Evolution vs Revolution

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Evolution vs Revolution"

Transkript

1 ÖREBRO TEOLOGISKA HÖGSKOLA Teologiskt fördjupningsår Eric Lacabanne C-uppsats AA2552 Självständigt arbete 15hp, Vt Evolution vs Revolution En studie om den missionala kyrkan

2 ABSTRACT Eric Lacabanne Evolution vs Revolution? A study about the Missional Church This study is about which role the Missional Churchhas towards the establishedindependent church. Can anestablishedindependent churchbecome a missional church? The purpose for this study is to describe and examine: a. themissional Church according to Michael Frost and Alan Hirsch, b. theconsequencesitwouldbring toan establishedindependent churchtobecomemissionalin accordance withthemeaningfrost/hirschgivesthis, and c. howtoformanewchurchbased onthe guidelinesfoundinfrost/hirsch. Myquestionis: would it be possible foranestablishedindependent church tobe transformed into amissionalchurchaccording tohowfrost/hirschdescribes it, ormustthemissionalbe incorporatedfrom the beginningofanewchurchplanting? Frost/Hirsch areskeptical to the fact ofchanginganestablishedindependent churchinto a missional one. I have examined this in a qualitativestudyby interviewing threechurchleadersinsweden. My conclusionisthat it is possible for evolution in anestablishedindependent church. With evolution I mean thatthe churchcandevelop into becomingmore missional. For a revolution, that is if a church should become fully missional as Frost/Hirsch describes it, then my conclusion is that it is better to plant a new missional church. I suggest that some key areas for an established independent church to take in consideration before it starts the evolution to become more missional is to ask themselves three questions: are they willing to become incarnational, are they willing to let mission be the primary function of the church and to organize everything around it, and are they willing to adapt the apostolic leadership presented by apostle Paul in Ephesians 4. Sökord: Michael Frost Alan Hirsch Frost/Hirsch Missional Inkarnatorisk Ecklesiologi Etablerad frikyrka Attraktionell 2

3 ÖREBRO TEOLOGISKA HÖGSKOLA Teologiskt fördjupningsår Eric Lacabanne C-uppsats AA2552 Självständigt arbete 15hp, Vt Innehållsförteckning ABSTRACT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING METOD URVAL GENOMFÖRANDE ANALYS MATERIAL TERMER OCH BEGREPP DEN MISSIONALA KYRKANKAN FROST & HIRSCH DEN MISSIONALA KYRKAN DEN INKARNATORISKA ECKLESIOLOGIN DEN MESSIANSKA ANDLIGHETEN DET APOSTOLISKA LEDARSKAPET FROST & HIRSCH OM DEN INSTITUTIONELLA KYRKAN DEN ATTRAKTIONELLA ECKLESIOLOGIN DEN DUALISTISKA ANDLIGHETEN DET HIERARKISKA LEDARSKAPET RESULTAT INKARNATORISK/ATTRAKTIONELLTTRAKTIONELL SAMMANFATTNING INKARNATORISK/ATTRAKTIONELL BYGGNAD I EN INKARNTORISK ECKLESIOLOGI KYRKBYGGNAD BYGGNADENS PROBLEMATIK SAMMANFATTNING, BYGGNADEN I EN INKARNATORISK ECKLESIOLOGI DUALISTISK/MESSIANSK SAMMANFATTNING DUALISTISK/MESSIANSK LEDARSKAP SAMMANFATTNING LEDARSKAP KYRKAN SOM FÖRÄNDERLIG UTVECKLINGSBAR TEOLOGI OCH ECKLESIOLOGI KULTURELL OCH KONTEXTUELL SAMMANFATTNING KYRKAN SOM FÖRÄNDERLIG NEGATIVT/POSITIVT MED DEN MISSIONALA KYRKAN NEGATIVT... 30

4 3.6.2 POSITIVT SAMMANFATTNING NEGATIVT/POSITIVT PRAKTISKA KONSEKVENSER PRAKTISKA KONSEKVENSER AV KYRKAN SOM INKARNATORISK OCH FÖRÄNDERLIG PRAKTISKA KONSEKVENSER MED MISSION SOM DET PRIMÄRA SAMMANFATTNING PRAKTISKA KONSEKVENSER STARTA NYTT ELLER FÖRÄNDRA DET ETABLERADE SAMMANFATTNING STARTA NYTT ELLER FÖRÄNDRA DET ETABLERADE SAMMANFATTNING RESULTAT DISKUSSION EVOLUTION ELLER REVOLUTION? NYCKELFRÅGOR FÖR FÖRÄNDRING MISSIONAL/INKARNATORISK ECKLESIOLOGI UTVECKLINGSBAR OCH FÖRÄNDERLIG LEDARSKAP BYGGNAD NYCKELFRÅGOR FÖR FÖRSAMLINGSPLANTERING INKARNATORISK/MISSIONSINRIKTAD ECKLESIOLOGI LEDARSKAP BYGGNAD ENKLARE MED DET MISSIONALA I EN NYPLANTERING? AVSLUTNING/SAMMANFATTNING VIDARE FORSKNING REFERENSER 48 4

5 1 INLEDNING 1.1 BAKGRUND Under snart tre år har jag läst ledarskap och teologi på SALT (skandinavisk akademi för ledarskap och teologi) och ÖTH (Örebro Teologiska Högskola). Under denna utbildning har jag brottats med många frågor, framförallt frågor gällande församling och ledarskap. I denna utbildning, och i detta sökande efter svar på församlings- och ledarskapsfrågor har jag framförallt fastnat för något som kallas Missional Church.Jag har valt att skriva om Missional Church på grund av flera olika anledningar. Framförallt för att jag vill vara med att bygga framtidens kyrka. Under min utbildning läste vi i en av kurserna två böcker kring detta ämne, Missional Churh: DarrelGuder och The ShapingofThingsto Come:Michael Frost & Alan Hirsch. Dessa två böcker vände upp och ner på väldigt mycket om hur jag har tänkt kyrka. Det blev ett helt nytt sätt att se på kyrkans teologi och praktik för mig. Termen missional uppstod på 1990-talet tack vare Gospel and Our Culture Network. 1 Sedan dess har det skrivits många böcker kring detta ämne. Termen att vara missionell används flitigt i många olika sammanhang, och bok efter bok kommer ut kring detta ämne. Anledningen till att det börjar bli oerhört populärt har förmodligen många svar. Personligen tilltalade Missional Churchmig delvis på grund av dess fokus på människor utanför kyrkans väggar som inte har en församlingstillhörighet, och den kärlek den uppmanar oss att ha till dessa människor. Jag vill fördjupa mig i Missional Church för att se vilka praktiska konsekvenser dess teologi och praktik får hos den kristna individen och kyrkans liv om man tar dess budskap på allvar. Termen Missional Church tolkas delvis olika, men jag har valt att beskriva Frost/Hirsch användning av termen. 1.2 Syfte och frågeställning Syftet med denna studie är att undersöka och redogöra för; a. Missional Churchenligt Frost/Hirsch b. de konsekvenser det skulle innebära för en etablerad frikyrka att bli missional enligt den innebörd Frost/Hirsch ger detta, och c. hur man formar en ny kyrka utifrån de riktlinjer som finns hos Frost/Hirsch. Min frågeställning är: Kan en etablerad frikyrka förändras till en missional kyrka enligt det Frost/Hirsch målar upp, eller måste det missionala byggas in redan från början i en ny församlingsplantering? Frost/Hirsch är skeptiska till att en etablerad frikyrka kan förändras till missional 2. De uttrycker att de inte tror på evolutionär förändring av det etablerade utan anser att det krävs en radikal nystart, det de kallar en revolution. 1 McLaren, 2004, s101, För information om Gospel and Our Culture Network se: 2 Frost & Hirsch, 2003, s x xi 5

6 Det är denna uppfattning som jag vill diskutera i detta arbete. Är gradvis förändring och radikal nystart uteslutande alternativ i kyrkor i Sverige som vill vara missionala enligt Frost/Hirsch modell? Jag villdiskutera detta genom intervjuer med tre utvalda församlingsledare i Sverige. 1.3 Metod Detta studium sker inom ämnesområdet kyrkovetenskap 3. En kyrkovetenskaplig studie handlar om vad en kyrka, eller samfund har för ecklesiologi/kyrkosyn. Alltså dess självförståelse, hur den uppfattar sig som mänsklig gemenskap, och hur den är relaterad till Kristus. 4 Kyrkovetenskaplig forskning beskriver och förklarar bland annat kyrkors och samfunds gudstjänstliv, förkunnelse, kyrkoorganisation och församlingsuppbyggnad. 5 I denna studie har jag valt att först göra en litteraturstudie där jag redogör för Michael Frost och Alan Hirsch s teologi kring den missionala kyrkan. Jag väljer också att ha med en del där författarna talar om de brister de anser finns i den traditionella kyrkan eftersom jag anser att detta är en viktig bakgrund att ha med för att förstå deras argument för den missionala kyrkan. Jag kommer inte att testa om deras beskrivning av de etablerade kyrkorna är korrekt. Boken, The ShapingofThingsto Come, tjänar som en modell för att testa relationen mellan det etablerade kontra det missionala. Denna modell som Frost/Hirsch har utvecklat speglar jag mot intervjumaterialet. Därefter har jag valt att göra tre kvalitativa intervjuer med svenska ledare för att inventera det Frost/Hirsch målar upp. Jag har arbetat både deduktivt och induktivt i detta studium. Deduktivt på det sätt att jag har beskrivit Frost/Hirsch som en tes som jag har inventerat på ett material 6 (intervjuerna). Induktivt på det sätt att jag har gjort kvalitativa intervjuer där svaren på mina frågeställningar stegvis vuxit fram genom en tolkning av resultaten. 7 Jag har valt att använda mig av en muntlig kommunikation med mina intervjupersoner i form av semi strukturerade intervjuer. I en semi strukturerad intervju har forskaren en intervjuguide, men respondenten har stor frihet att själv utforma svaren på sitt sätt. 8 Då Frost/Hirsch teologi och praktik kring församling är något jag gillar och attraheras av, har det många gånger varit svårt att kritiskt granska deras framställning av detta. Därför valde jag att inte bara använda Frost/Hirsch, utan även intervjuer som kunde bryta mot denbild depresenterar. Jag kommer inte att ta ställning till om deras metod är en sann beskrivning, utan jag kommer att beskriva deras position för att kunna diskutera dess betydelse i min egna svenska kontext. 3 Brodd, Internet: Internet: Bryman, 2001, s Bryman, 2001, s Bryman, 2001, s301 6

7 1.3.1 Urval Jag valde att kontakta tre församlingsledare som är verksamma inom församlingsarbete i Sverige. Dessa tre är verksamma inom församlingsrörelser som står nära min egen kontext eftersom det är kyrkosammanhanget jag intresserar mig av att undersöka. Dessa tre ledare är; Fredrik Wenell, Öyvind Tholvsen och Mattias Neve. De är väl bekanta med den missionala kyrkan och dess teologi. Syftet med urvalet är att inventera möjligheter och svårigheter att arbeta missionalt i min egen svenska kontext. Därför valde jag personer som både känner till Missional Church och är positivt intresserade av hur detta kan användas i den svenska kontexten. Syftet med detta urval är inte att få en maximal kritisk test, utan för att göra en inventering av möjligheter och svårigheter. Utifrån samtal med min handledare om vilka personer som skulle vara bäst lämpade för den sortens studie jag skulle göra blev jag tipsad att kontakta dessa tre till min studie. Jag mejlade alla tre och beskrev min studie för dem, och vem jag var. Alla tre valde att ställa upp på intervjun. Fredrik Wenell är lärare i teologi, och jobbar i Johanneskyrkan i Linköping. Detta är en församling som varit, och är, påverkad av den missionala kyrkans teologi och praktik. Fredrik är själv också influerad och påläst om den missionala kyrkan, samt om Michael Frost och Alan Hirsch. Mattias Neve är församlingsgrundare till en församling i Stockholm som ännu inte har något namn. Han har jobbat som pastor inom Baptistsamfundet sedan Han håller även på med att skriva en avhandling kring Emerging Church, och det var i detta sammanhang han bekantade sig med det missionala, och Alan Hirsch och Michael Frost. Han undervisar även i församlingsplanteringskurser på THS (Teologiska Högskolan i Stockholm). Mattias och den församling han har planterat tänker och arbetar medvetet missionalt. Öyvind Tholvsen är ledare för ett församlingsprogram inom EFK (Evangeliska Frikyrkan) i Sverige. Han har en bred översikt av församlingarna inom EFK, har även arbetat mycket med att samla statiska data kring Sveriges församlingar och är även påläst och insatt inom den missionala kyrkans teologi och praktik Genomförande Alla tre intervjupersonerna bor på utspridda platser i Sverige, och vi lyckades inte få ihop en träff. Eftersom jag ansåg dessa tre som de bästa tänkbara intervjupersonerna för min studie bestämde vi att ändå utföra de tre enskilda intervjuerna via Skype 9, där jag spelade in ljudet. Att vi inte träffades personligen kan ha påverkat intervjun eftersom det inte blir lika känslomässigt laddat att mötas via webben. En sådan intervjuform kan även påverka intervjuer på det sätt att intervjupersonerna upplever det lättare att säga vad de tycker eftersom de har mer distans till den de pratar med. Det finns även risk att denna intervjuform påverkade intervjuerna på det sätt att det inte blev ett 9 Skype är ett videosamtalsprogram över internet som gör att man kan samtala med ljud och video. 7

8 lika levande samtal då det kan upplevas stelt och inte lika avslappnat som att träffas personligen. De intervjuade hade fått frågorna någon dag i förväg för att hinna reflektera kring frågorna innan intervjun ägde rum. Anledningen till att de fick frågorna innan, var att jag ville att svaren skulle vara genomtänkta, då syftet med denna del av studien var att lyssna in vilka olika synvinklar dessa människor har kring att bygga kyrka idag med perspektiv från den missionala kyrkan. Jag transkriberade intervjuerna direkt efter att de hade ägt rum Analys I analysfasen arbetade jag mig igenom intervjuerna och strukturerade upp svaren i olika kategorier. Mina kategorier för kodning växte fram ur tolkning av de transkriberade intervjuerna. Utifrån dessa kategorier gjorde jag rubriker där jag placerade in intervjupersonernas svar. När detta var klart läste jag igenom detta dokument och gjorde en kort sammanfattning för varje intervjupersons svar med citat från deras svar. De citat och svar jag valde att ta med från intervjuerna är de jag anser på bästa sätt svarar på frågeställningen och syftet med denna studie. 1.4Material Då jag ska undersöka och redogöra för den missionala kyrkan utifrån Michael Frost och Alan Hirsch perspektiv anser jag att deras gemensamma bok The ShapingofThingsto Come (2003) lämpar sig bäst för denna studie. Denna bok beskriver deras huvudtankar kring den missionala kyrkan tydligt. Jag har läst in mig på Alan Hirsch bok The Forgotten Ways A Handbook(2009), och kommer även ta med lite av den då jag tycker den kompletterar The ShapingofThingsto Come på några punkter då den fokuserar mer på praktiken gällande nyplantering än vad The ShapingofThingsto Comegör. Övrig litteratur av Frost/Hirsch har jag bekantat mig med, men inte ansett att något av detta har tillfört något nytt utöverthe ShapingofThingsto Come när det gäller att presentera den missionala kyrkan. 10 Det finns mycket material med Frost/Hirsch på internet som jag har läst och lyssnat på. 11 Jag kommer även att ta med något av detta material i denna studie. Gopsel and Our Culture Network som myntade termen missional 12 kom ut med en bok 1998 med titeln, Missional Church 13 (Guder). Denna bok har jag läst och satt mig in i, och även tankar och perspektiv från denna finns delvis med i studien. 10 Frost/Hirsch, 2008, Hirsch, 2006 & 2010, Frost, 2006, För en kort presentation av deras övriga produktion, se avsnitt Bl.a. Alan Hirsch hemsida: olika internetklipp där Alan Hirsch undervisar om vad Missional Church är på Youtube.com, , , , , , , Michael Frost när han undervisar om vad Missional Church är på Youtube.com, , , , , Michael Frost kyrkas hemsida, McLaren, 2004, s101, För information om Gospel and Our Culture Network se: 13 Guder,

9 1.5 Termer och begrepp Ecklesiologi: Ecklesiologi är ett studium om kyrkan och dess praktik och lära, och med ecklesiologi syftar jag i denna studie på biblisk och teologisk förståelse av kyrkans liv, natur och praktik. 14 Inkarnatorisk: Inkarnationen refererar till när Gud trädde in till det skapade universum och blev människa i Jesus Kristus. Det syftar också i denna studie på missionsakten som det är att bli ett med en folkgrupp eller kultur. Att inkarneras i denna grupp människor på liknande sätt som Gud inkarnerades i Jesus till den här världen för att nå de människor han hade kring sig. Jag använder ordet inkarnatorisk, och menar då att inkarneras, eller att vara inkarnerande. 15 Attraktionell: En översättning från engelskans attractional. Kan även översättas attraherande. Detta begrepp använder Frost/Hirsch för att beskriva den traditionella kyrkans ecklesiologi. 16 Missional Church: Jag benämner Missional Church som den missionala kyrkan i denna studie. 2 Den missionala kyrkan I denna studie kommer jag att redogöra för den missionala kyrkan utifrån Michael Frost och Alan Hirsch. Jag har valt att utgå från Frost/Hirsch perspektiv, då framförallt utifrån deras bok The ShapingofThingsto Come, i denna studie för att dessa personer har varit och är, två ledande namn inom den missionala rörelsen. Jag kommer inte här att ta ställning till om deras modell de presenterar är sann beskrivning eller inte, utan kommer endast redogöra för det de själva beskriver kring Missional Church. Jag kommer i detta kapitel först att redogöra för vilka Michael Frost och Alan Hirsch är. Därefter kommer jag att redogöra för vad den missionala kyrkan står för enligt dem. 2.1 Frost & Hirsch Michael Frost(1961) är bosatt i Australien och grundare av församlingen Small boatbigsea i Manly, en förort norr om Sydney. 17 Han är även grundare och direktör för TheCentre for Evangelism och Global Mission på Morling Baptist Semianaryi Sydney, Australien. Han har varit med och skrivit ett flertal böcker, till exempel; Exiles (2006), ReJesus (2009),The BigIdeas (2011). Frost är en av de ledande rösterna i den missionala rörelsen, och han reser runt i stora delar av världen och föreläser i frågor gällande andlighet och mission Frost & Hirsch, 2003, s Frost & Hirsch, 2003, s Frost & Hirsch, 2003, s225, se även punkt Internet: Frost & Hirsch, 2003, baksidan, Internet:

10 Alan Hirsch(1959) är en sydafrikanskfödd missiolog som är bosatt i Australien. Hirsch är även han en ledande röst inom den missionala rörelsen. Han är nationell direktor för Forge Mission TrainingNetwork. Alan Hirsch är lärare, kyrkoledare och nyckelmissionsstrateg för kyrkor i Storbritannien och Nya Zeeland. Hans lokala kyrka, South Melbourne Restoration Community, sägs vara en modell av inkarnatorisk mission och församlingstjänst i en postmodern sättning. 19 Frost/Hirsch skrev 2003 bokentheshapingofthingsto Come, som blev en betydelsefull bok för den missionala kyrkans framväxt. Denna bok har blivit mycket uppmärksammad och hyllad. I boken skriver de vilka de avgörande faktorerna är för den missionala kyrkan. 2.2 Den missionala kyrkan Den missionala kyrkan, Missional Church, är inte en färdig modell som är till för att appliceras på ett nuvarande församlingsarbete för att få församlingen att växa. Den missionala kyrkan menar Frost/Hirsch handlar om ett helt nytt sätt att tänka. 20 Frost/Hirsch gör alltså här det anmärkningsvärda påståendet att det som behövs är något helt nytt, vilket inte är något litet anspråk. Frost/Hirsch menar att kristologin är det grundläggande i den missionala kyrkan, och kristologin avgör missiologin, vilken avgör ecklesiologin, och kyrkan får samhörighet med Jesus genom mission, inte genom att upprätta korrekta gudstjänster. 21 En kortfattad definition av den missionala kyrkan skriver Frost/Hirsch är, att den alltid är utåtriktad, alltid föränderlig (liksom kulturen förändras), och alltid trofast till Guds ord. 22 Termen missional använder Frost/Hirsch bland annat för att beskriva kyrkan, ledarskap och kristenheten.de menar att en missional kyrka är en kyrka Vars primära överlåtelse är till missionskallelsen för Guds folk. Som anpassar sig efter Guds missionala syfte i världen. Som är en sänd kyrka, vilken är kontextualiserad till den kultur den upplever sig vara sänd till. 23 Alan Hirsch skriver detta i sin beskrivning av den missionala kyrkan: Missional church is a church that defines itself, and organizes its life around, its real purpose as an agent of God s mission to the world. In other words, the church s true and authentic organizing principle is mission. When the church is in mission, it is the true church. The church itself not only is a product of that mission, but is obligated and destined to extend it by every 19 Frost & Hirsch, 2003, baksidan, Internet: , Frost & Hirsch, 2003, s7 21 Frost & Hirsch, 2003, s48, Frost & Hirsch, 2003, s7 23 Frost & Hirsch, 2003, s229 10

11 believer and every community of faith that adheres to Jesus. To obstruct this is to block God s purposes in and through his people. 24 Frost/Hirsch menar att kyrkoledare, så väl som kristna generellt har sett kyrkan som en institution till vilken människor utanför måste komma för att ta emot en särskild produkt, evangeliet. De menar att kyrkan bör vara missional istället för att se sig som en institution. Kyrkan bör identifiera sig i dess term av mission. De menar att kyrkan bör ta evangelium och inkarnera det i en specifik kulturell kontext. 25 Michael Frost var i Stockholm i januari 2011 och talade om de fyra funktionerna som kyrkan har. Dessa fyra är tillbedjan, lärjungaträning, gemenskap och mission. Frost menade att mission skulle vara det en missional kyrka ska utgå från, och sedan låta de andra tre organiseras kring mission. 26 I Frost/Hirsch bok The ShapingofThingsto Come, skriver de om tre huvuddrag för en missional kyrka. Jag kommer i följande del att lyfta fram dessa huvuddrag, vilka är: inkarnerande, messiansk och apostolisk Den inkarnatoriska ecklesiologin Den missionala kyrkan ser sig själv som inkarnerande. Den missionala kyrkan identifierar sig med hur Gud i Jesus inkarnerades in i vår värld och gick in i denna värld under människors villkor. När de talar om inkarnation i förhållande till mission, innebär det att genom att på liknande sätt förkroppsliga kulturen och livet av målgruppen man vill nå för att kunna nå denna grupp av människor från insidan av deras egen kultur. 28 Den missionala kyrkan är inkarnatorisk i sin ecklesiologi. Med inkarnatorisk menar Frost/Hirsch att den missionala kyrkan inte skapar heliga platser dit icke troende måste gå för att möta evangelium. Den missionala kyrkan söker sig istället till de områden, och de människor som inte känner Jesus, och försöker vara Jesus för de människorna i de områdena. 29 Att inkarneras i en kultur är att bli ett med den kulturen. Det kan innebära olika praktiska konsekvenser för olika typer av kulturer. Om någon exempelvis vill nå människorna i ett område där det spelas mycket basket, skulle den attraktionella modellen förmodligen starta ett kristet basketbollag.de skulle sedan göra stora attraktiva events med någon känd basketprofil som blivit kristen, och bjuda in alla till kyrkan genom affischering och marknadsföring. Den missionala kyrkan skulle istället inkarneras i den rådande kulturen och försöka bli ett med den. I detta fall söka upp den lokala basketklubben, försöka bli en av dem och skapa naturliga långvariga relationer. De hade försökt vara Jesus för de basketspelare där, istället för att dra dem ut ur deras kultur och få dem att passa in i normen i kyrkan. Den inkarnerande kyrkan 24 Hirsch, 2009, s Frost & Hirsch, 2003, s xi 26 Internet: min, Frost & Hirsch, 2003, s33 107, , Hirsch, 2009 s Frost & Hirsch, 2003, s12 11

12 anpassar sig efter kulturen och låter den styra vart den ska gå. Den menar att om man vill nå en viss folkgrupp behöver man leva där de lever. 30 I den missionala kyrkan är dess mission alltid dess prioritet, och den frågar sig själv: Vad har Gud kallat oss till att vara och göra i vår kulturella kontext? 31 den missionala kyrkan säger sig alltid vara utåtriktad, föränderlig och trofast till Guds ord. 32 Istället för att lägga tid på att utveckla program och kyrkbyggnader dit människor ska komma för att möta Gud, menar Frost/Hirsch att den missionala kyrkan går ut i samhället och försöker vara representanter för Kristus där. 33 De menar att bibelstället där Jesus talar om att fiska människor 34 har blivit feltolkat. De menar att kristna har sett evangelisation som att gå ut och fiska in någon för att bjuda med denne till kyrkan. Liknelsens verkliga betydelse menar de har att göra med att lägga ut stora nät, eftersom det var på det sättet de fiskade då. När människor i nutid tänker på fiske tänker de förmodligen på en fiskare, ett fiskespö och att få en fisk. För en fiskare på bibelns tid handlade det om att lägga ut nät, och det viktiga var att näten var starka. På Jesu tid spenderade inte fiskarna den största tiden ute till havs, utan den spenderade de på land för att laga sina nät. 35 Frost/Hirsch skriver vidare att om lärjungarna spenderade så mycket tid på sina nät för att möjliggöra en fångst, vad skulle dessa nät vara för dagens kristna? De menar att de nätverk av relationer, vänskap och bekantskap som kristna har idag är de nät som icke troende simmar i. Därför lägger den missionala kyrkan mer tid på vänskap och relationer än på program och byggnader. 36 Frost/Hirsch beskriver inkarnatorisk mission som det medel som möjliggör för evangeliet att bli en verklig del av en folkgrupp, utan att skada de medfödda kulturella ramar som ger den folkgruppen en känsla av mening och historia. Det är att identifiera sig med en kultur på alla tänkbara sätt utan att kompromissa med sanningen i evangelium. Inkarnatorisk mission är ett sändande snarare än ett attraktionellt 37 synsätt. Nya testamentets impuls av mission är därför centrifugal istället för centripetal. Gud är en missionär, han sände sin son till världen, till våra liv och till mänsklig historia. Inkarnatorisk mission innebär att människor kommer att uppleva Jesus från insidan av sin kultur och sina liv, på grund av de kristnas förkroppsligande av evangeliet på ett inkarnatoriskt lämpligt sätt menar Frost/Hirsch. 38 I den missionala kyrkan säger Frost/Hirsch att de har ett centered set. Med det menar de att allt handlar om att närma sig centrum, vilket är Jesus Kristus. I detta centrum har de ett antal kärnvärderingar som är orubbliga, till exempel att Jesus 30 Frost & Hirsch, 2003, s39, exemplet om basket är mitt eget. 31 Frost & Hirsch, 2003, s7 (min översättning) 32 Frost & Hirsch, 2003, s7 (min översättning) 33 Frost & Hirsch, 2003, s42 34 Markus evangelium, 1: Frost & Hirsch, 2003, s44 36 Frost & Hirsch, 2003, s44 37 Se punkt Frost & Hirsch, 2003, s

13 dog och uppstod, att Gud är treenig och att Jesus är Herre. Istället för att se människor som kristna eller inte kristna, ser de människor utifrån deras avstånd från centrum, Kristus. De menar att på detta sätt ser de människor som kristna, och ännu inte kristna. 39 Tillhörighet 40 är en kärnvärdering, där ingen ska ses som ovärdig för att den exempelvis bor sambo eller dricker alkohol. Alla ska få tillhöra gemenskapen oavsett livsstil. De är väl medvetna om att alla är syndare som kämpar med olika saker i sina liv, men de har övertygelsen om att ju närmare centrum, Kristus, du rör dig, desto mer Kristuslik kommer du bli. Eftersom allt detta bygger på relationer tror de att detta är mer hållbart än den traditionella kyrkan där man mycket lättare kan leva ett liv med en mängd dolda synder utan att någonsin konfronteras med dem, eller behöva ta fram dem i ljuset Den messianska andligheten För att beskriva aktiviteten och andligheten i kyrkan använder Frost/Hirsch termen messiansk. 42 Den missionala kyrkan är messiansk genom att den: agerar på samma sätt som Jesus agerade, är strukturerad kring Jesus som person i handlingar utökar det messianska riket och är direkt upprättande och relaterande till Guds aktivitet i världen. Vad Frost/Hirsch menar med messiansk är, att det som traditionellt har kallats kristologi (läran om Jesus Kristus) måste definiera missiologi. Jesus är deras primära modell för mission, och evangelietexterna är deras primära texter. 43 De menar att Jesus har lästs genom paulinska ögon allt för länge. De säger vidare att genom att läsa evangelierna genom Paulus brev uppstår det en störning i budskapet, vilket leder till att evangelierna inte tas på allvar som perspektivtexter för människans liv, mission och lärjungaskap. 44 Problemet ligger inte hos Paulus, utan problemet ligger i Paul-ism. Som alltid, fortsätter de, är det ismen som är problemet. Paulus var ju själv väldigt mån om att fokus inte skulle vara på honom utan på Jesus. 45 Det sätt Frost/Hirsch menar att bibeln bör läsas är genom perspektiven i evangelierna. 46 Jesus bör vara centrum vilket allt kretsar kring. Jesus bör vara den som definierar kristendom och den som ger upphov till en ny kyrka, den missionala messianska Frost & Hirsch, 2003, s47 40 Med tillhörighet menar Frost & Hirsch att alla ska få tillhöra gemenskapen oavsett livsval, eller livsstil. 41 Frost & Hirsch, 2003, s49 42 Frost & Hirsch, 2003, s Frost & Hirsch, 2003, s Frost & Hirsch, 2003, s Frost & Hirsch, 2003, s Frost & Hirsch, 2003, s Frost & Hirsch, 2003, s113 13

14 2.2.3 Det apostoliska ledarskapet Det tredje huvuddrag Frost/Hirsch skriver om i sin bok är det apostoliska ledarskapet. De menar att utan det apostoliska ledarskapet har den missionala kyrkan svårt att blomstra. 48 Med apostoliskt ledarskap menar de att alla fem tjänstegåvor Paulus listar upp i Efesierbrevet 4:11 ska finnas med och vara i funktion Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. 49 (Ef. 4:11) Frost/Hirsch talar om en tjänst där alla dessa fem tjänstegåvor finns med. De har tagit första bokstaven i engelskans ord för varje tjänst och satt ihop till ett ord: APEPT, (Apostle, Prophet, Evangelist, Pastor, Teacher). 50 Detta är en tjänst då alla fem tjänstegåvorna är i funktion. En av anledningarna till att de poängterar just detta ledarskap från bibeln är att Efesierbrevet anses som det av breven som var det generella rundbrevet som skickades runt till alla församlingarna i Efesosregionen säger Frost/Hirsch. 51 Detta menar de innebär att den undervisning Paulus bistår med i Efesierbrevet ger insikt för hans generella undervisning och praktik i alla kyrkor, i alla tider, inte bara till en specifik kyrka. 52 Intressant nog menar Frost/Hirsch trots sin betoning på inkarnation i olika kulturer att det finns ett universellt mönster gällande ledarkapsstruktur. Denna ledarskapsstruktur hämtar de inte från Jesu liv, alltså kristologin, utan detta hämtar de ur Paulus brev, vilket skulle kunna ses som paulism. Frost/Hirsch menar att den paulinska logik i Efesierbrevet 4:5 53 som har gjort gällande att kyrkan är samlad kring en Gud, en tro och ett dop, är samma logik som säger att Gud specifikt har placerat detta mönster av tjänst. Därför menar de att denna text med de fem tjänstegåvorna teologiskt och grammatiskt är oupplöslig. 54 Frost/Hirsch menar också att om passagen i Efesierbrevet 4 läses som helhet visar det att kyrkans naturliga förmåga att mogna hör ihop med hur den lyckas främja ett ledarskapssystem likt APEPT. De skriver vidare att Paulus ser APEPTtjänsten som den sanna mekanism för att uppnå mission och kristen mognad, och att Paulus tycks säga att utan detta femfaldiga ledarskapsmönster kan inte kyrkan mogna. 55 Alla fem måste fungera i enhet och harmoni för att det ska bli effektivt missionsengagemang. Det är dags, menar de, att återfå balans i det femfaldiga 48 Frost & Hirsch, 2003, s Svenska Folkbibeln, Efesierbrevet 4:11 50 Frost & Hirsch, 2003, s Frost & Hirsch, 2003, s Frost & Hirsch, 2003, s166, Efesierbrevet 4:5 En är Herren, en är tron, ett är dopet 54 Frost & Hirsch, 2003, s Frost & Hirsch, 2003, s168,

Begravningen och Luther en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer

Begravningen och Luther en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer Begravningen och Luther en studie av Luthers spår i Svenska kyrkans begravningsritualer Luther and the funeral Traces of Luther in rites of funeral in the Church of Sweden Ann-Cathrine Kroon Termin: VT-13

Läs mer

FEM VANOR SOM FÖRVANDLAR MIG, DIG OCH VÄRLDEN

FEM VANOR SOM FÖRVANDLAR MIG, DIG OCH VÄRLDEN FEM VANOR SOM FÖRVANDLAR MIG, DIG OCH VÄRLDEN Anta BELLS-utmaningen för att uppfylla Guds uppdrag Michael Frost Översättning till svenska: Sara Möller 1 INNEHÅLL Förord av översättaren Introduktion Att

Läs mer

Bibelbruk och sexualetik

Bibelbruk och sexualetik ÖREBRO MISSIONSSKOLA Örebro Teologiska Högskola Bibelbruk och sexualetik En teologisk litteraturstudie av Stanley Grenz syn på sexualitet God didn t create sex to show affection. He invented it to seal

Läs mer

Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett genuskontrakt

Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett genuskontrakt AA2552 Självständigt Arbete 15 HP Teologiska Högskolan, ÖREBRO Uppsats: Historisk-systematisk teologi Handledare: Mikael Hallenius Examinator: Roland Spjuth Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett

Läs mer

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete - En kvalitativ studie om enhetschefers syn på att vara chef inom LSS-verksamheter 2SC094, Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete,

Läs mer

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å HT 10 dec Lärosäte:UppsalaUniversitet Företagsekonomiskainstitutionen Handledare:BertilMarkgren 2011 01 05 em ber DeupplevdafördelarnamedgrupperochsidorpåFacebook 12 Enkvalitativstudieurfacebookanvändarnasperspektiv

Läs mer

EURODIACONIA. Att vara och att göra diakoni Diakonia och kyrkorna

EURODIACONIA. Att vara och att göra diakoni Diakonia och kyrkorna EURODIACONIA Att vara och att göra diakoni Diakonia och kyrkorna Översättning av To Be and To Do. Diakonia and the Churches En rapport från Eurodiaconias teologiska arbetsgrupp Att vara och att göra diakoni.

Läs mer

Så ska ni ge. En argumentationsanalys av kristet givande. Kandidatuppsats i Systematisk teologi 15 hp Emil Jonzon

Så ska ni ge. En argumentationsanalys av kristet givande. Kandidatuppsats i Systematisk teologi 15 hp Emil Jonzon Så ska ni ge En argumentationsanalys av kristet givande Kandidatuppsats i Systematisk teologi 15 hp Emil Jonzon Examinator: Roland Spjuth Handledare: Mikael Hallenius Examinationsdatum: 2012-06-01 Abstract

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Sociala fotografer. En studie av bilddelning på sociala medier. Av: Marcus Wigren, Johan Carlsson. Handledare: Fredrik Winberg

Sociala fotografer. En studie av bilddelning på sociala medier. Av: Marcus Wigren, Johan Carlsson. Handledare: Fredrik Winberg Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT Kandidatuppsats 15 hp Medieteknik HT 2011 Programmet för IT, medier och design 180hp (Frivilligt: Programmet för xxx) Sociala fotografer

Läs mer

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership

Institutionen för ekonomi. Malin Andersson och Emma Hedlund. Ledarskap. Leadership Institutionen för ekonomi Malin Andersson och Emma Hedlund Ledarskap En jämförande studie mellan personalchefer och andra chefers ledarskap Leadership A Comparative study in Leadership between Personnel

Läs mer

Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg?

Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg? Sjökaptensprogrammet Examensarbete Hur kan ett situationsanpassat ledarskap främja arbetet ombord på fartyg? Hans Gustafsson 2012-04-02 Program: Sjökaptensprogrammet Ämne: Självständigt arbete Nivå: 15hp

Läs mer

Gåvobaserat ledarskap

Gåvobaserat ledarskap Gåvobaserat ledarskap Av Olof Edsinger Ledarskap Hur definierar man egentligen ledarskap? Och vad innebär det att vara en ledare? På dessa frågor finns många olika svar, och i olika sammanhang och kulturer

Läs mer

Nålen i höstacken. En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier

Nålen i höstacken. En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap Nålen i höstacken En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier Sofia Holmström Ulrika Persson Media management

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

ATT TÄNKA PÅ VID SAMGÅENDE MELLAN FÖRSAMLINGAR. Varsågod!

ATT TÄNKA PÅ VID SAMGÅENDE MELLAN FÖRSAMLINGAR. Varsågod! ATT TÄNKA PÅ VID SAMGÅENDE MELLAN FÖRSAMLINGAR Varsågod! Utmanade av den glädjande utvecklingen att allt fler gemensamma församlingar bildas vill Sveriges Frikyrkosamråd, med samfundens samlade erfarenhet,

Läs mer

Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling Företagsekonomiska Institutionen FEKN90, Företagsekonomi Examensarbete på Civilekonomprogrammet VT 2015 Ledarskapsutveckling en nyanserad bild Författare Robert Dimovski Johan Gerhardson Handledare Christine

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

I mörkret ser ingen vad som sker..

I mörkret ser ingen vad som sker.. Örebro universitet Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Sociologi I mörkret ser ingen vad som sker.. - En kvalitativ studie av kvinnors upplevelse av trygghet och otrygghet i staden.

Läs mer

SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21. Kyrkan på väg mot en gemensam vision. Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift

SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21. Kyrkan på väg mot en gemensam vision. Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift SVERIGES KRISTNA RÅDS SKRIFTSERIE NR 21 Kyrkan på väg mot en gemensam vision Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och uppgift 1 Kyrkan på väg mot en gemensam vision Ekumeniskt samtal om kyrkans väsen och

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

Kyrkan i Gränslandet

Kyrkan i Gränslandet Kyrkan i Gränslandet Masteruppsats Titel: Ämnesområde: Pastoral Teologi Poäng: 12 poäng Institution: Metodistkyrkans Nordiska Teologiska Seminarium, Överås, Göteborg Studentens namn: Thommy Ek Handledarens

Läs mer

Församlingen du och jag

Församlingen du och jag Församlingen du och jag Hmmm, kanske är församlingen inte van vid en sådan här typ av predikan - tänkte pastor Alm. Daniel Alm - Församlingen - Du och Jag 1 2 Pingstförsamlingen Västerås Daniel Alm Kära

Läs mer

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma

För den som vill läsa Bibeln så att Guds ord får komma Volym XIX Teologisk bilaga till Kyrka och Folk nr 10/08 Lag och evangelium en outtömlig källa för den kristna tron Av Tomas Appelqvist Författaren är teol kand, fil mag och anställd som doktorand i systematisk

Läs mer

Entreprenörskap i skolans tidiga år

Entreprenörskap i skolans tidiga år Entreprenörskap i skolans tidiga år - en intervjustudie bland lärare Ann Hanson Evelina Jönsson Examensarbete 15 hp inom Lärande Lärarutbildningen Höstterminen 2008 Handledare Åsa Hirsh Examinator Mikael

Läs mer

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg

EXAMENSARBETE. Fadderverksamhet. En studie om barns trygghet och sociala relationer. Angie Lundström Maria Willberg EXAMENSARBETE Fadderverksamhet En studie om barns trygghet och sociala relationer Angie Lundström Maria Willberg Lärarexamen, grundnivå Lärarexamen, 210 hp Luleå tekniska universitet Institutionen för

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande

Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande UPPSALA UNIVERSITET Rapport 2011vt4874 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete VT2011 15 hp Då nu sedan? Lärarnas tolkning av historiemedvetande En kvalitativ undersökning

Läs mer

INLEDNING...2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING...2 METOD OCH MATERIAL...3 VALDA TEORIER...10 ORGANISATION...10 1. Roy Wallis klassifikationsmodell...10 2.

INLEDNING...2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING...2 METOD OCH MATERIAL...3 VALDA TEORIER...10 ORGANISATION...10 1. Roy Wallis klassifikationsmodell...10 2. INLEDNING...2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING...2 METOD OCH MATERIAL...3 VALDA TEORIER...10 ORGANISATION...10 1. Roy Wallis klassifikationsmodell...10 2. Hjärntvätt...11 3. Meningssystem...12 LEDARSKAP...13 4.

Läs mer