PROJEKTBESKRIVNING IT-VÄRMLAND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTBESKRIVNING IT-VÄRMLAND"

Transkript

1 D atum PROJEKTBESKRIVNING IT-VÄRMLAND Harry Enbom IT-chef Kristinehamns kommun (projektsamordnare)

2 Datum 2 (2) PROJEKTBESKRIVNING Bakgrund För att optimera den framtida utvecklingen inom IT-området i Värmlands län bildades en gemensam samarbetsorganisation med representanter från samtliga 16 kommuner i länet, Landstinget i Värmland, Länsstyrelsen i Värmland samt Karlstads Universitet. Syfte och mål med projektet IT-Värmland 1. Utbyggnad av IT-infrastruktur Projektets målsättning är att bidra till ekonomisk tillväxt och utveckling av arbete och näringsliv genom att lägga grunden för en samordnad uppbyggnad av ITinfrastrukturen så att informationstekniken kan användas på bästa och mest kostnadseffektiva sätt för näringsliv, skolor, offentlig verksamhet och innevånare i Värmlands län. 2. Verksamhetsutveckling Samarbetet omfattar även verksamhetsutveckling inom följande områden: Medborgarinformation Samordning av IT-system för IT i vården Elektroniska affärer GIS (Geografiska Informations System) Telefoni Distansutbildning Kommunal IT-samverkan. Projektet bygger på tre huvudsakliga utgångspunkter: 1. Helhetssyn Samordning är nödvändig för att säkerställa kostnadseffektiva och optimala lösningar. 2. Samverkan Projektet ska ske i samverkan mellan länets offentliga verksamhet, skolorna och det privata näringslivet. 3. Lokal utveckling Projektets uppgift är att utveckla lösningar som kan göras tillgängliga för företag, myndigheter och privatpersoner inom hela länet.

3 Datum 3 (3) PROJEKTORGANISATION Huvudman för IT-Värmland Projektet bedrevs under tiden (etapp 1) som en ideéll organisation utan några ekonomiska medel. Från och med till (etapp 2) är Kommunförbundet Värmland huvudman för projektet. Huvudmannaskapet för projektet övergår till det nya regionförbundet i länet (Region Värmland) från och med (etapp 3). Projektorganisation för IT-Värmland Projektarbetet för IT-Värmland bedrivs i nuläget enligt följande organisationsmodell: En styrgrupp En projektsamordnare En ledningsgrupp Ett antal arbetsgrupper ( f n 8 st) för de olika delprojekten. Styrgrupp Ledningsgrupp Projektsamordnare Arbetsgrupp IT-infrastruktur Arbetsgrupp IT i vården Arbetsgrupp GIS Arbetsgrupp Telefoni Arbetsgrupp Medborgarinformation Arbetsgrupp Distansutbildning Arbetsgrupp Elektroniska affärer Arbetsgrupp Kommunal ITsamverkan

4 Datum 4 (4) Styrgruppens roll Att styra och ge tydliga målbeskrivningar och direktiv för projektet till projektsamordnare och ledningsgrupp Att bevaka det övergripande länsperspektivet för IT-samarbetet i enlighet med projektmålen och statliga direktiv Att ansvara för finansieringsfrågorna för projektet. Medlemmar i styrgruppen Philip Johnsson, Landstinget Värmland (ordf.), Lena Melesjö-Windahl, Karlstads kommun, Henrik Lindblom, Karlstads kommun, Ulric Andersson, Munkfors kommun, Dorothea Sohlberg, Storfors kommun, Halvar Pettersson, Säffle kommun, Björn Sandborgh, Länsstyrelsen, Jan Axelsson, Avd dir, Länsstyrelsen Värmland, Bo Hidén, Karlstads Universitet, Harry Enbom, Kristinehamns kommun (samordnare), Projektsamordnarens roll Att leda, samordna och ansvara för den operativa handläggningen av projekt och delprojekt i enlighet med de övergripande målen Att ansvara för information om projektet såväl internt som externt Att handlägga olika finansierings- och budgetfrågor för projektet Att ansvara för omvärldsbevakning Att rapportera till styrgruppen. Projektsamordnare Harry Enbom, IT-chef, Kristinehamns kommun är under tiden anställd som projektsamordnare, (hyres av Kristinehamns kommun med fortsatt placering i Kristinehamn, kostnaderna (ca 220 tkr) finansieras gemensamt av Kommunförbundet Värmland och Landstinget Värmland). Ledningsgruppens roll Att stödja projektsamordnaren i arbetet med den operativa handläggningen av projekt och delprojekt i enlighet med de övergripande målen Medlemmar i ledningsgruppen Harry Enbom, IT-chef, Kristinehamns kommun (samordnare), Bo Ryderfelt, IT-direktör, Karlstads kommun, Peter Lannge, IT-chef, Torsby kommun, Jan Hellström, IT-chef, Eda kommun, Lars Gohde, IT-strateg, Landstinget Värmland, Jan Axelsson, Avd dir, Länsstyrelsen Värmland, Louise Ulfhake, Karlstads Universitet,

5 Datum 5 (5) PROJEKTDIREKTIV FÖR ARBETSGRUPPERNA MED LÄGESRAPPORTER

6 Datum 6 (6) ARBETSGRUPP IT-INFRASTRUKTUR Bakgrund En välutvecklad IT-infrastruktur är av grundläggande betydelse för hela länets utveckling. Fler användare tillkommer liksom nya applikationstjänster som ställer allt högre krav på infrastrukturen i form av bandbredd, säkerhet, standardiserad kommunikation och snabbhet. Den grundläggande IT infrastrukturen måste därför aktivt stödja denna utveckling och inte vara en begränsande faktor. IT-kommunikation kan jämställas med vägnät, vatten- och avloppsledningar etc. Konkurrens behövs på varje nivå i tjänsteförädlingen. Konkurrens driver på utvecklingen av marknaden för ITkommunikation och därmed hela regionen. Företag, offentliga aktörer och på sikt även hushåll kan dra nytta av en regional kraftfull IT-infrastruktur (s k bredband). Mål med projektarbetet Att verka för en samordnad bredbandsuppbyggnad till alla prioriterade orter inom Värmlands län med hög kapacitet för IP-trafik (data- tele- och bildkommunikation) bestående av: ett stomnät mellan alla kommunhuvudorter ett lokalt stadsnät på varje kommunhuvudort (16 st) bredbandsförbindelser mellan samtliga kommunhuvudorter och övriga orter inom repektive kommun ett ortsnät på varje prioriterad övrig ort. Övriga mål utbyggnaden bör ske inom 3 år ( ) lika kostnader skall gälla för anslutning inom hela länet nätet skall vara öppet (lika villkor för alla operatörer) nätet skall vara redundant (alternativa kommunikationsvägar vid avbrott). De nuvarande begränsningarna i länets kommunikationsmöjligheter ersätts genom detta av möjligheter som är lika bra eller bättre än de i storstadsområdena. Samtidigt erbjuder den tekniska lösningen möjligheter till rationaliseringar och effektiviseringar som kan komma att sänka de nuvarande kostnaderna. IT-Värmland bör i första hand utnyttja befintlig IT-infrastruktur genom att upphandla kompletta tjänster och funktioner av olika leverantörer, vilka tar ansvar för installation, drift, övervakning och support.

7 Datum 7 (7) Omfattning Projektarbetet innefattar följande områden: kartläggning och behovsanalys bevakning och analys av statliga direktiv omvärldsbevakning information (intern och extern) framställning av upphandlingsunderlag IT-konsult sammanställning av IT-infrastrukturprogrammen för länet upprättande av gemensamma kravspecifikationer för upphandling av IT-infrastruktur gemensam upphandling av utbyggnad, drift och administration förhandling med leverantörer upprättande av gemensamma avtal Medlemmar i arbetsgruppen Harry Enbom, IT-chef, Kristinehamns kommun (projektledare) Peter Lannge, IT-chef, Torsby kommun, Jan Hellström, IT-chef, Eda kommun, Jan Axelsson, Avd dir, Länsstyrelsen Värmland, Kerstin Sandberg, IT-chef, Munkfors kommun, Mats Johansson, IT-chef, Forshaga kommun, Ola Nilsson, IT-chef, Arvika kommun, Eije Fritiofsson, IT-chef, Landstinget Värmland, Nulägesrapport Uppstartsmöte för infrastrukturgruppen skedde Arbetsgruppen har genomfört 16 möten i nuläget. Intresset från marknadens aktörer är väldigt stort för projektet IT-Värmland och utbyggnaden av bredband i länet. Träffar har genomförts med de flesta av marknadens större aktörer inom området. En kartläggning och inventering angående kommunernas, landstingets, näringslivets och hushållens behov av bredbandsutbyggnad samt en prioritering av orter är genomförd. Förhandlingar har genomförts med Telia angående samordnad uppbyggnad av ADSL till kommunhuvudorterna. Då några samordningsvinster ej har kunnat uppnås vid dessa förhandlingar så har IT-Värmland beslutat att uppmana varje kommun att själva uppta förhandlingar med Telia angående denna teknik. Bredbandsutredningen har noga följts av arbetsgruppen. Ett upphandlingsunderlag för upphandling av ev. konsultstöd för hjälp med arbetet med IT-infrastrukturprogrammen är upprättat av IT-Värmland och utskickat till alla kommuner i länet för handläggning. Samordning av upphandlingen har skett regionvis mellan närliggande kommuner.

8 Datum 8 (8) Ekonomi a. Statligt stöd för bredbandsutbyggnad i länet Stödet till ortssammanbindande nät 88,5 Mkr Stöd till ortsnät 57,5 Mkr Länspott 8,0 Mkr Summa: 154,0 Mkr Till detta tillkommer ett administrativt stöd till kommunerna på totalt 1, 46 Mkr. b. Kommunernas medfinansiering Kommunernas medfinansiering uppgår preliminärt till ca 29 Mkr (för samtliga 16 kommuner). c. Marknadens medfinansiering Marknadens medfinansiering uppgår preliminärt till ca 396 Mkr. Preliminär kostnadskalkyl BREDBANDSUTBYGGNAD I VÄRMLANDS LÄN Total utbyggnads- Statligt Kommunal Marknadens Kommun kostnad ** stöd medfinansiering medfinansiering Kil Eda Torsby Storfors Hammarö Munkfors Forshaga Grums Årjäng Sunne Karlstad Kristinehamn Filipstad Hagfors Arvika Säffle Summa Regional prioriterad utb./länspott Totalt Värmlands län ** Utbyggnadskostnaden uträknad efter antagandet att det statliga stödet motsvarar ca 27 % av den totala utbyggnadskostna

9 Datum 9 (9) Aktivitetsplan 2001 Samordning av kommunernas IT-infrastrukturprogram för länet till en region ITinfrastrukturplan. Denna plan ligger sedan som grundunderlag för nedanstående beslut. Beslut skall fattas angående gemensam infrastrukturutbyggnad finansiering (samordnas mellan kommunerna, landstinget, näringslivet, staten samt marknadens olika operatörer) planering upphandling genomförande. Tidplan IT-infrastrukturprogrammen beräknas vara klar för samtliga kommuner senast Samordningen av kommunernas IT-infrastrukturprogram bör vara genomförd senast Målet är att bredbandsutbyggnaden i länet skall vara genomförd senast

10 Datum 10 (10) ARBETSGRUPP MEDBORGARINFORMATION Bakgrund Användningen av IT-stöd för att öka demokratiprocessen och effektivisera informationsflödet mellan myndigheter, politiker och medborgare är ett arbete som har och kommer att ha en hög prioritet hos kommuner, landsting och övriga offentliga verksamheter under de närmaste åren. En speciell utredning, den s k Demokratiutredningen, ligger till stor del till grund för detta arbete. 24-timmars myndigheten har kommit att bli det vägledande begreppet i arbetet med att öka myndigheternas tillgänglighet och förbättra myndigheternas service gentemot företag och enskilda. Den moderna informationstekniken ger oss möjligheter att skapa ett samhälle vars myndigheter alltid är öppna för medborgarna. Att utnyttja den moderna tekniken fullt ut uppfyller flera syften. Det skapar en mer medborgarinriktad förvaltning. Myndigheterna ska kunna nås på de tider då människor har behov av kontakt, vilket inte alltid är på normal kontorstid. Att öka myndigheternas IT-användning stärker infrastrukturen, bidrar till teknisk utveckling och därmed till att öka Sveriges konkurrenskraft som IT-land. 24-timmarsmyndigheten innebär så mycket mer än att ge bättre service. Det innebär även en omvandling av myndigheternas processer, arbetsrutiner, kunskapsuppbyggnad och arbetsorganisation. Det handlar i hög grad om att vi måste samverka mer mellan olika myndigheter. Mål med projektarbetet Projektet innebär en samverkan mellan länets offentliga förvaltningar i arbetet med att med hjälp av IT-stöd öka demokratiprocessen och snabba upp informationsflödet mellan myndigheter, politiker och medborgare. Omfattning Projektarbetet innefattar följande områden: kartläggning och nulägesanalys upprättande av gemensamma kravspecifikationer/upphandlingar/avtal samordning av system- och användarutbildning användning av gemensamma programvaror och system driftfrågor (ex samordnad IT-drift och förvaltning, gemensam portal) gemensam utveckling och användarsupport erfarenhetsutbyte information

11 Datum 11 (11) Medlemmar i arbetsgruppen Åsa Lindeberg, Landstinget i Värmland, (projektledare) Tel: E-post: Anneli Jansson, Sunne Tel: E-post: Annette Lauritzen Karlsson, Torsby Tel: E-post: Catarina Lind, Kristinehamn Tel: E-post: Catharina von Sydow, Länsstyrelsen Tel: E-post: Eva Mikaelsson Grützelius, Arvika Tel: E-post: Eva Österlind, Arvika Tel: E-post: Marie Valldor Frykman, Grums Tel: E-post: Per Ström, Karlstad Tel: E-post: Ulla Henriksson, Forshaga Tel: E-post: Nulägesrapport Gruppen har genomfört 4 st projektmöten i nuläget. Ekonomi Inga medel finns anslagna för projektarbetet i nuläget utan varje deltagande organisation i arbetsgruppen finansierar sina egna kostnader. Aktivitetsplan 2002 En aktivitetsplan skall redovisas under våren Tidplan

12 Datum 12 (12) ARBETSGRUPP SAMORDNING AV IT I VÅRDEN Bakgrund Alla landsting, kommuner och regioner brottas med problemet att få nya och befintliga IT-system att fungera tillsammans. Frågan diskuteras i många olika sammanhang och i olika regionala projekt. Dessutom bedrivs utvecklings- och standariseringsarbete inom EU och andra internationella organisationer. Carelink är en svensk organisation som bildades i december 2000 av Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Privatvårdens Arbetsgivarförbund samt Apoteket AB. Drivkraften bakom detta initiativ är en tro på att vården kan förbättras och vidareutvecklas genom en mer kraftfull utveckling av IT-användningen inom vård och omsorg. Den splittrade bild som tidigare i hög grad präglat utvecklingen kan brytas genom en stärkt samverkan mellan alla vårdens aktörer. Mål med projektarbetet Projektet syftar till att bygga upp framtidens gemensamma vårdinformationssystem för landsting och kommuner i Värmland. Omfattning Projektarbetet innefattar följande områden: kartläggning och nulägesanalys upprättande av gemensamma kravspecifikationer/upphandlingar/avtal samordning av system- och användarutbildning användning av gemensamma programvaror och system driftfrågor (ex samordnad IT-drift och förvaltning) gemensam utveckling och användarsupport erfarenhetsutbyte information Medlemmar i arbetsgruppen Projektarbetet är nyligen uppstartat. Projektledare är Lars Midbøe från Landstinget. Övriga representanter i arbetsgruppen skall utses under våren 2002 då även en aktivitetsplan kommer att presenteras. Nulägesrapport En inventering av liknande projekt i landet är genomförd. En informationsträff är genomförd med alla MAS (Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor) i länet. Ett uppstartsseminarium genomfördes i Karlstad. Projektarbetet startar under våren 2002.

13 Datum 13 (13) Ekonomi Medel för denna typ av projekt finns att söka via KK-stiftelsen (förutsätter 50 % medfinansiering). En ansökan är inlämnad. Aktivitetsplan 2001 En aktivitetsplan skall redovisas under hösten. Tidplan (ca 3 år).

14 Datum 14 (14) ARBETSGRUPP ELEKTRONISKA AFFÄRER Bakgrund Elektroniska affärer kan beskrivas i termer av E-handel, E-commerce, E-business, E-trade och E-administration. Det kan också beskrivas som det sätt på vilket man uppnår affärsmässiga fördelar genom att utnyttja datorer och elektroniska nätverk. Det handlar med andra ord, i första hand om affärsnytta och i andra hand om teknik Genom att utgå från de egna förutsättningarna och den egna kärnverksamheten kan man med hjälp av elektroniska lösningar hitta nya och effektivare sätt att bedriva sin verksamhet, d v s Affärs- och verksamhetsutveckling med hjälp av Internet och ITsystem. Nulägesrapport Här bildas i nuläget ingen egen arbetsgrupp inom IT-Värmland utan samordning sker med projektet Handelsplats Värmland som är ett samarbetsprojekt för att informera och utveckla Värmlands företag i affärsnyttan med Internet och Digitala affärer som drivs av Handelskammaren. Projektet beskrivs nedan. IT-Värmland har erbjudits två platser i styrgruppen. Bo Ryderfelt, Karlstads kommun och Harry Enbom, Kristinehamns kommun deltar tills vidare i styrgruppen för Handelsplats Värmland som representanter för IT-Värmland. Det första Insiktsseminariet ägde rum i Forshaga 3/10 (80 deltagare) Insiktsseminarierna skall genomföras i samtliga kommuner i länet före sommaren 2002 (Sunne, Torsby, Karlstad, Säffle, Kristinehamn, Grums och Kil står på tur) Utbildningspaketet Nytta med IT som riktar sig till små och medelstora företag för en kostnad av 2,5 tkr startade i Forshaga Region Värmland deltar i projektet som medfinansiär med 320 tkr (=20 tkr per kommun). HANDELSPLATS VÄRMLAND Mål med projektet Handelsplats Värmland skall stödja utvecklingen av det värmländska näringslivet inom ramen för de regionala tillväxtavtalen.

15 Datum 15 (15) Kvantitativa mål: (Kortsiktiga) Att öka insikten hos 1000 företag om Nyttan med IT och digitala affärer. Att 500 företag gör en analys och ökar kompetensen inom området digitala affärer. Att uppnå ökad affärsnytta för 300 företag genom nyttjandet av digitala affärer. Att huvuddelen av Kommuner/offentlig sektor skall ha påbörjat digital handel (fram tills 2003) Att kommunernas ramavtalsleverantörer påbörjat digital handel med kommun/offentlig sektor inom projekttiden. Kvalitativa mål: (Långsiktiga) Att öka lönsamheten och konkurrenskraften hos små och medelstora företag genom ökad affärsnytta av IT/digitala affärer. Att utveckla företagens förmåga att analysera och fortlöpande utveckla affärsverksamheten efter omvärldsförändringar. Att underlätta för kommunernas/offentlig sektors införande av digital handel genom att leverantörer (företag) ökar sin kunskap/acceptans om digitala affärer. Att utveckla nätverksbyggandet mellan företag för att de tillsammans skall bli starkare. (nyttja varandras produktionsresurser, inköpssamverkan osv) Att utveckla nätverket mellan universitet, stora företag, näringslivets organisationer och de små och medelstora företagen i syfte att skapa arenor för kunskapsutbyte och idéer. Att skapa möjligheter för universitetet att forska/studera projektet och hur digitala affärer påverkar näringslivets strukturer, det enskilda företaget och hela regionen. Studenter/forskare skall kunna vara nära företagen och delta aktivt i projekt. Att underlag för doktorsavhandling och projektet skall ta fram utbildningsdokumentation som skall kunna användas i projektet. Att profilera Värmland som en föregångsregion inom digitala affärer och IT i syfte att skapa Marknads/PR. Projektbeskrivning Projektet bygger i huvudsak kring fyra komponenter som tillsammans bildar en helhet för utveckling: Ett starkt regionalt partnerskap/nätverk En projektledning En EH-studio (mötesplats för kompetenshöjande insatser) En analys/utvecklingsprocess Regionalt partnerskap/nätverk Projektet styrka är det regionala partnerskapet och delaktigheten från följande organisationer: Handelskammaren Almi

16 Datum 16 (16) Företagarnas Riksorganisation Företagsgrupperna i Karlstad Universitetet Specialister från näringslivet Kommunerna IT-Värmland Länsstyrelsen Svenskt Näringsliv Dessa organisationer bildar ett starkt nätverk som tillsammans driver den långsiktiga utvecklingen och säkerställer en bred förankring och delaktighet bland företagen. I projektet bildar de en styrgrupp som fastställer målsättningarna och stödjer projektledningen med det övergripande arbetet. Genom att nätverket är aktivt under hela projektet så leder det till en kompetensuppbyggnad som blir kvar efter det att projektet avslutats. Med stöd av det strukturkapital som finns kvar i form av information, dokumentation och pedagogik så bildar det förutsättningar för kontinuerligt kompetensutveckling. Projektledning För att leda processen och samverkan bildas en styrgrupp med representanter från Näringslivet, Företagarnas Riksorganisation, Universitetet, IT-Värmland, Länsstyrelsen. En anställd projektledare driver det operativa arbetet utifrån Handelskammaren. Projektet leds med stöd av flera arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp har en gruppchef dessa bildar tillsammans en projektgrupp direkt underställd projektledaren. EH-studio För att kunna tillgodose en kontinuerlig utveckling/forskning i nära samarbete med målgruppen, näringslivsaktörer och Universitetet startas ett utbildningslabb. Utvecklingslabbet skall möjliggöra att studenter/forskare skall kunna driva sina projekt i en miljö med tillgång till olika teknikapplikationer för digitala affärer mm. EH-studion skall också användas som seminarier och utbildningslokal för visning och kompetenshöjande insatser. EH-studion är tänkt att bli en fysisk mötesplats där företagen skall komma i kontakt med experter, forskare, studenter, andra företag som vill ta steget att affärsutveckla sina företag med stöd av IT. Den är också tänkt att vara den lokal där projektets verksamhet bedrivs. Om möjligt skall delar av EH-Studion vara mobil och kunna lyftas ut till andra lokaler för att komma närmare företagen i de kommuner som ligger långt från Karlstad.

17 Datum 17 (17) Analys/utvecklingsprocess Hela projektet drivs som en utveckling/förändringsprocess som är anpassat till företagens och deltagarnas mognad. Processen börjar med en förstudie. Denna skall kunna nyttjas vid det första insiktsseminariet som syftar till att beskriva affärsnyttan av digitala affärer. Efter detta är det möjligt för företagen att delta på olika ämnesvisa seminarier som syftar till kompetenshöjning och egenanalys. Utvecklingsprocessen avslutas med en resultatanalys som både sker på företagsnivå till kommun och slutligen hela regionen. Ur näringslivets aktörer och näringslivsorganisationer bildas en specialistgrupp (analys/affärsutveckling, juridik, Revision, Logistik, säkerhet, teknik). Gruppen tar tillsammans fram ett utvecklingsupplägg som borgar för att de kompetenshöjande insatserna genomförs på ett samordnat sätt med en röd tråd som löper genom hela programmet. Genom att kompetensutvecklingen i huvudsak genomförs av de aktörer som till vardags sysslar med dessa frågor säkerställs att utbildningen kan omsättas i praktisk handling. Målgrupp och antal deltagare Totalt skall 1000 Små och medelstora företag i Värmland erbjudas kompetenshöjande insatser och få genomföra en fördjupat analys för att kartlägga möjligheterna att utveckla affärerna med stöd av Digitala affärer och Internet. Målgruppen tas fram i samarbete med lokala näringslivsorganisationer och kommunen med stöd av genomförd förstudie. Syftet är att bygga vidare på redan gjorda investeringar i form av befintliga nätverk och samarbeten. Initialt inriktas projektet på de målgrupper som har störst möjligheter att lyckas. Syftet är att få goda exempel som sedan kan nyttjas vid bearbetning av övriga svagare grupper. Kommunens leverantörer är en viktig målgrupp som kan bli goda exempel genom att de både stödjer kommunens införande men samtidigt affärsutvecklar egen verksamhet. För att få igång handeln och behovet av kompetenshöjande insatser krävs det att det finns köpare. Därför ingår Kommunerna/offentlig sektor i projektet. De större företagens intressen tas tillvara genom samarbetet med Handelskammaren Värmland och de finns representerade i Specialistgruppen. Under projekttiden skall 300 företag ha påbörjat digitala affärer och uppnått ökad affärsnytta. Projektorganisation Styrgrupp Ulrika Obstfelder Peterson, Handelskammaren, projektledare Ulf Ljungdal, VD Handelskammaren Bo Ryderfeldt, Karlstads Kommun/IT-Värmland Jan Axelsson, Länsstyrelsen

18 Datum 18 (18) Thorbjörn Bäckström, Almi Sten Carlsson, Karlstad Universitet Informatik Odd Fredriksson, Karlstad Universitetet, Informatik Harry Enbom, t f projektsamordnare för IT-Värmland (ingår tills vidare i styrgruppen). Projektgrupp Projektet leds med stöd av flera arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp har en gruppchef. Dessa bildar tillsammans en projektgrupp direkt underställd projektledaren. Ekonomi Projektbudget Sammanställning av projektets totala kostnader Totalt 1. Projektledning 740tkr 895tkr 870tkr 2505tkr 2. Utbildningslabb 835tkr 400tkr 400tkr 1635tkr 3. Utbildningsprocess 540tkr 1025tkr 1165tkr 2730tkr 4. Utbildningskostnad (deltagande företags egen tid) 7392tkr 23232tkr 23232tkr 53856tkr Summa 9507 tkr tkr tkr tkr Förankring hos övriga finansiärer Alfastiftelsen; Alfa stiftelsen enligt budget, under förutsättning att Länsstyrelsen och NUTEK går med i projektet. NUTEK; Beslut tas IT-Värmland/Kommuner/Offentlig sektor; Projektet har presenterats för kommunernas näringslivsutvecklare vid ett antal tillfällen och samt för Regionförbundets Värmland. Projektet har mottagits positivt. Region Värmland (via projektet IT-Värmland) har valt att ingå i projektet istället för att driva eget projekt. Forshaga kommun har blivit pilotkommun. Universitetet; Projektet presenterades för rektorn på Karlstad Universitet då EHstudion presenterades. Universitetet har varit delaktig under hela planeringsskedet. Partnerföretag/Specialister; Flera expertföretag har hört av sig och vill ingå i projektet. Deltagaravgifter; Deltagaravgifternas storlek för målgruppen har diskuterats med företrädare för näringslivsorganisationer kr/företag för hela programmet anses som rimligt.

19 Datum 19 (19) Företagarnas Riksorganisation; Har valt att lägga sin satsning IT för SME inom ramen för projektet. Finansiering Summa 1 Deltagande företag (250ftg) 1250tkr (250ftg) 1250tkr Nutek IT.SME 350tkr 300tkr 300tkr Alfastiftelsen 500tkr Länsstyrelsen Kommuner Partnerföretag Universitetet Privat (egen tid) 7392tkr 23232tkr 23232tkr Privat finansiering 150tkr 165tkr 255tkr 570tkr Totalt 9507tkr 25562tkr 25657tkr tkr Deltagande företag, av totalt ca 1000 ftg räknar vi med att 500 ftg betalar 5000 skr/ftg = 2500tkr Nutek IT.SME = 950 tkr Alfastiftelsen = 500 tkr Länsstyrelsen = 320 tkr Kommuner, 16 st kommuner a = 320 tkr. Regionförbundet har beslutat att finansiera denna avgift för kommunerna räkning. Partnerföretag, räknar med 5 st partnerföretag a 75 tkr/år =1125 tkr Universitetet = 585 tkr (möbler och egen tid för handledning, forskning) Deltagande företags egen personalkostnad (se nedan) år 70 företag år 2001 och 220 företag år 2002 resp 2003 Privat finansiering praktiskutbildning och implementering av e-handels lösning, EDV stiftelsen pengar till datorer Totalt= tkr Redovisning Projektet kommer fortlöpande att kunna följas på Handelsplats Wermland s projekt Webb och på andra informationswebbar som samarbetar med projektet. Avrapportering till Länsstyrelsen sker när det sammanfaller med utvärderingen av de regionala tillväxtavtalen. Förväntade effekter och resultat Projektet förväntas nå de kvantitativa och kvalitativa målen som finns beskrivet under punkten Mål med projektet. Övriga förväntade effekter och resultat En ökad Export genom att företagen ser nya möjligheter att med Internets hjälp nå nya marknader. En ökad Import genom att företagen själva ser möjligheter att minska sina kostnader genom att välja nya leverantörer oavsett plats. Företagen skall öka sin konkurrenskraft genom minskade kostnader både för inköp och försäljning. En ökad samverkan mellan företagen som leder till högre beläggningsgrad/lönsamhet och billigare inköp/försäljning.

20 Datum 20 (20) Att företagens ökade lönsamhet ger fler anställningar. Ökad marknad för IT företagen i Värmland vilket gör Värmland till en attraktivt län får många yngre. Utvecklad spetskompetens för Karlstads Universitet inom området digitala affärer. Glesbygdsföretag skall se nya möjligheter och få ökad lönsamhet för att minska avbefolkningen. Vilket skall marknadsföras i projektet. En ökad gränshandel mellan Norge och Sverige. Kommunens satsningar på inköpssystem leder till besparingar och ramavtalstrohet vilket leder till att medel kan omfördelas till andra verksamheter. IT-infrastruktursatsningar skall bli lönsamma genom att företagen börjar nyttja näten och de nya möjligheterna. Att nya samarbetsformer mellan näringslivsorganisationer, företagen, Universitet och offentlig sektor växer fram som leder till fortlöpande utveckling inom flera områden. Universitetet utvecklar metodik och kunskap som bygger på den nya ekonomins praktiska behov av kompetens. Informationsplan Information om projektet har redan börjat att spridas genom flera artiklar i Värmlands affärer och ett pressmeddelande på SVEA sajt. Med stöd av förstudien som publiceras i juli kommer information i form av pressmeddelande och kommunvist utskick att ske genom att nyttja de kanaler som finns i styrgrupp och projektgrupp samt i lokal media. Varje kommun kommer att besökas för införsäljning av projektet i samarbete med IT-Värmland och lokala näringslivsrepresentanter. Med stöd av denna marknadsföring kommer direkt kontakt att tas med de företag som inbjuds till det första insiktsseminariet. Projektet kommer fortlöpande att beskrivas och följas på bland annat projekt SVEA sajt för att andra regioner och företag skall kunna ta del av erfarenheter. Projektet kommer att beskrivas på de olika partnernas hemsidor och länkas vidare till andra informations sajter. I projektet sker det en portalsamverkan mellan de olika företagsnätverken/ företagsgrupperna detta för att öka nyttan av gjorda investeringar. Ett exempel är

E-TJÄNSTER I VÄRMLAND - en strategistudie LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2006: 25

E-TJÄNSTER I VÄRMLAND - en strategistudie LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2006: 25 E-TJÄNSTER I VÄRMLAND - en strategistudie LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2006: 25 Strategistudien är sammanställd av Katarina Nordmark, Länsstyrelsen i Värmlands län, inom projektet Baltic Rural

Läs mer

handelsplats wermland Enklare e-handel

handelsplats wermland Enklare e-handel handelsplats wermland Enklare e-handel En sammanfattning av Handelskammaren Värmlands initiativ att öka kunskapen om e-handel och både stimulera och aktivt arbeta med e-handelsutvecklingen i regionen.

Läs mer

IT-infrastrukturprogram Sunne kommun

IT-infrastrukturprogram Sunne kommun IT-infrastrukturprogram Sunne kommun Godkänt av kommunstyrelsen 2001-12-04, 144 och av länsstyrelsen 2002-05-08, Reviderat 2006-08-14, 2006-09-18 och 2009-01-20, ks 4 Sunne kommun 2008-10-16 1.2 2 (40)

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

EXAMENSARBETE. IT-Utbyggnad. Birgitta Lehtola HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK. Institutionen i Skellefteå

EXAMENSARBETE. IT-Utbyggnad. Birgitta Lehtola HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK. Institutionen i Skellefteå 2004:046 HIP EXAMENSARBETE IT-Utbyggnad En undersökning om utbyggnad & finansiering av IT infrastruktur i de fyra nordligaste länen HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK Institutionen i Skellefteå 2004:

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Sambruksplattformsrapporten.doc. 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter...

Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Sambruksplattformsrapporten.doc. 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter... SAMBRUKS- PLATTFORM Sambruksplattform 2004-05-07 1 (36) Innehållsförteckning 1 Inledning...2 2 Sammanfattning... 3 3 Förstudiens genomförande... 5 4 Allmänna utgångspunkter... 6 4.1 Nationellt... 6 4.2

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Smart Region Västra Götaland

Smart Region Västra Götaland Smart Region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital agenda i Västra Götaland Sida 2 (48) Innehåll SAMMANFATTNING...

Läs mer

Ökad användning av offentlig elektronisk handel

Ökad användning av offentlig elektronisk handel 2007:4 Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att skapa en IT-infrastruktur för e-handel där såväl företag som individers behov tillgodoses Ökad användning av offentlig elektronisk handel Att

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-09-24 IT-infrastrukturprogram för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-2020 Godkänt av kommunfullmäktige 2012-12-17 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Strategi för spridning av GIS

Strategi för spridning av GIS 1 GIS-samverkan Södertörn Strategi för spridning av GIS Botkyrka kommun Haninge kommun Huddinge kommun Nykvarns kommun Nynäshamns kommun Salems kommun Södertälje kommun Tyresö kommun Innehåll 2 Strategisk

Läs mer

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland

Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Digitalt innanförskap - En vision om bredband i Sörmland Februari 2015 Förord För individer, företag och offentliga organisationer blir digitala tjänster alltmer nödvändiga för att kunna kommunicera och

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2014-2020 Gällande Ljusdals kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-06-15 Diarienummer: KS 0116/14

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2014-2020 Gällande Ljusdals kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-06-15 Diarienummer: KS 0116/14 Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2014-2020 Gällande Ljusdals kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-06-15 Diarienummer: KS 0116/14 ljusdal.se Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Vision...

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

IT-infrastrukturplan 2002-04-10 Sida 30 (31) Författare: Sverker Nordgren, Björn Sanderberg och Tibor Denes Utgåva 0.9

IT-infrastrukturplan 2002-04-10 Sida 30 (31) Författare: Sverker Nordgren, Björn Sanderberg och Tibor Denes Utgåva 0.9 IT-infrastrukturplan 2002-04-10 Sida 30 (31) 9.4.8 Nätoperatör Nätoperatören svarar för investeringar i det aktiva nätet. IT-infrastrukturplan 2002-04-10 Sida 29 (31) 9.4.4 Kommunal medfinansiering statligt

Läs mer

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

remissversion Bredbandsstrategi för Skåne

remissversion Bredbandsstrategi för Skåne remissversion Bredbandsstrategi för Skåne REMISSVERSION Bredbandsstrategi för Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Kommunikationsavdelningen, Region Skåne Omslagsfoto: Fredrik Nyman och Susanne

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

2013-2014. Tillgänglighet till Hållbar IT. Fördjupad projektbeskrivning

2013-2014. Tillgänglighet till Hållbar IT. Fördjupad projektbeskrivning Tillgänglighet till Hållbar IT 10 Fördjupad projektbeskrivning 2013-2014 Ansökan under insatsområdet Tillgänglighet i ERUF Mål 2 Östra Mellansverige med syftet att säkerställa tillgängligheten på ett robust

Läs mer

En digital agenda för Värmland

En digital agenda för Värmland Fakta i korthet Nr. 5 2012 En digital agenda för Värmland Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland och Karlstads kommun ser just nu över förutsättningarna för att ta fram en skräddarsydd

Läs mer

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport

KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 KNUT Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikationstjänster VINNOVA projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet Slutrapport 1 2 Sammanfattning Alltfler uppgifter genomförs idag

Läs mer

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc 2002-07-23 d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7 07 27-3 212000-0282

Läs mer

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna Vewr 1.0 2004-08-20 Sidnr 1(46) Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna 1 INLEDNING...3 1.1 SAMMANFATTNING...3 1.2 BAKGRUND...4 1.3 SYFTE...4 1.4 STYRANDE DOKUMENT...4 1.5 OM DETTA DOKUMENT...4 2

Läs mer