Samordning av varselinsatser i Värmland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordning av varselinsatser i Värmland"

Transkript

1 Regeringskansliet Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund STOCKHOLM Samrdning av varselinsatser i Värmland Karlstad Eva Erikssn Landshövding Tmas Riste Reginråd 1 (4)

2 Karlstad Regeringskansliet Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund STOCKHOLM Redvisning från samrdnarna i Värmlands län I Värmland har vi inledningsvis kncentrerat ss på att föra dialg med företrädare för mrådescheferna för de sex Arbetsförmedlingarna i Värmland, Försäkringskassan, kmmunerna i Västvärmland (Arvika, Säffle ch Årjäng), enskilda företag, arbetsmarknadens parter, näringslivets rganisatiner, Almi Värmland. Samråd har även ägt rum med samrdnarna i Västra Götaland. Sedan årsskiftet har Värmland drabbats av ett betydande antal varsel varav merparten kmmit under hösten. Hittills har 1928 persner varslats m uppsägning varav 401 persner i nvember. Varslen har sin tyngdpunkt i Arvikareginen med en klar dminans för företag inm frdnsindustrin ch underleverantörer till denna bransch. Dminerande antalsmässigt är varslen vid Vlv Cnstructin Equipment. Detta mtiverar att de särskilda ch medelbara insatser sm vi här föreslår ska inledas i Arvikamrådet. Dck har alla kmmuner i Värmland drabbats varför hela länet mfattas av handlingsprgrammet. Under första kvartalet 2009 kmmer varslen att få effekt ch vid utgången av nästa år kan antalet varslade ha fördubblats i Värmland. De persner sm drabbats mest av de strukturella förändringarna i Värmland finns i branscher där andelen män är mycket hög. Värmland ligger generellt mycket lägre än riksgenmsnittet när det gäller utbildningsnivån ch männen halkar efter allt mer. Många av de varslade ch uppsagda är i en ålder med hög försörjningsplikt. Situatinen måste hanteras i både ett krt ch långt perspektiv. I str utsträckning drabbas unga av de varsel sm nu läggs. Viktigast är att få ut dem i arbetslivet igen så snabbt sm möjligt. Med den demgrafiska struktur Värmland har klarar vi inte att förlra ung arbetskraft till Nrge eller andra delar av Sverige. Samtidigt sm vi måste kmpetensutveckla de övriga sm inte medelbart kmmer ut i arbetslivet. I det krta perspektivet måste vi lösa försörjningsprblematiken på individnivå. Hur kan vi få enskilda individer att vidareutbilda sig när de har svårt att klara vardagseknmin? Vissa kmmer att under en perid ha a-kassan sm inkmst, andra saknar den inkmstkällan. Våra uppskattningar visar att mkring ti prcent av de varslade i Västvärmland inte mfattas av a- kassan. Finanskrisen ch lågknjunkturen har initialt yttrat sig sm en industrikris i Värmland. Men basnäringen i Värmland - papper, massa, stål ch verkstad - är ckså mycket viktig för Sverige, mer än persner sysselsätts ch bidrar med över 25 miljarder krnr till Sveriges exprtnett. 2 (4)

3 Förslag på åtgärder Handlingsprgrammet bifgas sm bilaga 1. Här följer en krt sammanfattning. Prgrammet är indelat i lika mråden: Arbete ch utbildning Vi har att arbeta utifrån två huvudlinjer: 1. Att få människr ut i arbetslivet. I det fallet handlar det m att stärka Arbetsförmedlingens resurser. 2. Att ge de arbetslösa kmpetensutveckling enligt nedanstående, men ska detta vara möjligt måste någn frm av kmpetensutvecklingsersättning på minst a-kassenivå införas. Strategisk kmpetensmatchning Vi vill säkerställa ch höja individernas anställningsbarhet utifrån de strukturella förändringarna på arbetsmarknaden genm att ta tillvara de varslades ch uppsagdas kmpetenser, kartlägga, cacha, vägleda, validera ch matcha med skräddarsydd utbildning genm befintlig utbildningsstruktur. Utbildningsinsatsen ska utgå ifrån företagens såväl krtsm långsiktiga arbetskrafts- ch kmpetensbehv. Småföretagande ch entreprenörskap Småföretagande ch entreprenörskap är viktigt för Värmlands utveckling ch tillväxt. För att underlätta för de existerande entreprenörerna ch skapa förutsättningar för att få fram nya förmågr föreslår vi att en företagsakut bildas. Vi föreslår ckså att företagsstödet (anslag 33:1) ska få användas på ett mer behvsanpassat sätt, till exempel för kmpetensutvecklingsinsatser eller för åtgärder i samband med reknstruktin, samt mer medel för att främja kvinnrs företagande ch mtverka arbetslöshet bland kvinnr. Pririterade infrastruktursatsningar Vi har identifierat ett antal pririterade infrastruktursatsningar sm det är möjligt att byggstarta år 2009 eller Dessa bjekt har enligt de samhällseknmiska mätningar sm gjrts visat att de ger en mycket psitiv effekt på både krt- ch långsiktig effekt på den värmländska eknmin. Frskning ch utveckling I en påbörjad reginal frskningsstrategi pririterar vi fyra industrinäringar (stål ch verkstad, papper ch förpackning, infrmatins- ch kmmunikatinsteknik, IKT, samt besöksnäringen). Tillsammans med Karlstads universitet har vi identifierat ett antal frskningsmråden. Ett antal frskningsprjekt har redan initierats inm till exempel knsumentdriven förpackningsteknlgi, tjänstefrskning ch genusvetenskap. Här finns det stra möjligheter att intensifiera en rad industrinära frskningssatsningar sm på sikt kmmer att generera både nya jbb ch företag. 3 (4)

4 Önskvärda insatser från regeringen För att kunna hantera situatinen ch genmföra det föreslagna handlingsprgrammet önskar vi att: Regeringen ser över Arbetsförmedlingens regelverk, innebärande att pririterade grupper utökas med att ckså mfatta persner sm är eller riskerar att bli arbetslösa i denna kris. Regeringen ändrar reglerna i sciala fnden till att mfatta utbildningsinsatser ch till att mfatta persner sm är eller riskerar att bli arbetslösa. Regeringen inför ett nytt tillfälligt studiestöd för kmpetenshöjande åtgärder. Nivån på studiestödet bör mtsvara a-kassenivån. Regeringen ändrar reglerna ch föreskrifterna för aktivitetsstöd så att de anpassas till nuvarande arbetsmarknadssituatin. Regeringen skjuter till medel för en ökad vlym av utbildning. Det kan vara arbetsmarknadsutbildning, Kmvux, KY-utbildning, företagsrelaterad utbildning. Regeringen ökar Regin Värmlands ch Länsstyrelsen i Värmlands läns medel för reginala utvecklingsinsatser (anslaget 33:1). En preliminär bedömning är att anslaget bör tredubblas till mkring 225 Mkr per år Regeringen har skjutit till 2 Mdkr till Almi, det är bra. Vi utgår från att medel där ur kan användas till att bygga upp en natinell företagsakut med reginala kntr. Regeringen skjuter till medel för kvinnrs företagande. Värmland har tilldelats cirka 2 Mkr för Vi önskar att denna andel ökas för att mtverka arbetslösheten bland kvinnr. Eva Erikssn Landshövding Tmas Riste Reginråd Bilaga 1: Bilaga 2: Handlingsprgram för samrdning av varselinsatser i Värmland Arvika kmmuns kartläggning av åtgärder, sm exempel på en drabbad kmmuns handlingsprgram 4 (4)

5 Bilaga 1 Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund STOCKHOLM Handlingsprgram för samrdning av varselinsatser i Värmland 1. Strategisk kmpetensmatchning I Värmland har vi kmmit långt i utvecklingen av lika strategiska insatser inm utbildningsmrådet ch lika samarbetsarenr mellan näringsliv ch den ffentliga sektrn. Idag finns frmaliserade samarbetsarenr ch -frum för: Vägledning Validering Gymnasiesklan Yrkesvux Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) Teknikcllege Vård- ch msrgscllege Samverkan skla ch arbetsliv Teknikerjakten Vi vill nu växla upp ch använda ss av en matchningsstege sm mdell för öka vägledningen mt arbete eller utbildning. För att ytterligare säkerställa att matchningsstegens insatser utnyttjas fullt ut vill vi även inrätta ett antal matchningscentra i Värmland. Matchningsstege för kmpetensutveckling Vi vill säkerställa ch höja individernas anställningsbarhet utifrån de strukturella förändringarna på arbetsmarknaden genm att ta tillvara de varslades ch uppsagdas kmpetenser, kartlägga, cacha, vägleda, validera ch matcha med skräddarsydd utbildning genm befintlig utbildningsstruktur. Utbildningsinsatsen ska utgå ifrån företagens såväl krtsm långsiktiga arbetskrafts- ch kmpetensbehv. Vi vill i Värmland ta tillvara möjligheterna ch säkerställa framtida efterfrågan på kmpetent arbetskraft. Vi gör det genm att bygga vidare på vår etablerade samarbetsmdell (se nedan), där vi kpplar samman näringslivs-, arbetsmarknads- ch utbildningsmrådena ch använder ss av Värmlands samlade resurser ch aktörer för planering ch genmförande av matchningsstegen. De samlade aktörerna är: Länsstyrelsen i Värmlands län Regin Värmland Arbetsförmedlingarna Kmmunerna Arbetstagar- ch arbetsgivarrganisatinerna Utbildningsaktörer med genmförandekapacitet Trygghetsrådet Trygghetsfnden 1 (6)

6 Företagen Klusterrganisatiner ch klusterbildningar sm: The Paper Prvince inm pappers ch massateknlgi Cmpare inm IT- ch tjänstesektrn Stål & Verkstad inm stål- ch verkstadsindustrin The Packaging Arena inm förpackningsindustrin Visit Värmland inm besöksnäringen Företagens efterfrågan av framtida arbetskraft ska vara vägledande för att kunna matchas med relevant utbildning. Värmlands samlade utbildningsutbud ch -anrdnare ska användas för genmförande av kmpetenshöjande insatser till exempel: Kmmunal vuxenutbildning/yrkesvux Flkhögskleutbildning Kvalificerad Yrkesutbildning Universitetsutbildning Arbetsmarknadsutbildning Uppdragsutbildning Utbildningarna inm matchningsstegen ska kunna erbjuda: Valideringsmöjligheter Arbetsplatsförlagt lärande Flexiblitet i tid ch rum (distansutbildningsmöjligheter) En lärmiljö sm stimulerar ch tillgdser lika lärstilar Matchningsstege - för kmpetensutveckling Trygghetsfnden Trygghetsrådet Jbb Kmmunal Vuxenutbildning/ Yrkesvux Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) VARSLAD UPPSAGD Kartläggning Upprättande av CV Vägledning Upprättande av individuell handlingsplan Validering Upprättande av individuell utbildningsplan Utbildning Flkhögskla Arbetsförmedlingen Starta eget Annan insats Fullgöra avbruten utbildning Gymnasiekmpetens Tekniskt basår Yrkes/spetsutbildning Annan utbildning Högskla/ Universitet Annan utbildningsanrdnare Utbildning genmförs hs utbildningsanrdnare sm kan erbjuda: validering arbetsplatsförlagt lärande flexibilitet i tid ch rum lärmiljöer för lika lärstilar 2 (6)

7 Matchningscentra Vi vill utveckla befintliga samarbetsarenr, kraftsamla ch bygga matchningscentra i länet för samrdning ch effektivisering av utbildningsinsatser. Matchningscentrats uppdrag är att cacha, vägleda, validera ch skräddarsy individanpassade utbildningar utifrån Värmlands framtida behv ch samlade utbildningsresurser. Centrat ska vara en samarbetsarena ch katalysatr för utveckling, samrdning ch stöd med syfte att säkerställa långsiktig strategisk ch efterfrågestyrd utbildning. Förslagsvis etablerar man matchningscentran i Värmland. Matchningscentrats uppdrag är säkerställa att: Genmförandet av utbildningar sker utifrån marknadens efterfrågan Bevaka ch initiera nya utbildningskncept utifrån framtida behv Bevaka finansieringsmöjligheter av verksamheten ch utnyttja dem Ha hög genmförandekapacitet för att individen snabbt ska kunna återgå till arbetsmarknaden Organisatin Matchningscentren kpplas samman via en reginal kmpetensgrupp sm består av representanter från respektive matchningscentra samt Regin Värmland, Länsstyrelsen i Värmlands län, Karlstads universitet, arbetsgivar- ch arbetstagarrganisatinerna. Den reginala matchningsgruppens uppdrag är att: Vara en arena för infrmatin ch erfarenhetsutbyte Initiera samarbete mellan lika centra för att höja genmförandekapaciteten ch kstnadseffektivisera insatserna Initiera analyser ch kartläggningar av framtida arbetsmarknad ch kmpetensbehv samt skapa underlag för att snabbt kunna skapa en beredskap för förändringar Lbbyarbete Bevaka nya marknader ch utbildningsmråden 2. Småföretagande ch entreprenörskap Värmländska företagare ser effekterna av finanskrisen, vittnar bland andra Almi Värmland m. Fler företag är avvaktande i sina investeringar. Behv av finansiering finns trts detta ch bankerna är, med hänsyn till krisen, mer restriktiva vid kreditförfrågningar. Vår bedömning är att behven ckså kmmer öka med tanke på generatinsväxlingen sm står för dörren. Företagsstöd I det läge sm nu råder bedömer vi att det finns fördelar av att använda företagsstödet (anslag 33:1) på ett mer behvsanpassat sätt vilket skulle medföra att företag i behv av till exempel kmpetensutvecklingsstöd eller åtgärder i samband med reknstruktin skulle kunna erhålla bidrag. Genm en kraftig påspädning av anslaget kan sådant stöd erbjudas samtidigt sm de företag sm ämnar genmföra expansinsrelaterade investeringar kan stödjas i samma grad sm hittills. 3 (6)

8 Kvinnrs företagande Regeringen har uppdragit till Nutek att genmföra ch samrdna ett treårigt prgram (2007 tm 2009) för att främja kvinnrs företagande. Prgrammet ska bidra till att nyföretagande bland kvinnr ökar ch att fler av de företag sm drivs av kvinnr växer. Delprgram 1 möjliggör för kvinnr sm vill starta ch/eller utveckla ett eget företag utan speciella krav på bransch, företagsfrm eller företagsstrlek, att få tillgång till rådgivning, cachning, mentrskap, nätverk ch/eller utbildning eller mtsvarande verktyg ch metder i syfta att utveckla sina företag. Värmland har tilldelats cirka 2 Mkr för Kan denna andel ökas för att mtverka arbetslösheten bland kvinnr? En företagsakut för att fånga rade företagare Orn hs småföretagen är nu str ch behv av extra rådgivning är påtaglig. En kritisk faktr för att rädda företaget är att kmma in tidigt i företagarens planering. Många företagare vill inte vända sig till den befintliga bankkntakten i rädsla för att uppfattas sm svag ch därmed att få indragna rörelsekrediter. En lösning är då att Almi natinellt öppnar en berende företagsakut. Via ett 020-nummer där företagaren får hjälp med en första analys samt stöd ch rådgivning. I steg två slussas företagaren vidare till en företagsakut vilken vi ansvarar för att bygga lkalt där en fem timmars gratis rådgivning ger en djupare analys av företaget. Utifrån detta resultat får kunden ta del av ytterligare specialisthjälp för att rädda företaget. Här finns behv av eknmiska medel för kunden att gå vidare, antingen via knsultcheckar eller via någn ny typ av villkrslån sm är återbetalningspliktigt m företaget överlever. Dessa eknmiska medel finns inte idag. Denna företagsakut byggs upp med hänsyn tagen till de lika gegrafiska behven ch strukturerna sm finns i Värmland. Den byggs upp tillsammans med andra aktörer ch nätverk. Dialg har påbörjats med Länsstyrelsen i Värmlands län ch Företagarna. Från Västra Götaland, där en företagsakut har funnits sedan 1998 vet vi att detta arbetssätt fungerar. Under 2008 har 80 mindre företag hittills fått hjälp av denna instans. Vi kan genm en snabb analys av ch med lärande från Västra Götaland starta upp denna aktivitet snabbt. Det sm behövs är eknmiska medel, vilket även inkluderar de marknadsföringsinsatser sm krävs. 3. Pririterade infrastruktursatsningar Inm ramen för den pågående prcessen med att ta fram en ny länstransprtplan har vi identifierat ett antal pririterade infrastruktursatsningar sm det är möjligt att byggstarta år 2009 eller Dessa bjekt har enligt de samhällseknmiska mätningar sm gjrts visat att de ger en mycket psitiv effekt på både krt- ch långsiktig effekt på den värmländska eknmin. 4 (6)

9 Väg Väg 61 Kalleviken Gate 50 Mkr 2009 Väg 175 Skasås Nysäter 20 Mkr 2009 Väg 175 Nysäter Kila 120 Mkr 2010 E 18 Björkås Bergvik 400 Mkr 2010 E 18 trafikplats Bergvik 250 Mkr 2009 E 45 Slberg Ånimskg 120 Mkr 2009 E 45 Ånimskg Åmål 120 Mkr 2010 Järnväg Värmlandsbanan Kil Arvika breddning av fem tunnlar 45 Mkr 2010 Värmlandsbanan mötesspår 50 Mkr Fryksdalsbanan upprustningspaket 220 Mkr Frskning ch utveckling I Värmland har ett arbete med att ta fram en reginal frskningsstrategi påbörjats där näringslivets fyra pririterade industrinäringar (stål ch verkstad, papper ch förpackning, infrmatins- ch kmmunikatinsteknik, IKT, samt besöksnäringen) deltagit tillsammans med de lika fakulteterna ch ledningen vid Karlstads universitet. I det arbetet har ett antal frskningsmråden identifierats ch ett antal frskningsprjekt redan initierats inm till exempel knsumentdriven förpackningsteknlgi, tjänstefrskning ch genusvetenskap där Karlstads universitet håller hög internatinell standard. Här finns det stra möjligheter att intensifiera en rad industrinära frskningssatsningar sm på sikt kmmer att generera både nya jbb ch företag. Ett arbete har påbörjats för att inm krt kunna ta fram en kstnadsberäkning för en tillväxtrienterad frskningssatsning vid Karlstads universitet. 5. Mdell för samverkan I Värmland är vi vana vid att arbeta tillsammans. Sedan många år samverkar ffentlighet, akademi ch näringsliv med fkus på affärsutveckling, frskning, entreprenörskap ch kmpetensförsörjning. Vi kallar det Värmlandsmdellen ch målet är att skapa innvatiner tillväxt. Mycket av samarbetet i Värmland kanaliseras idag via de klusterbildningar sm finns i länet. Klusterrganisatinerna har, på näringslivets initiativ, växt fram ur reginalt starka näringslivsgrenar sm papper ch massa, förpackningar, IT samt stål ch verkstad betydande verksamheter med mer än medarbetare, sm bidrar med över 25 miljarder krnr till Sveriges exprtnett. 5 (6)

10 Tre år i rad har Regin Värmland ch Länsstyrelsen i Värmlands län låtit en extern ch berende aktör, Ramböll Management, undersöka mdellens effekter. Mätmetden har kvalitetsgranskats av Nutek sm verifierat mätningens tillförlitlighet ch giltighet. 315 klusterföretag har fått svara på frågr m tillväxt, knkurrenskraft, frskning ch utveckling samt kmpetensförsörjning. Nästan var tredje företag uppger att de säljer mer ch nästan hälften att de utvecklat nya prdukter ch tjänster sm ett resultat av mdellen. Dessutm bidrar mdellen till ökad industrinära frskning ch långsiktig kmpetensförsörjning. Även antalet jbb har påverkats psitivt. Mellan 2005 ch 2008 bidrg Värmlandsmdellen till att det skapades mer än 1200 nya jbb inm papper ch massa, IT samt stål ch verkstad, med en beräknad skatteeffekt på drygt 140 miljner krnr. Resultatet visar att Värmland befinner sig i framkant när det gäller att utveckla innvativa samverkansfrmer ch att här ger både privata ch ffentliga investeringar gd avkastning. Värmlandsmdellen har rönt strt internatinellt intresse. Bara under den senaste månaden har representanter besökt både Tky ch Kapstaden för att berätta m det framgångsrika arbetet. 6. Uppföljning ch utvärdering En tillbakablick på Värmlands utveckling visar att de flesta decennier har haft sina kriser. Några riktigt bra dkumentatiner eller beskrivningar av hur kriserna hanterats har dck sällan gjrts. Med ett allt tydligare fkus på lärande arbetssätt ch rganisatiner bör de insatser sm nu planeras ch genmförs därför följas ch utvärderas. Uppföljning ch utvärdering bör fånga upp ch beskriva det agerande sm krisen leder till från företag, fackliga rganisatiner samt myndigheter ch kmmuner. I uppföljningen ch utvärderingen bör ckså finnas en tydlig ambitin att m möjligt beskriva ch exemplifiera de knsekvenser sm krisen får för lika persner ch familjer ch hur deras nödvändiga vägval kmmer att gestalta sig. I Värmland har under flera år gjrts mätningar av hur företagen ser på nyttan av länets klusterprcesser. Dessa spelar en str rll i de intentiner sm ryms inm det nu aktuella samverkansuppdraget. I perspektiv av ett framtidsinriktat reginalt utvecklingsarbete är det önskvärt ch av central betydelse att dessa mätningar kan frtsätta ch utvecklas. Ett uppdrag med den beskrivna riktningen bör kunna ges till Centrum för frskning m reginal utveckling (Cerut) vid Karlstads universitet. Cerut har allt mer kmmit att spela rllen sm en frsknings- ch utvecklingsresurs av betydelse för länets reginala utvecklingsarbete. Cerut har således utvärderat resultat ch effekter av både reginala prgram ch viktiga utvecklingsprjekt. Uppdraget att frtlöpande följa ch värdera de insatser sm nu följer bör mfatta åren 2009 ch 2010 ch beräknas ksta 1 Mkr per år. Den övergripande målsättningen för det samrdningsuppdrag sm har getts till landshövdingen ch reginrådet är att Värmland ska gå stärkt ur krisen. Ett uppföljnings- ch utvärderingsarbete sm startar mgående ch ges tydliga resurser ch mandat kan ge värdefulla erfarenheter för kmmande generatiner. 6 (6)

11 Bilaga Arvika kmmun Kartläggning av tänkbara åtgärder med anledning av varsel i Arvika kmmun På länsnivå är landshövding Eva Erikssn ch reginråd Thmas Riste utsedda av regeringen till samrdningsmän för att samrdna behv av åtgärder i vår regin. Lkalt har ett arbete rganiserats där kmmunen, Arbetsförmedlingen, företagen ch fackliga företrädare deltar för att kartlägga behv av insatser ch utifrån kartläggningen se behv av åtgärder med anledning av de varsel sm lagts. Här nedan följer en redvisning ch kartläggning utifrån lika utgångspunkter av tänkbara åtgärder. Individuell cachning Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen kmmer att arbeta med individuella lösningar ch har fått viss resursförstärkning. AF ställer kundarbetsplatser till förfgande på Vlv CE. Trygghetsrådet/Startkraft eller mtsvarande För Vlv CE pågår förhandlingar med Trygghetsrådet ch dess dtterblag Startkraft m avtal för mställningsstöd riktad till varslade på företaget. Trygghetsrådet ansvarar för tjänstemännen ch Startkraft för kllektivanställda. De kmmer när avtalet är klart att upprätta ett lkalkntr för individuell cachning ch med grupprum för kurser. Andra företag kan vara invlverade i mtsvarande prcesser på andra företag sm lagt varsel. Satsningar på utbildningar utifrån behv, kmpetenssäkring Gymnasiesklan, Arvika kmmun Förberedelser pågår för en ansökan m Teknikcllege. Gymnasiesklan kan bidra till frtsatt utveckling av yrkesutbildningar. Eda Teknikcenter har idag CNCutbildning. Sklrnas lkaler är idag utnyttjade till kl Eftermiddagar ch kvällar finns tillgängliga. Befintliga lärarresurser är uppbkade full ut. Vuxenutbildning, Arvika kmmun/anc Erbjuder kurser ch utbildningar med start vecka 2, 2009, prgram är klart. 1

12 Kmvux kan utifrån efterfrågan ch resurstilldelning erbjuda ytterligare utbildning. De erbjuder allt från svenskundervisning för invandrare till bussförarutbildning ch undersköterskeutbildning. Enstaka kurser i matte, data ch engelska finns att tillgå. Yrkesinriktade kmvux-kurser kan anrdnas men kräver planering ch resurstilldelning. Här finns lkaler för att anrdna utbildningar. KY-utbildningar, Arvika kmmun/anc I betänkandet "Yrkeshögsklan för yrkeskunnande i förändring" föreslås att all eftergymnasial yrkesutbildning utanför högsklan samlas i ett ramverk kallat Yrkeshögsklan. KY-myndigheten kmmer att avvecklas ch den nya Yrkeshögsklemyndigheten placeras i Hässlehlm ch Västerås från den 1 juli Förändringar aviseras vad avser nya ansökningar m KY-utbildningar. I Arvika pågår prduktinsteknik/lgistik 60 p ch specialutbildad undersköterska psykiatri/demens 40 p. KY Verktygsmakare med huvudrt Hagfrs km inte igång på grund av för få sökande liksm en tredje beviljad mgång av KY industri/sälj. Det går att undersöka möjligheten att starta dessa. En spelprduktinsutbildning Game Maker pågår ch kan starta på nytt. I reginen finns KY-utbildningar med lediga platser. I ex. Karlstad finns 25 heltidsplatser inm elektrnik, maskinknstruktin, prcessteknik, bygg ch installatin. Uppdragsutbildning, Arvika kmmun/anc Arvika Näringslivscentrum, Ingesunds Flkhögskla, (skapa ESF-prjekt). Gjuteriföreningen ch High Tech Welding är några exempel på utbildningsanrdnare sm kan skräddarsy utbildningar för företagens behv. Högskla ch universitet På Arvika Näringslivscentrums Lärcentrum kan man läsa högskle- ch universitetsutbildningar på distans via telebild. Man kan även välja att läsa helt nätbaserade utbildningar. Anmälan till vårens kurser gjrdes senast den 15 ktber. Man kan alltid göra en "sen anmälan" m man skulle missa sista ansökningsdag. Bland kursinnehållet kan nämnas CAD/CAM, CNC-teknik ch Lean-prduktin. I övrigt finns ett strt prgram ch kursutbud via universitetens ch högsklrnas hemsidr. Karlstads universitet är ex intresserade av att skräddarsy behvsstyrda utbildningar för reginens behv. Götebrgsreginen Götebrgsreginen vill gärna knyta kntakt med Regin Värmland ch i ett samarbete så skulle vi kunna skräddarsy gemensamma utbildningar ch även jbba med validering. Företagens ch fackens redvisade behv av utbildningsinsatser Redvisning från företagen, nuläge ett urval Svetsutbildning CNC 2

13 Gjuteriteknik Prcess/prduktinsteknik Rbtteknik Lean-prduktin Datakurs för samtliga anställda Kvalitetsutbildning Företagsrelaterad utbildning med anknytning till egna system ch maskiner Engelska Data Svenska för invandrare Fackens redvisning av behv, ett urval Yrkesinriktade, svetsning, prgrammering av svetsrbtar, skärmetder mm mm Data Truck Kvalitet Miljö Lgistik Materiallära Prgrammering Prduktinsteknik Gruppledare/säljare/entreprenör Buss- ch lastbilskrt Hvslagare Grävmaskinförare Svenska Engelska Tyska Eknmi Data Validering Praktik Behv av infrastrukturåtgärder Uppvaktningar till Regeringen/Vägverket/Banverket Priritera en närtidssatsning för bättre infrastruktur genm järnvägstunnlar mt Götebrg samt insatser Nysäter Vickersrud länsväg 175 samt E 45 mt Götebrg. Andra infrastruktursatsningar är E 18, länsväg 172 samt riksväg 61. Dessa insatser skulle väsentligt stärka förutsättningarna för utveckling av näringslivet i västra Värmland. Regin Värmland ch Arvika kmmun förbereder aktiviteter ch förslag på åtgärder för att stimulera till förbättringar av infrastrukturen. 3

14 Företagsrådgivning mm Arvika kmmun Ett samarbete med grannkmmuner ch Regin Värmland, samt samrdning av insatser mellan lika aktörer har inletts med anledning av varslen. Samarbete med andra aktörer där eu-prjektet Den Företagssamma Utvecklingen kan användas med aktiviteter sm Jbb/rekryteringsmässa, nyföretagarutbildning. Under de kmmande åren kan ytterligare aktiviteter sättas igång. Deltagande kmmer att ske i mässr ch ett samarbete finns med företagsrganisatiner sm ALMI, Handelskammaren mfl. Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsmarknadsenheten Arvika kmmun rganiserar ch administrerar åtgärder för arbetslösa i samarbete med Arbetsförmedlingen. De åtgärder sm erbjuds idag är lika arbetsmarknadsåtgärder sm gagnar samhällsutvecklingen, sysselsättningen ch den enskildes behv. Arvika kmmun har avtal med AF m att anrdna praktik inm ramen för Jbbch utvecklingsgarantin. Avtalet innebär att praktik kan kmma i fråga efter 150 dagars inskrivning i jbb- ch utvecklingsgarantin. Praktiken kan uppgå till 300 dagar. Lönebidragsanställningar, ffentligt skyddade anställningar (OSA) ch särskilt anställningsstöd handläggs av arbetsmarknadsenheten i samarbete med Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsenheter erbjuder praktiksamrdning för lika önskemål m praktik ute på arbetsplatser både ffentliga ch privata. Strukturfnder Strukturfnderna för nrra Mellansverige, reginala ch sciala fnden kan användas för att mildra knsekvenserna av varslen. Frdn ch transprtindustrin anges sm strategiska mråden ch här finns resurser för kmpetensutveckling. KOMMUNLEDNINGSSTABEN Tillväxt ch utveckling Anna Wikstrand Utvecklingschef 4

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s

Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Verksamhetsbera ttelse 2014 Campus Alingsa s Innehåll INLEDNING... 3 1. UTBILDNINGAR... 4 1.1 Högre utbildning... 5 1.2 Yrkeshögskla... 6 2. SAMVERKAN OCH UTVECKLING... 6 2.1 Westum... 6 2.1.1 KOBRA...

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020

Yttrande från Stockholmsregionen om EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Yttrande från Stckhlmsreginen m EU:s handlingsplan för e-förvaltning 2016-2020 Bakm detta yttrande står Stckhlmsreginens Eurpaförening (SEF) 1 sm företräder en av Eurpas mest knkurrenskraftiga ch hållbara

Läs mer

Turismutbildning 2.0

Turismutbildning 2.0 Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Sandra Wall-Reinius 2013-03-25 Turismutbildning 2.0 Statusrapprt Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Prblemfrmulering 1.2 Prjektets

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Workshop kulturstrategi för Nacka

Workshop kulturstrategi för Nacka Wrkshp kulturstrategi för Nacka Wrkshp: Syftet med wrkshppen var att inleda prcessen med att ta fram en kulturstrategi för Nacka kmmun. Närvarande: Olika kulturchefer i Nacka kmmun. Wrkshppen leddes av

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Integration och mångfald _

Integration och mångfald _ Integratin ch mångfald _ Lärdmar från Växtkraft Mål 3 i Stckhlms län Oktber 2006 Tmas Stavbm Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2 1.1 NY PROGRAMPERIOD 2007-2013 3 2. Integratinsplitikens inriktning 4 2.1

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 Sveriges Arkitekter Swedish Assciatin f Architects VERKSAMHETSPROGRAM Sveriges Arkitekter 2015 2016 2 Sveriges Arkitekters visin ch långsiktiga mål Visin: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Växtverk & Framtidstro!

Växtverk & Framtidstro! 2010 Växtverk & Framtidstr! Rapprt från en förstudie m ungdmar, delaktighet ch framtidstr i Hallstahammar Med stöd av Leader Nrra Mälarstranden LMK Pedagg 2010-11-04 ! Rapprt Växtverk & framtidstr Bakgrund

Läs mer

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21

GÖTEBORGS STADSKANSLI Koncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 GÖTEBORGS STADSKANSLI RAPPORT Kncernledningsstaben 2002-03-20 Livslångt lärande Lill Backlund/ Karin Asplund Tel: 031 61 11 68, 031 778 69 21 Översyn av rganisatinen för studie- ch yrkesvägledning samt

Läs mer

Avsiktsförklaring och riktlinjer

Avsiktsförklaring och riktlinjer Fastställd av kmmunfullmäktige 2005-03-29 Avsiktsförklaring ch riktlinjer Umeå kmmuns samverkan med den sciala frivilligsektrn Innehåll Om samverkan med den sciala frivilligsektrn Bakgrund... 3 Definitiner...

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015

Sätra skolas kvalitetsredovisning 2014-2015 Grundskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(12) 2015-06-03 Sätra sklas kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Sätra skla är en F-6 skla ch har under läsåret 2014-2015 haft 169 elever. Dessa

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2012 Förslag 2011-11-24 Trafikförsörjningsprgram för Skåne 2012 Förslag 2 Innehåll Förrd...3 1 Förutsättningar ch ramverk...4 1.1 Ny lag 1/1 2012...4 1.2 Planering ch beslut inm kllektivtrafiken i Skåne...4 1.3 Utvecklad

Läs mer

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden

Yttrande över Strategi för konkurrenskraft inom högprioriterade vårdområden HSN 2010-10-19 p 11 1 (2) Häls- ch sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2010-09-30 HSN 1006-0574 Handläggare: Henrik Almkvist Yttrande över Strategi för knkurrenskraft inm högpririterade vårdmråden

Läs mer

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning

Konsekvensanalys Miljökonsekvensbeskrivning Knsekvensanalys Miljöknsekvensbeskrivning Översiktsplan för Örnsköldsviks kmmun antagen 17 december 2012 Ft: Charltte Hedlund 1 Sammanfattning Knsekvensanalys (miljöknsekvensbeskrivning) Denna knsekvensanalys

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2004

Kvalitetsredovisning 2004 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 SÄTERS KOMMUN Barn- ch utbildningsförvaltningen Kvalitetsredvisning 2004 1 Säters kmmun, Kvalitetsredvisning 2004 1. Inledning...4 2. Bakgrund...4 3. Organisatin...4

Läs mer

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik

l Gran kning av projektet: Etablering aven nod för utomhu pedagogik Vimmerby 1(On1ffiUn Kmmunens revisrer 2011-12-09 Knununstyrelsen,7Knununfullmäktiges presidium I 2~11 ]2 1 O JI1{,dtJ/J i/)j fr 6(tJ//3~ l Gran kning av prjektet: Etablering aven nd för utmhu pedaggik

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull

Plan för regional arbetsfördelning inom cancervården - för patientens skull 2015-09-17 Plan för reginal arbetsfördelning inm cancervården - för patientens skull Arbetsgång för reginal arbetsfördelning Arbetsfördelning (nivåstrukturering) ska säkra att åtgärder sm kräver särskild

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad

Lägesrapport 3 för planeringsprojekt som har fått stöd av Delegationen för hållbara städer Väsby Sjöstad Stadsbyggnadskntret 2013-03-28 Fredrik Drtte 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 733 37 BN/2009:370 Fredrik.Drtte@upplandsvasby.se /Adressat/ Lägesrapprt 3 för planeringsprjekt sm har fått stöd av Delegatinen

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7

ARSREDOVISNING. - Verksamhetsberättelse och bokslut för 2013. 2014-05- o 7 .. l 'l 2014-05- 7 ARSREDOVISNING - Verksamhetsberättelse ch bkslut för 2013 sekretariatet Skåne Nrdväst Drttninggatan 7 A SE-251 89 Helsingbrg Skanenrdvast.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning............................

Läs mer

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever

Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Barn- ch sklförvaltning Lunds stad Riktlinjer för arbete med nyanlända elever Adress: Arkivgatan 5 222 29 Lund Telefn vx: 046-35 50 00 Telefax: 046-35 83 66 E-pst:mats.dahl @lund.se Internet: www.lund.se

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. uppföljning. barn- och. iakttagelser: finns. lokalt. Behov. Omorganisering. g renodlat tjänsterna SLUTDOKUMENTT 2013-03-12 1(2) För kännedm; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kmmunstyrelsen Barn- ch utbildningsnämnden Barn- ch utbildningsnämndens verksamhet i östra kmmundelen samt uppföljning

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet

Utvärdering av BROs kontaktpersonsverksamhet Utvärdering av BROs kntaktpersnsverksamhet Beställare: Upplägg ch rapprt: Genmförande: Ingrid Kössler ch Kerstin Wåhleman Elise Leppänen 7-16 september 2009 Framtagen i samarbete med: www.easyresearch.se

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt

A!& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Förstudie kring LIGHTer Region Jönköping (F-LIGHT) Swerea SWECAST AB 2014-10 2015-04 Nytt Referens Karalina Brg A!& ~~ 2014-08-22 Beteckning R8214 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: Ar ch månad för prjektavslut: Status: Förstudie

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2011

Lokalförsörjningsplan 2011 Lkalförsörjningsplan 2011 Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Reviderad 2011-05-31 Upprättad Datum: Versin: Sammanställning: Förvaltning: Enhet: 1.0 Eva Fröding Limhamn-Bunkefl stadsdelsförvaltning Kansli-

Läs mer

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016

SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekter Sveriges Arkitekter stämma 2014 Föredragningspunkt 4 VERKSAMHETSPROGRAM 2015-2016 SVERIGES ARKITEKTERS VERKSAMHETSPROGAM 2015-2016 Sveriges Arkitekters stämma anger genm detta verksamhetsprgram

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

SFI- En brygga till livet i Sverige?

SFI- En brygga till livet i Sverige? SFI- En brygga till livet i Sverige? En analys av undervisningen i svenska för invandrare 2001-05-08 Förrd Ett gtt företagsklimat består av lika delar. De flesta tänker autmatiskt på skatter, regleringar

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin Sveriges LANDSTINGET DALARNA Kmmune.l-tlf 2011-11- 04 ch Lands 'DNR...&I?!.!../.P... ~.!,[QO.. SKR... l.... KOD.(a.~.O'.:... Avdelningen för vård ch msrg Ing-Marie Wieselgren STYRELSENS BESLUT NR 13 2011-10-21

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden

Metodhandbok. för arbete med unga och lokalt ledd utveckling på landsbygden Metdhandbk för arbete med unga ch lkalt ledd utveckling på landsbygden INNEHÅLL U LAND Ung på landsbygden Varför unga i lkal utveckling på landsbygden? Paraplyprjektens upplägg Ungdmscachens rll Unga ambassadörer

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning

Kravspecifikation / Uppdragsbeskrivning Kravspecifikatin / Uppdragsbeskrivning Prjektledare / Utvecklare Knsulttjänst för prjektledning ch kmpetensförstärkning i Sametingets IT Utvecklingsprjekt Bakgrund Sametinget bedriver några starkt utvecklingsinriktade

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Skolverkets lärlingscentrum. Lotta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Nationell lärlingssamordnare

Skolverkets lärlingscentrum. Lotta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Nationell lärlingssamordnare Sklverkets lärlingscentrum Ltta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Natinell lärlingssamrdnare Lärlingscentrum ska: stimulera anrdnandet av gymnasial lärlingsutbildning främja ungdmars intresse för

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Remiss Miljöprogram för byggnader

Remiss Miljöprogram för byggnader 2012-08-27 Enligt Sändlista Remiss Miljöprgram för byggnader Miljö- ch stadsbyggnadsnämnden har beslutat att bifgat förslag till Miljöprgram för byggnader ska remitteras brett med målsättning att det ska

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn

Riktlinjer för upphandling av konsulttjänster och entreprenader inom mark, anläggnings och byggsektorn Tekniska nämnden 2012 01 26 3 10 Tekniska nämndens arbetsutsktt 2012 01 12 13 25 Dnr 2011/937.05 Riktlinjer för upphandling av knsulttjänster ch entreprenader inm mark, anläggnings ch byggsektrn Ärendebeskrivning

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

Samordning av insatser Arbetsvägen för alla. Samordning av insatser för unga. Ett genomförandeprojekt 2015

Samordning av insatser Arbetsvägen för alla. Samordning av insatser för unga. Ett genomförandeprojekt 2015 ESF-Förstudie 2014 Samrdning av insatser Arbetsvägen för alla - Målgruppen: 16-64 år, långtidsarbetslösa, sjukskrivna ch persner med funktinsnedsättning ch/eller diffus prblematik. - Förstudiens uppdrag:

Läs mer

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav

FU 2000 Generella arbetsmiljökrav Systemmdell FU 2000 Handling 7.4 Giltig från Versinsnummer Antal sidr 2010-03-31 Utgåva J 7 Diarienummer Utgivningsdatum Antal bilagr F10-2409/PE50 2010-03-31 0 Beslutsfattare CGD Stab Persnal Handläggande

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Ji Stockholms läns landsting

Ji Stockholms läns landsting Ji Stckhlms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (2) 2014-05-28 LS 1404-0443 Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 000 1 B Yttrande över Naturvårdsverkets förslag på nya etappmål i miljömålssystemet

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats

Ansökan till Samspelet om finansiering i insats 2016-12-01 1(8) Ansökan till Samspelet m finansiering i insats TRIS- Tidig Rehabilitering i Samverkan Bakgrund Stegen har varit ett väl fungerande prjekt under flera år där samverkan mellan parterna har

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013

Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2013 Aktivitetsplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2013 [Reviderad 2013-05-27] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv verka för en

Läs mer

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna Dnr LD07/02936 Gemensamma riktlinjer för missbruks- ch berendevård i Dalarna Riktlinjer för scialtjänstens ch häls- ch sjukvårdens verksamhet för persner med missbruk- ch berendeprblem Versin 2007-12-18

Läs mer

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut

Strategi för Campus Helsingborg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Dnr HBG 2011/334 1 BESLUT 2011-11-30 Campus Helsingbrgs Styrelse Strategi för Campus Helsingbrg, Lunds universitet 2012-2014, inklusive tidigare fattade beslut Lunds universitetsstyrelses beslut m Campus

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 3 mars 2014

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 3 mars 2014 Reginal kulturplitik - Värmland Karlstad 3 mars 2014 Regin Värmland Ett reginalt kmmunalförbund för reginal utveckling, tillväxtfrågr samt kultur ch flkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands 16 kmmuner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-10-11 fisala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-10-11 27 (41) 245 Dnr 2013/152 Svar på mtin m att bekämpa ungdmsbrttsligheten genm tidiga ch tydliga insatser mt unga sm begår

Läs mer

Kris & beredskapsarbete i Östhammar Strategienheten/Säkerhet & Beredskap

Kris & beredskapsarbete i Östhammar Strategienheten/Säkerhet & Beredskap Kris & beredskapsarbete i Östhammar 2017 Strategienheten/Säkerhet & Beredskap Histriskt beredskapsarbete Nuläge Dagens kris ch beredskapsarbete utgår från lagar ch förrdningar Principer råder kring samverkan

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten

Riktlinjer för verksamheten Riktlinjer för verksamheten Sveriges Hembygdsrörelses grundsyn Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar brar mellan det förgångna, nutiden ch framtiden. Hembygdsrörelsen har ett

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer