Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Projektstöd Tjänsteskrivelse 1 (6) 1(6) Lena Kihl Dnr: Sida Till Nämnden för regional tillväxt Medfinansiering av Almi Invest Östra Mellansverige Fond 2 Almi Invest Östra Mellansverige AB ansöker om kr för projekt Almi Invest Östra Mellansverige Fond 2. Ansökan avser perioden Förslag till beslut Nämnden för tillväxt beslutar Almi Invest Östra Mellansverige AB beviljas 4 % av projektets bokförda kostnader, dock högt kr för genomförande av projekt Almi Invest Östra Mellansverige Fond 2. Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för Region Örebro läns beslut: Beslutet gäller under förutsättning att budgetbeslut fattas. I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet. I övrigt gäller regionförbundets allmänna villkor för medfinansiering. Sammanfattning Almi Invests affärsidé är att investera i bolag i tidig fas med skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt. Bolagen ska möta ett tydligt kundbehov och bör även ha ambition samt potential att konkurrera och växa internationellt. Skäl för det föreslagna beslutet Projektet genomförs enligt den regionala utvecklingsstrategin, målområde Entreprenörskap och företagande och bidrar till att nå målen om växande företag samt tillgång till riskkapital. Projektet söker också finansiering från det regionala strukturfondsprogrammet. Postadress: Region Örebro län, Box 1613, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

15 Sida 2 (6) Beskrivning av ärendet Bakgrund Som ett led i att överbrygga gapet mellan behov och tillgång på kapital till företag i framför allt tidiga skeden har Almi via sitt riskkapitalbolag Almi Invest bedrivit verksamhet sedan Verksamheten utgörs av åtta regionala riskkapitalbolag inom pågående strukturfondsperiod där Almi Invest Östra Mellansverige är ett av fondprojekten. Det finns en brist på riskkapital inom regionen och här spelar Almi Invest en viktig roll, såväl som katalysator för riskkapital till företag men också som en spridare av kunskap och erfarenhet inom området. Sedan start och t o m Q har följande genomförts i Östra Mellansverige (ÖMS). Siffrorna inom parentes avser Örebro län: Drygt 400 (43) företag har utvärderats. 38 (3) nyinvesteringar har genomförts. Ett 60-tal följdinvesteringar har genomförts i portföljbolagen. Totalt har 344 (22) Mkr tillförts portföljbolagen, varav 127 (9) Mkr från Almi Invest. Beslut om investering har tagits i ytterligare ett tiotal bolag där investeringar uteblivit av olika anledningar. Ett omfattande arbete i portföljbolagen har genomförts genom bl.a. styrelserepresentation. Prognosen pekar mot att fonden, vid stängning i september 2015, har investerat i 40 portföljbolag i ÖMS och att dessa sammanlagt har tillförts närmare 400 Mkr (inklusive de privata medinvesterarna). Projektets syfte Projektets syfte är att bidra till långsiktigt ökad tillväxt och i regionen. Detta görs genom att investera i och därmed främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag. Resultatmål Med en ny fond på totalt 150 Mkr (inkl. drift) är målsättningen: Att tillsammans med medinvesterare tillföra minst 300 Mkr till ÖMSregionens företag, varav 126 Mkr är från fonden Att investera i ca företag Att minst 15 % av antalet nyinvesteringar görs i varje enskilt län Att revolvera det investerade kapitalet, dvs. att över tid uppnå en avkastning så att det investerade kapitalet behåller sitt värde Postadress: Region Örebro län, Box 1613, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

16 Sida 3 (6) Effektmål Ökad tillväxt i regionen. Att målbolagen växer och genererar minst 200 nya arbetstillfällen tills dess att fonden har avyttrat sina innehav. Och att det skapat en bra grund för fortsatt tillväxt i dessa företag, under perioden då fonden inte längre är delägare. Ökad kunskap om riskkapital som finansieringsform hos regionens företagare. Aktiviteter Aktiviteter i syfte att hitta investeringsobjekt, dvs. företag som söker finansiering (inkl. mycket nätverksbyggande). Analys och bedömning av möjliga investeringar. Genomförande av investeringar. Aktivt ägarengagemang i syfte att utveckla företagen vi är delägare i. Avyttring av innehav i respektive företag. Projektet avser inte att initialt avgränsa eller fokusera extra på några specifika branschområden inom Östra Mellansverige. Skulle det vara aktuellt så är det en fråga som kan beslutas i styrelsen, där samtliga regionala intressenter erbjuds representation. Ingående kommuner Projektets verksamhet berör samtliga län i Östra Mellansverige (Örebro, Östergötland, Sörmland, Uppsala och Västmanland). Regional samverkan Ökad närvaro i hela ÖMS-regionen, fasta kontorsplatser och kontinuerlig närvaro varje vecka i alla län, även då det inte finns några aktuella möten inplanerade. Fördjupat samarbete med inkubatorerna inom ÖMS-regionen. En tydligare modell för samarbete med regionala investerare, t.ex. Sörmlands- och Västmanlandsfonden, och andra relevanta aktörer utarbetas. Nyttja de lokala och regionala forum och nätverk som redan finns för att träffa exempelvis kommunala näringslivschefer och företagare. Exempelvis finansdagar, innovationsråd, Connect och företagarfrukostar. Samarbetet med Almi Företagspartner ses över för att se hur man kan bli ännu bättre på att arbeta som varandras fångstarmar. Detta för att skapa optimala lösningar för det enskilda företaget. Samverkan med andra tillväxttstödjande projekt, t.ex. ERUF-finansierade Tillväxtlyftet, stärks. Ett annat exempel är Stockholm-Uppsala Life Science Hotlist som arbetar med att synliggöra spännande företag inom Life Science för internationella investerare. Postadress: Region Örebro län, Box 1613, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

17 Genomsyrande perspektiv De företag som inte integrerar hållbar utveckling i affärsidén får svårt att på sikt bibehålla konkurrenskraften. Almi Invest har i sina aktieägaravtal en paragraf som säger att parterna ska verka för att Bolaget beaktar och arbetar med hållbarhet enligt Almis definition av hållbarhet. Sida 4 (6) Projektet avser bl.a. att arbeta med IFS, Internationella Företagarföreningen i Sverige, som vänder sig till entreprenörer med utländsk bakgrund som är på väg att starta eller redan driver bolag. Projektet kommer också att samarbeta med bl.a. styrelsekraft och Almis mentorprogram för kvinnors företagande. Projektet kommer att aktivt stödja jämställdhet i de bolag man är aktiva i, exempelvis vid rekrytering av styrelseledamöter. Nätverk där kvinnor som är entreprenörer träffas kommer att sökas upp och informeras om projektets verksamhet. Långsiktighet Avsikten med projektet är att bygga en framgångsrik fond 2 och därmed tillsammans med fond 1 kunna skapa en kritisk massa för en revolverande verksamhet. Målet är att senast 2022 ha en verksamhet som revolverar investeringskapitalet, dvs. att det investerade kapitalet (om förvaltningskostnader exkluderas) hålls intakt. Uppföljning Varje kvartal görs en uppföljning och värdering av varje innehav. Projektet har som mål att vara en aktiv ägare i samtliga bolag, både under förvaltningsfas (att bygga bolag) och under exitfas. Möjlighet till insyn, t.ex. genom styrelseposition är ett villkor i avtalen med portföljbolagen. VD rapporterar löpande till styrelsen (där regionerna erbjuds representation) om fondens förvaltning och de olika innehavens utveckling. Årligen görs även en redovisning av driftkostnader och investeringar. Årlig uppföljning omfattar även redovisning av bland annat antal anställda (kvinnor och män) samt omsättning i portföljbolagen. Följeforskning följer upp resultat och utfall under hela programperioden. Projektet ska löpande redovisas för beslutande organ i Region Örebro län. Resultatspridning Resultat sprids bl.a. genom Almi Invests hemsida, där investeringar och andra nyheter publiceras. Styrelsen får kontinuerlig information, och där är de regionala intressenterna representerade. Pressreleaser görs av investeringar mm. och får på så sätt en allmän spridning. Postadress: Region Örebro län, Box 1613, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

18 Projektorganisation Almi Invest Östra Mellansverige styrs av en egen styrelse som består av representanter från samtliga län samt av en representant från Almi Invest/Almi Företagspartner. I dagsläget finns även, utöver det, en oberoende ordförande. För investeringsbeslut finns en investeringskommitté (IK). Sida 5 (6) I ÖMS-regionen är bemanningen en Fund Manager och ett antal Investment Managers. I dagsläget finns sex Investment Managers inom regionen som kommer vara engagerade i fondens verksamhet. Moderbolaget Almi Invest samordnar fondbolagens verksamheter och svarar för centrala kontakter, affärsstöd, kommunikation och ekonomi. Avgränsning ordinarie verksamhet Almi Invest bedriver ingen annan verksamhet. Postadress: Region Örebro län, Box 1613, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

19 Kostnads- och finansieringsbudget Sida 6 (6) Bokförda Totalt kostnader Egen personal (not 1) Externa tjänster Lokaler Övriga kostnader (Not2) Summa driftskostnader Investeringar Nya bolag (not 3) Investeringar Följdinvesteringar (not 3) Summa investeringar Summa totala kostnader Finansiär Totalt ERUF Almi Invest Almi Invest, revolverade medel från fond Region Örebro län Regionförbundet Östergötland Länsstyrelsen Västmanland Regionförbundet Uppsala Regionförbundet Sörmland Privat finansiering (not 4) Summa finansiering Not 1: Beräknat på personal som arbetar för ALMI Invests ÖMS Fond 2. Personal för förvaltning av första programperiodens portfölj och såddinvesteringar ej inkluderad Not 2: Inkluderar kostader för redovisnings- och IT-tjänster som köps inom Almi-koncernen Not 3: Beloppet visar endast investeringar från fonden, dvs inkluderar ej privata saminvesteringar. Not 4: Se not 3, dvs. privat samfinansiering vid investeringar i företag framgår ej. Målsättningen för fonden är dock att det ska uppgå till 175 Mkr. För Region Örebro län Magnus Persson Tf Förvaltningschef Eva Getzman Enhetschef Postadress: Region Örebro län, Box 1613, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

20 FÖREDRAGNINGSPM 1 (5) ORGAN Nämnden för regional tillväxt SAMMANTRÄDESDATUM Diarienummer: Handläggare: Yvonne Haneskog Medfinansiering av Bergslagssatsningen Kultur och Turism etapp 4B Intresseföreningen Bergslaget ansöker om kr för Bergslagssatsningen Kultur och Turism etapp 4B. Ansökan avser perioden Förslag till beslut Nämnden för regional tillväxt beslutar Intresseföreningen Bergslaget beviljas 6 % av projektets bokförda kostnader, dock högt kr för genomförande av projekt Bergslagssatsningen Kultur och Turism 4B. Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att budgetbeslut fattas. I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet. I övrigt gäller regionförbundets allmänna villkor för medfinansiering. Sammanfattning Med det industrihistoriska kulturarvet som grund ska projektet tillsammans med entreprenörer och övriga aktörer i och kring de utvalda bergslagshistoriska centrumen, göra insatser för att stärka och stimulera produkt-, tjänste- och affärsutvecklingen. Underlag för beslut Projektet innebär ett avsteg från Region Örebro läns Riktlinjer för finansiering av regionala utvecklingsprojekt finansierade med statligt anslag. Enligt riktlinjerna ska projektägaren bidra med egen kontant medfinansiering. Ett avsteg görs i och med att projektet har en bred förankring och medfinansieras av elva olika medfinansiärer. Skäl för det föreslagna beslutet Projektet genomförs enligt den regionala utvecklingsstrategin, målområde Entreprenörskap och företagande och bidrar till att nå målet om att antalet nystartade och växande företag ökar. Med det industriella kulturarvet i Bergslagen som motor ska projektet skapa förutsättningar för ett mer diversifierat näringsliv med ökat kunskapsinnehåll inom besöksnäringen. Postadress: Regionförbundet Örebro, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

21 Projektet avser den sista delen i en tioårig satsning. Projektet bedöms bidra till ökad sysselsättning och omsättning för företag och att nya företag skapas inom besöksnäringen. Projektet söker även finansiering från det regionala strukturfondsprogrammet för Norra Mellansverige och Östra Mellansverige. Sida 2 (5) Beskrivning av ärendet Bakgrund Sedan 2006 pågår en satsning på vidareutveckling av industrihistoriska miljöer i Bergslagen, som initierades av Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna i Värmland, Gävleborg, Västmanland, Örebro och Dalarna. Satsningen sträcker sig till 2016 och miljöerna avser s k Bergslagshistoriska centrum (BHC); Pershyttan Nora, Stripa Gruva, Långban, Sala Silvergruva, Norbergs Bergslag och Världsarvet Engelsbergs Bruk, Grängesberg, Koppardalen Avesta Verket, Forsbacka Bruk, Smedjebacken, Världsarvet Falun, Ekomuseum Bergslagen, Järnriket, Husbyringen samt Degerfors. Följande etapper har genomförts: Etapp 1 (2007): projektet "Bergslagen - Historia och Framtid - samverkan för utveckling" undersökte förutsättningarna för satsningen och en utvecklingsplan togs fram för varje BHC. Etapp 2: "Bergslagssatsningen Kultur och Turism medfinansierades av Regionförbundet med kr. I och kring BHC genomfördes insatser för besöksmålsutveckling, till exempel tillgänglighet och värdskap. Parallellt arbetade projektet med bergslagshistoriska teman för att bereda mötesplatser för entreprenörer och etablering av affärsnätverk. Etapp 3: Bergslagssatsningen Kultur och Turism medfinansieras av Regionförbundet med kr. Fortsätter att produktutveckla centrumen till att bli kvalitativa besöksmål med god tillgänglighet. I Örebro län har de genomfört produkt- och affärsutveckling i Pershyttan, etablerings- och affärsplan har tagits fram för Stripa. På grund av att etapp 3 och etapp 4A har drivits utan EU-medel har arbetet i Degerfors med att organisera och utveckla lokal plattform varit lågprioriterat. Etapp 4A: Bergslagssatsningen Kultur och Turism etapp 4A medfinansieras av Regionförbundet med kr. Har fortsatt fokus på aktiviteter för produkt-, affärs-, och tjänsteutveckling. Fram till löper arbetet på enligt plan. Projektets syfte Syftet är att med utgångspunkt i Bergslagens unika industrihistoriska kulturarv skapa tillväxt och stärka företagens konkurrenskraft genom främst utveckling av besöksnäringen. Projektets målgrupper är entreprenörer och företag, med koppling till besöksnäringen samt kulturella och kreativa näringar, turistorganisationer samt bergslagshistoriska centrum och dess huvudmän. Postadress: Region Örebro län, Box 1613, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

22 Resultatmål Affärs- och produktutveckling för företagare och entreprenörer: - Förbättrade affärsmöjligheter och ökad lönsamhet för entreprenörer i affärsnätverk. - Fler kommersiella produkter och kvalitativa tjänster på marknaden. - Ökad affärskompetens och kunskap om att sälja produkter och tjänster på kommersiella villkor hos målgrupperna. Utveckling av produkter, tjänster och paket för turistnäringen: - Fler produkter och bokningar av reseupplevelser i Bergslagen via researrangörer och genom turistorganisationernas plattformar. Produkt- och tjänsteutveckling av och vid BHC: - Höjt attraktionsvärde och ökad kvalitet samt ökat utbud av kommersiella produkter och tjänster med ökat kunskapsinnehåll. - BHC ska ha utvecklats till mer kommersiellt bärkraftiga besöksmål samt ha förmåga att nå nationella och internationella marknader. Strategisk utveckling för långsiktig bärkraft: - Nätverk och avknoppningar som har förmåga att verka långsiktigt efter projektet är etablerade. - Modell för hur man utvecklar kulturhistoriska miljöer till attraktioner för besöksnäring har utvecklats och spridits. Effektmål Ökade intäkter och omsättning för företag vid BHC med koppling till besöksnäringen. Nya företag etableras kring de industrihistoriska miljöerna. Befintliga företag stärks och kan öka antalet sysselsatta. Det regionala utbudet av högkvalitativa turismprodukter med exportmognad ökar vilket skapar nya arbetstillfällen i små och medelstora företag. Ökat antal inhemska och utländska besökare som ger ökad omsättning och större intäkter i BHC. Aktiviteter I projektet kommer man arbeta i fyra delprojekt: - Affärs- och produktutveckling för företagare och entreprenörer - Utveckling av produkter, tjänster och paket för turistnäringen - Produkt- och tjänsteutveckling av och vid BHC - Strategisk utveckling för långsiktig bärkraft Sida 3 (5) Exempel på aktiviteter för BHC i Örebro län: Pershyttan - utveckla attraktioner för barn och ungdomar, utveckla en modell för att jobba med sk technical visits, medverka till att Pershyttan blir en del av Tillgänglighetsdatabasen och tillgänglighetsanpassa besöksmålet, utveckla den digitala reseplaneraren i Bergslagen, fortsätta produktutvecklingen av besöksmålet samt affärsutvecklingen kring besöksmålet. Postadress: Region Örebro län, Box 1613, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

23 Sida 4 (5) Stripa Gruva - arbeta fram ett gemensamt koncept för verksamheterna (besöksmålet och företagen), medverka till att Stripa Gruva blir en del av Tillgänglighetsdatabasen, utveckla attraktioner samt besökscentrumet, fortsätta produktutvecklingen av besöksmålet och affärsutvecklingen. Degerfors Ta fram operativ plan för utveckling av fotbollskultur kopplat till besöksnäringen. Ingående kommuner Projektet omfattar länen Örebro, Västmanland, Dalarna, Gävleborg och Värmland. I Örebro län omfattas Nora, Lindesberg och Degerfors kommuner. Regional samverkan I projektets strategigrupp finns företrädare från regionförbunden/regionerna och länsstyrelsernas kulturmiljöenheter. I projektets FoU-grupp ingår bla representanter från Örebro universitet. I genomförandet sker samverkan med huvudmannen för varje BHC och berörd kommuns turist-, kultur- och näringslivschef. Alla aktiviteter utgår från lokalt/regionalt behov och utgör ett komplement och mervärde till övriga aktörers insatser. Genomsyrande perspektiv Ekologiskt hållbart: Samarbete med Tåg i Bergslagen för att främja resande med tåg till och från besöksmålen. Få fler medverkande företag att arbeta med hållbar miljöprofil och med miljöfrågor som konkurrensmedel. Integration och mångfald: Information och tillgängliggörande av besöksmålen anpassas för olika grupper av besökare oavsett ålder, kön, social eller geografisk härkomst. Det kan avse utformningen av leder och ljudberättelser. En jämställd region: Projektet kommer genomföra riktade insatser till målgrupperna kvinnor och utlandsfödda som är företagsamma entreprenörer. Långsiktighet Under 2017 ska fortlevnad och långsiktigheten för de verksamheter som skapats genom projektet tryggas. Projektet ska identifiera lämpliga huvudmän för de verksamheter som kan vara aktuella att knoppas av från satsningen. Uppföljning Under 2017 kommer fokus att ligga på resultatuppföljning och utvärdering av satsningen inkluderande uppföljning av sommarsäsongen 2017 vid de enskilda BHC och berörda företag. I övrigt sker följeforskning i projektgenomförandet. Resultatspridning Projektet rapporteras till finansiärerna via kvartalsvisa lägesrapporter. Nyhetsbrev skickas ut till intressenter. Rapportering kommer även ske i seminarieform, informationsträffar och presentationer hos berörda målgrupper och nätverk. Effekterna av de insatser som genomförts vid BHC ska via kunskapsöverföring delges alla centrum som ingår i satsningen. Postadress: Region Örebro län, Box 1613, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

24 Projektorganisation I strategigruppen finns representanter från finansiärerna, länsstyrelser och regionförbund/regioner. Projektledningen består av verksamhetschef, konceptutvecklare, processledare, affärsutvecklare, kommunikatör samt ekonom. I FoU-gruppen deltar företrädare från Mälardalens högskola, Högskolan Dalarna, Örebro universitet, Karlstad universitet och Uppsala universitet. De ska följa projektet samt initiera och stärka forskning om Bergslagen. Avgränsning ordinarie verksamhet Projektet är fristående från projektägarens ordinarie verksamhet och särredovisas som en egen resultatenhet. Kostnads- och finansieringsbudget Bokförda kostnader Totalt Egen personal Externa tjänster Lokalkostnader Övriga kostnader Summa bokförda kostnader** Finansiär Totalt Offentlig finansiär Region Örebro län* Länsstyrelsen Örebro (7:2) Region Dalarna (1:1)* Länsstyrelsen Dalarna (7:2)* Länsstyrelsen Västmanland (1:1)* Länsstyrelsen Västmanland (7:2) Region Gävleborg (1:1) Länsstyrelsen Gävleborg (7:2) Region Värmland (1:1)* Länsstyrelsen Värmland (7:2) EU-strukturfondsmedel regionalfonden* Summa finansiering * Finansiering som ännu inte är beslutad. ** Projektägaren är inte momsredovisningsskyldig varför momsen utgör en stödberättigad kostnad Sida 5 (5) Direktfinansierade kostnader (in natura) Totalt Kommunerna Gävle, Sandviken, Hofors* Länsstyrelsen Gävleborg Aktörer i Järnriket (Högbo och Axmar bruk)* Summa direktfinansierade kostnader Projektägaren kommer revidera budgeten efter sitt möte med Tillväxtverket 20/1. För Region Örebro län Magnus Persson T.f. förvaltningschef Eva Getzman Enhetschef Postadress: Region Örebro län, Box 1613, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 Delegationsordning för nämnden för regional tillväxt inom Region Örebro län 1

62 Innehåll Introduktion... 3 Principer för delegering... 3 Avgränsning... 3 Givande av delegation... 4 Ansvarsfördelning... 4 Återkallande av delegation samt hänskjutning uppåt... 4 Hänskjutning av delegation uppåt... 4 Vidaredelegering: Delegering i första/andra led... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Verkställande beslut... 5 Delegationsordning för nämnden för regional tillväxt Företrädarskap Beslut rörande förtroendevalda Ekonomi Upphandling Särskild delegation

63 Introduktion Detta dokument innehåller delegationsordning för nämnden för regional tillväxt. Delegationsordningar avseende regionstyrelsen, nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning, nämnden för samhällsbyggnad, fokusnämnden för miljö- och klimatfrågor samt fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn redovisas separat. Vid Region Örebro län ska beslutsprocessen på alla nivåer vara transparent och lättillgänglig. Beslutsordningen ska vara väl definierad och tydlig. Delegation ska ges på så sätt att ärenden blir effektivt behandlade med rätt kompetens. Ansvar och befogenheter ska följas åt. En utgångspunkt för delegationsordningen är att den ska följa Region Örebro läns organisation och verksamhet. En delegation innebär ett överförande av viss beslutsbefogenhet från ett organ till ett underordnat organ eller till en tjänsteman. Principer för delegering Avgränsning Delegationsordningen utgår från nämnden för regional tillväxt. I delegationsordningen förtecknas ärendeslag och ärenden där nämnden för regional tillväxt, inom ramen för verksamhetsplanen, ursprungligen är beslutsfattare. Förteckningen av ärenden är givetvis inte heltäckande dagligen fattas beslut om verkställande åtgärd som inte finns upptagna i detta dokument. Nämnden för regional tillväxts uppgifter tas inte upp i detta dokument, utan regleras av Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län. Nämnden för regional tillväxt ska därutöver förelägga regionfullmäktige sådana ärenden som är av principiell betydelse eller av större vikt. Beslut som regleras i kommunallagen och i särskilda förordningar upprepas inte i denna delegationsordning. 3

64 Givande av delegation Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation kan ges till en enskild funktion/rollinnehavare. Delegering till namngiven person ska inte ske. Det är inte tillåtet att delegera till en organisatorisk enhet såsom ledningsgrupp, enhet eller liknande. Beslutanderätt kan inte delegeras vidare om den rätten uttryckligen undantagits i författning eller om nämnden för regional tillväxt så beslutat. Beslut som får vidaredelegeras är särskilt markerade i delegationsordningen. Delegation av beslutanderätt ska alltid ske så att god förvaltningsrättslig standard upprätthålls. Regiondirektören och förvaltningscheferna ansvarar för att kvalitetssäkra sina respektive verksamheters delegationer. De beslut som fattas med stöd av delegation är alla beslut av nämnden för regional tillväxt oberoende av om de fattas av regiondirektören, förvaltningschefer eller annan tjänsteman vid Region Örebro län. All vidaredelegation ska vara förenlig med Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län samt den verksamhetsplan som regionfullmäktige har fastställt. Beslut, baserade på nämnden för regional tillväxt vidaredelegation eller annat, får därmed inte tas om de strider mot dessa. Ansvarsfördelning En korrekt genomförd delegation innebär att ansvaret för fattade beslut delvis överförs till det underordnade organet eller till en tjänsteman, som fått uppgiften till sig delegerad. Den som mottar delegation beslutar under eget ansvar. Nämnden för regional tillväxt, som delegerar, har dock alltid ansvar inför regionfullmäktige för att ärendet/ärendena blir avgjorda utan oskäliga dröjsmål och på ett enhetligt sätt. Det förutsätts också att nämnden för regional tillväxt hålls underrättad om viktigare avgöranden och om den praxis som tillämpas inom verksamhetens olika ärendegrupper. Nämnden för regional tillväxt är således ansvarig för att följa upp att mottagaren av delegationen har utövat beslutanderätten på ett riktigt sätt. Det är därför viktigt att tänka på återrapportering till nämnden för regional tillväxt. Återrapportering sker genom anmälan till sekreteraren i nämnden för regional tillväxt. Återkallande av delegation samt hänskjutning uppåt Delegationer kan återkallas eller delegeras till annan delegat av den som givit delegationen om det anses att delegaten inte fullgjort sin uppgift eller missköter sig. Återkallandet kan vara generellt, för en grupp av ärenden eller gälla ett visst ärende. Av 6 kap 24 kommunallagen följer att delegat inte får besluta i ärende där delegaten är jävig. Hänskjutning av delegation uppåt Den som mottagit en delegation kan också, när det är motiverat, hänskjuta ett ärende uppåt. 4

65 Vidaredelegering: Delegering i första/andra led Den som har fått ett uppdrag kan i vissa fall delegera det vidare till någon annan. En nämnd har enligt kommunallagen bl.a. rätt att delegera till en förvaltningschef som i sin tur har rätt att vidaredelegera beslutsrätten ytterlige ett led. Om vidaredelegeringen redan är avgjord framgår det av förteckningen. Delegatens tillförordnade ersättare fungerar i första hand som ersättare vid delegatens frånvaro. I andra hand närmast överordnade chef. I de fall fler delegater är angivna i första ledet, så är de inte upptagna i fallande prioritetsordning. Anmälningsskyldighet Beslut under avsnitt om avtalsteckning samt beslut om representation ska anmälas till nämnden för regional tillväxt inom en månad. Beslut i brådskande ärenden som, med stöd av kommunallagen 6 kap 36, fattas av nämndens ordförande ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Övriga delegerade beslut enligt förteckningen skall anmälas till nämnden för regional tillväxt på nästkommande sammanträde eller senast inom fyra månader från beslutsdatum. Verkställighetsbeslut ska inte anmälas. Verkställande beslut En mängd beslut inom Region Örebro läns verksamhet är en följd av och fattas inom ramen för politiska beslut, så kallade verkställighetsbeslut. Ett rent verkställande beslut innefattar inte något utrymme för självständiga bedömningar och är inte att anses som beslut i kommunallagens mening och kan således inte prövas av domstol enligt kommunallagens bestämmelser. Besluten grundas inte på delegering utan istället på den arbetsfördelning mellan förtroendevalda och anställda som måste finnas för att verksamheten skall kunna fungera. Men finns det klara målsättningar för Region Örebro läns verksamheter är det mycket som talar för att många vardagliga åtgärder inom förvaltningarna kan hänföras till ren verkställighet även om de innefattar ett visst mått av självständigt ställningstagande. Det kan t.ex. gälla interna frågor som inköp, personaladministration mm. Beroende på hur styrformerna inom Region Örebro läns verksamheter utvecklas kan gränsen mellan beslut och ren verkställighet förskjutas. Vilka beslut som är politiska beslut och vilka som är verkställighetsbeslut är således ibland svårt att fastställa. Formellt besked kan bara lämnas av domstol efter överklagande enligt kommunallagens bestämmelser om laglighetsprövning 5

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN !" #$ REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2011 09 02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 48 Aktuell information... 4 49 Medfinansiering av projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen, dnr: 11-212...

Läs mer

103 33 Stockholm. Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64

103 33 Stockholm. Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 ALMI... FÖRETAGSPARTNER 2015-09-14 N äringsdepartementet 103 33 Stockholm Er ref: N2015/4705/K.F Vår ref: Eva Sjöberg Betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64 Almi Företagspartner

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15 Strukturfondspartnerskapet Dagordning 1(1) i Västsverige 212-6-1 Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 212-6-15 1. Sammanträdets öppnande, med upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Val av justerare

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 14 maj 2014 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP): Sessionssalen

Läs mer

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län Förslag till Åtgärdsdokument Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Åtgärdsdokument avseende förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 22 april 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 22 april 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 22 april 2015 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 22 april 2015 Plats: Gothia Science Park AB, Skövde (Lokal:

Läs mer

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr medlemsavgift träningsavgift ht träningsavgift vt Inbetalningar fär trärungsavgift ht 12 medlemsavgift Nettointkt Medlem 11/12 2011 2012 läger 12/13 permedlem Ekonomirapport för Vansbro kk år 2012 Rapportdatum:

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Uppföljning av SamInvest

Uppföljning av SamInvest Uppföljning av SamInvest Intervjuundersökning bland samarbetspartners och portföljföretag 2007-06-19 Gun From Consult AB INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 2 2. SLUTSATSER... 3 3. ÖVERVÄGANDEN... 4 4. BAKGRUND...

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 juni 2015 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 juni 2015 Plats: Gullbergsvass Konferens, Vita Huset, Göteborg

Läs mer

finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling

finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling Susanne Andersson Lars Findahl Gunnar Ärnström PM 2010-02-21 (Ersätter tidigare versioner) finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling Hållbar utveckling Entreprenörskap Skogsfinsk kultur

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket

Om VINNOVA. Om Tillväxtverket VINNOVA Rapport VR 2009:29 Organisationsformernas betydelse i klusterverksamhet Att organisera klusterarbete är en ständigt pågående process som ställer höga krav på ledarskap och långsiktig strategi Karina

Läs mer

Statens företagsfrämjande insatser

Statens företagsfrämjande insatser RiR 2007:11 Statens företagsfrämjande insatser Når de kvinnor och personer med utländsk bakgrund? ISBN 978 91 7086 111 0 RiR 2007:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INNEHÅLL STUNS INITIATIVTAGARE OCH PÅDRIVARE 3 Vägval Uppsala En innovationsstrategi för Uppsalaregionen 4 Vägval Uppsala Finansiering av tillväxtföretag 5 AGC en regional finansiell

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-09-09 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter och ersättare

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Region Jönköpings län - ställningstagande till vissa frågeställningar

Region Jönköpings län - ställningstagande till vissa frågeställningar 1(5) 2014-05-19 LJ 2014/353 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Region Jönköpings län - ställningstagande till vissa frågeställningar Inledning För den fortsatta processen med att från 2015-01-01

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont - en utvärdering av Leader Höga kusten Vi har haft förmånen att få fördjupa oss i leader och i Leader Höga kusten i synnerhet. Det har varit många

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer