INTERNATIONELL RÄTTSLIG HJÄLP I BROTTMÄL INOM EU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERNATIONELL RÄTTSLIG HJÄLP I BROTTMÄL INOM EU"

Transkript

1 INTERNATIONELL RÄTTSLIG HJÄLP I BROTTMÄL INOM EU EFFEKTIVITET V. RÄTTSSÄKERHET Malin Thunberg Schunke IUSTUS FÖRLAG

2 Innehäll Förkortningar 13 1 Inledning Om avhandlingsämnet Bakgrund Straffrättens internationalisering Framväxten av ett internationellt samarbete i brottmäl EU och straffrättsskipningen Terminologi Problem vid gränsöverskridande brottsutredningar Om avhandlingens uppläggning Avhandlingens inriktning Avhandlingens avgränsning Disposition och syfte 40 2 Bakgrund till regieringen av internationell rättslig hjälp Inledning Förhällandet mellan internationell och nationell rätt Handläggningens särskilda natur Rättskällor Inledning Multilaterala avtal Bilaterala avtal Nationell lagstifining Rättsskapande sammanslutningar inom omrädet Inledning FN Europarädet EU Framväxten av ett straffrättsligt samarbete 56

3 Beslutsformer inom den tredje pelaren Institutionernas roller inom den tredje pelaren AA Ätgärder inom ramen för EU:s straffrättsliga samarbete Europol, Europeiska rättsliga nätverket och Eurojust EU:s framtida straffrättsliga samarbete Schengensamarbetet 67 Internationella instrument om rättslig hjälp i brottmäl Inledning EKRB och dess första tilläggsprotokoll Bakgrund EKKB-.s grundprinciper Tillämpningsomräde Skälföravslag Former för internationell rättslig hjälp Särskilda villkor för beslag och husrannsakan Framställningar om teleavlyssning Fragan om EKRB:s tillämplighet Förutsättningar för teleavlyssning Utformning och kommunikation av framställningar Verkställande av framställningar Schengenkonventionen Inledning Gränsdragningen mellan polisiärt och rättsligt samarbete Schengenkonventionens ställning som dotterkonvention Utvidgning av tillämpningsomrädet för rättslig hjälp Begränsningar av villkor för beslag och husrannsakan Kommunikation av framställningar Principen om ne bis in idem ärs terroristkonvention och dess protokoll frän är Inledning Begränsning av skälför avslag Terroristkonventionens protokoll ärs narkotikabrottskonvention Inledning Regler om internationell rättslig hjälp Särskilda regier om förverkande vid brott 103

4 ärs förverkandekonvention Inledning Rättslig hjälp under förundersökningsstadiet Säkerhetsätgärder Särskilda regier om förverkande vid brott Skälför avslag pä framställningar Övrigt EU:s konvention om rättslig hjälp Inledning Konventionens grundprinciper Utvidgning av tillämpningsomrädet för rättslig hjälp Bestämmelser om handläggning och verkställighet Kommunikation av framställningar Rättslig hjälp utanframställninghärom Vissafirmerav internationell rättslig hjälp Tillfälligt överförande av frihetsberövad Äterställande Förhör genom videokonferens Förhör genom telefonkonferens Kontrollerade leveranser Gemensamma utredningsgrupper Hemliga utredningar Teleavlyssning Bakgrund till bestämmelserna Framställningar om teleavlyssning Teleavlyssning genom s.k. fjärrkontroll Informeringsplikt vid viss teleavlyssning Skydd av personuppgifter EU:s tilläggsprotokoll Inledning Internationell rättslig hjälp avseende bankinformation Kompletterande ätgärder och framställningar Skälför avslag EKRB:s andra tilläggsprotokoll Inledning Förändringar av artiklar i EKRB Utvidgning av EKRB:s tillämpningsomräde Utländsk närvaro vid verkställighet Kommunikation av framställningar Övriga förändringar 143

5 3.9.3 Kompletterande artiklar Verkställighet av framställningar Särskilda former av internationell rättslig hjälp Övriga förändringar FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (Palermokonventionen) Inledning Palermokonventionens tillämpningsomrade Bestämmelser om internationell rättslig hjälp Rambeslut om verkställighet i EU av beslut om frysning av egendom eller bevismaterial Principen om ömsesidigt erkännande Rambeslutets syfte och tillämpningsomrade Inledande definitioner Förfarandet vid verkställighet av beslut om frysning Skäl för att vägra erkännande eller verkställighet Bestämmelser om överklagande och skadeständ 160 Svensk regiering av internationell rättslig hjälp Svenska konventionsätaganden Svensk lagstifrning LIRB Inledning Lagens tillämpningsomrade Sverige som ansökande stat Vilka former av rättslig hjälp omfattar lagen? Förutsättningar för rättslig hjälp och skälför avslag Vilken myndighet fattar beslut? Allmänna förutsättningar för rättslig hjälp Krav pa dubbel straffbarhet Obligatoriska och fakultativa skäl för avslag Utformning och handläggning av framställningar Kommunikation av framställningar Verkställighet av framställningar Villkor för beviljande av framställningar Övriga bestämmelser Särskilda former av rättslig hjälp Förhör under förundersökning i brottmäl Bevisupptagning vid domstol

6 Telefonförhör Förhör genom videokonferens Kvarstad, beslag, husrannsakan m.m Hemlig teleavlyssning, teleövervakning och kameraövervakning Överförande av frihetsberövade för förhör m.m Utvecklingen av internationell rättslig hjälp inom EU EU:s straffrättsliga samarbete Utveckling av samarbetsformerna för rättslig hjälp Översikt Kommentar Förändringar ifräga om ärendehanteringen Översikt Kommentar Förändringar ifräga om verkställighet av framställningar Översikt Kommentar Avskaffande eller begränsning av villkor för samarbete Inledning Översikt Kommentar Begränsande villkor för rättslig hjälp Dubbel straffbarhet pä det internationella planet Dubbel straffbarhet pä det nationella planet Motiv för olika begränsande villkor Nya begränsande villkor Översikt Kommentar De mellanstatliga instrumentens Struktur Avslutning Den rättsliga hjälpen förändrar karaktär Framtida förändringar av rättslig hjälp inom EU Rambeslutet om frysning Frägan om samexistens eller konkurrens Individens ställning vid internationell rättslig hjälp Inledning

7 6.2 Internationell regiering av mänskliga rättigheter EKMR EU och de mänskliga rättigheterna EU och EKMR EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna Grönboken om rättssäkerhetsgarantier EKMR:s tillämplighet inom omrädet för internationell rättslig hjälp Förhör med vittnen som finns utomlands Internationella Instrument om rättslig hjälp EKMR Art. 6 p. 1 och p. 3d) EKMR Avgöranden som avser vittnen utomlands Slutsatser Ansvar för den ansökande och den anmodade staten Om tolkningen av art. 6 EKMR Förändringar av internationell rättslig hjälp Begäran om utredningsätgärder utomlands Internationella instrument om rättslig hjälp EKMR Slutsatser Om tolkningen av art. 6 EKMR Förändringar av internationell rättslig hjälp Avslutning 309 Bilaga 1 Översikt över vissa centrala bestämmelser inom omradet för internationell rättslig hjälp 314 Bilaga 2 Förteckning över centrala internetadresser som rör internationell rättslig hjälp 319 Summary 320 Zusammenfassung 332 Källor och litteratur 345 Sakregister

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

Innehåll. 1 Sammanfattning...9. 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11

Innehåll. 1 Sammanfattning...9. 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11 Innehåll 1 Sammanfattning...9 2 Promemorians lagförslag...11 2.1 Förslag till lag om ändring i brottsbalken...11 3 Inledning och bakgrund...15 3.1 Fenomenet människohandel...15 3.2 Situationen i Sverige...19

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om brottsbekämpning inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som

Läs mer

Olovligt bortförande av barn inom EU

Olovligt bortförande av barn inom EU Olovligt bortförande av barn inom EU En analys av Bryssel II-förordningens regler mot bakgrund av EU:s rättighetsstadga och barnkonventionen Examensarbete i internationell privat- och processrätt, 30 högskolepoäng

Läs mer

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet Europarådets fördragsserie nr 210 Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet Istanbul den 11 maj 2011 www.coe.int/conventionviolence The official languages

Läs mer

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett effektivt, ändamålsenligt och modernt straffrättsligt regelverk för juridiska personer. Dir. 2015:58

Kommittédirektiv. Ett effektivt, ändamålsenligt och modernt straffrättsligt regelverk för juridiska personer. Dir. 2015:58 Kommittédirektiv Ett effektivt, ändamålsenligt och modernt straffrättsligt regelverk för juridiska personer Dir. 2015:58 Beslut vid regeringssammanträde den 21 maj 2015 Sammanfattning av uppdraget En särskild

Läs mer

Rättsställning för barn födda utomlands genom surrogatarrangemang

Rättsställning för barn födda utomlands genom surrogatarrangemang Juridiska institutionen Vårterminen 2014 Examensarbete med praktik i internationell privat- och processrätt 30 högskolepoäng Rättsställning för barn födda utomlands genom surrogatarrangemang En internationellt

Läs mer

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Översättning mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/14

Läs mer

EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL. en idéskrift

EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL. en idéskrift EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL en idéskrift December 2006 EFFEKTIVARE HANTERING AV STORA OCH KOMPLICERADE BROTTMÅL en idéskrift December 2006 3 Tryck & Produktion: Edita 2006

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014

Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 Misstänktas rätt till insyn vid frihetsberövande m.m. ändrade bestämmelser från den 1 juni 2014 RättsPM 2014:1 Utvecklingscentrum Malmö Maj 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 De

Läs mer

FN:s konventioner om. Mänskliga rättigheter

FN:s konventioner om. Mänskliga rättigheter FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter Förord I denna skrift finns de svenska översättningarna av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och de sex centrala FN-konventionerna och deras

Läs mer

FN:s konventioner om. Mänskliga rättigheter

FN:s konventioner om. Mänskliga rättigheter FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter Förord Det internationella arbetet för mänskliga rättigheter tar sin utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. De rättigheter

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) C7-0025/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om skydd för enskilda personer med avseende på behandling

Läs mer

Tilläggsprotokoll till konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Tilläggsprotokoll till konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Tilläggsprotokoll till konventionen angående och de grundläggande friheterna Antagen i Paris den 20 mars 1952. Artikel 1 - Skydd för egendom Envar fysisk eller juridisk persons rätt till sin egendom skall

Läs mer

Lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner

Lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner Lag (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner 1 Den i Haag den 29 maj 1993 antagna konventionen om skydd av barn

Läs mer

Tillgången till ny prövning enligt 12 kap 19 utlänningslagen

Tillgången till ny prövning enligt 12 kap 19 utlänningslagen Juridiska institutionen Vårterminen 2012 Examensarbete i offentlig rätt 30 högskolepoäng Tillgången till ny prövning enligt 12 kap 19 utlänningslagen Vad får en preliminär bedömning av ett åberopat nytt

Läs mer

För att brott inte ska löna sig

För att brott inte ska löna sig För att brott inte ska löna sig Betänkande av Utredningen om utvidgat förverkande, m.m. Stockholm 2015 SOU 2015:67 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA ändrad genom protokoll nr 11 och 14 med protokoll nr 1, 4, 6, 7, 12 och 13

Läs mer

Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1

Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1 Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1 De stater som är parter i denna konvention, som beaktar att, i enlighet med de principer som proklamerats

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Förord av barn-

Läs mer

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Undertecknade regeringar, som är medlemmar av Europarådet, som beaktar den allmänna förklaring om de mänskliga

Läs mer

KRAVET PÅ STYRKT IDENTITET - när identitetskontroll ställs mot rätten till familjeåterförening

KRAVET PÅ STYRKT IDENTITET - när identitetskontroll ställs mot rätten till familjeåterförening JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet KRAVET PÅ STYRKT IDENTITET - när identitetskontroll ställs mot rätten till familjeåterförening Louise Dane Examensarbete med praktik i migrationsrätt, 15

Läs mer

Barnkonventionens 54 artiklar i sin helhet.

Barnkonventionens 54 artiklar i sin helhet. Barnkonventionens 54 artiklar i sin helhet. Artikel 1 I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för landet. Artikel 2

Läs mer

Häktningstider och restriktioner. Rapport

Häktningstider och restriktioner. Rapport Häktningstider och restriktioner Rapport Januari 2014 Innehållsförteckning FÖRORD... 4 SAMMANFATTNING... 5 1 INLEDNING... 8 1.1 Uppdraget och gruppens arbete... 8 1.2 Bakgrund... 9 1.2.1 Kort om Europakonventionen

Läs mer

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner,

Vägledning 2004:11 Version 4. Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, Tillämplig lagstiftning, EU, socialförsäkringskonventioner, m.m. Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan

Läs mer