Sörmland helt. enkelt! En analytiker funderar på vad vi egentligen lägger våra pengar på. Det går aldrig men det gick!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sörmland helt. enkelt! En analytiker funderar på vad vi egentligen lägger våra pengar på. Det går aldrig men det gick!"

Transkript

1 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND NR 11 DECEMBER 2014 Sörmland helt enkelt! En analytiker funderar på vad vi egentligen lägger våra pengar på Läs mer på sid Det går aldrig men det gick! Handlingsplan för kompetensinsatser klubbad Stöd till företagsrådgivning 6 för invandrare INLEDAREN Regionförbundet satsar stort I den verksamhetsplan för 2015 som regionstyrelsen antog i början av december görs stora satsningar på kompetensförsörjningen i länet. En stor del riktas till ungdomar som hoppar av gymnasiet och till nyanlända som behöver komma in på arbetsmarknaden. Insatser görs också för att få fler intresserade av att arbeta med vård och omsorg samt att lära ungdomar mer om hur arbetsmarkanaden ser ut. Andra viktiga åtgärder riktas mot besöksnäringen, innovationsutvecklingen inom offentliga sektorn och uppbyggnaden av en riskapitalfond inom Almi Invest. Resurser avsätts också för att på olika sätt underlätta byggandet av Ostlänken och dra nytta av denna samhällsinvestering. Många av regionförbundets satsningar kan dessutom växlas upp med stöd av EU:s strukturfonder och därför avsätter vi även resurser för att bli bättre på att arbeta med detta stöd. Det är kraftfulla satsningar som görs och det har gjort att regionstyrelsen beslutat sig för att använda fyra miljoner kronor av det egna kapitalet för att täcka kostnaderna. Det är också ett uttryck för vilken betydelse för den regionala utvecklingen som en kraftfull samverkan inom regionförbundet kan ge. Göran Norberg, förbundsdirektör Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland

2 BESÖKSNÄRING Debattartikel Foto: Andreas Sander och Hanna Maxstad Destinationsutveckling Sörmland: Det går aldrig men det gick! För bara några år sedan hade jag kunnat citera Hjalmar från Örebro med att säga Det går aldrig om en framtida destinationsutveckling av Sörmland hade kommit på tal. Tack och lov hade jag helt fel, det visar utfallet av det tvååriga projekt som nu är en permanent del av det regionala turismuppdraget som Regionförbundet Sörmland är ytterst ansvarig för, med hjälp av Sörmlands turismutveckling AB, mera känt som Stua. Så det som tycktes som en omöjlighet för bara några år sedan är nu en verklighet. Med 70 hängivna företag och inte mindre än 296 tredagarspaket har vi alla förutsättningar att bli en av Sveriges 20 nya exportmogna destinationer Vi har till och med omnämnts som ett framgångsexempel i Sverige på nationell nivå. Det hela började 2010 med att näringen på nationell nivå påbörjade arbetet med att ta fram en nationell strategi för besöksnäringen i Sverige. Tre år senare var Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring klar. Men redan våren 2012 började arbetet med Destinationsutveckling Sörmland vars främsta syfte var att bana väg för en fördubblad besöksnäring Tanken bakom projektet var att starta en långsiktig process där företag och samtliga kommuner i länet skulle samarbeta för att utveckla länets besöksnäring. Bakom satsningen dolde sig ett mål om en ökad omsättning från 2,1 miljarder 2010 till 4,2 miljarder Under samma tidsperiod ska antalet årsanställda dessutom öka från till Utöver det kan vi räkna med ökade skatteintäkter. Vad finns det då för förutsättningar för att detta verkligen ska kunna infrias? Jo, enligt Visit Swedens undersökningar planerar 28 miljoner européer och amerikaner att resa till Sverige de närmaste åren. I takt med lågprisflygens utveckling och en globalt växande medelklass växer utrikesresandet enormt fort. Om knappt tio år väntas till exempel kineserna stå för 20 procent av alla utrikesresor. Och det är då, 2023, som vi i Sörmland ska ha fördubblat vår turistiska omsättning. Vid det här laget vet också de flesta att besöksnäringen är en betydande näring i Sverige. De utländska besökarnas konsumtion i Sverige uppgår till cirka 85 procent mer än värdet av den svenska järnoch stålexporten och nästan tre gånger mer än den svenska fordonsexporten. Besöksnäringen har till och med kommit att kallas Sveriges nya basnäring. Vad är det då som Sörmland har som är så speciellt? Ja, några exempel är: Naturnära boenden och storstadsnära landsbygd Närproducerad mat och goda matupplevelser Stockholm-Skavsta flygplats och ytterligare fyra internationella flygplatser inom två timmars resa Och så slutligen det unika: 400 slott och herresäten! Med teman som jakt och vilt, kultur och historia samt friluftsliv och rekreation räknar vi nu med att, inom en snar framtid, ha etablerat Sörmland som Sveriges främsta slottsdestination! STUA, som inlemmat destinationsarbetet i sitt ordinarie arbete har nu en viktig uppgift, tillsammans med coacherna i kommunerna, att säkra god samordning, tempo och hög kvalitet. Och nästa år, 2015, räknar vi med att minst 150 sörmländska företag är med på tåget. Viking Jonsson (S), ordförande, Regionförbundet Sörmland ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND NR 11 DECEMBER

3 KOMPETENS Insatser för en bättre arbetsmarknad i Sörmland på gång Den 4 december godkände regionstyrelsen kompetensberedningens förslag till handlingsplan. Den stödjer mål 1 i Sörmlandsstrategin som syftar till att göra det enklare för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta, liksom för arbetsgivare att rekrytera rätt kompetens. Det betyder att nu börjar arbetet på allvar med att successivt genomföra de insatser som presenterades. Här planeras för insatser för framförhållning och bättre matchning av behoven. Underlag kommer att tas fram som hjälper kommunerna att stimulera ungdomars intresse för teknik. Samtliga satsningar har ett regionalt perspektiv, vilket innebär att flera aktörer i regionen har intresse av dem och att det finns en fördel i att genomföra dem regionalt. Likvärdig studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning är viktig för att hjälpa elever att göra medvetna val i sin studiekarriär. Felvalen och avhoppen från gymnasiet kostar stora pengar och tar onödiga resurser från utbildningssystemet. Bland förslagen finns en förstudie om regionala rekommendationer, fortbildningsinsatser, nätverksträffar och en fortsatt satsning på Arbetsmarknadskunskap. Skolutveckling Insatserna ska stödja det utvecklingsarbete som redan sker i regionen som det fortsatta analysarbetet till nytta för både regionala analyser och kommunernas eget utvecklingsarbete. Dessutom ska en gemensam satsning i hela Östra Mellansverige göras för att minska avhoppen från gymnasieskolan. Kompetensbrist inom vård och omsorg Attraktiv arbetsgivare inom vård och omsorg är ett projekt som redan har påbörjats under hösten. Stödet till vård- och omsorgscollege fortsätter och dessutom ska en förstudie tas fram om förutsättningarna för att inrätta en arbetsförmedling med inriktning på vård- och omsorgsyrkena i länets kommuner och landsting. Kompetensbrist teknik och naturvetenskap Bristsituationen inom många tekniska yrkeskompetenser som till exempel civilingenjörer är välkänd. Men de specifika analyser som är framtagna med anledning av byggandet av Ostlänken pekar på nya och stora utmaningar inom ett betydligt bredare yrkesfält. Regional utveckling inom kompetensområdet Kompetensberedningen som har bestått av politiker från regionen, fick ett tidsbegränsat uppdrag fram till årsskiftet. Beredningens arbete har varit framgångsrikt och deras engagemang har varit viktigt för såväl dialog som förankring hos medlemskommunerna. Beredningen får därför ett fortsatt förtroende från regionstyrelsen och fortsätter sitt arbete med att utveckla och genomföra insatser inom kompetensområdet. I kompetensberedningens slutrapport kan du läsa mer om de föreslagna insatserna och även hitta inspiration kring skolutveckling. Rapporten som är presenterad i form av ett magasin kan du beställa via Göran Wide ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND NR 11 DECEMBER

4 2 Pressmeddelande Foto: Johnér Regionförbundet gör extra satsningar nästa år Nästan fyra miljoner kronor. Det är vad Regionförbundet Sörmland beslutat att ta av det egna kapitalet under nästa år för att satsa på en riskkapitalfond, destinationstutveckling i Östra Mellansverige samt motverka ungdomars utanförskap. Det beslutade regionstyrelsen vid sitt sista sammanträde för året i Eskilstuna. Knappt en miljon kronor avsätter regionförbundet under nästa år för att finansiera en ny gemensam investeringsfond, Almi Invest, i Östra Mellansverige. Fonden riktar sig till företag med tillväxtplaner och som är villiga att släppa in externt riskkapital och ägande i verksamheten. I avvaktan på att finansieringen från EU:s socialfond blir klar startar regionförbundet också ett arbete för att motverka ungdomars utanförskap. Den förstudie som förbundet gjort under året visar på ett stort behov och flera aktörer är villiga att starta gemensamma aktiviteter redan nästa år. För detta ändamål avsätter regionförbundet två miljoner kronor. Ett flerlänssamarbete, där Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland ingår, inom området destinationsutveckling ska även påbörjas nästa år. Som en del i det arbetet ingår att, under Almedalsveckan nästa år, presentera och synliggöra Sörmland utifrån det genomförda och pågående utvecklingsarbetet med ett uttalat slottstema för Sörmlands 400 slott och herresäten. Detta beräknas kosta en knapp miljon kronor. Slutligen beslutade också den avgående regionstyrelsen att tillsätta en politisk beredning för jämlik hälsa i länet. Målet med beredningen är att öka kunskapen om hälsosituationen i Sörmland och driva på frågan om en minskning av gapet i fråga om hälsa. Under nästa år avsätts kronor för detta ändamål. Viking Jonsson, (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND NR 11 DECEMBER

5 INFRASTRUKTUR OCH BESÖKSNÄRING Näckrosleden 2 För den som vill njuta av det sörmländska landskapet på cykel är Näckrosleden en verklig tillgång. 70 mil vindlande vägar som leder genom alla länets kommuner, de flesta utmed rofyllda, vackra sträckor med intressanta turistmål utmed vägen. Sedan 2013 har Regionförbundet Sörmland huvudmannaskapet för cykelleden. Det innebär ansvar för skötsel och underhåll, vilket sker med hjälp av medel ur länstransportplanen. Leden har inte setts över sedan den initierades 1996 men under sommaren har en inventering och kartläggning utifrån Trafikverkets kvalitetskriterier för cykelturistleder av ledens olika etapper gjorts. Genom den har behovet av förbättringar i trafiksäkerhet och attraktivitet identifierats. Inventeringen handlar också om att bedöma och prioritera de olika sträckorna POLITIK utifrån vilken potential de har sett ur ett turistiskt perspektiv. Turismansvariga i kommunerna och ideella organisationer har bjudits in att lämna sina synpunkter genom att besvara en webbenkät och vara med på en workshop. Ur trafiksäkerhetssynpunkt bedöms 48 mil av leden, motsvarande 74 procent, ha en god eller godtagbar standard. Tio mil har en säkerhetsstandard som upplevs som osäker och måste åtgärdas. Sex mil har en standard som är för osäker för att ingå i en skyltad cykelturistled. Läs rapporten på regionförbundets hemsida. Åtgärdsförslagen och prioriteringarna utgör underlag för utvecklingen av Näckrosleden, och det är något som regionförbundet kommer att diskutera med kommunerna i början av Målet är att överenskomna åtgärder blir genomförda så att Näckrosleden får en nystart Du kan läsa den nya rapporten på Fredrik Högberg EUnytt Avtal om sysselsättning för Sverige EU-kommissionen har nu antagit partnerskapsavtalet med Sverige där de fastställer strategin för hur strukturoch investeringsfonderna ska användas på bästa sätt. Avtalet innebär bland annat investeringar på 2,1 miljarder euro i sammanhållningsmedel från Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden för perioden Investeringarna ska bidra till att främja innovation och utbildning och på så sätt bekämpa arbetslösheten samt öka konkurrenskraften och den ekonomiska tillväxten. De ska också främja företagande, bekämpa socialt utanförskap och bidra till en mer miljövänlig och resurseffektiv ekonomi. Det är en viktig investeringsplan som ska hjälpa Sverige till fler jobb och ökad tillväxt under de närmaste tio åren anser kommissionen. Partnerskapsavtalet omfattar alla struktur- och investeringsfonder och fastställer alltså den strategiska inriktningen för framtida program som ska främja innovation, hjälpa små och medelstora företag i Sverige att bli mer konkurrenskraftiga och bidra till att befästa landets ledande roll när det gäller innovationer. EU:s roll i den storregionala utvecklingen I mitten av november arrangerade Mälardalsrådet, tillsammans med Stockholmsregionens Europakontor, ett seminarium om EU:s roll i den storregionala utvecklingen. Seminariet ägde rum på Europahuset i Stockholm och behandlade EU:s roll för Mälardalsrådets två viktigaste processer, Stjärnbildning (utbildnings- och forskningsfrågor) respektive En bättre sits (transport och infrastruktur). Två seminariepass behandlade frågor som hur EU påverkar vårt arbete för en mer sammanlänkad storstadsregion, hur vi kan bidra till att uppnå EU:s målsättningar inom forskning och innovation och hur EU påverkar den nationella och regionala transportpolitiken. Monica Swärd Källa: EU-länken som produceras av Stockholmsregionens Europakontor ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND NR 11 DECEMBER

6 NÄRINGSLIV Pressmeddelande Foto: Johnér Regionförbundet stödjer nyföretagande för invandrare kronor det är vad Regionförbundet Sörmlands styrelse beslutat om att göra en extra satsning på för att stödja IFS Almis verksamhet som hjälper invandrare till nyföretagande. Under det gångna året har verksamheten förstärkts med en kvinnlig rådgivare som talar arabiska. Genom regionförbundets anslag kan hon nu fortsätta även under nästa år samtidigt som en förstärkning med rådgivning på somaliska ska göras. Antalet invandrare har ökat i Sörmland under det gångna året och vi ser gärna att de snabbt kommer i sysselsättning. Därför har vi beslutat att stödja den här satsningen, förklarar Viking Jonsson (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland. Östra Mellansverige har en hög andel utrikesfödda, vilket gäller framförallt Eskilstuna men andelen i Sörmland förväntas öka ytterligare i Katrineholm och Flen som noterar en allt större inflyttning. Idag arbetar tre rådgivare på Almis IFSverksamhet med främst nyföretagarrådgivning till personer med utländsk bakgrund. Det som skiljer deras rådgivning från andra är att de kan erbjuda den på flera språk och dessutom med erfarenhet av kulturella skillnader. Rådgivarna talar svenska, engelska, arabiska och kaldéiska/assyriska. Till och med september i år har dessa rådgivare träffat 330 unika kunder och gett dem totalt 724 rådgivningar, främst kring nystart av företag men även en del rådgivning till befintliga företagare med utländsk bakgrund. Övervägande delen av kunderna finns inom handel samt reparation, restaurang och annan serviceverksamhet. Under året har rådgivarna bidragit till 103 nystartade företag! Viking Jonsson (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND NR 11 DECEMBER

7 En analytikers funderingar 11 Varje år tycks julhandeln slå nya rekord. Med största sannolikhet lär det bli så även den här julen. Vid närmare eftertanke kanske det inte är så konstigt, eftersom våra inkomster trendmässigt ökar. Vad är det då som vi i allt större grad lägger våra pengar på? Sedan mitten av 1990-talet, efter den mycket djupa krisen, har genomsnittsinkomsten i fasta penningvärden i Sörmland, precis som i landet i sin helhet, ökat med omkring två procent per år. Det kanske inte låter så mycket, men fram till idag innebär det att inkomsterna sett över hela perioden ökat med mer än 40 procent! Tar man dessutom hänsyn till att antalet invånare har ökat så har hushållens totala konsumtion i landet ökat med hela 55 procent mellan åren Intressanta frågor i det sammanhanget är: inom vilka områden har vår konsumtion ökat? Och vilken betydelse har det för arbete och tillväxt? Diagram Hushållens konsumtion i riket per utgiftsområde år Livsmedel 11% 2. Alkohol 2% 3. Tobak 1% 4. Kläder & skor 4% 5. Bostad 26% 6. Möbler & inredning 5% 7. Transporter & fordon 3% 8. Hälsa & sjukvård 12% 9. Post & tele 3% 10. Rekreation & kultur 11% 11. Utbildning 0% 12. Restauranger & hotell 5% 13. Övriga varor & tjänster 11% 14. Konsumtion i utlandet 5% Boendet är den klart dominerande utgiftsposten och den svarar för 26 procent av hushållens konsumtion (se diagram). Därnäst svarar livsmedel, hälsa och sjukvård, rekreation och kultur samt övriga varor och tjänster för ungefär lika stora andelar: mellan 11 och 12 procent var. Hushållens kostnader för boende och livsmedel har dock ökat förhållandevis måttligt och mindre än konsumtionen totalt. Rekreation och kultur och fram för allt övriga varor och tjänster har ökat med hela 67 respektive 80 procent. Inom det sistnämnda området döljer sig några riktigt snabbväxande delområden, som kostnader för husdjur och inte minst för veterinärer och hundpensionat som ökat med hela 400 procent under perioden. Sport och rekreation, fritidsvaror som husvagnar och båtar, samt IT- utrustning hör också till de delom-råden som vuxit kraftigt och i samtliga fall har konsumtionen ökat med långt över 100 procent. Överhuvudtaget är det uppenbart att hushållens konsumtion inom områden som hänger samman med avkoppling och fritid liksom personlig omvårdnad är på stark frammarsch. Det gäller exempelvis den konsumtion som sker i samband med utlandsvistelser som ökat med hela 148 procent. Andra exempel är större motordrivna apparater och verktyg eller hår och skönhetsvård som ökat med 228 respektive 171 procent. Likaså har hushållsnära tjänster (som städning) och varor och tjänster för underhåll av bostaden ökat med 335 respektive 162 procent. Sannolikt hänger det åtminstone delvis samman med de möjligheter till RUToch ROT-avdrag som introducerats under perioden. Det finns givetvis områden där hushållen minskat sin konsumtion eller där ökningen varit förhållandevis marginell. Hit hör till exempel inköp av kameror och fotoutrusning, motorcyklar och mopeder, men inte minst inköp av tidningar och böcker. Det tycks också som att vi väljer att reparera saker i mindre utsträckning idag. Det gäller bland annat möbler och hushållsappartarer. Hushållens kostnader för konsumtion av sprit och öl klass I och II minskade med 33 respektive 50 procent! Å andra sidan ökade konsumtionen av vin och starköl med 88 respektive 62 procent under perioden, vilket summasummarum bidrog till att hushållens totala kostnader för alkolhaltiga drycker ökade med 18 procent. Hushållens stigande konsumtion spelar en stor roll för sysselsättningsutvecklingen. I själva verket syftar flertalet jobb till att tillhandahålla tjänster för den lokala marknaden. Ser man till hela arbetsmarkanden, det vill säga både privata och offentliga tjänster, tyder tidigare uppskattningar på att omkring 70 procent av alla arbeten är direkt beroende av den lokala markanden. Åren ökade antalet sysselsatta i Sörmland med personer, vilket motsvarar en ökning med knappt 12 procent. En stor del av ökningen kan direkt kopplas till hushållens ökade konsumtion. Enbart sysselsättningsökningen inom byggsektorn, detaljhandeln och hotell- och restaurangbranscherna svarade för nästan hälften av jobbtillväxten under denna period. Kanske något att fundera på under julhandeln! Bo Wictorin Källa: Egna bearbetningar/nationalräkenskaperna/scb ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND NR 11 DECEMBER

8 TILL SIST Styrelsen beslutar Vid sammanträdet den 4 december på hotell Bolinder Munktell i Eskilstuna beslutade regionstyrelsen att fastställa verksamhetsplan och budget skjuta till två miljoner kronor till nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård för verksamhetsåret Regionstyrelsen föreslog också nämnden att, under första halvåret 2015, uppta överläggningar med huvudmännen angående finansiering från och med fastställa delegationsordning och attestreglemente för Regionförbundet Sörmland att gälla från och med den 1 januari merfinansiera IFS verksamhet inom Almi med totalt kronor godkänna kompetensberedningens förslag till handlingsplan. Den tillträdande regionstyrelsen föreslås utse en ny kompetensberedning för verksamhetsåret Beredningen får i uppdrag att följa upp och förankra insatserna hos berörda parter i länet. godkänna det gemensamma ställningstagandet gällande åtgärdsvalsstudien för person- och godstransporter i stråket väg 52 genom Sörmland. godkänna det årliga beslutet för 2015 om genomförande av regional plan för transportinfrastruktur. förlägga styrelsens tvådagarssammanträde 2015 till den mars. (Övriga sammanträdesdatum för 2015 beslutades vid styrelsens sammanträde den 30 oktober.) nominera Iha Frykman (M) och Greger Tidlund (S) till ordförande för strukturfondspartnerskapet för det regionala strukturfondsprogrammet Östra Mellansverige. Monica Lindell Rylén (S) Sarita Hotti (S) och Ingrid Jerneborg Glimne (M) nomineras till ledamöter i strukturfondspartnerskapet för Östra Mellansverige. Protokollet från sammanträdet kan du läsa på För mer information,kontakta Ulrika Sörblad foto tävling 10 vinnare Är du en duktig amatörfotograf? Ta chansen att vinna en smakrik vandring för dig och en vän genom det sörmländska matlandskapet när våren kommer! Tävlingen går ut på att visa vad som utmärker Sörmlandsstrategins fyra olika mål allra bäst. Skicka ett foto i färg för varje mål. 10 vinnare belönas med ett presentkort för två på en Gourmetvandring vid Rocklösa Gård. Läs mer om tävlingen på Skicka in dina bidrag tillsammans med kontaktuppgifter senast den 2 februari 2015 till ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND NR 11 DECEMBER

9 God Jul & Gott Nytt År! Foto: Christian Holmér TILL SIST Det händer på kontoret ANNA KNUTSSON Välkommen Anna Knutsson som den 15 december började sin anställning som strateg hos oss på Regionförbundet Sörmland. Anna arbetar med utvecklingsprocesser och samarbete för förbättrad kompetensförsörjning i länet. Välkommen! Anna har arbetat med regionala utvecklingsfrågor i drygt fem år, senast som projektledare på Region Värmland. Projektet hon ledde syftade till att få fler och mer regionalt förankrade socialfondsprojekt i Värmland. Innan dess arbetade hon med utvärdering och utveckling av EU-projekt hos en arbetsgivare i Östergötland, och återvänder därmed till östra Sverige. Anna nås på och MONIKA AGNEDAL Lycka till! Hej då och lycka till säger vi till Monika Agnedal, samverkansstrateg på Regionförbundet Sörmland, som från 1 januari 2015 flyttar över till Landstinget Sörmland. Uppdraget att bygga en regional stödstruktur för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård har under de senaste fyra åren varit placerat på regionförbundet. Det regionala stödet omfattar länets samtliga kommuner och landstinget. Arbetet innebär att stödja arbetet med kunskapsutveckling och samverkan i länet, att vara föredragande tjänsteman i den länsgemensamma nämnden som från årsskiftet 2014/2015 heter Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, samt att vara en kontakt mellan länet och den nationella nivån avseende information till och från länet, delta i styrgrupper med mera. Monikas arbete som samverkansstrateg är en regional resurs till den struktur för kunskapsutveckling och samverkan som sedan tio år tillbaka finns i länet. Från årsskiftet kommer uppdraget också att innebära ett övergripande ansvar för den länsgemensamma Forsknings och utvecklingsenheten, FoU i Sörmland. SÖRMLAND - HELT ENKELT Ansvarig utgivare Göran Norberg Redaktörer Carina Wilhelmsson och Monica Swärd Tel Fax Layout Helikopter Brand Design ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND NR 11 DECEMBER

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle 2014-09-29 kl.09.00 11.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, S, ordförande Lena Roos, M, 1:e vice ordförande Stig Eng, C, 2:e vice ordförande Eva Tjernström, S Göran Sjöstedt, Hanna Bruce

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Bilaga: Utdrag ur tjänsteutlåtande till Landstingsstyrelsen, Dnr LS-LED15-0577-2 Långsiktigt hållbar finansiering av regionalt stöd inom socialtjänst och vård Sammanfattning Sörmland behöver en långsiktigt

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN STOCKHOLMS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Stockholms län År 2009 startades Yrkeshögskolan och

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Marja-Leena Lampinen Frågor i fokus idag Kompetensplattform - vad har det lett till? Strategi för tillväxt- och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 -

Läs mer

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring?

Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? Vilken betydelse har landsbygden för svensk besöksnäring? - Stor! - På vilket sätt? - Besöksnäringsforum - Sammanhållen besöksnäringspolitik Näringsdepartementet Vilken betydelse har landsbygden för svensk

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm Uppdaterad 2014 Gripsholms slott, Mariefred. Foto: Sörmlands turismutveckling

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTRA MELLANSVERIGE 2009-2014 Inledning Sverige är en kunskapsnation på en global marknad. Tillgång till kunskap och kompetens är

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars

Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Tema möte 30 mars Länsplan för Västmanland Styrkor och fördelar Utmaningar Detta gör vi! Länsplan för Västmanland Utvärdering av RUP Omvärldsbeskrivning Tre prioriterade områden

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Yttrande om översiktsplan Flens kommun

Yttrande om översiktsplan Flens kommun Kommunstyrelsen 2017-05-10 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2017:298 Kristina Birath 016-710 51 56 1 (3) Kommunstyrelsen Yttrande om översiktsplan Flens kommun Förslag till beslut

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖREBRO LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Örebro län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Räta Linjen-gruppen. Projektstöd, WSP Sverige

Räta Linjen-gruppen. Projektstöd, WSP Sverige Räta Linjen-gruppen Räta Linjen-gruppen består av följande intressenter: Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsstyrelsen i Gävleborgs län Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Uppsala län Region Gävleborg

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige!

146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige! PRESSMEDDELANDE Strukturfondspartnerskapets Sekretariat Datum Dnr 2017-06-01 15-050 Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 146 miljoner till projekt i Östra Mellansverige!

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020

turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 turism handlingsprogram för örebroregionen 2015-2020 turism handlingsprogram för Örebroregionen 2015 2020 1 2 turism handlingsprogram för Örebroregionen 2015 2020

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Regionalt Utvecklingsansvar- Landstingets uppdrag växer

Regionalt Utvecklingsansvar- Landstingets uppdrag växer 1 (8) Landstinget har ansökt hos regeringen om att få bilda en regionkommun från och med den första januari 2017. Om regeringen säger ja, betyder det att uppdraget för landstinget växer. Förutom nuvarande

Läs mer

Cykelleder för rekreation och turism. leder på gång

Cykelleder för rekreation och turism. leder på gång Cykelleder för rekreation och turism Nationella Strategin bakgrund kvalitetskriterier mål och utveckling referensgrupp utmärkning övergång & checklista Foto: Sofia Ernerot leder på gång Lena Stävmo VD

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-02-13 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Sida 1 (3) Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget,

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege i socialfonden Nationell, regional och lokal satsning kopplat till kommande Socialfondsutlysning Tre huvudinriktningar i utvecklingsarbetet

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011.

2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2011. 2012-12-14 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:8 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN SÖDERMANLANDS LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Södermanlands län År 2009 startades Yrkeshögskolan

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut 1 (6) Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige har i budget för 2017 gett uppdrag

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2 Välkommen! Program 13.10 Resultat av förstudierna, en axplock Urban Innovation/Länsstyrelsen FIA Funktionsnedsatta i anställning genom CSR/Social Venture Network Sweden Yrkesinriktning av vuxna invandrares

Läs mer

Ansökan från Coompanion Västmanland om bidrag för verksamhetsåren 2015-2017

Ansökan från Coompanion Västmanland om bidrag för verksamhetsåren 2015-2017 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 12 (17) Sammanträdesdatum 2015-01-20 8 Ansökan från Coompanion Västmanland om bidrag för verksamhetsåren 2015-2017 Dnr 2014/1269 ~Z INLEDNING Ansökan har inkommit

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN UPPSALA LÄN 2009-2014 Yrkesutbildningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan i Uppsala län År 2009 startades Yrkeshögskolan och kommunerna

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Tekniskt stöd för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige.

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Tekniskt stöd för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige. Enheten för ekonomi Hanna Bäckman, 054-7011036 Hanna.backman@regionvarmland.se TJÄNSTEUTLÅTANDE REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND RV2015-634 Sida 1(5) Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2030 INNOVATIVT OCH ATTRAKTIVT REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI Det handlar om oss alla Jämtlands län bor idag inte fler personer än vad I det gjorde för hundra år sedan. På den tiden bodde

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm ÄRENDET Regionplanenämnden förslag till Regional

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland

SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland SYSTEMANALYS Stockholm-Mälarregionen och Gotland Ett samarbete Regionförbundet Uppsala län Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Örebro Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen i Västmanlands län

Läs mer

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård.

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Länsstyrgruppen gav den 24 oktober 2014 en arbetsgrupp, bestående av Monika Agnedal, Inger Eklind

Läs mer

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige

92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige 92 miljoner i EU-stöd med fokus på tillverkningsindustrin i Västsverige Kompetensutveckling, flexicurity och förbättrad integration. Det är några av satsningarna som strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige exportvärdet har mer än fördubblats under åren från 2000. Näringen skapar årligen hundratusentals

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige

129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 129 miljoner i EU-stöd för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige Vid strukturfondspartnerskapet i Västsveriges möte den 19 juni prioriterades åtta projekt som får totalt cirka 22

Läs mer