OFFENTLIGT STÖD TILL UNIVERSITETENS SAMVERKANSUPPGIFT. En internationell kartläggning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OFFENTLIGT STÖD TILL UNIVERSITETENS SAMVERKANSUPPGIFT. En internationell kartläggning"

Transkript

1 V I N N O V A A N A L Y S V A : 0 5 OFFENTLIGT STÖD TILL UNIVERSITETENS SAMVERKANSUPPGIFT En internationell kartläggning H E N R I K F R Ä S É N & A N D R E A S W I G R E N - V I N N O V A

2 Titel / Title: Offentligt stöd till universitetens samverkansuppgift - En internationell kartläggning Författare / Author: Henrik Fräsén & Andreas Wigren - VINNOVA Serie / Series: VINNOVA Analys VA 2006:05 ISBN: ISSN: X Utgiven/ Published: September 2006 Utgivare / Publisher: VINNOVA - Verket för Innovatonssystem / Swedish Governmental Agency for Innovation Systems Om/About VINNOVA VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning. Genom sitt arbete ska VINNOVA tydligt bidra till att Sverige utvecklas till ett ledande tillväxtland. I serien VINNOVA Analys publiceras studier, analyser, utredningar och utvärderingar som tagits fram inom eller på uppdrag av VINNOVAs avdelning för Strategiutveckling. Forskning och innovation för hållbar tillväxt. VINNOVA s mission is to promote sustainable growth by developing effective innovation systems and funding problem-oriented research. I VINNOVAs publikationsserier redovisar bland andra forskare, utredare och analytiker sina projekt. Publiceringen innebär inte att VINNOVA tar ställning till framförda åsikter, slutsatser och resultat. Undantag är publikationsserien VINNOVA Policy som återger VINNOVAs synpunkter och ställningstaganden. VINNOVAs publikationer finns att beställa, läsa och ladda ner via Tryckta utgåvor av VINNOVA Analys, Forum och Rapport säljs via Fritzes, tel , fax eller VINNOVA s publications are published at

3 Offentligt stöd till universitetens samverkansuppgift En internationell kartläggning av Henrik Fräsén och Andreas Wigren

4

5 Förord VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning. En viktig del i detta arbete är att stödja universitet/högskolor i dess strävan att utveckla samverkan med näringsliv och samhälle. VINNOVAs nya program, Nyckelaktörsprogrammet, syftar till att utveckla kompetens, metoder/processer och strukturer för att göra nyckelaktörer i det svenska innovationssystemet mer professionella i sina roller vad avser samverkan samt kommersialisering av forskningsresultat. Programmet har fokus på universitet och högskolor men inkluderar också forskningsinstitut och företag. För att ge underlag för programmets utformning har VINNOVA under 2005 finansierat ett antal pilotprojekt som belyser möjligheter respektive problem förknippade med att utveckla olika samverkansfunktioner. Därtill har ett antal kartläggnings- och analysprojekt genomförts. En viktig aspekt har varit att undersöka hur myndigheter i andra länder genomfört insatser riktade till att stimulera universitetens samverkansarbete. Föreliggande rapport tar upp dessa frågor och beskriver ett antal intressanta offentliga programsatsningar utomlands. Ansvariga för genomförande av projektet liksom att skriva rapporten har varit Henrik Fräsén och Andreas Wigren. Arbetet genomfördes under sommaren 2005 och under handledning av Patrik Sandgren på VINNOVAs strategiavdelning. Susanne Andersson Programledare för Nyckelaktörsprogrammet VINNOVA

6

7 Innehåll 1 Sammanfattning Inledning Kommersialisering av forskning möjligheter och hinder Bakgrund till nyckelaktörsprogrammet Syfte, avgränsningar och material Disposition Definitioner av centrala begrepp Stöd till universitetens samverkansuppgift Danmark Bakgrund ErhvervsPhD (Industridoktorander) Irland Bakgrund Commercialisation Fund Japan Bakgrund Technology Licensing Organisations (TLOs) University Intellectual Property Offices Kanada Bakgrund Intellectual Property Mobilization Program (IPM) Idea to Innovation (I2I) Program Norge Bakgrund Program for nyskaping og entreprenørskap i opplærning og utdanning i Norge Storbritannien Bakgrund Higher Education Innovation Fund (HEIF) Tyskland Bakgrund Verwertungsoffensive INSTI InWert High-tech Gründerfonds Österrike Bakgrund AplusB Avslutande diskussion Referenser... 42

8

9 1 Sammanfattning Denna studie är tänkt att ge en översiktlig bild av olika program för stöd till universitetens samverkan med näringslivet och det vidare samhället. Ambitionen är inte att ge en heltäckande bild utan istället att lyfta fram några särskilt intressanta satsningar. I studien, som är avsedd att ge idéer till Nyckelaktörsprogrammet, ingår åtta länder (tolv initiativ): Danmark, Irland, Japan (två), Kanada (två), Norge, Storbritannien, Tyskland (tre) och Österrike. Av dessa sticker ett ut särskilt, nämligen Higher Education Innovation Fund (HEIF) i Storbritannien, som både förfogar över en stor budget och täcker in ett brett spektrum av aktiviteter. De studerade programmen har olika typer av inriktning. HEIF har som syfte att stärka högskolornas egen infrastruktur för kommersialisering (patentering, licensiering, marknadsföring o s v). Liknande ambitioner finns bl a i Japan (båda programmen), Kanada (IPM Program), Tyskland (Verwertungsoffensive) och Österrike (AplusB). Många program har målsättningen att förändra attityderna inom universiteten i riktning mot ökat entreprenörskap. Program som särskilt adresserar detta är entreprenörskapsprogrammet i Norge och ErhvervsPhDprogrammet i Danmark. Commercialisation Fund på Irland och I2I Program i Kanada syftar bl a till att finansiera tidiga stadier av kommersialiseringen, där det problem som kallas the Valley of Death ofta uppstår. Den irländska fonden har också en relativt stor budget. Som komponent i flera program ingår också stöd till olika nätverksbyggen i anslutning till högskolorna, både dem emellan och gentemot industrin. De flesta av programmen saknar tydliga indikatorer för utvärdering och endast i ett fall, Verwertungsoffensive, har en utvärdering genomförts. Även om detta innebär att det är svårt att uttala sig säkert om programmens effektivitet är det intressanta satsningar som tål att studeras närmare. 7

10 2 Inledning 2.1 Kommersialisering av forskning möjligheter och hinder Företagens forsknings- och innovationsverksamhet har blivit allt mer avancerad samtidigt som den akademiska forskningen gått mot ökad specialisering (ITPS 2005, s 2). Detta gör universitet och högskolor till potentiellt attraktiva samarbetspartner för näringslivet. Framstående forskare inom akademin har tillgång till internationella forskarnätverk och kännedom om de senaste landvinningarna inom sina respektive vetenskapsområden. Till skillnad från företagens FoU-avdelningar får universiteten också ständiga nytillskott av begåvade medarbetare (Lambert 2003, s 3). Samtidigt utgör företagen en potentiell resurs för universitet och högskolor. Samverkan med näringslivet kan öka kvalitet och relevans i utbildningen och ge universiteten tillgång till forskning på den internationella forskningsfronten (CF 2004, s 11). Under senare år har en förändrad syn på universitetens forskningsverksamhet kunnat skönjas. Från offentligt håll ställs krav på ökat samarbete med näringslivet och det vidare samhället, med sikte på att öka samhällets nytta av forskningsresultaten (ITPS 2005, s 2f). Denna samverkansuppgift ( den tredje uppgiften ) är fr o m 1997 också inskriven i Högskolelagen, SFS 1996:1392. Universitet och högskolor har en viktig roll att spela som tillväxtmotor genom skapandet av nya produkter, processer och ny infrastruktur. Kommersialiseringen av universitetsforskning omfattar bl a: etablering av nya företag grundade på forskningsresultat från universitet och högskolor överföring av immaterialrätter från forskare till företag (licensiering) utbyte av kunskap mellan forskare och näringsliv genom t ex uppdragsforskning, formella och informella nätverk samt enskilda forskares konsulttjänster i företag (KTH 2005). Det finns ett flertal hinder mot effektiv kommersialisering av forskningsresultat som kan sägas vara gemensamma för de allra flesta länder. Bland de viktigaste är: Skillnader i kultur och attityder mellan företag och akademi. Universitetsforskare kan t ex ha liten förståelse för den tidspress som präglar företagens arbete. Ofta är inte heller entreprenörskap en 8

11 integrerad del av högskolornas forskning och utbildning, utan kommer vid sidan av den ordinarie verksamheten. Brist på samverkan mellan lärosäten i kommersialiseringsfrågor. Brist på kunskap. Kommersialisering är ofta en komplex verksamhet som kräver att inblandad personal utöver den vetenskapliga kompetensen också har kunskaper om t ex marknadsföring, juridik och förhandlingar. Brist på finansiering, särskilt i tidiga skeden när vetenskapliga idéer ska förverkligas till konkreta produkter. Därutöver kan det finnas landsspecifika lagar och regler (t ex sekretesslagstiftning eller immaterialrättsliga regler) som hindrar eller försvårar vissa aspekter av kommersialisering. Bland andra faktorer som kan försvåra kommersialisering finns t ex det geografiska avståndet mellan företag och högskola. Sverige är ett av de länder som investerar mest i FoU sett i relation till BNP. Ca 22 % av dessa investeringar görs i universitet/högskolor (UoH) (SCB 2005). Det finns en underexploaterad ekonomisk potential i universitetsforskningen, och det kan behövas stödåtgärder för att denna ska kunna utnyttjas bättre till förmån för det vidare samhället. Fördelning av Sveriges FoU-investeringar 100% 80% 60% 40% 20% 0% Företag Statliga Myndigheter Universitet och Högskolor Privata icke-vinstdrivande 2.2 Bakgrund till nyckelaktörsprogrammet Nyckelaktörsprogrammets syfte är att bidra till en professionalisering av universitetens och högskolornas samverkansroll. Programmet går ut på att med offentliga medel skapa förutsättningar för nyttiggörande av kunskap vid universiteten. 9

12 2.3 Syfte, avgränsningar och material Syftet med denna studie är att beskriva och jämföra olika program som stödjer kommersialisering av universitetsforskning för att ge idéer till Nyckelaktörsprogrammets utformning. Ambitionen är inte att ge en heltäckande bild utan istället att lyfta fram några särskilt intressanta satsningar. Urvalet av program bygger framför allt på EU-kommissionens databas över innovationspolitik, TrendChart 1. Programmen har valts utifrån följande kriterier: de är riktade mot universitet/högskolor (UoH) de ska stärka samverkan med näringslivet och det övriga samhället I vissa fall har vårt arbete begränsats av brist på information om ett program eller p g a att material inte har varit tillgängligt på ett begripligt språk. Av det senare skälet saknas ett kapitel om Finland, där det annars finns en del intressanta initiativ. Materialet för studien har huvudsakligen tagits från TrendChart. Kompletterande uppgifter har hämtats från officiella hemsidor och från programansvariga i de olika länderna. Eftersom programurvalet i TrendChart är selektivt har vi även sökt information från ländernas kontaktpersoner för att få förslag på lämpliga initiativ som inte nämns i databasen. Samtliga valutaomvandlingar är gjorda med genomsnittliga växelkurser från 2004, hämtade från Riksbanken. Då informationen om budgetar och utgifter för de olika programmen ofta är osäkra och innehåller belopp för olika år, vill vi nämna att siffrorna bör ses som ungefärliga mått. 2.4 Disposition Studien i kapitel 4 omfattar 8 länder: Danmark, Irland, Japan, Kanada, Norge, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Varje avsnitt inleds med en kort bakgrund till respektive land och därefter följer en ingående beskrivning av och diskussion kring de aktuella programmen. I kapitel 5 slutligen, förs en avslutande diskussion. 1 För mer information se 10

13 2.5 Definitioner av centrala begrepp Begrepp Kommersialisering Immaterialrätt Innovation Verifiering Entreprenörskap Spin-off Definition En process där forskningsresultat omsätts direkt eller indirekt i nya produkter, tjänster och processer i offentlig verksamhet eller näringsliv (VINNOVA 2005). 2 Immaterialrätt innebär ett skydd mot otillåten kopiering eller exploatering av skyddade produkter och verk. Grovt kan det immaterialrättsliga skyddet delas in i patent, upphovsrätt, varumärkesrätt och designskydd (EU-upplysningen 2005). Nya varor eller tjänster, nya affärsmodeller eller marknader, nya (produktions-) processer eller sätt att organisera produktionen, nya kunskaper eller råvaror (VINNOVA 2004, s 3). Bedömningsaktivitet vars syfte och resultat är att föra en idé/uppfinning närmare markanden inkluderande att reducera den tekniska risken, bedöma den kommersiella potentialen, utröna lämplig väg att kommersialisera, val av lämplig IP-strategi etc. (VINNOVA) Tankesätt och process som krävs för att skapa och utveckla ekonomisk verksamhet genom att förena risktagande, kreativitet och/eller innovation med god styrning inom en ny eller en befintlig organisation (EU-kommissionen 2003). Nystartade företag som kommersialiserar kunskap utvecklad vid Universitet o Högskola (Novakovic & Sturm 2000) 2. 2 Kommersialisering av forskningsresultat är den enda aspekten av kommersialisering som berörs i denna rapport. 11

14 3 Stöd till universitetens samverkansuppgift 3.1 Danmark Bakgrund Danmark har på senare år haft en svag ekonomisk tillväxt, men är fortfarande ett av de rikaste länderna i världen mätt i BNP per capita 3. Detta beror till stor del på den låga arbetslösheten. På innovationsfronten har Danmark en stabil prognos där endast innovationsexporten och internt innovationsarbete hos SMF har tydliga förbättringsmöjligheter. Enligt uppskattningar gjorda av Videnskabsministeriet 4 ligger Danmark runt OECD-snittet, men klart efter t ex Finland och Sverige, när det gäller samverkan mellan universitet och näringsliv. Danmarks regering understryker behovet av att utveckla en effektiv infrastruktur för kunskapsoch tekniköverföring (Videnskabsministeriet 2003, s 6; s 59). FoU som andel av BNP ,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 3,98% 2,96% 2,60% 2,24% 1,94% Danmark EU-15 OECD Norden Sverige Figur 3-1 källa: OECD 2005 Totalt investeras ca 2,6 % av BNP på FoU (se Figur 3-1 ovan). Den danska innovationspolitiken omfattar bl a mål för kommersialisering av forskning, 3 Källa till kapitel är TrendChart 2005f om ej annat anges. 4 Egentligen Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Ministeriets arbete omfattar bl a innovationsfrågor. 12

15 ökade FoU-investeringar från industrin, ökning av antalet disputerande och stärkt entreprenörskap. För att uppfylla dessa mål har regeringen startat ett 20-tal initiativ som tillsammans får cirka 37 miljoner (SEK 338 miljoner). Dessutom startas en donationsfond för högteknologisk utveckling som årligen kommer att erhålla 270 miljoner (SEK 2,5 miljarder) fram till år 2016, vilket resulterar i 2 miljarder (SEK 18,3 miljarder) totalt. Den nya danska universitetslagen slår också fast att samverkan med näringslivet ska vara en integrerad del av universitetens verksamhet (Videnskabsministeriet 2003, s 65) ErhvervsPhD (Industridoktorander) Liksom det norska entreprenörskapsprogrammet (se avsnitt nedan) är ErhvervsPhD-programmets syfte att förändra attityder. En annan likhet är att samarbetet är ganska konkret med personrörlighet mellan akademi och näringsliv. Programmet stöds av Videnskabsministeriet och har som mål att: utbilda forskare så att de får insikt om näringslivsrelaterade aspekter av FoU bygga kunskapsnätverk mellan företag och högskolor öka utveckling och innovation i danskt näringsliv Programmet riktar sig till doktorander, universitet och företag. Ett offentligt forskningsinstitut eller annat företag kan också delta som tredje part. Det är inte ett krav att universitetet ska vara beläget i Danmark, men det måste finnas en handledare från ett danskt universitet knuten till varje projekt. Forskningsprojekt inom alla ämnesområden kan kvalificera för finansiering. För deltagare gäller följande krav: Doktorander måste ha dansk magisterexamen eller motsvarande utländsk examen, uppfylla vissa betygskrav och vara antagna till doktorandutbildning vid värduniversitetet. Deltagande universitet ska vara godkända av staten i aktuellt land. Till universitetens ansvar hör att garantera projektets vetenskapliga relevans och förse doktoranden med en kvalificerad handledare. Företagen måste vara belägna i Danmark och ha medel nog för att garantera projektets slutförande. De måste också ha minst en anställd (t ex en disputerad medarbetare) som kan fungera som handledare åt doktoranden. Det är också ett krav att projektet är integrerat i företagens organisation. Det finns också möjlighet för flera samarbetande SMF (joint ventures) att dela på en industridoktorand under förutsättning att de upprättar ett 13

16 samarbetskontrakt och tillsammans uppfyller kraven på ekonomi och tillgång till kvalificerad personal. Industridoktoranderna ska vara heltidsanställda av företagen. Programmet inkluderar en särskild kurs som omfattar bl a projektledning, organisation, företagsekonomi och entreprenörskap. Därutöver förbereder kursen programdeltagarna för den affärsrapport som är en obligatorisk del av programmet. Denna rapport ska försvaras högst sex månader efter disputationen och bedömningen sker gemensamt av företrädare från universitetet och det aktuella företaget. Syftet med rapporten är att dokumentera doktorandens förståelse för de kommersiella aspekterna av projektet och förmåga att koppla samman teori och praktik (potentiella tillämpningar och utvecklingsmöjligheter). Det finns dock inga åtgärder för att bibehålla och utveckla de förändrade attityderna inom UoH efter programverksamhetens slut. Programmet innehåller också regionala och småföretagsfrämjande perspektiv. Bland målsättningarna finns således att åtminstone 40 % av industridoktoranderna ska anställas i företag med färre än 250 anställda samt att 30 till 40 % av projekten ska lokaliseras utanför Köpenhamns storstadsregion. Universitet och företag kan vända sig till Videnskabsministeriet för att ansöka om medel, som under en treårsperiod täcker en del av kostnaderna i samband med doktorandprojektet. För projekt som är godkända innan den 1 september 2004 mottar värduniversitetet ett bidrag som täcker max 50 % av kostnaderna för en genomsnittlig doktorandtjänst. För ansökningar som godkänts efter den 1 september 2004 får universitetet DKK (SEK ) för experimentella projekt och ytterligare DKK (SEK ) för icke-experimentella projekt. Ansökningarna bedöms slutgiltigt av Erhvervsforskerudvalget ( Rådet för teknik och innovation ), ett organ sammansatt av personer från näringsliv, universitet och myndigheter. En slutgiltig plan för projektet måste vara utarbetad senast sex månader efter att industridoktoranden har börjat sin tjänst. Handledaren på universitetet måste också lämna en årlig rapport till universitetets forskarutbildningsansvarige som försäkran om att projektet fortgår enligt planen. 3.2 Irland Bakgrund Irland har en av världens snabbast växande ekonomier och är starkt beroende av utrikeshandel då folkmängden är relativt liten, ca fyra miljoner 14

17 invånare 5. Irlands utrikeshandel utgjorde 76 % av BNP under 2003, vilket kan jämföras med Sveriges 40 % samma år (OECD 2005). Trots att Irland under det senaste decenniet lyckats fördubbla sin BNP och därmed lagt sig över EU 15-snittet, uppvisar landet fortfarande en ganska låg FoU som andel av BNP: 1,17 % (se Figur 3-2 nedan ). FoU som andel av BNP ,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 3,15% 1,94% 2,24% 3,98% 0,0% Japan EU-15 OECD Sverige Figur 3-2 källa: OECD 2005 Irland ligger lägre än EU 15-snittet även på många andra innovationsindikatorer men har relativt sett ändå den största exporten av högteknologi i Europa. Några av områdena Irland ligger efter är: tillgång på riskkapital antalet forskare totalt sett vetenskapliga publikationer antal patent (hos EPO och USPTO) 6 Den irländska regeringen är medveten om problemen och har gjort innovationspolitik till en central del av den nationella utvecklingsplanen ( ) 7. 5 Källa till kapitel är TrendChart 2005a om ej annat anges. 6 European Patent Office och United States Patent and Trademark Office 7 National Development Plan (NDP) är den största och mest ambitiösa investeringsplanen för Irland någonsin. Den omfattar investeringar på 52 miljarder (SEK 475 miljarder) av privata, offentliga och av EU anslagna medel. 15

18 3.2.2 Commercialisation Fund För att underlätta kommersialisering av forskningsresultat har regeringen på Irland inrättat en särskild fond, Commercialisation Fund. Fonden har ett ganska begränsat målområde: att stödja teknologi- och affärsutveckling. Den ger stöd under tre faser av kommersialiseringsprocessen: verifieringsfasen (proof of concept phase), teknikutvecklingsfasen (technology development phase) affärsutvecklingsfasen (business development phase) Sökande ska vara heltidsanställda forskare i högskolesektorn eller ickevinstdrivande forskningsorganisationer. Alla projekt inom naturvetenskap och ingenjörsvetenskap kan få anslag så länge det inte är fråga om rent nyfikenhetsbaserad forskning. Sökande uppmanas att sätta upp klara kriterier som kan ge en bild av om projektet är utförbart. Det kanske intressantaste med programmet är ambitionen att överbrygga det som kallas the Valley of Death, d v s den brist på finansiering och andra resurser som hindrar tidiga stadier av teknologiutveckling. Den sammanhållna finansieringen via fonden ger många fördelar i jämförelse med situationen i Sverige, där finansieringsmöjligheterna i tidiga skeden är få och svåröverskådliga. Till skillnad från normalt riskkapital ställer Commercialisation Fund inga utdelningskrav. I verifieringsfasen arbetar individer eller små grupper med korta tillämpade projekt för att utveckla ett koncept fram till den punkt där vägen till kommersialisering är utstakad, d v s när det utvecklats en robust prototyp och en klar uppfattning finns om avsättningsmarknaden och om relevanta patent på området. Här kan det antingen vara ett företag vid universitetet ( campus company ) som äger patentet eller fråga om licensiering till ett utomstående företag. Den irländska staten spelar en aktiv roll i fondens verksamhet. I denna första fas kan forskarna således få hjälp av myndigheten Enterprise Ireland 8 med att fastställa om konceptet är tillräckligt robust, har en trolig avsättning och att projektet inte hindras av immaterialrättsliga faktorer. Detta tillvägagångssätt kan kontrasteras mot exempelvis HEIF i Storbritannien (se nedan) där målet är att stärka UoHs egen kapacitet för att sköta sådana och andra uppgifter. Anslag beviljas för en tidsperiod upp till 12 månader, eller i undantagsfall upp till 18 månader. Förslagen granskas av fyra expertpaneler med avseende på fyra nyckelområden (projektets teknologiska meriter, kommersiella potential och projektledning samt vad mottagaren tidigare presterat). Medlen täcker Enterprise Ireland är en statlig myndighet som ska främja teknik- och näringslivsutveckling samt irländsk konkurrenskraft på världsmarknaden. 16

19 % av kostnaderna. Avtalet träffas formellt mellan Enterprise Ireland och värdhögskolan. Utlysningen för fick in 313 ansökningar varav 96 erhöll stöd. Detta uppgick totalt till 7,2 miljoner (SEK 65,7 miljoner). Teknikutvecklingsfasen omfattar det stadium från att tekniken är pålitlig till dess att rimliga utsikter för kommersiell framgång finns (det måste finnas en identifierbar avsättningsmarknad). Här utvecklas tekniken till den punkt där den kan övertas av ett universitetsföretag eller licensieras. Medlen från Commercialisation Fund täcker upp till 100 % av kostnaderna (t ex personal, utrustning, material och resor). Ansökningarna om medel för teknikutvecklingsfasen måste uppfylla ett av följande krav: att det kan finnas kommersiellt intresse hos befintlig irländsk industri och möjlighet till licensiering eller annan praktisk överenskommelse finns att det finns potential att utgöra basen för nya industrier. I affärsutvecklingsfasen ska nya produktidéer och affärsprojekt från högskolorna ut på marknaden. För att få medel måste idéerna inkludera en innovativ teknik, vara en unik tillämpning av existerande teknik eller en tjänst med internationell marknad som kan utvecklas till nya företag med hög tillväxtpotential. Commercialisation Fund delar ut medel för finansiering av marknadsundersökningar, produkttester, etablerande av kontakter med joint venture-partner, kostnadsanalys och finansiella prognoser. Medlen från fonden täcker upp till 50 % av kostnaderna. Slutligen är det värt att notera är att Commercialisation Fund har en ovanligt stor budget i relation till de statliga utgifterna för FoU, ca 4,5 % (se Figur 4-3 i kapitel 4, Avslutande diskussion). 3.3 Japan Bakgrund Japan har en högt välutvecklad ekonomi, är tekniskt konkurrenskraftigt och har länge haft en aktiv innovationspolitik 9. Japan har sedan det ekonomiska uppsvinget på 1980-talet varit av innovationspolitiskt intresse för både europeiska länder och USA, något som Japan i stort sett är ensamt om i Asien. 9 Källa till kapitel är TrendChart 2005h om ej annat anges. 17

20 FoU som andel av BNP ,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 3,15% 1,94% 2,24% 3,98% 0,0% Japan EU-15 OECD Sverige Figur 3-3 källa: OECD 2005 Japan är en av de största ekonomierna i världen, endast USA har större BNP bland OECD-länderna. Japan har även en av världens största FoU i relation till BNP, men ligger ändå i lä jämfört med Sverige och Finland. En av de få indikatorerna där Japan visar dåliga resultat är internationell patentering. Ministeriet för utbildning, kultur, sport, vetenskap och teknik (MEXT) har en rad olika åtgärder för att förbättra kommersialiseringen av forskningsresultat från de japanska universiteten Technology Licensing Organisations (TLOs) Enligt en lag som trädde i kraft 1998 kan ett eller flera universitet upprätta organisationer, kallade Technology Licensing Organisations (TLOs) i syfte att hjälpa sina forskare med patentering och licensiering. Då statliga (nationella) universitet inte var självständiga administrativa enheter före 2004, var etablering av TLOs inom sådana universitets ramar inte tillåten. Därför har TLOs oftast formen av privata vinstdrivande företag knutna till universiteten. För privata universitet fanns aldrig sådana restriktioner och de kunde följaktligen etablera TLOs inom sina respektive organisationer. TLOs fungerar som mellanhänder mellan universitet och näringsliv och ska bl a: söka upp och utvärdera forskningsresultat som kan kommersialiseras informera samhället om teknologisk forskning vid universiteten licensiera till företag förmedla intäkter från licenser mm TLOs är av ganska skiftande karaktär och de sysslar ibland med ytterligare aktiviteter som att arrangera entreprenörskapskurser och seminarier. Några 18

21 TLOs påminner mycket om inkubatorer och ger olika typer av stöd och rådgivning till nyföretagande (Rissanen & Viitanen 2001, s 12). En TLO måste godkännas både av MEXT och Ministeriet för ekonomi, handel och industri (METI). Det krävs att organisationen: har kapacitet att effektivt överföra teknologi inte själv använder teknologin inte diskriminerar något enskilt företag vid licensiering Med godkännandet följer en mängd förmåner, bl a statliga anslag till stöd för verksamheten. METI täcker således upp till 2/3 av kostnaderna under de första fem åren, dock inte mer än 30 miljoner (SEK 2 miljoner) per år. Ekonomiskt stöd utgår för: identifiering, utvärdering och utredning av patenterbara teknologier patentansökningar informationsmaterial teknisk vägledning tekniköverföringspersonal Antalet TLOs har växt stadigt sedan de första organisationerna godkändes i december Enligt en undersökning utförd av METI 2001 uppgick den totala finansieringen av de då 26 TLO till 350 miljoner (SEK 23,8 miljoner). TLOs roll är ibland oklar och organisationerna lider ofta av brist på personal med erfarenhet från både universitet och näringsliv. (Rissanen & Viitanen 2001, s 12ff) University Intellectual Property Offices Enligt nya bestämmelser ska rätten till forskningsresultat överföras från den enskilda forskaren till universitetet. Som en konsekvens av detta uppmanar MEXT universiteten att skapa särskilda organisationer, University Intellectual Property Offices (UIPO), för skapande och nyttiggörande av immateriell egendom. I detta arbete ska organisationerna samarbeta med TLOs och använda sig av expertis med erfarenhet från privata företag. I deras uppgifter ingår också att utbilda universitetspersonal kring immaterialrättsliga frågor. För att stödja sådana initiativ startade MEXT 2003 ett program, University Intellectual Property Office Creation Program, med 34 deltagande universitet. Enligt en enkät utförd av MEXT i juni 2004 hade 24 % av Japans universitet sådana strukturer på plats och ytterligare 36 % hade planer på att skapa liknande organisationer. 19

22 En ny åtgärd från 2005 går ut på att UIPO ska bilda kärnan i s k Super Corporate Relations Centers, med uppgift att bygga relationer med industrin, universiteten och den offentliga sektorn. Dessa centrum ska främja forskningssamarbeten och attrahera privata investeringar i syfte att gagna det japanska samhället. Fem universitet med UIPO har valts ut för detta pilotprojekt. 3.4 Kanada Bakgrund Kanada har en relativt hög BNP per capita och uppvisar även en stark ekonomisk tillväxt 10. Investeringar i FoU som andel av BNP har sjunkit något sedan 2001 (2,03 %) och ligger nu lika med snittet för EU 15 (se Figur 3-4 nedan). FoU som andel av BNP ,5% 4,0% 3,5% 3,98% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 1,94% 1,94% 2,24% 0,0% Kanada EU-15 OECD Sverige Figur 3-4 källa: OECD 2005 Kanada är inom många områden likt ett västeuropeiskt land och ligger ganska nära EU 25-snittet inom de flesta innovationsindikatorerna. Kanada är dock medlem i NAFTA 11 och har USA som största handelspartner, vilket ger annorlunda premisser än för europeiska länder och därmed gör jämförelser med europeiska länder svårare. 10 Källa till kapitel är TrendChart 2005g om ej annat anges. 11 North American Free Trade Agreement. En frihandelsorganisation för Kanada, USA och Mexiko. 20

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING 2006 Titel : Årsredovisning 2006 Serie: VINNOVA Information VI 2007:07 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2007 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar Betänkande av Utredningen om immaterialrättens roll i innovationssystemet Stockholm 2015 SOU 2015:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

VA 2009:18. Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik

VA 2009:18. Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik Vinnova Analys VA 2009:18 Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik Titel: Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel,

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING 2007 Titel : Årsredovisning 2007 Serie: VINNOVA Information VI 2008:06 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2008 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar 2011 10 31 1 Förord I föreliggande rapport redovisas resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne Vad möter de unga? - En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne (titel kan komma att ändras något) 1 Förord Med målsättningen

Läs mer

Halvtidsutvärdering av projekten

Halvtidsutvärdering av projekten VINNOVA Rapport VR 2010:14 Halvtidsutvärdering av projekten inom VINNPRO-programmet VINNPRO - fördjupad samverkan mellan forskarskolor och näringsliv/offentlig sektor via centrumbildningar Anders Hedin,

Läs mer

forskningsprioriteringar: hur, Vem och Vad? exempel Från danmark, StorBritannien och österrike ann-christine dellnäs & enrico deiaco

forskningsprioriteringar: hur, Vem och Vad? exempel Från danmark, StorBritannien och österrike ann-christine dellnäs & enrico deiaco forskningsprioriteringar: hur, Vem och Vad? exempel Från danmark, StorBritannien och österrike ann-christine dellnäs & enrico deiaco KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med

Läs mer

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016

FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 FÖR SVENSK FRAMGÅNG INOM FORSKNING OCH INNOVATION 2013 2016 Underlag till forsknings- och innovationsproposition från Vetenskapsrådet, VINNOVA,

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Nationella strategier för ökad konkurrenskraft. Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA

Nationella strategier för ökad konkurrenskraft. Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA A2008:005 Nationella strategier för ökad konkurrenskraft Erfarenheter från Danmark, Irland, Kanada, Nederländerna och USA Björn Falkenhall, Martin Flack, Magnus Härviden och Per Tervahauta Nationella

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Politik för att främja kvinnors företagande

Politik för att främja kvinnors företagande Politik för att främja kvinnors företagande Beskrivning av åtgärder i Storbritannien, Nederländerna, Danmark och USA Regleringsbrev nummer 5, 2007 Diarienummer 2007/0025 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Kundvalsmodeller för företagsrådgivning. Rapport 2009:04

Kundvalsmodeller för företagsrådgivning. Rapport 2009:04 Rapport 2009:04 Kundvalsmodeller för företagsrådgivning Tillväxtanalys har studerat olika kundvalsmodeller för företagsrådgivning i åtta länder. Rapporten ger exempel på insatser kring kundval, skildrar

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

VR 2009:31. Kartläggning av svenska klusterinitiativ

VR 2009:31. Kartläggning av svenska klusterinitiativ VINNOVA Rapport VR 2009:31 Kartläggning av svenska klusterinitiativ Jonnie Nordensky Titel: Kartläggning av svenska klusterinitiativ Författare: Jonnie Nordensky Serie: VINNOVA Rapport VR 2009:31 ISBN

Läs mer

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag Arbetsrapport 2006 49 Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag En studie av KK-stiftelsens satsningar på Expertkompetensprogrammet ENRICO DEIACO, PETER SCHILLING & ÅSA SMEDBERG Institutet

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

UTVÄRDERING AV FORSKNINGSPROGRAMMET WOOD DESIGN AND TECHNOLOGY - WDAT

UTVÄRDERING AV FORSKNINGSPROGRAMMET WOOD DESIGN AND TECHNOLOGY - WDAT V I N N O V A R A P P O R T V R 2 0 0 6 : 1 6 UTVÄRDERING AV FORSKNINGSPROGRAMMET WOOD DESIGN AND TECHNOLOGY - WDAT C H R I S T E R H E I N E G Å R D, P E K K A P E U R A & K N U T M A G N A R S A N D

Läs mer

ENTR 2000/039/C1 (dokument kopplat till 037/C1 Innovation)

ENTR 2000/039/C1 (dokument kopplat till 037/C1 Innovation) SV ENTR 2000/039/C1 (dokument kopplat till 037/C1 Innovation) EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 20.9.2000 SEK(2000) 1564. KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Tendenser i europeisk innovationspolitik

Läs mer

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Slutrapport 23 december 2013 Dr Tommy Bergkvist tommy.bergkvist@s-m-i.net www.s-m-i.net Förord Projektet CSES Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm,

Läs mer

Life Sciences i Schweiz

Life Sciences i Schweiz Life Sciences i Schweiz Landrapport tillhörande Svar Direkt 2012:05 Dnr: 2012/22 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 010 447 44 00 Telefax

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap Maj 2012 1 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie

Läs mer

Attityder till entreprenörskap

Attityder till entreprenörskap Utvärderingsrapporter 2012:06 Regional utveckling Attityder till entreprenörskap Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Analysen är genomförd

Läs mer

Tjänsteinkubatorn. - Utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer - Version: 1 den 11 juni 2009. Thomas Arctaedius, Tommy Bergkvist, Ulf Eriksson,

Tjänsteinkubatorn. - Utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer - Version: 1 den 11 juni 2009. Thomas Arctaedius, Tommy Bergkvist, Ulf Eriksson, Tjänsteinkubatorn - Utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer - Version: 1 den 11 juni 2009 Thomas Arctaedius, Tommy Bergkvist, Ulf Eriksson, Ulrika Hedby och David Lundborg SU Dnr: 301-0024-09 Stockholms

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer