Sammanträdesprotokoll 1 (18)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll 1 (18)"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger Östra Esplanaden 5, Arvika, kl Beslutande ledamöter Övriga närvarande Peter Söderström, Ordförande (S) Aina Wåhlund, 1:e vice ordförande (S) Jan Wettmark, 2:e vice ordförande (M) Sten Fransson (S) Lena Kandergård (S) Gert Raiml (V) Mona Smedman (C) Kent Gustavsson, Polisen Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Anna Wikstrand, bitr kommundirektör Håkan Gund, Gatu- och trafikansvarig Mattias Thorängen, sekreterare Justerare Jan Wettmark Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den Paragrafer Sekreterare Mattias Thorängen Ordförande Peter Söderström Justerare Jan Wettmark ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Närarkivet Underskrift Mattias Thorängen

2 Sammanträdesprotokoll 2 (18) Innehåll Ärende Sida Information om ny polisorganisation... 3 Information vägbelysning... 4 Särskilt stöd till föreningar med egen anläggning... 5 Ansökan om bidrag - Västra Värmlands Fornminnesförening. Sommar på Sågudden Redovisning av förenings- och studieförbundsbidrag, marknadsmedel samt del av projekt Friskare Arvika... 8 Projekt Tillväxt och lönsamhet, rådgivning i befintliga företag - Almi Företagspartner Värmland AB... 9 Camp Värmland Detaljplan för området mellan Rosendal 2:4 och Myrängen Motion om upphandlingspolicy Verksamhetsuppföljning Tillståndsenhetens tillsynsrapport Strukturfondsprojekt Norra Mellansverige Westra Wermland Export Inbjudan till Alla ska med... 18

3 Sammanträdesprotokoll 3 (18) KLU 44 Information om ny polisorganisation Kent Gustavsson vid polisen i Arvika informerar om den nya polisorganisationen. tar del av informationen.

4 Sammanträdesprotokoll 4 (18) KLU 45 Information vägbelysning Håkan Gund, gatu- och trafikansvarig inom Arvika kommun, informerar om vägbelysning. tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (18) KLU 46 Dnr KS 2015/ Särskilt stöd till föreningar med egen anläggning Genom en samverkan mellan Föreningesservice och kommunens Arbetsmarknadsenhet AME kan vi, under ett prövoår, ge föreningar inom Arvika kommun ett utökat stöd. Ett stöd genom arbetskraft. Ett komplement till föreningsbidragen. Ideella krafter räcker inte alltid till, vilket gör att vi kan erbjuda föreningar med egen anläggning/lokal(i första hand), möjligheten att ansöka om ett extra särskilt stöd. Ett stöd i form av arbetskraft under någon dag, beroende på vad som ska göras. Innebörden är att en förening som önskar hjälp med mindre arbetsuppgifter i/på/runt om sin anläggning kan inkomma till Föreningsservice med en ansökan om extra särskilt stöd. Arbetsuppgifter som exempelvis målning inne/ute, röjning av sly/gräs, reparation/service gräsklippare, rensning av ogräs, enklare renovering samt omklädning av möbler, byggande av bänkbord, enklare snickeri. Dock inte el- VVs arbeten, eller veckogräsklippning. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, den 11 februari 2015 godkänner upprättat förslag om ett komplement till föreningsbidragen, i form av arbetskraft, under ett prövoår. Beslutet skickas till Föreningskonsulenten

6 Sammanträdesprotokoll 6 (18) KLU 47 Dnr KS 2015/ Ansökan om bidrag - Västra Värmlands Fornminnesförening. Sommar på Sågudden 2015 Västra Värmlands Fornminnesförening planerar för Sommar på Sågudden Årets tema är cykeln och cyklandet. Såguddens dag har i år rubriken Sågudden rullar där en historisk cykelkavalkad kommer att anordnas och där årets utställning Cykeln förr och nu kommer att invigas. Särskilda aktiviteter för barn och ungdom planeras, till exempel en cykeltävling. Utöver detta planeras även midsommarfirande och tre allsångskvällar. Projektet avser att levandegöra kulturarvet, skapa en rolig och intresseväckande utställning samt locka många besökare till Sågudden. Arvika Kommun ser positivt på det arbete som Västra Värmlands Fornminnesförening bedriver med att levandegöra och dokumentera vår bygds kulturhistoria. Sågudden är ett av Arvika främsta besöksmål och det arbete som där bedrivs under sommarmånaderna är till nytta och nöje för såväl kommuninnevånare som tillresta. För att föreningen ska kunna genomföra Sommar på Sågudden enligt bifogad budget ansöker de om ett bidrag från Arvika Kommun på kr. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, den 11 februari Västra Värmlands Fornminnesförenings ansökan om projektbidrag för Sommar på Sågudden 2015, den 9 februari beslutar att bevilja Västra Värmlands Fornminnesförening kronor till projektet Sommar på Sågudden Kostnaden belastar kontot för kulturella utvecklingsprojekt Halva bidraget utbetalas omgående och resterande efter redovisning.

7 Sammanträdesprotokoll 7 (18) KLU 47 forts. Beslutet skickas till Västra Värmlands Fornminnesförening Bitr kommundirektören Kultur- och fritidschefen Vik kulturutvecklaren

8 Sammanträdesprotokoll 8 (18) KLU 48 Dnr KS 2015/ Redovisning av förenings- och studieförbundsbidrag, marknadsmedel samt del av projekt Friskare Arvika Föreningsservice har sammanställt ett dokument som redovisar de under år 2014 utbetalda förenings-och studieförbundsbidrag, marknadsmedel samt del av projekt friskare Arvika som är utbetalda genom Förenings-service. I sammanställningen redovisas samtliga föreningsbidrag, både de som beslutats av kommunledningsutskottet och de som handlagts enligt beslutad delegationsordning. Redovisningen överlämnas till Kommunstyrelsen för kännedom. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, den 17 februari 2015 Redovisning av förenings- och studieförbundsbidrag, marknadsmedel samt del av projekt Friskare Arvika, den 18 februari 2015 tar del av redovisningen lägger den med godkännande till handlingarna. Beslutet skickas till Bitr. kommundirektör Kultur och fritidschef Föreningskonsulent

9 Sammanträdesprotokoll 9 (18) KLU 49 Dnr KS 2015/ Projekt Tillväxt och lönsamhet, rådgivning i befintliga företag - Almi Företagspartner Värmland AB Tillväxt i små och medelstora företag utgör den enskilt viktigaste källan till nya arbeten men allt för få av dessa företag växer eller väljer att inte växa. Ett starkt nyföretagande är bra för Sverige men minst lika viktigt är att befintliga företag med tillväxtpotential ges möjlighet att utvecklas och skapa arbetstillfällen. Det är just detta som är fokus i Almis nya projekt Tillväxt och lönsamhet. Projektet har som mål att förbättra möjligheten att utveckla konkurrenskraftiga företag i Värmland, öka företagens kännedom om stöd genom entreprenörssystemet samt öka tillväxttakten hos befintliga företag. Målgruppen är främst företag med 5-20 anställda med tillväxtpotential. Projektet är tänkt att fylla det gap av rådgivningserbjudanden som tillgodoser företagares behov och som inte erbjuds av andra företagsstödjande organisationer och som heller inte ingår i Almis basverksamhet. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, den 17 februari 2015 Almis ansökan om medfinansiering i Projekt Tillväxt och lönsamhet, den 18 februari 2015 beslutar att bevilja Almi medfinansiering i form av egen tid som uppgår till 50 timmar/år under projekttiden Beslutet skickas till Almi Företagspartner Värmland AB Bitr Kommundirektör Utredningssekreterare

10 Sammanträdesprotokoll 10 (18) KLU 50 Dnr KS 2015/ Camp Värmland Under hösten 2014 har en utredning genomförts med syfte att ta fram förslag till framtida organisatorisk struktur för besöksnäringen i Värmland. De fyra kommuner som ingått i utredningen är Arvika, Eda, Säffle och Årjäng. Under 2013 genomfördes en kartläggning av västra Värmland, med fokus på norsk turism. Uppdraget var att kartlägga och analysera västra Värmlands turistiska näring med fokus på den norska marknaden, genom att fråga sig hur västra Värmland blir en stark aktör mot Norge och vad som attraherar norrmän/svenskar att besöka regionen. Resultatet av denna kartläggning blev att det för att underlätta utveckling av turism i regionen var nödvändigt att erbjuda bättre boendeförhållanden och en samordning av attraktiva events. Arvika, Säffle, Eda och Årjängs kommuner beslutade genomföra en utredning om vilka möjligheter som fanns för att öka tillgången på attraktiva campingplatser, med hänsyn till investeringskapital, struktur, kommunikation och förpackning av produkten. Region Värmland och Länsstyrelsen beslutade att ge stöd till denna utredning. Sten Franssons tjänsteskrivelse, den 18 februari 2015 Utredningen Camp Värmland, upprättad av Susanne Olofsson AB, den 18 februari 2015 Utskottets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att Arvika kommun deltar i det fortsatta utredningsarbetet.

11 Sammanträdesprotokoll 11 (18) KLU 51 Dnr KS 2014/ Detaljplan för området mellan Rosendal 2:4 och Myrängen 1 En begäran om planbesked har inkommit från Arvika Teknik AB den 28 oktober Arvika Teknik AB önskar köpa del av fastigheten Myråsen 1:1 av Arvika kommun för att använda platsen för upplag. Gällande detaljplan anger naturmark för området. Området ligger tydligt exponerat intill länsväg 172, som är en betydlig infart till Arvika stad. Det är därför viktigt att tänka på hur området kommer att uppfattas från vägen. Detta är något som även anges i kommunens Översiktsplan. Om marken ska användas för upplag så kommer bilden av området förändras. Vegetationen som idag finns kommer att tas bort och ersättas med en öppen grusad eller hårdgjord yta för förvaring av rör och ledningar mm. Områdets exponering mot omkringliggande vägar innebär att det skulle komma att behöva sättas upp någon typ av avskärmning mot länsväg 172, Blästervägen samt Rosendalsvägen, eftersom ett upplag kan komma upplevas som en stökig miljö. Platsens placering mellan länsväg 172 och Blästervägen gör att det inte finns någon sida inom området som blir insynsskyddad. Då området består av myrmark blir det inte heller lätt att skapa en insynsskyddad sida i form av grönska. Man kommer därför att behöva se på möjlighet att bygga ett insynskydd runt området, risken är dock att exempelvis ett plank kommer att upplevas som en mur mot omkringliggande vägar. Insynsskyddets utformning blir därför viktigt att se på i ett planarbete. Att använda området som upplag leder till att områdets potential som en eventuell översvämningsyta går förlorad. Då framtida klimatförändringar kommer att leda till häftigare regn och dagvattenflöden, antas behovet av översvämningsytor öka. Tidigare gjorda geotekniska utredningar visar på att marken inom området är sankt. Det är därför troligt att det blir sättningar inom området. Det kan komma att behöva göras ytterligare geoteknisk utredning inom området. Vid en planändring skulle man även behöva kontrollera om det finns markföroreningar. Då området är sankt kan marken vara utfylld med diverse massor som kan vara förorenade. Även frågor kring dagvatten och eventuell markavvattning kommer att behöva utredas vid ett planarbete.

12 Sammanträdesprotokoll 12 (18) KLU 51 forts. Planering och utveckling har efter det att planbegäran lämnades in föreslagit andra områden för ATAB som anses mer lämpliga. De områden som föreslagits har inte haft lika exponerat läge, haft bättre markförhållanden och är färdiga för att användas. ATAB anser dock inte att några av de föreslagna områdena är lämpliga. Ett PM, vilket bifogas handlingarna, har tagits fram där förutsättningarna beskrivs. A-bilar har varit i kontakt med Planering och utveckling under hösten 2014 angående ändring av detaljplan för att se på möjligheten till en utökad byggrätt för en planerad utbyggnad samt för biluppställning. Total tomtutvidgning ca 3650 kvm. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, den 18 mars beslutar lämna positivt planbesked enligt PBL 5 kap 2-5 (2010:900) samt upprätta detaljplan för Myråsen 1:1 enligt bifogat PM. Därtill fattas beslut om att teckna planarbetsavtal med exploatör och att genomföra plansamråd PBL 5 kap 11 (2010:900). Beslutet skickas till Planeringschef Planassistent Arvika Teknik AB

13 Sammanträdesprotokoll 13 (18) KLU 52 Dnr KS 2014/ Motion om upphandlingspolicy Tommy Karlsson (V) har i motion lyft fram att kommunen i samband med upphandlingar ska ställa krav på att företagen lever upp till miljömässig, social och arbetsrättslig lagstiftning såsom den fastställts i unionsrätt, nationellrätt samt kollektivavtal. Motionären föreslår att dessa krav skrivs in i kommunens upphandlingspolicy. Arvika kommun följer den angivna lagstiftningen i samband med upphandling, vilket även framgår av gällande inköpspolicy. När det gäller kollektivavtal kan kravet inte ställas med nuvarande lagstiftning. Krav på miljö-, arbetsmiljö- och sociala åtaganden finns redan idag i tvingande nationell lagstiftning. Kommunen har vidare enligt LOU och LUF samt enligt sin inköpspolicy möjlighet att väga in miljö- och arbetsaspekter. Krav på kollektivavtal kan enligt gällande lagstiftning inte ställas i offentliga upphandlingar men frågan utreds inför ändringar i LOU och LUF under De krav som uppställs i en offentlig upphandling måste enligt en dom från EG-domstolen kunna kontrolleras. Av nyligen införda ändringar i kommunallagen följer också att kommunen måste kontrollera och följa upp verksamhet som utförs för kommun av privat utförare. Slutligen kan alltför långtgående krav försvåra för mindre och medelstora företag att lämna anbud. Skäl finns sammantaget att från tid till annan överväga att som krav i offentliga upphandlingar införa särskilda miljöarbetsmiljö- och sociala krav utöver vad som följer av lag, men det bör göras först efter utredning om kraven är förenliga med de principer som LOU och LUF vilar på. Vid varje tillfälle bör dessutom överväganden göras om de ekonomiska konsekvenserna för kommunen i form av ökad kontrollverksamhet. Det bör också övervägas om ökade krav försvårar för mindre och medelstora anbudsgivare att lämna anbud och på så vis minska konkurrensen. Tommy Karlssons (V) motion, den 7 januari 2014 Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse, den 18 februari 2015

14 Sammanträdesprotokoll 14 (18) KLU 52 forts. Utskottets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att en översyn av inköpspolicyn sker i samband med eventuella förändringar i lagen om offentlig upphandling (LOU). Motionen anses besvarad.

15 Sammanträdesprotokoll 15 (18) KLU 53 Dnr KS 2015/2-042 Verksamhetsuppföljning Verksamhetsuppföljning för Kommunledningsstab och Myndighetsstab. Verksamhetsberättelser året 2014 för Kommunledningsstab och Myndighetsstab. Verksamhetsberättelser 2014, Kommunledningsstaben och Myndighetsstaben, den 19 februari 2015 tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

16 Sammanträdesprotokoll 16 (18) KLU 54 Dnr KS 2015/ Tillståndsenhetens tillsynsrapport 2014 Enligt lag ska kommunen varje år upprätta en tillsynsplan. Tillsynsplanen har fastställts av KLU, länsstyrelsen har granskat och godkänt planen. Årsrapporten presenteras i bilagda tjänsteskrivelse. Tillståndsenhetens granskning sker genom yttre tillsyn, där serveringsstället besöks eller genom inre tillsyn där tillståndsenheten granskar företagens ekonomi, ansvarstagande och försäljningsstatistik. I några sammanhang har tillsynen skett i samverkan med polis eller räddningstjänst. Lärande och Stöds tjänsteskrivelse, den 19 februari 2015 Tillståndsenhetens tillsynsrapport 2014, den 19 februari 2015 Utskottets förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att fastställa tillsynsrapporten samt redovisa den till Länsstyrelsen i Värmlands län. Beslutet skickas till Länsstyrelsen

17 Sammanträdesprotokoll 17 (18) KLU 55 Dnr KS 2015/ Strukturfondsprojekt Norra Mellansverige Westra Wermland Export Arvika, Eda, Säffle och Årjängs kommuner planerar att ansöka hos regionala fonden om ett projekt som syftar till att stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i västra Värmland. Kommunerna har sedan länge ett upparbetat kontaktnät och har god erfarenhet av att driva utvecklingsfrågor och samverka i projektform. Ett av målen i projektet är att få till fler affärer för del lokala näringslivet med norska företag och fler norska etableringar. Andra mål är att utveckla samarbetet mellan deltagande intressenter och att resultat och erfarenheter utgör bas för vidare arbete. Säffle kommun föreslås vara projektägare. Från Arvika kommuns sida föreslås medel användas till aktiviteter som varumärkesbyggande, analyser, paketering och marknadsföring, nätverksbyggande, seminarier kring sälj och export, mässor mm. Budgeten omsluter totalt drygt 9 mkr inklusive EU-medel och Arvika kommun föreslås finansiera 650 tkr under 3,5 år. Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 23 februari beslutar att medfinansiera projekt Westra Wermland Export med 650 tkr under perioden Kostnaden belastar befintlig budget med kontant finansiering och finansiering i tid. Beslutet skickas till Eda, Säffle och Årjängs kommuner Bitr Kommundirektör Turistchef

18 Sammanträdesprotokoll 18 (18) KLU 56 Dnr KS 2015/ Inbjudan till Alla ska med april anordnar Region Värmland konferens för kultur och fritidsektorn i Värmland. Temat för konferensen är Alla ska med och syftet är att stärka integrationen inom kultur och idrott i Värmland. Konferensen kommer att äga rum vid Scandic Arvika och pågå från lunch till lunch april. Målgruppen är politiker och chefer inom kommunerna i Värmland som ansvarar för kultur och fritidsfrågor. Även förtroendevalda och tjänstemän från Värmlands idrottsförbund och SISU har bjudits in. Sista anmälningsdag för konferensen är 20 mars Inbjudan till Alla ska med, den 23 februari 2015 tar del av informationen. Utav s ledamöter kommer Sten Fransson (S), Lena Kandergård (S), Gert Raiml (V) och Mona Smedman (C) att delta.

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C)

Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Peter Söderström (S) Gert Raiml (V) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C) Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.50 Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Kommunfullmäktige 2013-08-26 200 (232) Plats och tid Beslutande Ledamöter Arvika Näringslivscentrum, hörsalen kl. 19.00 20.00 Enligt bifogade närvarolista Övriga närvarande Göran Bryntesson, sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 472-476, 484, 486 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus 1(41) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08:30-15:06, ajournering kl 12:55-13:15 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare LULEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Kommunledningsförvaltningen Ledamöter och ersättare KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid måndag 16 mars 2015 kl. 08:15 Plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum Upprop

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare LULEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Kommunledningsförvaltningen Ledamöter och ersättare KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid måndag 30 mars 2015 kl. 08:15 Plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum Upprop

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer