Värmlandsstrategin. Vägen till ett bättre Värmland. använder sig av visions- och målformuleringar som ska styra verksamheten. Värmlandsstrategin ska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmlandsstrategin. Vägen till ett bättre Värmland. använder sig av visions- och målformuleringar som ska styra verksamheten. Värmlandsstrategin ska"

Transkript

1 Värmlandsstrategin Syfte och bakgrund Värmlandsstrategin beskriver en ny, offensiv strategi för tillväxt i Värmland, baserad på företagens behov. Den är avsedd att användas för det offentliga Värmland i allmänhet och i kommunerna i synnerhet. Den är inriktad på näringslivsarbete eftersom det bara är företagen som kan skapa tillväxt. Andra faktorer såsom nationella satsningar på infrastruktur kan inte motiveras förrän vi visar tillväxt. Tidigare strategidokument har varit alltför flummiga i sin formulering och därmed oanvändbara som styrdokument. Fokus har varit hänsyn till partipolitik och maktstrukturer i Värmland snarare än att skapa faktisk tillväxt. Tillväxt kan bara skapas av företag som växer och att nya företag startas. Vissa stödfunktioner i samhället kan dock stötta framförallt de små företagen. Ett framsynt politiskt ledarskap kan även bidra till ett bra näringslivsklimat, bland annat genom god service och progressiv platsutveckling. Vad gäller de flesta mätbara parametrar; tillväxt, nyföretagande, mångfald, integration, näringslivsklimat, ungdomsarbetslöshet med mera ligger Värmland (om än med flera lokala undantag) i bottenserien nationellt sett. Detta förhållande kan bara ändras genom verkstad. Värmlandsstrategin i sitt sammanhang En strategi beskriver hur ett mål ska uppnås. Värmlandskommunerna Vägen till ett bättre Värmland använder sig av visions- och målformuleringar som ska styra verksamheten. Värmlandsstrategin ska ge riktlinjer för alla Värmlands kommuner vad gäller strategier för målstyrning av kommunernas näringslivsarbete. Idag styrs detta arbete på olika sätt kommunerna emellan. Målgruppen, det vill säga företagarna förväntar sig dock samma bemötande och stöttning oavsett kommuntillhörighet. Varje kommun har säkerligen ett eller flera arbetssätt eller initiativ som visat sig framgångsrika. Genom att identifiera och kopiera best practice kommunerna emellan, kan näringslivsklimatet och därmed tillväxten höjas. I Värmlandsstrategin är därför samtliga 16 kommun-

2 Händerna i luften, vi kämpar för ett ännu bättre företagsklimat i Värmland. er viktiga och har en central roll. Vidare är samordning och samarbete dem emellan en avgörande framgångsfaktor. Övergripande strategi Tillit måste skapas mellan näringsliv och offentlig verksamhet. Utan denna tillit kan inte tillväxt skapas och gemensamma ansträngningar kan inte åstadkommas. Det offentligt finansierade näringslivsarbetet måste därför utgå från en kontinuerlig dialog med företagarna och företagen. Vi ska lyfta fram det som är bra, men inte dölja det som är dåligt. En lösning måste föregås av ett problem som hindrar tillväxt och företagande. Ett problem består av symtom, orsak och konsekvens. Utan att först definiera problemet utifrån dessa tre beståndsdelar kan vi inte definiera de utmaningar som finns för att lösa det. Först när utmaningarna är definierade finns det möjlighet att ta fram en strategi för hur lösningen ska åstadkommas. Strategin är avgörande för om vi lyckas lösa problemet eller inte. För att skapa internationell konkurrenskraft måste det offentliga ledarskapet bidra till att skapa en sann och säljande bild av Värmland, dess potential och möjligheter. Varje kommun har unika möjligheter och unika människor som kan stöttas, lyftas fram och skapa tillväxt. En konkurrenskraftig profilering dvs. en säljande bild skapas genom att vi åstadkommer konkreta saker i Värmland. Strategi 2020 Värmlandsstrategin syftar till att vara ett styrdokument för tillväxtfrämjande åtgärder fram till år Målen sätts sedan i respektive kommun, och blir sedan sammantaget, målen för hela regionen. En strategi beskriver hur ett mål ska uppnås. 1. Det är företagen och entreprenörerna som står för tillväxten i Värmland! Tillväxt skapas genom att ett företag ökar sin försäljning och/ eller lönsamhet. Därmed ökar Värmlands BRP (Bruttoregionalprodukt) som sedan direkt eller indirekt leder till fler arbetstillfällen och därmed tillväxt. 2. Hela Värmland ska växa! Inte bara Karlstad! En stor stad omgiven av 15 övergivna spökstäder eller samhällen gör inte Värmland attraktivt. Hela Värmland måste utvecklas och frodas. Exempelvis är tillverkningsindustrin till största delen lokaliserad utanför Karlstad. För att den ska kunna rekrytera kompetenta medarbetare och expandera behövs 16 livskraftiga och attraktiva kommuner. Besöksnäringen påverkas på samma sätt. 3. Tillväxt skapas genom mångfald! En orts attraktivitet skapas genom ett utbud präglat av mångfald, inte av specialisering inom vissa branscher. En arbetsmarknad präglad av mångfald attraherar fler att flyt-

3 ta till en ort. Ett utbud av service, handel och kultur likaså. Det gäller även mångfald ur ett mänskligt perspektiv. 4. Problemet kartläggs först; dess symptom, konsekvens och orsak. Därefter tas lösningen fram! Offentligt finansierad verksamhet inom näringslivsutveckling präglas ofta av att hitta på lösningar som inte är förankrade i företagens faktiska behov. Regelverk i statliga eller EU-finansierade projekt styr alltför ofta inriktningen. Åtgärder finansierade av offentliga medel skall utgå från företagens och entreprenörernas behov utifrån ett problemperspektiv. 5. Skapa ett kraftfullt regionalt ledarskap. Flera rapporter pekar på att företagen saknar ett regionalt ledarskap. Det finns ett akut behov av förändring i grunden av Region Värmlands organisation och styrning. Konkreta mätbara resultat; ökad BRP, inflyttningsnetto med flera nyckeltal måste vara centrala för styrningen av regionens offentligt finansierade näringslivsarbete. De konkreta åtgärderna i Värmlandsstrategin kräver också att samordning och ledarskap upprättas. 6. Tillväxt i Värmland kräver attitydförändring Vissa attityder i Värmland påverkar tillväxten negativt; maktstrukturer, jantelag, misstro entreprenörer och politiker emellan, intolerans, revirtänkande och så vidare. Det offentliga ledarskapet måste föregå med gott exempel genom bättre tillgänglighet, ökad förmåga till kommunikation och större öppenhet. Problemområden i Värmland Källor: Region Värmland, pwc, projekten Det företagsamma Värmland 2011 och Modell A 2012 finansierade av Tillväxtverket och värmländska skattemedel. Problem generellt i Värmland 1. Värmland har i jämförelse med övriga Sverige en låg andel sysselsatta i små arbetsställen, vilket gör att antalet goda förebilder också är relativt låg. Förhållandet anses ha en direkt påverkan på värmlänningarnas inställning till entreprenörskap. (WSP) 2. Värmland har brist på entreprenörer som startar nya affärsverksamheter och som är innovativa, ser nya möjligheter och som också kan vara beredda att ta risker för att realisera sin affärsidé. (Kontigo) 3. Kvinnor och invandrare driver, i högre utsträckning än män, företag med en begränsad marknad och inom områden som inte alltid anses ha tillväxtpotential. Det kan begränsa deras möjligheter att få stöd, trots att det möjliga bidraget till tillväxten kan vara stort. 4. Det finns en brist på flexibla/lättrörliga och funktionella nätverk. Snabbväxande företag deltar i externa nätverk i högre utsträckning än andra företag. Företag med en funktionellt sammansatt nätverksportfölj når snabbare framgång än de med homogena nätverk. (Barringer 2005) 5. Trots att antalet innovativa idéer med utvecklingspotential har ökat i Värmland under de senaste åren, är det för få patent- och affärsidéer som realiseras till nya företag och tillväxt. (Sweco Eurofutures) Problem inom offentlig verksamhet och dess stödsystem för tillväxt 1. Det saknas en tydlig regional strategi för det långsiktiga arbetet med att stimulera entreprenörskap utanför klustersatsningarna. Det saknas gemensamma mål och synsätt med utgångspunkt i entreprenörens behov. (Sweco Eurofutures) 2. I dag stödjer/verkar kommunerna i Värmland genom externa aktörer för att stimulera ökat entreprenörskap och nyföretagande. De flesta aktörer är belägna i Karlstad, vilket kan göra det svårt att hitta naturliga och ömsesidiga samarbetsområden med övriga kommuner i Värmland. 3. Kommunens roll inom och utanför stödsystemet är otydlig. De kommunala näringslivsenheternas arbetssätt uppvisar en ojämn kvalitet samt att rollen tolkas olika mellan kommunerna. (Sweco 2007) 4. I dag finns en brist på samarbete aktörerna emellan och samordning av informationsinsatser inom stödsystemet. (Kontigo) 5. Ett projektbaserat arbetssätt gör aktören beroende av beviljade medel. En stor del av uppbyggd kompetens och kontakter går till spillo när projektet tar slut. 6. Stödsystemet upplevs som svåröverskådligt och stängt. Det finns också en risk för överlappningar mellan verksamheterna. (Sweco Eurofutures) 7. I dag finns ingen plattform för dem utanför de prioriterade klustersatsningarna och för de som inte kvalificerar sig för exempelvis Inovas inkubator. 8. De dynamiska förluster som uppstår i hierarkiska strukturer som hanterar medlen, är ett problem. Den väg medlen tar från EU, Riksdagen via Tillväxtverket och

4 regionförbund till organisationer och kommuner för att nå de lokala företagarna är för lång och förbrukas därmed på vägen. (Edvinsson & Mörtsell 2012) 9. Ett flertal undersökningar under årens lopp av innovationssystemet i Värmland visar på svidande kritik från företagen. Tendenser till förbättringar i systemet har inte heller visat sig mellan undersökningarna, vilket till stor del bekräftar innovationssystemets dysfunktionalitet. 10. Byråkratin som omgärdar finansieringen av innovationssytemet blir den viktiga kärnkompetensen i organisationerna som ska leverera. Förmågan till lobbying, rapportskrivande och bidragssökande uppåt i kedjan är avgörande för om organisationen får mat på bordet kommande budgetår. (Edvinsson & Mörtsell 2012) 11. We need a new contract between business and the state in order to drive good growth. Shifts are needed in relations between government and business, from; a belief of public good, private bad to a more nuanced appreciation of the best of both; forced cooperation to mutual collaboration; distrust to mutual recognition of responsibilities on both sides. (pwc 2013) Rollfördelning, ansvar och styrning Generellt måste det offentliga Värmland ställa avsevärt högre krav, inklusive mätbara mål och resultat, på de organisationer som bedriver näringslivsfrämjande verksamhet. De olika organisationerna har också haft överlappande roller vilket lett slöseri med offentliga medel, konkurrens dem emellan samt en otydlig rollfördelning: Detta måste upphöra genom att klart och tydligt definiera roller och ansvar i stödsystemet och organisationerna emellan. Vidare måste en styrning av verksamheterna utifrån dess mål och uppnådda resultat finnas. Relevanta nyckeltal som tydligt påvisar verksamhetens fakt-iska bidrag till tillväxt ska finnas för varje organisation. Målstyrningen av verksamheterna ska baseras på både kort- och långsiktiga mål. Detta åstadkoms bland annat genom en tydlig kravspecifikation inklusive mål och krav, en kvalitetssäkrad upphandling samt en kontinuerlig avstämning av relevanta nyckeltal med tydlig koppling till verksamheten. Finansiering Alla förändringar och aktiviteter i Värmlandsstrategin kan finansieras utan ytterligare tillskott av offentliga medel. Befintliga budgetmedel för näringslivsutveckling är tillräckliga, men ska styras om. Finansiering av organisationer och projekt med dåliga resultat avvecklas, främst klusterfinansiering och medfinansiering av en mängd näringslivsinriktade projekt. Den sammanlagda summan av värmländska skattemedel som på så sätt kan frigöras för aktiviteter som ger faktisk tillväxt, beräknas uppgå till minst 300 miljoner kronor per år (exkl. EU-finansiering). Summan dividerat med 16 kommuner ger ca 19 miljoner kronor i snitt per kommun, utöver de medel som varje kommun dedikerat till det egna näringslivsarbetet. Upphörande av klusterfinansiering Klusterorganisationerna kan, om intresse finns hos företagen, finansieras och drivas vidare av dem själva. De kan därmed bli de äkta kluster de en gång var ämnade att vara, där företagen av egen kraft samarbetar kring marknadsdrivna frågor och intressen. Från projekt till kontinuitet En mängd projekt medfinansieras av kommunerna, landstinget och Region Värmland. Effektivt näringslivsarbete kräver kontinuerligt arbete, inte tillfälliga projekt. Projekt är en arbetsform som kan användas när något ska testas, utvecklas, etableras, avvecklas eller förändras, inte användas som ett sätt att år efter år finansiera löpande verksamhet och fasta kostnader. Stödfunktioner måste ha en kontinuitet för att skapa tillväxt; stöd till nyföretagande, kapitalförsörjning via affärsänglar, företagsakut och så vidare. Den stora mängden projektfinansierad verksamhet minskas drastiskt. En kontinuerlig finansiering av ett reformerat stödsystem ska således ersätta projektfinansieringen av detsamma. Kommunernas roll Kommunledning (och regionledning) Det ska finnas insikt om och förståelse för entreprenörskap och de utmaningar som företagandet har. En politisk enighet ska råda kommunerna emellan beträffande kommunens respektive näringslivsutvecklingens roll i sammanhanget. Det ska finnas förståelse för och kunskap om företagandets, centrumutvecklingens och besöksnäringens betydelse för tillväxten i den egna kommunen. Näringslivsutveckling De kommunala näringslivsenheterna ska vara navet i offentligt näringslivsarbete. De ska utvecklas vidare för ett bra samarbete mellan kommun och näringsliv samt samordning av resurser. I de större kommunerna samlas näringsliv, turism, kulturutveckling, centrumutveckling och planutveckling i autonoma organisationer samägda av kommun (49%) och näringsliv (51%). I mindre kommuner ska

5 likartat stöd erbjudas om än i mindre skala. Näringslivsarbetet ska utgå från företagarnas och företagens faktiska behov. Det ska finnas en gemensam målbild för Värmlands kommunala näringslivsarbete. Centrumutveckling Ett levande centrum har mycket stor betydelse för en orts attraktivitet och tillväxt. Förutom en handels- och samlingsplats är det kommunens skyltfönster utåt som påverkar såväl besöksnäringen som företagens rekrytering av medarbetare. Centrumutvecklingen utvecklas i alla 16 kommuner; ett samarbete mellan fastighetsägare, kommunen och näringsidkarna (butiker, caféer, restauranger, hotell). Dedikerad resurs samt en gemensam politisk insikt och målbild ska finnas i alla 16 kommuner. Besöksnäring Kommunens roll är att via turistbyrån samordna och marknadsföra företagen inom besöksnäringen. Ett regionalt samarbete för 16 turistbyråer i Värmland ska upprättas eftersom hela Värmland är ett besöksmål. I detta samarbete ska LRF och Hushållningssällskapet ingå då landsbygdsutveckling, matkultur och besöksnäring är intimt sammankopplade. Samarbetet ska svara för koordinerad marknadsföring och försäljning av Värmland som besöksmål, nationellt och internationellt. Tjänstegarantier Varje kommun ska ha fungerande tjänstegarantier för de tjänster som påverkar företagens verksamhet och tillväxt; alkoholtillstånd, miljö- och hälsoskyddstillstånd, detaljplaner, bygglov med mera. Tillväxt genom ett bra näringslivsklimat ligger till grund för detta arbete. One-stop-shop I och med att ansvaret för näringslivsarbetet som helhet förs över till kommunerna ökar verksamheten och komplexiteten. Varje kommun behöver därför se över hur de organiserar detta arbete. Företagen ska ha en ingång till det offentliga stödsystemet och de olika regionala och kommunala myndighetsutövarna. Varje kommun ska därför inrätta en one-stop-shop för näringslivet där företagens behov förmedlas till rätt instans eller organisation. Lagar och dess tolkning Gemensam tolkning av LOU Hantering och tolkning av LOU, Älgen undrar varför turisterna är så nyfikna på honom.

6 Lagen om offentlig upphandling, uppvisar stora skillnader kommunerna emellan. Små lokala företagen upplever sig ofta missgynnade vid offentlig upphandling. Alla 16 kommuner ska ha en gemensam tolkning av LOU. Konkurrensverkets riktlinjer för att underlätta för små företag ska följas. Syftet är att detta ska leda till fler arbetstillfällen i de små företagen och en rättvisare upphandling. Gemensam tolkning av LAS Hantering och tolkning av LAS, Lagen om Anställningsskydd uppvisar stora skillnader fackförbunden emellan. Lagen tolkas även olika gentemot små respektive stora företag. Arbetsmarknadens parter i Värmland; Svenskt Näringsliv och de lokala fackförbund ska enas om en gemensam tolkning av LAS som sedan företagen aktivt informeras om. Syftet är att detta ska leda till minskat motstånd och ängslan över att anställa i framförallt de små företagen. Tillämpliga delar av Landstingets ledningssystem appliceras på Region Värmland där både kortsiktiga och långsiktiga konkreta, mätbara resultatmål är i fokus. Region Värmlands uppdrag ska definieras med tydliga krav, mål och nyckeltal baserade på faktisk tillväxt, samt att Värmlandsstrategin implementeras i verksamheten. Offentlig omvärldsbevakning Stark kritik uppstår när politiker eller offentliga tjänstemän åker utomlands och slösar bort skattemedel trots att en utlandsresa ofta är billigare än en dagsresa till Stockholm. För ett kraftfullt och visionärt ledarskap måste dock Värmlands offentliga ledning ha en internationell utblick, odla internationella kontakter och kompetensutvecklas. Varje kommun ska årligen skicka minst fem personer på ledningsnivå till strategiskt utvalda länder för att knyta kontakter och få nya intryck. De närmaste åren bör de fem ovan nämnda orterna under rubriken Internationalisering besökas. Likaså bör arbetet med befintliga vänorter utökas eller i många fall startas. Ledarstöd för offentliga ledare Att hitta sin egen självbild och höja medvetenheten om vad som driver, engagerar och motiverar en person är grunden för ett gott ledarskap. Automatiskt höjer vi då effektiviteten och lönsamheten utifrån att varje medarbetare får göra det den är bäst på. När alla arbetar i symbios med varandra uppstår rätt balans och ger optimalt resultatet i verksamheten. Ett otydligt ledarskap leder däremot till oönskade effekter såsom informella maktstrukturer, ökad sjukfrånvaro, fokus på interna angelägenheter såsom revirhävdande, konflikter och ryktesspridning, istället för fokus på resultat, mål och mål- Det värmländska ledarskapet Flera rapporter pekar på brister i det offentliga ledarskapet i Värmland. Det finns ingen tydlig ledning som tar täten för länets utveckling. De visar även på bristande samverkan mellan olika organisationer i det så kallade innovationssystemet. Det leder i sin tur till att nödvändiga beslut uteblir. Då ansvaret för näringslivsarbete enligt Värmlandsstrategin läggs ut på respektive kommun finns ett ännu större behov än tidigare, hos kommunerna att få hjälp med koordinering och stöttning i arbetet. Denna funktion har inte Region Värmland levt upp till. En stor del av problemet ligger hos Region Värmlands politiska ledning, varför denna ska avvecklas. Verksamheten ska istället direkt underställas Landstingets politiska ledning. Det är viktigt att satsa på entreprenörsskap redan i ung ålder.

7 gruppen. Hantering av näringslivsfrågor kombinerat med att kommunal verksamhet blir alltmer konkurrensutsatt, ger nya utmaningar som ställer allt högre krav på ledningen såsom flexibilitet och kommunikativ förmåga. Förändring i offentlig verksamhet blir snarare ett normaltillstånd. Kommunal verksamhet handlar alltmer om utveckling och allt mindre om förvaltning. För att hantera alla dessa utmaningar ska ledarstöd erbjudas i form av kvalificerade personliga coacher/mentorer till framförallt medlemmar i kommunens och regionens ledning. Entreprenörskap Internationalisering Utmaningen för små och medelstora värmländska företag är att finna framgångsrika försäljningskanaler. Satsningen på ett representationskontor i Oslo behöver därför utvecklas och utökas till fler regioner där företagen kan göra affärer. Utbudet som marknadsförs ska bygga på Värmlands mångfald och erbjudanden i form av besöksnäring samt företagens varor och tjänster. Arbetet koordineras av Region Värmland i samarbete med kommunerna och dess näringar. Haus Wermlandia / House Wermlandia Lokaliseras på 5 platser; Oslo, Århus, Hamburg, Berlin och Warszawa. Lokaler i centralt läge för möten och mindre event: utställningar, minimässor, konferenser samt representation för en bransch, ett tema eller enskilda företag. Shop i anslutning till lokalerna med värmländska konsumentprodukter samt information om Värmland som besöksmål. Drivs på entreprenad av lämpliga aktörer, exempelvis Schwedische Handelskammer i Berlin/Hamburg, Grensetjensten i Oslo samt kontrakterade entreprenörer (shop, konferens och event). Expo Wermlandia Mässan som marknadsföringskanal är rätt hanterad mycket effektiv för att nå ut med värmländska produkter, tjänster samt kultur och turism, både nationellt och internationellt. Vissa initiativ finns redan men behöver utvecklas till fler och mer professionella satsningar för ökad försäljning. Formex (design och konsthantverk), Grüne Woche i Berlin (mat, turism, gröna näringar) är exempel på mässor där Värmland kan profilera sig. Ung företagsamhet Statistik visar att av de elever som deltar i Ung Företagsamhet, startar 24 % eget företag senare i livet. Detta kombinerat med hög ungdomsarbetslöshet är goda anledningar till att satsa på ungt företagande. I många skolor arbetar man aktivt med detta, men ett utökat och likformigt arbetssätt behöver finnas i alla 16 kommuner. Redan på högstadiet, men sedan mer ingående på gymnasiet, behöver ämnet entreprenörskap införas. Skolorna sammankopplas med kommunernas näringslivsarbete vad gäller mentorskap och rådgivning, utbildning och kompetensöverföring i ämnet. Starta eget-rådgivning Den rådgivning som erbjuds de som vill starta eget företag ska vara positiv, men också realistisk. Alla kan inte starta nya företag eller komma på oupptäckta möjligheter. Det är idébäraren själv som måste komma till slutsatsen om han/hon ska starta eller inte under vägledning av kvalificerade rådgivare med erfarenhet av före-tagande och/ eller dess olika ingredienser. Start av företag behöver olika former av rådgivning, men i dagsläget konkurrerar organisationer i det så kallade innovationssystemet med varandra. Det ger en otydlighet och slöseri med resurser. Rådgivningen ser också helt olika ut kommunerna emellan liksom kvaliteten på densamma. Ansvaret för starta-eget-rådgivningen ska ligga på respektive kommun och en kvalitetssäkrad upphandling av rådgivningstjänsterna koordineras av Region Värmland. Multiplicering av inkubatoroch stödverksamhet Inovas inkubatorverksamhet utökas. Funktionen ska finnas i Värmlands alla 16 kommuner. De 16 inkubatorerna sammankopplas med kommunernas näringslivsarbete, nyföretagarstöd och mentorprogram i ALMIs, Nyföretagarcentrums, Drivhusets och Communicares regi. Även dessa organisationers verksamheter ska multipliceras till alla 16 kommuner, samtidigt som ansvars- och rollfördelningen dem emellan ska ses över. Kommunerna bidrar med lokaler för verksamheterna, vilka troligen redan finns i respektive kommuns ägo. Vidare samordnas verksamheterna med kommunernas näringslivsarbete. Kapitalförsörjning och ekonomisk rådgivning Kapitalförsörjning uppges ofta som ett hinder för tillväxt för de nystartade respektive de små företagen. Att först göra av med entreprenörens eget kapital gör möjligheterna för banklån avsevärt sämre vid framtida satsningar. Bättre är att i tidigt skede göra en plan där man tänker in det totala kapitalet och använder möjligheten att blanda upp finansieringen med det egna kapitalet. Rådgivning inom kapitalförsörjning måste därför finnas tillgänglig även i tidiga skeden. Ett nätverk av kapitalrådgivare med kompetens att ge råd till små företag behöver byggas upp. För att

8 de små företagen lättare ska kunna dra nytta av riskvilligt lokalt kapital behöver också ett nätverk av affärsänglar och investerare byggas upp. Testbädd Värmland Att Värmland ska vara en testbädd innebär att länet och kommunerna stöttar såväl små som stora företag och forskningscenter som vill testa nya innovativa produkter och tjänster. Årligen ges möjligheter till minst 3 nya testbäddsprojekt i respektive kommun. Detta sker under definierade testperioder, delvis styrda genom innovativa upphandlingar, men också genom att upplåta mark, anläggningar eller resurser i verksamheten för att testa nya metoder och tekniker, dock i beaktande av miljö- hälso- och säkerhetskrav. Testbädd Värmland ska syfta till att nya företag startar och/eller etablerar sig och att nya idéer kommer fram i befintliga företag. Detta ska bland annat leda till ett intresse för att besöka länet, ett bättre näringslivsklimat och kompetensöverföring mellan såväl akademi och företag som mellan små och stora företag. Offentligheten kan föregå med gott exempel och även överföra arbetssättet till befintliga företag. Den kommunala näringslivsfunktionen agerar förmedlande länk. Företagsakut Att misslyckas med företagande hör till spelets regler. Få entreprenörer har till 100 procent lyckats med sina verksamheter. Framgång leder till positiv uppmärksamhet men när ett företag får ekonomiska problem står företagaren oftast helt ensam. Utan viktiga kunskaper i en sådan situation ska företagaren kommunicera med fordringsägare, fackföreningar, banker, Skatteverket och konkursförvaltare. Ekonomin tillåter i ett sådant läge ej heller anlitande av extern kompetens. Med kvalificerat stöd kan många konkurser undvikas och därmed rädda kapitalförstöring, arbetstillfällen samt, inte minst, företagarens incitament till fortsatt företagande. En företagsakut med ett nätverk av kvalificerade rådgivare inom ekonomi, juridik, arbetsrätt, finansiering och affärsutveckling ska finnas. I nätverket ingår förutom rådgivarna även affärsänglar och investerare. Förverkligande av Värmlandsstrategin Det finns bara en strategi som är bra; den som blir utförd. (Abraham Lincoln) Att förverkliga något på ett så framgångsrikt och effektivt sätt som möjligt kräver dels en gemensam syn på de problem som finns och dels en gemensam målbild dvs. hur det ska se ut när problemen är lösta och det önskade tillståndet, dvs. målet är uppnått. För att skapa engagemang hos alla de som ska delta i förändringsarbetet måste det dessutom finnas en attraktivitet i målbilden vilket i sin tur leder till ett personligt incitament. De som inte ser detta ska inte delta i arbetet. Därefter kan en överenskommelse mellan berörda parter göras om vad som ska levereras. Uppföljning av leverans och måluppfyllnad görs sedan kontinuerligt. Denna taktik är en framgångsfaktor för att förverkliga förändringar i allmänhet och Värmlandsstrategin i synnerhet. Det är bristande samsyn och avsaknad av gemensam målbild (vilket kan härledas till bristande ledarskap) som lett till att det värmländska innovationssystemet inte bidragit till tillväxten. Därför finns under flera punkter i Värmlandsstrategin ett krav på gemensam syn inom olika områden. Först därefter kan arbetet med att skapa tillväxt i Värmland sätta i gång! Värmland mars 2013 Värmlandstrategin är framtagen av Tanke smedjan 06.30, ett oberoende nätverk av värmländska entreprenörer med stort samhällsengagemang. Foto: Simone Syverson, Enomis, Karlstad Tryck: Tilde Tryck, Arvika

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

REGION VÄRMLANDS ENTREPRENÖRSKAPSSTRATEGI

REGION VÄRMLANDS ENTREPRENÖRSKAPSSTRATEGI REGION VÄRMLANDS ENTREPRENÖRSKAPSSTRATEGI 2015-2020 Innehållsförteckning BAKGRUND 3 Process 3 Grundläggande förhållningssätt 3 Strategin svarar på frågan: 4 Entreprenörskapsstrategins sammanhang 5 Strategisk

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Hur är företagsklimatet i Ronneby?

Hur är företagsklimatet i Ronneby? Hur är företagsklimatet i? Lokalt företagsklimat Handlar om förutsättningar för företagande Vi definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som företagaren

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0

Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0 Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0 och kommunikation som verktyg JanErik Odhe, Stål & Verkstad Anders Olsson Region Värmland Kommunikation som verktyg Tydlighet i förväntan från regionen? Hur uppkom

Läs mer

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Utgiftsområde 24 Näringsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3126 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Näring till företagande. Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun

Näring till företagande. Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun Näring till företagande Näringslivs- och tillväxtstrategi 2011-2015 Kävlinge kommun Strategiarbetet Strategiarbetet startade med en näringslivsutvecklingsdag som gav ledning för arbetet på näringslivsenheten.

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Utgiftsområde 24 Näringsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3126 av Lars Hjälmered m.fl. (M) Utgiftsområde 24 Näringsliv Sammanfattning Jobb skapas av företag som växer och anställer. Fler jobb i växande företag betyder

Läs mer

Hur är företagsklimatet i Karlskrona?

Hur är företagsklimatet i Karlskrona? Hur är företagsklimatet i Karlskrona? Lokalt företagsklimat Handlar om förutsättningar för företagande Vi definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som

Läs mer

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist

Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost. Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Näringslivets förutsättningar i den regionala kärnan Täby-Arnige samt visionen för Stockholm Nordost Presentation 2011-02-22 Maria Lindqvist Hur växer Nordost? Svag sysselsättningstillväxt i Nordost Stockholms

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Välkommen till ett nytt SNAB-år!

Välkommen till ett nytt SNAB-år! Verksamhetsplan 2015 Välkommen till ett nytt SNAB-år! Med företagens bästa i fokus kommer 2015 präglas av tillväxt och business to business. Konkret innebär det fokus på aktiviteter som skapar möjligheter

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020

Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Näringslivsprogram för Söderhamn 2015-2020 Attraktiva Söderhamn där företagare vill vara Strategiskt näringslivsprogram, vägledande för hur näringslivsarbetet i kommunen ska bedrivas med visionen att Söderhamn

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Handlingsplan för entreprenörskap i skolan

Handlingsplan för entreprenörskap i skolan Kommunledningsförvaltningen Peter Eskebrink,0550-85836 peter.eskebrink@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2015-05-06 Ks/2015:112 010 Tillväxtprogram Handlingsplan för entreprenörskap i skolan

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL FÖRETAG I KIL NYHETSBREV TILL FÖRETAGARE OCH ENTREPRENÖRER EXTRANUMMER NR 3 2015 SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för Svenskt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Friluftslivsmål 6. Therese Lindberg, Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Friluftslivsmål 6. Therese Lindberg, Tillväxtverket Friluftslivsmål 6 Therese Lindberg, Tillväxtverket 1 I Tillväxtverkets regleringsbrev för 2015 finns ett krav på återrapportering, detta har stämts av med Näringsdepartementet enligt följande: Tillväxtverket

Läs mer

VÄLKOMMEN! Soundingboard nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Kod:

VÄLKOMMEN! Soundingboard nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Kod: VÄLKOMMEN! Soundingboard 2.0 17 nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Incheckningsfråga under lunchen Vad ser du framemot idag? Logga in på www.menti.com Kod: 570 22 PROGRAM

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv

Årsredovisning verksamheter 2013. Näringsliv Årsredovisning verksamheter 2013 Näringsliv Näringsliv, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetområdet för näringslivseneheten omfattar till största delen stöd till befintliga

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv

Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Behovsanalys för verksamhetsområde 16 Näringsliv Styrprocessen 2017 2016-03-29 Tyresö kommun / 2016-03-21 2 (7) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde 16...3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer