Fysisk aktivitet på Recept

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fysisk aktivitet på Recept"

Transkript

1 Fysisk aktivitet på Recept Värmland Folkhälsa & Samhällsmedicin Uppdrag dels att stärka och utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i landstinget dels att tillsammans med andra aktörer i Värmland samverka kring viktiga områden för att förbättra hälsoutvecklingen i Värmland FaR Hälso- och sjukvården, Friskvården i Värmland samt frivilliga, kommunala och kommersiella aktörer 1

2 Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 1 Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. 2c Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa. Den som vänder sig till hälso- och sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada. Nationella folkhälsomål / LiV:s folkhälsopolitiska program Mål 6 - Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Mål 9 - Fysisk aktivitet SoS nationella riktlinjer Hjärtsjukvård (08) Stroke (09) Diabetes (10) betonar vikten av att arbeta med levnadsvanor Sjukdomsförebyggande metoder (2011) (levnadsvanor / rådgivning) SBU-rapporter OBS: Undersökningar visar att patienterna vill bli tillfrågade och få råd om levnadsvanor 2

3 Hälsans bestämningsfaktorer Levnadsvanor Individen kan kan själv själv påverka Social miljö miljö inverkar inverkar Livsvillkor Samhällets org. Politiska beslut Opinion (nat./lokalt) Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Andel som skattar sin hälsa som bra eller mycket bra (CDUST 2008) % Förvärvsarbetande Arbetslös Ej orolig att förlora jobbet Orolig att förlora jobbet Ej svårigheter att klara löpande utgifter Svårigheter att klara löpande utgifter Livsvillkor Ej nedlåtande behandlad Nedlåtande behandlad Helt säkert personligt stöd Nej inget stöd Aldrig vanerökt Röker dagligen Motion minst 2 tim/v Motion minst 2 timmar per vecka Motion < 2 tim/vecka Motion < 2 timmar per vecka Normalviktig Underviktig Övervikt ej fetma Fetma Levnadsvanor Ej riskkonsument alkohol Riskkonsument alkohol

4 procentandel p r o c e n t a n d e le n m e d f e t m a Andelen kvinnor och män i Värmland med fetma (BMI>30) Andelen kvinnor och män i Värmland som åren Liv och Hälsa-studien. rör sig mindre än 2 tim/vecka på fritiden 20(fråga 35). Liv och Hälsa-studien kvinnor kvinnor män år år år år år män Andelen feta (BMI>30) i grupper med olika fysisk aktivitetsnivå. Liv och Hälsa-studien år regelbunden motion eller träning 7 måttlig regelbunden motion 14 måttlig motion 18 stillasittande livsstil procentandel feta 4

5 Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling FYSS 2008 sammanfattar evidensen för hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd. Detta kombineras med råd om lämpliga motionsaktiviteter Risker med fysisk aktivitet för olika patientgrupper tas också upp Svenska experter inom olika yrkeskategorier beskriver olika sjukdomsområden FYSS DEL I Allmänna effekter av fysisk aktivitet Allmänna rekommendationer om fysisk aktivitet Främja fysisk aktivitet Att bli fysiskt aktiv Motiverande samtal om fysisk aktivitet Bedöma och styra fysisk aktivitet Olika typer av fysisk aktivitet och träning Hälsoaspekter på styrketräning Infektioner och idrott Idrott och plötslig död Barn och unga Graviditet Klimakteriet Äldre 5

6 FYSS DEL II Alkoholberoende/-missbruk Artros Astma Benartärsjukdom Cancer Cystisk fibros Demens Depression Diabetes mellitus typ 1-diabetes Diabetes mellitus typ 2-diabetes Hjärtrytmrubbningar Hjärtsvikt Hypertoni Kranskärlssjukdom Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) Lipider Mag-tarmkanalens sjukdomar FYSS forts DEL II Metabola syndromet Multipel skleros Njursjukdom (kronisk) samt njurtransplantation Obesitas Osteoporos Parkinsons sjukdom Resttillstånd efter polio Reumatoid artrit Ryggbesvär (långvariga) Ryggmärgsskada Schizofreni Smärta Stress Stroke/slaganfall Yrsel och balansrubbningar Ångest Äldre Konditionsträning Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar påverkas positivt Leder till sänkt blodtryck, bättre insulinkänslighet, blodfetter påverkas positivt Styrketräning Leder till ökad muskelmassa och muskelstyrka viket ger bättre funktionsförmåga Fysisk aktivitet och träning påverkar balans, koordination och rörlighet som tillsammans med ökad styrka minskar risken för fallolyckor och skador/frakturer 6

7 Lathund för FYSS 2008 finns Ny är på gång i fickformat (förslag av LiV s läkemedelskommitté) I LiV:s kommande terapiriktlinjer SKA kunskapen i FYSS finnas med Diagnos/tillstånd Artros OBS initialt gör det ont att träna, smärtlindring ses efter någon vecka. Smärtlindring kräver kontinuerlig träning. Artros i FYSS 2008 Aktivitet Konditionsträningen Inleds lämpligen med stavgång och cykling. Styrketräning: 8-10 övningar som görs 1-3 ggr med 8-12 repetitioner, successivt ökad belastning. Dos Kondition: 30 minuter de Flesta av veckans dagar i 6-8 veckor för definitiv förbättring (OBS 10min x 3 varje dag går lika bra). Styrketräning: minuter 3 ggr/vecka. Folkhälsorapport 2009 Övervikt, hjärt-kärl, diabetes 7

8 Folkhälsorapport 2009 Övervikt, hjärt-kärl, diabetes Folkhälsorapport 2009 Övervikt, hjärt-kärl, diabetes 8

9 Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008, SoS 90 procent av orsakerna till hjärtinfarkt är väl kända och kan förklaras av levnadsvanor (rökning, matvanor, fysisk inaktivitet och alkoholvanor), psykosocial påverkan och biologiska riskfaktorer (övervikt, hypertoni, blodfettsrubbning och diabetes) Minst två tredjedelar av alla hjärtinfarkter bedöms kunna förebyggas genom hälsosammare levnadsvanor Råd och stöd för förbättrade levnadsvanor bör i allmänhet ges i 12 månader innan ställning till eventuell läkemedelsbehandling för hypertoni eller blodfettsrubbning tas Patientversion: Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2008 Motion kan halvera risken för att dö i förtid Om du tidigare har rört dig lite men börjar motionera kan du nästan halvera risken för att dö i förtid. Det beror huvudsakligen på att risken för att dö i en hjärt- och kärlsjukdom minskar. Fysisk träning påverkar samtliga riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar positivt genom att normalisera höga blodsockernivåer påverka blodtrycket positivt påverka blodfetterna positivt stabilisera kroppsvikten minska åderförkalkningsprocessen minska halten av stresshormoner 9

10 Uppföljning av patienter i Östergötland visar att 52 % var mer fysiskt aktiva ett år efter FaR. Andelen helt inaktiva minskade från 33 % vid ordinationstillfället till 20 % vid uppföljningen efter ett år Matti Leijon Uppföljning av 500 personer (FH/VC) Mer än hälften av de som fick ett FaR följde ordinationen. De rörde sig 150 minuter mer per vecka än en kontrollgrupp (då på en högre intensitetsnivå än vanlig promenad). Patienten upplevde att hälsan blev bättre Lena Kallings

11 Inga biverkningar Fysisk aktivitet ett multipiller Positiv inverkan på stress minnet sömn immunförsvar hjärta/kärl smärta blodfetter blodtryck depression skelett blodsocker övervikt/bukfetma FaR till VEM? Fysiskt inaktiva Personer på väg in i sjukdom Sjukdomar och tillstånd beskrivna i FYSS OBS LÄS Socialstyrelsens nationella riktlinjer 11

12 Patientmöte läkare, sjukgymn, ss Diagnos + ordination av fysisk aktivitet FaR-recept till patient + kopia till friskvårdscentral Patient med egen aktivitet Egen återrapport Återkoppling till remittent HPB underlag för fortsatt bedömning Uppföljning av HPB efter 6-12 månader Friskvården gör HPB + motiverande samtal Lokala aktörer med FaR-aktiviteter Uppföljningssamtal / enkät efter 6-8 mån (följsamhet, resultat, vidare planering) Diskussion om alternativ för den fysiska aktiviteten Aktiviteter hos Friskvården i Värmland eller annat föreningsliv alt. patienten har egen fysisk aktivitet 2005 NÄR ANVÄNDA FaR Om ett muntligt råd inte är tillräckligt (följsamhet ca 30%) Använd då en skriftlig ordination av fysisk aktivitet för att förstärka rådet (följsamhet ca 65%). Leder till ökad aktivitetsnivå (2-3 gg) i minst 6 mån. Alternativ 1 och 2 är till för de individer som behöver ytterligare stöd och motivation Alternativ 3 hänvisning direkt till gruppaktivitet hos FiV eller andra aktörer Alternativ 4 till de individer som är tillräckligt motiverade och själva kan ta ansvar för att utföra den ordinerade aktiviteten Skriv alltid ut 2 ex, ett undertecknat ex till FiV (för kallelse ruta 1 & 2 och för statistik) och ett ex till patienten 12

13 VIKTIGT att beskriva vad vi gör Uppgifterna från ordinationsblanketten sammanställs månadsvis och i en årlig rapport (från kopian som skickas till FiV) FaR-förskrivningen är ett av måtten i LiVs årsredovisning och i L!V-barometern Visar landstingets hälsofrämjande arbete 300 Antal genomförda FaR Värmland Januari juni 2010 OBS 2 månader juli 241 & aug Antal FaR/Månad Trendlinje 2006 Jan Feb Totalt 2006: 828 Snitt/månad: 69 Mars April Maj Juni Juli/Aug Sept Okt Nov 71 Dec Jan Feb Mars Totalt 2007: 703 Snitt/månad: 59 April Maj Juni Juli/Aug Sept Okt Nov 49 Dec Jan Feb 122 Totalt 2008: 1295 Snitt/månad: 108 Mars April Maj Juni Juli/Aug Sept Okt Nov 176 Dec Jan Feb Mars 150 April 132 Maj 152 Juni Juli/Aug Totalt 2009: Snitt/månad: 161 Sept Okt 146 Nov Dec Jan Feb Mars Totalt: Snitt: 225 April Maj 201 Juni 13

14 De tio vanligaste orsakerna till ordination av fysisk aktivitet för åren P rocen t Övervikt R yggbesvär D iabetes H järt-kärlbesvär Förhöjt blodtryck Artros Besvär fr axlar/nacke Knäbesvär Höftbesvär 2006 (10 vanligaste ordinationsorsakerna 85,4%) 2007 (10 vanligaste ordinationsorsakerna 86,6%) 2008 (10 vanligaste ordinationsorsakerna 82,7%) 2009 (10 vanligaste ordinationsorsakerna 81,6%) Smärta Fibrom yalgi/ra Depression De tio vanligaste förskrivna aktiviteterna åren P rocen t Promenad Träning i vatten Stavgång Egen träning Styrketräning / Gym Ryggrupp / ryggmotion Cykling/Spinn Finn din form Hjärtgrupp / hjärtmotion Nycklar till din hälsa MM M-cirkel Indv viktkontroll Träningsprogr (10 vanligaste ordinationsorsakerna 88,2%) 2007 (10 vanligaste ordinationsorsakerna 91,9%) 2008 (10 vanligaste ordinationsorsakerna 82,7%) 2009 (10 vanligaste ordinationsorsakerna 93,9%) 14

15 Förskrivning av Fysisk aktivitet på Recept i Värmland åren Ålders- och könsfördelning Antal personer Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Totalt 828 FaR (kvinnor 72%) 2007 Totalt 703 FaR (kvinnor 69%) 2008 Totalt FaR (kvinnor 70%) 2009 Totalt FaR (kvinnor 67%) Fysisk aktivitet på Recept i Värmland åren Individerna har hänvisats/valt något av nedanstående fyra alternativ ,5 19,6 18,1 23,4 17,7 16,2 Följsamhet 2008 Egen aktivitet Kvinnor 90% 21,7 Män 85% 25,6 P rocent ,0 8,4 9,2 12,0 8,6 8,7 9,1 12,8 12,212,4 8,4 11,7 13,6 10,3 14,1 8,1 5 5,2 5,8 4,8 3,9 3,4 2,4 2,1 5,9 6,1 1,9 4,1 3,3 3,3 5,2 6,3 5,8 0 Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Man Kvinna Alt 1 Planeringssamtal Alt 2 Hälsoprofilbedömning Alt 3 Hänvisning direkt till annan Alt 4 Individen har valt fysisk Bortfall, ej tagit ut recept hos Friskvården i Värmland hos Friskvården i Värmland aktör eller aktivitet hos FiV aktivitet på egen hand Gäller alternativ 1 och

16 60 Fysisk aktivitet på Recept i Värmland åren Förskrivning av fysisk aktivitet fördelat på yrkeskategori 51, , ,7 39,4 42,2 37,3 36,4 33,4 P rocen t ,1 15,6 12,6 12, ,2 2,1 1,9 2,0 0,5 1,1 0,3 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 Sjukgymnast Läkare Sjuksköterska Barnmorska Kurator, Psykolog Dietist Annan/okänd Kommun Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Summa

17 17

Fysisk aktivitet på Recept - FaR, Värmland 2010

Fysisk aktivitet på Recept - FaR, Värmland 2010 Fysisk aktivitet på Recept - FaR, Värmland 21 Sammanställning av uppgifter från ordinationsblanketten för januari - oktober 21 Under årets första tio månader förskrevs 2 116 ordinationer av fysisk aktivitet

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept (FAR) och compliance

Fysisk aktivitet på recept (FAR) och compliance Fysisk aktivitet på recept (FAR) och compliance Martin Gavgani Kyrktorgets vårdcentral, Partille Handledare : professor, distriktsläkare Robert Eggertsen Innehåll Sammanfattning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 Metod

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014 Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014 All legitimerad personal verksam inom hälso- och sjukvården i Värmland kan sedan 2005

Läs mer

Fysisk aktivitet och folkhälsa

Fysisk aktivitet och folkhälsa Fysisk aktivitet och folkhälsa liselotte schäfer elinder och johan faskunger (red) statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Fysisk aktivitet och folkhälsa statens folkhälsoinstitut www.fhi.se statens folkhälsoinstitut

Läs mer

MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN

MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista och engelsk sammanfattning http://ltarkiv.lakartidningen.se MINDRE STILLA- SITTANDE OCH MER FYSISK AKTIVITET BRA FÖR HÄLSAN Bevisen för riskerna med fysisk

Läs mer

Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR

Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR Idrottsrörelsens vägledningsdokument för Fysisk aktivitet på recept FaR 2 Innehållsförteckning: KAPITEL SID 1. Inledning 3 2. Idrottsrörelsens roll i FaR 4 3. Hälso- och sjukvårdens roll i FaR 5 4. Målgrupp

Läs mer

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie Växjö universitet Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Utbildningsprogram för sjuksköterska, 180 hp Kurs VO453C Vt 2009 Examensarbete, 15 hp SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV

Läs mer

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning 2 Innehållsförteckning: KAPITEL SID Inledning 3 och innehåll 4 1. Fysisk aktivitet och hälsa 7 2. FaR Fysisk aktivitet på recept 13 3. FYSS

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Åtgärder mot fetma Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Lena V. Kallings statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Åtgärder

Läs mer

Fetma hos vuxna. Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611 00 00 vx.

Fetma hos vuxna. Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611 00 00 vx. Fetma hos vuxna Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Kontaktperson Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611

Läs mer

unga! Vänd för för unga för vuxna FaR-manual Vänd för vuxna!

unga! Vänd för för unga för vuxna FaR-manual Vänd för vuxna! Vänd för unga! FaR-manual för vuxna FaR-manual för unga Vänd för vuxna! U-1 Vem skall ha FaR? FaR kan ges till patienter som kan uppnå bättre hälsa genom minskat stillasittande och ökad vardagsaktivitet,

Läs mer

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård Redaktionen Lars Hagberg Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting 019-602 58 00 lars.hagberg@orebroll.se

Läs mer

Motionen. Livsstilsförändring. av Åsa Cider och Karin Kjellgren. sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis.

Motionen. Livsstilsförändring. av Åsa Cider och Karin Kjellgren. sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis. SE.GLA.08.11.11 Skire Project Thomas Möller & Co Livsstilsförändring Motionen av Åsa Cider och Karin Kjellgren sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00, www.sanofi-aventis.se Livsstilsförändring

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor Välfärdsbokslut 211 Utdrag: Goda levnadsvanor Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning 1.1.2 Inkomst

Läs mer

Din livsstil - Din hälsa

Din livsstil - Din hälsa Din livsstil - Din hälsa Ett studiematerial för dig och din livsstil H-län Hälsolänet för ett friskare, tryggare och rikare liv Inledning H - län - Hälsolänet för ett friskare, tryggare och rikare liv.

Läs mer

Välkommen på FaR-ledarutbildning

Välkommen på FaR-ledarutbildning Välkommen på FaR-ledarutbildning Presentation Vad heter du? Från vilken aktivitetsarrangör kommer du? Vad tycker du är viktigt i FaR-ledarrollen? Vad har du för förväntningar på kursen? FaR-Konceptet Enheten

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

VÄRMLÄNNINGARNAS LIV OCH HÄLSA 2012. Marina Kalander Blomqvist, Cecilia Nyberg, Staffan Janson (red.)

VÄRMLÄNNINGARNAS LIV OCH HÄLSA 2012. Marina Kalander Blomqvist, Cecilia Nyberg, Staffan Janson (red.) VÄRMLÄNNINGARNAS LIV OCH HÄLSA 2012 Marina Kalander Blomqvist, Cecilia Nyberg, Staffan Janson (red.) VÄRMLÄNNINGARNAS LIV OCH HÄLSA 2012 Marina Kalander Blomqvist, Cecilia Nyberg, Staffan Janson (red.)

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Fysisk aktivitet. Lästips från sjukhusbiblioteket

Fysisk aktivitet. Lästips från sjukhusbiblioteket Fysisk aktivitet Lästips från sjukhusbiblioteket Sjukhusbiblioteken i Värmland 2014 En liten förändring i vardagsaktiviteten kan ge stor effekt på lång sikt. Mai-Lis Hellenius Aktivitet vid demenssjukdom

Läs mer

Hur mår hallänningen?

Hur mår hallänningen? Forskning och utveckling HALLAND Rapport 11 Hur mår hallänningen? Hallands resultat från nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2010 Redaktionsgrupp Bertil Marklund (red), Amir Baigi, Katarina

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 Hälsofrämjande levnadsvanor 1 Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor 2015 IBSN 91-976391-2-5 RV 2015:01 Det medicinska programarbetet

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande

Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Fysisk aktivitet på recept stöd för hälsosamt åldrande Leg.sjukgymnast,MSc, doktorand Centrum för Allmänmedicin Karolinska Instiutet Ökad fysisk aktivitet efter 50 lönar sig! 2 205 50-åriga män, följdes

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka En sammanfattning av rapporten och en presentation av Nackas siffror jämfört med kommuner i länet med liknande befolkningsmängd I den här rapporten sammanfattas delar

Läs mer

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården

Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården En kunskapssammanställning med praktiska råd och verktyg för hälso- och sjukvårdspersonal 2007 Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Socialstyrelsen statens

Läs mer

Hälsan i Sörmland Äldre

Hälsan i Sörmland Äldre Hälsan i Sörmland Äldre Foto: www.fotoakuten.se FoU i Sörmland Statistikrapport 214:1 Hans Eriksson 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 Bakgrund... 4 Material och metoder... 4

Läs mer

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept)

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) FoU Kronoberg FoU-skrift 212:1 Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) Gunilla Eriksson Lena Lendahls FoU Kronobergs rapporter och skrifter FoU Kronoberg är Landstinget Kronobergs

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs

Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs klinik & vetenskap originalstudie Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs Stora variationer mellan landstingen, visar statistik över förskrivningen Lena V Kallings, med dr, lektor, Gymnastik-

Läs mer

Mina barn - era ungar

Mina barn - era ungar Mina barn - era ungar Kan vi tillsammans förbättra hälsan hos ungdomarna i Uppsala län? En rapport från Liv och Hälsa Ung 2005 Åsa Fichtel, Kenneth Berglund, Inna Feldman Samhällsmedicinska enheten, Landstinget

Läs mer