Över Östersjön. Om högskola och högskolesamarbete i Sveriges östra närområde. Högskoleverkets rapportserie 2003:8 R

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Över Östersjön. Om högskola och högskolesamarbete i Sveriges östra närområde. Högskoleverkets rapportserie 2003:8 R"

Transkript

1 Över Östersjön Om högskola och högskolesamarbete i Sveriges östra närområde Högskoleverkets rapportserie 2003:8 R

2 Över Östersjön Om högskola och högskolesamarbete i Sveriges östra närområde Högskoleverket 2003

3 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, Stockholm tfn fax e-post Över Östersjön om högskola och högskolearbete i Sveriges östra närområde Producerad av Högskoleverket Högskoleverkets rapportserie 2003:8 R ISSN X Innehåll: Högskoleverket, utredningsavdelningen, Torsten Kälvemark, Helena Mähler Formgivning: Högskoleverkets informationsavdelning Tryck: Prinfo Alfredssons, Bollebygd, mars 2003 Tryckt på miljömärkt papper

4 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 Varför söker vi oss över Östersjön? 9 Rapportens bakgrund och syfte 9 Östersjösamarbetet och samverkan mellan utrikespolitik och utbildningspolitik 11 En efterlysning från Östutredningen Utbildningspolitik över gränserna 13 Näringspolitik och utbildningspolitik en felande länk i östsamarbetet? 16 Slumrande resurser på andra sidan Östersjön? 18 EU-utvidgning, utbildning och forskning 21 Medlemskapsförhandlingarna 21 Utvidgningen i Östersjöregionen 22 Utvidgningsförhandlingarna inom högre utbildning och forskning 23 EU-utvidgningen, utbildning och forskning ett oproblematiskt förhållande? 28 Hur kan den svenska arbetsmarknaden för högskoleutbildade komma att påverkas av utvidgningen? 31 Omfattningen av den potentiella invandringen 31 Sammanfattande slutsatser 38 Utbildningsstruktur i Estland, Lettland, Litauen och Polen 39 De baltiska länderna 39 Polen 48 Högre utbildning i Ryssland och S:t Petersburg 53 Utbildningssystemet i Ryska federationen 53 En lägesbeskrivning 56 Högre utbildning i S:t Petersburg 61 Fyra lärosäten i S:t Petersburg 64 Avslutande kommentarer 73

5 Akademiskt samarbete mellan Sverige och länderna i östra Östersjöregionen 75 Akademiskt östsamarbete samverkan med statligt stöd 77 Stöd från EU till samarbete inom högre utbildning 81 Observationer från kartläggningen 84 Erfarenheter från samarbetet med östra Europa observationer och slutsatser 87 Erfarenheter av östsamarbete 87 Några slutsatser 94 Källor och litteratur 99 Medverkande vid lärosätena 99 Övriga 100 Studiebesök S:t Petersburg februari Referenser 101 Bilaga: Redovisning av 19 svenska lärosätens samarbete med länderna runt Östersjön 105

6 Sammanfattning Med denna rapport vill Högskoleverket påminna om samarbetsmöjligheter på högskoleområdet när det gäller Sveriges östra närområde. Vi har också haft ambitionen att ge en bred bild av olika frågor relaterade till högre utbildning i östra Östersjöregionen, främst utifrån tre teman: möjliga effekter av EU:s förestående utvidgning, systemen för högre utbildning i de berörda länderna samt vikten av samarbete och samordning. EU:s utvidgning och utbildning och forskning Rapportens första tema är EU:s utvidgning och dess påverkan på utbildning och forskning i de blivande medlemsländerna runt Östersjön samt på arbetsmarknaden för högskoleutbildade i Sverige. De blivande medlemsländernas EU-arbete inom utbildning och forskning handlar till stor del om deltagande i de olika EU-programmen. Ett annat exempel är anpassningen till EU-direktiven av utbildningar som leder till reglerade yrken (t.ex. sjuksköterska). De fyra blivande medlemsländerna runt Östersjön har kommit relativt långt, även om det fortfarande fi nns vissa strukturella problem (ofta relaterade till ekonomin). Många av dessa svårigheter är dock troligen av en övergående natur, åtminstone på längre sikt. Möjliga effekter på arbetsmarknaden för akademiker i Sverige Det är svårt att förutse hur stor den eventuella arbetskraftsinvandringen kan komma att bli, även när det gäller yrken som kräver högskoleutbildning. Potentialen för invandring finns i form av hög arbetslöshet i flera blivande medlemsländer, skillnader i levnadsstandard och löneläge mellan Sverige och de blivande medlemmarna i det östra närområdet och dessutom en brist på viss arbetskraft i Sverige. Bristsituationerna inom flera akademikeryrken (t.ex. inom vården) gör dock att arbetskraftsinvandring bör ses som en möjlighet snarare än som ett hot. 5

7 Högre utbildning i östra Östersjöregionen Det andra temat syftar till att beskriva hur systemen för högre utbildning i Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland är utformade. Situationen för högre utbildning i Ryssland ges särskild uppmärksamhet. De senaste tio åren har inneburit stora förändringar för rysk högre utbildning, t.ex. kraftigt minskade statliga resurser till lärosätena men också ökad autonomi. Internationellt samarbete och samverkan med privata företag har blivit en vanlig del av lärosätenas verksamhet. Det har också uppstått en växande sektor privata, avgiftsfinansierade utbildningsanordnare. Vi har också sett närmare på högre utbildning i S:t Petersburg och presenterar några korta fallstudier av fyra universitet i staden. Akademiskt samarbete över Östersjön Rapportens tredje tema är de akademiska förbindelserna över Östersjön. Rapporten är ingen heltäckande kartläggning av detta ämne men den beskriver ett antal svenska lärosätens samarbete med östra Östersjöregionen och konstaterar att östsamarbete verkar vara både vanligt och mångfacetterat. Det kan handla om allt mellan student-, lärar- och doktorandutbyte till deltagande i omfattande universitetsnätverk. Lärosäten kan också vara genomförare i utbildningsrelaterade biståndsprojekt med icke-akademiska mottagare. Samarbetet beskrivs ofta i positiva ordalag av dem som arbetar med det, även om utbytet av det kan variera från rent vetenskapliga och kunskapsmässiga fördelar till mindre konkreta positiva resultat, t.ex. erfarenheter och kontakter. Rapporten visar bl.a. att tillgången till externa finansieringsmöjligheter är mycket viktig för att samarbete skall inledas, samt att det finns en oro för att EU-utvidgningen skall försvåra för samarbete med kandidatländerna om de nya medlemsländerna fasas ut ur de uppskattade svenska finansieringsprogrammen. Ett nationellt perspektiv på akademiskt samarbete vikten av samordning I många länder, bl.a. USA och Tyskland, intensifieras samarbetet mellan utrikes- och utbildningsdepartementen. Högre utbildning och forskning används som ett medel för att skapa strategiska förbindelser med andra länder. Syftet kan t.ex. vara att knyta kontakter som på sikt gynnar det egna landets utrikes- och handelspolitik. 6

8 Högskoleverket har i olika sammanhang framfört att det kan finnas skäl att se över Sveriges långsiktiga prioriteringar när det gäller utbildning och forskning som delar av östsamarbetet. Visserligen finns redan ett ganska omfattande samarbete mellan enskilda lärosäten, men det verkar saknas en nationell strategi för hur utbildnings- och forskningsområdet långsiktigt skulle kunna stödja andra delar av samhällsutvecklingen. En ökad samordning mellan olika politikområden skulle därför vara värdefull när det gäller östsamarbetet. Bland annat föreslås att berörda departement inom Regeringskansliet gemensamt kallar till överläggningar med de viktigaste aktörerna när det gäller framtidsperspektiv för detta samarbete. 7

9

10 Varför söker vi oss över Östersjön? Rapportens bakgrund och syfte Utgångspunkten för arbetet med denna rapport har varit den oro som har uttryckts i flera statliga utredningar över bristen på samordning mellan utrikes- och utbildningspolitiken när det gäller vårt östra närområde. Också Högskoleverket har tidigare påtalat att insikterna om sambanden mellan utbildningssamarbete och näringslivs- och samhällsutveckling inte verkar ha fått ett så stort genomslag i den övergripande svenska östeuropapolitiken. I denna rapport har vi velat påminna om samarbetsmöjligheter på högskoleområdet när det gäller Sveriges östra närområde och peka på de möjliga fördelarna av en bättre samordning mellan de närmast berörda politikområdena. Vi har också haft ambitionen att ge en bred bild av olika frågor relaterade till högre utbildning i Östersjöregionen. Resultatet av vårt arbete är denna relativt omfattande rapport, som bl.a. behandlar de akademiska samband som finns mellan Sverige och våra östliga grannländer. Rapporten har tre huvudsakliga teman: att beskriva och analysera EU-utvidgningen och dess påverkan på utbildning och forskning i de fyra kandidatländerna runt Östersjön samt vilka konsekvenser utvidgningen kan komma att få för den svenska arbetsmarknaden för högskoleutbildade; att ge en överblick över utbildningssystem och viktiga frågor för högre utbildning i Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland samt specifi kt i vår närmaste storstad S:t Petersburg; att ge en bild av det mångfacetterade, redan existerande högskolesamarbetet mellan ett antal svenska lärosäten och deras motsvarigheter i kandidatländerna och Ryssland samt erfarenheterna från sådant samarbete. Med utgångspunkt från dessa tre teman ger vi i rapportens avslutande del några rekommendationer som syftar till att dels öka medvetenheten om möjligheterna till akademisk samverkan på andra sidan Östersjön dels ge underlag för den önskvärda samordningen mellan olika politikområden när det gäller östsamarbetet. 9

11 Rapporten har till största delen skrivits under år 2002 och uppgifterna från kartläggningen av några lärosätens aktiviteter gäller i huvudsak läget under våren detta år. Förhållanden som rör EU-utvidgningen har självfallet aktualiserats med de beslut som fattades under det danska ordförandeskapet och toppmötet i Köpenhamn. Huvuddelen av texten har författats av Torsten Kälvemark och Helena Mähler. I Högskoleverkets projektgrupp har vidare Erik Johansson, Nina Kowalewska, Tuula Kuosmanen och Aleksandra Sjöstrand medverkat. 10

12 Östersjösamarbetet och samverkan mellan utrikespolitik och utbildningspolitik En efterlysning från Östutredningen 2000 I ett slutbetänkande med titeln Att utveckla samarbetet med Central- och Östeuropa (SOU 2000:122) framhöll den av Utrikesdepartementet tillsatta s.k. Östutredningen bland annat följande: Utredningen har ställts inför ett antal frågeställningar. Finns det i Sverige en för dålig koppling mellan utrikespolitik och utbildningspolitik om man jämför med vissa andra länder? Återspeglas i utvecklingssamarbetet med andra länder i allmänhet och med närområdet i synnerhet den officiella synen på högre utbildning och forskning som en drivkraft för näringslivsutveckling? Hjälper vi till tillräckligt för att aktivera den slumrande, men ofta högt kvalificerade, resurs som fi n n s i universitet, högskolor och forskningsinstitutioner runt Östersjön? Hur kan i östsamarbetet svensk industriell kompetens samverka med svensk kompetens inom utbildning och forskning? Utredningen konstaterade att man med den korta tid som stått till inte kunnat gå på djupet i dessa frågor. Man pekade dock på att det finns en internationell trend att utbildning och forskning används som ett verktyg för att skapa dels nätverk mellan inflytelserika människor i världen, dels varaktiga relationer mellan länder. Detta är något som på sikt gynnar handel och näringslivsintegration. Östersjöberedningen, som tidigare diskuterat formerna för Sveriges samarbete med grannländerna i regionen, gick emellertid på en kortsiktig linje. Man ville inte använda befintliga anslag för stöd till verksamhet i Sverige som endast har en indirekt och svag företagsanknytning, t.ex. på utbildnings- och informationsområdet. Enligt Östutredningen ändrades därmed en tidigare politik. Det som hade hänt motiverade dock enligt utredningen ett fortsatt och fördjupat tänkande kring de aktuella frågorna: Mycket tyder på att det varit för lite av sektorsövergripande diskussioner kring prioriteringar och strategiska mål för utbildnings- och forskningsarbeten i närområdet. Utredningen rekommenderar därför att utrikes- och 11

13 utbildningsdepartementen i samarbete bl.a. med SI och representanter för forsknings- och utbildningsväsendet utarbetar en genomtänkt strategi på detta område. Utredningen rekommenderar ett snabbspår med tanke på propositionen för östsamarbetet och kommande beslut om Det Nya Visbyprogrammet. I den proposition (2000/01:119) som följde på Östutredningens arbete betonade regeringen att samarbete inom utbildning och forskning bör utgöra ett eget huvudområde och syfta till att stärka forsknings- och utbildningskapaciteten i samarbetsländerna samt att skapa fungerande och långsiktiga nätverk mellan främst universitet och högskolor i Sverige och i vårt prioriterade närområde. Regeringen konstaterade vidare att utvecklingen av forskningskapaciteten i de aktuella länderna borde få särskild prioritet med tanke på att rekryteringsläget på många håll är svagt när det gäller forskarutbildning och lärartjänster. Institutions- och kompetensuppbyggnad behövs, särskilt när det gäller handledarkompetensen på magister- och forskarutbildningsnivå. Samtidigt påminde regeringen om risken för brain drain och rekommenderade därför ett samarbete som genom sin konstruktion motverkar detta, t.ex. genom den sandwich-modell som redan är väl beprövad inom det globala utvecklingssamarbetet. Det innebär att studenter på grundoch forskarutbildningsnivå ges tillfälle att studera vissa perioder i Sverige mot att de genomför huvuddelen av och slutför sin utbildning i hemlandet. Regeringen betonade i propositionen också att Sverige skulle kunna stödja de blivande EU-länderna i Öst- och Centraleuropa genom att bidra till kompetensöverföring, t.ex. när det gäller EU-stöd inom utbildning och forskning. En följande utredning Östersjöprogram för framtiden (DS 2002:46) har återkommit till frågorna om utbildningens och forskningens roll i samarbetet över Östersjön. Utredningen behandlar framför allt näringslivssamarbetet, men mot bakgrund av den tidigare diskussionen förordar man att det inom en kommande tredje Östersjömiljard borde finnas större utrymme för insatser med mer indirekt näringslivsanknytning, t.ex. med inriktning på utbildning och forskning. Samtidigt bör man enligt utredningen kräva att sådana insatser utarbetas i nära samarbete med företag/ organisationer för att garanteras deras svenska näringslivsanknytning. 12

14 Det fi nns alltså i den offentliga diskussionen en växande förståelse för sambandet mellan utrikespolitik, näringslivspolitik och utbildningspolitik. Det finns anledning att inledningsvis göra en liten utblick mot andra länder för att se hur man där fört motsvarande diskussion kring detta samband. Utbildningspolitik över gränserna I många länder runt om i världen, men främst i stora nationer som USA, Frankrike, Storbritannien och Tyskland, intensifieras nu samarbetet mellan utrikes- och utbildningsdepartementen när det gäller att på olika sätt använda sig av högre utbildning och forskning som medel för långsiktigt strategiska förbindelser mellan länder. Syftet är ofta dubbelt: de stora nationerna söker för egen del etablera något slags intellektuellt ledarskap, men det handlar för dem också om att knyta personliga kontakter som på sikt gynnar det egna landets utrikes- och handelspolitik. En klar medvetenhet om utbildningspolitikens internationella dimensioner uttrycktes av USA:s dåvarande president Bill Clinton i ett executive memorandum den 19 april Dokumentet var karakteristiskt nog riktat till två adressater: utbildnings- respektive utrikesdepartementen i Washington. I texten framhöll presidenten bland annat: To continue to compete successfully in the global economy and to maintain our role as a world leader, the United States needs to ensure that its citizens develop a broad understanding of the world, proficiency in other languages, and knowledge of other cultures. America s leadership also depends on building ties with those who will guide the political, cultural, and economic development of their countries in the future. A coherent and coordinated international education strategy will help us meet the twin challenges of preparing our citizens for a global environment while continuing to attract and educate future leaders from abroad. Samverkan mellan utbildnings- och utrikespolitik är markant också i andra länder. De tyska utbildnings- och utrikesministerierna inbjöd hösten 2000 till en strategisk dialog kring Tysklands internationella samverkan på utbildnings- och forskningsområdet. Utrikesminister Joschka Fischer och utbildningsminister Edelgard Bulmahn hade kallat företrädare för de olika förbundsländerna och för de viktigaste organisationerna 13

15 på utbildnings- och forskningsområdet till överläggningar i Berlin. Bland deltagarna fanns bl.a. den tyska rektorskonferensen (HRK) och den akademiska utbytes organisationen Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD). Enligt de båda ministrarna gäller det att göra Tyskland till ett mer attraktivt land både för världens mest framstående forskare och för vanliga studenter. Den tyska närvaron i olika internationella vetenskapssammanhang skall också stärkas och utbildningens och forskningens roll i internationellt samarbete betonas. En första redovisning av dessa initiativ som gjorts våren 2002 visar också på en viss framgång. Antalet utländska studenter har ökat och i jakten på världens bästa huvuden har man genom ett generöst stipendieprogram lyckats få unga framstående forskare från olika länder att komma till Tyskland. Gemensamma utbildningsprogram mellan tyska universitet och högskolor i Sydostasien har också fått stöd av förbundsregeringen. Under sommaren 2002 anslog förbundsregeringen också ett belopp motsvarande cirka 20 miljoner kronor för att stärka samarbetet med Östeuropa och Ryssland. Go East heter ett nytt program som är inriktat på samverkan inom utbildning, forskning och industriell praktik. I samband med lanseringen av programmet framhöll utbildningsminister Bulmahn bl.a. följande: Vi har under de senaste decennierna vant oss vid att nästan uteslutande blicka västerut när det gäller utbyte och utlandsstudier. Men världen har förändrats. Den bristande jämvikten i intressena motsvarar inte dagsläget och den europeiska föreningsprocessen. De medel som anslagits har gått till DAAD och Alexander von Humboldt-stiftelsen. Den senare mottagaren svarar för en stor del av det internationella tyska forskningssamarbetet. Till detta kommer att också det tyska näringslivet bidrar till projektet, bland annat genom att ställa praktikplatser för studerande till förfogande i de tyska företag som finns i de berörda länderna. Från regeringens sida betonas att man vill se ett ökat antal studenter som reser österut. För närvarande är det ungefär högst studenter som också till något av de gamla kommunistländerna, ett antal som motsvarar ungefär 2 procent av den tyska studentmobiliteten. Det skall jämföras med att cirka studenter år 2000 kom från något av dessa länder, en andel på 27 procent av de utländska studenterna i Tyskland. Motiven för en ökad studentrörlighet har klart angivits av regeringen: man vill att unga tyskar skall skaffa sig en språklig och kulturell kompe- 14

16 tens som långsiktigt tjänar tyska intressen, både politiskt och näringslivsmässigt. En företrädare för det tyska näringslivet uttalade sig också i den riktningen i samband med lanseringen av det nya programmet: Med EU-utvidgningen och de snabbt växande ekonomiska förbindelserna med de östeuropeiska länderna öppnar sig nya marknader och möjligheter för de tyska företagen. Det gäller också för framtida akademiker med Östeuropakompetens. Tyskland är naturligtvis det land i Västeuropa som av historiska, politiska och kulturella skäl har de starkaste intressena av ett ökat samarbete med Östeuropa och Ryssland. Men även Frankrike vill gärna se en ökad studerandeström mellan länderna. Den statliga organisationen Edufrance bildades för några år sedan med syfte att rekrytera fler utländska studenter till Frankrike. På sin webbplats har man bland annat information på ryska och man finns representerad i såväl Moskva som i Sankt Petersburg och Samara. Även i Frankrike är det i stor utsträckning utbildnings- och utrikesdepartementen som agerar gemensamt. I mars 2002 bildades ett Råd för mottagandet av utländska studenter där de båda ministerierna ingår tillsammans med företrädare för myndigheter och högskolor. Samarbetet med andra länder ses inte främst som en ekonomisk utan en kultur- och utrikespolitisk fråga. Grundandet av ett franskspråkigt universitet i Kairo är till exempel ett av de initiativ som har tagits i syfte att stärka Frankrikes ställning i den arabiska världen. Också på central nivå inom EU har man tagit initiativ som visar på en insikt om de politiskt strategiska fördelarna för unionen av internationellt samarbete inom forskning och utbildning. I ett policydokument från 2001 beskriver Europeiska kommissionen sina avsikter att stärka unionens förbindelser med tredje land inom högre utbildning. Avsikten är att få studenter från länder utanför EU att välja studier i unionens medlemsländer istället för i USA (som fortfarande är det populäraste landet för utlandsstudier). Det handlar bl.a. om att göra EU-ländernas utbildningssystem och kvalifi kationer så lättbegripliga och attraktiva som möjligt för internationella studenter. Som ett led i detta arbete föreslår man ett pilotprojekt, ett stipendieprogram för latinamerikanska nyutexaminerade och high level professionals. Kommissionens mål med programmet är både akademiska och strategiska: to help recently graduated and high level professionals to benefit from excellence in European academia; 15

17 to allow future decision-makers in Latin America to develop closer ties with Europe and have a better understanding of its cultural diversity; to foster the creation of further links between the two regions. I linje med formuleringarna i meddelandet, fast med ett ländermässigt bredare anslag än det föreslagna pilotprojektet, lanserades under andra halvan av 2002 ett nytt program för akademiskt utbyte med länder utanför EU. Erasmus World är namnet på det nya initiativet, som skall ses som ett komplement till det inomeuropeiska Erasmus-programmet och till regionala samarbetsprogram som Tempus och Alfa. I ett pressmeddelande jämförs Erasmus World med det amerikanska Fulbright-programmet, och kommissionären Viviane Reding understryker att det skall ses som ett instrument som Europa behöver, både internt och i förhållande till omvärlden, för att vara en vinnare i utbildningens globalisering. 200 miljoner euro (drygt 1,8 miljarder kronor) är avsatta för det nya programmet under åren Pengarna skall bland annat användas för stipendier till studenter och gästforskare från utomeuropeiska länder. Under de aktuella åren räknar man med att kunna ge stöd till cirka studenter och gästforskare. Studenterna skall i första hand inbjudas till utbildning på masters-nivå. Kommissionen kommer att delfi nansiera omkring 250 EU masters courses. Kravet för att få stöd är att sådana kurser arrangeras av minst tre universitet från tre medlemsstater och att den utländska stipendiaten skall tillbringa en period vid minst två av dess universitet. Erasmus World kommer också att stimulera europeiska studenter och forskare att resa till universitet utanför EU. Projekt för samarbete med framstående universitet i omvärlden kan få stöd från EU:s sida. Näringspolitik och utbildningspolitik en felande länk i östsamarbetet? I alla de officiella dokument kring regionalpolitik och näringslivsutveckling i Sverige som regeringen publicerat under senare år betonas forskningens och den högre utbildningens ökade betydelse. I den senaste forskningspropositionen (2000/01:3) Forskning och förnyelse heter det bland annat: Forskning utgör i dag, tillsammans med utbildning, en av de viktigaste tillväxtfaktorerna. Det är de kunskapsintensiva verksamheterna som växer snabbast. Men även traditionella industribranscher och den offent- 16

18 liga sektorn genomgår dramatiska förändringar och blir alltmer beroende av nya kunskaper och välutbildad arbetskraft. Näringslivet, som verkar i ett utpräglat internationellt sammanhang, behöver i ökad utsträckning tillgång till hög kompetens, goda forskningsmiljöer och nya resultat från forskningsfronten för att kunna öka sin konkurrenskraft och utveckla nya produkter. Det innebär att företag inom de expansiva och kunskapsintensiva framtidsbranscherna ofta söker sig till länder med högkvalitativ forskning och välutbildad arbetskraft. Ibland tycks det dock som om denna insikt på den nationella nivån inte har slagit igenom när det gäller det internationella samarbetet med t.ex. närområdet. Att en näringslivsutveckling i dag aldrig kan vara bortkopplad från en strategi för forskning och utveckling borde vara en självklarhet. Kunskapsöverföring utan en samtidig kvalitetssäkring i form av utbildnings- och forskningsresurser för en fortsatt förnyelse, kan lätt leda till ett statiskt läge. Utredningen Östersjöprogram för framtiden (Ds 2002:46) tog upp denna fråga, bland annat mot bakgrund av en tidigare framförd kritik från Högskoleverkets sida mot Östersjöberedningens bedömning av att resurser från den s.k. Östersjömiljarden för utbildnings- och forskningssamverkan skulle ha alltför indirekta effekter för den näringslivsutveckling som varit miljardens huvudsyfte. Utredningen skrev i det sammanhanget följande: Formuleringen i Östersjöberedningens betänkande har lett till återhållsamhet [ ] vad gäller godkännande av projekt med forsknings- eller utbildningsinslag. Men tumregeln har varit att, åtminstone från fall till fall, kan den typen av insatser komma i fråga om man bedömer att effekterna är klart näringslivsfrämjande Vi anser att forsknings- och utbildningsinsatser under vissa omständigheter kan ha en viktig roll att fylla för svensk näringslivs positionering i regionen varför vi förordar att medel i större utsträckning avsätts för den typen av verksamhet i ett tredje Östersjömiljardprogram. Lite längre fram i betänkandet återkommer utredningen till dessa frågor när man diskuterar insatser med effekter på kort eller lång sikt. Det som i ett kortare perspektiv kan tyckas ha indirekt eller svag företagsanknytning kan på längre sikt visa sig vara väsentligt: Vi konstaterar t.ex. att svenska företag ofta stöter på problem med brist på kvalificerad arbetskraft. Nationella åtgärder, ev. understödda med bistånd, 17

19 torde i längden avhjälpa dylika svårigheter och specifi ka satsningar kan och bör företagen kunna företa själva. Statsstödda, branschvisa satsningar kopplade till svenska näringslivsintressen kan dock motiveras. Vidare fi n n s k ont a k t s k a p a nde element i utbildningssatsningar. I andra länders biståndsprogram till dessa länder ingår ofta utbildningssatsningar som kan kopplas till kontakter med det egna näringslivet. Överhuvud kan forsknings- och utvecklingssatsningar vara vitala ingredienser i ett brett näringslivssamarbete. Vi noterar att denna uppfattning också framförts av utredningen om utvecklingssamarbetet med Central- och Östeuropa (SOU 2000:112). Mot denna bakgrund gör studien bedömningen att det inom ett tredje Östersjöprogram borde fi nnas utrymme för insatser med mer direkt näringslivsanknytning av typen utbildnings/forsknings/ utvecklingsinsatser än vad som varit fallet under den andra Östersjömiljarden. Samtidigt bör krävas att dylika insatser utarbetas i nära samarbete med företag/organisationer för att garantera deras svenska näringslivsanknytning. Utredningen påpekar också att man i det här sammanhanget bör lära av utländska erfarenheter. Det finns exempel från andra europeiska länder på ett utvecklingsstöd som arbetar med en bred palett av åtgärder och där olika samhällssektorer kompletterar varandra. I rekommendationerna inför en tredje Östersjömiljard pekar man också på vikten av synergier och katalytiska effekter i näringslivssamarbetet. Det är alltså mycket som talar för att de synpunkter som Högskoleverket i olika sammanhang framfört när det gäller kopplingen mellan internationell näringslivspolitik och utbildningspolitik har fått gehör. Ett samband mellan dessa båda politikområden får naturligtvis ändå inte innebära att högskolesektorn eller forskningsfinansiärerna skall vara passiva samarbetspartners som väntar på signaler från andra aktörer. Också beslutsfattare på olika nivåer inom forsknings- och utbildningsområdet bör fundera över hur man själv kan vara med och aktivera en önskvärt framtida samarbete. Slumrande resurser på andra sidan Östersjön? När denna rapport slutredigeras har just den amerikanska rymdfärjan Columbia störtat över Texas. I en rubrik i Svenska Dagbladet ( ) heter det: Ryssland tar över huvudroll i rymden. I artikeln konstateras att det nu blir Ryssland som får hålla i gång det internationella rymdprojektet ISS: 18

20 Men ryssarna är vana, när ISS byggdes upp från början styrdes verksamheten från Moskva. Även om den ryska rymdsatsningen lider av ekonomiska problem fi nns kunskapen, säger Sven Grahn, teknisk chef på svenska Rymdbolaget. Är det möjligen så att rysk teknik och vetenskap fortfarande ligger på en internationellt konkurrenskraftig nivå, och att universitet och högskolor på andra sidan Östersjön mer generellt kan ses som en delvis slumrande resurs när det gäller ett akademiskt samarbete som också kan vara av strategisk betydelse för Sveriges framtid? Moderniseringen av utbildning och forskning har naturligtvis gått olika långt i de olika länderna. Generellt gäller kanske ändå att det finns en betydande potential av kreativitet och begåvning vid dessa universitet som i dag inte fullt utnyttjas på grund av den rådande ekonomiska situationen. Ett stöd till dessa miljöer betraktas av olika aktörer i såväl USA som Västeuropa inte bara som något slags fi - lantropi utan också som en strategisk investering inför ett utökat framtida samarbete. Det väckte kanske en viss uppmärksamhet när ryssen Zhores I. Alferov härom året var en av dem som belönades med nobelpriset i fysik. Många har på senare år tenderat att avskriva relevansen i den ryska forskningen. Alla vet också vilka enorma ekonomiska svårigheter som universitet och högskolor i hela det forna Sovjetunionen dras med. Det är intressant att se vilka utländska organisationer och stiftelser som stöder Ioffe-institutet i S:t Petersburg, det institut där Alferov verkar. På institutets hemsida kan man hitta följande lista: International Association for the Promotion of Co-operation with Scientists from the New Independent States of the Former Soviet Union (INTAS) The U.S. Civilian Research and Development Foundation (CRDF) for the Independent States of the Former Soviet Union The Ford Foundation The Rockefeller Foundation W.K. Kellog Foundation The Fulbright Program-Russia The Joyce Foundation The Joyce Mertz-Gilmore Foundation The Prospect Hill Foundation The Alfred P. Sloan Foundation MacArthur Foundation NSF (National Science Foundation) 19

OCH MOBILITET. Om ökande studentströmmar och växande internationell konkurrens. Högskoleverkets rapportserie 2004:25 R

OCH MOBILITET. Om ökande studentströmmar och växande internationell konkurrens. Högskoleverkets rapportserie 2004:25 R OCH MOBILITET Om ökande studentströmmar och växande internationell konkurrens Högskoleverkets rapportserie 2004:25 R OCH MOBILITET Om ökande studentströmmar och växande internationell konkurrens Högskoleverket

Läs mer

Internationella trender på högskoleområdet

Internationella trender på högskoleområdet Omvärldsanalys för högskolan Arbetsrapport nr 2 www.hsv.se/verksamhet/ utredningar/ omvarldsrapporter.html Internationella trender på högskoleområdet Av Torsten Kälvemark, Stefan Löfkvist och Marit Waerness

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Tekniska universitet på världsmarknaden?

Tekniska universitet på världsmarknaden? Arbetsrapport 2004 32 Tekniska universitet på världsmarknaden? motiv och förutsättningar för en strategisk allians mellan KTH och Chalmers ANDERS BROSTRÖM, ENRICO DEIACO & SVERKER SÖRLIN Institutet för

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT

Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT Made in Sweden PRODUKTION FÖR KONKURRENSKRAFT SYNTESRAPPORT 1 2 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02

Svenska kunskapssystemet. en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export R 11:02 Svenska kunskapssystemet en möjlighet till framtida export Innehållsförteckning Förord....................................................

Läs mer

Vägval för Örebro universitet och Mälardalens högskola

Vägval för Örebro universitet och Mälardalens högskola Arbetsrapport 2005 38 Vägval för Örebro universitet och Mälardalens högskola Utredning av förutsättningar för fusion, allians eller annan samverkan Anders Broström, Enrico Deiaco & Göran Melin Institutet

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Politik för att främja kvinnors företagande

Politik för att främja kvinnors företagande Politik för att främja kvinnors företagande Beskrivning av åtgärder i Storbritannien, Nederländerna, Danmark och USA Regleringsbrev nummer 5, 2007 Diarienummer 2007/0025 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska

Läs mer

Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag

Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2001:24 R Utvecklingen av högskolans samverkansuppdrag Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99

Läs mer

forskningsprioriteringar: hur, Vem och Vad? exempel Från danmark, StorBritannien och österrike ann-christine dellnäs & enrico deiaco

forskningsprioriteringar: hur, Vem och Vad? exempel Från danmark, StorBritannien och österrike ann-christine dellnäs & enrico deiaco forskningsprioriteringar: hur, Vem och Vad? exempel Från danmark, StorBritannien och österrike ann-christine dellnäs & enrico deiaco KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 78/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204}

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET. Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.11.2002 KOM(2002) 621 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Utkast till gemensam rapport om sysselsättningen 2002 {SEK(2002)1204} MEDDELANDE

Läs mer

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning www.hsv.se Rapport 2012:23 R Kontaktiviteter Högskolornas verksamheter för utbildningarnas arbetslivsanknytning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.10.2001 KOM(2001) 565 slutlig KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Utkast till

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Spelar utvärderingar någon roll?

Spelar utvärderingar någon roll? 2004:10 Spelar utvärderingar någon roll? En analys av utvärderingselementen inom öppna samordningsmetoden Förord EU-medlemsskapet har inneburit många nya samarbetsformer och arbetssätt i den svenska offentliga

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Rapport 2011:1 Tillväxt och utveckling Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla En sammanfattning av EU:s nya tillväxtstrategi och dess koppling till Västra Götalandsregionens tillväxt

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

FINLANDS PLATS I VÄRLDEN? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:s utrikes- och säkerhetspolitik

FINLANDS PLATS I VÄRLDEN? EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP. EU:s utrikes- och säkerhetspolitik PAULI JÄRVENPÄÄ KIRSTI KAUPPI OLLI KIVINEN HANNA OJANEN RISTO PIIPPONEN OLLI REHN ANTTI SIERLA FINLANDS PLATS I VÄRLDEN? EU:s utrikes- och säkerhetspolitik EUROOPPA-TIETOA EUROPAKUNSKAP FINLANDS PLATS

Läs mer

De svenska forskningsinstituten

De svenska forskningsinstituten De svenska forskningsinstituten företagsnytta på internationella kunskapsoch kompetensmarknader Dan Hjalmarsson, Maria Lundberg, SWECO EuroFutures AB KK-stiftelsen, 2008 De värderingar och slutsatser som

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Utveckla entreprenörstänkande

Utveckla entreprenörstänkande Handboksserie Att stödja politiken för små och medelstora företag genom strukturfonderna. Utveckla entreprenörstänkande och entreprenörskompetens i EU Näringsliv 1 3 Handboksserie Att stödja politiken

Läs mer

Invandring av internationella studenter till Sverige

Invandring av internationella studenter till Sverige Europeiska migrationsnätverket Rapport från EMN Sverige 2012:1 Invandring av internationella studenter till Sverige Invandring av internationella studenter till Sverige Rapport från EMN Sverige 2012:1

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1

BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1 BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1 Tryck: Taberg Media Group Bild omslag: Backa Teaters föreställning 5boys.com. Fotograf: Ola Kjelbye Statens kulturråd 2014 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-87583-02-5

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING 2006 Titel : Årsredovisning 2006 Serie: VINNOVA Information VI 2007:07 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2007 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer