Värmlandsstrategin. Vägen till ett bättre Värmland. använder sig av visions- och målformuleringar som ska styra verksamheten. Värmlandsstrategin ska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmlandsstrategin. Vägen till ett bättre Värmland. använder sig av visions- och målformuleringar som ska styra verksamheten. Värmlandsstrategin ska"

Transkript

1 Värmlandsstrategin Syfte och bakgrund Värmlandsstrategin beskriver en ny, offensiv strategi för tillväxt i Värmland, baserad på företagens behov. Den är avsedd att användas för det offentliga Värmland i allmänhet och i kommunerna i synnerhet. Den är inriktad på näringslivsarbete eftersom det bara är företagen som kan skapa tillväxt. Andra faktorer såsom nationella satsningar på infrastruktur kan inte motiveras förrän vi visar tillväxt. Tidigare strategidokument har varit alltför flummiga i sin formulering och därmed oanvändbara som styrdokument. Fokus har varit hänsyn till partipolitik och maktstrukturer i Värmland snarare än att skapa faktisk tillväxt. Tillväxt kan bara skapas av företag som växer och att nya företag startas. Vissa stödfunktioner i samhället kan dock stötta framförallt de små företagen. Ett framsynt politiskt ledarskap kan även bidra till ett bra näringslivsklimat, bland annat genom god service och progressiv platsutveckling. Vad gäller de flesta mätbara parametrar; tillväxt, nyföretagande, mångfald, integration, näringslivsklimat, ungdomsarbetslöshet med mera ligger Värmland (om än med flera lokala undantag) i bottenserien nationellt sett. Detta förhållande kan bara ändras genom verkstad. Värmlandsstrategin i sitt sammanhang En strategi beskriver hur ett mål ska uppnås. Värmlandskommunerna Vägen till ett bättre Värmland använder sig av visions- och målformuleringar som ska styra verksamheten. Värmlandsstrategin ska ge riktlinjer för alla Värmlands kommuner vad gäller strategier för målstyrning av kommunernas näringslivsarbete. Idag styrs detta arbete på olika sätt kommunerna emellan. Målgruppen, det vill säga företagarna förväntar sig dock samma bemötande och stöttning oavsett kommuntillhörighet. Varje kommun har säkerligen ett eller flera arbetssätt eller initiativ som visat sig framgångsrika. Genom att identifiera och kopiera best practice kommunerna emellan, kan näringslivsklimatet och därmed tillväxten höjas. I Värmlandsstrategin är därför samtliga 16 kommun-

2 Händerna i luften, vi kämpar för ett ännu bättre företagsklimat i Värmland. er viktiga och har en central roll. Vidare är samordning och samarbete dem emellan en avgörande framgångsfaktor. Övergripande strategi Tillit måste skapas mellan näringsliv och offentlig verksamhet. Utan denna tillit kan inte tillväxt skapas och gemensamma ansträngningar kan inte åstadkommas. Det offentligt finansierade näringslivsarbetet måste därför utgå från en kontinuerlig dialog med företagarna och företagen. Vi ska lyfta fram det som är bra, men inte dölja det som är dåligt. En lösning måste föregås av ett problem som hindrar tillväxt och företagande. Ett problem består av symtom, orsak och konsekvens. Utan att först definiera problemet utifrån dessa tre beståndsdelar kan vi inte definiera de utmaningar som finns för att lösa det. Först när utmaningarna är definierade finns det möjlighet att ta fram en strategi för hur lösningen ska åstadkommas. Strategin är avgörande för om vi lyckas lösa problemet eller inte. För att skapa internationell konkurrenskraft måste det offentliga ledarskapet bidra till att skapa en sann och säljande bild av Värmland, dess potential och möjligheter. Varje kommun har unika möjligheter och unika människor som kan stöttas, lyftas fram och skapa tillväxt. En konkurrenskraftig profilering dvs. en säljande bild skapas genom att vi åstadkommer konkreta saker i Värmland. Strategi 2020 Värmlandsstrategin syftar till att vara ett styrdokument för tillväxtfrämjande åtgärder fram till år Målen sätts sedan i respektive kommun, och blir sedan sammantaget, målen för hela regionen. En strategi beskriver hur ett mål ska uppnås. 1. Det är företagen och entreprenörerna som står för tillväxten i Värmland! Tillväxt skapas genom att ett företag ökar sin försäljning och/ eller lönsamhet. Därmed ökar Värmlands BRP (Bruttoregionalprodukt) som sedan direkt eller indirekt leder till fler arbetstillfällen och därmed tillväxt. 2. Hela Värmland ska växa! Inte bara Karlstad! En stor stad omgiven av 15 övergivna spökstäder eller samhällen gör inte Värmland attraktivt. Hela Värmland måste utvecklas och frodas. Exempelvis är tillverkningsindustrin till största delen lokaliserad utanför Karlstad. För att den ska kunna rekrytera kompetenta medarbetare och expandera behövs 16 livskraftiga och attraktiva kommuner. Besöksnäringen påverkas på samma sätt. 3. Tillväxt skapas genom mångfald! En orts attraktivitet skapas genom ett utbud präglat av mångfald, inte av specialisering inom vissa branscher. En arbetsmarknad präglad av mångfald attraherar fler att flyt-

3 ta till en ort. Ett utbud av service, handel och kultur likaså. Det gäller även mångfald ur ett mänskligt perspektiv. 4. Problemet kartläggs först; dess symptom, konsekvens och orsak. Därefter tas lösningen fram! Offentligt finansierad verksamhet inom näringslivsutveckling präglas ofta av att hitta på lösningar som inte är förankrade i företagens faktiska behov. Regelverk i statliga eller EU-finansierade projekt styr alltför ofta inriktningen. Åtgärder finansierade av offentliga medel skall utgå från företagens och entreprenörernas behov utifrån ett problemperspektiv. 5. Skapa ett kraftfullt regionalt ledarskap. Flera rapporter pekar på att företagen saknar ett regionalt ledarskap. Det finns ett akut behov av förändring i grunden av Region Värmlands organisation och styrning. Konkreta mätbara resultat; ökad BRP, inflyttningsnetto med flera nyckeltal måste vara centrala för styrningen av regionens offentligt finansierade näringslivsarbete. De konkreta åtgärderna i Värmlandsstrategin kräver också att samordning och ledarskap upprättas. 6. Tillväxt i Värmland kräver attitydförändring Vissa attityder i Värmland påverkar tillväxten negativt; maktstrukturer, jantelag, misstro entreprenörer och politiker emellan, intolerans, revirtänkande och så vidare. Det offentliga ledarskapet måste föregå med gott exempel genom bättre tillgänglighet, ökad förmåga till kommunikation och större öppenhet. Problemområden i Värmland Källor: Region Värmland, pwc, projekten Det företagsamma Värmland 2011 och Modell A 2012 finansierade av Tillväxtverket och värmländska skattemedel. Problem generellt i Värmland 1. Värmland har i jämförelse med övriga Sverige en låg andel sysselsatta i små arbetsställen, vilket gör att antalet goda förebilder också är relativt låg. Förhållandet anses ha en direkt påverkan på värmlänningarnas inställning till entreprenörskap. (WSP) 2. Värmland har brist på entreprenörer som startar nya affärsverksamheter och som är innovativa, ser nya möjligheter och som också kan vara beredda att ta risker för att realisera sin affärsidé. (Kontigo) 3. Kvinnor och invandrare driver, i högre utsträckning än män, företag med en begränsad marknad och inom områden som inte alltid anses ha tillväxtpotential. Det kan begränsa deras möjligheter att få stöd, trots att det möjliga bidraget till tillväxten kan vara stort. 4. Det finns en brist på flexibla/lättrörliga och funktionella nätverk. Snabbväxande företag deltar i externa nätverk i högre utsträckning än andra företag. Företag med en funktionellt sammansatt nätverksportfölj når snabbare framgång än de med homogena nätverk. (Barringer 2005) 5. Trots att antalet innovativa idéer med utvecklingspotential har ökat i Värmland under de senaste åren, är det för få patent- och affärsidéer som realiseras till nya företag och tillväxt. (Sweco Eurofutures) Problem inom offentlig verksamhet och dess stödsystem för tillväxt 1. Det saknas en tydlig regional strategi för det långsiktiga arbetet med att stimulera entreprenörskap utanför klustersatsningarna. Det saknas gemensamma mål och synsätt med utgångspunkt i entreprenörens behov. (Sweco Eurofutures) 2. I dag stödjer/verkar kommunerna i Värmland genom externa aktörer för att stimulera ökat entreprenörskap och nyföretagande. De flesta aktörer är belägna i Karlstad, vilket kan göra det svårt att hitta naturliga och ömsesidiga samarbetsområden med övriga kommuner i Värmland. 3. Kommunens roll inom och utanför stödsystemet är otydlig. De kommunala näringslivsenheternas arbetssätt uppvisar en ojämn kvalitet samt att rollen tolkas olika mellan kommunerna. (Sweco 2007) 4. I dag finns en brist på samarbete aktörerna emellan och samordning av informationsinsatser inom stödsystemet. (Kontigo) 5. Ett projektbaserat arbetssätt gör aktören beroende av beviljade medel. En stor del av uppbyggd kompetens och kontakter går till spillo när projektet tar slut. 6. Stödsystemet upplevs som svåröverskådligt och stängt. Det finns också en risk för överlappningar mellan verksamheterna. (Sweco Eurofutures) 7. I dag finns ingen plattform för dem utanför de prioriterade klustersatsningarna och för de som inte kvalificerar sig för exempelvis Inovas inkubator. 8. De dynamiska förluster som uppstår i hierarkiska strukturer som hanterar medlen, är ett problem. Den väg medlen tar från EU, Riksdagen via Tillväxtverket och

4 regionförbund till organisationer och kommuner för att nå de lokala företagarna är för lång och förbrukas därmed på vägen. (Edvinsson & Mörtsell 2012) 9. Ett flertal undersökningar under årens lopp av innovationssystemet i Värmland visar på svidande kritik från företagen. Tendenser till förbättringar i systemet har inte heller visat sig mellan undersökningarna, vilket till stor del bekräftar innovationssystemets dysfunktionalitet. 10. Byråkratin som omgärdar finansieringen av innovationssytemet blir den viktiga kärnkompetensen i organisationerna som ska leverera. Förmågan till lobbying, rapportskrivande och bidragssökande uppåt i kedjan är avgörande för om organisationen får mat på bordet kommande budgetår. (Edvinsson & Mörtsell 2012) 11. We need a new contract between business and the state in order to drive good growth. Shifts are needed in relations between government and business, from; a belief of public good, private bad to a more nuanced appreciation of the best of both; forced cooperation to mutual collaboration; distrust to mutual recognition of responsibilities on both sides. (pwc 2013) Rollfördelning, ansvar och styrning Generellt måste det offentliga Värmland ställa avsevärt högre krav, inklusive mätbara mål och resultat, på de organisationer som bedriver näringslivsfrämjande verksamhet. De olika organisationerna har också haft överlappande roller vilket lett slöseri med offentliga medel, konkurrens dem emellan samt en otydlig rollfördelning: Detta måste upphöra genom att klart och tydligt definiera roller och ansvar i stödsystemet och organisationerna emellan. Vidare måste en styrning av verksamheterna utifrån dess mål och uppnådda resultat finnas. Relevanta nyckeltal som tydligt påvisar verksamhetens fakt-iska bidrag till tillväxt ska finnas för varje organisation. Målstyrningen av verksamheterna ska baseras på både kort- och långsiktiga mål. Detta åstadkoms bland annat genom en tydlig kravspecifikation inklusive mål och krav, en kvalitetssäkrad upphandling samt en kontinuerlig avstämning av relevanta nyckeltal med tydlig koppling till verksamheten. Finansiering Alla förändringar och aktiviteter i Värmlandsstrategin kan finansieras utan ytterligare tillskott av offentliga medel. Befintliga budgetmedel för näringslivsutveckling är tillräckliga, men ska styras om. Finansiering av organisationer och projekt med dåliga resultat avvecklas, främst klusterfinansiering och medfinansiering av en mängd näringslivsinriktade projekt. Den sammanlagda summan av värmländska skattemedel som på så sätt kan frigöras för aktiviteter som ger faktisk tillväxt, beräknas uppgå till minst 300 miljoner kronor per år (exkl. EU-finansiering). Summan dividerat med 16 kommuner ger ca 19 miljoner kronor i snitt per kommun, utöver de medel som varje kommun dedikerat till det egna näringslivsarbetet. Upphörande av klusterfinansiering Klusterorganisationerna kan, om intresse finns hos företagen, finansieras och drivas vidare av dem själva. De kan därmed bli de äkta kluster de en gång var ämnade att vara, där företagen av egen kraft samarbetar kring marknadsdrivna frågor och intressen. Från projekt till kontinuitet En mängd projekt medfinansieras av kommunerna, landstinget och Region Värmland. Effektivt näringslivsarbete kräver kontinuerligt arbete, inte tillfälliga projekt. Projekt är en arbetsform som kan användas när något ska testas, utvecklas, etableras, avvecklas eller förändras, inte användas som ett sätt att år efter år finansiera löpande verksamhet och fasta kostnader. Stödfunktioner måste ha en kontinuitet för att skapa tillväxt; stöd till nyföretagande, kapitalförsörjning via affärsänglar, företagsakut och så vidare. Den stora mängden projektfinansierad verksamhet minskas drastiskt. En kontinuerlig finansiering av ett reformerat stödsystem ska således ersätta projektfinansieringen av detsamma. Kommunernas roll Kommunledning (och regionledning) Det ska finnas insikt om och förståelse för entreprenörskap och de utmaningar som företagandet har. En politisk enighet ska råda kommunerna emellan beträffande kommunens respektive näringslivsutvecklingens roll i sammanhanget. Det ska finnas förståelse för och kunskap om företagandets, centrumutvecklingens och besöksnäringens betydelse för tillväxten i den egna kommunen. Näringslivsutveckling De kommunala näringslivsenheterna ska vara navet i offentligt näringslivsarbete. De ska utvecklas vidare för ett bra samarbete mellan kommun och näringsliv samt samordning av resurser. I de större kommunerna samlas näringsliv, turism, kulturutveckling, centrumutveckling och planutveckling i autonoma organisationer samägda av kommun (49%) och näringsliv (51%). I mindre kommuner ska

5 likartat stöd erbjudas om än i mindre skala. Näringslivsarbetet ska utgå från företagarnas och företagens faktiska behov. Det ska finnas en gemensam målbild för Värmlands kommunala näringslivsarbete. Centrumutveckling Ett levande centrum har mycket stor betydelse för en orts attraktivitet och tillväxt. Förutom en handels- och samlingsplats är det kommunens skyltfönster utåt som påverkar såväl besöksnäringen som företagens rekrytering av medarbetare. Centrumutvecklingen utvecklas i alla 16 kommuner; ett samarbete mellan fastighetsägare, kommunen och näringsidkarna (butiker, caféer, restauranger, hotell). Dedikerad resurs samt en gemensam politisk insikt och målbild ska finnas i alla 16 kommuner. Besöksnäring Kommunens roll är att via turistbyrån samordna och marknadsföra företagen inom besöksnäringen. Ett regionalt samarbete för 16 turistbyråer i Värmland ska upprättas eftersom hela Värmland är ett besöksmål. I detta samarbete ska LRF och Hushållningssällskapet ingå då landsbygdsutveckling, matkultur och besöksnäring är intimt sammankopplade. Samarbetet ska svara för koordinerad marknadsföring och försäljning av Värmland som besöksmål, nationellt och internationellt. Tjänstegarantier Varje kommun ska ha fungerande tjänstegarantier för de tjänster som påverkar företagens verksamhet och tillväxt; alkoholtillstånd, miljö- och hälsoskyddstillstånd, detaljplaner, bygglov med mera. Tillväxt genom ett bra näringslivsklimat ligger till grund för detta arbete. One-stop-shop I och med att ansvaret för näringslivsarbetet som helhet förs över till kommunerna ökar verksamheten och komplexiteten. Varje kommun behöver därför se över hur de organiserar detta arbete. Företagen ska ha en ingång till det offentliga stödsystemet och de olika regionala och kommunala myndighetsutövarna. Varje kommun ska därför inrätta en one-stop-shop för näringslivet där företagens behov förmedlas till rätt instans eller organisation. Lagar och dess tolkning Gemensam tolkning av LOU Hantering och tolkning av LOU, Älgen undrar varför turisterna är så nyfikna på honom.

6 Lagen om offentlig upphandling, uppvisar stora skillnader kommunerna emellan. Små lokala företagen upplever sig ofta missgynnade vid offentlig upphandling. Alla 16 kommuner ska ha en gemensam tolkning av LOU. Konkurrensverkets riktlinjer för att underlätta för små företag ska följas. Syftet är att detta ska leda till fler arbetstillfällen i de små företagen och en rättvisare upphandling. Gemensam tolkning av LAS Hantering och tolkning av LAS, Lagen om Anställningsskydd uppvisar stora skillnader fackförbunden emellan. Lagen tolkas även olika gentemot små respektive stora företag. Arbetsmarknadens parter i Värmland; Svenskt Näringsliv och de lokala fackförbund ska enas om en gemensam tolkning av LAS som sedan företagen aktivt informeras om. Syftet är att detta ska leda till minskat motstånd och ängslan över att anställa i framförallt de små företagen. Tillämpliga delar av Landstingets ledningssystem appliceras på Region Värmland där både kortsiktiga och långsiktiga konkreta, mätbara resultatmål är i fokus. Region Värmlands uppdrag ska definieras med tydliga krav, mål och nyckeltal baserade på faktisk tillväxt, samt att Värmlandsstrategin implementeras i verksamheten. Offentlig omvärldsbevakning Stark kritik uppstår när politiker eller offentliga tjänstemän åker utomlands och slösar bort skattemedel trots att en utlandsresa ofta är billigare än en dagsresa till Stockholm. För ett kraftfullt och visionärt ledarskap måste dock Värmlands offentliga ledning ha en internationell utblick, odla internationella kontakter och kompetensutvecklas. Varje kommun ska årligen skicka minst fem personer på ledningsnivå till strategiskt utvalda länder för att knyta kontakter och få nya intryck. De närmaste åren bör de fem ovan nämnda orterna under rubriken Internationalisering besökas. Likaså bör arbetet med befintliga vänorter utökas eller i många fall startas. Ledarstöd för offentliga ledare Att hitta sin egen självbild och höja medvetenheten om vad som driver, engagerar och motiverar en person är grunden för ett gott ledarskap. Automatiskt höjer vi då effektiviteten och lönsamheten utifrån att varje medarbetare får göra det den är bäst på. När alla arbetar i symbios med varandra uppstår rätt balans och ger optimalt resultatet i verksamheten. Ett otydligt ledarskap leder däremot till oönskade effekter såsom informella maktstrukturer, ökad sjukfrånvaro, fokus på interna angelägenheter såsom revirhävdande, konflikter och ryktesspridning, istället för fokus på resultat, mål och mål- Det värmländska ledarskapet Flera rapporter pekar på brister i det offentliga ledarskapet i Värmland. Det finns ingen tydlig ledning som tar täten för länets utveckling. De visar även på bristande samverkan mellan olika organisationer i det så kallade innovationssystemet. Det leder i sin tur till att nödvändiga beslut uteblir. Då ansvaret för näringslivsarbete enligt Värmlandsstrategin läggs ut på respektive kommun finns ett ännu större behov än tidigare, hos kommunerna att få hjälp med koordinering och stöttning i arbetet. Denna funktion har inte Region Värmland levt upp till. En stor del av problemet ligger hos Region Värmlands politiska ledning, varför denna ska avvecklas. Verksamheten ska istället direkt underställas Landstingets politiska ledning. Det är viktigt att satsa på entreprenörsskap redan i ung ålder.

7 gruppen. Hantering av näringslivsfrågor kombinerat med att kommunal verksamhet blir alltmer konkurrensutsatt, ger nya utmaningar som ställer allt högre krav på ledningen såsom flexibilitet och kommunikativ förmåga. Förändring i offentlig verksamhet blir snarare ett normaltillstånd. Kommunal verksamhet handlar alltmer om utveckling och allt mindre om förvaltning. För att hantera alla dessa utmaningar ska ledarstöd erbjudas i form av kvalificerade personliga coacher/mentorer till framförallt medlemmar i kommunens och regionens ledning. Entreprenörskap Internationalisering Utmaningen för små och medelstora värmländska företag är att finna framgångsrika försäljningskanaler. Satsningen på ett representationskontor i Oslo behöver därför utvecklas och utökas till fler regioner där företagen kan göra affärer. Utbudet som marknadsförs ska bygga på Värmlands mångfald och erbjudanden i form av besöksnäring samt företagens varor och tjänster. Arbetet koordineras av Region Värmland i samarbete med kommunerna och dess näringar. Haus Wermlandia / House Wermlandia Lokaliseras på 5 platser; Oslo, Århus, Hamburg, Berlin och Warszawa. Lokaler i centralt läge för möten och mindre event: utställningar, minimässor, konferenser samt representation för en bransch, ett tema eller enskilda företag. Shop i anslutning till lokalerna med värmländska konsumentprodukter samt information om Värmland som besöksmål. Drivs på entreprenad av lämpliga aktörer, exempelvis Schwedische Handelskammer i Berlin/Hamburg, Grensetjensten i Oslo samt kontrakterade entreprenörer (shop, konferens och event). Expo Wermlandia Mässan som marknadsföringskanal är rätt hanterad mycket effektiv för att nå ut med värmländska produkter, tjänster samt kultur och turism, både nationellt och internationellt. Vissa initiativ finns redan men behöver utvecklas till fler och mer professionella satsningar för ökad försäljning. Formex (design och konsthantverk), Grüne Woche i Berlin (mat, turism, gröna näringar) är exempel på mässor där Värmland kan profilera sig. Ung företagsamhet Statistik visar att av de elever som deltar i Ung Företagsamhet, startar 24 % eget företag senare i livet. Detta kombinerat med hög ungdomsarbetslöshet är goda anledningar till att satsa på ungt företagande. I många skolor arbetar man aktivt med detta, men ett utökat och likformigt arbetssätt behöver finnas i alla 16 kommuner. Redan på högstadiet, men sedan mer ingående på gymnasiet, behöver ämnet entreprenörskap införas. Skolorna sammankopplas med kommunernas näringslivsarbete vad gäller mentorskap och rådgivning, utbildning och kompetensöverföring i ämnet. Starta eget-rådgivning Den rådgivning som erbjuds de som vill starta eget företag ska vara positiv, men också realistisk. Alla kan inte starta nya företag eller komma på oupptäckta möjligheter. Det är idébäraren själv som måste komma till slutsatsen om han/hon ska starta eller inte under vägledning av kvalificerade rådgivare med erfarenhet av före-tagande och/ eller dess olika ingredienser. Start av företag behöver olika former av rådgivning, men i dagsläget konkurrerar organisationer i det så kallade innovationssystemet med varandra. Det ger en otydlighet och slöseri med resurser. Rådgivningen ser också helt olika ut kommunerna emellan liksom kvaliteten på densamma. Ansvaret för starta-eget-rådgivningen ska ligga på respektive kommun och en kvalitetssäkrad upphandling av rådgivningstjänsterna koordineras av Region Värmland. Multiplicering av inkubatoroch stödverksamhet Inovas inkubatorverksamhet utökas. Funktionen ska finnas i Värmlands alla 16 kommuner. De 16 inkubatorerna sammankopplas med kommunernas näringslivsarbete, nyföretagarstöd och mentorprogram i ALMIs, Nyföretagarcentrums, Drivhusets och Communicares regi. Även dessa organisationers verksamheter ska multipliceras till alla 16 kommuner, samtidigt som ansvars- och rollfördelningen dem emellan ska ses över. Kommunerna bidrar med lokaler för verksamheterna, vilka troligen redan finns i respektive kommuns ägo. Vidare samordnas verksamheterna med kommunernas näringslivsarbete. Kapitalförsörjning och ekonomisk rådgivning Kapitalförsörjning uppges ofta som ett hinder för tillväxt för de nystartade respektive de små företagen. Att först göra av med entreprenörens eget kapital gör möjligheterna för banklån avsevärt sämre vid framtida satsningar. Bättre är att i tidigt skede göra en plan där man tänker in det totala kapitalet och använder möjligheten att blanda upp finansieringen med det egna kapitalet. Rådgivning inom kapitalförsörjning måste därför finnas tillgänglig även i tidiga skeden. Ett nätverk av kapitalrådgivare med kompetens att ge råd till små företag behöver byggas upp. För att

8 de små företagen lättare ska kunna dra nytta av riskvilligt lokalt kapital behöver också ett nätverk av affärsänglar och investerare byggas upp. Testbädd Värmland Att Värmland ska vara en testbädd innebär att länet och kommunerna stöttar såväl små som stora företag och forskningscenter som vill testa nya innovativa produkter och tjänster. Årligen ges möjligheter till minst 3 nya testbäddsprojekt i respektive kommun. Detta sker under definierade testperioder, delvis styrda genom innovativa upphandlingar, men också genom att upplåta mark, anläggningar eller resurser i verksamheten för att testa nya metoder och tekniker, dock i beaktande av miljö- hälso- och säkerhetskrav. Testbädd Värmland ska syfta till att nya företag startar och/eller etablerar sig och att nya idéer kommer fram i befintliga företag. Detta ska bland annat leda till ett intresse för att besöka länet, ett bättre näringslivsklimat och kompetensöverföring mellan såväl akademi och företag som mellan små och stora företag. Offentligheten kan föregå med gott exempel och även överföra arbetssättet till befintliga företag. Den kommunala näringslivsfunktionen agerar förmedlande länk. Företagsakut Att misslyckas med företagande hör till spelets regler. Få entreprenörer har till 100 procent lyckats med sina verksamheter. Framgång leder till positiv uppmärksamhet men när ett företag får ekonomiska problem står företagaren oftast helt ensam. Utan viktiga kunskaper i en sådan situation ska företagaren kommunicera med fordringsägare, fackföreningar, banker, Skatteverket och konkursförvaltare. Ekonomin tillåter i ett sådant läge ej heller anlitande av extern kompetens. Med kvalificerat stöd kan många konkurser undvikas och därmed rädda kapitalförstöring, arbetstillfällen samt, inte minst, företagarens incitament till fortsatt företagande. En företagsakut med ett nätverk av kvalificerade rådgivare inom ekonomi, juridik, arbetsrätt, finansiering och affärsutveckling ska finnas. I nätverket ingår förutom rådgivarna även affärsänglar och investerare. Förverkligande av Värmlandsstrategin Det finns bara en strategi som är bra; den som blir utförd. (Abraham Lincoln) Att förverkliga något på ett så framgångsrikt och effektivt sätt som möjligt kräver dels en gemensam syn på de problem som finns och dels en gemensam målbild dvs. hur det ska se ut när problemen är lösta och det önskade tillståndet, dvs. målet är uppnått. För att skapa engagemang hos alla de som ska delta i förändringsarbetet måste det dessutom finnas en attraktivitet i målbilden vilket i sin tur leder till ett personligt incitament. De som inte ser detta ska inte delta i arbetet. Därefter kan en överenskommelse mellan berörda parter göras om vad som ska levereras. Uppföljning av leverans och måluppfyllnad görs sedan kontinuerligt. Denna taktik är en framgångsfaktor för att förverkliga förändringar i allmänhet och Värmlandsstrategin i synnerhet. Det är bristande samsyn och avsaknad av gemensam målbild (vilket kan härledas till bristande ledarskap) som lett till att det värmländska innovationssystemet inte bidragit till tillväxten. Därför finns under flera punkter i Värmlandsstrategin ett krav på gemensam syn inom olika områden. Först därefter kan arbetet med att skapa tillväxt i Värmland sätta i gång! Värmland mars 2013 Värmlandstrategin är framtagen av Tanke smedjan 06.30, ett oberoende nätverk av värmländska entreprenörer med stort samhällsengagemang. Foto: Simone Syverson, Enomis, Karlstad Tryck: Tilde Tryck, Arvika

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Infonr 021-2007. Att främja kvinnors företagande

Infonr 021-2007. Att främja kvinnors företagande Infonr 021-2007 Att främja kvinnors företagande Programförslag 2007 2009 Att främja kvinnors företagande Programförslag 2007 2009 Infonr 021-2007 NUTEK Produktion: Ordförrådet AB Stockholm 2007 Infonr

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND U 2006:32 KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Bosse Bodén, Per Grängsjö, Robert Pettersson och Bo Svensson UTREDNINGSSERIEN .. KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Rapport från

Läs mer

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Nordanstigs kommun Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld hot och möjligheter 6 Sammanfattning 7 Befolkning och välfärd 8 Företagande och entreprenörskap

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

innovation och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen 2014 2016 1 Innehåll 1.

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB BILAGA 4: BESKRIVNING AV VERKSAMHET, ERBJUDANDEN, MÅLGRUPP, MÅL OCH SAMVERKAN PER AKTÖR I denna bilaga återfinns samtliga aktörer inom offentligt finansierade verksamheter, intresseorganisationer, samt

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Region Hallands förstudie inom ramen för att främja kvinnors företagande

Region Hallands förstudie inom ramen för att främja kvinnors företagande Region Hallands förstudie inom ramen för att främja kvinnors företagande juni 2012 Jämställdhetsintegrering av det företagsfrämjande systemet i Halland Förstudie inom ramen för Främja kvinnors företagande

Läs mer

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del

2007-2009. En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland. Välkommen att ta del WHOPS ACTIVE FAMILY En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007-2009 DINKS ACTIVE YOUTH Vill du vara med och skapa en attraktivare och konkurrenskraftigare besöksnäring för våra

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft Uppdaterad 14-04-10 Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017 Konkurrenskraft Verksamhetsplan Inriktning 2014-2017 Under gällande verksamhetsperiod är denna plan vårt interna styrdokument.

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

FLER JOBB OCH FÖRETAG

FLER JOBB OCH FÖRETAG S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 2 Område: Jobb och Företagande, regional utveckling, jord- och skogsbruk samt konsumentfrågor Sidantal: 41 FLER JOBB OCH FÖRETAG - JOBB

Läs mer

Näringslivsklimat och entreprenörskap

Näringslivsklimat och entreprenörskap Rapport 2005:8 Näringslivsklimat och entreprenörskap En jämförande studie mellan Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län Ref: Bengt Dahlgren - 2 - Näringslivsklimat och entreprenörskap Förord Arbetet med

Läs mer

Näringslivsklimat och entreprenörskap

Näringslivsklimat och entreprenörskap Nordanstig Ljusdal Älvdalen Hudiksvall Dalarna Orsa Rättvik Ovanåker Söderhamn Bollnäs Gävleborg Malung Mora Ockelbo Leksand Falun Sandviken Gävle Torsby Vansbro Gagnef Borlänge Hofors Säter Hedemora Hagfors

Läs mer

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv

SLUTRAPPORT. Projektutvärdering. Qliv SLUTRAPPORT Projektutvärdering Qliv Projekt Qliv Främja kvinnors företagande 2013-05-01 2014-12-31 NyföretagarCentrum, Tillväxtverket, Regionförbundet Sörmland, Länsstyrelsen, Europeiska regionala utvecklingsfonder,

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

103 33 Stockholm. Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64

103 33 Stockholm. Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 ALMI... FÖRETAGSPARTNER 2015-09-14 N äringsdepartementet 103 33 Stockholm Er ref: N2015/4705/K.F Vår ref: Eva Sjöberg Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 Almi Företagspartner

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer