Gränskommittén har under perioden 1/ / haft följande sammansättning:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gränskommittén har under perioden 1/1-1999 7/12-1999 haft följande sammansättning:"

Transkript

1 GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 1 Gränskommittén har under perioden 1/ / haft följande sammansättning: Kommun/landsting Ledamöter Ersättare Fylkeskommun Fredrikstad Ordfører Varaordfører kommune Svein Roald Hansen Ole Haabeth Rådmann Kommundirektör Torleif Gjellebæk Kjell Kåresen Halden Ordfører Varaordører kommune Carsten Dybevig Odd Arild Gjerlaug Rådmann Økonomisjef Nils Vattekar Jan E. Wille Moss Ordfører Varaordfører kommune Gretha Kant Henry Mogstad Bjørn Hermansen Arvid Andreassen Aremark Ordfører Varaordfører Kommune Tore Johansen Bjørn Tangen Østfold Fylkesordfører Leder kultur/næringutvalg fylkeskommune Arne Øren Tor Stabbetorp Fylkesrådmann Konsulent Harald Horne Hans-Erik Fosby Strömstads Ordf. i kommunstyrelsen Fullmäktiges ordförande kommun Erland Lundqvist Allan Josefsson 1.v. ordf. i kommunstyr. Fullmäktigeledamot Lars Palmdahl Lars Tysklind Tanums 1.v. ordf. i kommunstyr. kommun Clas-Åke Sörkvist Nils Lago-Lengquist Kommunstyrelseledamot Ronny Larsson Nils Olsson Uddevalla- Regionen Lennart Björk Rolf Mattsson Kommunstyrelseledamot Göran Nyberg Lars-Arne Staxäng Dalslands- Regionen Lennart Karlsson Rune Johansson Bengt-Åke Karlsson Ingrid Pettersson Västra Götalands Britt-Marie Andrén Karlsson Uno Nilsson Regionen Ruben Ivarsson Rune I Bohlin

2 GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 2 Gränskommittén har under perioden 7/ / haft följande sammansättning: Kommun/landsting Ledamöter Ersättare Fylkeskommun Fredrikstad Ordfører Varaordører kommune Ole Haabeth Wenja Ringen Anne L Undahl Eva K. Andersen Halden Ordfører Varaordører kommune Carsten Dybevig Torhild Johnsen Rådmann Nils Vattekar John Kvalvik Moss Ordfører Varaordfører kommune Gretha Kant Ulf Leirstein Paul E. Krogsvold Irene Hansen Aremark Ordfører Varaordfører Kommune Tore Johansen Bjørn Tangen Østfold Fylkesordfører Fylkesvaraordører fylkeskommune Arne Øren Svein Christoffersen Ingrid Willoch Jon Bolstad Strömstads Ordf. i kommunstyrelsen Fullmäktiges ordförande kommun Erland Lundqvist Allan Josefsson 1.v. ordf. i kommunstyr. Fullmäktigeledamot Lars Palmdahl Lars Tysklind Tanums 1.v. ordf. i kommunstyr. kommun Clas-Åke Sörkvist Nils Lago-Lengquist Kommunstyrelseledamot Ronny Larsson Nils Olsson Uddevalla- Regionen Lennart Björk Rolf Mattsson Kommunstyrelseledamot Göran Nyberg Lars-Arne Staxäng Dalslands- Regionen Lennart Karlsson Rune Johansson Bengt-Åke Karlsson Ingrid Pettersson Västra Götalands Britt-Marie Andrén Karlsson Uno Nilsson Regionen Ruben Ivarsson Rune I Bohlin

3 Arbetsutskottets sammansättning under Gränskommittén har under perioden 1/ / haft följande sammansättning: Ledamöter Suppleanter Ordförande Carsten Dybevig Gretha Kant Vice ordförande Erland Lundqvist Lennart Björk Ledamot Arne Øren Svein Roald Hansen Ledamot Clas-Åke Sörkvist Britt-Marie Andrén-Karlsson Gränskommittén har under perioden 7/ / haft följande sammansättning: Ledamöter Suppleanter Ordförande Carsten Dybevig Gretha Kant Vice ordförande Erland Lundqvist Lennart Björk Ledamot Ole Haabeth Arne Øren Ledamot Clas-Åke Sörkvist Britt-Marie Andrén-Karlsson Ordförande i Gränskommittén och dess arbetsutskott har varit Carsten Dybevig, Halden kommune. Erland Lundqvist, Strömstads kommun, har varit vice ordförande. Sekretariatet administreras av Kommunalförbundet BOSAM, Bohusläns samarbetskommitté. Christian Martins är Gränskommitténs sekreterare. ARBETSMETODIK Den arbetsmetodik Gränskommittén tillämpar innebär att kommitténs projektverksamhet från och med verksamhetsåret 1999 kopplas direkt till planprocessen/budgetarbetet i medlemskommunerna på så sätt att kommunerna själva prioriterar och inkommer till kommittén med förslag på projekt man önskar driva i Gränskommitténs regi. Respektive kommun föreslår själv vilka projekt som är intressanta för dem och resurser avsättas till projektet redan i kommuns budgetarbete. Kommittén kan också driva, finansiera eller medverka i projekt som är initierade på annat sätt än i ovan beskrivna arbetsmetodik.

4 GRÄNSKOMMITTÉNS VISION 4 Gränskommittén skall arbeta för att utifrån regionens förutsättningar, medverka till att utveckla gränsområdet Østfold, norra Bohuslän och Dalsland till norra Europas bästa gränsregion att verka och bo i för människor, företag och organisationer GRÄNSKOMMITTÉNS MÅL Kommittén skall verka för; * En bärkraftig utveckling och framtidstro för regionens invånare * Att verka för att regionens resurser betraktas som gemensamma och att bidra till att ytterligare förstärka den historiska, kulturella och språkliga samhörigheten. * Att hjälpa, underlätta och uppmuntra invånarna i regionen att bortse från den mentala, praktiska och formella gräns som skiljer regionens två länder åt. * Att som organisatoriskt mål, utveckla och utvidga det gränsregionala samarbetet så att det anpassas till befintliga och nya regionala strukturer, såväl geografiska som administrativa på svensk och norsk sida om gränsen. GRÄNSKOMMITTÉNS ROLL/UPPGIFT * Genomförandeorgan för uppgifter som kommunerna önskar * Mötesplats, nätverksbyggare, informatör och plattform för erfarenhetsutbyte * Utveckling, samordning och projektinitiering * Hjälp, stöd till regionens invånare och företag (på icke-permanent basis) NORDISKA MINISTERRÅDET Gränskommittén innehar status som ett av nio gränsregionala samarbetsområden inom ramen för Nordiska Ministerrådets regionalpolitiska program. Nordiska Ministerrådets stöd ger tyngd, legitimitet och skapar ett positivt intresse för gemensamma lösningar, som ofta handlar om praktiska och okonventionella grepp för att uppnå samarbete över riksgränsen. Ministerrådet beviljar årligen projektmedel som är av betydande vikt för Gränskommitténs existens och verksamhet. Medlen används dels i kommitténs basverksamhet, dels i projektverksamhet. Gränskommittén Østfold-Bohuslän har av Nordiska Ministerrådet, Ämbetsmannakommittén för regionalpolitik, beviljats DKK för verksamhetsåret Ett villkor för beviljningen är att minst 60% av de nordiska medlen går till regional medfinansiering av Interreg-projekt. SAMMANTRÄDEN Kommittén har under 1999 sammanträtt vid fyra tillfällen: 17 april, 16 juni, 2 oktober samt 4 december. Arbetsutskottet har under året sammanträtt vid fem tillfällen inkl. ett via telefon. Sekretariatet har vid flertal tillfällen medverkat och representerat Gränskommittén vid Gränsregionalt Forum i regi av Nordiska Ministerrådet.

5 NYA MEDLEMMAR 5 Den norska gränskommunen Aremark och det svenska kommunalförbundet Dalsland har under året ingått som nya medlemmar i Gränskommittén. Därmed ingår samtliga fem Dalslandskommuner som indirekta medlemmar och representeras i Gränskommittén av kommunalförbundet. Det tidigare Bohuslandstinget har fr.o.m. 1 januari 1999 övergått i Västra Götalandsregionen. YTTRANDEN/SKRIVELSER Gränskommittén har yttrat sig/besvarat/medverkat i nedanstående skrivelser, förfrågningar, høringer. Yttrandena och skrivelserna finns tillgängliga på kommitténs kansli. Kommittén har också på olika sätt haft kontakt med flera europeiska och nordiska gränsregioner. Yttranden/skrivelser: Angående Rygge flystasjon (Østfold fylkeskommune) Angående behovet av en utbyggd E6 (Näringsminister Björn Rosengren) KURSER, KONFERENSER, SEMINARIER, STUDIEBESÖK, MÄSSOR Kommitténs styrelse och övriga resurspersoner har genomfört ett arbetsseminarium mars i samband med översynen av organisationen och dess verksamhet. Sekretariatet har deltagit i uppvaktningar, kurser, konferenser, seminarier, studiebesök och mässor under BASVERKSAMHETEN Gränskommittén bedriver verksamhet inom en rad områden som alla mer eller mindre bidrar till uppfyllandet kommitténs mål och vision. Verksamheten kan grovt delas in i basverksamhet och projektverksamhet. I båda fallen står sekretariatet för merparten av det arbete som utförs. Basverksamheten kan indelas i två delar; - den administrativa delen, kallelser, protokoll, utskick, ekonomihantering, strategi- och verksamhetstänkande samt i övrigt allmänna kontorsgöromål. - övrigt arbete som t.ex. kontakter och möten med representanter för medlemskommunerna, myndigheter och organisationer på lokal, regional och nationell nivå, Nordiska Ministerrådet, övriga nordiska gränssamarbeten, företag, olika norska och svenska institutioner, Interreg och andra EU-program, massmedia och inte minst, allmänheten. Exempel på aktiviteter kan vara arbete med gränsbarriärer, pendling, finansiering, strategi, nätverksbyggande, information, etc. Sekretariatet mottar dagligen telefonsamtal och brev från allmänheten som söker information och lösningar på t.ex. gränspendlarrelaterade problem. Sekretariat kan då nyttja sitt omfattande nätverk på norsk och svensk sida om gränsen, och hänvisa den hjälpsökande till rätt person eller institution.

6 6 Denna del av arbetet är av den karaktären att den inte kan bli lika synligt och konkret som den rena projektverksamheten, men utgör ändå en nödvändig och fundamental del av Gränskommitténs långsiktiga verksamhet. Gränspendlarbroschyren utgör ett kontinuerligt tema hos Gränskommittén. PROJEKTVERKSAMHETEN Kommitténs projektverksamhet kan liksom basverksamheten delas in i två delar; - projekt-initierande/förberedande - konkret medverkan i specifika projekt Den projekt-initierande/förberedande delen innebär kontakter, dialog, planering, möten och finansieringsupplägg med andra aktörer i regionen i förberedande syfte att starta upp projekt där kommittén själv är projektägare, medfinansiär eller på annat sätt involverad. Karaktären på denna delen kan vara både kort- och långsiktigt och är inte alltid synlig. Den andra delen av projektverksamheten innebär medverkan i egna eller externa projekt. Det kan betyda som projektägare, projektledare, som representant för kommittén i olika styroch/eller referensgrupper samt i vissa fall som koordinator mellan flera projekt. Traditionellt har kommittén inte tagit betalt för sina (sekretariatets) arbete i egna eller externa projekt då man ansett det vara kommitténs huvuduppgift att på olika sätt verka för att samarbete och projekt över gränsen kommer till stånd. Då kommitténs verksamhet och finansiella situation med åren blivit alltmer omfattande, har man gradvis börjat omvärdera behovet om att ta betalt för delar av sina tjänster/arbete. Under 1999 har därför sekretariatet börjat fakturera den tid man medverkar i projekt, både egna och externa. Därmed kan sekretariatet finansiera en del av sina egna kostnader. Detta förfaringssätt kommer sannolikt att öka under de kommande åren. MEDLEMSKOMMUNERNAS INSATS / ENGAGEMANG Det är viktigt för kommittén att få fram våra icke-synliga aktiviteter och engagemang. Med syfte att synliggöra kommunernas totala insatser i form av tid och andra kostnader i samband med deras engagemang i Gränskommittén, avser sekretariatet i möjligaste mån kartlägga detta fr.o.m. 1 januari 2000 samt redovisa i kommitténs årliga bokslut/budget. REDOVISNING AV GENOMFÖRDA/PÅGÅENDE PROJEKT 1999 Gränschecken Gränskommittén Østfolf fylkeskommune Lena Tegenfeldt, Christian Rohman Företagsutveckling Fyrstad, Kraftsamling Dalsland, Näringslivsresurs Norra Bohuslän, Statens Næringsog distriktsutvecklingsfond, Østfold fylkeskommune, Bosam

7 7 Gränskommittén/Bosam, Østfold fylkeskommune, Länsstyrelsen, Kommunalförbundet Dalsland, Länsarbetsnämnden, SND, Byoffensiven, Interreg IIA, statlige nterreg-midler Pågående Tidigare utredningar har visat en starkt vilja och behov av gränsöverskridande samarbete mellan svenska och norska företag. Projektet Gränschecken kan till viss del betecknas som unikt då ekonomiskt stöd kan utgå från ett projekt till deltagande företag från två länder. Gränschecken är ett så kallat ramprojekt och syftar till att underlätta och utveckla samarbetet mellan svenska och norska företag i gränsregionen. Projektägare har varit Gränskommittén. Norsk samarbetspartner var Østfold fylkeskommune och projektet bedrivs i samarbete med en rad olika svenska och norska samarbetspartners. (På grund av Eu-regler övergår projektägarskapet från 1 februari 2000 till Västra Götalandsregionen). Projektets mål är att stärka regionens näringsliv - genom att se resurserna i gränsbygden som gemensamma - och vända företagets geografiska placering till en fördel. Företagarna får här hjälp att hitta rätt projekt och samarbetspartner. Ett godkänt utvecklingsprojekt kan gälla produktutveckling, processutveckling, design, marknadsföring. Projektet har en total finansiell ram på 18 miljoner SEK och målsättningen är att Gränschecken ska initiera minst 15 samarbeten över gränsen årligen under projektperioden Kommittén representeras i styrgruppen. 6 st samverkansprojekt uppstartade 13 företag involverade i projekten (6 norska och 7 svenska) ca 2,5 miljoner kr i beviljat stöd totalt företag Kontakt 99 Gränskommittén Borg Næring og Eiendom NavigArt, Carlax Consult, ØBR Se nedan Gränskommittén, Västra Götalandsregionen, Värmlands län, Länsarbetsnämnden, Borg Næring og- Eiendom, Østfold fylkeskommune,, Interreg S/N Avslutas 28 februari 2000 Samarbetspartner/Referensgrupp: FUF, NNB, Kraftsamling Dalsland, SAF, ALMI Värmland, Värmland län, Västra Götalands län, NHO, HEB, Østfold Byoffensiv, Gränskommittén-Värmland/Østfold, Hedmark fylke, Østfold fylke, (+ styringskomiteen) Kontakt 99 är en skandinavisk kontaktkonferens för svenska, norska och danska företagsledare som är intresserade i export och som söker kontakter över riksgränsen. Konferensen pågick under två dagar i november och består ev en seminariedel med aktuella teman och högt erkända föredragshållare, och en mötesbörs med förhandsavtalade företagsmöten.

8 8 Kontaktbörsen träffens huvudarrangemang är en internationellt väl beprövad metod för att finna nya samarbetspartners. Metoden har utvecklats inom EU och har under många år använts i form av Europartenariat och Interprise med goda resultat. 170 deltagare från 87 skandinaviska företag över 800 förhandsbokade och genomförda möten upprättande av en rad preliminära kontrakt mellan deltagande företag mycket positivt gensvar från företagen i den efterföljande evalueringen Gränslöst vatten Gränskommittén Østfold fylkeskommune NCW (Nordic center for water tecnology) Gränskommittén, Østfold fylkeskommune, Bosam, kommunalförbundet Dalsland, kommunerna Strömstad, Dals-Ed, Aremark, Halden,, Interreg S/N Avslutat Vatten är en strategisk råvara för mänskligheten. Inte någon annan produkt kan ersätta vatten och vattenbehovet kan inte förskjutas i tid. Människan behöver vatten varje dag för att leva. Projektet har huvudsakligen drivits som en studie som skall producera en översikt över vilka dricksvattenmängder man kan ta ut i liten och stor skala i regionen. Man har också velat pekat på och bestämma potensialen för nya och smarta affärsmöjligheter. Projektet har även klargjort vilka eventuella krav på emballage som krävs, infrastruktur och distribution. Projektet har också kartlaggt de eventuella samhandlingssynergier man har i gränsregionen. Projektet har omfattat ett geografiskt område där bl.a. Moss, Fredrikstad, Aremark och Halden ingår på norsk sida samt Dals-Ed, Strömstad och Tanum på svensk sida. Projektresultaten (kartläggningen) har tillsänts de medverkande kommunerna. 23 vattenkällor har undersökts källornas kvalitet, potentiell uttagsmängd och tillgänglighet har kartlagts flera alternativa förslag till realisering av regionens vattenresurser har presenterats EKO-museum Gränsland, etapp II Bohusläns Museum Østfold fylkeskommune Gun Mona Ekornes, Lasse Hammar Gränskommittén, Strömstad, Dals-Ed, västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Østfold fylkeskommune, fylkesmannen, Interreg S/N Pågående

9 9 EKO-museumprojektet betecknas av Gränskommittén som ett prioriterat och intressant projekt där kommittén var en av de ursprungliga initiativtagarna. Kommittén har under flera år stöttat projektet ekonomiskt och på annat sätt. Projektet EKO-museum Gränsland skall arbeta med att lyfta fram det gemensamma kulturarvet i gränsregionen. Det gäller för såväl fysiska miljöer som för erfarenheter, kunskaper och muntlig tradition hos gränsbygdens befolkning. planeringsarbete för framtagande av 6 nya besöksmål genomfört utställningen Bomull-sten-sko i Tistedalen, Halden röjt upp och iordningställt Sponviks skans insamlande av historiska fakta avseende planerad vandringsled galärvägen planering för ett industrihistoriskt vandringsspel i Tistedalen skyltning, texter, kartmaterial har tagits fram och satts upp vid Parsetjärns skans medverkan på Interreg-mässa i Strömstad 23 oktober Gränspendlarbroschyr Arbetsförmedlingen, Strömstad Arbeidskontoret i Halden Gränskommittén Arbetsförmedlingar, skattekontor och försäkringskassa på svensk och norsk sida Gränskommittén, Länsarbetsnämnden, Skattemyndigheten, Försäkringskassan i Västra Götalands län, Fylkesarbeidskontoret, fylkestrygdekontoret, fylkesligningskontoret,, Interreg S/N Avslutat En reviderad utgåva har under året producerats och distribuerats. Gränspendlarbroschyren har som syfte att ge en enkel och samlad information kring frågor som berör den enskilde vid arbetspendling över gränsen. Den har sedan många år givits ut i samarbete mellan Gränskommittén och de instanser som på olika sätt kommer i kontakt med de personer som arbetspendlar eller flyttar över gränsen och som är väl insatta i frågor och problem som den enskilde ställs inför. Det kan konstateras att det föreligger en stor efterfrågan på en produkt som gränspendlarbroschyren med dess för individen viktiga och samlade fakta. Aktörer från Sverige och Norge är aktiva i projektet och flera är också medfinansiärer. Projektet har omfattat två revideringar/tryckningar och sträckt sig över perioden revidering, produktion och distribution av ex ca ex distribuerade till ca 20 myndigheter, institutioner och organisationer ca ex distribuerade till privatpersoner distribuerats till andra gränsregioner i Norden

10 Ekologi, miljö, kultur Tingvall-Berby - Blå-gröna vägen 10 HushållningsSällskapet Fylkesmannens landbruksavdelning Britt-Marie Rörvall / Bjørn Ståhl (Blå-gröna vägen) Gränskommittén, Halden kommune, HushållningsSällskapet, Strömstad, Tanum, Munkedal, Västra Götalandsregionen, Østfold bygdeutvecklingsfond, Kommunal og- Arbeidsdepartm., Interreg S/N Pågående Gränskommittén har under verksamhetsåret medfinansierat och deltagit i styrgruppen för det fortsättningsprojekt som sedan 1994 koordinerats av kommittén, Blå-gröna vägen. Projektet benämns Ekologi-kultur-miljö. Interreg-projektet är ett samarbetsprojekt kring bygdeturism mellan Idd- og Enningdalen bygdeturism, Halden kommune på den norska sidan samt Tanums och Munkedals kommuner och projekt Bullaren på den svenska sidan. Syftet med projektet har varit att gemensamt marknadsföra ett alternativ till E6 och härigenom stimulera bygdeturismens utveckling i gränsområdet. Marknadsföring av området via Blå-gröna vägen-kartan Etablering av rastplatser/besöksmål Holkekärr och Elgåfossen Utveckling av befintliga och start av nya verksamheter inom turism Marknadsföring av kulturaktiviteter för regionen Start av utbyte mellan Bakka skola och Prestebakke skole Utbyte mellan turistentrepenörer på båda sidor om gränsen Ökat resande på Blå-gröna vägen samt ökat intresse för gränsregionens möjligheter bland bofasta Gränsantologi Strömstads museum Ulla Swedberg Författare, historiker, museifolk, forskare Gränskommittén med flera Avslutat Gränskommittén har medfinansierat och medverkat till framtagandet av Gränsantologin Gränsmöten vilket är ett kulturhistoriskt bokverk för Bohuslän, Dalsland och Østfold. I boken medverkar ett tiotal svenska och norska författare, universitets- och museiefolk samt amatörforskare. En viktig fråga som behandlas är om det finns en särpräglad form av gränskultur och en speciell gränsregion som sträcker sig över sig över båda sidor om riksgränsen och hur detta förhåller sig över tid exemplar av boken har tryckts upp har till vissa delar sålts till kommuner, organisationer och andra intressenter

11 EKONOMI 11 Det har under flera år varit väl känt att enbart kommunernas medlemsavgifter och 40% av NMR-bidraget, inte täcker kommitténs sekretariatskostnader. Verksamheten för 1999 budgeterades därför med ett underskott på Sek Det faktiska utfallet för 1999 blev ett underskott på (kr ). Till nästkommande verksamhetsår kommer medlemsavgiften anpassas till den faktiska kostnadsbilden för sekretariatet. GRÄNSKOMMITTÉN / INTERREG IIA Gränskommittén har indirekt via kommitténs ordförande, Carsten Dybevig, varit representerad i den Interregionala beslutsgruppen som behandlar projektansökningar och fattar beslut om finansiering. Svein Roald Hansen, Fredrikstad kommune, har fungerat som ersättare. ÖVRIGT Gränskommitténs verksamhet har utvecklats och befinner sig i en positiv trend och aktiviterna och omsättningen har under året ökat med 200%. Gränskommitténs sekretariat har direkt och indirekt medverkat i ett flertal projekt. Initiering, samordning, skriva projektbeskrivningar och ansökningar, projektledare, representant i olika styrelser och styrgrupper, vidareutvecklat sina kontaktnät e.t.c. Sekretariatet har tagit initiativ till- och uppmärksammat relevanta myndigheter på svensk och norsk sida gällande problematiken med offentliga regelverk på båda sidor om riksgränsen. Det handlar då i huvudsak om problem och hinder för gränspendlare. Även Nordiska Ministerrådet har uppmärksammat problematiken med gränsbarriärer och i samarbete med Gränskommittén utarbetat en utredning med förslag till åtgärder. Uddevalla Carsten Dybevig Ordförande Erland Lundqvist Vice ordförande Christian Martins Sekreterare

GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING. Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under perioden 1/1 31/12 år 2000 haft följande sammansättning:

GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING. Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under perioden 1/1 31/12 år 2000 haft följande sammansättning: GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 1 Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under perioden 1/1 31/12 år 2000 haft följande sammansättning: Kommun/landsting Ledamöter Ersättare Fylkeskommun Fredrikstad Ole Haabeth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Gränskommittén Sida 1(5) Plats och tid Rådhuset, Hvaler kommune den 21 september 2001 kl. 10.00 12.00 Beslutande Se deltagarförteckning Övriga deltagande Christian Martins, Gränskommittén Yvonne Samuelsson,

Läs mer

GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (5) 8/12 1995

GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (5) 8/12 1995 GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (5) "Restaurang Skagerack", Strömstad Fredagen den 8 december 1995 kl 11.30-14.30 Carsten Dybevig, Halden kommune Nils Vekar, Halden kommune Åsa Torstensson, Strömstads

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. 5

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. 5 Datum 8 april 2005 Sida 1(5) Plats och tid Rådahallen, Melleruds kommun kl. 10.00-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 5 Övriga deltagande Utses att justera Robert Svensson, Melleruds kommun Anne Charlotte

Läs mer

Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1997 haft följande sammansättning: Kommun/Landsting/ Ledamöter Suppleanter Fylkeskommune

Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1997 haft följande sammansättning: Kommun/Landsting/ Ledamöter Suppleanter Fylkeskommune 1 GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1997 haft följande sammansättning: Kommun/Landsting/ Ledamöter Suppleanter Fylkeskommune Fredrikstad Ordfører Varaordfører

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 23 september 2005 Sida 1(5) Plats och tid Bohusläns Museum, Uddevalla kommun kl. 10.00-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 5 Övriga deltagande Lennart Larsson, Christian Martins, Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2002 Gränskommittén Østfold Bohuslän/Dalsland Fastställd Råde kommune 21 mars 2003 GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 1(8) Kommun/landsting Ledamöter Ersättare Fylkeskommun Fredrikstad

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2003 Gränskommittén Østfold Bohuslän - Dalsland Fastställd Munkedal 23 april 2004 GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 1(10) Under verksamhetsåret 2003 har kommitténs styrelse haft följande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid ande Støtvig Hotell, Larkollen, kommune Se deltagarförteckning s. 5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 4 oktober 2002 Sida 1(5) Övriga deltagande Utses att justera Espen A Brustad, kommune Christian

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011

HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND. Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 HANDLINGSPROGRAM GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN/DALSLAND 2012 2014 Fastställts av Gränskommitténs styrelse 7/10-2011 1 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Vision.. 3 3. Detta vill vi Övergripande mål.... 3 4. Roll/uppgift..

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 24 februari, 2006 Plats och tid Rasta Nordby, Strömstads kommun 24 februari, 2006 09.30 13.00 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 november, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 november, 2006 Plats och tid Rasta Nordby, 3 november, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 november, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2004 Gränskommittén Østfold Bohuslän - Dalsland Fastställd Mellerud 8 april 2005 Sidan 1 av 11 GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING STYRELSE Kommun Ledamöter Ersättare Fredrikstad Ole Haabeth

Läs mer

GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (9) Arbetsutskottet 12/1 1996

GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (9) Arbetsutskottet 12/1 1996 GRÄNSKOMMITTÉN ØSTFOLD-BOHUSLÄN 1 (9) Veikroer, Svinesund Fredagen den 12 januari 1996 kl 13.00-15.00 Carsten Dybevig, ordf, Halden kommune Åsa Torstensson, v.ordf., Strömstads kommun Arne Øren, Østfold

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006 Plats och tid Svinesundsparken 3 januari, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 3 januari, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist, Tanums

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. 5

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. 5 S SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 10 december 2004 Sida 1(5) Plats och tid Haldens kommune, Fredrikstens Festning kl. 10.00-12.00 ande Se deltagarförteckning s. 5 Övriga deltagande Utses att justera Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009 Plats och tid Tingshuset i Tanumshede, 23 januari, 2009 kl. 09.00 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 23 januari, 2009 ande Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise Skartlien, Rygge kommune Clas-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum: 8 februari 2002

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum: 8 februari 2002 Plats och tid Svinesund, 8 februari 2002 kl. 09.30 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Erland Lundqvist, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Susan Holm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 21 augusti, 2008 Plats och tid Copenhagen Admiral Hotel, Köpenhamn 21 augusti, 2008 16.30 18.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 14 december, 2007 Plats och tid Kommandantboligen, Festningen i Halden 14 december, 2007 09.30-12.30 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 18 april, 2008 Plats och tid Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla 18 april, 2008 10.00 13.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gränskommittén. Se deltagarförteckning s. Datum 25 september 2009 Sida 1(7) Plats och tid Konventions-gården, Moss, Norge kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 7 Övriga deltagande Poul Erik Krogsvold Moss kommune Lennart Larson Kjell

Läs mer

Handlingsplan Antagen av Gränskommittén

Handlingsplan Antagen av Gränskommittén Handlingsplan 2012 Antagen av Gränskommittén 2011-12-09 10 1 INLEDNING Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland är ett gemensamt samarbetsorgan belägen mellan Oslo och Göteborg i sydvästra Sverige och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 8 februari 2008 Sida 1(6) Plats och tid Borregaard huvudgård, Sarpsborg, Norge kl. 10.00-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Anne Enger Fylkesmannen i Østfold Siv Bergström Mette

Läs mer

Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1996 haft följande sammansättning:

Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1996 haft följande sammansättning: 1 GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1996 haft följande sammansättning: Kommun/Landsting/ Ledamöter Suppleanter Fylkeskommune Fredrikstad Ordfører Varaordfører

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009 Plats och tid Quality Hotel, Luleå, 19 augusti, 2009 kl. 18.00 20.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 19 augusti, 2009 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise

Läs mer

Handlingsplan Antagen av Gränskommittén

Handlingsplan Antagen av Gränskommittén Handlingsplan 2013 Antagen av Gränskommittén 2012-12-14 7 1 INLEDNING Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland är ett gemensamt samarbetsorgan belägen mellan Oslo och Göteborg i sydvästra Sverige och sydöstra

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008 Plats och tid Folkets Hus i Halden, 7 november, 2008 09.00 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 7 november, 2008 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Martin Carling,

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Plats och tid Rådhuset, Rygge kommune, 17 april, 2009 kl. 09.00 11.15 ande tum Arbetsutskottet 1(5 Datum 17 april, 2009 Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise Skartlien, Rygge kommune Martin Carling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 Plats och tid Börshuset i Malmö 15 mars 2007 08.30 11.30 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 15 mars, 2007 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Per Kristian Dahl, Halden kommune

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2001 Gränskommittén Østfold Bohuslän/Dalsland GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING 1(12) Gränskommittén Østfold-Bohuslän har från och med 1/1 31/12 2001 haft följande sammansättning: Kommun/landsting

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 8 december, 2006 Sida 1(7) Plats och tid Furulund, Aremark kommune kl. 10.00-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 7 Övriga deltagande Allan Josefsson, Jan Robert Danielsen, Moss lufthamn Rygge Annika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 30 maj, 2008 Plats och tid Strömstads kommun, Stadshuset, Strömstad 30 Maj, 2008 09.00 12.00 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 1 september, 2006

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 1 september, 2006 Plats och tid Rasta Nordby 1 september, 09.30 13.00 Arbetsutskottet Sida 1(5) Datum 1 september, 2006 ande Ole Haabeth, Fredrikstad kommune Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun Arne Øren, Østfold fylkeskommune

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2007 Gränskommittén Østfold Bohuslän - Dalsland Fastställd av styrelsen 2008-02-08 6 Sidan av 3 Innehåll. Gränskommitténs sammansättning 2. Styrelsen. 2.2 Arbetsutskottet... 2.3 Ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 9 maj 2008 Sida 1(6) Plats och tid Lysekils Högskolecentrum, Lysekil, Sverige kl. 09.30-13.00 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Anne Enger Fylkesmannen i Østfold Siv Bergström Lennart

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 9 november 2007 Sida 1(6) Plats och tid Utvecklingscenter i Ed, kl. 10.00-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Lars Lindén Fyrbodals kommunalförbund Maria Zandfeldt Jenny Martinsson

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2005 Gränskommittén Østfold Bohuslän - Dalsland Fastställd Färgelanda17 mars 2006 Sidan 1 av 14 GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING STYRELSE Kommun Ledamöter Ersättare Fredrikstad Ole

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november,

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november, Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 123 november, 2010 2009 Plats och tid Quality Spa och Resort, Strömstad, 12 november, 2010 kl. 09.00 12.00 ande Per-Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(7) 1(7) Datum: 23 23 november, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(7) 1(7) Datum: 23 23 november, 2009 Arbetsutskottet Sida Sida 1(7) 1(7) Datum: 23 23 november, 2009 Plats och tid Industriprodukter AS, Halden kommune, 23 november, 2009 kl. 09.00-11.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson,

Läs mer

Pege Schelander, Fyrbodals kommunalförbund 3 Yvonne Samuelsson, Gränskommittén.... Thor Edqvist 1-4 Ronnie Brorsson 4-11

Pege Schelander, Fyrbodals kommunalförbund 3 Yvonne Samuelsson, Gränskommittén.... Thor Edqvist 1-4 Ronnie Brorsson 4-11 Arbetsutskottet Sida Sida 1(5) 1(5) Datum: 1923 april november, 2013 2009 Plats och tid Strömstadsbyggen AB i Strömstad, Sverige, 19 april, 2013 kl. 09.00 12.00 ande Ronnie Brorsson, Strömstads kommun

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Plats och tid Folkets Hus i Hamburgsund, Sverige, kl. 09.00-13.00 ) Datum 10 december 2010 1(13) ande Se deltagarförteckning s. 13 Övriga deltagande Tom Granquist GO-samarbetet Lennart Larson Tanums kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(9) 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(9) 1(9) Arbetsutskottet Sida Sida 1(9) 1(9) Datum: 2023 april, november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 20 april, 2012 kl. 09.00 12.00 ande Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Marin Carling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009 Arbetsutskottet Sida 1(6) Datum 12 juni, 2009 Plats och tid Stadshuset, Strömstads kommun, 12 juni, 2009 kl. 09.30 11.30 ande Per Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Inger-Lise

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 8 maj 2009 Sida 1(7) Plats och tid Stadshuset, Strömstad, Sverige kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 7 Övriga deltagande Sven Moosberg Strömstads kommun Anders Tysklind Länsstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid ARENA Vänersborg, Vänersborg, Sverige kl. 09.30-14.00 Datum 11 december 2009 1(10) ande Se deltagarförteckning s.10 Övriga deltagande Leif Bigsten Falköpings kommun Siv Bergström Tanums kommun

Läs mer

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29

Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 Slutrapport för småprojekt Gränshinder för näringslivet Diarienummer: G30441-21-11 2011-08-29 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 3 2.

Läs mer

Martin Carling, Fyrbodals kommunalförbund/dals-eds kommun Uno Nilsson, Västra Götalandsregionen Yvonne Samuelsson, Gränskommittén

Martin Carling, Fyrbodals kommunalförbund/dals-eds kommun Uno Nilsson, Västra Götalandsregionen Yvonne Samuelsson, Gränskommittén Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 1823 februari, november, 2011 2009 Plats och tid Rådhuset i Halden, 18 februari, 2011 kl. 09.00 12.00 ande Per-Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson,

Läs mer

Gränsregionens arbetsmarknad

Gränsregionens arbetsmarknad Gränsregionens arbetsmarknad Fyrbodal Östfold 2017-11-24 Intensivkurs i förutsättningarna för gränsregionen Fyrbodal-Östfold En särprägel för Fyrbodals arbetsmarknad i Västra Götaland är närheten till

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2010-12-30 DIARIENUMMER G30441-69-10 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold/Fyrbodal Att: Yvonne Samuelsson Box 305 451 18 UDDEVALLA

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Arbetsutskottet Sida Sida 1(1) 1(1) Datum: 223 januari, november, 20102009 Plats och tid Tingshuset i Tanumshede, 22 januari, 2010 kl. 09.00 12.00 ande Per-Kristian Dahl, Halden kommune Ronnie Brorsson,

Läs mer

Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1994 haft följande sammansättning: Svein Erik Kristiansen Ole Haabeth

Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1994 haft följande sammansättning: Svein Erik Kristiansen Ole Haabeth GRÄNSKOMMITTÉNS SAMMANSÄTTNING Gränskommittén Østfold-Bohuslän har under år 1994 haft följande sammansättning: Kommun/ Landsting/ Ledamöter Suppleanter Fylkeskommune Fredrikstad Ordfører Varaordfører kommune

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-97-08

DIARIENUMMER G30441-97-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-05-22 DIARIENUMMER G30441-97-08 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Västra Götalands län Att: Arne Kroon 462 82 VÄNERSBORG Projekt:

Läs mer

Detta är Svinesundskommittén

Detta är Svinesundskommittén Detta är Svinesundskommittén Ett politiskt samarbete mellan Østfold fylkeskommune och Västra Götalands regionen samt ett antal kommuner. Vi skapar möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna.

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk.

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. 1 Några fakta om Revisionsnätverk I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. Varje nätverk presenteras under rubrikerna Form, Ålder/bildande,

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 24 maj 2013 1(9) Plats och tid Rådhuset, Skjærhalden, Hvaler kommune, Norge, kl. 10.00-14.00 ande Se deltagarförteckning s. 9 Övriga deltagande Tage Pettersen Moss kommune, Jubileumskommittén 2014

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Park Hotel Halden, Halden, Norge, kl. 09.30-14.00 ) Datum 5 mars 2010 1(11) ande Se deltagarförteckning s.11 Övriga deltagande Elsie Hellström Fyrbodals kommunalförbund Anne Enger Fylkesmannen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum 26 september 2008 Sida 1(6) Plats och tid Moss Lufthavn Rygge, Rygge kommune, Norge kl. 09.30-13.30 ande Se deltagarförteckning s. 6 Övriga deltagande Anne Enger Fylkesmannen i Østfold Silje Thuresen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 200 Gränskommittén Østfold Bohuslän - Dalsland Fastställd av styrelsen 20-03-25 Innehåll. Inledning 2 2. Vision.. 2 3. Övergripande mål.. 2 4. Roll/uppgift.... 2 5. Strategi.. 2 6.

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder

Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder Rå det fö r nördiskt såmårbete öm funktiönshinder Strategi för 2014-2017 Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder Innehåll Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder... 2 Vision... 3 Målgrupper...

Läs mer

Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag

Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag Datum Bilaga till protokoll styrelsen 2007-12-14 Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag Kommunförbundet Skånes vision att anta vision för förbundet enligt bifogade

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Fiskeauktionen, Smögen, Sverige, kl. 09.30-13.00 ) Datum 21 maj 2010 1(11) ande Se deltagarförteckning s. 11 Övriga deltagande Mats Abrahamsson Sotenäs kommun Madeleine Johansson GO - samarbetet

Läs mer

Gode naboer samarbeider..

Gode naboer samarbeider.. Gode naboer samarbeider.. - ett jämt/trönderskt utvecklingsbolag Bildades 1995 17 offentliga ägare Jämtland: JLL, Östersund, Krokom, Berg, Åre Nord-Tröndelag: N-T fylkeskommun, Steinkjer, Inderöy, Verdal,

Läs mer

KALLELSE TILL SVINESUNDSKOMMITTÉNS ÅRSMÖTE 21 OKTOBER 2016

KALLELSE TILL SVINESUNDSKOMMITTÉNS ÅRSMÖTE 21 OKTOBER 2016 KALLELSE TILL SVINESUNDSKOMMITTÉNS ÅRSMÖTE 21 OKTOBER 2016 Till Svinesundskommitténs medlemmar; kommuner, region/ fylke, kommunalförbund och ombud Kommuner: Region/Fylke: Aremark, Bengtsfors, Dals-Ed,

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15

Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 Minnesanteckningar En utvecklad gränsregional tågtrafik i Ed 2010-04-15 På initiativ av Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland och i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund och Dals-Eds kommun har en

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Datum 12 oktober 2012 1(13) Plats och tid Best Western plus Grand Hotel i Halden, Norge, kl. 09.30-14.00 ande Se deltagarförteckning s.13 Övriga deltagande Hans-Inge Sältenberg Västra Götalandsregionen

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-

Kommunstyrelsen 1999- Plats och tid Stadshuset i Åmål, Åmåls kommun, Sverige, kl. 09.30-13.00 Datum 7 oktober 2011 1(13) ande Se deltagarförteckning s.13 Övriga deltagande Helge Stene Johansson Sykehuset Østfold Magnus Engelbrektsson

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER R30441-61-11 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/ Fyrbodals kommunalförbund Att: Yvonne

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020

EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 EU-programmet Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

Förslag till utformning av ett regionalt program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande och passivhus

Förslag till utformning av ett regionalt program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande och passivhus MN 17-2007 Förslag till utformning av ett regionalt program för att stärka marknaden för energieffektivt byggande och passivhus Sammanfattning Västra Götalandsregionens miljönämnd har för avsikt att starta

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(1 1(1 Datu: 23 23 april, noveber, 2010 2009 Plats och tid Folketshus i Halden, 23 april, 2010 kl. 09.00 12.30 ande tu Per-Kristian Dahl, Halden koune Ronnie Brorsson, Ströstads koun Siv

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund Kommunalförbundets roll. Till Direktionsmötet den 9 december 2005

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund Kommunalförbundets roll. Till Direktionsmötet den 9 december 2005 Till Direktionsmötet den 9 december 2005 VERKSAMHETSPLAN och BUDGET Fyrbodals kommunalförbund 2006 Kommunalförbundets roll Den geografiska närheten och medlemskommunernas i många hänseenden starka inbördes

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Grunden i arbetet har varit ett samarbete mellan museum och resandefolket. Det har varit ett samarbete med

Grunden i arbetet har varit ett samarbete mellan museum och resandefolket. Det har varit ett samarbete med olika resandeorganisationer i Norge och Sverige och med enskilda resande. Dessutom har vi samarbetet med flera olika projekt med inriktning på resandefolket. Vi har arbetat med referensgrupp som egentligen

Läs mer

Susanna Ehrs. 1 februari 2012

Susanna Ehrs. 1 februari 2012 Susanna Ehrs 1 februari 2012 Kvarkenregionen Den smalaste delen av Bottniska viken kallas Kvarken. Avstånd från kust till kust: Ca 80 km Mellan de yttersta öarna: Ca 25 km Kvarkenregionen i Finland: Österbotten,

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 ) ) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Arbetsutskottet Sida Sida 1(7) 1(7) Datum: 6 23 september november, 2013 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstad, Sverige, 6 september, 2013 kl. 09.00 13.00 Beslutande m tum

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30-12.10 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Hallerna Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.ordförande Lisbeth Svensson (fp) Bo

Läs mer

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla

Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Förbundsdirektionen Kallelse 2015-10-08 Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl. 09.00 12.00 Plats: Konferensrum Dalsland, Fyrbodals kansli, Uddevalla Kontakt: Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer