VÄLKOMMEN. REMIT-seminarium 26 mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN. REMIT-seminarium 26 mars 2015"

Transkript

1 VÄLKOMMEN REMIT-seminarium 26 mars 2015

2 Välkommen till REMIT-seminarium 26 mars 2015 Anders Wallinder avdelningschef

3 Om Ei Ei är nationell tillsynsmyndighet (NRA) över energimarknaderna Vi reglerar monopolverksamheten med el- och naturgasnät och övervakar de konkurrensutsatta energimarknaderna Vårt arbete syftar till långsiktigt effektiva energinät och väl fungerande och harmoniserade energimarknader i Europa

4 Om marknadsövervakning Vi övervakar de svenska energimarknaderna för att förhindra marknadsmissbruk. Huvudfokus REMIT Transparensförordningen Regeringsuppdrag Egeninitierad regelutveckling Stöd till GD Stöd till Ei

5 Snart start för transaktionsrapportering Registrering sedan 1 september Transaktionsrapportering 7 oktober

6 Dagens agenda

7 REMIT Bakgrund och angränsande lagstiftning på energiområdet

8 Innehåll Vad är REMIT och varför är regleringen nödvändig? Tidtabell för genomförandet REMIT och angränsande lagstiftning på energiområdet

9 REMIT REMIT beslutades av EU och trädde i kraft 28 december 2011 Syftet är att etablera ett ramverk för övervakning av energimarknaderna på EU-nivå I Sverige är det Energimarknadsinspektionen som ansvarar för att övervaka marknaderna för el och gas utifrån REMIT

10 Lagstiftningen tar form Förordningen utgör lagtext på övergripande nivå Behöver fyllas på med mer detaljerad lagstiftning inom specifikt utpekade områden (art 8 om transaktionsrapportering) Styr i sin tur även aktörers behov av registrering 3 oktober 2014 beslutades genomförandeakterna 7 januari 2015 trädde dessa i kraft

11 Tre nivåer av regelverk Europaparlamentet och rådet REMIT-förordningen 28 december 2011 Genomförandeakterna beslutade 3 oktober 2014 baserade på art 8 i REMIT Registrering av RRM Manual för rapportering Teknisk spec för RRM Manual för fundamental data

12 Återstående tidplan för REMIT 7 januari 7 oktober 7 april

13 Varför REMIT? Sedan tidigare finns på EU-nivå MAD (Market Abuse Directive) och MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) Ett regelverk anpassat för den finansiella marknaden - inte för energimarknaderna Behov av ett sektorspecifikt regelverk för transparens och marknadsintegritet för el- och gasmarknaderna

14 Vilket behov fyller REMIT? REMIT Finansiell handel organiserade marknadsplatser OTC-handel Fysisk energihandel

15 Vad är REMIT Ett legalt ramverk för övervakning av marknaderna Definierar vad som är insiderinformation/-handel och marknadsmanipulation inom ramen för energimarknaderna Innebär att marknadsmissbruk förbjuds Ska förhindra att insiderhandel och andra former av marknadsmissbruk snedvrider priserna

16 Vad vill EU uppnå med REMIT En ökad transparens på el- och gasmarknaderna, inkluderande OTC Även livscykeldimensionen i kontrakt inkluderas Hindra insiderhandel och marknadsmanipulation Leder till rätt prissignaler Kunderna betalar rätt pris för el och gas REMIT ska implementeras på ett effektivt sätt som minimerar kostnaderna för marknadens parter och risken för t ex dubbelrapportering (visavi exempelvis EMIR)

17 Vilka berörs av REMIT ACER EU:s tillsynsbyrå i Ljubljana NRA National Regulation Authority i varje EU-land Energiföretag, större energiförbrukare, värdepappersföretag Marknadsplatser

18 ACER:s ansvar Samla in transaktionsdata och fundamentala data från alla aktörer som omfattas Utifrån inrapporterade uppgifter löpande övervaka marknaderna i Europa Samordna de nationella tillsynsmyndigheterna vid gränsöverskridande marknadsmissbruk Koordinera medlemsländernas tillämpning av REMIT Kan beordra de nationella myndigheterna att utreda ett nationellt ärende

19 Energiföretagens skyldighet Ska registrera sig som marknadsaktör Ska rapportera alla rapporteringspliktiga transaktioner till ACER Ska rapportera fundamentala data till ACER via ENTSO-Es transparensplattform (EMFIP) samt i tid publicera Transparensinformation (löpande strukturerad information som krävs enligt Transparensförordningen) Insiderinformation (information av ad hoc karaktär och som bedöms påverka en handlares beslut kring handel) Ska följa förordningens bestämmelser om insiderhandel och marknadsmanipulation

20 Hur berörs marknadsplatserna Inte endast de traditionella marknadsplatserna som NordPool, även mäklares bord omfattas Ska inrätta och underhålla effektiva system och förfaranden för att identifiera marknadsmissbruk Meddela NRAs och ACER om misstänkta brott mot REMIT Ska erbjuda tjänster för rapportering av marknadsaktörernas transaktionsdata

21 Vad ska Ei göra Upprätta register över marknadsaktörer i Sverige Startade 1 september 2014 Övervaka efterlevnad av förordningens regler i Sverige och i gränsöverskridande handel där svenska aktörer är involverade Samverka med ACER, tillsynsmyndigheter i Europa och andra myndigheter (FI, Konkurrensverket m fl) Utreda eventuella förbrytelser och vid misstanke om brott överlämna ärende till Ekobrottsmyndigheten

22 REMIT och Transparensförordningen Etablerar en likvärdig tillgång till marknadsinformation (utbud, efterfrågan, kapaciteter ) för alla aktörer ENTSO-E plattformen Rapporteringskrav med start 5 januari 2015 på Producenter Nätägare Stora förbrukare (>100 MW)

23 Ei:s roll i Transparensförordningen Att informera om förordningen Att idka tillsyn över att marknadens aktörer följer regelverket Indikationsstyrd Planerad Rapportering för Sverige sker via NPS och i viss mån SvK

24 Genomförandeakterna, transaktionsrapportering och RRMs Sigrid Colnerud Granström Senior analytiker

25 Upplägg Genomförandeakterna Transaktionsrapportering Policydokumenten TRUM MoP Listorna RRM REMIT Portal

26 1 st level REMIT 2 nd level REMIT Implementing Acts (IAs) on the basis of Article 8 of REMIT 3 rd level List of Organised Markets Transaction Reporting User Manual (TRUM) List of Standard Contracts Manual of Procedures on Transaction and Fundamental Data Reporting Requirements for the registration of RRMs (Trade and Fundamental data) Technical Specifications for RRMs

27 Genomförandeakterna Godkändes av medlemsstaterna i oktober 2014 följt av antagande av kommissionen och publicering i the Official Journal of the European Union 18 december Trädde i kraft 7 januari 2015 Definierar detaljer kring transaktionsrapportering Vilka avtal som ska rapporteras Vem som rapporterar Enhetliga regler rapportering Tidsramar och format för rapportering

28 Rapporteringspliktiga avtal Avtal för el- eller gasförsörjning med leverans inom EU, oberoende hur och var de handlas Avtal till enskild förbrukningsenhet med teknisk möjlighet att förbruka minst 600 GWh/år Derivat som rör el eller naturgas som produceras, handlas eller levereras inom EU Grossistenergiprodukter för transport av el eller naturgas inom EU

29 Avtal rapporteringspliktiga på begäran Koncerninterna avtal Avtal för fysisk leverans av el som produceras i en anläggning (-ar) med kapacitet om högst 10 MW Avtal för fysisk leverans av naturgas som produceras i en anläggning med kapacitet om högst 20 MW Balansavtal

30 Detaljer för transaktionsrapportering Annexet till genomförandeakterna listar detaljer för transaktionsrapportering Tabell 1 för standardiserade avtal Tabell 2 för icke-standardiserade avtal Tabell 3 för transportavtal avseende el Tabell 4 för transportavtal avseende gas

31 Standard och icke-standard Standardavtal är en grossistenergiprodukt som kan handlas på en organiserad marknadsplats, oavsett om transaktionen faktiskt äger rum på den marknadsplatsen. Icke-standardavtal är en grossistenergiprodukt som inte är ett standardavtal Har ett icke-standardiserat avtal pris och volym rapporteras enligt tabell 1

32 Standard och icke-standard Detaljer om standardkontrakt, inklusive orders ska rapporteras inte senare än en dag efter att avtalet slutits eller ordern placerats För auktionshandel, där orders inte är synliga, ska bara slutgiltiga orders som ligger vid stängning rapporteras. Orders som lagts via röstassisterade tjänster ska bara rapporteras till ACER på begäran Detaljer om icke-standardavtal, inklusive ändringar och hävningar, ska rapporteras senast en månad efter att avtalet slutits

33 Back loading Uppgifter om grossistenergiavtal som ingåtts före det datum då rapporteringsplikten börjar tillämpas och som fortfarande är utestående detta datum ska rapporteras till ACER inom 90 dagar efter det att rapporteringsplikten börjar tillämpas för dessa avtal Rapporteringsplikten omfattar endast uppgifter som kan hämtas från marknadsaktörens befintliga register. De ska åtminstone omfatta de uppgifter som avser artikel 44(2) i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EC och i artikel 40(2) ) i Europaparlamentets och rådets direktiv

34 Draft REMIT Implementing Acts Who shall report what? Reporting of trade data Organised markets Third-party RRMs TSOs TRs and ARMs Market participants WEPs (supply, transportation, derivatives contracts) executed at OMPs Transportation contracts (primary allocation) Derivatives reportable under EMIR WEPs (supply, transportation and derivatives contracts) executed outside OMPs

35 Draft REMIT Implementing Acts Who shall report what? Reporting of electricity fundamental data ENTSO-E TSOs Third-party RRMs Market participants Transparency platform data Electricity Nominations

36 Draft REMIT Implementing Acts Who shall report what? Reporting of gas fundamental data ENTSOG TSOs LSOs SSOs Third-party RRMs Market participants Central platform data Gas Nominations Availability of LNG facilities Unloading and reloading of LNG Availability of storage facilities Amount of gas stored

37 1 st level 2 nd level REMIT REMIT Implementing Acts (IAs) on the basis of Article 8 of REMIT 3 rd level List of Organised Markets Transaction Reporting User Manual (TRUM) List of Standard Contracts Manual of Procedures on Transaction and Fundamental Data Reporting Requirements for the registration of RRMs (Trade and Fundamental data) Technical Specifications for RRMs

38 Transaction Reporting User Manual - TRUM Genomförandeakterna artikel 5(2): byrån ska förklara detaljer i den rapporteringspliktiga informationen i en användarhandbok efter samråd med relevanta parter göra den tillgänglig när denna förordning träder i kraft Förklarar i detalj hur transaktionsrapportering går till; standard, icke-standard och transportavtal Exempel, s.k. trading scenarios, visar hur olika typer av transaktioner ska rapporteras

39 Transaction Reporting User Manual - TRUM Syftet med TRUM är att underlätta transaktionsrapportering genom att i förklara detaljer kring rapporteringen och på så sätt bistå rapporterande parter med vägledning för göra korrekta beslut gällande förpliktelserna kring rapporteringen Kontinuerlig översyn av TRUM baserad på feedback, i synnerhet gällande: Unique Trade Identification (UTI) Trading scenarios för i synnerhet OTC och transportavtal

40 Manual of Procedure for data reporting - MoP Artikel 10 i genomförandeakterna behandlar rapporteringsförfaranden Procedurer, standards och elektroniska formats (xml schemas) samt referenser till befintliga industristandards för rapportering av både transaktionsdata och fundamental data Förklarar i detalj hur rapportering av fundamental data går till

41 Manual of Procedure for data reporting - MoP Syftet är att underlätta rapportering genom att förklara detaljer kring den rapporteringspliktiga informationen samt definiera elektroniska format Manualen innehåller XML schemas för transaktionsrapportering Kanaler för rapportering; Interfaces Datavalidering Fokus på att hålla dokumentet förhållandevis kort genom att referera till befintliga standards för fundamental data, t.ex. IEC och Edigas

42 Listan över organiserade marknadsplatser Artikel 3(2) i genomförandeakterna: [ byrån ska utarbeta och offentliggöra en förteckning över organiserade marknadsplatser när denna förordning träder i kraft. Byrån ska uppdatera denna förteckning i tid.] Första publiceringen av listan skedde 8 januari 2015, dock utan organiserade marknadsplatser för transportavtal. Organiserade marknadsplatser för transportavtal kommer att läggas till 7 juli Listan kommer att uppdatera kontinuerligt Syftet med listan är att underlätta identifiering av organiserade marknadsplatser med hänseende på transaktionsrapportering under artikel 6(1)

43 Listan över standardavtal Artikel 3(2) i genomförandetakterna: [ För att underlätta transaktionsrapportering ska byrån utarbeta och upprätthålla en offentlig förteckning över standardavtal och uppdatera denna förteckning i rätt tid. För att hjälpa byrån att fullgöra sina skyldigheter ska organiserande marknadsplatser till byrån lämna in identifikationsuppgifter för varje grossistenergiprodukt som de tar upp för handel. Informationen ska lämnas in i ett format som fastställs av byrån innan handel inleds i detta specifika avtal. Organiserade marknadsplatser ska uppdatera informationen när förändring sker] Syftet med listan är att specificera de avtalstyper för vilken standardrapportering är applicerbar Alla icke listade avtal som inte har samma karaktärsdrag som ett standardavtal är att betrakta som icke-standard och ska därmed rapporteras som sådant

44 RRM Registered Reporting Mechanisms RRM är den part som rapporterar data till ACER: enskild marknadsaktör, organiserad marknadsplats eller tredje part Artikel 11 i genomförandeakterna: tekniska och organisatoriska krav och ansvar för rapportering av uppgifter: säkerställa informationens säkerhet, sekretess och fullständighet, möjliggöra identifiering och korrigering av felaktiga uppgifter i rapporter, möjliggöra autentisering av informationskällan, säkerställa kontinuitet i verksamheten.

45 RRM Registered Reporting Mechanisms Tvåstegsregistrering Ansökan och uppfyllda krav i RRM Requirements NDA med ACER och access till RRM Technical Specifications Requirements for the registration of RRMs Förklarar registreringsprocessen Specificerar funktionella krav Technical Specifications for RRMs Datasäkerhet Interfaces Processer för att skicka data

46 Grundprinciper för en RRM Rapporterande part är juridisk eller naturlig person som rapporterar data till ACER Rapporterande part kan agera för egen del eller för annan juridisk eller naturlig person Alla rapporterande parter måste registreras hos ACER Alla rapporterande parter måste uppfylla vissa kriterier för att garantera säker dataöverföring Rapporterande parter får ett elektroniskt kvitto från ACER gällande den data de rapporterat

47 Återstående tidplan för REMIT 7 januari 7 oktober 7 april

48 REMIT Portal Ett verktyg för alla aktörer berörda av REMIT Samlar information och länkar till alla funktionaliteter List of RRMs List of OMPs List of standard contracts Notification platform Documents ARIS CEREMP

49 REMIT Tack! Portal Ett verktyg för alla aktörer berörda av REMIT Samlar information och länkar till alla funktionaliteter List of RRMs List of OMPs List of standard contracts Notification platform Documents ARIS CEREMP

50 Ei:s arbete med marknadsövervakning 26 mars 2015, Stockholm Håkan Östberg

51 Agenda Ei:s uppdrag under REMIT Marknadsövervakning i framtiden

52 Ei:s roll under REMIT Upprätta register över marknadsaktörer i Sverige Startade 1 september 2014 Övervaka efterlevnad av förordningens regler i Sverige och i gränsöverskridande handel där svenska aktörer är involverade Samverka med ACER, tillsynsmyndigheter i Europa och andra myndigheter (FI, Konkurrensverket m fl) Utreda eventuella förbrytelser och vid misstanke om brott överlämna ärende till Ekobrottsmyndigheten Finansieras via avgifter

53 Registrering

54 Vilka marknadsaktörer ska registrera sig? I enlighet med artikel 9 (1) ska: marknadsaktörer som ingår transaktioner som måste rapporteras till ACER i enlighet med artikel 8.1 registrera sig hos den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där de är etablerade eller bosatta, eller, om de inte är etablerade eller bosatta i unionen, i en medlemsstat där de är verksamma.

55 Var ska marknadsaktören registrera sig? Artikel 9 (1) REMIT föreskriver att marknadsaktörer ska registrera sig hos den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där de är etablerade eller bosatta, eller, om de inte är etablerade eller bosatta i unionen, i en medlemsstat där de är verksamma. En marknadsaktör ska registrera hos en nationell tillsynsmyndighet. Medlemsstaterna ska inte kräva att en marknadsaktör som redan är registrerad i en annan medlemsstat ska registrera sig igen.

56 Vilken information ska marknadsaktörerna tillhandahålla? I enligt med artikel 9 (3) i REMIT har ACER, tillsammans med nationella tillsynsmyndigheter, tagit fram en lista på de uppgifter som marknadsaktörerna förväntas tillhandahålla. Listan har publicerats av ACER (ACER Decision no1/2012)

57 Uppgifterna ska hållas uppdaterade Artikel 9 (5) i REMIT-förordningen föreskriver att marknadsaktörerna skyndsamt ska uppdatera de uppgifter som angivits vid registreringstillfället om någon av uppgifterna har kommit att ändras. Registreringen ska ses som en fortlöpande process över tid Inaktuella uppgifter kan vara ett brott mot förordningens artikel 9 Ei kommer att skicka påminnelser om att hålla registret uppdaterat minst en gång per år

58 Registreringen sker i CEREMP CEREMP (Centralised European Registry for Energy Market Participant) har tagits fram av ACER för att hantera registreringen av marknadsaktörer under REMIT. Ei har valt att använda sig av verktyget för den svenska registreringsprocessen Nås via länk på Eis hemsida

59 Registreringsprocessen steg för steg 1. Börja med att registrera dig som ny användare av systemet CEREMP 2. Registrera marknadsaktörer i CEREMP (Fas 1 startade 1 september och fas 2 startade den 17 mars) 3. Registrera information om företagsstrukturen i CEREMP (Fas 2 startade 17 mars 2015) 4. Transaktionsrapporteringen startar (7 oktober 2015)

60 Registrera som användare Registrera ny användare Fyll i användarinformation Ei granskar ansökan För att registrera marknadsaktörer i registreringsverktyget CEREMP behöver du först registrera dig som användare av systemet Aktiveringslänk via mail Välj lösenord Logga in i CEREMP Ange säkerhetskod som erhållits via mail Klar att registrera energimarknadsaktörer i CEREMP

61 Registrera ny marknadsaktör Sektion 1: Information om marknadsaktören Sektion 2: Kontaktpersoner med koppling till företaget Efter att ACER publicerat det europeiska registret över marknadsaktörer Sektion 3 Uppgifter om slutliga ägare/förmånstagare Sektion 5: Ombud som rapporterar transaktionsdata för marknadsaktörens räkning Energimarknadsinspektionen granskar genomförd registrering Sektion 4: Information om företagsstruktur Fas 1 Fas 2 ACER-kod erhålls

62 När ska registreringen vara genomförd? Fas 1 Marknadsaktörerna fyller i sektioner 1-3 samt 5 efter det att registrering är möjlig ACER publicerade ett europeiskt register över samtliga energimarknadsaktörer den 17 mars. Fas 2 Marknadsaktörerna anger uppgifter i sektion 4 senast den 7 oktober när transaktionsrapporteringen inleds

63 Fas 2 Bolagskopplingar

64

65

66

67

68

69 Status: Registrering Ei öppnade registreringen för svenska marknadsaktörer den 1 september Näst först i Europa Syftet är att ge marknadsaktörerna gott om tid att registrera sig För närvarande har ca 50 marknadsaktörer registrerat sig hos Ei Den 17 mars publicerade ACER sitt register över europeiska marknadsaktörer

70 Status: Registrering forts Registreringen upplevs av de flesta som relativt enkel process. Problem Vem är slutlig förmånstagare? Registrering trots enbart koncerninterna avtal? Svårigheter att nå ACERs supporttjänst Tekniskt strul (brandväggar etc)

71 Marknadsövervakning

72 Ett förändrat landskap kräver nya aktörer i nya roller NPS och Nasdaq Commodities de två dominerande marknadsplatserna historiskt NPS har varit hjärtat i systemet - med stort ansvar för marknadsövervakning UMM-systemet har i princip varit gemensamt för fysiska och finansiella aktörer Hur ser det ut i framtiden? Fler marknadsplatser (NEMOs)? Krav på publicering av transparens- och insiderinformation, men möjligt att göra det på mer än en plats/plattform Inte längre rimligt att NPS tar ansvar utanför sin kundkrets och handelsplats

73 Marknadsövervakningens två ben Ei:s marknadsövervakning REMIT Transparensförordning

74 REMIT-övervakning i Sverige Uppbyggnadsfas Avdelningen Marknadsanalys omstrukturerad till Marknadsövervakning Team bestående av (just nu) 8 personer med erfarenhet från trading, produktion och produktionsplanering, portföljförvaltning och marknadsanalys samt jurist Viktigt att inte överlappa med det arbete som görs på resp marknadsplats tillföra värde Ei är enda part i Sverige som kommer att se helheten

75 Övervakningsmetod i korthet Bygga vidare på den kunskap som finns hos Ei inom fundamental marknadsanalys Viktigt att förstå dynamiken i det nordiska systemet Prisdrivare Trender Ha en uppdaterad bild av aktuell marknadssituation Olika aktörers exponering och risk i varierande situationer Följa och granska UMM (transparens)kommunikation Dialog med marknaden och aktörer för att ta emot tips och för att förstå vilka aktiviteter som är normala och accepterade i olika marknadssituationer

76 Tillsyn enligt transparensförordningen Syfte: säkerställa att marknadsaktörerna följer transparensförordningen Planerad: Platsbesök Indikationsstyrd: Initieras primärt av egen UMMövervakning alt tips från marknadsplatser etc Löpande: Övervakning av UMM för svenska marknadsaktörer

77 Arbetsrutin Samverkan med Fi/KKV/NRAs/ACER/Marknadsplatser etc

78 Övervakningsverktyg Kontinuerlig granskning av transaktioner och publicering av marknadsinformation SMARTS tillhandahålls av Nasdaq Prisrörelser Handelsbeteenden/-mönster Tidpunkter för publicering Kan zooma in individuella aktörers portföljer och tradingmönster över tid

79 Samarbete med NRAs och organiserade marknadsplatser i regionen Viktigt eftersom merparten av handeln i NordPoolområdet sker i gemensamma produkter Budgivning i ena landet påverkar alla övriga länder Ett antal små budområden med stark koppling till varandra Många marknadsaktörer finns representerade i mer än ett land/budområde Fysisk och finansiell handel hänger tätt samman

80 Samarbete med NRAs och organiserade marknadsplatser i regionen Koordinerat arbete med övriga NRAs i Norden/Baltikum Gemensam Expertgrupp etablerad Utbyte av erfarenheter och analys Dialog med organiserade marknadsplatser och mäklare Samordnas ytterligare av ACER vid gränsöverskridande ärenden MoU undertecknad med Nord Pool Spot i mars 2014 Subgroup of national Market Surveillance Experts kopplad till Nord Pool Spot Regulatory Council MoU finns att läsa på

81 Status: Ei:s marknadsövervakning Tipsfokuserad Dataunderlag tas in på casebasis Samverkan med Fi/NPS/Nasdaq/ACER Hittills har Ei haft anledning att öppna utredningar i nio fall Tipsfunktion etablerad via Ei:s REMIT-portal

82 Marknadsövervakning i framtiden

83 Nordisk marknadsövervakning Pågående diskussioner mellan medlemsstaterna och ACER hur övervakningen ska bedrivas framöver Ökad regionalsamverkan Effektivare resursutnyttjande Ei erbjuder sig att övervaka hela Norden och Baltikum REMIT Transparensförordningen (UMM) Det måste i varje land finnas någon som kan ta Case vidare för lagföring eller lokala frågor kring UMM och marknadsmissbruk

84 Fördelar Helhetsgrepp på den relevanta marknaden Bibehållen tilltro till systemet för marknadsaktörer Större kritisk massa för en kompetent övervakning Resurseffektivare

85 Status Övervakning UMM Nord Pool fortsätter under en övergångsperiod (under 2015) Ei etablerar parallellt fungerande system för att ta över screening på nordisk nivå om viljan finns hos övriga nordiska/baltiska medlemsstater. Övervakning REMIT Pågående diskussioner kring legala hinder, organisation, finansiering och lokalisering

86

87 Tack

Registreringen av marknadsaktörer under REMIT. 10 september 2014, Stockholm

Registreringen av marknadsaktörer under REMIT. 10 september 2014, Stockholm Registreringen av marknadsaktörer under REMIT 10 september 2014, Stockholm Agenda Uppdatering om aktuell status kring REMIT och genomförandeakterna Varför ska man registrera sig? Vem ska registrera sig?

Läs mer

Lathund - version 1.4 2015-02-25. Registrering REMIT

Lathund - version 1.4 2015-02-25. Registrering REMIT Lathund - version 1.4 2015-02-25 Registrering REMIT Inledning REMIT (EU-förordningen om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi) är ett sektorsspecifikt ramverk för att övervaka grossistmarknaderna

Läs mer

REMIT - -- Från en marknadsaktörs perspektiv Energimarknadsinspektionens seminarium om REMIT 26 mars 2015

REMIT - -- Från en marknadsaktörs perspektiv Energimarknadsinspektionens seminarium om REMIT 26 mars 2015 REMIT - -- Från en marknadsaktörs perspektiv Energimarknadsinspektionens seminarium om REMIT 26 mars 2015 Olof Hedin Bolagsjurist Vattenfall AB Innehåll Del I: Översikt Vattenfall Del II: Projekt Financial

Läs mer

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen

Höga elpriser. Yvonne Fredriksson. GD Energimarknadsinspektionen. Energiledargruppen Höga elpriser Yvonne Fredriksson GD Energimarknadsinspektionen Energiledargruppen Stockholm onsdag den 23 februari 2011 Agenda EI:s uppdrag Marknadsprissättning på Nord Pool Prisutvecklingen på Nord Pool

Läs mer

Ei R2014:14. Fördjupad kostnadsredovisning av uttagen tillsynsavgift enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Ei R2014:14. Fördjupad kostnadsredovisning av uttagen tillsynsavgift enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet Ei R2014:14 Fördjupad kostnadsredovisning av uttagen tillsynsavgift enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

Remissyttrande om Europeiska kommissionens förslag (KOM(2011)652)

Remissyttrande om Europeiska kommissionens förslag (KOM(2011)652) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

1. Lagstiftningsmodellen

1. Lagstiftningsmodellen SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 6/2011 24 OKTOBER 2011 Innehåll REVISION AV MIFID s.1 REVISION AV MIFID Kommissionen har presenterat sitt förslag till reviderad MiFID. I detta nummer

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 12/2013

Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Transaktionsrapportering Dnr FIVA 13/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Bridge 2025 internationellt framtidsperspektiv

Bridge 2025 internationellt framtidsperspektiv Bridge 2025 internationellt framtidsperspektiv Medverkande: Anne Vadasz Nilsson, GD, Caroline Törnqvist, avdelningschef och Lena Jaakonantti, analytiker Ei:s uppdrag och vision Att skapa förutsägbarhet

Läs mer

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas.

Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161) ska förslag till nödvändiga författningsändringar lämnas. Dnr: Fi S 2014:19/2015/23 2015-05-18 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten Fi S 2014:19 Förslag till ändringar i instruktion för Konkurrensverket Enligt utredningens direktiv (Dir: 2014:161)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

FI:s arbete i de europeiska tillsynsmyndigheterna. 10 juni 2014

FI:s arbete i de europeiska tillsynsmyndigheterna. 10 juni 2014 FI:s arbete i de europeiska tillsynsmyndigheterna 10 juni 2014 1 Agenda Välkommen, Martin Noréus De europeiska tillsynsmyndigheterna; översikt och uppdrag, Christina Ohlén Riktlinjernas tillämplighet i

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om integritet och öppenhet på energimarknaderna

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om integritet och öppenhet på energimarknaderna SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Förslag till Bryssel den 8.12.2010 KOM(2010) 726 slutlig 2010/0363 (COD) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om integritet och öppenhet på energimarknaderna {SEK(2010

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2014. med byråns svar

Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2014. med byråns svar Rapport om årsredovisningen för Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2014 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC = Participant Identification Code URF = Unique Registration Facility CIMO 26.2. Hur förbereder jag mig på att mata in uppgifterna?

Läs mer

IG Trader DMA Manual

IG Trader DMA Manual IG Trader DMA Manual IG Trader DMA Manual Innehåll Innehåll 01 En introduktion till DMA-handel i IG Trader IG Trader DMA Fördelar med DMA 02 Komma igång Aktivera DMA i IG Trader Realtidsdata Ditt DMA-orderfönster

Läs mer

Värdepappersföretagens rutiner vid kundorder

Värdepappersföretagens rutiner vid kundorder RAPPORT DEN 22 juni 2004 DNR 04-4472- 399 Värdepappersföretagens rutiner vid kundorder 2004:7 SAMMANFATTNING OCH ÅTGÄRDER 1 GRANSKNINGEN 2 INFORMATION TILL KUNDERNA 3 FÖRETAGENS KONTROLL AV HUR ORDER UTFÖRS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.9.2009 KOM(2009) 468 slutlig 2009/0126 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

(källa: Rick Falkvinge) Historien om Bonke

(källa: Rick Falkvinge) Historien om Bonke sare.se (källa: Rick Falkvinge) Historien om Bonke Finanskrisens påverkan på dagens kravhantering SARE 7 november 2012 Agenda Hur uppstod behovet av ny lagstiftning Vad är behovet och vilka påverkas Vår

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning

Ei R2014:07. Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Ei R2014:07 Förändrade regler för redovisning av lagring av gas i rörledning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:07 Författare: Johan Carlsson Copyright:

Läs mer

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor

RÄTTSLIGA FRÅGOR EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR 2014-2020 I HELA. Rättsliga frågor RÄTTSLIGA I HELA EUROPA EU:S PROGRAM FÖR RÄTTSLIGA 2014-2020 Rättsliga frågor EU-STÖD TILL ETT EUROPEISKT OMRÅDE FÖR RÄTTSLIGA Samarbete kring civil- och straffrättsliga frågor är nödvändigt för att kunna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Distributionsnätsföretagens roll i framtidens marknad

Distributionsnätsföretagens roll i framtidens marknad Distributionsnätsföretagens roll i framtidens marknad Ett samråd baserat på rapporten Future role of DSOs Medverkande: Lena Jaakonantti, Caroline Törnqvist, Anna Öhlund Agenda för dagens seminarium Syftet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för rättsliga frågor 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/0137(COD) 10.1.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120)

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120) 2006-08-16 REMISSVAR Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Amina Lundqvist 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel

Läs mer

COMMISSION DECISION on the recognition of training centres involved in the training of train drivers in conformity with directive 2007/59/EC

COMMISSION DECISION on the recognition of training centres involved in the training of train drivers in conformity with directive 2007/59/EC Lokförarkörkortet COMMISSION DECISION on the recognition of training centres involved in the training of train drivers in conformity with directive 2007/59/EC COMMISSION DECISION on the recognition of

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

Stiborramverket del 1

Stiborramverket del 1 1 (7) 2015-03-31 Stiborramverket del 1 Ramverk för Stibor Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser till vilka ett antal banker verksamma

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-16 1 (12) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon

Läs mer

Övervakning och transparens på elmarknaden

Övervakning och transparens på elmarknaden EI R2010:21 Övervakning och transparens på elmarknaden Åtgärder för att öka förtroendet för elmarknaden Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2010:21 Författare:

Läs mer

Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret

Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret 2011-11-08 1 (6) Tillväxtavdelningen Översyn av personliga transaktionskonton i SUS inför det EU-gemensamma utsläppshandelsregistret Från och med 1 januari 2012 kommer SUS ersättas av ett gemensamt utsläppsrättsregister

Läs mer

Nordisk balansavräkning - NBS. NBS informationsdag Arlanda 2015-04-23 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010-475 86 71

Nordisk balansavräkning - NBS. NBS informationsdag Arlanda 2015-04-23 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010-475 86 71 Nordisk balansavräkning - NBS NBS informationsdag Arlanda 2015-04-23 Robert Thelander robert.thelander@svk.se 010-475 86 71 2 Agenda Bakgrund och NBS modellen Tidplan för det kommande året Tillgänglig

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering Tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering AUGUSTI 2015 augusti 2015 Dnr 15-7266 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Finansinspektionens tillsyn av penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 4/2011 6 SEPTEMBER 2011 Innehåll RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL s.1 BÖRSHANDLADE FONDER s.3 ESMA, RIKTLINJER FÖR HÖGT AUTOMATISERAD HANDEL

Läs mer

Erbjudande om hjälp med obligatorisk rapportering av derivatkontrakt

Erbjudande om hjälp med obligatorisk rapportering av derivatkontrakt 204-0-0 Erbjudande om hjälp med obligatorisk rapportering av derivatkontrakt European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) är en ny EU-förordning som syftar till att minska riskerna vid handel med

Läs mer

Titti Norlin HUR-gruppen Energimyndigheten UNION REGISTRY. EU-gemensamma utsläppsrättsregistret för EU ETS. Komplettering ang CER/ERU

Titti Norlin HUR-gruppen Energimyndigheten UNION REGISTRY. EU-gemensamma utsläppsrättsregistret för EU ETS. Komplettering ang CER/ERU Titti Norlin HUR-gruppen Energimyndigheten UNION REGISTRY EU-gemensamma utsläppsrättsregistret för EU ETS Komplettering ang CER/ERU Ingen banking mellan handelsperioderna, då dessa enhetstyper ligger utanför

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Transaktionsrapportering

Transaktionsrapportering PROMEMORIA Datum 2006-10-13 Senast uppdaterat 2011-03-30 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Transaktionsrapportering

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

BESLUT OM FÖRESKRIFTSPROJEKT

BESLUT OM FÖRESKRIFTSPROJEKT 1(3) BESLUT OM FÖRESKRIFTSPROJEKT Föreskriftens namn Ärendenummer Ansvarig chef Ansvarig tjänsteman på avdelningen Författningstjänster Ansvarig sakkunnig Den sakkunniges sektor/avdelning/enhet Bakgrund

Läs mer

Inför verifiering av 2014 års utsläpp

Inför verifiering av 2014 års utsläpp Om förbättringsrapportering och undantag från platsbesök Amanda Hagerman Naturvårdsverket 2014-09-23 Förbättringsrapportering (art 69, MRR) Rapporten inlämnas till Naturvårdsverket senast 30 juni varje

Läs mer

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order

Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Plus500CY Ltd. Policy för exekvering av order Policy för exekvering av order Denna policy för exekvering av order är part av ett kundavtal som definieras i användaravtalet. 1. ATT BEDRIVA VERKSAMHET 1.1.

Läs mer

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 16/2010 17 DECEMBER 2010 Innehåll INLEDNING s.1 ÖVERSYN AV MiFID s.1 INLEDNING I detta nummer av Aktuellt i Omvärlden begränsar vi oss till att redovisa

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 20.2.2015 L 47/29 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

2010-04-18 Gemensamberedning med

2010-04-18 Gemensamberedning med Ståndpunkt i EU-fråga Utkast/Arbetsutgåva Näringsdepartementet 2010-04-18 Gemensamberedning med Trafik Ståndpunkt i frågan om införandet av Infrastrukturregister enligt art 35 i Driftskompatibilitetsdirektivet

Läs mer

Med sikte på nästa 25 år

Med sikte på nästa 25 år Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum Uppdaterat 2015-07-03 1 (9) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Post- och telestyrelsen, PTS. Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen, PTS. Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen, PTS Post- och telestyrelsen 2012-10-10 Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. PTS arbetar för att alla ska ha tillgång till

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

LEGAL#2916481v1. Förslag - Börsers regelverk

LEGAL#2916481v1. Förslag - Börsers regelverk Förslag - Börsers regelverk TU1.UT TUSammanfattningUT TU2.UT TUFörfattningsförslagUT... TU3.UT TUBakgrundUT... TU4.UT TUGällande TU5.UT TULagändring TU6.UT TUBehov TU7.UT TUÖvervägandenUT TU8.UT TUFörfattningskommentarUT...

Läs mer

Johnson Controls bindande bolagsregler kring sekretess

Johnson Controls bindande bolagsregler kring sekretess Johnson Controls bindande bolagsregler kring sekretess Innehåll 1. Introduktion 2. Omfattning och ansökan 3. Transparens och information 4. Rättvisa och syftesbegränsning 5. Datakvalitet och proportionalitet

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT Permian Master Fund, LP FI Dnr 14-8205 Cayman Island 94 Solaris Ave, Camana Bay Po BOX 1348 Grand Cayman KY1-1108 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

EUs nya personuppgiftslagstiftning. Agnes Andersson Hammarstrand, IT-advokat Setterwalls Advokatbyrå

EUs nya personuppgiftslagstiftning. Agnes Andersson Hammarstrand, IT-advokat Setterwalls Advokatbyrå EUs nya personuppgiftslagstiftning Agnes Andersson Hammarstrand, IT-advokat Setterwalls Advokatbyrå Ny personuppgiftsförordning - en fråga för alla 2 Agenda Personuppgiftslagen idag Nya lagen - bakgrund

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Handeln med elcertifikat

Handeln med elcertifikat Handeln med elcertifikat 2011-02-10 Peter Chudi, SKM 1 Energi Norge konferensen 11 mars 2010 PRODUKTER Noterade Spot Terminsprodukter Onoterade Flerårsavtal Fast pris kontrakt för löpande produktion Monetarisering

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

Fungerar elmarknaden? Är höga priser ett exempel på att den inte fungerar?

Fungerar elmarknaden? Är höga priser ett exempel på att den inte fungerar? Fungerar elmarknaden? Är höga priser ett exempel på att den inte fungerar? SEEF Handelshögskolan 18 Februari Gunnar Lundberg Situationsbeskrivning Kärnkraftverk ur drift: 17/12: R1, R2, R3, F2 och O3,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi 28 mars 2003 PE 322.001/4 9 ÄNDRINGSFÖRSLAG 4 9 Förslag till andrabehandlingsrekommendation (PE 322.001) Peter

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING. av den

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING. av den EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2003) Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING av den om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller undantag för återköpsprogram

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner:

I enlighet med bolagslagstiftningen och användningen i AEO-riktlinjerna gäller följande definitioner: Bilaga 1 Riktlinjer om villkor för erkännande av status som godkänd ekonomisk aktör (AEO) och det förfarande som ska tillämpas i fråga om multinationella och stora företag 1. Rättsligt meddelande I dessa

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal

Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal EIOPA-BoS-14/165 SV Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2009-03-13 BESLUT TPG-Axon Capital Management LP FI Dnr 08-7972 Finansinspektionen 888 Seventh Avenue Delgivning nr 2 New York, NY 10019 USA P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8

Läs mer

KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel xxx SEK(2010) xxx KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING OM

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 483. Aktiebolag... 979. Handel och kontoföring...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 483. Aktiebolag... 979. Handel och kontoföring... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder och förvaltare... 483 Aktiebolag... 979 Handel och kontoföring... 1149 Kapitalkrav... 1341 Etik, sekretess och brott... 1391 Konsument...

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

Övervakning av regelbunden finansiell information

Övervakning av regelbunden finansiell information Rapport enligt FFFS 2007:17 5 kap 18 avseende år 2007 Övervakning av regelbunden finansiell information Inledning Nordic Growth Market NGM AB ( NGM-börsen ) har i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer