Gör din hälsa och naturen till vinnare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gör din hälsa och naturen till vinnare"

Transkript

1 Slutrapport Gör din hälsa och naturen till vinnare Gör din hälsa och naturen till vinnare! X-MaTs Miljöanpassat Transportsystem i Gävleborg Bodil Dürebrandt Christoffer Westerberg Tillväxt och Regional Utveckling / / Landstinget Gävleborg Gävle

2 Innehåll...1 Sammanfattning...2 Bakgrund... 3 Övergripande mål... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Metod... 3 Tid och handlingsplan... 3 Material... 4 Kostnader... 4 Projektets upplägg... 5 Konditionstest... 5 Resultat...6 Medial uppmärksamhet... 6 Bästa prestationer... 6 Sjukfrånvarodagar... 7 Resultat konditionstest... 7 Resultat hälsoenkäter... 7 Framgångsfaktorer och bakläxor... 8 Spin-off effekter... 8 Fortsättning av Gör din hälsa och naturen till vinnare... 8 Bilagor Bilaga 1 Samarbetsavtal Bilaga 2 och 3 Hälsoenkäter Bilaga 4 Pressmeddelande Bilaga 5 Deltagares kommentarer 1

3 Sammanfattning Detta projekt har varit ett samarbete mellan Frisk i Landstinget, vars mål är att halvera sjukfrånvaron inom Landstinget Gävleborg, och X-MaTs, Miljöanpassat Transportsystem i Gävleborg , vars uppdrag är att minska utsläpp av koldioxid från resor och transporter i länet. Det övergripande målet med projektet var att minska sjukfrånvaron och utsläpp av fossil koldioxid från anställdas resor till och från arbetet. Målet inom projektet var att 100 anställda inom Landstinget Gävleborg skulle ställa bilen minst tre dagar i veckan under sex månader och välja att antingen gå eller cykla till arbetet. Projektets syften var förbättrad hälsa och minskade utsläpp som påverkar klimatet. Projektet startade den 2 maj 2006 och pågick fram till den 27 oktober Alla Landstinget Gävleborgs anställda bjöds in att delta. Projektet vände sig till dem som tar bilen till och från arbetet. De anställda som redan går eller cyklat till och från arbetet fick delta i en separat utlottning. Anmälan kunde göras på Frisk i Landstingets hemsida samt per post. Anmälan skedde till mycket stor utsträckning genom hemsidan vilket gjorde att alla uppgifter kunde föras över till Excel-filer och hanteringen blev enkel. 250 personer anmälde sig och 101 deltagare valdes ut. Drygt 500 anställda anmälde sig till tävlingen som vände sig till dem som redan gick eller cyklade till arbetet. 50 badlakan eller ståltermosar lottades ut bland dem. Innan projektet startade genomförde samtliga 101 deltagare ett konditionstest hos Gävle-Dala Företagshälsa. Deltagarna utrustades med regnställ, pedometer eller cykeldator och cykelhjälm (för de som valde att cykla). Samtliga deltagare fick även skriva under ett avtal där de lovade att gå och cykla minst tre dagar i veckan under projekttiden. De gav även tillstånd att projektet fick ta del av deras sjukfrånvaro under projekttiden samt under motsvarande tid föregående år. Två hälsoenkäter skickades ut till deltagarna före och efter projektet. Deltagarna har rapporterat in sin mätarställning på hemsidan i tre omgångar under projekttiden. För att motivera deltagarna att rapportera in skedde en utlottning bland dem som rapporterat in. Vid varje inrapportering har 20 deltagare antingen fått ett badlakan eller en ståltermos. Projektet har fått stor medial uppmärksamhet. Tv, radio och de lokala tidningarna i länet har gjort reportage. Av de 101 deltagare som började gå och cykla slutförde 88 deltagare projektet. Deltagarna förband sig att gå eller cykla tre dagar per vecka i snitt. Resultatet blev att deltagarna överträffade det målet och gick och cyklade fyra dagar i veckan i snitt under hela perioden. Det var två övergripande mål i projektet: Mål 1 var att sjukfrånvaron skulle minskas bland deltagarna och resultatet blev att antalet dagar minskade med 36 dagar, dvs. 9,0 %. Mål 2 var att minska utsläppen av fossil koldioxid och dessa minskade med cirka 13 ton. Deltagarna gick och cyklade totalt mil under de sex månader projektet pågick. Projektet har inneburit ökade regelbundna motionsvanor samt förbättrad både upplevd och mätbar kondition samt andra effekter som minskad vikt, förändrade kostvanor och ändrade resvanor för omgivningen och i arbetslivet. Tanken är att de positiva resultat som projektet resulterat i ska motivera fler arbetsplatser att genomföra liknande projekt och då använda det material som tagits fram i projektet. Som avslutning citeras en kommentar från en deltagare: Tack än en gång för denna härliga möjlighet att bättra på min egen hälsa och hela världens hälsa genom att använda bilen mindre. 2

4 Bakgrund Detta projekt har varit ett samarbete mellan Frisk i Landstinget, vars mål är att minska sjukfrånvaron inom Landstinget Gävleborg och X-MaTs, Miljöanpassat Transportsystem i Gävleborg , vars uppdrag är att minska utsläpp av koldioxid från resor och transporter. Landstinget Gävleborgs rese - och transportutredning som gjordes år 1999 visade att landstingspersonalens resor till och från arbetet med bil stod för en mycket stor andel av koldioxidutsläpp och andra utsläpp. För att minska resandet med bil till och från arbetet krävs insatser på arbetsplatsen som motiverar anställda att ställa bilen och gå, ta cykeln eller åka kollektivt istället. Det här projektet riktar sig mot dem som väljer att ställa bilen och börja cykla eller gå till arbetet istället. Övergripande mål Att minska sjukfrånvaron och utsläpp av fossil koldioxid från resor till och från arbetet för anställda inom Landstinget Gävleborg. Syfte Att förbättra den fysiska hälsan hos anställda och minska utsläpp som påverkar klimatet. Målgrupp Anställda som normalt väljer bilen till och från arbetet. Metod 100 anställda förbinder sig under sex månader att minst tre dagar i veckan cykla eller gå till arbetet istället för att ta bilen. Det går även att kombinera cykel och gång med att åka kollektivt. Tid och handlingsplan Vad göra Datum Startvecka (2006) Göra i ordning anmälan på webben Bestämma leverantör av regnställ mm 11 Utskick e-post Lägga ut på intranätet Frisk i Landstinget Lägga ut på Intranätet i vänsterspalten Utskick MedarbetarXtra Skriva på samarbetsavtal Frisk i Landstinget/X-MaTs Nästa möte Sista datum för anmälan Rapporteringsblad deltagare 13 Välja ut deltagare 14 Meddela deltagare 14 Välja ut kontaktpersoner 14 Beställning av material 14 Skicka ut datum för konditionstest, enkät och samarbetsavtal till deltagarna Lägga ut deltagarna på FiL:s hemsida 15 3

5 Konditionstest 1 15 Kontaktpersonträff Nästa möte Dela ut Cykla och gå paket 17 Leverans av material 17 Projektstart Meddela om innehåll MedarbetarXtra 20 Utlottning till de som redan cyklar, går eller åker kollektivt och utdelning av priser, lägga ut på hemsida 21 Lägga ut inrapportering på hemsida samt nya rapporteringslistor 23 Skicka e-post till samtliga deltagare att det är dags att anmäla in på hemsida samt ta ut ny lista 24 Ta in data från deltagare 1 24 Reportage i MedarbetarXtra Delutlottning 1 och skicka ut priser 25 Ta in data från deltagare 2 36 Delutlottning 2 38 Lägga ut delutlottning 2 på hemsida 38 Projektavslut 43 Ta in data från deltagare 3 43 Delutlottning 3 och skicka priser 47 Lägga ut delutlottning 3 samt vinnare på hemsida 47 Sluttävling 47 Pressmeddelande i anslutning till prisutdelning 47 Konditionstest 2 44 Rapport klar Material Deltagarna förses med regnställ, pedometer eller cykeldator och cykelhjälm till dem som cyklar. Deltagarna får även genomföra två konditionstest, ett före och ett efter projekttiden. Kostnader Material: kr Konditionstest: kr Personalkostnad: kr 4

6 Projektets upplägg Gå ut med förfrågan i MedarbetarXtra, Landstinget Gävleborgs personaltidning om att delta i Gå och cykla- till arbetet projekt. Målgruppen är anställda som normalt väljer att ta bilen till och från arbetet. 100 anställda väljs ut av dem som anmält intresse. Ålder, kön och bostadsort i länet styr urvalet. För att uppmuntra de anställda som redan går och cyklar till arbetet får de möjlighet att delta i en utlottning av 50 badlakan eller ståltermosar. Anmälan sker i första hand på en särskild upplagd hemsida. Deltagare skriver under samarbetsavtal 1. De förbinder sig att gå eller cykla minst tre dagar i veckan under sex månader samt att projektet får ta del av sjukfrånvaro under projekttid samt sjukfrånvaro från motsvarande period föregående år. Material till deltagarna delas ut genom de deltagare som anmält att de kan vara kontaktpersoner under projektet. Kontaktpersonerna ska vara utspridda över hela länet. Varannan månad rapporterar deltagarna in mätarställning samt hur många arbetsdagar de haft och hur många gånger de gått, cyklat, åkt kollektivt eller bil inom perioden. Det sker en utlottning vid varje inrapportering för att motivera deltagarna att rapportera in. Priser är badlakan och ståltermosar. Som avslutning av projektet sker prisutdelning och personaltidningen MedarbetarXtra gör ett reportage om projektets resultat. Konditionstest Alla deltagare genomför konditionstest före och efter projektet och fyller även i hälsoenkäter 2. Konditionstesten utförs av Gävle Dala Företagshälsa på sex orter i länet. Följande uppgifter tas vid konditionstest: Vikt Syreupptagningsförmåga Följande uppgifter lämnas av deltagarna i hälsoenkäten: Antal personer i hushåll, och hur många som är under 17 år Antal arbetsdagar per vecka och arbetstid i % Hur många bilar hushållet äger Avstånd till arbetsplats Rökare, om ja, antal cigaretter Motionsvanor Kilometer i gång och cykel före och efter projekt Upplevd hälsostatus Åsikter om projektet Övriga kommentarer 1 Bilaga 1 2 Bilaga 2 och 3 5

7 Resultat 250 personer anmälde sig till projektet och 101 deltagare valdes ut. Ålder, kön och bostadsort påverkade urvalet. Drygt 500 anställda anmälde sig till tävlingen för dem som redan gick eller cyklade till arbetet. 50 badlakan eller ståltermosar lottades ut bland dem. Projektet startade den 2 maj 2006 med 101 deltagare. Anledningen till att det blev 101 deltagare var att vi gjort en felräkning och då inte ville säga nej till den deltagaren som tidigare fått ett ja. 101 avtal upprättades mellan deltagare och arrangörer. 88 deltagare slutförde projektet. Med genomfört projekt menas de som rapporterat in sin mätarställning de tre omgångar som krävts. Exempel på anledningar som fick deltagare att sluta var sjukdom, graviditet, personliga skäl, avslutad anställning och stulen eller trasig cykel. 83 deltagare genomförde det slutliga konditionstestet. Sjukdom och svårighet att komma ifrån arbetet var anledningar till att testet inte gjordes trots flera möjligheter att byta tid för test. Totalt gick och cyklade deltagarna mil under projekttiden vilket innebär minskade fossila koldioxidutsläpp med cirka 13 ton. Deltagarna hade åtagit sig att gå eller cykla minst 60 % av arbetsdagarna under projekttiden. Resultatet blev i snitt 77 %. Medial uppmärksamhet Det gick ut ett pressmeddelande 3 i början av projektet och intresset för projektet visade sig stort. TV, radio och flera av de lokala tidningarna i länet gjorde reportage. Bästa prestationer De 12 deltagare som presterat bäst fick biobiljetter som pris under avslutningen den 1 december. Priserna delades ut av personaldirektören i Landstinget Gävleborg, Margareta Petrusson. Resultat i prestationer, se nedan: Cyklat flest km 1 plats 2011 km 2 plats 1812 km 3 plats 1749 km Cyklat oftast i förhållande till antal arbetsdagar 1 plats 100 % 2 plats 96,8 % 3 plats 94,4 % Gått flest km 1 plats 1133 km 2 plats 873 km 3 plats 790 km Gått oftast i förhållande till antal arbetsdagar 1 plats 96,6 % 2 plats 93,4 % 3 plats 91,5 % 3 Bilaga 4 6

8 Sjukfrånvarodagar Sjukfrånvaro under perioden 1 maj - 31 oktober, 2005: 400 dagar Sjukfrånvaro under perioden 1 maj - 31 oktober, 2006: 364 dagar Minskad sjukfrånvaro: 36 dagar Sammanställning i procent Minskad sjukfrånvaro 9,0 % Det behöver påpekas att det kan vara en mängd orsaker som påverkar sjukfrånvaron förutom projektet. Resultat konditionstest Deltagarna genomförde två konditionstest, det första innan projektet startade och det andra efter avslutat projekt. Syreupptagningsförmågan beräknades på en skala från 1-5, ju högre poäng desto bättre. I första testet hade deltagarna totalt 239 poäng. I andra testet hade deltagarna totalt 269 poäng. Det innebär en ökning av 30 poäng. Sammanställning i procent Total ökad syreupptagningsförmåga 13 % Deltagare som har förbättrat sin syreupptagningsförmåga 40 % Deltagare som har oförändrad syreupptagningsförmåga 52 % Deltagares om försämrat sin syreupptagningsförmåga 8 % Det visade sig att deltagarnas totala vikt hade minskat med 24 kg. Resultat hälsoenkäter Deltagarna fyllde i två enkäter, en i början av projektet och en efter avslutat projekt. I enkät ett uppgav 30 deltagare att de inte motionerade alls, och i enkät två var det 13 personer. I enkät ett uppgav deltagarna att de motionerade totalt 147 gånger/vecka och i enkät två 224 gånger/vecka. I enkät ett uppgav deltagarna att de motionerade totalt 183 h/vecka och i enkät två 277 h/vecka. I enkät ett uppgav deltagarna att de cyklade totalt 216 h/vecka och i enkät två1 946 h/vecka. I enkät ett uppgav deltagarna att de gick totalt 628 h/vecka och i enkät två 705 h/vecka. Sammanställning i procent Ökad regelbunden motion för de som tidigare inte hade någon planerad aktivitet alls 56 % Ökade motionsvanor i antal ggr inplanerade aktiviteter 34 % Ökade motionsvanor i h 34 % Total ökning av cykling/gång 68 % Ökad gång 10 % Ökad cykling 88 % Minskad rökning 4 % Upplevd förbättrad hälsa 88 % 7

9 Antal deltagare som säger att de kommer att fortsätta cykla 87 % Deltagare som är positiva till att arbetsplatser arbetar med dylikt? 92 % Deltagare som är positiva till just detta projekt 98 % Det behöver påpekas att svaret i hälsoenkäten när det gäller den positiva inställningen till att arbetsplatser arbetar med liknande projekt är styrt med tanke på att deltagarna är med frivilligt. Framgångsfaktorer och bakläxor Landstinget Gävleborg har ett väl fungerande Internet och vi använde oss av möjligheterna att göra webbformulär för att förenkla hanteringen av all data. Därför kunde anmälningar och inrapporteringar skötas genom hemsidan och all data kunde enkelt föras över till Excel vilket var otroligt smidigt och lättarbetat. Information till deltagarna skedde till stor del genom e-post för alla landstingets anställda har möjligheten att få en e-post adress. Vi använde oss av Landstinget Gävleborgs interna posthantering när material och dylikt skickades ut. Det innebar att det inte uppstod några kostnader för sådant. Då Gävle Dala Företagshälsa finns utspridda över hela länet har det varit smidigt att samarbeta med dem eftersom projektet omfattade alla anställda inom Landstinget Gävleborg. Flera av deltagarna har ansett att de regelbundna inrapporteringarna med utlottningar motiverat dem att rapportera in. Det avtal som deltagarna skrev under har en del deltagare verkligen tagit till sig. Även under tuffa väderförhållanden har de givit sig iväg på cykeln. Cykelhjälm är ett måste då vi uppmanar människor att ge sig ut i trafiken. Det fick vi verkligen svart på vitt på. Under projekttiden inträffade två cykelolyckor, en på väg i tjänsten och en under fritiden. Det kändes väldigt olustigt men när de två som varit med om olyckorna sa att de klarade sig bra tack vare hjälmen som de tilldelats i projektet kändes det bättre. Gång och cykeldatorer inspirerade till att gå och cykla vilket var positivt i projektet. Dock hade en del deltagare problem med de dem. Vi hade garderat oss med att deltagarna då hade möjlighet att gå in på närmaste Intersportbutik och få hjälp. Det var till hjälp men vissa hade ändå problem. De regnställ som delades ut var i herrstorlek vilket gjorde att de var stora. Det innebar en byteskarusell under den första månaden som tog onödigt med tid. Spin-off effekter Förutom de effekter som vi följt upp i projektet har deltagare även meddelat att de förändrat sina kostvanor, fått sin partner eller granne att börja röra på sig mer och sett att det har givit ekonomiska fördelar. Ett par deltagare har investerat i vinterdäck till cykeln samt en del tänker gå så mycket som möjligt istället för att cykla under vintern. Samtliga deltagare blev erbjudna att resa kollektivt under tre månader istället för att ta bilen när vintern kom och 13 deltagare nappade på erbjudandet. Projektet ledde även till en slags fortsättning kallat Aktivt Friskvårdsstöd. 15 deltagare får under sex månader personlig coachning i friskvård av Gävle Dala Företagshälsa. Fortsättning av Gör din hälsa och naturen till vinnare Tanken är att de positiva resultat som projektet resulterat i ska motivera fler arbetsplatser att genomföra liknande projekt och använda det material som tagits fram. Det framtagna materialet kan självklart användas av alla tänkbara arbetsplatser i vårt län. Deltagarna hade möjlighet att lämna kommentarer vid varje inrapportering och av deltagarnas kommentarer 4 kan man tolka att projektet varit uppskattat. [BD] 4 Bilaga 5 8

10 Deltagare: Bilaga 1 Pilotprojekt i samverkan mellan Frisk i Landstinget och X-MaTs Kontrakt deltagare För dig som nu åker bil till och från arbetet och kommer att ställa bilen för att börja cykla eller gå istället - det vinner hälsan, miljön, klimatet och ekonomin på. Detta förbinder du dig att göra från och med den 2 maj Cykla minst tre dagar i veckan till och från arbetet under sex månader. Det går även att kombinera att cykla och gå och sedan ta tåget eller bussen. Det viktiga är att du ställer bilen! Låta Frisk i Landstinget och X-MaTs ta del av din sjukfrånvaro under projekttiden och motsvarande tid under Rapportera in på hemsidan hur du tagit dig till arbetet samt mätarställning tre gånger under projekttiden. Detta får du Konditionstest före och efter projektet genom GävleDala Företagshälsa. Hälsotrampare - cykelhjälm, cykelmätare och regnställ. Gångare - gångmätare och regnställ. Sakerna får du behålla om du deltar under de sex månader avtalet gäller. Läs mer om projektet i bifogat informationsblad samt på Jag deltar som: gångare hälsotrampare Jag försäkrar att jag under projektets sex månader, maj-oktober 2006, ställer bilen och väljer cykeln eller går som mitt huvudsakliga färdmedel mellan bostaden och arbetsplatsen. Jag kommer att cykla eller gå minst tre dagar i veckan. Ni får ta kontakt med min löneassistent för att få fram min sjukfrånvaro under projekttiden samt motsvarande period under 2005 Denna information är viktig för att det ska gå att få en uppfattning om projektet kan bidra till minskad sjukfrånvaro 1. Avbryter jag vårt avtal står jag för kostnaden eller lämnar tillbaka de saker jag fick i anslutning till projektet. Underskrift Personnummer Arbetsplats Ort Datum 1 Din sjukfrånvaro kommer inte redovisas individuellt utan det är det alla deltagares totala sjukfrånvaro som kommer redovisas i projektet. Lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 9 kap 4 sekretesslagen (SFS 1980:100). Uppgiftsskyldighet föreligger inte. 1 (1)

11 Deltagare: Bilaga 2 Ett projekt i samverkan med Frisk i Landstinget och X-MaTs Hälsoenkät 1 - för gångare och hälsotrampare Hej! Du är en av 100 som under sex månader kommer att delta som hälsotrampare eller gångare i detta hälso- och miljöprojekt inom Landstinget Gävleborg. Vinnare i detta arbete är din hälsa och vår natur! Inför det konditionstest som du kommer att genomföra, med hjälp av GävleDala Företagshälsa, vill vi att du fyller i denna enkät så att vi får en bra dokumentation kring projektets effekter. Ytterligare en enkät kommer att skickas ut inför det andra konditionstestet. Den genomförs efter dina sex månader som gångare alternativt hälsotrampare. Namn: Personnummer 10 siffror: Förvaltning: Enhet: 1. Hur många personer består ditt hushåll av (räkna med dig själv)? Svar: stycken 2. Hur många personer i ditt hushåll är 17 år eller yngre? Svar: stycken 3. Hur många dagar i veckan arbetar du i genomsnitt? Svar: dagar per vecka 4. Arbetar du hel- eller deltid? Heltid Deltid, procent 5. Hur många bilar finns i (äger) ditt hushåll? Svar: bilar 6. Hur långt har du till din arbetsplats? Svar: kilometer 7. Hur beskriver du Din hälsa jämfört med andra personers hälsa i din ålder? Mycket bättre än genomsnittet Bättre än genomsnittet Som genomsnittet Sämre än genomsnittet Mycket sämre än genomsnittet Vet ej 8. Är du rökare? Nej Ja, cigaretter per dag 9. Hur mycket motionerar du idag? Jag motionerar (totalt) ungefär timmar i veckan vid sammanlagt tillfällen 10. Hur mycket cyklar/går du i genomsnitt per vecka? Jag cyklar ungefär kilometer i veckan Jag går ungefär kilometer i veckan Lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 9 kap 4 sekretesslagen (SFS 1980:100). Uppgiftsskyldighet föreligger inte. 1 (1)

12 Bilaga 3 Dokumentet senast sparat Ett projekt i samverkan med Frisk i Landstinget och X-MaTs Hälsoenkät 2 - för gångare och hälsotrampare Hej! Sex månader har gått och projektet hälsotrampare närmar sitt slut. Vi ber dig fylla i den här enkäten, den är en uppföljning av enkäten som du lämnade in när du gick med i projektet. Enkäten tar du med dig till det slutliga konditionstestet. Det är även dags att en sista gång rapportera in mätarställning och så vidare på hemsidan. Då blir du med på utlottning samt med i sluttävlingen! Mer om sluttävlingen kan du läsa om på hemsidan. Namn: E-postadress: Tack för att du fyller i enkäten!...del Hur många personer består ditt hushåll av (räkna med dig själv)? Svar: stycken 2. Hur många personer i ditt hushåll är 17 år eller yngre? Svar: stycken 3. Hur många dagar i veckan arbetar du i genomsnitt? Svar: dagar per vecka 4. Arbetar du hel- eller deltid? Heltid Deltid, procent 5. Hur många bilar finns i (äger) ditt hushåll? Svar: bilar 6. Hur långt har du till din arbetsplats? Svar: kilometer...del Är du rökare? Nej Ja, cigaretter per dag 8. a och b Hur mycket motionerar du idag? Jag motionerar (totalt) ungefär timmar i veckan vid sammanlagt tillfällen 9. a och b Hur mycket cyklar/går du i genomsnitt per vecka? Jag cyklar ungefär kilometer i veckan Jag går ungefär kilometer i veckan X-MaTs Miljöanpassat Transportsystem i Gävleborg Bodil Dürebrandt Christoffer Westerberg Tillväxt och Regional Utveckling / / Landstinget Gävleborg Gävle 1 (1)

13 10. Upplever du att din hälsa har förbättrats efter att varit testpilot? Mycket Ganska mycket Lite Inget alls Vet ej...del Kommer du att fortsätta cykla/gå till arbetet efter avslutat projekt? Ja, i samma utsträckning som under projekt Ja, men i mindre utsträckning Nej Vet ej 12. Tycker du att arbetsplatser ska arbeta med att motivera anställda att gå och cykla mer till arbetet? Ja Nej Vet ej 13. Hur upplever du att delta i detta projekt? Positivt Negativt Kommentarer Lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 9 kap 4 sekretesslagen (SFS 1980:100). Uppgiftsskyldighet föreligger inte. 2 (2)

14 Bilaga 4 Pressmeddelande X-MaTs och Frisk i Landstinget landstingsanställda ställer bilen 100 landstingsanställda ställer bilen och börjar gå och cykla till jobbet istället! Projekten Frisk i Landstinget och X-MaTs har dragit igång en hälso- och miljökampanj för att minska sjukfrånvaron och utsläppen från biltrafiken. Deltagarna ställer bilen hemma minst tre dagar i veckan under sex månader då de medverkar i pilotprojektet Gör din hälsa och naturen till vinnare. De beräknas totalt minska sitt bilåkande med över mil. Den 2 maj startade deltagarna gå och cykla och redan efter tre veckor har deltagare märkt att det givit resultat, bland annat i minskad vikt och bättre uthållighet i uppförsbackar. Vilka som deltar 250 anställda inom Landstinget Gävleborg anmälde intresse och 100 valdes ut över hela länet. De är med som antingen gångare eller cyklare och har fått en del utrustning, bland annat distansmätare och pedometer för att mäta hur mycket de rör sig. De får även genomgå konditionstest i början och i slutet av projekttiden. Som en extra morot deltar de i utlottningar när de rapporterar in hur långt de gått eller cyklat. Projektet vänder sig alltså till de som idag reser med bil till och från arbetet - de anställda som redan cyklar och går till arbetet är med i en separat utlottning som en uppmuntran. Erfarenheter från liknande projekt i landet Uppsala läns landsting är inne på sitt tredje år med att erbjuda anställda att bli så kallade hälsotrampare, 2004 ledde det projektet till att sjukfrånvaron sjönk från 11 dagar till 3 dagar per deltagare. Varje deltagare cyklade i snitt 119 mil och bilåkandet minskade med drygt mil, vilket betyder kg minskade utsläpp av koldioxid. Vad tycker de som deltar? Fem deltagare som antingen går eller cyklar inom projektet kommer att finnas tillgängliga på följande orter den 24 maj. De fem deltagarna har från att i princip alltid tagit bilen till arbetet gått och cyklat ihop över 75 mil under de tre första veckorna vilket ger 140 kg minskade utsläpp av fossil koldioxid. Gerth har redan gått ner 3 kilo. Ort Namn/arbetsplats Telefon Hudiksvall Gunnar Hjelm, Forsa Folkhögskola Gävle Gerth Axner, Gävle sjukhus Malin Gille, Gävle sjukhus Maj Mosell, Landstingets ledningskontor Söderhamn Elisabeth Sjöholm För kontakt och frågor projektledare: Frisk i Landstinget Anitha Eriksson Lena Wrethling , endast em. Frisk i Landstinget arbetar för mer hälsofrämjande arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv. Det övergripande målet är att halvera sjukfrånvaron fram till X-MaTs Bodil Dürebrandt Christoffer Westerberg Att ställa bilen och i stället gå eller cykla är ett konkret sätt att få bättre kondition. På köpet minskar utsläppen från våra resor, vilket är det övergripande målet för X-MaTs. X-MaTs Miljöanpassat Transportsystem i Gävleborg Bodil Dürebrandt Christoffer Westerberg Tillväxt och Regional Utveckling / / Landstinget Gävleborg Gävle 1 (1)

15 Bilaga 5 Dokumentet senast sparat Kommentarer från deltagare Vi har utelämnat del kommentarer om problem med mätare och regnställ. Hade en del problem med stegräknaren. Men en bra sporre och hjälp. Det känns jättebra. Har även cyklat inom arbetet en del på mina hembesök. Det var jättejobbigt den första tiden men nu går det rätt bra. Det här går finfint! Jag har inte en tanke på att ta bilen. Tycker att flåset blivit bättre också. :-) Tack än en gång för denna härliga möjlighet att bättra på min egen hälsa och hela världens hälsa genom att använda bilen mindre. Går bra, känns lite i knäna. Det går bättre än förväntat. Tar gärna cykel även vid andra tillfällen. Jag tycker att det har gått väldigt bra. Känns lite speciellt att vara med i projektet, vilket gör det lättare att motivera sig för att ta cykeln även när det regnar. Kul att man kom med på detta projekt för det inspirerar till motion. Tack för ett fint regnställ & en kick att börja gå Förutom ont i knän och bak, så är det underbart att cykla. Hade en lång semester på 5 veckor. Sista veckan längtande jag efter den dagliga cykelturen till jobbet. Cykling är vanebildande!!! Jag tycker fortfarande att det tar emot att ta cykeln, men jag kämpar på. Skönt att cykla efter jobbet då jag "rensar tankarna" innan jag kommer hem 5 veckors semester, med massor av cykling med min 5 åring Kommit igång bra m cykling under sommaren gått ner ca 3kg o mår bra. En reflektion är att nu börjar detta projekt avspegla sig i mathållningen också. Försöker och vill äta mer nyttig mat, det känns konstigt att stoppa i sig dålig mat varje dag när man känner att kroppen mår bra av motionen. Jag har blivit beroende av att cykla! Det blir många och långa turer. Jag har börjat att gå lite då och då. Det känns bättre för hela kroppen, speciellt benen, med belastning. Sen kan man gå med grannarna också... Hade semester i Turkiet 14 dagar och gick 2 mil av bara farten. Att jag tagit bilen, beror på att vi bott på landet och det är för långt att cykla. Det är ingen ursäkt, mer en förklaring. Tack för allting som vi har fått. Jag tycker att det har gått väldigt bra," En gångare" Jag får dåligt samvete de dagar som jag var tvungen att ta bilen. Är glad att ha deltagit i det här då jag och min make brutit mönstret att åka bil så fort vädret inte varit det bästa. Men nu är det cykel som gäller i ur och skur. Det här kommer vi att fortsätta med. Bara fördelar faktiskt. Bättre kondition. Mindre bensinkostnader. Helt otroligt, jag har cyklat över hundra mil, känner mig jättestolt. Tack! Det var kul att vara med! Skulle vara intressant med en del 2. För det är först nu som jag på riktigt har börjat ändra mina vanor. Det skulle nog öka chansen till att dom bättre vanorna består i framtiden om vi skulle ha en fortsättning i ett halvår. Ett väldigt bra projekt är det vi har testat och tycker att initiativet från er har verkligen fått igång ens hälsa. Mycket bra! Nu får vi se vad testerna säger. X-MaTs Miljöanpassat Transportsystem i Gävleborg Bodil Dürebrandt Christoffer Westerberg Tillväxt och Regional Utveckling / / Landstinget Gävleborg Gävle 1

16 Jag ska fortsätta att cykla så ofta jag kan, trots att det nu snart är vinter. Ska köpa vinterdäck med dubb till min cykel. Jag tycker att detta varit toppen. Nästa vår skall jag gå "självmant" Tack!! Cyklat några extrasvängar på fritiden. Har trivts bra med projektet trots tidiga mornar och mycket skiftande väder. Jag fortsätter cykla så ofta det går med vinterdäck på! Det här projektet har fallit ut väl för min del och jag är jätteglad över att jag fick vara med. Att cykla har blivit en vana som jag kommer att behålla. När jag nu summerar det hela kan jag se att de gånger jag gått är då min cykel varit trasig och inlämnad på verkstad. De få gånger jag åkt bil har varit när jag behövt bilen i jobbet och de gångerna har jag alltid samåkt (vilket ju också är bra för miljön). Det har varit jätteroligt att få ha varit med, det var precis den knuff jag behövde i rätt riktning. Några dagar kunde jag inte cykla pga. mycket dåligt väder. Annars har det varit roligt. Det var mycket bra och givande projekt. Tack för allt information/hjälp som vi har fått Hoppas att projektet kommer tillbaka nästa år. Det finns bara en sak som är svår med det här att gå för mig & det är på morgonen, att få tiden att räcka till. Annars mår man ju så bra av det. Har haft sköna 6 månader med cykel. Tack för spännande projekt. Har även börjat gå en del, " En cyklare" Har haft mkt glädje av detta. Använder oftare cykeln när jag ska någonstans än tidigare Många av mina arbetskamrater bor nära arbetsplatsen och behöver en uppmuntran för att ställa bilen. Själv skulle jag förkorta projekttiden till 5 mån. Jag kommer att fortsätta cykla men inte nu i vinter. Under vinterperioden kommer det bli mer av promenader. Cyklar så länge vädret medger, har vinter däck. Från och med i vår kommer jag att cykla i samma utsträckning som under projektet. Cyklade ej under semestertid, lattid för mig tyvärr. Annars toppenbra, Tack! Har känts positivt med att ha kontroller, annars är det lätt att hoppa över när vädret bär emot. Att delta i projektet har varit mycket positivt. Cyklingen har gått lätt och blev fort en naturlig vardagsmotion. Mycket p.g.a. kontinuitet direkt då jag var ålagd att lämna rapport. Har varit sjuk, men kommer att cykla i samma utsträckning som under projektet när jag blir frisk Det har varit mycket roligt och ett givande projekt. Jag kommer att ställa cykeln under vintern men kommer att gå hem 5 km 3 ggr i veckan. Ej vintertid, Det har varit finfint att delta. En sporre att verkligen få "lov" att cykla till jobbet. Tack för denna tid! Vågar inte cykla när jag arbetar kväll, känns olustigt. Synd att man inte kan röra sig fritt p.g.a. mörkret. Det är vanebildande att cykla. Hade semester 5 veckor och saknade den dagliga cykelturen. Vintertid får temp. Och väglag bestämma om det blir bil. Efter jag sett resultatet efter testet så ser jag att cyklingen gett mig bättre värden, är mycket stolt över mig själv! Fortsätter att cykla i samma utsträckning men inte under vintern! Jättekul att vara med. Har aldrig cyklat så här mycket förut. Härligt med motion, hoppas att detta återkommer. Det har varit superkul, sen att mina resultat förbättrades så markant var X-tra roligt! Hoppas ni kör fler gånger så fler människor får möjlighet att vara med och förbättra sin kondition och få inspiration till att motion är nödvändigt! 2

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

Den roliga motionsoch miljöaktiviteten! Alla kan vara med! Det är aldrig för sent att anmäla sig! Startgåva till de 10 000 först anmälda!

Den roliga motionsoch miljöaktiviteten! Alla kan vara med! Det är aldrig för sent att anmäla sig! Startgåva till de 10 000 först anmälda! Den roliga motionsoch miljöaktiviteten! Alla kan vara med! Det är aldrig för sent att anmäla sig! Startgåva till de 10 000 först anmälda! Fyra fristående tävlingsperioder! En avgift för hela året! VGR

Läs mer

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1 Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015 Page 1 Testresenär vår 2015 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars

TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars TESTRESENÄR Uppföljningsmöte torsdag 25 mars Uppföljningsmöte 18.30 Mötet börjar med smörgåstårta 18.45 Framtidsvägen presenterar delar av resultat och synpunkter från enkäter 19.00 Skelleftebuss besvarar

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser

En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser Cykelutmaningen är en rolig lagtävling som uppmuntrar fler att använda arbetsrelaterade resor till regelbunden vardagsmotion, och samtidigt göra en insats

Läs mer

Motivation till hälsa

Motivation till hälsa Motivation till hälsa En kurs om hur man ska förändra och förbättra sin livsstil och behålla den livet ut. Resultat från hälsoenkät 9 Anita Engström Livsstilspedagog www.kiruna.fhsk.se MOTIVATION TILL

Läs mer

MAXSUMO. Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011. Av: Ida Lundström

MAXSUMO. Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011. Av: Ida Lundström MAXSUMO Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011 Av: Ida Lundström Övergripande syfte Aktiviteten går ut på att få vanebilister att bryta sin vana (köra bil) och istället ta buss till och från arbetet.

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

testcyklisterna om att byta från bil till cykel

testcyklisterna om att byta från bil till cykel testcyklisterna om att byta från bil till cykel Trampa igång Innehåll 3 Om projektet Testcyklisterna 4 Resultat och erfarenheter av att ställa om från bil till cykel 5 En väg till bättre hälsa 6 Det behövs

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin!

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin! Cykelutmaningen är ett verktyg för er som vill uppnå era miljöoch friskvårdsmål. En rolig lagtävling där deltagarna samlar poäng till laget genom att gå, cykla och åka kollektivt till och från jobbet.

Läs mer

Hållbara familjer i Gävle

Hållbara familjer i Gävle 2008-08-21 Sid 1 (6) Projektbeskrivning Hållbara familjer i Gävle Ö V E R G R I P A N D E P L A N E R I N G Kommunledningskontoret, 801 84 Gävle, Sverige Besöksadress Drottningg 22 Tfn 026-17 80 00 (vx),

Läs mer

Der Startschuss für Teamgeist, Spaß und Gesundheit bei der Arbeit!

Der Startschuss für Teamgeist, Spaß und Gesundheit bei der Arbeit! VARBERGS PIGGASTE Stegtävling Malmö - Varberg, 29 april till 28 maj Antar ni utmaningen? Der Startschuss für Teamgeist, Spaß und Gesundheit bei der Arbeit! Vilka är Varbergs piggaste arbetsplatser? Gå

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Därför är din insats för miljön viktig

Därför är din insats för miljön viktig Därför är din insats för miljön viktig Professorn: "Åtgärderna ger större effekt än vad folk tror" Stora klimatförändringar hotar vår planet. Även små förändringar i ens livsstil är ett steg i rätt riktning.

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Folkhälsoarbete i Östersund

Folkhälsoarbete i Östersund Folkhälsoarbete i Östersund Vad är hälsa? Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. (WHO 1948) Hälsa är en resurs för en handlande människa att nå något annat.

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet?

Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet? Enkät 2 Testresenär Namn: Vad har du för sysselsättningsgrad? 100 % 75 % 50 % 25 % Annat Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet? 20-22 dagar/månad 16-19 dagar/månad 12-15 dagar/månad

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

VÄNLIG VÄG TILL SKOLAN. Fotograf: Jenny Leyman

VÄNLIG VÄG TILL SKOLAN. Fotograf: Jenny Leyman VÄNLIG VÄG TILL SKOLAN Fotograf: Jenny Leyman Att inte uppfinna hjulet...igen. Hur ofta händer det inte att vi sitter vid varsitt skrivbord i varsin kommun och försöker lösa samma problem? Tyvärr alldeles

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval

NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval NY VÄG TILL MÅLET! Fem berättelser om smarta resval 1 Tiden på tåget är min gyllene stund på dagen Det finns många goda anledningar att resa kollektivt eller samåka. En viktig anledning är att det nästan

Läs mer

Handbok för dig som ska sommarjobba

Handbok för dig som ska sommarjobba Handbok för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats: Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats: Adress: Chef på arbetsplatsen Handledare: Telefonnummer: Annan kontaktperson: Telefonnummer:

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

PROJEKT BROBYGGE (FaR) Vc Centrum/Sjukgymnastikenheten Växjö. Slutrapport

PROJEKT BROBYGGE (FaR) Vc Centrum/Sjukgymnastikenheten Växjö. Slutrapport PROJEKT BROBYGGE (FaR) Vc Centrum/Sjukgymnastikenheten Växjö Slutrapport 071016 1 Teamets medlemmar Ann-Katrin Alveblom ST läkare allmänmedicin Vc Centrum Mailadress: ann-katrin.alveblom@ltkronoberg.se

Läs mer

Sommarlovsentreprenör 2008

Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 Sommarlovsentreprenör 2008 i Söderhamns kommun För andra året i rad genomfördes projektet Sommarlovsentreprenör i Söderhamns kommun. Syftet med projektet är att öka ungas intresse

Läs mer

Uppföljning rörelseglada barn

Uppföljning rörelseglada barn Bilaga 3 Uppföljning rörelseglada barn Pilotprojekt i Ystads Barn och Elevhälsa 7-8 Backaskolan, Blekeskolan, Köpingebro skola och Östraskolan Ystad kommun Kultur och utbildning Barn och Elevhälsan Kerstin

Läs mer

GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR?

GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR? YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn GODA MOTIONSVANOR=FÄRRE BELASTNINGSSKADOR? Examensarbete 35 poäng Författare: Lena Gräsberg Paula Salloum Handledare: Doris Karlsson Våren 2015

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 4 Diariekod: 146 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Larissa Karimson (MP) om att alla offentliganstäilda i Sollentuna

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS

KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS KLIMATKLOK PÅ JOBBET TIPS FÖR ATT MINSKA ENERGI- ANVÄNDNINGEN PÅ DIN ARBETSPLATS Belysning 1 Byt ut vanliga glödlampor mot mer energieffektiva lampor där det går. LED-lampan drar cirka 80 procent mindre

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Uppföljning av deltagare i projekt SAM

Uppföljning av deltagare i projekt SAM Uppföljning av deltagare i projekt SAM Anna Holmgren Kompetenscentrum för hälsa, Landstinget Västmanland Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Hur gjordes uppföljningen? 4

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Som medlem i Hälsoklubben får du:

Som medlem i Hälsoklubben får du: Visst vill vi vara friska och må bra, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsoklubben får du den inspiration och motivation du behöver för att steg för

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

Klara, färdiga, träna!

Klara, färdiga, träna! TISDAG 12 OKTOBER 2004 Klara, färdiga, träna! 1,2,3 så kommer du i gång med att motionera Vill du börja träna, men har svårt att komma i gång? Kropp & Hälsa hjälper dig att hitta motivationen. Vi behöver

Läs mer

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1 Bilaga 1 INTERVJUGUIDE Bakgrund - Namn - Ålder - Uppväxtort - Syskon - Föräldrars yrke - Har du någon partner? Gift, sambo - Hur länge har ni varit tillsammans? - Vad arbetar hon med? - Har du barn? -

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge Vi hoppas ni kommer ha en trevlig dag och en bra tävlingsupplevelse! Kom gärna med synpunkter på både förbättringsområden och sådant som är bra. Vårt mål är att utveckla tävlingen i positiv riktning varje

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Kan motion orsaka hälsa?

Kan motion orsaka hälsa? Fysisk aktivitet skapar frisk personal Kan motion orsaka hälsa? Pia Hancke Leg. Sjukgymnast / ergonom Hälsoforum Växjö Var 4:e 5 % 1/4 > 45 1 20 % 30 % < 1/3, 1/3 800 000 100 117? 16.000.000.000 Var

Läs mer

Bilaga 1: Resultat från Previas undersökning i Stockholms län. Använder du snus eller tuggtobak? Pressmeddelande 15 juli

Bilaga 1: Resultat från Previas undersökning i Stockholms län. Använder du snus eller tuggtobak? Pressmeddelande 15 juli Pressmeddelande 15 juli Var fjärde anställd man i Stockholms län snusar Hela 23 procent av de manliga anställda i Stockholms län snusar. Bland de kvinnliga anställda snusar 4 procent. Fler än en av tio

Läs mer

Vilka är Be Green Umeå?

Vilka är Be Green Umeå? Vilka är Be Green Umeå? 1 oktober - 2010-31 mars -2015 Trafikverket, Umeåregionen, Region Västerbotten, Umeå Airport, Umeå Energi, UPAB, Umeva, Bostaden AB, UBC Bakgrund Umeå har dålig luft, många kör

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Elias. Elias livsstil

Elias. Elias livsstil Tävlingen gick ut på att gå igenom en påhittad persons kollapsade privatekonomi och göra upp en plan för hur den kan bli bärkraftig. Utan att livet blir alltför torftigt. Läs klassens plan för Elias. Elias

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till PRAOplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013 MAJ 2013 Mallorca den 22 maj 2013 Så har vi anlänt till Mallorca och den lilla byn Soller här på ön, sist jag var här var för 2 år sedan med laget. Denna gång är det bara jag A-K och Bettan men vi har

Läs mer

Bakgrund. Tillvägagångssätt

Bakgrund. Tillvägagångssätt 1 Bakgrund Salapulsen är en tävling med samma upplägg som Pulsslaget (se nedan). Tävlingen går ut på att lag om tre-fyra personer ska sänka sin gemensamma arbetspuls så mycket som möjligt mellan två pulstester.

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Detta schema kan användas om inte arbetsgivaren har tillhandahållit eget schema.

Detta schema kan användas om inte arbetsgivaren har tillhandahållit eget schema. Handbok för Vision Ekumeniskas tidsschema 2013 Introduktion Tidsschemat är framtaget för anställda med förtroendearbetstid hos arbetsgivare som är anslutna till Arbetsgivaralliansen Bransch Trossamfund

Läs mer

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil.

Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. Intervjuer Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? 1. 20 år. Ca 10 min med bil. 2. 52 år. 10 min med bil. Från jobbet är det väl fem min med bil. 3. 21 år. 5 min med bil. 4. 51

Läs mer

Norrbotten. Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten

Norrbotten. Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten Norrbotten Hälsoenkät för 30-åringar i Norrbotten Personnummer:... Blodtryck:... Längd:... BMI:... Vikt:... Midjemått:... Bakgrund 1. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilken kommun bor du i? 1

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: - Namn: Peggy norman Resa: Transylvanien Datum: 7 juli 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

Enkät rörande sjukkontakt

Enkät rörande sjukkontakt 2008-01-09 1 (6) Personal- och organisationsutskottet Enkät rörande sjukkontakt Sedan januari 2006 gäller att närmsta chef ska ta kontakt med den anställde under de första fem dagarna när någon är sjukskriven.

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö AKTIVITETENS NAMN Namn på aktiviteten/projektet: Trafik och klimatdag 22/9 KONTAKTPERSON Ansvarig kontaktperson Pär Wallin; Lennart Lundberg Organisationstillhörighet

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Inledning. Förväntade effekter på hälsobokslutet. Syfte. Hälsoberättelse

Inledning. Förväntade effekter på hälsobokslutet. Syfte. Hälsoberättelse Hälsobokslut 2008 1(13) Inledning Hälsobokslutet ger oss en övergripande bild av hälsoläget och ökad förståelse vad vi tillsammans med arbetstagarna kan göra för att förbättra förutsättningarna och villkoren

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret.

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Så var det då dags för vår första (och sista?) Vätternrunda. Vi hade ängsligt följt väderrapporterna i veckan och till sist var det bara att inse att

Läs mer

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR

JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN FAS3 - ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND GS MEDLEMMAR Gör om gör rätt GS har som ambition att synliggöra medlemmarnas vardag. Ett tema som går igen under 2011 är Hur har du haft det

Läs mer

på 60 dagar? Klarar du att bestiga Start: 27/4 Målgång: 25/6 2012 Skapa aktivitet på arbetsplatsen! arrangör av aktivitetstävlingar!

på 60 dagar? Klarar du att bestiga Start: 27/4 Målgång: 25/6 2012 Skapa aktivitet på arbetsplatsen! arrangör av aktivitetstävlingar! Hela denna bilaga är en annons från tappa.se Klarar du att bestiga Mount Everest på 60 dagar? Start: 27/4 Målgång: 25/6 2012 Skapa aktivitet på arbetsplatsen! Tappa.se är Sveriges största arrangör av aktivitetstävlingar!

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Arbetsmarknadscoaching för utlandsfödda arbetssökande

Arbetsmarknadscoaching för utlandsfödda arbetssökande Arbetsmarknadscoaching för utlandsfödda arbetssökande Projekt utfört av Jobbkompaniet på uppdrag av Arbetsförmedlingen i Flen oktober 2007-januari 2008 Innehåll Uppdrag och målgrupp Tidsåtgång och resultat

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Faurecia Exhaust Systems i Torsås April 2007 och maj 2008 Växjö 30 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1

Läs mer