Högskolan på Åland serienummer 2014/13. Elektroteknik. Mariehamn 2014 ISSN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolan på Åland serienummer 2014/13. Elektroteknik. Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531"

Transkript

1 Elkvalitetsanalys vid Ålands Elandelslag flimmer och övertoner Kristian Nyholm Högskolan på Åland serienummer 2014/13 Elektroteknik Mariehamn 2014 ISSN

2 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare: Arbetets namn: Handledare: Uppdragsgivare: Elektroteknik Kristian Nyholm Elkvalitetsanalys vid Ålands Elandelslag flimmer och övertoner Matias Waller, Stig Selander Ålands Elandelslag (ÅEA) Abstrakt: Examensarbetet undersöker elkvalitetsparametrarna flimmer och övertoner utgående från uppdragsgivaren ÅEA:s mätdata. Mätdata har samlats från elkvalitetsanalysatorer under tiden i ÅEA:s lågspänningsnät (400 V). Examensarbetet har som avsikt att finna någon utvecklingstrend hos dessa nämnda elkvalitetsparametrar under den berörda tiden. Som underlag för gränsvärden av mätpunkter har lågspänningsdelen av standarden EN använts. Analysen av mätdata tar upp följande elkvalitetsparametrar: P st, P lt, U THD F samt spänningsövertonerna 3, 5, 7 och 9. Examensarbetet behandlar även elkvalitetsparametrarna flimmer och övertoner med avseende på grundläggande teori, uppkomst, problem och åtgärder. För att läsaren lättare skall förstå flimmer och övertoner presenterar examensarbetet även grundläggande teori för ledningar och transformatorer. Analysen av mätdata avfärdar att någon utvecklingstrend av flimmer och övertoner på årsbasis skulle finnas. Analysen visar istället att flimmer- och övertonsvärdena är relativt sett oföränderliga med tiden, dock med utrymme för variation på årsbasis. Analysen stödjer att flimmer är ett vanligt problem eftersom gränsvärden relativt sätt oftare överskrids. Analysen av övertonerna visar att få mätpunkter överskrider gränsvärdena och spänningsövertonsparametrarna är mycket goda med tanke på standarden EN Nyckelord (sökord): Elkvalitet, övertoner, flimmer Högskolans serienummer: ISSN: Språk: Sidantal: 2014/ Svenska 101 Inlämningsdatum: Presentationsdatum: Datum för godkännande:

3 Degree Thesis Högskolan på Åland / Åland University of Applied Sciences Study program: Author: Title: Academic Supervisor: Technical Supervisor: Electrical Engineering Kristian Nyholm Power Quality Analysis Flicker and Harmonics Matias Waller, Stig Selander Ålands Elandelslag (Åland Electric Cooperative) Abstract: The degree thesis examines the power quality parameters flicker and harmonics by analysing the provided data from the principal of the degree thesis ÅEA. Data have been gathered from power quality analysers during the years within the low voltage (400 V) distribution grid of ÅEA. The degree thesis examines whether there exist development trends of flicker and harmonics during the studied time. The limit values used in the analysis are taken from the low voltage part of the standard EN The analysis of data addresses the following power quality parameters: P st, P lt, U THD F and voltage harmonics 3, 5, 7 and 9. The degree thesis also addresses basic theory, origin, problems and mitigation of the power quality parameters flicker and harmonics. In order to clarify the subject to the reader, the degree thesis also addresses basic theory of transmission lines and transformers. The hypothesis that there would exist any development trends on a yearly basis of flicker and harmonics is rejected based on the data analysis. The analysis shows instead that the flicker and harmonics values are relatively invariant with time, with reservation for some variation on year basis. The analysis supports the notion that flicker is a common power quality problem due to the fact that data points relatively often exceed the limit values. The analysis of the voltage harmonic parameters shows that few data points exceed the limit values and the voltage harmonic parameters are very good when the standard EN is taken in consideration. Key words: Power Quality, Harmonics, Flicker Serial number: ISSN: Language: Number of pages: 2014/ Swedish 101 Handed in: Date of presentation: Approved on:

4 INNEHÅLL 1. INLEDNING Bakgrund för ämnesval Syfte och frågeställningar Avgränsningar Metod Fakta om uppdragsgivaren MODELLER Transmissionslinjer Allmänt om transmissionslinjer Kort transmissionsledning Medellång transmissionsledning Transformatorer Nätavsnitt FLIMMER Teori Definition Storheter Flimmer och nätavsnitt Flimmerkällor Elmotorer Industri Vindkraftverk Laddningsström Problem Belysningsarmaturer Övriga laster... 34

5 3.4. Åtgärder Dimensionering Begränsning av startströmmar Reaktiv kompensering Europastandarden EN ÖVERTONER Teori Definition Matematisk beskrivning Övertonernas fasföljder Linjära komponenter och övertoner Modell över olinjär last och olinjär spänningskälla Trippelövertoner och trefaskopplingar Storheter Övertoner och nätavsnitt Övertonsskällor Lampor Likriktare Växelriktare Växelspänningsomriktare Frekvensomvandlare SVC Magnetiseringsström Problem Ökade strömmar i neutralledare och dess följder Spänningsavplattning Effektförluster och termisk belastning Roterande maskiner... 67

6 Kondensatorbatterier Resonansfenomen Övrigt Åtgärder Filtrering Nedstämpling Överdimensionering Högre pulstal Δ-lindning i transformatorer Europastandarden EN ANALYS OCH RESULTAT Fakta om mätdata Metod för analys Resultat Flimmer - Plt Flimmer - Pst Övertoner - UTHD F Övertoner - tredje spänningsövertonen Övertoner - femte spänningsövertonen Övertoner - sjunde spänningsövertonen Övertoner nionde spänningsövertonen SLUTSATS REFERENSER BILAGOR Bilaga 1 Voltage Disturbances: Flicker Measurement Bilaga 2 Härledning av punktspänningarna i Figur 3.2

7 FIGURER Figur 2.1. Tvåportsnätverk för en transmissionslinje (Electrical4u, 2014) Figur 2.2. Den korta transmissionsledningsmodellen (Electrical4u, 2014) Figur 2.3. Visardiagram för den korta ledningsmodellen Figur 2.4. Den medellånga π -modellen (Electrical4u, 2014) Figur 2.5. Visardiagram för den medellånga π -modellen Figur 2.6. Den medellånga T-modellen (Electrical4u, 2014) Figur 2.7. Visardiagram för den medellånga T-modellen Figur 2.8. Transformatorns grundmodell (Rejminger, 2003) Figur 2.9. Den förenklade transformatormodellen (Rejminger, 2003) Figur Visardiagram för den förenklade transformatormodellen (Rejminger, 2003) Figur Ekvivalent modellen för trefastransformator (Rejminger, 2003) Figur Principiella strukturen för ett elnät (Öhlén, 2003) Figur 3.1. Flimmerkurva (Bién & Hanzelka, 2005) Figur 3.2. Ett hypotetiskt nätavsnitt Figur 3.3. Uppladdningsströmmar förorsakade av likriktning kan skapa flimmer (Alfredsson, 2003) Figur 4.1. Exempel på linjär och olinjär belastningsström (Chapman, 2001) Figur 4.2. Kurvformen för en halvvågslikriktning med amplituden 10, frekvensen 50 Hz och 100 termer Figur 4.3. Övertonspektrum och fasvinklarna för respektive överton Figur 4.4 Grafisk tolkning av Fouriertransform Figur 4.5. Principen hur en kurvform analyseras med digital spektrumanalysator (Arrillaga & Watson, 2003) Figur 4.6. Triangelvågen är ett exempel på halvvågssymmetri Figur 4.7. Jämförelse i tidsdomänen mellan grundtonen och andra övertonen Figur 4.8. Jämförelse i tidsdomänen mellan grundtonen och tredje övertonen Figur 4.9. Grafisk representation av fasföljder (Gustavsson, 2007) Figur Ekvivalent modell för en olinjär last (Chapman, 2001) Figur Y-Y-koppling med neutralledare och strömövertoner (Kuphaldt, 2012) Figur Y-Y-koppling utan neutralledare och övertoner (Kuphaldt, 2012) Figur Fasspänningarna hos Y-kopplad belastning börjar oscillera om neutralledaren saknas (Wakileh, 2001)

8 Figur I Δ-kopplingen är trippelövertonerna fast och cirkulerar (Kuphaldt, 2012). 51 Figur Gasurladdningslampor är olinjära belastningar (Westerlund, 2007) Figur Olika strömriktarkopplingar och övertoner (Sinner, 2003) Figur Sexpulskoppling. Kanal A är utspänning, kanal B är matningsström med övertonsspektrum (Gustavsson, 2007) Figur Trappstegsspänning med övertoner (Alfredsson, 2003) Figur Fasvinkelstyrning använder halvledare för att styra spänning (Alfredsson, 2003) Figur Magnetiseringsströmmen kan vara övertonsrik (Gustavsson, 2007) Figur En skarp strömtopp gör att spänningen tillplattas (Gustavsson, 2007) Figur Parallell- och serieresonanskretsar (Gustavsson, 2007) Figur Falska nollgenomgångar. Notera grundtonens riktiga nollgenomgångar (Chapman, 2001) Figur Passiva övertonsfilter inriktade att bekämpa specifika övertoner (Gustavsson, 2007) Figur Filterbatterier med både faskompensering och övertonsfiltrering (Gustavsson, 2007) Figur Principen för ett aktivt filter (Chapman, 2001) Figur Strömmens kurvform hos en 6-pulslikriktare (Wakileh, 2001) Figur Strömmens kurvform hos en 24-pulslikriktare (Wakileh, 2001) Figur 5.1. Exempel på mätning av Plt (Unipower) Figur 5.2. Medelvärdet och standardavvikelsen för Plt per fas Figur 5.3. Medelvärde och standardavvikelse hos Plt för alla mätpunkter Figur 5.4. Andelen mätpunkter hos Plt som överskrider gränsvärdet Figur 5.5. Exempel på mätning av Pst (Unipower) Figur 5.6. Medelvärde och standardavvikelse för Pst per fas Figur 5.7. Medelvärde och standardavvikelse hos Pst för alla mätpunkter Figur 5.8. Andelen mätpunkter hos Pst som överskrider gränsvärdet Figur 5.9. Exempel på mätning av UTHD-F (Unipower) Figur Medelvärdet och standardavvikelse för UTHD-F per fas Figur Medelvärde och standardavvikelse hos UTHD-F för alla mätpunkter Figur Andelen mätpunkter hos UTHD-F som överskrider gränsvärdet Figur Exempel på mätning av tredje spänningsövertonen (Unipower) Figur Medelvärde och standardavvikelse för U3/U1 per fas

9 Figur Medelvärde och standardavvikelse hos U3/U1 för alla mätpunkter Figur Andelen mätpunkter hos U3/U1 som överskrider gränsvärdet Figur Exempel på mätning av femte spänningsövertonen (Unipower) Figur Medelvärde och standardavvikelse för U5/U1 per fas Figur Medelvärde och standardavvikelse hos U5/U1 för alla mätpunkter Figur Exempel på mätning av sjunde spänningsövertonen (Unipower) Figur Medelvärde och standardavvikelse för U7/U1 per fas Figur Medelvärde och standardavvikelse hos U7/U1 för alla mätpunkter Figur Exempel på mätning av nionde spänningsövertonen (Unipower) Figur Medelvärde och standardavvikelse för U9/U1 per fas Figur Medelvärde och standardavvikelse hos U9/U1 för alla mätpunkter Figur Andelen mätpunkter hos U9/U1 som överskrider gränsvärdet TABELLER Tabell 4.1. De 60 första övertonernas fasföljd (Wakileh, 2001) Tabell 4.2. Begränsningsvärden för enskilda övertoner i procent av grundton (SEK Svensk Elstandard, 2011) Tabell 5.1. Antalet mätningar och mätpunkter för Plt Tabell 5.2. Antalet mätningar och mätpunkter för Pst Tabell 5.3. Antalet mätningar och mätpunkter för UTHD-F Tabell 5.4. Antalet mätningar och mätpunkter för U3/U Tabell 5.5. Antalet mätningar och mätpunkter för U5/U Tabell 5.6. Antalet mätningar och mätpunkter för U7/U Tabell 5.7. Antalet mätningar och mätpunkter för U9/U

10 1. INLEDNING Vad innebär begreppet elkvalitet? Elkvalitet kan vara ett diffust begrepp, men kännetecknande för hög elkvalitet är en oavbruten leverans av idealisk elenergi med få eller inga störningar, där störningar kan vara allt från rena strömavbrott till elkvalitetsproblem. Liksom andra typer av produkter och tjänster, har elen en varierande kvalitet. Syftet med elkvalitet är att beskriva hur väl elen uppfyller de krav som ställs på elen. I standarder beskrivs de ramar som elen skall hålla för att anses vara av god kvalitet. El med dålig kvalitet kan förorsaka oönskade fenomen och skador på inkopplad utrustning. En förutsättning för god elkvalitet är att alla parter, nätansvariga, apparattillverkare och kunder, är delaktiga och arbetar för att förbättra elkvaliteten (Gustavsson, 2007, s. 6). Det kan vara på sin plats att poängtera skillnaden mellan elmiljö och elkvalitet, eftersom dessa begrepp är närbesläktade och kan därför lätt blandas ihop. Med elmiljö avses elkvalitetens och eldistributionens inverkan på omgivande miljö i form av elektromagnetiska fält (Gustavsson, 2007, s. 6). Elmiljö behandlas inte i detta arbete. Man kan lista upp elkvalitetens utmaningar enligt (Gustavsson, 2007, ss. 108, 268) (Hermansson, 2003, s. 293): Kortvarigt och långvarigt strömavbrott (blackouts) Kortvariga och långvariga spänningsvariationer (höjningar och dippar) Transienta överspänningar Osymmetri Flimmer (snabba spänningsvariationer) Frekvensvariationer Främmande frekvenskomponenter (övertoner, mellantoner, undertoner) 1.1. Bakgrund för ämnesval Elkvalitet är ett aktuellt ämne. Det kanske beror på att elen har börjat ses som en produkt som det ställs krav på, inte bara som en stel energikälla. Men det beror också på de känsliga apparaterna vi kopplar in på elnätet förutsätter el av god kvalitet (Wakileh, 2001, ss. 1-2). Störningar har och kommer alltid att finnas på elnätet, det är något som 10

11 inte kan byggas bort helt. Ett nedfallet träd, en fågel eller en olämplig förbrukare kan alla skapa störningar. Uppdragsgivaren till examensarbetet, ÅEA (Åland Elandelslag), vill undersöka hur elkvalitetsparametrarna flimmer och övertoner har utvecklas under tiden Då ÅEA får kännedom om klagomål om elkvaliteten har de som rutin att installera ett portabelt elkvalitetsinstrument som registrerar spänning och ström i aktuell leveranspunkt (huvudsäkringarna). Mätdata från elkvalitetsinstrumentet kan sedan analyseras i datorprogram. Mätdata om flimmer och övertoner har insamlats i diverse leveranspunkter i ÅEA:s elnät mellan åren och denna mängd data är utgångspunkten i examensarbetet. Varför just dessa elkvalitetsparametrar valdes är att flimmer är ett vanligt upplevt problem hos kunderna och att övertonerna är lite av en het potatis, eftersom övertonerna förorsakas av de allt vanligare olinjära belastningarna på elnätet Syfte och frågeställningar Som eldistributör och elhandelsbolag måste ÅEA ständigt hålla uppsikt över kvaliteten hos sin el för att fortsättningsvis kunna ha nöjda kunder. Utgående från data skall det undersökas om det förekommer förändringar genom åren i avseende på övertoner och flimmer. Resultat skall kunna ge en indikation om huruvida uppdragsgivaren står inför en ökande problematik av dessa elkvalitetsparametrar. Centrala frågeställningar som önskas besvaras utifrån mätdata är: Kan man utläsa någon trend hos flimmervärdena under tiden ? Kan man utläsa någon trend hos övertonsvärdena under tiden ? 1.3. Avgränsningar Examensarbetet begränsas till elkvalitetsproblemen övertoner och flimmer. De till övertonerna besläktade mellantonerna och undertoner (eng. subharmonics) kommer inte att behandlas. Examenarbetet innefattar allmän teori, ursprungskällor, problem och åtgärder för flimmer och övertoner, men kommer inte att fördjupa sig i dessa ämnen. Mätdata kommer att behandlas statistiskt som sorterade grupper av mätpunkter enligt år och parametertyp. Vidare fördjupning i enskilda mätningar kommer inte examensarbetet att omfatta. 11

12 1.4. Metod I första hand har litteratur studerats inom ämnet elkvalitet och elkraft. Litteraturen omfattar speciellt allmän teori om flimmer och övertoner samt deras vanliga ursprungskällor, problem och åtgärder. Som grund att stå på för vidare förståelse av flimmer och övertoner har även lämpliga modeller över transmissionslinjer och transformatorer studerats. Slutligen har mätdata analyserats som ÅEA tillhandahållit och resultat från mätdata har konstaterats Fakta om uppdragsgivaren Ålands Elandelslag (ÅEA) grundades år 1957 och som namnet säger är ÅEA ett andelslag där kunderna står som ägare. Det grundades för att kunna möjliggöra en samordnad och strukturerad elförsörjning på den åländska landsbygden och i skärgården. De utger sig för att ha en målsättning där kunderna ska få en trygg och kostnadseffektiv elförsörjning istället för att få ut en maximerad vinst. I praktiken betyder det att vinsten går tillbaka till verksamheten istället för utdelning av den. Bolaget menar att överskottet är på så vis avsett främst att nyttjas till förnyande av föråldrande ledningsnät samt till nybyggnationer för nyanslutningar. Inom företaget har verksamheten delats upp i eldistribution och elhandel, där elhandeln omfattar inköp och försäljning av elenergi till kunderna. (Ålands Elandelslag, 2014) Elenergin som ÅEA säljer och distribuerar till sina kunder överförs via det åländska stamnätet (som ägs och drivs av Kraftnät Åland AB) och vidare ut på distributionsnätet. ÅEA:s distributionsområde sträcker sig över hela den åländska landsbygden och skärgården förutom Järsö och Nåtö i Lemlands kommun. (Ålands Elandelslag, 2014) Distributionsnätet består av (Ålands Elandelslag, 2014): 1182 km högspänningsledningar på 10 kv 2093 km lågspänningsledningar på 0,4 kv 1032 nätstationer i storleksordningen 10/0,4 kv elanslutningar 12

13 2. MODELLER En förutsättning för att kunna undersöka och förstå störningar på elnätet är att ha en modell över hur elnätet ser ut. Därför beskrivs elnätets huvudsakliga beståndsdelar transmissionslinjer och transformatorer i detta avsnitt. Syftet med detta kapitel är inte att presentera precisa modeller för beräkningar, utan att presentera lätthanterliga och tillräckligt noggranna modeller som kan användas för överslagsberäkningar. Detta kapitel kan anses vara en introduktion till flimmer och övertoner och finns med i examensarbetet för att läsare lättare skall förstå flimmer och övertoner Transmissionslinjer Allmänt om transmissionslinjer Trefas transmissionslinjer modelleras per fas med s.k. ekvivalent enfasschema. Detta kan göras då ett trefassystem i stort sett är symmetriskt (Dorf & Svoboda, 2011, s. 564). Det ekvivalenta enfasschemat är en alltså en ekvivalent fas i ett symmetriskt Y-system. En viss osymmetri uppstår alltid, främst pga. att belastningarna inte är jämnt fördelade mellan faserna. Denna osymmetri är försumbar för överslagsberäkningar. Det ekvivalenta enfasschemat kan beskrivas som ett tvåportsnätverk (eng. two-port network), se Figur 2.1 (Dorf & Svoboda, 2011, ss ). Figur 2.1. Tvåportsnätverk för en transmissionslinje (Electrical4u, 2014). Med U R (V R i Figur 2.1) och I R som inmatningsvariabler, U S (V S i Figur 2.1) och I S som utmaningsvariabler fås enligt Figur 2.1 (Dorf & Svoboda, 2011, s. 838): U S = AU R + BI R I S = CU R + DI R I matrisform: 13

14 där [ U S I S ] = T [ U R IR ] U S är spänningen i sändande ända (index S = sending) I S är strömmen i sändande ända U R är spänningen i mottagande ända (index R = receiving) I R är strömmen i mottagande ända T = [ A C B ] är transmissionsparametrarna A, B, C och D. Dessa kallas oftast för D ABCD-parametrar (Dorf & Svoboda, 2011, s. 838). Som man kan se är A och D dimensionslösa, B har enheten Ω och C har enheten S. Variablerna och parametrarna kan antigen uttryckas i visarform (jω-metoden) eller i Laplacetransform (Dorf & Svoboda, 2011, s. 832). I fortsättningen kommer visarformen att behandlas i examensarbetet eftersom denna beskriver endast fortfarighet i ledningen. Om man är intresserad av U S och I S som inmatningsvariabler och U R och I R som utmatningsvariabler kan detta göras genom invertera matris T (Dorf & Svoboda, 2011, ss ) (Croft, Davison, & Hargreaves, 2001, ss ): [ U R IR ] = T 1 [ U S I S ] T 1 = [ A C B ] den inverterade transmissionsmatrisen D Tvåportsnätverk kan kopplas i kaskad, dvs. nätverk A:s utgångterminaler är nätverk B:s ingångsterminaler osv. Exempel på detta skulle kunna vara en transmissionsledning i serie med en transformator. Det kan visas att de slutliga transmissionsparametrarna för hela kaskaden är matrismultiplikation av de ingående ABCD-parametrarna. T.ex. en kaskad av två nätverk blir (notera ordningsföljden) (Dorf & Svoboda, 2011, s. 842): [ U S I S ] = T a T b [ U R IR ] = T [ U R IR ] Det finns tre huvudmodeller av transmissionsledningar: kort, medellång och lång. Den långa transmissionsmodellen är den mest exakta beskrivningen av en ledning, men är också den mest komplicerade. I formuleringen av den långa modellen är alla av ledningens storheter resistans, induktans, kapacitans och eventuell konduktans (mellan ledare) jämnt fördelade längs ledningen. Modellen tar hänsyn för att spänning och ström 14

15 utbreder sig längs ledningen som en vandrande våg, vilket betyder att dessa storheter är funktioner av både tid och läge (Molin, 2009, s. 497). Analys av elnät med den långa transmissionsmodellen blir synnerligen komplicerad. Man gör därför förenklingar av den långa transmissionsmodellen och dessa förenklingar kan göras beroende på hur lång ledningen är i förhållande till våglängden hos den matande spänningskällan. För 50 Hz systemfrekvens är våglängden (för friledning) (Molin, 2009, s. 495): där λ är våglängden c λ = v f m s 50 Hz = 6000 km v = är utbredningshastigheten för spänningsvågen ε r c = m s och är ljusets hastighet i vakuum ε r är relativa dielektricitetskonstanten och är materialberoende, för luft gäller ε r 1 f är frekvensen för spänningsvågen De två förenklingarna av den långa modellen är kort och medellång transmissionsledning, där längden på ledningen är betydligt kortare än våglängden. I dessa förenklingar är ledningens sammanlagda storheter resistans, induktans och kapacitans (konduktans kan försummas i de flesta fall) samlade i grupper (eng. lumped). Man kan få en mer noggrann modell av en ledning genom att dela upp ledningen i mindre sektioner, där man beskriver varje sektion med kort eller medellång modell. Resultatet blir en kaskad av korta eller medium långa modeller. Ju mera man sektionerar, desto mer lik blir modellen en verklig ledning med storheterna jämnt fördelade längs ledningen, men på bekostnad av ökat komplexitet (Arrillaga & Watson, 2003, s. 269) Kort transmissionsledning Med en kort transmissionsledning avses vanligen en ledning vars längd är mindre än 80 km. I denna modell finns endast en serieimpedans i form av resistans och induktans, se Figur 2.2 (Electrical4u, 2014). 15

16 Figur 2.2. Den korta transmissionsledningsmodellen (Electrical4u, 2014). Storheterna resistans R och induktiv reaktans X L brukar anges som per längd ledning och sambandet blir (Winell, 2003, s. 119): R = rl X L = x L l där r är resistans per längdenhet x L är induktiv reaktans per längdenhet l är längd Den totala serie impedansen i Figur 2.2 kan anges som: Z = zl = (r + x L )l Resistansen i ledningen beror främst på materialet. För koppar kan resistansen räknas enligt r Cu = 17,5 Ω/km och för aluminium r a Al = 28 a Ω/km, där a är ledararean i mm2 (Jacobsson, 2003, s. 138). Vidare är resistansen temperaturberoende och frekvensberoende pga. skineffekt. Induktansen värde hos ledningen beror på flera faktorer. Bland annat fasavståndet, fasernas inbördes placering (geometriskt) och ledarens diameter. Ju mindre fasavstånd desto mindre induktans, vilket betyder att en kabel har jämförelsevis låg induktans. För normala luftledningar är medelvärdet per fas x L 0,4 Ω/km (Winell, 2003, s. 119). Värden på induktans hos kablar och isolerade ledningar finns att tillgå i tabellverk. Figur 2.3 illustrerar visardiagrammet för den korta transmissionsledningsmodellen. 16

17 Figur 2.3. Visardiagram för den korta ledningsmodellen. ABCD-parametrarna för denna modell är (Electrical4u, 2014): T = [ 1 Z 0 1 ] Som man kan se av parametrarna är: U S = U R + ZI R = U R + (R + jx L )I R = U R + RI R + jx L I R I S = I R Spänningsfall är en viktig parameter för transmissionsledningar. Med spänningsfall avses skillnaden mellan absolutvärden för U S och U R (Winell, 2003, s. 183). Grundformeln för spänningsfall för denna modell är (Winell, 2003, s. 183): U f = U Sf U Rf R I R cos φ R + X L I R sin φ R = I R (R cos φ R + X L sin φ R ) där U f är spänningsfallet per fas. Notera att U f ZI R. Huvudspänningsfallet fås genom U h = 3 U f φ R är fasvinkeln mellan spänningen och strömmen hos lasten i mottagande ända Grundformeln för spänningsfall är en approximation och gäller då φ R φ S, där φ S är fasvinkeln mellan U S och I S. Eller med andra ord, så länge lastens impedans är mycket större än ledningens impedans (Gustavsson, 2007, s. 75). Som man kan se av formeln är spänningsfallet direkt proportionellt mot strömmen, men även fasvinkeln φ R. Detta betyder att vid negativa fasvinklar φ R (kapacitiv last) kan det bli ett negativ spänningsfall, dvs. en spänningsökning (Winell, 2003, s. 184). Mellan den kapacitiva lasten och med den induktiva ledningen går en pendlande ström som når sitt maximi vid resonans (Gustavsson, 2007, ss ). Det är denna pendlande ström som förorsakar spänningshöjning i mottagarändan. 17

18 En annan variant av grundformeln för spänningsfall är (Winell, 2003, s. 184): P R Q R U f R U Rf + X U Rf där P R är den aktiva effekten per fas uttagen på mottagarändan Q R är den reaktiva effekten per fas uttagen på mottagarändan U Rf är fasspänningen vid mottagarändan (måste vara effektivvärdet) För uppskattning av Q R kan ett standardvärde på cos φ = 0,8 induktivt användas, vilket ger Q R = 0,75 P R (Winell, 2003, s. 185). I denna variant av grundformeln ser man att spänningsfallet är beroende av både aktivt och reaktivt effektuttag. Spänningsfallet kan bli negativt om Q R är tillräckligt negativ. Det kan vara praktiskt att ange spänningsfallet relativt tomgångsspänningen (Winell, 2003, s. 185): där u = U S U R U R0 P R Q R R U Rf 2 + X U Rf 2 U R0 = U S är tomgångsspänningen enligt ABCD-parametrarna för denna modell eftersom I R = 0 A. Modellen för kort transmissionsledning försummar kapacitansen, vilket är godtagbart för friledningar och dylikt. Men i många fall består transmissionsledningen av kabel som är nedgrävd eller som hängkabel eller hängspiralledning. I dessa fall kan man behöva ta hänsyn till kapacitansen trots att ledningen är mindre än 80 km. Kapacitansen mellan ledarna ökar nämligen när ledarnas inbördes avstånd minskar (Jacobsson, 2003, s. 139). Mer om kapacitans kan läsas i nästa underkapitel Medellång transmissionsledning Med en medellång transmissionsledning avses vanligen en ledning vars längd är mellan 80 km och 250 km. I denna modell är kapacitans inte försumbar pga. den långa längden på ledningen. Det finns två modeller för medellång transmissionsledning, ekvivalent π (Figur 2.4) och ekvivalent T (Figur 2.6). 18

19 Figur 2.4. Den medellånga π -modellen (Electrical4u, 2014). I π-modellen delar serieimpedansen Z admittansen Y i två lika delar. Som i korta transmissionsmodellen, består Z av resistans och induktiv reaktans. Admittansen består av kapacitiv susceptans och fungerar som en shunt i ledningen. Figur 2.5 illustrerar visardiagrammet för den ekvivalenta π-modellen. Kapacitansen i π-modellen brukar anges som kapacitans per längdenhet och den totala kapacitansen C per fas blir då (Jacobsson, 2003, s. 139): C = cl där c är kapacitans per längdenhet l är längd Figur 2.5. Visardiagram för den medellånga π -modellen. 19

20 ABCD-parametrarna för π-modellen är (Electrical4u, 2014): Som man kan se av parametrarna är: YZ Z T = [ Y ( YZ 4 + 1) YZ ] U S = ( YZ 2 + 1) U R + ZI R I S = Y ( YZ 4 + 1) U R + ( YZ 2 + 1) I R Här är det inte lika enkelt att få ett utryck för spänningsfallet U f. Enligt Figur 2.4 är spänningen över impedansen Z förorsakad av strömmen I 2 = I R + I 3. Spänningsfallet kan räknas med den alternativa grundformeln för spänningsfall (Winell, 2003, s. 186): där U f R P R U R + X Q R Q CR U R Q CR = ωc 2 U f 2 är den reaktiva effekt som linjekapacitansen på mottagarändan genererar (Winell, 2003, s. 155). Formeln är för övrigt densamma som hos korta ledningsmodellen. Eftersom Q R är oftast induktivt, kommer Q CR åstadkomma en minskning av spänningsfallet. Om Q R är kapacitiv kommer det istället bli en spänningshöjning, eftersom Q R < 0. Relativa spänningsfallet är (Winell, 2003, ss ): där u = U S U R U R0 P R R U R 2 + X Q R Q CR U R 2 U R0 = U S är tomgångsspänningen enligt ABCD-parametrarna för denna modell +1 YZ 2 eftersom I R = 0 A. 20

21 Figur 2.6. Den medellånga T-modellen (Electrical4u, 2014). T-modellen i Figur 2.6 är en annan variant av den medellånga modellen. I denna modell delar admittansen Y serieimpedans Z i två lika delar. Storheterna är annars lika som hos π-modellen. Denna modell brukar vanligen bara nämnas i litteratur, π-modellen är vanligare. Figur 2.7 illustrerar visardiagrammet för den ekvivalenta T-modellen. Figur 2.7. Visardiagram för den medellånga T-modellen. ABCD-parametrarna för denna modell är (Electrical4u, 2014): Som man kan se av parametrarna är: YZ T = [ Z (YZ 4 + 1) ] YZ Y U S = ( YZ 2 + 1) U R + Z ( YZ 4 + 1) I R I S = YU R + ( YZ 2 + 1) I R 21

Värmepumpar och elkvalitet

Värmepumpar och elkvalitet Värmepumpar och elkvalitet Förstudie Elforsk rapport 08:38 Jan Welinder 2008:06 Värmepumpar och elkvalitet Förstudie Elforsk rapport 08:38 Jan Welinder 2008:06 Förord Föreliggande rapport är en förstudie

Läs mer

Reservkraft i mellanspänningsnät

Reservkraft i mellanspänningsnät Industrial Electrical Engineering and Automation CODEN:LUTEDX/(TEIE-5229)/1-64/(2006) Reservkraft i mellanspänningsnät Examensarbete Henrik Sölling Dept. of Industrial Electrical Engineering and Automation

Läs mer

Spänningsvariationer och intermittent produktion. Elforsk rapport 14:42

Spänningsvariationer och intermittent produktion. Elforsk rapport 14:42 Spänningsvariationer och intermittent produktion Elforsk rapport 14:42 O Lennerhag, M Bollen, S Ackeby, S Rönnberg Juli 2014 Spänningsvariationer och intermittent produktion [Klicka här och skriv undertitel]

Läs mer

Mätning i nätstationer -nyttor och problem

Mätning i nätstationer -nyttor och problem Mätning i nätstationer -nyttor och problem -En studie i samarbete med Göteborg Energi AB Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Elektroteknik ANNELIE LINDEBERG Institutionen för Energi och miljö Avdelning

Läs mer

EXTREMSPÄNNINGSAUTOMATIKENS

EXTREMSPÄNNINGSAUTOMATIKENS EXTREMSPÄNNINGSAUTOMATIKENS INVERKAN PÅ SPÄNNINGSSTABILITET KAN EN VÄL VALD EXTREMSPÄNNINGSAUTOMATIK FÖRBÄTTRA SPÄNNINGSSTABILITETEN I DET SVENSKA STAMNÄTET? EIE920 Examensarbete vid avdelningen för industriell

Läs mer

OPTIMERAD STYRNING AV KONDENSATORBATTERIER. - Ny möjlighet att minska förluster med elektronisk brytteknik

OPTIMERAD STYRNING AV KONDENSATORBATTERIER. - Ny möjlighet att minska förluster med elektronisk brytteknik OPTIMERAD STYRNING AV KONDENSATORBATTERIER - Ny möjlighet att minska förluster med elektronisk brytteknik Tor Johansson September 2004 Examensarbete inom institutionen för elteknik Chalmers tekniska högskola

Läs mer

Rapport R13-962. Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman

Rapport R13-962. Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman Datum 2013-10-31 Distribution till Karin Widegren Näringsdepartementet Kundens referens N2012:03/2013/13 Antal sidor i huvuddokument Copyright:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Reläskyddsinställningar för transformatorer. Claes Lundström 2014. Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik

EXAMENSARBETE. Reläskyddsinställningar för transformatorer. Claes Lundström 2014. Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik EXAMENSARBETE Reläskyddsinställningar för transformatorer Claes Lundström 2014 Högskoleingenjörsexamen Elkraftteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för eeknikvetenskap och matematik Reläskyddsinställningar

Läs mer

MAGNUS LJUNG WILLIAM LAK. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen inom Elektroingenjörsprogrammet

MAGNUS LJUNG WILLIAM LAK. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen inom Elektroingenjörsprogrammet Anslutning av ny havsbaserad vindkraft från Hakefjord till regionnätet Utredning av vindplats Göteborg Connection of offshore wind farms from Hakefjord to the regional network - Investigation of Vindplats

Läs mer

Värmepumpens inverkan på elnätet

Värmepumpens inverkan på elnätet Värmepumpens inverkan på elnätet Linus Grönvall & Jonas Nyman Författare B o.s.v. Högskolan på Åland serienummer 03/2014 Program Maskinteknik Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Mariehamn 2009 Examensarbete

Läs mer

ASP. Anslutning av större produktionsanläggningar. Elforsk rapport 06:79

ASP. Anslutning av större produktionsanläggningar. Elforsk rapport 06:79 ASP Anslutning av större produktionsanläggningar till elnätet Elforsk rapport 06:79 Åke Larsson Richard Larsson December 2006 ASP Anslutning av större produktionsanläggningar till elnätet Elforsk rapport

Läs mer

50 kva eller 100 kva En teknisk och ekonomisk jämförelse av distributionstransformatorer

50 kva eller 100 kva En teknisk och ekonomisk jämförelse av distributionstransformatorer 2010-10-05 50 kva eller 100 kva En teknisk och ekonomisk jämförelse av distributionstransformatorer Carl Fredrik Andersson EXAMENSARBETE Elektroingenjör med inriktning mot elkraft Institutionen för ingenjörsvetenskap

Läs mer

Utredning beträffande förutsättningar för sammankoppling över elnätsföretag

Utredning beträffande förutsättningar för sammankoppling över elnätsföretag 2015-03-16 Utredning beträffande förutsättningar för sammankoppling över elnätsföretag Marcus Gull Karlsson EXAMENSARBETE Elektroingenjör med inriktning mot elkraft Institutionen för ingenjörsvetenskap

Läs mer

Solcellssystem och dess påverkan på lågspänningsnät i tätort

Solcellssystem och dess påverkan på lågspänningsnät i tätort Solcellssystem och dess påverkan på lågspänningsnät i tätort Photovoltaic systems and its impact on low-voltage grid in urban areas Johan Norling EL 1408 Examensarbete på Umeå universitet för högskoleingenjörer

Läs mer

Energikompetens En rapport från Svensk Energi. Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar MIKRO

Energikompetens En rapport från Svensk Energi. Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar MIKRO Energikompetens En rapport från Svensk Energi Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar MIKRO December 2011 Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar - MIKRO UTGÅVA 1

Läs mer

Framtidens mobilnät - Hur interferensen mellan antenner i ett MIMO-system påverkar linjärriseringen av effektförstärkare

Framtidens mobilnät - Hur interferensen mellan antenner i ett MIMO-system påverkar linjärriseringen av effektförstärkare Framtidens mobilnät - Hur interferensen mellan antenner i ett MIMO-system påverkar linjärriseringen av effektförstärkare Kandidatarbete inom civilingenjörsprogrammen Teknisk Fysik samt Elektroteknik DAVID

Läs mer

Automation i distributionsnät

Automation i distributionsnät 2011-12-16 Automation i distributionsnät Mathias Mård EXAMENSARBETE Elektroingenjör med inriktning mot elkraft Institutionen för ingenjörsvetenskap EXAMENSARBETE Automation i distributionsnät Sammanfattning

Läs mer

Vilken påverkan har tillväxt på kapitalomsättningshastigheten och vinstmarginalen?

Vilken påverkan har tillväxt på kapitalomsättningshastigheten och vinstmarginalen? Lunds universitet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats FEKK01 HT 2009 Vilken påverkan har tillväxt på kapitalomsättningshastigheten och vinstmarginalen? Handledare: Måns Kjelsson Författare:

Läs mer

Volatilitetens inverkan på korrelationen mellan aktier

Volatilitetens inverkan på korrelationen mellan aktier Volatilitetens inverkan på korrelationen mellan aktier Författare: Filip Björklund Fredrik Liljeblad Tobias Magnusson Handledare: Niclas Andrén Sammanfattning Titel: Författare: Handledare: Problem: Volatilitetens

Läs mer

HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING. Elmotorer Elektricitet - lite grunder

HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING. Elmotorer Elektricitet - lite grunder HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING Del 3 Elmotorer Elektricitet - lite grunder 2013 Lars Neuman, LRF Konsult Författare Lars Neuman, energi- och teknikrådgivare, LRF Konsult AB, Ulricehamn. Om handboken Denna

Läs mer

Livslängdsbedömningar för statorlindningar i vattenkraftgeneratorer

Livslängdsbedömningar för statorlindningar i vattenkraftgeneratorer UPTEC STS06 007 Examensarbete 20 p Mars 2006 Livslängdsbedömningar för statorlindningar i vattenkraftgeneratorer Anders Karlsson Abstract Livslängdsbedömningar för statorlindningar i vattenkraftgeneratorer

Läs mer

Högskolan på Åland. serienummer 20/2014. Företagsekonomi. Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland. serienummer 20/2014. Företagsekonomi. Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Kundservice och tjänstekvalitet ombord på m/s Cinderella Alexander Müller Kamal Shafie Högskolan på Åland serienummer 20/2014 Företagsekonomi Mariehamn 2014 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan på Åland

Läs mer

Eleffektbehov i Lund. En analys av laststyrningsmöjligheter i Lunds elnät. Gunnar Frennesson & Johannes Sporre ISRN LUTMDN/TMHP-14/5312-SE

Eleffektbehov i Lund. En analys av laststyrningsmöjligheter i Lunds elnät. Gunnar Frennesson & Johannes Sporre ISRN LUTMDN/TMHP-14/5312-SE ISRN LUTMDN/TMHP-14/5312-SE ISSN 0282-1990 Eleffektbehov i Lund En analys av laststyrningsmöjligheter i Lunds elnät Gunnar Frennesson & Johannes Sporre Examensarbete på Civ.ingenjörsnivå Avdelningen för

Läs mer

Elektronisk styrning av en värmepumps kompressormotor. Niklas Ek

Elektronisk styrning av en värmepumps kompressormotor. Niklas Ek Elektronisk styrning av en värmepumps kompressormotor Niklas Ek Examensarbete Elektroteknik 2012 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Elektroteknik Identifikationsnummer: 3793 Författare: Niklas Ek

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Kontinuerlig RFID-detektering för batteridrivna system

Kontinuerlig RFID-detektering för batteridrivna system Kontinuerlig RFID-detektering för batteridrivna system Continuous RFID detection for battery powered systems Henrik Justegård Fredrik Ljungblom EXAMENSARBETE 2013 DATATEKNIK Postadress: Besöksadress: Telefon:

Läs mer

Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige

Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige 2014-03-27 Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige 2014-03-27 Projektnamn: Anslutning av förnybar elproduktion till distributionsnäten i södra Sverige Projektnummer:

Läs mer

Högskolan på Åland serienummer 51/2013. Hospitality Management. Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland serienummer 51/2013. Hospitality Management. Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531 E-postmarknadsföring Ett effektivt marknadsföringsverktyg för hotell Tobias Wennergren Högskolan på Åland serienummer 51/2013 Hospitality Management Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan

Läs mer

Metod för manipulation av prosodi i naturligt tal. Christer Ahlström

Metod för manipulation av prosodi i naturligt tal. Christer Ahlström Examensarbete Metod för manipulation av prosodi i naturligt tal av Christer Ahlström LiTH-IDA-Ex-2/52 22-4-23 Linköpings universitet Institutionen för datavetenskap Examensarbete Metod för manipulation

Läs mer

Cash Management. - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering. Pernilla Hansson

Cash Management. - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering. Pernilla Hansson Magisteruppsats Företagsekonomi, fristående kurs: 2002/07 Cash Management - en studie av netting som verktyg vid likviditetshantering Pernilla Hansson Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska

Läs mer