RAPPORTNUMMER 1 oktober 2007 PTS-ER-2007:24 ISSN DIARIENR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORTNUMMER 1 oktober 2007 PTS-ER-2007:24 ISSN 1650-9862 DIARIENR 07-3338"

Transkript

1 DATUM RAPPORTNUMMER 1 oktober 2007 PTS-ER-2007:24 ISSN DIARIENR Analys av effektiviteten i frekvensanvändningen mellan tillståndshavare som betalar avgifter för sitt tillståndsinnehav jämfört med dem som inte gör det Redovisning av ett regeringsuppdrag

2

3 Förord Regeringen har gett Post- och telestyrelsen (PTS) uppdrag att analysera och redovisa i vilken omfattning effektiviteten i frekvensanvändningen skiljer sig åt mellan de tillståndshavare som betalar avgifter för sitt tillståndsinnehav respektive de radioanvändare som inte betalar avgifter för sin radioanvändning. 1 Denna rapport utgör PTS redovisning av uppdraget och överlämnas härmed till regeringen. Stockholm den 1 oktober 2007 Marianne Treschow Generaldirektör 1 Regleringsbrev för budgetåret 2007 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer och utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet (rskr. 2006/07:35 och 2006/07:31), N2006/10931/ITFoU, N2006/11614/BS (delvis), N2006/11666/BS (delvis) Post- och telestyrelsen

4

5 Innehåll Sammanfattning...7 Summary Inledning Genomförande Uppdraget och avgränsningar PTS uppgift PTS syn på frekvenseffektivitet Internationell utblick Försvarsmaktens frekvensanvändning Försvarsmaktens syn på frekvenseffektivitet Försvarsmaktens frekvensanvändning idag Faktorer som påverkar Försvarsmaktens frekvensbehov PTS tilldelning av frekvenser till Försvarsmakten Framtida förändringar av Försvarsmaktens frekvensanvändning Teknikutvecklingens betydelse för Försvarsmaktens frekvensbehov Ekonomisk värdering av frekvensutrymme Frekvensers värde Tidigare värderingar av PTS Hur attraktivt olika delar av frekvensutrymmet är Ökad efterfrågan på elektronisk kommunikation Vägval och begränsningar i värderingen Val av värderingsmetod Värdering av Försvarsmaktens frekvensutrymme Slutsatser...32 Bilagor Bilaga 1 - Försvarsmaktens policy för frekvenshantering Bilaga 2 - Definition av olika typer av militär radioanvändning Bilaga 3 - Värdering av frekvensutrymme som försvarsmakten förfogar över Post- och telestyrelsen 5

6

7 Sammanfattning PTS har av regeringen fått i uppdrag att redovisa i vilken omfattning effektiviteten i frekvensanvändningen skiljer sig åt mellan de tillståndshavare som betalar avgifter för sitt tillståndsinnehav och de radioanvändare som inte betalar avgifter för sin radioanvändning. I genomförandet av uppdraget har PTS valt att göra en jämförelse mellan Försvarsmaktens frekvensanvändning med frekvensanvändning där användarna betalar avgifter för sina tillstånd Försvarsmakten har i fredstid exklusiv rätt att disponera drygt 16 procent av frekvenserna i frekvensområdet 29, MHz. Utöver detta delar Försvarsmakten knappt 40 procent av motsvarande frekvensområde med civil användning. Enligt Försvarsmakten kommer militären även i framtiden ha ett stort behov av frekvensutrymme mot bakgrund av bl.a. harmonisering med NATO och behov av övningar av internationella insatser i Sverige. En annan bidragande faktor är att Förvarsmakten i framtiden kommer att behöva kommunikation med högre bandbredd, t.ex. vid användande av UAV (Unmanned Aerial Vehicles). PTS kan konstatera att Försvarsmaktens frekvensinnehav representerar ett stort ekonomiskt värde mot bakgrund av intresset och beloppen som båda svenska och utländska spektrumauktioner genererat. Vare sig Försvarsmakten eller aktörer som betalar avgifter för sina tillstånd utnyttjar till fullo den del av radiospektrumet som de är tilldelade. Till exempel utnyttjas inte radiospektrumet alla dygnets timmar och inte heller över hela landet. När radiospektrum utnyttjas används många gånger också bara en mindre del av den praktiskt möjliga kapaciteten för elektronisk kommunikation. Vissa av Försvarsmaktens frekvenser används huvudsakligen bara under vissa tider och på vissa platser, t.ex. vid övningar. I de fall frekvenserna är tillgängliga för försvaret hela året och över hela landet innebär detta inte ett effektivt resursutnyttjande. Försvarsmaktens användning av frekvenser kan som helhet bli mer effektiv genom omplanering samt ökad delning mellan civil och militär användning. Inköp av ny digital militär radioutrustning som ersättning för äldre analog utrustning skulle få samma effekt eftersom digital teknik kräver mindre frekvensutrymme och är mer störtålig. PTS avser därför att fortsätta en fördjupad dialog med Försvarsmakten, för att få en mer detaljerad bild av militärens behov av frekvenser, i syfte att frigöra värdefullt radiospektrum i attraktiva frekvensband för civil användning. För att få Försvarsmakten att öka sin frekvenseffektivitet kan det finnas anledning att utreda om det är möjligt att använda ekonomiska incitament på samma sätt som är fallet när tillståndshavare betalar avgifter. Liknande tankar finns i Storbritannien, där bl.a. avgifter och marknadsmekanismer diskuteras i syfte att få myndigheter att använda frekvenser effektivt. Post- och telestyrelsen 7

8

9 Summary The National Post and Telecom Agency (PTS) has been assigned by the Swedish Government to report on the extent to which the efficiency of frequency use differs between licence holders paying charges for their licences and radio users not paying charges for their radio use. In order to carry out its assignment, PTS has chosen to make a comparison between the frequency use of the Swedish Armed Forces and frequency use where the users pay charges for their licences. In peacetime, the Swedish Armed Forces has an exclusive right to utilise more than 16 per cent of the frequencies in the frequency range MHz. In addition to this, the Swedish Armed Forces share nearly 40 per cent of the corresponding frequency range with civilian users. According to the Swedish Armed Forces, the military will still have a considerable need for frequency space in the future due to harmonisation with NATO and other bodies and for training and exercises involving international forces in Sweden. Another contributory factor is that the Swedish Armed Forces will need to communicate using higher bandwidth in the future, for example when using UAVs (Unmanned Aerial Vehicles). PTS has concluded that the frequencies held by the Swedish Armed Forces represent considerable economic importance in light of the interest and sums generated by both Swedish and foreign spectrum auctions. Neither the Swedish Armed Forces nor telecom stakeholders paying charges for their licences fully utilise the part of the radio spectrum which they have been allocated; for instance, the radio spectrum is not utilised 24 hours a day nor throughout Sweden. When radio spectrum is utilised, it often represents only a small proportion of the practically feasible capacity for electronic communications. Some of the Swedish Armed Forces' frequencies are mainly used during certain times and at particular locations, e.g. during training and exercises. In those situations where the frequencies are available to the armed forces year round and throughout Sweden, this does not represent efficient utilisation of resources. The Swedish Armed Forces' overall use of frequencies can become more efficient through replanning and a higher level of sharing between civilian and military users. Purchasing new digital military radio equipment to compensate for old analogue equipment would have the same effect since digital technology requires less frequency space and is more resistant to interference. For this reason, PTS intends to continue an in-depth dialogue with the Swedish Armed Forces in order to better understand the military's need for frequencies. Our aim is to free up valuable radio spectrum in frequency bands attractive for civilian use. Post- och telestyrelsen 9

10 In order to increase the Swedish Armed Forces' frequency efficiency, there may be reason to investigate whether financial incentives can be used in the same way as when licence holders pay their charges. A similar approach is apparent in the United Kingdom, where, for instance, charges and market mechanisms are discussed with the aim of encouraging public authorities to utilise frequencies efficiently. 10 Post- och telestyrelsen

11 1 Inledning 1.1 Genomförande PTS har genomfört uppdraget i projektform med deltagande av Magnus Axelsson, My Bergdahl, Jan Hedlund, Anders Hintze, Ulf Johansson, Lars Lundgren, Fredrik Ohlström och Andreas Åbom. Redaktör för rapportens slutliga utformning har varit Anders Hintze. Inom ramen för uppdragets genomförande har PTS haft möten och avstämningar med Polisen och Försvarsmakten. PTS har i samråd med Försvarsmakten under uppdraget gjort mätningar av frekvensanvändningen vid en militär övning. Det har dock inte gått att dra några generella slutsatser av dessa mätningar varför PTS har valt att inte presentera mätdata i avrapporteringen till regeringen. Som del av uppdraget har PTS ställt samman uppgifter som beskriver vilket och hur mycket frekvensutrymme som Försvarsmakten disponerar. För att ha något att relatera till har PTS också gjort en uppskattning av det kommersiella värdet på det frekvensutrymme som disponeras av Försvarsmakten. Denna information har använts som referens när slutsatserna från uppdraget har utarbetats. 1.2 Uppdraget och avgränsningar Enligt uppdraget ska PTS analysera och redovisa i vilken omfattning effektiviteten i frekvensanvändningen skiljer sig åt mellan de tillståndshavare som betalar avgifter för sitt tillståndsinnehav och de radioanvändare som inte betalar avgifter för sin radioanvändning. Enligt svensk lagstiftning krävs generellt tillstånd för att använda radiosändare. Undantagna från huvudregeln är dock Försvarsmakten, Försvarets Radioanstalt, Försvarets materielverk och Polisen. 2 Vidare finns möjlighet för PTS att meddela undantag från kravet på individuella tillstånd genom meddelande av föreskrifter. 3 Uppdraget från regeringen har av PTS tolkats så att det som ska utredas är Försvarsmaktens frekvensanvändning jämfört med en användning där användarna betalar avgifter för sina tillstånd. Försvarets Radioanstalt och Försvarets materielverk kommer inte att utredas specifikt eftersom deras användning av frekvenser i huvudsak administreras av Försvarsmakten och därmed ändå är en del av det som kommer att utredas. PTS har inte heller valt att utreda polisens frekvensanvändning eftersom de endast disponerar en mycket liten del av det totala frekvensutrymmet, mindre än 5MHz. I framtiden kommer Polisen att vara ansvarig för en ännu mindre del av det totala frekvensutrymmet eftersom Krisberedskapsmyndigheten (KBM) får ansvar för de frekvenser som kommer används av RAKEL-systemet. Utredningen berör inte heller användning som är 2 Se 3 kap. 1 och 3 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) 3 Lagstöd finns i 3 kap. 4 LEK jämte 12 förordning (2003:396) om elektronisk kommunikation. Beteckning på nu gällande undantagsföreskrift är PTSFS 2007:4, vilken kompletteras av PTS allmänna råd PTSFS 2007:5. Post- och telestyrelsen 11

12 undantagen från tillståndsplikt genom PTS föreskrifter, t.ex. jaktradio, amatörradio och annan lågeffektsradio. Övriga avgränsningar som har gjorts under uppdragets utförande redogörs för i rapporten. 1.3 PTS uppgift PTS vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. Målen med PTS verksamhet är att sätta konsumenternas intressen i centrum, bibehålla effektiv konkurrens och ett effektivt resursutnyttjande samt att borga för säker kommunikation. Frekvenser är en ändlig resurs som används för elektronisk kommunikation. PTS är den myndighet som regeringen har utsett att förvalta att frekvenserna används så effektivt som möjligt. I PTS roll ingår att bevaka att alla intressenter får möjlighet att utnyttja frekvenserna. I takt med att nya användningsområden tillkommer så ökar också behovet av och konkurrensen om frekvenserna. I tredje kapitlet lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) fastställs vilka regler som gäller för rätten att använda frekvenser. I 3 kap. 1 LEK fastställs att det krävs tillstånd för att ha rätt att använda radiosändare. Krav på tillstånd gäller dock inte för Polisen, Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt och Försvarets materielverk, vid verksamhet som verket bedriver på uppdrag av Försvarsmakten eller Försvarets radioanstalt (3 kap 3 LEK). Även om ovanstående myndigheter alltså inte behöver ansöka om tillstånd för att använda enskilda radiosändare måste någon bestämma i vilka frekvensband som dessa myndigheter ska få utöva verksamhet och vilka villkor som ska gälla. Denna uppgift har regeringen ålagt PTS. Enligt 8 kap. 17 LEK får PTS ta ut en handläggningsavgift från den som ansöker om tillstånd att använda en radiosändare och en årlig avgift ska betalas av den som innehar ett sådant tillstånd. Polisen och Försvarsmakten betalar en fastställd årlig avgift till PTS för rätten att utnyttja frekvenser. Därutöver utgår inga avgifter för användning av enskilda sändare och Försvarsmakten lämnar heller ingen information till PTS om dessa. Polisen däremot anmäler sina sändare till PTS som gör en kontroll om sändarna eventuellt kan störa och föreslår vid behov ändringar om störningsrisk finns. Traditionellt har frekvenser hanterats med central planering av frekvensband och genom tilldelningar av nationella myndigheter. På grund av konkurrensutvecklingen inom kommunikationsområdet och den snabba teknikutvecklingen bedömer dock PTS, liksom t.ex. EU-kommissionen, att central planering av frekvenser i många fall inte kan uppfylla principerna om största möjliga samhällsnytta, tillgänglighet och främjande av teknikutveckling. Central planering leder inte alltid till den mest effektiva resursanvändningen, då stora delar av frekvenserna ofta är oanvända. Det finns därför behov av att, när så bedöms lämpligt, kunna använda mer flexibla förfaranden för frekvenstilldelning. I syfte att ge marknaden tydlighet och förutsägbarhet om hur myndigheten ser på dessa frågor och avser att agera i framtiden, har PTS tagit fram en spektrumpolicy 4 som 4 Hela spektrumpolicyn finns att hämta på: 12 Post- och telestyrelsen

13 innefattar grundprinciper samt mål, på lång och medellång sikt för frekvensförvaltningen i Sverige. Myndigheten anser att frekvenser ska förvaltas på ett sätt som ger största möjliga nyttjandegrad och samhällsnytta för att främja innovation, teknikutveckling och ett ökat utbud av radiobaserade tjänster. I syfte att uppnå detta har ett antal punkter formulerats, bland annat att tillstånd att använda radiosändare ska vara så teknik- och tjänsteneutrala som möjligt, när ett urvalsförfarande blir aktuellt ska auktion tillämpas i första hand och när risken för skadlig störning är liten och hinder i övrigt inte föreligger ska undantag från tillståndsplikt införas. 1.4 PTS syn på frekvenseffektivitet Att entydigt definiera effektiviteten i frekvensanvändningen i generella termer är inte möjligt då hänsyn måste tas till såväl tekniska och ekonomiska aspekter som samhällsnyttan av de olika sorters radiosystem som definitionen ska omfatta. Däremot går det att ur ett rent tekniskt perspektiv definiera frekvenseffektivitet för en viss sorts radiosystem. Enligt ITU-R rekommendation SM kan spektrumeffektivitet beskrivas som den informationsmängd som överförs på en given bandbredd över en viss geografisk yta per tidsenhet. Även för ett specifikt radiosystem innebär detta att en mängd antaganden och förenklingar måste göras, vilket gör att en beräknad spektrumeffektivitet endast kan ses som en grov indikation. För ett mobilt radiosystem påverkas effektiviteten t.ex. av hur terminalerna är geografiskt fördelade över täckningsområdet, vilken kvalitet på den mottagna signalen som krävs och hur den omgivande radiomiljön ser ut, dvs. vilka interferenser som finns från andra radiosystem. En annan faktor som är svår att sätta värde på är mängden överförd information. Rent teoretiskt är det för ett digitalt radiosystem antal bitar per sekund som överförs i systemet. Om denna information inte kommer fram till en mottagare, t.ex. ett rundradiosystem med få kunder, så måste spektrumeffektiviteten för systemet bedömas som låg. Hur användningen av ett radiosystem fördelas över tiden påverkar även effektiviteten. Ett radiosystem med en jämn och hög användning är mest spektrumeffektivt medan verkliga radiosystem ofta av olika anledningar har en ojämn beläggning över tiden. Mot bakgrund av detta gör PTS därför alltid en bedömning av effektiviteten i frekvensanvändningen i det enskilda fallet. 1.5 Internationell utblick PTS deltar i arbetet inom gruppen för radiospektrumpolitik; RSPG (Radio Spectrum Policy Group). Denna grupp ger EU-kommissionen råd i policyfrågor avseende radiospektrum och arbetar också aktivt med den internationella 5 ITU-R Rec. SM , Definition of spectrum use and efficiency of a radio system Post- och telestyrelsen 13

14 harmoniseringen av frekvenser. Vid senaste mötet i RSPG 6 uppgav EUkommissionen att de avser att begära att RSPG ska yttra sig en så kallad request for opinion - om offentlig användning 7 av frekvenser. Ett område som särskilt ska behandlas är militär användning av frekvenser. Det finns ännu inte någon offentlig begäran från kommissionen, men RSPG har beslutat att utse en rapportör som ska bistå kommissionen i arbetet. Gruppen kommer därför under det närmaste året att arbeta med frågan om offentlig användning av frekvenser och det första målet är att sammanställa erfarenheterna från medlemsstaterna. PTS avser att delta i detta arbete. Den brittiska motsvarigheten till PTS, Ofcom, har sedan en tid diskuterat och utrett hur man ska förhålla sig till de frekvenser som används i offentlig verksamhet, t.ex. för militära ändamål. De har bland annat slagit fast att det är viktigt att ändra synen på hur offentligt använda frekvenser ska hanteras för att användas så effektivt som möjligt och därigenom möjliggöra för nya innovativa tjänster och samtidigt frigöra de stora värden som dessa frekvenser utgör för samhället. Därför har den brittiska regeringen godkänt att de frekvenser som används i offentlig verksamhet ska värderas på samma sätt som övriga frekvenser som ges ett marknadsvärde på en konkurrensutsatt marknad 8. I skrivelsen Spectrum Framework Review: the Public Sector 9 ger Ofcom förslag på en tidsplan för införande av marknadsmekanismer avseende offentlig sektors radiospektrum. I dokumentet lyfts också möjligheten fram att brittiska myndigheter på egen hand ska interagera med marknaden, dvs. sälja och köpa radiospektrum. 6 den 8 maj Med offentlig användning avser Kommissionen användning av frekvenser inom statlig verksamhet och verksamhet som bedrivs av regionala och lokala myndigheter. 8 Mer information kan sökas via Ofcom s webbplats, och via följande länk: 9 Dokument finns att återfinna i sin helhet via: 14 Post- och telestyrelsen

15 2 Försvarsmaktens frekvensanvändning 2.1 Försvarsmaktens syn på frekvenseffektivitet Försvarsmakten har i en skrivelse till PTS givit följande definition av frekvenseffektivitet: Ett effektivt nyttjande av frekvensspektrum ska säkerställa att system och utrustningar som används inom Försvarsmakten kan fungera som planerat, utan att skapa eller drabbas av telekonflikter med nedsatta prestanda som följd. Förbandens operativa och taktiska målsättningar ska kunna uppfyllas, utan begränsningar pga. otillräcklig spektrumtillgång. En mer detaljerad redogörelse av Försvarsmaktens policy för frekvenshantering finns i bilaga Försvarsmaktens frekvensanvändning idag I 3 kap 3 LEK anges att Försvarsmakten undantas från tillståndsplikten för radiosändare. Istället baseras Försvarsmaktens användning av frekvenser på beslut från PTS. I en s.k. frekvensupplåtelseplan, som tas fram efter hörande med Försvarsmakten, beslutar PTS om frekvenstilldelning för Försvarsmakten. Planen innehåller de av Försvarsmakten disponibla frekvensbanden. Revideringar av frekvensupplåtelseplanen styrs både av internationella beslut/överenskommelser och av nationell utveckling och av Försvarsmaktens och andra användares behov av frekvenser. De styrande faktorerna för revideringar är Försvarsmaktens önskan att harmonisera med NATO, resultatet av den inom ITU återkommande världsradiokonferensen (WRC) och andra användares behov av frekvensutrymme. Målsättningen är att beslutet om Försvarsmaktens frekvensanvändande ska uppdateras med 1-2 års mellanrum. Utöver detta förekommer ett antal beslut mellan uppdateringarna där PTS upplåter olika frekvensband till Försvarsmakten, och tvärtom, dvs. där resurser förs över från Försvarsmaktens befintliga tilldelning, för att möta uppkomna civila frekvensbehov. Dessa beslut införlivas i den övergripande frekvensupplåtelseplanen vid nästföljande uppdateringstillfälle. Frekvensupplåtelseplanen för Försvarsmaktens omfattar ett frekvensområde som sträcker sig från 29,7 MHz till MHz. Omfattningen beror främst på att Försvarsmakten idag inte har någon användning i frekvensband över MHz. Försvarsmakten har även ett behov av radioanvändning under 29,7 MHz. Den huvudsakliga användningen är främst för långväga kommunikation. Radiovågornas utbredningsegenskaper i de låga frekvensbanden medger tillämpningar som sträcker sig över mycket stora ytor och kräver således koordinering med flera andra länder. PTS har utifrån detta valt att hantera denna typ av frekvensanvändning från fall till fall. 2.3 Faktorer som påverkar Försvarsmaktens frekvensbehov Försvarsmakten uppger att deras användning av frekvensbanden baseras på operativa krav och taktiska förbandsmålsättningar. Förbanden ska kunna arbeta över stora geografiska ytor utan att väsentligt ändra frekvensplaneringen. Vidare ska förbanden utnyttja frekvensrörlighet, dvs. ständiga frekvensbyten för att undgå upptäckt, identifiering och avsiktlig störsändning. Frekvensrörlighet kan Post- och telestyrelsen 15

16 antingen vara inbyggd i systemen genom t.ex. bredbandiga modulationsformer, frekvenshoppande system eller uppnås genom manuella frekvensbyten, detta kan ske tidsstyrt under uppdrag eller mellan olika uppdrag eller uppdragsfaser. En begränsande faktor vid Försvarsmaktens frekvensplanering är de plattformar (flygplan, fartyg, fordon) som ska bära radioutrustningen. På en relativt liten yta ska flera antenner för olika system placeras, som i sin tur ska betjäna olika funktioner eller nät. För att detta ska vara möjligt krävs stor frekvensseparation mellan de olika näten/funktionerna. Försvarsmaktens deltagande i gemensamma multinationella insatser (t.ex. internationell krishantering) och genomförandet av internationella övningar inom landet ställer krav på interoperabilitet. Förbanden ska vara fullt interoperativa med andra länders förband. För 2008 är t.ex. svenska Försvarsmakten ansvarig för Nordic Battlegroup 10. I detta ingår även ansvar för övergripande frekvensplanering för de olika ländernas styrkor som ingår. Följden av detta blir att NATO och de tekniska standarder (s.k. STANAG 11 ) som NATO föreskriver, styr vilka tekniker, frekvensband etc. som ska användas. En betydande del av Försvarsmaktens faktiska frekvensanvändande styrs av övnings- och utbildningsverksamhet 12. Det innebär att frekvensanvändandet till stor del varierar geografiskt med en koncentration i användning till de platser där övnings- och utbildningsverksamhet bedrivs. Vidare styrs frekvensbehovet för många av Försvarsmaktens radiosystem av det faktum att vid större övningar samlas många förband och radioanvändare på en mindre geografisk yta. Detta innebär att möjligheten till frekvensupprepning minskar och det totala frekvensbehovet ökar. Dessa större övningar genomförs dock normalt enbart vid ett fåtal tillfällen per år. Däremellan är frekvensbehovet för främst de mobila radiosystemen betydligt mindre. Utöver de stora övningarna så kan frekvensanvändningen inom vissa frekvensband bli hög lokalt (vid utbildningsförband, inom övningsområden) under vissa tidsperioder, då utbildningen är av tillämpad art. Utöver detta använder Försvarsmakten radio för fasta tillämpningar såsom radar och radiolänk. Denna användning pågår hela året och förekommer i stora delar av Sverige. 10 Nordic Battlegroup, (NBG), är namnet på den snabbinsatsstyrka (battlegroup) som Sverige, Norge, Finland, Estland och Irland sätter samman inför dess beredskapsperiod, med början 1 januari Standardisation Agreement 12 I utbildningsverksamheten används kommunikationssystem och andra frekvenskrävande system. 16 Post- och telestyrelsen

17 2.4 PTS tilldelning av frekvenser till Försvarsmakten Försvarsmaktens rätt att disponera radiospektrum regleras av PTS genom tilldelning av frekvenser till Försvarsmakten för militärt bruk enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (EkomL). Detta regleras i PTS gällande beslut dnr: Enligt beslutet så har Försvarsmakten i fredstid exklusiv rätt att disponera 16,4 procent av frekvenserna i frekvensområdet 29, MHz. Utöver de exklusivt tilldelade frekvensbanden har Försvarsmakten en begränsad tillgång till delade och i undantagsfall civila frekvensband. Fördelningen av frekvenserna inom de delade frekvensbanden varierar från någon enstaka kanal till att omfatta ett helt delband med specifika begränsningar avseende frekvensanvändandet. Begränsningarna kan vara geografiska och/eller med krav på att befintlig civil användning inte får störas. Den totala andelen delade frekvensband i frekvensområdet 29, MHz uppgår till 38,5 procent. Radioanvändningen och dess tillämpningar styrs till stor del av frekvensernas utbredningsegenskaper. Olika tillämpningar existerar således i olika delar av frekvensområdet. Beskrivningen av frekvensupplåtelseplanen har därför delats upp i tre frekvensområden för att på ett tydligare sätt åskådliggöra vad den huvudsakliga användningen är i respektive delområde. Vidare finns en koppling till den civila användningen och efterfrågan i de olika delområdena. De tre delområdena är: 29,7-960 MHz MHz MHz Nedan redovisas hur stor del av det totala tillgängliga frekvensutrymmet som Försvarsmakten disponerar exklusivt i de olika delområdena, vad dessa huvudsakligen används till och vissa specifika planeringskriterier och geografiska och tidsmässiga variationer. Beskrivningar av Försvarsmaktens radiosystem och definitionerna för dessa finns i bilaga 2. Delområde 29,7 960 MHz Försvarsmakten disponerar exklusivt 15,7 procent av frekvenserna i detta delområde. Den huvudsakliga användningen för Försvarsmakten är främst för olika mobila kommunikationssystem som truppradio, stridsledning, basradio, skjutfältsradio men även för smalbandig radiolänk. Truppradio och stridsledningsradio används över större geografiska områden men i full omfattning huvudsakligen i samband med ett fåtal större övningar per år. Basradio, skjutfältsradio och garnisonsradio används endast på vissa specifika Post- och telestyrelsen 17

18 platser som skjutfält, marin- och flygbaser men med en mer kontinuerlig användning över hela året. Delområde MHz Försvarsmakten disponerar exklusivt drygt 14,1 procent av frekvenserna i frekvensområdet MHz. Huvudsaklig användning är informationsöverföringssystemet (JTIDS/MIDS 13 Link 16), IFF-system (Identification Friend or Foe), olika radartillämpningar samt radiolänk. En stor del av radaranvändningen, som är en väsentlig del av radioanvändningen i frekvensområdet, förekommer i frekvensband som delas med civil användning och ingår inte i de drygt 14 procent som Försvarsmakten disponerar exklusivt. Radiolänk används över större geografiska områden men huvudsakligen endast i samband med ett fåtal större övningar per år Delområde MHz Försvarsmakten disponerar exklusivt 16,8 procent av frekvenserna i frekvensområdet MHz. Huvudsaklig användning är fast- och transportabel radiolänk samt olika radartillämpningar. Mobila radarstationer och transportabel radiolänk används över större geografiska områden men i full omfattning huvudsakligen i samband med ett fåtal större övningar per år Fasta radarstationer och fast radiolänk används kontinuerligt över hela året och med en geografisk utbredning över stora delar av Sverige. 2.5 Framtida förändringar av Försvarsmaktens frekvensanvändning Försvarsmaktens verksamhet harmoniserar allt mer med NATO. Även ett ökat internationellt samarbete med t.ex. multinationella uppdrag som t.ex. Nordic Battle Group påverkar frekvensanvändningen. Detta återspeglas även allt tydligare i de olika internationella samarbetsorganisationerna. Ett exempel är att man inom the European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT) har utarbetat en gemensam europeisk frekvensplan som har som syfte att harmonisera frekvensanvändningen mellan medlemsländerna. Parallellt pågår ett försök att även harmonisera militär frekvensanvändning. Utifrån en övergripande NATO plan (NJFA, NATO Joint Civil/Military Frequency Agreement) finns ett antal utpekade militärt harmoniserade frekvensband i den europeiska frekvensplanen. De utpekade banden är ej desamma som NATO banden även om flertalet överensstämmer. Frekvensbanden är inte avsedda för exklusivt militär användning, utan ska mer ses som en inriktning för materialutveckling och anskaffning för att nå harmonisering på sikt. Nationella olikheter förekommer avseende dessa bands verkliga nyttjande. Nedan följer en tabell över de i Europa 13 Joint Tactical Information and Distribution System/Multifunction Information and Distribution System 18 Post- och telestyrelsen

19 militärt harmoniserade frekvensbanden med redovisning av den militära användningen i Sverige. Frekvensband Avsett för Status i Sverige MHz 30,30-30,50 Mobil (EU1) 14 Mil varannan kanal 32,15-32,45 Mobil (EU1) Mil varannan kanal 41,015-47,00 Mobil (inskränkningar för luftfartsmobil) Mil (EU1) 73,3-74,10 Mobil (inskränkningar för luftfartsmobil) (EU1) Civ, med enstaka Mil kanaltilldelningar 79,00-79,70 Mobil (inskränkningar för luftfartsmobil) Civ (EU1) 138,00-144,00 Mobil (mark, luft) Mil (även sjö) 230,00-399,9 Fast, mobil och mobilsatellit Mil, med viss civ användning Mobil (taktisk radiolänk, 45 MHz) Mil Mobil (taktisk radiolänk, 45 MHz) (EU15) 15 Mil Fast, mobil (EU15) Mil Fast (mobil) satellit Delat Mil och Civ Fast (mobil) satellit Civ Fast och Mobil Delat Mil och Civ Radiolokalisering (radar) Mil Fast och mobil satellit (ner) Civ Fast, mobil Civ Fast och mobil satellit (upp) Ej definierat Radiolokalisering Ej definierat Fast, mobil Ej definierat Mobil, mobil satellit (upp) Ej definierat Fast, mobil, radiolokalisering Ej definierat Fast, mobil, satellit (ner) Ej definierat Fast, mobil, satellit (upp) Ej definierat 14 EU1 Whitin the frequency band MHz the common military tuning range is 30-87,5 MHz, however, some equipment types use the lower (20 MHz) and upper (108 MHz) limits, regulated on a national basis. The harmonised military bands are:- 30,30-30,50 MHz; 31,15-32,45 MHz; 41,00-47,00 MHz; 73,30-74,10 MHz; 79,0-79,70 MHz. When providing for additional requirements, further blocks of frequencies should be spread out over the whole common military tuning range in order to supply frequencies for frequency hopping equipment and to support a larger force (corps size, three divisions). This should be done by the national frequency management organisation(s) concerned. 15 In the frequency band MHz tactical radio relay systems should be capable of tuning over the full range of this band. Requirements for tactical radio relay should be met from the following sub-bands: MHz; MHz; MHz; MHz; MHz; MHz; MHz; MHz; MHz; MHz. The common requirements of 2 x 45 MHz for tactical radio relay for cross/near border exercises should be met from MHz and MHz and in particular the bands / MHz. Post- och telestyrelsen 19

20 Intentionen är att de i tabellen angivna frekvensbanden ska vara en långsiktig inriktning för utveckling av militära system och funktioner. Vidare ställer CTJF konceptet (CTJF Combined Joint Task Force, ett koncept framarbetat av NATO för multinationella uppdrag) stora krav på angivna frekvensspektra, vilket innebär att frekvensbanden används så långt det är möjligt inom Försvarsmakten. Det bör understrykas att frekvensbanden i tabellen ovan, som utpekats i strävan efter en ökad harmonisering av den militära användningen, inte motsvarar den faktiska tilldelningen av frekvenser för militär användning. Tilldelning sker på nationell basis i relativt stor omfattning även i andra frekvensband efter specifika behov och ändamål runt om i Europa. För svenskt vidkommande handlar det om nästan 1000 MHz utöver det som omfattas av tabellen som Försvarsmakten har rätt att disponera. 2.6 Teknikutvecklingens betydelse för Försvarsmaktens frekvensbehov Försvarsmakten har inom detta regeringsuppdrag beretts möjlighet att beskriva teknikutvecklingens betydelse för Försvarsmaktens frekvensbehov. Schematisk skiss över olika scenarier Teknikutveckling Radioteknik Övrig teknik Nya möjligheter 1 Nya behov 2 Mer spektrum Mindre spektrum Nytt spektrum Annat spektrum Påverkansfaktorer Ny inriktning, uppgifter Ny ekonomi Strategi Taktik Nya förbandstyper Int harmonisering och interoperabilitet 1 Nya möjligheter att realisera behoven genom t ex nya modulationsmetoder, nätverkslösningar, antennutformning, möjlighet att nyttja nya (högre) frekvensband etc. 2 Nya plattformar, system, förband, funktioner etc. Teknikutvecklingen kan betraktas allmänt eller specifikt inom radioteknikområdet. Parallellt med teknikutvecklingen finns andra faktorer som starkt påverkar Försvarsmaktens inriktning och uppgifter och därmed styr hur teknikutvecklingen kommer att utnyttjas i uppbyggnaden av förbandens förmågor. All teknikutveckling kan leda till såväl ett minskande som ett ökande frekvensbehov. Detta gäller generellt för civil och militär utveckling. Samtidigt som man inför tekniker som utnyttjar frekvensbanden mer effektivt genom t.ex. nya modulationsmetoder och kodning, utvecklas också förmågan till överföring av 20 Post- och telestyrelsen

PTS spektrumpolicy. Joakim Persson

PTS spektrumpolicy. Joakim Persson PTS spektrumpolicy Joakim Persson Bakgrund Traditionell spektrumhantering Central planering av frekvensband Tilldelning av band till specifika tekniker, tjänster och marknadsaktörer ofta med exklusiv nyttjanderätt

Läs mer

Saken. Post- och telestyrelsens avgörande BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Post- och telestyrelsen

Saken. Post- och telestyrelsens avgörande BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Post- och telestyrelsen BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-07-01 Dnr: 15-6916 49 Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation LEK och utfärdande

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens 2011-10-28 Dnr: 11-4937 Begränsningsbeslut avseende 10,5 GHzbandet Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt 3 kap. 7 lagen (2003:389) om elektronisk

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende / MHz

Begränsningsbeslut avseende / MHz BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 20ÅÅ-MM-DD Dnr: 15-11708 Spektrumavdelningen Begränsningsbeslut avseende 1775-1780/1870-1875 MHz Saken Begränsning av antalet tillstånd i ett frekvensutrymme enligt

Läs mer

Begränsningsbeslut avseende 3,5 GHzbandet

Begränsningsbeslut avseende 3,5 GHzbandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens 2011-0410-28 Dnr: 11-4936 Beslut om självrättelse enl. 26 Förvaltningslagen (1986:223) Dateringen av föreliggande beslut är felaktigt på grund av skrivfel. Rätt datum är

Läs mer

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG

Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd Box SUNDBYBERG BESLUT DATUM DIARIENR 14 oktober 2004 04-10068 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Fredrik Ohlström Spektrum/Fast radio och satellit - tillstånd 08-678 55 46 fredrik.ohlstrom@pts.se Teracom

Läs mer

Radiospektrum hur funkar det? Vad händer med 700-bandet?

Radiospektrum hur funkar det? Vad händer med 700-bandet? Radiospektrum hur funkar det? Vad händer med 700-bandet? Jonas Wessel Post- och telestyrelsen Spektrum är en ändlig resurs Utmaningar Räcka till nuvarande och traditionella behov Räcka till nya behov Störningsfrihet

Läs mer

2. Tillståndet gäller för Uppsala län.

2. Tillståndet gäller för Uppsala län. BESLUT DATUM DIARIENR 29 september 2005 05-11171 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jan Boström Spektrum / Fast radio och satellit tillstånd 08 678 58 86 jan.bostrom@pts.se Digiweb Ltd IDA

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 GHzbandet i Gotlands län. Tillståndet gäller till och med den 31 mars 2013.

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 GHzbandet i Gotlands län. Tillståndet gäller till och med den 31 mars 2013. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14620 Gotlands Energi AB Att: Jan-Erik Pott Storgatan

Läs mer

PTS Förstudierapport 700 MHz - Förstudie inför arbete med tilldelning av 694 790 MHz

PTS Förstudierapport 700 MHz - Förstudie inför arbete med tilldelning av 694 790 MHz MSB-108.3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (9) Ert datum 2015-02-25 Er referens PTS-ER-2015:10 Post och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm PTS Förstudierapport 700 MHz - Förstudie

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885).

Tillståndet förenas med följande villkor. 1. Tillståndshavaren tilldelas 1783,1-1784,9/1878,1-1879,9 MHz (kanalnummer 877-885). BESLUT DATUM DIARIENR 12 juni 2006 06-2551 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Elsy Arwidson Spektrumavdelningen 08-678 57 35 elsy.arwidson@pts.se Telenor Mobile Aviation AS Snaroyveien

Läs mer

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem

Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-11-19 Dnr: 14-11103 9 Spektrumavdelningen Inmarsat Ventures Limited 99 City Road London EC1Y 1AX Storbritannien Tillstånd att använda kompletterande markkomponenter

Läs mer

Tillståndet gäller till och med den 31 mars Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet gäller till och med den 31 mars Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-16983 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 Göteborg Energi Gothnet AB Att: Mats Devert Box 53 401 20 GÖTEBORG

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14759, 02-14676, 02-14765, 02-14761 Paradigm Communication

Läs mer

Hearing - remiss av PTS utkast till spektrumstrategi

Hearing - remiss av PTS utkast till spektrumstrategi Hearing - remiss av PTS utkast till spektrumstrategi Hur ska radiospektrum räcka till för framtidens trådlösa användning? Ylva Mälarstig och Joakim Persson, PTS Post- och telestyrelsen Sverige behöver

Läs mer

LEK - Informationsmöte 6 september 2011 Spektrumavdelningen

LEK - Informationsmöte 6 september 2011 Spektrumavdelningen LEK - Informationsmöte 6 september 2011 Spektrumavdelningen 1. Teknik- och tjänsteneutralitet 2. Tillstånd Teknik- och tjänsteneutralitet Huvudregel 3 kap. 4 LEK Tillstånd att använda radiosändare ska

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-11 Dnr: 09-2097/18 4 Spektrummarknadsavdelningen Per G. Andersson 08 678 57 73 per.g.andersson@pts.se Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo Lagrummet

Läs mer

Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT DATUM DIARIENR 19 november 2004 04-2215 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Elsy Arwidson Rättsavdelningen 08-678 57 35 elsy.arwidson@pts.se BIM 2002 AB Tallbacken, Lerbo 640 23

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 och 10,5 GHz-banden i Skåne län.

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess i 3,5 och 10,5 GHz-banden i Skåne län. BESLUT S HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14636, 02-14758 Region Skåne Att: Mikael Nilsson

Läs mer

Konsekvensutredning. 1 Inledning. 18 maj 2006. Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se

Konsekvensutredning. 1 Inledning. 18 maj 2006. Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se PROMEMORIA DATUM 18 maj 2006 VÅR REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrumavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se Konsekvensutredning 1 Inledning Post- och

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

Hearing tilldelning av 800 MHzbandet. 23 april 2009

Hearing tilldelning av 800 MHzbandet. 23 april 2009 Hearing tilldelning av 800 MHzbandet 23 april 2009 Agenda Syftet med hearingen Bakgrund Tidplan Tillståndens utformning Teknik- och tjänsteneutralitet Koordinering med tjänster i andra länder Geografisk

Läs mer

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning 1 PTS Att: 800-bandet@pts.se Diarienummer 09-9526 Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning Boxer TV-Access AB har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; tilldelning genom spektrumauktion

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; tilldelning genom spektrumauktion BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-11-06 Dnr: 09-2077/23 Spektrummarknadsavdelningen Vindeln Bostäder Aktiebolag, 556487-9962 Box 65 922 81 Vindeln Saken Tillstånd att använda radiosändare enligt

Läs mer

Spektrumreglering av trådlös audioanvändning

Spektrumreglering av trådlös audioanvändning Spektrumreglering av trådlös audioanvändning PTS på LLB 2015 Amela Hatibovic Sehic Dejan Jaksic Post- och telestyrelsen Om oss Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Lars Trägård, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter för användning

Läs mer

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande.

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enlig lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om medgivande. BESLUT Datum Vår referens Sida 2011-08-15 Dnr: 11-7801 1(13) Spektrumavdelningen Kristian Viidas Telenor Sverige AB Box 4247 116 88 Stockholm Tele2 AB c/o Tele2 Sverige AB, Box 62 164 94 Kista Tele2 Sverige

Läs mer

PTS avrapportering av hinder för bredbandsutbyggnad

PTS avrapportering av hinder för bredbandsutbyggnad PTS avrapportering av hinder för bredbandsutbyggnad Hinder 1: Marknadsförutsättningar på grund av regulatorisk osäkerhet Hinder 2: Tillgång till spektrum och villkor för spektrumtilldelning Önskemål från

Läs mer

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringsbeslut 2 2013-02-21 Ku2013/313/MFI Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringens

Läs mer

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet

Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om förlängt krav på telefonitäckning i 900 MHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2015-09-23 Dnr: 15-8773 8 Spektrumavdelningen Elsy Arwidson Hi3G Access AB org.nr 556593-4899 Box 30213 104 25 Stockholm Saken Tillståndsvillkor enligt lagen (2003:389)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Liljefors, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter

Läs mer

1. CEPT ECC/ERC-beslut

1. CEPT ECC/ERC-beslut Referensdokument 1. CEPT ECC/ERC-beslut ECC/DEC/(10)02: ECC Decision of 12 November 2010 on compatibility between the fixed satellite service in the 30-31 GHz band and the Earth exploration satellite service

Läs mer

Svar på remiss av strategi för Myndigheten för press, radio och tv:s tillståndsgivning för analog kommersiell radio

Svar på remiss av strategi för Myndigheten för press, radio och tv:s tillståndsgivning för analog kommersiell radio Beslut Datum Vår referens Sida 2017-06-09 Dnr: 17-6404 1(5) Spektrumavdelningen Ulf Johansson 086785592 ulf.johansson@pts.se Er referens Dnr: 17/00477 Myndigheten för press, radio och tv Svar på remiss

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om omprövning av tillståndsvillkor BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-06-10 Dnr: 08-1129 Spektrummarknadsavdelningen Elena Belkow 08-678 55 20 elena.belkow@pts.se Norrsken AB (556576-3066) Box 300 821 24 Bollnäs Saken Tillstånd att

Läs mer

24 februari , , , , ,

24 februari , , , , , BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-14764, 02-14677, 02-14762, 02-14763, 02-14760, 02-14766

Läs mer

RLAN forum. Tomas Jelder. Radioavdelningen, Landmobil Radio TELE IT RADIO POST. Radio Avdelningen

RLAN forum. Tomas Jelder. Radioavdelningen, Landmobil Radio TELE IT RADIO POST. Radio Avdelningen RLAN forum Tomas Jelder Radioavdelningen, Landmobil Radio Frekvensband undantagna från tillståndsplikt för RLAN i Sverige 2400-2483,5 MHz Max 100 mw eirp (i enlighet med EN 300 328) Standarder t.ex 802.11b

Läs mer

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-08-27 Dnr: 09-8737 Spektrummarknadsavdelningen Swefour GSM AB, 556646-2189 c/o Tele2 Sverige AB Box 62 164 94 Kista Spring Mobil GSM AB, 556780-7630 c/o Spring

Läs mer

Hi3G Access AB beviljas tillstånd att använda radiosändare för att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i 900 MHz-bandet i hela Sverige.

Hi3G Access AB beviljas tillstånd att använda radiosändare för att tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i 900 MHz-bandet i hela Sverige. Datum Vår referens Sida 2009-XX-XX Dnr: 08-12019 1(5) Ert datum Er referens HI3G Access AB, 556593-4899 Box 1360 111 83 Stockholm Bilaga 5 Förslag Tillstånd [nr] 1 att använda radiosändare Hi3G Access

Läs mer

Generic System. Innehåll. 2014-03-07 GS14-4-1046 Sida 1 (6) [Kommentarer till remissutgåva av PTS Spektrumstrategi 2014-02-14]

Generic System. Innehåll. 2014-03-07 GS14-4-1046 Sida 1 (6) [Kommentarer till remissutgåva av PTS Spektrumstrategi 2014-02-14] 2014-03-07 Sida 1 (6) [Kommentarer till remissutgåva av PTS Spektrumstrategi 2014-02-14] Generic System Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Allmänt... 2 3. Synpunkter... 2 3.1 Vision... 2 3.2 Principer...

Läs mer

Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m.

Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. Promemoria Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. Promemorians huvudsakliga innehåll I denna promemoria föreslås en modernisering och effektivisering av reglerna för tillstånd att

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT från: Coreper till: Rådet Föreg. dok. nr: 16642/09 TELECOM 254 AUDIO 55 MI 449 COMPET

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Britt-Marie Arne-Hellström, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter enligt

Läs mer

Yttrande över remiss Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)

Yttrande över remiss Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77) 2015-03-20 FM2015-4114:1 Sida 1 (6) Kulturdepartementet samt Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Enheten för medier, film och idrott, Jon Dunås Vårt tjänsteställe, handläggare

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK; fråga om omprövning av tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation - LEK; fråga om omprövning av tillståndsvillkor BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-06-10 Dnr: 08-1708 Spektrummarknadsavdelningen Elena Belkow 08-678 55 20 elena.belkow@pts.se Mälarenergi Stadsnät AB (556554-1488) Att: Alf Edgren 721 03 Västerås

Läs mer

1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet

1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2010-10-08 Dnr: 10-9088 1(8) Spektrummarknadsavdelningen Johan Hansson 08-678 56 52 johan.hansson@pts.se 1 Konsultation av planerad radioanvändning i 3,5 GHz-bandet Kommunikationsmyndigheten

Läs mer

Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation

Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation SVENSKA SAMMANFATTNING Bilaga 1 KOMMUNFÖRBUNDET 1999-02-17 Sektionen för Energi, Skydd och Säkerhet Finanssektionen Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation Allmänt om radiokommunikation

Läs mer

Riktlinjer för IFF/SSR. Bakgrund Samrådsgrupp Problemtyper Riktlinjer Planeringsprinciper Frequency Clearance Agreement

Riktlinjer för IFF/SSR. Bakgrund Samrådsgrupp Problemtyper Riktlinjer Planeringsprinciper Frequency Clearance Agreement Riktlinjer för IFF/SSR Bakgrund Samrådsgrupp Problemtyper Riktlinjer Planeringsprinciper Frequency Clearance Agreement Bakgrund Försvarsmakten köper in ett större antal system för identifiering av egna

Läs mer

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP)

YTTRANDE 2009-11-26. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm. Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) YTTRANDE 2009-11-26 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ändrade regler för tillstånd att använda radiosändare, m.m. (dnr: N2008/4773/ITP) Den Nya Välfärden bedriver verksamhet i bland annat näringspolitiska

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Karolina Asp, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter; PTSFS 2013:6 beslutade

Läs mer

Lagar, föreskrifter och sunt förnuft. Hans SM0UTY

Lagar, föreskrifter och sunt förnuft. Hans SM0UTY Lagar, föreskrifter och sunt förnuft Hans SM0UTY hans@codium.se Mattekurs Onsdag kl 19.00 I Am Not A Lawyer ITU RR - Radioreglementet Amatörradio är en radiotjänst definerad av ITU - Internationella Tele

Läs mer

Arbete med mobiltäckning var är vi idag?

Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Jonas Wessel Anna Wikström PTS Post- och telestyrelsen Rättigheter Nya täckningskartor Två år med täckningsfrågan 11-punktslistan & 800 MHz Rätt till telefoni?

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om elektronisk kommunikation; SFS 2003:396 Utkom från trycket den 23 juni 2003 utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1

Läs mer

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-10-17 Dnr: 10-6250 Spektrumavdelningen Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 1800 MHz-bandet Sökande Hi3G Access AB, 556593-4899 Net4Mobility HB,

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

Tillståndet gäller till och med den 31 december Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet gäller till och med den 31 december Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT DATUM DIARIENR 22 december 2004 04-1167/10 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mats Övergaard Spektrumavdelningen 08-678 56 09 mats.overgaard@pts.se Satpoint AB Box 1253 181 24

Läs mer

Konsultation förstudie 700 MHz-bandet

Konsultation förstudie 700 MHz-bandet Tillhanda Post och telestyrelsen 2014 10 24 Konsultation förstudie 700 MHz-bandet Ericsson noterar med tillfredställelse möjligheten som erbjuds marknadens aktörer att kommentera rubricerad förstudie avseende

Läs mer

Kompletterande interferensberäkningar - Digital Dividend

Kompletterande interferensberäkningar - Digital Dividend 2009-12-11 Kompletterande interferensberäkningar - Digital Dividend Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Skyddsförhållandena... 1 3 Beräkningsfallen... 2 4 Resultat... 3 5 Referenser... 3 Bilaga 1:

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om tillståndsvillkor

Tillstånd att använda radiosändare enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation; fråga om tillståndsvillkor BESLUTSFÖRSLAG 1(9) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-xx-xx Dnr: 11-1340 Spektrumavdelningen Svenska UMTS Licens AB, 556606-7772 Årstaängsvägen 1 A 117 43 Stockholm Saken Tillstånd att använda radiosändare

Läs mer

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet

Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet BESLUT 1(6) Datum Vår referens 2011-12-08 Dnr: 11-4936 Spektrumavdelningen Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz-bandet Sökande SavMAN AB, 556490-9439 Saken Tillstånd att använda radiosändare

Läs mer

Tillståndet gäller till och med den 31 december Tillståndet förenas med följande villkor.

Tillståndet gäller till och med den 31 december Tillståndet förenas med följande villkor. BESLUT DATUM DIARIENR 5 oktober 2004 04-704/10 AKTBIL. HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mats Övergaard Spektrumavdelningen 08-678 56 09 mats.overgaard@pts.se Maritime Communications Partner

Läs mer

Att beskriva förband för nationell och multinationell insats. Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP

Att beskriva förband för nationell och multinationell insats. Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP Att beskriva förband för nationell och multinationell insats Michael Stolz Produktledare FMV SPL SP Disclaimer / Friskrivning This presentation represents opinions of the author, which does not necessarily

Läs mer

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet 11 december, kl. 13.00-14.30 på PTS Post- och telestyrelsen Syftet och agenda Ge regionala aktörer och andra intressenter av ett

Läs mer

Mobil sjöfart Mobil luftfart Landmobil radio Radiolänk Radionavigering & lokalisering Rundradio Amatörradio Privatradio SRD MIL

Mobil sjöfart Mobil luftfart Landmobil radio Radiolänk Radionavigering & lokalisering Rundradio Amatörradio Privatradio SRD MIL PTS Inriktningsplan för spektrumhantering PTS inriktningsplan beskriver nuvarande användning i olika frekvensband och planerade förändringar på några års sikt samt tilldelningsform som har använts/planeras

Läs mer

Mobil sjöfart Mobil luftfart Landmobil radio Radiolänk Radionavigering & lokalisering Rundradio Amatörradio Privatradio SRD MIL

Mobil sjöfart Mobil luftfart Landmobil radio Radiolänk Radionavigering & lokalisering Rundradio Amatörradio Privatradio SRD MIL PTS Inriktningsplan för spektrumhantering PTS inriktningsplan beskriver nuvarande användning i olika frekvensband och planerade förändringar på några års sikt samt tilldelningsform som har använts/planeras

Läs mer

Spektrumavdelningen Box Nacka

Spektrumavdelningen Box Nacka BESLUTSFÖRSLAG DATUM DIARIENR 2006-05-22 05-12520 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Jan Boström Generic Telecom Sweden AB Spektrumavdelningen Box 4023 08-678 5886 131 04 Nacka jan.boström@pts.se

Läs mer

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess

Tillstånd att använda radiosändare för fast yttäckande radioaccess BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Åsa Möller Radioavdelningen 08-678 56 51 asa.moller@pts.se DATUM VÅR REFERENS 24 februari 2003 02-15114 Quadracom Wireless AB Att: Lars Backlund c/o

Läs mer

Ericssons yttrande ang. PTS konsultation med referens daterat 3 november 2005, avseende licensiering i frekvensutrymmet MHz.

Ericssons yttrande ang. PTS konsultation med referens daterat 3 november 2005, avseende licensiering i frekvensutrymmet MHz. 1 (5) Kopia: Sally Ibrahim, PTS Urban Landmark, PTS Lasse Wieveg, Director, LM Ericsson AB Anders Blomgren, Vice President, Ericsson Sverige AB Till: Post och Telestyrelsen Ericssons yttrande ang. PTS

Läs mer

Regeringsuppdrag 18 Riksfrekvenser för specifika hjälpmedel för personer med funktionshinder

Regeringsuppdrag 18 Riksfrekvenser för specifika hjälpmedel för personer med funktionshinder DATUM RAPPORTNUMMER 18 februari 2005 PTS-ER-2005:11 ISSN 1650-9862 Regeringsuppdrag 18 Riksfrekvenser för specifika hjälpmedel för personer med funktionshinder Innehåll Förord PTS har i regleringsbrevet

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Vissa frågor om kommersiell radio

Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio remissvar på Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio ( MTG ) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på DS 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio. Med anledning av

Läs mer

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen

Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-13 Dnr: 17-2485 1(5) Administrativa avdelningen Avgift för tvistlösning och tillsyn enligt utbyggnadslagen Bakgrund Den 1 juli 2016 trädde lagen (2016:534) om

Läs mer

Protokoll vid föredragning för generaldirektören

Protokoll vid föredragning för generaldirektören PROTOKOLLSBILAGA Föredragningsda 2017-05-10 Protokoll vid föredragning för generaldirektören Beslut om remissvar avseende departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet DS2017:7, dnr

Läs mer

Information om harmoniserade standarder som rör de radiosändare som är undantagna från tillståndsplikt

Information om harmoniserade standarder som rör de radiosändare som är undantagna från tillståndsplikt Information om harmoniserade standarder som rör de radiosändare som är undantagna från tillståndsplikt PTS utfärdar föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare 1.

Läs mer

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se DATUM DIARIENR 26 september 2007 07-10958 AKTBIL. 2 Malux Sweden AB

Läs mer

Trådlöst bredband. Nuläge, förutsättningar och framtid. Forum Birger Jarlsgatan, 7/4-05 Ulf Johansson Spektrumavdelningen, PTS

Trådlöst bredband. Nuläge, förutsättningar och framtid. Forum Birger Jarlsgatan, 7/4-05 Ulf Johansson Spektrumavdelningen, PTS Trådlöst bredband Nuläge, förutsättningar och framtid Forum Birger Jarlsgatan, 7/4-05 Ulf Johansson Spektrumavdelningen, PTS Agenda Vad är trådlöst bredband Omvärlden Nuvarande tillstånd i Sverige Eventuella

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för kultur och utbildning

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för kultur och utbildning EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2007/0174(COD) 20.12.2007 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning till utskottet för industrifrågor, forskning och

Läs mer

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang Datum Vår referens 2016-09-21 Dnr: 16-3881 1(5) Ert datum Er referens Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang 08 678 56 18 emma.hagmanrang@pts.se Stockholms läns landsting Samråd om nästa regionala

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Tord Pettersson, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter; PTSFS 2008:3

Läs mer

Förstudie i 10 GHz-bandet (9,8 10,68 GHz) Elena Belkow Spektrummarknadsavdelningen

Förstudie i 10 GHz-bandet (9,8 10,68 GHz) Elena Belkow Spektrummarknadsavdelningen Förstudie i 10 GHz-bandet (9,8 10,68 GHz) Elena Belkow Spektrummarknadsavdelningen Bakgrund 10 GHz-bandet är en viktig resurs för långa hopp (p-top eller p-to-mp) i en operatörs transmissionsnät 2 av 21

Läs mer

AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens ( PTS ) konsultation angående 800 MHz-bandet.

AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens ( PTS ) konsultation angående 800 MHz-bandet. Post- och Telestyrelsen Spektrummarknadsavdelningen Stockholm 2009-10-30 Yttrande över Konsultation av tilldelning av 800 MHz-bandet AINMT Sverige AB ( AINMT ) har tagit del av Post- och Telestyrelsens

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9900 37 Spektrumavdelningen Teracom AB, org. nr 556441-5098 Box 30150 104 25 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare för talkommunikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser

ANSÖKAN om tillstånd att använda radiosändare för talkommunikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser ANSÖKAN o tillstånd att använda radiosändare för talkounikation vid arbetsledning på byggarbetsplatser 1(5) Ansökan avser 1 Nytt tillstånd Ändring av tillstånd nr: Återkallelse/uppsägning av tillstånd

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Liljefors, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter enligt lagen (2003:389)

Läs mer

SÄNDNINGSUTRYMME för marksänd tv under tillståndsperioden

SÄNDNINGSUTRYMME för marksänd tv under tillståndsperioden SÄNDNINGSUTRYMME för marksänd tv under tillståndsperioden 2014 2020 Dnr: 13/00475 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Uppdraget och dess genomförande... 4 2.1 Uppdraget... 4 2.2 Metod... 5 2.3 Utgångspunkter

Läs mer

ANSÖKAN om tillstånd att använda markstation för sjöfart

ANSÖKAN om tillstånd att använda markstation för sjöfart 1(5) ANSÖKAN om tillstånd att använda markstation för sjöfart Ansökan avser 1 Sökande 2 Namn Nytt tillstånd Tillfälligt tillstånd Ändring av tillstånd nr: Återkallelse/uppsägning av tillstånd nr: Organisationsnummer

Läs mer

Konsekvensutredning i fråga om Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Konsekvensutredning i fråga om Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare 1(16) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-01-09 Dnr: 13-169 Spektrumavdelningen Cecilia Östrand 08-678 57 58 Konsekvensutredning i fråga om Post- och telestyrelsens föreskrifter om undantag från tillståndsplikt

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Eva Liljefors, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om avgifter enligt lagen (2003:389)

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

Konsekvensutredning. 1 Inledning. 2 juni 2004 04-5243. Ylva Johansson Rättsavdelningen, Regler 08-678 57 39 ylva.johansson@pts.se

Konsekvensutredning. 1 Inledning. 2 juni 2004 04-5243. Ylva Johansson Rättsavdelningen, Regler 08-678 57 39 ylva.johansson@pts.se PROMEMORIA DATUM VÅR REFERENS 2 juni 2004 04-5243 HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Ylva Johansson Rättsavdelningen, Regler 08-678 57 39 ylva.johansson@pts.se Konsekvensutredning 1 Inledning

Läs mer

Remissammanställning använding av radiosändare i 10,5 GHz-bandet

Remissammanställning använding av radiosändare i 10,5 GHz-bandet Remissammanställning 10,5 GHz 1(11) Datum Vår referens Aktbilaga 2011-08-29 Dnr: 11-4937 Spektrumavdelningen Remissammanställning använding av radiosändare i 10,5 GHz-bandet Post- och telestyrelsen (PTS)

Läs mer

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv

Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Post/betaltjänster och telefoni/bredband med ett landsbygdsperspektiv Sten Selander, PTS och Urban Landmark, PTS 5 december 2013 Post- och telestyrelsen PTS arbete med post- och betaltjänster i landsbygd

Läs mer

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län

Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona. Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Dialogmöte 17 november 2014 Karlskrona Blekinge Kalmar Kronoberg & Skåne län Arbete med mobiltäckning Rättigheter, förväntningar och var är vi idag? Christa Ahlenblom Christian Höglund PTS Post- och telestyrelsen

Läs mer

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i frekvensutrymmet / MHz (block 14)

Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i frekvensutrymmet / MHz (block 14) Datum 2016-07-04 Bilaga 1 till beslut att begränsa antalet tillstånd i block 14, dnr 15-11708 Allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i frekvensutrymmet 1775 1780/1870 1875 MHz

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.5.2015 COM(2015) 234 final 2015/0119 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella teleunionens

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge

Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST My Bergdahl Spektrumavdelningen 08-678 57 23 DATUM DIARIENR 4 mars 2005 05-1337 Nordisk Mobiltelefon AS Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Norge AKTBIL. 6

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer