 1 (15) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus, kl. 09.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), tjänstgörande

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll SammanträdeSdatum 1 (13) omsorgs utskottet Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 09.00-11.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C},

Läs mer

KS SU PROTOKOLL Extra

KS SU PROTOKOLL Extra KS SU PROTOKOLL Extra it. HEDEMORA SAMMANTRAoESPROTOKOLL Sammantrlclesdatum Sida 1(6) Plats och lid Beslutande Radhuset, kl 13.00-13.45 Ledam6ter Se narvarotista sidan 2 Tjl!instgorande ersattare Se narvarolista

Läs mer

Tjädernhuset, sammantradesrum Björnen, kl Vintergatan, fredagen den 26 september 2014, kl /}

Tjädernhuset, sammantradesrum Björnen, kl Vintergatan, fredagen den 26 september 2014, kl /} .ik HEDEMORA 1(9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammantradesrum Björnen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justerare Ann-Marie Samuelsson

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-01-29

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-01-29 s arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Protokoll !i. HEDEMORA Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 1 (16) Tjänstgörande

Läs mer

ON Protokoll 2015-02-25

ON Protokoll 2015-02-25 ON Protokoll ~HEDEMORA Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-14.30 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 1(21) Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande

Läs mer

ON Protokoll

ON Protokoll ON Protokoll ~HEDEMORA Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 1 (12) Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 övriga närvarande

Läs mer

Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 09.00-14.00. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 09.00-14.00. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ii. HEDEMORA!! KOMMUN 1(13) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 09.00-14.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare se närvarolista sidan 2 Ersättare Se

Läs mer

KS AU PROTOKOLL 2015-09-22

KS AU PROTOKOLL 2015-09-22 KS AU PROTOKOLL it.hedemora 1(11) Plats och tid Radhuset, radhussalen, kl. 13.00-13.20 Beslutande Ledamoter Se narvarolista sidan 2 Tjanstgorande ersattare Se narvarolista sidan 2 Ovriga narvarande Ersattare

Läs mer

KSAU PROTOKOLL 2014-03-25 HEDEMORA KOMMUN

KSAU PROTOKOLL 2014-03-25 HEDEMORA KOMMUN KSAU PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN ii.hedemora sammamr ädesdatum 2014-03~25 1(17) Plats och tid Tj ädernhuset, sammanträdesrum Havsörnen, kl. 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (8) Per Fagerström

Läs mer

ON Protokoll

ON Protokoll ON Protokoll 1 (19) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll I "1; l HEDEMORA,~ KOMMUN './ 1 (17) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

Kommunkansliet kl 15.00

Kommunkansliet kl 15.00 1(10) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-04-08

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-04-08 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA 1 (11) Plats och tid Vintergatan, sammanträdesrum Venus, kl. 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande Jonas Carlgren (M),

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA Sammimträdesdatum 1 (12) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

PROTOKOLL EXTRA

PROTOKOLL EXTRA KS PROTOKOLL EXTRA r::til HEDEMORA 1(7) Plats och tid Beslutande Radhuset, radhussalen, kl. 16.20-16.40 Ledamoter Tjanstgorande ersaltare Ovriga narvarande Ersaltare Tjansteman Ovriga Justerare Gustav

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

KS AU PROTOKOLL

KS AU PROTOKOLL KS AU PROTOKOLL 2016-04-26 rlil HEDEMORA 1(12) Plats och tid Beslutande Rådhuset, rådhussalen, kl. 09.00-11.40, 12.30-15.35 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

KSAU PROTOKOLL 2012-09-18 HEDEMORA KOMMUN

KSAU PROTOKOLL 2012-09-18 HEDEMORA KOMMUN KSAU PROTOKOLL 2012-09-18 HEDEMORA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-18 1(17) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, Vargen, tisdagen den 18 september 2012, kl 13.00-13.50 Ulf Hansson (S),

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

ON Protokoll 2014-11-26

ON Protokoll 2014-11-26 ON Protokoll *HEDEMORA Sammanträdesctatum 2014-11 -26 1(20) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-14.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN

PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN KS PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN .it. HEDEMORA Plals och tid Beslutande Sammantrildesdatum Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 13.00-14.5014 Ledamöter Se närvarofista sidan 2 SIda 1(17) Tjänstgörande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ON Protokoll 2015-10-28

ON Protokoll 2015-10-28 ON Protokoll 2015-10-28 HEDEMORA KOMMUN .å HEDEMORA Sammanträdesdatum 1 (14) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C). ordförande Ola Gilen

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll 1.3i! HEDEMORA,~, KOMM UN ' -"' Sammantrådesdatum 1 (13) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Hans-Olof Hake (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Protokoll ~HEDEMORA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantrådesdatum 1 (15) omsorgsutskottet Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus,

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(17) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 10.50 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

KS AU PROTOKOLL EXTRA

KS AU PROTOKOLL EXTRA KS AU PROTOKOLL EXTRA r~1 HEDEMORA SAMMANTRAoESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Beslutande Radhuset, radhussalen, kl. 16.00-16.20 Ledamoter Tjanstgorande ersaltare Ovriga narvarande Ersattare Tjansteman Ovriga

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-11-18 76 Plats och tid Scandic Winn, Karlstad, kl 9.15-11.30 2013-11-18 76 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson,

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 9-9.45 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Se närvarolista

Kommunstyrelsen. Se närvarolista 1(10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 13.00-14.43 Beslutande Se närvarolista Övriga närvarande Monica Högberg, kommunchef Ann-Charlott Karlsson, kommunsekreterare Miamaria Runnqvist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

BNAU extra budget PROTOKOLL

BNAU extra budget PROTOKOLL BNAU extra budget PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN Sarrvnaolraoesdatum s... 1 (7), extra budget Plats och tid Tjadernhuset. sammantradesrum Vargen, kl. 10.50-12.45 Beslutande Ledamoter Anki Rooslien (S). ordf.

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

LLELSE 2013-12-17 HEDEMORA KOMMUN

LLELSE 2013-12-17 HEDEMORA KOMMUN LLELSE 2013-12-17 HEDEMORA KOMMUN it. HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunfullmäktige Annika Jax KUNGÖRELSE Datum 2013-12-09 1(1) Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde tisdag den 17 december 2013 kl 18.30

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

KS SU PROTOKOLL

KS SU PROTOKOLL KS SU PROTOKOLL r~1 HEDEMORA!~/ KOMMUN SAMMANTRAoESPROTOKOLL 1(11 ) Plats och tid Beslutande Tjadernhuset, Vargen, kl. 13.00-15.55 Ledamoter Se narvarolista sidan 2 Tjanstgorande ersattare Se narvarolista

Läs mer

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M)

Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) 1 (13) Plats och tid Komunalrådets arbetsrum, onsdagen den 11 januari 2017 kl 09:00-10:30 Beslutande Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), vice ordförande Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation.

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation. 1 Reglemente för gemensamma nämnden för lönesamverkan mellan Fagersta, Avesta, Hedemora, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner gällande från och med 2007-01-01. Reviderat 2013. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämndens arbetsutskott 2004-04-15 1 (26) Plats och tid Nämndrummet Skilingehus 2004-04-15 kl. 14.00 16.45 Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Ohlsson

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09

Kommunstyrelsens sammanträde 2014-04-09 1(5) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 14.30-16.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Sven Yngve Persson (M) Sven-Ingvar

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Stig Eng (c) ordf Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer