Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida Trelleborgs kommun Gabriella Fredriksson

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Revisionsfråga Revisionskriterier Avgränsning och metod Granskningsresultat Ny hemsida Finns det en organisation med tydlig struktur och ansvarsfördelning? Finns mål, strategi och riktlinjer för hemsida Mål Strategi Riktlinjer och andra policys Finns det tillräckliga personella och ekonomiska resurser? Uppfattas hemsidan av invånare och brukare som användarvänlig och ändamålsenlig? Kvalitetssäkras hemsidans innehåll kontinuerligt? Sammanfattande iakttagelser och revisionell bedömning Sammanfattande iakttagelser Revisionell bedömning Rekommendationer...11 Trelleborgs kommun

3 1. Sammanfattning Den övergripande revisionsfrågan för denna granskning har varit: Är kommunstyrelsens styrning och administration av kommunens hemsida ändamålsenlig? Den revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen styrning och administration av hemsidan är bristfällig och därmed inte ändamålsenlig. Bedömningen grundas på att Kommunstyrelsen för fem år sedan antog mål för hemsidan men att man därefter varken genom kontroller eller på annat sätt har tillsett att dessa mål används och leder till önskat resultat. Vi rekommenderar att: Kommunstyrelsen uppdaterar Internet- och e-postpolicyn Kommunstyrelsen tillser att de andra styrdokumenten utformas med hänsyn till de uppsatta målen för hemsidan. Kommunstyrelsen följer upp efterlevnaden av de uppsatta målen. Kommunstyrelsen tillser att uppsatta mål och andra riktlinjer, manualer etc är kända för samtliga som arbetar med hemsidan. Kommunstyrelsen tillser att det finns en kostnadseffektiv och ändamålsenlig organisation för arbetet med hemsidan samt att denna finns tydligt beskriven. En sådan organisation bör säkerställa att det finns en tydligt definierad person med andrahandsansvar för Infomaster. Kommunstyrelsen tillser att ansvar och aktuella rollbeskrivningar finns för samtliga som arbetar med hemsidan Trelleborgs kommun 1 av 12

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Informationen till kommunens invånare och brukare har fått en allt större betydelse inom den offentliga sektorn. Allt fler söker informationen via internet och förväntas hitta information och svar på sina frågor på kommunens webbplats/hemsida. Det ökande trycket på information gör att mängden av information ökar samtidigt som det finns krav på att den ska vara tillgänglig, aktuell och intressera läsaren. Dessutom ökar kraven från kommunens invånare på att kunna lösa praktiska frågor som exempelvis ansöka om bygglov, förskoleplats, äldreomsorgsplats, göra gymnasieval etc via internet. Även näringslivet börjar ställa krav på att via hemsidan få relevant information. Sammantaget innebär detta att kommunens hemsida blir allt viktigare. Den utgör därmed en del av kommunens varumärke och image, men den är även en viktig informationskälla om kommunens verksamheter och resultat Revisionsfråga Granskningen avser besvara följande revisionsfråga: Är kommunstyrelsens styrning och administration av kommunens hemsida ändamålsenlig? 2.3. Revisionskriterier Följande revisionskriterier har ställts upp för granskningen: Finns mål, strategi och riktlinjer för hemsidan? Finns det en organisation med tydlig struktur och ansvarsfördelning? Finns det tillräckliga personella och ekonomiska resurser? Uppfattas hemsidan av invånare och brukare som användarvänlig och ändamålsenlig? Kvalitetssäkras hemsidans innehåll kontinuerligt? 2.4. Avgränsning och metod Granskningen avser kommunstyrelsens ansvar och verksamhetsåret Intervjuer har genomförts med kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråden, kommundirektören, infomaster samt hemsidans nio huvudredaktörer på nämnds- och förvaltningsnivå. Vidare har relevanta dokument granskats samt sökningar gjorts på kommunens hemsida. Trelleborgs kommun 2 av 12

5 3. Granskningsresultat I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit i intervjuer med kommunens företrädare samt dokumentstudier och sökningar på kommunens hemsida. De redovisas med utgångspunkt från angivna revisionskriterier Ny hemsida Inledningsvis ska nämnas att Trelleborgs kommun lanserade en ny hemsida i början på året. Huvudanledningen till detta var att den tidigare sidans tekniska struktur inte längre var tillräcklig utan riskerade att haverera. I samband med detta fattade kommunens IT-delegation beslut om att grundstrukturen Funka Nu skulle användas för den nya hemsidan. Grundstrukturen är utarbetad av företaget Funka Nu tillsammans med ett antal kommuner utifrån alla riktlinjer som finns kring tillgänglighet etc. Strukturen är som sådan även testad på användare i andra kommuner. E-delegationen fattade även beslut om licenser för innehållet på webbplatsen. E- delegationen består av Kommunstyrelsens arbetsutskott Finns det en organisation med tydlig struktur och ansvarsfördelning? I kommunens internet och e-postpolicy som antogs 2008 ges en kortfattad beskrivning av ansvarsfördelning och roller för informationschefen, Infomaster, förvaltningschefer, huvudredaktörer och webbredaktörer när det gäller hemsidan. Av policyn framgår bland annat att kommunens informationschef är ansvarig utgivare för hemsidan och att infomaster är ställföreträdande utgivare. I granskningen framkom att kommunen sedan början på 2013 inte har en ansvarig utgivare för hemsidan utan ansvarig är Infomastern. Policyn är inte uppdaterad sedan 2008 och stämmer inte till fullo överens med hur verksamheten eller ansvaret är fördelat idag. Arbetet med kommunens hemsida leds från kommunens avdelning för strategi och kommunikation, kommunikationsenheten där kommunens infomaster är placerad. På varje förvaltning finns en huvudredaktör samt en eller flera webbredaktörer som ansvarar för respektive förvaltnings sidor inom kommunens hemsida. Förvaltningschefen ansvarar för innehållet på respektive förvaltnings sidor. Totalt arbetar ungefär 60 personer med hemsidan i större eller mindre utsträckning. Infomaster samlar huvudredaktörerna till möte en gång varannan, var tredje månad. Information från infomaster sprids via huvudredaktörerna vidare till samtliga webbredaktörer vid behov. Vid mötena tas aktuella frågeställningar upp kring utveckling och uppdatering av hemsidan. Av granskningen framgick att samtliga tyckte att ansvarsfördelningen var tydlig men ingen visste var rollbeskrivningar och ansvarfördelning finns nedtecknade. Trelleborgs kommun 3 av 12

6 Vilken förvaltning som ansvarar för vilka sidor blev tydligt för samtliga i samband med att den nya hemsidan utvecklades. Likaså tydliggjordes vilka som är huvudredaktörer. Informationschefen och Infomaster ingår båda i kommunens krisorganisation och blir vid kris inkallade och kan uppdatera hemsidan löpande Finns mål, strategi och riktlinjer för hemsida I oktober 2008 antog kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun en internet- och e- postpolicy. Av den framgår bland annat kommunens övergripande regler för informationshantering med hjälp av internet, intranät, e-post och andra digitala medier. Syftet med policyn är att skydda kommunen och dess varumärke, tredje man och enskilda användare samt att säkerställa en god driftsäkerhet. Vidare framhålls att policyn gäller generellt för alla anställda, förtroendevalda och alla andra som använder kommunens resurser för kommunikation, inklusive de kommunala bolagen i vissa delar. Det framgår även att policyn bör ses över och revideras när förändringarna i den tekniska utvecklingen varit så stora att en revidering är befogad. Slutligen nämns inledningsvis att det via Trelleborg.se och internet har skapats många nya möjligheter för såväl dialog med medborgarna som för effektiv information och interaktiva tjänster. Av granskningen framgår att policyn inte har reviderats sedan Mål Policyn innehåller en del som specifikt handlar om hemsidan. Där framgår kommunens mål för hemsidan samt målgrupper. Mål Webbplatsen ska: vara kommunens ansikte utåt på Internet samla all kommunal information på ett ställe vara en samlingsplats för kommunens elektroniska tjänster vara en naturlig mediekanal för omvärlden föra ut viktig samhällsinformation underlätta kommunikationen mellan kommunens invånare, tjänstemän och förtroendevalda effektivisera den kommunala verksamheten ge kommuninvånarna en god service vara tillgänglig för kommuninvånarna 24-timmar om dygnet marknadsföra kommunen förbättra tillgängligheten till den lokala politiska arenan öka medborgarnas demokratiska delaktighet utvecklas kontinuerligt för att öka nyttan för besökarna uppdateras ofta Trelleborgs kommun 4 av 12

7 Samtliga förvaltningar ska självständigt publicera information som rör den egna verksamheten och ge medborgarna möjlighet till dialog. Alla förvaltningar ska arbeta aktivt med att föra ut all information som är av intresse för allmänheten på kommunens webbplats. Målgrupper Naturliga målgrupper för Kommuninvånare/medborgare Blivande kommuninvånare Samarbetspartners Företag som bedriver verksamhet i Trelleborgs kommun eller som kan tänkas förlägga verksamhet hit Föreningar Massmedia Arbetssökande Andra kommuner, landsting och myndigheter Turister och andra besökare Utflyttade trelleborgare m fl. Som nämnts tidigare framgår av policyn hur ansvarsfördelningen ser ut i organisationen. Vidare framgår att det finns och ska tas fram publiceringsregler kring bl.a. struktur och innehåll som ska uppdateras årligen av kommunens infomaster. Policyn lyfter även frågor som tillgänglighet, kvalitet, ökad användning och behovet av kommunala tjänster på nätet. I kommunens verksamhetsplan för 2013 återfinns inga mål kring kommunens hemsida specifikt. Det närmaste som står att hitta är under Kommunstyrelsens effektmål 4. Detta mål syftar till att ge trelleborgarna god service, trygghet och omvårdnad i livets alla skeenden med indikator där en siffra med krav på ökad kundnöjdhet har angetts som mått med hänvisning till SKL:s webbinformation, från 85% till 94% år Granskningen visade att även om en utförlig policy finns så var dess innehåll okänt för de flesta som intervjuades. Ingen hänvisade till att mål för hemsidan fanns angivna i dokumentet. En hänvisade till kommunens verksamhetsplan för Det har inte framkommit att kommunstyrelsen har utvecklat några andra mål än de som här angetts Strategi Ingen strategi har tagits fram avseende hemsidan av kommunstyrelsen eller någon annan utöver den policy som tidigare nämnts Riktlinjer och andra policys I enlighet med internet och e-postpolicyn har Infomaster tagit fram en mängd olika riktlinjer och manualer för hur hemsidan ska hanteras utifrån en mängd olika perspektiv, se bilaga 1. Den nya hemsidan skapades bland annat utifrån de nationella riktlinjerna för tillgänglighet. Det finns även en policy kring information. Trelleborgs kommun 5 av 12

8 Alla praktiskt inriktade riktlinjer och manualer återfinns på kommunens intranät i redaktörernas egna projektrum Av granskningen framgår att alla riktlinjer har skickats till samtliga webbredaktörer per e-post, vidare har information skickats om det gemensamma projektrum på intranätet där informationen finns tillgänglig. Information om detta har även lämnats vid möten med huvudredaktörerna. Av intervjuerna framgår dock att endast ett fåtal av dem som intervjuats kände till att riktlinjerna eller policys fanns nedskrivna någonstans men flera beskrev olika tillvägagångssätt utan att kunna relatera det till uttalade riktlinjer och policys. De flesta kände inte till det egna projektrummet eller vilken information som fanns att hämta där Finns det tillräckliga personella och ekonomiska resurser? Som nämndes under avsnitt 3.1 arbetar för närvarande ca 60 personer som webbredaktörer på något sätt. Totalt antal heltidstjänster som detta skulle motsvara finns inte sammanställt. Flera arbetar maximalt med hemsidan 1 ggr i månaden och ännu mer sällan när det kommer till textbearbetning. Ofta är den enda arbetsuppgiften att lägga ut kallelser och protokoll från nämndens möten en gång per månad. Samtliga redaktörer har genomgått en utbildning på området kring framförallt den praktiska publiceringen. Utbildningen sköts av en extern leverantör. Därutöver erbjuds ibland andra kurser för redaktörerna t ex kring hur man skriver för en hemsida. Av granskningen framgår att de flesta anser att resurserna, såväl ekonomiska som personella är tillräckliga men många anser att resurserna är alltför splittrade på alltför många personer. Risken som framhålls är framförallt kvalitetsaspekter, att kommunikatör är en profession i sig för att information och text ska utformas på ett korrekt sätt och för att göra detta behöver man arbeta mer med hemsidan än vad man gör inom vissa förvaltningar. I dagsläget är kvaliteten på hemsidans texter och innehåll ojämn. En annan nackdel med dagens organisationsstruktur är att det kostar mycket pengar att utbilda all personal som sedan inte använder kunskaperna i någon större utsträckning. Just nu utarbetas ett förslag som syftar till att samla fler resurser centralt som ska jobba mer koncentrerat med hemsidan. När det gäller potential för hemsidan så ser de som arbetar mer aktivt med hemsidan fler möjligheter. De anser vanligen också att det krävs mer resurser för att kunna göra ännu mer än vad som görs idag. En annan risk som framkommit är den om back-up för infomaster, det finns idag flera personer som kan uppdatera sidan om Infomaster är frånvarande. Ingen av de andra känner till de tekniska delarna av systemet lika väl som Infomastern vilket skulle kunna få negativa konsekvenser om något plötsligt skulle hända Infomastern. Infomasterna är även den som i första hand tillfrågas av samtliga medarbetare när det gäller support i publicering. På övriga förvaltningar har redaktörerna andrahandsansvar för varandra och systemet fungerar enligt uppgift väl. Trelleborgs kommun 6 av 12

9 En annan synpunkt som framkommit är att hemsidan ibland även måste uppdateras utanför kontorstid. Eftersom all information först måste skickas till infomaster för godkännande och publicering kan en fördröjning ske och i vissa fall kan förhållanden, evenemang etc inte ändras förrän måndagen och då information inte längre är aktuell. Om ändring aviseras i förväg sker publicering även utanför kontorstid, likaså om en akut situation såsom en vattenläcka uppstår Uppfattas hemsidan av invånare och brukare som användarvänlig och ändamålsenlig? Den nya hemsidan lanserades i början på året. Någon undersökning av invånares och brukares uppfattning om hemsidan har inte gjorts övergripande. I samband med lanseringen fick en grupp ungdomar tycka till om vad de tyckte. De kommentarer, synpunkter och frågor som kommer spontant från medborgare föranleder ofta små justeringar för att förbättra hemsidan ytterligare. I anslutning till detta har en fråga framkommit gällande innehållet på hemsidan. Idag används en evenemangskalender på trelleborg.se som hämtar sitt innehåll från den databas som Turistverksamheten, som ingår i det kommunala bolaget Trelleborgs kommuns Utvecklings AB, sköter. Turistverksamheten har valt att lägga sin information på en separat webbplats, soderslatt.com, tillsammans med Skurup, Svedala och Vellinge. I kalender anges vad som händer inom kulturområdet i kommunerna. Kommunerna har beslutat att evenemangskalendern inte får publicera information om idrottsevenemang under elitserienivå. För de föreningar och de medborgare eller turister som är engagerade i och för idrott så finns i dagsläget inte någon information att tillgå kring de flesta av de idrottsevenemang som sker i kommunen. Detta kan uppfattas negativt av många användare/målgrupper, inte minst föreningslivet som kommunen vill stödja. Därutöver har Trelleborg deltagit i undersökning Insikten som bland annat genomförs av Sveriges Kommuner och landsting (SKL). Av rapporten Insikten för 2013 framgår att företagen i Trelleborg tycker att kommunen har en godkänd nivå på sin service till företagen. Undersökningen tar inte sikte på hemsidor men ger en känsla av helhetsbilden från företagarnas håll Kvalitetssäkras hemsidans innehåll kontinuerligt? Det praktiska arbetet med uppdatering av hemsidan är sådant att webbredaktörerna föreslår ändringar som sedan skickas till Infomaster eller någon av dennes två kollegor för godkännande innan den nya informationen läggs ut på hemsidan. Denna granskning säkerställer språk och innehåll. Publiceringssystemet heter EpiServer. Därutöver används Siteimproves webbtjänst som möjliggör en kontinuerlig sökning av stavfel, inte fungerade länkar etc. Systemet skickar ut felmeddelanden en till två gånger i veckan till de redaktörer som berörs för justering. Därutöver förväntas webbredaktörerna att kontrollera sina sidor, något Trelleborgs kommun 7 av 12

10 som också görs av Infomastern. Inom en av förvaltningarna kommer en intern kontroll att inledas som fokuserar på kvalitetssäkring. Kommunstyrelsen har aldrig följt upp något kring hemsidan utifrån de mål som uppställts kring exempelvis innehåll, struktur, organisation etc. Trelleborgs kommun 8 av 12

11 4. Sammanfattande iakttagelser och revisionell bedömning I detta kapitel sammanfattas och analyseras iakttagelserna utifrån revisionskriterierna och den revisionella bedömningen presenteras Sammanfattande iakttagelser Finns mål, strategi och riktlinjer för hemsidan? Av granskningen framgår att det finns mål uppsatta för hemsidan i Internet- och e- postpolicyn. Policyn är inte uppdaterad sedan 2008 och är i delar inte överensstämmande med dagens verksamhet. Policyns innehåll i när det gäller målen är okänt för samtliga och tas, med ett par undantag, inte upp i styrdokument såsom verksamhetsplaner. Däremot finns många av målen behandlade i riktlinjerna och manualer men även dessa är okända för de flesta av användarna/redaktörerna på så vis att man inte känner till deras existens men väl andemeningen i dem. Någon strategi för hemsidan fnns inte. Målen i policyn har inte följts upp av kommunstyrelsen. Sammanfattningsvis innebär detta att det finns mål och riktlinjer men de är delvis utdaterade, används inte till fullo och följs inte upp av kommunstyrelsen eller någon annan. Möjlighet till styrning av hemsidan från kommunstyrelsen blir då begränsad. Finns det en organisation med tydlig struktur och ansvarsfördelning? Granskningens resultat visar att strukturen och ansvarsfördelningen upplevs tydliga. Dock kan konstateras att ingen känner till var rollerna finns beskrivna men samtliga ger samma bild av struktur och ansvarsfördelning. Internet- och e- postpolicyn ger inte en uppdaterad bild av ansvarsfördelningen. Finns det tillräckliga personella och ekonomiska resurser? De flesta upplever att det finns tillräckliga resurser, såväl ekonomiskt som personellt. Samtidigt som det är bra att de som arbetar med hemsidan finns nära verksamheten anser många att ansvaret för publicering på hemsidan är splittrat på för många personer vilket leder till en ojämn kvalitet på hemsidans innehåll och en dyrbar lösning då ett stort antal personer måste genomgå utbildning som används förhålladevis lite. Det är även svårt att överblicka den totala kostnaden för hanteringen av hemsidan när tjänsteutrymmen är utspridda över alla förvaltningar och ingen har ansvar för en helomfattande budget. En annan aspekt på dagens organisation är att den är sårbar om något skulle hända infomastern när det gäller den mer tekniska kompetensen kring systemet. Organisationen håller nu på att ses över för att samla resurserna mer centralt. Samtidigt måste avvägning göras för att sidans innehåll skall hållas uppdaterad och för detta kan krävas närhet mellan dem som arbetar med hemsidan och verksamheten. Trelleborgs kommun 9 av 12

12 Frågan om det finns tillräckliga personella och ekonomiska resurser kan därför både besvaras ja och nej samtidigt. Ja för att organisationen fungerar utifrån nuvarande ambitionsnivå. Nej om man ser till de möjligheter som skulle kunna finnas inom befintlig budget om tjänsteutrymmet samlades till ett färre antal personer och om ambitionsnivån vore högre, d v s om kraven på de mål som satts upp i Internet- och e-postpolicyn var tydligt kopplade till verksamheten. Uppfattas hemsidan av invånare och brukare som användarvänlig och ändamålsenlig? Denna fråga kan i princip inte besvaras då ingen undersökning har genomförts när det gäller brukar- och användarnöjdhet. Det kan konstaeras att kommunen har haft intentionen att följa de nationella krav och riktlinjer som ställs på svenska myndigheters hemsidor, bl.a om tillgänglighet när man satte upp den nya hemsidan. Likaså tar man inkommande spontana synpunkter på största allvar. SkL:s undersökning Insikten är visserligen inte inriktad på hemsidan men ger en indikation på att kommunens företag tycker att servicenivån generellt är godkänd på områden som är relevanta för dem. Kvalitetssäkras hemsidans innehåll kontinuerligt? Hemsidan kvalitetssäkras på så vis att infomastern godkänner allt som publiceras. Vidare används ett felsökningssystem och slutligen är alla redaktörer ansvariga för att uppdatera och justera vid fel. Kommunstyrelsen har inte följt upp kvaliteten eller systemet för kvalitetssäkring specifikt för hemsidan Revisionell bedömning Den övergripande revisionsfrågan för denna granskning har varit: Är kommunstyrelsens styrning och administration av kommunens hemsida ändamålsenlig? Den revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen styrning och administration av hemsidan är bristfällig och därmed inte ändamålsenlig. Bedömningen grundas på att Kommunstyrelsen för fem år sedan antog mål för hemsidan men att man därefter varken genom kontroller eller på annat sätt har tillsett att dessa mål används och leder till önskat resultat. Trelleborgs kommun 10 av 12

13 4.3. Rekommendationer Vi rekommenderar att: Kommunstyrelsen uppdaterar Internet- och e-postpolicyn Kommunstyrelsen tillser att de andra styrdokumenten utformas med hänsyn till de uppsatta målen för hemsidan. Kommunstyrelsen följer upp efterlevnaden av de uppsatta målen. Kommunstyrelsen tillser att uppsatta mål och andra riktlinjer, manualer etc är kända för samtliga som arbetar med hemsidan. Kommunstyrelsen tillser att det finns en kostnadseffektiv och ändamålsenlig organisation för arbetet med hemsidan samt att denna finns tydligt beskriven. En sådan organisation bör säkerställa att det finns en tydligt definierad person med andrahandsansvar för Infomaster. Kommunstyrelsen tillser att ansvar och aktuella rollbeskrivningar finns för samtliga som arbetar med hemsidan Trelleborgs kommun 11 av 12

14 Gabriella Fredriksson Projektledare Alf Wahlgren Uppdragsledare Trelleborgs kommun 12 av 12

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebuss AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:16 Författningssamling 1(1) Strategi för Svedala kommuns externa webbplats antagen av kommunstyrelsen 2016-05-23, 119 En ny webbplats lanseras i juni 2016 och innehållet i denna strategi

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebostäder AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Granskning av utskick av digitala handlingar. Trelleborgs kommun

Granskning av utskick av digitala handlingar. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Gabriella Fredriksson November 2014 Granskning av utskick av digitala handlingar Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Drift och underhåll av kommunens webbsida

Drift och underhåll av kommunens webbsida Drift och underhåll av kommunens webbsida Granskningsrapport Tingsryds kommun KPMG AB 2017-06-26 Antal sidor 10 Antal bilagor 0 Granskningsrapport Drift och underhåll av kommunens webbsida.docx Tingsryds

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun

Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument. Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning avseende efterlevnad av fullmäktiges styr- och policydokument Ove Axelsson David Emanuelsson Sandvikens kommun STYR- OCH POLICYDOKUMENT Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Granskningsredogörelse Skellefteå museum AB

Granskningsredogörelse Skellefteå museum AB www.pwc.se Granskningsredogörelse 2013 Skellefteå museum AB Robert Bergman Bolagets förvaltaruppdrag gentemot stiftelsen Skellefteå museum Bakgrund I bolagets uppdrag ingår att förvalta, vårda och tillgängliggöra

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon

Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Sandra Marcusson Oktober 2014 Uppföljning av tidigare granskning av kommunens fordon Karlshamn kommun Uppföljning av tidigare granskning

Läs mer

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys Hudiksvalls kommun David Emanuelsson Micaela Hedin Kontaktrevisorer Britta Svalfors Nils-Göran Strömberg Januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Webbpolicy. Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben POLICY. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.

Webbpolicy. Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben POLICY. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors. Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Webbpolicy Bilaga: Att skriva tillgängligt för webben 2 Inledning Kommunens webbplats

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument

Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Revisionsrapport Granskning av kommunens hantering av policy och styrdokument Härryda kommun 2010-06-14 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Bakgrund...3 1.1 Uppdrag och syfte...3 1.2 Revisionsfråga...3

Läs mer

samtliga kommunanställda ska genom sitt arbete ha tillgång till kommungemensam information och information som är relevant för yrkesutövningen

samtliga kommunanställda ska genom sitt arbete ha tillgång till kommungemensam information och information som är relevant för yrkesutövningen Internetpolicy Antagen av kommunstyrelsen den 20 november 2001. Inledning Till grund för denna policy ligger Höganäs kommuns IT-policy, intranätriktlinjer, informationspolicy samt gällande regler för offentlighet,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Informationspolicy. Allmänt

Informationspolicy. Allmänt Informationspolicy Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen. Kommunen ska vara en föregångare

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Granskningsredogörelse Strategisk styrning

Granskningsredogörelse Strategisk styrning www.pwc.se Granskningsredogörelse Strategisk styrning Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...3 2.3.

Läs mer

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt

Webbpolicy för Internet och intranät. Allmänt Webbpolicy för Internet och intranät Allmänt Det är självklart och nödvändigt för Rättviks kommun att kunskap och spridning av information sker både inåt och utåt i den kommunala koncernen via Internet

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida

Svedala kommun. Granskning av kommunens externa hemsida Svedala kommun Granskning av kommunens externa hemsida Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1 Revisionsfrågor... 4 2.2 Metod och avgränsning... 4 3. Bakgrund... 6 3.1 Användbarhet... 6 3.2

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Skellefteå Kraft Energihandel

Skellefteå Kraft Energihandel Granskningsredogörelse Skellefteå Kraft Energihandel Skellefteå Kraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.

Läs mer

Granskning av kommunens leasingbilar

Granskning av kommunens leasingbilar www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av kommunens leasingbilar Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1.

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171

Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Kommunikationspolicy för Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2015-10-29, 171 Inledning... 3 Övergripande mål... 4 Förhållningssätt... 5 Ansvarsfördelning... 6 Intern kommunikation... 7 Extern kommunikation...

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Riktlinjer sociala medier

Riktlinjer sociala medier Riktlinjer sociala medier Fastställd av kommunfullmäktig, 58, 2011-09-26 Riktlinjer för användning av sociala medier i Essunga kommun Bakgrund Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en rad Internetbaserade

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning

Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Martin Gandal Kommunstyrelsens uppsikt uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehåll 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Syfte och revisionsfråga... 1 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet

Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet Revisionsrapport Uppföljning avseende Tekniska nämndens styrning och kontroll av gatuunderhållet Projektledare Adrian Göransson Certifierad kommunal revisor Projektmedarbetare Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionsrapport Marknadsföring Skellefteå City Airport AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1. Bakgrund 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd. Tidaholms kommuns revisorer

Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd. Tidaholms kommuns revisorer Tidaholms kommuns revisorer Revisionsrapport Barn i behov av särskilt stöd Revisionsfråga: Säkerställer Barn- och utbildningsnämnden genom styrning och uppföljning att skolorna arbetar i enlighet med gällande

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen

Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Östersunds kommun 2010-10-22 Kjell Pettersson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Revisionsrapport av Valnämnden

Revisionsrapport av Valnämnden REVISIONSRAPPORT 1(7) KR 2014/ 0003 Christer Lordh, revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av Valnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Nämndens ansvarsområde... 3 3 Resultat och bedömning av dokumentstudier

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden

Ansvarsutövande Lantmäterinämnden www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande Lantmäterinämnden Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga... 2

Läs mer

Skellefteå City Airport AB

Skellefteå City Airport AB www.pwc.se Granskningsredogörelse Personalfrågor Robert Bergman Mars 2016 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Syfte och revisionsfrågor...3 1.3. Revisionskriterier...3 1.4.

Läs mer

1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e

1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e 1T1 SOLLENTUNA KOMMUN e Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-10-19 Sidan 19 av 31 2011 "11" 0 2 125/2011 Dnr 2011/394 KS.033-1 DIARIENR It-policy för Sollentuna kommun I ärendet föreligger tjänsteutlåtande

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan

Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan Riktlinjer 1 (7) 2011-09-21 Riktlinjer för sociala medier vid Försvarshögskolan 1 Riktlinjer i korthet 1.1 Riktlinjer för medarbetare vid Försvarshögskolan i allmänhet Medarbetare vid Försvarshögskolan

Läs mer

Ny förvaltningsorganisation

Ny förvaltningsorganisation www.pwc.se Översiktlig granskning Joanna Hägg Ny förvaltningsorganisation Solna stads förtroendevalda revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Regler för publicering på www.vimmerby.se

Regler för publicering på www.vimmerby.se Regler för publicering på www.vimmerby.se Antagen av kommunstyrelsen 2006-04-04 100 VIMMERBY KOMMUN 1. Kommunledningskontoret Kanslienheten LHR Regler för publicering på www.vimmerby.se 1. Inledning Internet

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll

Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg och Sandra Marcusson Lekmannarevision Granskning av beslutsunderlag och protokoll April 2016 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Syfte och Revisionsfråga...

Läs mer

Basgranskning av valnämnden 2012

Basgranskning av valnämnden 2012 Basgranskning av valnämnden 2012 KOMMUNREVISIONEN REVISIONSRAPPORT 1(6) Dnr KR-10/2012 007 Handläggare, titel, telefon Gabriella Karlsson, sakkunnig Revisionsrapport Valnämnden Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun

Rapport Hantering av föreningsbidrag. Timrå kommun Rapport Hantering av föreningsbidrag Timrå kommun November 2015 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer 6 Sammanfattning Uppdrag och bakgrund

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C'" Till Kommunstyrelsen

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C' Till Kommunstyrelsen KROKOMEN T JïELTE Revisorerna 2UI40g - Z 9 2014-09-29 Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport "Intern kontroll" Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten överlämnar den till kommunstyrelsen för

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen.

Åstorps kommun. Detaljplan- och bygglovsprocessen Revisionsrapport. Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7. Detaljplan- och bygglovsprocessen. Granskning 2014-2 Revisionsrapport Audit KPMG AB 10 juni 2014 Antal sidor: 7.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Kungälvs kommun - Kommunrevisionen. Informationsverksamheten Granskningsrapport. KPMG AB Antal sidor: 14 2012-01-12

Kungälvs kommun - Kommunrevisionen. Informationsverksamheten Granskningsrapport. KPMG AB Antal sidor: 14 2012-01-12 Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 14 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Ansvarig nämnd och avgränsning 3 5. Genomförande 4 6. Resultat av granskningen 4 6.1 s organisation och

Läs mer

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Oxelösunds kommun. April 2010 Christina Norrgård

Revisionsrapport. Protokollsgranskning. Oxelösunds kommun. April 2010 Christina Norrgård Revisionsrapport Protokollsgranskning Oxelösunds kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...1 1.2 Avgränsning och metod...2 2 Protokoll...2

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner

Uppföljande granskning av handläggning/beredning av motioner SLUTDOKUMENT 1(2) 2012-12-20 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll

Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.1 Revisionsfråga 2 2.2 Revisionsmetod

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Fullgörande av verksamhetsuppdrag

Fullgörande av verksamhetsuppdrag Granskningsredogörelse Fullgörande av verksamhetsuppdrag Blaikenvind AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer