Projekt inom Hushållningssällskapen Mat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt inom Hushållningssällskapen Mat"

Transkript

1 Projekt inom Hushållningssällskapen Mat :: Utveckling av evenemanget Skördefest på Värmlandsnäs Värmlandsnäs Skördefest erbjuder lantbrukare, lokala livsmedelsproducenter, hantverkare, byalag, föreningar och privatpersoner att under första helgen i september varje år bjuda in allmänheten till sina gårdar och företag på Värmlandsnäs, Säffle kommun. Projektet Utveckling av evenemanget Skördefest på Värmlandsnäs har som syfte att: genomföra evenemanget Skördefest på Värmlandsnäs under första helgen i september 2004 & 2005 bilda och utveckla den planerade Värmlandsnäs Skördefest ideell förening. Genom rådgivning och god marknadsföring skapa för besökarna intressanta och för arrangörerna ekonomiskt lönsamma stationer som deltar på Skördefesten. tillsammans med Skördefestföreningen skapa ett evenemang som är långsiktigt ekonomiskt självbärande. Projektet Utveckling av evenemanget Skördefest på Värmlandsnäs planerar följande verksamhet under projektperioden: Genomföra evenemanget Skördefest på Värmlandsnäs 2004 och Inspirera flera företagare/organisationer att driva stationer under Skördefesten. Genom rådgivning hjälpa stationerna att få god försäljning under evenemanget. Marknadsföra evenemanget till allmänheten. Utvärdera arrangemanget, se rubriken förväntat resultat. Utveckla den ideella organisationens arbetsformer och arrangörskompetens. Knyta stationerna till arrangemanget och få fler aktiva i arrangörsgruppen. Att verka för att Skördefestföreningen genom medlemsavgifter från deltagande stationer, lotteri samt sponsorintäkter på sikt bygger upp ett eget kapital för genomförande av framtida arrangemang. Långsiktigt resultat Vision för Skördefesten 2010: 60 stationer som är attraktiva för besökarna och lönsamma för verksamhetsutövarna. Arrangörsorganisationen fungerar och består av förtroendevalda och funktionärer. En verksamhetsledare med ca 50%-tjänst är anställd. Ett alternativt är att Skördefesten köper in hjälp med marknadsföring och samordning från en fristående konsult. Evenemanget är ekonomiskt självbärande. Skördefestföreningen har eget kapital Spin-off effekter Dom som har stationer har inspirerats att starta nya verksamheter som är inriktade mot turism eller småskalig livsmedelsförädling. Nya företagare, hantverkare m fl inspireras att starta verksamhet eller flytta till Värmlandsnäs. Evenemanget bidrar till att konsumenterna efterfrågar lokala och svenska varumärken i livsmedelsaffärerna under resten av året. Ökad attraktionskraft. Fler direkta kontakter mellan t ex lantbrukare och konsumenter kan ge nya idéer. Visa att lantbruket är en attraktiv arbetsplats, rekrytera personal. Ökad aktivitet i byalag och samverkan mellan olika lokala föreningar. För senast nytt se hemsidan Annelie Pettersson Hushållningssällskapet i Värmland Tfn: Senast ändrad:

2 :: Arvikamodellen - Kommunal upphandling av livsmedel till småkök Projektets mål har varit att utvärdera, dokumentera och utveckla den upphandlingsmetod för småkök, som genomförts i Arvika kommun. Med erfarenhet från projektets resultat har råd formulerats som vägledning till kommuner som vill upphandla enligt Arvikamodellen. Sju värmländska kommuner har deltagit i projektet; Arvika, Grums, Årjäng, Sunne, Torsby, Säffle och Karlstad. I Arvika kommun tillämpades under 2002 en ny metod för upphandling av livsmedel. t var att få en kostnadseffektiv livsmedelshantering i kommunen och samtidigt tillgodose småkökens behov. Kommunen identifierade två olika typer av kök med olika behov: - Storköken tillagar många portioner per dag. Dom har snabb omsättning på råvaror, goda lagringsmöjligheter och god tillgänglighet för stora fordon. Storköken har behov av livsmedel i storförpackning. - Småköken tillagar få portioner per dag, oftast färre än 30. Ett småkök har oftast få lagringsutrymmen. Dom har behov av små konsumentförpackningar och leveranser 1-2 gånger/vecka. Exempel på småkök i Arvika är daghem, fritidshem och gruppboende för äldre. Upphandlingen genomfördes enligt LOU. För leverantörer till småkök ställdes enklare krav än för leverantörer till storkök. Upphandlingen resulterade i att sex detaljhandlare tecknade avtal med kommunen och idag levererar livsmedel till småköken. Det är en stormarknad och fem lanthandlare. Den utvecklingsprocess på 10 år som ledde fram till den nya upphandlingsmodellen beskrivs i rapportens inledning. Slutrapport i pdf-format finns på - Slutrapporten innehåller intervjuer med personal i Arvikas småkök samt med de detaljhandlare som har tecknat avtal med kommunen. I stort fungerar det bra. - En advokat specialiserad på upphandlingsrättsliga frågor har utsetts att granskat Arvikas förfrågningsunderlag från Enligt advokaten finns inga principiella hinder att dela upp en förfrågan i leveranser till storkök och småkök samt att för dessa två leveranstyper tillämpa olika villkor. - I Arvika är bedömningen att kommun som helhet har tjänat på att dela upphandlingen mellan storkök och småkök. Det gäller både den sammanlagda inköpskostnaden för livsmedel och personalens arbetstid. Utan att kunna göra en exakt jämförelse upplever kommunen att priserna till storköken har sänkts medan priserna till småköken har ökat på några ställen. Leverantörerna upphandlas affärsmässigt, d v s den som erbjuder lägst pris vinner avtalet. - Årjängs, Grums, Sunne och Torsby kommuner har upphandlat enligt Arvikamodellen. Erfarenheter från de deltagande kommunernas upphandlingar har beaktats i den utvecklade Arvikamodellen. - Rapporten innehåller råd till detaljhandlare som vill blir leverantörer och skall lämna anbud. Råden gäller bl a hur företagen kan uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Det avslutande kapitlet innehåller råd till kommuner som vill upphandla enligt Arvikamodellen. En mall för anbudsinbjudan samt ett formulär för prissättning bifogas till rapporten. Ylva Gustafsson Hushållningssällskapet i Värmland Tfn: , Senast ändrad:

3 :: Mat från Värmland "Mat från Värmland" vill förbättra förutsättningarna för ett ökat och utvecklat företagande som är baserat på den Värmländska matkulturen och livsmedelsråvaror som produceras och förädlas i länet. att öka utbudet av Värmländsk mat i handeln, på restauranger, i storhushåll osv. att synliggöra den närproducerade maten för konsumenterna. att bidra till ökad miljö och kvalitetssäkring hos företagen. att bidra till ökade kunskaper kring produktutveckling, marknadsföring och ekonomi. att öka antalet anställda som jobbar inom sektorn både i primärproduktionen och vidareförädlingen. att öka lönsamheten för de företag som jobbar med produktion och vidareförädling av Värmländsk mat att få fler företag inom småskalig livsmedelsproduktion i länet För att nå målen kommer vi inom projektet erbjuda/jobba med : studieresor produktutvecklingskurser seminarier miljö och kvalitetssäkring gemensamma marknadsaktiviteter och plattform att synas på. nätverksuppbyggnad både mellan olika producenter och mellan producenter, distributörer och handel/restauranger mm. Elsa Lund-Magnussen Hushållningssällskapet i Värmland Tfn: , Senast ändrad:

4 :: Barnmatsinformation på BVC för invandrade barnfamiljer Barnmatsinformation på BVC för invandrade barnfamiljer är ett projekt som genomförts av Hushållningssällskapet Väst på uppdrag av Gunareds stadsdelsförvaltning och Allmänna Arvsfonden. I denna försöksstudie har nyblivna småbarnsföräldrar med olika nationell och kulturell bakgrund erbjudits att lära sig mer om livsmedel och matlagning. Projektet har varit ettårigt och har genomförts under september 2002 till augusti 2003 t med projektet har varit att hitta metoder för hur föräldrar ska bli mer medvetna om barns näringsbehov och fått sådan kunskap att de kan välja livsmedel och tillaga dem så att de främjar hälsan. Målet har varit att utveckla och testa en arbetsmodell för invandrade familjer med småbarn i samarbete med Barnavårdscentralerna (nedan kallat BVC) i Lövgärdet och Gårdssten. Försöksstudien har genomförts i två steg för föräldrarna. Steg ett har inneburit BVC-information med matlagningsdemonstration och steg två en praktisk matlagningsutbildning. Vid båda tillfällena har tolkar vid behov anlitats för översättning. Totalt har fem stycken utbildningar á två tillfällen genomförts. Kurserna har haft 47 st deltagare från Sydamerika, USA, Irak, Iran, Bosnien, Kroatien, Serbien, Azerbajdzan, Sydkorea, Uruguay och Finland. Tolk har krävts på följande språk; serbiska/kroatiska/bosniska, arabiska och persiska. I utvärderingens sammanfattning kan man läsa att arbetsmetoden har varit framgångsrik och att den rymmer ett flertal utvecklingsmöjligheter. För dessa föräldrar med bakgrund från annan matkultur och vana med andra livsmedel kändes kurserna som en dörröppnare till våra svenska råvaror. En annan faktor som framkom var att matbudskapet var positivt; det var inte krångligt att laga egen barnmat. Ur de positiva kommentarer som framkommit kan man också läsa att det finns stora fördelar med att kombinera teori och praktik. Den praktiska kursen var förutom ett tillfälle att praktisera och smaka, ett tillfälle att under lätta former skaffa sig sociala kontakter. Föräldrarna betonade att de har fått med sig kunskaper på flera olika nivåer, som de inte hade innan kurserna ägt rum. Det finns ett stort behov av framtida utbildningsinsatser när det gäller mat och barns hälsa på BVC i Gunnared. Speciellt invandrarfamiljer med barn har ett stort behov av att få speciellt riktade utbildningar när det gäller barnens mat. Eleonor Schütt Hushållningssällskapet Väst Tfn: Senast ändrad:

5 :: Teoretisk och praktisk matutbildning för föräldrar som har barn med celiaki Teoretisk och praktisk matutbildning för föräldrar som har barn med celiaki är ett projekt som genomförts av Hushållningssällskapet Väst tillsammmans med Celiakiförbundet på uppdrag av Allmänna Arvsfonden. I denna regionala försöksstudie har föräldrar erbjudits att delta i en utbildning som ökar den teoretiska och praktiska kunskapen om celiaki och dess tillämpningar i vardagen. t med projekt har varit att prova två olika arbetsmodeller och utifrån utvärderingar och erfarenheter hitta en arbetsmodell anpassad för föräldrar som har barn med celiaki, som ökar den teoretiska och praktiska kunskapen om celiaki och dess tillämpningar i vardagen. Modellen skall sedan kunna ligga till grund för att liknande utbildningar skall kunna genomföras i andra delar av landet. Försöksstudien har genomförts i Västra Götaland med totalt 37 småbarnsföräldrar. Utbildningen har innefattat fem delkurser i två olika grupper. En grupp har haft en kombinerad kvälls och helgutbildning, den andra gruppen har haft en helgutbildning med möjlighet till övernattning. Utvärderingens syfte har varit att undersöka de två arbetsmodellerna som genomförts för föräldrar som har barn med celiaki och avgöra vilken av modellerna som har gett bäst effekt och genomslagskraft. I utvärderingens slutsats kan man läsa att utbildningen har fungerat som ett forum för föräldrar som har barn med diagnosen celiaki att utbyta erfarenheter och diskutera sin och sina barn situation. Föräldrarna anser efter genomgången utbildning att det har varit mycket lärorikt att få praktisk utbildning i matlagning och att den teoretiska biten är ett bra komplement. Samtliga kursdeltagare ger den praktiska matlagningen högsta betyg. I utvärderingens sammanfattning framkommer också att det finns en stor efterfrågan på fortsatt efterfrågan på området där både barnen och släktingar kan ges möjlighet att delta. Det finns även stor efterfrågan på utbildning för de föräldrar som har barn med celiaki och samtidig diabetes. Utvärderingen visar att deltagarna på helgutbildningen varit mest nöjda, men också att båda utbildningsmodellerna har för- och nackdelar. I utvärderingens sammanfattning sägs att det inte finns ett klart svar på vilken arbetsmodell som är den rätta. Det finns för- och nackdelar med de båda modellerna och det viktigaste är att kursinnehållet och även upplägget anpassas efter de förutsättningar som finns bland kursdeltagarna och arrangörerna. Av det positiva resultat som kommit fram i utvärderingen kan man utläsa att de arbetsmodeller och det material som använts i projektet har varit framgångsrik och att utbildningen kan användas som modell i övriga Sverige. Konkreta resultat av projektet är en handledning med råd och tips för de som skall genomföra en liknande utbildning och ett tillhörande recepthäfte till den praktiska delen av utbildningen. Cecilia Corin Hushållningssällskapet Väst Tfn: Senast ändrad:

6 :: MAT-EKO MAT-EKO är ett rikstäckande projekt som under perioden sep dec genomförts av Hushållningssällskapens Förbund (nedan kallat HS Förbund) och Ekocentrum Informationscentrum för Ekologiska produkter på uppdrag av Jordbruksverket. Projektets syfte har varit att, tillsammans med kommuner och landsting, skapa förutsättningar för ökad användning av ekologiska livsmedel i offentliga storhushåll. MAT-EKO har varit ett led i ansträngningarna att uppnå de, av regeringen, satta målen för ekologisk produktion. Projektet har bestått av tre steg: Rådgivning - skräddarsydd för beslutsfattare i kommuner och landsting som vill börja med ekologiska livsmedel. Denna del har Ekocentrum ansvarat för. Matpusslet miljöutbildning för storhushåll - utbildningspaket som erbjudits kommuner och landsting. Detta utbildningspaket som HS Förbund haft huvudansvaret för har bestått av fem delkurser. Hushållningssällskapens (nedan kallt HS) Matkonsulter har varit utbildningsansvariga för fyra och representanter för Ekocentrum, tillsammans med KRAV (Kontrollföreningen för ekologisk odling) eller en ekologisk bonde, för en. Samverkansträffar - tillfällen att skapa dialog mellan upphandlande part, exempelvis kommun eller landsting, och leverantörer av ekologiska livsmedel. Ekocentrum har ansvarat för denna del. Under projekttiden har 46 utbildningar á fem delkurser genomförts och där i genomsnitt 867 deltagare inom storhushållssektorn har nåtts vid varje delkurs. Projektet MAT-EKO har utvärderats av Forskningsstation Mösseberg, Falköping. I utvärderingen av utbildningsinsatserna i Matpusslet kan man läsa följande: Storhushållspersonal som har deltagit i Matpusslet har nästan enbart positiva saker att säga om utbildningen: bra, meningsfull, intressant, grundlig, man får upp ögonen, får kunskap, stimulerande, engagerande, trevligt, jättekul. Margareta Frost-Johansson Hushållningsällskapens Förbund Tfn: Senast ändrad:

7 :: Medvetna Matval I projektet "Medvetna Matval" har småbarnsföräldrar med barn inom förskolan, nåtts genom både teoretiska och praktiska informationsinsatser. De har fått kunskaper som hjälper dem att göra medvetna matval avseende kvalitet, näring och miljö med projektet har varit att genom informationsinsatser på förskolan göra småbarnsföräldrar medvetna om vad kvalitet, näring och miljö betyder när det gäller val av livsmedel och matlagningsmetoder. Projektet har genomförts på förskolorna i Sverige med både kommunen och kyrkan som samarbetspartner. Hushållningssällskapens matkonsulter har vid föräldraträffar både föreläst och praktriskt visat genom matlagningsdemonstrationer vad medvetna matval innebär. Totalt har 110 informationstillfällen arrangerats på förskolorna runt om i landet, föräldrar samt 143 förskoleperosnal har deltagtit vid kurstillfällena. Forskningsstation Mösseberg i Falköping, har ansvarat för utvärderingen av Medvetna Matval. Utvärderarens bedömning är att "Medvetna Matval" varit ett lycket projekt, som i rimlig nivå uppnått målet att göra förskoleföräldrar medvetna om vad kvalitet, näring och miljö betyder när det gäller val av livsmedel. Margareta Frost-Johansson Hushållningssällskapens Förbund Tfn: Senast ändrad:

8 :: Måltidsämbetet Inrättandet av ett Måltidsämbetet syftar till att skapa en fristående resurs som skall stärka kompetensen och förutsättningarna för tillgång och efterfrågan på lokala/regionala måltider, förädlade livsmedel och råvaror. Måltidsämbetet är verksam inom tre huvudsakliga områden: Utveckling av nätverk och samordning. Utbildning och utveckling av småskaliga livsmedels- och måltidsföretag. Arbete med magisterprogrammet "Måltidens entreprenörskap", 40 p. Måltidsämbetet var ett av fyra delprojekt under Mat som utvecklingskraft som nu lever kvar i egen regi. Grundtanken är att stimulera och öka produktion och konsumtion av produkter (måltider, förädlade livsmedel, råvaror) med regional identitet. Detta bidrar till att långsiktig positiv tillväxt på landsbygden och ökad tillväxt för turism på landsbygden. Projektet syftar till att förbättra förutsättningarna för ett ökat och utvecklat företagande baserat på den lokala matkulturen. Ämbetet har en samordnande funktion och skall vara ett stöd i frågor kring produktion- och konceptutveckling, marknadsföring, information och distribution samt frågor kring kompetensutveckling. Ett stort antal kurser och utbildningar har genomförts. En D-nivå utbildning, Måltidens entreprenörskap, 40p planeras inför hösten Mer information om Måltidsämbetet finner du på deras egen hemsida Ute Walter Örebro Tfn: , Senast ändrad:

9 :: Dalslandsmat Målet med projektet är att stärka nyföretagandet inom området livsmedelsförädling och att nå en ökad lönsamhet och sysselsättning. Målgruppen är småskaliga företag inom förädling och produktion av livsmedel samt perosner som idag driver hobbyverksamhet inom ex charkuteri, bageri, grönsaker, örter, fisk, bär, svamp etc och som har upp till 15 st anställda. Tidsperioden för projektet är april augusti Att stärka livsmedelsförädlande företags position på marknaden. Ett axplock ur projektets innehåll: - Analys av ditt företag, inom bl a miljö - Rådgivning - Bildande av nätverk - Ett gemensamt varumärke etbleras för Dalslandsmat. - Ett väl sammansatt produktsortiment utvecklas som kan marknadsföras och distribueras till gemensamma målgrupper. - Ett centrum för kompetensutveckling och nätverksträffar med möjlighet till genomförande av olika aktiviteter kopplat till livsmedelsförädling. - Fånga upp intresset för entrepenörskap hos unga där företag har möjlighet att erbjuda praktik, studiebesök och mentorskap. - Aktiviteter såsom konferenser, studieresor etc. Målet med projektet är: - Att nå en ökad lönsamhet och sysselsättning. - Att stärka nyföretagandet inom livsmedelsförädling. Karin Jochnick-Sandell Hushållningssällskapet Norra Älvsborg Tfn: / Senast ändrad: :12:00

10 :: Från fluster till kluster Utveckling av småskalig livsmedelsförädling på Gotlands landsbygd. Projektägare Hushållningssällskapet, Gotland, samordnare Riina Noodapera. Målgrupp företag som är på gång eller vill starta småskalig livsmedelsförädling. Projekttid tom Att skapa en grund för småskalig livsmedelsförädling på Gotland. (Att utveckla småskaligheten på Gotland är ett steg mot ett uthålligt samhälle. Gotland är en ekokommun och har antagit det övergripande målet att Gotland skall bli ett uthålligt samhälle inom en generation). Målet är att öka antalet småskaliga livsmedelsförädlare på Gotland samt öka kompetensen hos dessa. Att stötta omvandling av tankar om livsmedelsförädling till bärkraftiga företag genom kompetensutveckling, nätverksbygge, samverkan, försäljning o distribution. Rådgivning och konsultarbete i samverkan med LivsTek, ALMI och Kooperativ Utveckling, kurser i ystning och stenugnsbakning, hygien, marknadsföring mm samt studieresor.projektet är finansierat av NUTEK och LBU medel. finns en delrapport i pdf-format för ytterligare information Riina Noodapera Gotlands läns hushållningssällskap Tfn: Senast ändrad: :53:00

11 :: Bondens egen marknad På bondens egen marknad kommer bönderna till sta n och säljer sina livsmedelsprodukter direkt till konsument under särskilt arrangerade marknadsdagar. Kvaliteten på marknadens varor är hög. Livsmedlen, färska och förädlade, är närproducerade, nyskördade och nytillverkade. Stämningen när producenter och konsumenter möts är öppenhjärtlig och gemytlig. Producenterna får höra konsumenternas åsikter och konsumenterna får svar på sina frågor om produktion och förädling. Bondens egen marknad ger lantbrukare möjlighet att utveckla marknadskanaler och själva sälja sina produkter direkt till konsument. Det ger lantbrukaren möjlighet att stärka sin position på ett långsiktigt och konkurrenskraftigt sätt. Bondens egen marknad ger också konsumenterna möjlighet att handla lokalt producerade livsmedel direkt av producenten. På Borggården i Linköping samlades under sex lördagar i augusti och september 2001 ca 30 lantbrukare och livsmedelsproducenter för att sälja sina varor direkt till konsument. Att köpa närproducerat är viktigt för många idag. På bondens egen marknad ges möjlighet till personliga möten mellan producenter och konsumenter, vilket ger konsumenterna möjlighet att få svar på frågor direkt av producenterna. Både livsmedelsproducenter, konsumenter och intillliggande butiker är mycket nöjda med Bondens egen marknad i Linköping. Producenterna är nöjda för att de sålt mer än förväntat, konsumenterna för att de fått möjlighet att köpa varor av hög kvalitet direkt av producenterna och butikerna i närheten för att folk lockades. Nu arbetar styrgruppen för projektet för en fortsättning kommande år. Vill du veta mer? Hör av dig till kontaktpersonen. Marie Lönneskog Hogstadius Hushållningssällskapet Östergötland Tfn: , Senast ändrad: :22:00

12 :: Matstart - projekt för ökad matkunskap Projekt Matstart syftar till att ge småbarnsföräldrar utbildning i livsmedelkunskap och matlagning. Olika välfärdssjukdomar som bl a beror på felaktiga mat- och måltidsmönster har ökat kraftigt de senaste decennierna. När matvanorna påverkas i positiv riktning leder detta till en bättre folkhälsa. Eftersom matvanor grundläggs tidigt är det viktigt att implementera goda vanor när barnen är små. Att ge småbarnsföräldrar utbildning i livsmedelkunskap och matlagning. Hushållningssällskapen har beviljats 3 miljoner i projektmedel för att ge föräldrar ökad matkunskap via barnavårdscentralerna runt om i landet! Det är Jordbruksdepartementet som stöttar det projekt som Hushållningssällskapet sökt pengar för och som syftar till att ge småbarnsföräldrar utbildning i livsmedelkunskap och matlagning. Olika välfärdssjukdomar som bl a beror på felaktiga mat- och måltidsmönster har ökat kraftigt de senaste decennierna. När matvanorna påverkas i positiv riktning leder detta till en bättre folkhälsa. Eftersom matvanor grundläggs tidigt är det viktigt att implementera goda vanor när barnen är små. Distriktssköterskorna på BVC runt om i länet kommer att kontaktas för information om projektet. Därefter kommer Hushållningssällskapets Mat&Kostkonsult att erbjuda en matlagningsträff i BVC:s befintliga föräldraverksamhet. Under den träffen får föräldrarna lära sig hur man gör egen barnmat både praktiskt och teoretiskt. Som en fortsättning kommer föräldrarna att erbjudas en matutbildning där man får kunskap för att välja livsmedel och enkla matlagningsmetoder för god och nyttig middagsmat, lagad av kvalitetsråvaror. En förutsättning för att projektet ska kunna genomföras är dock att man finansierar projektet regionalt! Jordbruksdepartementet finansierar projektet till hälften och hälften ska projektet finansieras lokalt. I dagsläget arbetar Hushållningssällskapen med att finna regional finansiering för att projektet över huvud taget ska kunna genomföras. Arbetet sträcker sig över två år och under denna tid kommer flera utbildningar att genomföras. Margareta Frost-Johansson Hushållningssällskapens Förbund Tfn: Senast ändrad: :56:00

Motion om Arvikamodellen Kommunal upphandling av livsmedel till småkök. Något för Luleå kommun?

Motion om Arvikamodellen Kommunal upphandling av livsmedel till småkök. Något för Luleå kommun? Kommunfullmäktige 2006-01-30 28 73 2006-11-27 225 512 Kommunstyrelsen 2006-11-13 206 500 Arbets- och personalutskottet 2006-10-30 211 456 Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, ekonomikontoret 06.27

Läs mer

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978 Slutrapport 1. Projekt Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnummer: 29-3978. Stödmottagare: Siljansnäs Sockenkontor Ekonomisk förening 2. Kontaktpersoner Jonny Wikström Siljansnäs

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Sörmlands Matkluster Journalnummer: 2008-1302 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING

HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING HÅLLBAR MAT I KOMMUNER & LANDSTING KURSPROGRAM 2014 Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp

Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Bilaga 2 Beskrivning av partnerskapets syfte, innehåll, medverkande samt målgrupp Partnerskapets syfte Syftet med samarbetet mellan Västarvet och Hushållningssällskapet är att främja tanken att kulturarvet

Läs mer

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns

Genomgång av Ekomatsedeln. Praktiska övningar som ger inblick i Ekomatsedelns Kursprogrammet Hållbar mat i kommuner och landsting bygger på lång och gedigen erfarenhet av utbildningar för personal i offentlig sektor. Våra utbildningar ger utomordentligt goda resultat. Det visar

Läs mer

Matverkstan resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling på Gotland

Matverkstan resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling på Gotland Resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling på Gotland Matverkstan resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling på Gotland Slutrapport Matverkstan projekttid 2007 01 22 tom 2008 12 31 Aktiviteten

Läs mer

Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet

Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är det bästa som finns! Mat är ett stort och roligt ämne! Kanske behöver ni veta vad som gäller

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -???

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? VÄRMLAND -LANDSBYGD, -BRUKSBYGD, -GLESBYGD, OCH STÄDER TRADITIONELLT NÄRINGSLIV Tung basindustri: stål, skog, papper samt

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Helhetssyn och samverkan. Kronjuvelen i matlandet

Helhetssyn och samverkan. Kronjuvelen i matlandet Helhetssyn och samverkan Kronjuvelen i matlandet Mål Bättre hälsa Bättre miljö Bättre matupplevelser Attraktivare turistregion 1000 nya jobb på landsbygden Medel helhetssyn och samverkan En folkbildningsresa

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

UTVÄRDERING AV DET LBU- FINANSIERADE PROJEKTET BONDENS EGEN MARKNAD. Regionalekonomiska enheten

UTVÄRDERING AV DET LBU- FINANSIERADE PROJEKTET BONDENS EGEN MARKNAD. Regionalekonomiska enheten UTVÄRDERING AV DET LBU- FINANSIERADE PROJEKTET BONDENS EGEN MARKNAD Regionalekonomiska enheten -- INNEHÅLL. INLEDNING. Bakgrund. Enkäten till de deltagande försäljarna. RESULTATET AV ENKÄTEN. Bortfall.

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel

Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-10-06 FHN 2015.0034 Handläggare Öka andelen lokal- och närproducerade samt ekologiska livsmedel Sammanfattning Kommunfullmäktige fastställde 2014-06-17 97 planeringsförutsättningarna

Läs mer

Miljö. Ekonomi. Avfall. morötter mot matsvinn

Miljö. Ekonomi. Avfall. morötter mot matsvinn Miljö Ekonomi Avfall morötter mot matsvinn REAGERA mot mindre matsvinn Med engagemang, kunskap och vördnad för vår mat kan vi tillsammans minimera den mängd livsmedel som går till spillo. Storhushållens

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion

Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Biodling, gårdsbutiker och gårdsnära livsmedelsproduktion Bakgrund LRF har i samarbete med företaget, söktjänsten, Gårdsnära tagit fram antalet företag med biodling, gårdsbutik samt egen livsmedelsproduktion

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Lokal mat för turism och förädling.

Lokal mat för turism och förädling. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling. Hushållningssällskapet i Dalarna Gävleborg 2004-2006. Lotta Svensson, fil. dr. Utvärdering av projektet Lokal mat för turism och förädling.

Läs mer

Kostenheten. Diarienummer: 2014/330 Fastställd: 2014-12-15 POLICY. Kost- och livsmedel

Kostenheten. Diarienummer: 2014/330 Fastställd: 2014-12-15 POLICY. Kost- och livsmedel Kostenheten Diarienummer: 2014/330 Fastställd: 2014-12-15 POLICY Kost- och livsmedel Kost- och livsmedel 2/5 Vision... 3 Maten och hälsan... 3 Maten och klimatet... 3 Maten och måltiden... 4 Maten och

Läs mer

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1.

Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Smakstarts folder, version för utskrift, sidan 1. Själva grundtanken är att det ska bli mindre krångligt att handla lokalt producerad mat. Det ska inte behövas bil, en stor frys och att man råkar känna

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet

Förnybar energi. Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Förnybar energi Nationella projekt inom Landsbygdsprogrammet Har du en projektidé? För projekt som kan leda till utveckling av landsbygden och de gröna näringarna kan du kan söka projektstöd. Du kan få

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

Projekt inom Hushållningssällskapen Miljö

Projekt inom Hushållningssällskapen Miljö Projekt inom Hushållningssällskapen Miljö :: Fosforprojekt Förluster av fosfor från jordbruksmark i Stockholms- och Mälarregionen, sammanställning av rådgivningsanpassad information samt möjligheterna

Läs mer

snabbaste Vägen till hållbara måltider i offentlig förvaltning Nu lyfter vi den offentliga måltiden!

snabbaste Vägen till hållbara måltider i offentlig förvaltning Nu lyfter vi den offentliga måltiden! snabbaste Vägen till hållbara måltider i offentlig förvaltning Nu lyfter vi den offentliga måltiden! Jo, alla kommuner kan! Det bubblar av aktivitet inom den offentliga måltidsverksamheten i Sverige. I

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Vägen till marknaden En förstudie om förutsättningarna för lokalt och medvetet producerade livsmedel inom Ystad-Österlenregionen Juni 2012

Vägen till marknaden En förstudie om förutsättningarna för lokalt och medvetet producerade livsmedel inom Ystad-Österlenregionen Juni 2012 Vägen till marknaden En förstudie om förutsättningarna för lokalt och medvetet producerade livsmedel inom Ystad-Österlenregionen Juni 2012 Närproducerat Ystad-Österlen Det här är kort en sammanfattning

Läs mer

Strategi med. verkningsfulla åtgärder och mätbara realistiska mål. Arbete på kort och p lång sikt

Strategi med. verkningsfulla åtgärder och mätbara realistiska mål. Arbete på kort och p lång sikt Ekologisk konsumtion och produktion 2011-2013 2013 Ekologiskt Forum 20 oktober 2010 Ekologisk k produktion och konsumtion Strategi med omvärldsanalys, äld l verkningsfulla åtgärder och mätbara realistiska

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden

Projektplan. Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektplan Sjuhäradskött ut på marknaden Projektnamn Sjuhäradskött ut på marknaden Projektidé Vi är ett nätverk sedan flera år tillbaka. Nätverket består av 8

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Projekt inom HushållningssällskapenTurism

Projekt inom HushållningssällskapenTurism Projekt inom HushållningssällskapenTurism :: Utveckling av evenemanget Skördefest på Värmlandsnäs Värmlandsnäs Skördefest erbjuder lantbrukare, lokala livsmedelsproducenter, hantverkare, byalag, föreningar

Läs mer

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr Lustfylld mat Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn. Projektägare: Skördefest i Dalarna, ideell förening Projektledare: Olle Bengtsson Kommuner: Säter,

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Slutrapport till Jordbruksverket

Slutrapport till Jordbruksverket Slutrapport till Jordbruksverket 1. Journalnr:L01-203 Projektnamn: Närproducerad och ekologisk mat i Astrid Lindgrens Hembygd. Stödmottagare: LAG Astrid Lindgrens Hembygd 2. Kontaktperson: Ingrid Tengkvist,

Läs mer

Arvikamodellen KOMMUNAL UPPHANDLING AV LIVSMEDEL TILL SMÅKÖK HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPENS RAPPORTSERIE. Ylva Gustafsson

Arvikamodellen KOMMUNAL UPPHANDLING AV LIVSMEDEL TILL SMÅKÖK HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPENS RAPPORTSERIE. Ylva Gustafsson Arvikamodellen HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPENS RAPPORTSERIE KOMMUNAL UPPHANDLING AV LIVSMEDEL TILL SMÅKÖK Ylva Gustafsson Värmland i augusti 2005 14 Förord Konsumentverket har regeringens uppdrag att stödja program

Läs mer

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson

Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt. Älmhult och Rydaholm Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Välkommen! Utbildningskväll om att söka leaderprojekt Älmhult 161017 och Rydaholm 161019 Annika Nilsson och Eva Jacobsson Börjesson Planering för kvällen Presentationsrunda Leader Linné Småland och leadermetoden

Läs mer

Offentliga affärer med lönsamhet för båda parter. Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC 08 678 10 20

Offentliga affärer med lönsamhet för båda parter. Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC 08 678 10 20 Offentliga affärer med lönsamhet för båda parter Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC 08 678 10 20 1 Sammanfattningsvis Lönsamma offentliga affärer kräver - Aktiv dialog mellan upphandlingarna i oskarpt

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Policy för hållbar utveckling och mat

Policy för hållbar utveckling och mat Policy för hållbar utveckling och mat Bakgrund och syfte Bakgrund - Matens betydelse - mer än ett mål mat i Malmö I Malmö stad är maten alltid viktig. Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla,

Läs mer

Tillväxt på riktigt Mer svensk mat, mer värd mat och fler matbönder. Auni Hamberg, business coach LRF Mälardalen

Tillväxt på riktigt Mer svensk mat, mer värd mat och fler matbönder. Auni Hamberg, business coach LRF Mälardalen Tillväxt på riktigt Mer svensk mat, mer värd mat och fler matbönder Auni Hamberg, business coach LRF Mälardalen 2012-07-03 Omvärldsspaning Mälardalen 17 200 medlemmar 1/3 av Sveriges befolkning 95 riksdagsledamöter

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Startande av gårdsbutik Journalnummer: 2009-2821 Kontaktperson,

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14

Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Regler för Riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening 2010-03-08 2013-11-14 Definitioner av begrepp i detta dokument: BeM Avser riksföreningen Bondens egen Marknad ideell förening. Medlem Medlem

Läs mer

Regional rapport. Fokus Matglädje. Östermalms stadsdel Stockholms stad 2012

Regional rapport. Fokus Matglädje. Östermalms stadsdel Stockholms stad 2012 Regional rapport Fokus Matglädje Östermalms stadsdel Stockholms stad 2012 Fotograf: Bengtsson Regional projektledare Ellinor Moberg, matkonsult Hushållningssällskapet, Uppsala 1 Innehållsförteckning Sidan

Läs mer

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling

FAQ-10 vanliga frågor om upphandling FAQ S. Kindeborg 2010-10-22 Externt Upphandlingsenheten FAQ-10 vanliga frågor om upphandling 1. Närproducerat Fråga: Varför kan inte kommunen bara köpa närproducerade livsmedel till våra skolor och äldreboenden?

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Projekt Utöka ekologisk fjäderfäproduktion

Projekt Utöka ekologisk fjäderfäproduktion Projekt Utöka ekologisk fjäderfäproduktion Dnr 19-82/09 Föreningen för ekologisk fjäderfäproduktion c/o Åsa Odelros Österåkersvägen 21 Sammanfattning Positiva effekter av projektet: Bra gensvar från marknadsaktörer

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Vi Unga Vi Unga är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation. Vi baserar all vår verksamhet

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2013 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Skolkocken vår nya idol!

Skolkocken vår nya idol! Tre utbildningsaktörer om vikten av kompetenshöjning i skolköken Eva Fröman, konsult på EkoMatCentrum Cecilia Corin, konsult på Hushållningssällskapet Mija Gustafsson, projektledare på Nationellt centrum

Läs mer

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet.

Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. Man ska börja med lust det är först då man sprider ringar på vattnet. -Nik Märak, en av deltagarna på redovisningsträffen Inspirations- och redovisningsträff, Stockholm 2011-08-17 Text: Lina Olofsson Dagens

Läs mer

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan

Minnesanteckningar. Bästa föräldrastöd i samverkan Minnesanteckningar Bästa föräldrastöd i samverkan 110301 Inledning Landstingets Samhällsmedicinska enhet tillsammans med Regionförbundet Örebro jobbar sedan 1 oktober 2010 med ett samverkans och utvecklingsarbete

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun

Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Slutrapport för följeforskningsuppdrag Strukturfondsprojektet Sàjtte Utveckling av rennäring och samiska näringar i Jokkmokks kommun Råneå den 30 maj 2014 Olof Bergwall Följeforskare för Sàjtte 1 INLEDNING

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Sju Gårdars mjölk Journalnummer: 2008-6160 Kontaktperson, (namn,

Läs mer

vårt mat r i k e

vårt mat r i k e vårt mat r i ke 2008-2009 Restauranger vill använda närproducerade och ekologiska råvaror men har svårt att hitta leverantörer Livsmedelsproduktion är traditionellt en av huvudnäringarna i Skåne och runt

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Sammanställning av tankesmedjor för Leader och satsningen Sverige det nya matlandet

Sammanställning av tankesmedjor för Leader och satsningen Sverige det nya matlandet Sammanställning av tankesmedjor för Leader och satsningen Sverige det nya matlandet Inledning Kan Sveriges 63 Leader-grupper vara ett effektivt verktyg i satsningen på att göra Sverige till Europas främsta

Läs mer

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö Folkuniversitetet 2013-01-09 Henrik Hermansson henrik.hermansson@folkuniversitetet.se 036-166401 2. Projektets syfte Tidigare har vi med stöd av Folkbildningsrådet

Läs mer

matregionen Sörmland tillsammans

matregionen Sörmland tillsammans Våren 2015 Vi utvecklar och profilerar matregionen Sörmland tillsammans Innehåll 2. Tillsammans mot framtiden 3. Vision och verksamhetsområden 4. Övergripande mål 6. Arbetsmodell Tusen små steg 7. Bra-lägen

Läs mer

Projektredovisning slutrapport

Projektredovisning slutrapport Projektredovisning slutrapport Projektnamn och kontaktpersoner Projektnamn; Hållbara Blädinge steg 1 Journalnummer; 2009-4152 Kundnummer; G7222 Stödmottagare; Hållbara Blädinge Kontaktuppgifter; Lisbeth

Läs mer

Projekt. Småskaligt fiske en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling

Projekt. Småskaligt fiske en möjlighet för tillväxt och lokal utveckling Projekt Övergripande syfte: att främja tillväxt och skapa fler arbetstillfällen på landsbygden genom att synliggöra fiskets betydels för lokal utveckling. Genomföra 2-dagars konferens under våren 2015

Läs mer

Projektplan Mälteriet

Projektplan Mälteriet Projektplan Mälteriet Projektnamn Skånska mälteriet lokal malt för lokal förädling Projektidé Undersöka förutsättningarna för ett lokalt småskaligt mälteri i Skåne nordost för att kunna producera unik

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-05-22 Diarienummer:2008-001 AA Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Bondens marknad & antikviteternas

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Slutrapport för projektet Eko- något för dig!

Slutrapport för projektet Eko- något för dig! Slutrapport för projektet Eko- något för dig! 1. Vilket projekt redovisar du? Journalnummer 2009-481 Projektnamn: Kompetensutvecklingsprojekt Ekologisk produktion Eko- något för dig Stödmottagare: Länsstyrelsen

Läs mer

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240

s m a r t(h Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 l! va ett s m a r t(h ) Slutrapport Fisk ett smart(h) val Projektnummer 1002240 Allmänt om projektet Projektet Fisk ett smart(h) val! har som primär målsättningen haft att höja kunskapen kring matfisk

Läs mer

Slutrapport för projektstöd

Slutrapport för projektstöd Slutrapport för projektstöd Ympade gurkplantor Journalnummer 2010-593 Hushållningssällskapet Väst Sida 1 1. Redovisning av följande projekt Ympade gurkplantor Journalnummer 2010-593 Stödmottagare Hushållningssällskapet

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Vad stoppar vi i munnen? Gunnar Lyckhage

Vad stoppar vi i munnen? Gunnar Lyckhage Vad stoppar vi i munnen? Gunnar Lyckhage Det politiska ansvaret Sverige saknar en nationell livsmedelsoch försörjningsstrategi Offentlig sektor har ett folkhälsoansvar! ett miljöansvar! ett näringslivsansvar!

Läs mer

Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen Bra mat i äldreomsorgen LIVSMEDELS VERKET Kommunen beslutsfattare upphandlare Inledning Dessa råd vänder sig främst till dig som arbetar på kommunal nivå med exempelvis styrdokument, som sitter i den nämnd

Läs mer

Den goda skolmaten. Slutrapport. Den goda skolmaten - temadag i Bjurholm Foto: Dagmar Schröder. Projektet pågick mars-november 2011

Den goda skolmaten. Slutrapport. Den goda skolmaten - temadag i Bjurholm Foto: Dagmar Schröder. Projektet pågick mars-november 2011 Den goda skolmaten Slutrapport Den goda skolmaten - temadag i Bjurholm Foto: Dagmar Schröder Projektet pågick mars-november 2011 Mat- och Jordbruksnätverket Kontakt: Eva-Lena Rådberg eva-lena.radberg@naturskyddsforeningen.se

Läs mer

Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby

Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby Styrdokument, program Stöd & Process/Specialistenheten 2014-10-28 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 910 88 KS/2010:321 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Måltidspolitiskt program för Upplands Väsby

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet GÄSENE KÖTT Datum: 204-2-23... Journalnummer: Projekttid: Juli December 204. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet och som

Läs mer

Slutrapport för Leader-checken

Slutrapport för Leader-checken 1 (5) Slutrapport för Leader-checken Kinds kvinnliga företagare Datum: 131216.. Diarienummer: 2008-009-BA.. Projekttid: 130827-131231. Kontaktpersoner i projektet: (uppgifter på personer som kan svara

Läs mer

Sverige det nya matlandet

Sverige det nya matlandet Sverige det nya matlandet Matriket Österbotten, 27 september 2010 Sverige det nya matlandet Sverige det nya matlandet är en vision för fler jobb i hela landet. Det uppnår vi genom att satsa på det som

Läs mer

1. Projektnamn MjölkGotland Kompetensutveckling för mjölkföretagare på Gotland

1. Projektnamn MjölkGotland Kompetensutveckling för mjölkföretagare på Gotland Projektplan 2007-12-19. Reviderad version 2008-01-30. 1. Projektnamn MjölkGotland Kompetensutveckling för mjölkföretagare på Gotland 2. Projektidé Mjölkproduktionen har under mycket lång tid varit och

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer