Göra den digitala delen till ett trumfkort i förhandlingarna om projektet gällande det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göra den digitala delen till ett trumfkort i förhandlingarna om projektet gällande det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar"

Transkript

1 Göra den digitala delen till ett trumfkort i förhandlingarna om projektet gällande det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar April 2014

2 Begäran om yttrande framställd av utrikeshandelsminister till Conseil national du numérique (det nationella digitala rådet) 1

3 2

4 Den digitala delen av projektet om partnerskap för handel och investeringar är avgörande för samhällets och ekonomins framtid. Europeiska unionen och medlemsstaterna måste stärka sin förhandlingskapacitet gällande den digitala delen och utveckla en specifik strategi. Sammanfattning av det nationella digitala rådets rekommendationer 1) Europeiska unionens värderingar är viktiga drivkrafter för konstruktionen av en strategi för förhandling om den digitala delen av projektet; 2) Struktureringen av den digitala inre marknaden ska baseras på hållbara garantier: rätt och kapacitet att reglera i framtiden, samt respekt för principerna om suveränitet och frihet att konkurrera som gäller i Europeiska unionen hör till dessa, och de måste betonas i förhandlingarna om den digitala delen av partnerskapsprojektet; 3) Europeiska unionen kan ytterligare öppna och utveckla sin digitala marknad genom att knyta handelsförbindelser med nya partner, som till exempel de asiatiska eller afrikanska länderna; 4) Med en marknad bestående av 500 miljoner konsumenter, är mobiliseringen av privata och offentliga aktörer en prioritet: konstruktionen av en digital strategi och konsolideringen av allianser mellan medlemsstater utgör gynnsamma drivkrafter för lyckade förhandlingar. 3

5 4

6 Inledning Den 25 juli 2013 framställde utrikeshandelsminister Nicole Bricq till det nationella digitala rådet (CNNum) en begäran att rådet skulle ge rekommendationer om den digitala delen av projektet gällande ett Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar (PTCI eller TTIP för Transatlantic Trade and Investment Partnership), som håller på att förhandlas mellan Europeiska unionen och Förenta staterna. Det nationella digitala rådet har även inbjudits att delta i den kommitté för strategisk övervakning av det Transatlantiska partnerskapet som tillsatts av ministern. Fleur Pellerin, statssekreterare för utrikeshandel, turistreklam och franska utlandsstationerade vid utrikesfrågor och internationell utveckling, är nu ansvarig för att förbereda och ledande europeiska och internationella underhandlingar, inklusive den transatlantiska handels-och investeringspartnerskap. Detta projekt om ett bilateralt partnerskap är det första som är så här ambitiöst på det digitala området. Rådet har i sitt arbete utgått från olika officiella dokument publicerade av förhandlingsenheterna EU-kommissionen, Office of the United States Trade Representative), med hjälp av de nationella administrationerna som ansvarar för samordning av förhandlingarna (Direction Générale du Trésor, Service Economique Régional de Washington, Secrétariat Général aux Affaires Européennes), samt tack vare att aktörer i civilsamhället offentliggjort dokument som ursprungligen var konfidentiella. Rådet har kunnat konstatera omfattningen av de många bestämmelserna avsedda att underlätta gränsöverskridande handel och investeringar på det digitala området. Tillnärmning av lagstiftningen är till exempel ett av målen som uppställts för partnerskapsprojektet och dess effekter är avgörande för industriföretag, vad gäller immateriell äganderätt, konkurrensrätt, cybersäkerhet, regler för utnyttjande av personuppgifter, osv. Arbetsgruppen har genomfört en serie utfrågningar där den hört berörda parter i förhandlingarna. Gruppen leds av Benoît Thieulin, ordförande för CNNum, och består av Godefroy Beauvallet och Tariq Krim, vice ordförande, Stéphane Distinguin, Marie Ekeland, Audrey Harris, Nathalie Pujo och Marc Tessier, medlemmar i CNNum, samt Jean-Baptiste Soufron, generalsekreterare, Yann Bonnet, generalrapportör, Mathilde Bras, biträdande rapportör och Samira Anfi, extra rapportör (praktikant). 5

7 Vi är tvungna att konstatera att trots rådets vilja att öppna upp för ett så brett samråd som möjligt, kunde vissa organisationer inom den digitala sektorn i Frankrike inte uppfylla våra krav. Orsakerna är många och bekymmersamma: bristande strukturering av det franska ekosystemet, bristande erfarenhet hos aktörerna med tanke på omfattningen av de internationella handelsförhandlingarna, bristen på långsiktiga visioner och framför allt förekomsten av en kraftig obalans i fråga om ambition, expertis och koordinering mellan Europeiska unionen och Förenta staterna vad gäller den digitala delen. Behovet av mobilisering och ett transparent ekosystem är brådskande. Omvänt ansåg de utfrågade personerna ibland att de officiella förhandlarna inte var tillräckligt mobiliserade. Deras engagemang bedöms inte på samma sätt av aktörer i civilsamhället, industriföretag, SMF och nystartade företag, regleringsmyndigheter, experter och observatörer. Efter sex månaders utfrågningar och utforskningar beklagar rådet att den digitala delen av projektet om partnerskap för handel och investeringar undervärderas. Detta styrkeförhållande är ogynnsamt för Europeiska unionen. Det måste kompenseras och fås i jämvikt så snabbt som möjligt genom en logisk förhandlingsstrategi som samordnats med alla medlemsstater. Denna ska baseras på följande principer: stärka unionens värderingar för att utveckla den digitala inre marknaden, garantera unionens suveränitet och dess kapacitet att reglera den digitala verksamheten i framtiden, inte se allt endast ur ett transatlantiskt perspektiv utan välja ett internationellt perspektiv, och förhala förhandlingarna för att kunna bygga upp en europeisk digital strategi. Detta yttrande är ett steg på vägen: Rådet CNNum är villigt att medverka långsiktigt i de berörda administrationernas arbete genom förhandlingar. 6

8 Det nationella digitala rådets yttrande : Under följande förutsättningar, Projektet om transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar har som mål att långsiktigt strukturera handelsförbindelserna mellan två ekonomiska stormakter som genomgår en industriell omvandling i dagens digitala värld 1. Syftet med ett dylikt partnerskapsprojekt är att stimulera handeln och främja nya tillväxtkällor, internationalisering av företagen och förnyelse av industristrukturen och sysselsättningen. Den digitala branschen är till sin natur internationell. Framtagandet av normer och regleringsförfaranden överskrider ofta statsnivån. Dess styrning bör definieras så direkt som möjligt på multilateral nivå. Den ska åtföljas av tillräckliga garantier för att utveckla unionens och medlemsstaternas värderingar, deras suveränitet och ekonomiska stabilitet, och för att stimulera innovationen i den nya handelsmiljön. Att en eller flera aktörer, privata eller offentliga, utövar inflytande över den internationella styrningen av den digitala sektorn är inte önskvärt. Europeiska unionen, dess medlemsstater och deras aktörer ska vara med i detta styrkeförhållande, och i synnerhet i fråga om normalisering och standardisering av bestämmelser, teknik och praxis. Den digitala tekniken är en av stöttepelarna för tillväxt. Det är en faktor för ekonomisk differentiering och konkurrenskraft, som omvandlar metoderna för produktion och distribution. Ett datasystem utgör i sig en drivkraft för tillväxt och skapande av välstånd 2. För att göra den digitala tekniken till ett trumfkort för Europa, är enbart ett konsumeristiskt tillvägagångssätt inte tillräckligt, om det inte kompletteras med ett industriellt mål. Obalansen mellan Förenta staterna och Europeiska unionen på det digitala området kan inte ignoreras. Trots att EU behärskar alla digitala tekniker, och trots att en stor del av dem kommer från Europa, har Förenta staterna ett kommersiellt och intellektuellt försprång som baserar sig på en långsiktig vision. Den har utarbetats under en lång tid och kunnat stödja sig på bland annat militära budgetanslag, medan däremot Europeiska 1 Med över en tiondel av världens befolkning och cirka 45% av BNP i världen. Data från Världsbanken i dollar (2012): BNP i Europeiska unionen: miljarder, dvs ca 23% av BNP i världen, BNP i Förenta staterna: miljarder, dvs ca 22% av BNP i världen. 2 De första effektanalyserna uppskattar till exempel att potentialen för utnyttjandet av personuppgifter för kommersiella ändamål skulle kunna uppgå till närmare miljarder euro år 2020, och motsvara 8% av BNP för G20-länderna samma år. Undersökning av Boston Consulting Group och Liberty Global,Novembre 2012, The Value of Our Digital Identity, tillgänglig här: 7

9 unionen har visat brist på initiativ, vilket haft mycket allvarliga konsekvenser. Förenta staterna har en stark synergi med landets politiska och administrativa institutioner. Den digitala industrialiseringen har avancerat längre där än i Europa. Investeringskapaciteten har mobiliserats på ett effektivare sätt. Målet att göra denna teknik till en maktfaktor visas öppet. Aktörerna på den amerikanska marknaden förfogar över mer betydande resurser för kommersiell utveckling och investering än motsvarande aktörer i Europa. Samtidigt tränger digitala tjänster med intensivt utnyttjande av data hållbart in i områden där det inte går att avvika från hänsyn till suveränitet och grundläggande friheter. Sektorer som hälsovård, finanstjänster (banker, försäkringar) och energi skapar tjänster för medborgarna och intensifierar användningen av personuppgifter och digital identitet. Ledningen av dessa förfaranden måste övervakas med särskild vaksamhet. Europeiska unionen bygger på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati och rättsstaten 3. Frihet att konkurrera utgör basen i den inre marknaden och säkrar företagsfrihet och ekonomisk tillväxt 4. Den ska stärkas genom projektet om ett transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar. Europeiska unionen kan lita på stöd av aktiva och kreativa medlemsstater som står upp för dessa värden. 3 Artikel 1 bis i Fördraget om Europeiska unionen 4 Artikel 2 i Fördraget om Europeiska unionen 8

10 På basis av dessa premisser anser rådet : 1) Det är viktigt att stödja sig på Europeiska unionens värderingar för att uppnå en starkare förhandlingsstrategi Vad gäller tillgång till marknaden, säljfrämjande åtgärder och skydd av investeringar, ska avtalet främja reciprocitet, jämlik behandling och upprätthållande av suväreniteten Europeiska unionen och Frankrike bör anamma en offensiv inställning för att europeiska företag ska få rätt att delta i offentliga upphandlingar i Förenta staterna. De bör kräva en maximal reciprocitet mellan de två parterna, vilken för närvarande inte existerar på grund av handelshinder som skyddar den amerikanska marknaden (bland annat Buy American Act och Small Business Act). Tillgång för europeiska företag till offentlig upphandling i Förenta staterna skulle innebära ett framsteg för Europeiska unionen. Specifika klausuler kunde införas om gränser för upphandling som riktar sig till små och mellanstora företag, bland vilka endast få vågar delta ensamma i offentliga upphandlingar ; Avtalet kunde däremot innehålla undantag vars räckvidd skulle granskas från fall till fall (nationell säkerhet, hälsovård, utbildning, etc.). För att göra det möjligt för växande SMF att snabbare bli internationella, och för att franska och europeiska digitala aktörer lätt ska kunna etablera sig i Förenta staterna, måste Europeiska unionen erhålla ett ökat antal visum för sina medborgare till Förenta staterna, och vice versa. Upprättandet av en specifik mekanism för reglering av tvister mellan investerare och stater, är en känslig fråga och utgör en risk för suveräniteten, om den hindrar staterna att reglera i framtiden : Utvecklingen av internationella investeringar kräver garantier om stabilitet och jämlikhet, men det är nödvändigt att säkra båda regionernas suveräna rätt att stifta lagar. Inom den digitala sektorn är detta krav så mycket viktigare som branschen är ung, innovationscyklerna är korta och behoven av bestämmelser håller på att byggas upp ; Rådet rekommenderar att inte införa en sådan mekanism i förhandlingarna och att ta i beaktande de framtida resultaten av det samråd som EU-kommissionen startat i denna fråga ; Om en dylik mekanism ändå antas, får den åtminstone inte medföra en finansiell risk vid utövande av suveräniteten, eller inverka menligt på medlemsstaternas och Europeiska unionens kapacitet att i framtiden reglera ett område som är så strategiskt som den digitala sektorn. 9

11 Vad gäller tillnärmningen av lagstiftningen i fråga om telekomtjänster, e-handel och andra digitala tjänster, måste Europeiska unionen ha en offensiv inställning och anta bestämmelser som tar hänsyn till EU:s principer om konkurrens och garanterar respekt för medborgarnas och företagens friheter, i en miljö som gynnar utvecklingen av digital ekonomi och ett digitalt samhälle. Upprätthållandet av friheten att konkurrera förutsätter bland annat följande: Skyldigheter avseende icke-diskriminering, neutralitet, portabilitet och interoperabilitet som tillämpas på telekomtjänster och digitala plattformar, för att undvika snedvridning av konkurrensen 5. Dessa skyldigheter är ett oeftergivligt villkor för en hög innovationsnivå. Upprätthållandet av uteslutning av audiovisuella tjänster baserat på teknisk neutralitet. Inkluderingen av audiovisuella tjänster kan inte dyka upp genom alternativa begrepp som kan tillämpas på digitala tjänster, som till exempel onlinemusik eller onlinevideo, vilka utgör en viktig beståndsdel av den kulturella mångfalden. Audiovisuella tjänster ska systematiskt definieras enligt sitt innehåll och inte enligt sändningssätt 6. Uteslutning av frågor gällande cybersäkerhet som inte ska regleras endast inom ramen för ett transatlantiskt avtal och som direkt berör medlemsstaternas suveränitet. För att uppfylla dessa krav måste Europeiska unionen intensifiera sina strävanden att vara transparent inför sina intressenter och bygga upp en gemensam strategi, med hjälp av experter och medlemsstater. Detta kräver följande : Europa bör stärka sina åtgärder i fråga om samråd och transparens genom att : Officiellt tillkännage tillsättandet av en europeisk förhandlare speciellt utsedd som ansvarig för digitala ärenden och stärka dennes roll som förmedlare gentemot ekosystemet ; Stödja sig på ett nätverk bestående av experter som låter sig inspireras av den amerikanska organisationen ; Systematisera rådfrågningen av det civila samhället och de ekonomiska aktörerna om de ståndpunkter som ska tas i digitala frågor. 5 De ändringar av rådande praxis som gjordes den 14 januari 2014 i Appellationsdomstolen i Columbiadistriktet i Förenta staterna gällande neutralitetsprinciperna för Internet som fastslagits av Federal Communication Commission borde påminna de europeiska förhandlarna om nödvändigheten att tillämpa tydliga neutralitetsregler på hela värdekedjan (telekommunikationer, Internetleverantörer, kabel-tv-bolag, etc.). 6 I enlighet med regler som tillämpas inom ramen för direktivet om audiovisuella medietjänster och WTOavtalet om tjänster. Jfr. Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster. och jfr. Allmänt avtal om tjänstehandel, Bilaga 1B till Marrakeshavtalet,1994: 10

12 Bevara och förbättra, på franskt håll, kommittén för strategisk övervakning och förse den med en effektivare organisation (experter, jurister, föreningar, etc.) i direkt interaktion med med ekosystemet, inklusive traditionella industrier. Målet är bland annat att öka transparensen och bestämma formen för tillnärmning av lagstiftningen i fråga om normer och standarder. Främja uppbyggandet av ett digitalt nätverk på europeisk nivå, för att harmonisera medlemsstaternas, och i synnerhet Frankrikes och Tysklands, positioner, och bidra till utvecklingen av en digital strategi. 11

13 2) Europeiska unionen måste behålla sin kapacitet att reglera och strukturera morgondagens digitala marknad och bemöda sig om att under avtalsförhandlingarna erhålla alla nödvändiga garantier i detta syfte : Datasystemet är en fråga om industriell konkurrenskraft. Problematiken begränsas inte till skyddet av personuppgifter. Den omfattar även frågor relaterade till lagring, användning och överföring av alla slags data : Öppna data är någonting Förenta staterna regelbundet begär i sina avtalsprojekt. Antagandet av en logisk industriell strategi och tecknande av ett avtal om lagstiftning om personuppgifter är en förutsättning för lyckade förhandlingar. Det finns en risk med öppna data utan villkor för användning i känsliga sektorer som säkerhet, hälsovård, finanstjänster eller energi, i synnerhet om detta åtföljs av bestämmelser om tillnärmning av lagstiftningen, som strider mot principerna om skydd av friheterna. Villkor för användning av öppna data behövs för att åtfölja den digitala övergången från traditionell industri, och för att garantera respekten för de grundläggande friheterna. Konceptuella framsteg i fråga om data görs för närvarande inom Europeiska unionen, till exempel vad gäller uppgifternas kommersiella natur och deras personalisering. Den tyska metoden, som gör åtskillnad mellan kommersiella data och identifierande data, är ett spår värt att arbeta vidare på, liksom systemen med regler om övrensstämmelse, kompletterade med bestämmelser om kontroll och effektivt rättsmedel. Det gäller att kunna ta hänsyn till dessa framsteg för att bestämma en önskvärd balans. Vad gäller immateriella rättigheter, är den amerikanska synen på programvarornas patenterbarhet inte samstämmig med den europeiska modellen, som främjar copyright och fria programvaror och försvarar den allmänna egendomens betydelse, samt är uppmärksam på frågor som gäller patenterbarhet av information. Stabilisering av de aktuella lagändringarna inom unionen, efterlevnad av rättsliga modeller och bevarande av värdekedjan är förhandskrav. Andra bestämmelser håller på att konsolideras. De skulle kunna ändras, om motstridiga principer fastställdes inom ramen för TTIP. En moderniserad och logisk lagstiftning är en nödvändig förutsättning för alla förhandlingar. 12

14 3) Inte endast relationen mellan Förenta staterna och Europa ska beaktas: I många andra länder, t. ex. afrikanska och asiatiska länder, osv., utvecklas digitaliseringen. De här länderna kan vara en inspirationskälla och ett större antal relationer borde knytas med dessa nya partner antingen bilateralt eller multilateralt även gällande policyn för standarder. Insikten att den digitala marknaden är direkt internationell måste vägleda de pågående handelsförhandlingarna. 4) Slutligen rekommenderar rådet att förhala förhandlingarna, påskynda konstruktionen av den europeiska digitala strategin, och stärka Europeiska unionens förhandlingskapacitet : Om de nödvändiga medlen inte ställs till förfogande, finns det risk för att TTIP blir både ett hinder för utvecklingen av en global marknad som förvandlats av den digitala tekniken, och en broms för utvecklingen av ett hållbart digitalt samhälle med en hållbar digital ekonomi. 13

15 14

16 Förutom yttrandet formulerar rådet flera rekommendationer om de olika kapitlen i det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar. Dessa rekommendationer behandlar digitala teman transversellt och är grupperade i form av 8 temablad. En förklarande not om förhandlingsförloppet, en lista över källor, samt en förteckning över utfrågade och kontaktade organisationer bifogas till detta dokument. Dessa bilagor ingår i ett pedagogiskt och transparent tillvägagångssätt, som är utmärkande för det nationella digitala rådets arbetsmetoder. Temablad 1. Immaterialrätt Skydd av investeringar Offentliga upphandlingar Konkurrens Data Tillnärmning av lagstiftningen E-handel Cybersäkerhet

17 Bilagor Bilaga 1. Förklarande not om förhandlingarna gällande det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar Bilaga 2. Ministerns begäran om yttrande Bilaga 3. Lista över utfrågade personer Bilaga 4. Members of French Digital Council working group Bilaga 5. Medlemmar i CNNum:s arbetsgrupp

18 17

19 1 Intellectual property Intellectual property, digital technology and the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) Intellectual property law and the protection that it provides for content and software are of particular concern for the digital industry and innovation. Bilateral strengthening of intellectual property rights is one of the objectives for TTIP announced by the United States7 and the European Union 8. Intellectual property protection is considered to be one of the driving forces of innovation and creation and a pillar of the knowledge-based economy 9. The future treaty excludes criminal sanctions 10. This exclusion is all the more necessary since intellectual property is a sensitive area: the previous Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) was rejected by the European Parliament in July , which proves that including provisions for criminal sanctions is bound to jeopardise the adoption of a trade treaty. Civil society is very vigilant with regard to intellectual property because of the restrictions that it imposes to protect the exclusive rights of the property owners. The right balance must be struck between protecting the owners rights and society s demands for freedom of expression and protection of the public domain. What s at stake for the European Union, and the French Digital Council s recommendations a) Protection of the public domain Recommendation : Make sure that any strengthening of intellectual property rights is not achieved at the expense of protection of the public domain, which is critical for innovation, creativity and the public interest. The knowledge-based society cannot be created without effective protection of the public domain. For example, repeated extensions of the exclusive rights period conferred by copyright, which certain industrial groups call for on a regular basis, undermine protection for the public domain. 7 Notification of the United States Trade Representative to Congress on 20 March Resolution of the European Parliament of 23 May 2013: 9 Resolution of the European Parliament of 23 May 2013: 10 Article 30 of the European Commission negotiating mandate: The Agreement shall not include provisions 11 on criminal sanctions. European-Parliament 18

20 b) Intellectual property and software protection European intellectual property law theoretically excludes "computer programs" from the scope of patentable inventions 12. In contrast, the United States awards patents for software and is promoting the export of this type of protection to make it enforceable in other countries. The European Union has taken a stand against the adoption of such regulations, as can be seen in the European Parliament s rejection of a proposed Directive that would have introduced software patents in Furthermore, the European Union has launched various initiatives to adapt copyright to the digital age 13. We must be very vigilant about the models for financing creation. Recommendation : Preserve Europe s capacity to regulate intellectual property matters in the future and, at the very least, preserve European regulations on software protection through copyright. Copyright already provides effective protection for various software elements, such as source code lines, object code, aesthetic components, interfaces, program architecture and preparatory design work. Furthermore, European law and the patentability practices of the European Patent Office exclude only computer programs as such. Inventions of a technical nature that are (or can be) run by a computer program are not excluded from patentability. From an economic point of view, patents theoretically promote investment in research and development, thus boosting innovation. On the other hand, the inherent patent costs are barriers to entry on the software market and have a negative effect on competition in this market. Furthermore, the cumulative and incremental nature of innovation in this area makes patent protection particularly inappropriate. The emergence of patent trolls in the English-speaking countries patent systems, particularly in the United States, exploiting the secrecy of patents (submarine patents) testifies to the abuse of this type of protection. Finally, it is not in the European Union member states best interests to have TTIP include substantive patent law, which is discussed by other bodies (Tegernsee Group, European Patent Organisation, and the World Intellectual Property Organisation). c) Patenting scientific discoveries Recommendation : Uphold the principle of not patenting fundamental scientific discoveries, despite technological developments in this area. Patenting genes raises bioethical issues, particularly in the case of genes produced through synthetic biology. Gene identification constitutes a scientific discovery that is not patentable. The fact that such discoveries are made with computers and by synthesising DNA should not alter this fundamental principle. Once again, we must safeguard the public domain, which is necessary for scientific and technological development. 12 Article 52 of the European Patent Convention 13 The European Commission initiated public consultations on copyright in the internal market with a view to revising Directive 2001/29/EC in order to adapt it to the digital age. 19

21 d) Geographical indications and domain names Geographical indications, like trademarks, are distinctive signs. These signs identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin 14. The economic value attaching to geographical indications, and the information that they provide to consumers, justify legal protection. At global level, geographical indications promote exports, since the places where the products are consumed are far away from the places where they are produced. Consequently, geographical indications are of considerable economic importance for the European Union and constitute a vector for its economic development. In France for example, geographical indications for wines and spirits (e.g. champagne) generated a value of 19 billion euros in 2005 and covered nearly 140,000 French agricultural holdings 15. The TTIP negotiations must lead to recognition of geographical indications by the United States. Ultimately, such recognition could facilitate resolution of the domain names issue. The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), a California-based corporation that regulates domain names on the Internet worldwide, is planning to introduce the domain names.vin and.wine. While this could be a vector for additional growth, there are concerns about the risk of misleading consumers, counterfeiting, passing off or cybersquatting. The European Commission asked ICANN management not to assign.vin and.wine until rules are drawn up to protect geographical indications. Such a plan by ICANN could eventually be extended to many other protected European geographical indications. Recommendation : Strengthen the protection of geographical indications to make the roll-out of domain names smoother at a later stage. This calls for prior strengthening of legal protection for geographical indications, in the United States in particular. This is a prerequisite to ensure effective protection for geographical indications before introducing domain names that include them. More generally, the French Digital Council is in favour of developing a transparent multilateral regulatory framework for domain names, through the creation of an independent governance structure under international law. 14 Article 22-1 of the TRIPS agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) appended to the Agreement Establishing the WTO. 15 World Intellectual Property Organisation Seminar on Geographical Indications held in Beirut, 23 and 24 May

22 21

23 2 Investment promotion Investment, digital technology and TTIP One of the objectives of TTIP is to open up investment, by facilitating market access opportunities between the European Union and the United States. This trade and investment partnership is a major opportunity for the development of SMEs, mid-tier enterprises and startups in both markets. TTIP also presents an opportunity to create an advantageous environment for risk-taking by investors by strengthening the protection of their investments. Even though the financing models of the United States (where venture capital is more developed) and the European Union (where French players rely on bank loans) differ, this trade agreement may be a means of striking a new balance between investment models and promoting private non-banking investment in the European Union. Generally speaking, the provisions on investment protection are backed up by an execution mechanism that investors suffering losses from confiscatory, unfair, arbitrary or even discriminatory measures taken by a State can use to instigate proceedings in domestic courts or international investor-state dispute settlement proceedings. TTIP provides for such a mechanism. In the view of the United States, this mechanism must be expeditious, fair and transparent, and it must protect a wide array of investments, particularly in the digital sphere. Starting with an agreement signed between Germany and Pakistan in 1959, the number of international agreements referring to standards of investment protection (protection against expropriation, equal treatment for foreign and domestic investors, compensation in the event of armed conflict, etc.) has grown substantially. More than 3,000 such treaties are currently in force. France ranks fourth worldwide, with more than 90 bilateral investment protection agreements in force. These agreements provide recourse to an arbitration tribunal if an investor sustains damages. The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), which is part of the World Bank, is the designated tribunal under most French agreements. For actors supporting international arbitration models, this type of dispute settlement procedure provides a safeguard for investors by ensuring a neutral means of recourse when they cannot refer their case to local courts, or if the local courts are unable to give them a proper hearing. Furthermore, France supports the European Union s determination to modernise investment protection agreements, with the aim of striking a better balance between investor protection and the right of States to regulate, which means protecting their sovereign capacity to draft and implement legitimate public policy. This balance can be found in: a better definition of standards of investment protection that are compatible with preserving the policy-making capacity mentioned above; an improved dispute settlement system, particularly with regard to transparency, coordination with domestic legal remedies and alternative dispute settlement procedures. 22

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag

De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag De nya EU-direktiven så ser de nya affärsmöjligheterna ut för små och medelstora företag Upphandling 24:s konferens Upphandling i Göteborg Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå, EU-advokat och doktorand

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES

CONSULTATION ON THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTITIES EUROPEAN COMMISSION Internal Market and Services DG FREE MOVEMENT OF CAPITAL, COMPANY LAW AND CORPORATE GOVERNANCE Financial reporting DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL MARKET AND SERVICES CONSULTATION

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006. av den 18 december 2006

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006. av den 18 december 2006 L 396/850 SV Europeiska unionens officiella tidning 30.12.2006 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/121/2006 av den 18 december 2006 om ändring av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company

Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Sjöfartsskydd i områden där Norrköpings Hamn och Stuveri AB är verksamhetsansvarig Port Security in areas operated by Norrköping Port and Stevedoring company Kontaktlista i skyddsrelaterade frågor List

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1986:76) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Jamaica; SFS 2013:374 Utkom från trycket den 10 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer

ISACA och Euro CACSkonferensen. Kerstin Fredén, ordförande ISACA. Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA och Euro CACSkonferensen Kerstin Fredén, ordförande ISACA Internrevisorerna tackar sina sponsorer ISACA Sweden Chapter och Eurocacs 2008 22.11.2007 2 Vision ISACA Sweden Chapter ISACA skall vara

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se

Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Licenser i användarens tjänst? Predrag Mitrovic, Författare, CISSP, CISM predrag@mynethouse.se Predrag Mitrovic 20 år i IT-branschen ADB-tekniker med inriktning på Unix-och Novellsystem (certifierad på

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

NASDAQ GLOBAL INDEXES

NASDAQ GLOBAL INDEXES NASDAQ GLOBAL INDEXES Presented by: Peter Tengzelius Product Lead Manager NASDAQ Global Information Services AGENDA Nasdaq Index overview Selected Index launches 2010-2013 Index Offering Smart Beta Nasdaq

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Tre direktiv ska genomföras i svensk lag:

Tre direktiv ska genomföras i svensk lag: De nya EU-direktiven vilka blir de praktiska konsekvenserna för leverantörer och upphandlande myndigheter i Sverige? Upphandling 24:s konferens Upphandling i Göteborg Robert Moldén, Gärde Wesslau Advokatbyrå

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31

till cirka 62 procent, beräknad på grundval av den senast fastställda balansräkningen, efter justering för förändringarna i eget kapital sedan den 31 Styrelsens i Akelius Residential Property AB (publ) förslag till beslut om vinstudelning enligt 18 kap. 3 och 5 aktiebolagslagen, styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen samt styrelsens

Läs mer

Nationellt forum efaktura 130117

Nationellt forum efaktura 130117 Nationellt forum efaktura 130117 Agenda Va lkomna! Ulrica Storset Status i arbetsgrupperna: o Arb.grupp 1 Temperaturma tning o Arb.grupp2 Goda exempel o Arb.grupp3 Juridiska hinder o Arb.grupp 4 Standards

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Vilka är vi? Vadå ansvarsfulla? Vår del på KAU Avrundning. A4Cloud. Ansvarsfulla molntjänster. Tobias Pulls. Karlstads Universitet tobias.pulls@kau.

Vilka är vi? Vadå ansvarsfulla? Vår del på KAU Avrundning. A4Cloud. Ansvarsfulla molntjänster. Tobias Pulls. Karlstads Universitet tobias.pulls@kau. A4Cloud Ansvarsfulla molntjänster Tobias Pulls Karlstads Universitet tobias.pulls@kau.se 27 November 2013 Vilka är vi? 13 partners Oktober 2012 4 år långt EU FP7 a4cloud.eu KARLSTADS UNIVERSITET 2 Vad

Läs mer

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla och förnya sina affärer och expandera till nya marknader. Vi erbjuder: Organization

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla och förnya sina affärer och expandera till nya marknader. Vi erbjuder: Organization Johan P Bång Chief Executive Officer Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs av Future Position X. Utskrift och kopiering av denna presentation får

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag

Företagens anseende i Sverige 2011. Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag Företagens anseende i Sverige 2011 Drivkrafterna bakom anseendet och trovärdigheten Resultatet för 22 kända företag 1 TNS SIFOs Anseendeindex 2011 Denna rapport innehållet Fakta om studien och kontaktuppgifter

Läs mer

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager

Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager Fildelning i Företag The past, present and future Richard Lindstedt Sr Product Manager rlindstedt@novell.com Alternativ för Fildelning Enkel fildelning à la 1990. Mycket rörmokeri och döda filer Samerbetsverktyg

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik

Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Miljöledningsprojektets årliga möte 2003 Tema indikatorer - Saltsjöbaden den 10-11 april, 2003 Indikatorer för social hållbarhet enligt GRI. Teori och praktik Magnus Enell Koncernchef Hållbar Utveckling

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1992:1197) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Botswana; SFS 2013:1017 Utkom från trycket den 13 december 2013 utfärdad den 5 december 2013.

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Regeringens CSR politik instrument för frihandel och utvecklingssamarbete

Regeringens CSR politik instrument för frihandel och utvecklingssamarbete Regeringens CSR politik instrument för frihandel och utvecklingssamarbete Lisa Emelia Svensson lisa.svensson@foreign.ministry.se Twitter: @Emelialisa Regeringens CSR-syn Varför? Instrument för frihandel

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken

Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Etik och säkerhetsfilosofi i praktiken Margaretha Eriksson Civ.Ing. och doktorand i informationssäkerhet KTH irbiskonsult@tele2.se Föreläsning 3 Etiska frågor Säkerhetsfilosofi Etiska frågor Etiska regler

Läs mer

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l.

Handel och miljö. 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. Handel och miljö 2 2 / 4 2 0 1 0 Å s a C a s u l a V i f e l l S a m t i d s h i s t o r i s k a i n s t i t u t e t w w w. a s a v i f e l l. c o m Dagens seminarie Den internationella miljöpolitiken

Läs mer

Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete

Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete Gert-Olof (Måns) Holst, CEO eno energy Sweden 1010 Page 2 Agenda 1. eno energy 2. Erfarenheter och lärdomar från drift och underhållsarbete 1.

Läs mer

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS SARA NORMAN IoT Joint Technical Committee 1, arbetsgrupp Internet of Things Två års förberedande arbete IoT rapport presenterad i nov 2014 Uppdrag IoT referensarkitektur

Läs mer

Improving the efficiency of a welfare state

Improving the efficiency of a welfare state Improving the efficiency of a welfare state Tarmo Valkonen ETLA EDRC Seminar: Growth, Employment and Welfare Nordic lessons and perspectives, OECD 11/06/2014 ett program för nya välfärdslösningar till

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

SEMINARIUM 6 AFFÄRS- OCH PROCESSMODELLER

SEMINARIUM 6 AFFÄRS- OCH PROCESSMODELLER SEMINARIUM 6 AFFÄRS- CH PRCESSMDELLER Denna övning skall lösas skriftligt och lämnas in vid seminariet. Varje studerande skall lämna in en egen lösning. Ange namn och personnummer på lösningen. ÖVNING

Läs mer

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm

Höstmöte 7 oktober 2014. Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken, Stockholm Höstmöte 7 oktober 2014 Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken, Stockholm Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer