Gör din hälsa och naturen till vinnare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gör din hälsa och naturen till vinnare"

Transkript

1 Slutrapport Gör din hälsa och naturen till vinnare Gör din hälsa och naturen till vinnare! X-MaTs Miljöanpassat Transportsystem i Gävleborg Bodil Dürebrandt Christoffer Westerberg Tillväxt och Regional Utveckling / / Landstinget Gävleborg Gävle

2 Innehåll...1 Sammanfattning...2 Bakgrund... 3 Övergripande mål... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Metod... 3 Tid och handlingsplan... 3 Material... 4 Kostnader... 4 Projektets upplägg... 5 Konditionstest... 5 Resultat...6 Medial uppmärksamhet... 6 Bästa prestationer... 6 Sjukfrånvarodagar... 7 Resultat konditionstest... 7 Resultat hälsoenkäter... 7 Framgångsfaktorer och bakläxor... 8 Spin-off effekter... 8 Fortsättning av Gör din hälsa och naturen till vinnare... 8 Bilagor Bilaga 1 Samarbetsavtal Bilaga 2 och 3 Hälsoenkäter Bilaga 4 Pressmeddelande Bilaga 5 Deltagares kommentarer 1

3 Sammanfattning Detta projekt har varit ett samarbete mellan Frisk i Landstinget, vars mål är att halvera sjukfrånvaron inom Landstinget Gävleborg, och X-MaTs, Miljöanpassat Transportsystem i Gävleborg , vars uppdrag är att minska utsläpp av koldioxid från resor och transporter i länet. Det övergripande målet med projektet var att minska sjukfrånvaron och utsläpp av fossil koldioxid från anställdas resor till och från arbetet. Målet inom projektet var att 100 anställda inom Landstinget Gävleborg skulle ställa bilen minst tre dagar i veckan under sex månader och välja att antingen gå eller cykla till arbetet. Projektets syften var förbättrad hälsa och minskade utsläpp som påverkar klimatet. Projektet startade den 2 maj 2006 och pågick fram till den 27 oktober Alla Landstinget Gävleborgs anställda bjöds in att delta. Projektet vände sig till dem som tar bilen till och från arbetet. De anställda som redan går eller cyklat till och från arbetet fick delta i en separat utlottning. Anmälan kunde göras på Frisk i Landstingets hemsida samt per post. Anmälan skedde till mycket stor utsträckning genom hemsidan vilket gjorde att alla uppgifter kunde föras över till Excel-filer och hanteringen blev enkel. 250 personer anmälde sig och 101 deltagare valdes ut. Drygt 500 anställda anmälde sig till tävlingen som vände sig till dem som redan gick eller cyklade till arbetet. 50 badlakan eller ståltermosar lottades ut bland dem. Innan projektet startade genomförde samtliga 101 deltagare ett konditionstest hos Gävle-Dala Företagshälsa. Deltagarna utrustades med regnställ, pedometer eller cykeldator och cykelhjälm (för de som valde att cykla). Samtliga deltagare fick även skriva under ett avtal där de lovade att gå och cykla minst tre dagar i veckan under projekttiden. De gav även tillstånd att projektet fick ta del av deras sjukfrånvaro under projekttiden samt under motsvarande tid föregående år. Två hälsoenkäter skickades ut till deltagarna före och efter projektet. Deltagarna har rapporterat in sin mätarställning på hemsidan i tre omgångar under projekttiden. För att motivera deltagarna att rapportera in skedde en utlottning bland dem som rapporterat in. Vid varje inrapportering har 20 deltagare antingen fått ett badlakan eller en ståltermos. Projektet har fått stor medial uppmärksamhet. Tv, radio och de lokala tidningarna i länet har gjort reportage. Av de 101 deltagare som började gå och cykla slutförde 88 deltagare projektet. Deltagarna förband sig att gå eller cykla tre dagar per vecka i snitt. Resultatet blev att deltagarna överträffade det målet och gick och cyklade fyra dagar i veckan i snitt under hela perioden. Det var två övergripande mål i projektet: Mål 1 var att sjukfrånvaron skulle minskas bland deltagarna och resultatet blev att antalet dagar minskade med 36 dagar, dvs. 9,0 %. Mål 2 var att minska utsläppen av fossil koldioxid och dessa minskade med cirka 13 ton. Deltagarna gick och cyklade totalt mil under de sex månader projektet pågick. Projektet har inneburit ökade regelbundna motionsvanor samt förbättrad både upplevd och mätbar kondition samt andra effekter som minskad vikt, förändrade kostvanor och ändrade resvanor för omgivningen och i arbetslivet. Tanken är att de positiva resultat som projektet resulterat i ska motivera fler arbetsplatser att genomföra liknande projekt och då använda det material som tagits fram i projektet. Som avslutning citeras en kommentar från en deltagare: Tack än en gång för denna härliga möjlighet att bättra på min egen hälsa och hela världens hälsa genom att använda bilen mindre. 2

4 Bakgrund Detta projekt har varit ett samarbete mellan Frisk i Landstinget, vars mål är att minska sjukfrånvaron inom Landstinget Gävleborg och X-MaTs, Miljöanpassat Transportsystem i Gävleborg , vars uppdrag är att minska utsläpp av koldioxid från resor och transporter. Landstinget Gävleborgs rese - och transportutredning som gjordes år 1999 visade att landstingspersonalens resor till och från arbetet med bil stod för en mycket stor andel av koldioxidutsläpp och andra utsläpp. För att minska resandet med bil till och från arbetet krävs insatser på arbetsplatsen som motiverar anställda att ställa bilen och gå, ta cykeln eller åka kollektivt istället. Det här projektet riktar sig mot dem som väljer att ställa bilen och börja cykla eller gå till arbetet istället. Övergripande mål Att minska sjukfrånvaron och utsläpp av fossil koldioxid från resor till och från arbetet för anställda inom Landstinget Gävleborg. Syfte Att förbättra den fysiska hälsan hos anställda och minska utsläpp som påverkar klimatet. Målgrupp Anställda som normalt väljer bilen till och från arbetet. Metod 100 anställda förbinder sig under sex månader att minst tre dagar i veckan cykla eller gå till arbetet istället för att ta bilen. Det går även att kombinera cykel och gång med att åka kollektivt. Tid och handlingsplan Vad göra Datum Startvecka (2006) Göra i ordning anmälan på webben Bestämma leverantör av regnställ mm 11 Utskick e-post Lägga ut på intranätet Frisk i Landstinget Lägga ut på Intranätet i vänsterspalten Utskick MedarbetarXtra Skriva på samarbetsavtal Frisk i Landstinget/X-MaTs Nästa möte Sista datum för anmälan Rapporteringsblad deltagare 13 Välja ut deltagare 14 Meddela deltagare 14 Välja ut kontaktpersoner 14 Beställning av material 14 Skicka ut datum för konditionstest, enkät och samarbetsavtal till deltagarna Lägga ut deltagarna på FiL:s hemsida 15 3

5 Konditionstest 1 15 Kontaktpersonträff Nästa möte Dela ut Cykla och gå paket 17 Leverans av material 17 Projektstart Meddela om innehåll MedarbetarXtra 20 Utlottning till de som redan cyklar, går eller åker kollektivt och utdelning av priser, lägga ut på hemsida 21 Lägga ut inrapportering på hemsida samt nya rapporteringslistor 23 Skicka e-post till samtliga deltagare att det är dags att anmäla in på hemsida samt ta ut ny lista 24 Ta in data från deltagare 1 24 Reportage i MedarbetarXtra Delutlottning 1 och skicka ut priser 25 Ta in data från deltagare 2 36 Delutlottning 2 38 Lägga ut delutlottning 2 på hemsida 38 Projektavslut 43 Ta in data från deltagare 3 43 Delutlottning 3 och skicka priser 47 Lägga ut delutlottning 3 samt vinnare på hemsida 47 Sluttävling 47 Pressmeddelande i anslutning till prisutdelning 47 Konditionstest 2 44 Rapport klar Material Deltagarna förses med regnställ, pedometer eller cykeldator och cykelhjälm till dem som cyklar. Deltagarna får även genomföra två konditionstest, ett före och ett efter projekttiden. Kostnader Material: kr Konditionstest: kr Personalkostnad: kr 4

6 Projektets upplägg Gå ut med förfrågan i MedarbetarXtra, Landstinget Gävleborgs personaltidning om att delta i Gå och cykla- till arbetet projekt. Målgruppen är anställda som normalt väljer att ta bilen till och från arbetet. 100 anställda väljs ut av dem som anmält intresse. Ålder, kön och bostadsort i länet styr urvalet. För att uppmuntra de anställda som redan går och cyklar till arbetet får de möjlighet att delta i en utlottning av 50 badlakan eller ståltermosar. Anmälan sker i första hand på en särskild upplagd hemsida. Deltagare skriver under samarbetsavtal 1. De förbinder sig att gå eller cykla minst tre dagar i veckan under sex månader samt att projektet får ta del av sjukfrånvaro under projekttid samt sjukfrånvaro från motsvarande period föregående år. Material till deltagarna delas ut genom de deltagare som anmält att de kan vara kontaktpersoner under projektet. Kontaktpersonerna ska vara utspridda över hela länet. Varannan månad rapporterar deltagarna in mätarställning samt hur många arbetsdagar de haft och hur många gånger de gått, cyklat, åkt kollektivt eller bil inom perioden. Det sker en utlottning vid varje inrapportering för att motivera deltagarna att rapportera in. Priser är badlakan och ståltermosar. Som avslutning av projektet sker prisutdelning och personaltidningen MedarbetarXtra gör ett reportage om projektets resultat. Konditionstest Alla deltagare genomför konditionstest före och efter projektet och fyller även i hälsoenkäter 2. Konditionstesten utförs av Gävle Dala Företagshälsa på sex orter i länet. Följande uppgifter tas vid konditionstest: Vikt Syreupptagningsförmåga Följande uppgifter lämnas av deltagarna i hälsoenkäten: Antal personer i hushåll, och hur många som är under 17 år Antal arbetsdagar per vecka och arbetstid i % Hur många bilar hushållet äger Avstånd till arbetsplats Rökare, om ja, antal cigaretter Motionsvanor Kilometer i gång och cykel före och efter projekt Upplevd hälsostatus Åsikter om projektet Övriga kommentarer 1 Bilaga 1 2 Bilaga 2 och 3 5

7 Resultat 250 personer anmälde sig till projektet och 101 deltagare valdes ut. Ålder, kön och bostadsort påverkade urvalet. Drygt 500 anställda anmälde sig till tävlingen för dem som redan gick eller cyklade till arbetet. 50 badlakan eller ståltermosar lottades ut bland dem. Projektet startade den 2 maj 2006 med 101 deltagare. Anledningen till att det blev 101 deltagare var att vi gjort en felräkning och då inte ville säga nej till den deltagaren som tidigare fått ett ja. 101 avtal upprättades mellan deltagare och arrangörer. 88 deltagare slutförde projektet. Med genomfört projekt menas de som rapporterat in sin mätarställning de tre omgångar som krävts. Exempel på anledningar som fick deltagare att sluta var sjukdom, graviditet, personliga skäl, avslutad anställning och stulen eller trasig cykel. 83 deltagare genomförde det slutliga konditionstestet. Sjukdom och svårighet att komma ifrån arbetet var anledningar till att testet inte gjordes trots flera möjligheter att byta tid för test. Totalt gick och cyklade deltagarna mil under projekttiden vilket innebär minskade fossila koldioxidutsläpp med cirka 13 ton. Deltagarna hade åtagit sig att gå eller cykla minst 60 % av arbetsdagarna under projekttiden. Resultatet blev i snitt 77 %. Medial uppmärksamhet Det gick ut ett pressmeddelande 3 i början av projektet och intresset för projektet visade sig stort. TV, radio och flera av de lokala tidningarna i länet gjorde reportage. Bästa prestationer De 12 deltagare som presterat bäst fick biobiljetter som pris under avslutningen den 1 december. Priserna delades ut av personaldirektören i Landstinget Gävleborg, Margareta Petrusson. Resultat i prestationer, se nedan: Cyklat flest km 1 plats 2011 km 2 plats 1812 km 3 plats 1749 km Cyklat oftast i förhållande till antal arbetsdagar 1 plats 100 % 2 plats 96,8 % 3 plats 94,4 % Gått flest km 1 plats 1133 km 2 plats 873 km 3 plats 790 km Gått oftast i förhållande till antal arbetsdagar 1 plats 96,6 % 2 plats 93,4 % 3 plats 91,5 % 3 Bilaga 4 6

8 Sjukfrånvarodagar Sjukfrånvaro under perioden 1 maj - 31 oktober, 2005: 400 dagar Sjukfrånvaro under perioden 1 maj - 31 oktober, 2006: 364 dagar Minskad sjukfrånvaro: 36 dagar Sammanställning i procent Minskad sjukfrånvaro 9,0 % Det behöver påpekas att det kan vara en mängd orsaker som påverkar sjukfrånvaron förutom projektet. Resultat konditionstest Deltagarna genomförde två konditionstest, det första innan projektet startade och det andra efter avslutat projekt. Syreupptagningsförmågan beräknades på en skala från 1-5, ju högre poäng desto bättre. I första testet hade deltagarna totalt 239 poäng. I andra testet hade deltagarna totalt 269 poäng. Det innebär en ökning av 30 poäng. Sammanställning i procent Total ökad syreupptagningsförmåga 13 % Deltagare som har förbättrat sin syreupptagningsförmåga 40 % Deltagare som har oförändrad syreupptagningsförmåga 52 % Deltagares om försämrat sin syreupptagningsförmåga 8 % Det visade sig att deltagarnas totala vikt hade minskat med 24 kg. Resultat hälsoenkäter Deltagarna fyllde i två enkäter, en i början av projektet och en efter avslutat projekt. I enkät ett uppgav 30 deltagare att de inte motionerade alls, och i enkät två var det 13 personer. I enkät ett uppgav deltagarna att de motionerade totalt 147 gånger/vecka och i enkät två 224 gånger/vecka. I enkät ett uppgav deltagarna att de motionerade totalt 183 h/vecka och i enkät två 277 h/vecka. I enkät ett uppgav deltagarna att de cyklade totalt 216 h/vecka och i enkät två1 946 h/vecka. I enkät ett uppgav deltagarna att de gick totalt 628 h/vecka och i enkät två 705 h/vecka. Sammanställning i procent Ökad regelbunden motion för de som tidigare inte hade någon planerad aktivitet alls 56 % Ökade motionsvanor i antal ggr inplanerade aktiviteter 34 % Ökade motionsvanor i h 34 % Total ökning av cykling/gång 68 % Ökad gång 10 % Ökad cykling 88 % Minskad rökning 4 % Upplevd förbättrad hälsa 88 % 7

9 Antal deltagare som säger att de kommer att fortsätta cykla 87 % Deltagare som är positiva till att arbetsplatser arbetar med dylikt? 92 % Deltagare som är positiva till just detta projekt 98 % Det behöver påpekas att svaret i hälsoenkäten när det gäller den positiva inställningen till att arbetsplatser arbetar med liknande projekt är styrt med tanke på att deltagarna är med frivilligt. Framgångsfaktorer och bakläxor Landstinget Gävleborg har ett väl fungerande Internet och vi använde oss av möjligheterna att göra webbformulär för att förenkla hanteringen av all data. Därför kunde anmälningar och inrapporteringar skötas genom hemsidan och all data kunde enkelt föras över till Excel vilket var otroligt smidigt och lättarbetat. Information till deltagarna skedde till stor del genom e-post för alla landstingets anställda har möjligheten att få en e-post adress. Vi använde oss av Landstinget Gävleborgs interna posthantering när material och dylikt skickades ut. Det innebar att det inte uppstod några kostnader för sådant. Då Gävle Dala Företagshälsa finns utspridda över hela länet har det varit smidigt att samarbeta med dem eftersom projektet omfattade alla anställda inom Landstinget Gävleborg. Flera av deltagarna har ansett att de regelbundna inrapporteringarna med utlottningar motiverat dem att rapportera in. Det avtal som deltagarna skrev under har en del deltagare verkligen tagit till sig. Även under tuffa väderförhållanden har de givit sig iväg på cykeln. Cykelhjälm är ett måste då vi uppmanar människor att ge sig ut i trafiken. Det fick vi verkligen svart på vitt på. Under projekttiden inträffade två cykelolyckor, en på väg i tjänsten och en under fritiden. Det kändes väldigt olustigt men när de två som varit med om olyckorna sa att de klarade sig bra tack vare hjälmen som de tilldelats i projektet kändes det bättre. Gång och cykeldatorer inspirerade till att gå och cykla vilket var positivt i projektet. Dock hade en del deltagare problem med de dem. Vi hade garderat oss med att deltagarna då hade möjlighet att gå in på närmaste Intersportbutik och få hjälp. Det var till hjälp men vissa hade ändå problem. De regnställ som delades ut var i herrstorlek vilket gjorde att de var stora. Det innebar en byteskarusell under den första månaden som tog onödigt med tid. Spin-off effekter Förutom de effekter som vi följt upp i projektet har deltagare även meddelat att de förändrat sina kostvanor, fått sin partner eller granne att börja röra på sig mer och sett att det har givit ekonomiska fördelar. Ett par deltagare har investerat i vinterdäck till cykeln samt en del tänker gå så mycket som möjligt istället för att cykla under vintern. Samtliga deltagare blev erbjudna att resa kollektivt under tre månader istället för att ta bilen när vintern kom och 13 deltagare nappade på erbjudandet. Projektet ledde även till en slags fortsättning kallat Aktivt Friskvårdsstöd. 15 deltagare får under sex månader personlig coachning i friskvård av Gävle Dala Företagshälsa. Fortsättning av Gör din hälsa och naturen till vinnare Tanken är att de positiva resultat som projektet resulterat i ska motivera fler arbetsplatser att genomföra liknande projekt och använda det material som tagits fram. Det framtagna materialet kan självklart användas av alla tänkbara arbetsplatser i vårt län. Deltagarna hade möjlighet att lämna kommentarer vid varje inrapportering och av deltagarnas kommentarer 4 kan man tolka att projektet varit uppskattat. [BD] 4 Bilaga 5 8

10 Deltagare: Bilaga 1 Pilotprojekt i samverkan mellan Frisk i Landstinget och X-MaTs Kontrakt deltagare För dig som nu åker bil till och från arbetet och kommer att ställa bilen för att börja cykla eller gå istället - det vinner hälsan, miljön, klimatet och ekonomin på. Detta förbinder du dig att göra från och med den 2 maj Cykla minst tre dagar i veckan till och från arbetet under sex månader. Det går även att kombinera att cykla och gå och sedan ta tåget eller bussen. Det viktiga är att du ställer bilen! Låta Frisk i Landstinget och X-MaTs ta del av din sjukfrånvaro under projekttiden och motsvarande tid under Rapportera in på hemsidan hur du tagit dig till arbetet samt mätarställning tre gånger under projekttiden. Detta får du Konditionstest före och efter projektet genom GävleDala Företagshälsa. Hälsotrampare - cykelhjälm, cykelmätare och regnställ. Gångare - gångmätare och regnställ. Sakerna får du behålla om du deltar under de sex månader avtalet gäller. Läs mer om projektet i bifogat informationsblad samt på Jag deltar som: gångare hälsotrampare Jag försäkrar att jag under projektets sex månader, maj-oktober 2006, ställer bilen och väljer cykeln eller går som mitt huvudsakliga färdmedel mellan bostaden och arbetsplatsen. Jag kommer att cykla eller gå minst tre dagar i veckan. Ni får ta kontakt med min löneassistent för att få fram min sjukfrånvaro under projekttiden samt motsvarande period under 2005 Denna information är viktig för att det ska gå att få en uppfattning om projektet kan bidra till minskad sjukfrånvaro 1. Avbryter jag vårt avtal står jag för kostnaden eller lämnar tillbaka de saker jag fick i anslutning till projektet. Underskrift Personnummer Arbetsplats Ort Datum 1 Din sjukfrånvaro kommer inte redovisas individuellt utan det är det alla deltagares totala sjukfrånvaro som kommer redovisas i projektet. Lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 9 kap 4 sekretesslagen (SFS 1980:100). Uppgiftsskyldighet föreligger inte. 1 (1)

11 Deltagare: Bilaga 2 Ett projekt i samverkan med Frisk i Landstinget och X-MaTs Hälsoenkät 1 - för gångare och hälsotrampare Hej! Du är en av 100 som under sex månader kommer att delta som hälsotrampare eller gångare i detta hälso- och miljöprojekt inom Landstinget Gävleborg. Vinnare i detta arbete är din hälsa och vår natur! Inför det konditionstest som du kommer att genomföra, med hjälp av GävleDala Företagshälsa, vill vi att du fyller i denna enkät så att vi får en bra dokumentation kring projektets effekter. Ytterligare en enkät kommer att skickas ut inför det andra konditionstestet. Den genomförs efter dina sex månader som gångare alternativt hälsotrampare. Namn: Personnummer 10 siffror: Förvaltning: Enhet: 1. Hur många personer består ditt hushåll av (räkna med dig själv)? Svar: stycken 2. Hur många personer i ditt hushåll är 17 år eller yngre? Svar: stycken 3. Hur många dagar i veckan arbetar du i genomsnitt? Svar: dagar per vecka 4. Arbetar du hel- eller deltid? Heltid Deltid, procent 5. Hur många bilar finns i (äger) ditt hushåll? Svar: bilar 6. Hur långt har du till din arbetsplats? Svar: kilometer 7. Hur beskriver du Din hälsa jämfört med andra personers hälsa i din ålder? Mycket bättre än genomsnittet Bättre än genomsnittet Som genomsnittet Sämre än genomsnittet Mycket sämre än genomsnittet Vet ej 8. Är du rökare? Nej Ja, cigaretter per dag 9. Hur mycket motionerar du idag? Jag motionerar (totalt) ungefär timmar i veckan vid sammanlagt tillfällen 10. Hur mycket cyklar/går du i genomsnitt per vecka? Jag cyklar ungefär kilometer i veckan Jag går ungefär kilometer i veckan Lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 9 kap 4 sekretesslagen (SFS 1980:100). Uppgiftsskyldighet föreligger inte. 1 (1)

12 Bilaga 3 Dokumentet senast sparat Ett projekt i samverkan med Frisk i Landstinget och X-MaTs Hälsoenkät 2 - för gångare och hälsotrampare Hej! Sex månader har gått och projektet hälsotrampare närmar sitt slut. Vi ber dig fylla i den här enkäten, den är en uppföljning av enkäten som du lämnade in när du gick med i projektet. Enkäten tar du med dig till det slutliga konditionstestet. Det är även dags att en sista gång rapportera in mätarställning och så vidare på hemsidan. Då blir du med på utlottning samt med i sluttävlingen! Mer om sluttävlingen kan du läsa om på hemsidan. Namn: E-postadress: Tack för att du fyller i enkäten!...del Hur många personer består ditt hushåll av (räkna med dig själv)? Svar: stycken 2. Hur många personer i ditt hushåll är 17 år eller yngre? Svar: stycken 3. Hur många dagar i veckan arbetar du i genomsnitt? Svar: dagar per vecka 4. Arbetar du hel- eller deltid? Heltid Deltid, procent 5. Hur många bilar finns i (äger) ditt hushåll? Svar: bilar 6. Hur långt har du till din arbetsplats? Svar: kilometer...del Är du rökare? Nej Ja, cigaretter per dag 8. a och b Hur mycket motionerar du idag? Jag motionerar (totalt) ungefär timmar i veckan vid sammanlagt tillfällen 9. a och b Hur mycket cyklar/går du i genomsnitt per vecka? Jag cyklar ungefär kilometer i veckan Jag går ungefär kilometer i veckan X-MaTs Miljöanpassat Transportsystem i Gävleborg Bodil Dürebrandt Christoffer Westerberg Tillväxt och Regional Utveckling / / Landstinget Gävleborg Gävle 1 (1)

13 10. Upplever du att din hälsa har förbättrats efter att varit testpilot? Mycket Ganska mycket Lite Inget alls Vet ej...del Kommer du att fortsätta cykla/gå till arbetet efter avslutat projekt? Ja, i samma utsträckning som under projekt Ja, men i mindre utsträckning Nej Vet ej 12. Tycker du att arbetsplatser ska arbeta med att motivera anställda att gå och cykla mer till arbetet? Ja Nej Vet ej 13. Hur upplever du att delta i detta projekt? Positivt Negativt Kommentarer Lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt 9 kap 4 sekretesslagen (SFS 1980:100). Uppgiftsskyldighet föreligger inte. 2 (2)

14 Bilaga 4 Pressmeddelande X-MaTs och Frisk i Landstinget landstingsanställda ställer bilen 100 landstingsanställda ställer bilen och börjar gå och cykla till jobbet istället! Projekten Frisk i Landstinget och X-MaTs har dragit igång en hälso- och miljökampanj för att minska sjukfrånvaron och utsläppen från biltrafiken. Deltagarna ställer bilen hemma minst tre dagar i veckan under sex månader då de medverkar i pilotprojektet Gör din hälsa och naturen till vinnare. De beräknas totalt minska sitt bilåkande med över mil. Den 2 maj startade deltagarna gå och cykla och redan efter tre veckor har deltagare märkt att det givit resultat, bland annat i minskad vikt och bättre uthållighet i uppförsbackar. Vilka som deltar 250 anställda inom Landstinget Gävleborg anmälde intresse och 100 valdes ut över hela länet. De är med som antingen gångare eller cyklare och har fått en del utrustning, bland annat distansmätare och pedometer för att mäta hur mycket de rör sig. De får även genomgå konditionstest i början och i slutet av projekttiden. Som en extra morot deltar de i utlottningar när de rapporterar in hur långt de gått eller cyklat. Projektet vänder sig alltså till de som idag reser med bil till och från arbetet - de anställda som redan cyklar och går till arbetet är med i en separat utlottning som en uppmuntran. Erfarenheter från liknande projekt i landet Uppsala läns landsting är inne på sitt tredje år med att erbjuda anställda att bli så kallade hälsotrampare, 2004 ledde det projektet till att sjukfrånvaron sjönk från 11 dagar till 3 dagar per deltagare. Varje deltagare cyklade i snitt 119 mil och bilåkandet minskade med drygt mil, vilket betyder kg minskade utsläpp av koldioxid. Vad tycker de som deltar? Fem deltagare som antingen går eller cyklar inom projektet kommer att finnas tillgängliga på följande orter den 24 maj. De fem deltagarna har från att i princip alltid tagit bilen till arbetet gått och cyklat ihop över 75 mil under de tre första veckorna vilket ger 140 kg minskade utsläpp av fossil koldioxid. Gerth har redan gått ner 3 kilo. Ort Namn/arbetsplats Telefon Hudiksvall Gunnar Hjelm, Forsa Folkhögskola Gävle Gerth Axner, Gävle sjukhus Malin Gille, Gävle sjukhus Maj Mosell, Landstingets ledningskontor Söderhamn Elisabeth Sjöholm För kontakt och frågor projektledare: Frisk i Landstinget Anitha Eriksson Lena Wrethling , endast em. Frisk i Landstinget arbetar för mer hälsofrämjande arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv. Det övergripande målet är att halvera sjukfrånvaron fram till X-MaTs Bodil Dürebrandt Christoffer Westerberg Att ställa bilen och i stället gå eller cykla är ett konkret sätt att få bättre kondition. På köpet minskar utsläppen från våra resor, vilket är det övergripande målet för X-MaTs. X-MaTs Miljöanpassat Transportsystem i Gävleborg Bodil Dürebrandt Christoffer Westerberg Tillväxt och Regional Utveckling / / Landstinget Gävleborg Gävle 1 (1)

15 Bilaga 5 Dokumentet senast sparat Kommentarer från deltagare Vi har utelämnat del kommentarer om problem med mätare och regnställ. Hade en del problem med stegräknaren. Men en bra sporre och hjälp. Det känns jättebra. Har även cyklat inom arbetet en del på mina hembesök. Det var jättejobbigt den första tiden men nu går det rätt bra. Det här går finfint! Jag har inte en tanke på att ta bilen. Tycker att flåset blivit bättre också. :-) Tack än en gång för denna härliga möjlighet att bättra på min egen hälsa och hela världens hälsa genom att använda bilen mindre. Går bra, känns lite i knäna. Det går bättre än förväntat. Tar gärna cykel även vid andra tillfällen. Jag tycker att det har gått väldigt bra. Känns lite speciellt att vara med i projektet, vilket gör det lättare att motivera sig för att ta cykeln även när det regnar. Kul att man kom med på detta projekt för det inspirerar till motion. Tack för ett fint regnställ & en kick att börja gå Förutom ont i knän och bak, så är det underbart att cykla. Hade en lång semester på 5 veckor. Sista veckan längtande jag efter den dagliga cykelturen till jobbet. Cykling är vanebildande!!! Jag tycker fortfarande att det tar emot att ta cykeln, men jag kämpar på. Skönt att cykla efter jobbet då jag "rensar tankarna" innan jag kommer hem 5 veckors semester, med massor av cykling med min 5 åring Kommit igång bra m cykling under sommaren gått ner ca 3kg o mår bra. En reflektion är att nu börjar detta projekt avspegla sig i mathållningen också. Försöker och vill äta mer nyttig mat, det känns konstigt att stoppa i sig dålig mat varje dag när man känner att kroppen mår bra av motionen. Jag har blivit beroende av att cykla! Det blir många och långa turer. Jag har börjat att gå lite då och då. Det känns bättre för hela kroppen, speciellt benen, med belastning. Sen kan man gå med grannarna också... Hade semester i Turkiet 14 dagar och gick 2 mil av bara farten. Att jag tagit bilen, beror på att vi bott på landet och det är för långt att cykla. Det är ingen ursäkt, mer en förklaring. Tack för allting som vi har fått. Jag tycker att det har gått väldigt bra," En gångare" Jag får dåligt samvete de dagar som jag var tvungen att ta bilen. Är glad att ha deltagit i det här då jag och min make brutit mönstret att åka bil så fort vädret inte varit det bästa. Men nu är det cykel som gäller i ur och skur. Det här kommer vi att fortsätta med. Bara fördelar faktiskt. Bättre kondition. Mindre bensinkostnader. Helt otroligt, jag har cyklat över hundra mil, känner mig jättestolt. Tack! Det var kul att vara med! Skulle vara intressant med en del 2. För det är först nu som jag på riktigt har börjat ändra mina vanor. Det skulle nog öka chansen till att dom bättre vanorna består i framtiden om vi skulle ha en fortsättning i ett halvår. Ett väldigt bra projekt är det vi har testat och tycker att initiativet från er har verkligen fått igång ens hälsa. Mycket bra! Nu får vi se vad testerna säger. X-MaTs Miljöanpassat Transportsystem i Gävleborg Bodil Dürebrandt Christoffer Westerberg Tillväxt och Regional Utveckling / / Landstinget Gävleborg Gävle 1

16 Jag ska fortsätta att cykla så ofta jag kan, trots att det nu snart är vinter. Ska köpa vinterdäck med dubb till min cykel. Jag tycker att detta varit toppen. Nästa vår skall jag gå "självmant" Tack!! Cyklat några extrasvängar på fritiden. Har trivts bra med projektet trots tidiga mornar och mycket skiftande väder. Jag fortsätter cykla så ofta det går med vinterdäck på! Det här projektet har fallit ut väl för min del och jag är jätteglad över att jag fick vara med. Att cykla har blivit en vana som jag kommer att behålla. När jag nu summerar det hela kan jag se att de gånger jag gått är då min cykel varit trasig och inlämnad på verkstad. De få gånger jag åkt bil har varit när jag behövt bilen i jobbet och de gångerna har jag alltid samåkt (vilket ju också är bra för miljön). Det har varit jätteroligt att få ha varit med, det var precis den knuff jag behövde i rätt riktning. Några dagar kunde jag inte cykla pga. mycket dåligt väder. Annars har det varit roligt. Det var mycket bra och givande projekt. Tack för allt information/hjälp som vi har fått Hoppas att projektet kommer tillbaka nästa år. Det finns bara en sak som är svår med det här att gå för mig & det är på morgonen, att få tiden att räcka till. Annars mår man ju så bra av det. Har haft sköna 6 månader med cykel. Tack för spännande projekt. Har även börjat gå en del, " En cyklare" Har haft mkt glädje av detta. Använder oftare cykeln när jag ska någonstans än tidigare Många av mina arbetskamrater bor nära arbetsplatsen och behöver en uppmuntran för att ställa bilen. Själv skulle jag förkorta projekttiden till 5 mån. Jag kommer att fortsätta cykla men inte nu i vinter. Under vinterperioden kommer det bli mer av promenader. Cyklar så länge vädret medger, har vinter däck. Från och med i vår kommer jag att cykla i samma utsträckning som under projektet. Cyklade ej under semestertid, lattid för mig tyvärr. Annars toppenbra, Tack! Har känts positivt med att ha kontroller, annars är det lätt att hoppa över när vädret bär emot. Att delta i projektet har varit mycket positivt. Cyklingen har gått lätt och blev fort en naturlig vardagsmotion. Mycket p.g.a. kontinuitet direkt då jag var ålagd att lämna rapport. Har varit sjuk, men kommer att cykla i samma utsträckning som under projektet när jag blir frisk Det har varit mycket roligt och ett givande projekt. Jag kommer att ställa cykeln under vintern men kommer att gå hem 5 km 3 ggr i veckan. Ej vintertid, Det har varit finfint att delta. En sporre att verkligen få "lov" att cykla till jobbet. Tack för denna tid! Vågar inte cykla när jag arbetar kväll, känns olustigt. Synd att man inte kan röra sig fritt p.g.a. mörkret. Det är vanebildande att cykla. Hade semester 5 veckor och saknade den dagliga cykelturen. Vintertid får temp. Och väglag bestämma om det blir bil. Efter jag sett resultatet efter testet så ser jag att cyklingen gett mig bättre värden, är mycket stolt över mig själv! Fortsätter att cykla i samma utsträckning men inte under vintern! Jättekul att vara med. Har aldrig cyklat så här mycket förut. Härligt med motion, hoppas att detta återkommer. Det har varit superkul, sen att mina resultat förbättrades så markant var X-tra roligt! Hoppas ni kör fler gånger så fler människor får möjlighet att vara med och förbättra sin kondition och få inspiration till att motion är nödvändigt! 2

Vintertramparna 2010/2011

Vintertramparna 2010/2011 Projektrapport: Vintertramparna 2010/2011 Projektperiod: 2010-12-01 2011-04-30 Rapportförfattare: Grön Trafik Sammanfattning Vintertramparna genomfördes mellan 1 december 2010 till 31 april 2011och har

Läs mer

Tidigare genomförda eller pågående testcyklistprojekt

Tidigare genomförda eller pågående testcyklistprojekt Bilaga 1 Tidigare genomförda eller pågående testcyklistprojekt Provacykel - Ett delprojekt för MM-åtgärder under ombyggnationen av E18 Hjulsta-Kista...1 Testcyklisterna, GR & HUV...2 Testcyklister Mölndal

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Slutrapport Hållbara familjer i Gävle 2008-2009

Slutrapport Hållbara familjer i Gävle 2008-2009 Slutrapport Hållbara familjer i Gävle 2008-2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Resultat...4 Medverkande familjer totalt barn och vuxna...4 Uppdelning områden...4 Resor...4 Energi...4 Återvinning...4

Läs mer

Testcyklisterna - Slutrapport

Testcyklisterna - Slutrapport Testcyklisterna - Slutrapport Rickard Waern Göteborg 1/30/2015 INNEHÅLL Sammanfattning... 2 Projektmotivering... 3 Syften, mål och måluppfyllnad... 5 Syfte... 5 Aktivitetsmål... 6 Beteendemål... 8 Effektmål...

Läs mer

Östersunds kommuns elcykelsatsning

Östersunds kommuns elcykelsatsning Projektrapport: Östersunds kommuns elcykelsatsning Projektperiod: 2009-2011 Sammanfattning Genom ett samarbete med Trafikverket Region Mitt har en satsning på elcyklar i Östersunds kommunförvaltning genomförts.

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

testcyklisterna om att byta från bil till cykel

testcyklisterna om att byta från bil till cykel testcyklisterna om att byta från bil till cykel Trampa igång Innehåll 3 Om projektet Testcyklisterna 4 Resultat och erfarenheter av att ställa om från bil till cykel 5 En väg till bättre hälsa 6 Det behövs

Läs mer

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Slutrapport nummer 2003: 1 Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 Metod... 5 Förväntat resultat...

Läs mer

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn.

Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba. som barnskötare, förutom att få jobba med barn. UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillhandahållaravdeningen Utbildningen var den enskilt bästa förmånen med att jobba som barnskötare, förutom att få jobba med barn. Undersökning om nyttan av fortbildning på arbetstid

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

FRÅN UR FORM TILL I TRIM

FRÅN UR FORM TILL I TRIM FRÅN UR FORM TILL I TRIM EN RESA PÅ 365 DAGAR Johan Nordström Från ur form till i trim 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITELL SIDA INLEDNING 3 RESULTAT 8 HÖGT OCH LÅGT 9 KRÖNIKOR 18 UTVALDA BLOGGINLÄGG 34 RECEPT

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE

SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE SLUTRAPPORT FÖREBYGGANDE HEMBESÖK FÖR ÄLDRE Anneli Malm Projektledare Järfälla december 2009 Diarienummer: 2010-75 SAMMANFATTNING Socialnämnden i Järfälla kommun vill skapa trygghet för de äldre medborgarna.

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Kartläggning Grundläggande betaltjänster för äldre i Arjeplogs glesbygd

Kartläggning Grundläggande betaltjänster för äldre i Arjeplogs glesbygd Kartläggning Grundläggande betaltjänster för äldre i Arjeplogs glesbygd Förord Kommunförbundet i Norrbotten fick februari 2013 uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten att "kartlägga behov av och tillgång

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Nu har du sluta röka. vecka 2-4

Nu har du sluta röka. vecka 2-4 Nu har du slutat röka sluta röka vecka 2-4 Under den här tiden kommer du fram till det datum när du säger farväl till cigaretterna för gott och börjar ditt nya liv som före detta rökare. 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Orsaker till ökande kostnader för äldreomsorgen. En utvärdering av Hedemora kommuns hemtjänst

Orsaker till ökande kostnader för äldreomsorgen. En utvärdering av Hedemora kommuns hemtjänst Orsaker till ökande kostnader för äldreomsorgen En utvärdering av Hedemora kommuns hemtjänst Författare: Renita Sörensdotter Dalarnas forskningsråd, 090127 Innehåll 1. Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 3 Metod

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer