NEJ. Helt fel. NO. Completely wrong. NEJ, Helt fel! NO, Totally wrong!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NEJ. Helt fel. NO. Completely wrong. NEJ, Helt fel! NO, Totally wrong!"

Transkript

1 Till EU-kommissionen Med anledning av skrivelse från EU-kommissionen ENTR/AMR/alm anför jag följande: To EU Commission In response to letter from the European Commission 01/21/2014 ENTR / AMR / alm I adduce the following: Jag är medveten om svårigheten att EU-kommissionen kräver av svenska staten att EU-direktivet Maskindirektiv skall tillämpas i frågor som rör maskiner vindkraftverk. Faktum är att om Maskindirektivet skulle tillämpas för maskiner vindkraftverk skulle alla vindkraftverk i drift i Sverige omedelbart stoppas. Då Unionen numera främst verkar för en fri handel kan redan antagna lagar och bestämmelser inskränka denna fria handel genom att friheten får innebära frihet från att tvingas följa dessa inskränkande lagar. I am aware of the difficulty for the EU Commission to demand from the Swedish state that the EU Directive Machinery Directive shall apply in matters relating to machinery turbines. As the Union now primarily works towards free trade may already adopted laws and regulations restrict this freedom of trade by freedom of enterprise should mean freedom from being forced to comply with these regulatory restrictions. Emellertid medför denna sorts europeiska fria handel att gällande lagar och bindande internationella överenskommelser åsidosätts, vilket medför att de mänskliga rättigheterna som tillförsäkrats mig som medborgare fråntas mig. However, causes this sort of European free trade that existing laws and binding international treaties are overridden, causing the human rights which are reassured me that the effect of depriving me this rights.. Som medborgare delar jag på inga villkor EU-kommissionens uppfattning att gällande lag får kringgås i syfte att främja en handel. As a citizen, I share under no circumstances the European Commission's view that the current law may be circumvented in order to promote trade Handel med och handhavande av maskiner enligt gällande lag syftar till att utesluta att människor och deras husdjur skadas av maskinerna och regleras därför i EUdirektiv, Maskindirektiv, vilket är lag i Sverige. Trafficking and operating machinery under the law aims to exclude people and their pets to be damaged by the machines and therefore it is regulated under the EU Directive, Machinery Directive, which is the law in Sweden. Mina tre anmälningar av svenska staten för fördragsbrott utgörs varje gång av påstående att lag maskindirektiv, på order av svenska regeringen, inte får tillämpas i frågor som rör maskinen vindkraftverk. My three notifications of the Swedish state for infringement are constituted each time by the allegation that the law Machinery Directive, on the orders of the Swedish government, may not be applied in matters relating to machine wind turbine. 1

2 Dessutom utgörs mina anmälningar av påstående att svensk rättstillämpning i frågor om talerätt i miljöfrågor strider mot EU-domslut Mål C-263/08 angående Direktiv 85/337/EEG. Moreover my notifications are constituted by the contention that Swedish law on issues of locus standi in environmental matters are contrary to EU Ruling Case C-263/08 concerning Directive 85/337/EEC. EU-kommissionen anger i sitt svar ENTR/AMR/alm , helt felaktigt: "Du hävdar att vindkraftsanläggningar ska prövas enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken, och att kommunerna svarar för tillsynen. I denna prövning ingår inte att beakta maskindirektivet. Du hävdar dessutom att Arbetsmiljöverket inte har gjort någon marknadskontroll av vindkraftverk för att kontrollera att de överensstämmer med maskindirektivet," The EU Commission in its reply 01/21/2014 ENTR / AMR / alm ; specify completely false: "You claim that wind farms should be examined under the Planning and Building Act or the Environmental Code, and that municipalities are responsible for the supervision. Purposes of this trial are not to consider the machinery directive. You also claim that the Work Environment Authority has not done any market surveillance of the wind turbines to verify that they conform to machinery Directive." NEJ. Helt fel. Jag har inte hävdad att vindkraftsanläggningar ska prövas enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken. Jag har krävt att lag Maskindirektiv skall tillämpas i frågor som rör maskiner vindkraftverk NO. Completely wrong. I have not claimed that wind farms should be examined under the Planning and Building Act or the Environmental Code. I have demanded that the law Machinery Directive shall apply in matters relating to machinery turbines. NEJ, Helt fel! Jag har inte hävdat marknadskontroll av vindkraftverk för att kontrollera att de överensstämmer med maskindirektivet. Jag kräver kopior på genomförda marknadskontroller enligt Maskindirektivet. NO, Totally wrong! I have not argued the market surveillance of wind turbines to verify their conformity with the Machinery Directive. I request copies of completed market surveillance according to the Machinery Directive. Felaktigheterna är så grundläggande och simpla att de endast kan förklaras i att EU-kommissionen inte läst mina anmälningar eller inte förstår det svenska språket i anmälningarna. The errors are so basic and simple that they can only be explained in that The European Commission does not have been reading my notifications or do not understand the Swedish language in the notifications. Därför skriver jag nu ytterligare en gång de grunder som klart och tydligt anges i mina anmälningar. Dessutom kommer denna skrivelse att översättas till engelska. 2

3 Therefore, I now one more time are writing the reasons clearly stated in my notifications. Moreover, this letter will be translated into English. Grund ett är att Maskindirektivet inte tillämpas på maskiner vindkraftverk Grund två är att medborgarnas rätt till talan i miljöärenden inskränks av att svensk rättstillämpning inte följer EU-domslut Mål C-263/08 angående Direktiv 85/337/EEG. Reason one is that the Machinery Directive does not apply to machinery turbines Reason two is that the right of citizens on locus standi in environmental matters is restricted by that the Swedish law does not comply with EU Ruling Case C-263/08 concerning Directive 85/337/EEC. För säkerhet en gång till: Grund 1. Maskindirektivet inte tillämpas på maskiner vindkraftverk. Grund 2. Svensk rättstillämpning inte följer EU-domslut Mål C-263/08 angående Direktiv 85/337/EEG. For security again: Reason 1. The Machinery Directive does not apply to machines wind turbines. Reason 2 Swedish law does not comply with EU Ruling Case C-263/08 concerning Directive 85/337/EEC Nedan är utdrag ur de olika klaganden som jag har skickat till Kommissionen. Below are excerpts from the various complainant which I have sent to the Commission. Klagan Jag skriver: Anmälan att svenska staten systematiskt bryter mot gällande EU-lag, Maskindirektiv, genom att beordra rättstillämpningen att bortse från gällande EU-lag vid bygglovsoch tillståndsprocessen i frågor om vindkraftverk och även förhindrar tillämpningen av EU-lag genom att tillåta ansvarig myndighet Arbetsmiljöverket att underlåta sin skyldighet att genommarknadskontroller tillse att säkerhetsbestämmelserna enligt Maskindirektivet vid drift av maskinen vindkraftverkefterlevs. The complaint 27/02/2011 I write: Notification that the the Swedish government systematically violates applicable The EU the law, Machinery Directive, by ordering law enforcement to disregard existing EU law on building permits and permit process on issues of wind turbines and also prevents the application of EU law by permitting authority Arbetsmiljöverket to refrain its obligation to the market surveillance shall ensure that safety regulations in the operation of the machine wind turbines are respected. Anmälan av svenska staten för att obstruera mot EU-domstolens dom, Mål C-263/08, angående Direktiv 85/337/EEG - Allmänhetens deltagande i beslutsprocesser på 3

4 miljöområdet - Rätt att föra talan mot beslut om tillstånd för projekt som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Svenska staten vidtar olagliga metoder för att hindra allmänhetens deltagande i beslutsprocessen på miljöområdet. Ett exempel av många anförs här. Notification of the Swedish state for obstructing the ECJ judgment, Case C-263/08, REFERENCE Directive 85/337/EEC - Public participation in environmental decisionmaking - the right to challenge the decision authorizing projects likely to have a significant environmental impacts. Swedish state takes illegal methods to prevent public participation in environmental decision-making. One example of the many is stated here. O.B.S. bortse från gällande EU-lag, Maskindirektiv obstruera mot EU-domstolens dom, Mål C-263/08, angående Direktiv 85/337/EEG - Klagan Jag skriver: anmälde jag svenska staten för fördragsbrott. Anmälan består av 17 sidor text och 36 bilagda dokument som styrker min klagan. Klagan består av två klagomål: 1 Anmälan att svenska staten systematiskt bryter mot gällande EU-rätt, Maskindirektiv. 2 Anmälan av svenska staten för att den hindrar allmänhetens klagorätt genom att bryta mot EU-domstolens dom, Mål C-263/08 angående Direktiv 85/337/EEG. O.B.S. 1 Bryter mot gällande EU-rätt, Maskindirektiv 2 Hindrar talerätt enligt EU-dom Note ignore existing EU law, Machinery Directive obstructing the ECJ judgment, Case C-263/08, REFERENCE Directive 85/337/EEC - Klagan Jag skriver: Härmed anmäls att svenska staten systematiskt bryter mot gällande EU-lag, Maskindirektiv, genom att beordra rättstillämpningen att i den lagliga prövningen av maskiner vindkraftverk bortse från EU-lag, maskindirektiv. Den svenska tillsynsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, har inte genomfört de obligatoriska marknadskontrollerna som är ett villkor för att maskinen vindkraftverk får sättas i drift. Ingen maskin vindkraftverk i Sverige har före det att den satts i drift följt de säkerhetsbestämmelser som anges i Maskindirektivet. Alla maskiner vindkraftverk i drift i Sverige utgör nu livsfara för allmänheten samt i förekommande fall husdjur. O.B.S. bryter mot Maskindirektiv 4

5 The complaint 25/05/2012 I write: Hereby is notified that the the Swedish government systematically violates applicable The EU law, Machinery Directive, by ordering the application of law that the the legal assessment of machinery turbines to ignore The EU law, Machinery Directive. The the Swedish Supervisory Authority, Work Environment Authority, has not completed the compulsory market surveillance which is a condition for the machine wind turbine may be operational. No machine wind turbines in Sweden, before being put into operation followed the security rules specified in Machinery Directive. All machines wind turbines in operation in Sweden are now endangering the lives of the public and, where appropriate there pest. Note violates the Machinery Directive Här anges andra skrivelser till EU-kommissionen och till EU-ombudsman Skrivelse till Kommissionen skrevs efter det att EU-ombudsman avslagit min anmälan med hänvisning till bestämmelser att jag först borde ha begärt "lämpliga hänvändelser" hos Eu-kommissionen. Here are the other letters to the European Commission and EU ombudsman Letter to the Commission was written after the EU ombudsman rejected my application with reference to provisions that first I should have asked "the appropriate administrative approaches" of the EU Commission skrivelse till EU-ombudsman med anledning av att EU-kommissionen inte hade behandlat andra delen av min anmälan om talerätt. I skrivelse till Kommissionen påpekade jag grundläggande felaktigheter i skrivelse från Kommissionen som är så uppenbara att de endast kan förklaras av okunnighet i förståelsen av svenska språket. Jag erbjöd mig att översätta detta brev till engelska. 11/06/2013 letter to the EU ombudsman on the grounds that the European Commission had not dealt with the second part of my notification on standing. In the letter to the Commission 1/15/2014, I pointed out the basic errors in the letter from the Commission which are so obvious that they can only be explained by ignorance in the understanding of the Swedish language. I offered to translate this letter into English. Dagen efter beslöt EU-kommisionen att avslå min klagan enligt ovan av åsidosättande av Maskindirektivet men yttrar sig inte om anmälan av inskränkning av talerätt. The day after the EU Commission decided to reject my complaint as above 01/21/2014 for infringement of Machinery Directive but said nothing about the notification of the restriction of the locus standi 5

6 Eu-kommissionen grundar sitt avslag enbart på att direkt kopiera ur den svenska regeringens s.k. pilotsvar, systemet EU Pilot. Självklart har jag ingen kännedom om systemet EU Pilot men avvisar bestämt att detta system i sig medför att regeringens meddelanden överensstämmer med verklighet. Eu Commission bases its rejection 21/01/2014 solely on direct copy from the the Swedish government's so-called pilot response, the system of the EU Pilot. Of course I have no knowledge of the EU Pilot system but firmly reject that this system of itself makes the the government's messages to be consistent with reality. EU-kommissionen skriver "Du hävdar dessutom att Arbetsmiljöverket inte har gjort någon marknadskontroll av vindkraftverk för att kontrollera att de överensstämmer med maskindirektivet," EU Commission writes 01/21/2014. "You also claim that the Swedish Work Environment Authority has not done any market surveillance of the wind turbines in order to verify their conformity with the Machinery Directive," Nej. Helt fel. Detta är felaktigt då jag utförligt redogjort för alla mina hänvändelser om kopior på utförda marknadskontroller enligt maskindirektivet på maskinerna vindkraftverk. Kopior av hänvändelserna till svenska regeringen och Arbetsmiljöverket, som bevisligen lämnat uppgift att marknadskontroller enligt Maskindirektivet, har bifogats mina anmälningar. Jag har aldrig fått några kopior av dokument som styrker dessa påstådda kontroller. Naturligtvis måste så viktiga kontroller som kan leda till straff vara dokumenterade. No. Completely wrong. This is incorrect because I thoroughly explained all my administrative approaches of copies of executed market controls according to the Machinery Directive on the machines wind turbines. Copies of administrative approaches to the Swedish government and the Swedish Work Environment Authority, which evidently left the information on market surveillance according to the Machinery Directive, has been attached to my notifications. I have never received any copies of documents proving these alleged market surveillances. Of course, such important controls that could lead to punishment have to be documented. Inte ens JO kunde förmå regering och Arbetsmiljöverket att lämna kopior på de påstådda marknadskontrollerna. Faktum är att jag påpekar att inga bevis har lämnats för genomförda marknadskontroller av maskiner vindkraftverk. EU-kommissionens drar den enda möjliga slutsatsen "att Arbetsmiljöverket inte har gjort någon marknadskontroll av vindkraftverk för att kontrollera att de överensstämmer med maskindirektivet". En självklar slutsats till följd av att avsaknaden av bevis i form av kopior på dokument självklart leder till att Arbetsmiljöverket inte har gjort någon marknadskontroll av vindkraftverk och därmed inte har uppfyllt att tillämpa lagen Maskindirektiv. Not even JO could persuade the government and Work Environment Authority to provide copies of the alleged market surveillances. In fact, I point out that no evidence has been provided for its market surveillances of 6

7 wind turbines.. EU Commission makes 01/21/2014 the only possible conclusion "that the Swedish Work Environment Authority has not done any market of wind turbines to verify their conformity with the Machinery Directive." One obvious conclusion due to lack of evidence in the form of copies of documents naturally leads to the Swedish Work Environment Authority has not done any market surveillance of wind turbines and thus has not met to apply the law Machinery Directive. EU-kommissionen borde före beslut i ärendet av svenska staten ha krävt dessa kopior och inte enbart ange vad svenska staten svarat. The European Commission should before decision in the case of the Swedish government have demanded these copies and not only enter what the Swedish government has responded. I sitt avslag styrker kommissionen ständigt sitt beslut med att hänvisa till vad svenska staten har påstått. Jag finner det nödvändigt att påpeka att mina klagomål inte rör något som svenska staten svarat utan klagomålen utgörs av två bevisbara underlåtenheter att följa gällande lag; Maskindirektiv och talerätt. Jag framför således inge invändningar mot vad svenska staten svarat EU-kommissionen utan att svenska staten inte tillåter att gällande lag tillämpas. In its rejection 21/01/2014 _the Commission continuously is proving its decision by referring to what the Swedish government has alleges. I find it necessary to point out that my complaints not related to something that the Swedish government responded but my complaint consists of two provable omissions to comply with applicable law; Machinery Directive and standing. I submit, therefore, no objection to what the Swedish government responded The European Commission but that the Swedish government does not allow the current law to be applied Jag avvisar Eu-kommissionens svar i form av alla urklipp av påståenden som svenska regeringen lämnat. Jag godtar inte EU-kommissionens beslutsunderlag i form av obevisade påståenden från den part mot vars agerande jag riktat min klagan. I reject the EU Commission response in the form of all the clippings of statements that Swedish government has left. I do not accept the European Commission's decision on the form of unproven claims from the party against whose conduct I directed my complaints. Även EU-kommissionen är förpliktigat att avge sina avgöranden efter en hantering som följer gällande och vedertagna processregler. Mitt klagomål är underbyggd av en omfattande dokumentation. EU-kommissionen tycks inte ha tillgodogjort sig innehållet varken i mina anmälningar eller den bifogade dokumentationen. Jag noterar EU-kommissionens uppenbara brister i svensk språkbehandling. Den bristen tvingar mig att översätta denna min skrivelse till engelska. Also the EU Commission is obliged to submit its findings by a management that complies with existing and established procedural rules. My complaint is substantiated by extensive documentation. The European Commission does not appear to have assimilated the content either in 7

8 my reports or supporting documentation. I note the European Commission obvious flaws in Swedish language processing. The shortage is forcing me to translate this letter to English. När EU-kommissionen motbevisar min dokumentation genom att enbart godta att "de svenska myndigheterna meddelat att den prövning som ska genomföras enligt dessa lagar omfattar andra frågor än dem (sic) som regleras i maskindirektivet." måste kommissionen kräva att den svenska regeringen skall redogöra när och i vilka frågor lagen Maskindirektiv tillämpas vid vindkraftverk. Ingen klagande, i ärenden som rör vindkraftverk, har någonsin erhållit den begärda informationen i vilka fall Maskindirektivet har tillämpats i frågor som rör maskiner vindkraftverk. When the EU Commission refutes my documentation by simply accepting that "the Swedish authorities announced that the review which will comply with these laws include issues other than those (sic) regulated under the Machinery Directive." Commission must require that the Swedish government should explain when and on what issues the Law Machinery Directive ia applicable to the wind turbine. No complaining, in matters relating to wind turbines, has ever received the requested information, in which case the Machinery Directive has been applied in matters relating to wind turbines. EU- kommissionens påstående "Maskindirektivet har genomförs (sic) i Sverige genom arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2008:3), antagna med stöd av arbetsmiljölagen ( ) och arbetsmiljöfärordningen (1977:1166)." är felaktig. EU Commission's assertion :Machinery Directive has implemented in Sweden by the Work Environment Authority regulations on machinery and general advice on the application of the regulations (AFS 2008:3), adopted pursuant to the Environment Act (1977: 1160) and Work Environment Ordinance (1977:1166) is inaccurate. Här följer ny bevisning. Här nedan lämnas ny bevisning på engelska om att Arbetsmiljöverket inte har infört gällande Maskindirektiv genom att ändra det på avgörande punkter. Here is new evidence. Below is submitted new evidence in English about Work Environment Authority has not introduced the current Machinery Directive by changing it at crucial points Below is an overview of how MD has been implemented in Swedish legislation, ASF. MD's fundamental (essential) safety requirements are not fulfilled with regard to technical safety function and solutions, including signs for CE marking and to take into operation and in use wind turbines according to MD 2006/42/EC (AFS 2008:3) and MD 98/37/EC (AFS 1993:10), Annex 1, paragraphs b) ("Principles of safety integration" - "necessary protection measures in relation to risks that cannot be eliminated") and ("Risks due to falling or ejecting objects"); The following is a comparison between MD 2006/42/EC and Swedish AFS 2008:3 intended to implement the Directive 8

9 The ASF 2008:3 is a completely different text that is completely different in the content and structure than the text of current MD 2006/42/EC. The Directive clearly states that the protection and health shall apply to people in general and not only workers who work with machines. Swedish ASF completely omits both the explanatory introduction in "Whereas" and all the articles of the Directive and informs with the text only following MD's Annex 1 The following comparison shows the basic differences in the two texts. Redlining of text that does not exist in the corresponding text. Green Mark, my comments. ASF's paragraphs shall apparently match MD's articles but how the correspondence is inaccurate is shown in the comparison below. MD ASF Article 4 Market surveillance 1. Member States shall take all appropriate measures to ensure that machinery may be placed on the market and/or put into service only if it satisfies the relevant provisions of this Directive and does not endanger the health and safety of persons and, where appropriate, domestic animals or property, when properly installed and maintained and used for its intended purpose or under conditions which can reasonably be foreseen. 2. Member States shall take all appropriate measures to ensure that partly completed machinery can be placed on the market only if it satisfies the relevant provisions of this Directive. Definitions 4 corresponds Article 2 Definitions MD- text Article 4 is not included in ASF Market surveillance is not mentioned in the definitions in ASF. Because Article 4 MD is not included in ASF no Market surveillances are performed. Since Market surveillance is a necessary requirement before a machine can be put into operation, the fact that ASF omits this requirement is a clear breach of MD if machines without Market surveillance despite that are put into operation. 3. Member States shall institute or appoint the competent authorities to monitor the conformity of machinery and partly completed machinery with the provisions set out in paragraphs 1 and Member States shall define the tasks, organisation and powers of the competent authorities referred to in paragraph 3 and shall notify the Commission and other Member States thereof and also of any 9

10 subsequent amendment. Article 14 Notified bodies is not included in ASF 1. Member States shall notify the Commission and the other Member States of the bodies which they have appointed to carry out the assessment of conformity for placing on the market referred to in Article 12(3) and (4), together with the specific conformity assessment procedures and categories of machinery for which these bodies have been appointed and the identification numbers assigned to them beforehand by the Commission. Member States shall notify the Commission and other Member States of any subsequent amendment. following 8 paragraphs are not includes in ASF 14 Innan en delvis fullbordad maskin släpps ut på marknaden ska tillverkaren eller dennes representant se till att a) den relevanta tekniska dokumentation som beskrivs i bilaga 7, avsnitt B är upprättad, b) de monteringsanvisningar som beskrivs i bilaga 6 är upprättade, samt att c) en försäkran för inbyggnad i enlighet med vad som beskrivs i bilaga 2, del 1, avsnitt B har upprättats. This text above is not in MD Article 14 We have asked SWEDAC about Notified bodies but have not received a proper answer. Since no WTG is CE marked in Sweden has no notified bodies have been engaged Anex 1 4. This Annex is organised in several parts. The first one has a general scope and is applicable to all kinds of machinery. The other parts refer to certain kinds of more specific hazards. Nevertheless, it is essential to examine the whole of this Annex in order to be sure of meeting all the relevant essential requirements. When machinery is being designed, the requirements of the general part and the requirements of one or more of the other parts shall be taken into account, depending on the results of the risk assessment carried out in accordance with point 1 of these General Principles. ASF has removed all Articles in the MD and only included MD s Annexes. ASF'S paragraphs should obviously correspond to MD'S Articles but the incorrect correspondence is shown inter alia in the comparison of Article 14 and ASF 14. Bilaga /Träder ikraft I: / Denna bilaga består av flera delar. Den första har en allmän omfattning och gäller samtliga maskintyper. De andra delarna behandlar vissa mer specifika riskkällor. För att med säkerhet uppfylla samtliga tillämpliga grundläggande krav är det dock viktigt att hela denna bilaga tas i beaktande. När maskinerna konstrueras ska kraven i den allmänna 10

11 delen och kraven i en eller flera av de andra delarna beaktas, beroende på resultatet av riskbedömningen i enlighet med punkt 1 i dessa allmänna principer. Grundläggande hälso- och säkerhetskrav för skyddet av miljön ska tillämpas endast på de maskiner som avses i avsnitt 2.4. (AFS 2011:1) ANNEX III CE marking The CE conformity marking shall consist of the initials "CE" taking the following form: TIFF If the CE marking is reduced or enlarged the proportions shown in the above drawing must be respected. The various components of the CE marking must have substantially the same vertical dimension, which may not be less than 5 mm. The minimum dimension may be waived for small-scale machinery. The CE marking must be affixed in the immediate vicinity of the name of the manufacturer or his authorised representative, using the same technique. Where the full quality assurance procedure referred to in Article 12(3)(c) and 12(4)(b) has been applied, the CE marking must be followed by the identification number of the notified body. ASF claims here incorrectly that the protection of the environment is applicable only to the machinery referred to in section /Träder ikraft I: / Maskiner för applicering av bekämpningsmedel Machinery for pesticide application Why this Swedish misleading addition as late as in 2011? Is the reason that so many complaints are made against the expansion of WTGs? Protection must of course be applied to all machines. That's the whole point of the directive. Bilaga 3 CE-märkning Bestämmelser om anbringande och användning av CE-märkning finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EG) nr 339/935 och lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.. Why this supplement in ASF? Should only the machine WTGs be CE marked in the market? What is repealed as above? Is Accreditation and Conformity Assessment suspended according ASF? 11

12 ANNEX IX EC type-examination EC type-examination is the procedure whereby a notified body ascertains and certifies that a representative model of machinery referred to in Annex IV (hereafter named the type) satisfies the provisions of this Directive. ANNEX XI Minimum criteria to be taken into account by Member States for the notification of bodies ANNEX XII Correlation table [1] För CE-märkning av maskiner gäller också dessa föreskrifter. CE-märkning ska vara tydlig, läslig och outplånlig. Undantag från det minimimått som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EG) nr 339/93 får göras för små maskiner. Why write here about exceptions? Is the reason that no WTG in Sweden are CE marked? This entire Swedish text is not included in the MD Annex III. The Swedish text can be read as an assertion that the WTG does not need to be CE marked in Sweden. CE-märkning ska anbringas i omedelbar närhet av namnet på tillverkaren eller dennes representant och med samma teknik. Om förfarandet för fullständig kvalitetssäkring enligt 12 c) och 13 b) har tillämpats, ska CE-märkningen följas av det anmälda organets identifikationsnummer. (AFS 2011:7). Bilaga 9 EG-typkontroll är det förfarande genom vilket ett anmält organ förvissar sig om och intygar att en modell som är representativ för en maskin enligt bilaga 4 (nedan kallad typ ) uppfyller kraven i direktiv 2006/42/EG. Bilaga 11 Upphävande eller tillbakadragande av utfärdade intyg eller godkännanden 12

13 Article 11 Safeguard clause 1. Where a Member State ascertains that machinery covered by this Directive, bearing the CE marking, accompanied by the EC declaration of conformity and used in accordance with its intended purpose or under conditions which can reasonably be foreseen, is liable to compromise the health and safety of persons and, where appropriate, domestic animals or property, it shall take all appropriate measures to withdraw such machinery from the market, to prohibit the placing on the market and/or putting into service of such machinery or to restrict free movement thereof. 2. The Member State shall immediately inform the Commission and the other Member States of any such measure, indicating the reasons for its decision all of this below is not included in ASF and, in particular, whether the nonconformity is due to: (a) failure to satisfy the essential requirements referred to in Article 5(1)(a); (b) incorrect application of the harmonised standards referred to in Article 7(2); (c) shortcommings in the harmonised standards themselves referred to in Article 7(2). 3. The Commission shall enter into consultation with the parties concerned without delay. The Commission shall consider, after this consultation, whether or not the measures taken by the Member State are justified, and it shall communicate its decision to the Member State which took the initiative, the other Member States, and the manufacturer Suspension or withdrawal of certificated issues or approvals. This is quite different from MD Annex XI Annex 12 Is not included in the ASF Following entire section is not part of the MD. Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om maskiner Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tvingande, deras funktion är att förtydliga innebörden i föreskrifterna. In English: General guidelines have a different legal status than regulations. They are not mandatory, they serve to clarify the meaning of the Regulations. NOTE that ASF claims that the following is not mandatory as above. ASF claims that Safeguard clause in MD Article 11 is not mandatory. Om en medlemsstat konstaterar att en CE-märkt maskin som omfattas av detta direktiv och som åtföljs av en EGförsäkran om överensstämmelse och som används på avsett sätt och under rimligen förutsebara villkor, kan äventyra hälsa och säkerhet för personer samt i förekommande fall husdjur och egendom, vidtar den alla lämpliga åtgärder för att se till att denna maskin dras tillbaka från marknaden, inte släpps ut på marknaden eller tas i drift eller att dess fria rörlighet begränsas. Medlemsstaten ska i sådana fall omedelbart underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om varje sådan åtgärd och om skälen för beslutet. 13

14 or his authorised representative. 4. Where the measures referred to in paragraph 1 are based on a shortcoming in the harmonised standards and if the Member State which instigated the measures maintains its position, the Commission or the Member State shall initiate the procedure referred to in Article Where machinery does not conform and bears the CE marking, the competent Member State shall take appropriate action against whomsoever has affixed the marking and shall so inform the Commission. The Commission shall inform the other Member States. 6. The Commission shall ensure that Member States are kept informed of the progress and outcome of the procedure. Conclusion:. The differences between MD and ASF are fundamental as described above so the conclusion is that the Swedish regulations in ASF does not correspond to the whole of MD. On the contrary counteracts ASF binding rules in MD. It is therefore concluded that the government of Sweden did not implement the whole of MD which is failure to fulfill obligations of the treaty between Sweden and the EU. The infringement is extremely serious if it leads to that the dangerous machines wind turbines, whose security does not follow the warnings indicated in MD, represents a serious threat to people and, where appropriate, their domestic animals. As the health and safety of wind turbines machines in Sweden are not subject to the safeguards of the law MD, this threat to mankind is also a violation of applicable law the Aarhus Convention. The Swedish ASF has not properly understood the difference between MD's description of machines Type-control and Market Surveillance. MD Article 4 Market surveillance is mentioned in ASF only in the section on CE marking Appendix 3. See comments in the comparison above. Regardless the provisions of MD and the explanatory text in the "Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC" with all references to the various existing directives, which cannot limit the provisions of MD, the fact remains of my communication that no evidence of completed Market surveillance are available and the fact that the Swedish government ordered that the MD may not be included in a judicial review of permits for wind turbines is a very serious violation of existing laws and arrangements which cannot be accepted. 14

15 This leads to the fact that the MD does not apply to machines wind turbines in Sweden, which is a flagrant violation of the treaty between Sweden and the EU. Further, these facts, and the entire Swedish permitting process for wind machines, leads to that it is allowed for machines to put people in danger in violation of applicable provisions concerning health and safety in the Convention which can not be accepted. Because according to MD Market surveillance is a necessary step before a machine can be put into operation at its location and Market surveillance has not been implemented in Sweden, all machines wind turbines put into operation in Sweden contravention laws in force in Sweden. The major fundamental differences between MD and ASF as above, leads to the conclusion that the Swedish authorities have not properly implied MD. The fallacy appears clearly on the issue of wind power in Sweden. Also, the fact that the Swedish authorities as late as 2009 found that wind turbines were not machines but instead are buildings, according to the attachment in my communication, is confirming the suspicion that the authorities sought to remove the obstacle for the development of wind turbines as the correct application is the MD.. That MD is overridden in matters of wind turbines is not only a Swedish phenomenon. Not until 2013 the Danish authorities recognized that MD is also valid for wind turbines in Denmark. Therefore even the Danish wind turbines are without correct CE-marking. EU-kommissionen godtar i sitt svar utan vidare det falska påstående; "De svenska myndigheterna har meddelat oss att Arbetsmiljöverket utövar fortlöpande tillsyn och marknadskontroll över vindkraftverken." Eftersom frågan om marknadskontroller är grunden i min anmälan kräver jag att EU-kommisionen av den svenska regeringen begär dokument som visar på utförda marknadskontroller enligt Maskindirektivet Artikel 4. The European Commission accepts in its response 21/01/2014 without a doubt the false assertion, "The Swedish authorities told us Work Environment Authority exercising ongoing supervision and market control over the wind turbines." As the issue of market surveillance is the basis of my application, I require that EU Commission from the Swedish government requesting documents that show performed market market surveillance under the Machinery Directive Article 4. Om sådana dokument inte kan lämnas kräver jag att EU-kommissionen tillstyrker min klagan. If such documents can not be provided, I demand that The European Commission approves my complaints 15

16 Om de två första stycken på sid 2 i EU-kommissionens avslag är den svenska regeringens påståenden begär jag att EU-kommissionen på plats i Sverige If the first two paragraphs on page 2 of the EU Commission's rejection is the Swedish government's allegations, I request that the European Commission on location in Sweden check the truth of my assertion that no wind turbines in Sweden is CE marked on their location according to Article 16 Machinery Directive In my notifications, I have proven my claim with photographs. I reject the EU Commission's contention "that the Work Environment Authority since 2009 has initiated and arranged information meetings with authorities..." as irrelevant kontrollerar sanningen i mitt påstående att inget vindkraftverk i Sverige är CE-märkt på sin uppställningsplats enligt Artikel 16 Maskindirektiv. I min anmälan har jag styrkt detta mitt påstående med fotografier. Jag avvisar EU-kommissionens påstående "att Arbetsmiljöverket sedan 2009 har tagit initiativ till och ordnat informationsmöten med myndigheter " som ovidkommande. Ovidkommande som grund för EU-kommissionens beslut att avvisa min klagan är också informationen att Arbetsmiljöverket hållit informationsmöten. Irrelevant as the basis for the European Commission's decision rejecting my complaints is also information that Work Environment Authority held information meetings. Ovidkommande som grund för EU-kommissionens beslut att avvisa min klagan är också hänvisningen till en webbsida där vem som vill kan skriva vad som helst. Irrelevant as the basis for the European Commission's decision to dismiss my complaints is also reference to a website where anyone interested can write about anything. EU-kommissionen anger mycket riktigt att jag hävdar att "det kalla, isiga klimatet i Sverige kan orsaka isbildning på vingarna och att isen kan slungas iväg och utgöra en fara för människor, djur och egendom." men jag avvisar som ovidkommande att "De svenska myndigheternas meddelar att redan när ett vindkraftverk konstrueras bör man göra något åt risken för iskast och i första hand konstruera bort den eller eliminera den om det är tekniskt möjligt." Faktum är att iskast inte har kunnat konstrueras bort. The European Commission indicates correctly that I claim that "the cold, icy climate in Sweden can cause the formation of ice on the wings and the ice can break loose and pose a danger to people, animals and property." but I reject as irrelevant that "The Swedish government announced that by the time a wind turbines. constructed should do something about the risk of ice throw and primarily construct delete it or eliminate it of it is technically possible." The fact is that the ice throw has not been possible to construct away. Detta har jag styrkt genom dokument där Arbetsmiljöverket meddelat att farligheten inte har kunnat konstrueras bort och att det inte finns tillförlitliga metoder att göra det. 16

17 This I have proved by documents in which Work Environment Authority announced that the hazard has not been constructed away and that there are no reliable methods to do so. Jag avvisar EU-kommissionens hänvisning till pågående standardiseringsarbete som ovidkommande. I reject the European Commission's reference 01/21/2014 to ongoing standardization work as being irrelevant. Ovidkommande som grund för EU-kommissionens beslut att avvisa min klagan är också hänvisning till att skyddskraven i Maskindirektivet uppfylls av att farligheten anges i någon bruksanvisning. Irrelevant as the basis for the European Commission's decision rejecting my complaints is also reference to that safety requirements of the Machinery Directive are met by that hazard is mentioned in any manual. Jag har rätt att förutsätta att EU-kommissionen känner till att Maskindirektivet entydigt anger att alla kvarvarande farligheter skall vara åtgärdade innan maskiner kan sättas i drift. Jag hänvisar här till de mycket klara och entydiga säkerhetsföreskrifterna som anges i Maskindirektiv Artikel 11. I have a right to expect that The European Commission is aware that the Machinery Directive clearly specifies that all remaining dangers must be corrected before the machinery can be put into operation. I refer here to the very clear and unambiguous warnings indicated in the Machinery Directive Article 11. Jag motsätter mig härmed att EU-kommissionen genom sitt avslag på min klagan medverkar till att gällande lag som dessutom är EU-lag åsidosätts, vilket har till följd att medborgare i Unionen medvetet utsätts för livsfara. I oppose hereby that the EU Commission through its rejection of my complaints contributes to current law which is also EU law is infringed, with the result that citizens of the Union deliberately are endangering their lives. Med stöd av ovanstående motsätter jag mig EU-kommissionens beslut: "Kommissionens avdelningar finner således att inga belägg har lämnats för att maskindirektivet har överträtts. Då ingen rättslig grund föreligger kommer kommissionen att avsluta ärendet," With the support of the above, I oppose the European Commission's decision: "The Commission services therefore finds that no evidence has been provided to the Machinery Directive have been breached. Since no legal basis exists, the Commission will close the case," Jag påpekar än en gång att mina klagomål inte handlar om att " maskindirektivet har överträtts" utan att maskindirektivet på order av den svenska regeringen har åsidosatts i frågor som rör maskiner vindkraftverk. I point out again that my complaint is not about the "Machinery Directive have been violated" but that the machinery directive by order of the Swedish government has been infringed on issues related to wind turbines. Den rättsliga grunden för min anmälan är åsidosättande av gällande lag. The legal basis for my complaint is overriding the applicable law. I det fall EU-kommissionen med anledning av denna skrivelse vidhåller sitt avslag begär jag information om i vilken högre instans jag kan begära min rätt. 17

18 In case that the EU Commission in response to this letter maintains its refusal I request information on the higher court, I can ask for my right. Översättning till engelska följer. EU Commission bases its rejection 21/01/2014 solely on direct copy from the Swedish government's so-called pilot response, the system of the EU Pilot. Of course I have no knowledge of the EU Pilot system but firmly reject that this system of itself makes the government's messages to be consistent with reality Notification of the Swedish state for obstructing the ECJ judgment, Case C-263/08, REFERENCE Directive 85/337/EEC - Public participation in environmental decisionmaking - the right to challenge the decision authorizing projects likely to have a significant environmental impacts. Swedish state takes illegal methods to prevent public participation in environmental decision-making. One example of the many is stated here. 18

Datalagring och integritet

Datalagring och integritet Datalagring och integritet Betänkande av Datalagringsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Läs mer

Constituent Documents. Grunddokument

Constituent Documents. Grunddokument Constituent Documents Grunddokument CONTENTS Introduction 1 Agreement 2 Statutes 6 Host Country Agreement 12 INNEHÅLL Inledning 17 Överenskommelse 18 Stadgar 22 Värdlandsöverenskommelse 27 Isäntämaasopimus

Läs mer

Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se

Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se Patent på datorprogram, är det bra för Sverige? av Erik Josefsson, ordf. FFII.se EPO beskriver år 2000 hur man ser på läget: Allt fler vill ha mjukvarupatent, en ny tolkning av EPC gör det möjligt att

Läs mer

Produktval, substitution och tillsyn

Produktval, substitution och tillsyn Rapport Nr 1/08 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n www.kemi.se Produktval, substitution och tillsyn redovisning från ett regeringsuppdrag K E M I K A L I E I N S P E K

Läs mer

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN

KEMI. Rapport. Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen 6/04 KEMIKALIEINSPEKTIONEN KEMI Rapport 6/04 Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen KEMIKALIEINSPEKTIONEN Information om varors innehåll av farliga kemiska ämnen ISSN: 0284-1185 Best.nr. 360 804 Sundbyberg i mars

Läs mer

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor

Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Information om Ferratum Avgift för att ändra förfallodagen Standardvillkor Ferratum Bank standardvillkor för låneavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på låneavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions.

IMPORTANT NOTICE. In accessing the attached base prospectus supplement (the Supplement) you agree to be bound by the following terms and conditions. IMPORTANT NOTICE In accessing the attached base prospectus supplement (the "Supplement") you agree to be bound by the following terms and conditions. The information contained in the Supplement may be

Läs mer

UCITS V. En uppdaterad fondlagstiftning. Delbetänkande av 2014 års fondutredning. Stockholm 2015 SOU 2015:62

UCITS V. En uppdaterad fondlagstiftning. Delbetänkande av 2014 års fondutredning. Stockholm 2015 SOU 2015:62 UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning Delbetänkande av 2014 års fondutredning Stockholm 2015 SOU 2015:62 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

Nordisk Miljörättslig Tidskrift

Nordisk Miljörättslig Tidskrift Nordisk Miljörättslig Tidskrift Nordic Environmental Law Journal 2009 www.nordiskmiljoratt.se Nordisk Miljörättslig Tidskrift/Nordic Environmental Law Journal 2009 ISSN: 2000-4273 Redaktör och ansvarig

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I Delbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del II Slutbetänkande av Utredningen om nya utstationeringsregler Stockholm 2015 SOU 2015:38 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

4 Rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar (ångerrätt)

4 Rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar (ångerrätt) Ferratum Bank standardvillkor för kreditavtal som gäller kunder i Sverige Dessa standardvillkor tillämpas på kreditavtal som ingås mellan Ferratum Bank Ltd. och dess kunder med hemvist i Sverige. 1. Information

Läs mer

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments

Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments PM 4/12 Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Swedish Chemicals Agency www.kemi.se Swedish agencies and nanomaterials: Activities and developments Order No. 511 046 Sundbyberg,

Läs mer

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN

RML-V-6B RML-V-6B SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN Underavdelning B - auktoriserade underhållsorganisationer för andra luftfartsprodukter än luftfartyg med komponenter Subpart B - authorised organisations for maintenance of aeronautical products other

Läs mer

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change.

2013:09. Research. An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change. Authors: Erik Hollnagel Research 2013:09 An Application of the Functional Resonance Analysis Method (FRAM) to Risk Assessment of Organisational Change Report number: 2013:09 ISSN: 2000-0456 Available at

Läs mer

Utbildningsanställning

Utbildningsanställning Utbildningsanställning Betänkande av Utredningen om lärlingsprovanställning Stockholm 2012 SOU 2012:80 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any)

Form DT-Company. Part A Details of the company or concern and tax adviser (if any) Form DT-Company United Kingdom income tax relief at source and repayment For use by a COMPANY or OTHER CONCERN resident in a country with which the United Kingdom has a Double Taxation Convention that

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 16 January 2014

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Final Terms dated 16 January 2014 COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Final Terms dated 16 January 2014 relating to Unlimited BEST TURBO Warrants (the "MINI Futures") relating to Shares denominated in SEK to be publicly offered

Läs mer

Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen

Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen är upprättad på sex originalspråk arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska. Tekniska

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 87/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna i bilagorna till 1972 års internationella konvention om säkra containrar och med förslag till lag om sättande i kraft

Läs mer

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34

Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Filnamn: VF90012000 R11.doc ISO 9001:2000 Väsby Finmekanik AB Sidan 1 av 34 Kapitel 1 Allmänt / General 1.1 Godkännanden / Approval Kvalitetssystemsmanual Quality System Manual VF90012000 R11 6 oktober,

Läs mer

Certifikatpolicy Kvalificerade elektroniska signaturer Ver 3.00 2010-03-24

Certifikatpolicy Kvalificerade elektroniska signaturer Ver 3.00 2010-03-24 Certifikatpolicy Kvalificerade elektroniska signaturer Ver 3.00 2010-03-24 Table of content Page 2 5 Swedish version Page 6 10 English version SignGuard Europe AB (556633-0220) Stockholm, Sweden Drottninggatan

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

LOV att välja Lag Om Valfrihetssystem

LOV att välja Lag Om Valfrihetssystem LOV att välja Lag Om Valfrihetssystem Betänkande av Frittvalutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften?

Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? rapport 5915 december 2008 Har miljökvalitetsnormer förbättrat utomhusluften? Författare: Lena Gipperth och Håkan Pleijel Göteborgs universitet NATURVÅRDSVERKET

Läs mer

and your exact date of departure from the UK.

and your exact date of departure from the UK. Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

RML-V-7F RML-V-7F SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN. Subpart F - Training organisation - Aeronautical products

RML-V-7F RML-V-7F SWEDISH ARMED FORCES FÖRSVARSMAKTEN. Subpart F - Training organisation - Aeronautical products Underavdelning F - Utbildningsorganisation - Luftfartsprodukter Subpart F - Training organisation - Aeronautical products V.7.F.1 Allmänt V.7.F.1.1 I denna Underavdelning F skall den behöriga myndigheten

Läs mer

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering Betänkande av Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering Stockholm 2014 SOU 2014:41 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here

Your tax reference number in your country of residence If you have never lived in the UK, please ' ' here Form DT-Individual Double Taxation treaty relief APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and CLAIM to repayment of United Kingdom income tax For use by an INDIVIDUAL resident of

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen Betänkande av Uppgiftslämnarutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:80 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer