Gränskommittén har under perioden 1/ / haft följande sammansättning:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gränskommittén har under perioden 1/1-1999 7/12-1999 haft följande sammansättning:"

Transkript

1 GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 1 Gränskommittén har under perioden 1/ / haft följande sammansättning: Kommun/landsting Ledamöter Ersättare Fylkeskommun Fredrikstad Ordfører Varaordfører kommune Svein Roald Hansen Ole Haabeth Rådmann Kommundirektör Torleif Gjellebæk Kjell Kåresen Halden Ordfører Varaordører kommune Carsten Dybevig Odd Arild Gjerlaug Rådmann Økonomisjef Nils Vattekar Jan E. Wille Moss Ordfører Varaordfører kommune Gretha Kant Henry Mogstad Bjørn Hermansen Arvid Andreassen Aremark Ordfører Varaordfører Kommune Tore Johansen Bjørn Tangen Østfold Fylkesordfører Leder kultur/næringutvalg fylkeskommune Arne Øren Tor Stabbetorp Fylkesrådmann Konsulent Harald Horne Hans-Erik Fosby Strömstads Ordf. i kommunstyrelsen Fullmäktiges ordförande kommun Erland Lundqvist Allan Josefsson 1.v. ordf. i kommunstyr. Fullmäktigeledamot Lars Palmdahl Lars Tysklind Tanums 1.v. ordf. i kommunstyr. kommun Clas-Åke Sörkvist Nils Lago-Lengquist Kommunstyrelseledamot Ronny Larsson Nils Olsson Uddevalla- Regionen Lennart Björk Rolf Mattsson Kommunstyrelseledamot Göran Nyberg Lars-Arne Staxäng Dalslands- Regionen Lennart Karlsson Rune Johansson Bengt-Åke Karlsson Ingrid Pettersson Västra Götalands Britt-Marie Andrén Karlsson Uno Nilsson Regionen Ruben Ivarsson Rune I Bohlin

2 GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 2 Gränskommittén har under perioden 7/ / haft följande sammansättning: Kommun/landsting Ledamöter Ersättare Fylkeskommun Fredrikstad Ordfører Varaordører kommune Ole Haabeth Wenja Ringen Anne L Undahl Eva K. Andersen Halden Ordfører Varaordører kommune Carsten Dybevig Torhild Johnsen Rådmann Nils Vattekar John Kvalvik Moss Ordfører Varaordfører kommune Gretha Kant Ulf Leirstein Paul E. Krogsvold Irene Hansen Aremark Ordfører Varaordfører Kommune Tore Johansen Bjørn Tangen Østfold Fylkesordfører Fylkesvaraordører fylkeskommune Arne Øren Svein Christoffersen Ingrid Willoch Jon Bolstad Strömstads Ordf. i kommunstyrelsen Fullmäktiges ordförande kommun Erland Lundqvist Allan Josefsson 1.v. ordf. i kommunstyr. Fullmäktigeledamot Lars Palmdahl Lars Tysklind Tanums 1.v. ordf. i kommunstyr. kommun Clas-Åke Sörkvist Nils Lago-Lengquist Kommunstyrelseledamot Ronny Larsson Nils Olsson Uddevalla- Regionen Lennart Björk Rolf Mattsson Kommunstyrelseledamot Göran Nyberg Lars-Arne Staxäng Dalslands- Regionen Lennart Karlsson Rune Johansson Bengt-Åke Karlsson Ingrid Pettersson Västra Götalands Britt-Marie Andrén Karlsson Uno Nilsson Regionen Ruben Ivarsson Rune I Bohlin

3 Arbetsutskottets sammansättning under Gränskommittén har under perioden 1/ / haft följande sammansättning: Ledamöter Suppleanter Ordförande Carsten Dybevig Gretha Kant Vice ordförande Erland Lundqvist Lennart Björk Ledamot Arne Øren Svein Roald Hansen Ledamot Clas-Åke Sörkvist Britt-Marie Andrén-Karlsson Gränskommittén har under perioden 7/ / haft följande sammansättning: Ledamöter Suppleanter Ordförande Carsten Dybevig Gretha Kant Vice ordförande Erland Lundqvist Lennart Björk Ledamot Ole Haabeth Arne Øren Ledamot Clas-Åke Sörkvist Britt-Marie Andrén-Karlsson Ordförande i Gränskommittén och dess arbetsutskott har varit Carsten Dybevig, Halden kommune. Erland Lundqvist, Strömstads kommun, har varit vice ordförande. Sekretariatet administreras av Kommunalförbundet BOSAM, Bohusläns samarbetskommitté. Christian Martins är Gränskommitténs sekreterare. ARBETSMETODIK Den arbetsmetodik Gränskommittén tillämpar innebär att kommitténs projektverksamhet från och med verksamhetsåret 1999 kopplas direkt till planprocessen/budgetarbetet i medlemskommunerna på så sätt att kommunerna själva prioriterar och inkommer till kommittén med förslag på projekt man önskar driva i Gränskommitténs regi. Respektive kommun föreslår själv vilka projekt som är intressanta för dem och resurser avsättas till projektet redan i kommuns budgetarbete. Kommittén kan också driva, finansiera eller medverka i projekt som är initierade på annat sätt än i ovan beskrivna arbetsmetodik.

4 GRÄNSKOMMITTÉNS VISION 4 Gränskommittén skall arbeta för att utifrån regionens förutsättningar, medverka till att utveckla gränsområdet Østfold, norra Bohuslän och Dalsland till norra Europas bästa gränsregion att verka och bo i för människor, företag och organisationer GRÄNSKOMMITTÉNS MÅL Kommittén skall verka för; * En bärkraftig utveckling och framtidstro för regionens invånare * Att verka för att regionens resurser betraktas som gemensamma och att bidra till att ytterligare förstärka den historiska, kulturella och språkliga samhörigheten. * Att hjälpa, underlätta och uppmuntra invånarna i regionen att bortse från den mentala, praktiska och formella gräns som skiljer regionens två länder åt. * Att som organisatoriskt mål, utveckla och utvidga det gränsregionala samarbetet så att det anpassas till befintliga och nya regionala strukturer, såväl geografiska som administrativa på svensk och norsk sida om gränsen. GRÄNSKOMMITTÉNS ROLL/UPPGIFT * Genomförandeorgan för uppgifter som kommunerna önskar * Mötesplats, nätverksbyggare, informatör och plattform för erfarenhetsutbyte * Utveckling, samordning och projektinitiering * Hjälp, stöd till regionens invånare och företag (på icke-permanent basis) NORDISKA MINISTERRÅDET Gränskommittén innehar status som ett av nio gränsregionala samarbetsområden inom ramen för Nordiska Ministerrådets regionalpolitiska program. Nordiska Ministerrådets stöd ger tyngd, legitimitet och skapar ett positivt intresse för gemensamma lösningar, som ofta handlar om praktiska och okonventionella grepp för att uppnå samarbete över riksgränsen. Ministerrådet beviljar årligen projektmedel som är av betydande vikt för Gränskommitténs existens och verksamhet. Medlen används dels i kommitténs basverksamhet, dels i projektverksamhet. Gränskommittén Østfold-Bohuslän har av Nordiska Ministerrådet, Ämbetsmannakommittén för regionalpolitik, beviljats DKK för verksamhetsåret Ett villkor för beviljningen är att minst 60% av de nordiska medlen går till regional medfinansiering av Interreg-projekt. SAMMANTRÄDEN Kommittén har under 1999 sammanträtt vid fyra tillfällen: 17 april, 16 juni, 2 oktober samt 4 december. Arbetsutskottet har under året sammanträtt vid fem tillfällen inkl. ett via telefon. Sekretariatet har vid flertal tillfällen medverkat och representerat Gränskommittén vid Gränsregionalt Forum i regi av Nordiska Ministerrådet.

5 NYA MEDLEMMAR 5 Den norska gränskommunen Aremark och det svenska kommunalförbundet Dalsland har under året ingått som nya medlemmar i Gränskommittén. Därmed ingår samtliga fem Dalslandskommuner som indirekta medlemmar och representeras i Gränskommittén av kommunalförbundet. Det tidigare Bohuslandstinget har fr.o.m. 1 januari 1999 övergått i Västra Götalandsregionen. YTTRANDEN/SKRIVELSER Gränskommittén har yttrat sig/besvarat/medverkat i nedanstående skrivelser, förfrågningar, høringer. Yttrandena och skrivelserna finns tillgängliga på kommitténs kansli. Kommittén har också på olika sätt haft kontakt med flera europeiska och nordiska gränsregioner. Yttranden/skrivelser: Angående Rygge flystasjon (Østfold fylkeskommune) Angående behovet av en utbyggd E6 (Näringsminister Björn Rosengren) KURSER, KONFERENSER, SEMINARIER, STUDIEBESÖK, MÄSSOR Kommitténs styrelse och övriga resurspersoner har genomfört ett arbetsseminarium mars i samband med översynen av organisationen och dess verksamhet. Sekretariatet har deltagit i uppvaktningar, kurser, konferenser, seminarier, studiebesök och mässor under BASVERKSAMHETEN Gränskommittén bedriver verksamhet inom en rad områden som alla mer eller mindre bidrar till uppfyllandet kommitténs mål och vision. Verksamheten kan grovt delas in i basverksamhet och projektverksamhet. I båda fallen står sekretariatet för merparten av det arbete som utförs. Basverksamheten kan indelas i två delar; - den administrativa delen, kallelser, protokoll, utskick, ekonomihantering, strategi- och verksamhetstänkande samt i övrigt allmänna kontorsgöromål. - övrigt arbete som t.ex. kontakter och möten med representanter för medlemskommunerna, myndigheter och organisationer på lokal, regional och nationell nivå, Nordiska Ministerrådet, övriga nordiska gränssamarbeten, företag, olika norska och svenska institutioner, Interreg och andra EU-program, massmedia och inte minst, allmänheten. Exempel på aktiviteter kan vara arbete med gränsbarriärer, pendling, finansiering, strategi, nätverksbyggande, information, etc. Sekretariatet mottar dagligen telefonsamtal och brev från allmänheten som söker information och lösningar på t.ex. gränspendlarrelaterade problem. Sekretariat kan då nyttja sitt omfattande nätverk på norsk och svensk sida om gränsen, och hänvisa den hjälpsökande till rätt person eller institution.

6 6 Denna del av arbetet är av den karaktären att den inte kan bli lika synligt och konkret som den rena projektverksamheten, men utgör ändå en nödvändig och fundamental del av Gränskommitténs långsiktiga verksamhet. Gränspendlarbroschyren utgör ett kontinuerligt tema hos Gränskommittén. PROJEKTVERKSAMHETEN Kommitténs projektverksamhet kan liksom basverksamheten delas in i två delar; - projekt-initierande/förberedande - konkret medverkan i specifika projekt Den projekt-initierande/förberedande delen innebär kontakter, dialog, planering, möten och finansieringsupplägg med andra aktörer i regionen i förberedande syfte att starta upp projekt där kommittén själv är projektägare, medfinansiär eller på annat sätt involverad. Karaktären på denna delen kan vara både kort- och långsiktigt och är inte alltid synlig. Den andra delen av projektverksamheten innebär medverkan i egna eller externa projekt. Det kan betyda som projektägare, projektledare, som representant för kommittén i olika styroch/eller referensgrupper samt i vissa fall som koordinator mellan flera projekt. Traditionellt har kommittén inte tagit betalt för sina (sekretariatets) arbete i egna eller externa projekt då man ansett det vara kommitténs huvuduppgift att på olika sätt verka för att samarbete och projekt över gränsen kommer till stånd. Då kommitténs verksamhet och finansiella situation med åren blivit alltmer omfattande, har man gradvis börjat omvärdera behovet om att ta betalt för delar av sina tjänster/arbete. Under 1999 har därför sekretariatet börjat fakturera den tid man medverkar i projekt, både egna och externa. Därmed kan sekretariatet finansiera en del av sina egna kostnader. Detta förfaringssätt kommer sannolikt att öka under de kommande åren. MEDLEMSKOMMUNERNAS INSATS / ENGAGEMANG Det är viktigt för kommittén att få fram våra icke-synliga aktiviteter och engagemang. Med syfte att synliggöra kommunernas totala insatser i form av tid och andra kostnader i samband med deras engagemang i Gränskommittén, avser sekretariatet i möjligaste mån kartlägga detta fr.o.m. 1 januari 2000 samt redovisa i kommitténs årliga bokslut/budget. REDOVISNING AV GENOMFÖRDA/PÅGÅENDE PROJEKT 1999 Gränschecken Gränskommittén Østfolf fylkeskommune Lena Tegenfeldt, Christian Rohman Företagsutveckling Fyrstad, Kraftsamling Dalsland, Näringslivsresurs Norra Bohuslän, Statens Næringsog distriktsutvecklingsfond, Østfold fylkeskommune, Bosam

7 7 Gränskommittén/Bosam, Østfold fylkeskommune, Länsstyrelsen, Kommunalförbundet Dalsland, Länsarbetsnämnden, SND, Byoffensiven, Interreg IIA, statlige nterreg-midler Pågående Tidigare utredningar har visat en starkt vilja och behov av gränsöverskridande samarbete mellan svenska och norska företag. Projektet Gränschecken kan till viss del betecknas som unikt då ekonomiskt stöd kan utgå från ett projekt till deltagande företag från två länder. Gränschecken är ett så kallat ramprojekt och syftar till att underlätta och utveckla samarbetet mellan svenska och norska företag i gränsregionen. Projektägare har varit Gränskommittén. Norsk samarbetspartner var Østfold fylkeskommune och projektet bedrivs i samarbete med en rad olika svenska och norska samarbetspartners. (På grund av Eu-regler övergår projektägarskapet från 1 februari 2000 till Västra Götalandsregionen). Projektets mål är att stärka regionens näringsliv - genom att se resurserna i gränsbygden som gemensamma - och vända företagets geografiska placering till en fördel. Företagarna får här hjälp att hitta rätt projekt och samarbetspartner. Ett godkänt utvecklingsprojekt kan gälla produktutveckling, processutveckling, design, marknadsföring. Projektet har en total finansiell ram på 18 miljoner SEK och målsättningen är att Gränschecken ska initiera minst 15 samarbeten över gränsen årligen under projektperioden Kommittén representeras i styrgruppen. 6 st samverkansprojekt uppstartade 13 företag involverade i projekten (6 norska och 7 svenska) ca 2,5 miljoner kr i beviljat stöd totalt företag Kontakt 99 Gränskommittén Borg Næring og Eiendom NavigArt, Carlax Consult, ØBR Se nedan Gränskommittén, Västra Götalandsregionen, Värmlands län, Länsarbetsnämnden, Borg Næring og- Eiendom, Østfold fylkeskommune,, Interreg S/N Avslutas 28 februari 2000 Samarbetspartner/Referensgrupp: FUF, NNB, Kraftsamling Dalsland, SAF, ALMI Värmland, Värmland län, Västra Götalands län, NHO, HEB, Østfold Byoffensiv, Gränskommittén-Värmland/Østfold, Hedmark fylke, Østfold fylke, (+ styringskomiteen) Kontakt 99 är en skandinavisk kontaktkonferens för svenska, norska och danska företagsledare som är intresserade i export och som söker kontakter över riksgränsen. Konferensen pågick under två dagar i november och består ev en seminariedel med aktuella teman och högt erkända föredragshållare, och en mötesbörs med förhandsavtalade företagsmöten.

8 8 Kontaktbörsen träffens huvudarrangemang är en internationellt väl beprövad metod för att finna nya samarbetspartners. Metoden har utvecklats inom EU och har under många år använts i form av Europartenariat och Interprise med goda resultat. 170 deltagare från 87 skandinaviska företag över 800 förhandsbokade och genomförda möten upprättande av en rad preliminära kontrakt mellan deltagande företag mycket positivt gensvar från företagen i den efterföljande evalueringen Gränslöst vatten Gränskommittén Østfold fylkeskommune NCW (Nordic center for water tecnology) Gränskommittén, Østfold fylkeskommune, Bosam, kommunalförbundet Dalsland, kommunerna Strömstad, Dals-Ed, Aremark, Halden,, Interreg S/N Avslutat Vatten är en strategisk råvara för mänskligheten. Inte någon annan produkt kan ersätta vatten och vattenbehovet kan inte förskjutas i tid. Människan behöver vatten varje dag för att leva. Projektet har huvudsakligen drivits som en studie som skall producera en översikt över vilka dricksvattenmängder man kan ta ut i liten och stor skala i regionen. Man har också velat pekat på och bestämma potensialen för nya och smarta affärsmöjligheter. Projektet har även klargjort vilka eventuella krav på emballage som krävs, infrastruktur och distribution. Projektet har också kartlaggt de eventuella samhandlingssynergier man har i gränsregionen. Projektet har omfattat ett geografiskt område där bl.a. Moss, Fredrikstad, Aremark och Halden ingår på norsk sida samt Dals-Ed, Strömstad och Tanum på svensk sida. Projektresultaten (kartläggningen) har tillsänts de medverkande kommunerna. 23 vattenkällor har undersökts källornas kvalitet, potentiell uttagsmängd och tillgänglighet har kartlagts flera alternativa förslag till realisering av regionens vattenresurser har presenterats EKO-museum Gränsland, etapp II Bohusläns Museum Østfold fylkeskommune Gun Mona Ekornes, Lasse Hammar Gränskommittén, Strömstad, Dals-Ed, västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Østfold fylkeskommune, fylkesmannen, Interreg S/N Pågående

9 9 EKO-museumprojektet betecknas av Gränskommittén som ett prioriterat och intressant projekt där kommittén var en av de ursprungliga initiativtagarna. Kommittén har under flera år stöttat projektet ekonomiskt och på annat sätt. Projektet EKO-museum Gränsland skall arbeta med att lyfta fram det gemensamma kulturarvet i gränsregionen. Det gäller för såväl fysiska miljöer som för erfarenheter, kunskaper och muntlig tradition hos gränsbygdens befolkning. planeringsarbete för framtagande av 6 nya besöksmål genomfört utställningen Bomull-sten-sko i Tistedalen, Halden röjt upp och iordningställt Sponviks skans insamlande av historiska fakta avseende planerad vandringsled galärvägen planering för ett industrihistoriskt vandringsspel i Tistedalen skyltning, texter, kartmaterial har tagits fram och satts upp vid Parsetjärns skans medverkan på Interreg-mässa i Strömstad 23 oktober Gränspendlarbroschyr Arbetsförmedlingen, Strömstad Arbeidskontoret i Halden Gränskommittén Arbetsförmedlingar, skattekontor och försäkringskassa på svensk och norsk sida Gränskommittén, Länsarbetsnämnden, Skattemyndigheten, Försäkringskassan i Västra Götalands län, Fylkesarbeidskontoret, fylkestrygdekontoret, fylkesligningskontoret,, Interreg S/N Avslutat En reviderad utgåva har under året producerats och distribuerats. Gränspendlarbroschyren har som syfte att ge en enkel och samlad information kring frågor som berör den enskilde vid arbetspendling över gränsen. Den har sedan många år givits ut i samarbete mellan Gränskommittén och de instanser som på olika sätt kommer i kontakt med de personer som arbetspendlar eller flyttar över gränsen och som är väl insatta i frågor och problem som den enskilde ställs inför. Det kan konstateras att det föreligger en stor efterfrågan på en produkt som gränspendlarbroschyren med dess för individen viktiga och samlade fakta. Aktörer från Sverige och Norge är aktiva i projektet och flera är också medfinansiärer. Projektet har omfattat två revideringar/tryckningar och sträckt sig över perioden revidering, produktion och distribution av ex ca ex distribuerade till ca 20 myndigheter, institutioner och organisationer ca ex distribuerade till privatpersoner distribuerats till andra gränsregioner i Norden

10 Ekologi, miljö, kultur Tingvall-Berby - Blå-gröna vägen 10 HushållningsSällskapet Fylkesmannens landbruksavdelning Britt-Marie Rörvall / Bjørn Ståhl (Blå-gröna vägen) Gränskommittén, Halden kommune, HushållningsSällskapet, Strömstad, Tanum, Munkedal, Västra Götalandsregionen, Østfold bygdeutvecklingsfond, Kommunal og- Arbeidsdepartm., Interreg S/N Pågående Gränskommittén har under verksamhetsåret medfinansierat och deltagit i styrgruppen för det fortsättningsprojekt som sedan 1994 koordinerats av kommittén, Blå-gröna vägen. Projektet benämns Ekologi-kultur-miljö. Interreg-projektet är ett samarbetsprojekt kring bygdeturism mellan Idd- og Enningdalen bygdeturism, Halden kommune på den norska sidan samt Tanums och Munkedals kommuner och projekt Bullaren på den svenska sidan. Syftet med projektet har varit att gemensamt marknadsföra ett alternativ till E6 och härigenom stimulera bygdeturismens utveckling i gränsområdet. Marknadsföring av området via Blå-gröna vägen-kartan Etablering av rastplatser/besöksmål Holkekärr och Elgåfossen Utveckling av befintliga och start av nya verksamheter inom turism Marknadsföring av kulturaktiviteter för regionen Start av utbyte mellan Bakka skola och Prestebakke skole Utbyte mellan turistentrepenörer på båda sidor om gränsen Ökat resande på Blå-gröna vägen samt ökat intresse för gränsregionens möjligheter bland bofasta Gränsantologi Strömstads museum Ulla Swedberg Författare, historiker, museifolk, forskare Gränskommittén med flera Avslutat Gränskommittén har medfinansierat och medverkat till framtagandet av Gränsantologin Gränsmöten vilket är ett kulturhistoriskt bokverk för Bohuslän, Dalsland och Østfold. I boken medverkar ett tiotal svenska och norska författare, universitets- och museiefolk samt amatörforskare. En viktig fråga som behandlas är om det finns en särpräglad form av gränskultur och en speciell gränsregion som sträcker sig över sig över båda sidor om riksgränsen och hur detta förhåller sig över tid exemplar av boken har tryckts upp har till vissa delar sålts till kommuner, organisationer och andra intressenter

11 EKONOMI 11 Det har under flera år varit väl känt att enbart kommunernas medlemsavgifter och 40% av NMR-bidraget, inte täcker kommitténs sekretariatskostnader. Verksamheten för 1999 budgeterades därför med ett underskott på Sek Det faktiska utfallet för 1999 blev ett underskott på (kr ). Till nästkommande verksamhetsår kommer medlemsavgiften anpassas till den faktiska kostnadsbilden för sekretariatet. GRÄNSKOMMITTÉN / INTERREG IIA Gränskommittén har indirekt via kommitténs ordförande, Carsten Dybevig, varit representerad i den Interregionala beslutsgruppen som behandlar projektansökningar och fattar beslut om finansiering. Svein Roald Hansen, Fredrikstad kommune, har fungerat som ersättare. ÖVRIGT Gränskommitténs verksamhet har utvecklats och befinner sig i en positiv trend och aktiviterna och omsättningen har under året ökat med 200%. Gränskommitténs sekretariat har direkt och indirekt medverkat i ett flertal projekt. Initiering, samordning, skriva projektbeskrivningar och ansökningar, projektledare, representant i olika styrelser och styrgrupper, vidareutvecklat sina kontaktnät e.t.c. Sekretariatet har tagit initiativ till- och uppmärksammat relevanta myndigheter på svensk och norsk sida gällande problematiken med offentliga regelverk på båda sidor om riksgränsen. Det handlar då i huvudsak om problem och hinder för gränspendlare. Även Nordiska Ministerrådet har uppmärksammat problematiken med gränsbarriärer och i samarbete med Gränskommittén utarbetat en utredning med förslag till åtgärder. Uddevalla Carsten Dybevig Ordförande Erland Lundqvist Vice ordförande Christian Martins Sekreterare

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Gränskommittén Sida 1(5) Plats och tid Rådhuset, Hvaler kommune den 21 september 2001 kl. 10.00 12.00 Beslutande Se deltagarförteckning Övriga deltagande Christian Martins, Gränskommittén Yvonne Samuelsson,

Läs mer

GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (5) 8/12 1995

GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (5) 8/12 1995 GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (5) "Restaurang Skagerack", Strömstad Fredagen den 8 december 1995 kl 11.30-14.30 Carsten Dybevig, Halden kommune Nils Vekar, Halden kommune Åsa Torstensson, Strömstads

Läs mer

Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1997 haft följande sammansättning: Kommun/Landsting/ Ledamöter Suppleanter Fylkeskommune

Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1997 haft följande sammansättning: Kommun/Landsting/ Ledamöter Suppleanter Fylkeskommune 1 GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1997 haft följande sammansättning: Kommun/Landsting/ Ledamöter Suppleanter Fylkeskommune Fredrikstad Ordfører Varaordfører

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND 2012 2014 Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Vision.. 3 3. Detta vill vi Övergripande mål.... 3 4. Roll/uppgift..

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006 Plats och tid Svinesundsparken 3 januari, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist, Tanums

Läs mer

Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1996 haft följande sammansättning:

Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1996 haft följande sammansättning: 1 GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1996 haft följande sammansättning: Kommun/Landsting/ Ledamöter Suppleanter Fylkeskommune Fredrikstad Ordfører Varaordfører

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Plats och tid Copenhagen Admiral Hotel, Köpenhamn 21 augusti, 2008 16.30 18.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. Datum 25 september 2009 Sida 1(7) Plats och tid Konventions-gården, Moss, Norge kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 7 Övriga deltagande Poul Erik Krogsvold Moss kommune Lennart Larson Kjell

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 Plats och tid Börshuset i Malmö 15 mars 2007 08.30 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Plats och tid Strömstads kommun, Stadshuset, Strömstad 30 Maj, 2008 09.00 12.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid ARENA Vänersborg, Vänersborg, Sverige kl. 09.30-14.00 Datum 11 december 2009 1(10) ande Se deltagarförteckning s.10 Övriga deltagande Leif Bigsten Falköpings kommun Siv Bergström Tanums kommun

Läs mer

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 3 2.

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-97-08

DIARIENUMMER G30441-97-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-05-22 DIARIENUMMER G30441-97-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Västra Götalands län Att: Arne Kroon 462 82 VÄNERSBORG Projekt:

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 26 september 2008 Sida 1(6) Plats och tid Moss Lufthavn Rygge, Rygge kommune, Norge kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Anne Enger Fylkesmannen i Østfold Silje Thuresen

Läs mer

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 På initiativ av Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland och i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund och Dals-Eds kommun har en

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Stadshuset i Åmål, Åmåls kommun, Sverige, kl. 09.30-13.00 Datum 7 oktober 2011 1(13) ande Se deltagarförteckning s.13 Övriga deltagande Helge Stene Johansson Sykehuset Østfold Magnus Engelbrektsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Fiskeauktionen, Smögen, Sverige, kl. 09.30-13.00 ) Datum 21 maj 2010 1(11) ande Se deltagarförteckning s. 11 Övriga deltagande Mats Abrahamsson Sotenäs kommun Madeleine Johansson GO - samarbetet

Läs mer

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk.

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. 1 Några fakta om Revisionsnätverk I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. Varje nätverk presenteras under rubrikerna Form, Ålder/bildande,

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(1 1(1 Datu: 23 23 april, noveber, 2010 2009 Plats och tid Folketshus i Halden, 23 april, 2010 kl. 09.00 12.30 ande tu Per-Kristian Dahl, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads koun Siv

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Arbetsutskottet 1(9 1(9 Datu: 1023 februari, noveber, 2012009 Plats och tid Stadshuset i Ströstads koun, 10 februari, 2012 kl. 09.00 12.00 ande tu Thor Edquist, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 2 mars 2012 1(14) Plats och tid Nye Victoria Hotel, Fredrikstad kommune, Norge, kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s.14 Kommunstyrelsen 1999- Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Rutiner och system kring det finansiella arbetet med EU-projekt 16 november 2004. Yvonne Wernebjer Kommunalförbundet BOSAM

Rutiner och system kring det finansiella arbetet med EU-projekt 16 november 2004. Yvonne Wernebjer Kommunalförbundet BOSAM Rutiner och system kring det finansiella arbetet med EU-projekt 16 november 2004 Yvonne Wernebjer Kommunalförbundet BOSAM The project is co-financed by ERDF through the InterregIIIB North Sea Region programme

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Stadshuset, Strömstad kommun, Sverige, kl. 09.30-14.00 ) Datum 14 december 2012 1(10) ande Se deltagarförteckning s.10 Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra Götalandsregionen Lennart

Läs mer

Nordens Gröna Bälte Pressinformation

Nordens Gröna Bälte Pressinformation 1 (6) Nordens Gröna Bälte Pressinformation Det nya projektet Markering 2005 ska stimulera till, förstärka och lyfta fram aktiviteter i Jämtland och Tröndelag som har gränsöverskridande nytta och ingredienser

Läs mer

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar styrgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 27 augusti 2013 Tid: 09.30 12.00 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14 Göteborg Deltagare: Agneta Mårdsjö, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 1 mars 2013 1(9) Plats och tid Dagsholms Hotell Konferens, Färgelanda kommun, Sverige, kl. 09.30-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 9 Övriga deltagande Mailis Cavalli-Björkman Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

Rapport från konferens i Svinesundskommittén

Rapport från konferens i Svinesundskommittén Rapport från konferens i Svinesundskommittén 16 17 april 2015, Halden Torsdag 16 april Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, ordfører i Halden kommune Thor Edquist, Svinesundskommitténs

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 27 mars 2012 Tid: 09.30 12.00 Plats: Grand Hotell, Halden, Norge Deltagare: Johan Englund, Nordic Innovation Peter Jacobsson, Ecus

Läs mer

Beredningsgrupp Näringsliv

Beredningsgrupp Näringsliv Beredningsgrupp Näringsliv Minnesanteckningar Plats och tid Sjögården, Ellös på Orust den 16 oktober 2008 kl 15.00-17.30. Ledamöter Övriga deltagande ledamöter Ej närvarande ledamöter Övriga deltagande

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Samordningsförbundet Norra Dalsland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum 20110222 Plats och tid Bengtsfors 13.00-15.30 Beslutade Ordf. Björn Smith Försäkringskassan Vice ordf. Lennart Jonasson Christina

Läs mer

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm

Jonas Wells. Ordförande: Kurt Kvarnström. Justerare: Paragrafer 1-16 Marie Litholm Sammanträdesprotokoll Protokoll SAMMANTRÄDESDATUM 2014-09-26 fört vid sammanträde med Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) Tid: 2014-09-26, kl 9.30 15.00 Plats Riksdagshus 7-9 Beslutande:

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Datum: 2015-09-07 Christian Nilsson D.nr: Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 Bakgrund Det särskilda energieffektiviseringsstöd

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-09-22. Tid 2014-09-22. K 20, Skövde

PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-09-22. Tid 2014-09-22. K 20, Skövde PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Sammanträde Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Tid Plats Närvarande K 20, Skövde Roland Wanner Västra Götalandsregionen ordförande Torgny Andersson Försäkringskassan vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.40 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Gerd Karlsson (S), ersättare för Inger Hjerpe

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet

Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Minnesanteckningar arbetsgruppsmöte Gränshinder för näringslivet Datum: 20 mars 2013 Tid: 09.30 13.30 Plats: Hotell Dalsland i Ed Deltagare: Helena Raunegger, Strömstads kommun Gunnar Oleniusson, Tullverket

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31

Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31 Verksamhetsberättelse 2011-01-01 2011-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund och initiativ 3 2. Vision, syfte & mål 4 3. Medlemmar 4 4. Ledningsgrupp 5 5. Administration 5 6. Möten 6 7. Föredragningar 6 8. Verksamhet/projekt

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Park Hotel Halden, Halden kommune, Norge, kl. 09.30-13.00 Datum 10 juni 2011 1(13) ande Se deltagarförteckning s.13 Övriga deltagande Tom Granquist Akershus fylkeskommune Lennart Larson Tanums

Läs mer

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar

Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Information om tobak och rökning Utveckling av målgruppsanpassad information och metoder för nyanlända flyktingar Tobak Rapportförfattare Carlzén Katarina 2010 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Bakgrund...

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2006-06-12 404 39 Göteborg

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2006-06-12 404 39 Göteborg Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Tid: 12 juni kl 13.00-16.15 Plats: Arbetsförmedlingen Svingeln, Vestagatan 2 Närvarande: Ledamöter: Ersättare: Lennart Johansson

Läs mer

Infokiosk infoplats i landsbygdsbutiken

Infokiosk infoplats i landsbygdsbutiken Infokiosk infoplats i landsbygdsbutiken Öppnar för nya servicefunktioner i den lokala mataffären, förbättrad service på landsbygden och en attraktivare butik. Infokiosk infoplats i landsbygdsbutiken Scandinavian

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta. Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november

Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta. Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november Varför gå över ån..? Lösa gemensamma problem Avlägsna hinder för samverkan Öka den kritiska massan Nyttja likheter

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 09.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Hans Henriksson, Eva Lind Johansson, Boel Lanne, Elin Ruist, Gunilla Magnusson, Karl-Erik

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 1 Plats: Kommunhuset Norsjö, sammanträdesrum Björnen Tid: 22 oktober 2008, kl 18-21.00 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av justerare 3. Presentation av styrelsen 4.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-144-08. Projekt: Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen-förstudie BESLUT SMÅPROJEKT 2009-03-26 DIARIENUMMER S30441-144-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Årjäng kommun Att:Gränskommittén Värmland-Östfold Box 906 672 29 Årjäng Projekt:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 25 maj 2012 1(14) Plats och tid Bohusgården Hotell & konferens, Uddevalla, Sverige kl. 09.30-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 14 Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra Götalandsregionen

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-05-06 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 6 maj 2008 kl 8.30-14.30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s), vice ordf Tim Karlsson (s)

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), Torbjörn Eriksson (KD), Maria Hörnsten (S), Jonas Magnusson (S), Mona-Lisa Hagström-Svensson (S) ersätter Martina

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Introduktion. Samarbeten

Introduktion. Samarbeten Introduktion De nya möjligheter som Internet gett upphov till har inte bara lett till en ökad möjlighet för distribution av och utbyte av kultur mellan regioner utan också till helt nya sätt på vilka kultur

Läs mer

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 13 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 54 Ks 66 Au 67 Ks/2014-0144 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige fastställa att ändring i idag

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson.

Sammanträdesdatum. Bengtsfors 09:00-12:00. Ulrica Sandzén ansvarig tjänsteman Gunilla Nyrén Blom adm ass. Ulrica Sandzén. Ewa Arvidsson. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Bengtsfors 09:00-12:00 Beslutade Ordf. Ewa Arvidsson Västra Götalandsregionen Vice ordf Björn Smith Försäkringskassan Ulrika Jörkander Arbetsförmedlingen Anne Sörqvist

Läs mer