UPPDRAG CONTRACT. Hållbara produktutvecklings- och produktionsprocesser Green Lean. Delrapport Konfidentiell. UP PX20009 Diarienummer /11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPDRAG CONTRACT. Hållbara produktutvecklings- och produktionsprocesser Green Lean. Delrapport 2012. Konfidentiell. UP PX20009 Diarienummer 19-1127/11"

Transkript

1 Konfidentiell UPPDRAG CONTRACT UP PX20009 Diarienummer /11 Hållbara produktutvecklings- och produktionsprocesser Green Lean Delrapport 2012 Barbro Sundström December 2012 SIK

2 Projektinformation Projekt påbörjat (pågående) Granskad av Thomas Angervall, Joakim Forsman Projektledare Barbro Sundström Projektgrupp Ulla-Karin Barr, Joakim Forsman, Gustaf Zettergren, Ingela Lindbom Distributionslista Nyckelord SIK 2 (10)

3 Sammanfattning Projektets mål är att de deltagande företagen skall uppnå ökad konkurrenskraft och minskad miljöpåverkan genom: smidig produktutvecklingsprocess resurseffektiv och flexibel produktion hög tillgänglighet på utrustning *) hög leveranssäkerhet jämnare produktkvalitet *) engagerad personal som jobbar med ständiga förbättringar för minskade slöserier, minskat svinn och minskad energianvändning *) *) Ger förutom bättre produktivitet även minskat svinn. Saxat från Livsmedelsåret 2011, Livsmedelföretagen (Li): Produktiviteten i livsmedelsindustrin har under 2011 minskat med 6,4 % och har fallit under tre av fyra år sedan Höga råvarupriser framhålls som den främsta orsaken till den minskade produktiviteten, och en konsekvens av den minskade lönsamheten är kostnadsbesparingar genom personalnedskärningar. Flera av Li:s medlemsföretag nämner i klartext att just råvarornas nyckfulla rörelser förenat med dagligvaruhandelns ständiga jakt på lägre inköpspriser är de största utmaningarna för branschen i Sverige. En intressant jämförelse är att verkstadsindustrin i Sverige de senaste decennierna kontinuerligt har ökat sin produktivitet. Det gäller att bryta den trenden! Produktivitetsminskningar och personalnedskärningar i livsmedelsindustrin är en nedåtgående spiral som måste brytas. Livsmedelsindustrin behöver skaffa marginaler för att klara varierande råvarupriser och ökad konkurrens. Ett sätt att minska kostnader och öka produktiviteten är att minska slöserierna, aktiviteter som inte skapar värde i företaget, det vills säga att jobba med Green Lean en strategi för hållbar verksamhetsutveckling. Bildinspiration Swerea IVF Figur 2. Sambandet mellan smartare lönsamhet arbetssätt och lönsamhet att Arbeta smartare Under 2012 har workshops och coachningar genomförts enskilt på sju företag. Dessutom har två företagsgemensamma workshops/seminarier genomförts. Ett enkelt och pedagogiskt häfte, Green Lean en strategi för hållbar verksamhetsutveckling, för kunskapsspridning har tagits fram under året. Tryckning sker under december Tre företag kommer att fortsätta sin verksamhetsutveckling under Ytterligare fem företag är intresserade att ansluta till projektet, och fler företag kommer att kontaktas under året. Projektet startade i mars 2011 och beräknas pågå till SIK 3 (10)

4 INNEHÅLL PROJEKTINFORMATION... 2 SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 5 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 6 Syfte... 6 Målgrupp... 6 PROJEKTETS MÅL... 6 GENOMFÖRANDEPLAN OCH TIDPLAN... 6 Genomförande... 6 Genomfört Workshops och coachning enskilt på företag... 7 Resultatspridning... 8 Företagskontakter... 8 Tidplan... 8 SPRIDNING AV PROJEKTETS RESULTAT... 8 PROJEKTETS FINANSIERING... 9 PROJEKTETS ARBETSSÄTT... 9 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER... 9 KONTAKTPERSON... 9 SIK 4 (10)

5 Bakgrund Framtidens vinnare är de företag/branscher som klarar av att sätta upp och formulera långsiktiga mål med helhetsperspektiv och utifrån dessa arbeta målmedvetet med ständiga förbättringar. Vinnare är också de företag som kan samordna sina resurser och jobba smartare, det vill säga att samordnat jobba med att öka produktiviteten och minska miljöpåverkan. Livsmedelsindustrin är viktig för Sverige som den fjärde största branschen i landet, men det finns utmaningar. Saxat från Livsmedelsåret 2011, Livsmedelföretagen (Li): Produktiviteten i livsmedelsindustrin har under 2011 minskat med 6,4 % och har fallit under tre av fyra år sedan Höga råvarupriser framhålls som den främsta orsaken till den minskade produktiviteten, och en konsekvens av den minskade lönsamheten är kostnadsbesparingar genom personalnedskärningar. Flera av Li:s medlemsföretag nämner i klartext att just råvarornas nyckfulla rörelser förenat med dagligvaruhandelns ständiga jakt på lägre inköpspriser är de största utmaningarna för branschen i Sverige. En intressant jämförelse är att verkstadsindustrin i Sverige de senaste decennierna kontinuerligt har ökat sin produktivitet. Det gäller att bryta den trenden! Produktivitetsminskningar och personalnedskärningar i livsmedelsindustrin är en nedåtgående spiral som måste brytas. Livsmedelsindustrin behöver skaffa marginaler för att klara varierande råvarupriser och ökad konkurrens. Figur 1. Sambandet mellan traditionellt arbetssätt och lönsamhet Bildinspiration Swerea IVF Figur 2. Sambandet mellan smartare arbetssätt och lönsamhet Bildinspiration Swerea IVF Ett sätt att minska kostnader och öka produktiviteten är att minska slöserierna, aktiviteter som inte skapar värde i företaget, det vills säga att jobba med Green Lean en strategi för hållbar verksamhetsutveckling. Det är ett mer hållbart sätt att minska kostnader, som sker genom ett Leant arbetssätt med personal som blir engagerade i arbetet med ständiga förbättringar för minskade slöserier i företaget. Inom Green Lean innefattar arbetet med att ta bort slöserier även att minska sin miljöpåverkan, där svinn och energi generellt i livsmedelsindsutrin är de största orsakerna. Samtidigt ger minskad energiåtgång och minskat svinn direkt minskade kostnader det gäller bara att man tar ett helhetsgrepp. För minskade slöserier och därmed ökad produktivitet krävs också att livsmedelsindustrin ser produktutveckling och produktion i en helhet. Produktutvecklingen måste ske effektivare ur ett uthållighetsperspektiv samt vara i samklang med det produktionssystem som ska tillverka dessa produkter. Där är stabilitet och flexibilitet är ledord. SIK 5 (10)

6 Syfte och målgrupp Syfte Syftet är att utbilda och stötta svensk livsmedelsindustri för: ökad konkurrenskraft genom Green Lean en strategi för hållbar verksamhetsutveckling minskad miljöpåverkan genom minskat svinn och minskad energianvändning Målgrupp Hela den svenska livsmedelsindustrin från små till stora företag Projektets mål Målet är att de deltagande företagen skall uppnå ökad konkurrenskraft och minskad miljöpåverkan genom: effektiv produktutveckling resurseffektiv flexibel produktion hög tillgänglighet på utrustning *) hög leveranssäkerhet jämnare produktkvalitet *) engagerad personal som jobbar med ständiga förbättringar för minskade slöserier, minskat svinn och minskad energianvändning *) *) Ger förutom bättre produktivitet även minskat svinn. Genomförandeplan och tidplan Genomförande För att skapa förutsättningar för ett effektivt införande av en hållbar produktoch produktionsutveckling genom engagerad personal och ständiga förbättringar, drivs arbetet på respektive företag och företagsgemensamt genom workshops. För att öka kunskapen om möjligheterna med att jobba på ett nytt och smartare arbetssätt kontaktas företag och seminarier anordnas. Företag rullas in i projektet efterhand under projekttiden. Vi har sett att även mindre insatser, som t.ex. en kortare workshop ger inspiration till att göra förändringar på hemmaplan. Insatsen för företagen varierar därför mellan en enskild mindre workshop till ett flertal workshops och coachningar. Arbetet består av utbildning, workshops, coachning, träffar i nätverk, seminarier och för företagen mycket eget arbete. SIK 6 (10)

7 Behovsanalys individuellt på företaget Säkerställer att företagsledningen är motiverad och mogen att påbörja arbetet mot Green Lean. Det ska finnas ett tydligt engagemang för helhetsfrågor. På ett strukturerat sätt identifieras företagets viktigaste förbättringsområden och utifrån det lämpliga workshops för företaget. En handlingsplan tas fram efter workshopen. Workshops Ger de deltagande företagen utbildning och handledning i ett antal för varje företag utvalda principer, verktyg och metoder mot hållbar produktutveckling och produktion. En handlingsplan tas fram efter varje workshop. Eget arbete individuellt av varje företag För att förändra arbetssättet på företaget är det av stor vikt att ledningsgruppen är engagerad och att företaget utser en projektledare för att aktivt och långsiktigt driva arbetet framåt på företaget. Företaget jobbar vidare enligt handlingsplan. Coachning individuellt på varje företag Handledarna agerar som coacher och driver på arbetet. Syftet är dels att ge stöd, följa upp och vara bollplank i förändringsarbetet och dels att hjälpa företagen att hålla styrfart i sitt förbättringsarbete. En viktig framgångsfaktor för att arbetet ska bli bestående. Nätverksträffar/Workshops Ger hög kostnadseffektivitet och genomgripande kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan de deltagande företagen. Utbildning i generell kunskap som t.ex. ledarskap, hur man skapar medarbetarnas engagemang, kunskap om effekter av och grundorsaker till kvalitetsbrister (t.ex. svinn) samt utbyte av erfarenheter mellan företagen. Sprida kunskap och inspirera Seminarier och företagsbesök: För kunskapshöjning hos företagen i hur produktiviteten kan ökas och miljöpåverkan (svinn, energi) kan minskas. Dokumentation: Vi har sett behovet av att sammanfatta kunskap som kommit fram om verksamhetutveckling med inspiration från Lean i livsmedelindustrin på ett enkelt och pedagogiskt sätt i ett litet häfte. Det finns mycket Lean-litteratur, men ingen som tar upp det specifika för livsmedelskedjan som t.ex. livsmedelsindustrins snabba flöden och svinnets klimat- och miljöpåverkan. Genomfört 2012 Workshops och coachning enskilt på företag Det har genomförts två dagar med en kombination av utbildning och workshops i produktionsekonomi och minskat svinn för Konsum Värmlands bageri. Åtta chefer från fyra avdelningar, produktionschef och underhållschef har deltagit. Därefter har tre coachningstillfällen genomförts. Det har varit mycket eget arbete på Konsum Värmland mellan besöken. Arbetet har gått ut på att gemensamt identifiera var svinn uppkommer och strukturera upp arbetet med att starta mätning av svinn för att identifiera grundorsaker till varför svinn uppstår. Företaget är nu igång och mäter sitt svinn. Coachning och utbildning kommer att fortsätta under Arbetssättet är inspirerat från LISS-projektet Minskat svinn i livsmedelskedjan ett helhetsgrepp (D.nr: /12) En workshop har genomförts i Puls i produktutvecklings-processen på Absolut Company. Företaget kände sig inspirerat av workshopen och har jobbat vidare på egen hand. SIK 7 (10)

8 Tre coachningar har skett på Nybergs deli. Målet har bl.a. varit att få ett fungerande system för arbetet med ständiga förbättringar. Kommer att fortsätta En coachning har genomförts på Domstein Enghav som en fortsättning på workshop och coachning under 2011 som handlade om ledarskap i förändringsprocesser. Miniworkshops har genomförts med Ingelsta Kalkon och Abba Seafood inom Puls i produktutvecklingsprocessen. De har inspirerats av den nya kunskapen och jobbar för tillfället på egen hand med förbättringar. Coachning av Santa Maria i produktutveckling för stabilare processer och jämnare kvalitet. Kommer att fortsätta Resultatspridning En workshop kring minskat svinn och minskad energianvändning, Hur resurseffektiva är vi egentligen?, har genomförts i Göteborg tillsammans med 10 personer från 5 företag. Inbjudan till Workshop tillsammans med IUC Skåne (Industriellt Utvecklings Centrum). För få deltagare gjorde tyvärr att den fick ställas in. IUC och SIK kontaktade gemensamt 40 företag i Skåne/Blekinge per telefon, utskicket gick till betydligt fler. Företagen förberedde sig inför sommaren, höll på med diverse projekt som skulle avslutas innan sommaren. Lärdomen är att maj verkar vara en svår månad för denna typ av aktivitet. Se Bilaga 1 för inbjudan Miniseminarium på Processteknikmässan Göteborg Vägen till vinsten mäniskan eller tekniken. 7 personer från 4 företag deltog. Ett enkelt och pedagogiskt häfte för kunskapsspridning, Green Lean en strategi för hållbar verksamhetsutveckling, har tagits fram under året. Tryckning sker under december Företagskontakter 2013 kommer vi att fortsätta arbetet med Konsum Värmlands bageri, Nybergs deli och Santa Maria. Dialog om anslutning till projektet pågår med Bröderna Hanssons, Nordiska Gourmetkompaniet, Åbro Bryggeri, Ingemar Johansson samt Saba Fresh Cuts. Företag rullas in efterhand under projekttiden. Fler företag kommer att kontaktas under Tidplan Projektet pågår från Går enligt tidplan. Spridning av projektets resultat Resultat som kommer fram i projektet sprids kontinuerligt genom företagsgemensam workshops och seminarier. Publikation är ej diskuterat ännu. Ett avslutande öppet seminarium kommer att hållas under SIK 8 (10)

9 Projektets finansiering Projektet är pågående. Projektets arbetssätt Projektorganisation SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik driver projektet och genomför huvuddelen av arbetet. Barbro Sundström, Projektledare Green Lean, Förbättringsarbetets struktur, Ledarskap och engagemang, Kvalitetsbristkostnader, Värdeflödet i livsmedelskedjan. Ulla-Karin Barr Green Lean, Förbättringsarbetets struktur, Ledarskap och engagemang, Green Lean produktutvecklingsprocessen, minskat svinn i offentlig sektor. Gustaf Zettergren Green Lean, Förbättringsarbetets struktur, Green Lean produktutvecklingsprocessen, Livsmedelstransporter, LCA. Joakim Forsman Green Lean, Förbättringsarbetets struktur, Flödessimulering, Processkartläggning. Ingela Lindbom Green Lean, Lean sex sigma, Förbättringsarbetets struktur, Kvalitetsbristkostnader, Processkartläggning, Svinn-expert. Företagens interna projektledare ansvarar för att driva projektet internt och har kontinuerlig kontakt med SIK. Vid behov av annan expertkompetens kontaktas andra organisationer Slutsats och rekommendationer Slutsatser och rekommendationer sker vid projektavslut. Kontaktperson Barbro Sundström SIK SIK 9 (10)

10

11

12 Huvudkontor/Head Office: SIK, Box 5401, SE Göteborg, Sweden. Telephone: +46 (0) , fax: +46 (0) Regionkontor/Regional Offices: SIK, Ideon, SE Lund, Sweden. Telephone: +46 (0) SIK, Forslunda 1, SE Umeå, Sweden. Telephone: +46 (0) SIK, c/o Almi, Box 1224, SE Linköping, Sweden. Telephone: +46 (0) SIK

Utvecklingsprojekt på SIK i samarbete med livsmedelsbranschen. SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik

Utvecklingsprojekt på SIK i samarbete med livsmedelsbranschen. SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik SIK Institutet för Livsmedel och Bioteknik Utvecklingsprojekt på SIK i samarbete med livsmedelsbranschen Ett arbete inom ramen för regeringssatsningen med syfte att stärka den svenska livsmedelsindustrins

Läs mer

Lean för konkurrenskraftig och klimateffektiv mjölkproduktion

Lean för konkurrenskraftig och klimateffektiv mjölkproduktion JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 414 Lean för konkurrenskraftig och klimateffektiv mjölkproduktion Martin Melin 1, Anna Rydberg 2, Barbro Sundström 3, Karin Östergren 3, Maria

Läs mer

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion

Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion JTI-rapport: Lantbruk & Industri / Agriculture & Industry, nr 418 Lean för effektiv och hållbar spannmålsproduktion Lean for sustainable grain production Johanna Olsson 1, Barbro Sundström 2, Hanna Åström

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen Gotlands Kommun Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling Tillväxtenheten Slutrapport gällande projekt Dnr KS 2009/17-14 Mål: De 20 deltagarna/företagen ska ha nyanställt minst 6 personer inom

Läs mer

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 RAPPORT Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 För Energimyndigheten Anja Karlsson, Susanna Roth och Daniel Holm, IVL Filip Ekander, Energimyndigheten 2012-10-19 Arkivnummer: U3957 Rapporten godkänd:

Läs mer

Minska överproduktionen i storkök Laga mat till gästen- inte till komposten eller fjärrvärmeverket. Minska överproduktionen i storkök

Minska överproduktionen i storkök Laga mat till gästen- inte till komposten eller fjärrvärmeverket. Minska överproduktionen i storkök Minska överproduktionen i storkök Ulla-Karin Barr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Minska överproduktionen i storkök Laga mat till gästen- inte till komposten eller fjärrvärmeverket Slutrapport

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

Redovisning av Ekocentrum Projekt 121. SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING

Redovisning av Ekocentrum Projekt 121. SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING Redovisning av Ekocentrum Projekt 121 SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING Projektet har genomfört ett antal uppskattade och välbesökta aktiviteter och också stakat ut en intressant väg för Ekocentrum.

Läs mer

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat

LEAN 6TIPS LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN. Analys Ledarträning Varaktiga resultat ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 7 LEAN LÄGG GRUNDEN FÖR LEAN Länspolismästare Christina Forsberg: Min

Läs mer

Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets

Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets Måluppfyllelse Projektet har mött samtliga av de mål som angavs i ansökan samt nedanstående av MERAprogrammets övergripande mål: Verka för att långsiktigt stärka forskningsmiljöer kring utvalda och prioriterade

Läs mer

Bättre vård mindre tvång Del 2

Bättre vård mindre tvång Del 2 Bättre vård mindre tvång Del 2 EPSILON, ZETA, THETA Bättre vård mindre tvång Del 2 1 Innehåll Inledning... 4 Genombrottsprogram Epsilon Inledning... 6 Bakgrund... 7 Resultat... 10 Slutsatser... 14 Reflektioner

Läs mer

Grunden är lagd för det fortsatta arbetet

Grunden är lagd för det fortsatta arbetet < Produktionslyftet 2010 Metoder och lärdomar till stöd för andra De tillverkande företagen har stor betydelse för välståndet i Sverige: De står för en väsentlig del av Sveriges exportinkomster och är

Läs mer

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz

Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Christina Franzén Sabina Sjölander Jack Borgström Jenny Lantz Ledningsstyrt jämställdhetsarbete Förord Denna rapport är resultatet av ett förändrings- och utvecklingsprojekt, Jämvikt, med syfte att skapa

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

LEAN 4TIPS. Nr. 5 / Maj 2010. Lean är en fi losofi Metoder och verktyg kommer i andra hand DAG LOTSANDER, 20 ÅRS ERFARENHET AV LEAN.

LEAN 4TIPS. Nr. 5 / Maj 2010. Lean är en fi losofi Metoder och verktyg kommer i andra hand DAG LOTSANDER, 20 ÅRS ERFARENHET AV LEAN. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Maj 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS LEAN 4TIPS ORIGINALFOTO: FREDRIK PERSSON MONTAGE: ALEX MAK VAR MED

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

MOTIVERAT. REDOVISNING OCH UTVÄRDERING AV ITMera - UTBILDNINGSPROJEKT FÖR SMÅ FÖRETAG I SKÅNE

MOTIVERAT. REDOVISNING OCH UTVÄRDERING AV ITMera - UTBILDNINGSPROJEKT FÖR SMÅ FÖRETAG I SKÅNE MOTIVERAT. REDOVISNING OCH UTVÄRDERING AV ITMera - UTBILDNINGSPROJEKT FÖR SMÅ FÖRETAG I SKÅNE ITmera har nu genomförts för tredje gången, och har denna omgång hjälpt 34 företag med bland annat ledarskap,

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora uppsving LÖNSAM OCH ROLIG KOMPETENSUTVECKLING Högskolor och företag i samverkan skapar ökad lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda Stora besparingar på Lidan Marine Bättre-kurs blev vändpunkt för

Läs mer

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter 2014:59 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Verktygslåda för innovation

Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Innovation och förnyelse är viktigt för att Kronoberg ska kunna stärka sin välfärdsnivå. Vill vi bo och verka i en konkurrenskraftig region som kännetecknas

Läs mer

effektiv str ategi Six Sigma i hälsooch sjukvården

effektiv str ategi Six Sigma i hälsooch sjukvården effektiv str ategi Six Sigma i hälsooch sjukvården Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Sofia Tullberg, sofia.tullberg@skl.se Tel 08-452 70 00 Beställ eller

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 1 Vårt dnr: 2014-03221 Ert dnr: N2013/5699/FIN N2013/5656/KLS (delvis) mfl. Redovisning av

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer