Utbildningsförvaltningen Delårsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsförvaltningen Delårsrapport 2014"

Transkript

1 Utbildningsförvaltningen Delårsrapport Verksamhetsutveckling och framtid Mål 2: I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande Utbildningsnämnden har åtagit sig att verka för aktiv samverkan med arbetslivet. Förvaltningen har under perioden blivit certifierade för Vård- och omsorgscollege och tagit ytterligare ett steg mot en certifiering för Teknikcollege. Besked från riksföreningen Teknikcollege väntas under hösten. I samarbetet Teknikcollege har en behovsinventering genomförts i syfte att få en klarare bild över vilka utbildningar som efterfrågas av teknikföretagen. Inventeringen ligger till grund för planering av kommande utbildningsinsatser för såväl ungdomar som vuxna. Nya riktlinjer för gymnasieskolans programråd har tagits fram under perioden i syfte att fördjupa samverkan mellan skola/näringsliv. I juni var den nya lokala överenskommelsen gällande nyanländas etablering klar. Överenskommelsen är ett strategiskt dokument som tydliggöra uppdrag, ansvarsfördelning, roller och rutiner mellan Arbetsförmedlingen, Alingsås kommun och Migrationsverket. Den är avsedd att utveckla och bidra till en gemensam målsättning gällande insatser för de nyanlända som bosätter sig i Alingsås kommun så att målet om en snabb integration och egen försörjning kan uppnås. Framtid flerårsstrategi Under kommande år har nämnden att beakta de ekonomiska aspekterna av att uppfylla de mål och förväntningar som näringslivet och näringslivsorganisationer har i Teknik- och vårdcollegesamarbetet och därmed uppfylla nämndens nyckeltal arbetslivets upplevelse av att utbildning sker för att generera rätt att kompetens skall öka. Diskussioner pågår om att starta upp ett fjärde år på teknikprogrammet, vilket görs utifrån ett uttalat behov av kompetens i IT-branschen. En tydligare koppling till kommunstyrelsens åtagande om att styra genomförandet av strategierna för handel, industri och besöksnäring ses som en förutsättning för att öka kommunens övergripande mål om att det i Alingsås skall finnas goda möjligheter till arbete och företagande. För att ytterligare stärka gymnasiets attraktions- och konkurrenskraft, är det viktigt att, i ett strategiskt perspektiv, fortsätta att utveckla samarbetet med lokalt arbets- och näringsliv. 1

2 Vuxenutbildningen har vidare att hantera ett ökat söktryck på vissa utbildningar som är angelägna att kunna bemöta utifrån att öka självförsörjningsgraden för individer och tillgodose arbetslivets uttalade behov av kompetens inom bl.a. vård- och omsorg. Mål 4; I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning Utbildningsnämnden har åtagit sig att utifrån ekonomi och kvalitet, pröva dess verksamheter mot alternativt entreprenad/köpt verksamhet. Förvaltningen kommer under hösten att göra en utredning/genomlysning som belyser de ekonomiska och kvalitativa konsekvenserna av att upphandla sfi, särvux, grundläggande vuxenutbildning samt kurser som ges för vuxna motsvarande vård- och omsorgsprogrammet. Den nya leverantören av gymnasiala kurser, Jensen Education, har påbörjat sitt avtal och arbete har skett för att göra omställningen till ny leverantör sker så smidigt som möjligt. Mål 5: I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet Utbildningsnämnden åtar sig att verka för att alla elever/studerande/brukare erhåller ett gott bemötande med hög grad av service och tillgänglighet. Nyligen redovisades resultatet från den GR-enkät elever i årskurs två besvarar varje år. Två av Utbildningsnämndens nyckeltal under mål fem handlar om att elevernas upplevelse av bemötande, inflytande och delaktighet ska förbättras. Årets resultat visar en ökning inom samtliga områden. Inom områdena inflytande och delaktighet befinner sig Alströmergymnasiet klart över snittet inom GR. I februari genomfördes en trivselenkät för vuxenstuderande där flertalet av de studerande uppger att de trivs. Studeranderåd på SFI med studerande, lärare samt rektor har startats upp under perioden vilket avser att höja upplevelsen av delaktigheten bland de studerande. Integrationsavdelningen har under året gjort satsningar på att öppna dörrar för integration i närmiljön med aktiviteter såsom stadsvandringar, aktiviteter för föräldralediga, utflykter etc. Mätningarna av upplevt bemötande är, i likhet med årsredovisningen, konstanta vilket troligtvis beror på att de nyanlända som nu är aktuella är mer självständiga och har inte i lika stor utsträckning behov av löpande stöd och hjälp från avdelningen. Den 1 juli övergick socialsekreterare som arbetat med ensamkommande barn på Integrationsavdelningen till Socialförvaltningen. 2

3 Den ökade flyktingströmmen till Sverige påverkar Alingsås kommun då allt fler väljer sig bort från Migrationsverkets asylboenden för att bo hos bekanta eller släktingar enligt Lagen om eget boende- EBO. Alingsås kommun har ett avtal om ett mottagande av 8 flyktingar per år. I augusti månad har Alingsås kommun tagit emot 9 flyktingar. Om prognosen kvarstår kommer man att ha tagit emot 135 flyktingar till årsskiftet. Ökningen beror på EBO-lagstiftningen och på att många ensamkommande barn får anknytningsplaceringar i kommunen. I och med en ökat mottagande av flyktingar behövs fler bostäder för att tillgodose bostadsbehoven för nyanlända flyktingar. Integrationsavdelningen behöver fortsätta att föra dialogen tillsammans med socialtjänst och Alingsåshem angående samordning av bostadslösa nyanlända. Den ökade flyktingströmmen har också påverkat utfall i prognos för tolkkostnader samt för SFI-kostnader för avdelningen. Kostnaden, enligt prognos, kommer att ligger något högre än vad som är budgeterat för dessa poster. Ökade SFI-kostnader beräknas täckas av motsvarande belopp från de statsbidrag Integrationsavdelningen erhåller från Migrationsverket. Integrationsavdelningen har sedan årsskiftet uppmärksammat en stor ökning av mottagna med hög utbildning och gedigen arbetslivserfarenhet från hemlandet. De matchar svenska samhällsförutsättningar väl för en bra ingång till studier och arbetsmarknad. Utbildningsnämnden åtar sig att verka för att de av nämnden antagna förslag till Riktlinjer för integration av nya svenskar ska implementeras i syfte nyanländas upplevelse av bemötande och tillgänglighet i kommunen skall öka. Riktlinjerna antogs av Utbildningsnämnden 213, 22 men har ännu inte antagits av KF. Framtid flerårsstrategi I och med en ökat mottagande av flyktingar behövs fler bostäder för att tillgodose bostadsbehoven för nyanlända flyktingar. Integrationsavdelningen behöver fortsätta att föra dialogen tillsammans med socialtjänst och Alingsåshem angående samordning av bostadslösa nyanlända. Vidare bör platser beredas på gymnasie- och vuxenutbildning för fler elever och studerande som introduktionsmässigt behöver mer stöd med språk etc. 3

4 Mål 8 I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid Utbildningsnämnden åtar sig att varje elev/studerande får möjlighet till studier som utgår från individens behov och förutsättningar som stimulerar till största möjliga lärande och kunskapsutveckling. Från och med hösten finns den pedagogiska lärplattformen V-klass tillgänglig i undervisningen för att utveckla arbetsformer och metoder. Detta ger ett stöd för ett långsiktigt hållbart förändringsarbete med fokus på systematik och struktur i lärandesituationerna. Lärplattformen innebär att man i högre grad kan tillgängligöra, individualisera och skapa flexibilitet i utbildningarna. Som vuxenstuderande på omvårdnadsutbildning kan man nu till exempel välja mellan tre olika ingångar; nybörjare, komplettering och fristående kurser. I förvaltningen är sedan årsskiftet totalt 16 förstelärare tillsatta. Vid gymnasiet är förstelärarnas uppdrag att i huvudsak implementera nya arbetssätt enligt fem fokusområden; kollegialt lärande, pedagogiska frågor kring IKT i vardagen, formativ bedömning och internationalisering. I syfte att stärka det kollegiala lärandet så deltar gymnasiet i den nationella satsningen Mattelyftet. Härutöver har ett samarbete inledas med Högskolan Väst med kompetenshöjande insatser i bedömning för lärande och handledning av förstelärare i syfte att höja kompetensen hos samtliga lärare kring bedömning för lärande. 1:1 satsningen på elevdatorer visar efter årets mätningar, där 23 elever har svarat, att deras upplevelse är att 1:1 har bidragit till en ökad lust att lära, underlättar skolarbetet samt bidragit till ett förbättrat skolresultat. Framförallt anses verktyget hjälpa eleverna att organisera skolarbetet. Hälften av de tillfrågade eleverna anser att lärarna förändrat och utvecklat sitt sätt att undervisa med hjälp av digital teknik under läsåret. Framtid flerårsstrategi En utmaning är att inom skolväsendet fortsätta verka för en ökad flexibilitet och individualiseringen i utbildningarna. Tidiga insatser skall leda till att alla elever och studerande når målen och att elevens individuella lärande sätts i fokus. Att fortsätta att skapa en förståelse för elever och studerandes olika behov är en viktig faktor för att öka måluppfyllelsen. Det kräver en kompetenshöjning bland medarbetarna för att i större utsträckning och på ett flexiblare sätt, kunna möta elever och studerande där de befinner sig i sitt lärande. Gymnasieskolan har startat upp det fortsatta arbetet efter att projektet PlugIn avslutades före sommaren. Förstärkning har skett med en ungdomskoordinator samt lärare på studiesupport. Arbetet sker i nära samverkan med Plattformen där elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får stöd med struktur och studieplanering, samt med Introduktionsprogrammen. 4

5 Uppdrag Under hösten 213 gav Kommunfullmäktige i Alingsås kommun Barn- och ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden i uppdrag att se över avgångsbetygen i grundskolan respektive i gymnasieskolan. Syftet med utredningen var att kartlägga orsakerna till skillnaderna när det gäller andelen elever som slutar grundskolan utan godkända betyg, respektive gymnasieelever som avslutar sin gymnasieutbildning utan fullständigt slutbetyg, samt presentera förslag på åtgärder för att andelen ej godkända ska minska. Utredningen speglar grundskoleelever från avgångsåren 29 och 21 och gymnasieelever från avgångsåren 212 och 213. Materialet som används för analysen är på individnivå, men presenteras endast på programnivå och per ämne. Nedan följer korta utdrag ur utredningen. Grundskola Undersökningen visar att det totalt sett är få elever utan gymnasiebehörighet för läsåren 29 och 21. Totalt sett var det 36 elever utan behörighet till gymnasiet. Majoriteten av de elever, 25 stycken, som lämnade grundskolan utan gymnasiebehörighet gick på Östlyckeskolan. Notera dock att 16 av de 25 elever på Östlyckeskolan flyttat till Sverige tre år eller färre innan de började på gymnasiet. Fem av eleverna gick på Nolhagaskolan, fyra av eleverna gick på Sollebrunns skola och två av eleverna gick på Gustav Adolfskolan. Vid närmare analys av eleverna var det sex elever som flyttat från Alingsås kommun efter grundskolan, men ändå läste på Alströmergymnasiet. Av de resterande 3 eleverna läste 19 elever på Individuella programmet (IM) någon gång efter avslutad grundskola. Av de resterande elva eleverna har fyra stycken läst på VUX. Av de elever som läste upp betygen på IM gick även tre vidare till VUX (D.v.s. totalt sju elever VUX). Gymnasiet För gymnasiets del visar utredningen att det sammanlagt var 79 elever som lämnade gymnasieskolan utan fullständigt slutbetyg under läsåren 11/12 och 12/13. Resultatet visar det inte finns samband mellan eleverna som gick ur högstadiet utan gymnasiebehörighet och de elever som gick ur gymnasiet utan fullständigt slutbetyg från de nationella programmen. Tre program utmärker sig i relation till andelen elever utan fullständigt slutbetyg. Ett av dessa var samhällsvetenskapsprogrammet med 25 procent av det totala antalet elever. Vid närmare granskning av programmens inriktningar visas ett samband mellan vald inriktning och antalet elever utan godkända slutbetyg. Det vill säga flera av eleverna utan fullständiga slutbetyg hade valt samma inriktning. Nästa steg i undersökningen granskar elevernas kurser inom vilka de haft underkänt (IG) eller streck. Resultatet visar att de tre mest utmärkande kurserna var religionskunskap A, idrott och hälsa A och svenska B. Vidare har en elev utan godkänd examen i snitt 7.5 IG. Projektarbete är den kurs som utmärker sig mest sett till elever med streck. Kursen motsvarar drygt 12 procent av det totala antalet streck i undersökningen. Fullständig utredning återrapporteras senast i november 5

6 Ekonomi Drift Belopp i tkr Budget Prognos 2 Avvikelse prognos/budget Delårsbokslut Delårsbokslut 213 Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokalhyror Köp av tjänster Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Drift Den ekonomiska uppföljningen per den 31 augusti visar att Utbildningsnämnden prognostiserar en budget i balans. Kommentarer till delårsbokslutet Delårsbokslutets positiva resultat beror till största delen av läsårsuppdelningen i vårrespektive hösttermin, vilket innebär att intäkter och kostnader i huvudsak fördelar sig vår respektive höst. När det gäller avsatta medel för interkommunala kostnader regleras de huvudsakligen terminsvis och för höstterminens del innebär det i mitten av oktober. Detta är ett problem för många kommuner, vilket har lett till att ett nytt system är på gång att genomföras inom GR (Göteborgsregionens kommunalförbund). Planerna är att från och med hösten 215 genomföra två faktureringstillfällen istället för en per termin och att man på sikt även skall införa månadsfakturering när systemet är utbyggt fullt ut. Vuxenutbildningen har fler studerande och därmed högre bemanning på omvårdnadsutbildningen nu under hösten än våren. Även de gymnasiala kurserna via Jensen Education är fler under hösten. Årsprognos skall kommenteras till avvikelse mot budget Utbildningsnämnden räknar med en med en budget i balans vid årsskiftet. I prognosen har både intäkter och kostnader ökat vilket är en följd av att Integrationsavdelningen 6

7 prognostiserar att antalet ensamkommande barn kommer att öka. Konsekvensen blir att enheten varit i behov av personalförstärkning redan under. Detta medför i sin tur att budgeten för ensamkommande troligen kommer att övertrasseras redan i år, men detta underskott kommer att hanteras inom befintlig fond för ensamkommande barn. Avvikelse mellan delårsprognos och årsbokslut Inom utbildningssektorn delas skolan upp i läsår vilket innebär att stor del av kostnaderna kommer på hösten respektive våren. Genom att läsåret börjar på hösten är det naturligt att vissa typer av kostnaderna infaller vid skolstarten. En stor del av avvikelsen mellan delårsprognos och årsbokslut beror på att de interkommunala kostnaderna för de utresande gymnasieeleverna på de kommunala skolorna som regleras först vi brytdatum senare under hösten. Ytterligare en påverkansfaktor är hur semesterlöneskulden bokas upp i ekonomisystemet. I höst har Vuxenutbildningen tagit in fler studerande på vårdutbildningar för att anpassa sig efter den efterfrågan som råder på arbetsmarknaden. Avvikelse från våruppföljningen I våruppföljningen prognostiserade utbildningsnämnden en budget i balans, vilket gäller fortfarande. Jämförelse mellan årets och föregående års delårsresultat Vid en jämförelse mellan åren kan man utläsa att intäkterna ökat vilket till viss del beror på ökade statsbidrag och att kostnaderna minskat beror på att vissa kostnader kommer att falla ut först senare i höst som avser statsbidragen. Dessutom har en fortsatt anpassning skett för att kunna ställa om efter det minskade elevantalet på grund av minskad folkmängd i gymnasieåldrarna. 7

8 Investeringar Investeringarna ska följas upp enligt EIRA-modellen enligt KF Belopp i tkr Budget Prognos 2 Avvikelse prognos/budget Delårsbokslut Delårsbokslut 213 Expansionsinvesteringar Imageinvesteringar Reinvesteringar Anpassningsinvesteringar Summa investeringar Kommentarer till prognos Utbildningsförvaltningen räknar med att använda investeringbudgeten på 1 4 tkr. Kommentarer till delårsbokslut Genom att läsåret inom skolan börjar på hösten har man avvaktat med vissa investeringar för att se hur elevunderlag blev. Dessutom kommer investeringen av kopieringsmaskiner att genomföras under hösten då leasingavtalen går ut på kopieringsmaskinerna på Gymnasiet. Kommentarer till större avvikelser jämfört med våruppföljningen En försiktighet har rått med investeringarna hittills i år innan elevantalet var känt inför hösten. 8

9 Beredning av flerårsstrategi framtid Utbildningsnämnden har att öka andelen elever som klarar sin gymnasieutbildning och kan gå vidare till högre studier eller arbete. För att lyckas med detta krävs fortsatt arbete när det gäller arbetssätt som minskar avhopp och främjar närvaro. Det kommunala informationsansvaret (KIA) går vid årsskiftet över till ett kommunalt aktivitetsansvar (KAA), vilket innebär en skyldighet för kommunen att erbjuda lämpliga individuella åtgärder till ungdomar som ej fyllt 2 år och ej finns i utbildning eller annan sysselsättning. En viktig utmaning framöver är att i ett strategiskt perspektiv ytterligare stärka och utveckla samarbetet med lokalt arbets- och näringsliv. Detta för att stärka gymnasiets attraktionskraft i kommunen och i större utsträckning anordna utbildningar för att matcha arbetslivets framtida behov av kompetens. För ungdomar som skall starta sin gymnasieutbildning finns ett stort utbud att välja bland. Alströmergymnasiet ska vara ett naturligt och attraktivt val, inte bara för alingsåsungdomar, utan även för elever från andra kommuner. För att det ska vara så i framtiden krävs att skolan kan ligga i framkant när det gäller utveckling av lärande och arbetssätt samt att det finns möjligheter att göra väl avvägda satsningar och ekonomiska prioriteringar. Intresset för att studera på ett yrkesprogram minskar och vissa program och elevplatser får en hög kostnad per elev. Detta medför att organisationen kan behöva ses över och anpassas ytterligare, om denna trend håller i sig. Ett nytt regelverk under påverkar med stor sannolikhet framtida flyktingmottagande i Alingsås kommun under 215. De som bor på ett asylboende ett år efter att de fått uppehållstillstånd, kommer att tillhöra kommunen där asylboendet är beläget. För Alingsås kommun innebär det att ett stort antal personer som bor kvar på Höglunda asylboende ett år efter att de erhållit permanent uppehållstillstånd, kommer att bli kommuninnevånare med rätt till introduktion inom etableringsplan, försörjningsstöd, skola och barnomsorg. De nyanlända som kommer till kommunen skall erbjudas ett gott mottagande och en möjlighet att så fort som möjligt bli en del av samhället, kunna studera, få ett arbete och bli självförsörjande. Det krävs att alla aktörer samverkar och finner nya sätt att göra detta på när mottagningen ökar. Ekonomi I tabell nedan anges budget för år 215 samt ram för år 216 och år 217. Utgångspunkt är fastställd ram enligt flerårsstrategin -216, inklusive eventuella tilläggsanslag eller avdrag för åren. För år 217 ska tillfälliga ramökningar dras bort från ram 216 och räknas upp med 3 %, enligt beslut ramberedning (KS ). Se tabell med sammanställning av kommunbidrag per nämnd. 9

10 Belopp i tkr Budget 215 Ram 216 Ram 217 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Kommunbidrag Finansnetto Årets resultat Kommunbidrag, tkr Vård- och äldreomsorgsnämnd Socialnämnd Utbildningsnämnd Barn- och ungdomsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Miljöskyddsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadskontor Exploatering Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Teknisk nämnd Teknisk förvaltning Avfall VA-verk Totalt kommunbidrag Ramförändring mellan förvaltningarna som tagits hänsyn till under åren Utbildningsnämnden beslutade den 1/6 Dnr.84 UN och socialnämnden beslutade den den 17/6 Dnr.146 SN om en verksamhetsförändring rörande ensamkommande flyktingbarn. Båda nämnderna är överens om att verksamheten flyttas över till Socialnämnden. Personalmässigt skedde överflytten från 1 juli, men budgetmässigt sker ramöverföring från och med 215 och framåt. Fonden för ensamkommande barn kommer att flyttas över efter avstämning i årsbokslutet. Bägge förvaltningarna har tagit hänsyn till detta och justerat i sina ramar från

11 11

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsuppföljning

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Verksamhetsuppföljning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Verksamhetsuppföljning På Alströmergymnasiet är fyra förstelärare är tillsatta sen den 1 januari 214. Förstelärarnas uppdrag är i huvudsak att implementera nya arbetssätt enligt

Läs mer

Flerårsstrategi Utbildningsnämndens verksamheter planerar inga förändringar av tidigare fastställda åtaganden.

Flerårsstrategi Utbildningsnämndens verksamheter planerar inga förändringar av tidigare fastställda åtaganden. UTBILDNINGSNÄMNDEN 1. Resultat från årsredovisningen I Alingsås ska utbildning ge kunskaper för en dynamisk framtid. Utbildningsnämnden måste öka andelen elever och studerande som fullföljer sin utbildning

Läs mer

Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 16 september 2014, kl. 13.00 Plats: Kungsgatan 9, sammanträdesrummet plan 2. Information och överläggningar A/

Läs mer

Sammanträde med Utbildningsnämnden

Sammanträde med Utbildningsnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 23 september 2014, kl. 17.00 Plats: Kungsgatan 9, nämndsammanträdesrummet Sunnerö. Förmöten: Alliansen förvaltningens sammanträdesrum

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING

Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 GYMNASIESKOLA OCH VUXENUTBILDNING Delårsrapport 2015 Sammanfattning Gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms totalt få en positiv budgetavvikelse på 200 tkr vid årets slut. Gymnasieskolans

Läs mer

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Gymnasieplan 2015-2018 Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr 0526/14 Dokumentägare Sektorschef Sektor Utbildning Giltighetstid

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning

Delårsbokslut 2014 jan- juli. Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen. Innehållsförteckning Delårsbokslut 2014 jan- juli Dahlstiernska gymnasiet och Vuxenutbildningen Innehållsförteckning 1 Dahlstiernska... 2 2 Dahlstiernska Gymnasium... 6 3 Vuxenutbildning... 7 1 Dahlstiernska 1.1 Delårsbokslut

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-06-10 34-41

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-06-10 34-41 Utbildningsnämnden 34-41 2 Information och överläggningar...5 Plan för systematiskt kvalitetsarbete...7 Platsantal Alströmergymnasiet 2014/2015...8 Samverkansavtal för gymnasie- och gymnasiesärskolan 2015/2016-2018/2019...9

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING ENS UPPDRAG FÖR ÅR TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. FRAMTID 7. UPPGIFTSMÅTT

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Tkr Budget Prognos 2 Budget

Tkr Budget Prognos 2 Budget FLYKTINGMOTTAGNING Intäkter 36 609 29 127 21 500 Kostnader - 36 609-29 127-21 500 Nettokostnader 0 0 0 Flyktingmottagningen ansvarar för mottagande av flyktingar till kommunen enligt gällande regler för

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-05-20 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/83 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Förvaltningens kommentarer till kommunledningskontorets förslag

Förvaltningens kommentarer till kommunledningskontorets förslag Remissvar till kommunstyrelsens arbetsutskott gällande utredningsuppdrag - hantering av kommunens ansvar för asylsökande och personer med uppehållstillstånd Bakgrund Integrationsavdelningen består idag

Läs mer

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Budget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1

Budget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1 Socialnämnden Resultaträkning Belopp i mnkr Budget Prognos 1 2013 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 134,0 132,0-2,0 Verksamhetens kostnader -480,1-482,1-2,0 Avskrivningar -1,5-1,5 Verksamhetens nettokostnader

Läs mer

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan Barn- och Utbildningsnämnden Bilaga BoU-nämnden 2009-03-05 13 Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 2009-03-05 1 och riktlinjer för förskoleverksamheten Nulägesbeskrivning i förhållande

Läs mer

KALLELSE. Datum

KALLELSE. Datum KALLELSE Datum 2016-11-03 Sida 1(1) Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden kallar härmed till sammanträde måndag 21 november 2016, kl. 17:30 i kommunkontoret sammanträdesrum A för att behandla följande

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 36-39 2 Avfallsföreskrifter Alingsås kommun remiss...5 Delårsbokslut 2013...6 Meddelanden 2013...7 Delegationsbeslut 2013...8 3 Plats och tid Utbildningens hus, Plangatan 13, 441 31

Läs mer

GR Utbildnings arbete med fokus nyanlända. Utbildningsgruppen

GR Utbildnings arbete med fokus nyanlända. Utbildningsgruppen GR Utbildnings arbete med fokus nyanlända Utbildningsgruppen 2016-12-01 Ålder: Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, boende i GR-kommun, 2016-11-30 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 47,7%

Läs mer

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:173-723 2015-04-13 1/1 Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Mål och budget 2017-2019

Mål och budget 2017-2019 Tjänsteskrivelse 1 (2) -03-29 GN.0009 Handläggare Jan Strid Mål och budget - Sammanfattning Utifrån kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på drift och investeringsramar samt planeringsförutsättningar

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsplan 2014-2016. Kompetens- och arbetslivsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Kompetens- och arbetslivsnämnden Kompetens- och arbetslivsnämnden, december 2013 Verksamhetsplan 2014 2016 Nämndens ordförande Förvaltningschef Ingvor Bergmann 070-648 35 77 ingvor.bergman@

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Bokslut 2010 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MISSIV

Bokslut 2010 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MISSIV UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (10) 2011-01-24 MISSIV JAKOB FJELLANDER DIREKT: 0224-556 27 DNR 2011/7 UAN NR 11/6 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Bokslut 2010 FÖRSLAG TILL

Läs mer

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017

Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola. Styrprocessen 2017 Behovsanalys för verksamhetsområde 6 Gymnasieskola Styrprocessen 2017 Tyresö kommun / 2016-03-10 2 (15) Innehållsförteckning 1 Behovsanalys för verksamhetsområde Gymnasieskola... 3 1.1 Slutsatser - Samlad

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2016-02-19 Diarienummer AMN-2016-0053 Arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsberättelse 2015 Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Mål och budget 2016-2018

Mål och budget 2016-2018 2015-09-05 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/96-041 Arbets- och företagsnämnden Mål och budget 2016-2018 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår, utifrån kommunstyrelsens förslag till mål

Läs mer

Kvalitetsplan

Kvalitetsplan Dnr KS/555/2015 Kvalitetsplan 2016 2018 Förskola, obligatoriska skolformer, gymnasie- och gymnasiesärskola samt fritidshem Kommunstyrelsen 2016-01-12, 20 Inledning Varje huvudman inom skolväsendet ska,

Läs mer

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget

Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget juli /budget Verksamhetens intäkter 63,7 66,0 2,3 Personalkostnader -417,9-416,2 1,7 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan

Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan Plan för att öka nyanländas måluppfyllelse i grundskolan 1. Framgångsfaktorer för en ökad måluppfyllelse för nyanlända elever Forskning på området pekar på ett antal centrala framgångsfaktorer i undervisningen

Läs mer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer

Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Barn- och utbildningsnämnden Kommunalt aktivitetsansvar Mål och riktlinjer Antaget av Barn- och utbildningsnämnden (2015-10-01) Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) Strömstads kommun Lagstiftning Skollagen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017

Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Ärende 11 1 (2) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-18 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Resultatredovisning nationella program gymnasiet vårterminen 2017 Dnr: UN 17/078 Sammanfattning av ärendet Sammanfattningsvis

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsområde Gymnasieskola

arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsområde Gymnasieskola arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsområde Gymnasieskola 1 Innehållsförteckning Delårsrapport 1 per 30 april 2017...3 1 Viktiga händelser...3 2 Uppföljning och analys...3 3 Slutsatser och konsekvenser...8

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden Kvartalsrapport mars och prognos 1 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Prognos med ekonomiskt utfall för

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever

Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av nyanlända elever 2016-02-26 1 (10) Kommunförvaltningen Handlingsplan UN 2016/4 Ansvarig Ester Alavei Upprättad av Ester Alavei Upprättad den 2016-01-03 Reviderad den Utbildningsavdelningens riktlinjer för mottagande av

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Gymnasial

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-23 Utvecklingsförvaltningen 1 (8) Britt-Marie Lundberg Björk Förvaltningschef Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden Måluppföljning av tertialbokslut 2013 för gymnasie-

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram

Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Cecilia Fernvall 2016-09-05 UBN-2016-3461 Plan för Uppsala kommuns introduktionsprogram Bakgrund Utbildningsnämnden, som huvudman för introduktionsprogrammen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen

\!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen ~Tingsryds \!:)kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kompletterande handlingar till Barn- och utbildningsnämndens kallelse 2014-11-19 Ärende 2 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport för oktober 2014.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM

UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM UTBILDNINGSPLAN för INTRODUKTIONSPROGRAM på DAHLANDER KUNSKAPSCENTRUM Grunder Gymnasieskolan har fem introduktionsprogram för ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program (Skollagens 17 kap).

Läs mer

Målet är delvis uppnått

Målet är delvis uppnått Lärande- och kulturnämndens alla verksamheter visar genom sina resultat på att goda förutsättningar kombinerat med varierad undervisning, lärandeformer och förhållningssätt ger barn, elever och ungdomar

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNNJOO= = =STJTO

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNNJOO= = =STJTO = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNNJOO= = =STJTO Utbildningsnämnden sammanträde 67. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2011 68. Revidering av delegationsordning för utbildningsnämnden 69. Förslag till

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Delårsbokslut 2015 Utbildningsnämnden

Delårsbokslut 2015 Utbildningsnämnden Delårsbokslut 2015 Utbildningsnämnden Delårsbokslut 2015 Utbildningsnämnden Nutid Huvudsaklig verksamhet Utbildningsnämnden ansvarar för Alströmergymnasiet, Vuxnas lärande och Integrationsavdelningen.

Läs mer

Vårbokslut 2015; Utbildningsförvaltningen

Vårbokslut 2015; Utbildningsförvaltningen Vårbokslut 2015; Utbildningsförvaltningen Nuläge Huvdsaklig verksamhet Integrationsavdelningens huvudsakliga uppgift är att vara en sluss till andra delar i kommunen för att på så sätt uppfylla de krav

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun

Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens kommun 1 (7) KOMMUNSTYRELSEN Stefan Linde Kommundirektör tel: 0251-312 01 fax: 0251-312 09 e-post: stefan.linde@alvdalen.se Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Älvdalens

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Viktiga händelser i verksamheten... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 5 Maj 2015, kl. 13.00 Plats: Kungsgatan 9, förvaltningens sammanträdesrum Duvemåla. Information och överläggningar

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Budget Arbets- och företagsnämnden

Budget Arbets- och företagsnämnden Budget 2012 Arbets- och företagsnämnden 2011-11-23 AFN:s beslutad budgetram 2012 AFS budgetram uppgår till 84,5 mkr år 2011 KS beslutade att AFN:s ram ökas med 10,3 till 94,7 mkr 2012. Merparten (6,0 mkr)

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Plan för utbildningen på introduktionsprogrammen

Plan för utbildningen på introduktionsprogrammen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Fernvall Cecilia Datum 2017-09-12 Diarienummer UBN-2017-4004 Utbildningsnämnden Plan för utbildningen på introduktionsprogrammen Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2014:530 Utkom från trycket den 23 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 50-55 2 Genomlysning av utbildningsnämnden... 9 Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014, kompletteringsval... 10 Val av representanter till Programråden

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer