Ink2 Inkomst av näringsverksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ink2 Inkomst av näringsverksamhet"

Transkript

1 1 Ink2 Inkomst av näringsverksamhet Aktiebolag, ekonomiska föreningar m.fl. Koppling mellan BAS 27 och 1 Tillgångar 1 Immateriella anläggningstillgångar 11 Balanserade utgifter Balanserade utgifter för forskning och utveckling 112 Balanserade utgifter för programvaror Ackumulerade nedskrivningar på balanserade utgifter 119 Ackumulerade avskrivningar på balanserade utgifter 12 Koncessioner m.m Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m. 129 Ackumulerade avskrivningar på koncessioner m.m. 13 Patent Ackumulerade nedskrivningar på patent Ackumulerade avskrivningar på patent 14 Licenser Ackumulerade nedskrivningar på licenser 149 Ackumulerade avskrivningar på licenser Varumärken Ackumulerade nedskrivningar på varumärken 159 Ackumulerade avskrivningar på varumärken 16 Hyresrätter Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter 169 Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter 17 Goodwill Ackumulerade nedskrivningar på goodwill 179 Ackumulerade avskrivningar på goodwill _

2 2 18 Pågående projekt och förskott för immateriella anläggningstillgångar 19 Övriga immateriella anläggningstillgångar 2.1/ Pågående projekt för immateriella anläggningstillgångar 188 Förskott för immateriella anläggningstillgångar Ackumulerade nedskrivningar på övriga immateriella Ackumulerade anläggningstillgångar avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar Byggnader och mark BASkonto Under konto n n 111 Byggnader Byggnader på egen mark Mark Byggnader på annans mark 1118 Ackumulerade nedskrivningar på byggnader 1119 Ackumulerade avskrivningar på byggnader _

3 3 114 Tomter och obebyggda mark områden Markanläggningar Ackumulerade nedskrivningar på markanläggningar 1159 Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar 118 Pågående nyanläggningar och förskott för byggnader och mark Pågående ny-, till- och ombyggnad 1188 Förskott för byggnader och mark Övriga byggnader och mark Övriga byggnader Övrig mark Ackumulerade nedskrivningar på övriga byggnader 1199 Ackumulerade avskrivningar på övriga byggnader Maskiner och inventarier BASkonto n 12 Maskiner och inventarier 121 Maskiner och andra tekniska anläggningar Under konto n Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och inventarier 129 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och inventarier Maskiner Andra tekniska anläggningar Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och andra Ackumulerade tekniska anläggningar Inventarier och verktyg avskrivningar på maskiner och andra tekniska Inventarier anläggningar Byggnadsinventarier Markinventarier Verktyg _

4 4 123 Installationer 2.4/ Ackumulerade nedskrivningar på inventarier och verktyg 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg Installationer på egen fastighet 1232 Installationer på annans fastighet 1233 Förbättringsutgifter på annans fastighet Bilar och andra transportmedel 1238 Ackumulerade nedskrivningar på installationer 1239 Ackumulerade avskrivningar på installationer Personbilar Lastbilar Truckar Arbetsmaskiner Traktorer Motorcyklar, mopeder och skotrar 1247 Båtar, flygplan och helikoptrar Ackumulerade nedskrivningar på bilar och andra Ackumulerade transportmedel Datorer avskrivningar på bilar och andra Datorer, transportmedel företaget Datorer, personal Ackumulerade nedskrivningar på datorer 1259 Ackumulerade avskrivningar på datorer Leasade tillgångar Ackumulerade avskrivningar på leasade tillgångar 128 Pågående nyanläggningar och förskott för maskiner och inven tarier Pågående nyanläggningar, maskiner och inventarier _

5 Förskott för maskiner och inventarier Övriga maskiner och inventarier Konst och liknande tillgångar 1292 Inventarier i annans fastighet 1298 Ackumulerade nedskrivningar på övriga maskiner och inventarier 1299 Ackumulerade avskrivningar på övriga maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar BASkonto n Under konto n 131 Andelar i koncernföretag Andelar i svenska dotterföretag 1312 Andelar i utländska dotterföretag 1313 Andelar i andra svenska koncernföretag Andelar i andra utländska koncernföretag Långfristiga fordringar hos koncernföretag 1316 Insatsemission ekonomisk förening, koncernföretag 1318 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i koncernföretag Långfristiga fordringar hos moderföretag 1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag Långfristiga fordringar hos andra koncernföretag 1328 Ackumulerade 133 Andelar i intresseföretag nedskrivningar av långfristiga fordringar hos Insatsemission koncernföretag ek för, intresseföretag Långfristiga fordringar hos intresseföretag 1338 Ackumulerade nedskrivningar av andelar i intresseföretag Ackumulerade nedskrivningar av långfristiga fordringar hos intresseföretag _

6 6 135 Andelar och värdepapper i andra företag Andelar i börsnoterade företag Andra andelar Andelar i bostadsrättsföreningar Obligationer Insatsemission ek för, övriga företag Ackumulerade nedskrivningar av andra andelar och värdepapper 136 Derivat (långfristiga värdepappersinnehav) Ackumulerade nedskrivningar av derivat (långfristiga Uppskjuten skattefordran värdepappersinnehav) 138 Andra långfristiga fordringar 2.11/ Långfristiga reversfordringar 1382 Långfristiga fordringar hos anställda 1383 Lämnade depositioner, långfristiga 1384 Lån till närstående, långfristig del 1385 Värde av kapitalförsäkring Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del 1387 Långfristiga kontraktsfordringar Derivat (långfristiga fordringar) Ackumulerade nedskrivningar av värdepapper och långfristiga fordringar Ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar Lager, produkter i arbete och pågående arbeten 14 Lager Inneliggande lager 2.13/ / _

7 7 142 Varor på väg 2.13/ / Konsignationslager Lager av värdepapper Lager varor VMB Nedskrivning lager varor VMB 147 Lager varor VMB förenklad Förändring av lager 2.13/ / / Lager av råvaror Förändring av lager av råvaror / Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter 143 Lager av halvfabrikat 2.13/ Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter 7241 / Lager av köpta halvfabrikat 1432 Lager av egentillverkade halvfabrikat Förändring av lager av halvfabrikat 144 Produkter i arbete Förändring av produkter i arbete 2.13/ / Lager av färdiga varor Förändring av lager av färdiga varor 146 Lager av handelsvaror Förändring av lager av handelsvaror 147 Pågående arbeten Pågående arbeten, nedlagda kostnader Exploateringsfastigheter Pågående arbeten, fakturering 1479 Förändring av pågående arbeten Förskott för varor och tjänster Remburser Övriga förskott till leverantörer Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten (ofördelad) _

8 8 15 Kundfordringar 15 Kundfordringar Kundfordringar Kundfordringar Belånade kundfordringar (factoring) Osäkra kundfordringar Tvistiga kundfordringar Ej reskontraförda kundfordringar 1519 Nedskrivning av kundfordringar Växelfordringar Osäkra växelfordringar Nedskrivning av växelfordringar Kontraktsfordringar Kontraktsfordringar Belånade kontraktsfordringar 1535 Osäkra kontraktsfordringar 1536 Tvistiga kontraktsfordringar 1539 Nedskrivning av kontraktsfordringar Konsignationsfordringar Kundfordringar hos koncernföretag Kundfordringar hos moderföretag 1562 Kundfordringar hos dotterföretag Kundfordringar hos andra koncernföretag Osäkra kundfordringar hos koncernföretag _

9 9 157 Kundfordringar hos intresseföretag 1568 Ej reskontraförda kundfordringar hos koncernföretag 1569 Nedskrivning av kundfordringar hos koncernföretag Osäkra kundfordringar hos intresseföretag Fordringar för kontokort och kuponger Ej reskontraförda kundfordringar hos intresseföretag 1579 Nedskrivning av kundfordringar hos intresseföretag Nedskrivning av kundfordringar (ofördelad) 2.19/ / Övriga kortfristiga fordringar 16 Övriga kortfristiga fordringar 161 Kortfristiga fordringar hos anställda 2.2/ / / / Reseförskott Kassaförskott Övriga förskott Tillfälliga lån till anställda Övriga fordringar hos anställda Derivat (kortfristiga fordringar) 163 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) Skattefordringar Momsfordran Kortfristiga fordringar hos kon cernföretag Kortfristiga fordringar hos moderföretag 1662 Kortfristiga fordringar hos dotterföretag _

10 Kortfristiga fordringar hos andra koncernföretag 167 Kortfristiga fordringar hos intresseföretag Andra kortfristiga fordringar 2.21/ / Utlägg för kunder Kortfristiga lånefordringar Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantörer 1685 Kortfristiga fordringar hos närstående Fordran på beställ Kortfristig del av långfristiga fordringar 1689 Övriga kortfristiga fordringar Nedskrivning av kortfristiga fordringar (ofördelade) 2.21, / Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 171 Förutbetalda hyreskostnader 172 Förutbetalda leasingavgifter, kortfristig del 173 Förutbetalda försäkringspremier Förutbetalda räntekostnader Upplupna hyresintäkter Upplupna ränteintäkter Tillgångar av kostnadsnatur _

11 Upplupna avtalsintäkter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar 18 Kortfristiga placeringar / Andelar i börsnoterade företag Obligationer Konvertibla skuldebrev Derivat (kortfristiga placeringar) Nedskrivning av finansiella instrument Andra kortfristiga placeringar 2.24/ / Andelar i koncernföretag Andelar i övriga företag Nedskrivning av kortfristiga placeringar Kassa och bank 191 Kassa Huvudkassa Kassa Kassa Bank Bankcertifikat Koncernkonto moderföretag _

12 Särskilda bankkonton Upphovsmannakonto Skogskonto Spärrade bankmedel Övriga särskilda bankkonton Valutakonton Eget kapital och skulder 2 Eget kapital Eget kapital i aktiebolag och ekonomiska föreningar 28 Bundet eget kapital / Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Inbetalda insatser Överkursfond /utgår 1 januari 26/ Uppskrivningsfond Reservfond Insatsemission Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 292 Erhållna/lämnade koncernbidrag Erhållna aktieägartillskott Egna aktier _

13 Fusionsresultat _

14 Fond för verkligt värde Överkursfond Vinst eller förlust från föregående år Årets resultat Obeskattade reserver Periodiseringsfonder för juridiska personer och enskilda näringsidk Periodiseringsfonder Periodiseringsfond vid 22 års ering 2123 Periodiseringsfond vid 23 års ering 2124 Periodiseringsfond vid 24 års ering 2125 Periodiseringsfond vid 25 års ering 2126 Periodiseringsfond vid 26 års ering 2127 Periodiseringsfond vid 27 års ering 2128 Periodiseringsfond vid års ering Övriga obeskattade reserver 215 Ackumulerade överavskrivningar Ackumulerade överavskrivningar på immateriella anläggningstillgångar Ackumulerade överavskriv ningar på byggnader och mark 2153 Ackumulerade anläggningar överavskrivningar på maskiner och inventarier 216 Ersättningsfond Ersättningsfond maskiner och inventarier Ersättningsfond byggnader och markanläggningar _

15 Ersättningsfond mark Ersättningsfond för djurlager i jordbruk och renskötsel 218 Obeskattade intäkter Obeskattade upphovsmannaintäkter 2185 Obeskattade skogsintäkter Övriga obeskattade reserver Skillnad mellan bokförd och faktisk pensionsskuld 2196 Lagerreserv Övriga obeskattade reserver Avsättningar 221 Avsättningar för pensioner 222 Avsättningar för garantier 2.32/ / Avsättningar för PRIpensioner 2219 Avsättningar för övriga pensioner Avsättningar för skatter Avsättningar för beräknad uppskjuten skatt 2252 Avsättningar för tvistiga skatter 2259 Avsättningar för övriga skatter Övriga avsättningar Långfristiga skulder 231 Obligations- och förlagslån _

16 Konvertibla lån och liknande Vinstandelslån Kapitalandelslån Checkräkningskredit Alternativ Checkräkningskredit Checkräkningskredit Alternativ Utnyttjad checkräkningskredit Utnyttjad checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit Byggnadskreditiv Andra långfristiga skulder till kreditinstitut Fastighetslån, långfristig del 2355 Långfristiga lån i utländsk valuta från kreditinstitut 2359 Övriga långfristiga lån från kreditinstitut Långfristiga skulder till koncernföretag 237 Långfristiga skulder till intresseföretag 238 Derivat (långfristiga skulder) 239 Övriga långfristiga skulder Långfristiga skulder till moderföretag Långfristiga skulder till dotterföretag 2363 Långfristiga skulder till andra koncernföretag Avbetalningskontrakt, långfristig del 2392 Villkorliga långfristiga skulder _

17 Lån från närstående personer, långfristig del 2394 Långfristiga leverantörskrediter 2395 Andra långfristiga lån i utländsk valuta 2397 Mottagna depositioner, långfristiga 2399 Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer 241 Kortfristiga låneskulder till kreditinstitut 2.4/ Kortfristiga lån från kreditinstitut 2417 Kortfristig del av långfristiga skulder till kreditinstitut 2418 Kortfristig checkräkningskredit 2419 Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Ej inlösta presentkort Pågående arbeten 2.43/ / Övriga förskott från kunder Pågående arbeten, fakturering 2435 Fakturerad men ej upparbetad intäkt 2438 Pågående arbeten, nedlagda kostnader 2439 Beräknad förändring av pågående arbeten Leverantörsskulder Leverantörsskulder Konsignationsskulder Tvistiga leverantörsskulder 2448 Ej reskontraförda leverantörsskulder _

18 Avräkning spelarrangörer Leverantörsskulder till koncernföretag 247 Leverantörsskulder till intresseföretag Leverantörsskulder till moderföretag Leverantörsskulder till dotterföretag 2463 Leverantörsskulder till andra koncernföretag Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer 2.49/ / Växelskulder Andra övriga kortfristiga skulder Skatteskulder 251 Skatteskulder Beräknad inkomstskatt Beräknad fastighetsskatt Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader 2515 Beräknad avkastningsskatt Moms Beräknad utländsk skatt Betald F-skatt Moms och särskilda punktskatter 261 Utgående moms, oreducerad Utgående moms på försäljning inom Sverige, oreducerad 2612 Utgående moms på egna uttag, oreducerad _

19 Utgående moms för uthyrning, oreducerad Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, oreducerad 2615 Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EU-land, 2616 oreducerad Utgående moms VMB 25 % 2617 Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, 2618 Vilande oreducerad utgående moms, oreducerad Utgående moms, reducerad Utgående moms på försäljning inom Sverige, reducerad Utgående moms på egna uttag, reducerad Utgående moms för uthyrning, reducerad Beräknad utgåenden moms på tjänsteförvärv från utlandet, reducerad 2625 Beräknad 1 utgående moms på varuförvärv från annat EU-land, 2626 reducerad Utgående moms 1 VMB 12 % Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, 2628 Vilande reducerad utgående 1 moms, reducerad Utgående moms, reducerad Utgående moms på försäljning inom Sverige, reducerad Utgående moms på egna uttag, reducerad Utgående moms för uthyrning, reducerad Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, reducerad Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EU-land, 2636 reducerad Utgående moms 2 VMB 6 % Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, 2638 Vilande reducerad utgående 2 moms, reducerad _

20 2 264 Ingående moms Debiterad ingående moms 2642 Debiterad ingående moms i anslutning till frivillig skattskyldighet 2645 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet 2646 Ingående moms på uthyrning Ingående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige 2648 Vilande ingående moms Ingående moms, blandad verksamhet Redovisningskonto för moms Särskilda punktskatter Reklamskatt Övriga punktskatter Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 271 Personalskatt Lagstadgade sociala avgifter, särskild löneskatt och särskild sjukförsäkringsavgift Avräkning lagstadgade sociala avgifter 2732 Avräkning särskild löneskatt 2733 Avräkning särskild sjukförsäkringsavgift Avtalade sociala avgifter Utmätning i lön m.m _

21 Semestermedel Avräkning semesterlöner Semesterlönekassa Övriga löneavdrag Personalens intressekonto Lönsparande Gruppförsäkringspremier Fackföreningsavgifter Mätnings- och granskningsarvoden Övriga löneavdrag Övriga kortfristiga skulder 281 Avräkning för factoring och belånade kontraktsfordringar 282 Kortfristiga skulder till anställda Löneskulder Reseräkningar Tantiem, gratifikationer Övriga kortfristiga skulder till anställda Avräkning för annans räkning Kortfristiga låneskulder Kortfristig del av långfristiga skulder 2849 Övriga kortfristiga låneskulder Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 286 Kortfristiga skulder till koncern företag Kortfristiga skulder till moderföretag _

22 Kortfristiga skulder till dotterföretag 2863 Kortfristiga skulder till andra koncernföretag Kortfristiga skulder till intresseföretag Skuld erhållna bidrag Övriga kortfristiga skulder Skulder under indrivning Skulder till närstående personer, kortfristig del 2895 Derivat (kortfristiga skulder) 2897 Mottagna depositioner, kortfristiga Outtagen vinstutdelning Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29 Upplupna kostnader och förut betalda intäkter 291 Upplupna löner Löneskulder Ackordsöverskott Övriga upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna pensionskostnader Upplupna pensionsutbetalningar Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter 2942 Beräknad upplupen särskild löneskatt för löner _

23 Upplupna avtalade sociala avgifter Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader 2944 Beräknad upplupen avkast ningsskatt på pensionskostnader 2945 Beräknad upplupen särskild sjukförsäkringsavgift Upplupna räntekostnader Förutbetalda intäkter Förutbetalda hyresintäkter 2972 Förutbetalda medlemsavgifter 2979 Övriga förutbetalda intäkter Upplupna avtalskostnader 299 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Beräknat arvode för bokslut 2992 Beräknat arvode för revision 2999 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Rörelsens inkomster/intäkter 3 34 Huvudintäkter (fria kontogrupper) Fakturerade kostnader 35 Fakturerade kostnader Fakturerat emballage Fakturerat emballage _

24 Returnerat emballage Fakturerade frakter Fakturerade tull- och speditionskostnader m.m. 354 Faktureringsavgifter Fakturerade resekostnader Fakturerade kostnader till koncernföretag 357 Fakturerade kostnader till intresseföretag Fakturerade kostnader till moderföretag Fakturerade kostnader till dotterföretag 3563 Fakturerade kostnader till andra koncernföretag Övriga fakturerade kostnader Rörelsens sidointäkter 36 Rörelsens sidointäkter Försäljning av material Försäljning av råmaterial Försäljning av skrot Försäljning av förbrukningsmaterial 3619 Försäljning av övrigt material Tillfällig uthyrning av personal 363 Tillfällig uthyrning av transport medel 367 Intäkter från värdepapper Försäljning av värdepapper 3672 Utdelning från värdepapper _

25 Övriga intäkter från värdepapper Management fees Övriga sidointäkter Intäktskorrigeringar 37 Intäktskorrigeringar (grupp konto) Ofördelade intäktsreduktioner Lämnade rabatter Lämnade kassarabatter Lämnade mängdrabatter Öres- och kronutjämning Punktskatter Intäktsförda punktskatter (kreditkonto) Skuldförda punktskatter (debetkonto) Övriga intäktskorrigeringar Aktiverat arbete för egen räkning 38 Aktiverat arbete för egen räkning 384 Aktiverat arbete (material) 385 Aktiverat arbete (omkostnader) 387 Aktiverat arbete (personal) _

26 26 39 Övriga rörelseintäkter 39 Övriga rörelseintäkter (grupp konto) Hyres- och arrendeintäkter Hyresintäkter Arrendeintäkter Frivilligt momspliktiga hyresintäkter 3914 Övriga momspliktiga hyresintäkter Provisionsintäkter, licensintäkter och royalties Provisionsintäkter Licensintäkter och royalties Franchiseintäkter Orealiserad negativ värdeförändring på säkringsinstrument 395 Återvunna, tidig avskrivna kundfordringar Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär 397 Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anlägg ningstillgångar Vinst vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar 3972 Vinst vid avyttring av byggnader och mark 3973 Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier Erhållna bidrag Erhållna EU-bidrag Erhållna statliga bidrag Erhållna kommunala bidrag 3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal Övriga erhållna bidrag Övriga ersättningar och intäkter Konfliktersättning _

27 Erhållna skadestånd Erhållna donationer och gåvor Försäkringsersättningar Erhållet ackord på skulder av rörelsekaraktär 3996 Erhållna reklambidrag Sjuklöneersättning Sjukpenning Övriga rörelseintäkter Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster 4 45 Inköp av varor och material (fria kontogrupper) 3.5/ Legoarbeten, underentreprenader 46 Legoarbeten och under 3.5/ entreprenader Reduktion av inköpspriser _

28 28 47 Reduktion av inköpspriser 3.5/ Erhållna rabatter 3.5/ Övriga reduktioner av inköpspriser 3.5/ Erhållna kassarabatter 3.5/ Erhållna mängdrabatter (inkl. bonus) 3.5/ Erhållet aktivitetsstöd 3.5/ (Fri kontogrupp) 49 Förändring av lager, produkter i arbete och pågående arbeten 49 Förändring av lager 491 Förändring av lager av råvaror 3.2/3.5/ /75 11/ / Förändring av lager av tillsatsmaterial och förnödenheter 493 Förändring av lager av halvfabrikat 494 Förändring av produkter i arbete 495 Förändring av lager av färdiga varor / / / 51 59/ 51 59/ Förändring av lager av köpta halvfabrikat 4932 Förändring av lager av egentillverkade halvfabrikat 4944 Förändring av produkter i arbete, material och utlägg 4945 Förändring av produkter i arbete, omkostnader 4947 Förändring av produkter i arbete, personalkostnader / 51 59/ 51 59/ 51 59/ 51 _

29 Förändring av lager av handelsvaror 497 Förändring av pågående arbeten, nedlagda kostnader 498 Förändring av lager av värdepapper / Förändring av pågående arbeten, material och utlägg 4975 Förändring av pågående arbeten, omkostnader 4977 Förändring av pågående arbeten, personalkostnader Sålda värdepappers anskaffningsvärde 4987 Nedskrivning av värdepapper / 51 59/ 51 59/ Förändring av lager och pågående arbeten (ofördelad) / Återföring av nedskrivning av värdepapper Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5 Lokalkostnader 5 Lokalkostnader Lokalhyra Hyra för kontorslokaler Hyra för garage Hyra för lagerlokaler El för belysning Värme Vatten och avlopp Lokaltillbehör Städning och renhållning Städning Sophämtning _

30 3 563 Hyra för sopcontainer Snöröjning Trädgårdsskötsel Reparation och underhåll av lokaler Övriga lokalkostnader Övriga lokalkostnader, avdrags gilla 599 Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla Fastighetskostnader 51 Fastighetskostnader Tomträttsavgäld/arrende El för belysning Värme Uppvärmning Sotning Vatten och avlopp Städning och renhållning Städning Sophämtning Hyra för sopcontainer Snöröjning Trädgårdsskötsel Reparation och underhåll av fastighet 519 Övriga fastighetskostnader Fastighetsskatt _

31 Fastighetsförsäkringspre mier 5193 Fastighetsskötsel och förvaltning 5198 Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla 5199 Övriga fastighetskostnader, ej avdragsgilla Hyra av anläggningstillgångar 52 Hyra av anläggningstillgångar 521 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar 522 Hyra av inventarier och verktyg Korttidshyra av maskiner och andra tekniska anläggningar 5212 Leasing av maskiner och andra tekniska anläggningar Korttidshyra av inventarier och verktyg 5222 Leasing av inventarier och verktyg Hyra av datorer Korttidshyra av datorer Leasing av datorer Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar Energikostnader 53 Energikostnader 531 El för drift 532 Gas 533 Eldningsolja _

32 Stenkol och koks 535 Torv, träkol, ved och annat träbränsle 536 Bensin, fotogen och motorbrännolja 537 Fjärrvärme, kyla och ånga 538 Vatten 539 Övriga energikostnader 54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 54 Förbrukningsinventarier och för brukningsmaterial 541 Förbrukningsinventarier Programvaror Transportinventarier Förbrukningsemballage Förbrukningsmaterial Arbetskläder och skyddsmaterial Övriga förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Reparation och underhåll 55 Reparation och underhåll 551 Reparation och underhåll av maskiner och andra tekniska anläggningar _

33 Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m. 553 Reparation och underhåll av installationer 555 Reparation och underhåll av förbrukningsinventarier 558 Underhåll och tvätt av arbetskläder 559 Övriga kostnader för reparation och underhåll 56 Kostnader för transportmedel 56 Kostnader för transportmedel 561 Personbilskostnader Drivmedel för personbilar Försäkring och skatt för personbilar 5613 Reparation och underhåll av personbilar Leasing av personbilar Övriga personbilskostnader Lastbilskostnader Truckkostnader Kostnader för arbetsmaskiner Traktorkostnader Motorcykel-, moped- och skoterkostnader 567 Båt-, flygplans- och helikopterkostnader 569 Övriga kostnader för transportmedel _

34 34 57 Frakter och transporter 57 Frakter och transporter Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution 572 Tull- och speditionskostnader m.m. 573 Arbetstransporter Övriga kostnader för frakter och transporter Resekostnader 58 Resekostnader Biljetter Hyrbilskostnader Kost och logi Kost och logi i Sverige Kost och logi i utlandet Övriga resekostnader Reklam och PR 59 Reklam och PR Annonsering Utomhus- och trafikreklam _

35 Reklamtrycksaker och direktreklam Utställningar och mässor Butiksreklam och återförsäljarreklam 596 Varuprover, reklamgåvor, presentreklam och tävlingar 597 Film-, radio-, TV- och Internetreklam 598 PR, institutionell reklam och sponsring 599 Övriga kostnader för reklam och PR Övriga försäljningskostnader 6 Övriga försäljningskostnader 61 Kataloger, prislistor m.m. 62 Egna facktidskrifter 63 Speciella orderkostnader 64 Kontokortsavgifter 65 Försäljningsprovisioner 655 Franchisekostnader o.dyl. 66 Kreditförsäljningskostnad er 661 Kreditupplysning 662 Inkasso och KFM-avgifter 663 Kreditförsäkringspremier 664 Factoringavgifter 669 Övriga kreditförsäljningskostnad er 67 Representation 671 Representation, avdragsgill _

36 Representation, ej avdragsgill 68 Bankgarantier 69 Övriga försäljningskostnader 61 Kontorsmateriel och trycksaker 61 Kontorsmateriel och trycksaker 611 Kontorsmateriel 615 Trycksaker 62 Tele och post 62 Tele och post 621 Telekommunikation 6211 Fast telefoni 6212 Mobiltelefon 6213 Mobilsökning 6214 Fax 6215 Telex 623 Datakommunikation 625 Postbefordran 63 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader _

37 37 63 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader 631 Företagsförsäkringar 632 Självrisker vid skada 633 Förluster i pågående arbeten 634 Lämnade skadestånd 6341 Lämnade skadestånd, avdragsgilla 6342 Lämnade skadestånd, ej avdragsgilla 635 Förluster på kundfordringar 6351 Konstaterade förluster på kundfordringar 6352 Befarade förluster på kundfordringar 636 Garantikostnader 6361 Förändring av garantiavsättning 6362 Faktiska garantikostnader 637 Kostnader för bevakning och larm 638 Förluster på övriga kortfristiga fordringar 639 Övriga riskkostnader 64 Förvaltningskostnader 64 Förvaltningskostnader 641 Styrelsearvoden 642 Ersättningar till revisor 6421 Revision 6422 Rådgivning 643 Management fees _

38 Årsredovisning och delårsrapporter 645 Bolagsstämma/års- eller föreningsstämma 649 Övriga förvaltningskostnader 65 Övriga externa tjänster 65 Övriga externa tjänster 651 Mätningskostnader 652 Ritnings- och kopieringskostnader 653 Redovisningstjänster 654 IT-tjänster 655 Konsultarvoden 656 Serviceavgifter till branschorganisationer 657 Bankkostnader 658 Advokat- och rättegångskostnader 659 Övriga externa tjänster 66 (Fri kontogrupp) 67 (Fri kontogrupp _

39 39 68 Inhyrd personal 68 Inhyrd personal 681 Inhyrd produktionspersonal 682 Inhyrd lagerpersonal 683 Inhyrd transportpersonal 684 Inhyrd kontors- och ekonomipersonal 685 Inhyrd IT-personal 686 Inhyrd marknads- och försäljningspersonal 687 Inhyrd restaurang- och butikspersonal 688 Inhyrda företagsled 689 Övrig inhyrd personal 69 Övriga externa kostnader 69 Övriga externa kostnader 691 Licensavgifter och royalties 692 Kostnader för egna patent 693 Kostnader för varumärken m.m. _

40 4 694 Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter 695 Tillsynsavgifter myndigheter 697 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur 698 Föreningsavgifter 6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla 6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla 699 Övriga externa kostnader 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla 6993 Lämnade bidrag och gåvor 6996 Betald utländsk inkomstskatt 6997 Obetald utländsk inkomstskatt 6998 Utländsk moms 6999 Ingående moms, blandad verksamhet 7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m. 7 Löner till kollektivanställda 7 Löner till kollektivanställda 71 Löner till kollektivanställda 711 Löner till kollektivanställda 712 Vinstandelar till kollektivanställda 713 Löner till kollektivanställda (utlandsanställda) 714 Löner till kollektivanställda (nya pensionssystemet) 715 Löner till kollektivanställda (löneskatt) _

41 41 78 Löner till kollektivanställda för ej arbetad tid 716 Vinstandelar till kollektivan ställda (löneskatt) 717 Avgångsvederlag till kollektivanställda 718 Bruttolöneavdrag, kollektivanställda 719 Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda 781 Sjuklöner till kollektivanställda 782 Semesterlöner till kollektivanställda 783 Föräldraersättning till kollektivanställda 79 Förändring av semesterlöneskuld 789 Övriga löner till kollektivanställda för ej arbetad tid 71 (Fri kontogrupp) 72 Löner till tjänstemän och företagsled 72 Löner till tjänstemän och företagsled 721 Löner till tjänstemän 7211 Löner till tjänstemän 7212 Vinstandelar till tjänstemän 7213 Löner till tjänstemän (utlandsanställda) 7214 Löner till tjänstemän (nya pensionssystemet) _

42 Löner till tjänstemän (löneskatt) 7216 Vinstandelar till tjänstemän (löneskatt) 7217 Avgångsvederlag till tjänstemän 7218 Bruttolöneavdrag, tjänstemän 7219 Upplupna löner och vinstandelar till tjänstemän 722 Löner till företagsled 7221 Löner till företagsled 7222 Tantiem till företagsled 7223 Löner till företagsled (utlandsanställda) 7224 Löner till företagsled (nya pensionssystemet) 7225 Löner till företagsled (löneskatt) 7227 Avgångsvederlag till företagsled 7228 Bruttolöneavdrag, företagsled 728 Löner till tjänstemän och företagsled för ej arbetad tid 7229 Upplupna löner och tantiem till företagsled 7281 Sjuklöner till tjänstemän 7282 Sjuklöner till företagsled 7283 Föräldraersättning till tjänstemän 7284 Föräldraersättning till företagsled 7285 Semesterlöner till tjänstemän 7286 Semesterlöner till företagsled 729 Förändring av semesterlöneskuld 7288 Övriga löner till tjänstemän för ej arbetad tid 7289 Övriga löner till företagsled för ej arbetad tid 7291 Förändring av semesterlöneskuld till tjänstemän _

43 Förändring av semesterlöneskuld till företagsled 73 Kostnadsersättningar och förmåner 73 Kostnadsersättningar och för måner 731 Kontanta extraersättningar Ersättningar för sammanträden m.m Ersättningar för förslagsversamhet och uppfinningar 7313 Ersättningar för/bidrag till bostadskostnader 7314 Ersättningar för/bidrag till måltidskostnader 7315 Ersättningar för/bidrag till resor till och från arbetsplatsen 7316 Ersättningar för/bidrag till arbetskläder Ersättningar för/bidrag till arbetsmaterial och arbetsverktyg 7318 Felräkningspengar Traktamenten vid tjänsteresa 7319 Övriga kontanta extraersättningar Skattefria traktamenten, Sverige 7322 Skattepliktiga traktamenten, Sverige 7323 Skattefria traktamenten, utlandet 7324 Skattepliktiga traktamenten, utlandet Bilersättningar Skattefria bilersättningar Skattepliktiga bilersättningar Ersättningar för föreskrivna arbetskläder 737 Representationsersättnin gar _

44 Kostnader för förmåner till anställda Kostnader för fri bostad Kostnader för fria eller subventionerade måltider 7383 Kostnader för fria resor till och från arbetsplatsen 7384 Kostnader för fria eller subventionerade arbetskläder 7385 Kostnader för fri bil Subventionerad ränta Kostnader för lånedatorer Anställdas ersättning för erhållna förmåner 7389 Övriga kostnader för förmåner Övriga kostnadsersättningar och förmåner Pensionskostnader 74 Pensionskostnader (grupp konto) Pensionsförsäkringspremi er Premier för kollektiva pensionsförsäkringar 7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar 7418 Återbäring från försäkringsföretag Förändring av pensionsskuld 743 Avdrag för räntedel i pensionskostnad 744 Förändring av pensionsstiftelsekapital Avsättning till pensionsstiftelse 7448 Gottgörelse från pensionsstiftelse Pensionsutbetalningar Pensionsutbetalningar till f.d. kollektivanställda _

45 Pensionsutbetalningar till f.d. tjänstemän 7463 Pensionsutbetalningar till f.d. företagsled Förvaltnings- och kreditförsäkringsavgifter 749 Övriga pensionskostnader Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal 75 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal 751 Lagstadgade sociala avgifter 752 Arbetsgivaravgifter (nya pensionssystemet) / Sociala avgifter för löner och ersättningar 7512 Sociala avgifter för förmånsvärden 7515 Sociala avgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar 7516 Sociala avgifter på arvoden 7518 Sociala avgifter på bruttolöneavdrag m.m Sociala avgifter för semester- och löneskuld Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar (nya pensionssystemet) 7522 Arbetsgivaravgifter för förmånsvärden (nya pensionssystemet) 7525 Arbetsgivaravgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar 7526 Arbetsgivaravgifter (nya pensionssystemet) på arvoden (nya pensionssystemet) 7528 Arbetsgivaravgifter på bruttolöneavdrag m.m. (nya pensionssystemet) 7529 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder (nya pensionssystemet) löner och ersättningar 753 Särskild löneskatt Särskild löneskatt för 7532 Särskild löneskatt för förmånsvärden _

46 Särskild löneskatt för pensionskostnader 7535 Särskild löneskatt för skattepliktiga kostnadsersättningar 7536 Särskild löneskatt för arvoden 7538 Särskild löneskatt för bruttolöneavdrag Särskild sjukförsäkringsavgift 755 Avkastningsskatt på pensionsmedel Premier för arbetsmarknadsförsäkrin gar Gruppförsäkringspremier Grupplivförsäkringspremi er 7582 Gruppsjukförsäkringspre mier 7583 Gruppolycksfallsförsäkrin gs-premier 7589 Övriga gruppförsäkringspremier Övriga sociala och andra avgifter enligt lag och avtal Övriga personalkostnader 76 Övriga personalkostnader Utbildning Sjuk- och hälsovård Sjuk- och hälsovård, avdragsgill 7622 Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill 763 Personalrepresentation Personalrepresentation, avdragsgill 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill Sjuklöneförsäkring _

47 Förändring av personalstiftelsekapital Avsättning till personalstiftelse 7678 Gottgörelse från personalstiftelse Övriga personalkostnader Personalrekrytering Begravningshjälp Fritidsverksamhet Övriga personalkostnader Nedskrivningar och återföring av nedskrivningar 771 Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 772 Nedskrivningar av byggnader och mark 773 Nedskrivningar av maskiner och inventarier 774 Nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar 776 Återföring av nedskrivningar av immateriella 777 anläggningstillgångar Återföring av nedskrivningar av byggnader och mark 778 Återföring av nedskrivningar av maskiner och inventarier 779 Återföring av nedskrivningar av vissa omsättningstillgångar Avskrivningar enligt plan 781 Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar på balanserade utgifter 7812 Avskrivningar på koncessioner m.m _

48 Avskrivningar på patent Avskrivningar på licenser Avskrivningar på varumärken 7816 Avskrivningar på hyresrätter Avskrivningar på goodwill Avskrivningar på byggnader och markanläggningar 783 Avskrivningar på maskiner och inventarier 7819 Avskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar på byggnader 7824 Avskrivningar på markanläggningar 7829 Avskrivningar på övriga byggnader Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar 7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg 7833 Avskrivningar på installationer Avskrivningar på bilar och andra transportmedel Avskrivningar på datorer Avskrivningar på leasade tillgångar 7839 Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier Övriga rörelsekostnader 794 Orealiserad positiv värdeförändring på säkringsinstrument 796 Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär 797 Förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar Förlust vid avyttring av immateriella anläggningstillgångar _

49 Förlust vid avyttring av byggnader och mark 7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier Övriga rörelsekostnader Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader 8 Resultat från andelar i koncernföretag 81 Utdelning på andelar i koncernföretag 82 Resultat vid försäljning av andelar i koncernföretag 83 Resultatandelar från handelsbolag (dotterföretag) 87 Nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos koncernföretag 88 Återföringar av nedskrivningar av andelar i och långfristiga fordringar hos Utdelning på andelar i dotterföretag 55/ Utdelning på andelar i andra koncernföretag Koncernbidrag Insatsemission, koncernföretag 819 Övriga utdelningar på andelar i koncernföretag 822 Resultat vid försäljning av andelar i dotterföretag 823 Resultat vid försäljning av andelar i andra koncernföretag Nedskrivningar av andelar i dotterföretag 873 Nedskrivningar av andelar i andra koncernföretag 876 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos moderföretag 877 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos dotterföretag 878 Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra koncern Återföring företag av nedskrivningar av andelar i dotterföretag 883 Återföring av nedskrivningar av andelar i andra koncernföretag / / _

BAS 2007 Kontotabell med SRU-koder

BAS 2007 Kontotabell med SRU-koder BAS 2007 Kontotabell med -koder 1 (38) 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling 1012 Balanserade utgifter för

Läs mer

Kontotabell med SRU-koder

Kontotabell med SRU-koder III. Kontotabell med SRU-koder 1 Tillgångar 31 2 Eget kapital och skulder 38 III 3 Rörelsens inkomster/intäkter 45 4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster 47 5 6 Övriga externa

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

BAS 2006 Kontotabell med SRU-koder

BAS 2006 Kontotabell med SRU-koder BAS 2006 Kontotabell med -koder 1 (37) 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling 1012 Balanserade utgifter för

Läs mer

Kontoplan BAS Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar

Kontoplan BAS Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1 Kontoplan BAS 2008 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

Kontoplan BAS 2009. 1 Tillgångar. 10 Immateriella anläggningstillgångar [Ej K2]1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och

Kontoplan BAS 2009. 1 Tillgångar. 10 Immateriella anläggningstillgångar [Ej K2]1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och 1 Huvudkonton Underkonton 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar [Ej K2]1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror

Läs mer

= ändring eller tillägg jämfört med 2009. utveckling [Ej 1012 Balanserade utgifter för programvaror. balanserade utgifter [Ej

= ändring eller tillägg jämfört med 2009. utveckling [Ej 1012 Balanserade utgifter för programvaror. balanserade utgifter [Ej 1 (42) = ändring eller tillägg jämfört med 2009 Huvudkonton Underkonton [Ej 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter [Ej 1011 Balanserade utgifter för forskning och

Läs mer

1188 Förskott för byggnader och mark

1188 Förskott för byggnader och mark Kontoplan BAS 2012 Huvudkonton 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton Ej K2 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för forskning och utveckling 1012 Balanserade utgifter

Läs mer

Kontoplan BAS 2013 1 (39)

Kontoplan BAS 2013 1 (39) Kontoplan BAS 2013 1 (39) = Ändring eller tillägg jämfört med 2012. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2114 och 2115 är = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta

Läs mer

K2] [Ej K2] [Ej K2] [Ej K2]

K2] [Ej K2] [Ej K2] [Ej K2] 1 (43) = Ändring eller tillägg jämfört med 2011. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (Enbart konto 7573). = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för

Läs mer

Kontoplan BAS (44)

Kontoplan BAS (44) Kontoplan BAS 2017 1 (44) = Ändring eller tillägg jämfört med 2016. Tom rad med detta konto anger borttaget konto/kontogrupp. Se även separat dokument Ändringar i kontoplanen 2017 = Kontot ingår i det

Läs mer

Kontoplan BAS 2015 1 (38)

Kontoplan BAS 2015 1 (38) Kontoplan BAS 2015 1 (38) = Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna). = Kontot ingår i det urval av konton

Läs mer

K2] [Ej K2] [Ej K2] [Ej K2]

K2] [Ej K2] [Ej K2] [Ej K2] 1 (43) = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. Tom rad med denna markering anger borttaget konto. (2850, 6981 och 6982). = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt

Läs mer

Kontoplan BAS Kontoplan 1 och 2

Kontoplan BAS Kontoplan 1 och 2 Kontoplan BAS 2017 = Ändring eller tillägg jämfört med 2016. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 1515, 1535, 1565, 2180, 2181, 2182, 2185, 7033, 7223, 7233, 7560, 8880, 8881,

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade

1219 Ackumulerade. 1182 Pågående om- och. BAS-konton SRU Underkonton SRU. tekniska anläggningar 1213 Andra tekniska. anläggningar 1218 Ackumulerade Kontotabell med SRU-koder till FastBAS 2005 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter för 234 forskning och utveckling 1012 Balanserade

Läs mer

BAS 2007 Förenklat årsbokslut

BAS 2007 Förenklat årsbokslut 1/9 BAS 007 Förenklat årsbokslut 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar B1 11 Byggnader

Läs mer

Övningsbolaget AB Kontoplan Sida: 1 Räkenskapsår: 080101-081231 12-10-03 10:00 Konto: 1010-8999

Övningsbolaget AB Kontoplan Sida: 1 Räkenskapsår: 080101-081231 12-10-03 10:00 Konto: 1010-8999 Övningsbolaget AB Kontoplan Sida: 1 1010 Balanserade utgifter T J Ej tillåtet Sällan D 234 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg T J Ej tillåtet Sällan D 234 1019 Ack avskrivningar balanserade utg T

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Enskild firma BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr

Balansrapport. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 658 082,00 705 785,00 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Inventarier 59 496,50 59 496,50 1219 Ack avskr inventarier

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Ekonomisk förening BAS2017 Sida: 1(8) Kontoplan Utskrivet: Räkenskapsår: Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1010

Ekonomisk förening BAS2017 Sida: 1(8) Kontoplan Utskrivet: Räkenskapsår: Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1010 Ekonomisk förening BAS2017 Sida: 1(8) 1010 Utvecklingsutgifter 7201 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 7201 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 7201 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 7201

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2012 Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Balansrapport redovisning Transaktionsdatum= 09:57 Sida 1 Ingående balans 2012-01-01 Periodens förändring

Läs mer

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Åkeri EU BAS 97 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Bal utgifter forsk/utveckl 234 1012 Bal utgifter dataprogram 234 1019 Ack avskrivn bal utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivn koncessioner

Läs mer

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04

Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-04 Enskild firma BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack nedskrivn

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10 BRF S:t Olof 1 (2) Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2011-01-01 Förändring 2011-12-31 1111 Byggnader på egen mark 339 406,00 0,00 339 406,00 1112 Ombyggnad 1 767 209,00 0,00 1 767 209,00 1119

Läs mer

Ekonomisk Förening BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-08

Ekonomisk Förening BAS 2009 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 09-09-08 Ekonomisk Förening BAS 2009 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23 Skatteverket 0771567 567 Särskilda uppgifter Handelsbolag Namn (firma), adress Fr.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Baskontoplan för golfklubb BAS 2003 Sida: 1 1110 Byggnader 1111 Klubbhus 1112 Shop 1113 Maskinhall 1114 Övriga byggnader 1119 Ack avskrivning byggnader 1130 Mark, markanläggning, bana och bevattning 1131

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Handelsbolag BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-30

Handelsbolag BAS 2008 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-30 Handelsbolag BAS 2008 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 1028 Ack nedskrivningar koncessioner m.m. 1030 Patent 1038 Ack nedskrivn

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar

Konto Övriga externa kostnader Lokalkostnader, förhyrda lokaler Fastighetskostnader Hyra av anläggningstillgångar 5 Övriga externa kostnader 50 Lokalkostnader, förhyrda lokaler 5010 Lokalhyra 5011 Arrende (parkeringsplats mm) 5020 Elektricitet 5060 Städning och renhållning 5070 Reparation och underhåll av lokaler

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret 2016-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 1-2 Balansräkning 3-4 Noter 5-7 IFK MALMÖ FK 2(7) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning

Läs mer

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

AR Profil Sida: 1. Kontoplan. 1010 Balanserade utgifter 234 E S S S Tillgångar 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar

AR Profil Sida: 1. Kontoplan. 1010 Balanserade utgifter 234 E S S S Tillgångar 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar 1 typ 1010 Balanserade utgifter 234 E S S S Tillgångar 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 234 E S S S Tillgångar 1028 Ack nedskrivningar

Läs mer

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr Summa materiella anläggningstillgångar 72 120,50 72 120,50 10 521.00 61 599,50 1229 Värdem inventarier 18 030,00 18 030,00 10 521,00 28 551,00 1220 Inventarier 90 150,50 90 15050 0,00 90 150,50 Materiella

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 3 147 156,00 1113 Maskinhall Bromma 181 226,00

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 70 331,00 1111 Klubbhus 447 205,00 1112 Ack avskrivningar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1110 Byggnader 1 581 180,00-45 000,00

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kvartalsrapport Januari september 2016

Kvartalsrapport Januari september 2016 Kvartalsrapport Januari september 2016 SenseAir AB Org. Nr 556475 5519 Denna rapport har ej varit föremål för extern revision. 2 Sammanfattning Nettoomsättningen för SenseAir koncernen uppgick under perioden

Läs mer

Bil 14 a Bil 14 b Bil 14 b Kost enheter Budget 2016 Chefer Administration TOTALT Bigarrå Höjdpunkten Livsmedel Catering TOTALT Avdelningskök Kaffemaskiner TOTALT Tillagning Distribution

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2012-01-01 Förändring 2012-12-31 1510 Kundfordringar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Balansrapport Förändring

Balansrapport Förändring 1 (1) 8024677802 Utskriven: 20150310, 19:25 20140101 20141231 T o m ver nr: A 206 Balansrapport 20140101 Förändring 20141231 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 1630 Skattekonto 9 367,00 4 179,00 13 546,00

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport

Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport 1 (9) Tabellförklaring till sammanställningarna av balansräkning, resultaträkning och särskild rapport Årsrapporten gäller tre olika verksamheter Naturgasverksamheten delas upp i fyra verksamheter; transmission,

Läs mer

Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 2009

Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. - taxeringen 2009 Inkomstdeklaration 2 Aktiebolag, ekonomisk förening m.fl. taxeringen Kalenderår 2008 Namn (firma) adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. Senast den 4 maj ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Belopp anges

Läs mer

81LAGA 3. Balansrapport Preliminär ,«{'~ TILLGÅNGAR. -~!!r,-, Utskrivet: 15-08-12

81LAGA 3. Balansrapport Preliminär ,«{'~ TILLGÅNGAR. -~!!r,-, Utskrivet: 15-08-12 ,«{'~ -~!!r,-, \.. ~ REIJivrfltE GLASBRUK AB 81LAGA 3 Räkenskapsår:!5-0l-01-15-12-3! Resultatenhet: Hela företaget Period: l 5-01-01-15-08-11 Balansrapport Utskrivet: 15-08-12 Senaste vemr: TILLGÅNGAR

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM Allmänt råd om ändring i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2008:1) om årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU Kontoplan Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1311 Aktier och andelar i dotterbolag - T Nej 230 1510

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

104-105 Fri. 108-109 Fri

104-105 Fri. 108-109 Fri 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 101 Balanserade utgifter för utveckling dataprogram (egenutvecklade) 1010 Dataprogram, ackumulerat anskaffningsvärde S1010 1011 Dataprogram, årets anskaffningsutgifter

Läs mer

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Herden 5. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Herden 5 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Resultatrapport ORG2. Period: ORG2 Alla - Alla RRSUM4 > RRSUM3 > RRSUM2 > RRSUM1. Utfall ack fgår. Ack. budget Ack. utfall Differens Årsbudget

Resultatrapport ORG2. Period: ORG2 Alla - Alla RRSUM4 > RRSUM3 > RRSUM2 > RRSUM1. Utfall ack fgår. Ack. budget Ack. utfall Differens Årsbudget Period: 2014-12 ORG2 Alla - Alla Företag 291 RRSUM4 > RRSUM3 > RRSUM2 > 31 Fastställda taxor/ avgifter KF 81 424 917 82 591 000 83 226 334 635 334 82 591 000 3130 Evakueringsavgifter 256 000 200 000 96

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03 1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer