Sörmland helt. enkelt! En analytiker funderar på vad vi egentligen lägger våra pengar på. Det går aldrig men det gick!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sörmland helt. enkelt! En analytiker funderar på vad vi egentligen lägger våra pengar på. Det går aldrig men det gick!"

Transkript

1 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND NR 11 DECEMBER 2014 Sörmland helt enkelt! En analytiker funderar på vad vi egentligen lägger våra pengar på Läs mer på sid Det går aldrig men det gick! Handlingsplan för kompetensinsatser klubbad Stöd till företagsrådgivning 6 för invandrare INLEDAREN Regionförbundet satsar stort I den verksamhetsplan för 2015 som regionstyrelsen antog i början av december görs stora satsningar på kompetensförsörjningen i länet. En stor del riktas till ungdomar som hoppar av gymnasiet och till nyanlända som behöver komma in på arbetsmarknaden. Insatser görs också för att få fler intresserade av att arbeta med vård och omsorg samt att lära ungdomar mer om hur arbetsmarkanaden ser ut. Andra viktiga åtgärder riktas mot besöksnäringen, innovationsutvecklingen inom offentliga sektorn och uppbyggnaden av en riskapitalfond inom Almi Invest. Resurser avsätts också för att på olika sätt underlätta byggandet av Ostlänken och dra nytta av denna samhällsinvestering. Många av regionförbundets satsningar kan dessutom växlas upp med stöd av EU:s strukturfonder och därför avsätter vi även resurser för att bli bättre på att arbeta med detta stöd. Det är kraftfulla satsningar som görs och det har gjort att regionstyrelsen beslutat sig för att använda fyra miljoner kronor av det egna kapitalet för att täcka kostnaderna. Det är också ett uttryck för vilken betydelse för den regionala utvecklingen som en kraftfull samverkan inom regionförbundet kan ge. Göran Norberg, förbundsdirektör Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland

2 BESÖKSNÄRING Debattartikel Foto: Andreas Sander och Hanna Maxstad Destinationsutveckling Sörmland: Det går aldrig men det gick! För bara några år sedan hade jag kunnat citera Hjalmar från Örebro med att säga Det går aldrig om en framtida destinationsutveckling av Sörmland hade kommit på tal. Tack och lov hade jag helt fel, det visar utfallet av det tvååriga projekt som nu är en permanent del av det regionala turismuppdraget som Regionförbundet Sörmland är ytterst ansvarig för, med hjälp av Sörmlands turismutveckling AB, mera känt som Stua. Så det som tycktes som en omöjlighet för bara några år sedan är nu en verklighet. Med 70 hängivna företag och inte mindre än 296 tredagarspaket har vi alla förutsättningar att bli en av Sveriges 20 nya exportmogna destinationer Vi har till och med omnämnts som ett framgångsexempel i Sverige på nationell nivå. Det hela började 2010 med att näringen på nationell nivå påbörjade arbetet med att ta fram en nationell strategi för besöksnäringen i Sverige. Tre år senare var Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring klar. Men redan våren 2012 började arbetet med Destinationsutveckling Sörmland vars främsta syfte var att bana väg för en fördubblad besöksnäring Tanken bakom projektet var att starta en långsiktig process där företag och samtliga kommuner i länet skulle samarbeta för att utveckla länets besöksnäring. Bakom satsningen dolde sig ett mål om en ökad omsättning från 2,1 miljarder 2010 till 4,2 miljarder Under samma tidsperiod ska antalet årsanställda dessutom öka från till Utöver det kan vi räkna med ökade skatteintäkter. Vad finns det då för förutsättningar för att detta verkligen ska kunna infrias? Jo, enligt Visit Swedens undersökningar planerar 28 miljoner européer och amerikaner att resa till Sverige de närmaste åren. I takt med lågprisflygens utveckling och en globalt växande medelklass växer utrikesresandet enormt fort. Om knappt tio år väntas till exempel kineserna stå för 20 procent av alla utrikesresor. Och det är då, 2023, som vi i Sörmland ska ha fördubblat vår turistiska omsättning. Vid det här laget vet också de flesta att besöksnäringen är en betydande näring i Sverige. De utländska besökarnas konsumtion i Sverige uppgår till cirka 85 procent mer än värdet av den svenska järnoch stålexporten och nästan tre gånger mer än den svenska fordonsexporten. Besöksnäringen har till och med kommit att kallas Sveriges nya basnäring. Vad är det då som Sörmland har som är så speciellt? Ja, några exempel är: Naturnära boenden och storstadsnära landsbygd Närproducerad mat och goda matupplevelser Stockholm-Skavsta flygplats och ytterligare fyra internationella flygplatser inom två timmars resa Och så slutligen det unika: 400 slott och herresäten! Med teman som jakt och vilt, kultur och historia samt friluftsliv och rekreation räknar vi nu med att, inom en snar framtid, ha etablerat Sörmland som Sveriges främsta slottsdestination! STUA, som inlemmat destinationsarbetet i sitt ordinarie arbete har nu en viktig uppgift, tillsammans med coacherna i kommunerna, att säkra god samordning, tempo och hög kvalitet. Och nästa år, 2015, räknar vi med att minst 150 sörmländska företag är med på tåget. Viking Jonsson (S), ordförande, Regionförbundet Sörmland ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND NR 11 DECEMBER

3 KOMPETENS Insatser för en bättre arbetsmarknad i Sörmland på gång Den 4 december godkände regionstyrelsen kompetensberedningens förslag till handlingsplan. Den stödjer mål 1 i Sörmlandsstrategin som syftar till att göra det enklare för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta, liksom för arbetsgivare att rekrytera rätt kompetens. Det betyder att nu börjar arbetet på allvar med att successivt genomföra de insatser som presenterades. Här planeras för insatser för framförhållning och bättre matchning av behoven. Underlag kommer att tas fram som hjälper kommunerna att stimulera ungdomars intresse för teknik. Samtliga satsningar har ett regionalt perspektiv, vilket innebär att flera aktörer i regionen har intresse av dem och att det finns en fördel i att genomföra dem regionalt. Likvärdig studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning är viktig för att hjälpa elever att göra medvetna val i sin studiekarriär. Felvalen och avhoppen från gymnasiet kostar stora pengar och tar onödiga resurser från utbildningssystemet. Bland förslagen finns en förstudie om regionala rekommendationer, fortbildningsinsatser, nätverksträffar och en fortsatt satsning på Arbetsmarknadskunskap. Skolutveckling Insatserna ska stödja det utvecklingsarbete som redan sker i regionen som det fortsatta analysarbetet till nytta för både regionala analyser och kommunernas eget utvecklingsarbete. Dessutom ska en gemensam satsning i hela Östra Mellansverige göras för att minska avhoppen från gymnasieskolan. Kompetensbrist inom vård och omsorg Attraktiv arbetsgivare inom vård och omsorg är ett projekt som redan har påbörjats under hösten. Stödet till vård- och omsorgscollege fortsätter och dessutom ska en förstudie tas fram om förutsättningarna för att inrätta en arbetsförmedling med inriktning på vård- och omsorgsyrkena i länets kommuner och landsting. Kompetensbrist teknik och naturvetenskap Bristsituationen inom många tekniska yrkeskompetenser som till exempel civilingenjörer är välkänd. Men de specifika analyser som är framtagna med anledning av byggandet av Ostlänken pekar på nya och stora utmaningar inom ett betydligt bredare yrkesfält. Regional utveckling inom kompetensområdet Kompetensberedningen som har bestått av politiker från regionen, fick ett tidsbegränsat uppdrag fram till årsskiftet. Beredningens arbete har varit framgångsrikt och deras engagemang har varit viktigt för såväl dialog som förankring hos medlemskommunerna. Beredningen får därför ett fortsatt förtroende från regionstyrelsen och fortsätter sitt arbete med att utveckla och genomföra insatser inom kompetensområdet. I kompetensberedningens slutrapport kan du läsa mer om de föreslagna insatserna och även hitta inspiration kring skolutveckling. Rapporten som är presenterad i form av ett magasin kan du beställa via Göran Wide ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND NR 11 DECEMBER

4 2 Pressmeddelande Foto: Johnér Regionförbundet gör extra satsningar nästa år Nästan fyra miljoner kronor. Det är vad Regionförbundet Sörmland beslutat att ta av det egna kapitalet under nästa år för att satsa på en riskkapitalfond, destinationstutveckling i Östra Mellansverige samt motverka ungdomars utanförskap. Det beslutade regionstyrelsen vid sitt sista sammanträde för året i Eskilstuna. Knappt en miljon kronor avsätter regionförbundet under nästa år för att finansiera en ny gemensam investeringsfond, Almi Invest, i Östra Mellansverige. Fonden riktar sig till företag med tillväxtplaner och som är villiga att släppa in externt riskkapital och ägande i verksamheten. I avvaktan på att finansieringen från EU:s socialfond blir klar startar regionförbundet också ett arbete för att motverka ungdomars utanförskap. Den förstudie som förbundet gjort under året visar på ett stort behov och flera aktörer är villiga att starta gemensamma aktiviteter redan nästa år. För detta ändamål avsätter regionförbundet två miljoner kronor. Ett flerlänssamarbete, där Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland ingår, inom området destinationsutveckling ska även påbörjas nästa år. Som en del i det arbetet ingår att, under Almedalsveckan nästa år, presentera och synliggöra Sörmland utifrån det genomförda och pågående utvecklingsarbetet med ett uttalat slottstema för Sörmlands 400 slott och herresäten. Detta beräknas kosta en knapp miljon kronor. Slutligen beslutade också den avgående regionstyrelsen att tillsätta en politisk beredning för jämlik hälsa i länet. Målet med beredningen är att öka kunskapen om hälsosituationen i Sörmland och driva på frågan om en minskning av gapet i fråga om hälsa. Under nästa år avsätts kronor för detta ändamål. Viking Jonsson, (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND NR 11 DECEMBER

5 INFRASTRUKTUR OCH BESÖKSNÄRING Näckrosleden 2 För den som vill njuta av det sörmländska landskapet på cykel är Näckrosleden en verklig tillgång. 70 mil vindlande vägar som leder genom alla länets kommuner, de flesta utmed rofyllda, vackra sträckor med intressanta turistmål utmed vägen. Sedan 2013 har Regionförbundet Sörmland huvudmannaskapet för cykelleden. Det innebär ansvar för skötsel och underhåll, vilket sker med hjälp av medel ur länstransportplanen. Leden har inte setts över sedan den initierades 1996 men under sommaren har en inventering och kartläggning utifrån Trafikverkets kvalitetskriterier för cykelturistleder av ledens olika etapper gjorts. Genom den har behovet av förbättringar i trafiksäkerhet och attraktivitet identifierats. Inventeringen handlar också om att bedöma och prioritera de olika sträckorna POLITIK utifrån vilken potential de har sett ur ett turistiskt perspektiv. Turismansvariga i kommunerna och ideella organisationer har bjudits in att lämna sina synpunkter genom att besvara en webbenkät och vara med på en workshop. Ur trafiksäkerhetssynpunkt bedöms 48 mil av leden, motsvarande 74 procent, ha en god eller godtagbar standard. Tio mil har en säkerhetsstandard som upplevs som osäker och måste åtgärdas. Sex mil har en standard som är för osäker för att ingå i en skyltad cykelturistled. Läs rapporten på regionförbundets hemsida. Åtgärdsförslagen och prioriteringarna utgör underlag för utvecklingen av Näckrosleden, och det är något som regionförbundet kommer att diskutera med kommunerna i början av Målet är att överenskomna åtgärder blir genomförda så att Näckrosleden får en nystart Du kan läsa den nya rapporten på Fredrik Högberg EUnytt Avtal om sysselsättning för Sverige EU-kommissionen har nu antagit partnerskapsavtalet med Sverige där de fastställer strategin för hur strukturoch investeringsfonderna ska användas på bästa sätt. Avtalet innebär bland annat investeringar på 2,1 miljarder euro i sammanhållningsmedel från Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden för perioden Investeringarna ska bidra till att främja innovation och utbildning och på så sätt bekämpa arbetslösheten samt öka konkurrenskraften och den ekonomiska tillväxten. De ska också främja företagande, bekämpa socialt utanförskap och bidra till en mer miljövänlig och resurseffektiv ekonomi. Det är en viktig investeringsplan som ska hjälpa Sverige till fler jobb och ökad tillväxt under de närmaste tio åren anser kommissionen. Partnerskapsavtalet omfattar alla struktur- och investeringsfonder och fastställer alltså den strategiska inriktningen för framtida program som ska främja innovation, hjälpa små och medelstora företag i Sverige att bli mer konkurrenskraftiga och bidra till att befästa landets ledande roll när det gäller innovationer. EU:s roll i den storregionala utvecklingen I mitten av november arrangerade Mälardalsrådet, tillsammans med Stockholmsregionens Europakontor, ett seminarium om EU:s roll i den storregionala utvecklingen. Seminariet ägde rum på Europahuset i Stockholm och behandlade EU:s roll för Mälardalsrådets två viktigaste processer, Stjärnbildning (utbildnings- och forskningsfrågor) respektive En bättre sits (transport och infrastruktur). Två seminariepass behandlade frågor som hur EU påverkar vårt arbete för en mer sammanlänkad storstadsregion, hur vi kan bidra till att uppnå EU:s målsättningar inom forskning och innovation och hur EU påverkar den nationella och regionala transportpolitiken. Monica Swärd Källa: EU-länken som produceras av Stockholmsregionens Europakontor ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND NR 11 DECEMBER

6 NÄRINGSLIV Pressmeddelande Foto: Johnér Regionförbundet stödjer nyföretagande för invandrare kronor det är vad Regionförbundet Sörmlands styrelse beslutat om att göra en extra satsning på för att stödja IFS Almis verksamhet som hjälper invandrare till nyföretagande. Under det gångna året har verksamheten förstärkts med en kvinnlig rådgivare som talar arabiska. Genom regionförbundets anslag kan hon nu fortsätta även under nästa år samtidigt som en förstärkning med rådgivning på somaliska ska göras. Antalet invandrare har ökat i Sörmland under det gångna året och vi ser gärna att de snabbt kommer i sysselsättning. Därför har vi beslutat att stödja den här satsningen, förklarar Viking Jonsson (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland. Östra Mellansverige har en hög andel utrikesfödda, vilket gäller framförallt Eskilstuna men andelen i Sörmland förväntas öka ytterligare i Katrineholm och Flen som noterar en allt större inflyttning. Idag arbetar tre rådgivare på Almis IFSverksamhet med främst nyföretagarrådgivning till personer med utländsk bakgrund. Det som skiljer deras rådgivning från andra är att de kan erbjuda den på flera språk och dessutom med erfarenhet av kulturella skillnader. Rådgivarna talar svenska, engelska, arabiska och kaldéiska/assyriska. Till och med september i år har dessa rådgivare träffat 330 unika kunder och gett dem totalt 724 rådgivningar, främst kring nystart av företag men även en del rådgivning till befintliga företagare med utländsk bakgrund. Övervägande delen av kunderna finns inom handel samt reparation, restaurang och annan serviceverksamhet. Under året har rådgivarna bidragit till 103 nystartade företag! Viking Jonsson (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND NR 11 DECEMBER

7 En analytikers funderingar 11 Varje år tycks julhandeln slå nya rekord. Med största sannolikhet lär det bli så även den här julen. Vid närmare eftertanke kanske det inte är så konstigt, eftersom våra inkomster trendmässigt ökar. Vad är det då som vi i allt större grad lägger våra pengar på? Sedan mitten av 1990-talet, efter den mycket djupa krisen, har genomsnittsinkomsten i fasta penningvärden i Sörmland, precis som i landet i sin helhet, ökat med omkring två procent per år. Det kanske inte låter så mycket, men fram till idag innebär det att inkomsterna sett över hela perioden ökat med mer än 40 procent! Tar man dessutom hänsyn till att antalet invånare har ökat så har hushållens totala konsumtion i landet ökat med hela 55 procent mellan åren Intressanta frågor i det sammanhanget är: inom vilka områden har vår konsumtion ökat? Och vilken betydelse har det för arbete och tillväxt? Diagram Hushållens konsumtion i riket per utgiftsområde år Livsmedel 11% 2. Alkohol 2% 3. Tobak 1% 4. Kläder & skor 4% 5. Bostad 26% 6. Möbler & inredning 5% 7. Transporter & fordon 3% 8. Hälsa & sjukvård 12% 9. Post & tele 3% 10. Rekreation & kultur 11% 11. Utbildning 0% 12. Restauranger & hotell 5% 13. Övriga varor & tjänster 11% 14. Konsumtion i utlandet 5% Boendet är den klart dominerande utgiftsposten och den svarar för 26 procent av hushållens konsumtion (se diagram). Därnäst svarar livsmedel, hälsa och sjukvård, rekreation och kultur samt övriga varor och tjänster för ungefär lika stora andelar: mellan 11 och 12 procent var. Hushållens kostnader för boende och livsmedel har dock ökat förhållandevis måttligt och mindre än konsumtionen totalt. Rekreation och kultur och fram för allt övriga varor och tjänster har ökat med hela 67 respektive 80 procent. Inom det sistnämnda området döljer sig några riktigt snabbväxande delområden, som kostnader för husdjur och inte minst för veterinärer och hundpensionat som ökat med hela 400 procent under perioden. Sport och rekreation, fritidsvaror som husvagnar och båtar, samt IT- utrustning hör också till de delom-råden som vuxit kraftigt och i samtliga fall har konsumtionen ökat med långt över 100 procent. Överhuvudtaget är det uppenbart att hushållens konsumtion inom områden som hänger samman med avkoppling och fritid liksom personlig omvårdnad är på stark frammarsch. Det gäller exempelvis den konsumtion som sker i samband med utlandsvistelser som ökat med hela 148 procent. Andra exempel är större motordrivna apparater och verktyg eller hår och skönhetsvård som ökat med 228 respektive 171 procent. Likaså har hushållsnära tjänster (som städning) och varor och tjänster för underhåll av bostaden ökat med 335 respektive 162 procent. Sannolikt hänger det åtminstone delvis samman med de möjligheter till RUToch ROT-avdrag som introducerats under perioden. Det finns givetvis områden där hushållen minskat sin konsumtion eller där ökningen varit förhållandevis marginell. Hit hör till exempel inköp av kameror och fotoutrusning, motorcyklar och mopeder, men inte minst inköp av tidningar och böcker. Det tycks också som att vi väljer att reparera saker i mindre utsträckning idag. Det gäller bland annat möbler och hushållsappartarer. Hushållens kostnader för konsumtion av sprit och öl klass I och II minskade med 33 respektive 50 procent! Å andra sidan ökade konsumtionen av vin och starköl med 88 respektive 62 procent under perioden, vilket summasummarum bidrog till att hushållens totala kostnader för alkolhaltiga drycker ökade med 18 procent. Hushållens stigande konsumtion spelar en stor roll för sysselsättningsutvecklingen. I själva verket syftar flertalet jobb till att tillhandahålla tjänster för den lokala marknaden. Ser man till hela arbetsmarkanden, det vill säga både privata och offentliga tjänster, tyder tidigare uppskattningar på att omkring 70 procent av alla arbeten är direkt beroende av den lokala markanden. Åren ökade antalet sysselsatta i Sörmland med personer, vilket motsvarar en ökning med knappt 12 procent. En stor del av ökningen kan direkt kopplas till hushållens ökade konsumtion. Enbart sysselsättningsökningen inom byggsektorn, detaljhandeln och hotell- och restaurangbranscherna svarade för nästan hälften av jobbtillväxten under denna period. Kanske något att fundera på under julhandeln! Bo Wictorin Källa: Egna bearbetningar/nationalräkenskaperna/scb ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND NR 11 DECEMBER

8 TILL SIST Styrelsen beslutar Vid sammanträdet den 4 december på hotell Bolinder Munktell i Eskilstuna beslutade regionstyrelsen att fastställa verksamhetsplan och budget skjuta till två miljoner kronor till nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård för verksamhetsåret Regionstyrelsen föreslog också nämnden att, under första halvåret 2015, uppta överläggningar med huvudmännen angående finansiering från och med fastställa delegationsordning och attestreglemente för Regionförbundet Sörmland att gälla från och med den 1 januari merfinansiera IFS verksamhet inom Almi med totalt kronor godkänna kompetensberedningens förslag till handlingsplan. Den tillträdande regionstyrelsen föreslås utse en ny kompetensberedning för verksamhetsåret Beredningen får i uppdrag att följa upp och förankra insatserna hos berörda parter i länet. godkänna det gemensamma ställningstagandet gällande åtgärdsvalsstudien för person- och godstransporter i stråket väg 52 genom Sörmland. godkänna det årliga beslutet för 2015 om genomförande av regional plan för transportinfrastruktur. förlägga styrelsens tvådagarssammanträde 2015 till den mars. (Övriga sammanträdesdatum för 2015 beslutades vid styrelsens sammanträde den 30 oktober.) nominera Iha Frykman (M) och Greger Tidlund (S) till ordförande för strukturfondspartnerskapet för det regionala strukturfondsprogrammet Östra Mellansverige. Monica Lindell Rylén (S) Sarita Hotti (S) och Ingrid Jerneborg Glimne (M) nomineras till ledamöter i strukturfondspartnerskapet för Östra Mellansverige. Protokollet från sammanträdet kan du läsa på För mer information,kontakta Ulrika Sörblad foto tävling 10 vinnare Är du en duktig amatörfotograf? Ta chansen att vinna en smakrik vandring för dig och en vän genom det sörmländska matlandskapet när våren kommer! Tävlingen går ut på att visa vad som utmärker Sörmlandsstrategins fyra olika mål allra bäst. Skicka ett foto i färg för varje mål. 10 vinnare belönas med ett presentkort för två på en Gourmetvandring vid Rocklösa Gård. Läs mer om tävlingen på Skicka in dina bidrag tillsammans med kontaktuppgifter senast den 2 februari 2015 till ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND NR 11 DECEMBER

9 God Jul & Gott Nytt År! Foto: Christian Holmér TILL SIST Det händer på kontoret ANNA KNUTSSON Välkommen Anna Knutsson som den 15 december började sin anställning som strateg hos oss på Regionförbundet Sörmland. Anna arbetar med utvecklingsprocesser och samarbete för förbättrad kompetensförsörjning i länet. Välkommen! Anna har arbetat med regionala utvecklingsfrågor i drygt fem år, senast som projektledare på Region Värmland. Projektet hon ledde syftade till att få fler och mer regionalt förankrade socialfondsprojekt i Värmland. Innan dess arbetade hon med utvärdering och utveckling av EU-projekt hos en arbetsgivare i Östergötland, och återvänder därmed till östra Sverige. Anna nås på och MONIKA AGNEDAL Lycka till! Hej då och lycka till säger vi till Monika Agnedal, samverkansstrateg på Regionförbundet Sörmland, som från 1 januari 2015 flyttar över till Landstinget Sörmland. Uppdraget att bygga en regional stödstruktur för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård har under de senaste fyra åren varit placerat på regionförbundet. Det regionala stödet omfattar länets samtliga kommuner och landstinget. Arbetet innebär att stödja arbetet med kunskapsutveckling och samverkan i länet, att vara föredragande tjänsteman i den länsgemensamma nämnden som från årsskiftet 2014/2015 heter Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, samt att vara en kontakt mellan länet och den nationella nivån avseende information till och från länet, delta i styrgrupper med mera. Monikas arbete som samverkansstrateg är en regional resurs till den struktur för kunskapsutveckling och samverkan som sedan tio år tillbaka finns i länet. Från årsskiftet kommer uppdraget också att innebära ett övergripande ansvar för den länsgemensamma Forsknings och utvecklingsenheten, FoU i Sörmland. SÖRMLAND - HELT ENKELT Ansvarig utgivare Göran Norberg Redaktörer Carina Wilhelmsson och Monica Swärd Tel Fax Layout Helikopter Brand Design ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND NR 11 DECEMBER

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4

FOTOGRAF: CARINA WILHELMSSON. Destination Sörmland allt närmare FOTOGRAF: MONICA SWÄRD LÄS MER PÅ SIDAN 4 FOTOGRAF: ANNELIE LJUNGWALD Glad Påsk ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER MARS 201 INLEDAREN Infrastrukturen i fokus under året Unga vågar vara egna Omkring 700 sörmländska

Läs mer

Historisk dag på Hofsta säteri

Historisk dag på Hofsta säteri Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland N Y H E T S B R E V N U M M E R 5 j u n i 2 012 I N L E DA R E N Foto: Pernilla Nordström, STUA Den första regionala Europadagen:

Läs mer

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige

KOMPETENS UPPDRAG: MATCHA RÄTT SÅ VIKTIG ÄR ELEVERNAS VALKOMPETENS. Kompetensförsörjningen en ödesfråga för hela Sverige Skolans viktigaste ämne? Nytt ljus på studie- och yrkesvägledningen Jämtlands Gymnasium släpper inte taget om avhopparna VO-college matchar kompetenserna i vården Tillbaka till skolan. SamTid fångar upp

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Sörmland helt enkelt. Bra möte med infrastrukturministern. Förberedelser för att använda EU-fonderna. Fler vet mer om innovationer

Sörmland helt enkelt. Bra möte med infrastrukturministern. Förberedelser för att använda EU-fonderna. Fler vet mer om innovationer ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt FOTOGRAF: LASSE SKOG NUMMER 10 DECEMBER 2013 Bra möte med infrastrukturministern Elisabeth är årets EU-inspiratör Från Sörmland deltog

Läs mer

Sörmland helt enkelt. Från ord till handling projektavslut i Bryssel. Konsten att välja rätt utbildning

Sörmland helt enkelt. Från ord till handling projektavslut i Bryssel. Konsten att välja rätt utbildning ett NYHETSBREV från regionförbundet sörmland Sörmland helt enkelt Foto: vivian hertz NUMMER 9 november 2012 Från ord till handling projektavslut i Bryssel Benita Vikström överlämnar projektet EU 2020 Going

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Sörmland helt enkelt. Internationell sommarskola i Sörmland. Sörmex satte Sörmland på kartan. Arbetsmarknadskunskap. Förstudie pågår!

Sörmland helt enkelt. Internationell sommarskola i Sörmland. Sörmex satte Sörmland på kartan. Arbetsmarknadskunskap. Förstudie pågår! ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 7 SEPTEMBER 2013 INLEDAREN Internationell sommarskola i Sörmland Bättre förutsättningar för att tågtrafiken ska fungera Regionförbundet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

VAD KAN MAN FÅ FÖR 1 800 SJUK- SKÖTERSKOR?

VAD KAN MAN FÅ FÖR 1 800 SJUK- SKÖTERSKOR? den europeiske patienten VAD KAN MAN FÅ FÖR 1 800 SJUK- SKÖTERSKOR? OM LANDSTINGENS SATSNINGAR PÅ FILM- INDUSTRI, STUDIECIRKLAR OCH ANNAT SVEND DAHL www.timbro.se/innehall/isbn=9175667652&flik=4 AUGUSTI

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Kreativa krafter. Stockholm-Mälarregionen. Rapport13:07

Kreativa krafter. Stockholm-Mälarregionen. Rapport13:07 Kreativa krafter Stockholm-Mälarregionen Rapport13:07 Joakim Sternö Tobias Nielsén UPPSALA LÄN VÄSTMANLANDS LÄN ÖREBRO LÄN STOCKHOLMS LÄN SÖDERMANLANDS LÄN Rapport 13:07 Utgiven av Mälardalsrådet, maj

Läs mer

Aktuellt från VKL. Framtidens utmaningar. Effektivitet genom samverkan

Aktuellt från VKL. Framtidens utmaningar. Effektivitet genom samverkan Aktuellt från VKL Nyhetsbrev från Västmanlands Kommuner och Landsting SPECIALNUMMER, gemensam presidiekonferens, november 2013 Gemensam presidiekonferens: Framtidens utmaningar Den 28-29 november ordnade

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se Utkast 2013-02-25 Årsredovisning 2012 www.lio.se Årsredovisning 2012 Landstinget i Östergötland Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se Redaktör: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos

Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos PRELIMINÄR VERSION 1 (30) med helårsprognos PRELIMINÄR VERSION 2 (30) Innehållsförteckning Inledning... 4 Några viktiga händelser under perioden... 4 Regionförbundets insatser och resultat under perioden...

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * *

AVESTA 2020. Bil. 2. År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! * * * * * Bil. 2 AVESTA 2020 År 2020 ska vi vara 25 000 invånare! För att Avesta år 2020 skall vara en dynamisk tillväxtregion, krävs ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar

Läs mer