Sörmland helt. enkelt! En analytiker funderar på vad vi egentligen lägger våra pengar på. Det går aldrig men det gick!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sörmland helt. enkelt! En analytiker funderar på vad vi egentligen lägger våra pengar på. Det går aldrig men det gick!"

Transkript

1 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND NR 11 DECEMBER 2014 Sörmland helt enkelt! En analytiker funderar på vad vi egentligen lägger våra pengar på Läs mer på sid Det går aldrig men det gick! Handlingsplan för kompetensinsatser klubbad Stöd till företagsrådgivning 6 för invandrare INLEDAREN Regionförbundet satsar stort I den verksamhetsplan för 2015 som regionstyrelsen antog i början av december görs stora satsningar på kompetensförsörjningen i länet. En stor del riktas till ungdomar som hoppar av gymnasiet och till nyanlända som behöver komma in på arbetsmarknaden. Insatser görs också för att få fler intresserade av att arbeta med vård och omsorg samt att lära ungdomar mer om hur arbetsmarkanaden ser ut. Andra viktiga åtgärder riktas mot besöksnäringen, innovationsutvecklingen inom offentliga sektorn och uppbyggnaden av en riskapitalfond inom Almi Invest. Resurser avsätts också för att på olika sätt underlätta byggandet av Ostlänken och dra nytta av denna samhällsinvestering. Många av regionförbundets satsningar kan dessutom växlas upp med stöd av EU:s strukturfonder och därför avsätter vi även resurser för att bli bättre på att arbeta med detta stöd. Det är kraftfulla satsningar som görs och det har gjort att regionstyrelsen beslutat sig för att använda fyra miljoner kronor av det egna kapitalet för att täcka kostnaderna. Det är också ett uttryck för vilken betydelse för den regionala utvecklingen som en kraftfull samverkan inom regionförbundet kan ge. Göran Norberg, förbundsdirektör Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland

2 BESÖKSNÄRING Debattartikel Foto: Andreas Sander och Hanna Maxstad Destinationsutveckling Sörmland: Det går aldrig men det gick! För bara några år sedan hade jag kunnat citera Hjalmar från Örebro med att säga Det går aldrig om en framtida destinationsutveckling av Sörmland hade kommit på tal. Tack och lov hade jag helt fel, det visar utfallet av det tvååriga projekt som nu är en permanent del av det regionala turismuppdraget som Regionförbundet Sörmland är ytterst ansvarig för, med hjälp av Sörmlands turismutveckling AB, mera känt som Stua. Så det som tycktes som en omöjlighet för bara några år sedan är nu en verklighet. Med 70 hängivna företag och inte mindre än 296 tredagarspaket har vi alla förutsättningar att bli en av Sveriges 20 nya exportmogna destinationer Vi har till och med omnämnts som ett framgångsexempel i Sverige på nationell nivå. Det hela började 2010 med att näringen på nationell nivå påbörjade arbetet med att ta fram en nationell strategi för besöksnäringen i Sverige. Tre år senare var Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring klar. Men redan våren 2012 började arbetet med Destinationsutveckling Sörmland vars främsta syfte var att bana väg för en fördubblad besöksnäring Tanken bakom projektet var att starta en långsiktig process där företag och samtliga kommuner i länet skulle samarbeta för att utveckla länets besöksnäring. Bakom satsningen dolde sig ett mål om en ökad omsättning från 2,1 miljarder 2010 till 4,2 miljarder Under samma tidsperiod ska antalet årsanställda dessutom öka från till Utöver det kan vi räkna med ökade skatteintäkter. Vad finns det då för förutsättningar för att detta verkligen ska kunna infrias? Jo, enligt Visit Swedens undersökningar planerar 28 miljoner européer och amerikaner att resa till Sverige de närmaste åren. I takt med lågprisflygens utveckling och en globalt växande medelklass växer utrikesresandet enormt fort. Om knappt tio år väntas till exempel kineserna stå för 20 procent av alla utrikesresor. Och det är då, 2023, som vi i Sörmland ska ha fördubblat vår turistiska omsättning. Vid det här laget vet också de flesta att besöksnäringen är en betydande näring i Sverige. De utländska besökarnas konsumtion i Sverige uppgår till cirka 85 procent mer än värdet av den svenska järnoch stålexporten och nästan tre gånger mer än den svenska fordonsexporten. Besöksnäringen har till och med kommit att kallas Sveriges nya basnäring. Vad är det då som Sörmland har som är så speciellt? Ja, några exempel är: Naturnära boenden och storstadsnära landsbygd Närproducerad mat och goda matupplevelser Stockholm-Skavsta flygplats och ytterligare fyra internationella flygplatser inom två timmars resa Och så slutligen det unika: 400 slott och herresäten! Med teman som jakt och vilt, kultur och historia samt friluftsliv och rekreation räknar vi nu med att, inom en snar framtid, ha etablerat Sörmland som Sveriges främsta slottsdestination! STUA, som inlemmat destinationsarbetet i sitt ordinarie arbete har nu en viktig uppgift, tillsammans med coacherna i kommunerna, att säkra god samordning, tempo och hög kvalitet. Och nästa år, 2015, räknar vi med att minst 150 sörmländska företag är med på tåget. Viking Jonsson (S), ordförande, Regionförbundet Sörmland ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND NR 11 DECEMBER

3 KOMPETENS Insatser för en bättre arbetsmarknad i Sörmland på gång Den 4 december godkände regionstyrelsen kompetensberedningens förslag till handlingsplan. Den stödjer mål 1 i Sörmlandsstrategin som syftar till att göra det enklare för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta, liksom för arbetsgivare att rekrytera rätt kompetens. Det betyder att nu börjar arbetet på allvar med att successivt genomföra de insatser som presenterades. Här planeras för insatser för framförhållning och bättre matchning av behoven. Underlag kommer att tas fram som hjälper kommunerna att stimulera ungdomars intresse för teknik. Samtliga satsningar har ett regionalt perspektiv, vilket innebär att flera aktörer i regionen har intresse av dem och att det finns en fördel i att genomföra dem regionalt. Likvärdig studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning är viktig för att hjälpa elever att göra medvetna val i sin studiekarriär. Felvalen och avhoppen från gymnasiet kostar stora pengar och tar onödiga resurser från utbildningssystemet. Bland förslagen finns en förstudie om regionala rekommendationer, fortbildningsinsatser, nätverksträffar och en fortsatt satsning på Arbetsmarknadskunskap. Skolutveckling Insatserna ska stödja det utvecklingsarbete som redan sker i regionen som det fortsatta analysarbetet till nytta för både regionala analyser och kommunernas eget utvecklingsarbete. Dessutom ska en gemensam satsning i hela Östra Mellansverige göras för att minska avhoppen från gymnasieskolan. Kompetensbrist inom vård och omsorg Attraktiv arbetsgivare inom vård och omsorg är ett projekt som redan har påbörjats under hösten. Stödet till vård- och omsorgscollege fortsätter och dessutom ska en förstudie tas fram om förutsättningarna för att inrätta en arbetsförmedling med inriktning på vård- och omsorgsyrkena i länets kommuner och landsting. Kompetensbrist teknik och naturvetenskap Bristsituationen inom många tekniska yrkeskompetenser som till exempel civilingenjörer är välkänd. Men de specifika analyser som är framtagna med anledning av byggandet av Ostlänken pekar på nya och stora utmaningar inom ett betydligt bredare yrkesfält. Regional utveckling inom kompetensområdet Kompetensberedningen som har bestått av politiker från regionen, fick ett tidsbegränsat uppdrag fram till årsskiftet. Beredningens arbete har varit framgångsrikt och deras engagemang har varit viktigt för såväl dialog som förankring hos medlemskommunerna. Beredningen får därför ett fortsatt förtroende från regionstyrelsen och fortsätter sitt arbete med att utveckla och genomföra insatser inom kompetensområdet. I kompetensberedningens slutrapport kan du läsa mer om de föreslagna insatserna och även hitta inspiration kring skolutveckling. Rapporten som är presenterad i form av ett magasin kan du beställa via Göran Wide ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND NR 11 DECEMBER

4 2 Pressmeddelande Foto: Johnér Regionförbundet gör extra satsningar nästa år Nästan fyra miljoner kronor. Det är vad Regionförbundet Sörmland beslutat att ta av det egna kapitalet under nästa år för att satsa på en riskkapitalfond, destinationstutveckling i Östra Mellansverige samt motverka ungdomars utanförskap. Det beslutade regionstyrelsen vid sitt sista sammanträde för året i Eskilstuna. Knappt en miljon kronor avsätter regionförbundet under nästa år för att finansiera en ny gemensam investeringsfond, Almi Invest, i Östra Mellansverige. Fonden riktar sig till företag med tillväxtplaner och som är villiga att släppa in externt riskkapital och ägande i verksamheten. I avvaktan på att finansieringen från EU:s socialfond blir klar startar regionförbundet också ett arbete för att motverka ungdomars utanförskap. Den förstudie som förbundet gjort under året visar på ett stort behov och flera aktörer är villiga att starta gemensamma aktiviteter redan nästa år. För detta ändamål avsätter regionförbundet två miljoner kronor. Ett flerlänssamarbete, där Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland ingår, inom området destinationsutveckling ska även påbörjas nästa år. Som en del i det arbetet ingår att, under Almedalsveckan nästa år, presentera och synliggöra Sörmland utifrån det genomförda och pågående utvecklingsarbetet med ett uttalat slottstema för Sörmlands 400 slott och herresäten. Detta beräknas kosta en knapp miljon kronor. Slutligen beslutade också den avgående regionstyrelsen att tillsätta en politisk beredning för jämlik hälsa i länet. Målet med beredningen är att öka kunskapen om hälsosituationen i Sörmland och driva på frågan om en minskning av gapet i fråga om hälsa. Under nästa år avsätts kronor för detta ändamål. Viking Jonsson, (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND NR 11 DECEMBER

5 INFRASTRUKTUR OCH BESÖKSNÄRING Näckrosleden 2 För den som vill njuta av det sörmländska landskapet på cykel är Näckrosleden en verklig tillgång. 70 mil vindlande vägar som leder genom alla länets kommuner, de flesta utmed rofyllda, vackra sträckor med intressanta turistmål utmed vägen. Sedan 2013 har Regionförbundet Sörmland huvudmannaskapet för cykelleden. Det innebär ansvar för skötsel och underhåll, vilket sker med hjälp av medel ur länstransportplanen. Leden har inte setts över sedan den initierades 1996 men under sommaren har en inventering och kartläggning utifrån Trafikverkets kvalitetskriterier för cykelturistleder av ledens olika etapper gjorts. Genom den har behovet av förbättringar i trafiksäkerhet och attraktivitet identifierats. Inventeringen handlar också om att bedöma och prioritera de olika sträckorna POLITIK utifrån vilken potential de har sett ur ett turistiskt perspektiv. Turismansvariga i kommunerna och ideella organisationer har bjudits in att lämna sina synpunkter genom att besvara en webbenkät och vara med på en workshop. Ur trafiksäkerhetssynpunkt bedöms 48 mil av leden, motsvarande 74 procent, ha en god eller godtagbar standard. Tio mil har en säkerhetsstandard som upplevs som osäker och måste åtgärdas. Sex mil har en standard som är för osäker för att ingå i en skyltad cykelturistled. Läs rapporten på regionförbundets hemsida. Åtgärdsförslagen och prioriteringarna utgör underlag för utvecklingen av Näckrosleden, och det är något som regionförbundet kommer att diskutera med kommunerna i början av Målet är att överenskomna åtgärder blir genomförda så att Näckrosleden får en nystart Du kan läsa den nya rapporten på Fredrik Högberg EUnytt Avtal om sysselsättning för Sverige EU-kommissionen har nu antagit partnerskapsavtalet med Sverige där de fastställer strategin för hur strukturoch investeringsfonderna ska användas på bästa sätt. Avtalet innebär bland annat investeringar på 2,1 miljarder euro i sammanhållningsmedel från Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden för perioden Investeringarna ska bidra till att främja innovation och utbildning och på så sätt bekämpa arbetslösheten samt öka konkurrenskraften och den ekonomiska tillväxten. De ska också främja företagande, bekämpa socialt utanförskap och bidra till en mer miljövänlig och resurseffektiv ekonomi. Det är en viktig investeringsplan som ska hjälpa Sverige till fler jobb och ökad tillväxt under de närmaste tio åren anser kommissionen. Partnerskapsavtalet omfattar alla struktur- och investeringsfonder och fastställer alltså den strategiska inriktningen för framtida program som ska främja innovation, hjälpa små och medelstora företag i Sverige att bli mer konkurrenskraftiga och bidra till att befästa landets ledande roll när det gäller innovationer. EU:s roll i den storregionala utvecklingen I mitten av november arrangerade Mälardalsrådet, tillsammans med Stockholmsregionens Europakontor, ett seminarium om EU:s roll i den storregionala utvecklingen. Seminariet ägde rum på Europahuset i Stockholm och behandlade EU:s roll för Mälardalsrådets två viktigaste processer, Stjärnbildning (utbildnings- och forskningsfrågor) respektive En bättre sits (transport och infrastruktur). Två seminariepass behandlade frågor som hur EU påverkar vårt arbete för en mer sammanlänkad storstadsregion, hur vi kan bidra till att uppnå EU:s målsättningar inom forskning och innovation och hur EU påverkar den nationella och regionala transportpolitiken. Monica Swärd Källa: EU-länken som produceras av Stockholmsregionens Europakontor ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND NR 11 DECEMBER

6 NÄRINGSLIV Pressmeddelande Foto: Johnér Regionförbundet stödjer nyföretagande för invandrare kronor det är vad Regionförbundet Sörmlands styrelse beslutat om att göra en extra satsning på för att stödja IFS Almis verksamhet som hjälper invandrare till nyföretagande. Under det gångna året har verksamheten förstärkts med en kvinnlig rådgivare som talar arabiska. Genom regionförbundets anslag kan hon nu fortsätta även under nästa år samtidigt som en förstärkning med rådgivning på somaliska ska göras. Antalet invandrare har ökat i Sörmland under det gångna året och vi ser gärna att de snabbt kommer i sysselsättning. Därför har vi beslutat att stödja den här satsningen, förklarar Viking Jonsson (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland. Östra Mellansverige har en hög andel utrikesfödda, vilket gäller framförallt Eskilstuna men andelen i Sörmland förväntas öka ytterligare i Katrineholm och Flen som noterar en allt större inflyttning. Idag arbetar tre rådgivare på Almis IFSverksamhet med främst nyföretagarrådgivning till personer med utländsk bakgrund. Det som skiljer deras rådgivning från andra är att de kan erbjuda den på flera språk och dessutom med erfarenhet av kulturella skillnader. Rådgivarna talar svenska, engelska, arabiska och kaldéiska/assyriska. Till och med september i år har dessa rådgivare träffat 330 unika kunder och gett dem totalt 724 rådgivningar, främst kring nystart av företag men även en del rådgivning till befintliga företagare med utländsk bakgrund. Övervägande delen av kunderna finns inom handel samt reparation, restaurang och annan serviceverksamhet. Under året har rådgivarna bidragit till 103 nystartade företag! Viking Jonsson (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND NR 11 DECEMBER

7 En analytikers funderingar 11 Varje år tycks julhandeln slå nya rekord. Med största sannolikhet lär det bli så även den här julen. Vid närmare eftertanke kanske det inte är så konstigt, eftersom våra inkomster trendmässigt ökar. Vad är det då som vi i allt större grad lägger våra pengar på? Sedan mitten av 1990-talet, efter den mycket djupa krisen, har genomsnittsinkomsten i fasta penningvärden i Sörmland, precis som i landet i sin helhet, ökat med omkring två procent per år. Det kanske inte låter så mycket, men fram till idag innebär det att inkomsterna sett över hela perioden ökat med mer än 40 procent! Tar man dessutom hänsyn till att antalet invånare har ökat så har hushållens totala konsumtion i landet ökat med hela 55 procent mellan åren Intressanta frågor i det sammanhanget är: inom vilka områden har vår konsumtion ökat? Och vilken betydelse har det för arbete och tillväxt? Diagram Hushållens konsumtion i riket per utgiftsområde år Livsmedel 11% 2. Alkohol 2% 3. Tobak 1% 4. Kläder & skor 4% 5. Bostad 26% 6. Möbler & inredning 5% 7. Transporter & fordon 3% 8. Hälsa & sjukvård 12% 9. Post & tele 3% 10. Rekreation & kultur 11% 11. Utbildning 0% 12. Restauranger & hotell 5% 13. Övriga varor & tjänster 11% 14. Konsumtion i utlandet 5% Boendet är den klart dominerande utgiftsposten och den svarar för 26 procent av hushållens konsumtion (se diagram). Därnäst svarar livsmedel, hälsa och sjukvård, rekreation och kultur samt övriga varor och tjänster för ungefär lika stora andelar: mellan 11 och 12 procent var. Hushållens kostnader för boende och livsmedel har dock ökat förhållandevis måttligt och mindre än konsumtionen totalt. Rekreation och kultur och fram för allt övriga varor och tjänster har ökat med hela 67 respektive 80 procent. Inom det sistnämnda området döljer sig några riktigt snabbväxande delområden, som kostnader för husdjur och inte minst för veterinärer och hundpensionat som ökat med hela 400 procent under perioden. Sport och rekreation, fritidsvaror som husvagnar och båtar, samt IT- utrustning hör också till de delom-råden som vuxit kraftigt och i samtliga fall har konsumtionen ökat med långt över 100 procent. Överhuvudtaget är det uppenbart att hushållens konsumtion inom områden som hänger samman med avkoppling och fritid liksom personlig omvårdnad är på stark frammarsch. Det gäller exempelvis den konsumtion som sker i samband med utlandsvistelser som ökat med hela 148 procent. Andra exempel är större motordrivna apparater och verktyg eller hår och skönhetsvård som ökat med 228 respektive 171 procent. Likaså har hushållsnära tjänster (som städning) och varor och tjänster för underhåll av bostaden ökat med 335 respektive 162 procent. Sannolikt hänger det åtminstone delvis samman med de möjligheter till RUToch ROT-avdrag som introducerats under perioden. Det finns givetvis områden där hushållen minskat sin konsumtion eller där ökningen varit förhållandevis marginell. Hit hör till exempel inköp av kameror och fotoutrusning, motorcyklar och mopeder, men inte minst inköp av tidningar och böcker. Det tycks också som att vi väljer att reparera saker i mindre utsträckning idag. Det gäller bland annat möbler och hushållsappartarer. Hushållens kostnader för konsumtion av sprit och öl klass I och II minskade med 33 respektive 50 procent! Å andra sidan ökade konsumtionen av vin och starköl med 88 respektive 62 procent under perioden, vilket summasummarum bidrog till att hushållens totala kostnader för alkolhaltiga drycker ökade med 18 procent. Hushållens stigande konsumtion spelar en stor roll för sysselsättningsutvecklingen. I själva verket syftar flertalet jobb till att tillhandahålla tjänster för den lokala marknaden. Ser man till hela arbetsmarkanden, det vill säga både privata och offentliga tjänster, tyder tidigare uppskattningar på att omkring 70 procent av alla arbeten är direkt beroende av den lokala markanden. Åren ökade antalet sysselsatta i Sörmland med personer, vilket motsvarar en ökning med knappt 12 procent. En stor del av ökningen kan direkt kopplas till hushållens ökade konsumtion. Enbart sysselsättningsökningen inom byggsektorn, detaljhandeln och hotell- och restaurangbranscherna svarade för nästan hälften av jobbtillväxten under denna period. Kanske något att fundera på under julhandeln! Bo Wictorin Källa: Egna bearbetningar/nationalräkenskaperna/scb ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND NR 11 DECEMBER

8 TILL SIST Styrelsen beslutar Vid sammanträdet den 4 december på hotell Bolinder Munktell i Eskilstuna beslutade regionstyrelsen att fastställa verksamhetsplan och budget skjuta till två miljoner kronor till nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård för verksamhetsåret Regionstyrelsen föreslog också nämnden att, under första halvåret 2015, uppta överläggningar med huvudmännen angående finansiering från och med fastställa delegationsordning och attestreglemente för Regionförbundet Sörmland att gälla från och med den 1 januari merfinansiera IFS verksamhet inom Almi med totalt kronor godkänna kompetensberedningens förslag till handlingsplan. Den tillträdande regionstyrelsen föreslås utse en ny kompetensberedning för verksamhetsåret Beredningen får i uppdrag att följa upp och förankra insatserna hos berörda parter i länet. godkänna det gemensamma ställningstagandet gällande åtgärdsvalsstudien för person- och godstransporter i stråket väg 52 genom Sörmland. godkänna det årliga beslutet för 2015 om genomförande av regional plan för transportinfrastruktur. förlägga styrelsens tvådagarssammanträde 2015 till den mars. (Övriga sammanträdesdatum för 2015 beslutades vid styrelsens sammanträde den 30 oktober.) nominera Iha Frykman (M) och Greger Tidlund (S) till ordförande för strukturfondspartnerskapet för det regionala strukturfondsprogrammet Östra Mellansverige. Monica Lindell Rylén (S) Sarita Hotti (S) och Ingrid Jerneborg Glimne (M) nomineras till ledamöter i strukturfondspartnerskapet för Östra Mellansverige. Protokollet från sammanträdet kan du läsa på För mer information,kontakta Ulrika Sörblad foto tävling 10 vinnare Är du en duktig amatörfotograf? Ta chansen att vinna en smakrik vandring för dig och en vän genom det sörmländska matlandskapet när våren kommer! Tävlingen går ut på att visa vad som utmärker Sörmlandsstrategins fyra olika mål allra bäst. Skicka ett foto i färg för varje mål. 10 vinnare belönas med ett presentkort för två på en Gourmetvandring vid Rocklösa Gård. Läs mer om tävlingen på Skicka in dina bidrag tillsammans med kontaktuppgifter senast den 2 februari 2015 till ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND NR 11 DECEMBER

9 God Jul & Gott Nytt År! Foto: Christian Holmér TILL SIST Det händer på kontoret ANNA KNUTSSON Välkommen Anna Knutsson som den 15 december började sin anställning som strateg hos oss på Regionförbundet Sörmland. Anna arbetar med utvecklingsprocesser och samarbete för förbättrad kompetensförsörjning i länet. Välkommen! Anna har arbetat med regionala utvecklingsfrågor i drygt fem år, senast som projektledare på Region Värmland. Projektet hon ledde syftade till att få fler och mer regionalt förankrade socialfondsprojekt i Värmland. Innan dess arbetade hon med utvärdering och utveckling av EU-projekt hos en arbetsgivare i Östergötland, och återvänder därmed till östra Sverige. Anna nås på och MONIKA AGNEDAL Lycka till! Hej då och lycka till säger vi till Monika Agnedal, samverkansstrateg på Regionförbundet Sörmland, som från 1 januari 2015 flyttar över till Landstinget Sörmland. Uppdraget att bygga en regional stödstruktur för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård har under de senaste fyra åren varit placerat på regionförbundet. Det regionala stödet omfattar länets samtliga kommuner och landstinget. Arbetet innebär att stödja arbetet med kunskapsutveckling och samverkan i länet, att vara föredragande tjänsteman i den länsgemensamma nämnden som från årsskiftet 2014/2015 heter Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, samt att vara en kontakt mellan länet och den nationella nivån avseende information till och från länet, delta i styrgrupper med mera. Monikas arbete som samverkansstrateg är en regional resurs till den struktur för kunskapsutveckling och samverkan som sedan tio år tillbaka finns i länet. Från årsskiftet kommer uppdraget också att innebära ett övergripande ansvar för den länsgemensamma Forsknings och utvecklingsenheten, FoU i Sörmland. SÖRMLAND - HELT ENKELT Ansvarig utgivare Göran Norberg Redaktörer Carina Wilhelmsson och Monica Swärd Tel Fax Layout Helikopter Brand Design ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND NR 11 DECEMBER

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm Uppdaterad 2014 Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Sörmlands turismutveckling

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av Eskilstunas arbetsmarknad och näringsliv år 2004-2008.

2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar av Eskilstunas arbetsmarknad och näringsliv år 2004-2008. 2010-09-17 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2010:6 Sysselsättningsutvecklingen inom olika delar

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2 Välkommen! Program 13.10 Resultat av förstudierna, en axplock Urban Innovation/Länsstyrelsen FIA Funktionsnedsatta i anställning genom CSR/Social Venture Network Sweden Yrkesinriktning av vuxna invandrares

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

DESTINATIONS- UTVECKLING SÖRMLAND. Vägen mot en fördubblad besöksnäring 2023

DESTINATIONS- UTVECKLING SÖRMLAND. Vägen mot en fördubblad besöksnäring 2023 DESTINATIONS- UTVECKLING SÖRMLAND Vägen mot en fördubblad besöksnäring 2023 1 Vi ska fördubbla turismen i Sörmland Sverige har stor potential som besöksmål. Enligt VisitSwedens målgruppsanalyser planerar

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009

Från idé till lönsamt företag. Finansieringssituationen. små och medelstora företag. Presentation. 2 Mars 2009 Finansieringssituationen för små och medelstora företag Presentation 1. 2 Mars 2009 Företagens finansieringssituation - Låneindikatorn 150 bankkontorschefer intervjuades perioden 8 december 15 december

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0047 25 Delårsrapport 1, 2015 för Vård- och Omsorgs College Nämndens

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

De fyra ESI-fonderna. Regional utvecklingsfond. I nvestering i gemensam ma projekt. Landsbygdstonden. Havs- och fiskerifonden

De fyra ESI-fonderna. Regional utvecklingsfond. I nvestering i gemensam ma projekt. Landsbygdstonden. Havs- och fiskerifonden De fyra ESI-fonderna I Sverige finns fyra Europeiska struktur- och investeringsfonder - ESI-fonder: Europeiska jordbruksfonden för land sbygdsutveckling ( EJFLU ) Eu ropeiska havs- och fi skerifonden (E

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande 2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Maria Gelin-Axelsson Ann-Margret Knapp 9 12

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-11 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-11-28 i (i) LS 1209-1261 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 *12-1 1 00 009 - Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

SKRIVELSE 2013-06-05. att uppdra åt landstingsdirektören att svara för att landstingets medverkan sker i enlighet med länsstyrelsens redovisning.

SKRIVELSE 2013-06-05. att uppdra åt landstingsdirektören att svara för att landstingets medverkan sker i enlighet med länsstyrelsens redovisning. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2013-06-05 LS 1305-0691 Landstingsstyrelsen landstin&sstyr&se* 13*18 00020 Inriktning kommande strukturfondsprogram Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Kärnverksamhet Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun. Ulf Westerlund Anna Lindqvist, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 47-55 Anna Lindqvist

Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun. Ulf Westerlund Anna Lindqvist, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 47-55 Anna Lindqvist SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) 2011-10-06 Plats och tid Hallsberg Valvet, kl 9:00-12:00 Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Sari Harju, Arbetsförmedlingen Annelie Moilanen, Försäkringskassan

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012

Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Workshop Rekrytera kompetensen! 15 februari 2012 Mångfaldsorientering en tillväxtfråga OECD:s Territorial Review for Stockholm (2006/2010): bristande integration på arbetsmarknaden största hot för tillväxt

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer