Från nyfiket barn till hemmasittare och tillbaka!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från nyfiket barn till hemmasittare och tillbaka!"

Transkript

1 Från nyfiket barn till hemmasittare och tillbaka! Malin Gren Landell, BUP Linköping Mikael Färnkvist, BUP Kungälv Catharina Winge Westholm, BUP Göteborg Angela Sämfjord, BUP Göteborg Moderator: Aslak Iversen, BUP Halland

2 Problematisk skolfrånvaro En fråga för skola + BUP + föräldrar + socialtjänst Vad vet vi? Vad bör vi göra? Malin Gren Landell leg psykolog, leg psykoterapeut, MD BUP-kliniken, Linköping

3 Forsknings- och kunskapsläget Saknas gemensamt begrepp och definition --- splittrade forskningsresultat Det finns studier från resp berörd disciplin (psykologi, sociologi, pedagogik) men behövs tvärdisciplinära studier, longitudinella studier och studier på prevention och behandling. Forska och agera på problematisk frånvaro -både giltig och ogiltig, ströfrånvaro & långvarig frånvaro som kan leda till problem för individen

4 Vilka frågor är mest och bäst beforskade? Riskfaktorer för problematisk skolfrånvaro Konsekvenser av skolfrånvaro Skolfrånvaro som riskfaktor för oavslutad skolgång Prevention av studieavhopp (drop-out) Prevention av skolk och interventioner mot skolk Behandling med KBT för ångestrelaterad skolfrånvaro

5 Några svenska undersökningar Karlberg & Sundell (2004), Sundell, El-Khouri, Månsson (2005) Skolk Flakierska-Praquin, Lindström & Gillberg (1988; 1997) Långtidsuppföljning av BUP-patienter med skolvägran SiS, Skolverksamhet inom SiS (2009) Skolverket (2008; 2010), Kommuner/skolans kännedom om förekomst + orsaker till frånvaro Skolinspektionen (2009) gymnasieavhopp; skolpliktsbevakning (2011) Gren Landell, Hemmasittare en deskriptiv studie; Lärares syn på skolfrånvaro - webbenkätstudie

6 Riskfaktorer Inte en förklaring utan FLERA olika faktorer som SAMVERKAR Vilka faktorer och hur de samverkar varierar från person till person Ofta finns en utlösande faktor och sedan vidmakthålls frånvaron av andra faktorer Implikation: 1) bred bedömning av varje enskilt ärende 2) finns inte EN metod för all skolvägran

7 Exempel på riskfaktorer Socialt: Svagt stöd för skolgången från föräldrarna, sociala och/eller psykiska problem hos förälder. Grupptryck från kompisar, mobbning Skola: bristande uppmärksamhet på närvaro och frånvaro, bristande anpassning till specifik funktionsnedsättning, Individ: depression, neuropsykiatri, somatisk sjukdom, ångeststörning, antisociala problem Faktorer överensstämmande i nationella och internationella undersökningar

8 Exempel på negativ spiral Sårbarhet Höga krav på sig själv Sårbarhet för internaliserande symtom Utlösande händelse Frånvaro p.g.a. fysisk skada, sjukdom, lov Får smak på att vara hemma Vidmakthållande faktorer verkar tillsammans med sårbarhetsfaktorer Föräldrar går med i barnets undvikande Skolkontakt blir avsersiv för föräldrarna Pinsamt komma tillbaka efter frånvaro Skolan tycker föräldrarna gör fel

9 Utredning Undersök utlösande och vidmakthållande faktorer i det enskilda ärendet Kärnfrågor från alla riskområden Inhämta information med flera verktyg (formulär, intervju, observation) och från olika källor Föräldrar Skola Social miljö Individ

10 Utredningsverktyg Formulär/frågor Barnet - t.ex. SDQ, SCARED, depression, smärta, mobbning, rädslotermometer/visuell analogskala (VAS) av känslor inför att gå till skolan/vara i skolan Föräldrarna - psykisk ohälsa, familjefunktion, parrelation, syn på skolgång Skolpersonal t.ex. SDQ, hypotesriktade frågor om neuropsykiatrisk problematik Intervju med barnet och föräldrar var för sig Hypotespröva involvera barnet och familjen Skaffa omedelbart samtycke att samla dokumentation och kunskap bakåt i tiden

11 Förhållningssätt Jämställ problematisk skolfrånvaro med självskadande Betrakta återkommande ogiltig frånvaro som ett akut problem med risk för allvarliga konsekvenser! Det går inte att vänta med utredning och åtgärder.

12 Riktlinjer för handläggning 1. Främja närvaro huvudmän, skolledning, elevhälsa 2. Uppmärksamma och rapportera frånvaro omedelbart lärare/mentor 3. Utreda frånvaro skolan med hjälp av elevhälsa och ev BUP och Socialtjänst 4. Åtgärda frånvaro skolan och ev andra aktörer utifrån kartläggning i det enskilda ärendet! 5. Samverka gemensamt ansvar 6. Uppföljning skolan och ev samverkansaktörer Skolverkets allmänna råd (2012). Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan

13 Behandling och rehabilitering Heterogen grupp! Inte bara EN orsaksfaktor i det enskilda ärendet och inte på gruppnivå Implikation: Inte EN metod för alla. Tänka flera interventioner och olika format i det enskilda fallet. Utgå från systematisk kartläggning av riskfaktorer från respektive riskområde. Jämför långvarig skolfrånvaro med långvarig sjukfrånvaro hos vuxen som ska tillbaka till arbetslivet tänk rehabilitering! Implikation: Förbered återgång till skola. Ha kvar stödsystem efter intensiv behandlingsinsats. Beredskap för återfall t.ex. vid lov och stadieövergång.

14 Tänk samverkan! BUP bör bidra till strukturer för samverkan Delar vi visioner med skola och kommun? Har vi kännedom om varandras verksamheter? Löser vi gemensamma problem? Ser vi varandras verksamheter som tillgängliga och handlingskraftiga? Använder vi effektiva former för samverkan kring skolfrånvaro? Närvaroteam? Samordnartjänst t.ex. samverkande socialsekreterare?

15 Hopp för framtiden Ny skollag - t.ex. utredningsskyldighet för skolor, skärpning vad gäller skolplikt och närvaroplikt Skolverkets allmänna råd (2012) Skolinspektionen regelbunden granskning av skolors rutiner för bevakning av skolplikten Förstärkt elevhälsa på väg och en evidensbaserad elevhälsa SKL s arbete med modellområden för skolfrånvaro & för ökad kunskap om psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Fokus på samverkan med draghjälp av stimulansmedel, t.ex. Samordnad Individuell Plan (SIP)

16 Salutogenes vid långvarig skolfrånvaro Mikael Färnkvist Leg psykolog, specialist i klinisk psykologi Leg psykoterapeut Enhetschef BUP Kungälv

17 Pilotprojekt Hemmasittare i Uddevalla kommun Att upptäcka problematiken tidigt och snabbt sätta in insatser. Att ha en genomtänkt struktur för hur samverkan skall ske med gemensamma tider, färdiga team och information till familjerna. Att inleda arbetet med en kartläggning som omfattar nivåerna individ, familj och skola.

18 Skolfrånvaroperiodens omfattning, debutålder samt typ av skolfrånvaro Intervjuperson Skolfrånvaroperiodens omfattning Debutålder Typ av skolfrånvaro Hannah Fullständig frånvaro 14 år Skolk under 1 månad. Robin Fullständig frånvaro 14 år Skolk under 4 månader. Erik Hög frånvaro under 3 år, 13 år Skolk fullständig frånvaro 1 år. Malin Mycket hög frånvaro under 4 år. 10 år Skolk och skolvägran Linnea Mycket hög frånvaro under 2 år, fullständig frånvaro 2 månader. 13 år Skolvägran och skolk Emelie Cecilia Fredrik Anna Mycket hög frånvaro under 5 år, fullständig frånvaro några månader. Fullständig frånvaro under 1,5 år. Fullständig frånvaro under 2,5 år. Fullständig frånvaro under 3,5 år. 14 år Skolvägran och därefter skolk 12 år Skolvägran 12 år Skolvägran 11år samt 16 år Skolvägran

19 Salutogena processer i gruppen med skolk Försoningsprocesser: Yttre stöd, att bli lyssnad till och tagen på allvar av skola och föräldrar. Att möta en gräns. Att själv komma till att acceptera och vilja ta ansvar för sin situation. Ilska och lust att provocera ersätts av en vilja till delaktighet.

20 Salutogena processer i gruppen med skolvägran Utvecklandet av ökad självkänsla och självständighet betonas. Betydelsen av omgivningens stöd framhålls. Erfarenheter av psykoterapi lyfts fram. Mötet med någon form av gräns har haft betydelse. Frånvaro av försoningsprocess.

21 Salutogena processer i gruppen med blandning av skolk och skolvägran Processer med försoning, separationsutveckling och sorgebearbetning i olika sammansättning. Mer djupgående inre förändringsprocesser. Psykoterapins betydelse lyfts fram. Tålmodigt stöd från omgivningen betonas. Mötet med någon gräns har varit viktigt. En utveckling från ilska och utanförskap mot en vilja till tillhörighet.

22 Slutsatser utifrån resultatet Långvarig skolfrånvaro beror ofta på komplexa orsaker; både utlösande händelser och predisponerande problematik. Ungdomarna hade genomgående svårigheter gällande självständighetsutveckling. Uppdelningen skolk/skolvägran/blandad grupp kan vara meningsfull. KASAM:s betydelse får stöd i intervjuerna.

23 Förutsättningar för de salutogena processerna vid långvarig skolfrånvaro Att den yttre belastningen den unge personen upplever är på en hanterbar nivå. Att den unge har någon form av psykologiskt utrymme. Att den unge möter någon form av gräns.

24 Skolvägrande ungdomar på Slottis BUP-kongressen 2013 Angela Sämfjord Catharina Winge Westholm

25 Korttidsvårdsavdelning Slottis Osorterat 179.jpg

26 Avdelningsstruktur 7 vårdplatser (7-dygnsvård) Upp till 3 patienter i dagvård Utredningsplatser (5-6v) & behandlingsplatser 1 plats avlastar akutavdelningen 1 plats för AB-vård <16år 5 platser för remisser från öppenvård Vadå korttidsvård????

27 Personal och kompetens Personal: Läkare, ev ST-läkare, enhetschef, psykolog 50% (75%), sjuksköterskor, mentalskötare, sekreterare, kokerska KBT-kompetens- exponering i vardagen, MIkompetens, psykoedukation, motion, massage Ej familjeterapi men familjemedverkan Vadå korttidsvård?????

28 Varför remittera skolvägrare till slutenvård? Kommer ej till mottagningen Dålig kunskap om pt både hos BUP, soc och skola Många misslyckade behandlingsförsök sista utposten Låg funktionsnivå (inte alltid så stort subjektivt lidande) Svårt att bryta pts isolering med bara övinsatser

29 Styrkor med slutenvård Bryta isolering Erbjuda en struktur (sömn, mat, motion mm) Automatisk beteendeaktivering Observationer av samspel Möjligt att knyta bärande kontakter Anpassad skolmiljö att träna och göra observationer i Bryta ev datorspelsberoende

30 Svårigheter Pt vill inte vård Skolgång ett för svårt mål att exponera mot Överföra kunskap till öv, skola, soc. Bygga upp strukturer som håller efter vårdtid

31 Åren ungdomar (22% av vårdtagarna) Partiell skolfrånvaro 2,1 år (0,5-4 år) Hel skolfrånvaro 0,9 år (0-2 år) Vårdtid öppenvård 1,3 år I 14 av 29 fall kontaktas BUP först i samband med hel skolfrånvaro Socialtjänsten inkopplad i stort sett i samtliga ärenden i ÖV

32 Könsfördelning Pojkar: 66% (19/29) Flickor: 34% (10/29) Åldersfördelning Pojkar: 14,5 år Flickor: 14,2 år

33 Slottis uppdrag Utredning: 16 st (55%) Behandling: 6 st (21%) Utredning/behandling: 7 st (24%) Genomsnittlig vårdtid 11v

34 Komorbiditet 1 diagnos: 7 st (24%) 2 diagnoser: 12 st (41%) 3 diagnoser: 8 st (28%) 4 diagnoser: 2 st (7%) Således betydande samsjuklighet, 76% har två eller fler diagnoser

35 Erhållna diagnoser Autismspektrum: 9/29 (31%) ADHD: 12/29 (41%) Ångest: 18/29 (62%) Psykisk utvecklingsstörning: 1/29 (3%) Depression: 4/29 (14%) Neuropsykiatriskt funktionshinder hos 19/29 (66%)

36 Diagnosöverensstämmelse ÖV-Slottis hos 13/29 (45%) I övriga fall var Slottis uppdrag till stor del utredningsuppdrag

37 Exponering Slottis Duvan: 25/29 varav 1 misslyckades Hemskola: 12/29 varav 2 misslyckades

38 Förbättring Hälften är förbättrade vid utskrivning, varav hälften av dem bibehåller skolgång över tid Hälften är förbättrade vid 3 månaders uppföljning, varav hälften av dem förbättrats efter utskrivning

39 Förbättringsgrad avseende skolgång vid utskrivning respektive 3 månaders uppföljning Totalt: 50% resp 57% Utredning: 62% resp 45% Behandling: 33% resp 60% Utredning/behandling: 43% resp 80%

40 Förbättringsgrad Ångest 67% förbättrade vid utskrivning 42% bibehåller skolgång över tid 67% förbättrade vid 3 månaders uppföljning

41 Förbättringsgrad Autism Nedslående resultat både vid utskrivning och 3 månaders uppföljning, endast 1 uppvisat förbättring Lyckad Duvanexponering hos 67% Hälften av ungdomarna väntar på skolhem/specialklass

42 Slutsatser Uppmärksammas alltför sent! Komplex problematik, hög komorbiditet. Utred tidigt. Skräddarsy behandling. Behov av tvärprofessionella insatser från skola, BUP och Socialtjänst. Önskvärt att BUP och Socialtjänst kopplas in tidigare. Behov av förbättrad uppföljning avseende skolform, stöttning från hem till skolan.

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Min dotter sov bort sin skolgång

Min dotter sov bort sin skolgång 1 Krysmyntha Sjödin Stockholms Universitet Psykologiska Institutionen Min dotter sov bort sin skolgång - Om föräldrars upplevelse av stöd vid långvarig skolfrånvaro. Krysmyntha Sjödin Examensuppsats 15

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Slutrapport Elis Elever i skolan Juni 2009

Slutrapport Elis Elever i skolan Juni 2009 Slutrapport Elis Elever i skolan Juni 2009 Enköpings Kommun Projektledare Dagmar Mardi dagmar.mardi@vasterled.enkoping.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Bakgrund... 3 Projektidé... 3 Syfte och målsättning...

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

Barn och ungdomar med ADHD ur ett genusperspektiv Gällivare kommun

Barn och ungdomar med ADHD ur ett genusperspektiv Gällivare kommun Revisionsrapport Barn och ungdomar med ADHD ur ett genusperspektiv Gällivare kommun Augusti 2010 Andreas O. Jönsson Lars-Börje Sehlberg 2010-08-30 Lars-Börje Sehlberg, projektledare Hans Forsström, uppdragsledare

Läs mer

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa en kunskapssammanställning Förord Denna kunskapssammanställning är en del av det arbete som bedrivs på Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar

3. Förberedelser och allmänna förutsättningar Innehåll 1. Inledning 1.1 Förord av professor Bo Vinnerljung 1.2 Introduktion till Skolfam 1.3 Om manualen 1.3.1 Vinsterna med ett gemensamt arbetssätt 1.3.2 Läsanvisningar 1.4 Helsingborgs tack Del 1

Läs mer

ELOF P R I O 2014-09-08. Elever med Lång Ogiltig Frånvaro Skolporten Sthlm 140919. kenth.hedevag@telia.com www.trippelkommunikation.se.

ELOF P R I O 2014-09-08. Elever med Lång Ogiltig Frånvaro Skolporten Sthlm 140919. kenth.hedevag@telia.com www.trippelkommunikation.se. ELOF Elever med Lång Ogiltig Frånvaro Skolporten Sthlm 140919 kenth.hedevag@telia.com www.trippelkommunikation.se Hög PRIO-faktor = Bra pedagogik P R I O Presentation Relation Intresse Omvärldsfaktorer

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser Revisionsrapport Barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser Inklusive samverkansgranskning Barn och ungdomar med ADHD - ur ett genusperspektiv Övertorneå kommun September 2010 Andreas O. Jönsson

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

BEGREPP OCH ERFARENHETER

BEGREPP OCH ERFARENHETER Tidigt förebyggande och rehabiliterande insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem - Prioriterat mål för Göteborgs Stad 2012 2014 BEGREPP OCH ERFARENHETER Innehåll Inledning...3

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer

Rätten till utbildning

Rätten till utbildning Rapport 309 2008 Rätten till utbildning Om elever som inte går i skolan Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Ett tryggt Sverige för alla

Ett tryggt Sverige för alla Ett tryggt Sverige för alla - Sverigedemokratisk Ungdoms socialpolitik Sverige är i flera avseenden ett unikt och fantastiskt land med många goda förutsättningar. Trots det blir psykisk ohälsa allt vanligare,

Läs mer

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01 Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Nationell psykiatrisamordnings ställningstaganden och förslag avseende tidiga insatser till barn och unga som riskerar allvarlig

Läs mer

Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum. Vårdprogram vid ADHD 2010-08-27 2008-01

Rubrik specificerande dokument Version nr Reviderat datum Gäller från datum. Vårdprogram vid ADHD 2010-08-27 2008-01 Version nr Diarie nr År/löp nr 2 Sidan 1 av 12 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Vårdprogram vid ADHD Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken 2010-08-27 Upprättad

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun.

Verksamhetsrapport. Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun. Skolinspektionen Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av Elevhälsans arbete vid Beta School i Stockholms kommun Skolinspektionen w * «v 1(14) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Beta School Resultat

Läs mer