TerraLimno Gruppen AB Referenslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TerraLimno Gruppen AB Referenslista 1982-2010"

Transkript

1 Uppdragsgivare Årtal Projekt titel Kategori Göteborgs Fritidsförvaltning 1982 Svarttjärn och smådoppingen. Partille kommun 1982 Grundvattenundersökning i Partille kommun, västra Öjersjö/Mossvägsområdet. Inventering Upplösningsförsök med äggskal i syfte att undersöka dess lämplighet som Töreboda kommun 1982 kalkningsmedel. Ale kommun 1983 Förslag till våtmarksskötsel med avseende på fågelfauna i Hajsjön och Grosjön. Ale kommun Översiktlig naturinventering av St Mettjärn, Videtjärn och Lodingesjön inom 1984 Jenny-lunds fritidsområde. Inventering Fiskeristyrelsen 1984 Provfiske i kalkade vatten i sydvästra Sverige. Inventering Göteborgsregionens kommunalförbund 1984 Kontroll av kalkningar i Lillåns vattensystem. Projektledning Naturvårdsverkets kustlaboratorium Fiskeribiologiska undersökningar m.m i anslutning till kärnkraftverket i 1984 Simpevarp. Inventering Styrelsen för teknisk utveckling, STU Ålodling i en recirkulerande anläggning utan värmetillförsel Pilotförsök. Ett 1984 eget projekt delfinansierat av STU. Fiskodling Länsstyrelsen i Skaraborgs län 1985 Inventering av vattendrag till Vänern inom Skaraborgs län. Inventering Fiskeristyrelsen Inventering inklusive elfiske i vattendrag mynnande i Vättern inom 1985 Östergötlands län. Inventering Göteborgsregionens kommunalförbund 1985 Kontroll av kalkningar i Sundstorpsåns, Mölndalsåns och Hornåns vattensystem. Projektledning Länsstyrelsen i Älvsborgs län Inventering av vandringshinder och vattendrag i Surtan, tillflöden till Östra 1985 Nedsjön och biflöden till Göta älv samt förslag till fiskevårdande åtgärder. Inventering Marks kommun 1985 Kalkningsplan för Östra Öresjöns tillrinningsområde. Samrådsgruppen för fiskevårdande åtgärder i Lygnern-Storån Vattendrag mynnande i Storån och N Lygnern inventering och förslag till 1985 fiskevårdande åtgärder. Inventering Svenljunga kommun 1985 Regional kalkningsplan för Svenljunga kommun. Ale kommun 1986 Kalkningsplan för Hållsdammsbäcken. Borås kommun Kalkningsplan för övre delen av Surtan; övre delen av Nordån; biflöden till 1986 Storån; Frisjöns tillrinningsområde; Sävsjön Gesebolssjöarnas fiskevårdsområde 1986 Fiskevårdsplan för Gesebolssjöarnas fiskevårdsområde. Göteborgsregionens kommunalförbund 1986 Kontroll av kalkningar i Kungsbackaåns m fl avrinningsområden. Lilla Edets kommun 1986 Kalkningsplan för Sannersbybäcken. Vattendrag mynnande i Vänern inom Åmåls kommun inventering och förslag Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1986 till fiskevårdande åtgärder inklusive projektering av två fisktrappor. Mariestads kommun 1986 Vattenbruksplan för Torsö skärgård.

2 Mariestads kommun 1986 Vattenbrukskurs i kommunala vuxenskolans regi. Utbildningar Marks kommun 1986 Kalkningsplan för Ösjön, Viskans vattensystem. Samrådsgruppen för fiskevårdande åtgärder i Lygnern-Storån Översiktlig inventering av tillflöden till södra Lygnern med avseende på 1986 förutsättningar för öringreproduktion Inventeringar SweLax 1986 Beräkning av närsaltsutsläpp från SweLax planerade fiskodling i Lidköping. Svenljunga kommun 1986 Brunnsvatteninventering försurningssituation och åtgärdsbehov. Tranemo kommun 1986 Förutsättningar för kalkningsåtgärder i Musån. Ale kommun 1987 Kalkningsplan för Rämneås avrinningsområde. Alefiskarna 1987 Projektering av fisktrappa i Sköldsån. Antens Laxodling Utformning av fast mätöverfall för flödesbestämning av utgående vatten från 1987 Antens Laxodling. Antens Laxodling 1987 Recipientkontroll för Antens Laxodling. Bengtsfors kommun 1987 Kalkningsplan för Lelångens tillrinningsområde. Borås kommun Lillån och Ryssbybäcken två mindre skogsbäckar belägna i anslutning till Borås tätort inventering samt förslag till fiskevårdande åtgärder med avseende 1987 på öringbestånd Inverteringar Göteborgsregionens kommunalförbund 1987 Kontrollprogram för Stockasjön och Sandsjön Slutrapport. Göteborgsregionens kommunalförbund 1987 Kontroll av kalkningar inom Kungsbackaåns och Hornåns avrinningsområden. Göteborgsregionens kommunalförbund 1987 Kontrollprogram för Stockasjön och Sandsjön Slutrapport. Lerums kommun Inventering av våtmarker med avseende på kalkning inom Söabäckens 1987 avrinningsområde. Länsstyrelsen i Älvsborgs län Bedömning av sjöar från naturvårdssynpunkt inom Älvsborgs län Sammanställning av kommunvisa rapporter. Mariestads kommun 1987 Projektering av två fisktrappor i Tidan. Samrådsgruppen för fiskevårdande åtgärder i Lygnern-Storån Vattendrag mynnande i södra Lygnern inventering och förslag till 1987 fiskevårdande åtgärder. SMHI Kartläggning av vattentemperaturgradienter i kylvattenrecipienten utanför 1987 kärnkraftverket i Simpevarp. Sävens fiskevårdsområde 1987 Fiskevårdsplan för Sävens fiskevårdsområde. Ale kommun Sköldsån Hållsdammsbäcken. Inventering och förslag till fiskevårdande 1988 åtgärder. Inventeringar Ale kommun Vattendrag mynnande i Grönån inom Ale kommun. Inventering av fyra mindre 1988 vattendrag samt förslag till fiskevårdande åtgärder Inventeringar Dals Eds kommun 1988 Kalkningsplan för Töftedalsåns avrinningsområde. Elkraft/Fiskeriverket/Imatran Voima OY/Naturvårdsverket/Sydkraft/Vattenfall Utnyttjande av kylvatten för fiskrekrytering Teknik för yngelodling/utsättning av yngel. Löpande 6-årsprojekt. Uppdrag i samarbete med Fiskeriverkets 1988 kustlaboratorium. Falkenbergs kommun 1988 Kalkningsplan för Fageredsån.

3 Gislaveds kommun 1988 Kalkningsplan för Gällesjöns, Ileråsasjöns och Bråarpasjöns avrinningsområden. Göteborgsregionens Ryaverksaktiebolag 1988 Projektering av akvarieanläggning samt framtagande av underlag för ett mindre biotestförsök med fisk i utgående vatten från reningsverket. Marks kommun 1988 Kalkningsplaner för Enåns och övre delen av Surtans avrinningsområden. Naturvårdsverkets kustlaboratorium Effekter av det fria handredskapsfisket på gäddbestånd utefter ostkusten. Årligt 1988 provfiske och fältprov tagning inom vissa skärgårdsområden. Ornungasjöns fiskevårdsområde 1988 Fiskevårdsplan för Ornungasjön. Samrådsgruppen för fiskevårdande åtgärder i Lygnern-Storån 1988 Detaljplan för fiskevårdande åtgärder i Gisslebäcken och Gärån. Tranemo kommun 1988 Kalkningsplaner för Grysjöns och Lagmanshagasjöns avrinningsområden. Vårgårda kommun 1988 Beräkning av kalkgivor för Tåsjön och Lången. Ale kommun 1989 Kalkningsplan för Hållsdammsbäcken. Alingsås kommun Framtagande av planeringsunderlag för våtmarkskalkning inom Vängaåns 1989 avrinningsområde. Bengtsfors kommun 1989 Kalkningsplan för övre delen av Valboån. Borås kommun 1989 Kalkningsplan för Rolfsåns flodområde. Dals Eds kommun 1989 Kalkningsplan för Nolbyälvens avrinningsområde. Färgelanda kommun 1989 Kalkningsplaner för de övre delarna av Dalbergså och Valboån. Göteborgsregionens kommunalförbund 1989 Kontroll av kalkningar i diverse biflöden till Göta älv. Hjo kommun 1989 Projektering av två fisktrappor i Hjoån. Kesnacksälvens fiskevårdsområde 1989 Detaljplan för fiskevårdsåtgärder i Kesnacksälven. Lerums kommun 1989 Kontroll av kalkningar i Söabäcken. Inventeringar Lilla Edets kommun 1989 Djupkarta för Arsjön. Inventeringar Länsstyrelsen i Jönköpings län Bedömning av sjöar från naturvårdssynpunkt inom Jönköpings län Sammanställning och bearbetning av kommunvisa rapporter. Länsstyrelsen i Skaraborgs län Skötselplan för planerat naturreservat i Gullspångsälven. Uppdrag i samarbete 1989 med Fiskeristyrelsen. Marks kommun 1989 Kalkningsplan för Ekåns avrinningsområde. Miljöforskargruppen AB 1989 Provfiske i anslutning till Mönsterås Bruk. Inventeringar N. Lygnerns fiskevårdsområde 1989 Projektering av fisktrappa vid Strömma i Gärån. Naturvårdsverkets miljökontrollenhet Effekter av våtmarkskalkning vattenkemisk respons samt påverkan på 1989 vegetation. Tranemo kommun 1989 Kalkningsplan för St Kroksjöns avrinningsområde. Värnamo kommun 1989 Kalkningsplan för tillrinningsområden till Årån-Osån Åmåls kommun 1989 Detaljplan för fiskevårdande åtgärder i Åmålsån. Dals Eds kommun 1990 Kalkningsplan för Mabäckens avrinningsområde.

4 Elkraft/Fiskeriverket/Imatran Voima OY/Naturvårdsverket/Sydkraft/Vattenf Under åren ingick TerraLimno Gruppen AB med en representant i Ledningsgruppen för tillämpad Biotestforskning. Ledningsgruppen ledde och administrerade ett antal forskningsprojekt i kustområden utanför svenska kärnkraftverk, bl a de två huvudprojekten Utnyttjande av kylvatten för fiskrekrytering och Temperatureffekter på mikrobiella nedbrytningsprocesser i 1990 grunda havssediment. Falkenbergs kommun 1990 Vattenkemiska kalkningseffekter i Fageredsån. Fiskeriverket 1990 Fiskevårdsplan för Lagan - Vidöstern -Karlsfors. Göteborgsregionens kommunalförbund Kontroll av kalkningar inom Kungsbackaåns och Mölndalsåns 1990 avrinningsområden. Marks kommun 1990 Kalkningsplaner för Ljungaån och Kullabäcken. Marks kommun 1990 Projektering av fisktrappa vid Mölnebacka i Surtan. Miljöforskargruppen AB Bedömning av eventuella recipienteffekter av avlopps- och kylvattenutsläpp från 1990 AB Skånebrännerier, Kristianstad kommun. Naturvårdsverkets forskningssekretariat Liming on wetlands utilization of calcium. Poster presentation at the International Conference on Acidic Deposition in Glasgow, sept En redovisning inom forskningsprojektet Utvärdering av sjö- och våtmarkskalkningar samt utarbetande av metodunderlag för planering ( ). Information Naturvårdsverkets forskningssekretariat Vattenkemisk respons och kalkutnyttjande i kalkade sjöar. En rapport inom forskningsprojektet Utvärdering av sjö- och våtmarkskalkningar samt 1990 utarbetande av metodunderlag för planering ( ). Vattenfall Energisystem AB 1990 Förutsättningar för algodling vid Brofjordens kraftstation. Ymsens fiskevårdsområde 1990 Underlag för bedömning av förutsättningar att återintroducera gös i sjön Ymsen. Öbovik AB Miljökonsekvensbeskrivning. Planerad fritidsbebyggelse vid Öboängen på 1990 Kållands ö. Ale kommun 1991 Kalkningsplan för Forsån och Sörån. Bengtsfors kommun 1991 Kalkningsplan för Silensjöarnas tillrinningsområde. Fiskeriverket 1991 Motala Ströms gamla huvudfåra vid Malfors förutsättningar som öringlokal. Fiskeriverket 1991 Utlåtande i vattenmålsutredning angående Krokfjordens kraftverk, Tingsryd. Fiskeriverket Fiskvägar funktion och utveckling. Projektet omfattar inventering av befintliga fiskvägar i Sverige samt litteratur- och funktionsstudier. Projektet skall utmynna 1991 i råd och riktlinjer vid byggande av fiskvägar. Ett löpande 6-årsprojekt Färgelanda kommun 1991 Revidering av kalkningsplan för övre delen av Dalbergså. Göteborgsregionens kommunalförbund 1991 Vattenkemi och provfiske i Stockasjön och Sandsjön

5 Habo kommun Kalkningsplaner för vattendragen Hornån, Gagnån, Rödån, Skämningsforsån 1991 och Nykyrkebäcken. Habo kommun Ombyggnation av tre fisktrappor i vattendrag mynnande i Vättern. Projektering 1991 och utförande. Jönköpings kommun 1991 Kartering av våtmarker i Gunnahemssjöns avrinningsområde. Länsstyrelsen i Skaraborgs län 1991 Regional kalkningsplan för Skaraborgs län. Länsstyrelsen i Skaraborgs län Vattendrag mynnande i Vättern inom Skaraborgs län Natur och 1991 miljöförhållanden. Länsstyrelsen i Skaraborgs län Vattenföringsmätningar och upprättande av avbördningskurvor i vattendragen 1991 Hökesån, Hornån, Skämningsforsån och Nykyrkebäcken. Länsstyrelsen i Skaraborgs län/skövde kommun 1991 Fisk- och bottenfaunaundersökningar i Ösan, Yan och Nolängsån. Inventeringar Marks kommun 1991 Kalkningsplan för Sundstorpsån. Melleruds kommun 1991 Kalkningsplan för Bodanesjön. Miljöforskargruppen AB Insamling av biota och sediment från ett antal massaindustri recipienter längs ostkusten och mellansvenska inlandet för kontroll av några tungmetallers 1991 fördelning i marina och limniska ekosystem. Inventeringar Miljöforskargruppen AB Insamling av bottenfauna i Örnsköldsviksfjärden för kontroll av eventuell 1991 påverkan från vattenlagring av timmer Inventeringar Miljöforskargruppen AB Insamling och sumpning av fisk längs södra ostkusten för kontroll av diverse 1991 fysiologiska parametrar. Inventeringar Munksjö Hygien AB 1991 Ekolodning och upprättande av djupkarta för Munksjön, Jönköping. Naturvårdsverkets utbildningsenhet 1991 Föredrag i Kungälv och Kramfors rörande våtmarkskalkning. Information Nossadalens Bygg AB 1991 Projektering av fisktrappa i Nossan vid Hudene. Oskarshamns Kraftgrupp AB/SMHI Kartläggning av vattentemperaturgradienter i kylvattenrecipienten utanför 1991 kärnkraftverket i Simpevarp. Rockwool AB Projektering av fast mätöverfall för vattenföringsmätning vid Rockwools deponi 1991 Kåvaslåttan, Hällekis. Silveråns fiskevårdsområde 1991 Rådgivning angående byggnation av fiskvägar i Silverån. Statens Veterinärmedicinska Anstalt Insamling/provtagning av ål och parateniska mellanvärdar för kontroll av den 1991 asiatiska simblåsemasken Anguillicola crassus. Inventering Vattenfall Energisystem AB Kylvattnet från Brofjordens kraftstation en resurs för fiske-vård och vattenbruk? Projektledning i samarbete med Naturvårdsverkets kustlaboratorium (projektansvarig). Övriga inblandade Havsfiskelaboratoriet, Marin Invent, 1991 SMHI, Tjärnö marinbiologiska laboratorium m fl. Årjängs kommun 1991 Miljöeffekter i recipienten från en fiskodling vid Lennartsfors. Ale kommun 1992 Kalkningsplan för Hållsdammsbäcken. Bengtsfors kommun 1992 Kalkningsplan för tillflöden till Lelången. Dals Eds kommun 1992 Kalkningsplan för Husetjärns avrinningsområde. Göteborgsregionens kommunalförbund 1992 Kontroll av kalkningar i Hållsdammsbäcken.

6 Jönköpings kommun 1992 Kalkningsplan för tre tillflöden till Nissan. Jönköpings kommun 1992 Kartering av våtmarker i Älgån. Jönköpings kommun 1992 Projektering och byggnation av fiskväg i Lillån, Bankeryd. Lerums kommun 1992 Kalkningsplan för Svartåbäcken. Lerums kommun 1992 Projektering och byggnation av fiskväg i Svartåbäcken. Länsstyrelsen i Jämtlands län 1992 Kalkningsplan för Rånden och Lunen. Länsstyrelsen i Jönköpings län 1992 Vattenkemiska resultat från våtmarkskalkning i Jönköpings län. Länsstyrelsen i Skaraborgs län 1992 Inventering av flodpärlmussla i Skaraborgs län. Inventering Länsstyrelsen i Skarborgs län 1992 Vattenplanering inom Tidans jordbruksområden Ösan, Yan och Nolängsån. Utredning Naturvårdsverkets utbildningsenhet 1992 Föredrag i Umeå rörande kalkdoserare och våtmarkskalkning. Information Nossadalens Bygg AB 1992 Miljökonsekvensbeskrivning för ett planerat kraftverk i Nossan vid Trollabo. Svenljunga kommun 1992 Kalkningsplan för Alvhagasjösystemet. Svenljunga kommun 1992 Kalkningsplan för Kvarnsjön. Tidaholms kommun Projektering av våtmarker för närsaltsretention vid de kommunala 1992 renings-verken i Folkabo, Kungslena och Gälleberg Örnsköldsviks kommun 1992 Kalkningsplan för Flisbäcken. Ale kommun 1993 Kalkningsplan för Rämneå. Alingsås kommun 1993 Kalkningsplan för fyra vattendrag på Rödeneplatån. Bengtsfors kommun 1993 Kalkningsplan för Valboåns övre delar. Dals Eds kommun 1993 Kalkningsplan för Töftedalsån. ELU-Konsult AB Reparation och ombyggnad av bro över Upperudsälven vid Köpmannebro Miljökonsekvensbeskrivning. Projekt i samarbete med Medins Sjö- och 1993 Åbiologi AB. Falköpings kommun 1993 Ombyggnation av reningsverken i Dala och Borgunda principförslag. Fiskeriverkets utredningskontor 1993 Kräftprovfiske i Lanaren (Södertälje) och Storsjön (Nässjö). Inventering Färgelanda kommun 1993 Kalkningsplan för Flagerån. Föreningen för vattenhygien 1993 Föreläsning om våtmarkskalkning. Information Göteborgsregionens kommunalförbund 1993 Kalkkontroll inom Göteborgsregionen. Lerums kommun 1993 Kalkningsplan för Öjasjöbäcken. Länsstyrelsen i Blekinge län Projektering och byggnation av fasta mätstationer för vattenföringsmätning i 1993 Vambåsabäcken, Heabybäcken och vid Mjällby Ljunga. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län Projektering av fasta mätstationer för vattenföringsmätning i Vikensbäcken och 1993 Forshällaån. Länsstyrelsen i Jämtlands län 1993 Inventering av våtmarker (för kalkning) från IRF-bilder. Länsstyrelsen i Jämtlands län 1993 Kalkningsplaner för Urgan, Anån, Röjan och Veman. Länsstyrelsen i Jönköpings län Projektering och byggnation av fast mätstation för vattenföringsmätning vid 1993 Draftinge.

7 Länsstyrelsen i Jönköpings län 1993 Kartering och naturvärdesbedömning av kalkade våtmarker. Länsstyrelsen i Skaraborgs län Limnologisk undersökning av Gullakrokssjöarna. Projektet utfördes i samarbete 1993 med Medins Sjö- och Åbiologi AB Länsstyrelsen i Älvsborgs län Projektering och byggnation av fast mätstation för vattenföringsmätning i 1993 Järnsbäcken. Länsstyrelsen i Älvsborgs län Översiktlig inventering av vandringshinder i Älvsborgs län. Projekt inom ramen 1993 för biologisk återställning av kalkade vatten. Länsstyrelsen i Örebro län 1993 Installation av en registrerande pegel i Bärsta-Ytterby. Mönsterås kommun 1993 Förprojektering av fisktrappa i Alsterån vid Strömsrum. Naturvårdsverkets forskningssekretariat En modell för kalkupplösning och uttransport av kalcium från kalkade våtmarker. En rapport inom forskningsprojektet "Uttransport av kalcium från 1993 kalkade kärrmarker" ( ). Naturvårdsverkets forskningssekretariat 1993 Impact of overflows on acid-base chemistry in limed lakes. Vatten 49 Svenljunga kommun 1993 Kalkningplan för Rullebäcken. Tabergsåns fiskevårdsområde 1993 Projektering av fiskväg i Tabergsån, Huskvarna. Torsby kommun 1993 Kalkningsplan för Öjeån. Torsby kommun 1993 Övergripande kalkningsplanering för Mangslidälven och Ljusnan. Vatten- och miljöstyrelsen i Finland Simulations of Ca-concentrations from a wetland liming upstream Lake 1993 Ruokejärvi. Årjängs kommun 1993 Revidering av kalkningsplan för Mossbäcken. BSV arkitekter och ingenjörer AB 1994 Förslag till undersökningsprogram för Barnarpasjön. Fiskeriverket Fiskvägar en litteraturöversikt. Ingår i projektet Fiskvägar funktion och 1994 utveckling ( ). Fiskeriverket 1994 Kräftprovfiske vid Hönsa i Tidan med anledning av planerat brobygge. Inventering Fiskeriverkets Kustlaboratorium 1994 Konsultationer vid kustprovfisken inom Mönsterås och Torsås kommuner. Gislaveds kommun Inventering av kärrmarker i Gislaveds kommun naturvärden och lämplighet 1994 för kalkning. Jönköpings kommun Inventering av kärrmarker i Jönköpings kommun naturvärden och lämplighet 1994 för kalkning. Jönköpings kommun 1994 Projektering och byggnation av fiskväg vid Hovslätt i Tabergsån. Jönköpings kommun 1994 Projektering och byggnation av fiskväg vid Jära i Nissan. Lerums kommun 1994 Förslag till fiskevårdande åtgärder i Söabäcken. Länsstyrelsen i Jämtlands län 1994 Kalkningsplan för Härjån. Länsstyrelsen i Jämtlands län 1994 Kalkningsplaner för Härjån, Sexan, Olingan, Ällan, Mölingan och Fuan. Länsstyrelsen i Jämtlands län Våtmarkskalkning vad gör vi för fel? Föredrag vid kalkningsmässan i 1994 Vemdalen sept Länsstyrelsen i Jönköpings län 1994 Restaureringsplan för dikade våtmarker i Hylletoftaån vid Redeby.

8 Länsstyrelsen i Kalmar län 1994 Projektering och byggnation av fast mätstation för vattenföringsmätning i Klevabäcken på Öland. Länsstyrelsen i Skaraborgs län 1994 Skötselplan för ett planerat naturreservat i Ettaksströmmarna i Tidan. Länsstyrelsen i Värmlands län 1994 Elprovfisken i försurade och kalkade vattendrag i Värmlands län Inventering Länsstyrelsen i Värmlands län Projektering och byggnation av fast mätstation för vattenföringsmätning i 1994 Averstadån. Länsstyrelsen i Västerbottens län Kalkningsplaner för Klappmarksbäcken, Rensjöbäcken, Malbäcken, Fjällån och 1994 Idebäcken. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1994 Upprättande av pegel och avbördningskurva i Öxnevallabäcken. Myrica AB Resultat från helikopterspridning av grov kalk 0-1 mm på våtmarker inom 1994 projekt Flaten i Gnosjö kommun. Rockwool AB Preliminär utvärdering av kväveläckage och förslag till kontrollprogram vid 1994 Rockwools deponier i Tovatorp och Hagåsen. Torsby kommun 1994 Kalkningsplan för Ackan. Vara kommun Miljökonsekvensbeskrivning för ombyggnation av Vara kommunala 1994 reningsverk. Projektet genomförs i samarbetemed Analycen, Lidköping. Älvdalens kommun 1994 Kalkningsplan för Foskan. Öbovik AB Förslag till avloppsvattenbehandling och diverse miljökonsultationer vid 1994 Öboängen på Kållands ö. Ekologgruppen i Landskrona AB Anlagda dammar och våtmarker hot mot utvandrande smolt? En 1995 litteraturstudie. Fiskeriverkets Kustlaboratorium Bevarande och restaurering av reproduktionsmiljöer för fisk i vattendrag. Små sötvatten som lek- och uppväxtmiljöer för kustfiskbestånd försummad och 1995 hotad resurs? En litteraturstudie. Flian-Dofsans bevattningssamfällighet genom Jordbruksverket i Skara Miljökonsekvensbeskrivning gällande vattenuttag för bevattning i Flian och 1995 Dofsan. Gislaveds kommun 1995 Projektering av fiskväg vid Gunnarsbo i Radans vattensystem. Göteborgs kommun Avloppsmodeller för enskilda hushåll med utsläpp till recipient i Göteborgs 1995 kommun. Götene kommun Miljökonsekvensbeskrivning gällande planerad utbyggnad av Sjökvarns 1995 båthamn i Källby. Hjo kommun Miljöutbildning för invandrare. Föreläsning inom ramen för SFI (Svenska för 1995 invandrare.) Information Hökensåsåns vattenhushållningsförening genom Jordbruksverket i Skara 1995 Miljökonsekvensbeskrivning gällande en förändrad reglering av Hökessjön. Kalkningar i Vaggeryds kommun måluppfyllelse och effekter. En utvärdering Länsstyrelsen i Jönköpings län 1995 av kalkningsprojekten i Vaggeryds kommun.

9 Länsstyrelsen i Jönköpings län 1995 Länsstyrelsen i Skaraborgs län 1995 Vattenkemiska och vegetativa förändringar vid våtmarkskalkning förslag till undersökningsprogram. Projektering och byggnation av fast mätstation för vattenföringsmätning i Fallabäcken. Projekt inom ramen för skogsbrukets recipientkontroll. Lax och öring i Älvsborgs län. Förslag till övervakningsprogram inklusive Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1995 sammanställning och utvärdering av elfisken utförda under perioden Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1995 Metodik för inventering av forsar och fall. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1995 Projektering av fiskväg vid Bäckens gård i Teåkersälven i Bengtsfors kommun. Länsstyrelsen i Älvsborgs län Skogsbrukets recipientkontroll urval och beskrivning av områden samt förslag 1995 till vattenkemiskt kontrollprogram Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1995 Vattenkemiska effekter från granulat - och slurrykalkade kärr. Länsstyrelsen i Älvsborgs län Vattenkemiska effekter från våt-marks-kalkning av Hållsdammsbäcken Medins Sjö- och Åbiologi AB Bottenfauna och fisk i två bäckar i Laxsjöns avrinningsområde Arbetets 1995 huvuduppdragsgivare Naturvårdsverkets miljötillsynsavdelning 1995 Förslag till arbetsmetodik vid våtmarkskalkning. Våtmarkskalkning av Ådalsån och Fageredsån metoder samt effekter på Naturvårdsverkets miljötillsynsavdelning 1995 vattenkemi, bottenfauna och fisk. Våtmarkskalkning med kalkstensmjöl 0-1 mm uttransport av kalcium och Naturvårdsverkets miljötillsynsavdelning 1995 modellberäkning av kalkupplösning. Naturvårdsverkets miljötillsynsavdelning 1995 Våtmarkskalkningens metoder och effekter. Rockwool AB Kväveundersökningar vid Kåvaslåttans industrideponi rapport och förslag till 1995 åtgärder. Studiefrämjandet i Falköping Miljöutbildning för invandrare. Föreläsning inom ramen för SFI (Svenska för 1995 invandrare). Information SVAFO AB/Falköpings kommun 1995 Elfiskeundersökningar i Slafsan med biflöden sommaren Inventering Borås kommun Effekter på alkalinitet av kalkningar inom Lygnerns avrinningsområde under 1996 perioden Borås kommun Effekter på alkalinitet av kalkningar inom Lygnerns avrinningsområde under 1996 perioden Falköpings kommun 1996 Förslag till alternativ lakvattenbehandling för Falköpings kommunala deponi.

10 Gislaveds kommun 1996 Projektering och byggnation av fiskväg vid Sandsebo kvarn i Radans vattensystem. Gässhult Säteri KB 1996 Utsättning av fisk och kräftor på Gässhult Säteri. Förslag och riktlinjer. Inventering Miljökonsekvensbeskrivning avseende bevattningsuttag ur Gullakrokssjöarna i Jordbruksverket Skara/Billingens golfklubb 1996 Skövde kommun. Länsstyrelsen i Jämtlands län 1996 Vattenkemiska effekter av kalkning i tolv vattendrag i Jämtlands län. Länsstyrelsen i Jönköpings län Upprättande av fast mätstation för vattenföringsmätning i tillflöden till 1996 Rammsjön i Jönköpings län. Länsstyrelsen i Jönköpings län 1996 Vattenkemi, bottenfauna och fisk i Sällevadsån Länsstyrelsen i Skaraborgs län Vattendragstyper och naturvärden i Flians vattensystem. Metodstudier och 1996 förslag till miljöövervakning. Länsstyrelsen i Värmlands län 1996 Elprovfisken i försurade och kalkade vattendrag i Värmlands län Inventering Länsstyrelsen i Västerbottens län 1996 Kalkningsplaner för fyra mindre vattendrag i Västerbottens län. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1996 Biologisk återställningsplan för vissa icke kalkningspåverkade vattendrag. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1996 Enskild och gruppvis rådgivning till jordbrukare i Älvsborgs län angående EU Utbildning Länsstyrelsen i Älvsborgs län Kartering av områden för anläggande av våtmarker för närsaltsretention vid 1996 Hullsjön. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1996 Projektering av fiskväg i Kyrkerudsbäcken i Årjängs kommun. Länsstyrelsen i Älvsborgs län Våtmarkskalkning med fuktad och granulerad kalk uttransport av kalcium och 1996 modellberäkning av kalkupplösning Marks kommun 1996 Kalkningsplan för Lundaboån. Medins Sjö- och Åbiologi AB 1996 Undersökning av bottenfauna och fisk i Vitlandaån Inventering Medins Sjö- och Åbiologi AB Utsläpp av varmvatten till Lidan från Lidköpings värmeverk Miljökonsekvensbeskrivning. Huvuduppdragsgivare Medins sjö- och Åbiologi 1996 AB Myrica AB 1996 Planering av våtmarkskalkningar inom Rotälvens biflöden. Naturvårdsverkets miljötillsynsavdelning Måluppfyllelse vid sex våtmarkskalkningar i Västerbottens, Jämtlands, 1996 Kopparbergs, Värmlands samt Göteborgs och Bohus län. Ovanåkers kommun 1996 Kalkningsplan för Häsboån. SOU, Miljödepartementet Kalkar vi med rätt metod på rätt ställe? Föredrag vid Kalknings-utredningens 1996 hearing Utbildning

11 Årjängs kommun 1996 Kalkningsplan för Silensjöarnas tillflöden Årjängs kommun Kvicksilver i fisk och vattenmossa inom Blommaälvens och Töcks 1996 avrinningsområden. Bröderna Johanssons Sandförsäljning HB 1997 Miljökonsekvenser av bergtäkt på fastigheten Dal 1 Falköpings kommun Samarbetsmöjligheter mellan Sverige och Spanien med tranan i centrum 1997 Förslag till externfinansiering med EU fonder Falköpings kommun 1997 Tänkbara orsaker till minskade fångster av signalkräfta i Ätran vid Åsarp. Hofors kommun 1997 Utbildning av miljöombud i Hofors kommun. Utbildning Holgerssons Åkeri AB Ansökan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för ny bergtäkt på Härja Stenbacken 1 Hylte Kommun 1997 Periodisk besiktning av Hylte kommuns kommunala deponi. Miljö- ledning/redovisning Lundberg, Bo 1997 Förslag till fisktrappa vid Å kvarn i Holsljunga, Svenljunga kommun. Länsstyrelsen i Älvsborgs län Enskild och gruppvis rådgivning till jordbrukare i Älvsborgs län angående EU:s 1997 miljöstöd. Utbildning Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän 1997 Gruppvis rådgivning till jordbrukare i Bohus län angående EU:s miljöstöd. Utbildning Länsstyrelsen i Jönköpings län Våtmarkskalkning med granulerad kalk och kalkstensmjöl 0,1-0,5 mm 1997 uttransport av kalcium och modellberäkning av kalkupplösning. Länsstyrelsen i Värmlands län 1997 Projektering av fiskväg i Likan. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1997 Hullsjön. Eutrofieringssituation och åtgärdsförslag. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1997 Naturvärden enligt System Aqua i 23 sjöar i västra Götaland. Inventering Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1997 Plan för biologisk återställning i vissa kalkade vatten. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1997 Hullsjön. Eutrofieringssituation och åtgärdsförslag. Marks kommun 1997 Försurningssituation och vattenkemiska kalkningseffekter i Ljungaån. Marks kommun 1997 Kalkningsplan för Måbäcken. Medins Sjö- och Åbiologi AB 1997 Elfiske i Torestorpsån. (Ingår som del i MKB för en kraftverksbyggnation). Melleruds kommun 1997 Projektering av fiskväg vid Gunvarbyn i Storån i Melleruds kommun. MiROi Utbildning Utbildning i Naturkunskap A inom Alternativ resursanvändning Kunskapslyftet. Utbildning Naturvårdsverket Kalkningsstrategier och kalkdoser. Föredrag vid svensk-norsk 1997 kalkningskonferens i Lökeberg sept 1997 Utbildning Naturvårdsverkets miljöövervakningsenhet Vattenkemiska effekter vid återförsurning av åtta kalkade sjöar i norra 1997 Bohuslän. SKARAB 1997 Nulägesanalys (steg 1) inom EU:s strukturfond Växtkraft Mål 4. Miljöledning/redovisning Skaraborgs Grus AB 1997 Planerad bergtäkt på fastigheten Karlshaga 2 Tryck och Kopia 1997 Nulägesanalys (steg 1) inom EU:s strukturfond Växtkraft Mål 4. Miljöledning/redovisning

12 Vägkulvertar i Säveån - funktion med avseende på faunapassage. En studie av Vägverket 1997 vägtrummors funktion med Säveån som målområde. Finansierad av Vägverket. Föredrag vid seminarium i Siljansnäs angående vägtrummors funktion som Vägverket 1997 faunapassage. Utbildning Akzo Nobel Base Chemicals Bohus och Skoghall genom MiROi utbildning 1998 Genomförande av breddutbildning. Utbildning Akzo Nobel Base Chemicals Skoghall genom MiROi utbildning 1998 Framtagande av företagsanpassat utbildningsmaterial. Information Alfa Nermans 1998 Genomförande av breddutbildning. Utbildning Bilcoin AB genom ALMI Skaraborg 1998 Miljöutredning inom ramen för införande av miljöledningssystem. Miljöledning/redovisning Bilcoin genom ALMI Skaraborg 1998 Utbildning för alla. Utbildning Bulten AB genom MiROi utbildning 1998 Genomförande av breddutbildning. Utbildning Eka Chemicals Alby genom MiROi utbildning 1998 Genomförande av breddutbildning. Utbildning Eka Chemicals Bohus genom MiROi utbildning 1998 Framtagande av företagsanpassat utbildningsmaterial. Information Eka Chemicals Bohus genom MiROi utbildning 1998 Genomförande av breddutbildning. Utbildning Eka Chemicals Moirana genom MiROi utbildning 1998 Genomförande av breddutbildning. Utbildning Eka Chemicals Trollhättan genom MiROi utbildning 1998 Genomförande av breddutbildning. Utbildning Eka Chemicals Vetlanda genom MiROi utbildning 1998 Genomförande av breddutbildning. Utbildning Falköpings Kommun 1998 Miljöutbildning för lärare på Flobyskolan. Utbildning Grahns konfektyrer genom ALMI Skaraborg 1998 Miljöutredning inom ramen för införandet av miljöledningssystem. Miljöledning/redovisning Länsstyrelsen i Värmlands län 1998 Plan för biologisk återställning i 10 vattendrag i Värmlands län. Länsstyrelsen i Värmlands län 1998 Förprojektering av fiskväg i Slorudsälven. Länsstyrelsen i Värmlands län 1998 Förprojektering av fiskväg i Viggan. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 1998 Förprojektering av fiskväg i Hjällöbäcken Melleruds och Vänerborgs kommuner Artificiella våtmarker och skyddszoner i Dalbergså och Holmsån Faktagranskning och bidragsansökan för lokalt investeringsprogram MiROi utbildning 1998 Framtagande av utbildningsmaterial för grundläggande miljöutbildning. Information Perstorp AB genom MiROi utbildning 1998 Framtagande av företagsanpassat utbildningsmaterial. Information Perstorp AB genom MiROi utbildning 1998 Genomförande av breddutbildning. Utbildning Skövde Kommun genom MiROi utbildning 1998 Vatten och vattenvård inom alternativ resursanvändning, Kunskapslyftet. Utbildning Tibro Kontorsmöbler genom MiROi utbildning 1998 Framtagande av företagsanpassat utbildningsmaterial. Information Tibro Kontorsmöbler genom MiROi utbildning 1998 Genomförande av breddutbildning. Utbildning Timrå Kommun 1998 Plan för biologisk återställning i vissa vattendrag inom Timrå kommun. Wasabröd genom PRIORA AB 1998 Genomförande av breddutbildning. Utbildning Almi Dalarna genom PerEva Qvalitet 1999 Miljövarudeklaration i småföretag ett pilotprojekt Miljöledning/redovisning Almi Dalarna genom PerEva Qvalitet 1999 Införande av miljödeklaration i ett antal mindre företag Miljöledning/redovisning

13 Biofactum Utrivning av Lekvads kraftverksdamm i Viskan. Miljökonsekvensbeskrivning Marks kommun. Inmätningar Bräntorp Möbler genom PRIORA AB 1999 Genomförande av breddutbildning. Utbildning Byggnadsfirma Olof Flink 1999 Nulägesanalys (steg 1) inom EUs strukturfond Växtkraft Mål 4. Byggnadsfirma Olof Flink 1999 Förslag till miljö- och kvalitetsledningssytem Miljöledning First Hotel Mora Genom PerEva Qvalitet 1999 Genomförande av breddutbildning. Utbildning First Hotel Mora genom PerEva Qvalitet 1999 Miljöutredning inom ramen för införande av miljöledningssystem. Miljöledning Föreningssparbanken Falköping 1999 Inledande studier avseende införande av miljöledningssystem Miljöledning Green Hotel genom PerEva Qvalitet 1999 Genomförande av breddutbildning. Utbildning Gärdebygården genom PerEva Qvalitet 1999 Miljöutredning inom ramen för införande av miljöledningssystem. Miljöledning Götene kommun 1999 PM angående planerade biotopåtgärder i Sjöråsån. Hantverksbyn i Rättvik genom PerEva Qvalitet 1999 Miljöutredning inom ramen för införande av miljöledningssystem. Miljöledning Hjo kommun 1999 Projektering av fiskväg vid Hjällö kvarn i Hjällöbäcken Lerdalshöjden genom PerEva Qvalitet 1999 Genomförande av breddutbildning. Utbildning Långbärs genom PerEva Qvalitet 1999 Genomförande av breddutbildning. Utbildning Länsstyrelsen i Värmlands län 1999 Projektering av fiskväg vid Töcksmarks kraftstation i Årjängs kommun. Moraparken AB genom PerEva Qvalitet 1999 Miljöutredning inom ramen för införandet av miljöledningssystem. Miljöledning Moraparken genom PerEva Qvalitet 1999 Genomförande av breddutbildning. Utbildning Noratel 1999 Genomförande av intern miljörevision. Miljöledning Santa World AB genom PerEva Qvalitet 1999 Miljöutredning inom ramen för införande av miljöledningssystem. Miljöledning Santech Micro Group 1999 Genomförande av breddutbildning. Utbildning Sarholms Plåtslageri AB genom PerEva Qvalitet 1999 Miljöutredning inom ramen för införande av miljöledningssystem. Miljöledning Siljans Chark AB genom PerEva Qvalitet 1999 Miljöutredning inom ramen för införande av miljöledningssystem. Miljöledning Siljans Chark AB genom PerEva Qvalitet 1999 Genomförande av breddutbildning. Utbildning SMG Santech Micro Group 1999 Miljöutbildning för företaget i samband med miljöcertifiering Utbildning Stiftelsen MB 1999 Förslag till fiskväg i Ihrån, förstudie Varbergs kommun 1999 besiktning Bösarps deponi Miljöledning Vidablick genom PerEva Qvalitet 1999 Miljöutredning inom ramen för införande av miljöledningssystem. Miljöledning Witte Industrier 1999 Genomförande av miljöutbildning för nyckelpersoner. Utbildning Örebro kommun 1999 Förfrågningsunderlag för fiskväg i Svartån vid slussen.

14 Biofactum 2000 Påverkan på befintlig pegel av planerade fiskevårdsåtgärder vid Strömmared i Lillån (Viskan). En hydrologisk utredning. Falköpings Kommun 2000 Floby - Stenstorps deponier - Utvärdering av vattenkemidata Fiskeriverket, Tibro kommun m fl 2000 Utbildning i flödessimuleringsprogrammet HEC-RAS Utbildning Hjo kommun 2000 Projektering av fiskväg vid Gate kvarn i Hjällöbäcken Landstinget i Värmlands län genom Envive 2000 Miljöutbildning för anställda... Utbildning Segelflygförbundet 2000 Miljökonsultationer i samband med införande av miljöledningssystem Segelflygförbundet 2000 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enl miljöbalken Miljöledning Skövde kommun Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken. Anläggande av 2000 damm i Mörkebäcken nedströms Skövde reningsverk Ulricehamns kommun 2000 Projektering och byggnation fiskväg vid Vist kraftverk WWF- Världsnaturfonden genom Biofactum Hydrologiska ingrepp och deras ekologiska effekter i det svenska landskapet en sammanställning. (Behandlar ämnet utifrån ingreppstyp, omfattning, effekter och åtgärder ur ett såväl historiskt som dagsaktuellt perspektiv.) Världsnaturfonden WWF. Biofactum i samarbete med Migra Miljökonsult och 2000 TerraLimno Gruppen AB. Information Örnsköldsviks kommun 2000 Rådgivning angående byggnation av fiskväg vid Flärke i Husån A-borrning 2001 Konsultation i samband med miljödiplomering Miljöledning Asks bygg AB 2001 Konsultation i samband med miljödiplomering Miljöledning Baxi 2001 Konsultation i samband med miljödiplomering Miljöledning Fortifikationsverket 2001 Utlåtande med anledning utbyggnad av stridsfordonsstråk Miljöledning Fortifikationsverket genom Pro natura Övnings- och miljöanpassad skötselplan för Skövde övnings- och 2001 skjutfält. Medverkan som sakkunnig. Gullspångs kommun Ansökan om medel för lokalt investeringsprogram i Gullspångs kommun, 2001 LIP Ansökningar Gullspångs kommun Medverkande som representant för Gullspångs kommun i Projekt 2001 Gullspångslaxens arbetsgrupp. Göteborgs kommun 2001 Karakterisering av lakvatten från Äspereds avslutade deponi Hedström Tomas Besiktning av mätöverfall i mätpunkt 53 med anknytning till vattendom 2001 VA 25-47/94 Larsson Peter Besiktning av mätöverfall i mätpunkt 52 med anknytning till vattendom 2001 VA 25-47/94 PR-slamsugning Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Storskalig kompostering i Tomtens kalkbrott RPL- Rail Part Logistics 2001 Miljöutbildning för personal Utbildning Segelflygförbundet 2001 Representant för segelflygförbundet i KSAK:s miljögrupp Utbildning Skaraborgs flygflottilj Fåglar och flyg F7 Såtenäs - fågelförekomst och åtgärder för minskad 2001 kollisionsrisk

15 Skövde kommun Projektering av damm i Mörkebäcken nedströms Skövde reningsverk TerraLimno Gruppen AB tillsammans med Carl Bro AB Ståhl Bengt 2001 Projektering av våtmark vid Österbitterna Tibro kommun Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Tillstånd för fortsatt verksamhet vid Tibro reningsverk. Tibro kommun Lokalt investeringsprogram, LIP, för Tibro kommun ansökan och 2001 projektledning Ansökningar Tidans vattenförbund 2001 Inventering av mussel- och fiskbestånd i Tidans övade delar Inventering Tidans vattenvårdsförbund Flyttning och installation av registrerande pegel vid utloppet av sjön 2001 Östen Ulricehamns kommun Kräftprovfiske i Oxasjöarna den september I samarbete 2001 med Biofactum Inventering Varbergs kommun 2001 Periodisk besiktning av Bösarps avfallsdeponi. Miljöledning Gullspångs kommun 2002 Förslag till restaureringsåtgärder i Gullspångsälvens torrfåra Gullspångs kommun 2002 Projektering av fiskväg i Gullspångsälvens torrfåra Halla kraft genom jordbruksverket i Skara Miljökonsekvensbeskrivning med anledning av ansökan om tillstånd för 2002 ändrat utförande av damm vid Svansvik i Flian inom Skara kommun. Miljöledning Lidan-Nossans vattenvårdsförbund Elfiskeundersökningar i Nossan, Flian och Sjöråsån. I samarbete 2002 med Sundh miljö. Inventering Länsstyrelsen i Värmlands län 2002 Projektering av fiskväg i Slorudsälven Riwall AB Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken. Byggnation av pir/vågbrytare m m i Sjötorps hamn på fastigheten Sjötorp :225, Maristads kommun. Skövde kommun 2002 Miljörapport för år 2002 Miljöledning Torsby kommun Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken Restaureringsåtgärder vid flottledsåterställning i Klarälven Ulricehamns kommun 2002 Projektering och byggnation av fiskväg vid Timmele kvarn Ulricehamns kommun 2002 Projektering och byggnation av fiskväg vid Plate såg Ulricehamns kommun 2002 Projektering och byggnation av fiskväg vid Flata kvarn ANFA Kontor Väst Utsläpp petroleumprodukter Karlsborgs Garnison - Utredning och riskanalys vid hantering av petroleumprodukter inom Karlsborgs 2003 Garnison, samt förslag till egenkontrollprogram. Miljöledning PR-slamsugning Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Anläggande av anläggning för mellanlagring av farligt avfall mm Rekordverken AB Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken. Omledning 2003 av åfåra på fastigheterna Öttum 6:15 och Öttum 6:27 Skövde kommun 2003 Miljörapport för år 2003 Miljöledning Tappers AB 2003 Internrevision av miljöledningssystem (ISO 14001) Miljöledning Örebro kommun Förstudie avseende fiskvägar i Svartån i anslutning till Örebro slott. I 2003 samarbete med Stattin & Lindahl.

16 Varbergs kommun 2003 Periodisk besiktning av Bösarps avfallsdeponi. Miljöledning Advokatfirman Kjällgren 2004 Utlåtande avseende naturtillstånd i Myrhultadiket på Myrhulta mosse. Andersson Anders 2004 Ansökan om för täktverksamhet på fastigheten Kymbo 2:4 Gullspångs kommun 2004 Ansökan om kommunala naturvårdsmedel Ansökningar Håkans Mink AB Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken Anläggande av nytt kraftverk i Flian vid Bränningeberg Karlsborgs kommun Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken. Tätning av befintlig träpir/vågbrytare samt anläggandet av flytbrygga i befintlig 2004 småbåtshamn Skövde kommun, Skövde flygplats 2004 Miljörapport för år 2004 Miljöledning Sventorps säteri 2004 Elfiske i Fröbäcken i Tidaholms kommun. Inventering Tidaholms Grus Entreprenad AB Ansökan om förnyat täkttillstånd på fastigheten Bosarp 8:2 i Tidaholms 2004 kommun Uppsala kommun Projektering av fiskvägar vid Islandsfallet och Upplandsmuéet i Fyrisån. I 2004 samarbete med White arkitekter i Uppsala Bjerking AB, Uppsala 2005 Projektering av ny åfåra i Muskån med anledning av ombyggnad av v 73 Gullspångs kommun Framtagande av program för informationsanläggning inom projekt 2005 Gullspångslaxen Hjo kommun 2005 Ansökan om kommunala naturvårdsmedel Ansökningar Mullsjö Alpin AB genom Jordbruksverket Skara Miljökonsekvensbeskrivning avseende vattenuttag för 2005 snökanonanläggning på fastigheten Näs 4:5, Mullsjö kommun. Miljöledning Nyköpings kommun Ansökan om kommunala naturvårdsmedel samt bidrag från ABU 2005 Garcias fiskevårdsfond Ansökningar Thorsson och Åberg 2005 Projektering av fiskväg vid Ejgdetjärnet Örebro kommun 2005 Projektering av fiskväg i Svartån vid Kanslibron. Skövde Flygplats 2005 Kontrollprogram för Skövde Flygplats. Varbergs kommun 2005 Periodisk besiktning av Bösarps avfallsdeponi. Miljöledning Tidamek 2005 Årlig miljörapport enligt miljöbalken till tillsynsmyndighet. Miljöledning Länsstyrelsen Vg-län 2005 Best practice rapport Information Gullspångs kommun 2005 Gullspångsälven plan Åråsforsarna Advokatfirman Kjällgren 2005 Hästefjorden MKB Miljöledning Upplevelse Göta kanal 2005 Karlsborgs hamn ansökan, myndighetskontakt Skövde flygplats 2005 Skövde flygplats årsrapport Miljöledning Tappers 2005 Tappers Redovisning PRIO Miljöledning Tappers 2005 Tappers årsrapport Miljöledning Tidamek 2005 Tidamek miljörapport Miljöledning Skövde Flygplats 2006 Årlig miljörapport enligt miljöbalken till tillsynsmyndighet. Miljöledning Tidamek 2006 Tillståndsansökan

17 Tappers AB 2006 Tillståndsansökan, kontrollprogram samt årlig miljörapport. Lars Sjögren 2006 Böne mader ansökan Naturvårdsmedel Ansökningar Varbergs kommun 2006 Bösarps deponi egenkontroll Miljöledning Håkans mink 2006 Flian ansökan, myndighetskontakt Göta kanalbolaget 2006 Göta kanal ansökan vattenverksamhet Gullspångs kommun 2006 Gullspångsälven bottenfauna Inventering Stockholms stad idrottsförvaltningen 2006 Igelbäcken projektering av fiskväg Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2006 Kransalgsinv. Inv. Valle härad Inventering Jordbruksverket 2006 Mullsjö Alpin MKB Miljöledning Trollhättans kommun 2006 Sjuntorp ålyngelledare fiskväg Skövde flygplats 2006 Skövde flygplats egenkontroll Miljöledning Skövde flygplats 2006 Skövde flygplats Redovisning PRIO Miljöledning Skövde kommun 2006 Skövde LIP informationsmaterial Information Skaraborgs flygflottilj 2006 Såtenäs uppföljning Tappers 2006 Tappers ansökan, myndighetskontakt Miljöledning Tibro kommun 2006 Tibro i utveckling projektledning Projektledning Tibro kommun 2006 Tibro LIP slutrapport Projektledning Tibro kommun 2006 Tibro nv medel ansökan nv medel Projektledning Tidamek 2006 Tidamek Redovisning PRIO Miljöledning Tidamek 2006 Tidamek ansökan, myndighetskontakt Pr Slamsugning 2006 Tomtens kalkbrott utredning Segelflygförbundet 2006 Ålleberg revision, miljöledning Miljöledning Examensarbete 2006 Extensiv naturvärdesbedömning av vattendrag Utredning Länsstyrelsen i Jönköpings län 2006 Makrofyter i sjöar Utredning Länsstyrelsen i Stockholms län 2006 Hydlogisk utredning av Tullviksbäcken I Norrtälje kommun Stockholms stad/idrottsförvaltningen 2006 Projektering av faunapassage i Igelbäcken vid Ulriksdals slott Länsstyrelsen i Uppsala län 2007 Fiskvägar i Strömarån Länsstyrelsen i Uppsala län 2007 Faunapassage vid Ulva kvarn i Fyrisån Länsstyrelsen i Västmanlands län 2007 Faunapassage vid Nykvarn i Sagån Nyköpings kommun 2007 Faunapassage vid Sibro dämme i Nyköpingsån Linköpings kommun 2007 Faunapassage vid Nykvarn i stångån, förstudie Norrköpings kommun 2007 Fördjupad förstudie avseende fiskvägar i Motala ström Fortifikationsverket Tillståndsansökan för vattenverksamhet avseende muddring av dammar 2007 vid Klagstorp Varbergs kommun 2007 Periodisk undersökning av Bösarps avfallsupplag Miljöledning

18 Ulricehamns kommun 2007 Förstudie avseende anläggning av våtmarker vid Böne mader i Ätran Oxundaåns vattensamverkan 2007 Utformning av faunapassage vid Kvarnsjön i Oxundaån Länsstyrelsen i Värmlands län Utformning av ny grundtröskel vid Älgsjöns utlopp i samarbete med Mark 2007 & Marin AB Priora AB 2007 Arbetsmiljöutbildning för Sandvik utbildningar Göta kanalbolaget Tillståndansökan för vattenverksamhet avseende ny vågbrytare mm i 2007 Sjötorps hamn Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2007 Basinventering av makrofyter Inventeringar Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2007 Inventering av kransalger i Västa Götalands län Inventeringar Jan Kruse Tillståndsansökan för vattenverksamhet avseende anläggande av 2007 våtmark vid Torpa i Falköpings kommun Thorson & Åberg 2007 Biotopkartering av vattendrag i Västra Götalands län Inventeringar Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2007 Flygfotografering av vattenområden inventeringar Ulricehamns kommun 2008 Omprövning av vattendom för Åsunden, underlag för samråd Svanvik intressenter AB Tillståndsansökan för vattenverksamhet avseende småbåtshamn i 2008 Karlsborgs kommun Skara stift Tillståndansökan för vattenverksamhet avseende småbåtshamn på 2008 Kållandsö Tidans vattenförbund 2009 Sjövandrande Tidanöring, framtagning av informationsfolder Information Länsstyrelsen i Stockholms län 2008 Förstudie avseende faunapassage i Åkers kanal Länsstyrelsen i Stockholms län 2008 Inventering av kransalger i Stockholms län Inventeringar Länsstyrelsen i Dalarna län Inventering av kransalger i Dalarnas län. Inventeringar Glasbergabolaget 2008 Utformning av fiskväg vid utloppet ur Glasbergasjön Naturvårdsverket Tillståndsansökan, mm avseende faunpassage vid Hornborgasjöns 2008 utlopp Wikers AB 2008 Projektering av nya utskov i Irån i samarbete med Mark & Marin AB Länsstyrelsen i Örebro län 2009 Förstudie angående fiskväg i Färvilsån Nora Kommun 2009 Förstudie angående fiskväg vid Lerkesdammen Länsstyrelsen i Uppsala län 2009 Förstudie angående fiskväg vid Nyåkers kvarn Länsstyrelsen I Västra Götalands län 2009 angående ombyggnation av fiskväg i Örekilsälven mm Länsstyrelsen i Kalmar län 2009 Förstudie angående fiskväg vid Krankelösa Hallstahammars kommun 2009 Förstudie angående fyra fiskvägar i Kolbäcksån Arboga kommun 2009 Förstudie angående fiskväg i Arbogaån Örebro kommun 2009 Projektering av fiskväg vid Storbron/Svartån Kammarkollegiet Utredning avseende fiskväg vid Laxöringen kraftverk i samband med 2009 miljömål i miljööverdomstolen Renkesgården HB Underlag för samråd avseende vattenverksamhet. Etablering av 2009 vattenkraftverk i Löftaån i samarbete med Biofactum

19 Advokatfirman Kjällgren Inmätning av vallar mm i samband med mål i miljödomstolen, tekniskt 2009 biträde för Advokatfirman Kjällgren. Bollnäs kommun 2009 Förstudie angående fiskvägarna i Bollnäsströmmarna Västerviks kommun Miljökonsekvensbeskrivning i samband med ny detaljplan i 2009 hamnområde, i samarbete med Biofactum Länsstyrelsen i Dalarna län Inventering av kransalger i Dalarnas län. I samarbete med Örnborg & 2009 Kyrkander biologi AB Inventeringar Thorsson & Åberg 2009 Utformning av fiskväg och fast utskov i Kolarebäcken Norrköpings kommun Reparation av fiskväg i Svintunaån i samarbete med Kullagårdens svets 2009 o smide Länsstyrelsen i Västmanlands län 2009 Biotopvårdsplaner för fyra mälarmynnande vattendrag Mälarenenergi AB 2010 Biotopvårdsplan för Svartån i Västmanlands län Fiskeriverket 2010 Inventering av vandringshinder mm för ål i vissa utvalda vattendrag Fortum AB 2010 Förslag till ombyggnation av fiskväg vid Runemodammen i Voxnan Norrköpings kommun Faunapassage vid Kvarsebodammen, projektering i samarbete med 2010 Mark&Marin AB Ulricehamns kommun Tillståndsansökan för restaurering av våtmark i Böne mader, i samarbete 2010 med Biofactum. Advokatfirman Kjällgren Hydrologiskt utlåtande i anslutning till miljömål rörande anlagd våtmark i 2010 Tokatorp, Falköping, tekniskt biträde för Advokatfirman Kjällgren. Advokatfirman Kjällgren Hydrologiskt utlåtande angående anlagd våtmark i Åsa, Hallands län, 2010 tekniskt biträde för advokatfirman Kjällgren

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Årsmöte 2013. Välkommen!

Årsmöte 2013. Välkommen! Årsmöte 2013 Välkommen! Förslag om att samförvaltning av fisket ska ligga under förbundet har växt fram i arbetet med fisk och fiskevårdsplanen Vänerdagen i Grästorp, Camilla Finsberg berättade om inventeringen

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Restaurering av små vattendrag 10p 2004. Högskolan i Kristianstad, Institutionen för teknik.

Restaurering av små vattendrag 10p 2004. Högskolan i Kristianstad, Institutionen för teknik. Per Ingvarsson Namn: Per Ingvarsson Titel: Vattenvårdsingenjör och vattenekolog Födelsedatum: 610812 Födelseplats: Borås Nationalitet: Svensk Civilstånd: Sambo Hemadress: Apelgatan 6, 312 31 Laholm Tel:

Läs mer

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland

Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Kraftvärmens situation och förutsättningar i Västra Götaland Erik Larsson Svensk Fjärrvärme 1 Energisession 26 Fjärrvärmens historia i Sverige Sabbatsbergs sjukhus, första tekniska fjärrvärmesystemet år

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se Miljösamverkan Västra Götaland Inledning 49 gånger bättre tillsyn www.miljosamverkan.se Direkt till projekt Jordbrukstillsyn: www.miljosamverkan.se/jordbruk11 Lasse Lind Projektledare lasse.lind@cirka.se

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade

Samtliga belopp är i 2010-års penningvärde. 2006-2009-års intäkter kan vara justerade i beslutet. Ett fåtal företag är exkluderade AB Borlänge Energi Elnät REL00018 382 161 452 367 2,85% AB Kramfors Energiverk REL00094 87 135 98 999 2,15% AB PiteEnergi REL00149 344 465 420 942 3,40% Affärsverken Karlskrona AB REL00091 380 024 439

Läs mer

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Sebastian Andersson, Restaurang Bryggan. Vinnare av tävlingen Västra Götalands mest företagsamma människa i Sjuhärad 2014. Västra Götalands län Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041

Huvudmän utan samarbete inom Matematiklyftet läsåret 2015/16 2015-02-12, Dnr 2014:1041 AB PARTS & PAOMEES 7 1 ACADEMEDIA FRIA GRUNDSKOLOR AB 10 1 ALE KOMMUN 49 3 ALINGSÅS KOMMUN 36 2 AL-ZAHRAA AKADEMI AB 9 1 ARVIKA KOMMUN 111 6 ASKERSUNDS KOMMUN 16 1 AVESTA KOMMUN 19 1 AXEDINSKOLAN AKTIEBOLAG

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Åtgärdsområde 010 Bolån

Åtgärdsområde 010 Bolån Åtgärdsområde Bolån Gislaved Nissan Sokvag: Målpunkt $+!. [_ #* %, ") G:\5 - Naturvård och miljöskydd\5\5\5\kartmaterial\atgomrkartor\_.emf Styrpunkt +. _ *, ) Bottenfauna Elfiske Flodpärlmussla Kräftprovfiske

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Förslag från Stadgegruppen till Förbundsmötet 2008

Förslag från Stadgegruppen till Förbundsmötet 2008 Förslag från Stadgegruppen till Förbundsmötet 2008 Stadgegruppen fick i uppdrag vid förra förbundsmötet att titta på följande frågeställningar samt att göra redaktionella förändringar på de felaktigheter

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Varför översiktsplanering för vindkraft

Varför översiktsplanering för vindkraft Varför översiktsplanering för vindkraft Stora investeringar och stor påverkan på landskapsbilden kräver bra beslutsunderlag Skapa planmässig beredskap för en omfattande utbyggnad av vindkraft Göra avvägningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp

Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp Var rädd om vårt vatten! Kostnadsfri rådgivning för dig med eget avlopp Miljösamverkan östra Skaraborg Vänern Mariestad Töreboda Lidköping Götene Karlsborg Skara Tibro Skövde Falköping Tidaholm Hjo Vättern

Läs mer

Angående er ansökan om dispens för att använda kemiska bekämpningsmedel

Angående er ansökan om dispens för att använda kemiska bekämpningsmedel 1(6) BESLUT Dnr 21-1033/07 2007-03-12 Växtskyddsenheten Ingrid Hedström Föreningen Sveriges Skogsindustrier Angående er ansökan om dispens för att använda kemiska bekämpningsmedel BESLUT Jordbruksverket

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Verksamhetsberättelse för kalkningsverksamheten i Värmlands län 2008

Verksamhetsberättelse för kalkningsverksamheten i Värmlands län 2008 BREV 1(15) Vattenmiljö Sandra Woronin 29-6-3 581-7574-29 17-56 Naturvårdsverket Naturresursavdelningen Landskapsenheten Ulf Larsson 16 48 STOCKHOLM Verksamhetsberättelse för kalkningsverksamheten i Värmlands

Läs mer

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu?

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu? PROGRAM 15/4 Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet Planering enligt PBL Miljöövervakning Vad händer nu? VATTENDIREKTIVET VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Genom råd och dåd långsiktigt bevara

Läs mer

Dags att. digitalisera! 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se. Information om digital-tv-övergången.

Dags att. digitalisera! 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se. Information om digital-tv-övergången. Dags att 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se digitalisera! Information om digital-tv-övergången. 1. Varför digital-tv? Ny teknik Bättre kvalitet Hela Sverige går över till digitala tv-sändningar i

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2011

Verksamhetsberättelse för 2011 Sid 1(6) Verksamhetsberättelse för 2011 Organisation Medlemmar Under 2011 har 18 medlemmar varit med i Lygnerns vattenråd. Forsnacken/Triventus AB har ersatt den tidigare medlemmen VEGAB och Firma Consort

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag

Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Medborgarförslag i Sveriges kommuner Om kommunernas arbete med inflytande genom medborgarförslag Statistik från Agenda PR:s Kommunspegel Inledning Sveriges kommuner har möjlighet att involvera kommunens

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Gasbil i Skåne ett självklar val!

Gasbil i Skåne ett självklar val! Gasbil i Skåne ett självklar val! 2009-11-17 - Mårten Johansson, Biogas Syd Samhälle och näringsliv stödjer Biogas Syd 1 Biogaspusslet har många aktörer Vad är biogas? -Metan-CH 4 -Koldioxid-CO 2 2 Biogas

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Hotkartor Detaljerad översvämningskartering

Hotkartor Detaljerad översvämningskartering Hotkartor Detaljerad översvämningskartering Barbro Näslund-Landenmark, MSB Avd för risk- och sårbarhetsreducerande arbete barbro.naslund-landenmark@msb.se Magnus Jewert, Norconsult magnus.jewert@norconsult.com

Läs mer

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010

Sammanställning av feriearbetande ungdomar sommar 2010 Blekinge Dalarna Gagnef JA 17 år: 59 kr Hedemora JA 16 år: 67 kr 17 år: 72 kr 18 år: 81 kr Leksand Ca 20 3 v 6 tim/dag JA 16-17 år: Minst 59 kr, sem ers 12 % samt kommunens 18-19 år: Minst 73 kr försäkringar

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Västra Götalands RA-organisation

Västra Götalands RA-organisation Västra Götalands RA-organisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång kommun

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenförvaltning i Europa God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenråd som förvaltingsform? Avgränsning Frivillighet Lokal förankring Finansiering av Vattenråd: - Startstöd

Läs mer

CURRICULUM VITAE. n 2007 SLU Uppsala Miljökonsekvensbeskrivning avancerad fördjupningskurs 7,5 hp

CURRICULUM VITAE. n 2007 SLU Uppsala Miljökonsekvensbeskrivning avancerad fördjupningskurs 7,5 hp CURRICULUM VITAE PERSONLIGT Namn Henric Ernstson Data 10:e juli, 1971 Födelseort Karlstad, UNIVERSITETSUTBILDNING n 2007 SLU Uppsala Miljökonsekvensbeskrivning avancerad fördjupningskurs 7,5 hp n 1999

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Örebro län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST SKARABORG 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt Lag om färdtjänst (LAG 1997:736). Du kan beviljas

Läs mer

Nyström, P., Hertonsson, P., Pärlklint, L.-G., & Stenberg, M. (2012) Arbetsberedning för återstående åtgärder i Bråån. På uppdrag av Strabag AB.

Nyström, P., Hertonsson, P., Pärlklint, L.-G., & Stenberg, M. (2012) Arbetsberedning för återstående åtgärder i Bråån. På uppdrag av Strabag AB. 2012 Stenberg, M., Nyström, P. & Hertonsson, P.(2012) Verksamhetsberättelse för arbetet med hotade groddjur i Skåne 2012. På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne. Åbjörnsson, K. & Stenberg, M (2012) Översiktlig

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer