Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har avslutats under perioden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har avslutats under perioden 2005-01-01 2005-09-30."

Transkript

1 RUN Analysenheten Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har avslutats under perioden.

2 INNOVATIONER OCH NYFÖRETAGANDE Pilotprojekt för nyföretagande - kartläggning och aktionsplan Syfte: Att utveckla ett kompetenscentrum/nätverk för nyföretagande inom regionen. Bakgrunden var att NUTEK och ALMIs moderbolag gick ut och sökte 3-5 pilotlän och ALMI-bolag för att undersöka möjligheterna att utveckla en gemensam metod för kvalitetssäkring av nyföretagarrådgivningen. ALMI Väst anmälde, efter förankring hos Västra Götalandsregionen, intresse och Västra Götaland blev ett av pilotlänen. Förväntat resultat: En kartläggning. Utfall: Inriktningen var att genom en kartläggning få grepp på hur nyföretagarrådgivningen i Västra Götaland f n är organiserad och dess innehåll samt hur den är finansierad. Avsikten är att sedan ta fram en aktionsplan för den framtida nyföretagarrådgivningen och dess innehåll. Projektet har genomfört kartläggningen och förslag till aktionsplan. Projektägare: ALMI Väst AB. Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (38% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Nutek och ALMI Företagspartner Väst AB. Tjärnö Innovation, fas 1 Syfte: Att inventera idéer med marin anknytning som kan vara intressanta att kommersialisera med stöd av företagsinkubation kopplat till Tjärnö marinbiologiska laboratorium. Förväntat resultat: 3-5 konkreta affärsidéer identifieras och vidareutvecklas samt leverans av en plan för Tjärnö Innovation fas II. Utfall: Fyra case identifierades och coachades inom ramen för projektet. I projektets slutrapport föreslås att TIS fortsätter i projektform under 18 månader. Projektägare: GU Holding. Projekttid: december 2004 mars Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (53% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Tillväxtprogrammet Fyrbodal, kommunerna Strömstad, Tanum och Munkedal, Innovationsbron Väst AB samt GU Holding. Chalmers Innovation 2004 Syfte: Att erbjuda innovatörer och entreprenörer värdeskapande och effektiva processen för att utveckla teknikbaserade idéer till livskraftiga tillväxtföretag med internationell potential. Förväntat resultat: Bl a 15 intagna presumtiva företag i förinkubator och 12 intagna utvecklingsföretag i inkubator Utfall: Chalmers Innovation har investerat i ett flertal bolag i inkubatorn. Aktiviteter mot affärsänglar och riskkapitalbolag har lett till flera matchningar. Antalet affärsänglar som investerat i bolag hos Chalmers Innovation har ökat under året. Efterfrågan på tjänster för såddfinansiering har varit mycket stor. En stor undersökning av inkubatorn verksamhet har gjort och resultat kommer att användas för att utveckla verksamheten. Antalet utvärderade idéer har ökat under året. Genom projektet finansieras också experter som bedömer ansökningar om såddfinansiering. Projektet har bl a lett till 10 nya projekt och 2 i förhandling i förinkubatorn samt 5 företag som tagits in i inkubatorn. Projektägare: Chalmers Innovation. Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (25% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Vinnova, Business Region Lindholmen, Lindholmen Science Park och privat finansiering. 2

3 Genomförande av såddfinansieringsplan 2004 GU Holding Syfte: Att skapa framgångrika företag och projekt genom att tillföra såddfinansiering, affärsutveckling, management, samt expertkunskap inom bl a marknad, immaterialrätt och ekonomi. Förväntat resultat: 8 utvecklingsföretag med såddfinansiering och 40 analyserade propåer. Utfall: Resultatet av GU Holdings arbete hittills är nya unika produkter och tjänster som skapats av de totalt 20 nya forskningsbaserade företag som GU Holding har startat upp och finansierat. GU Holding är elva företag verksamma i GU Holdings ägo med ca 100 sysselsatta. Under 2004 har GU Holding tittat på ca 25 nya potentiella affärsprojekt. Även icke kvantifierbara värden har skapats, som mer positiv attityd till vidareutveckling av forskningsresultat med kommersiell potential, större kunskap om nyttiggörandets och företagandes villkor bland forskare, utbyggnad av nätverk med olika kompetenser för olika behov, framtagning av ett stort antal patent, samt ökad samverkan mellan universitet och näringslivet. Projektägare: GU Holding. Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (18% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Vinnova, Teknikbrostiftelsen, Göteborgs Universitet och privat finansiering. Connect Väst 2004 Syfte: Att bli en komplett aktör inom Västra Götalandsregionen vad det gäller att sammanföra entreprenörer och unga tillväxtföretag i Västra Götaland med finansiella och företagsutvecklande resurser från privata näringslivet. Förväntat resultat: Bl a 40 språngbrädor, 3 nätverk och 12 möten. Utfall: Verksamheten har utvecklats enligt plan även om den totala omslutningen blev lägre än planerat. I Sjuhärad och Skaraborg är projektet bra igång. Fyrbodal bearbetas aktivt och i och med hösten 2005 bedöms Connect Väst vara väl etablerade där. Connect Väst har aktivt bidragit till att nya arbetstillfällen skapas och att entreprenörer fått tillgång till kompetens, nätverk, mötesplaster och kapital. Projektet har medverkat till 85 språngbrädor, 10 nätverk och 16 möten. Projektägare: Connect Väst. Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (21% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Högskolor och universitet inom Västra Götaland, Teknikbrostiftelsen samt privata finansiärer. Elektroniskt utvecklingscenter Syfte: Att skapa ett elektroniskt utvecklingscenter (EUC) som möjliggör för företagen att på ett mer lättillgängligt sätt få tillgång till forskningsresultat och stöttning i produktutvecklingsprojekt. Samtidigt skapa en struktur för samarbete och nätverk mellan företag och mellan företag och universitet. Förväntat resultat: 6-8 anslutna större företag, 10 anslutna intressentföretag, 4-5 projekt per år och 1-2 projekt/examensarbete per företag och år. Utfall: Till EUC har knutits hög kompetens inom elektronikområdet. EUC:s roll är, förutom att bistå de fem medlemsföretagen med produktutveckling, att verka som en portal gentemot universitet och högskolor för import av ny kunskap och forskningsresultat för att stärka konkurrenskraften för företagen. Projektet har inneburit att ett utvecklingscenter inom elektronikområdet startats. Projektet har lett till 4 ansluta större företag och 1 anslutet intressentföretag. Vidare har projektet medverkat till 5 genomförda projekt per år och 1 projekt/examensarbete per företag och år. Diskussioner har pågått under 2005 om fortsatt stöd ytterligare 2-3 år. Projektägare: Vara kommun och ElektronikUtvecklingsCenter. Projekttid: oktober 2002-december Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (33% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Sparbankstiftelsen, Vara kommun och privat finansiering. 3

4 KLUSTERUTVECKLING Klusterutveckling i Västra Götalandsregionen Satsningen omfattar 8 delprojekt, varav 3 slutrapporter redovisas nedan. Det övergripande syftet för dessa tre projekt var att starta upp sk Tripel Helix-satsningar, dvs initiativ där näringsliv, akademi och samhälle inom regionalt prioriterade kluster gemensamt identifierar och genomför tillväxtsatsningar. Den huvudsakliga medfinansiären har varit Visanu (det nationella programmet för kluster och innovationssystem). Visanu är ett gemensamt program mellan NUTEK, VINNOVA och ISA som startade 2003 och avslutades våren Slutrapporten från Visanu-programmet skickades till regeringen den 6 juli Övergripande slutsatser från den rapporten presenteras vid RUN den 6 december tillsammans med resterande slutrapporter. Promedes (delprojekt inom Klusterutveckling i Västra Götalandsregionen) Syfte: Att etablera ett innovationssystem i gränslandet mellan den traditionella industrin i Trollhättan och filmindustrin. Promedes står för PROduktion, Media och DESign. Förväntat resultat: Två demonstratorprojekt som drivs i samverkan med media-företag, HTU och industrin med medverkan av SME-företag enligt nya arbetssättet i en Virtual Reality-studio. Ett hundra personer beräknas under åren 2003 och 2004 vara involverade inom industri, samhälle och högskola. Utfall: Uppsatta mål bedöms vara uppfyllda. Ett projekt med syfte att föra över kunskap från film- och medieindustrin till verkstadsindustrin och vice versa har genomförts mellan Innovatum Teknik och Film i Väst under namnet Arkimedes. Projektet har resulterat i ett förslag på arbetssätt för att identifiera, värdera och utveckla idéer om teknikutveckling inom film- och mediabranschen samt motsvarande för gestaltning och dramatisering av problemställningar inom industri och offentliga sektor. Ett annat projekt, där visualisering med hjälp av Virtual Reality Teknik används i arbete med miljöfrågor, har startats och kommer att drivas vidare med annan finansiering. Under perioden har dessutom seminarier och utbildningar genomförts med syfte att höja kompetensen hos små och medelstora företag när det gäller den digitala teknikens möjligheter. Projektägare: Innovatum AB. Projekttid: september 2003-april Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (33% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Visanu, Business Region Göteborg och Innovatum AB. Microwave Road (delprojekt inom Klusterutveckling i Västra Götalandsregionen) Syfte: Att vara en komplett infrastruktur för forskning, utbildning, utveckling och tillverkning inom mikrovågsområdet. Förväntat resultat: Marknadsstrategi och material finns framtaget, utarbetad FoU-strategi och inlämnad ansökan till VINNVÄXT 2004, utvecklingsprojekt påbörjat inom IVSS (Intelligent Vehicle Safety Systems), bildat klustersamverkansgrupp med regionala synergikluster och påbörjat tekniksamarbete mellan regionens företag. Utfall: Projektet har bl a resulterat i följande: kick-off för Microwave Road med 100 deltagande gäster, marknadsföringsmaterial och hemsida har utvecklats och används som en informationsspridningskanal i den dagliga verksamheten, bildat Automotive-grupp kopplat till IVSS och Fordonsindustrin, gott samarbete på strategisk nivå har förts med Telematics Valley, Innovatum och Lindholmen Science Park, mycket genom ansökan till VINNVÄXT 2004 och gemensamt teknikutvecklingsprojekt har startats med regionens företag. Projektägare: Microwave Road. Projekttid: september 2003-april Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (11% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Visanu och Business Region Göteborg. Open Arena Lindholmen (IVTS) (delprojekt inom Klusterutveckling i Västra Götalandsregionen) Syfte: Att starta ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt i samarbete mellan högskola/universitet samt företag med inriktning på fordonssäkerhet, uthålliga och intelligenta transportsystem. Förväntat resultat: 2-4 projekt beräknas vara igång i slutet av projektperioden. Den målsättning angavs skulle kräva ytterligare investeringar. Utfall: Projektet resulterade i en förstudie som analyserade arbetssätt, teknisk infrastruktur, organisation, behov av investeringar samt prioriterade projekt för fyra arenor: Safety Arena, Telematics Arena, Logistics Arena samt 4

5 Interactive Arena. Följande företag och organisationer deltog i arbetet; Volvo AB, Volvo Cars Corporation, Ericsson, TeliaSonera, Vägverket, Viktoriainstitutet, Telematics Valley, Logistik och Transportstiftelsen (LTS), Alfakonsult, Chalmers och IVF. Förstudien låg sedan till grund för en ansökan till Västra Götalandsregionen och VINNOVA om att etablera Open Arena Lindholmen. Projektägare: Lindholmen Science Park AB. Projekttid: september 2003-april Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (27% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Visanu, Business Region Göteborg och Lindholmen Science Park. Etablering av Open Arena Lindholmen Syfte: Att inleda etableringen av Open Arena Lindholmen, med utgångspunkt från förstudien som arbetats fram inom ramen för Visanu-programmet. Förväntat resultat: Ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt med inriktning på fordonssäkerhet, uthålliga och intelligenta transportsystem ska, i samarbete mellan företag och högskola/universitet, ha startats på minst 2 av de 4 arenorna. Utfall: Målet för projektperioden har uppfyllts då projekt vid periodens slut bedrevs på Safety-, Telematics- samt Logistics Arena. Den första tekniska infrastrukturen för de ovan nämnda arenorna var även på plats. Projektägare: Lindholmen Science Park AB. Projekttid: maj-december Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (48% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Vinnova samt finansiering från privata respektive forskningsaktörer såsom Volvo AB, Volvo Cars Corporation, Ericsson, TeliaSonera, Vector, Proact och Chalmers. Plast för ett uthålligt samhälle, PLUS Syfte: Att PLUS utvecklas till ett erkänt forskningscentrum inom plast för ett uthålligt samhälle, bedriver forskning i samverkan med industrin där det finns tillväxtpotential, hjälper plastbearbetare (ofta SME) med kompetens tillsammans med existerande organisationer som Centrum för miljödriven företagsutveckling och Polymertekniskt Centrum i Färgelanda (PTC). Förväntat resultat: 5-6 samarbetsprojekt mellan högskola och industri som inleds, 2-3 genomförda utvecklingsprojekt med SMEs och 4 kurser startade inom ramen för utbildningsprogram i samverkan med PTC. Utfall: Verksamheten har inte nått den volym som planerats. Istället för total verksamhet på 10 MSEK har den blivit 8 MSEK. Den främsta anledningen är att bildandet av kompetenscentrat PLUS har tagit längre tid än vad som förutspåddes. Det har gjort att några av de nya projekten inte kunnat startas. Följande har uppnåtts under perioden: 7 projekt är planerade, 8 pågående projekt har bedrivits inom ramen för PLUS, ett program för stöd till utvecklingsprojekt för små och medelstora företag inom plastbranschen har förberetts under året och programmet är redo att startas. Projektägare: Chalmers Tekniska Högskola. Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (22% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Chalmers, Vinnova, SP, Visanu, Business Region Göteborg samt privat finansiering från Hydro Polymer, Borealis, AGS, Perstorsp, Oxo och Sydplast. Environmental Export Cluster Initiative Syfte: Att utveckla och testa en metod som kan stödja export av miljötekniska produkter och tjänster genom nätverksprojekt. Förväntat resultat: En rapport innehållande en analys av marknadsefterfrågan för fokusområde inom miljöteknik och en analys av företagens konkurrenskraft på en internationell marknad. Två projekt med syfte att stärka den gemensamma exportutveckling som inleds, en utvärdering av metodikens effekt för exportförstärkning och 20 involverade företag. Utfall: Den använda metoden är nu utvecklad och kan tillämpas på andra sektorer. Business Region Göteborg överväger att använda den på fler miljörelaterade sektorer (ex. avfallssektorn). Ett 50-tal av företagen har 5

6 medverkat i minst ett nätverksmöte och ca 20 företag har bildat en stomme för ett klustersamarbete. Pilotprojektet lyckades inte ta fram ett tänkbart exportprojekt. De som presenterades ansåg företagen var av fel dimension för att de skulle klara av att genomföra dem. Arbetet tillsammans med de identifierade företagen fortsätter nu i EcoEx och målsättningen är att företagen ska öka sin export och omsättning. Projektägare: Business Region Göteborg. Projekttid: september 2004 juni Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (13% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Nutek, Västra Götalandsregionens miljönämnd, Business Region Göteborg och privat finansiering. Regional investeringsbefrämjare för Inward Investment Skaraborg Syfte: Att öka utländska investeringar i Skaraborg. Förväntat resultat: Uppbyggnad av mottagarorganisationen i Sverige med bl a skapande av hemsida inkl klusterprofiler. Utarbetande av marknadsföringsplan, presentera verksamheten för ISA:s internationella nätverk och delta i fyra aktiviteter. Utfall: Partnerskapet för tillväxt i Skaraborg beslöt år 2001 att inleda ett klusterutvecklingsprojekt kopplat till Inward Investment. Detta fortsatte tom år 2004 i olika steg med en investeringsbefrämjare som i samverkan med Invest in Sweden Agency och Skaraborgs kommuner arbetet med att främja utländska investeringar i området och bygga upp en mottagningskapacitet för detta hos kommunerna. Den sistnämnda innehåller även en hemsida med profilmaterial för klustren automotive, livsmedel och träförädling. Man har vidare även deltagit i olika externa aktiviteter och gjort en marknadsföringsplan. Ett nytt projekt har inletts under 2005 som finansieras av 10 av Skaraborgs 15 kommuner och av Tillväxt Skaraborg Projektägare: Kommunförbundet Skaraborg. Projekttid: Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (36% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Kommunerna i Mellansjöregionen samt i Västra Skaraborg och Invest in Sweden Agency. VINN Excellence Center Syfte: Att tillsammans med nyckelpersoner från målgrupperna verkstadsindustri, sjukvård och livsmedelsindustri avser de tre forskningsutförande organisationerna skapa en gemensam ansökan till Vinnovas utlysning för Vinn Excellence Center inom arbetslivsområdet. Förväntat resultat: 1 ansökan, 2 studiebesök och 10 möten/aktiviteter. Utfall: Målsättningen att ta fram en strategisk plan för en effektiv samarbetsplattform, i nära samverkan mellan verkstadsindustri, livsmedelsindustri, högskola, samhälle, arbetsmarknadens parter samt sjukvården har nåtts. En Triple Helix-modell väl anpassad för området och aktörerna är skapad. Huvudsyftet är dock ännu inte nått, då ansökan inte gick segrande ur den skarpa konkurrensen om ett enda arbetslivsrelaterat kompetenscentrum i Sverige. Samarbetsorganisationen som skapats kommer att återanvändas i flera former, bl a i ytterligare två kompetenscentrum-utlysningar samt i fortsatt samverkan mellan industri och forskningsorganisationer. Projektägare: Chalmers Tekniska Högskola. Projekttid: juni-november Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (25% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Vinnova, Chalmers, Arbetslivsinstitutet samt Industriforskning och Utveckling AB. Kompetensarena Väst Syfte: Att utveckla ett databaserat system för kompetenskartläggning som ska fungera som stöd för företags- och forskningssamverkan i affärs- och innovationsutveckling. Förväntat resultat: 60 kompetenskartläggning av kluster, enskilda företag och institutioner, 10 utvecklade regionala kompetensstrukturer, 2 workshops med befintliga och potentiella användare och en plan för vidare utveckling och tillämpning. 6

7 Utfall: Kompetensarena Väst bygger på resultaten i projektet "Ökad Offertkraft" där förutsättningar för att utveckla ett regionalt kompetenssystem analyserades och förslag gavs på hur ett sådant system kan konstrueras. Utfall för projektperioden var 85 kompetenskartläggning av kluster, enskilda företag och institutioner, 8 kartläggningar av regionala kompetensstrukturer, 3 workshops och 1 plan för tillämpning Projekt "Kompetensarena Väst" finansierade en inledande tillämpningsfas. Regionutvecklingsnämnden har även beslutat att finansiera en avslutande tillämpningsfas för år Projektägare: Teknikbrostiftelsen. Projekttid: september-december Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (79% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Teknikbrostiftelsen, Chalmers Tekniska Högskola, Chalmers Industriteknik, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och privat finansiering. LIVSLÅNGT LÄRANDE Arbetslivsdag för Västsverige Syfte: Att genom en kampanj riktad mot näringslivet med en avslutningsdag av mässkaraktär skall betydelsen av samverkan manifesteras. Förväntat resultat: 300 besökare. Utfall: Det var ca 175 deltagare anmälda till Arbetslivsdagen. De flesta deltagarna kom från Göteborg och kranskommuner. Nio föreläsningar och debatter ingick i programmet. De kompetensförmedlande ämnen som förelästes om var bl a konfliktlösning, kostnadseffektivt lärande och nyttan av ledarskapsutbildningar. Det fanns även en utställningen med 15 utställare från bl a olika högskolor och universitet. Resultatet av tre enkäter visade att inställningen till Arbetslivsdagen var väldigt positiv. Majoriteten tyckte bl a att Arbetslivsdagen var en bra mötesplats. Projektägare: Business Region Göteborg. Projekttid: Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (10% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Arbetslivsinstitutet Väst, Samverkansdelegationen, Business Region Göteborg, TCO/SIF, LO och projektintäkter. Entreprenöriellt ledarskap och entreprenöriella organisationer (Dagsmeja) Syfte: Att utveckla metoder och större förståelse för uppbyggnaden av ett ledarskap samt organisationer i regionen med ett entreprenöriellt tänkande för att detta ska vara till gagn för såväl deltagande personer som deras organisationer/strukturer. Förväntat resultat: Bl a 10 medverkande politiker och tjänstemän, 10 avsiktsförklaringar till fortsatt arbete och 3 definierade utvecklingsområden. Utfall: Projektet har genomfört jämlika möten med personer från kommunledningar i Dalsland, region, länsstyrelse, högskolor och andra organisationer. 20 politiker och tjänstemän medverkade i projektet. Tanken i projektet var att de medverkande tillsammans bl a skulle börja formulera en gemensam vision för en hållbar utveckling för Dalsland. En mängd idéer framkom under arbetet. Fem utvecklingsområden, bl a hållbar utveckling och lönsam lokalproduktion, definierades. För området hållbar utveckling togs även en avsiktsförklaring fram. Fortsatt arbete kommer ske inom Akademin för hållbar utveckling" vars syfte är att stödja, skapa och driva projekt för en långsiktigt hållbar utveckling i Dalsland och Norra Bohuslän. Projektägare: Stiftelsen Stenebyskolan. Projekttid: september 2003-december Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (18% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Delegationen för regional samverkan kring högre utbildning, Högskolan Trollhättan/Uddevalla, Steneby Kunskapspark och Tillväxtdelegationen. 7

8 Logistikkompetens för hållbar delregional tillväxt Syfte: Att skapa förutsättningar för att ett konkret logistikprojekt för tillväxt kan genomföras samt att kunskaper och kompetensnivå inom logistik- och transportområdet höjs genom samverkan mellan delregionen och Göteborgs universitet. Förväntat resultat: Ett forskningsprojekt, metodutveckling och 5-10 aktiviteter. Utfall: De gemensamma aktiviteter som har ägt rum är en grundläggande logistikutbildning som startats. Inför kursen genomfördes ett arbete med att förankra utbildningen som bl a grundar sig på de behov som framkommit vid intervjuer med lokala företag. Utbildningen har marknadsförts och resulterat i 37 deltagare, långt fler än förväntat. Deltagarna ska även genomföra ett projektarbete vilket ska relateras till praktiska förhållanden i deltagarnas företag. Det genomförda arbete har även gett idéer till andra samverkansprojekt mellan Falköping och Handelshögskolan. Ett sådant är logistik inom vården. Projektägare: Falköpings kommun. Projekttid: augusti 2003-december Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (9% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Delegationen för regional samverkan högre utbildning, Vinnova, Banverket, Vägverket och Falköpings kommun. INTEGRATION Invandrarakademien i Dalsland Syfte: Att etablera Invandrarakademin i Dalsland enligt den modell som högskolan i Borås har utvecklat för validering av formell och reell kompetens. Förväntat resultat: Målsättningen med Invandrarakademin är att underlätta det för invandrade akademiker att få ett arbete som motsvarar deras utbildning genom validering och kompletteringsutbildning i syfte att tillgodose näringslivets behov av akademiker. Totalt 20 deltagare. Utfall: Sammanlagt har 14 personer från elva olika länder deltagit. Deltagarnas yrkesbakgrund varierar, några ingenjörer, lärare, en psykolog m fl. Hälften av deltagarna bor i Åmål medan övriga bor i närbelägna kommuner. Deltagarna har antagits i två olika omgångar med sju deltagare i varje. 70 % av deltagarna har godkänts i 10- poängskursen Svenska som andraspråk för akademiska studier för invandrare. Av de som är helt klara med utbildningen har tre påbörjat kompletteringsstudier vid högskolan. Undervisningen från Högskolan i Borås har genomförts på distans via telebild. Utvärderingarna av kursen har visat att den i stort sett har fungerat bra, så när som på vissa tekniska problem i början. Handledning och undervisning på lärcenter har upplevts mycket positiv och varit avgörande för studieresultatet. Inom ramen för projektet har erfarenhetsutbyte skett med VGR-projektet Legitimation.nu. Projektägare: Åmåls kommun. Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (14% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Kommunerna i Dalsland, Länsarbetsnämnden i Västra Götaland, Högskolan i Borås Integrationsverket och andra deltagande myndigheter samt privat finansiering. JÄMSTÄLLDHET Kvinna, kultur och jämställdhet i Vara konserthus Syfte: Att på olika sätt sprida kunskap om jämställdhet, att synliggöra västsvenska kvinnors kunnande samt stimulera till vidareutveckling, att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverksbildande och att visa på förebilder och framtidsmöjligheter för unga kvinnor i Skaraborg. Förväntat resultat: 400 besökare på dagprogrammet respektive kvällsprogrammet. Utfall: Projektet har genomfört ett arrangemang med temat jämställdhet och kvinnor. Arrangemanget var fyllt med seminarier, föredrag, rollspel och musik av kvinnor och för kvinnor, män och ungdomar. Antalet deltagare på dagen blev 150 personer och på kvällen 170 vilket var lägre än väntat men totalt antal besökare uppskattas till ca 300 då det inte var samma besökare på dag och kvällspasset. Dagen var enligt en enkätundersökning mycket uppskattad av deltagarna. 8

9 Projektägare: Föreningen Kvinna Skaraborg. Projekttid: september 2004-juni Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (29% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Länsstyrelsen Västra Götaland, Vara kommun samt privat finansiering från bl a Volvo Personvagnar, Sparbankstiftelsen Skaraborg och Länsförsäkringar Skaraborg. CEDAW - även från ett västsvenskt perspektiv Syfte: Att arbeta för att bidra till att göra CEDAW (Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor) lika känd som barnkonventionen. Projektet syftade även till att knyta samman ett nätverk av kvinnoorganisationer i Västsverige och samla dessa synpunkter till skuggrapporter till Sveriges regerings sjätte rapport till CEDAW, för att på detta sätt tillföra ett Västsvenskt perspektiv. Förväntat resultat: Bl a 10 möten, medverka på 6 externa konferenser, ha 400 besök på hemsidan, 10 personliga kontakter med nätverk, anordna 3 seminarium. Utfall: Projektet har bl.a. identifierat frivilligorganisationer i Västra Götalands som arbetar med jämställdhetsfrågor och i det arbete ägnades särskild uppmärksamhet åt invandrarkvinnors organisationer. Deltagit i möten och konferenser, anordnat informationsmöten, ordnat seminarium med inbjudna politiker mm. Resultat blev 7 möten, medverkan på 8 externa konferenser, 1300 besök på hemsidan, 12 personliga kontakter med nätverk och 4 anordnade seminarium. Projektägare: VästSvenska Quinnors Lobby. Projekttid: april 2004-mars Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (18% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: Länsstyrelsen Västra Götaland och privat finansiering. EU-PROJEKT Affärsbaserad samverkan Syfte: Att optimera samverkan mellan tillverkningsföretag och agera som professionell affärssupport för att realisera affärsmöjligheter. Utgångspunkten var att öka företagens marknadsföring och exportinsatser genom att assistera företagen med lämpliga och för ändamålet anpassade tekniker och metoder så att deras förutsättningar förbättras. Förväntat resultat: 1 nytt och 1 bevarat arbetstillfällen på kort (1 år) sikt och 5 nya och 10 bevarade arbetstillfällen på lång sikt (3 år). 20 företag i nätverks- eller samverkansprojekt. Utfall: Aktiviteterna har bland annat bestått av Sökning efter orderförfrågningar, Förmedling och distribution av förfrågningar och Affärssupport. Projektet har bl a medverkat till 8 nya arbetstillfällen och 13 företag har deltagit i nätverket. Vidare har nätverken mellan företagen har stärkts. Verksamheten kvarlever i den så kallade Samverkstaden (IUC Westra Wermland, Arvika) vari företag i norra Dalsland också ingår. Projektägare: IUC Wermland. Projekttid: januari 2004-februari Totala projektkostnader: kronor. Västra Götalandsregionens del: kronor (3% av totala kostnader). Övriga medfinansiärer: EU Mål 2 Västra, EU Mål 1 Södra, kommunerna Åmål, Bengtsfors och Torsby samt länsstyrelsen i Värmland. Skarpe entreproneriella projekter Syfte: Att utveckla entreprenöriellt tänkande och att öka entreprenöriell kunskap och kompetens på olika utbildningsnivåer inom utbildningssystemet. Förväntat resultat: Bl a ett interregionalt nätverk, 10 deltagande organisationer, 12 företag i kontaktskapande aktiviteter, 335 deltagare och 10 kurser. Utfall: Avseende de aktivitetsrelaterade målen ligger resultatet över, t ex deltog 30 företag i kontaktskapande aktiviteter, 16 kurser genomfördes och drygt 350 personer deltog i aktiviteter, uppsatta projektmål. Detta trots att den reella projekttiden blev 20 mot planlagda 36 månader. Kontakter och relationer mellan projektdeltagarna har förstärkts liksom forskningskompetensen inom området. 9

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg

Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Business Region Göteborg AB... 4 Vision...4 Bakgrund...4 Verksamhetsidé... 4 Mål och mätetal... 5 Göteborgsregionen och den

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30. Essam El-Nagger, Uddevalla. Sekreterare Lisbeth Möller

Minnesanteckningar. Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30. Essam El-Nagger, Uddevalla. Sekreterare Lisbeth Möller Beredningsgrupp Näringsliv Minnesanteckningar Plats och tid Riverside, Uddevalla den 13 nov kl 09.00-13.30 Ledamöter Övriga deltagande ledamöter Ej närvarande ledamöter Övriga deltagande Peter Hemlin,

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram. konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram. konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bilaga 4 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9001/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Förslag till operativt program Västsverige:

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15 Strukturfondspartnerskapet Dagordning 1(1) i Västsverige 212-6-1 Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 212-6-15 1. Sammanträdets öppnande, med upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Val av justerare

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Västsverige: Hallands län Västra Götalands län CCI 2007SE162PO 2 1. INLEDNING... 3 2. ANALYS... 5

Läs mer

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark Bilaga 5 bilaga 5 a) Göteborg (Chalmers och GU) bilaga 5 b) Linköping (LiU) bilaga 5 c) Lund (LU) bilaga 5 d) Luleå (LTU) bilaga 5 e) Stockholm (KI, KTH, SU) bilaga 5 f) Umeå (UmU och SLU)) bilaga 5 g)

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 december 2012

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 december 2012 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 18 december 2012 Föredragningslista Sida: 1(5) Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 18 december 2012 Plats: Tid: Hotell Scandic Crown, Göteborg

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 26 mars 2015 1 (5) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 26 mars 2015 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14, Göteborg

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 juni 2015 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 juni 2015 Plats: Gullbergsvass Konferens, Vita Huset, Göteborg

Läs mer

Attityder till entreprenörskap

Attityder till entreprenörskap Utvärderingsrapporter 2012:06 Regional utveckling Attityder till entreprenörskap Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Analysen är genomförd

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Business Region Göteborg Årsredovisning 2006

Business Region Göteborg Årsredovisning 2006 Business Region Göteborg Årsredovisning 2006 I N N E H Å L L 03 2006 i sammandrag 04 Branschprojekt under 2006 05 Business Region Göteborg i korthet 06 Den nya Göteborgsregionen växer fram 08 Vision och

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

Innovation och Mångfald

Innovation och Mångfald Innovation och Mångfald Slutrapport Charlotte Lorentz Hjorth Isabel Andersson INNOVATION Innovation SKÅNE Skåne KUNSKAPSBRON Kunskapsbron www.ik2.se Innovation och mångfald Innehåll 1. Förord...2 2. Sammanfattning...3

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB BILAGA 4: BESKRIVNING AV VERKSAMHET, ERBJUDANDEN, MÅLGRUPP, MÅL OCH SAMVERKAN PER AKTÖR I denna bilaga återfinns samtliga aktörer inom offentligt finansierade verksamheter, intresseorganisationer, samt

Läs mer

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Redovisning av deluppdrag i regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar N 2009/8901/ENT (delvis) Tillväxtverket dnr 012-2010-2662

Läs mer