Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Projektstöd Tjänsteskrivelse 1 (6) 1(6) Lena Kihl Dnr: Sida Till Nämnden för regional tillväxt Medfinansiering av Almi Invest Östra Mellansverige Fond 2 Almi Invest Östra Mellansverige AB ansöker om kr för projekt Almi Invest Östra Mellansverige Fond 2. Ansökan avser perioden Förslag till beslut Nämnden för tillväxt beslutar Almi Invest Östra Mellansverige AB beviljas 4 % av projektets bokförda kostnader, dock högt kr för genomförande av projekt Almi Invest Östra Mellansverige Fond 2. Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för Region Örebro läns beslut: Beslutet gäller under förutsättning att budgetbeslut fattas. I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet. I övrigt gäller regionförbundets allmänna villkor för medfinansiering. Sammanfattning Almi Invests affärsidé är att investera i bolag i tidig fas med skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt. Bolagen ska möta ett tydligt kundbehov och bör även ha ambition samt potential att konkurrera och växa internationellt. Skäl för det föreslagna beslutet Projektet genomförs enligt den regionala utvecklingsstrategin, målområde Entreprenörskap och företagande och bidrar till att nå målen om växande företag samt tillgång till riskkapital. Projektet söker också finansiering från det regionala strukturfondsprogrammet. Postadress: Region Örebro län, Box 1613, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

15 Sida 2 (6) Beskrivning av ärendet Bakgrund Som ett led i att överbrygga gapet mellan behov och tillgång på kapital till företag i framför allt tidiga skeden har Almi via sitt riskkapitalbolag Almi Invest bedrivit verksamhet sedan Verksamheten utgörs av åtta regionala riskkapitalbolag inom pågående strukturfondsperiod där Almi Invest Östra Mellansverige är ett av fondprojekten. Det finns en brist på riskkapital inom regionen och här spelar Almi Invest en viktig roll, såväl som katalysator för riskkapital till företag men också som en spridare av kunskap och erfarenhet inom området. Sedan start och t o m Q har följande genomförts i Östra Mellansverige (ÖMS). Siffrorna inom parentes avser Örebro län: Drygt 400 (43) företag har utvärderats. 38 (3) nyinvesteringar har genomförts. Ett 60-tal följdinvesteringar har genomförts i portföljbolagen. Totalt har 344 (22) Mkr tillförts portföljbolagen, varav 127 (9) Mkr från Almi Invest. Beslut om investering har tagits i ytterligare ett tiotal bolag där investeringar uteblivit av olika anledningar. Ett omfattande arbete i portföljbolagen har genomförts genom bl.a. styrelserepresentation. Prognosen pekar mot att fonden, vid stängning i september 2015, har investerat i 40 portföljbolag i ÖMS och att dessa sammanlagt har tillförts närmare 400 Mkr (inklusive de privata medinvesterarna). Projektets syfte Projektets syfte är att bidra till långsiktigt ökad tillväxt och i regionen. Detta görs genom att investera i och därmed främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag. Resultatmål Med en ny fond på totalt 150 Mkr (inkl. drift) är målsättningen: Att tillsammans med medinvesterare tillföra minst 300 Mkr till ÖMSregionens företag, varav 126 Mkr är från fonden Att investera i ca företag Att minst 15 % av antalet nyinvesteringar görs i varje enskilt län Att revolvera det investerade kapitalet, dvs. att över tid uppnå en avkastning så att det investerade kapitalet behåller sitt värde Postadress: Region Örebro län, Box 1613, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

16 Sida 3 (6) Effektmål Ökad tillväxt i regionen. Att målbolagen växer och genererar minst 200 nya arbetstillfällen tills dess att fonden har avyttrat sina innehav. Och att det skapat en bra grund för fortsatt tillväxt i dessa företag, under perioden då fonden inte längre är delägare. Ökad kunskap om riskkapital som finansieringsform hos regionens företagare. Aktiviteter Aktiviteter i syfte att hitta investeringsobjekt, dvs. företag som söker finansiering (inkl. mycket nätverksbyggande). Analys och bedömning av möjliga investeringar. Genomförande av investeringar. Aktivt ägarengagemang i syfte att utveckla företagen vi är delägare i. Avyttring av innehav i respektive företag. Projektet avser inte att initialt avgränsa eller fokusera extra på några specifika branschområden inom Östra Mellansverige. Skulle det vara aktuellt så är det en fråga som kan beslutas i styrelsen, där samtliga regionala intressenter erbjuds representation. Ingående kommuner Projektets verksamhet berör samtliga län i Östra Mellansverige (Örebro, Östergötland, Sörmland, Uppsala och Västmanland). Regional samverkan Ökad närvaro i hela ÖMS-regionen, fasta kontorsplatser och kontinuerlig närvaro varje vecka i alla län, även då det inte finns några aktuella möten inplanerade. Fördjupat samarbete med inkubatorerna inom ÖMS-regionen. En tydligare modell för samarbete med regionala investerare, t.ex. Sörmlands- och Västmanlandsfonden, och andra relevanta aktörer utarbetas. Nyttja de lokala och regionala forum och nätverk som redan finns för att träffa exempelvis kommunala näringslivschefer och företagare. Exempelvis finansdagar, innovationsråd, Connect och företagarfrukostar. Samarbetet med Almi Företagspartner ses över för att se hur man kan bli ännu bättre på att arbeta som varandras fångstarmar. Detta för att skapa optimala lösningar för det enskilda företaget. Samverkan med andra tillväxttstödjande projekt, t.ex. ERUF-finansierade Tillväxtlyftet, stärks. Ett annat exempel är Stockholm-Uppsala Life Science Hotlist som arbetar med att synliggöra spännande företag inom Life Science för internationella investerare. Postadress: Region Örebro län, Box 1613, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

17 Genomsyrande perspektiv De företag som inte integrerar hållbar utveckling i affärsidén får svårt att på sikt bibehålla konkurrenskraften. Almi Invest har i sina aktieägaravtal en paragraf som säger att parterna ska verka för att Bolaget beaktar och arbetar med hållbarhet enligt Almis definition av hållbarhet. Sida 4 (6) Projektet avser bl.a. att arbeta med IFS, Internationella Företagarföreningen i Sverige, som vänder sig till entreprenörer med utländsk bakgrund som är på väg att starta eller redan driver bolag. Projektet kommer också att samarbeta med bl.a. styrelsekraft och Almis mentorprogram för kvinnors företagande. Projektet kommer att aktivt stödja jämställdhet i de bolag man är aktiva i, exempelvis vid rekrytering av styrelseledamöter. Nätverk där kvinnor som är entreprenörer träffas kommer att sökas upp och informeras om projektets verksamhet. Långsiktighet Avsikten med projektet är att bygga en framgångsrik fond 2 och därmed tillsammans med fond 1 kunna skapa en kritisk massa för en revolverande verksamhet. Målet är att senast 2022 ha en verksamhet som revolverar investeringskapitalet, dvs. att det investerade kapitalet (om förvaltningskostnader exkluderas) hålls intakt. Uppföljning Varje kvartal görs en uppföljning och värdering av varje innehav. Projektet har som mål att vara en aktiv ägare i samtliga bolag, både under förvaltningsfas (att bygga bolag) och under exitfas. Möjlighet till insyn, t.ex. genom styrelseposition är ett villkor i avtalen med portföljbolagen. VD rapporterar löpande till styrelsen (där regionerna erbjuds representation) om fondens förvaltning och de olika innehavens utveckling. Årligen görs även en redovisning av driftkostnader och investeringar. Årlig uppföljning omfattar även redovisning av bland annat antal anställda (kvinnor och män) samt omsättning i portföljbolagen. Följeforskning följer upp resultat och utfall under hela programperioden. Projektet ska löpande redovisas för beslutande organ i Region Örebro län. Resultatspridning Resultat sprids bl.a. genom Almi Invests hemsida, där investeringar och andra nyheter publiceras. Styrelsen får kontinuerlig information, och där är de regionala intressenterna representerade. Pressreleaser görs av investeringar mm. och får på så sätt en allmän spridning. Postadress: Region Örebro län, Box 1613, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

18 Projektorganisation Almi Invest Östra Mellansverige styrs av en egen styrelse som består av representanter från samtliga län samt av en representant från Almi Invest/Almi Företagspartner. I dagsläget finns även, utöver det, en oberoende ordförande. För investeringsbeslut finns en investeringskommitté (IK). Sida 5 (6) I ÖMS-regionen är bemanningen en Fund Manager och ett antal Investment Managers. I dagsläget finns sex Investment Managers inom regionen som kommer vara engagerade i fondens verksamhet. Moderbolaget Almi Invest samordnar fondbolagens verksamheter och svarar för centrala kontakter, affärsstöd, kommunikation och ekonomi. Avgränsning ordinarie verksamhet Almi Invest bedriver ingen annan verksamhet. Postadress: Region Örebro län, Box 1613, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

19 Kostnads- och finansieringsbudget Sida 6 (6) Bokförda Totalt kostnader Egen personal (not 1) Externa tjänster Lokaler Övriga kostnader (Not2) Summa driftskostnader Investeringar Nya bolag (not 3) Investeringar Följdinvesteringar (not 3) Summa investeringar Summa totala kostnader Finansiär Totalt ERUF Almi Invest Almi Invest, revolverade medel från fond Region Örebro län Regionförbundet Östergötland Länsstyrelsen Västmanland Regionförbundet Uppsala Regionförbundet Sörmland Privat finansiering (not 4) Summa finansiering Not 1: Beräknat på personal som arbetar för ALMI Invests ÖMS Fond 2. Personal för förvaltning av första programperiodens portfölj och såddinvesteringar ej inkluderad Not 2: Inkluderar kostader för redovisnings- och IT-tjänster som köps inom Almi-koncernen Not 3: Beloppet visar endast investeringar från fonden, dvs inkluderar ej privata saminvesteringar. Not 4: Se not 3, dvs. privat samfinansiering vid investeringar i företag framgår ej. Målsättningen för fonden är dock att det ska uppgå till 175 Mkr. För Region Örebro län Magnus Persson Tf Förvaltningschef Eva Getzman Enhetschef Postadress: Region Örebro län, Box 1613, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

20 FÖREDRAGNINGSPM 1 (5) ORGAN Nämnden för regional tillväxt SAMMANTRÄDESDATUM Diarienummer: Handläggare: Yvonne Haneskog Medfinansiering av Bergslagssatsningen Kultur och Turism etapp 4B Intresseföreningen Bergslaget ansöker om kr för Bergslagssatsningen Kultur och Turism etapp 4B. Ansökan avser perioden Förslag till beslut Nämnden för regional tillväxt beslutar Intresseföreningen Bergslaget beviljas 6 % av projektets bokförda kostnader, dock högt kr för genomförande av projekt Bergslagssatsningen Kultur och Turism 4B. Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att budgetbeslut fattas. I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet. I övrigt gäller regionförbundets allmänna villkor för medfinansiering. Sammanfattning Med det industrihistoriska kulturarvet som grund ska projektet tillsammans med entreprenörer och övriga aktörer i och kring de utvalda bergslagshistoriska centrumen, göra insatser för att stärka och stimulera produkt-, tjänste- och affärsutvecklingen. Underlag för beslut Projektet innebär ett avsteg från Region Örebro läns Riktlinjer för finansiering av regionala utvecklingsprojekt finansierade med statligt anslag. Enligt riktlinjerna ska projektägaren bidra med egen kontant medfinansiering. Ett avsteg görs i och med att projektet har en bred förankring och medfinansieras av elva olika medfinansiärer. Skäl för det föreslagna beslutet Projektet genomförs enligt den regionala utvecklingsstrategin, målområde Entreprenörskap och företagande och bidrar till att nå målet om att antalet nystartade och växande företag ökar. Med det industriella kulturarvet i Bergslagen som motor ska projektet skapa förutsättningar för ett mer diversifierat näringsliv med ökat kunskapsinnehåll inom besöksnäringen. Postadress: Regionförbundet Örebro, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

21 Projektet avser den sista delen i en tioårig satsning. Projektet bedöms bidra till ökad sysselsättning och omsättning för företag och att nya företag skapas inom besöksnäringen. Projektet söker även finansiering från det regionala strukturfondsprogrammet för Norra Mellansverige och Östra Mellansverige. Sida 2 (5) Beskrivning av ärendet Bakgrund Sedan 2006 pågår en satsning på vidareutveckling av industrihistoriska miljöer i Bergslagen, som initierades av Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna i Värmland, Gävleborg, Västmanland, Örebro och Dalarna. Satsningen sträcker sig till 2016 och miljöerna avser s k Bergslagshistoriska centrum (BHC); Pershyttan Nora, Stripa Gruva, Långban, Sala Silvergruva, Norbergs Bergslag och Världsarvet Engelsbergs Bruk, Grängesberg, Koppardalen Avesta Verket, Forsbacka Bruk, Smedjebacken, Världsarvet Falun, Ekomuseum Bergslagen, Järnriket, Husbyringen samt Degerfors. Följande etapper har genomförts: Etapp 1 (2007): projektet "Bergslagen - Historia och Framtid - samverkan för utveckling" undersökte förutsättningarna för satsningen och en utvecklingsplan togs fram för varje BHC. Etapp 2: "Bergslagssatsningen Kultur och Turism medfinansierades av Regionförbundet med kr. I och kring BHC genomfördes insatser för besöksmålsutveckling, till exempel tillgänglighet och värdskap. Parallellt arbetade projektet med bergslagshistoriska teman för att bereda mötesplatser för entreprenörer och etablering av affärsnätverk. Etapp 3: Bergslagssatsningen Kultur och Turism medfinansieras av Regionförbundet med kr. Fortsätter att produktutveckla centrumen till att bli kvalitativa besöksmål med god tillgänglighet. I Örebro län har de genomfört produkt- och affärsutveckling i Pershyttan, etablerings- och affärsplan har tagits fram för Stripa. På grund av att etapp 3 och etapp 4A har drivits utan EU-medel har arbetet i Degerfors med att organisera och utveckla lokal plattform varit lågprioriterat. Etapp 4A: Bergslagssatsningen Kultur och Turism etapp 4A medfinansieras av Regionförbundet med kr. Har fortsatt fokus på aktiviteter för produkt-, affärs-, och tjänsteutveckling. Fram till löper arbetet på enligt plan. Projektets syfte Syftet är att med utgångspunkt i Bergslagens unika industrihistoriska kulturarv skapa tillväxt och stärka företagens konkurrenskraft genom främst utveckling av besöksnäringen. Projektets målgrupper är entreprenörer och företag, med koppling till besöksnäringen samt kulturella och kreativa näringar, turistorganisationer samt bergslagshistoriska centrum och dess huvudmän. Postadress: Region Örebro län, Box 1613, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

22 Resultatmål Affärs- och produktutveckling för företagare och entreprenörer: - Förbättrade affärsmöjligheter och ökad lönsamhet för entreprenörer i affärsnätverk. - Fler kommersiella produkter och kvalitativa tjänster på marknaden. - Ökad affärskompetens och kunskap om att sälja produkter och tjänster på kommersiella villkor hos målgrupperna. Utveckling av produkter, tjänster och paket för turistnäringen: - Fler produkter och bokningar av reseupplevelser i Bergslagen via researrangörer och genom turistorganisationernas plattformar. Produkt- och tjänsteutveckling av och vid BHC: - Höjt attraktionsvärde och ökad kvalitet samt ökat utbud av kommersiella produkter och tjänster med ökat kunskapsinnehåll. - BHC ska ha utvecklats till mer kommersiellt bärkraftiga besöksmål samt ha förmåga att nå nationella och internationella marknader. Strategisk utveckling för långsiktig bärkraft: - Nätverk och avknoppningar som har förmåga att verka långsiktigt efter projektet är etablerade. - Modell för hur man utvecklar kulturhistoriska miljöer till attraktioner för besöksnäring har utvecklats och spridits. Effektmål Ökade intäkter och omsättning för företag vid BHC med koppling till besöksnäringen. Nya företag etableras kring de industrihistoriska miljöerna. Befintliga företag stärks och kan öka antalet sysselsatta. Det regionala utbudet av högkvalitativa turismprodukter med exportmognad ökar vilket skapar nya arbetstillfällen i små och medelstora företag. Ökat antal inhemska och utländska besökare som ger ökad omsättning och större intäkter i BHC. Aktiviteter I projektet kommer man arbeta i fyra delprojekt: - Affärs- och produktutveckling för företagare och entreprenörer - Utveckling av produkter, tjänster och paket för turistnäringen - Produkt- och tjänsteutveckling av och vid BHC - Strategisk utveckling för långsiktig bärkraft Sida 3 (5) Exempel på aktiviteter för BHC i Örebro län: Pershyttan - utveckla attraktioner för barn och ungdomar, utveckla en modell för att jobba med sk technical visits, medverka till att Pershyttan blir en del av Tillgänglighetsdatabasen och tillgänglighetsanpassa besöksmålet, utveckla den digitala reseplaneraren i Bergslagen, fortsätta produktutvecklingen av besöksmålet samt affärsutvecklingen kring besöksmålet. Postadress: Region Örebro län, Box 1613, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

23 Sida 4 (5) Stripa Gruva - arbeta fram ett gemensamt koncept för verksamheterna (besöksmålet och företagen), medverka till att Stripa Gruva blir en del av Tillgänglighetsdatabasen, utveckla attraktioner samt besökscentrumet, fortsätta produktutvecklingen av besöksmålet och affärsutvecklingen. Degerfors Ta fram operativ plan för utveckling av fotbollskultur kopplat till besöksnäringen. Ingående kommuner Projektet omfattar länen Örebro, Västmanland, Dalarna, Gävleborg och Värmland. I Örebro län omfattas Nora, Lindesberg och Degerfors kommuner. Regional samverkan I projektets strategigrupp finns företrädare från regionförbunden/regionerna och länsstyrelsernas kulturmiljöenheter. I projektets FoU-grupp ingår bla representanter från Örebro universitet. I genomförandet sker samverkan med huvudmannen för varje BHC och berörd kommuns turist-, kultur- och näringslivschef. Alla aktiviteter utgår från lokalt/regionalt behov och utgör ett komplement och mervärde till övriga aktörers insatser. Genomsyrande perspektiv Ekologiskt hållbart: Samarbete med Tåg i Bergslagen för att främja resande med tåg till och från besöksmålen. Få fler medverkande företag att arbeta med hållbar miljöprofil och med miljöfrågor som konkurrensmedel. Integration och mångfald: Information och tillgängliggörande av besöksmålen anpassas för olika grupper av besökare oavsett ålder, kön, social eller geografisk härkomst. Det kan avse utformningen av leder och ljudberättelser. En jämställd region: Projektet kommer genomföra riktade insatser till målgrupperna kvinnor och utlandsfödda som är företagsamma entreprenörer. Långsiktighet Under 2017 ska fortlevnad och långsiktigheten för de verksamheter som skapats genom projektet tryggas. Projektet ska identifiera lämpliga huvudmän för de verksamheter som kan vara aktuella att knoppas av från satsningen. Uppföljning Under 2017 kommer fokus att ligga på resultatuppföljning och utvärdering av satsningen inkluderande uppföljning av sommarsäsongen 2017 vid de enskilda BHC och berörda företag. I övrigt sker följeforskning i projektgenomförandet. Resultatspridning Projektet rapporteras till finansiärerna via kvartalsvisa lägesrapporter. Nyhetsbrev skickas ut till intressenter. Rapportering kommer även ske i seminarieform, informationsträffar och presentationer hos berörda målgrupper och nätverk. Effekterna av de insatser som genomförts vid BHC ska via kunskapsöverföring delges alla centrum som ingår i satsningen. Postadress: Region Örebro län, Box 1613, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

24 Projektorganisation I strategigruppen finns representanter från finansiärerna, länsstyrelser och regionförbund/regioner. Projektledningen består av verksamhetschef, konceptutvecklare, processledare, affärsutvecklare, kommunikatör samt ekonom. I FoU-gruppen deltar företrädare från Mälardalens högskola, Högskolan Dalarna, Örebro universitet, Karlstad universitet och Uppsala universitet. De ska följa projektet samt initiera och stärka forskning om Bergslagen. Avgränsning ordinarie verksamhet Projektet är fristående från projektägarens ordinarie verksamhet och särredovisas som en egen resultatenhet. Kostnads- och finansieringsbudget Bokförda kostnader Totalt Egen personal Externa tjänster Lokalkostnader Övriga kostnader Summa bokförda kostnader** Finansiär Totalt Offentlig finansiär Region Örebro län* Länsstyrelsen Örebro (7:2) Region Dalarna (1:1)* Länsstyrelsen Dalarna (7:2)* Länsstyrelsen Västmanland (1:1)* Länsstyrelsen Västmanland (7:2) Region Gävleborg (1:1) Länsstyrelsen Gävleborg (7:2) Region Värmland (1:1)* Länsstyrelsen Värmland (7:2) EU-strukturfondsmedel regionalfonden* Summa finansiering * Finansiering som ännu inte är beslutad. ** Projektägaren är inte momsredovisningsskyldig varför momsen utgör en stödberättigad kostnad Sida 5 (5) Direktfinansierade kostnader (in natura) Totalt Kommunerna Gävle, Sandviken, Hofors* Länsstyrelsen Gävleborg Aktörer i Järnriket (Högbo och Axmar bruk)* Summa direktfinansierade kostnader Projektägaren kommer revidera budgeten efter sitt möte med Tillväxtverket 20/1. För Region Örebro län Magnus Persson T.f. förvaltningschef Eva Getzman Enhetschef Postadress: Region Örebro län, Box 1613, Örebro Telefon: Telefax: E-post: Webb: Organisationsnummer: Plusgiro:

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 Delegationsordning för nämnden för regional tillväxt inom Region Örebro län 1

62 Innehåll Introduktion... 3 Principer för delegering... 3 Avgränsning... 3 Givande av delegation... 4 Ansvarsfördelning... 4 Återkallande av delegation samt hänskjutning uppåt... 4 Hänskjutning av delegation uppåt... 4 Vidaredelegering: Delegering i första/andra led... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Verkställande beslut... 5 Delegationsordning för nämnden för regional tillväxt Företrädarskap Beslut rörande förtroendevalda Ekonomi Upphandling Särskild delegation

63 Introduktion Detta dokument innehåller delegationsordning för nämnden för regional tillväxt. Delegationsordningar avseende regionstyrelsen, nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning, nämnden för samhällsbyggnad, fokusnämnden för miljö- och klimatfrågor samt fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn redovisas separat. Vid Region Örebro län ska beslutsprocessen på alla nivåer vara transparent och lättillgänglig. Beslutsordningen ska vara väl definierad och tydlig. Delegation ska ges på så sätt att ärenden blir effektivt behandlade med rätt kompetens. Ansvar och befogenheter ska följas åt. En utgångspunkt för delegationsordningen är att den ska följa Region Örebro läns organisation och verksamhet. En delegation innebär ett överförande av viss beslutsbefogenhet från ett organ till ett underordnat organ eller till en tjänsteman. Principer för delegering Avgränsning Delegationsordningen utgår från nämnden för regional tillväxt. I delegationsordningen förtecknas ärendeslag och ärenden där nämnden för regional tillväxt, inom ramen för verksamhetsplanen, ursprungligen är beslutsfattare. Förteckningen av ärenden är givetvis inte heltäckande dagligen fattas beslut om verkställande åtgärd som inte finns upptagna i detta dokument. Nämnden för regional tillväxts uppgifter tas inte upp i detta dokument, utan regleras av Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län. Nämnden för regional tillväxt ska därutöver förelägga regionfullmäktige sådana ärenden som är av principiell betydelse eller av större vikt. Beslut som regleras i kommunallagen och i särskilda förordningar upprepas inte i denna delegationsordning. 3

64 Givande av delegation Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation kan ges till en enskild funktion/rollinnehavare. Delegering till namngiven person ska inte ske. Det är inte tillåtet att delegera till en organisatorisk enhet såsom ledningsgrupp, enhet eller liknande. Beslutanderätt kan inte delegeras vidare om den rätten uttryckligen undantagits i författning eller om nämnden för regional tillväxt så beslutat. Beslut som får vidaredelegeras är särskilt markerade i delegationsordningen. Delegation av beslutanderätt ska alltid ske så att god förvaltningsrättslig standard upprätthålls. Regiondirektören och förvaltningscheferna ansvarar för att kvalitetssäkra sina respektive verksamheters delegationer. De beslut som fattas med stöd av delegation är alla beslut av nämnden för regional tillväxt oberoende av om de fattas av regiondirektören, förvaltningschefer eller annan tjänsteman vid Region Örebro län. All vidaredelegation ska vara förenlig med Bestämmelser för politiska organ inom Region Örebro län samt den verksamhetsplan som regionfullmäktige har fastställt. Beslut, baserade på nämnden för regional tillväxt vidaredelegation eller annat, får därmed inte tas om de strider mot dessa. Ansvarsfördelning En korrekt genomförd delegation innebär att ansvaret för fattade beslut delvis överförs till det underordnade organet eller till en tjänsteman, som fått uppgiften till sig delegerad. Den som mottar delegation beslutar under eget ansvar. Nämnden för regional tillväxt, som delegerar, har dock alltid ansvar inför regionfullmäktige för att ärendet/ärendena blir avgjorda utan oskäliga dröjsmål och på ett enhetligt sätt. Det förutsätts också att nämnden för regional tillväxt hålls underrättad om viktigare avgöranden och om den praxis som tillämpas inom verksamhetens olika ärendegrupper. Nämnden för regional tillväxt är således ansvarig för att följa upp att mottagaren av delegationen har utövat beslutanderätten på ett riktigt sätt. Det är därför viktigt att tänka på återrapportering till nämnden för regional tillväxt. Återrapportering sker genom anmälan till sekreteraren i nämnden för regional tillväxt. Återkallande av delegation samt hänskjutning uppåt Delegationer kan återkallas eller delegeras till annan delegat av den som givit delegationen om det anses att delegaten inte fullgjort sin uppgift eller missköter sig. Återkallandet kan vara generellt, för en grupp av ärenden eller gälla ett visst ärende. Av 6 kap 24 kommunallagen följer att delegat inte får besluta i ärende där delegaten är jävig. Hänskjutning av delegation uppåt Den som mottagit en delegation kan också, när det är motiverat, hänskjuta ett ärende uppåt. 4

65 Vidaredelegering: Delegering i första/andra led Den som har fått ett uppdrag kan i vissa fall delegera det vidare till någon annan. En nämnd har enligt kommunallagen bl.a. rätt att delegera till en förvaltningschef som i sin tur har rätt att vidaredelegera beslutsrätten ytterlige ett led. Om vidaredelegeringen redan är avgjord framgår det av förteckningen. Delegatens tillförordnade ersättare fungerar i första hand som ersättare vid delegatens frånvaro. I andra hand närmast överordnade chef. I de fall fler delegater är angivna i första ledet, så är de inte upptagna i fallande prioritetsordning. Anmälningsskyldighet Beslut under avsnitt om avtalsteckning samt beslut om representation ska anmälas till nämnden för regional tillväxt inom en månad. Beslut i brådskande ärenden som, med stöd av kommunallagen 6 kap 36, fattas av nämndens ordförande ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Övriga delegerade beslut enligt förteckningen skall anmälas till nämnden för regional tillväxt på nästkommande sammanträde eller senast inom fyra månader från beslutsdatum. Verkställighetsbeslut ska inte anmälas. Verkställande beslut En mängd beslut inom Region Örebro läns verksamhet är en följd av och fattas inom ramen för politiska beslut, så kallade verkställighetsbeslut. Ett rent verkställande beslut innefattar inte något utrymme för självständiga bedömningar och är inte att anses som beslut i kommunallagens mening och kan således inte prövas av domstol enligt kommunallagens bestämmelser. Besluten grundas inte på delegering utan istället på den arbetsfördelning mellan förtroendevalda och anställda som måste finnas för att verksamheten skall kunna fungera. Men finns det klara målsättningar för Region Örebro läns verksamheter är det mycket som talar för att många vardagliga åtgärder inom förvaltningarna kan hänföras till ren verkställighet även om de innefattar ett visst mått av självständigt ställningstagande. Det kan t.ex. gälla interna frågor som inköp, personaladministration mm. Beroende på hur styrformerna inom Region Örebro läns verksamheter utvecklas kan gränsen mellan beslut och ren verkställighet förskjutas. Vilka beslut som är politiska beslut och vilka som är verkställighetsbeslut är således ibland svårt att fastställa. Formellt besked kan bara lämnas av domstol efter överklagande enligt kommunallagens bestämmelser om laglighetsprövning 5

DELEGATIONSORDNING Internremiss, snabb

DELEGATIONSORDNING Internremiss, snabb DELEGATIONSORDNING Internremiss, snabb Synpunkter lämnas till respektive enhetschef senast fredag 22 januari 2010 Allmänna principer Vid Regionförbundet Örebro län ska beslutsprocessen på alla nivåer vara

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Fastställd av regionstyrelsen 2013-05-02 Dnr 13-91

DELEGATIONSORDNING. Fastställd av regionstyrelsen 2013-05-02 Dnr 13-91 DELEGATIONSORDNING Fastställd av regionstyrelsen 2013-05-02 Dnr 13-91 Allmänna principer Vid Regionförbundet Örebro län ska beslutsprocessen på alla nivåer vara genomskinlig och lättillgänglig. Beslutsordningen

Läs mer

Bergslagssatsningen Etapp 4B Bergslagssatsningen är ett utvecklingsprojekt med målsättning att: Utveckla ofta offentligt ägda industriella kulturmiljöer till besöksmål. Satsningen består av ett gränsöverskridande

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN

DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN LS 0804-0390 Bilaga 2 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den

Läs mer

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen.

De juridiska förutsättningarna för delegering av beslutanderätten finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen. Författningssamling Antaget av styrelsen för Nässjö lärcenter: 2013-03-20 12 Reviderad: 2015-02-18 17 Styrelsens för Nässjö lärcenter delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering De juridiska

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden ut om vidaredelegation fattat av sektorschef för samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn 2015-01-01 Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 Reglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Delegationsordning för Tekniska nämnden

Delegationsordning för Tekniska nämnden LULEÅ KOMMUN DELEGATION Dnr 1 (5) Beslut TN 2012-12-13, 149 Susanne Rimpisalo Enhetschef Tekniska nämnden Delegationsordning för Tekniska nämnden Allmänt om delegering Regler om delegering av nämndsärenden

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll

Delegationsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll ionsbestämmelser för kompetens- och arbetslivsnämnden, beslutad 7 september 2016 Innehåll Inledning... 2 Skillnaden mellan delegationsbeslut och verkställighetsbeslut... 2 Anmälan av delegationsbeslut...

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn

Undertecknande av handlingar i landstingsstyrelsens namn 1 DELEGATIONSORDNING FÖR LANDSTINGSSTYRELSEN Fastställd den 17 december 2002, 253, kompletterad och ändrad den 17 juni 2003, 146, den 16 mars 2004, 75, den 14 december 2004, 331, den 13 mars 2007, 46,

Läs mer

Inrättande av arbetsutskott samt ändring av produktionsstyrelsens delegationsordning gällande upphandlingsärenden

Inrättande av arbetsutskott samt ändring av produktionsstyrelsens delegationsordning gällande upphandlingsärenden LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen 2012-02-20 34 Dnr PS 2011-0008 Inrättande av arbetsutskott samt ändring av produktionsstyrelsens delegationsordning gällande upphandlingsärenden

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Dnr KFN16/16. Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden. Antagen

Dnr KFN16/16. Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden. Antagen Dnr KFN16/16 Delegationsordning för Kulturoch fritidsnämnden Antagen 2016-03-16 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelegering och anmälan...4 Verkställighet...4 Upplysningar...

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

Delegationsordning för fastighetsnämnden

Delegationsordning för fastighetsnämnden FN 2016/0135 1 för fastighetsnämnden Delegationens syfte Fastighetsnämndens ansvar och befogenheter regleras i fastighetsnämndens reglemente fastställt av kommunfullmäktige. Nämnden har möjligheten att

Läs mer

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden

Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Sida 1(9) Delegationsförteckning för kultur- och fritidsnämnden Begreppsförklaringar och tillämpning Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter framgår

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Tekniska nämndens delegationsordning

Tekniska nämndens delegationsordning FÖRFATTNING 1.3.6 Antagen av tekniska nämnden 20/15 Tekniska nämndens delegationsordning Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden antagen den 13 januari 2015 En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar

Läs mer

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden XX Dokumenttyp: Delegationsordning Dokumentet gäller för, personalkategori: Samtliga beslutsfattare Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: XX Diarienummer: 2015.150

Läs mer

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011-

DELEGERINGS- ORDNING. för Barn- och familjenämnden. Antagen 2011- DELEGERINGS- ORDNING för Barn- och familjenämnden Antagen 2011- Delegeringsordning för Barn- och familjenämnden Förkortningar Delegater Aa = Administrativ assistent AU = Arbetsutskott Bec = Chef för Barn

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Delegationsordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 5

Delegationsordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 5 ionsordning för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Antagen av förbundsdirektionen den 21 november 2013, 5 Principer för delegering Direktionsbeslut Ärenden som avser verksamhetens mål,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning

Kultur- och fritidsnämndens. delegationsordning Syfte Gäller för Referensdokument Kommunallagen, Budget- och resultatuppföljningsreglementet, Tidigare antagen delegationsordning KFn 2003-03-11 10/03, 2004-11-23 53/04, 2005-11-25 78/05, 2006-02-16 5/06,

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1 av 7 Delegeringsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013, 50, reviderad 2014, 86 Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten enligt denna delegeringsordning med undantag för vad som anges i 6

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Generella bestämmelser DELEGATIONSORDNING

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. Reviderad KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING Reviderad 2016-11-03 Delegering Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut enligt Kommunallagen kan endast

Läs mer

FÖRSLAG. Länssjukvårdsnämnden LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND NÄMNDENS DELEGATION FR.O.M LSN-HSF12-174

FÖRSLAG. Länssjukvårdsnämnden LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND NÄMNDENS DELEGATION FR.O.M LSN-HSF12-174 Länssjukvårdsnämnden D A T U M D I A R I E N R 2012-06-05 LSN-HSF12-174 FÖRSLAG LÄNSSJUKVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND NÄMNDENS DELEGATION FR.O.M. 2012-06-05 Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND

PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND Bilaga 2/11 PVN DATUM DIARIENR 2011-01-04 PVN-HSF11-004 PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN LANDSTINGET SÖRMLAND NÄMNDENS DELEGATION FR.O.M. 2011-02-17 Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Intresseföreningen Bergslaget Intresseföreningen Bergslaget är en ideell förening som arbetar för samverkan mellan kommuner och regioner i det geografiska området Bergslagen. Föreningen

Läs mer

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun

Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun DELEGATIONS- OCH VERKSTÄLLIGHETSORDNING Delegations- och verkställighetsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun Diarienummer KFN 2015/0002 Fastställd av kultur- och fritidsnämnden 2015-01-28.

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BUN 2014-11-24, 78 Dnr 95/2013.002 1 av 6 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 27 augusti 2012. 1. Delegeringsförbud Nämnden delegerar beslutanderätten

Läs mer

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för vuxenutbildningen Delegationsordning 2015-09-17 Arbetsmarknads- och snämndens delegationsordning för en AVN 2015/0098-4 002 Antagen av arbetsmarknads- och snämnden den 17 september 2015 75 UTBILDNINGSKONTORET NORRKÖPINGS

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2011-05-xx, xx Generella regler Ärendegrupper delegeras till antingen arbetsutskott, till viss nämndledamot eller

Läs mer

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun

Delegationsordning för Valnämnden i Strängnäs kommun 1/7 Beslutad: Valnämnden 2014-02-27 41 Gäller fr o m: 2014-02-27 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Valnämnden Stabsavdelningen för Valnämnden i Strängnäs kommun 1. Lagstiftningen Kommunallagens

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 Tid: 2016-01-18 kl. 13.00-15:45 Plats: Region Halland 8 RJL2016/ 78 Delegationsordning för regionstyrelsen Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

FÖRBUNDSDIREKTIONENS DELEGATIONSORDNING

FÖRBUNDSDIREKTIONENS DELEGATIONSORDNING Fastställd i Förbundsdirektionen 2016-03-02 1(7) FÖRBUNDSDIREKTIONENS DELEGATIONSORDNING Allmänt om delegation Den kommunalrättsliga regleringen av delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33 38 kommunallagen.

Läs mer

EU:s regionala utvecklingsfond

EU:s regionala utvecklingsfond EU:s regionala utvecklingsfond Revolverande Finansierings Instrument Kapitalförsörjning genom riskkapital Satsningen i region Norra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige 2014-2020

Läs mer

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011

Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Förslag DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN BESLUTADE 14 JANUARI 2011 Med tillämpning av 6 kap 34 kommunallagen delegeras till ordföranden eller vid förfall för denne förste eller

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 2015-03-10 ionsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-14, 71. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-10, 66 Se även kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Valnämndens delegeringsordning

Valnämndens delegeringsordning SID 1(6) Valnämndens delegeringsordning Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(6) Innehållsförteckning 1 Principer för beslut med stöd av delegeringsbestämmelser...3

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämndens Delegeringsbestämmelser

Hälso- och sjukvårdsnämndens Delegeringsbestämmelser Hälso- och sjukvårdsnämndens Delegeringsbestämmelser HSN 2017-01-31, 3/17 Dnr: LD16/04236 Bestämmelserna gäller fr.o.m. protokollsjustering 2017-02-08 1 Företrädarskap... 3 1.1 Brådskande beslut... 3 1.2

Läs mer

Bergslagssatsningen Kultur och Turism

Bergslagssatsningen Kultur och Turism Bergslagssatsningen Kultur och Turism Projektplan Etapp 4B 2015 2017 Intresseföreningen Bergslaget 2015-03-09 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Syfte och vision 3 3. Bakgrund skäl till satsningen

Läs mer

Delegationsordning för räddningsnämnden

Delegationsordning för räddningsnämnden 1(12) Datum: 7 januari 2015 Delegationsordning för räddningsnämnden Gemensam nämnd för Tierps, Uppsala och Östhammars kommuner 2(12) Innehållsförteckning 1 Kommunallagens regler om delegering av ärenden

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad

Delegationsordning. Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 1 Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden Beslutad 2016-04-20 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Ansvarsområden... 3 Överföring av beslutanderätt Kommunallagen (KL 6 kap. 33 )... 3 Skillnaden

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Diarienummer Datum Omsorgsnämnden Agneta Järkelid 2014-10-22 1 (6) Omsorgsnämndens delegationsordning Beslutad av nämnden för äldre-

Läs mer

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB

Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Bilaga 1 Delegationsordning för koncernen Stockholm Business Region AB Innehållsförteckning 1. Allmänna ärenden Sid. 4-5 2. Personalärenden Sid. 5-8 3. Ekonomi Sid 8-9 Förkortningar/Definitioner Verkställande

Läs mer

Delegationsordning för näringslivsnämnden

Delegationsordning för näringslivsnämnden Delegationsordning för näringslivsnämnden 1 Om delegationsordningen 1.1 eglementen Av 6 kap. 32 kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas

Läs mer

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25 Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (3) Datum 2015-08-12 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Ändring av delegationsordningen SN-2015-948 Sammanfattning

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 1 2 Innehållsförteckning Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt... 3 Delegeringsförbud... 3 Anmälan av delegationsbeslut... 3 Vidaredelegation... 4

Läs mer

Delegationsordning - nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Delegationsordning - nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Förvaltningsnamn Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Delegationsordning - nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Inledning och bakgrund Regionstyrelsen är Region Jönköpings

Läs mer

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse 2015-10-27 RJL 2015/2222 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ung företagsamhet Förslag till beslut Nämnden för

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Dokumentnamn: Delegationsbestämmelserna för utförarstyrelsen Sida: 1 (5) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR UTFÖRARSTYRELSEN Utförarstyrelsen har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN

DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN 11-11-18 DALS-EDS KOMMUN Beslut Fokusnämnden 2008-04-09, 36 Reviderad Fokusnämnden 2008-12-10, 140 Reviderad Fokusnämnden 2009-01-28, 7 Reviderad FOKUS-nämnden 2011-11-09 88 DELEGATIONSORDNING FOKUSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Sida 1 (3) Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget,

Läs mer

Revidering av delegeringsbestämmelser

Revidering av delegeringsbestämmelser I II Landstinget DALARNA Ledning V'eVlck S '1 BESLUTSUNDERLAG Fastighetsnämnden Datum 2013-02-20 Sida 1 (2) Dnr LD12/03720 Uppdnr 454 Revidering av delegeringsbestämmelser Ordförandens förslag 1. Förslaget

Läs mer

Delegationsordning 2008-01-31

Delegationsordning 2008-01-31 Delegationsordning 2008-01-31 2015-10-15 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning för arbetsmarknadskontoret AVN 2015/0107-2 002 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle 2011-05-13 Sid 1 (6) Dnr 11BUN9-7 Handläggare Curt-Ingvar Hamrén Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle Bakgrund Från 1 juli 2011 tillämpas ny skollag (2011:800) och ny skolförordning

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning för barn- och grundskolenämnden Skellefteå kommun Dokumentnamn Delegationsförteckning barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef Fastställd/upprättad/reviderad Nämndsbeslut

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Regiondirektörens delegationsordning

Regiondirektörens delegationsordning 1/5 Regiondirektörens delegationsordning Innehåll Denna delegationsordning reglerar ansvarsfördelningen mellan regiondirektören och produktionsenhetschefer samt i vissa fall särskilt angivna tjänstemän.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden

Delegeringsordning för Teknik- och servicenämnden Delegeringsordning för Reviderad av teknik- och servicenämnden 2016-12-08, 58, dnr TSN 2015/7 Antagen av teknik- och servicenämnden 2015-01-22, 8, dnr TSN 2015/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Beslutsdatum Paragraf Dnr Ändring 2015-06-10 BoU 56 2015.04 Tillägg: A18 2015-10-14 BoU 100 2015.04 Tillägg: A19 2015-12-09 BoU 130 2015.04 Tillägg: C13, D9, D10 Korrigering av punkt D1 Tidigare punkt

Läs mer

Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB)

Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB) Ägardirektiv för AB Västerås lokaltrafik (under namnändring till Sveatrafiken AB) Organisationsnummer 556555-3350 fastställt på bolagsstämma den, efter beslut hos respektive ägare den XX och XX. 1. Bolagets

Läs mer

Omsorgsnämndens delegationsordning

Omsorgsnämndens delegationsordning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Agneta Järkelid 2014-05-13 ON 2014/0047 Tfn: 0480-45 35 02 Omsorgsnämnden Omsorgsnämndens delegationsordning Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner

Läs mer

Delegationsordning och rätt att underteckna handlingar för Landstinget i Kalmar län

Delegationsordning och rätt att underteckna handlingar för Landstinget i Kalmar län ens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-10 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 140641 ionsordning och rätt att underteckna handlingar för Landstinget i Kalmar län Förslag

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Delegationsordning Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens och trafikdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg

Delegationsordning Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens och trafikdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg Delegationsordning Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens och trafikdirektörens vidaredelegering av beslut i Region Kronoberg Delegationsordning 1 Inledning Denna delegationsordning reglerar

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141110 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut som egentligen ska fattas av regionstyrelsen men där regionstyrelsen

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset

Vård- och omsorgsförvaltningen, Kommunhuset SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:20 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Astrid-Marie Jonsson, (C)

Läs mer

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund

Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Reviderad av direktionen 2012-06-26 Delegationsordning för Lapplands kommunalförbund Bestämmelser angående delegation 1. Denna delegationsordning har fastställts av direktionen 2010-06-28 att gälla från

Läs mer

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun

Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun 1 Delegationsordning för tekniska nämnden i Oskarshamns kommun Antagen av tekniska nämnden 2013-09-19, 82 Delegation av beslutanderätt har ett antal syften: - Avlasta nämnderna rutinärenden för att skapa

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen

Delegeringsordning för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN DELEGERINGSORDNING 2015-03-10, 41 Delegeringsordning för VAD ÄR DELEGERING Delegering betyder att flytta över rätten att fatta beslut från en instans till en annan instans eller person,

Läs mer

VD är ansvarig inför styrelsen att följa budget och planer så att uppställda mål uppnås.

VD är ansvarig inför styrelsen att följa budget och planer så att uppställda mål uppnås. 1 XXXXXXXX AB VD-instruktion från styrelsen 1 Ansvar och befogenheter för verkställande direktören Denna promemoria är avsedd att klargöra arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Delegationsordning för Fritid och kulturnämnden tillika demokratinämnd FKN-2011/58

Delegationsordning för Fritid och kulturnämnden tillika demokratinämnd FKN-2011/58 Britta Lästh Fritid och kulturnämndens ordförande FÖRSLAG TILL BESLUT 2011-05-16 Fritid och kulturnämnden Delegationsordning för Fritid och kulturnämnden tillika demokratinämnd FKN-2011/58 Beslut Fritid

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09

DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 DELEGERINGSORDNING Barn- och ungdomsnämnden Vidaredelegering fastställd 2011-06-09 Kah Slenning Carlstam Barn- och ungdomsdirektör Innehållsförteckning Barn- och ungdomsnämndens beslutsordning 3 Förkortningar

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Innovation Runway Förslag till beslut Innovation Runway beviljas 2 862 421 kr i projektmedel för perioden

Läs mer

Regiondirektörens delegationsordning

Regiondirektörens delegationsordning 1/6 Regiondirektörens delegationsordning Innehåll Denna delegationsordning reglerar ansvarsfördelningen mellan regiondirektören och produktionsenhetschefer samt i vissa fall särskilt angivna tjänstemän.

Läs mer