Gränskommittén har under perioden 1/ / haft följande sammansättning:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gränskommittén har under perioden 1/1-1999 7/12-1999 haft följande sammansättning:"

Transkript

1 GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 1 Gränskommittén har under perioden 1/ / haft följande sammansättning: Kommun/landsting Ledamöter Ersättare Fylkeskommun Fredrikstad Ordfører Varaordfører kommune Svein Roald Hansen Ole Haabeth Rådmann Kommundirektör Torleif Gjellebæk Kjell Kåresen Halden Ordfører Varaordører kommune Carsten Dybevig Odd Arild Gjerlaug Rådmann Økonomisjef Nils Vattekar Jan E. Wille Moss Ordfører Varaordfører kommune Gretha Kant Henry Mogstad Bjørn Hermansen Arvid Andreassen Aremark Ordfører Varaordfører Kommune Tore Johansen Bjørn Tangen Østfold Fylkesordfører Leder kultur/næringutvalg fylkeskommune Arne Øren Tor Stabbetorp Fylkesrådmann Konsulent Harald Horne Hans-Erik Fosby Strömstads Ordf. i kommunstyrelsen Fullmäktiges ordförande kommun Erland Lundqvist Allan Josefsson 1.v. ordf. i kommunstyr. Fullmäktigeledamot Lars Palmdahl Lars Tysklind Tanums 1.v. ordf. i kommunstyr. kommun Clas-Åke Sörkvist Nils Lago-Lengquist Kommunstyrelseledamot Ronny Larsson Nils Olsson Uddevalla- Regionen Lennart Björk Rolf Mattsson Kommunstyrelseledamot Göran Nyberg Lars-Arne Staxäng Dalslands- Regionen Lennart Karlsson Rune Johansson Bengt-Åke Karlsson Ingrid Pettersson Västra Götalands Britt-Marie Andrén Karlsson Uno Nilsson Regionen Ruben Ivarsson Rune I Bohlin

2 GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 2 Gränskommittén har under perioden 7/ / haft följande sammansättning: Kommun/landsting Ledamöter Ersättare Fylkeskommun Fredrikstad Ordfører Varaordører kommune Ole Haabeth Wenja Ringen Anne L Undahl Eva K. Andersen Halden Ordfører Varaordører kommune Carsten Dybevig Torhild Johnsen Rådmann Nils Vattekar John Kvalvik Moss Ordfører Varaordfører kommune Gretha Kant Ulf Leirstein Paul E. Krogsvold Irene Hansen Aremark Ordfører Varaordfører Kommune Tore Johansen Bjørn Tangen Østfold Fylkesordfører Fylkesvaraordører fylkeskommune Arne Øren Svein Christoffersen Ingrid Willoch Jon Bolstad Strömstads Ordf. i kommunstyrelsen Fullmäktiges ordförande kommun Erland Lundqvist Allan Josefsson 1.v. ordf. i kommunstyr. Fullmäktigeledamot Lars Palmdahl Lars Tysklind Tanums 1.v. ordf. i kommunstyr. kommun Clas-Åke Sörkvist Nils Lago-Lengquist Kommunstyrelseledamot Ronny Larsson Nils Olsson Uddevalla- Regionen Lennart Björk Rolf Mattsson Kommunstyrelseledamot Göran Nyberg Lars-Arne Staxäng Dalslands- Regionen Lennart Karlsson Rune Johansson Bengt-Åke Karlsson Ingrid Pettersson Västra Götalands Britt-Marie Andrén Karlsson Uno Nilsson Regionen Ruben Ivarsson Rune I Bohlin

3 Arbetsutskottets sammansättning under Gränskommittén har under perioden 1/ / haft följande sammansättning: Ledamöter Suppleanter Ordförande Carsten Dybevig Gretha Kant Vice ordförande Erland Lundqvist Lennart Björk Ledamot Arne Øren Svein Roald Hansen Ledamot Clas-Åke Sörkvist Britt-Marie Andrén-Karlsson Gränskommittén har under perioden 7/ / haft följande sammansättning: Ledamöter Suppleanter Ordförande Carsten Dybevig Gretha Kant Vice ordförande Erland Lundqvist Lennart Björk Ledamot Ole Haabeth Arne Øren Ledamot Clas-Åke Sörkvist Britt-Marie Andrén-Karlsson Ordförande i Gränskommittén och dess arbetsutskott har varit Carsten Dybevig, Halden kommune. Erland Lundqvist, Strömstads kommun, har varit vice ordförande. Sekretariatet administreras av Kommunalförbundet BOSAM, Bohusläns samarbetskommitté. Christian Martins är Gränskommitténs sekreterare. ARBETSMETODIK Den arbetsmetodik Gränskommittén tillämpar innebär att kommitténs projektverksamhet från och med verksamhetsåret 1999 kopplas direkt till planprocessen/budgetarbetet i medlemskommunerna på så sätt att kommunerna själva prioriterar och inkommer till kommittén med förslag på projekt man önskar driva i Gränskommitténs regi. Respektive kommun föreslår själv vilka projekt som är intressanta för dem och resurser avsättas till projektet redan i kommuns budgetarbete. Kommittén kan också driva, finansiera eller medverka i projekt som är initierade på annat sätt än i ovan beskrivna arbetsmetodik.

4 GRÄNSKOMMITTÉNS VISION 4 Gränskommittén skall arbeta för att utifrån regionens förutsättningar, medverka till att utveckla gränsområdet Østfold, norra Bohuslän och Dalsland till norra Europas bästa gränsregion att verka och bo i för människor, företag och organisationer GRÄNSKOMMITTÉNS MÅL Kommittén skall verka för; * En bärkraftig utveckling och framtidstro för regionens invånare * Att verka för att regionens resurser betraktas som gemensamma och att bidra till att ytterligare förstärka den historiska, kulturella och språkliga samhörigheten. * Att hjälpa, underlätta och uppmuntra invånarna i regionen att bortse från den mentala, praktiska och formella gräns som skiljer regionens två länder åt. * Att som organisatoriskt mål, utveckla och utvidga det gränsregionala samarbetet så att det anpassas till befintliga och nya regionala strukturer, såväl geografiska som administrativa på svensk och norsk sida om gränsen. GRÄNSKOMMITTÉNS ROLL/UPPGIFT * Genomförandeorgan för uppgifter som kommunerna önskar * Mötesplats, nätverksbyggare, informatör och plattform för erfarenhetsutbyte * Utveckling, samordning och projektinitiering * Hjälp, stöd till regionens invånare och företag (på icke-permanent basis) NORDISKA MINISTERRÅDET Gränskommittén innehar status som ett av nio gränsregionala samarbetsområden inom ramen för Nordiska Ministerrådets regionalpolitiska program. Nordiska Ministerrådets stöd ger tyngd, legitimitet och skapar ett positivt intresse för gemensamma lösningar, som ofta handlar om praktiska och okonventionella grepp för att uppnå samarbete över riksgränsen. Ministerrådet beviljar årligen projektmedel som är av betydande vikt för Gränskommitténs existens och verksamhet. Medlen används dels i kommitténs basverksamhet, dels i projektverksamhet. Gränskommittén Østfold-Bohuslän har av Nordiska Ministerrådet, Ämbetsmannakommittén för regionalpolitik, beviljats DKK för verksamhetsåret Ett villkor för beviljningen är att minst 60% av de nordiska medlen går till regional medfinansiering av Interreg-projekt. SAMMANTRÄDEN Kommittén har under 1999 sammanträtt vid fyra tillfällen: 17 april, 16 juni, 2 oktober samt 4 december. Arbetsutskottet har under året sammanträtt vid fem tillfällen inkl. ett via telefon. Sekretariatet har vid flertal tillfällen medverkat och representerat Gränskommittén vid Gränsregionalt Forum i regi av Nordiska Ministerrådet.

5 NYA MEDLEMMAR 5 Den norska gränskommunen Aremark och det svenska kommunalförbundet Dalsland har under året ingått som nya medlemmar i Gränskommittén. Därmed ingår samtliga fem Dalslandskommuner som indirekta medlemmar och representeras i Gränskommittén av kommunalförbundet. Det tidigare Bohuslandstinget har fr.o.m. 1 januari 1999 övergått i Västra Götalandsregionen. YTTRANDEN/SKRIVELSER Gränskommittén har yttrat sig/besvarat/medverkat i nedanstående skrivelser, förfrågningar, høringer. Yttrandena och skrivelserna finns tillgängliga på kommitténs kansli. Kommittén har också på olika sätt haft kontakt med flera europeiska och nordiska gränsregioner. Yttranden/skrivelser: Angående Rygge flystasjon (Østfold fylkeskommune) Angående behovet av en utbyggd E6 (Näringsminister Björn Rosengren) KURSER, KONFERENSER, SEMINARIER, STUDIEBESÖK, MÄSSOR Kommitténs styrelse och övriga resurspersoner har genomfört ett arbetsseminarium mars i samband med översynen av organisationen och dess verksamhet. Sekretariatet har deltagit i uppvaktningar, kurser, konferenser, seminarier, studiebesök och mässor under BASVERKSAMHETEN Gränskommittén bedriver verksamhet inom en rad områden som alla mer eller mindre bidrar till uppfyllandet kommitténs mål och vision. Verksamheten kan grovt delas in i basverksamhet och projektverksamhet. I båda fallen står sekretariatet för merparten av det arbete som utförs. Basverksamheten kan indelas i två delar; - den administrativa delen, kallelser, protokoll, utskick, ekonomihantering, strategi- och verksamhetstänkande samt i övrigt allmänna kontorsgöromål. - övrigt arbete som t.ex. kontakter och möten med representanter för medlemskommunerna, myndigheter och organisationer på lokal, regional och nationell nivå, Nordiska Ministerrådet, övriga nordiska gränssamarbeten, företag, olika norska och svenska institutioner, Interreg och andra EU-program, massmedia och inte minst, allmänheten. Exempel på aktiviteter kan vara arbete med gränsbarriärer, pendling, finansiering, strategi, nätverksbyggande, information, etc. Sekretariatet mottar dagligen telefonsamtal och brev från allmänheten som söker information och lösningar på t.ex. gränspendlarrelaterade problem. Sekretariat kan då nyttja sitt omfattande nätverk på norsk och svensk sida om gränsen, och hänvisa den hjälpsökande till rätt person eller institution.

6 6 Denna del av arbetet är av den karaktären att den inte kan bli lika synligt och konkret som den rena projektverksamheten, men utgör ändå en nödvändig och fundamental del av Gränskommitténs långsiktiga verksamhet. Gränspendlarbroschyren utgör ett kontinuerligt tema hos Gränskommittén. PROJEKTVERKSAMHETEN Kommitténs projektverksamhet kan liksom basverksamheten delas in i två delar; - projekt-initierande/förberedande - konkret medverkan i specifika projekt Den projekt-initierande/förberedande delen innebär kontakter, dialog, planering, möten och finansieringsupplägg med andra aktörer i regionen i förberedande syfte att starta upp projekt där kommittén själv är projektägare, medfinansiär eller på annat sätt involverad. Karaktären på denna delen kan vara både kort- och långsiktigt och är inte alltid synlig. Den andra delen av projektverksamheten innebär medverkan i egna eller externa projekt. Det kan betyda som projektägare, projektledare, som representant för kommittén i olika styroch/eller referensgrupper samt i vissa fall som koordinator mellan flera projekt. Traditionellt har kommittén inte tagit betalt för sina (sekretariatets) arbete i egna eller externa projekt då man ansett det vara kommitténs huvuduppgift att på olika sätt verka för att samarbete och projekt över gränsen kommer till stånd. Då kommitténs verksamhet och finansiella situation med åren blivit alltmer omfattande, har man gradvis börjat omvärdera behovet om att ta betalt för delar av sina tjänster/arbete. Under 1999 har därför sekretariatet börjat fakturera den tid man medverkar i projekt, både egna och externa. Därmed kan sekretariatet finansiera en del av sina egna kostnader. Detta förfaringssätt kommer sannolikt att öka under de kommande åren. MEDLEMSKOMMUNERNAS INSATS / ENGAGEMANG Det är viktigt för kommittén att få fram våra icke-synliga aktiviteter och engagemang. Med syfte att synliggöra kommunernas totala insatser i form av tid och andra kostnader i samband med deras engagemang i Gränskommittén, avser sekretariatet i möjligaste mån kartlägga detta fr.o.m. 1 januari 2000 samt redovisa i kommitténs årliga bokslut/budget. REDOVISNING AV GENOMFÖRDA/PÅGÅENDE PROJEKT 1999 Gränschecken Gränskommittén Østfolf fylkeskommune Lena Tegenfeldt, Christian Rohman Företagsutveckling Fyrstad, Kraftsamling Dalsland, Näringslivsresurs Norra Bohuslän, Statens Næringsog distriktsutvecklingsfond, Østfold fylkeskommune, Bosam

7 7 Gränskommittén/Bosam, Østfold fylkeskommune, Länsstyrelsen, Kommunalförbundet Dalsland, Länsarbetsnämnden, SND, Byoffensiven, Interreg IIA, statlige nterreg-midler Pågående Tidigare utredningar har visat en starkt vilja och behov av gränsöverskridande samarbete mellan svenska och norska företag. Projektet Gränschecken kan till viss del betecknas som unikt då ekonomiskt stöd kan utgå från ett projekt till deltagande företag från två länder. Gränschecken är ett så kallat ramprojekt och syftar till att underlätta och utveckla samarbetet mellan svenska och norska företag i gränsregionen. Projektägare har varit Gränskommittén. Norsk samarbetspartner var Østfold fylkeskommune och projektet bedrivs i samarbete med en rad olika svenska och norska samarbetspartners. (På grund av Eu-regler övergår projektägarskapet från 1 februari 2000 till Västra Götalandsregionen). Projektets mål är att stärka regionens näringsliv - genom att se resurserna i gränsbygden som gemensamma - och vända företagets geografiska placering till en fördel. Företagarna får här hjälp att hitta rätt projekt och samarbetspartner. Ett godkänt utvecklingsprojekt kan gälla produktutveckling, processutveckling, design, marknadsföring. Projektet har en total finansiell ram på 18 miljoner SEK och målsättningen är att Gränschecken ska initiera minst 15 samarbeten över gränsen årligen under projektperioden Kommittén representeras i styrgruppen. 6 st samverkansprojekt uppstartade 13 företag involverade i projekten (6 norska och 7 svenska) ca 2,5 miljoner kr i beviljat stöd totalt företag Kontakt 99 Gränskommittén Borg Næring og Eiendom NavigArt, Carlax Consult, ØBR Se nedan Gränskommittén, Västra Götalandsregionen, Värmlands län, Länsarbetsnämnden, Borg Næring og- Eiendom, Østfold fylkeskommune,, Interreg S/N Avslutas 28 februari 2000 Samarbetspartner/Referensgrupp: FUF, NNB, Kraftsamling Dalsland, SAF, ALMI Värmland, Värmland län, Västra Götalands län, NHO, HEB, Østfold Byoffensiv, Gränskommittén-Värmland/Østfold, Hedmark fylke, Østfold fylke, (+ styringskomiteen) Kontakt 99 är en skandinavisk kontaktkonferens för svenska, norska och danska företagsledare som är intresserade i export och som söker kontakter över riksgränsen. Konferensen pågick under två dagar i november och består ev en seminariedel med aktuella teman och högt erkända föredragshållare, och en mötesbörs med förhandsavtalade företagsmöten.

8 8 Kontaktbörsen träffens huvudarrangemang är en internationellt väl beprövad metod för att finna nya samarbetspartners. Metoden har utvecklats inom EU och har under många år använts i form av Europartenariat och Interprise med goda resultat. 170 deltagare från 87 skandinaviska företag över 800 förhandsbokade och genomförda möten upprättande av en rad preliminära kontrakt mellan deltagande företag mycket positivt gensvar från företagen i den efterföljande evalueringen Gränslöst vatten Gränskommittén Østfold fylkeskommune NCW (Nordic center for water tecnology) Gränskommittén, Østfold fylkeskommune, Bosam, kommunalförbundet Dalsland, kommunerna Strömstad, Dals-Ed, Aremark, Halden,, Interreg S/N Avslutat Vatten är en strategisk råvara för mänskligheten. Inte någon annan produkt kan ersätta vatten och vattenbehovet kan inte förskjutas i tid. Människan behöver vatten varje dag för att leva. Projektet har huvudsakligen drivits som en studie som skall producera en översikt över vilka dricksvattenmängder man kan ta ut i liten och stor skala i regionen. Man har också velat pekat på och bestämma potensialen för nya och smarta affärsmöjligheter. Projektet har även klargjort vilka eventuella krav på emballage som krävs, infrastruktur och distribution. Projektet har också kartlaggt de eventuella samhandlingssynergier man har i gränsregionen. Projektet har omfattat ett geografiskt område där bl.a. Moss, Fredrikstad, Aremark och Halden ingår på norsk sida samt Dals-Ed, Strömstad och Tanum på svensk sida. Projektresultaten (kartläggningen) har tillsänts de medverkande kommunerna. 23 vattenkällor har undersökts källornas kvalitet, potentiell uttagsmängd och tillgänglighet har kartlagts flera alternativa förslag till realisering av regionens vattenresurser har presenterats EKO-museum Gränsland, etapp II Bohusläns Museum Østfold fylkeskommune Gun Mona Ekornes, Lasse Hammar Gränskommittén, Strömstad, Dals-Ed, västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Østfold fylkeskommune, fylkesmannen, Interreg S/N Pågående

9 9 EKO-museumprojektet betecknas av Gränskommittén som ett prioriterat och intressant projekt där kommittén var en av de ursprungliga initiativtagarna. Kommittén har under flera år stöttat projektet ekonomiskt och på annat sätt. Projektet EKO-museum Gränsland skall arbeta med att lyfta fram det gemensamma kulturarvet i gränsregionen. Det gäller för såväl fysiska miljöer som för erfarenheter, kunskaper och muntlig tradition hos gränsbygdens befolkning. planeringsarbete för framtagande av 6 nya besöksmål genomfört utställningen Bomull-sten-sko i Tistedalen, Halden röjt upp och iordningställt Sponviks skans insamlande av historiska fakta avseende planerad vandringsled galärvägen planering för ett industrihistoriskt vandringsspel i Tistedalen skyltning, texter, kartmaterial har tagits fram och satts upp vid Parsetjärns skans medverkan på Interreg-mässa i Strömstad 23 oktober Gränspendlarbroschyr Arbetsförmedlingen, Strömstad Arbeidskontoret i Halden Gränskommittén Arbetsförmedlingar, skattekontor och försäkringskassa på svensk och norsk sida Gränskommittén, Länsarbetsnämnden, Skattemyndigheten, Försäkringskassan i Västra Götalands län, Fylkesarbeidskontoret, fylkestrygdekontoret, fylkesligningskontoret,, Interreg S/N Avslutat En reviderad utgåva har under året producerats och distribuerats. Gränspendlarbroschyren har som syfte att ge en enkel och samlad information kring frågor som berör den enskilde vid arbetspendling över gränsen. Den har sedan många år givits ut i samarbete mellan Gränskommittén och de instanser som på olika sätt kommer i kontakt med de personer som arbetspendlar eller flyttar över gränsen och som är väl insatta i frågor och problem som den enskilde ställs inför. Det kan konstateras att det föreligger en stor efterfrågan på en produkt som gränspendlarbroschyren med dess för individen viktiga och samlade fakta. Aktörer från Sverige och Norge är aktiva i projektet och flera är också medfinansiärer. Projektet har omfattat två revideringar/tryckningar och sträckt sig över perioden revidering, produktion och distribution av ex ca ex distribuerade till ca 20 myndigheter, institutioner och organisationer ca ex distribuerade till privatpersoner distribuerats till andra gränsregioner i Norden

10 Ekologi, miljö, kultur Tingvall-Berby - Blå-gröna vägen 10 HushållningsSällskapet Fylkesmannens landbruksavdelning Britt-Marie Rörvall / Bjørn Ståhl (Blå-gröna vägen) Gränskommittén, Halden kommune, HushållningsSällskapet, Strömstad, Tanum, Munkedal, Västra Götalandsregionen, Østfold bygdeutvecklingsfond, Kommunal og- Arbeidsdepartm., Interreg S/N Pågående Gränskommittén har under verksamhetsåret medfinansierat och deltagit i styrgruppen för det fortsättningsprojekt som sedan 1994 koordinerats av kommittén, Blå-gröna vägen. Projektet benämns Ekologi-kultur-miljö. Interreg-projektet är ett samarbetsprojekt kring bygdeturism mellan Idd- og Enningdalen bygdeturism, Halden kommune på den norska sidan samt Tanums och Munkedals kommuner och projekt Bullaren på den svenska sidan. Syftet med projektet har varit att gemensamt marknadsföra ett alternativ till E6 och härigenom stimulera bygdeturismens utveckling i gränsområdet. Marknadsföring av området via Blå-gröna vägen-kartan Etablering av rastplatser/besöksmål Holkekärr och Elgåfossen Utveckling av befintliga och start av nya verksamheter inom turism Marknadsföring av kulturaktiviteter för regionen Start av utbyte mellan Bakka skola och Prestebakke skole Utbyte mellan turistentrepenörer på båda sidor om gränsen Ökat resande på Blå-gröna vägen samt ökat intresse för gränsregionens möjligheter bland bofasta Gränsantologi Strömstads museum Ulla Swedberg Författare, historiker, museifolk, forskare Gränskommittén med flera Avslutat Gränskommittén har medfinansierat och medverkat till framtagandet av Gränsantologin Gränsmöten vilket är ett kulturhistoriskt bokverk för Bohuslän, Dalsland och Østfold. I boken medverkar ett tiotal svenska och norska författare, universitets- och museiefolk samt amatörforskare. En viktig fråga som behandlas är om det finns en särpräglad form av gränskultur och en speciell gränsregion som sträcker sig över sig över båda sidor om riksgränsen och hur detta förhåller sig över tid exemplar av boken har tryckts upp har till vissa delar sålts till kommuner, organisationer och andra intressenter

11 EKONOMI 11 Det har under flera år varit väl känt att enbart kommunernas medlemsavgifter och 40% av NMR-bidraget, inte täcker kommitténs sekretariatskostnader. Verksamheten för 1999 budgeterades därför med ett underskott på Sek Det faktiska utfallet för 1999 blev ett underskott på (kr ). Till nästkommande verksamhetsår kommer medlemsavgiften anpassas till den faktiska kostnadsbilden för sekretariatet. GRÄNSKOMMITTÉN / INTERREG IIA Gränskommittén har indirekt via kommitténs ordförande, Carsten Dybevig, varit representerad i den Interregionala beslutsgruppen som behandlar projektansökningar och fattar beslut om finansiering. Svein Roald Hansen, Fredrikstad kommune, har fungerat som ersättare. ÖVRIGT Gränskommitténs verksamhet har utvecklats och befinner sig i en positiv trend och aktiviterna och omsättningen har under året ökat med 200%. Gränskommitténs sekretariat har direkt och indirekt medverkat i ett flertal projekt. Initiering, samordning, skriva projektbeskrivningar och ansökningar, projektledare, representant i olika styrelser och styrgrupper, vidareutvecklat sina kontaktnät e.t.c. Sekretariatet har tagit initiativ till- och uppmärksammat relevanta myndigheter på svensk och norsk sida gällande problematiken med offentliga regelverk på båda sidor om riksgränsen. Det handlar då i huvudsak om problem och hinder för gränspendlare. Även Nordiska Ministerrådet har uppmärksammat problematiken med gränsbarriärer och i samarbete med Gränskommittén utarbetat en utredning med förslag till åtgärder. Uddevalla Carsten Dybevig Ordförande Erland Lundqvist Vice ordförande Christian Martins Sekreterare

Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1997 haft följande sammansättning: Kommun/Landsting/ Ledamöter Suppleanter Fylkeskommune

Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1997 haft följande sammansättning: Kommun/Landsting/ Ledamöter Suppleanter Fylkeskommune 1 GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1997 haft följande sammansättning: Kommun/Landsting/ Ledamöter Suppleanter Fylkeskommune Fredrikstad Ordfører Varaordfører

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Gränskommittén Sida 1(5) Plats och tid Rådhuset, Hvaler kommune den 21 september 2001 kl. 10.00 12.00 Beslutande Se deltagarförteckning Övriga deltagande Christian Martins, Gränskommittén Yvonne Samuelsson,

Läs mer

Madeleine Nazak Haghighat. Sverige-Norge-samarbetet; en samverkan på frammarsch

Madeleine Nazak Haghighat. Sverige-Norge-samarbetet; en samverkan på frammarsch Madeleine Nazak Haghighat Sverige-Norge-samarbetet; en samverkan på frammarsch Bo Hamrå (Sekretariat, VGR/Interreg Sverige-Norge): På gamla Svinesundsbron finns en röd och en grön lampa för att ange styrbord

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01 Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013 www.interreg-sverige-norge.com INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 Programmanual Version 5 2011-02-01 Programmanual 2011-02-01 Version 5 Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Programmets namn: Interreg Sverige-Norge

Programmets namn: Interreg Sverige-Norge Förvaltande myndighets dnr F30440-30-11 Programmets namn: Interreg Sverige-Norge Mål: Europeiskt territoriellt samarbete, gränsöverskridande samarbete Stödberättigande område: Sverige i samarbete med Norge

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROGRAM för gemensakapsinitiativet

PROGRAM för gemensakapsinitiativet Näringsdepartementets Dnr: N2000/5439/IRT PROGRAM för gemensakapsinitiativet 2000-2006 DETTA PROGRAM DELFINANSIERAS AV EUROPEISKA UNIONEN REGIONALA FONDEN SVERIGE OCH NORGE 1 1. INLEDNING... 4 1.1 Programstruktur

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Fiskeauktionen, Smögen, Sverige, kl. 09.30-13.00 ) Datum 21 maj 2010 1(11) ande Se deltagarförteckning s. 11 Övriga deltagande Mats Abrahamsson Sotenäs kommun Madeleine Johansson GO - samarbetet

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt

INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt INTERREG SVERIGE-NORGE 2014-2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Ett gränsregionalt samarbetsprogram - för en ekonomiskt stark region med

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30. Essam El-Nagger, Uddevalla. Sekreterare Lisbeth Möller

Minnesanteckningar. Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30. Essam El-Nagger, Uddevalla. Sekreterare Lisbeth Möller Beredningsgrupp Näringsliv Minnesanteckningar Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30 Ledamöter Övriga deltagande ledamöter Ej närvarande ledamöter Övriga deltagande Peter Hemlin,

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft Uppdaterad 14-04-10 Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017 Konkurrenskraft Verksamhetsplan Inriktning 2014-2017 Under gällande verksamhetsperiod är denna plan vårt interna styrdokument.

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 G:\STYRELSE\verksamh-ber\vb2001.doc 2 3 Ordföranden har ordet Det är med glädje jag kan konstatera att Regionförbundet i Kalmar län kommer att stå som modell för övriga län i

Läs mer

finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling

finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling Susanne Andersson Lars Findahl Gunnar Ärnström PM 2010-02-21 (Ersätter tidigare versioner) finnskogarna.com Hållbar, kulturbaserad affärsutveckling Hållbar utveckling Entreprenörskap Skogsfinsk kultur

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!!

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!! R13-17 KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning och förslag

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Redovisning av deluppdrag i regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar N 2009/8901/ENT (delvis) Tillväxtverket dnr 012-2010-2662

Läs mer

ABM - det fjärde rummet

ABM - det fjärde rummet Sida 1 av 35 Regionbibliotek Västra Götaland, februari 2001 ABM - det fjärde rummet Rapport från ett idéprojekt - projektledare Tomas Olsson Innehåll: Förord ABM - en programförklaring ABM - vad är det?

Läs mer

Ett år av gemensam kraftsamling

Ett år av gemensam kraftsamling ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Ett år av gemensam kraftsamling... 3 Året i korthet 2011... 5 Ordlista... 8 Uppdrag och organisation... 10 Förutsättningar för resultatredovisningen... 12 Återrapportering

Läs mer