VÄLKOMMEN. REMIT-seminarium 26 mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN. REMIT-seminarium 26 mars 2015"

Transkript

1 VÄLKOMMEN REMIT-seminarium 26 mars 2015

2 Välkommen till REMIT-seminarium 26 mars 2015 Anders Wallinder avdelningschef

3 Om Ei Ei är nationell tillsynsmyndighet (NRA) över energimarknaderna Vi reglerar monopolverksamheten med el- och naturgasnät och övervakar de konkurrensutsatta energimarknaderna Vårt arbete syftar till långsiktigt effektiva energinät och väl fungerande och harmoniserade energimarknader i Europa

4 Om marknadsövervakning Vi övervakar de svenska energimarknaderna för att förhindra marknadsmissbruk. Huvudfokus REMIT Transparensförordningen Regeringsuppdrag Egeninitierad regelutveckling Stöd till GD Stöd till Ei

5 Snart start för transaktionsrapportering Registrering sedan 1 september Transaktionsrapportering 7 oktober

6 Dagens agenda

7 REMIT Bakgrund och angränsande lagstiftning på energiområdet

8 Innehåll Vad är REMIT och varför är regleringen nödvändig? Tidtabell för genomförandet REMIT och angränsande lagstiftning på energiområdet

9 REMIT REMIT beslutades av EU och trädde i kraft 28 december 2011 Syftet är att etablera ett ramverk för övervakning av energimarknaderna på EU-nivå I Sverige är det Energimarknadsinspektionen som ansvarar för att övervaka marknaderna för el och gas utifrån REMIT

10 Lagstiftningen tar form Förordningen utgör lagtext på övergripande nivå Behöver fyllas på med mer detaljerad lagstiftning inom specifikt utpekade områden (art 8 om transaktionsrapportering) Styr i sin tur även aktörers behov av registrering 3 oktober 2014 beslutades genomförandeakterna 7 januari 2015 trädde dessa i kraft

11 Tre nivåer av regelverk Europaparlamentet och rådet REMIT-förordningen 28 december 2011 Genomförandeakterna beslutade 3 oktober 2014 baserade på art 8 i REMIT Registrering av RRM Manual för rapportering Teknisk spec för RRM Manual för fundamental data

12 Återstående tidplan för REMIT 7 januari 7 oktober 7 april

13 Varför REMIT? Sedan tidigare finns på EU-nivå MAD (Market Abuse Directive) och MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) Ett regelverk anpassat för den finansiella marknaden - inte för energimarknaderna Behov av ett sektorspecifikt regelverk för transparens och marknadsintegritet för el- och gasmarknaderna

14 Vilket behov fyller REMIT? REMIT Finansiell handel organiserade marknadsplatser OTC-handel Fysisk energihandel

15 Vad är REMIT Ett legalt ramverk för övervakning av marknaderna Definierar vad som är insiderinformation/-handel och marknadsmanipulation inom ramen för energimarknaderna Innebär att marknadsmissbruk förbjuds Ska förhindra att insiderhandel och andra former av marknadsmissbruk snedvrider priserna

16 Vad vill EU uppnå med REMIT En ökad transparens på el- och gasmarknaderna, inkluderande OTC Även livscykeldimensionen i kontrakt inkluderas Hindra insiderhandel och marknadsmanipulation Leder till rätt prissignaler Kunderna betalar rätt pris för el och gas REMIT ska implementeras på ett effektivt sätt som minimerar kostnaderna för marknadens parter och risken för t ex dubbelrapportering (visavi exempelvis EMIR)

17 Vilka berörs av REMIT ACER EU:s tillsynsbyrå i Ljubljana NRA National Regulation Authority i varje EU-land Energiföretag, större energiförbrukare, värdepappersföretag Marknadsplatser

18 ACER:s ansvar Samla in transaktionsdata och fundamentala data från alla aktörer som omfattas Utifrån inrapporterade uppgifter löpande övervaka marknaderna i Europa Samordna de nationella tillsynsmyndigheterna vid gränsöverskridande marknadsmissbruk Koordinera medlemsländernas tillämpning av REMIT Kan beordra de nationella myndigheterna att utreda ett nationellt ärende

19 Energiföretagens skyldighet Ska registrera sig som marknadsaktör Ska rapportera alla rapporteringspliktiga transaktioner till ACER Ska rapportera fundamentala data till ACER via ENTSO-Es transparensplattform (EMFIP) samt i tid publicera Transparensinformation (löpande strukturerad information som krävs enligt Transparensförordningen) Insiderinformation (information av ad hoc karaktär och som bedöms påverka en handlares beslut kring handel) Ska följa förordningens bestämmelser om insiderhandel och marknadsmanipulation

20 Hur berörs marknadsplatserna Inte endast de traditionella marknadsplatserna som NordPool, även mäklares bord omfattas Ska inrätta och underhålla effektiva system och förfaranden för att identifiera marknadsmissbruk Meddela NRAs och ACER om misstänkta brott mot REMIT Ska erbjuda tjänster för rapportering av marknadsaktörernas transaktionsdata

21 Vad ska Ei göra Upprätta register över marknadsaktörer i Sverige Startade 1 september 2014 Övervaka efterlevnad av förordningens regler i Sverige och i gränsöverskridande handel där svenska aktörer är involverade Samverka med ACER, tillsynsmyndigheter i Europa och andra myndigheter (FI, Konkurrensverket m fl) Utreda eventuella förbrytelser och vid misstanke om brott överlämna ärende till Ekobrottsmyndigheten

22 REMIT och Transparensförordningen Etablerar en likvärdig tillgång till marknadsinformation (utbud, efterfrågan, kapaciteter ) för alla aktörer ENTSO-E plattformen Rapporteringskrav med start 5 januari 2015 på Producenter Nätägare Stora förbrukare (>100 MW)

23 Ei:s roll i Transparensförordningen Att informera om förordningen Att idka tillsyn över att marknadens aktörer följer regelverket Indikationsstyrd Planerad Rapportering för Sverige sker via NPS och i viss mån SvK

24 Genomförandeakterna, transaktionsrapportering och RRMs Sigrid Colnerud Granström Senior analytiker

25 Upplägg Genomförandeakterna Transaktionsrapportering Policydokumenten TRUM MoP Listorna RRM REMIT Portal

26 1 st level REMIT 2 nd level REMIT Implementing Acts (IAs) on the basis of Article 8 of REMIT 3 rd level List of Organised Markets Transaction Reporting User Manual (TRUM) List of Standard Contracts Manual of Procedures on Transaction and Fundamental Data Reporting Requirements for the registration of RRMs (Trade and Fundamental data) Technical Specifications for RRMs

27 Genomförandeakterna Godkändes av medlemsstaterna i oktober 2014 följt av antagande av kommissionen och publicering i the Official Journal of the European Union 18 december Trädde i kraft 7 januari 2015 Definierar detaljer kring transaktionsrapportering Vilka avtal som ska rapporteras Vem som rapporterar Enhetliga regler rapportering Tidsramar och format för rapportering

28 Rapporteringspliktiga avtal Avtal för el- eller gasförsörjning med leverans inom EU, oberoende hur och var de handlas Avtal till enskild förbrukningsenhet med teknisk möjlighet att förbruka minst 600 GWh/år Derivat som rör el eller naturgas som produceras, handlas eller levereras inom EU Grossistenergiprodukter för transport av el eller naturgas inom EU

29 Avtal rapporteringspliktiga på begäran Koncerninterna avtal Avtal för fysisk leverans av el som produceras i en anläggning (-ar) med kapacitet om högst 10 MW Avtal för fysisk leverans av naturgas som produceras i en anläggning med kapacitet om högst 20 MW Balansavtal

30 Detaljer för transaktionsrapportering Annexet till genomförandeakterna listar detaljer för transaktionsrapportering Tabell 1 för standardiserade avtal Tabell 2 för icke-standardiserade avtal Tabell 3 för transportavtal avseende el Tabell 4 för transportavtal avseende gas

31 Standard och icke-standard Standardavtal är en grossistenergiprodukt som kan handlas på en organiserad marknadsplats, oavsett om transaktionen faktiskt äger rum på den marknadsplatsen. Icke-standardavtal är en grossistenergiprodukt som inte är ett standardavtal Har ett icke-standardiserat avtal pris och volym rapporteras enligt tabell 1

32 Standard och icke-standard Detaljer om standardkontrakt, inklusive orders ska rapporteras inte senare än en dag efter att avtalet slutits eller ordern placerats För auktionshandel, där orders inte är synliga, ska bara slutgiltiga orders som ligger vid stängning rapporteras. Orders som lagts via röstassisterade tjänster ska bara rapporteras till ACER på begäran Detaljer om icke-standardavtal, inklusive ändringar och hävningar, ska rapporteras senast en månad efter att avtalet slutits

33 Back loading Uppgifter om grossistenergiavtal som ingåtts före det datum då rapporteringsplikten börjar tillämpas och som fortfarande är utestående detta datum ska rapporteras till ACER inom 90 dagar efter det att rapporteringsplikten börjar tillämpas för dessa avtal Rapporteringsplikten omfattar endast uppgifter som kan hämtas från marknadsaktörens befintliga register. De ska åtminstone omfatta de uppgifter som avser artikel 44(2) i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EC och i artikel 40(2) ) i Europaparlamentets och rådets direktiv

34 Draft REMIT Implementing Acts Who shall report what? Reporting of trade data Organised markets Third-party RRMs TSOs TRs and ARMs Market participants WEPs (supply, transportation, derivatives contracts) executed at OMPs Transportation contracts (primary allocation) Derivatives reportable under EMIR WEPs (supply, transportation and derivatives contracts) executed outside OMPs

35 Draft REMIT Implementing Acts Who shall report what? Reporting of electricity fundamental data ENTSO-E TSOs Third-party RRMs Market participants Transparency platform data Electricity Nominations

36 Draft REMIT Implementing Acts Who shall report what? Reporting of gas fundamental data ENTSOG TSOs LSOs SSOs Third-party RRMs Market participants Central platform data Gas Nominations Availability of LNG facilities Unloading and reloading of LNG Availability of storage facilities Amount of gas stored

37 1 st level 2 nd level REMIT REMIT Implementing Acts (IAs) on the basis of Article 8 of REMIT 3 rd level List of Organised Markets Transaction Reporting User Manual (TRUM) List of Standard Contracts Manual of Procedures on Transaction and Fundamental Data Reporting Requirements for the registration of RRMs (Trade and Fundamental data) Technical Specifications for RRMs

38 Transaction Reporting User Manual - TRUM Genomförandeakterna artikel 5(2): byrån ska förklara detaljer i den rapporteringspliktiga informationen i en användarhandbok efter samråd med relevanta parter göra den tillgänglig när denna förordning träder i kraft Förklarar i detalj hur transaktionsrapportering går till; standard, icke-standard och transportavtal Exempel, s.k. trading scenarios, visar hur olika typer av transaktioner ska rapporteras

39 Transaction Reporting User Manual - TRUM Syftet med TRUM är att underlätta transaktionsrapportering genom att i förklara detaljer kring rapporteringen och på så sätt bistå rapporterande parter med vägledning för göra korrekta beslut gällande förpliktelserna kring rapporteringen Kontinuerlig översyn av TRUM baserad på feedback, i synnerhet gällande: Unique Trade Identification (UTI) Trading scenarios för i synnerhet OTC och transportavtal

40 Manual of Procedure for data reporting - MoP Artikel 10 i genomförandeakterna behandlar rapporteringsförfaranden Procedurer, standards och elektroniska formats (xml schemas) samt referenser till befintliga industristandards för rapportering av både transaktionsdata och fundamental data Förklarar i detalj hur rapportering av fundamental data går till

41 Manual of Procedure for data reporting - MoP Syftet är att underlätta rapportering genom att förklara detaljer kring den rapporteringspliktiga informationen samt definiera elektroniska format Manualen innehåller XML schemas för transaktionsrapportering Kanaler för rapportering; Interfaces Datavalidering Fokus på att hålla dokumentet förhållandevis kort genom att referera till befintliga standards för fundamental data, t.ex. IEC och Edigas

42 Listan över organiserade marknadsplatser Artikel 3(2) i genomförandeakterna: [ byrån ska utarbeta och offentliggöra en förteckning över organiserade marknadsplatser när denna förordning träder i kraft. Byrån ska uppdatera denna förteckning i tid.] Första publiceringen av listan skedde 8 januari 2015, dock utan organiserade marknadsplatser för transportavtal. Organiserade marknadsplatser för transportavtal kommer att läggas till 7 juli Listan kommer att uppdatera kontinuerligt Syftet med listan är att underlätta identifiering av organiserade marknadsplatser med hänseende på transaktionsrapportering under artikel 6(1)

43 Listan över standardavtal Artikel 3(2) i genomförandetakterna: [ För att underlätta transaktionsrapportering ska byrån utarbeta och upprätthålla en offentlig förteckning över standardavtal och uppdatera denna förteckning i rätt tid. För att hjälpa byrån att fullgöra sina skyldigheter ska organiserande marknadsplatser till byrån lämna in identifikationsuppgifter för varje grossistenergiprodukt som de tar upp för handel. Informationen ska lämnas in i ett format som fastställs av byrån innan handel inleds i detta specifika avtal. Organiserade marknadsplatser ska uppdatera informationen när förändring sker] Syftet med listan är att specificera de avtalstyper för vilken standardrapportering är applicerbar Alla icke listade avtal som inte har samma karaktärsdrag som ett standardavtal är att betrakta som icke-standard och ska därmed rapporteras som sådant

44 RRM Registered Reporting Mechanisms RRM är den part som rapporterar data till ACER: enskild marknadsaktör, organiserad marknadsplats eller tredje part Artikel 11 i genomförandeakterna: tekniska och organisatoriska krav och ansvar för rapportering av uppgifter: säkerställa informationens säkerhet, sekretess och fullständighet, möjliggöra identifiering och korrigering av felaktiga uppgifter i rapporter, möjliggöra autentisering av informationskällan, säkerställa kontinuitet i verksamheten.

45 RRM Registered Reporting Mechanisms Tvåstegsregistrering Ansökan och uppfyllda krav i RRM Requirements NDA med ACER och access till RRM Technical Specifications Requirements for the registration of RRMs Förklarar registreringsprocessen Specificerar funktionella krav Technical Specifications for RRMs Datasäkerhet Interfaces Processer för att skicka data

46 Grundprinciper för en RRM Rapporterande part är juridisk eller naturlig person som rapporterar data till ACER Rapporterande part kan agera för egen del eller för annan juridisk eller naturlig person Alla rapporterande parter måste registreras hos ACER Alla rapporterande parter måste uppfylla vissa kriterier för att garantera säker dataöverföring Rapporterande parter får ett elektroniskt kvitto från ACER gällande den data de rapporterat

47 Återstående tidplan för REMIT 7 januari 7 oktober 7 april

48 REMIT Portal Ett verktyg för alla aktörer berörda av REMIT Samlar information och länkar till alla funktionaliteter List of RRMs List of OMPs List of standard contracts Notification platform Documents ARIS CEREMP

49 REMIT Tack! Portal Ett verktyg för alla aktörer berörda av REMIT Samlar information och länkar till alla funktionaliteter List of RRMs List of OMPs List of standard contracts Notification platform Documents ARIS CEREMP

50 Ei:s arbete med marknadsövervakning 26 mars 2015, Stockholm Håkan Östberg

51 Agenda Ei:s uppdrag under REMIT Marknadsövervakning i framtiden

52 Ei:s roll under REMIT Upprätta register över marknadsaktörer i Sverige Startade 1 september 2014 Övervaka efterlevnad av förordningens regler i Sverige och i gränsöverskridande handel där svenska aktörer är involverade Samverka med ACER, tillsynsmyndigheter i Europa och andra myndigheter (FI, Konkurrensverket m fl) Utreda eventuella förbrytelser och vid misstanke om brott överlämna ärende till Ekobrottsmyndigheten Finansieras via avgifter

53 Registrering

54 Vilka marknadsaktörer ska registrera sig? I enlighet med artikel 9 (1) ska: marknadsaktörer som ingår transaktioner som måste rapporteras till ACER i enlighet med artikel 8.1 registrera sig hos den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där de är etablerade eller bosatta, eller, om de inte är etablerade eller bosatta i unionen, i en medlemsstat där de är verksamma.

55 Var ska marknadsaktören registrera sig? Artikel 9 (1) REMIT föreskriver att marknadsaktörer ska registrera sig hos den nationella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där de är etablerade eller bosatta, eller, om de inte är etablerade eller bosatta i unionen, i en medlemsstat där de är verksamma. En marknadsaktör ska registrera hos en nationell tillsynsmyndighet. Medlemsstaterna ska inte kräva att en marknadsaktör som redan är registrerad i en annan medlemsstat ska registrera sig igen.

56 Vilken information ska marknadsaktörerna tillhandahålla? I enligt med artikel 9 (3) i REMIT har ACER, tillsammans med nationella tillsynsmyndigheter, tagit fram en lista på de uppgifter som marknadsaktörerna förväntas tillhandahålla. Listan har publicerats av ACER (ACER Decision no1/2012)

57 Uppgifterna ska hållas uppdaterade Artikel 9 (5) i REMIT-förordningen föreskriver att marknadsaktörerna skyndsamt ska uppdatera de uppgifter som angivits vid registreringstillfället om någon av uppgifterna har kommit att ändras. Registreringen ska ses som en fortlöpande process över tid Inaktuella uppgifter kan vara ett brott mot förordningens artikel 9 Ei kommer att skicka påminnelser om att hålla registret uppdaterat minst en gång per år

58 Registreringen sker i CEREMP CEREMP (Centralised European Registry for Energy Market Participant) har tagits fram av ACER för att hantera registreringen av marknadsaktörer under REMIT. Ei har valt att använda sig av verktyget för den svenska registreringsprocessen Nås via länk på Eis hemsida

59 Registreringsprocessen steg för steg 1. Börja med att registrera dig som ny användare av systemet CEREMP 2. Registrera marknadsaktörer i CEREMP (Fas 1 startade 1 september och fas 2 startade den 17 mars) 3. Registrera information om företagsstrukturen i CEREMP (Fas 2 startade 17 mars 2015) 4. Transaktionsrapporteringen startar (7 oktober 2015)

60 Registrera som användare Registrera ny användare Fyll i användarinformation Ei granskar ansökan För att registrera marknadsaktörer i registreringsverktyget CEREMP behöver du först registrera dig som användare av systemet Aktiveringslänk via mail Välj lösenord Logga in i CEREMP Ange säkerhetskod som erhållits via mail Klar att registrera energimarknadsaktörer i CEREMP

61 Registrera ny marknadsaktör Sektion 1: Information om marknadsaktören Sektion 2: Kontaktpersoner med koppling till företaget Efter att ACER publicerat det europeiska registret över marknadsaktörer Sektion 3 Uppgifter om slutliga ägare/förmånstagare Sektion 5: Ombud som rapporterar transaktionsdata för marknadsaktörens räkning Energimarknadsinspektionen granskar genomförd registrering Sektion 4: Information om företagsstruktur Fas 1 Fas 2 ACER-kod erhålls

62 När ska registreringen vara genomförd? Fas 1 Marknadsaktörerna fyller i sektioner 1-3 samt 5 efter det att registrering är möjlig ACER publicerade ett europeiskt register över samtliga energimarknadsaktörer den 17 mars. Fas 2 Marknadsaktörerna anger uppgifter i sektion 4 senast den 7 oktober när transaktionsrapporteringen inleds

63 Fas 2 Bolagskopplingar

64

65

66

67

68

69 Status: Registrering Ei öppnade registreringen för svenska marknadsaktörer den 1 september Näst först i Europa Syftet är att ge marknadsaktörerna gott om tid att registrera sig För närvarande har ca 50 marknadsaktörer registrerat sig hos Ei Den 17 mars publicerade ACER sitt register över europeiska marknadsaktörer

70 Status: Registrering forts Registreringen upplevs av de flesta som relativt enkel process. Problem Vem är slutlig förmånstagare? Registrering trots enbart koncerninterna avtal? Svårigheter att nå ACERs supporttjänst Tekniskt strul (brandväggar etc)

71 Marknadsövervakning

72 Ett förändrat landskap kräver nya aktörer i nya roller NPS och Nasdaq Commodities de två dominerande marknadsplatserna historiskt NPS har varit hjärtat i systemet - med stort ansvar för marknadsövervakning UMM-systemet har i princip varit gemensamt för fysiska och finansiella aktörer Hur ser det ut i framtiden? Fler marknadsplatser (NEMOs)? Krav på publicering av transparens- och insiderinformation, men möjligt att göra det på mer än en plats/plattform Inte längre rimligt att NPS tar ansvar utanför sin kundkrets och handelsplats

73 Marknadsövervakningens två ben Ei:s marknadsövervakning REMIT Transparensförordning

74 REMIT-övervakning i Sverige Uppbyggnadsfas Avdelningen Marknadsanalys omstrukturerad till Marknadsövervakning Team bestående av (just nu) 8 personer med erfarenhet från trading, produktion och produktionsplanering, portföljförvaltning och marknadsanalys samt jurist Viktigt att inte överlappa med det arbete som görs på resp marknadsplats tillföra värde Ei är enda part i Sverige som kommer att se helheten

75 Övervakningsmetod i korthet Bygga vidare på den kunskap som finns hos Ei inom fundamental marknadsanalys Viktigt att förstå dynamiken i det nordiska systemet Prisdrivare Trender Ha en uppdaterad bild av aktuell marknadssituation Olika aktörers exponering och risk i varierande situationer Följa och granska UMM (transparens)kommunikation Dialog med marknaden och aktörer för att ta emot tips och för att förstå vilka aktiviteter som är normala och accepterade i olika marknadssituationer

76 Tillsyn enligt transparensförordningen Syfte: säkerställa att marknadsaktörerna följer transparensförordningen Planerad: Platsbesök Indikationsstyrd: Initieras primärt av egen UMMövervakning alt tips från marknadsplatser etc Löpande: Övervakning av UMM för svenska marknadsaktörer

77 Arbetsrutin Samverkan med Fi/KKV/NRAs/ACER/Marknadsplatser etc

78 Övervakningsverktyg Kontinuerlig granskning av transaktioner och publicering av marknadsinformation SMARTS tillhandahålls av Nasdaq Prisrörelser Handelsbeteenden/-mönster Tidpunkter för publicering Kan zooma in individuella aktörers portföljer och tradingmönster över tid

79 Samarbete med NRAs och organiserade marknadsplatser i regionen Viktigt eftersom merparten av handeln i NordPoolområdet sker i gemensamma produkter Budgivning i ena landet påverkar alla övriga länder Ett antal små budområden med stark koppling till varandra Många marknadsaktörer finns representerade i mer än ett land/budområde Fysisk och finansiell handel hänger tätt samman

80 Samarbete med NRAs och organiserade marknadsplatser i regionen Koordinerat arbete med övriga NRAs i Norden/Baltikum Gemensam Expertgrupp etablerad Utbyte av erfarenheter och analys Dialog med organiserade marknadsplatser och mäklare Samordnas ytterligare av ACER vid gränsöverskridande ärenden MoU undertecknad med Nord Pool Spot i mars 2014 Subgroup of national Market Surveillance Experts kopplad till Nord Pool Spot Regulatory Council MoU finns att läsa på

81 Status: Ei:s marknadsövervakning Tipsfokuserad Dataunderlag tas in på casebasis Samverkan med Fi/NPS/Nasdaq/ACER Hittills har Ei haft anledning att öppna utredningar i nio fall Tipsfunktion etablerad via Ei:s REMIT-portal

82 Marknadsövervakning i framtiden

83 Nordisk marknadsövervakning Pågående diskussioner mellan medlemsstaterna och ACER hur övervakningen ska bedrivas framöver Ökad regionalsamverkan Effektivare resursutnyttjande Ei erbjuder sig att övervaka hela Norden och Baltikum REMIT Transparensförordningen (UMM) Det måste i varje land finnas någon som kan ta Case vidare för lagföring eller lokala frågor kring UMM och marknadsmissbruk

84 Fördelar Helhetsgrepp på den relevanta marknaden Bibehållen tilltro till systemet för marknadsaktörer Större kritisk massa för en kompetent övervakning Resurseffektivare

85 Status Övervakning UMM Nord Pool fortsätter under en övergångsperiod (under 2015) Ei etablerar parallellt fungerande system för att ta över screening på nordisk nivå om viljan finns hos övriga nordiska/baltiska medlemsstater. Övervakning REMIT Pågående diskussioner kring legala hinder, organisation, finansiering och lokalisering

86

87 Tack

Den finansiella elmarknaden

Den finansiella elmarknaden RAPPORT DEN 10 MAJ 2005 DNR 05-2584-601 2005 : 6 Den finansiella elmarknaden SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 4 VARFÖR HAR FI TILLSYN ÖVER ELBOLAGEN? 6 DEN FINANSIELLA ELMARKNADEN 8 Riskhantering och portföljförvaltning

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 16/2010 17 DECEMBER 2010 Innehåll INLEDNING s.1 ÖVERSYN AV MiFID s.1 INLEDNING I detta nummer av Aktuellt i Omvärlden begränsar vi oss till att redovisa

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR Bilagor till betänkande av 2013 års värdepappersmarknadsutredning Stockholm 2015 SOU 2015:2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Charlotta Westerberg Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Tillsynen över värdepappersmarknaden

Tillsynen över värdepappersmarknaden Tillsynen över värdepappersmarknaden 12 MARS 2015 12 mars 2015 Dnr 15-2426 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 FI OCH VÄRDEPAPPERSMARKNADEN 5 Målsättningen för FI:s arbete på värdepappersmarknaden 5 Utvecklingen

Läs mer

Ei R2013:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2012

Ei R2013:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2012 Ei R2013:10 Sveriges el- och naturgasmarknad 2012 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:10 Författare: Projektgrupp Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

EI R2012:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2011

EI R2012:10. Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 EI R2012:10 Sveriges el- och naturgasmarknad 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen 2012:10 Författare: Håkan Östberg, Sigrid Granström, Tommy Johansson,

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Lätt att lämna rätt. En myndighetsgemensam rapport om hur det kan bli enklare för företag att lämna ekonomiska uppgifter till myndigheter 2013-11-29

Lätt att lämna rätt. En myndighetsgemensam rapport om hur det kan bli enklare för företag att lämna ekonomiska uppgifter till myndigheter 2013-11-29 Lätt att lämna rätt En myndighetsgemensam rapport om hur det kan bli enklare för företag att lämna ekonomiska uppgifter till myndigheter 2013-11-29 Version: 1.0 Caisa Bergman, SCB Nina Brede, Bolagsverket

Läs mer

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Ei R2014:16 Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:16 Författare: Daniel Norstedt, Marielle

Läs mer

(Lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 27.7.2012 Europeiska unionens officiella tidning L 201/1 I (Lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter

Läs mer

Utvärdering av NASDAQ OMX Derivatives Markets som central motpart, 2008

Utvärdering av NASDAQ OMX Derivatives Markets som central motpart, 2008 Datum: 2009-03-31 Dnr. 2008-596-AFS Dnr. 08-5262-316 Utvärdering av NASDAQ OMX Derivatives Markets som central motpart, 2008 NASDAQ OMX Stockholm AB (hädanefter NOMX STO) är den centrala marknadsplatsen

Läs mer

Marknadsövervakning på den nordiska elmarknaden

Marknadsövervakning på den nordiska elmarknaden Marknadsövervakning på den nordiska elmarknaden Uppdragsforskningsrapport 2013:4 En rapport skriven av Niclas Damsgaard och Saara Hollmén på uppdrag av Konkurrensverket Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tvistlösning online vid konsumenttvister

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tvistlösning online vid konsumenttvister EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.11.2011 KOM(2011) 794 slutlig 2011/0374 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tvistlösning online vid konsumenttvister MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning

Ei R2014:06. Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Ei R2014:06 Regelförändringar som möjliggör nordisk balansavräkning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:06 Författare: Daniel Norstedt, Petra Lindmark

Läs mer

Utvärdering av NASDAQ OMX Derivatives Markets som central motpart, 2010

Utvärdering av NASDAQ OMX Derivatives Markets som central motpart, 2010 Dnr 2010-617-AFS Dnr 10-7724 Utvärdering av NASDAQ OMX Derivatives Markets som central motpart, 2010 Denna utvärdering har tillkommit i enlighet med gällande överenskommelse mellan Riksbanken och Finansinspektionen

Läs mer

MiFID och dess inverkan på den europeiska aktiemarknaden

MiFID och dess inverkan på den europeiska aktiemarknaden FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN vid Uppsala Universitet Caroline Metternich Wilhelm Söderström MiFID och dess inverkan på den europeiska aktiemarknaden En studie av hur fragmenterad handel påverkar marknadsövervakning

Läs mer

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Ei R2013:09 Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:09 Författare: Marielle

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut

Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut 2013-06-25 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 11-5610 Förslag till nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.9.2012 COM(2012) 511 final 2012/0242 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut FI Dnr 11-5610 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

En rapport till Energimarknadsinspektionen

En rapport till Energimarknadsinspektionen Insights. Delivered. Kostnadsnyttoanalys av Datahubb 30 april 2014 Proj no: 5469494000 Copyright 2014 Sweco Energuide AB Copyright 2014 Sweco Energuide AB All rights reserved No part of this publication

Läs mer

1 Arbetsprogram 2014. Arbetsprogram 2014. Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.

1 Arbetsprogram 2014. Arbetsprogram 2014. Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa. 1 Arbetsprogram 2014 Arbetsprogram 2014 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Arbetsprogram 2014 2 FRISKRIVNINGSKLAUSUL Åsikter eller

Läs mer

& ElårEt Verksamheten 20 12

& ElårEt Verksamheten 20 12 & Elåret Verksamheten 20 12 & Elåret innehåll sid 4 Verksamheten 12 sidor med start efter sid 50 Svensk Energi Swedenergy AB Grafisk form: formiograf Tryck: Exakta Printing, 2 500 ex, april 2013 Foto:

Läs mer

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010

EI R2011:07. Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 EI R2011:07 Sveriges el- och naturgasmarknad 2010 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2011:07 Författare:

Läs mer