Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har avslutats under perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har avslutats under perioden 2005-01-01 2005-09-30."

Transkript

1 RUN Analysenheten Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har avslutats under perioden.

2 INNOVATIONER OCH NYFÖRETAGANDE Pilotprojekt för nyföretagande - kartläggning och aktionsplan Syfte: Att utveckla ett kompetenscentrum/nätverk för nyföretagande inom regionen. Bakgrunden var att NUTEK och ALMIs moderbolag gick ut och sökte 3-5 pilotlän och ALMI-bolag för att undersöka möjligheterna att utveckla en gemensam metod för kvalitetssäkring av nyföretagarrådgivningen. ALMI Väst anmälde, efter förankring hos Västra Götalandsregionen, intresse och Västra Götaland blev ett av pilotlänen. Förväntat resultat: En kartläggning. Utfall: Inriktningen var att genom en kartläggning få grepp på hur nyföretagarrådgivningen i Västra Götaland f n är organiserad och dess innehåll samt hur den är finansierad. Avsikten är att sedan ta fram en aktionsplan för den framtida nyföretagarrådgivningen och dess innehåll. Projektet har genomfört kartläggningen och förslag till aktionsplan. Projektägare: ALMI Väst AB. Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (38% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Nutek och ALMI Företagspartner Väst AB. Tjärnö Innovation, fas 1 Syfte: Att inventera idéer med marin anknytning som kan vara intressanta att kommersialisera med stöd av företagsinkubation kopplat till Tjärnö marinbiologiska laboratorium. Förväntat resultat: 3-5 konkreta affärsidéer identifieras och vidareutvecklas samt leverans av en plan för Tjärnö Innovation fas II. Utfall: Fyra case identifierades och coachades inom ramen för projektet. I projektets slutrapport föreslås att TIS fortsätter i projektform under 18 månader. Projektägare: GU Holding. Projekttid: december 2004 mars Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (53% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Tillväxtprogrammet Fyrbodal, kommunerna Strömstad, Tanum och Munkedal, Innovationsbron Väst AB samt GU Holding. Chalmers Innovation 2004 Syfte: Att erbjuda innovatörer och entreprenörer värdeskapande och effektiva processen för att utveckla teknikbaserade idéer till livskraftiga tillväxtföretag med internationell potential. Förväntat resultat: Bl a 15 intagna presumtiva företag i förinkubator och 12 intagna utvecklingsföretag i inkubator Utfall: Chalmers Innovation har investerat i ett flertal bolag i inkubatorn. Aktiviteter mot affärsänglar och riskkapitalbolag har lett till flera matchningar. Antalet affärsänglar som investerat i bolag hos Chalmers Innovation har ökat under året. Efterfrågan på tjänster för såddfinansiering har varit mycket stor. En stor undersökning av inkubatorn verksamhet har gjort och resultat kommer att användas för att utveckla verksamheten. Antalet utvärderade idéer har ökat under året. Genom projektet finansieras också experter som bedömer ansökningar om såddfinansiering. Projektet har bl a lett till 10 nya projekt och 2 i förhandling i förinkubatorn samt 5 företag som tagits in i inkubatorn. Projektägare: Chalmers Innovation. Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (25% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Vinnova, Business Region Lindholmen, Lindholmen Science Park och privat finansiering. 2

3 Genomförande av såddfinansieringsplan 2004 GU Holding Syfte: Att skapa framgångrika företag och projekt genom att tillföra såddfinansiering, affärsutveckling, management, samt expertkunskap inom bl a marknad, immaterialrätt och ekonomi. Förväntat resultat: 8 utvecklingsföretag med såddfinansiering och 40 analyserade propåer. Utfall: Resultatet av GU Holdings arbete hittills är nya unika produkter och tjänster som skapats av de totalt 20 nya forskningsbaserade företag som GU Holding har startat upp och finansierat. GU Holding är elva företag verksamma i GU Holdings ägo med ca 100 sysselsatta. Under 2004 har GU Holding tittat på ca 25 nya potentiella affärsprojekt. Även icke kvantifierbara värden har skapats, som mer positiv attityd till vidareutveckling av forskningsresultat med kommersiell potential, större kunskap om nyttiggörandets och företagandes villkor bland forskare, utbyggnad av nätverk med olika kompetenser för olika behov, framtagning av ett stort antal patent, samt ökad samverkan mellan universitet och näringslivet. Projektägare: GU Holding. Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (18% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Vinnova, Teknikbrostiftelsen, Göteborgs Universitet och privat finansiering. Connect Väst 2004 Syfte: Att bli en komplett aktör inom Västra Götalandsregionen vad det gäller att sammanföra entreprenörer och unga tillväxtföretag i Västra Götaland med finansiella och företagsutvecklande resurser från privata näringslivet. Förväntat resultat: Bl a 40 språngbrädor, 3 nätverk och 12 möten. Utfall: Verksamheten har utvecklats enligt plan även om den totala omslutningen blev lägre än planerat. I Sjuhärad och Skaraborg är projektet bra igång. Fyrbodal bearbetas aktivt och i och med hösten 2005 bedöms Connect Väst vara väl etablerade där. Connect Väst har aktivt bidragit till att nya arbetstillfällen skapas och att entreprenörer fått tillgång till kompetens, nätverk, mötesplaster och kapital. Projektet har medverkat till 85 språngbrädor, 10 nätverk och 16 möten. Projektägare: Connect Väst. Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (21% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Högskolor och universitet inom Västra Götaland, Teknikbrostiftelsen samt privata finansiärer. Elektroniskt utvecklingscenter Syfte: Att skapa ett elektroniskt utvecklingscenter (EUC) som möjliggör för företagen att på ett mer lättillgängligt sätt få tillgång till forskningsresultat och stöttning i produktutvecklingsprojekt. Samtidigt skapa en struktur för samarbete och nätverk mellan företag och mellan företag och universitet. Förväntat resultat: 6-8 anslutna större företag, 10 anslutna intressentföretag, 4-5 projekt per år och 1-2 projekt/examensarbete per företag och år. Utfall: Till EUC har knutits hög kompetens inom elektronikområdet. EUC:s roll är, förutom att bistå de fem medlemsföretagen med produktutveckling, att verka som en portal gentemot universitet och högskolor för import av ny kunskap och forskningsresultat för att stärka konkurrenskraften för företagen. Projektet har inneburit att ett utvecklingscenter inom elektronikområdet startats. Projektet har lett till 4 ansluta större företag och 1 anslutet intressentföretag. Vidare har projektet medverkat till 5 genomförda projekt per år och 1 projekt/examensarbete per företag och år. Diskussioner har pågått under 2005 om fortsatt stöd ytterligare 2-3 år. Projektägare: Vara kommun och ElektronikUtvecklingsCenter. Projekttid: oktober 2002-december Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (33% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Sparbankstiftelsen, Vara kommun och privat finansiering. 3

4 KLUSTERUTVECKLING Klusterutveckling i Västra Götalandsregionen Satsningen omfattar 8 delprojekt, varav 3 slutrapporter redovisas nedan. Det övergripande syftet för dessa tre projekt var att starta upp sk Tripel Helix-satsningar, dvs initiativ där näringsliv, akademi och samhälle inom regionalt prioriterade kluster gemensamt identifierar och genomför tillväxtsatsningar. Den huvudsakliga medfinansiären har varit Visanu (det nationella programmet för kluster och innovationssystem). Visanu är ett gemensamt program mellan NUTEK, VINNOVA och ISA som startade 2003 och avslutades våren Slutrapporten från Visanu-programmet skickades till regeringen den 6 juli Övergripande slutsatser från den rapporten presenteras vid RUN den 6 december tillsammans med resterande slutrapporter. Promedes (delprojekt inom Klusterutveckling i Västra Götalandsregionen) Syfte: Att etablera ett innovationssystem i gränslandet mellan den traditionella industrin i Trollhättan och filmindustrin. Promedes står för PROduktion, Media och DESign. Förväntat resultat: Två demonstratorprojekt som drivs i samverkan med media-företag, HTU och industrin med medverkan av SME-företag enligt nya arbetssättet i en Virtual Reality-studio. Ett hundra personer beräknas under åren 2003 och 2004 vara involverade inom industri, samhälle och högskola. Utfall: Uppsatta mål bedöms vara uppfyllda. Ett projekt med syfte att föra över kunskap från film- och medieindustrin till verkstadsindustrin och vice versa har genomförts mellan Innovatum Teknik och Film i Väst under namnet Arkimedes. Projektet har resulterat i ett förslag på arbetssätt för att identifiera, värdera och utveckla idéer om teknikutveckling inom film- och mediabranschen samt motsvarande för gestaltning och dramatisering av problemställningar inom industri och offentliga sektor. Ett annat projekt, där visualisering med hjälp av Virtual Reality Teknik används i arbete med miljöfrågor, har startats och kommer att drivas vidare med annan finansiering. Under perioden har dessutom seminarier och utbildningar genomförts med syfte att höja kompetensen hos små och medelstora företag när det gäller den digitala teknikens möjligheter. Projektägare: Innovatum AB. Projekttid: september 2003-april Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (33% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Visanu, Business Region Göteborg och Innovatum AB. Microwave Road (delprojekt inom Klusterutveckling i Västra Götalandsregionen) Syfte: Att vara en komplett infrastruktur för forskning, utbildning, utveckling och tillverkning inom mikrovågsområdet. Förväntat resultat: Marknadsstrategi och material finns framtaget, utarbetad FoU-strategi och inlämnad ansökan till VINNVÄXT 2004, utvecklingsprojekt påbörjat inom IVSS (Intelligent Vehicle Safety Systems), bildat klustersamverkansgrupp med regionala synergikluster och påbörjat tekniksamarbete mellan regionens företag. Utfall: Projektet har bl a resulterat i följande: kick-off för Microwave Road med 100 deltagande gäster, marknadsföringsmaterial och hemsida har utvecklats och används som en informationsspridningskanal i den dagliga verksamheten, bildat Automotive-grupp kopplat till IVSS och Fordonsindustrin, gott samarbete på strategisk nivå har förts med Telematics Valley, Innovatum och Lindholmen Science Park, mycket genom ansökan till VINNVÄXT 2004 och gemensamt teknikutvecklingsprojekt har startats med regionens företag. Projektägare: Microwave Road. Projekttid: september 2003-april Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (11% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Visanu och Business Region Göteborg. Open Arena Lindholmen (IVTS) (delprojekt inom Klusterutveckling i Västra Götalandsregionen) Syfte: Att starta ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete mellan högskola/universitet samt företag med inriktning på fordonssäkerhet, uthålliga och intelligenta transportsystem. Förväntat resultat: 2-4 projekt beräknas vara igång i slutet av projektperioden. Den målsättning angavs skulle kräva ytterligare investeringar. Utfall: Projektet resulterade i en förstudie som analyserade arbetssätt, teknisk infrastruktur, organisation, behov av investeringar samt prioriterade projekt för fyra arenor: Safety Arena, Telematics Arena, Logistics Arena samt 4

5 Interactive Arena. Följande företag och organisationer deltog i arbetet; Volvo AB, Volvo Cars Corporation, Ericsson, TeliaSonera, Vägverket, Viktoriainstitutet, Telematics Valley, Logistik och Transportstiftelsen (LTS), Alfakonsult, Chalmers och IVF. Förstudien låg sedan till grund för en ansökan till Västra Götalandsregionen och VINNOVA om att etablera Open Arena Lindholmen. Projektägare: Lindholmen Science Park AB. Projekttid: september 2003-april Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (27% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Visanu, Business Region Göteborg och Lindholmen Science Park. Etablering av Open Arena Lindholmen Syfte: Att inleda etableringen av Open Arena Lindholmen, med utgångspunkt från förstudien som arbetats fram inom ramen för Visanu-programmet. Förväntat resultat: Ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt med inriktning på fordonssäkerhet, uthålliga och intelligenta transportsystem ska, i samarbete mellan företag och högskola/universitet, ha startats på minst 2 av de 4 arenorna. Utfall: Målet för projektperioden har uppfyllts då projekt vid periodens slut bedrevs på Safety-, Telematics- samt Logistics Arena. Den första tekniska infrastrukturen för de ovan nämnda arenorna var även på plats. Projektägare: Lindholmen Science Park AB. Projekttid: maj-december Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (48% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Vinnova samt finansiering från privata respektive forskningsaktörer såsom Volvo AB, Volvo Cars Corporation, Ericsson, TeliaSonera, Vector, Proact och Chalmers. Plast för ett uthålligt samhälle, PLUS Syfte: Att PLUS utvecklas till ett erkänt forskningscentrum inom plast för ett uthålligt samhälle, bedriver forskning i samverkan med industrin där det finns tillväxtpotential, hjälper plastbearbetare (ofta SME) med kompetens tillsammans med existerande organisationer som Centrum för miljödriven företagsutveckling och Polymertekniskt Centrum i Färgelanda (PTC). Förväntat resultat: 5-6 samarbetsprojekt mellan högskola och industri som inleds, 2-3 genomförda utvecklingsprojekt med SMEs och 4 kurser startade inom ramen för utbildningsprogram i samverkan med PTC. Utfall: Verksamheten har inte nått den volym som planerats. Istället för total verksamhet på 10 MSEK har den blivit 8 MSEK. Den främsta anledningen är att bildandet av kompetenscentrat PLUS har tagit längre tid än vad som förutspåddes. Det har gjort att några av de nya projekten inte kunnat startas. Följande har uppnåtts under perioden: 7 projekt är planerade, 8 pågående projekt har bedrivits inom ramen för PLUS, ett program för stöd till utvecklingsprojekt för små och medelstora företag inom plastbranschen har förberetts under året och programmet är redo att startas. Projektägare: Chalmers Tekniska Högskola. Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (22% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Chalmers, Vinnova, SP, Visanu, Business Region Göteborg samt privat finansiering från Hydro Polymer, Borealis, AGS, Perstorsp, Oxo och Sydplast. Environmental Export Cluster Initiative Syfte: Att utveckla och testa en metod som kan stödja export av miljötekniska produkter och tjänster genom nätverksprojekt. Förväntat resultat: En rapport innehållande en analys av marknadsefterfrågan för fokusområde inom miljöteknik och en analys av företagens konkurrenskraft på en internationell marknad. Två projekt med syfte att stärka den gemensamma exportutveckling som inleds, en utvärdering av metodikens effekt för exportförstärkning och 20 involverade företag. Utfall: Den använda metoden är nu utvecklad och kan tillämpas på andra sektorer. Business Region Göteborg överväger att använda den på fler miljörelaterade sektorer (ex. avfallssektorn). Ett 50-tal av företagen har 5

6 medverkat i minst ett nätverksmöte och ca 20 företag har bildat en stomme för ett klustersamarbete. Pilotprojektet lyckades inte ta fram ett tänkbart exportprojekt. De som presenterades ansåg företagen var av fel dimension för att de skulle klara av att genomföra dem. Arbetet tillsammans med de identifierade företagen fortsätter nu i EcoEx och målsättningen är att företagen ska öka sin export och omsättning. Projektägare: Business Region Göteborg. Projekttid: september 2004 juni Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (13% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Nutek, Västra Götalandsregionens miljönämnd, Business Region Göteborg och privat finansiering. Regional investeringsbefrämjare för Inward Investment Skaraborg Syfte: Att öka utländska investeringar i Skaraborg. Förväntat resultat: Uppbyggnad av mottagarorganisationen i Sverige med bl a skapande av hemsida inkl klusterprofiler. Utarbetande av marknadsföringsplan, presentera verksamheten för ISA:s internationella nätverk och delta i fyra aktiviteter. Utfall: Partnerskapet för tillväxt i Skaraborg beslöt år 2001 att inleda ett klusterutvecklingsprojekt kopplat till Inward Investment. Detta fortsatte tom år 2004 i olika steg med en investeringsbefrämjare som i samverkan med Invest in Sweden Agency och Skaraborgs kommuner arbetet med att främja utländska investeringar i området och bygga upp en mottagningskapacitet för detta hos kommunerna. Den sistnämnda innehåller även en hemsida med profilmaterial för klustren automotive, livsmedel och träförädling. Man har vidare även deltagit i olika externa aktiviteter och gjort en marknadsföringsplan. Ett nytt projekt har inletts under 2005 som finansieras av 10 av Skaraborgs 15 kommuner och av Tillväxt Skaraborg Projektägare: Kommunförbundet Skaraborg. Projekttid: Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (36% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Kommunerna i Mellansjöregionen samt i Västra Skaraborg och Invest in Sweden Agency. VINN Excellence Center Syfte: Att tillsammans med nyckelpersoner från målgrupperna verkstadsindustri, sjukvård och livsmedelsindustri avser de tre forskningsutförande organisationerna skapa en gemensam ansökan till Vinnovas utlysning för Vinn Excellence Center inom arbetslivsområdet. Förväntat resultat: 1 ansökan, 2 studiebesök och 10 möten/aktiviteter. Utfall: Målsättningen att ta fram en strategisk plan för en effektiv samarbetsplattform, i nära samverkan mellan verkstadsindustri, livsmedelsindustri, högskola, samhälle, arbetsmarknadens parter samt sjukvården har nåtts. En Triple Helix-modell väl anpassad för området och aktörerna är skapad. Huvudsyftet är dock ännu inte nått, då ansökan inte gick segrande ur den skarpa konkurrensen om ett enda arbetslivsrelaterat kompetenscentrum i Sverige. Samarbetsorganisationen som skapats kommer att återanvändas i flera former, bl a i ytterligare två kompetenscentrum-utlysningar samt i fortsatt samverkan mellan industri och forskningsorganisationer. Projektägare: Chalmers Tekniska Högskola. Projekttid: juni-november Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (25% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Vinnova, Chalmers, Arbetslivsinstitutet samt Industriforskning och Utveckling AB. Kompetensarena Väst Syfte: Att utveckla ett databaserat system för kompetenskartläggning som ska fungera som stöd för företags- och forskningssamverkan i affärs- och innovationsutveckling. Förväntat resultat: 60 kompetenskartläggning av kluster, enskilda företag och institutioner, 10 utvecklade regionala kompetensstrukturer, 2 workshops med befintliga och potentiella användare och en plan för vidare utveckling och tillämpning. 6

7 Utfall: Kompetensarena Väst bygger på resultaten i projektet "Ökad Offertkraft" där förutsättningar för att utveckla ett regionalt kompetenssystem analyserades och förslag gavs på hur ett sådant system kan konstrueras. Utfall för projektperioden var 85 kompetenskartläggning av kluster, enskilda företag och institutioner, 8 kartläggningar av regionala kompetensstrukturer, 3 workshops och 1 plan för tillämpning Projekt "Kompetensarena Väst" finansierade en inledande tillämpningsfas. Regionutvecklingsnämnden har även beslutat att finansiera en avslutande tillämpningsfas för år Projektägare: Teknikbrostiftelsen. Projekttid: september-december Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (79% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Teknikbrostiftelsen, Chalmers Tekniska Högskola, Chalmers Industriteknik, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och privat finansiering. LIVSLÅNGT LÄRANDE Arbetslivsdag för Västsverige Syfte: Att genom en kampanj riktad mot näringslivet med en avslutningsdag av mässkaraktär skall betydelsen av samverkan manifesteras. Förväntat resultat: 300 besökare. Utfall: Det var ca 175 deltagare anmälda till Arbetslivsdagen. De flesta deltagarna kom från Göteborg och kranskommuner. Nio föreläsningar och debatter ingick i programmet. De kompetensförmedlande ämnen som förelästes om var bl a konfliktlösning, kostnadseffektivt lärande och nyttan av ledarskapsutbildningar. Det fanns även en utställningen med 15 utställare från bl a olika högskolor och universitet. Resultatet av tre enkäter visade att inställningen till Arbetslivsdagen var väldigt positiv. Majoriteten tyckte bl a att Arbetslivsdagen var en bra mötesplats. Projektägare: Business Region Göteborg. Projekttid: Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (10% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Arbetslivsinstitutet Väst, Samverkansdelegationen, Business Region Göteborg, TCO/SIF, LO och projektintäkter. Entreprenöriellt ledarskap och entreprenöriella organisationer (Dagsmeja) Syfte: Att utveckla metoder och större förståelse för uppbyggnaden av ett ledarskap samt organisationer i regionen med ett entreprenöriellt tänkande för att detta ska vara till gagn för såväl deltagande personer som deras organisationer/strukturer. Förväntat resultat: Bl a 10 medverkande politiker och tjänstemän, 10 avsiktsförklaringar till fortsatt arbete och 3 definierade utvecklingsområden. Utfall: Projektet har genomfört jämlika möten med personer från kommunledningar i Dalsland, region, länsstyrelse, högskolor och andra organisationer. 20 politiker och tjänstemän medverkade i projektet. Tanken i projektet var att de medverkande tillsammans bl a skulle börja formulera en gemensam vision för en hållbar utveckling för Dalsland. En mängd idéer framkom under arbetet. Fem utvecklingsområden, bl a hållbar utveckling och lönsam lokalproduktion, definierades. För området hållbar utveckling togs även en avsiktsförklaring fram. Fortsatt arbete kommer ske inom Akademin för hållbar utveckling" vars syfte är att stödja, skapa och driva projekt för en långsiktigt hållbar utveckling i Dalsland och Norra Bohuslän. Projektägare: Stiftelsen Stenebyskolan. Projekttid: september 2003-december Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (18% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Delegationen för regional samverkan kring högre utbildning, Högskolan Trollhättan/Uddevalla, Steneby Kunskapspark och Tillväxtdelegationen. 7

8 Logistikkompetens för hållbar delregional tillväxt Syfte: Att skapa förutsättningar för att ett konkret logistikprojekt för tillväxt kan genomföras samt att kunskaper och kompetensnivå inom logistik- och transportområdet höjs genom samverkan mellan delregionen och Göteborgs universitet. Förväntat resultat: Ett forskningsprojekt, metodutveckling och 5-10 aktiviteter. Utfall: De gemensamma aktiviteter som har ägt rum är en grundläggande logistikutbildning som startats. Inför kursen genomfördes ett arbete med att förankra utbildningen som bl a grundar sig på de behov som framkommit vid intervjuer med lokala företag. Utbildningen har marknadsförts och resulterat i 37 deltagare, långt fler än förväntat. Deltagarna ska även genomföra ett projektarbete vilket ska relateras till praktiska förhållanden i deltagarnas företag. Det genomförda arbete har även gett idéer till andra samverkansprojekt mellan Falköping och Handelshögskolan. Ett sådant är logistik inom vården. Projektägare: Falköpings kommun. Projekttid: augusti 2003-december Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (9% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Delegationen för regional samverkan högre utbildning, Vinnova, Banverket, Vägverket och Falköpings kommun. INTEGRATION Invandrarakademien i Dalsland Syfte: Att etablera Invandrarakademin i Dalsland enligt den modell som högskolan i Borås har utvecklat för validering av formell och reell kompetens. Förväntat resultat: Målsättningen med Invandrarakademin är att underlätta det för invandrade akademiker att få ett arbete som motsvarar deras utbildning genom validering och kompletteringsutbildning i syfte att tillgodose näringslivets behov av akademiker. Totalt 20 deltagare. Utfall: Sammanlagt har 14 personer från elva olika länder deltagit. Deltagarnas yrkesbakgrund varierar, några ingenjörer, lärare, en psykolog m fl. Hälften av deltagarna bor i Åmål medan övriga bor i närbelägna kommuner. Deltagarna har antagits i två olika omgångar med sju deltagare i varje. 70 % av deltagarna har godkänts i 10- poängskursen Svenska som andraspråk för akademiska studier för invandrare. Av de som är helt klara med utbildningen har tre påbörjat kompletteringsstudier vid högskolan. Undervisningen från Högskolan i Borås har genomförts på distans via telebild. Utvärderingarna av kursen har visat att den i stort sett har fungerat bra, så när som på vissa tekniska problem i början. Handledning och undervisning på lärcenter har upplevts mycket positiv och varit avgörande för studieresultatet. Inom ramen för projektet har erfarenhetsutbyte skett med VGR-projektet Legitimation.nu. Projektägare: Åmåls kommun. Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (14% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Kommunerna i Dalsland, Länsarbetsnämnden i Västra Götaland, Högskolan i Borås Integrationsverket och andra deltagande myndigheter samt privat finansiering. JÄMSTÄLLDHET Kvinna, kultur och jämställdhet i Vara konserthus Syfte: Att på olika sätt sprida kunskap om jämställdhet, att synliggöra västsvenska kvinnors kunnande samt stimulera till vidareutveckling, att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverksbildande och att visa på förebilder och framtidsmöjligheter för unga kvinnor i Skaraborg. Förväntat resultat: 400 besökare på dagprogrammet respektive kvällsprogrammet. Utfall: Projektet har genomfört ett arrangemang med temat jämställdhet och kvinnor. Arrangemanget var fyllt med seminarier, föredrag, rollspel och musik av kvinnor och för kvinnor, män och ungdomar. Antalet deltagare på dagen blev 150 personer och på kvällen 170 vilket var lägre än väntat men totalt antal besökare uppskattas till ca 300 då det inte var samma besökare på dag och kvällspasset. Dagen var enligt en enkätundersökning mycket uppskattad av deltagarna. 8

9 Projektägare: Föreningen Kvinna Skaraborg. Projekttid: september 2004-juni Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (29% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Länsstyrelsen Västra Götaland, Vara kommun samt privat finansiering från bl a Volvo Personvagnar, Sparbankstiftelsen Skaraborg och Länsförsäkringar Skaraborg. CEDAW - även från ett västsvenskt perspektiv Syfte: Att arbeta för att bidra till att göra CEDAW (Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor) lika känd som barnkonventionen. Projektet syftade även till att knyta samman ett nätverk av kvinnoorganisationer i Västsverige och samla dessa synpunkter till skuggrapporter till Sveriges regerings sjätte rapport till CEDAW, för att på detta sätt tillföra ett Västsvenskt perspektiv. Förväntat resultat: Bl a 10 möten, medverka på 6 externa konferenser, ha 400 besök på hemsidan, 10 personliga kontakter med nätverk, anordna 3 seminarium. Utfall: Projektet har bl.a. identifierat frivilligorganisationer i Västra Götalands som arbetar med jämställdhetsfrågor och i det arbete ägnades särskild uppmärksamhet åt invandrarkvinnors organisationer. Deltagit i möten och konferenser, anordnat informationsmöten, ordnat seminarium med inbjudna politiker mm. Resultat blev 7 möten, medverkan på 8 externa konferenser, 1300 besök på hemsidan, 12 personliga kontakter med nätverk och 4 anordnade seminarium. Projektägare: VästSvenska Quinnors Lobby. Projekttid: april 2004-mars Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (18% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Länsstyrelsen Västra Götaland och privat finansiering. EU-PROJEKT Affärsbaserad samverkan Syfte: Att optimera samverkan mellan tillverkningsföretag och agera som professionell affärssupport för att realisera affärsmöjligheter. Utgångspunkten var att öka företagens marknadsföring och exportinsatser genom att assistera företagen med lämpliga och för ändamålet anpassade tekniker och metoder så att deras förutsättningar förbättras. Förväntat resultat: 1 nytt och 1 bevarat arbetstillfällen på kort (1 år) sikt och 5 nya och 10 bevarade arbetstillfällen på lång sikt (3 år). 20 företag i nätverks- eller samverkansprojekt. Utfall: Aktiviteterna har bland annat bestått av Sökning efter orderförfrågningar, Förmedling och distribution av förfrågningar och Affärssupport. Projektet har bl a medverkat till 8 nya arbetstillfällen och 13 företag har deltagit i nätverket. Vidare har nätverken mellan företagen har stärkts. Verksamheten kvarlever i den så kallade Samverkstaden (IUC Westra Wermland, Arvika) vari företag i norra Dalsland också ingår. Projektägare: IUC Wermland. Projekttid: januari 2004-februari Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (3% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: EU Mål 2 Västra, EU Mål 1 Södra, kommunerna Åmål, Bengtsfors och Torsby samt länsstyrelsen i Värmland. Skarpe entreproneriella projekter Syfte: Att utveckla entreprenöriellt tänkande och att öka entreprenöriell kunskap och kompetens på olika utbildningsnivåer inom utbildningssystemet. Förväntat resultat: Bl a ett interregionalt nätverk, 10 deltagande organisationer, 12 företag i kontaktskapande aktiviteter, 335 deltagare och 10 kurser. Utfall: Avseende de aktivitetsrelaterade målen ligger resultatet över, t ex deltog 30 företag i kontaktskapande aktiviteter, 16 kurser genomfördes och drygt 350 personer deltog i aktiviteter, uppsatta projektmål. Detta trots att den reella projekttiden blev 20 mot planlagda 36 månader. Kontakter och relationer mellan projektdeltagarna har förstärkts liksom forskningskompetensen inom området. 9

10 Projektägare: Högskolan Trollhättan / Uddevalla. Projekttid: april 2002-mars Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (6% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: EU Interreg IIIA Sverige-Norge, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, kommunerna i Fyrstad samt Strömstads kommun, Agnesbergsgymnasiet och privat finansiering. Skeppsbyggare i Forsvik 2004 Syfte: Att dels utbilda skeppsbyggare i traditionell hantverksteknik med hjälp av modern teknik med mål att ge kompetens att traditionsenligt bygga och renovera skepp och dels att med hållbar tillväxt som mål skapa ett centrum för skeppsbyggnad och renovering av skepp och därmed utgör ett projekt för regional och lokal utveckling. Förväntat resultat: 17 utbildade personer. Utfall: Fartyget utgör en replika av den förlista hjulångaren Eric Nordevall och är både ett arbetsobjekt i projektet och en turistattraktion. Totalt 39 personer deltog i utbildning i skeppsbyggeri på hjulångaren. Projektägare: Karlsborgs kommun. Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (1% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: EU Växtkraft Mål 3, Länsarbetsnämnden Västra Götaland, Arbetsförmedlingen, kommunerna Karlsborg och Tibro, Forsviks industriminnen samt intäkter. Förstudie Regional Partnerskapsfond Mål 2 Västra Syfte: Att skapa och konkretisera de förutsättningar som krävs för att förverkliga pilotprojektet Regionala Parnerskapsfonder i Mål 2 Västra, dvs utreda och föreslå åtgärder beträffande en regional riskkapitalfond. Förväntat resultat: 1 förstudie. Utfall: Förstudien omfattar bl a framtagande av underlag till öppen/selektiv upphandling enligt LOU av riskkapitalaktörer, marknadsföring av den Regionala Partnerskapsfonden och framtagande av förslag på organisation samt jämställd bemanning av denna. Beslut är nu också taget om bildandet av Regional Partnerskapsfond utifrån de riktlinjer som utreddes i förstudien. Bildandet pågår för närvarande. Projektägare: ALMI Företagspartner Örebro AB. Projekttid: januari - juni Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (17% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: EU Mål 2 Västra, Länsstyrelsen i Örebro och Västra Götaland, Almi Företagsutveckling Väst AB, ALMI Värmland, ALMI Örebro. Nya företag i Fyrstad Syfte: Att stimulera och öka nyföretagandet samt höja kvaliteten och möjligheterna till överlevnad hos de nystartade företagen. Förväntat resultat: Bl a ökad kunskap om nyföretagande och samverkan mellan nya företag. 60 nya företag och arbetstillfällen samt 15 företag i samverkan. Utfall: Projektet har lyckats ge kunskaper och skapa förutsättningar för nyföretagande. De nätverks- och samverkansprojekt som genomförts har visat sig attraktiva för de kvinnliga företagarna. En bidragande orsak till detta är att kvinnliga företagare har fått erbjudande om att ingå i ett särskilt projekt med syfte att utveckla företagen tillsammans med stöd från varandra. Den möjligheten gavs inte till männen. Projektet har även tagit initiativ till samverkan med Drivhuset, Ung Företagsamhet och Företagarnas Riksorganisation samt varit aktiva i anslutning till varsel på SAAB och Volvo Aero. Den kvantitativa målsättningen är uppnådd och bl a deltog 19 företag i samverkan. Projektägare: Nyföretagarcentrum Tvåstad. Projekttid: Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (13% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: EU Mål 2 Västra, Fyrstadskansliet, Sparbankstiftelsen Väst och privat finansiering. 10

11 Innovatum Tillväxtprojekt åren Syfte: Att etablera ett stark och effektivt innovationssystem baserat på en processplattform varifrån kvalificerade komplexa delprojekt skapas. Förväntat resultat: 10 nya och 13 bevarade arbetstillfällen, 3 nya företag, 10 företag i nätverk samt 3 samverkansprojekt. Utfall: Projektet arbetar med att utveckla gränssnitt mellan verkstads- och mediaindustrin samt att effektivisera och bredda befintlig näringslivsstruktur med fokus på modellering, simulering, visualisering och för regionen nya kompetenser. Utfallet blev 17 nya och 15 bevarade arbetstillfällen, 17 nya företag, 10 företag i nätverk samt 7 samverkansprojekt. Projektet har bidragit till att ett flertal verksamheter vill etablera sig på Innovatumområdet i Trollhättan. Projektägare: Innovatum AB. Projekttid: januari 2004-juni Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (34% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: EU Mål 2 Västra, Vinnova, Innovatum AB, Västra Götalandsregionens miljönämnd och privat finansiering. Ny högskoleutbildning till integrationsmentor Syfte: Att med utbildningen underlätta integrationsprocessen genom att tillgodose de olika behov som finns i ett mångkulturellt samhälle. Förväntat resultat: deltagare. Utfall: Av 18 deltagare fullföljde 17 utbildningen och blev certifierade integrationsmentorer. De som deltog kom från hela regionen och var främst verksamma inom olika kommunala servicefunktioner samt hälso- och sjukvården. Utbildningen fick bra betyg vid utvärderingen. Utbildningsprojektet genomfördes i en ny samverkansform som bygger på att ge en utbildning på akademisk nivå med folkhögskolepedagogik som är kopplad till deltagarnas egna arbetslivserfarenheter, arbetssituation och kulturella kompetens. Projektets kostnader blev något lägre än planerat. En ny utbildningsomgång kommer att genomföras. Projektägare: Västra Götalandsregionen. Projekttid: februari 2003-januari Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (50% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: EU Urban II, Integrationsverket, Fristads folkhögskola, Göteborgs folkhögskola, Högskolan i Borås och projektintäkter. Hållbar Turism i Bullaren och Kynnefjäll Syfte: Att området för Bullarebygden och Kynnefjäll ska utgöra en modell för arbete med utveckling av hållbar turism, så att man ändrar synsätt och i större utsträckning än hittills genererar intäkter av turismen. Förväntat resultat: 2 nya och 4 bevarande arbetstillfällen, 10 företag i miljöprojekt samt 10 i nätverks- eller samverkansprojekt. Utfall: Genom ett antal insatser såsom bl a marknadsanalys, produktutveckling och paketering är företag i området mer turismmedvetna än innan projektet påbörjades. Projektet har medverkat till att skapa 2 nya och 4 bevarade arbetstillfällen. Totalt har 14 företag deltagit i miljöprojekt och 50 företag i nätverks- eller samverkansprojekt. Projektägare: Tanums kommun. Projekttid: Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (22% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: EU Mål 2 Västra, kommunerna Tanum, Munkedal och Strömstad samt privat finansiering. 11

12 Nordiskt dekorförråd, etapp 2 Syfte: Att befästa och stärka det audiovisuella kluster som byggs upp i Fyrbodal. Förväntat resultat: 7 nya arbetstillfällen, 2 bevarade arbetstillfällen, 4 nya företag och 4 företag i nätverks- eller samverkansprojekt. Utfall: Filmdekor har under projektperioden byggt upp ett fungerande digitaliserat dekor- och rekvisitaförråd. Under projektperioden har Filmdekor befäst sin ställningen som ett centrum dit produktionsbolag vänder sig i första hand. Filmdekor har utökat sin kundkrets till att omfatta både företag och privatpersoner vad gäller att hyra ut till events och utställningar och reklamfilmsproduktion. Utfallet blev 10 nya arbetstillfällen, 2 bevarade arbetstillfällen, 1 nytt företag och 4 företag i nätverks- eller samverkansprojekt. Nordiskt dekorförråd är ett av de projekt där länsrätten fast slagit att projektet inte står i förening med kommunallagen då verksamheten i projektet även riktar sig till kunder utanför kommungränsen. Projektägare: Uddevalla kommun. Projekttid: januari 2004-juni Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (13% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: EU Mål 2 Västra, Uddevalla kommun och privat finansiering. ÖVRIGT Tillväxtprocesser Norra Bohuslän 2004 Syfte: Att utveckla strategier och handlingsplaner för genomförande av själva RTP, dels att fokusera insatser inom de programområden som partnerskapet i Norra Bohuslän tagit fram - turism, marin utveckling, landsbygdsutveckling och gränsregional utveckling. Förväntat resultat: metodutveckling, handlingsplan och policyskapande åtgärder/strategiåtgärder. Utfall: Man har genomfört konferenser, arbetsmöten, deltagit i Nuteks Lokal Näringslivsutveckling, hjälpt till att anpassa näringslivsstödjande strukturer till de nya förutsättningarna mm. Projektet har bedömts ha ett utfall enligt plan då man bl a tagit fram strategiåtgärder. Projektägare: Strömstads kommun. Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (50% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Kommunerna i norra Bohuslän. Västra Götaland bridging to Mexiko Syfte: Att främja kontakterna mellan en delregion i Mexico och berörda kommuner inom VGR. Bakgrunden var att ge svenska företag möjlighet att initiera intressanta affärskontakter. Förväntat resultat: 3 nya affärsrelationer. Utfall: Samarbetet inleddes för att öka samt främja export till Mexico vilket skall medföra ökad sysselsättning samt ökad ekonomisk tillväxt i Västra Götaland. I projektet har man genomfört en marknadsundersökning samt identifierat och kontaktat potentiella partners/kunder i Mexico City för några västsvenska företag samt genomföra en matchmaking på plats. De deltagande företagen ansåg att projektet var mycket lyckat och man knöt flera värdefulla företagskontakter. Västra Götalandsregionen kommer att göra en uppföljning av de deltagande företagens fortsatta Mexicoverksamhet under hösten Projektägare: Svenska exportrådet. Projekttid: januari 2004-juni Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (89% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Svenska Exportrådet. 12

13 Framtidens mat Syfte: Att genomföra konferensen Framtidens mat. Förväntat resultat: Genomförda seminariedagar. Utfall: På uppdrag av norska ambassaden genomförde SIK och Matforsk i samarbete konferensen "Framtidens mat" den maj deltagare från Norge och Sverige lyssnade på 15 inbjudna talare. Deltagarna hade under dagarna möjlighet att diskutera livsmedelsfrågor med 12 utställare som fanns på plats (bl.a. Livsmedel i Väst och Food and Health Concept centre). Önskemål om att följa upp arrangemanget med en ny konferens i maj 2006 har framkommit. Projektägare: SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik. Projekttid: januari - juni Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (6% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Norska Ambassaden, Business Region Göteborg och privat finansiering. Telematics Valley Conference 2004 Syfte: Att vara en konferens och utställning som tar upp dagsläget och framtidsaspekterna för telematikbranschen i ett internationellt perspektiv. Förväntat resultat: 200 mässdeltagare. Utfall: Konferens besöktes av drygt 220 deltagare som representerade lika många företag, 78% var från Sverige. Konferensen besöktes även av mycket press, både svensk och utländsk, vilket resulterade i ett flertal artiklar samt inslag i såväl radio som tv. Det genomfördes en workshop som mötte stort intresse kalkylen var på 30 åhörare men det blev över 100 som deltog. Deltagarna var mycket nöjda med workshopen. Projektägare: Telematics Valley. Projekttid: oktober Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (13% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Invest in Sweden Agency och Business Region Göteborg. 13

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete

Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete Det västsvenska innovationssystemet - En plattform för EU-samarbete Regionutvecklingssekretariatet Västra Götalandsregionen Hållpunkter Regionala prioriteringar och arbetssätt Operationellt program Mål

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har avslutats under perioden 2005-11-19 2005-12-31.

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har avslutats under perioden 2005-11-19 2005-12-31. RUN 610-0544-05 Analysenheten Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har avslutats under perioden 2005-11-19 2005-12-31. INNOVATIONER OCH NYFÖRETAGANDE HIT Handelshögskolans Integrerade Tillväxtcentrum

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010

Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Rapport inför möte med styrgruppen för Fyrbodals fordonskommuner - Omställningsprojektet den 7 maj 2010 Inledning Inför varje styrgruppsmöte så har vi i projektet för avsikt att i förväg sända ut en kort

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan:

Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan: Grensebroen är ett resultat av samverkan och finansiering mellan: Kommunerna i Fyrbodal genom Fyrbodals Kommunalförbund, Høgskolen i Østfold, Chalmers, Högskolan Väst, Sarpsborgs Kommune, Trøgstad Kommune,

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Västerås Science Parks finansieringsdag Västerås Science Park verkar för att ge företagare och entreprenörer i Västmanland inblick i vilka finansieringsalternativ

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktar sig till inkubatorer som arbetar med utveckling av

Läs mer

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg

Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg Regionutvecklingsnämndens beslut i korthet Vänersborg 2015-03-17 Projektbeslut från regionutvecklingsnämndens sammanträde 17 mars Regionutvecklingsnämnden medfinansierar satsningar för att främja tillväxt

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktade sig till inkubatorer som arbetar med utveckling

Läs mer

Företag ser nya möjligheter och hot. Arbetstillfällen och skatteintäkter skapas, någonstans

Företag ser nya möjligheter och hot. Arbetstillfällen och skatteintäkter skapas, någonstans Företag ser nya möjligheter och hot Ständiga förändringar i omvärlden Beslut om investeringar och etableringar Arbetstillfällen och skatteintäkter skapas, någonstans Ständiga förändringar i omvärlden Företag

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal Lillemor Lindberg Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-06-11 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Lillemor Lindberg

Läs mer

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé Sida 1(6) Tilltänkt projektnamn Beskrivning av tidig projektidé Idé- och företagsfabriken Nybro Nybro Företagsgrupp Kontaktperson Carolina Thaysen Telefonnummer E-postadress 0481-175 85 carolina@nfg.se

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Beredningsgrupp Näringsliv

Beredningsgrupp Näringsliv Beredningsgrupp Näringsliv Minnesanteckningar Plats och tid Sjögården, Ellös på Orust den 16 oktober 2008 kl 15.00-17.30. Ledamöter Övriga deltagande ledamöter Ej närvarande ledamöter Övriga deltagande

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen

Filmsatsningar i Örebro län 1998-2005 som beviljat stöd av Länsstyrelsen Filmsatsningar i Örebro län 1998-25 som beviljat stöd av Länsstyrelsen www.t.lst.se Publ. nr 26:16 Projektägare Filmpol mitt II Örebro läns landsting Projektperiod 2311 25123 Utveckla film- och mediabranschen

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

- Strategiska satsningar för innovationskraft

- Strategiska satsningar för innovationskraft - Strategiska satsningar för innovationskraft Innovationskraftsseminarium Göteborg 26 oktober 2010 1 Helena L Nilsson Enhetschef Forskning och utveckling Regional utveckling, Västra Götalandsregionen 2

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

ÖKAD ETNISK MÅNGFALD I

ÖKAD ETNISK MÅNGFALD I ÖKAD ETNISK MÅNGFALD I ARBETSLIV OCH FÖRETAGANDE Version 0612 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 2. PROGRAMMETS MÅLSÄTTNING, OMFATTNING OCH INRIKTNING... 3 3. FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER OCH AKTIVITETER...

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Finansieringsmöjligheter 2017

Finansieringsmöjligheter 2017 Finansieringsmöjligheter 2017 Listan är ej en komplett sammanställning. Den kommer att fyllas på allteftersom nya finansieringsmöjligheter kommer till min kännedom. Stämmer någon in på din idé, behöver

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond Uppbyggnad av en såddkapital- och en riskkapitalfond med inriktning mot Cleantech för tillväxt inom Energi- och Miljöteknik i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Vi gör Västsverige starkare

Vi gör Västsverige starkare Energiturné 2012 tre hållplatser för ett vinnande Västsverige Klimatomställningen skapar möjligheter i Fyrbodal Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren Ägs av näringslivet, inga offentliga medel.

Läs mer

Sveriges miljöteknikråd

Sveriges miljöteknikråd Sveriges miljöteknikråd En delegation för miljöteknik Berit Gullbransson, Stockholm 26 maj Kommittédirektiv 2008:2 Sveriges miljöteknikråd - en delegation för miljöteknik Swentec, Sveriges miljöteknikråd,

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet Kommissionens arbete med att underlätta företagsöverlåtelser samt Resultat från Sveriges nationella program 2005-2007 med att underlätta företagsöverlåtelse i små företag. Vår bakgrund Sigbritt Larsson

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Sjuhärad Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Bilagor till Näringslivsstrategi

Bilagor till Näringslivsstrategi Bilagor till Näringslivsstrategi 2016-2020 På landet, i staden och mittemellan - här kan företag gro och växa. Precis som för tusen år sedan. och i tusen till. För där människor trivs blomstrar affärerna.

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap

Överblick: FNs mål för hållbar utveckling Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR Identifierade gap VGR har kartlagt organisationens arbete med hållbar utveckling som det beskrivs i budget 2016 och övergripande styrdokument i relation till FNs hållbarhetsmål Överblick: FNs mål för hållbar utveckling

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017 Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning Kompetensförsörjningsdagarna 26-27 april 2017 Ett av de största problemen för tillväxt i SMF 23 procent av de svenska småföretagen anger att

Läs mer

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg Små och Medelstora Företag i Sverige Totalt antal företag i Sverige: cirka 1 miljon. Av dessa tillhör 99% små och medelstora

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer