kes kos år 2005 Keskos år FO-nummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kes kos år 2005 Keskos år 2005 www.kesko.fi FO-nummer 0109862-8"

Transkript

1 Keskos år 2005

2 Keskos centrala butikskoncept Innehåll koncern Kesko i korthet... 1 År 2005 i korthet... 2 Verkställande direktören har ordet... 3 Koncernens verksamhet... 4 Centrala immateriella framgångsfaktorer i verkställandet av strategin... 7 Omvärld...13 Kesko som ansvarsbärare...16 Fastighetsverksamhet...19 affärsområden Kesko Livs...20 Rautakesko...24 Keswell...28 VV-Auto...32 Konekesko...34 Kesko Lantbruk...36 Kaukomarkkinat...38 förvaltning och ägare Förvaltningsprinciper Corporate Governance...40 Styrelsen...46 Koncernledningsgruppen...48 Aktier och aktieägare...50 bokslut Styrelsens förvaltningsberättelse...57 Resultaträkning...67 Balansräkning...68 Kassaflödeskalkyl...69 Beräkning av förändringar i eget kapital...70 Utdelningsbara medel...71 Noter till koncernbokslutet...71 Koncernen i siffror Formler för nyckeltalen Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets finansieringsanalys Moderbolagets balansräkning Noter till moderbolagets bokslut Revisionsberättelse tilläggsuppgifter Centrala börs- och pressmeddelanden Ordlista Organisation, ledning och kontaktuppgifter Information för aktieägare Information om Kesko som investeringsobjekt

3 koncern kesko i korthet Kesko i korthet Kesko är Östersjöområdets mångsidigaste tjänsteföretag inom handelsbranschen. Kesko producerar uppskattade detalj- och partihandelstjänster i nära samarbete med köpmannaföretagarna och övriga partner. Kesko bedriver sin verksamhet i Finland, Sverige, Norge, de baltiska länderna och nordvästra Ryssland. Till Keskos kedjeverksamhet hör ca affärer i sju länder. Våra starkaste kompetensområden Nya butikskoncept och verksamhetsmodeller som kunderna uppskattar Inköps-, logistik- och marknadsföringstjänster Ledning av affärskedjor, i synnerhet företagarkedjor, och produktion av tillhörande stödtjänster Utveckling av affärsplatsnätverk Utnyttjande av koncentrerade resurser och kontroll av flerbranschverksamhet Våra branschföretag Kesko Livs Ab Kesko Livs är verksamt på dagligvarumarknaden och tillhandahåller mångsidiga handelstjänster för konsumenter och företagskunder i Finland och via samföretag i Baltikum. Bolaget leder och utvecklar K-mataffärskedjor i Finland och ansvarar för deras marknadsföring, inköps- och logistiktjänster, affärsnätverk och köpmannaresurser. Dessutom tillhandahåller Kesko Livs dotterbolag Kespro Ab leveransförsäljnings- och partihandelstjänster till företagskunder. Kesko Livs och svenska ICA AB:s dotterbolag ICA Baltic AB äger till hälften var företaget Rimi Baltic AB, som är verksamt på den baltiska dagligvarumarknaden. Sidor Rautakesko Ab Rautakesko bedriver järnhandel i Finland, Sverige, Norge, Baltikum och nordvästra Ryssland. Bolaget leder och utvecklar kedjor inom järnhandeln samt försäljning via enheten B-to-B service inom sitt verksamhetsområde. Rautakesko ansvarar för kedjornas koncept, marknadsföring, inköps- och logistiktjänster, nätverk och köpmannaresurser. Sidor Keswell Ab Keswells kedjor är specialiserade på specialvaruhandel. Keswell utvecklar verksamhetsmodeller och ett affärsnätverk, styr affärskedjor samt ansvarar för inköp av varor, logistik och kedjemarknadsföring. Till Keswells kedjor hör välkända, väletablerade möbel-, inrednings-, sport-, hemelektroniks-, sko- och optikaffärer samt varuhus. Sidor VV-Auto Oy VV-Auto importerar och marknadsför Volkswagen, Audi och Seat personbilar samt Volkswagen nyttobilar. VV-Auto bedriver även bildetaljhandel och tillhandahåller eftermarknadstjänster i sina egna detaljaffärer. Sidor Konekesko Ab Konekesko är ett tjänsteföretag som specialiserat sig på import och försäljning av fritidsmaskiner och tunga maskiner. Konekesko marknadsför Yamarin båtar utöver Finland till ett flertal europeiska länder samt entreprenad- och miljömaskiner till Baltikum via Kesko Agro. Sidor Kesko Lantbruk Ab Kesko Lantbruks K-lantbrukskedja anskaffar och säljer produktionsförnödenheter och maskiner för lantbruket till lantbruksföretagare och bedriver spannmålshandel med dessa. Kesko Lantbruk har verksamhet i Finland och i de baltiska länderna. I Baltikum bedrivs verksamheten under namnet Kesko Agro. Sidor Kaukomarkkinat Oy Kaukomarkkinat bedriver internationell teknisk handel med fokus på produktionsrelaterat och professionellt bruk. Sidor Fördelning av omsättningen per affärsområde 2005, % Fördelning av rörelsevinsten per affärsområde 2005, % Kesko Livs Rautakesko Kesko Lantbruk Keswell VV-Auto Kaukomarkkinat Kesko Livs Rautakesko Kesko Lantbruk Keswell VV-Auto Kaukomarkkinat

4 koncern år 2005 i korthet År 2005 i korthet Omsättningen och resultatet ökade Koncernens omsättningsutveckling var på god nivå och i många branscher bättre än hos konkurrenterna. Omsättningen ökade med 10,8 % och uppgick till milj. euro. För den största tillväxten svarade Rautakesko, Keswell och VV-Auto. Till den kraftiga tillväxten bidrog även företagsförvärven. Omsättningen i Finland ökade med 3,7 % och utgjorde milj. euro. Omsättningen i utlandet ökade med 52,8 % och utgjorde milj. euro, dvs. 20 % av den totala omsättningen. Koncernens rörelsevinst exklusive engångsposter uppgick till 212,5 milj. euro (201,1 milj. euro). Det var den bästa i Keskos historia. Av resultatet för år 2004 utdelade Kesko 1 euro per aktie i dividend. Styrelsen föreslår bolagsstämman att det i dividend för år 2005 utdelas 1,10 euro per aktie. Marknadsvärdet på bolagets aktiestock ökade under året med 603,8 miljoner euro till 2 318,4 milj. euro. Rautakesko i första rang i Europa Rautakesko utvidgade kraftigt sin verksamhet genom två företagsförvärv. I juli köpte bolaget norska Norgros AS som leder Byggmakker, den största järnhandelskedjan i landet. I juli verkställdes även förvärvet av järnhandelskedjan Stroymaster i S:t Petersburg. Tack vare dessa företagsförvärv och en god försäljningsutveckling steg Rautakesko med sina kedjor bland järnhandelsföretagen i första rang i Europa med försäljningen per år som måttstock. Tjänsteutbudet för heminredning kompletterades I början av år 2005 förvärvade Keswell Indoor Group Oy och steg till marknadsledare inom möbelhandel i Finland med sina möbelkedjor Asko och Sotka. Möbelhandeln kompletterar det mångsidiga tjänsteutbudet i kedjorna K-rauta, Rautia, Kodin Ykkönen, Anttila, K-citymarket och Musta Pörssi för de kunder som är i färd med att skapa ett eget hem. Kesko Livs inledde effektiviseringsåtgärder Konkurrensen inom dagligvaruhandeln i Finland blev allt hårdare under år 2005, och det förorsakade betydande företagsarrangemang inom konkurrentgrupperna. Kesko Livs svarade på konkurrensen genom att inleda flera effektiviseringsåtgärder under årets lopp. I början av året sålde och återhyrde bolaget sin centrallagersfastighet och startade ett effektiviseringsprogram som strävar efter besparingar på drygt 20 miljoner euro. Under hösten meddelade Kesko Livs om en omfattande omorganisation inom ledningen och konkretiserade sina effektiviseringsåtgärder. I Baltikum inledde det tillsammans med svenska ICA AB ägda samföretaget Rimi Baltic AB sin verksamhet i början av året. Verksamheten framskred enligt planerna och bolaget stärkte sin position på den växande dagligvarumarknaden i Baltikum. Kesko Livs köpte Neste Markkinointis andel på 50 procent av Pikoil Oy. Pikoil bildades 2003 och är verksamt på detaljmarknaden för flytande bränslen och dagligvaror. Till följd av affären övergick företaget helt i Kesko Livs ägo. Centrala utvecklingsprojekt startades och ledningen förnyades Matti Halmesmäki tillträdde som koncernchef i början av mars. Dessutom gjordes förändringar i de centrala ledningsuppgifterna i koncernledningsgruppen. Koncernens högsta ledning fokuserade på planering och verkställande av koncernomfattande reformer och utvecklingsprojekt. Centrala teman för koncernledningsgruppen var bland annat betoning av kundinriktning i verksamheten, ökat fokus på företagsamhet som konkurrensfördel, Keskos internationalisering och därigenom ökat aktieägarvärde för Kesko. Nyckeltal Förändring, % Omsättning milj ,8 Rörelsevinst milj ,6 Rörelsevinst exkl. engångsposter milj ,7 Vinst före skatt milj ,1 Avkastning på investerat kapital % 12,5 14,3-12,9 Avkastning på eget kapital % 13,0 12,8 1,3 Investeringar milj (..) Kassaflöde från rörelsen milj ,7 Soliditet % 42,3 44,2-4,4 Nettoskuldsättningsgrad % 42,4 37,0 14,6 Medelantal anställda ,2 Dividend/aktie 1,10* 1,00 10,0 Resultat/aktie, justerat 1,87 1,89-1,4 Eget kapital/aktie, justerat 15,35 14,73 4,2 *förslag till bolagstämman (..) förändring över 100 % Koncernens omsättning, milj. Koncernens rörelsevinst exkl. engångsposter, milj. Resultat/aktie och dividend/aktie, fas ifrs 250 fas ifrs 3,0 fas ifrs , ,0 *) Finland Övriga länder Resultat/aktie, justerat * förslag till bolagsstämman Dividend/aktie

5 koncern verkställande direktören har ordet Verkställande direktören har ordet I fjol preciserade vi Keskokoncernens strategi. Vi kan endast skapa aktieägarvärde genom att överträffa kundernas förväntningar i K-affärerna. Aktieägarna i Kesko har de senaste fem åren fått en genomsnittlig årlig avkastning på 35 % på sin investering, dividenderna omplacerade. Året 2005 var framgångsrikt för Keskokoncernen. Vår omsättning ökade med 10,8 % och uppgick till milj. euro. Rörelsevinsten exklusive engångsposter var den bästa någonsin, 212,5 milj. euro. Speciellt nöjda är vi över Rautakeskos, VV-Autos, Anttilas och Konekeskos utveckling. Keswell stärkte sitt resultat och sin möbelhandel genom att förvärva Asko- och Sotkakedjorna. Keskos ansvarsfulla verksamhet, ekonomiinformation och interna revision fick även i fjol ett brett erkännande. Koncernens omsättning ökade även till följd av Rautakeskos förvärv av Norges ledande järnhandelskedja, Byggmakker, och den ryska järnhandelskedjan Stroymaster. Av Rautakeskos omsättning genererades redan drygt hälften i utlandsverksamheterna. Rautakeskos mål för de närmaste åren är en sund, kraftig tillväxt i Ryssland, i Baltikum och i Norden. Av koncernens totala omsättning utgjorde utlandsverksamheternas andel 20 %. Keskokoncernens tydliga mål är en ledande position i handeln i Finland. K-rauta-, Rautia- och Intersportkedjorna har redan uppnått målet inom sina varubranscher. Verkställda och planerade åtgärder i Kesko Livs och K-mataffärerna har som mål att nå en bättre konkurrenskraft och en snabbare tillväxt än marknaden. Vid utgången av året var antalet anställda i Keskokoncernen , varav närmare hälften, dvs. cirka tjänstgjorde utanför Finland. Vår personal representerar 17 olika nationaliteter. K-gruppen i sin helhet sysselsatte cirka personer. Jag vill varmt tacka alla Keskoanställda för deras flitighet och yrkeskunnighet samt för deras engagemang för de gemensamma målen. Personalens motivation, kompetens och arbetstillfredsställelse är en garanti för bestående framgång. Jag vill även tacka aktieägarna, K-köpmännen och deras personal samt alla våra samarbetspartner för visat förtroende och för samarbetet under år Helsingfors den 15 februari 2006 Matti Halmesmäki koncernchef

6 koncern koncernens verksamhet Koncernens verksamhet Affärsverksamhet Kesko är Östersjöområdets mångsidigaste tjänsteföretag inom handelsbranschen. Kesko producerar handelstjänster som värdesätts av kunderna genom detalj- och partihandel i nära samarbete med köpmannaföretagarna och övriga partner. Kesko leder detaljhandelskedjor samt utvecklar koncept och verksamhetsmodeller för handeln. Kesko bedriver sin affärsverksamhet inom affärsområdena, som är Kesko Livs, Rautakesko, Keswell, VV-Auto, Konekesko, Kesko Lantbruk och Kaukomarkkinat. Keskos huvudverksamhetsområden är Finland, Sverige, Norge, Baltikum och nordvästra Ryssland. Vision Kesko är det ledande tjänsteföretaget inom handelsbranschen. Mission Tillsammans med sina partner skapar Kesko handelstjänster som värdesätts av kunderna. Mål Koncernens mål styr fastställandet av målsättningar och verkställandet av strategier för branscherna och kedjorna. Nöjdaste kunder ökat kundvärde Kundernas förväntningar överträffas Bäst i branschen marknadsledarskap på utvalda marknader Utmärkta verksamhetssätt, affärer och tjänster Bästa praxis och prestationsförmåga inom handelsbranschen Samhällsansvar på hög nivå Kompetent och entusiastisk personal Ledning i enlighet med värderingarna Systematisk kompetensutveckling Bra resultat ökat värde för aktieägarna Avkastning på eget kapital 12 % Avkastning på investerat kapital 12 % I Finland snabbare tillväxt än på marknaden Den internationella verksamhetens andel ökas Värderingar Keskos värderingar styr verksamheten: 1. Vi överträffar kundens förväntningar Vi känner till våra kunders behov och förväntningar. Vi vill ge dem positiva erfarenheter genom en kontinuerlig förnyelse av vår verksamhet och genom företagsamhet. 2. Vi är bäst i vår bransch Vi erbjuder våra kunder marknadens bästa varor och tjänster för att säkerställa vår konkurrenskraft och framgång. 3. Vi skapar en god arbetsgemenskap Vi verkar i en öppen och växelverkande arbetsgemenskap, där människan respekteras och var och en kan göra en fullvärdig insats och ta initiativ. 4. Vi bär vårt samhällsansvar Vi verkar på ett ansvarsfullt sätt och följer etiskt godtagbara principer i allt vad vi gör såväl i arbetsgemenskapen som tillsammans med våra samarbetspartner.

7 koncern keskos strategi Keskos strategi I Keskos strategi betonas helhetstjänster för kunderna, företagsamhet, mångsidig kompetens inom handeln och internationalisering. Helhetstjänster för kunderna och företagsamhet Kedjespecifika kundlöften infrias och kundernas förväntningar överträffas Framgångsrika kedjekoncept och varumärken samt bra affärsplatser Stamkundsprogram som skapar kundförmåner samt K-Plussakortet Utnyttjande av företagsamhet som konkurrensfördel Keskos och dess affärers verksamhet styrs i första hand av kundernas produkt- och tjänsteförväntningar. Vid sidan om produkterna ökar efterfrågan på tillhörande tjänster avsevärt. Med hjälp av nöjda och lojala kunder har Kesko möjlighet att nå lönsam tillväxt, sina årliga resultatmål och mervärde för aktieägarna. Kedjespecifika kundlöften samt starka kedjekoncept och -varumärken skapar en grund för effektiv kedjeverksamhet. Kedjevarumärkena stöds med egna märkesprodukter och varuleverantörernas varumärken. Framgången följs noga med hjälp av bl.a. kedje- och affärsspecifika mätare för marknadsandel, försäljning och kundtillfredsställelse. Det tidsenliga och omfattande affärsnätverket är en central konkurrensfördel. Vid sidan om det fasta affärsnätverket utökas tjänsterna i elektronisk handel både för konsumenter och professionella kunder. K-Plussa är K-gruppens gemensamma stamkundssystem. K-Plussa ger kunderna i Finland tillgång till ett brett utbud av K-affärernas och övriga partners produkter och tjänster. Företagsamheten har varit grunden för K-gruppens affärsverksamhet från första början. Kesko har utvecklat verksamhetsmodeller med köpmännen och skapat förutsättningar för bättre kundservice via köpmannaföretagsamhet. Köpmannen ansvarar för kundtillfredsställelsen i sin affär, för ledningen av sin personal och för affärens ekonomiska resultat genom att verkställa kedjekonceptet. Köpmannaföretagsamheten ger kedjorna en konkurrensfördel genom att infria kundlöftena och överträffa kundernas förväntningar bättre än konkurrenterna. Verksamhet inom flera branscher och internationalisering Kesko Livs strävar efter snabbare tillväxt än konkurrenterna Rautakesko bland de största järnhandlarna i Europa Keswells kedjor förstärker sina positioner i Finland och utvidgar inrednings- och sporthandeln i Baltikum VV-Auto stärker sin position inom bildetaljhandeln Konekesko utvidgar sitt produkt- och tjänsteutbud på marknaden för fritidsmaskiner och tunga maskiner Kesko Lantbruk till marknadsledare i Finland och i Baltikum Kaukomarkkinat fokuserar på teknisk handel inom Östersjöområdet, i Ryssland och i Kina. Verksamhet inom flera branscher är viktigt på grund av de relativt små marknaderna i Finland och dess närområden. Hantering av handel inom flera branscher skapar grunden för Keskos verksamhet. Genom det uppnås tillräcklig storlek, ett jämnt kassaflöde och en jämn risktagningsförmåga samt en stabil och god utdelningsförmåga. I Kesko innebär verksamhet inom flera branscher handel inom ett antal olika varubranscher på varierande marknadsområden och via flera distributionskanaler. Den största affärsverksamheten utgörs av livsmedelshandeln med en jämn efterfrågan. Tillväxtmöjligheterna finns inom de mer cykliska affärsområdena, såsom järn-, specialvaruoch bilhandeln. Under de närmaste åren lyfts Kesko Livs till marknadsledare inom mathandeln i Finland. Genom att öka K-mataffärernas gemensamma verksamhet och intensifiera kedjeverksamheten erbjuds kunderna mera kvalitet och prisförmåner. Bolaget satsar kraftigt på personalens kompetens och på utveckling av köpmannaföretagsamheten. Konkurrenskraften och lönsamheten förbättras genom att gallra bort olönsam affärsverksamhet samt investera i nya affärsplatser. Alla K-mataffärer kommer att bli ledda av köpmannaföretagare. Rimi Baltic AB:s mål är att bli marknadsledare i Baltikum. Rautakeskos mål är att genom både nyetablering och företagsförvärv bli en av Europas största järnhandlar. I nordvästra Ryssland utvidgar bolaget sin verksamhet på nya områden vid sidan om marknaden i S:t Petersburg. I Baltikum utvidgas affärsnätverket i synnerhet i Lettland. Rautakeskos priskonkurrenskraft stärks genom att samla ihop den internationella köp- Genom att öka K-mataffärernas gemensamma verksamhet och intensifiera kedjeverksamheten erbjuds kunderna mera kvalitet och prisförmåner. Kesko bär även ansvar för direkta och indirekta effekter av sin verksamhet ifråga om såväl miljö som socialt ansvar.

8 koncern keskos strategi kraften och förenhetliga de olika kedjornas verksamhetssätt i logistik, datasystem och inköp. Keswells mål är att öka marknadsandelarna i Finland och utvigda verksamheten i utlandet inom utvalda varubranscher. I internationaliseringen betonas nyetableringen av sporthandel och utvidgningen av inredningshandel i Baltikum. Anttilas distanshandel utvecklas genom att integrera Anttilas Postorderförsäljning och NetAnttila till ett webbvaruhus med flera kanaler. VV-Autos mål är att öka den sammanlagda marknadsandelen av de märken som bolaget representerar. Den egna detaljförsäljningen stärks. Bolaget satsar i synnerhet på eftermarknadsföring samt märkesspecifik kundservice. Konekeskos produkt- och tjänsteutbud utvidgas i syfte att stärka bolagets tillväxt. I förhållande till konkurrenterna utmärker sig Konekesko genom sin verksamhet inom flera branscher, starka varumärken och mångsidiga eftermarknadstjänster. Kesko Lantbruk växer till den ledande lantbruksaffärskedjan i Finland och i Baltikum samt utvidgar sina lösningar inom elektronisk handel. Kaukomarkkinat fokuserar på teknisk partihandel i synnerhet på marknaden i Östersjöområdet, Ryssland och Kina. Målet är att nå marknadsledarskap genom att stärka kärnverksamheterna i utvalda kundsegment inom industrin. koncernens mål är att nå och upprätthålla följande mål: Ekonomiska mål Realiserat Mål Målnivå 2005 Omsättningsökning Snabbare tillväxt Rautakesko än marknads- Keswell tillväxten i Finland Ökande andel av tillväxt utlandsverksamhet 5 %-enh. Avkastning på eget kapital 12 % 13 % Avkastning på investerat kapital 12 % 13 % Räntebärande nettoskulder/driftsbidrag < 3 2 Soliditet % 42 % Ekonomiskt mervärde Ökande positivt Realiserat ekonomiskt mervärde som intern mätare Keskos framgångsfaktorer Heltäckande affärsnätverk Kedjespecifika kundlöften Framgångsrika kedjekoncept och -varumärken Ledande produktvarumärken, egna märkesprodukter och tjänster Stamkundssystem Attraktivt varuutbud Partnerskapsprogram helhetstjänster för kunderna Kundvärde med heltäckande produkter och tjänster företagsamhet K-köpman som konkurrensfördel kontrollerad internationalisering Utnyttjande av kompetens och köpkrafter Lokal kundservice Kundernas förväntningar överträffas Kompetent personal flera branscher Kedjor inom flera varubranscher på små marknader Kompetens, utbildning Storlek, inflytande Tillväxt genom internationalisering Mathandel med jämn efterfrågan Mer möjligheter i cykliska branscher Tillräcklig storlek Risktagningsförmåga Jämnt kassaflöde Ökande aktieägarvärde Stabil och god utdelningsförmåga

9 koncern immateriellt kapital Centrala immateriella framgångsfaktorer i verkställandet av strategin Inom mindre än tio år har Kesko förvandlats från en inhemsk grossist till ett tjänsteföretag inom detalj- och partihandeln med verksamhet i sju länder. Detta har förorsakat betydande förändringar i bolagets verksamhet. Hanteringen av förändringarna kräver fokusering av såväl materiella som immateriella resurser och verksamheter. Keskos centrala immateriella framgångsfaktorer och tyngdpunkter i utvecklingen enligt strategin är: Kompetens inom detaljhandeln Kund- och servicekompetens Butikskoncept, varumärken och affärsplatser Kontrollerad internationalisering Utveckling av inköp och logistik Informationshantering som styrningskraft i handeln Kontinuerlig utveckling av personalens kompetens Synergifördelar i verksamheten Kompetens inom detaljhandeln Enligt Keskos strategi är konsumenterna Keskos centrala kundgrupp. Med den nuvarande strukturen betjänas kunderna med hjälp av tre olika verksamhetsmodeller. 1) Detaljhandel med köpmannaföretagare Den huvudsakliga verksamhetsmodellen på den finska marknaden är detaljhandel med köpmannaföretagare. Kesko Livs 2005 preciserade strategi bygger tydligare än tidigare på köpmannamodellen; alla mataffärer i Finland har en köpmannaföretagare. Köpmannaföretagsamheten skiljer Kesko strategiskt från konkurrenterna och skapar en betydande konkurrensfördel. Köpmannens verksamhet medför en konkurrensfördel till kedjorna genom att infria kundlöftena och överträffa kundernas förväntningar bättre än konkurrenterna. Kesko har ingått avtal affärsområdesvis och kedjevis med cirka K-köpmannaföretagare. Varje kedja leds av kedjeenheten i Keskos branschbolag som väljer köpmännen och affärsplatserna och leder kedjemarknadsföringen. Samarbetsmodellen mellan Kesko och köpmännen med sina varierande tjänster är ett resultat av ett utvecklingsarbete som pågått i årtionden. K-gruppen har genom denna verksamhetsmodell blivit den ledande handelsgruppen i Finland under de tre senaste årtiondena och skapat hundratals framgångsrika köpmannaföretagare i landet. Även vid en internationell jämförelse är K-köpmannamodellen en av de mest avancerade företagarmodellerna. Kedjeverksamheten har utvecklats sedan 1995 och intensifierats gradvis i syfte att nå en bättre effektivitet. År 2005 utvecklades en ny kedjeaavtalsmodell för matköpmännen. Enligt den nya avtalsmodellen baseras affärsplatsavgiften på försälj- Att känna till kundens varierande och föränderliga önskemål och att besvara dem hör till handelns centrala krav. Keskos vision är att vara det ledande tjänsteföretaget inom handeln. I vad kan vi vara bäst i världen? Bästa helhetstjänst ur kundens synvinkel.

10 koncern immateriellt kapital ningsbidraget. Det gemensamma sortimentet och maximiprissättningen ökas gradvis. Målet är att förbättra K-affärernas priskonkurrenskraft och servicekvalitet. Köpmannaverksamhetsmodellens kontinuitet i Finland säkras med det effektiva traineeprogrammet för K-köpmän som årligen producerar nya K-köpmän. Till stöd för köpmän i startskedet har utvecklats även ett omfattande servicepaket med bland annat finansierings-, bokförings- och marknadsföringstjänster och övriga tjänster i anslutning till nyetablering av en affär. År 2005 inled 73 nya köpmän sin verksamhet och totalt 132 personer deltog i traineeprogrammet för K-köpmän. År 2005 hade Kesko K-köpmannaföretagare som samarbetspartner. Dessutom hade koncernen cirka 250 övriga köpmannapartner i kedjorna Asko, Sotka, Stjärn Optiker, Byggmakker och Senukai. Keskos försäljning till köpmannapartner utgjorde 40 % av Keskos omsättning. 2) Keskos egen detaljhandel Den egna detaljhandeln är den huvudsakliga verksamhetsmodellen inom Keskos utlandsverksamheter. Den tillämpas även i Finland i vissa varubranscher och vid utveckling av nya verksamhetsmodeller. Utveckling av kompetensen inom detaljhandel är viktigt för Kesko. Etablering på nya marknader eller utveckling av ny verksamhet kräver satsningar och innehåller risker, så Keskos egen detaljhandel är ofta det enda möjliga verksamhetssättet. Vid slutet av år 2005 utgjorde försäljningen i Keskos egen detaljhandel 31 % av omsättningen. Kesko i handelns värdekedja 3) Keskos partihandel Utöver detaljhandel bedriver Kesko partihandel, vilket har en stor betydelse i ökandet av varuvolymerna. Keskos vanligaste partihandelskunder är bl.a. storkök, byggföretag, lantbruks- Köpmannaföretagarnas detaljhandel Varu- och tjänsteleverantörer Butikskoncept och verksamhetsmodeller Inköps-, logistik- och marknadsföringstjänster - Ledning av affärskedjor - Affärsplatser och köpmän - Stödprocesser Keskos detaljhandel Företagskunder Konsumenter Utbud/varuflöde Efterfrågan/kassaflöde 1. 2.

11 koncern immateriellt kapital företagare och industrin. De senaste åren har tjänster av olika slag och förtillverkning av produkter vunnit terräng vid sidan av varuhandeln även inom partihandeln. År 2005 utgjorde partihandelns andel 29 % av omsättningen. Kund- och servicekompetens Att känna till kundens varierande och föränderliga önskemål och att besvara dem hör till handelns centrala krav. Informationshanteringen och datatekniken har medfört nya möjligheter och verktyg för identifiering av kunder och deras köpbeteende, vilket är viktigt för att kunna upprätthålla det rätta utbudet. I K-gruppen anskaffas denna information bl.a. med hjälp av K-Plussa stamkundssystemet, olika responssystem samt kundundersökningar. Utöver det ovan beskrivna behovet av informationsanskaffning vill man med hjälp av systemet uppmuntra kunderna att bli stamkunder inom K-gruppen. Trogna kunder belönas med stamkundsförmåner i form av K-gruppens och övriga samarbetspartners tjänster. Fördelning av Keskokoncernens försäljning per affärsområde 2005, % Kesko Livs Rautakesko K-Plussa stamkundssystemet har varit i bruk sedan Det täcker cirka 70 % av hushållen i Finland med cirka 3,3 miljoner kort. Under år 2005 anslöt sig cirka nya hushåll till K-Plussa, och drygt nya K-Plussakort levererades till dessa hushåll. Ca 90 % av hushåll med K-Plussakort använder sitt kort regelbundet varje månad. Stamkundsförsäljningens andel av K-gruppens detaljförsäljning i Finland är cirka 75 %. Keskos dotterbolag K-Plus Oy, som administrerar och utvecklar systemet, tar årligen emot drygt 220 miljoner korttransaktioner. K-Plussa är det mest omfattande och mångsidigaste stamkundssystemet i Finland. K-Plus Oy rapporterar regelbundet om utvecklingen av kundrelationerna årsvis och månadsvis för Keskos affärsledning. Kundinformationen kompletteras med Postens, Befolkningsregistercentralens och Statistikcentralens uppgifter. Årligen produceras en omfattande kundrapport för koncernledningen över utvecklingen av kundrelationerna på koncern-, bransch- och kedjenivå. Kunderna segmenteras enligt affärsverksamhetens behov antingen med bestående eller kampanjspecifika kriterier, som utöver rapporteringen utnyttjas bl.a. i marknadsföring samt i nätverks- och sortimentplanering. Under år 2005 skickades drygt fyra miljoner adresserade kundbrev med hjälp av kundinformation från K-Plussa. Kedjekoncept, varumärken och affärsplatser Profilering och att utmärka sig från konkurrenterna utgör viktiga medel för handeln i den allt mer omfattande och allt hårdare konkurrensen. Det allt mer globaliserade och enhetliga varuutbudet skapar inte längre tillräckliga möjligheter för pro- Kesko Lantbruk Keswell Fördelning av Keskokoncernens försäljning 2005 VV-Auto Kaukomarkkinat Köpmän Företagskunder Konsumenter Köpmän 40,0 % Företagskunder 29,0 % Konsumenter 31,0 % 1. K-Plussa är det mest omfattande och mångsidigaste stamkundssystemet i Finland. Redan ca 3,3 miljoner finländare har ett K-Plussakort. 2. Keskos egen Pirkka märkesproduktserie fyller 20 år I oktober 2005 valdes Pirkka bland de 50 mest ansedda varumärkena i Finland.

12 10 koncern immateriellt kapital filering. Handeln måste skapa egna profileringsmedel med kedjekoncept och varumärken. För tillfället har Kesko 27 aktiva kedjekoncept i Finland och utomlands. De mest kända är mataffärskedjorna; K-citymarket, K-supermarket, K-market och K-extra, specialvarukedjorna; Anttila, Asko, Sotka, Musta Pörssi och Intersport samt järnhandelskedjorna; K-rauta och Rautia samt Byggmakker (Norge) och Senukai (Litauen). Kesko har gått i bräschen för skapandet av varumärken inom finsk handel. K-symbolen lanserades som symbol för kvalitet år 1947 och fästes samtidigt i K-affärers fönster. Namnet Kesko har använts under hela bolagets historia och Finlands mest kända handelns egna märkesproduktserie Pirkka fyller 20 år Pirkkaseriens andel av försäljningen har ökat kraftigt de senaste åren och serien omfattar redan närmare produkter. År 2005 valdes Pirkka bland de 50 mest ansedda finländska varumärkena. Övriga K-mataffärens private labelprodukter är Euro Shopper, Rico och Costa Rica. De senaste åren har försäljningen av private label-produkter ökat och deras andel av K-mataffärernas detaljförsäljning är cirka 14 %. Dessa ovan nämnda Keskos paraplyvarumärken känns igen av så gott som alla finländare och förknippas med K-gruppen. De olika varubranscherna har dessutom ett stort antal välkända produktvarumärken som utvecklats av Kesko. Allt som allt har Kesko cirka 650 registrerade varumärken. Kedjeverksamheten har under de senaste åren varit den mest framgångsrika verksamhetsmodellen inom detaljhandeln. Affärer som bedriver sin verksamhet med samma kedjekoncept kan förbättra kundtillfredsställelsen, verksamhetens effektivitet och därigenom även resultatet. I K-gruppen ansvarar Kesko för utvecklingen av kedjekoncepten. Köpmännen utnyttjar koncepten i detaljhandeln genom att optimera fördelarna i kedjekonceptet och i lokal anpassning enligt kundernas behov. Att en butik är belägen på rätt plats är en central förutsättning för framgång inom handeln. En framgångsrik etablering av affärsnätverket har varit nyckeln till K-gruppens framgång, och Kesko har ansvaret för utvecklingen av nätverket på lång sikt. Affärsplatserna och fastigheterna utgör en betydande materiell tillgång (närmare på s. 19). Deras värde kan ökas ytterligare genom förvaltning av affärsplatsprocessen, som utgör en viktig kompetens och ett viktigt immateriellt kapital för Kesko. Kontrollerad internationalisering Den snabba internationella tillväxten har ökat Keskos kompetens i främmande verksamhetsmiljöer betydligt, i synnerhet i Baltikum och i Ryssland. För tillfället bedriver koncernen detaljhandel i sex länder utöver Finland. Expansionen har skett både genom företagsförvärv och genom nyetablering. I nya internationella projekt har kartläggningen av marknadsförhållandena och riskhanteringen en central roll. Val av rätta förvärvsobjekt, integrering av förvärvsobjekten, etablering av affärsplatser och skapande av organisationer är nya centrala kompetensområden inom internationaliseringen i Kesko. Av koncernens omsättning kommer drygt 20 % från utlandet och av personalen tjänstgör redan cirka 45 % utanför Finland. Rautakesko har kommit längst i internationaliseringen. Av bolagets omsättning kommer 52 % från utlandet och av personalen tjänstgör 94 % utomlands. För Kesko har internationaliseringen inneburit framför allt en väg till tillväxt. På den begränsade finska marknaden har gränserna för tillväxt kommit emot i många branscher. Den internationella tillväxten har fört med sig ett bredare och närmare samarbete med varuleverantörerna, vilket har en avgörande betydelse för konkurrenskraften. Internationaliseringen innebär även en mångsidigare affärsverksamhet för Kesko, vilket är viktigt med tanke på hantering av marknadsrisker. Utveckling av inköp och logistik En sammanslutning av köpkraften i syfte att nå fördelar med storproduktion och förmånliga enhetskostnader har varit den bärande tanken i Keskos verksamhet sedan bolaget grundades. Detta har även skapat mångsidiga partnernätverk för Kesko både ifråga om kunder och varuleverantörer. Inköp av varor och tjänster har i Kesko organiserats i bransch- och dotterbolagen, som ansvarar för de behov ifråga om sortiment, pris och kvalitet som fastställs i affärskedjornas kundlöften. Specialiserade inköpsenheter arbetar i nära samarbete med kedjorna. 1. Endast i en god arbetsatmosfär skapas utmärkta resultat. Kesko följer personalens trivsel årligen genom en undersökning om arbetstillfredsställelse. 2. Mästarförsäljarutbildningen är Finlands största vuxenutbildningsevenemang, som ordnas årligen i K-gruppen. Utbildningen kulminerar i en tävling i vilken även de tävlandes hejarklackar satsar hårt för sin arbetskamrat Keskos klubb erbjuder personalen mångsidig rekreationsverksamhet. Bl.a. konditionsboxningslektionen på Skatudden i Helsingfors är mycket populär och tar kål på styv nacke för dem som jobbar framför en datorterminal.

K esk www.kesko.fi os år 2007 FO-n u mme r 010 9 8 62-8 Keskos år 2007

K esk www.kesko.fi os år 2007 FO-n u mme r 010 9 8 62-8 Keskos år 2007 Keskos år 2007 Millas val av Kodin Ykkönen påverkades av de rimliga priserna Plussaerbjudandena flytten till studieorten trenderna inom inredning År 2007 Affärsområden Koncern Bokslut Tilläggsuppgifter

Läs mer

Bokslut 1.1-31.12.2007

Bokslut 1.1-31.12.2007 KESKO ABP BÖRSMEDDELANDE 05.02.2008 KL 09.00 1(30) Bokslut 1.1-31.12. Koncernens omsättning i oktober-december uppgick till 2 455 milj., vilket är 6,5 % mer än motsvarande period föregående år (2 304 milj.

Läs mer

SOK-koncernen. årsberättelse 2011

SOK-koncernen. årsberättelse 2011 SOK-koncernen årsberättelse 2011 Innehåll 4 Nytta och gott humör av handelslaget 6 Dagligvaruhandeln svarar på kundernas föränderliga förväntningar 10 Allt bättre bruksvaruhandel 16 ABC tar hand om ägarkunderna

Läs mer

Årsberättelse 2013 FÖREGÅNGARE INOM MODE

Årsberättelse 2013 FÖREGÅNGARE INOM MODE Årsberättelse 213 FÖREGÅNGARE INOM MODE stockmann ett internationellt detaljhandelsproffs Stockmann är ett finländskt börsbolag inom detaljhandeln. Stockmann erbjuder i sina varuhus, Lindex- och Seppälä-modebutiker

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer

EKONOMISK RAPPORTERING ÅR 2006 Bokslutskommuniké för år 2005 9.2.2006 Årsredovisning för år 2005 vecka 11 Delårsrapporter 4.5, 1.8 och 31.

EKONOMISK RAPPORTERING ÅR 2006 Bokslutskommuniké för år 2005 9.2.2006 Årsredovisning för år 2005 vecka 11 Delårsrapporter 4.5, 1.8 och 31. Årsredovisning 2005 2005 Information till investerare BASUPPGIFTER OM V-AKTIEN: Antal 31.12.2005 130 585 788 varav bolaget innehar 3 738 000 Börsnotering på Helsingforsbörsens huvudlista Börskod RAIVV

Läs mer

ICA-koncernens årsredovisning 2006

ICA-koncernens årsredovisning 2006 ICA-koncernens årsredovisning 2006 Innehållsförteckning Detta är ICA 1 Vd-ord 6 Mål och strategier 9 Omvärld och trender 12 ICAs organisation koncernfunktioner 16 ICA Sverige 22 ICA Norge 24 Rimi Baltic

Läs mer

Årsredovisning 2004. Together we can do it.

Årsredovisning 2004. Together we can do it. Årsredovisning 2004 Together we can do it. YIT-koncernens Årsredovisning bokslut 2004 2004 1 Innehåll 3 Information till aktieägarna och övriga investerare 4 YIT i korthet 5 År 2004 i korthet 6 Segmenten

Läs mer

2014 ett år fyllt av affärer

2014 ett år fyllt av affärer Årsredovisning 2014 Innehåll 2014 ett år fyllt av affärer Överblick Året som gick F Det här är ICA Gruppen 1 Vd-ord 2 ICA Gruppens ramar och riktlinjer 4 13 F H Strategiska teman och prioriteringar 6 F

Läs mer

Aspo. Vuosikertomus. Årsredovisning. lever upp till förtroendet. Aspo Årsredovisning 2009

Aspo. Vuosikertomus. Årsredovisning. lever upp till förtroendet. Aspo Årsredovisning 2009 Vuosikertomus 2009 Årsredovisning 2009 Aspo Årsredovisning 2009 Aspo Oyj PB 70, Fågelviksgränden 10 FI-00501 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 5211 Fax +358 9 521 49 99 www.aspo.com Aspo lever upp till förtroendet

Läs mer

7,2 % 5,8% AXFOOD 2010. Det är1000 och åter tusen detaljer som styr kvaliteten. ökad försäljning. ökat rörelseresultat

7,2 % 5,8% AXFOOD 2010. Det är1000 och åter tusen detaljer som styr kvaliteten. ökad försäljning. ökat rörelseresultat AXFOOD 2010 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 7,2 % ökat rörelseresultat 5,8% ökad försäljning Det är1000 och åter tusen detaljer som styr kvaliteten ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll VERKSAMHETSREDOVISNING

Läs mer

AXFOOD 2011 24,2% Rörelseresultatet ökade med 3,4 procent Små detaljer gör stor skillnad. Andel egna märkesvaror

AXFOOD 2011 24,2% Rörelseresultatet ökade med 3,4 procent Små detaljer gör stor skillnad. Andel egna märkesvaror AXFOOD 2011 ÅRSREDOVISNING OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 24,2% Andel egna märkesvaror Rörelseresultatet ökade med 3,4 procent Små detaljer gör stor skillnad ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll

Läs mer

1 hakon invest» årsredovisning 2010

1 hakon invest» årsredovisning 2010 1 hakon invest» årsredovisning 2010 årsredovisning 2010 innehåll 003 kort OM HAKON INVEST 004 Översikt innehaven 006 VD har ordet 008 Affärsidé, mål & strategier 010 Historik 014 Marknad och omvärld

Läs mer

The engine of industry

The engine of industry The engine of industry Wärtsilä Årsredovisning 2006 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / WÄRTSILÄ I KORTHET 1 Wärtsilä i korthet Wärtsilä är en föregångare som leverantör av anläggningar, lösningar samt

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2008 1 Innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 Din partner för ansvarstagande kommunikation i vardagen Innehåll årsredovisning 2010 verksamhetsöversikt strategi 05 Mission Vision Värdeord Koncernstruktur Vd har

Läs mer

Årsredovisning 2007/2008

Årsredovisning 2007/2008 Årsredovisning 2007/2008 Innehåll ÅRET I KORThET 1 VD har ORDET 2 strategisk InRIKTnInG 4 nya MaRKnaDER 8 MaRKnaDsÖVERsIKT 10 hållbar UTVECKlInG 14 Engagerade och kunniga medarbetare kärnan i varumärket

Läs mer

AKTIA BANK ABP. Företagsansvarsrapport 2014

AKTIA BANK ABP. Företagsansvarsrapport 2014 AKTIA BANK ABP Företagsansvarsrapport 2014 Innehåll ALLMÄNT VD har ordet 1 Kort om Aktia 2 Våra intressenter 4 Finansbranschen i förändring 5 FÖRETAGSANSVARET I AKTIA Företagsansvaret en integrerad del

Läs mer

Posten Årsredovisning

Posten Årsredovisning Posten Årsredovisning Starkt Posten växer med förbättrad lönsamhet Tillgängligheten hos Postens ombud alltmer uppskattad Ett integrerat miljöarbete stärker Postens konkurrenskraft Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

TietoEnator Abp Årsöversikt 2006. Årsöversikt 2006. Towards one TietoEnator

TietoEnator Abp Årsöversikt 2006. Årsöversikt 2006. Towards one TietoEnator TietoEnator Abp Årsöversikt 2006 Årsöversikt 2006 Towards one TietoEnator Innehåll TietoEnator under 2006 2 Koncernchefen har ordet: Ett år av investeringar 4 Strategi 2007-2009 6 Koncernöversikt 10 Affärsverksamhet

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

AXFOOD 2014 ÅRSREDOVISNING +11,1% RÖRELSERESULTAT 2014. Framgångsrika kund erbjudanden och effektivitet gav ökad vinst igen

AXFOOD 2014 ÅRSREDOVISNING +11,1% RÖRELSERESULTAT 2014. Framgångsrika kund erbjudanden och effektivitet gav ökad vinst igen AXFOOD 2014 ÅRSREDOVISNING RÖRELSERESULTAT 2014 +11,1% Framgångsrika kund erbjudanden och effektivitet gav ökad vinst igen ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll VERKSAMHETSBESKRIVNING Det här är Axfood Året i korthet

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Posten Årsredovisning 1998

Posten Årsredovisning 1998 Posten Årsredovisning 19 19 i korthet Postkoncernens rörelseintäkter ökade under 19 med knappt 4 procent och uppgick till 24 359 Mkr (23 424). Koncernens resultat 19 efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Information till investerare

Information till investerare Årsredovisning 2004 2004 Information till investerare V-aktien: Antal 31.12.2004 130 584 788 Börslistning på Helsingforsbörsens huvudlista Börskod RAIVV Börsparti 500 st. K-aktien: Antal 31.12.2004 34

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer