Projekt Se och vårda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Se och vårda"

Transkript

1 Rapport till länsstyrelsen avseende Bidrag till vård av fornlämningar samt tillgängliggörande av kulturmiljöer i Simrishamns kommun år 2013 Rapporten är upprättad av Lars Jönsson Projekt Se och vårda Österlens Museum och Österlenarkeologi

2 Projekt Se och vårda Bakgrund Under hösten 2011 startade Österlens Museum projekt Se och vårda. Projektets syfte är att vårda och tillgängliggöra fornlämningar på Österlen, samt att inventera och underhålla informationsskyltar. År 2012 genomfördes vårdinsatser vid fornlämningarna Munkabacken (Gladsax 15:1-2 och 82:1), Ekenäs (Gladsax 9:1-4) och Gladsaxehus (Gladsax 12:1). Dessutom genomfördes vårdinsatser vid ytterligare fyra fornlämningar; Dös i hög (Rörum 5:1), Tågarpsdösen eller Stenkammargrav med hällbild (Östra Tommarp 4:1), Stenkilsristningen eller Hällristning (Simrishamn 15:1) och Bragestenarna eller Hällristning (Östra Nöbbelöv 5:4). Dessutom upprättades skötselplaner för de båda hällristningslokalerna; Stenkilsristningen och Bragestenarna (se bilaga 1). Vidare inventerades och underhölls flertalet av de 25 informationsskyltarna avseende fornlämningar på länsstyrelsens lista (se bilaga 2) års arbete I avtalet mellan Länsstyrelsen Skåne och Simrishamns kommun (Österlens Museum) står att vården i huvudsak ska omfatta slåtter av gräs en eller ett par gånger per säsong för att tillgängliggöra miljöerna. Liksom under år 2012 så genomfördes vårdinsatser vid fornlämningarna Munkabacken (Gladsax 15:1-2 och 82:1), Ekenäs eller gånggrift i hög (Gladsax 9:1-4), Gladsaxehus eller borg (Gladsax 12:1), Dös i hög (Rörum 5:1), Tågarpsdösen eller Stenkammargrav med hällbild (Östra Tommarp 4:1), Stenkilsristningen eller Hällristning (Simrishamn 15:1) och Bragestenarna eller Hällristning (Östra Nöbbelöv 5:4). År 2013 tillkom även ett kapell i Sankt Olof (Sankt Olof 2:1). Dessutom genomfördes insatser enligt skötselplanerna för de båda hällristningslokalerna Stenkilsristningen och Bragestenarna (se bilaga 1 till 2012-års rapport). Även informationsskyltarna till de ovannämnda fornlämningarna underhölls. Dessutom avlägsnades ett antal uttjänta informationsskyltar och ersattes med nya skyltar. Projektgrupp 2013 Liksom föregående år är Österlens museum ansvarig för projektet. Projektgruppen består av; Lena Alebo (museichef Österlens museum), Lars Jönsson (projektledare Österlenarkeologi) och Ulrika Wallebom (arkeolog/antikvarie Österlens museum). Det administrativa arbetet Det administrativa arbetet bestod under året av möten, ansökningar, utarbetande av informationsmaterial, minnesanteckningar, hemsides- och bloggtexter, rapporterande och rekvirering av bidrag. I uppdraget ingår även skötsel av informationsskyltar kopplade till kulturmiljöerna ovan. Detta innebär att skyltar i dåligt skick avrapporteras till länsstyrelsen. Uttjänta skyltar avlägsnas och behov av nya meddelas till Länsstyrelsen. De nya skyltarna ska därefter sättas upp när de levererats. På Simrishamns kommuns hemsida, under Österlens museum, finns information om projektet Se och vårda. Se under: Under året har det även bloggats om projekt Se och vårda. Se mer under: Föreningen för fornminnes och hembygdsvård i Sydöstra Skåne ansökte under år 2011 om kronor hos Greta och Gösta Ehrnbergs stiftelsefond. I 2012 beviljades medlen. En del av dessa har under år 2013 använts i ett fadderprojekt med koppling till projekt Se och vårda. Syftet med fadderprojektet är att arbeta upp ett faddersystem där intresserad allmänhet kan hjälpa till i arbetet med att vårda fornlämningar. Redan nu finns intresserade markägare, byalag och fornminnesföreningar. En första fadderträff, med föredrag och information, hölls i januari Den 7 november blir det ett uppföljningsmöte för fornfaddrarna på Österlens Museum.

3 Det praktiska arbetet De åtta kulturmiljöerna, med sammanlagt nio fornlämningar, som var aktuella för projektet under år 2013 var Gladsaxehus borgruin, kapellet i Sankt Olof, gånggriften på Ekenäs, gravfältet på Munkaberg, dös i hög i Vik (Nyhem), Tågarpsdösen (egentligen en gånggrift) utanför Östra Tommarp, Stenkilsristningen i Simrislund och Bragestenarna utanför Gislöv. Fyra olika tidsperioder, fyra olika vårdbehov och olika lägen i landskapet. Årets vårdande inleddes med att samtliga fornlämningar som ingår i projekt Se och vårda inventerades i syfte att kontrollera fornlämningarnas status och vårdbehov. Därefter upprättades ett arbetsdokument och en vårdplan för fornlämningarna. I arbetsdokumentet sammanställdes en planering för arbetsinsatserna; när arbetsinsatserna skulle ske och vilka åtgärder som behövdes för respektive fornlämning. Därefter påbörjades vårdinsatserna, där byte av sex informationsskyltar stod först i tur. Byte av gamla informationsskyltar mot nya I slutet av april levererade Svanströms Repro Center AB sju (7) nya informationsskyltar till Österlens Museum. Dessa låg sedan på museets vind fram till den 21/5, då sex (6) av de nya skyltarna sattes upp. De informationsskyltar som sattes upp, och ersatte gamla skyltar, var: Horsahallens hällristningsområde Storehöj, Viarp Bolshög Tumathorp Gladsaxehus Kolerakyrkogården, Baskemölla Järrestadsristningarna med Dansaren sattes aldrig upp med anledning av markägarproblem. Placeringen av skylten kommer att diskuteras med markägaren. Sammanlagt ett dagsverke (8 tim) lades på byte av gamla skyltar mot nya. Bragestenarna (RAÄ Östra Nöbbelöv 5:4) Bragestenarna ligger strax söder om byn Gislöv. Hällen är på väg att försvinna in under den omgivande grässvålen, och därför behöver kanterna hållas tillbaka. Hällristningsområdet består av två hällar med grässvål emellan; en större häll med bl.a. 10 skepp och 70 skålgropar och en mindre med bl.a. fyra skepp och sju skålgropar. Det ska även nämnas att hällristningarna är grunt ristade och därför svåra att observera under dagtid. I släpljus framträder de desto tydligare. Hällarna kom att vårdas vid tre tillfällen. Vid det första tillfället, den 23 maj, testades endast grästrimmern så att vi skulle vara säkra på att den skulle fungera dagen efter i samband med en fornfaddervårddag i Sankt Olof. Vid det andra vårdtillfället, den 11 juni, torvade vi av längs kanterna av hällarna i enlighet med Göran Burenhults dokumentation på 1980-talet och enligt skötselplanen som upprättades för Bragestenarna år 2012 (se bilaga 1). Avtorvningen innebar att vi med en grävsked försiktigt tog bort mossa och gräs längs med hällkanten utifrån foton från Burenhults dokumentation från 1980-talet. Vi torvade av sammanlagt ca 2 m 2 runt om båda hällarna. Dagen efter, den 12 juni, fortsatte avtorvningen längs den västra delen av den stora hällen. Därefter klipptes gräset ner runt om hällarna med en häcksax. Ytan mellan informationsskylten vid vägen och hällarna öppnades dessutom upp. Slutligen borstades lös mossa och löv bort från hällen med en mjuk borste. Totalt lades det ner 7 timmar, dvs. ca 1 dagsverke, på vård av Bragestenarna under år 2013.

4 Upp t v: Bragestenarna före vårdinsatsen. Foto från väster. Nere t v: Bragestenarna, stora hällen efter vårdinsatsen. Foto från söder. Uppe t h: Bragestenarna efter vårdinsatsen. Foto från väster. Nere t h: Bragestenarna, foto av Göran Burenhult på 1980-talet. Kapell i Sankt Olof (RAÄ Sankt Olof 2:1) En av de fornlämningar som krävde mest vårdåtgärder inom projekt Se och vårda detta år var kapellet i Sankt Olof. Kapellet var dessutom ett av de fornvårdsobjekt, tillsammans med dösen i Vik/Nyhem och Gladsaxehus borgruin, som även ingick i det s.k. fadderprojektet (se ovan). Avsikten med projektet var att fornfaddrar skulle utbildas i vårdande och skötsel av fornlämningar. Planeringen av vårdandet av kapellet inleddes den 21 maj med ett möte med t f Stadsträdgårdsmästaren i Simrishamns kommun Niklas Geidestam. Vi presenterade projekt Se och vårda för Stadsträdgårdsmästaren samt informerade om våra vårdplaner, bl.a. att såga ner ett träd i den sydöstra delen av kapellet samt röja upp vid ett annat träd i sydväst. Dessutom var platsen för kapellet helt bevuxet med buskage och sly som måste röjas bort. Stadsträdgårdsmästeraren hade inget att invända mot vårdandet och dess omfattning. Själva röjningsarbetet före vårdandet inleddes den 23 maj med att en person från Sankt Olofs byalag sågade ner ett av träden och gjorde en grovröjning strax söder om kapellet, dvs. utanför fornlämningsområdet. Den 24 maj anlände sju (7) personer till kapellet i Sankt Olof för att vårda och röja. Fyra av dessa personer var blivande fornfaddrar, två var från Österlens museum samt undertecknad. Flertalet av personerna röjde och vårdade med hjälp av häcksaxar, grensaxar, räfsor och sekatörer. Det som röjdes bort var meterhögt sly och decimeterhögt gräs i underkanten av slyn. Dessutom klipptes en del trädgrenar bort. En person använde även en grästrimmer för att klippa ner det höga gräset i den östra delen av kapellet. Intill kapellet hade ett traktorsläp placerats där trädgårdsavfallet lastades. Dagen efter, den 25 maj, fortsatte vårdandet av kapellet. Även denna dag fanns där sju (7) personer på plats; sex fornfaddrar samt undertecknad. Under dagen röjdes och vårdades den kvarvarande delen av kapellet med häcksax, grensax och sekatör.

5 Totalt lades det ner 32 timmar, dvs. 4 dagsverken, på vård av kapellet i Sankt Olof under år Det ska även nämnas att under den andra hälften av juli 2013 startade en arkeologisk undersökning av kapellet. Undersökningen kommer att avrapporteras i en särskild rapport till länsstyrelsen. Uppe t v: Kapellet i Sankt Olof före vårdinsatsen. Foto från söder. Nere t v: Fornfaddrar röjer kapellet i Sankt Olof. Foto från söder. Uppe t h: Kapellet i Sankt Olof efter vårdinsatsen. Foto från söder. Nere t h: Vårdandet av kapellet i Sankt Olof i sitt slutskede. Dös i hög i Vik (RAÄ Rörum 5:1) Dösen i Nyhemsområdet i Vik ligger ca 1 km nordväst om fiskeläget Vik. Dösen som vårdas (Rörum 5:1) ligger i en hög som är oval, ca 18 x 12 meter stor och en meter hög. På högen finns en krets av 18 klumpstenar. Döskammaren är rektangulär och består av två kantställda hällar. Dösen ligger på privat mark, där markägaren Göran Sandberg tagit på sig ansvaret att avlägsna skräpet efter vårdandet av dösen. Dösen var dessutom ett av de fornvårdsobjekt, tillsammans med kapellet i Sankt Olof och Gladsaxehus borgruin, som även ingick i det s.k. fadderprojektet (se ovan). Under år 2013 utförde två vårdinsatser av dösen och högen. Den första insatsen gjordes av fyra (4) personer den 31 maj; två blivande fornfaddrar, undertecknad samt en praktikant. En del mindre buskar klipptes ner med häcksax, och det halvmeterhöga gräset och slyn röjdes med en grästrimmer. Den 18 september utfördes nästa vårdinsats av undertecknad samt praktikant. Det klipptes med grästrimmern vid kanterna av högen, medan buskagen kring dösens stenar klipptes med häcksax. Det var överraskande att buskagen hade växt så mycket under den relativt torra sommaren. Totalt lades det ner ca 10 timmars arbete, dvs. ca 1 dagsverke, på vård av dösen under 2013.

6 Uppe t v: Dösen i Vik före vårdinsatsen 31 maj Foto från söder. Nere t v: Dösen i Vik före vårdinsatsen 18 september Foto från norr. Uppe t h: Dösen i Vik efter vårdinsatsen 31 maj Foto från söder. Nere t h: Dösen i Vik efter vårdinsatsen 18 september Foto från norr. Gladsaxehus borgruin/gladsaxehus (RAÄ Gladsax12:1) Gladsaxehus (RAÄ Gladsax 12:1) är en borgruin där endast delar av kärntornet är synligt ovan mark. Borgruinen ligger i en f.d. betesmark som de senaste åren skötts av en jordbrukare i Gladsax. Den 4 juni slogs gräset ned runt borgruinen med slaghacka av jordbrukaren Hans Hansson. Några dagar senare släpptes 10 får, varav 4 lamm, in på området vid borgruinen för att beta i hagen. Den 7 juni utfördes den första vårdinsatsen av borgruinen. Vid tillfället deltog sex (6) personer, varav tre blivande fornfaddrar, undertecknad, en praktikant samt en frivillig arbetskraft. Det ca 0,5 meter höga gräset runt ruinen röjdes med två grästrimrar, medan övrig personal klippte gräs, sly och nässlor inne i borgruinen. Det nerklippta gräset räfsades sedan ihop och lade i en sträng runt ruinen. Några dagar senare, den 10 juni, utfördes en kompletterande vårdinsats av borgruinen med hjälp av grästrimmer, häcksax och räfsor. I september gjordes en inventering av ruinens vårdbehov. Det visade sig att de 10 fåren hade gjort ett gott arbete, och någon mer vårdinsats under 2013 var inte aktuell. Totalt lades det ner 11 timmars arbete, dvs. ca 1 dagsverke, på vård av Gladsaxehus borgruin under 2013.

7 Gladsaxehus före vårdinsatserna. 7 juni Foto från öster. Gladsaxehus efter vårdinsatserna 10 juni Foto från öster. Gånggriften på Ekenäs (RAÄ Gladsax 9:1-4) Gånggriften ligger i en hög, som är 14 meter i diameter. I sydväst finns en kantkedja bestående av sju stenar. Kammaren är närmast rund, två meter i diameter, med två synliga sidohällar och en takhäll som delvis fallit in i kammaren. Gången leder från kammarens sydöstra del, och är tre meter lång. På takblocket samt några av de övriga stenarna i gravens konstruktion finns bl.a. skålgropar inhuggna. Fornlämningen ligger i en vall- och betesmark och ägaren till fastigheten är mycket intresserad av att hålla graven i gott skick. Man kan t.o.m. påstå att markägaren redan sköter fornlämningen ensam, dock med lite hjälp av undertecknad. Markägaren är dessutom en av de blivande fornfaddrarna i fadderprojektet. Fr.o.m. nästa år kan gånggriften lyftas ur projekt Se och vårda, för att istället skötas av markägaren. Den 4 juni vårdades gånggriften av markägaren och undertecknad genom att gräs och sly klipptes ner, samt att lite röjningsarbete med en röjklinga gjordes i kanterna av området vid gånggriften. Därefter har markägaren informerat undertecknad om när vårdandet har skett. Att gånggriften vid Ekenäs verkligen har vårdats har dessutom kontrollerats av undertecknad. Sammanlagt lades det ner 4 timmar, dvs. ½ dagsverke på vård av Ekenäs gånggrift år Ekenäs gånggrift före vårdinsatserna 20 maj Foto från sydost. Ekenäs gånggrift efter vårdinsatserna 4 juni Foto från sydost.

8 Stenkilsristningen (RAÄ Simrishamn 15:1) Denna relativt stora häll ligger i de södra delarna av Simrislund, strax söder om Simrishamn, ca 500 meter sydväst om den välkända hällristningen Yxornas häll (Simrishamns 23:1) i den södra delen av hällristningsområdet Horsahallen. Stenkilsristningen består bl.a. av 27 skeppsfigurer, fyra människofigurer och sju yxor. Fornlämningen ligger delvis på kommunal mark, där arrendatorn av jordbruksmarken är densamma som äger marken där den resterande delen av fornlämningen ligger. Vid hällen finns träd som behöver underhållas. Hällen är dessutom starkt påverkad av lav och mossor, och en vård- och skötselplan togs därför fram 2012 (se Bilaga 1). En första vård och skötsel av Stenkilsristningen utfördes den 5 juni. Vården inleddes med att en del av det högväxande gräset i kanterna av hällen klipptes ned med häcksaxar. Vidare ansades gräs och ogräs i hällarnas sprickor med sekatörer. Dessutom klipptes en del gräs, sly och rosenbuskar ner i den västra kanten av hällen. Även en del grenar som hängde över hällen klipptes bort. Dessutom togs en del lös mossa bort från hällen och i kanterna av hällen. Det noterades även att en hel del grön lava täckte stora delar av hällen. Den 10 juni utfördes kompletterande eftervård av hällen. Detta innebar att hällen grovsopade med en mjuk piassavakvast och finborstade med en mjukare borste. Totalt lades det under våren ner 7 timmars arbete, dvs. ca 1 dagsverke, på vård av Stenkilsristningen Stenkilsristningen före vårdinsatsen 5 juni Foto från norr. Stenkilsristningen efter vårdinsatsen 10 juni Foto från norr. Åtgärder enligt skötselplanen för Stenkilsristningen Under 2012 togs en skötsel- och vårdplan på fem år fram för Stenkilsristningen (se Bilaga 1). I skötseloch vårdplanen stod bl.a. att hällen skulle täckas över med plast för att få bort lavar. Innan hällen täcktes över skulle sprit (industrietanol 95%) sprutas över hällen i syfte att försöka få bort lavarna. Plasten skall därför ligga kvar under ett par månader. Därefter tas plasten bort, och hällen sopas ren från lavarna så ristningarna blir synliga igen. Därefter är tanken att hällen skall vara fri från lavar, åtminstone ett tag. Detta är en metod som bl.a. har använts på hällristningar i Tanum och i Norge med gott resultat. I augusti 2013 var det tänkt att denna metod skulle genomföras på Stenkilsristningen. Men för att industrietanolen inte skulle sugas upp innan den hann verka var vi tvingade att ta bort merparten av all mossa och gräs i hällens sprickor. Så innan hällen bespritades och täcktes över fick hällristningslokalen vårdas och skötas ytterligare en gång innan planen kunde sättas i verket. Den 21 augusti togs merparten av all mossa och gräs i sprickorna varsamt bort. Omkring 50 % av hällen hann vårdas un-

9 der dagen. En vecka senare, den 28 augusti, fortsatte arbetet med att varsamt ta bort mossa och gräs i sprickorna. Dagen efter skulle själva bespritningen och övertäckningen av hällen ske. Stenkilsristningen efter vårdinsatsen 28 augusti Foto från norr. Stenkilsristningen efter vårdinsatsen 28 augusti Foto från söder. Den 29 augusti var den stora dagen för bespritningen och övertäckningen av Stenkilsristningen. Inför dagen hade vi köpt in 95 % industrietanol att spruta på hällen, plast att täcka över med, tre stora presenningar att täcka plasten med samt ett stort antal jordsäckar att lägga på presenningarna så att dessa blev på plats. Vi började med att spruta och täcka över den norra delen av hällen. När ca ¾ av hällen var klar tog jordsäckarna och etanolen slut. Detta innebar att vi fick vänta i ytterligare ca en vecka innan arbetet kunde slutföras. Den 6 september kunde vi slutligen slutföra bespritningen och övertäckningen av Stenkilsristningen. Den enda delen av hällen vi inte kunde täcka in var den del som låg söder om stängslet med taggtråd, dvs. utanför kommunens mark. Denna del får åtgärdas nästkommande år. Totalt lades det under hösten ner 39 timmars arbete, dvs. ca 5 dagsverken, på vård av Stenkilsristningen I timmarna ingår bespritningen och övertäckningen av hällen. Stenkilsristningen bespritas och täcks över 29 augusti Foto från söder. Hela Stenkilsristningen är övertäckt 6 september 2013, med undantag för den del som ligger söder om stängslet. Foto från söder.

10 Munkabacken (RAÄ Gladsax 15:1-2 och Gladsax 82:1) På Munkabacken, strax väster om fastigheten Munkaberg i Gladsax, finns två gravhögar och en stensättning som i fornminnesregistret benämns Gladsax 15:1-2 samt Gladsax 82:1. Området betas av kor och är i sig skött av dem. En mast står i den norra högen och har skadat den väsentligt. Ett elhus står intill masten och även den berör den norra högens ytterkanter. En av svårigheterna med detta fornlämningsområde är att identifiera stensättningen (Gladsax 82:1) som skall finnas i området. Enligt fornminnesregistret finns den något sydost om de två gravhögarna. Stensättningen är oregelbunden och övertorvad. Den är dessutom skadad i den sydvästra delen av äldre täktverksamhet och erodering. På området för stensättningen fanns år 2013 inget vårdbehov. Vid inventeringen av Munkabacken under våren konstaterades att det inte fanns något vårdbehov förrän till hösten. Den 4 september vårdades fornlämningarna på Munkabacken för första gången i år. Då tre kossor hade betat i fornlämningsområdet under våren och sommaren var området relativt välskött redan. Vi ägnade dock en timme åt att klippa ner gräset och nässlorna med grästrimmer och häcksax. Dessutom klipptes ogräset och nässlorna ner intill elhuset som står i kanten av den stora gravhögen. Totalt lades det ner 2 arbetstimmar, dvs. 1/4 dagsverke, på vård av högarna under Uppe t v: Den lilla högen på Munkabacken före vårdinsatsen 4 september Uppe t h: Den lilla högen på Munkabacken efter vårdinsatsen 4 september Nere t v: Den stora högen på Munkabacken före vårdinsatsen 4 september Nere t h: Den stora högen på Munkabacken efter vårdinsatsen 4 september 2013.

11 Tågarpsdösen (RAÄ Östra Tommarp 4:1) Tågarpsdösen är en av två fornlämningar inom projekt Se och vårda som redan delvis vårdas av markägaren. Markägaren är dessutom en av de blivande fornfaddrarna i fadderprojektet. Fr.o.m. nästa år kan Tågarpsdösen lyftas ur projekt Se och vårda, för att istället skötas av markägaren fullt ut. Tågarpsdösen är egentligen en gånggrift med hällbild. I muntlig tradition är graven dock benämnd Tågarpsdösen. Högen med gånggriften är 12 meter i diameter och 1,5 meter hög. Kammaren är närmast rektangulär, och består av 12 sidstenar och tre takstenar. På det södra takblocket över kammaren finns en älvkvarnsförekomst, bestående av 22 älvkvarnar. Gånggriften undersöktes 1970 av arkeologiprofessor Märta Strömberg. Fynden från graven var främst av mellanneolitisk karaktär. Öster om gånggriften framkom sex härdar och rikligt med krukskärvor. Den 19 juli gjordes en första vårdinsats av markägaren samt medhjälpare. Med hjälp av grensaxar, häcksaxar, sekatörer, en grästrimmer och räfsor klipptes och vårdades Tågarpsdösen under ca två timmar. Den 4 september gjordes ytterligare en vårdinsats av undertecknad med praktikant. Resultatet blev en prydlig fornlämning, väl synlig från den intill liggande väg 11. Totalt lades det ner 6 timmars arbete, dvs, ca 1 dagsverke, på vård av Tågarpsdösen under år Uppe t v: Tågarpsdösen efter vårdinsatsen 19 juli Foto från väster. Uppe t h: Tågarpsdösen före vårdinsatsen 4 september Foto från öster. Nere t v: Tågarpsdösen efter vårdinsatsen 4 september Nere t h: Tågarpsdösen i närbild efter vårdinsatsen 4 september 2013.

12 Skötselplan för Stenkilsristningen och Bragestenarna En skötselplan för hällristningsområdena Stenkilsristningen (Simrishamn 15:1) och Bragestenarna (Östra Nöbbelöv 5:4) upprättades under 2012 och bifogas även i år som Bilaga 1. Skyltningen av fornlämningar i Simrishamns kommun En inventering av fornminnesskyltarnas status samt vård av skyltarna utfördes under två dagar i oktober Resultatet av denna bifogas även i som Bilaga 2. Då inventeringen av skyltarna utfördes så pass sent på året under 2012, bedömdes det som att det inte fanns något behov av en ny inventering och vård av skyltarna En ny inventering av fornminnesskyltarnas status samt vård av skyltarna kommer istället att genomföras under våren I Bilaga 2 finns förslag på skyltar som bör bytas ut under 2013/2014. Sex nya informationsskyltar sattes upp under våren 2013, medan en sjunde kommer att sättas upp när markägaren ger sitt medgivande. Övrigt Som tidigare nämnts finns det även information om projektet Se och vårda på Simrishamns kommuns hemsida, under Österlens museum, finns. Se under: Under året har det även bloggats om projekt Se och vårda. Se mer under: Arkeologidagen 25 augusti Under arkeologidagen den 25 augusti presenterade arkeolog Peter Skoglund sina senaste forskningsrön angående bronsåldern uppe vid Yxornas häll. Därefter blev det en kort vandring till Stenkilsristningen, där museichefen Lena Alebo visade frottagemetoden på hällen, medan arkeolog Lars Jönsson informerade om den förestående bespritningen och övertäckningen av hällen. Metoden innebär att hällen ska bli ren från lavar och mossar, medan hällristningarna ska framträda bättre. Utställningen Petroglyfiskt virtuella upplevelser kring hällristningar I Petroglyfiskt får besökaren med hjälp av ny teknik möjlighet att interagera med bronsåldern och förstå varför ristningarna en gång för 3500 år sedan höggs in i berg och gravhällar. Teknik som prövas i utställningen är projektioner, full body motion capture, digitala pennor och multi-touch-screen. Dessutom visas många föremål från bronsåldern. Kommentar till arbetet under 2012 Projektets syfte och mål har med 2013 års insatser uppfyllts. Vi har lagt grunden för ett långsiktigt projekt med medel från Länsstyrelsen i Skåne och dessutom såväl tillgängliggjort och levandegjort fornlämningarna och deras historia. Projektplanen har kommit att förändras i och med att löftet om medel från Länsstyrelsen kommit, och vi satsar nu på att arbeta med vård av fornlämningar. Samtidigt hoppas vi kunna arbeta upp ett faddersystem där intresserad allmänhet hjälper till i arbetet med att sköta våra fornminnen. En första fadderträff, med föredrag och information, hölls i januari Under hösten, närmare bestämt den 7 november, kommer det att bli ett uppföljningsmöte för de blivande fornfaddrarna.

Projekt Se och vårda

Projekt Se och vårda Rapport till länsstyrelsen avseende Bidrag till vård av fornlämningar samt tillgängliggörande av kulturmiljöer i Simrishamns kommun år 2014 Rapporten är upprättad av Lars Jönsson Projekt Se och vårda Österlens

Läs mer

Projekt Se och vårda

Projekt Se och vårda Rapport till länsstyrelsen avseende Bidrag till vård av fornlämningar samt tillgängliggörande av kulturmiljöer i Simrishamns kommun år 2016 Rapporten är upprättad av Lars Jönsson Projekt Se och vårda Österlens

Läs mer

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40 Rapport 2012:40 Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av gravfältet RAÄ 29:1 i Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland. Tina Mathiesen Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande

Läs mer

Rapport 2012:26. Åby

Rapport 2012:26. Åby Rapport 2012:26 Åby Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll intill fornlämning RAÄ 168:1 och 169:1 inom fastigheten Åby 1:4, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland. Tove Stjärna Rapport

Läs mer

Lämningar på Trollåsen

Lämningar på Trollåsen UV VÄST RAPPORT 2005:3 ARKEOLOGISK SLUTUNDERSÖKNING Lämningar på Trollåsen Västergötland, Askims socken, Hylte 1:5, RAÄ 22 och 168 Marianne Lönn UV VÄST RAPPORT 2005:3 ARKEOLOGISK SLUTUNDERSÖKNING Lämningar

Läs mer

HÄLLRISTNINGAR I BORG DEL 1

HÄLLRISTNINGAR I BORG DEL 1 HÄLLRISTNINGAR I BORG DEL 1 Raä nr 111, 119 och 120 Rapport över dokumentation av hällristningar i Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland utförd av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam. B

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING KVARNHOLMEN Kartering av bebyggelselämningar på Kvarnholmen, RAÄ Nacka 287, Sicklaön 38:1, Nacka socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Vallby 77:1 UTBYGGNAD AV VA-NÄTET

Vallby 77:1 UTBYGGNAD AV VA-NÄTET Arkeologisk förundersökning 2014 Vallby 77:1 UTBYGGNAD AV VA-NÄTET RAÄ Vallby 69:1, Vallby socken i Simrishamns kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2014:18 Lars Jönsson Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Schaktkontroll Spånga

Schaktkontroll Spånga Arkeologisk förundersökning Schaktkontroll Spånga Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll, RAÄ Spånga 79:1 och 192:1, Akalla 4:1, respektive Bromsten 8:1 och 9:2, Stockholms kommun, Uppland.

Läs mer

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län Linneberg 1:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:39 Jörgen

Läs mer

Ramsåsa 55:1 Ramsåsa kyrka NEDLÄGGNING AV INFILTRATIONS-OCH ELLEDNING

Ramsåsa 55:1 Ramsåsa kyrka NEDLÄGGNING AV INFILTRATIONS-OCH ELLEDNING Arkeologisk förundersökning 2014 Ramsåsa 55:1 Ramsåsa kyrka NEDLÄGGNING AV INFILTRATIONS-OCH ELLEDNING RAÄ Ramsåsa 30:1, Ramsåsa socken i Tomelilla kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2014:11 Lars

Läs mer

FIGURER VID FLYGFÄLTET

FIGURER VID FLYGFÄLTET FIGURER VID FLYGFÄLTET Hällristning Norrköping Raä nr 344 i Östergötland Den centrala ristningsytan objekt C från söder med flygfältet i bakgrunden. Rapport över dokumentation av nyupptäckta hällristningar

Läs mer

Långbro. Arkeologisk utredning vid

Långbro. Arkeologisk utredning vid Arkeologisk utredning vid Långbro Särskild arkeologisk utredning inom del av fastigheten Långbro 1:1, Vårdinge socken, Södertälje kommun, Södermanland. Rapport 2010:52 Kjell Andersson Arkeologisk utredning

Läs mer

Hemfosatorp. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland

Hemfosatorp. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland Hemfosatorp Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland Kjell Andersson Rapport 2009:4 Hemfosatorp Arkeologisk

Läs mer

Gäverstad 1:4 Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:68

Gäverstad 1:4 Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:68 Rapport 2011:68 Arkeologisk utredning etapp 2 och förundersökning Gäverstad 1:4 RAÄ 263 och 264 Gäverstad 1:4 Västra Husby socken Söderköpings kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T

Läs mer

En stensättning i Skäggesta

En stensättning i Skäggesta uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning En stensättning i Skäggesta Södermanland, Barva socken, Skäggesta 5:1, RAÄ 314 Katarina Appelgren uv mitt, rapport 2008:33 arkeologisk förundersökning

Läs mer

Grävning för elkabel på gravfält

Grävning för elkabel på gravfält arkeologisk förundersökning Grävning för elkabel på gravfält raä 1 Gervide 1:35 Sjonhem socken Gotland Länsstyrelsen Gotlands län dnr 431-4410-06 Ann-Marie Pettersson 2007 arkeologisk förundersökning Grävning

Läs mer

HIMMELSTALUND 2. Del av Raä nr 1 i Östra Eneby socken, Östergötland

HIMMELSTALUND 2. Del av Raä nr 1 i Östra Eneby socken, Östergötland HIMMELSTALUND 2 Del av Raä nr 1 i Östra Eneby socken, Östergötland Rapport över nydokumentation utförd vid arkeologidagarna 2013-2014 av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam på uppdrag av Norrköpings

Läs mer

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg

arkivrapport Inledning Målsättning och syfte Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson Nyköping Sörmlands museum, Peter Berg Nr 2015:03A KN-SLM14-180 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattsson 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Peter Berg datum. 2015-02-03 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:69 Utredning vid Kulla Arkeologisk utredning Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland Jonas Ros Utredning vid Kulla Arkeologisk utredning Östra

Läs mer

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 Rapport 2007:27 Arkeologisk förundersökning Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 RAÄ 201 Kv Tandläkaren 5 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen UV RAPPORT 2014:94 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Ekhammar 4:268 och Korsängen

Läs mer

Berga - Snäckstavik. Ledningsarbeten vid

Berga - Snäckstavik. Ledningsarbeten vid Ledningsarbeten vid Berga - Snäckstavik Arkeologisk förundersökning, gravfälten RAÄ 10:1, 14:1 och 16:1, Berga 3:1 och Snäckstavik 3:94, Grödinge socken, Botkyrka kommun, Södermanland Kjell Andersson Rapport

Läs mer

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby uv MITT, rapport 2010:24 arkeologisk förundersökning Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby Uppland; Vallentuna socken; Vallentuna-Åby 1:94; Vallentuna 40:1 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:24

Läs mer

Rosenkälla golfbana. Arkeologisk utredning, etapp 1 vid golfbanan Rosenkälla Golf, vid Ullna i Vallentuna socken och kommun, Uppland.

Rosenkälla golfbana. Arkeologisk utredning, etapp 1 vid golfbanan Rosenkälla Golf, vid Ullna i Vallentuna socken och kommun, Uppland. Rosenkälla golfbana Arkeologisk utredning, etapp 1 vid golfbanan Rosenkälla Golf, vid Ullna i Vallentuna socken och kommun, Uppland Åsa Berger Rapport 2007:11 Rosenkälla golfbana Arkeologisk utredning,

Läs mer

El till 3G-mast vid Fågelberg

El till 3G-mast vid Fågelberg Rapport 2013:51 Arkeologisk utredning etapp 2 El till 3G-mast vid Fågelberg Invid RAÄ 68 Fågelberg 1:4 Vikingstad socken Linköping kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

E18, Västjädra-Västerås

E18, Västjädra-Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:65 E18, Västjädra-Västerås En bullervall vid Råby gård Särskild utredning RAÄ 710 Dingtuna-Råby 2:1 Dingtuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Gummarpsnäs, Edshult

Gummarpsnäs, Edshult Gummarpsnäs, Edshult Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning inom Gummarp 2:9, Edshults socken i Eksjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:37 Ann-Marie Nordman

Läs mer

En villatomt i Badelunda

En villatomt i Badelunda ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:12 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 En villatomt i Badelunda Badelunda 2:1, Badelunda socken, Västerås kommun, Västmanland Tomas Ekman ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:12

Läs mer

Rapport över återställningsarbetet av två fångstgropar och deras fornlämningsområde inom fastigheten Brattåker 1:8, Storuman kommun, Västerbottens län

Rapport över återställningsarbetet av två fångstgropar och deras fornlämningsområde inom fastigheten Brattåker 1:8, Storuman kommun, Västerbottens län Rapport över återställningsarbetet av två fångstgropar och deras fornlämningsområde inom fastigheten Brattåker 1:8, Storuman kommun, Västerbottens län Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor

Läs mer

Helgeberg. RAÄ 82, plats med tradition Del av Såpkullen 1:1, 1:2 Norrköpings stad och kommun Östergötland. Dnr

Helgeberg. RAÄ 82, plats med tradition Del av Såpkullen 1:1, 1:2 Norrköpings stad och kommun Östergötland. Dnr uv öst rapport 2008:43 arkeologisk utredning Helgeberg RAÄ 82, plats med tradition Del av Såpkullen 1:1, 1:2 Norrköpings stad och kommun Östergötland Dnr 421-855-2008 Annika Helander uv öst rapport 2008:43

Läs mer

Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola

Ledningsdragning vid Torsåkers gamla skola UV RAPPORT 2014:82 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsdragning vid s gamla skola Södermanlands län; Södermanland; Gnesta kommun; s socken; s-sörby 1:6, 1:11 och 1:26; 21:1,

Läs mer

Medeltida gravar och brakteat vid Järsnäs kyrka

Medeltida gravar och brakteat vid Järsnäs kyrka Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Medeltida gravar och brakteat vid Järsnäs kyrka Nedläggning av vatten- och avloppsledningar till Järsnäs kyrka, RAÄ 129 Järsnäs socken i Jönköpings

Läs mer

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Antikvarisk kontroll Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Schaktarbeten för el-ledningar på Södra Hestra kyrkogård Södra Hestra socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Stensträng och odlingsrösen ARKEOLOGISTIK AB

Stensträng och odlingsrösen ARKEOLOGISTIK AB Stensträng och odlingsrösen Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte vid RAÄ Botkyrka 12:1, Botkyrka socken och kommun, Stockholms län Göran Wertwein ARKEOLOGISTIK AB Rapport 2016:29 2 Stensträng

Läs mer

Restaurering av miljö för hasselmus i Marks kommun. Foto: Boris Berglund

Restaurering av miljö för hasselmus i Marks kommun. Foto: Boris Berglund Restaurering av miljö för hasselmus i Marks kommun Foto: Boris Berglund 1 Bakgrund och beskrivning av lokalen 2007 gjorde Boris Berglund en inventering av hasselmus i Marks kommun på uppdrag av miljökontoret.

Läs mer

Balder Arkeologi och Kulturhistoria

Balder Arkeologi och Kulturhistoria PM Balder Arkeologi och Kulturhistoria Arkeologisk schaktövervakning Ny energibrunn och rörledning Njutångers kyrka Hälsingland 2014 Katarina Eriksson Bild 1. Schaktets sträckning inom kyrkogården i Njutånger.

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

Stenig terräng i Kista äng

Stenig terräng i Kista äng ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:27 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH AVGRÄNSANDE UTREDNING Stenig terräng i Kista äng RAÄ-nr Spånga 276:1 2, Akalla 4:1, Spånga socken, Stockholms kommun, Uppland Ola Winter

Läs mer

Vindkraft på höglandets hjässa, del II

Vindkraft på höglandets hjässa, del II Kulturhistorisk förstudie Vindkraft på höglandets hjässa, del II Kulturhistorisk förstudie, del II inför planerade vindkraftsområden Almesåkra och Bringetofta socknar i Nässjö kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS

Läs mer

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV MURAR OCH GÅNGVÄGAR PÅ ÅRÅS 2014-03-17

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV MURAR OCH GÅNGVÄGAR PÅ ÅRÅS 2014-03-17 1 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING AV MURAR OCH GÅNGVÄGAR PÅ ÅRÅS 2014-03-17 Den östra muren med spår av väg eller körbana i muröppningen. (Mur A) Årås är ett mycket bra exempel på en svensk herrgårdsparks utveckling.

Läs mer

Gärdslätt Västergård 2:13

Gärdslätt Västergård 2:13 Rapport 2008:47 Arkeologisk förundersökning Gärdslätt Västergård 2:13 RAÄ 159 Rinna socken Boxholms kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L

Läs mer

Kapp-Ekeby. Arkeologisk förundersökning, RAÄ 147:1, 446:1-2 m.fl., Berga 7:2, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland.

Kapp-Ekeby. Arkeologisk förundersökning, RAÄ 147:1, 446:1-2 m.fl., Berga 7:2, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland. Kapp-Ekeby Arkeologisk förundersökning, RAÄ 147:1, 446:1-2 m.fl., Berga 7:2, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Kjell Andersson Rapport 2009:15 Kapp-Ekeby Arkeologisk förundersökning,

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1, Vallentuna kommun.

Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1, Vallentuna kommun. (1/2) Vår beteckning: AL 2014.45 Lst beteckning: 4311-30930-2014 Rapport 2014:29 Arkeologisk förundersökning inför uppställning av kraftledningsstolpe samt schaktning intill gravfältet RAÄ Frösunda 46:1,

Läs mer

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland Rapport Arkeologiska förundersökningar Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland 1998-1999 Anders Wikström Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet Sigtuna Museum Stora Gatan 55 S-193 30 Sigtuna Tfn: 08/591

Läs mer

Kista hembygdsgård. ARKEOLOGISTIK ABRapport 2015:1

Kista hembygdsgård. ARKEOLOGISTIK ABRapport 2015:1 Kista hembygdsgård Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Kista bytomt, RAÄ Väddö 174:1, Kista 1:2, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson ARKEOLOGISTIK ABRapport 2015:1 2 Omslagsbild:

Läs mer

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning Nättraby 4:1 Nättraby socken, Karlskrona kommun Särskild arkeologisk undersökning Blekinge museum rapport 2007:21 Karl-Axel Björkqvist/ Ancela Backman Bakgrund Med anledning av ombyggnad av väg E22 (E66),

Läs mer

arkivrapport Rapport 2017:04

arkivrapport Rapport 2017:04 Rapport 2017:04 arkivrapport Fornlämning Gåsinge-Dillnäs 30:1, Avla 4:3, Gåsinge-Dillnäs socken, Gnesta kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Patrik Gustafsson

Läs mer

Röjningsrösen i Bredgården

Röjningsrösen i Bredgården ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:07 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I AVGRÄNSANDE SYFTE Röjningsrösen i Bredgården RAÄ Järfälla 468, Järfälla socken och kommun, Uppland Tomas Ekman & Ola Winter ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Gillinge STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Göran Werthwein

Gillinge STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Göran Werthwein Gillinge Kompletterande arkeologisk utredning av objekt 1 inför planerat vägombygge vid Gillinge, Angarns socken, Vallentuna kommun, Uppland.. Göran Werthwein Rapport 2001:24 STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Gillinge

Läs mer

Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1

Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1 Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför utvidgning av bergtäkt, Adelövs socken i Tranås kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:42 Jörgen Gustafsson

Läs mer

Edestad 229 Förundersökning i samband med återställande

Edestad 229 Förundersökning i samband med återställande Rapport 2016:12 Edestad 229 Förundersökning i samband med återställande Gröningegården 7:1 Edestad socken, Ronneby kommun 2016 Arwo Pajusi Rapport 2016:12 Edestad 229 Förundersökning i samband med återställande

Läs mer

Hällristningsinventering vid Fiskeby

Hällristningsinventering vid Fiskeby Hällristningsinventering vid Fiskeby 1 RIKSANTIKVARIEÄMBETET ARKEOLOGISKA UPPDRAGSVERKSAMHETEN (UV) UV ÖST RAPPORT 2009:48 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Hällristningsinventering

Läs mer

Rapport nr: 2015:08 Projekt nr: 1505

Rapport nr: 2015:08 Projekt nr: 1505 Rapport nr: 2015:08 Projekt nr: 1505 1(3) arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Åke Johansson 611 86 Nyköping från. Sörmlands Arkeologi AB, Patrik Gustafsson Gillbrand datum. 2015-11-13

Läs mer

Anneröd 2:3 Raä 1009

Anneröd 2:3 Raä 1009 Arkeologisk förundersökning Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömstads kommun Bohusläns museum 2005:5 Robert Hernek Arkeologisk förundersökning, Anneröd 2:3 Raä 1009 Skee socken Strömslads kommun Ur allmsnt

Läs mer

arkivrapport Rapport 2017:03

arkivrapport Rapport 2017:03 Rapport 2017:03 arkivrapport Fornlämning Ärla 6:1, Tummelsta 2:23 & Tummelsta S:2, Ärla socken, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Patrik Gustafsson

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Hammarängen. Särskild arkeologisk utredning inom Skogs-Ekeby 6:53 och 6:54, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland

Hammarängen. Särskild arkeologisk utredning inom Skogs-Ekeby 6:53 och 6:54, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Hammarängen Särskild arkeologisk utredning inom Skogs-Ekeby 6:53 och 6:54, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Rapport 2007:21 Åsa Berger Hammarängen Särskild arkeologisk utredning inom

Läs mer

Arkeologi inför ny GC-bana i S. Ving socken, Ulricehamn kommun, Västergötland

Arkeologi inför ny GC-bana i S. Ving socken, Ulricehamn kommun, Västergötland Arkeologi inför ny GC-bana i S. Ving socken, Ulricehamn kommun, Västergötland Arkeologi inför ny GC-bana i S. Ving socken Hökerum Ulricehamn kommun Elinor Gustavsson Västarvet kulturmiljö/ Lödöse museum

Läs mer

Lingsbergsvägen. Antikvarisk kontroll längs

Lingsbergsvägen. Antikvarisk kontroll längs Antikvarisk kontroll längs Lingsbergsvägen Antikvarisk kontroll i samband med återplantering av alléträd i anslutning till Lingsbergs gård, Vallentuna socken och kommun, Uppland. Etapp 1 Kjell Andersson

Läs mer

Tägneby i Rystads socken

Tägneby i Rystads socken UV ÖST RAPPORT 2007:95 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Tägneby i Rystads socken Inför nyplanerade villatomter på gammal åkermark Inom och intill den medeltida bytomten i Tägneby Tägneby 3:4 och 4:6, Rystads

Läs mer

Tillbyggnad av fritidshus inom gravfält i Vårdnäs

Tillbyggnad av fritidshus inom gravfält i Vårdnäs Rapport 2010:16 Arkeologisk förundersökning Tillbyggnad av fritidshus inom gravfält i Vårdnäs RAÄ 124 Vårdnäs 2:2 Vårdnäs socken Linköpings kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Arkeologisk utredning. Stadsliden 2:3, m fl, Umeå socken och kommun, Västerbottens län.

Arkeologisk utredning. Stadsliden 2:3, m fl, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Arkeologisk utredning Stadsliden 2:3, m fl, Umeå socken och kommun, Västerbottens län. Västerbottens museum/uppdragsverksamheten Jans Heinerud 2003 Innehåll Inledning 3 Sammanfattning 4 Syfte 4 Landskap

Läs mer

Snäckstavik. Rapport 2010:35 Göran Werthwein

Snäckstavik. Rapport 2010:35 Göran Werthwein Snäckstavik Arkeologisk förundersökning (schaktkontroll) vid Snäckstavik, intill RAÄ 102:1 och 580:1-3, Grödinge socken och Botkyrka kommun, Södermanland Rapport 2010:35 Göran Werthwein Snäckstavik Arkeologisk

Läs mer

Historiska lämningar i Kråkegård

Historiska lämningar i Kråkegård Arkeologisk utredning etapp 1 Historiska lämningar i Kråkegård utredning inför bostadsbyggande Bäckseda socken i Vetlanda kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2005:13 Fredrik

Läs mer

Tallbohov. RAÄ-nr Järfälla 17:1, 17:2, 17:3, 101 samt objekt 9 och 15, Järfälla socken och kommun, Uppland. Karin Sundberg

Tallbohov. RAÄ-nr Järfälla 17:1, 17:2, 17:3, 101 samt objekt 9 och 15, Järfälla socken och kommun, Uppland. Karin Sundberg ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:35 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Tallbohov RAÄ-nr Järfälla 17:1, 17:2, 17:3, 101 samt objekt 9 och 15, Järfälla socken och kommun, Uppland Karin Sundberg Tallbohov ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4. Arkeologisk utredning Dnr Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015.

Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4. Arkeologisk utredning Dnr Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015. Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4 Arkeologisk utredning Dnr 431-540-15 Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015 Christian Hoffman Omslagsbild: Bild från skogsskiftet ut mot omgivande åker i

Läs mer

Västervång 2:25 och Östervång 1:1. Rapport 2017:22 Arkeologisk utredning 2016

Västervång 2:25 och Östervång 1:1. Rapport 2017:22 Arkeologisk utredning 2016 Västervång 2:25 och Östervång 1:1 Rapport 2017:22 Arkeologisk utredning 2016 Skåne län, Skåne, Trelleborg kommun, Trelleborg stad, fastighet Västervång 2:25 m. fl. Bo Friman Arkeologerna Statens historiska

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

"J" Naturreservat och hi"llristningsområde i. Hiigsbyr, Tisselskog

J Naturreservat och hillristningsområde i. Hiigsbyr, Tisselskog )k "J" R Naturreservat och hi"llristningsområde i Hiigsbyr, Tisselskog Våilkommen till Hiigsbyns håillristningsområde I Hogsbyn finns Dalslands st

Läs mer

wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2007:62 Besiktning av skador 2007 Ravlunda 23:3 Fornlämning 169 Ravlunda socken Simrishamns kommun Skåne

wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2007:62 Besiktning av skador 2007 Ravlunda 23:3 Fornlämning 169 Ravlunda socken Simrishamns kommun Skåne wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2007:62 Besiktning av skador 2007 Ravlunda 23:3 Fornlämning 169 Ravlunda socken Simrishamns kommun Skåne wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2007:62

Läs mer

Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår. Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning

Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår. Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Gällinge socken, Gällinge-Skår 2:1 Jessica Andersson Med bidrag

Läs mer

Schaktning för avlopp i Årdala

Schaktning för avlopp i Årdala Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:74 Schaktning för avlopp i Årdala Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Årdala 106:1 Sannerby 2:8 Årdala socken Flens kommun Södermanlands

Läs mer

Vrå Hölö. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning

Vrå Hölö. Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:10 Vrå Hölö Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning RAÄ-nr Hölö 287:1 2 Vrå 5:1 Hölö socken Södertälje kommun Stockholms län Södermanland Britta

Läs mer

Viggbyholm STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Arkeologisk utredning av del av detaljplanområde för Viggbydalen, Täby socken och kommun, Uppland.

Viggbyholm STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Arkeologisk utredning av del av detaljplanområde för Viggbydalen, Täby socken och kommun, Uppland. Viggbyholm Arkeologisk utredning av del av detaljplanområde för Viggbydalen, Täby socken och kommun, Uppland. Rapport 2000:18 Göran Werthwein STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Tidsaxel Mats Vänehem Stockholms läns

Läs mer

Kv Krankroken, Erikslund, Västerås

Kv Krankroken, Erikslund, Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:62 Kv Krankroken, Erikslund, Västerås Särskild utredning Kv Krankroken m fl Dingtuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

Multisportarena vid Himmelstalund

Multisportarena vid Himmelstalund UV ÖST RAPPORT 2007:79 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Multisportarena vid Himmelstalund Himmelstalunds sportfält, Borg 11:1 Borgs socken, Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-523-2007 Per Nilsson UV

Läs mer

Planer för ny tomt i Stratomta

Planer för ny tomt i Stratomta Rapport 2012:31 Arkeologisk förundersökning Planer för ny tomt i Stratomta RAÄ 216 Stratomta 2:1 Törnevalla socken Linköpings kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M

Läs mer

Hällristningarna Raä 130 och 392 samt två nyfynd i Hemsta hage, Boglösa socken Uppland

Hällristningarna Raä 130 och 392 samt två nyfynd i Hemsta hage, Boglösa socken Uppland Hällristningarna Raä 130 och 392 samt två nyfynd i Hemsta hage, Boglösa socken Uppland Redogörelse över ny dokumentation 2009 utförd av Sven-Gunnar Broström BOTARK-RAPPORT 2011-06 Redogörelse över ny dokumentation

Läs mer

Spruthuset Falun 7:7 vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016

Spruthuset Falun 7:7 vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016 Arkeologisk schaktningsövervakning Spruthuset Falun 7:7 vid schaktning för fjärrvärme genom stadslager RAÄ 68:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016 Arkivrapport dnr 82/16 Jimmy Axelsson Karlqvist

Läs mer

Skötsel av markanläggning under garantitiden

Skötsel av markanläggning under garantitiden STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN Tekniska enheten 2014-11-13 0 (7) Skötsel av markanläggning under garantitiden Bilaga till Teknisk handbok Version 1 2014-12-01 Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg

Läs mer

Rapport nr: 2015:03 Projekt nr: 1513

Rapport nr: 2015:03 Projekt nr: 1513 Rapport nr: 2015:03 Projekt nr: 1513 1(5) arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Urban Mattson 611 86 Nyköping från. Sörmlands Arkeologi AB, Lars Norberg datum. 2015-06-24 ang. förenklad

Läs mer

Skötselplan för fornlämningsområde inom Ånneröd 2:58, Skee socken, Strömstad

Skötselplan för fornlämningsområde inom Ånneröd 2:58, Skee socken, Strömstad FÖRSLAG TILL SKÖTSELPLAN Rev A 2007-01-25 1(5) Skötselplan för fornlämningsområde inom Ånneröd 2:58, Skee socken, Strömstad 1. Syfte Syftet med skötselplanen är att de fornlämningar som fi nns i området

Läs mer

Ekbackens gård. Arkeologisk förundersökning. Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt. Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland

Ekbackens gård. Arkeologisk förundersökning. Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt. Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Arkeologisk förundersökning Ekbackens gård Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Robin Olsson Rapport 2005:21, avdelningen för arkeologisk

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 431-7397-2010 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 637/10 917 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

HIMMELSTALUND. Del av Raä nr 1 i Östra Eneby socken, Östergötland

HIMMELSTALUND. Del av Raä nr 1 i Östra Eneby socken, Östergötland HIMMELSTALUND Del av Raä nr 1 i Östra Eneby socken, Östergötland Rapport över inventering och dokumentation av nyupptäckta hällristningar utförd 2007 av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam och på

Läs mer

Ridhus vid Vrinnevi gård

Ridhus vid Vrinnevi gård Rapport 2011:67 Arkeologisk förundersökning Ridhus vid Vrinnevi gård RAÄ 41 kv Fritiden 3 (Vrinnevi gård) S:t Johannes socken Norrköpings kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L

Läs mer

Schaktning vid Ekers kyrkogårdsmur

Schaktning vid Ekers kyrkogårdsmur uv rapport 2012:54 särskild arkeologisk undersökning, schaktövervakning Schaktning vid Ekers kyrkogårdsmur Närke; Örebro stad; Eker 14:140 Lena Beronius Jörpeland uv rapport 2012:54 särskild arkeologisk

Läs mer

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland.

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport 2014:02 broby 1:1 Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Tove Stjärna Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se Järnvägsgatan 25, 131 54

Läs mer

Tre nya tomter i Ekängen

Tre nya tomter i Ekängen Rapport 2012:44 Arkeologisk förundersökning Tre nya tomter i Ekängen Stensätter 1:12 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR

Läs mer

När, Hallute 1:58. Rapport Arendus 2015:11. Arkeologisk utredning inför omläggning av skog till damm. Lst dnr

När, Hallute 1:58. Rapport Arendus 2015:11. Arkeologisk utredning inför omläggning av skog till damm. Lst dnr Rapport Arendus 2015:11 När, Hallute 1:58 Arkeologisk utredning inför omläggning av skog till damm. Lst dnr. 431-767-15 När socken Region Gotland Gotlands län 2015 Dan Carlsson Omslagsbild: Laserhöjdkarta

Läs mer

Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519

Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519 Rapport nr: 2015:09 Projekt nr: 1519 1 (3) arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Ann Luthander 611 86 Nyköping från. Sörmlands Arkeologi AB, Lars Norberg datum. 2015-10-28 ang. förenklad

Läs mer

Darsgärde. Kabeldragning i gravfält. Christian Gatti. Förundersökning i form av schaktövervakning

Darsgärde. Kabeldragning i gravfält. Christian Gatti. Förundersökning i form av schaktövervakning Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:35 Darsgärde Kabeldragning i gravfält Förundersökning i form av schaktövervakning Skederid 39:1 Darsgärde 2:11 Skederid socken Norrtälje kommun Uppland Christian

Läs mer

STYRESHOLM OCH PUKEBORG

STYRESHOLM OCH PUKEBORG Förslag till Skötse.lplan för STYRESHOLM OCH PUKEBORG 199408 18 av museiekolog Elisabeth Aberg e e e - STYRESHOLM OCH PUKEBORG N i r---- rasbrant _ H-l " ' ".>: '..' '. '. / N /1 /v V d c - gammal älvfåra

Läs mer

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 Rapport Arendus 2015:25 STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DNR 431-1973-15 Stenkumla socken Region Gotland Gotlands län 2016 Christian Hoffman Arkeologisk förundersökning

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Per Gustafsson Nyköping Sörmlands museum, Sörmlands museum

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Per Gustafsson Nyköping Sörmlands museum, Sörmlands museum r 2014:03A K-SLM13-218 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Per Gustafsson 611 86 yköping från. Sörmlands museum, Sörmlands museum datum. 2014-04-02 ang. förenklad rapport rörande

Läs mer

Kåperyd - ett skadat gravfält

Kåperyd - ett skadat gravfält Fornvård / arkeologisk förundersökning Kåperyd - ett skadat gravfält återställning av fornlämning 28 som skadats genom markberedning Månsarps socken i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs

Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:41 Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs Särskild utredning Äs 1:2 Romfartuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning...1 Målsättning

Läs mer