Göra den digitala delen till ett trumfkort i förhandlingarna om projektet gällande det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göra den digitala delen till ett trumfkort i förhandlingarna om projektet gällande det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar"

Transkript

1 Göra den digitala delen till ett trumfkort i förhandlingarna om projektet gällande det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar April 2014

2 Begäran om yttrande framställd av utrikeshandelsminister till Conseil national du numérique (det nationella digitala rådet) 1

3 2

4 Den digitala delen av projektet om partnerskap för handel och investeringar är avgörande för samhällets och ekonomins framtid. Europeiska unionen och medlemsstaterna måste stärka sin förhandlingskapacitet gällande den digitala delen och utveckla en specifik strategi. Sammanfattning av det nationella digitala rådets rekommendationer 1) Europeiska unionens värderingar är viktiga drivkrafter för konstruktionen av en strategi för förhandling om den digitala delen av projektet; 2) Struktureringen av den digitala inre marknaden ska baseras på hållbara garantier: rätt och kapacitet att reglera i framtiden, samt respekt för principerna om suveränitet och frihet att konkurrera som gäller i Europeiska unionen hör till dessa, och de måste betonas i förhandlingarna om den digitala delen av partnerskapsprojektet; 3) Europeiska unionen kan ytterligare öppna och utveckla sin digitala marknad genom att knyta handelsförbindelser med nya partner, som till exempel de asiatiska eller afrikanska länderna; 4) Med en marknad bestående av 500 miljoner konsumenter, är mobiliseringen av privata och offentliga aktörer en prioritet: konstruktionen av en digital strategi och konsolideringen av allianser mellan medlemsstater utgör gynnsamma drivkrafter för lyckade förhandlingar. 3

5 4

6 Inledning Den 25 juli 2013 framställde utrikeshandelsminister Nicole Bricq till det nationella digitala rådet (CNNum) en begäran att rådet skulle ge rekommendationer om den digitala delen av projektet gällande ett Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar (PTCI eller TTIP för Transatlantic Trade and Investment Partnership), som håller på att förhandlas mellan Europeiska unionen och Förenta staterna. Det nationella digitala rådet har även inbjudits att delta i den kommitté för strategisk övervakning av det Transatlantiska partnerskapet som tillsatts av ministern. Fleur Pellerin, statssekreterare för utrikeshandel, turistreklam och franska utlandsstationerade vid utrikesfrågor och internationell utveckling, är nu ansvarig för att förbereda och ledande europeiska och internationella underhandlingar, inklusive den transatlantiska handels-och investeringspartnerskap. Detta projekt om ett bilateralt partnerskap är det första som är så här ambitiöst på det digitala området. Rådet har i sitt arbete utgått från olika officiella dokument publicerade av förhandlingsenheterna EU-kommissionen, Office of the United States Trade Representative), med hjälp av de nationella administrationerna som ansvarar för samordning av förhandlingarna (Direction Générale du Trésor, Service Economique Régional de Washington, Secrétariat Général aux Affaires Européennes), samt tack vare att aktörer i civilsamhället offentliggjort dokument som ursprungligen var konfidentiella. Rådet har kunnat konstatera omfattningen av de många bestämmelserna avsedda att underlätta gränsöverskridande handel och investeringar på det digitala området. Tillnärmning av lagstiftningen är till exempel ett av målen som uppställts för partnerskapsprojektet och dess effekter är avgörande för industriföretag, vad gäller immateriell äganderätt, konkurrensrätt, cybersäkerhet, regler för utnyttjande av personuppgifter, osv. Arbetsgruppen har genomfört en serie utfrågningar där den hört berörda parter i förhandlingarna. Gruppen leds av Benoît Thieulin, ordförande för CNNum, och består av Godefroy Beauvallet och Tariq Krim, vice ordförande, Stéphane Distinguin, Marie Ekeland, Audrey Harris, Nathalie Pujo och Marc Tessier, medlemmar i CNNum, samt Jean-Baptiste Soufron, generalsekreterare, Yann Bonnet, generalrapportör, Mathilde Bras, biträdande rapportör och Samira Anfi, extra rapportör (praktikant). 5

7 Vi är tvungna att konstatera att trots rådets vilja att öppna upp för ett så brett samråd som möjligt, kunde vissa organisationer inom den digitala sektorn i Frankrike inte uppfylla våra krav. Orsakerna är många och bekymmersamma: bristande strukturering av det franska ekosystemet, bristande erfarenhet hos aktörerna med tanke på omfattningen av de internationella handelsförhandlingarna, bristen på långsiktiga visioner och framför allt förekomsten av en kraftig obalans i fråga om ambition, expertis och koordinering mellan Europeiska unionen och Förenta staterna vad gäller den digitala delen. Behovet av mobilisering och ett transparent ekosystem är brådskande. Omvänt ansåg de utfrågade personerna ibland att de officiella förhandlarna inte var tillräckligt mobiliserade. Deras engagemang bedöms inte på samma sätt av aktörer i civilsamhället, industriföretag, SMF och nystartade företag, regleringsmyndigheter, experter och observatörer. Efter sex månaders utfrågningar och utforskningar beklagar rådet att den digitala delen av projektet om partnerskap för handel och investeringar undervärderas. Detta styrkeförhållande är ogynnsamt för Europeiska unionen. Det måste kompenseras och fås i jämvikt så snabbt som möjligt genom en logisk förhandlingsstrategi som samordnats med alla medlemsstater. Denna ska baseras på följande principer: stärka unionens värderingar för att utveckla den digitala inre marknaden, garantera unionens suveränitet och dess kapacitet att reglera den digitala verksamheten i framtiden, inte se allt endast ur ett transatlantiskt perspektiv utan välja ett internationellt perspektiv, och förhala förhandlingarna för att kunna bygga upp en europeisk digital strategi. Detta yttrande är ett steg på vägen: Rådet CNNum är villigt att medverka långsiktigt i de berörda administrationernas arbete genom förhandlingar. 6

8 Det nationella digitala rådets yttrande : Under följande förutsättningar, Projektet om transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar har som mål att långsiktigt strukturera handelsförbindelserna mellan två ekonomiska stormakter som genomgår en industriell omvandling i dagens digitala värld 1. Syftet med ett dylikt partnerskapsprojekt är att stimulera handeln och främja nya tillväxtkällor, internationalisering av företagen och förnyelse av industristrukturen och sysselsättningen. Den digitala branschen är till sin natur internationell. Framtagandet av normer och regleringsförfaranden överskrider ofta statsnivån. Dess styrning bör definieras så direkt som möjligt på multilateral nivå. Den ska åtföljas av tillräckliga garantier för att utveckla unionens och medlemsstaternas värderingar, deras suveränitet och ekonomiska stabilitet, och för att stimulera innovationen i den nya handelsmiljön. Att en eller flera aktörer, privata eller offentliga, utövar inflytande över den internationella styrningen av den digitala sektorn är inte önskvärt. Europeiska unionen, dess medlemsstater och deras aktörer ska vara med i detta styrkeförhållande, och i synnerhet i fråga om normalisering och standardisering av bestämmelser, teknik och praxis. Den digitala tekniken är en av stöttepelarna för tillväxt. Det är en faktor för ekonomisk differentiering och konkurrenskraft, som omvandlar metoderna för produktion och distribution. Ett datasystem utgör i sig en drivkraft för tillväxt och skapande av välstånd 2. För att göra den digitala tekniken till ett trumfkort för Europa, är enbart ett konsumeristiskt tillvägagångssätt inte tillräckligt, om det inte kompletteras med ett industriellt mål. Obalansen mellan Förenta staterna och Europeiska unionen på det digitala området kan inte ignoreras. Trots att EU behärskar alla digitala tekniker, och trots att en stor del av dem kommer från Europa, har Förenta staterna ett kommersiellt och intellektuellt försprång som baserar sig på en långsiktig vision. Den har utarbetats under en lång tid och kunnat stödja sig på bland annat militära budgetanslag, medan däremot Europeiska 1 Med över en tiondel av världens befolkning och cirka 45% av BNP i världen. Data från Världsbanken i dollar (2012): BNP i Europeiska unionen: miljarder, dvs ca 23% av BNP i världen, BNP i Förenta staterna: miljarder, dvs ca 22% av BNP i världen. 2 De första effektanalyserna uppskattar till exempel att potentialen för utnyttjandet av personuppgifter för kommersiella ändamål skulle kunna uppgå till närmare miljarder euro år 2020, och motsvara 8% av BNP för G20-länderna samma år. Undersökning av Boston Consulting Group och Liberty Global,Novembre 2012, The Value of Our Digital Identity, tillgänglig här: 7

9 unionen har visat brist på initiativ, vilket haft mycket allvarliga konsekvenser. Förenta staterna har en stark synergi med landets politiska och administrativa institutioner. Den digitala industrialiseringen har avancerat längre där än i Europa. Investeringskapaciteten har mobiliserats på ett effektivare sätt. Målet att göra denna teknik till en maktfaktor visas öppet. Aktörerna på den amerikanska marknaden förfogar över mer betydande resurser för kommersiell utveckling och investering än motsvarande aktörer i Europa. Samtidigt tränger digitala tjänster med intensivt utnyttjande av data hållbart in i områden där det inte går att avvika från hänsyn till suveränitet och grundläggande friheter. Sektorer som hälsovård, finanstjänster (banker, försäkringar) och energi skapar tjänster för medborgarna och intensifierar användningen av personuppgifter och digital identitet. Ledningen av dessa förfaranden måste övervakas med särskild vaksamhet. Europeiska unionen bygger på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati och rättsstaten 3. Frihet att konkurrera utgör basen i den inre marknaden och säkrar företagsfrihet och ekonomisk tillväxt 4. Den ska stärkas genom projektet om ett transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar. Europeiska unionen kan lita på stöd av aktiva och kreativa medlemsstater som står upp för dessa värden. 3 Artikel 1 bis i Fördraget om Europeiska unionen 4 Artikel 2 i Fördraget om Europeiska unionen 8

10 På basis av dessa premisser anser rådet : 1) Det är viktigt att stödja sig på Europeiska unionens värderingar för att uppnå en starkare förhandlingsstrategi Vad gäller tillgång till marknaden, säljfrämjande åtgärder och skydd av investeringar, ska avtalet främja reciprocitet, jämlik behandling och upprätthållande av suväreniteten Europeiska unionen och Frankrike bör anamma en offensiv inställning för att europeiska företag ska få rätt att delta i offentliga upphandlingar i Förenta staterna. De bör kräva en maximal reciprocitet mellan de två parterna, vilken för närvarande inte existerar på grund av handelshinder som skyddar den amerikanska marknaden (bland annat Buy American Act och Small Business Act). Tillgång för europeiska företag till offentlig upphandling i Förenta staterna skulle innebära ett framsteg för Europeiska unionen. Specifika klausuler kunde införas om gränser för upphandling som riktar sig till små och mellanstora företag, bland vilka endast få vågar delta ensamma i offentliga upphandlingar ; Avtalet kunde däremot innehålla undantag vars räckvidd skulle granskas från fall till fall (nationell säkerhet, hälsovård, utbildning, etc.). För att göra det möjligt för växande SMF att snabbare bli internationella, och för att franska och europeiska digitala aktörer lätt ska kunna etablera sig i Förenta staterna, måste Europeiska unionen erhålla ett ökat antal visum för sina medborgare till Förenta staterna, och vice versa. Upprättandet av en specifik mekanism för reglering av tvister mellan investerare och stater, är en känslig fråga och utgör en risk för suveräniteten, om den hindrar staterna att reglera i framtiden : Utvecklingen av internationella investeringar kräver garantier om stabilitet och jämlikhet, men det är nödvändigt att säkra båda regionernas suveräna rätt att stifta lagar. Inom den digitala sektorn är detta krav så mycket viktigare som branschen är ung, innovationscyklerna är korta och behoven av bestämmelser håller på att byggas upp ; Rådet rekommenderar att inte införa en sådan mekanism i förhandlingarna och att ta i beaktande de framtida resultaten av det samråd som EU-kommissionen startat i denna fråga ; Om en dylik mekanism ändå antas, får den åtminstone inte medföra en finansiell risk vid utövande av suveräniteten, eller inverka menligt på medlemsstaternas och Europeiska unionens kapacitet att i framtiden reglera ett område som är så strategiskt som den digitala sektorn. 9

11 Vad gäller tillnärmningen av lagstiftningen i fråga om telekomtjänster, e-handel och andra digitala tjänster, måste Europeiska unionen ha en offensiv inställning och anta bestämmelser som tar hänsyn till EU:s principer om konkurrens och garanterar respekt för medborgarnas och företagens friheter, i en miljö som gynnar utvecklingen av digital ekonomi och ett digitalt samhälle. Upprätthållandet av friheten att konkurrera förutsätter bland annat följande: Skyldigheter avseende icke-diskriminering, neutralitet, portabilitet och interoperabilitet som tillämpas på telekomtjänster och digitala plattformar, för att undvika snedvridning av konkurrensen 5. Dessa skyldigheter är ett oeftergivligt villkor för en hög innovationsnivå. Upprätthållandet av uteslutning av audiovisuella tjänster baserat på teknisk neutralitet. Inkluderingen av audiovisuella tjänster kan inte dyka upp genom alternativa begrepp som kan tillämpas på digitala tjänster, som till exempel onlinemusik eller onlinevideo, vilka utgör en viktig beståndsdel av den kulturella mångfalden. Audiovisuella tjänster ska systematiskt definieras enligt sitt innehåll och inte enligt sändningssätt 6. Uteslutning av frågor gällande cybersäkerhet som inte ska regleras endast inom ramen för ett transatlantiskt avtal och som direkt berör medlemsstaternas suveränitet. För att uppfylla dessa krav måste Europeiska unionen intensifiera sina strävanden att vara transparent inför sina intressenter och bygga upp en gemensam strategi, med hjälp av experter och medlemsstater. Detta kräver följande : Europa bör stärka sina åtgärder i fråga om samråd och transparens genom att : Officiellt tillkännage tillsättandet av en europeisk förhandlare speciellt utsedd som ansvarig för digitala ärenden och stärka dennes roll som förmedlare gentemot ekosystemet ; Stödja sig på ett nätverk bestående av experter som låter sig inspireras av den amerikanska organisationen ; Systematisera rådfrågningen av det civila samhället och de ekonomiska aktörerna om de ståndpunkter som ska tas i digitala frågor. 5 De ändringar av rådande praxis som gjordes den 14 januari 2014 i Appellationsdomstolen i Columbiadistriktet i Förenta staterna gällande neutralitetsprinciperna för Internet som fastslagits av Federal Communication Commission borde påminna de europeiska förhandlarna om nödvändigheten att tillämpa tydliga neutralitetsregler på hela värdekedjan (telekommunikationer, Internetleverantörer, kabel-tv-bolag, etc.). 6 I enlighet med regler som tillämpas inom ramen för direktivet om audiovisuella medietjänster och WTOavtalet om tjänster. Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster. och jfr. Allmänt avtal om tjänstehandel, Bilaga 1B till Marrakeshavtalet,1994: 10

12 Bevara och förbättra, på franskt håll, kommittén för strategisk övervakning och förse den med en effektivare organisation (experter, jurister, föreningar, etc.) i direkt interaktion med med ekosystemet, inklusive traditionella industrier. Målet är bland annat att öka transparensen och bestämma formen för tillnärmning av lagstiftningen i fråga om normer och standarder. Främja uppbyggandet av ett digitalt nätverk på europeisk nivå, för att harmonisera medlemsstaternas, och i synnerhet Frankrikes och Tysklands, positioner, och bidra till utvecklingen av en digital strategi. 11

13 2) Europeiska unionen måste behålla sin kapacitet att reglera och strukturera morgondagens digitala marknad och bemöda sig om att under avtalsförhandlingarna erhålla alla nödvändiga garantier i detta syfte : Datasystemet är en fråga om industriell konkurrenskraft. Problematiken begränsas inte till skyddet av personuppgifter. Den omfattar även frågor relaterade till lagring, användning och överföring av alla slags data : Öppna data är någonting Förenta staterna regelbundet begär i sina avtalsprojekt. Antagandet av en logisk industriell strategi och tecknande av ett avtal om lagstiftning om personuppgifter är en förutsättning för lyckade förhandlingar. Det finns en risk med öppna data utan villkor för användning i känsliga sektorer som säkerhet, hälsovård, finanstjänster eller energi, i synnerhet om detta åtföljs av bestämmelser om tillnärmning av lagstiftningen, som strider mot principerna om skydd av friheterna. Villkor för användning av öppna data behövs för att åtfölja den digitala övergången från traditionell industri, och för att garantera respekten för de grundläggande friheterna. Konceptuella framsteg i fråga om data görs för närvarande inom Europeiska unionen, till exempel vad gäller uppgifternas kommersiella natur och deras personalisering. Den tyska metoden, som gör åtskillnad mellan kommersiella data och identifierande data, är ett spår värt att arbeta vidare på, liksom systemen med regler om övrensstämmelse, kompletterade med bestämmelser om kontroll och effektivt rättsmedel. Det gäller att kunna ta hänsyn till dessa framsteg för att bestämma en önskvärd balans. Vad gäller immateriella rättigheter, är den amerikanska synen på programvarornas patenterbarhet inte samstämmig med den europeiska modellen, som främjar copyright och fria programvaror och försvarar den allmänna egendomens betydelse, samt är uppmärksam på frågor som gäller patenterbarhet av information. Stabilisering av de aktuella lagändringarna inom unionen, efterlevnad av rättsliga modeller och bevarande av värdekedjan är förhandskrav. Andra bestämmelser håller på att konsolideras. De skulle kunna ändras, om motstridiga principer fastställdes inom ramen för TTIP. En moderniserad och logisk lagstiftning är en nödvändig förutsättning för alla förhandlingar. 12

14 3) Inte endast relationen mellan Förenta staterna och Europa ska beaktas: I många andra länder, t. ex. afrikanska och asiatiska länder, osv., utvecklas digitaliseringen. De här länderna kan vara en inspirationskälla och ett större antal relationer borde knytas med dessa nya partner antingen bilateralt eller multilateralt även gällande policyn för standarder. Insikten att den digitala marknaden är direkt internationell måste vägleda de pågående handelsförhandlingarna. 4) Slutligen rekommenderar rådet att förhala förhandlingarna, påskynda konstruktionen av den europeiska digitala strategin, och stärka Europeiska unionens förhandlingskapacitet : Om de nödvändiga medlen inte ställs till förfogande, finns det risk för att TTIP blir både ett hinder för utvecklingen av en global marknad som förvandlats av den digitala tekniken, och en broms för utvecklingen av ett hållbart digitalt samhälle med en hållbar digital ekonomi. 13

15 14

16 Förutom yttrandet formulerar rådet flera rekommendationer om de olika kapitlen i det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar. Dessa rekommendationer behandlar digitala teman transversellt och är grupperade i form av 8 temablad. En förklarande not om förhandlingsförloppet, en lista över källor, samt en förteckning över utfrågade och kontaktade organisationer bifogas till detta dokument. Dessa bilagor ingår i ett pedagogiskt och transparent tillvägagångssätt, som är utmärkande för det nationella digitala rådets arbetsmetoder. Temablad 1. Immaterialrätt Skydd av investeringar Offentliga upphandlingar Konkurrens Data Tillnärmning av lagstiftningen E-handel Cybersäkerhet

17 Bilagor Bilaga 1. Förklarande not om förhandlingarna gällande det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar Bilaga 2. Ministerns begäran om yttrande Bilaga 3. Lista över utfrågade personer Bilaga 4. Members of French Digital Council working group Bilaga 5. Medlemmar i CNNum:s arbetsgrupp

18 17

19 1 Intellectual property Intellectual property, digital technology and the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) Intellectual property law and the protection that it provides for content and software are of particular concern for the digital industry and innovation. Bilateral strengthening of intellectual property rights is one of the objectives for TTIP announced by the United States7 and the European Union 8. Intellectual property protection is considered to be one of the driving forces of innovation and creation and a pillar of the knowledge-based economy 9. The future treaty excludes criminal sanctions 10. This exclusion is all the more necessary since intellectual property is a sensitive area: the previous Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) was rejected by the European Parliament in July , which proves that including provisions for criminal sanctions is bound to jeopardise the adoption of a trade treaty. Civil society is very vigilant with regard to intellectual property because of the restrictions that it imposes to protect the exclusive rights of the property owners. The right balance must be struck between protecting the owners rights and society s demands for freedom of expression and protection of the public domain. What s at stake for the European Union, and the French Digital Council s recommendations a) Protection of the public domain Recommendation : Make sure that any strengthening of intellectual property rights is not achieved at the expense of protection of the public domain, which is critical for innovation, creativity and the public interest. The knowledge-based society cannot be created without effective protection of the public domain. For example, repeated extensions of the exclusive rights period conferred by copyright, which certain industrial groups call for on a regular basis, undermine protection for the public domain. 7 Notification of the United States Trade Representative to Congress on 20 March Resolution of the European Parliament of 23 May 2013: 9 Resolution of the European Parliament of 23 May 2013: 10 Article 30 of the European Commission negotiating mandate: The Agreement shall not include provisions 11 on criminal sanctions. European-Parliament 18

20 b) Intellectual property and software protection European intellectual property law theoretically excludes "computer programs" from the scope of patentable inventions 12. In contrast, the United States awards patents for software and is promoting the export of this type of protection to make it enforceable in other countries. The European Union has taken a stand against the adoption of such regulations, as can be seen in the European Parliament s rejection of a proposed Directive that would have introduced software patents in Furthermore, the European Union has launched various initiatives to adapt copyright to the digital age 13. We must be very vigilant about the models for financing creation. Recommendation : Preserve Europe s capacity to regulate intellectual property matters in the future and, at the very least, preserve European regulations on software protection through copyright. Copyright already provides effective protection for various software elements, such as source code lines, object code, aesthetic components, interfaces, program architecture and preparatory design work. Furthermore, European law and the patentability practices of the European Patent Office exclude only computer programs as such. Inventions of a technical nature that are (or can be) run by a computer program are not excluded from patentability. From an economic point of view, patents theoretically promote investment in research and development, thus boosting innovation. On the other hand, the inherent patent costs are barriers to entry on the software market and have a negative effect on competition in this market. Furthermore, the cumulative and incremental nature of innovation in this area makes patent protection particularly inappropriate. The emergence of patent trolls in the English-speaking countries patent systems, particularly in the United States, exploiting the secrecy of patents (submarine patents) testifies to the abuse of this type of protection. Finally, it is not in the European Union member states best interests to have TTIP include substantive patent law, which is discussed by other bodies (Tegernsee Group, European Patent Organisation, and the World Intellectual Property Organisation). c) Patenting scientific discoveries Recommendation : Uphold the principle of not patenting fundamental scientific discoveries, despite technological developments in this area. Patenting genes raises bioethical issues, particularly in the case of genes produced through synthetic biology. Gene identification constitutes a scientific discovery that is not patentable. The fact that such discoveries are made with computers and by synthesising DNA should not alter this fundamental principle. Once again, we must safeguard the public domain, which is necessary for scientific and technological development. 12 Article 52 of the European Patent Convention 13 The European Commission initiated public consultations on copyright in the internal market with a view to revising Directive 2001/29/EC in order to adapt it to the digital age. 19

21 d) Geographical indications and domain names Geographical indications, like trademarks, are distinctive signs. These signs identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin 14. The economic value attaching to geographical indications, and the information that they provide to consumers, justify legal protection. At global level, geographical indications promote exports, since the places where the products are consumed are far away from the places where they are produced. Consequently, geographical indications are of considerable economic importance for the European Union and constitute a vector for its economic development. In France for example, geographical indications for wines and spirits (e.g. champagne) generated a value of 19 billion euros in 2005 and covered nearly 140,000 French agricultural holdings 15. The TTIP negotiations must lead to recognition of geographical indications by the United States. Ultimately, such recognition could facilitate resolution of the domain names issue. The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), a California-based corporation that regulates domain names on the Internet worldwide, is planning to introduce the domain names.vin and.wine. While this could be a vector for additional growth, there are concerns about the risk of misleading consumers, counterfeiting, passing off or cybersquatting. The European Commission asked ICANN management not to assign.vin and.wine until rules are drawn up to protect geographical indications. Such a plan by ICANN could eventually be extended to many other protected European geographical indications. Recommendation : Strengthen the protection of geographical indications to make the roll-out of domain names smoother at a later stage. This calls for prior strengthening of legal protection for geographical indications, in the United States in particular. This is a prerequisite to ensure effective protection for geographical indications before introducing domain names that include them. More generally, the French Digital Council is in favour of developing a transparent multilateral regulatory framework for domain names, through the creation of an independent governance structure under international law. 14 Article 22-1 of the TRIPS agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) appended to the Agreement Establishing the WTO. 15 World Intellectual Property Organisation Seminar on Geographical Indications held in Beirut, 23 and 24 May

22 21

23 2 Investment promotion Investment, digital technology and TTIP One of the objectives of TTIP is to open up investment, by facilitating market access opportunities between the European Union and the United States. This trade and investment partnership is a major opportunity for the development of SMEs, mid-tier enterprises and startups in both markets. TTIP also presents an opportunity to create an advantageous environment for risk-taking by investors by strengthening the protection of their investments. Even though the financing models of the United States (where venture capital is more developed) and the European Union (where French players rely on bank loans) differ, this trade agreement may be a means of striking a new balance between investment models and promoting private non-banking investment in the European Union. Generally speaking, the provisions on investment protection are backed up by an execution mechanism that investors suffering losses from confiscatory, unfair, arbitrary or even discriminatory measures taken by a State can use to instigate proceedings in domestic courts or international investor-state dispute settlement proceedings. TTIP provides for such a mechanism. In the view of the United States, this mechanism must be expeditious, fair and transparent, and it must protect a wide array of investments, particularly in the digital sphere. Starting with an agreement signed between Germany and Pakistan in 1959, the number of international agreements referring to standards of investment protection (protection against expropriation, equal treatment for foreign and domestic investors, compensation in the event of armed conflict, etc.) has grown substantially. More than 3,000 such treaties are currently in force. France ranks fourth worldwide, with more than 90 bilateral investment protection agreements in force. These agreements provide recourse to an arbitration tribunal if an investor sustains damages. The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), which is part of the World Bank, is the designated tribunal under most French agreements. For actors supporting international arbitration models, this type of dispute settlement procedure provides a safeguard for investors by ensuring a neutral means of recourse when they cannot refer their case to local courts, or if the local courts are unable to give them a proper hearing. Furthermore, France supports the European Union s determination to modernise investment protection agreements, with the aim of striking a better balance between investor protection and the right of States to regulate, which means protecting their sovereign capacity to draft and implement legitimate public policy. This balance can be found in: a better definition of standards of investment protection that are compatible with preserving the policy-making capacity mentioned above; an improved dispute settlement system, particularly with regard to transparency, coordination with domestic legal remedies and alternative dispute settlement procedures. 22

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Swedish Presidency of the EU

Swedish Presidency of the EU Swedish Presidency of the EU Internet Governance Maria Häll, Deputy Director Division of IT Policy Ministry of Enterprise, Energy and Communications Changes in the EU New Parliament New Treaty Renewed

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM

UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM UTMANINGAR MED FORSKNINGSPROGRAM SIP-SECURITY Branschens förslag till Strategiskt Innovations Program inom Samhällssäkerhet Ulf Dahlberg, SACS www.civilsecurity.se SIP Strategiskt Innovationsprogram SIP-Security

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag Upphandling 24:s konferens Upphandling i Göteborg Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå, EU-advokat och doktorand

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Utveckling på kort sikt ererfrågan

Utveckling på kort sikt ererfrågan Utveckling på kort sikt ererfrågan BNP- Lllväxt, Sverige SysselsäFningsLllväxt, Sverige 6% 4% 2% 3% 2% 1% - 2% - 4% - 6% Källa: SCB, Konsensusprognos % 1 8 6 4 2-2 - 4-6 22 24 26 28 21 212 214(f) KontorssysselsäFning,

Läs mer

EU:s nya budgetunion: hur påverkas euron och inre marknaden? Johannes Jarlebring

EU:s nya budgetunion: hur påverkas euron och inre marknaden? Johannes Jarlebring EU:s nya budgetunion: hur påverkas euron och inre marknaden? Johannes Jarlebring Dagens presentation EU-toppmötet 8-9 dec, nya fördraget Inverkan på eurons stabilitet Inverkan på inre marknaden 2 Dagens

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

SFU Spårvagnshallarna

SFU Spårvagnshallarna SFU Spårvagnshallarna 161205 Kommissionens förslag september 2016 Jan Rosén Professor Stockholms universitet EU-kommissionens aktuella förslag 1. KOM(2016) 593, Direktiv om upphovsrätt på den digitala

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden

Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden Cross sectional planning for pandemic influenza in Sweden The task 1. Integrated planning across different sectors. A pandemic will impact on the whole of government and society. While Norway has a well-developed

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Presentation of the Inwido Group

Presentation of the Inwido Group Presentation of the Inwido Group Sven-Gunnar Schough, CEO February, 2007 Vision & Mission Letting in the light - the one-stop-shop for closing the building Being the preferred partner - as the number one

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv Sabine Mayer Hållbara Norrbotten från ambition till förändring! 12 april 2012 EU:s målbild förnybar energi År 2020: 20% andel förnybar

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet?

Genomförande av SSP och SMS i Sverige. Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Genomförande av SSP och SMS i Sverige Hur ökar vi flygsäkerheten bortom regelverket? Hur balanserar vi mellan produktion och säkerhet? Vi börjar med SSP State Safety Programme Varje ICAO-stat ska ha ett

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads SVENSK STANDARD SS-ISO 68-1 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 ISO-gängor för allmän användning Basprofil Del 1: Metriska ISO-gängor ISO general purpose screw threads Basic profile Part 1: Metric screw threads

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

The Mining Research Programme. Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA

The Mining Research Programme. Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA The Mining Research Programme Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA Knowledge Based Economy and Global Competitiveness The economy is becoming more and more knowledge based and global The European

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

EU:s investeringar post 2020

EU:s investeringar post 2020 EU:s investeringar post 2020 Strukturfonder eller finansiella instrument? Terese Ryndal Internationell Strateg, Region Västerbotten terese.ryndal@regionvasterbotten.se ? Minskad budget och ökade behov

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Oskar Lindström, Analytiker, Danske Bank Markets 4 november 2015 Investment Research Oskar Lindström Aktieanalytiker Skog Stål & gruvor Investmentbolag Danske

Läs mer

Var finns kunderna, branschen, Sverige?

Var finns kunderna, branschen, Sverige? Reflektioner påp Var finns kunderna, branschen, Sverige? Anders Comstedt, Turnover AB anders@ssvl.kth.se Internetdagarna 2006 Rica Talk Hotel 2006-10 10-24 Layered networks model Nästan allt tänkande utgår

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

INTERAKTIVA UTBILDNINGAR. UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. KUND: Agresso Unit4

INTERAKTIVA UTBILDNINGAR. UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. KUND: Agresso Unit4 ANTON IVANOV portfolio illustrationer 2000-2008 INTERATIVA UTBILDNINGAR UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. UND: Agresso Unit4 2 ANTON IVANOV 2008 INTERATIVA UTBILDNINGAR UPPDRAG: Arbetsmiljöutbildning

Läs mer

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols.

Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. Custom-made software solutions for increased transport quality and creation of cargo specific lashing protocols. ExcelLoad simulates the maximum forces that may appear during a transport no matter if the

Läs mer

Implication of the Selfoss declaration for regeneration

Implication of the Selfoss declaration for regeneration Foryngelse i skogreisingsområder Bergen, Norge, 28.-30. september 2009 Implication of the Selfoss declaration for regeneration Hrefna Jóhannesdóttir Icelandic Forest Research Station NordGen Skog conference

Läs mer

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna?

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? 1 ICAO Annex 6 13.2.2 From 1 November 2003, all passenger-carrying aeroplanes of a maximum certificated

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU integration Internationell Politik Tisdag 12 maj 2009 Idag Definitioner vad menar vi egentligen? Kontext EU:s utvecklingspolitik EU ekonomisk supermakt Handel som bistånd Malin Stegmann McCallion 1

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006. av den 18 december 2006

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006. av den 18 december 2006 L 396/850 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.12.2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006 av den 18 december 2006 om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 Resultat Q4 2016 2016 1/10 31/12 2015 1/10 31/12 Δ % Hyresintäkter 553 551 0,4 % Fastighetskostnader -211-185 14,1 % Driftnetto 342 366-6,5 % Central administration (fastighetsförvaltning)

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185

FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 11.09.2015 ANSVAR FÖRSÄKRAD:LIONS CLUB INTERNATIONAL MD 101 FÖRSÄKRINGS NR. 29SE000185 MÄKLARE: DSP INSURANCE SERVICES ANSVARSFÖRSÄKRING Försäkrings nr: 29SE000185 Försäkringstagare: Lions Club International

Läs mer

CEDEC Annual konferens 15-10-2015

CEDEC Annual konferens 15-10-2015 CEDEC Annual konferens 15-10-2015 The role of Swedish local DSO in creating flexibility in the energy value chain Elinorr Joint venture of 16 local grid operators according to the European public procurement

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Joakim Nilsson Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 708 56 94 09 E-mail: joakim.nilsson@sbgport.com

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Registerforskning i internationellt perspektiv

Registerforskning i internationellt perspektiv Registerforskning i internationellt perspektiv Möjligheter och risker med Europagemenskapen Magnus Stenbeck Docent Sektionen för försäkringsmedicin European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI)

Läs mer

The Fiscal Policy Council. Meeting with Denmark s Fiscal Council Stockholm 23 January, 2015

The Fiscal Policy Council. Meeting with Denmark s Fiscal Council Stockholm 23 January, 2015 The Fiscal Policy Council Meeting with Denmark s Fiscal Council Stockholm 23 January, 2015 1 The Swedish Fiscal Framework Top-down budget process (preparation in Government as well as decision in Parliament);

Läs mer

Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram

Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram Juncker-Kommissionen: prioriteringar och arbetsprogram Annika Korzinek EU-Kommissionens Representation i Sverige Europaforum Norra Sverige, 12 mars 2015 EU-kommissionen, Representationen i Sverige Vår

Läs mer

Varför bostäder för Atrium Ljungberg?

Varför bostäder för Atrium Ljungberg? BO I VÅR STAD Varför bostäder för Atrium Ljungberg? Befolkningstillväxt/bostadsproduktion i Stockholm Antal 90-taliserna mot familjebildande ålder Befolkning efter ålder i Sverige 180 000 160 000 140

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

EU - makt och påverkan

EU - makt och påverkan EU - makt och påverkan ur ett regionalt perspektiv Måndag 15 juni 2009 ST09 1 Idag Europeisering 2 Europesiering (1) the interplay between changes in the relations between European states and changes within

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

Europeiska initiativ för forskning och innovation inom råmaterial

Europeiska initiativ för forskning och innovation inom råmaterial Europeiska initiativ för forskning och innovation inom råmaterial Christian Hansen Bild 1 BAKGRUND European Innovation Partnership EIT Knowledge and Innovation Communities Bild 2 Europa 2020 Sju flaggskeppsinitiativ

Läs mer