Samordning av varselinsatser i Värmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordning av varselinsatser i Värmland"

Transkript

1 Regeringskansliet Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund STOCKHOLM Samrdning av varselinsatser i Värmland Karlstad Eva Erikssn Landshövding Tmas Riste Reginråd 1 (4)

2 Karlstad Regeringskansliet Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund STOCKHOLM Redvisning från samrdnarna i Värmlands län I Värmland har vi inledningsvis kncentrerat ss på att föra dialg med företrädare för mrådescheferna för de sex Arbetsförmedlingarna i Värmland, Försäkringskassan, kmmunerna i Västvärmland (Arvika, Säffle ch Årjäng), enskilda företag, arbetsmarknadens parter, näringslivets rganisatiner, Almi Värmland. Samråd har även ägt rum med samrdnarna i Västra Götaland. Sedan årsskiftet har Värmland drabbats av ett betydande antal varsel varav merparten kmmit under hösten. Hittills har 1928 persner varslats m uppsägning varav 401 persner i nvember. Varslen har sin tyngdpunkt i Arvikareginen med en klar dminans för företag inm frdnsindustrin ch underleverantörer till denna bransch. Dminerande antalsmässigt är varslen vid Vlv Cnstructin Equipment. Detta mtiverar att de särskilda ch medelbara insatser sm vi här föreslår ska inledas i Arvikamrådet. Dck har alla kmmuner i Värmland drabbats varför hela länet mfattas av handlingsprgrammet. Under första kvartalet 2009 kmmer varslen att få effekt ch vid utgången av nästa år kan antalet varslade ha fördubblats i Värmland. De persner sm drabbats mest av de strukturella förändringarna i Värmland finns i branscher där andelen män är mycket hög. Värmland ligger generellt mycket lägre än riksgenmsnittet när det gäller utbildningsnivån ch männen halkar efter allt mer. Många av de varslade ch uppsagda är i en ålder med hög försörjningsplikt. Situatinen måste hanteras i både ett krt ch långt perspektiv. I str utsträckning drabbas unga av de varsel sm nu läggs. Viktigast är att få ut dem i arbetslivet igen så snabbt sm möjligt. Med den demgrafiska struktur Värmland har klarar vi inte att förlra ung arbetskraft till Nrge eller andra delar av Sverige. Samtidigt sm vi måste kmpetensutveckla de övriga sm inte medelbart kmmer ut i arbetslivet. I det krta perspektivet måste vi lösa försörjningsprblematiken på individnivå. Hur kan vi få enskilda individer att vidareutbilda sig när de har svårt att klara vardagseknmin? Vissa kmmer att under en perid ha a-kassan sm inkmst, andra saknar den inkmstkällan. Våra uppskattningar visar att mkring ti prcent av de varslade i Västvärmland inte mfattas av a- kassan. Finanskrisen ch lågknjunkturen har initialt yttrat sig sm en industrikris i Värmland. Men basnäringen i Värmland - papper, massa, stål ch verkstad - är ckså mycket viktig för Sverige, mer än persner sysselsätts ch bidrar med över 25 miljarder krnr till Sveriges exprtnett. 2 (4)

3 Förslag på åtgärder Handlingsprgrammet bifgas sm bilaga 1. Här följer en krt sammanfattning. Prgrammet är indelat i lika mråden: Arbete ch utbildning Vi har att arbeta utifrån två huvudlinjer: 1. Att få människr ut i arbetslivet. I det fallet handlar det m att stärka Arbetsförmedlingens resurser. 2. Att ge de arbetslösa kmpetensutveckling enligt nedanstående, men ska detta vara möjligt måste någn frm av kmpetensutvecklingsersättning på minst a-kassenivå införas. Strategisk kmpetensmatchning Vi vill säkerställa ch höja individernas anställningsbarhet utifrån de strukturella förändringarna på arbetsmarknaden genm att ta tillvara de varslades ch uppsagdas kmpetenser, kartlägga, cacha, vägleda, validera ch matcha med skräddarsydd utbildning genm befintlig utbildningsstruktur. Utbildningsinsatsen ska utgå ifrån företagens såväl krtsm långsiktiga arbetskrafts- ch kmpetensbehv. Småföretagande ch entreprenörskap Småföretagande ch entreprenörskap är viktigt för Värmlands utveckling ch tillväxt. För att underlätta för de existerande entreprenörerna ch skapa förutsättningar för att få fram nya förmågr föreslår vi att en företagsakut bildas. Vi föreslår ckså att företagsstödet (anslag 33:1) ska få användas på ett mer behvsanpassat sätt, till exempel för kmpetensutvecklingsinsatser eller för åtgärder i samband med reknstruktin, samt mer medel för att främja kvinnrs företagande ch mtverka arbetslöshet bland kvinnr. Pririterade infrastruktursatsningar Vi har identifierat ett antal pririterade infrastruktursatsningar sm det är möjligt att byggstarta år 2009 eller Dessa bjekt har enligt de samhällseknmiska mätningar sm gjrts visat att de ger en mycket psitiv effekt på både krt- ch långsiktig effekt på den värmländska eknmin. Frskning ch utveckling I en påbörjad reginal frskningsstrategi pririterar vi fyra industrinäringar (stål ch verkstad, papper ch förpackning, infrmatins- ch kmmunikatinsteknik, IKT, samt besöksnäringen). Tillsammans med Karlstads universitet har vi identifierat ett antal frskningsmråden. Ett antal frskningsprjekt har redan initierats inm till exempel knsumentdriven förpackningsteknlgi, tjänstefrskning ch genusvetenskap. Här finns det stra möjligheter att intensifiera en rad industrinära frskningssatsningar sm på sikt kmmer att generera både nya jbb ch företag. 3 (4)

4 Önskvärda insatser från regeringen För att kunna hantera situatinen ch genmföra det föreslagna handlingsprgrammet önskar vi att: Regeringen ser över Arbetsförmedlingens regelverk, innebärande att pririterade grupper utökas med att ckså mfatta persner sm är eller riskerar att bli arbetslösa i denna kris. Regeringen ändrar reglerna i sciala fnden till att mfatta utbildningsinsatser ch till att mfatta persner sm är eller riskerar att bli arbetslösa. Regeringen inför ett nytt tillfälligt studiestöd för kmpetenshöjande åtgärder. Nivån på studiestödet bör mtsvara a-kassenivån. Regeringen ändrar reglerna ch föreskrifterna för aktivitetsstöd så att de anpassas till nuvarande arbetsmarknadssituatin. Regeringen skjuter till medel för en ökad vlym av utbildning. Det kan vara arbetsmarknadsutbildning, Kmvux, KY-utbildning, företagsrelaterad utbildning. Regeringen ökar Regin Värmlands ch Länsstyrelsen i Värmlands läns medel för reginala utvecklingsinsatser (anslaget 33:1). En preliminär bedömning är att anslaget bör tredubblas till mkring 225 Mkr per år Regeringen har skjutit till 2 Mdkr till Almi, det är bra. Vi utgår från att medel där ur kan användas till att bygga upp en natinell företagsakut med reginala kntr. Regeringen skjuter till medel för kvinnrs företagande. Värmland har tilldelats cirka 2 Mkr för Vi önskar att denna andel ökas för att mtverka arbetslösheten bland kvinnr. Eva Erikssn Landshövding Tmas Riste Reginråd Bilaga 1: Bilaga 2: Handlingsprgram för samrdning av varselinsatser i Värmland Arvika kmmuns kartläggning av åtgärder, sm exempel på en drabbad kmmuns handlingsprgram 4 (4)

5 Bilaga 1 Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund STOCKHOLM Handlingsprgram för samrdning av varselinsatser i Värmland 1. Strategisk kmpetensmatchning I Värmland har vi kmmit långt i utvecklingen av lika strategiska insatser inm utbildningsmrådet ch lika samarbetsarenr mellan näringsliv ch den ffentliga sektrn. Idag finns frmaliserade samarbetsarenr ch -frum för: Vägledning Validering Gymnasiesklan Yrkesvux Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) Teknikcllege Vård- ch msrgscllege Samverkan skla ch arbetsliv Teknikerjakten Vi vill nu växla upp ch använda ss av en matchningsstege sm mdell för öka vägledningen mt arbete eller utbildning. För att ytterligare säkerställa att matchningsstegens insatser utnyttjas fullt ut vill vi även inrätta ett antal matchningscentra i Värmland. Matchningsstege för kmpetensutveckling Vi vill säkerställa ch höja individernas anställningsbarhet utifrån de strukturella förändringarna på arbetsmarknaden genm att ta tillvara de varslades ch uppsagdas kmpetenser, kartlägga, cacha, vägleda, validera ch matcha med skräddarsydd utbildning genm befintlig utbildningsstruktur. Utbildningsinsatsen ska utgå ifrån företagens såväl krtsm långsiktiga arbetskrafts- ch kmpetensbehv. Vi vill i Värmland ta tillvara möjligheterna ch säkerställa framtida efterfrågan på kmpetent arbetskraft. Vi gör det genm att bygga vidare på vår etablerade samarbetsmdell (se nedan), där vi kpplar samman näringslivs-, arbetsmarknads- ch utbildningsmrådena ch använder ss av Värmlands samlade resurser ch aktörer för planering ch genmförande av matchningsstegen. De samlade aktörerna är: Länsstyrelsen i Värmlands län Regin Värmland Arbetsförmedlingarna Kmmunerna Arbetstagar- ch arbetsgivarrganisatinerna Utbildningsaktörer med genmförandekapacitet Trygghetsrådet Trygghetsfnden 1 (6)

6 Företagen Klusterrganisatiner ch klusterbildningar sm: The Paper Prvince inm pappers ch massateknlgi Cmpare inm IT- ch tjänstesektrn Stål & Verkstad inm stål- ch verkstadsindustrin The Packaging Arena inm förpackningsindustrin Visit Värmland inm besöksnäringen Företagens efterfrågan av framtida arbetskraft ska vara vägledande för att kunna matchas med relevant utbildning. Värmlands samlade utbildningsutbud ch -anrdnare ska användas för genmförande av kmpetenshöjande insatser till exempel: Kmmunal vuxenutbildning/yrkesvux Flkhögskleutbildning Kvalificerad Yrkesutbildning Universitetsutbildning Arbetsmarknadsutbildning Uppdragsutbildning Utbildningarna inm matchningsstegen ska kunna erbjuda: Valideringsmöjligheter Arbetsplatsförlagt lärande Flexiblitet i tid ch rum (distansutbildningsmöjligheter) En lärmiljö sm stimulerar ch tillgdser lika lärstilar Matchningsstege - för kmpetensutveckling Trygghetsfnden Trygghetsrådet Jbb Kmmunal Vuxenutbildning/ Yrkesvux Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) VARSLAD UPPSAGD Kartläggning Upprättande av CV Vägledning Upprättande av individuell handlingsplan Validering Upprättande av individuell utbildningsplan Utbildning Flkhögskla Arbetsförmedlingen Starta eget Annan insats Fullgöra avbruten utbildning Gymnasiekmpetens Tekniskt basår Yrkes/spetsutbildning Annan utbildning Högskla/ Universitet Annan utbildningsanrdnare Utbildning genmförs hs utbildningsanrdnare sm kan erbjuda: validering arbetsplatsförlagt lärande flexibilitet i tid ch rum lärmiljöer för lika lärstilar 2 (6)

7 Matchningscentra Vi vill utveckla befintliga samarbetsarenr, kraftsamla ch bygga matchningscentra i länet för samrdning ch effektivisering av utbildningsinsatser. Matchningscentrats uppdrag är att cacha, vägleda, validera ch skräddarsy individanpassade utbildningar utifrån Värmlands framtida behv ch samlade utbildningsresurser. Centrat ska vara en samarbetsarena ch katalysatr för utveckling, samrdning ch stöd med syfte att säkerställa långsiktig strategisk ch efterfrågestyrd utbildning. Förslagsvis etablerar man matchningscentran i Värmland. Matchningscentrats uppdrag är säkerställa att: Genmförandet av utbildningar sker utifrån marknadens efterfrågan Bevaka ch initiera nya utbildningskncept utifrån framtida behv Bevaka finansieringsmöjligheter av verksamheten ch utnyttja dem Ha hög genmförandekapacitet för att individen snabbt ska kunna återgå till arbetsmarknaden Organisatin Matchningscentren kpplas samman via en reginal kmpetensgrupp sm består av representanter från respektive matchningscentra samt Regin Värmland, Länsstyrelsen i Värmlands län, Karlstads universitet, arbetsgivar- ch arbetstagarrganisatinerna. Den reginala matchningsgruppens uppdrag är att: Vara en arena för infrmatin ch erfarenhetsutbyte Initiera samarbete mellan lika centra för att höja genmförandekapaciteten ch kstnadseffektivisera insatserna Initiera analyser ch kartläggningar av framtida arbetsmarknad ch kmpetensbehv samt skapa underlag för att snabbt kunna skapa en beredskap för förändringar Lbbyarbete Bevaka nya marknader ch utbildningsmråden 2. Småföretagande ch entreprenörskap Värmländska företagare ser effekterna av finanskrisen, vittnar bland andra Almi Värmland m. Fler företag är avvaktande i sina investeringar. Behv av finansiering finns trts detta ch bankerna är, med hänsyn till krisen, mer restriktiva vid kreditförfrågningar. Vår bedömning är att behven ckså kmmer öka med tanke på generatinsväxlingen sm står för dörren. Företagsstöd I det läge sm nu råder bedömer vi att det finns fördelar av att använda företagsstödet (anslag 33:1) på ett mer behvsanpassat sätt vilket skulle medföra att företag i behv av till exempel kmpetensutvecklingsstöd eller åtgärder i samband med reknstruktin skulle kunna erhålla bidrag. Genm en kraftig påspädning av anslaget kan sådant stöd erbjudas samtidigt sm de företag sm ämnar genmföra expansinsrelaterade investeringar kan stödjas i samma grad sm hittills. 3 (6)

8 Kvinnrs företagande Regeringen har uppdragit till Nutek att genmföra ch samrdna ett treårigt prgram (2007 tm 2009) för att främja kvinnrs företagande. Prgrammet ska bidra till att nyföretagande bland kvinnr ökar ch att fler av de företag sm drivs av kvinnr växer. Delprgram 1 möjliggör för kvinnr sm vill starta ch/eller utveckla ett eget företag utan speciella krav på bransch, företagsfrm eller företagsstrlek, att få tillgång till rådgivning, cachning, mentrskap, nätverk ch/eller utbildning eller mtsvarande verktyg ch metder i syfta att utveckla sina företag. Värmland har tilldelats cirka 2 Mkr för Kan denna andel ökas för att mtverka arbetslösheten bland kvinnr? En företagsakut för att fånga rade företagare Orn hs småföretagen är nu str ch behv av extra rådgivning är påtaglig. En kritisk faktr för att rädda företaget är att kmma in tidigt i företagarens planering. Många företagare vill inte vända sig till den befintliga bankkntakten i rädsla för att uppfattas sm svag ch därmed att få indragna rörelsekrediter. En lösning är då att Almi natinellt öppnar en berende företagsakut. Via ett 020-nummer där företagaren får hjälp med en första analys samt stöd ch rådgivning. I steg två slussas företagaren vidare till en företagsakut vilken vi ansvarar för att bygga lkalt där en fem timmars gratis rådgivning ger en djupare analys av företaget. Utifrån detta resultat får kunden ta del av ytterligare specialisthjälp för att rädda företaget. Här finns behv av eknmiska medel för kunden att gå vidare, antingen via knsultcheckar eller via någn ny typ av villkrslån sm är återbetalningspliktigt m företaget överlever. Dessa eknmiska medel finns inte idag. Denna företagsakut byggs upp med hänsyn tagen till de lika gegrafiska behven ch strukturerna sm finns i Värmland. Den byggs upp tillsammans med andra aktörer ch nätverk. Dialg har påbörjats med Länsstyrelsen i Värmlands län ch Företagarna. Från Västra Götaland, där en företagsakut har funnits sedan 1998 vet vi att detta arbetssätt fungerar. Under 2008 har 80 mindre företag hittills fått hjälp av denna instans. Vi kan genm en snabb analys av ch med lärande från Västra Götaland starta upp denna aktivitet snabbt. Det sm behövs är eknmiska medel, vilket även inkluderar de marknadsföringsinsatser sm krävs. 3. Pririterade infrastruktursatsningar Inm ramen för den pågående prcessen med att ta fram en ny länstransprtplan har vi identifierat ett antal pririterade infrastruktursatsningar sm det är möjligt att byggstarta år 2009 eller Dessa bjekt har enligt de samhällseknmiska mätningar sm gjrts visat att de ger en mycket psitiv effekt på både krt- ch långsiktig effekt på den värmländska eknmin. 4 (6)

9 Väg Väg 61 Kalleviken Gate 50 Mkr 2009 Väg 175 Skasås Nysäter 20 Mkr 2009 Väg 175 Nysäter Kila 120 Mkr 2010 E 18 Björkås Bergvik 400 Mkr 2010 E 18 trafikplats Bergvik 250 Mkr 2009 E 45 Slberg Ånimskg 120 Mkr 2009 E 45 Ånimskg Åmål 120 Mkr 2010 Järnväg Värmlandsbanan Kil Arvika breddning av fem tunnlar 45 Mkr 2010 Värmlandsbanan mötesspår 50 Mkr Fryksdalsbanan upprustningspaket 220 Mkr Frskning ch utveckling I Värmland har ett arbete med att ta fram en reginal frskningsstrategi påbörjats där näringslivets fyra pririterade industrinäringar (stål ch verkstad, papper ch förpackning, infrmatins- ch kmmunikatinsteknik, IKT, samt besöksnäringen) deltagit tillsammans med de lika fakulteterna ch ledningen vid Karlstads universitet. I det arbetet har ett antal frskningsmråden identifierats ch ett antal frskningsprjekt redan initierats inm till exempel knsumentdriven förpackningsteknlgi, tjänstefrskning ch genusvetenskap där Karlstads universitet håller hög internatinell standard. Här finns det stra möjligheter att intensifiera en rad industrinära frskningssatsningar sm på sikt kmmer att generera både nya jbb ch företag. Ett arbete har påbörjats för att inm krt kunna ta fram en kstnadsberäkning för en tillväxtrienterad frskningssatsning vid Karlstads universitet. 5. Mdell för samverkan I Värmland är vi vana vid att arbeta tillsammans. Sedan många år samverkar ffentlighet, akademi ch näringsliv med fkus på affärsutveckling, frskning, entreprenörskap ch kmpetensförsörjning. Vi kallar det Värmlandsmdellen ch målet är att skapa innvatiner tillväxt. Mycket av samarbetet i Värmland kanaliseras idag via de klusterbildningar sm finns i länet. Klusterrganisatinerna har, på näringslivets initiativ, växt fram ur reginalt starka näringslivsgrenar sm papper ch massa, förpackningar, IT samt stål ch verkstad betydande verksamheter med mer än medarbetare, sm bidrar med över 25 miljarder krnr till Sveriges exprtnett. 5 (6)

10 Tre år i rad har Regin Värmland ch Länsstyrelsen i Värmlands län låtit en extern ch berende aktör, Ramböll Management, undersöka mdellens effekter. Mätmetden har kvalitetsgranskats av Nutek sm verifierat mätningens tillförlitlighet ch giltighet. 315 klusterföretag har fått svara på frågr m tillväxt, knkurrenskraft, frskning ch utveckling samt kmpetensförsörjning. Nästan var tredje företag uppger att de säljer mer ch nästan hälften att de utvecklat nya prdukter ch tjänster sm ett resultat av mdellen. Dessutm bidrar mdellen till ökad industrinära frskning ch långsiktig kmpetensförsörjning. Även antalet jbb har påverkats psitivt. Mellan 2005 ch 2008 bidrg Värmlandsmdellen till att det skapades mer än 1200 nya jbb inm papper ch massa, IT samt stål ch verkstad, med en beräknad skatteeffekt på drygt 140 miljner krnr. Resultatet visar att Värmland befinner sig i framkant när det gäller att utveckla innvativa samverkansfrmer ch att här ger både privata ch ffentliga investeringar gd avkastning. Värmlandsmdellen har rönt strt internatinellt intresse. Bara under den senaste månaden har representanter besökt både Tky ch Kapstaden för att berätta m det framgångsrika arbetet. 6. Uppföljning ch utvärdering En tillbakablick på Värmlands utveckling visar att de flesta decennier har haft sina kriser. Några riktigt bra dkumentatiner eller beskrivningar av hur kriserna hanterats har dck sällan gjrts. Med ett allt tydligare fkus på lärande arbetssätt ch rganisatiner bör de insatser sm nu planeras ch genmförs därför följas ch utvärderas. Uppföljning ch utvärdering bör fånga upp ch beskriva det agerande sm krisen leder till från företag, fackliga rganisatiner samt myndigheter ch kmmuner. I uppföljningen ch utvärderingen bör ckså finnas en tydlig ambitin att m möjligt beskriva ch exemplifiera de knsekvenser sm krisen får för lika persner ch familjer ch hur deras nödvändiga vägval kmmer att gestalta sig. I Värmland har under flera år gjrts mätningar av hur företagen ser på nyttan av länets klusterprcesser. Dessa spelar en str rll i de intentiner sm ryms inm det nu aktuella samverkansuppdraget. I perspektiv av ett framtidsinriktat reginalt utvecklingsarbete är det önskvärt ch av central betydelse att dessa mätningar kan frtsätta ch utvecklas. Ett uppdrag med den beskrivna riktningen bör kunna ges till Centrum för frskning m reginal utveckling (Cerut) vid Karlstads universitet. Cerut har allt mer kmmit att spela rllen sm en frsknings- ch utvecklingsresurs av betydelse för länets reginala utvecklingsarbete. Cerut har således utvärderat resultat ch effekter av både reginala prgram ch viktiga utvecklingsprjekt. Uppdraget att frtlöpande följa ch värdera de insatser sm nu följer bör mfatta åren 2009 ch 2010 ch beräknas ksta 1 Mkr per år. Den övergripande målsättningen för det samrdningsuppdrag sm har getts till landshövdingen ch reginrådet är att Värmland ska gå stärkt ur krisen. Ett uppföljnings- ch utvärderingsarbete sm startar mgående ch ges tydliga resurser ch mandat kan ge värdefulla erfarenheter för kmmande generatiner. 6 (6)

11 Bilaga Arvika kmmun Kartläggning av tänkbara åtgärder med anledning av varsel i Arvika kmmun På länsnivå är landshövding Eva Erikssn ch reginråd Thmas Riste utsedda av regeringen till samrdningsmän för att samrdna behv av åtgärder i vår regin. Lkalt har ett arbete rganiserats där kmmunen, Arbetsförmedlingen, företagen ch fackliga företrädare deltar för att kartlägga behv av insatser ch utifrån kartläggningen se behv av åtgärder med anledning av de varsel sm lagts. Här nedan följer en redvisning ch kartläggning utifrån lika utgångspunkter av tänkbara åtgärder. Individuell cachning Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen kmmer att arbeta med individuella lösningar ch har fått viss resursförstärkning. AF ställer kundarbetsplatser till förfgande på Vlv CE. Trygghetsrådet/Startkraft eller mtsvarande För Vlv CE pågår förhandlingar med Trygghetsrådet ch dess dtterblag Startkraft m avtal för mställningsstöd riktad till varslade på företaget. Trygghetsrådet ansvarar för tjänstemännen ch Startkraft för kllektivanställda. De kmmer när avtalet är klart att upprätta ett lkalkntr för individuell cachning ch med grupprum för kurser. Andra företag kan vara invlverade i mtsvarande prcesser på andra företag sm lagt varsel. Satsningar på utbildningar utifrån behv, kmpetenssäkring Gymnasiesklan, Arvika kmmun Förberedelser pågår för en ansökan m Teknikcllege. Gymnasiesklan kan bidra till frtsatt utveckling av yrkesutbildningar. Eda Teknikcenter har idag CNCutbildning. Sklrnas lkaler är idag utnyttjade till kl Eftermiddagar ch kvällar finns tillgängliga. Befintliga lärarresurser är uppbkade full ut. Vuxenutbildning, Arvika kmmun/anc Erbjuder kurser ch utbildningar med start vecka 2, 2009, prgram är klart. 1

12 Kmvux kan utifrån efterfrågan ch resurstilldelning erbjuda ytterligare utbildning. De erbjuder allt från svenskundervisning för invandrare till bussförarutbildning ch undersköterskeutbildning. Enstaka kurser i matte, data ch engelska finns att tillgå. Yrkesinriktade kmvux-kurser kan anrdnas men kräver planering ch resurstilldelning. Här finns lkaler för att anrdna utbildningar. KY-utbildningar, Arvika kmmun/anc I betänkandet "Yrkeshögsklan för yrkeskunnande i förändring" föreslås att all eftergymnasial yrkesutbildning utanför högsklan samlas i ett ramverk kallat Yrkeshögsklan. KY-myndigheten kmmer att avvecklas ch den nya Yrkeshögsklemyndigheten placeras i Hässlehlm ch Västerås från den 1 juli Förändringar aviseras vad avser nya ansökningar m KY-utbildningar. I Arvika pågår prduktinsteknik/lgistik 60 p ch specialutbildad undersköterska psykiatri/demens 40 p. KY Verktygsmakare med huvudrt Hagfrs km inte igång på grund av för få sökande liksm en tredje beviljad mgång av KY industri/sälj. Det går att undersöka möjligheten att starta dessa. En spelprduktinsutbildning Game Maker pågår ch kan starta på nytt. I reginen finns KY-utbildningar med lediga platser. I ex. Karlstad finns 25 heltidsplatser inm elektrnik, maskinknstruktin, prcessteknik, bygg ch installatin. Uppdragsutbildning, Arvika kmmun/anc Arvika Näringslivscentrum, Ingesunds Flkhögskla, (skapa ESF-prjekt). Gjuteriföreningen ch High Tech Welding är några exempel på utbildningsanrdnare sm kan skräddarsy utbildningar för företagens behv. Högskla ch universitet På Arvika Näringslivscentrums Lärcentrum kan man läsa högskle- ch universitetsutbildningar på distans via telebild. Man kan även välja att läsa helt nätbaserade utbildningar. Anmälan till vårens kurser gjrdes senast den 15 ktber. Man kan alltid göra en "sen anmälan" m man skulle missa sista ansökningsdag. Bland kursinnehållet kan nämnas CAD/CAM, CNC-teknik ch Lean-prduktin. I övrigt finns ett strt prgram ch kursutbud via universitetens ch högsklrnas hemsidr. Karlstads universitet är ex intresserade av att skräddarsy behvsstyrda utbildningar för reginens behv. Götebrgsreginen Götebrgsreginen vill gärna knyta kntakt med Regin Värmland ch i ett samarbete så skulle vi kunna skräddarsy gemensamma utbildningar ch även jbba med validering. Företagens ch fackens redvisade behv av utbildningsinsatser Redvisning från företagen, nuläge ett urval Svetsutbildning CNC 2

13 Gjuteriteknik Prcess/prduktinsteknik Rbtteknik Lean-prduktin Datakurs för samtliga anställda Kvalitetsutbildning Företagsrelaterad utbildning med anknytning till egna system ch maskiner Engelska Data Svenska för invandrare Fackens redvisning av behv, ett urval Yrkesinriktade, svetsning, prgrammering av svetsrbtar, skärmetder mm mm Data Truck Kvalitet Miljö Lgistik Materiallära Prgrammering Prduktinsteknik Gruppledare/säljare/entreprenör Buss- ch lastbilskrt Hvslagare Grävmaskinförare Svenska Engelska Tyska Eknmi Data Validering Praktik Behv av infrastrukturåtgärder Uppvaktningar till Regeringen/Vägverket/Banverket Priritera en närtidssatsning för bättre infrastruktur genm järnvägstunnlar mt Götebrg samt insatser Nysäter Vickersrud länsväg 175 samt E 45 mt Götebrg. Andra infrastruktursatsningar är E 18, länsväg 172 samt riksväg 61. Dessa insatser skulle väsentligt stärka förutsättningarna för utveckling av näringslivet i västra Värmland. Regin Värmland ch Arvika kmmun förbereder aktiviteter ch förslag på åtgärder för att stimulera till förbättringar av infrastrukturen. 3

14 Företagsrådgivning mm Arvika kmmun Ett samarbete med grannkmmuner ch Regin Värmland, samt samrdning av insatser mellan lika aktörer har inletts med anledning av varslen. Samarbete med andra aktörer där eu-prjektet Den Företagssamma Utvecklingen kan användas med aktiviteter sm Jbb/rekryteringsmässa, nyföretagarutbildning. Under de kmmande åren kan ytterligare aktiviteter sättas igång. Deltagande kmmer att ske i mässr ch ett samarbete finns med företagsrganisatiner sm ALMI, Handelskammaren mfl. Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsmarknadsenheten Arvika kmmun rganiserar ch administrerar åtgärder för arbetslösa i samarbete med Arbetsförmedlingen. De åtgärder sm erbjuds idag är lika arbetsmarknadsåtgärder sm gagnar samhällsutvecklingen, sysselsättningen ch den enskildes behv. Arvika kmmun har avtal med AF m att anrdna praktik inm ramen för Jbbch utvecklingsgarantin. Avtalet innebär att praktik kan kmma i fråga efter 150 dagars inskrivning i jbb- ch utvecklingsgarantin. Praktiken kan uppgå till 300 dagar. Lönebidragsanställningar, ffentligt skyddade anställningar (OSA) ch särskilt anställningsstöd handläggs av arbetsmarknadsenheten i samarbete med Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsenheter erbjuder praktiksamrdning för lika önskemål m praktik ute på arbetsplatser både ffentliga ch privata. Strukturfnder Strukturfnderna för nrra Mellansverige, reginala ch sciala fnden kan användas för att mildra knsekvenserna av varslen. Frdn ch transprtindustrin anges sm strategiska mråden ch här finns resurser för kmpetensutveckling. KOMMUNLEDNINGSSTABEN Tillväxt ch utveckling Anna Wikstrand Utvecklingschef 4

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Nordiskt Forum Malmö 2014

Nordiskt Forum Malmö 2014 Nrdiskt Frum Malmö 2014 - New actin n wmen s rights Den nrdiska kvinnrörelsen bjuder in till Nrdiskt Frum Malmö 2014 new actin n wmen s rights. Knferensen är en frtsättning på de nrdiska knferenser sm

Läs mer

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12

Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 1 Ulrik Brandén Verksamhetsplan för NyföretagarCentrum Kalmarsund 2011/12 Bakgrund NyföretagarCentrum är Sveriges ledande skapare av nya livskraftiga företag. NyföretagarCentrum Sverige är en stiftelse

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Diarienummer 003-2012-2073

Diarienummer 003-2012-2073 1(14) ANKOM Datum 2013 01 02 Diarienummer 003-2012-2073 2013-01- O 3... TILLVÄXT VERKET- 1ft! 31/1 Dnr ;? fl!; fr REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING r / b Att: Britt Wennerström Bx 255 55114 Jönköping II 1/ tf

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden

Underlag inför mål och budget 2015-2017 för. Miljönämnden Underlag inför mål ch budget 2015-2017 för Miljönämnden Miljö- ch samhällsbyggnadsförvaltningen/ APRIL 2014 Innehåll Visin ch mål... 3 Nöjda invånare... 4 Hållbar samhällsutveckling... 5 Attraktiv arbetsgivare...

Läs mer

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier

Komplettering av ansökan Att fläta samman socialt och ekologiskt i framtidens städer, projekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana och Regionala Studier Kmplettering av ansökan Att fläta samman scialt ch eklgiskt i framtidens städer, prjekt P21, KTH, Avdelningen för Urbana ch Reginala Studier I följande kmplettering av tidigare ansökan till Delegatinen

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017

IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 IT-STRATEGI FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN PÅ ÅLAND 2014-2017 30.09.2013 INNEHÅLL BAKGRUND... 2 SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR... 3 Syfte... 3 Visin... 3 Övergripande mål... 3 Utvecklingsmråden... 3 TYNGDPUNKTSOMRÅDEN...

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT

Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan 2011-2014 med verksamhetsåret 2014 HÅLLBAR TILLVÄXT Verksamhetsplan Del 1 Inriktning 2011-2014 Den här verksamhetsplanen är vårt interna styrdkument för denna mandatperid. Inledningsvis

Läs mer

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16

Arbetsplan Sunne Gymnasieskola/Broby Läsåret 2015/16 2015-09-25 1 (6) Rnnie Palmqvist Rektr Arbetsplan Sunne Gymnasieskla/Brby Sklan med de stra möjligheterna 2015-09-25 2 (6) 1. Kunskap ch kmpetens 1.1 Bakgrund tlkning av sklans uppdrag Utbildningens vid

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om psykiatrin Sveriges LANDSTINGET DALARNA Kmmune.l-tlf 2011-11- 04 ch Lands 'DNR...&I?!.!../.P... ~.!,[QO.. SKR... l.... KOD.(a.~.O'.:... Avdelningen för vård ch msrg Ing-Marie Wieselgren STYRELSENS BESLUT NR 13 2011-10-21

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

Rådgivningen, kunden och lagen

Rådgivningen, kunden och lagen RAPPORT DEN 11 april 2007 DNR 06-7426-306 2007 : 5 Rådgivningen, kunden ch lagen en undersökning av finansiell rådgivning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKTER 2 FI pririterar rådgivningen 2 Tidigare

Läs mer

Forskningsstrategi 2015 och framåt

Forskningsstrategi 2015 och framåt Bilaga, 24 Sammanträdesdatum: 2015-03-17 Dnr: 2015/86-1.1 Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV) Frskningsstrategi 2015 ch framåt Bakgrund Frskningsstrategin för 2015 ch framåt består av tre delar: Inför

Läs mer

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt

.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Gnosjöregionens Näringslivsråd Gislaveds Näringsliv AB 2014-03 2016-02 Nytt Referens Mikael Gustafssn.... ~,.. ;~ REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Beteckning R18713 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna

Att bli en kompetent kravställare av kompetens och öka anställningsbarhet hos medarbetarna Att bli en kmpetent kravställare av kmpetens ch öka anställningsbarhet hs medarbetarna Hur kan vi i praktiken agera för att underlätta att strategi ch perativ förmåga ska kunna gå hand i hand inm ramen

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016

Bildningsförvaltningens pedagogiska IKT-strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 Rapprt 1 (5) Datum 2013-06-03 Förslag till; Bildningsförvaltningens pedaggiska IKT-strategi för sklutveckling med hjälp av digitala verktyg 2013-2016 IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremt

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplan för Stckhlmsreginens Eurpaförening 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 UPPDRAG OCH ORGANISATION... 3 VERKSAMHET 2014... 5 Pririterade frågr 2014... 6 Tillväxt... 6 Inre marknad ch

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO

13. Utvecklingssamtal hos IOGT-NTO 13. Utvecklingssamtal hs IOGT-NTO Syfte Att få rganisatinen att fungera bättre. Att bidra till medarbetarnas persnliga utveckling. Att stämma av mt mål. Att stämma av samarbetet mellan rganisatinsgrenarna

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se

Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-523 015 76 08-523 020 67 lindkvist.eva@sodertalie.se vivi. haviabsodertalie.se b Södertal je kmmun 01-10-31 Tjansteskrivelse Dnr UNI1 Kntr Utbildningskntret Handläggare Eva Lindkvist Vivi Havia 08-53 015 76 08-53 00 67 lindkvist.eva@sdertalie.se vivi. haviabsdertalie.se utbildningsnämnden

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun

Hållbart ledarskap i Alvesta kommun Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Trun Israelssn Jessica Rström Dkumentinfrmatin Titel: Innehåll: Dkumentet är sammanställt av: Prjektbeställare: Färdigställd: Hållbart ledarskap i Alvesta kmmun Resultat

Läs mer

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp

Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsforums Mandatgrupp Datum: 2013-06-16 Rev: 2014-06-25 Mötesanteckningar tredje mötet med Bredbandsfrums Mandatgrupp Deltagare: Eva-Marie Marklund Christel Gustafssn Jakim Hlback Gabriella Uhrdin Mikael Sleman Åsa Möller Helena

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Skolverkets lärlingscentrum. Lotta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Nationell lärlingssamordnare

Skolverkets lärlingscentrum. Lotta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Nationell lärlingssamordnare Sklverkets lärlingscentrum Ltta Naglitsch, Föreståndare Björn Wärnberg, Natinell lärlingssamrdnare Lärlingscentrum ska: stimulera anrdnandet av gymnasial lärlingsutbildning främja ungdmars intresse för

Läs mer

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie

~'& .,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Den första ingenjören (DFI) Swerea SWECAST 2014-12 2016-1 2 Nytt. Förstudie Referens Ola Olssn ~'&.,~, Datum Beteckning R 13014 1 (4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Den första ingenjören (DFI)

Läs mer

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns I ~ landstinget II DAlARNA Häls- ch sjukvård Dalarna Psykiatri Utveckling BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD 14/00893 Uppdnr 854 000300 2014-09-08 Landstingsstyrelsen

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 4: Privatmarknaden. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 4: Privatmarknaden - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innvatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 4: Privatmarknaden... 4 Intrduktin... 4 Struktur ch rganisatin... 4 Användarnas

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Styrgrupp Svensk geoprocess

Styrgrupp Svensk geoprocess Mötesanteckningar 2015-02-19 1(10) MÖTESANTECKNINGAR Kpia till Närvarande, Prjectplace.se, prjektets hemsida Styrgrupp Svensk geprcess Tid: Tisdagen den 10 februari 2015, kl. 10.00 16.00 Plats: SKL, Stckhlm

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04).

IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF 10-503/04). Rektrs beslut Rektr 2011-01-31 MDH1.5-1066/10 Handläggare Tmmy Stridh IT-strategi Beslut Rektr beslutar att fastställa bifgad IT-strategi. IT-strategin ersätter tidigare IT-strategi från 2004-12-16. (CF

Läs mer

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt

~'& 9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Nytt Referens Mikael Gustafssn ~'& 9~, JÖNKÖPING$ LÄN Beteckning R26113 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Gröna näringars kluster Etapp l Pr j ektägare: Lantbrukarnas Eknmi AB År ch månad

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD

PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenborg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD PROJEKTBESKRIVNING Versin 1 (8) 2011-02-21 1.0 Sven Teglund/Annika Stävenbrg PROJEKTPLAN SAMVERKAN MOT VÅLD Bakgrund I Nrrbtten finns sedan 2000 en samverkansgrupp för myndighetssamverkan kring kvinnr

Läs mer

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi?

Anvisningar: Hur fyller man i formuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Anvisningar: Hur fyller man i frmuläret till åtgärdsplan för hållbar energi? Intrduktin Alla kmmuner sm skriver under Brgmästaravtalet förbinder sig att lämna in sina åtgärdsplan för hållbar energi (SEAP),

Läs mer

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin

Upplägg 2013-12-01. Syftet med konferensen. Vad är föräldrastöd. Frågan om evidens. Nationella föräldrastödsstrategin Upplägg Syftet med knferensen Vad är föräldrastöd Frågan m evidens Natinella föräldrastödsstrategin Några exempel från prjekt sm fått stimulansmedel.ch så ska vi se en film 1 Föräldrar spelar rll En varm

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kmmunstyrelsen, tisdagen den 26 maj 2015 efter beslutande kmmunstyrelsen, i Nya näset, kmmunhuset Ledamt

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten

Kvalitetsredovisning. för förskolorna i Kisa. Tornhagen, Bäckgården, Berget och Glimten Kvalitetsredvisning för försklrna i Kisa Trnhagen, Bäckgården, Berget ch Glimten 2009 / 2010 Innehållsförteckning Inledning Presentatin Organisatin Eknmi Frtbildning Insatser Åtgärder enligt förgående

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem

Hanteringen av förorenade områden ett mycket kostsamt samhällsproblem Undersökning Åtgärd Risk Eknmi FRIST Frum fr Risk Investigatin and Sil Treatment Juridik Omvärldsbevakning & utvärdering Frskning & utveckling BLI MEDLEM I KOMPETENSCENTRET FRIST JUNI 2007 Hanteringen

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB

Gemensam upphandling Slutrapport. Hannele Johansson Energikontor Sydost AB Gemensam upphandling Slutrapprt Hannele Jhanssn Energikntr Sydst AB Sammanfattning I mars 2006 startade prjektet Gemensam upphandling på uppdrag av Reginförbundet i Kalmar län. Syftet med prjektet var

Läs mer

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning YTTRANDE 1 av 6 2009-01-20 Scialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva sm andra ny lag m stöd ch service till vissa persner med funktinsnedsättning För följande kapitel har Umeå inga invändningar

Läs mer

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör

Riktlinjer och arbetssätt för Synpunkt Höör 2014-11-27 1 (7) Riktlinjer ch arbetssätt för Synpunkt Höör Inledning Höörs kmmun arbetar kntinuerligt med att utveckla verksamheterna utifrån medbrgarnas behv ch samhällets förändringar. Ett viktigt underlag

Läs mer

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle

Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle 2011-11-07 Sid 1 (9) Utvecklingsplan för besöksnäringen i Gävle Denna utvecklingsplan syftar till att tydliggöra delmål ch aktiviteter för att nå det övergripande mål sm är frmulerat i Gästbk Gävle, Gävles

Läs mer

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER

SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER SAMVERKAN, ÖPPNA LOKALA BREDBANDSNÄT OCH PRISVÄRDA TJÄNSTER Rapprt framtagen inm ramen för trepartsöverenskmmelsen mellan Hyresgästernas riksförbund, Fastighetsägarna ch SABO 2 Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård

Nya vårdformer för patienter med allvarliga självskadebeteenden och allra störst behov av heldygnsvård Nya vårdfrmer för patienter med allvarliga självskadebeteenden ch allra störst behv av heldygnsvård Dkumentatin från natinell ledningsknferens den 7:e maj 2014 Uppföljningsknferens planerad till 14 ktber

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL W KOMMUNSTYRELSEN /... Sammantrildesdatum "~:::-. TRANAs KOMMUN 2013-06-18 Sida 8 (22) )

Läs mer

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid.

Samverkansavtal. Kunskapskolan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund. Giltighet from 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Samverkansavtal Kunskapsklan i Sverige AB Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Giltighet frm 2010-08-01 tills vidare med 3 månaders uppsägningstid. Kunskapssklan i Sverige AB 1 (9) Innehåll SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015

Verksamhetsplan Södra förskolområdet 2014-2015 Verksamhetsplan Södra försklmrådet 2014-2015 Innehåll 1 Södra försklmrådet, Avesta kmmun... 3 1.1 Vår rganisatin... 3 1.2 Inledning... 3 2 Styrdkument... 4 3 Södra försklmrådets pririterade utvecklingsmråden,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Inledning Organisatinen har under året bytt namn ch fått ny lgtype samt grafisk prfil. Året har präglats av läsfrämjandefrågan sm lyfts av Kulturrådet ch både hörts ch synts

Läs mer

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt

.,~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPING$ LÄN. Science Park Jönköping AB 2015-01 2016-12. Nytt Referens.,~, Mikael Gustafssn ~~ JÖNKÖPING$ LÄN Datum Beteckning R5514 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: P rjektägare: År ch m ånad för prjektstart: År ch månad lör prjektavslut: Status: l Tidigare

Läs mer

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg

Social Innovation@Stockholms universitet. Förstudierapport. 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB. Thomas Arctædius, Ulf Eriksson, David Lundborg Scial Innvatin@Stckhlms universitet Förstudierapprt 21 juni 2011 2010-3010052 SU INNOVATION AB Thmas Arctædius, Ulf Erikssn, David Lundbrg 1 Förrd SU Innvatin AB fick i nvember 2010 finansiering från ESF-rådet

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11.

Plats och tid Kommunhuset Forum, onsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kommunala pensionärsrådet kl 10.00-11. Sida 1 Kmmunala rådet för funktinshinderfrågr Plats ch tid Kmmunhuset Frum, nsdagen den 18 februari 2015, kl 09.00-10.00 Gemensam mötestid med kmmunala pensinärsrådet kl 10.00-11.00 Beslutande ledamöter

Läs mer

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014.

Anteckningar ifrån Dialog för ett lärande Väsby 18 november 2014. Anteckningar ifrån Dialg för ett lärande Väsby 18 nvember 2014. Grupp: Organisatin ch styrning Målstyrning med hjälp av systematiskt kvalitetsarbete Mål Hur? - Stimulera systematiskt kvalitetsarbete -

Läs mer

LYSA-projektet. Sammandrag av utvärdering. Juni 2008 juli 2010. Empiricus utvärdering ab Juni 2010

LYSA-projektet. Sammandrag av utvärdering. Juni 2008 juli 2010. Empiricus utvärdering ab Juni 2010 Empiricus utvärdering ab Juni 2010 Sammandrag av utvärdering LYSA-prjektet Livskmpetens ch Yrkesutbildning i Samverkan för Arbete Juni 2008 juli 2010 Livskmpetens ch Yrkesutbildning I Samverkan för Arbete

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Sammanställning av diskussionskarusellen

Sammanställning av diskussionskarusellen Sammanställning av diskussinskarusellen Bilaga 1 Uppgiften var: Att summera, srtera ch lyfta fram det viktigaste i vad alla sagt kring varje specifik fråga, samt dkumentera det skriftligt. Obs! Samtliga

Läs mer

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr

tf'& REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Finansieringslots Jönköpings län Science Park Jönköpings län 20 15-01 2016-12 Nytt 100 000 kr Referens Mikael Gustafssn tf'& ~, /jt( 6/!1 tr ;Jt-1. 20141027 Beteckning R12514 Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut:

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI

NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI NÄTVERKET FÖR EN CIRKULÄR EKONOMI HISTORIK Cradle Net grundades 2009 med syfte att tillämpa ch sprida infrmatin m cirkulär eknmi i Sverige. Nätverket har sedan starten fått mycket uppmärksamhet i media

Läs mer

ACD Accelerated Competitive Dialogue

ACD Accelerated Competitive Dialogue 1(6) ACD Accelerated Cmpetitive Dialgue Bertil Danared Accelerated Cmpetitive Dialgue ( ACD ) är en wrkhpbaserad ch interaktiv upphandlingsfrm, där utvalda anbudsgivare bjuds in att på ett strukturerat

Läs mer

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten

Främjande av psykisk hälsa hos barn och unga i Norrbotten Främjande av psykisk hälsa hs barn ch unga i Nrrbtten Bakgrund Ungdmarnas psykiska hälsa har lyfts fram alltmer de senaste åren, eftersm det har blivit allt mer vanligt att unga känner sig nedstämda, rliga,

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande

VÄRMDÖ KOMMUN Yttrande Yttrande Diarienummer: 12KS/0303 Datum: 2012-11-14 Lars Fladvad, utvecklingschef Landstingsstyrelsens förvaltning Bx 22550 104 22 Stckhlm, Yttrande över regeringens bstadsuppdrag till landstinget Bakgrund

Läs mer

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna

1) Mindre tid åt papper, mer tid för eleverna 2014-08-22 Läraryrket världens rligaste arbete Om alla barn ska få en ärlig chans i sklan måste de få den tid de behöver med skickliga, engagerade ch kunniga lärare. Så är det inte idag. Alldeles för många

Läs mer

behöver avtalen vara extra robusta, tydliga och långsiktiga.

behöver avtalen vara extra robusta, tydliga och långsiktiga. Med denna sammanställning vill jag visa hur säker ch trygg framtiden blir för föreningarna ch dess medlemmar m avtalsförslagen sm gdkänts av SäBy ch SäKm blir verklighet. Med tanke på SäKms eknmi sm överlever

Läs mer

APRIL 2012. Högskolekvalitet 2012: Får studenter jobb efter examen?

APRIL 2012. Högskolekvalitet 2012: Får studenter jobb efter examen? APRIL 2012 Högsklekvalitet 2012: Får studenter jbb efter examen? Högsklekvalitet 2012: Får studenter jbb efter examen? Sammanfattning Tillgången på kmpetens är en av de allra viktigaste resurserna för

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR från möte i ARBETSGRUPPEN för den SOCIALA STANDARDEN,

MINNESANTECKNINGAR från möte i ARBETSGRUPPEN för den SOCIALA STANDARDEN, Uppsala 20100330 MINNESANTECKNINGAR från möte i ARBETSGRUPPEN för den SOCIALA STANDARDEN, Tisdagen den 30 mars 2010, kl 09.30 15.00 Närvarande: Alf Bergkvist Nrrskg, Daniel Frsberg StraEns Skg AB, Bernt

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data

Rekommendation att publicera datamängder som öppna data Tjänsteutlåtande Oöstei 4 ( Kmmunstyrelsens kntr Till Kmmunstyrelsen Datum 2015-04-27 Dnr KS 2015/0178 Rekmmendatin att publicera datamängder sm öppna data Beslutsförslag Kmmunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser

KomBas-projektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 2007 inom ramen för Miltonprojektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnoser KmBas-prjektet: Uppföljning av MI-utbildningarna hösten 27 inm ramen för Miltnprjektet Integrerad Psykiatri DubbelDiagnser Ll Lebedinski 21-4-8 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Metd ch material...

Läs mer

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg?

Åtgärdslistor från Skånskt Bostadsforum 2014-11-28 Konkreta förslag på åtgärder för att lösa problemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Åtgärdslistr från Skånskt Bstadsfrum 2014-11-28 Knkreta förslag på åtgärder för att lösa prblemen: 1. Hur kan PBL bli ett effektivt verktyg? Större möjlighet till delat huvudmannaskap i detaljplan Använd

Läs mer

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning

Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning Elektrnisk förvaltning sm idé, praktik ch Granskning av praktiska exempel en interaktiv övning IT ch management, åk 1 Agenda Inresetillstånd Verksamt Min pensin Kmmuner Karin Axelssn & Anders Perssn IEI/LiU

Läs mer

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt

~'& .,~., REGIONFÖRBUNDET nj / ~l Antal sidor JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) Gröna jobb i sociala företag. Tranås kommun 201402 201407 Nytt Referens Annelie Svenningssn Rydell ~'&.,~., 20140129 Beteckning R26413 nj / ~l JÖNKÖ~INGSLÄN.tr~/~---1(2) ~ ljnntil pr(j;fhf 1 Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjelitägare: År ch månad för prjektstart:

Läs mer

Lägesrapport från Smålands Shanghaikontor juni till september 2013

Lägesrapport från Smålands Shanghaikontor juni till september 2013 Lägesrapprt från Smålands Shanghaikntr juni till september 2013 2013-10-08 After ett längre smmaruppehåll är vi nu tillbaka med lägesrapprter från Smålands Shanghaikntr. Uppehållet betyder inte att månaderna

Läs mer