PROJEKTBESKRIVNING IT-VÄRMLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTBESKRIVNING IT-VÄRMLAND"

Transkript

1 D atum PROJEKTBESKRIVNING IT-VÄRMLAND Harry Enbom IT-chef Kristinehamns kommun (projektsamordnare)

2 Datum 2 (2) PROJEKTBESKRIVNING Bakgrund För att optimera den framtida utvecklingen inom IT-området i Värmlands län bildades en gemensam samarbetsorganisation med representanter från samtliga 16 kommuner i länet, Landstinget i Värmland, Länsstyrelsen i Värmland samt Karlstads Universitet. Syfte och mål med projektet IT-Värmland 1. Utbyggnad av IT-infrastruktur Projektets målsättning är att bidra till ekonomisk tillväxt och utveckling av arbete och näringsliv genom att lägga grunden för en samordnad uppbyggnad av ITinfrastrukturen så att informationstekniken kan användas på bästa och mest kostnadseffektiva sätt för näringsliv, skolor, offentlig verksamhet och innevånare i Värmlands län. 2. Verksamhetsutveckling Samarbetet omfattar även verksamhetsutveckling inom följande områden: Medborgarinformation Samordning av IT-system för IT i vården Elektroniska affärer GIS (Geografiska Informations System) Telefoni Distansutbildning Kommunal IT-samverkan. Projektet bygger på tre huvudsakliga utgångspunkter: 1. Helhetssyn Samordning är nödvändig för att säkerställa kostnadseffektiva och optimala lösningar. 2. Samverkan Projektet ska ske i samverkan mellan länets offentliga verksamhet, skolorna och det privata näringslivet. 3. Lokal utveckling Projektets uppgift är att utveckla lösningar som kan göras tillgängliga för företag, myndigheter och privatpersoner inom hela länet.

3 Datum 3 (3) PROJEKTORGANISATION Huvudman för IT-Värmland Projektet bedrevs under tiden (etapp 1) som en ideéll organisation utan några ekonomiska medel. Från och med till (etapp 2) är Kommunförbundet Värmland huvudman för projektet. Huvudmannaskapet för projektet övergår till det nya regionförbundet i länet (Region Värmland) från och med (etapp 3). Projektorganisation för IT-Värmland Projektarbetet för IT-Värmland bedrivs i nuläget enligt följande organisationsmodell: En styrgrupp En projektsamordnare En ledningsgrupp Ett antal arbetsgrupper ( f n 8 st) för de olika delprojekten. Styrgrupp Ledningsgrupp Projektsamordnare Arbetsgrupp IT-infrastruktur Arbetsgrupp IT i vården Arbetsgrupp GIS Arbetsgrupp Telefoni Arbetsgrupp Medborgarinformation Arbetsgrupp Distansutbildning Arbetsgrupp Elektroniska affärer Arbetsgrupp Kommunal ITsamverkan

4 Datum 4 (4) Styrgruppens roll Att styra och ge tydliga målbeskrivningar och direktiv för projektet till projektsamordnare och ledningsgrupp Att bevaka det övergripande länsperspektivet för IT-samarbetet i enlighet med projektmålen och statliga direktiv Att ansvara för finansieringsfrågorna för projektet. Medlemmar i styrgruppen Philip Johnsson, Landstinget Värmland (ordf.), Lena Melesjö-Windahl, Karlstads kommun, Henrik Lindblom, Karlstads kommun, Ulric Andersson, Munkfors kommun, Dorothea Sohlberg, Storfors kommun, Halvar Pettersson, Säffle kommun, Björn Sandborgh, Länsstyrelsen, Jan Axelsson, Avd dir, Länsstyrelsen Värmland, Bo Hidén, Karlstads Universitet, Harry Enbom, Kristinehamns kommun (samordnare), Projektsamordnarens roll Att leda, samordna och ansvara för den operativa handläggningen av projekt och delprojekt i enlighet med de övergripande målen Att ansvara för information om projektet såväl internt som externt Att handlägga olika finansierings- och budgetfrågor för projektet Att ansvara för omvärldsbevakning Att rapportera till styrgruppen. Projektsamordnare Harry Enbom, IT-chef, Kristinehamns kommun är under tiden anställd som projektsamordnare, (hyres av Kristinehamns kommun med fortsatt placering i Kristinehamn, kostnaderna (ca 220 tkr) finansieras gemensamt av Kommunförbundet Värmland och Landstinget Värmland). Ledningsgruppens roll Att stödja projektsamordnaren i arbetet med den operativa handläggningen av projekt och delprojekt i enlighet med de övergripande målen Medlemmar i ledningsgruppen Harry Enbom, IT-chef, Kristinehamns kommun (samordnare), Bo Ryderfelt, IT-direktör, Karlstads kommun, Peter Lannge, IT-chef, Torsby kommun, Jan Hellström, IT-chef, Eda kommun, Lars Gohde, IT-strateg, Landstinget Värmland, Jan Axelsson, Avd dir, Länsstyrelsen Värmland, Louise Ulfhake, Karlstads Universitet,

5 Datum 5 (5) PROJEKTDIREKTIV FÖR ARBETSGRUPPERNA MED LÄGESRAPPORTER

6 Datum 6 (6) ARBETSGRUPP IT-INFRASTRUKTUR Bakgrund En välutvecklad IT-infrastruktur är av grundläggande betydelse för hela länets utveckling. Fler användare tillkommer liksom nya applikationstjänster som ställer allt högre krav på infrastrukturen i form av bandbredd, säkerhet, standardiserad kommunikation och snabbhet. Den grundläggande IT infrastrukturen måste därför aktivt stödja denna utveckling och inte vara en begränsande faktor. IT-kommunikation kan jämställas med vägnät, vatten- och avloppsledningar etc. Konkurrens behövs på varje nivå i tjänsteförädlingen. Konkurrens driver på utvecklingen av marknaden för ITkommunikation och därmed hela regionen. Företag, offentliga aktörer och på sikt även hushåll kan dra nytta av en regional kraftfull IT-infrastruktur (s k bredband). Mål med projektarbetet Att verka för en samordnad bredbandsuppbyggnad till alla prioriterade orter inom Värmlands län med hög kapacitet för IP-trafik (data- tele- och bildkommunikation) bestående av: ett stomnät mellan alla kommunhuvudorter ett lokalt stadsnät på varje kommunhuvudort (16 st) bredbandsförbindelser mellan samtliga kommunhuvudorter och övriga orter inom repektive kommun ett ortsnät på varje prioriterad övrig ort. Övriga mål utbyggnaden bör ske inom 3 år ( ) lika kostnader skall gälla för anslutning inom hela länet nätet skall vara öppet (lika villkor för alla operatörer) nätet skall vara redundant (alternativa kommunikationsvägar vid avbrott). De nuvarande begränsningarna i länets kommunikationsmöjligheter ersätts genom detta av möjligheter som är lika bra eller bättre än de i storstadsområdena. Samtidigt erbjuder den tekniska lösningen möjligheter till rationaliseringar och effektiviseringar som kan komma att sänka de nuvarande kostnaderna. IT-Värmland bör i första hand utnyttja befintlig IT-infrastruktur genom att upphandla kompletta tjänster och funktioner av olika leverantörer, vilka tar ansvar för installation, drift, övervakning och support.

7 Datum 7 (7) Omfattning Projektarbetet innefattar följande områden: kartläggning och behovsanalys bevakning och analys av statliga direktiv omvärldsbevakning information (intern och extern) framställning av upphandlingsunderlag IT-konsult sammanställning av IT-infrastrukturprogrammen för länet upprättande av gemensamma kravspecifikationer för upphandling av IT-infrastruktur gemensam upphandling av utbyggnad, drift och administration förhandling med leverantörer upprättande av gemensamma avtal Medlemmar i arbetsgruppen Harry Enbom, IT-chef, Kristinehamns kommun (projektledare) Peter Lannge, IT-chef, Torsby kommun, Jan Hellström, IT-chef, Eda kommun, Jan Axelsson, Avd dir, Länsstyrelsen Värmland, Kerstin Sandberg, IT-chef, Munkfors kommun, Mats Johansson, IT-chef, Forshaga kommun, Ola Nilsson, IT-chef, Arvika kommun, Eije Fritiofsson, IT-chef, Landstinget Värmland, Nulägesrapport Uppstartsmöte för infrastrukturgruppen skedde Arbetsgruppen har genomfört 16 möten i nuläget. Intresset från marknadens aktörer är väldigt stort för projektet IT-Värmland och utbyggnaden av bredband i länet. Träffar har genomförts med de flesta av marknadens större aktörer inom området. En kartläggning och inventering angående kommunernas, landstingets, näringslivets och hushållens behov av bredbandsutbyggnad samt en prioritering av orter är genomförd. Förhandlingar har genomförts med Telia angående samordnad uppbyggnad av ADSL till kommunhuvudorterna. Då några samordningsvinster ej har kunnat uppnås vid dessa förhandlingar så har IT-Värmland beslutat att uppmana varje kommun att själva uppta förhandlingar med Telia angående denna teknik. Bredbandsutredningen har noga följts av arbetsgruppen. Ett upphandlingsunderlag för upphandling av ev. konsultstöd för hjälp med arbetet med IT-infrastrukturprogrammen är upprättat av IT-Värmland och utskickat till alla kommuner i länet för handläggning. Samordning av upphandlingen har skett regionvis mellan närliggande kommuner.

8 Datum 8 (8) Ekonomi a. Statligt stöd för bredbandsutbyggnad i länet Stödet till ortssammanbindande nät 88,5 Mkr Stöd till ortsnät 57,5 Mkr Länspott 8,0 Mkr Summa: 154,0 Mkr Till detta tillkommer ett administrativt stöd till kommunerna på totalt 1, 46 Mkr. b. Kommunernas medfinansiering Kommunernas medfinansiering uppgår preliminärt till ca 29 Mkr (för samtliga 16 kommuner). c. Marknadens medfinansiering Marknadens medfinansiering uppgår preliminärt till ca 396 Mkr. Preliminär kostnadskalkyl BREDBANDSUTBYGGNAD I VÄRMLANDS LÄN Total utbyggnads- Statligt Kommunal Marknadens Kommun kostnad ** stöd medfinansiering medfinansiering Kil Eda Torsby Storfors Hammarö Munkfors Forshaga Grums Årjäng Sunne Karlstad Kristinehamn Filipstad Hagfors Arvika Säffle Summa Regional prioriterad utb./länspott Totalt Värmlands län ** Utbyggnadskostnaden uträknad efter antagandet att det statliga stödet motsvarar ca 27 % av den totala utbyggnadskostna

9 Datum 9 (9) Aktivitetsplan 2001 Samordning av kommunernas IT-infrastrukturprogram för länet till en region ITinfrastrukturplan. Denna plan ligger sedan som grundunderlag för nedanstående beslut. Beslut skall fattas angående gemensam infrastrukturutbyggnad finansiering (samordnas mellan kommunerna, landstinget, näringslivet, staten samt marknadens olika operatörer) planering upphandling genomförande. Tidplan IT-infrastrukturprogrammen beräknas vara klar för samtliga kommuner senast Samordningen av kommunernas IT-infrastrukturprogram bör vara genomförd senast Målet är att bredbandsutbyggnaden i länet skall vara genomförd senast

10 Datum 10 (10) ARBETSGRUPP MEDBORGARINFORMATION Bakgrund Användningen av IT-stöd för att öka demokratiprocessen och effektivisera informationsflödet mellan myndigheter, politiker och medborgare är ett arbete som har och kommer att ha en hög prioritet hos kommuner, landsting och övriga offentliga verksamheter under de närmaste åren. En speciell utredning, den s k Demokratiutredningen, ligger till stor del till grund för detta arbete. 24-timmars myndigheten har kommit att bli det vägledande begreppet i arbetet med att öka myndigheternas tillgänglighet och förbättra myndigheternas service gentemot företag och enskilda. Den moderna informationstekniken ger oss möjligheter att skapa ett samhälle vars myndigheter alltid är öppna för medborgarna. Att utnyttja den moderna tekniken fullt ut uppfyller flera syften. Det skapar en mer medborgarinriktad förvaltning. Myndigheterna ska kunna nås på de tider då människor har behov av kontakt, vilket inte alltid är på normal kontorstid. Att öka myndigheternas IT-användning stärker infrastrukturen, bidrar till teknisk utveckling och därmed till att öka Sveriges konkurrenskraft som IT-land. 24-timmarsmyndigheten innebär så mycket mer än att ge bättre service. Det innebär även en omvandling av myndigheternas processer, arbetsrutiner, kunskapsuppbyggnad och arbetsorganisation. Det handlar i hög grad om att vi måste samverka mer mellan olika myndigheter. Mål med projektarbetet Projektet innebär en samverkan mellan länets offentliga förvaltningar i arbetet med att med hjälp av IT-stöd öka demokratiprocessen och snabba upp informationsflödet mellan myndigheter, politiker och medborgare. Omfattning Projektarbetet innefattar följande områden: kartläggning och nulägesanalys upprättande av gemensamma kravspecifikationer/upphandlingar/avtal samordning av system- och användarutbildning användning av gemensamma programvaror och system driftfrågor (ex samordnad IT-drift och förvaltning, gemensam portal) gemensam utveckling och användarsupport erfarenhetsutbyte information

11 Datum 11 (11) Medlemmar i arbetsgruppen Åsa Lindeberg, Landstinget i Värmland, (projektledare) Tel: E-post: Anneli Jansson, Sunne Tel: E-post: Annette Lauritzen Karlsson, Torsby Tel: E-post: Catarina Lind, Kristinehamn Tel: E-post: Catharina von Sydow, Länsstyrelsen Tel: E-post: Eva Mikaelsson Grützelius, Arvika Tel: E-post: Eva Österlind, Arvika Tel: E-post: Marie Valldor Frykman, Grums Tel: E-post: Per Ström, Karlstad Tel: E-post: Ulla Henriksson, Forshaga Tel: E-post: Nulägesrapport Gruppen har genomfört 4 st projektmöten i nuläget. Ekonomi Inga medel finns anslagna för projektarbetet i nuläget utan varje deltagande organisation i arbetsgruppen finansierar sina egna kostnader. Aktivitetsplan 2002 En aktivitetsplan skall redovisas under våren Tidplan

12 Datum 12 (12) ARBETSGRUPP SAMORDNING AV IT I VÅRDEN Bakgrund Alla landsting, kommuner och regioner brottas med problemet att få nya och befintliga IT-system att fungera tillsammans. Frågan diskuteras i många olika sammanhang och i olika regionala projekt. Dessutom bedrivs utvecklings- och standariseringsarbete inom EU och andra internationella organisationer. Carelink är en svensk organisation som bildades i december 2000 av Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Privatvårdens Arbetsgivarförbund samt Apoteket AB. Drivkraften bakom detta initiativ är en tro på att vården kan förbättras och vidareutvecklas genom en mer kraftfull utveckling av IT-användningen inom vård och omsorg. Den splittrade bild som tidigare i hög grad präglat utvecklingen kan brytas genom en stärkt samverkan mellan alla vårdens aktörer. Mål med projektarbetet Projektet syftar till att bygga upp framtidens gemensamma vårdinformationssystem för landsting och kommuner i Värmland. Omfattning Projektarbetet innefattar följande områden: kartläggning och nulägesanalys upprättande av gemensamma kravspecifikationer/upphandlingar/avtal samordning av system- och användarutbildning användning av gemensamma programvaror och system driftfrågor (ex samordnad IT-drift och förvaltning) gemensam utveckling och användarsupport erfarenhetsutbyte information Medlemmar i arbetsgruppen Projektarbetet är nyligen uppstartat. Projektledare är Lars Midbøe från Landstinget. Övriga representanter i arbetsgruppen skall utses under våren 2002 då även en aktivitetsplan kommer att presenteras. Nulägesrapport En inventering av liknande projekt i landet är genomförd. En informationsträff är genomförd med alla MAS (Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor) i länet. Ett uppstartsseminarium genomfördes i Karlstad. Projektarbetet startar under våren 2002.

13 Datum 13 (13) Ekonomi Medel för denna typ av projekt finns att söka via KK-stiftelsen (förutsätter 50 % medfinansiering). En ansökan är inlämnad. Aktivitetsplan 2001 En aktivitetsplan skall redovisas under hösten. Tidplan (ca 3 år).

14 Datum 14 (14) ARBETSGRUPP ELEKTRONISKA AFFÄRER Bakgrund Elektroniska affärer kan beskrivas i termer av E-handel, E-commerce, E-business, E-trade och E-administration. Det kan också beskrivas som det sätt på vilket man uppnår affärsmässiga fördelar genom att utnyttja datorer och elektroniska nätverk. Det handlar med andra ord, i första hand om affärsnytta och i andra hand om teknik Genom att utgå från de egna förutsättningarna och den egna kärnverksamheten kan man med hjälp av elektroniska lösningar hitta nya och effektivare sätt att bedriva sin verksamhet, d v s Affärs- och verksamhetsutveckling med hjälp av Internet och ITsystem. Nulägesrapport Här bildas i nuläget ingen egen arbetsgrupp inom IT-Värmland utan samordning sker med projektet Handelsplats Värmland som är ett samarbetsprojekt för att informera och utveckla Värmlands företag i affärsnyttan med Internet och Digitala affärer som drivs av Handelskammaren. Projektet beskrivs nedan. IT-Värmland har erbjudits två platser i styrgruppen. Bo Ryderfelt, Karlstads kommun och Harry Enbom, Kristinehamns kommun deltar tills vidare i styrgruppen för Handelsplats Värmland som representanter för IT-Värmland. Det första Insiktsseminariet ägde rum i Forshaga 3/10 (80 deltagare) Insiktsseminarierna skall genomföras i samtliga kommuner i länet före sommaren 2002 (Sunne, Torsby, Karlstad, Säffle, Kristinehamn, Grums och Kil står på tur) Utbildningspaketet Nytta med IT som riktar sig till små och medelstora företag för en kostnad av 2,5 tkr startade i Forshaga Region Värmland deltar i projektet som medfinansiär med 320 tkr (=20 tkr per kommun). HANDELSPLATS VÄRMLAND Mål med projektet Handelsplats Värmland skall stödja utvecklingen av det värmländska näringslivet inom ramen för de regionala tillväxtavtalen.

15 Datum 15 (15) Kvantitativa mål: (Kortsiktiga) Att öka insikten hos 1000 företag om Nyttan med IT och digitala affärer. Att 500 företag gör en analys och ökar kompetensen inom området digitala affärer. Att uppnå ökad affärsnytta för 300 företag genom nyttjandet av digitala affärer. Att huvuddelen av Kommuner/offentlig sektor skall ha påbörjat digital handel (fram tills 2003) Att kommunernas ramavtalsleverantörer påbörjat digital handel med kommun/offentlig sektor inom projekttiden. Kvalitativa mål: (Långsiktiga) Att öka lönsamheten och konkurrenskraften hos små och medelstora företag genom ökad affärsnytta av IT/digitala affärer. Att utveckla företagens förmåga att analysera och fortlöpande utveckla affärsverksamheten efter omvärldsförändringar. Att underlätta för kommunernas/offentlig sektors införande av digital handel genom att leverantörer (företag) ökar sin kunskap/acceptans om digitala affärer. Att utveckla nätverksbyggandet mellan företag för att de tillsammans skall bli starkare. (nyttja varandras produktionsresurser, inköpssamverkan osv) Att utveckla nätverket mellan universitet, stora företag, näringslivets organisationer och de små och medelstora företagen i syfte att skapa arenor för kunskapsutbyte och idéer. Att skapa möjligheter för universitetet att forska/studera projektet och hur digitala affärer påverkar näringslivets strukturer, det enskilda företaget och hela regionen. Studenter/forskare skall kunna vara nära företagen och delta aktivt i projekt. Att underlag för doktorsavhandling och projektet skall ta fram utbildningsdokumentation som skall kunna användas i projektet. Att profilera Värmland som en föregångsregion inom digitala affärer och IT i syfte att skapa Marknads/PR. Projektbeskrivning Projektet bygger i huvudsak kring fyra komponenter som tillsammans bildar en helhet för utveckling: Ett starkt regionalt partnerskap/nätverk En projektledning En EH-studio (mötesplats för kompetenshöjande insatser) En analys/utvecklingsprocess Regionalt partnerskap/nätverk Projektet styrka är det regionala partnerskapet och delaktigheten från följande organisationer: Handelskammaren Almi

16 Datum 16 (16) Företagarnas Riksorganisation Företagsgrupperna i Karlstad Universitetet Specialister från näringslivet Kommunerna IT-Värmland Länsstyrelsen Svenskt Näringsliv Dessa organisationer bildar ett starkt nätverk som tillsammans driver den långsiktiga utvecklingen och säkerställer en bred förankring och delaktighet bland företagen. I projektet bildar de en styrgrupp som fastställer målsättningarna och stödjer projektledningen med det övergripande arbetet. Genom att nätverket är aktivt under hela projektet så leder det till en kompetensuppbyggnad som blir kvar efter det att projektet avslutats. Med stöd av det strukturkapital som finns kvar i form av information, dokumentation och pedagogik så bildar det förutsättningar för kontinuerligt kompetensutveckling. Projektledning För att leda processen och samverkan bildas en styrgrupp med representanter från Näringslivet, Företagarnas Riksorganisation, Universitetet, IT-Värmland, Länsstyrelsen. En anställd projektledare driver det operativa arbetet utifrån Handelskammaren. Projektet leds med stöd av flera arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp har en gruppchef dessa bildar tillsammans en projektgrupp direkt underställd projektledaren. EH-studio För att kunna tillgodose en kontinuerlig utveckling/forskning i nära samarbete med målgruppen, näringslivsaktörer och Universitetet startas ett utbildningslabb. Utvecklingslabbet skall möjliggöra att studenter/forskare skall kunna driva sina projekt i en miljö med tillgång till olika teknikapplikationer för digitala affärer mm. EH-studion skall också användas som seminarier och utbildningslokal för visning och kompetenshöjande insatser. EH-studion är tänkt att bli en fysisk mötesplats där företagen skall komma i kontakt med experter, forskare, studenter, andra företag som vill ta steget att affärsutveckla sina företag med stöd av IT. Den är också tänkt att vara den lokal där projektets verksamhet bedrivs. Om möjligt skall delar av EH-Studion vara mobil och kunna lyftas ut till andra lokaler för att komma närmare företagen i de kommuner som ligger långt från Karlstad.

17 Datum 17 (17) Analys/utvecklingsprocess Hela projektet drivs som en utveckling/förändringsprocess som är anpassat till företagens och deltagarnas mognad. Processen börjar med en förstudie. Denna skall kunna nyttjas vid det första insiktsseminariet som syftar till att beskriva affärsnyttan av digitala affärer. Efter detta är det möjligt för företagen att delta på olika ämnesvisa seminarier som syftar till kompetenshöjning och egenanalys. Utvecklingsprocessen avslutas med en resultatanalys som både sker på företagsnivå till kommun och slutligen hela regionen. Ur näringslivets aktörer och näringslivsorganisationer bildas en specialistgrupp (analys/affärsutveckling, juridik, Revision, Logistik, säkerhet, teknik). Gruppen tar tillsammans fram ett utvecklingsupplägg som borgar för att de kompetenshöjande insatserna genomförs på ett samordnat sätt med en röd tråd som löper genom hela programmet. Genom att kompetensutvecklingen i huvudsak genomförs av de aktörer som till vardags sysslar med dessa frågor säkerställs att utbildningen kan omsättas i praktisk handling. Målgrupp och antal deltagare Totalt skall 1000 Små och medelstora företag i Värmland erbjudas kompetenshöjande insatser och få genomföra en fördjupat analys för att kartlägga möjligheterna att utveckla affärerna med stöd av Digitala affärer och Internet. Målgruppen tas fram i samarbete med lokala näringslivsorganisationer och kommunen med stöd av genomförd förstudie. Syftet är att bygga vidare på redan gjorda investeringar i form av befintliga nätverk och samarbeten. Initialt inriktas projektet på de målgrupper som har störst möjligheter att lyckas. Syftet är att få goda exempel som sedan kan nyttjas vid bearbetning av övriga svagare grupper. Kommunens leverantörer är en viktig målgrupp som kan bli goda exempel genom att de både stödjer kommunens införande men samtidigt affärsutvecklar egen verksamhet. För att få igång handeln och behovet av kompetenshöjande insatser krävs det att det finns köpare. Därför ingår Kommunerna/offentlig sektor i projektet. De större företagens intressen tas tillvara genom samarbetet med Handelskammaren Värmland och de finns representerade i Specialistgruppen. Under projekttiden skall 300 företag ha påbörjat digitala affärer och uppnått ökad affärsnytta. Projektorganisation Styrgrupp Ulrika Obstfelder Peterson, Handelskammaren, projektledare Ulf Ljungdal, VD Handelskammaren Bo Ryderfeldt, Karlstads Kommun/IT-Värmland Jan Axelsson, Länsstyrelsen

18 Datum 18 (18) Thorbjörn Bäckström, Almi Sten Carlsson, Karlstad Universitet Informatik Odd Fredriksson, Karlstad Universitetet, Informatik Harry Enbom, t f projektsamordnare för IT-Värmland (ingår tills vidare i styrgruppen). Projektgrupp Projektet leds med stöd av flera arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp har en gruppchef. Dessa bildar tillsammans en projektgrupp direkt underställd projektledaren. Ekonomi Projektbudget Sammanställning av projektets totala kostnader Totalt 1. Projektledning 740tkr 895tkr 870tkr 2505tkr 2. Utbildningslabb 835tkr 400tkr 400tkr 1635tkr 3. Utbildningsprocess 540tkr 1025tkr 1165tkr 2730tkr 4. Utbildningskostnad (deltagande företags egen tid) 7392tkr 23232tkr 23232tkr 53856tkr Summa 9507 tkr tkr tkr tkr Förankring hos övriga finansiärer Alfastiftelsen; Alfa stiftelsen enligt budget, under förutsättning att Länsstyrelsen och NUTEK går med i projektet. NUTEK; Beslut tas IT-Värmland/Kommuner/Offentlig sektor; Projektet har presenterats för kommunernas näringslivsutvecklare vid ett antal tillfällen och samt för Regionförbundets Värmland. Projektet har mottagits positivt. Region Värmland (via projektet IT-Värmland) har valt att ingå i projektet istället för att driva eget projekt. Forshaga kommun har blivit pilotkommun. Universitetet; Projektet presenterades för rektorn på Karlstad Universitet då EHstudion presenterades. Universitetet har varit delaktig under hela planeringsskedet. Partnerföretag/Specialister; Flera expertföretag har hört av sig och vill ingå i projektet. Deltagaravgifter; Deltagaravgifternas storlek för målgruppen har diskuterats med företrädare för näringslivsorganisationer kr/företag för hela programmet anses som rimligt.

19 Datum 19 (19) Företagarnas Riksorganisation; Har valt att lägga sin satsning IT för SME inom ramen för projektet. Finansiering Summa 1 Deltagande företag (250ftg) 1250tkr (250ftg) 1250tkr Nutek IT.SME 350tkr 300tkr 300tkr Alfastiftelsen 500tkr Länsstyrelsen Kommuner Partnerföretag Universitetet Privat (egen tid) 7392tkr 23232tkr 23232tkr Privat finansiering 150tkr 165tkr 255tkr 570tkr Totalt 9507tkr 25562tkr 25657tkr tkr Deltagande företag, av totalt ca 1000 ftg räknar vi med att 500 ftg betalar 5000 skr/ftg = 2500tkr Nutek IT.SME = 950 tkr Alfastiftelsen = 500 tkr Länsstyrelsen = 320 tkr Kommuner, 16 st kommuner a = 320 tkr. Regionförbundet har beslutat att finansiera denna avgift för kommunerna räkning. Partnerföretag, räknar med 5 st partnerföretag a 75 tkr/år =1125 tkr Universitetet = 585 tkr (möbler och egen tid för handledning, forskning) Deltagande företags egen personalkostnad (se nedan) år 70 företag år 2001 och 220 företag år 2002 resp 2003 Privat finansiering praktiskutbildning och implementering av e-handels lösning, EDV stiftelsen pengar till datorer Totalt= tkr Redovisning Projektet kommer fortlöpande att kunna följas på Handelsplats Wermland s projekt Webb och på andra informationswebbar som samarbetar med projektet. Avrapportering till Länsstyrelsen sker när det sammanfaller med utvärderingen av de regionala tillväxtavtalen. Förväntade effekter och resultat Projektet förväntas nå de kvantitativa och kvalitativa målen som finns beskrivet under punkten Mål med projektet. Övriga förväntade effekter och resultat En ökad Export genom att företagen ser nya möjligheter att med Internets hjälp nå nya marknader. En ökad Import genom att företagen själva ser möjligheter att minska sina kostnader genom att välja nya leverantörer oavsett plats. Företagen skall öka sin konkurrenskraft genom minskade kostnader både för inköp och försäljning. En ökad samverkan mellan företagen som leder till högre beläggningsgrad/lönsamhet och billigare inköp/försäljning.

20 Datum 20 (20) Att företagens ökade lönsamhet ger fler anställningar. Ökad marknad för IT företagen i Värmland vilket gör Värmland till en attraktivt län får många yngre. Utvecklad spetskompetens för Karlstads Universitet inom området digitala affärer. Glesbygdsföretag skall se nya möjligheter och få ökad lönsamhet för att minska avbefolkningen. Vilket skall marknadsföras i projektet. En ökad gränshandel mellan Norge och Sverige. Kommunens satsningar på inköpssystem leder till besparingar och ramavtalstrohet vilket leder till att medel kan omfördelas till andra verksamheter. IT-infrastruktursatsningar skall bli lönsamma genom att företagen börjar nyttja näten och de nya möjligheterna. Att nya samarbetsformer mellan näringslivsorganisationer, företagen, Universitet och offentlig sektor växer fram som leder till fortlöpande utveckling inom flera områden. Universitetet utvecklar metodik och kunskap som bygger på den nya ekonomins praktiska behov av kompetens. Informationsplan Information om projektet har redan börjat att spridas genom flera artiklar i Värmlands affärer och ett pressmeddelande på SVEA sajt. Med stöd av förstudien som publiceras i juli kommer information i form av pressmeddelande och kommunvist utskick att ske genom att nyttja de kanaler som finns i styrgrupp och projektgrupp samt i lokal media. Varje kommun kommer att besökas för införsäljning av projektet i samarbete med IT-Värmland och lokala näringslivsrepresentanter. Med stöd av denna marknadsföring kommer direkt kontakt att tas med de företag som inbjuds till det första insiktsseminariet. Projektet kommer fortlöpande att beskrivas och följas på bland annat projekt SVEA sajt för att andra regioner och företag skall kunna ta del av erfarenheter. Projektet kommer att beskrivas på de olika partnernas hemsidor och länkas vidare till andra informations sajter. I projektet sker det en portalsamverkan mellan de olika företagsnätverken/ företagsgrupperna detta för att öka nyttan av gjorda investeringar. Ett exempel är

Dnr DSN-2014-19 Dpl. Dpl sid 1 (5) T IT-enhetenn. Inledning. servicenämnden. ka kommuner. Till grund. utveckling. karlstad.se

Dnr DSN-2014-19 Dpl. Dpl sid 1 (5) T IT-enhetenn. Inledning. servicenämnden. ka kommuner. Till grund. utveckling. karlstad.se Dnr DSN-2014-19 Dpl sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET T IT-enhetenn 2015-01-23 (reviderad) Anna Hamr, 054-540 81 69 anna.hamr@ @karlstad.se Verksamhetsplan 2015 drifts- ochh servicenämnden Dnr DSN-2014-19

Läs mer

En gemensam e-tjänsteplattform i Värmland drifts- och servicenämnden

En gemensam e-tjänsteplattform i Värmland drifts- och servicenämnden Dnr DSN-2015-9 Dpl sid 1 (6) TJÄNSTEYTTRANDE KOMMUNLEDNINGSKONTORET IT-enheten 2015-06-29 Per-Erik Karlsson, 054-540 12 20 Per-erik.karlsson@karlstad.se Drifts- och Servicenämnd En gemensam e-tjänsteplattform

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Remmi Gimborn Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 Inledning...

Läs mer

Företagsklimatet i Årjängs kommun 2017

Företagsklimatet i Årjängs kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org Så här var det då Lokala nät Telefoni Sorsele Robertsfors Telia Malå Norsjö Skellefteå Token Ring Landstinget Umeå Nordmaling

Läs mer

Förstudie Kartläggning av aktörer, utmaningar och utvecklingsområden. Behov av tidiga insatser, uppsökande verksamhet

Förstudie Kartläggning av aktörer, utmaningar och utvecklingsområden. Behov av tidiga insatser, uppsökande verksamhet Förstudie 2014 Kartläggning av aktörer, utmaningar och utvecklingsområden Behov av tidiga insatser, uppsökande verksamhet Gemensamma metoder och utveckling av nya samarbetsformer kring målgruppen behövs

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Gemensam HSA-katalog i Värmland, Värmlandskatalogen

Gemensam HSA-katalog i Värmland, Värmlandskatalogen Gemensam HSA-katalog i Värmland, Värmlandskatalogen Ett projekt för främjande av samverkan mellan kommuner och landsting med befolkningsminskning FI 2001/4569 2008-05-12 Päivi Laritz 1 Bakgrund En arbetsgrupp

Läs mer

e-strategi IT på Höglandet

e-strategi IT på Höglandet 2003-10-17, rev 2004-01-30 e-strategi IT på Höglandet Vision år 2010 Utbyggnaden av IT-infrastruktur på Höglandet har väsentligt bidragit till Höglandets tillväxt och attraktionskraft. Genom IT-nätets

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014

Verksamhetsplan med aktiviteter drifts- och servicenämnd 2014 sid 1 (6) DRIFTS- OCH SERVICENÄMNDEN IT-enheten Tjänsteyttrande verksamhetsplan med aktiviteter för drifts- och servicenämnden Charlotta Bodin, 054 540 10 07 charlotta.bodin@karlstad.se 2014-01-07 Verksamhetsplan

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Ranking 2015 Värmland

Ranking 2015 Värmland Ranking 2015 Värmland Om företagsklimat Företagsklimat är summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. -John F. Svenskt Näringslivs definition av företagsklimatkennedy

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

IT-infrastrukturplan

IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplan Version: 002 IT Strategiskt Centrum IT-infrastrukturplan för Lomma kommun Antagen av kommunstyrelsen 2007-10-03 IT-infrastrukturplan Peter Nisula 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3

Läs mer

Handelsutveckling i Sverige

Handelsutveckling i Sverige Filipstad Kommun på 10500 invånare i östra Värmland, består av en huvudort Filipstad och ett antal mindre samhällen och byar. Största företagen är Barilla/Wasa och OLW Aktuella frågor för närvarande är

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065)

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065) FÖRBUNDSORDNING Region Värmland - kommunalförbund har tillkommit som ett led i ett fördjupat samarbete mellan kommunerna och landstinget i Värmland för att stärka den demokratiska förankringen i utvecklingsarbetet

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS sid 1 (5) Tid och plats Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC Ledamöter Karlstad Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Kil Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Maria Frisk (MP) ordförande

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: Värmländska företag satsar på energi, klimat och miljö Programområde: Norra Mellansverige Ärende ID: 20200568 Sammanfattande beskrivning Länsstyrelsen har bedrivit stöd till värmländska företag

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Lokalt företagsklimat Värmland 2016

Lokalt företagsklimat Värmland 2016 Lokalt företagsklimat Värmland 2016 Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal

Läs mer

IT-Strategi. för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun. IT-Strategi. Kommunsamverkan Grums, Forshaga, Kil och Munkfors Utfärdad av

IT-Strategi. för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun. IT-Strategi. Kommunsamverkan Grums, Forshaga, Kil och Munkfors Utfärdad av n av 5 för Munkfors, Forshaga, Kils och Grums kommun April 2005 av IT-samverkansgruppen Inledning n 2 av 5 För att leva upp till målet en välskött kommun med avseende på infrastruktur, service och demokrati

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Internetdagarna Infrastruktur och Politik GENOMFÖRANDE AV STATENS BREDBANDSSATSNING

Internetdagarna Infrastruktur och Politik GENOMFÖRANDE AV STATENS BREDBANDSSATSNING Internetdagarna Infrastruktur och Politik GENOMFÖRANDE AV STATENS BREDBANDSSATSNING Peter Dahlström, projektledare Länssamverkan Bredband Samverkan mellan länsstyrelser och regionala självstyrelseorgan

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Värmlands län

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Värmlands län Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Värmlands län Förekomsten av en företagslots/en väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Företagslots / En väg in Sverige

Läs mer

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad

Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad PROTOKOLL 1 (5) Hjälpmedelsnämnden i Värmland Plats Lokal Oden, landstingshuset i Karlstad Beslutande landstinget, Annétthe Zettergren (M) ordförande landstinget, Mona Smedman (C) landstinget, Monica Iversen

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Styrdokument IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN. Innehåll

Styrdokument IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN. Innehåll Styrdokument Dokumenttyp: Program Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2002-06-10 58 Ansvarig: IT-chef Revideras: Följas upp: IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48)

Yttrande över delbetänkandet Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48) 1(3) KOMMUNSTYRELSEN Kommunledningsstaben YTTRANDE 2016-09-26 Dnr 2016/185 Marina Tilderlindt Finansdepartementet 054-51 51 34 fi.registrator@regeringskansliet.se marina.tilderlindt@hammaro.se Fi2016/02568/K

Läs mer

Bilaga 1: Utvärdering av länsövergripande samordningsfunktion för skolhälsovården i Värmland

Bilaga 1: Utvärdering av länsövergripande samordningsfunktion för skolhälsovården i Värmland Bilaga 1: Utvärdering av länsövergripande samordningsfunktion för skolhälsovården i Värmland Enkät riktad till ansvariga chefer för skolhälsovården i Värmland Karlstad kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212 Handläggare: Sektion/Enhet: Mottagare: Rubrik: Kerstin Wiss Holmdahl Civilrättssektionen Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med

Läs mer

Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning

Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning 1(5) KS 2011/0243 Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade i budget 2011 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur kommunens GIS-verksamhet

Läs mer

E-TJÄNSTER I VÄRMLAND - en strategistudie LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2006: 25

E-TJÄNSTER I VÄRMLAND - en strategistudie LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2006: 25 E-TJÄNSTER I VÄRMLAND - en strategistudie LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2006: 25 Strategistudien är sammanställd av Katarina Nordmark, Länsstyrelsen i Värmlands län, inom projektet Baltic Rural

Läs mer

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin 1 Syftet med uppdraget Förankring av den nationella IT-strategin Framtagning av en handlingsplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 08.00 11.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande (M) Jonas Ås (S) Maria Rönnehäll

Läs mer

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU Energieffektiva byggnader i sydost - en satsning på teknik och FoU VERKSAMHETSIDÉ Energieffektiva byggnader en mötesplats på Växjö Universitet mellan forskningens och marknadens aktörer såsom Fastighetsägare

Läs mer

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner

Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Det ska bli bättre att vara medborgare i Värmlands kommuner Varför Samverkan Tillgänglighet och bemötande Gränslös efterfrågan Lägre kostnader Laglighet Vi utredde följande samverkansformer Samverkansavtal

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Värmlands län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

MEDBORGARFOKUS. Bakgrund. Anmälan/Ansökning. Medborgare. Status pågående ärenden. Föreningar. - Inkommet - Registrerat - Under handläggning - Beslutat

MEDBORGARFOKUS. Bakgrund. Anmälan/Ansökning. Medborgare. Status pågående ärenden. Föreningar. - Inkommet - Registrerat - Under handläggning - Beslutat Bakgrund MEDBORGARFOKUS Medborgare Föreningar Företag Anmälan/Ansökning Status pågående ärenden - Inkommet - Registrerat - Under handläggning - Beslutat Information Gemensamt e-samhälle i Värmland Likartade

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8

Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005. Gruppens förväntningar på dagen 15/8 Dokumentation från Arbetsmarknadsnämndens möte 15 augusti 2005 Gruppens förväntningar på dagen 15/8 - sätta ner foten - kunna få med dem det handlar om - se en framtid för handeln i Eslöv, attraktivt och

Läs mer

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet

Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Information till dig som ska ansöka om stöd ur det nationella honungsprogrammet Från den dag vi har din kompletta ansökan vill vi ge dig besked inom tre månader om vi kan bevilja dig medel. Som sökande

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa

Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa Sida 1(8) Vård, omsorg, folkhälsa och Nya perspektiv Marie Åkerlind Datum Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa ehälsa är ett samlingsbegrepp, där ehälsa handlar om att göra hälso- och

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Välkomna! Närträff för samordnare 14 december 2016

Välkomna! Närträff för samordnare 14 december 2016 Välkomna! Närträff för samordnare 14 december 2016 Regeringens uppdrag till Skolverket juni 2015 Uppdrag om Samverkan för bästa skola (U/2015/3357/S) Uppdrag om insatser för att stärka utbildningens kvalitet

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren

Plan för Förprojektering av modellskola 2011 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- & utbildningsförvaltningen. IKT-pedagog Anders Berggren Plan för Förprojektering av modellskola 2012 Syfte Planen ska skapa möjligheter för projektering av en modellskola för att utvärdera funktionalitet av en-till-en-processen och genomförandet av en lärplattform.

Läs mer

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Sida 1(4) Datum 2015-06-26 Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Behovskartläggningens syfte och

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 12

Kommunstyrelsen. Ärende 12 Kommunstyrelsen Ärende 12 Vård och stöd May Hansson, 0571-28153 may.hansson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-10-27 Dnr: 2016-203 Sida 1(2) Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd Beredning Vårdutskottet

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten

Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 IT-student, Projektledare Distansmöten (1)9 Emanuel P Bramfors 2013-11-01 Sidan 1 (2)9 Projektidé 140104-eTjänster Distansmöten Syftet med projektet är att minska resorna som görs i jobbrelaterade ärenden och möten. Finansiering (Uppskattad)

Läs mer

Skriv här en benämning på det tänkta projektet eller förslag till projektnamn.

Skriv här en benämning på det tänkta projektet eller förslag till projektnamn. PROJEKDIREKTIV 1 (7) Projektnamn: Skriv här en benämning på det tänkta projektet eller förslag till projektnamn. Delprojekt: transport av medier Planen för transport av medier är ett av sex delprojekt

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se

Hur blir upphandling - inköp strategiskt. David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se Hur blir upphandling - inköp strategiskt David Braic upphandlingschef, Växjö kommun david.braic@vaxjo.se 5 april, 2011 SOI konferens, Halmstad 2011-04-12 1 Växjö kommun Växjö kommun: ca 83 000 invånare

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger Tid: Måndag 27 september 2004 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun. Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar

Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun. Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar Samarbete mellan Västerås stad och Hallstahammars kommun Carin Becker-Åström, Kommunchef, Hallstahammar HALLSTAHAMMARS KOMMUN! Satsningar de senaste åren Inflyttning Nya villaområden Marknaden vill

Läs mer

PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR

PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR En del av aktionsprogrammet för Kommunal ITsamverkan i vård och omsorg, 20081001-20111231 1 Aktiviteter 2009-2010 1. Kommuners och landstings

Läs mer