Satsar Linköpingsstudenter på bilringar eller sexpack?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Satsar Linköpingsstudenter på bilringar eller sexpack?"

Transkript

1 Satsar Linköpingsstudenter på bilringar eller sexpack? - Hur påverkas deras psykiska och fysiska hälsa av fysisk aktivitet Martin Bergström Rebecca Björk Emil Kyndel Sara Pettersson Linköpings Universitet B-uppsats, Psykologi 2 Handledare: Örjan Dahlström

2 Abstract Studiens syfte var att se om det fanns något samband mellan antal timmar fysisk aktivitet och upplevd fysisk- och psykisk hälsa hos Linköpings universitetsstudenter. För att ta fram data användes enkäter. I stickprovet ingick 73 personer varav 41 kvinnor och 32 män. Enkäterna delades personligen ut till slumpmässigt utvalda studenter som befann sig på Campus Valla. Tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan fysisk aktivitet och god fysiskoch psykisk hälsa, dock med vissa undantag. Franz och Hamilton publicerade redan 1905 den första rapporten som beskrev hur fysisk aktivitet bidrog till förbättring kroppsligt, tankemässigt och känslomässigt hos två patienter med djup depression. Statistiken beräknades enligt Pearsons produkt-moment korrelationskoefficient och sambandet som uppstod var mycket svagt (r =.0.75, p =.527). Statistik beräknades även på sambandet mellan upplevd fysisk hälsa och antalet motionstimmar i veckan, här upptäcktes ett starkt samband (r =.270, p =.021).

3 Inledning Massmedia lägger idag ner mycket tid och engagemang på att framhäva vikten av fysisk och psykisk hälsa, där budskapet ofta är fysisk hälsa bidrar till god psykisk hälsa. Dagligen möts befolkningen av reklam och löpsedlar där man uppmanas att träna och ta hand om sin kropp. Sveriges television gjorde den 17 maj ett reportage om Göteborgsvarvet där man slog rekord i antalet deltagande. Totalt startade löpare vilket var fler än i fjol, det högsta deltagarantalet någonsin (http://svt.se/ / /storsta_varvshelgen_nagonsin?lid=is_search527895&lpos=6 &queryart527895=g%f6teborgsvarvet&sortorder527895=0&donesearch=true&sd=47225& from=sitesearch&pageart527895=0). I ett annat reportage görs intervjuer där man frågar de deltagande varför deltagarantalet var så högt i år och svaren de fick var bland annat att det kunde bero på att folk bryr sig mer om sin hälsa nu än tidigare (http://svtplay.se/v/ /friidrott/goteborgsvarvet_storst_i_varlden). Frågan är, tar svensken till sig dessa uppmaningar eller får det en negativ effekt? Denna studie försökte hitta samband mellan fysiskt aktivitet och upplevd psykisk- och fysisk hälsa. Mycket av den tidigare forskningen på området talade för att ett samband fanns. Franz och Hamilton publicerade redan 1905 den första rapporten som beskrev hur fysisk aktivitet bidrog till förbättring kroppsligt, tankemässigt och känslomässigt hos två patienter med djup depression (Franz & Hamilton, 1905). Även Craft och Landers gjorde år 1998 en metaanalys där det ingick 37 artiklar. Man kom där fram till att fysisk aktivitet var bättre än ingen behandling alls vid depression. Vilken träningstyp man utförde hade ingen större betydelse, men effekten var däremot bättre om träningen pågick i mer än nio veckor än under mindre än åtta veckor (Craft & Landers, 1998). Tio år tidigare gick Stephens (1988) igenom data från epidemiologiska studier från Kanada och USA, där fann han samband mellan hög fysisk aktivitet och låg grad av ångest- och depressionssymtom (Stephens 1988). År 2007 visade Wiles et al. att det fanns ett samband mellan hög grad av fysisk aktivitet på både arbetet och fritiden, och minskad förekomst av psykisk sjuklighet som till störst del utgjordes av depression och ångest. Detta kom man fram till i rapporten Caerphillystudien i Wales, där det gjorts en 5-årsuppföljning (Wiles et al., 2007). Även Pastor, Balaguer, Pons och García-Merita (2003) såg ett samband mellan ökad fysisk aktivitet leder till minskad känsla av depression och psykiska symptom. Studien utfördes på åringar i Valencia i Spanien. I kontrast till tidigare nämnd forskning kom Cooper-Patrick, Ford och Mead fram till motsatsen. De genomförde en longitudinell studie under 15 år som inte visade något samband mellan fysisk aktivitet och minskad depressivitet (Cooper-Patrick, Ford & Mead, 1997). Syfte Syftet med studien var att undersöka om det fanns ett samband mellan antalet timmar motion i veckan och upplevd psykisk- och fysisk hälsa. Metod Val av metod Metoden har arbetats fram utifrån kvantitativ forskning och har styrts utifrån syfte och frågeställningar. Utifrån olika metodvarianter gjordes en bedömning att kvantitativ metod är bäst lämpad för att besvara forskningens syfte. Undersökningsdesignen är en korrelationsdesign, det på grund av att studien syftar till att mäta samband mellan två variabler (Heiman, 2001). Statistiken beräknades enligt Pearsons produkt-moment korrelationskoefficient och signifikansnivån som användes var genomgående 5 procent (Heiman 2001). Enkätundersökning är den metod som kommer att användas i denna studie. Fördelar med detta är att det är ett billigt och effektivt sätt att samla in information på, under kort tid.

4 Nackdelar med metoden är att den inte är lika djupgående som intervjuer, möjligheten att ställa följdfrågor till deltagarna finns inte. (Bryman, 2001) Urval Populationen varifrån stickprovet togs var studenter på Linköpings Universitet (LiU). Läsåret 2008/2009 studerade personer på LiU, varav var kvinnor och män (http://www.liu.se/om-liu/siffror). På LiU finns 126 program och 650 fristående kurser inom hela utbildningsspektrat. Urvalstekniken som används i forskningen är en kombination av slumpmässigt bekvämlighetsurval och stratifieringsurval. (Bryman, 2001) Enkätutformning För att minimera risken för otydlighet och missförstånd gavs instruktioner att besvara enkäten i lugn och ro, något som Bryman (2001) även anser är viktigt. För att minska risken för bortfall förenklades enkäten så mycket som möjligt för att inte uppfattas besvärlig och tidskrävande. Enkäten inleddes med en kort informationsdel som beskrev syftet med undersökning. Enkäten var uppbyggd av två delar, där första delen bestod av nominala frågor och i den andra delen är frågorna formulerade utifrån en sjugradig Likert-skala (1 = instämmer inte alls, 7= instämmer ). Frågorna utformades på ett sådant sätt att datan gick att använda på intervallnivå, genom att flera frågor efterfrågade samma sak men formulerades på olika sätt. (Bryman, 2001). Se bilaga 1. Genomförande Enkäterna delades personligen ut till slumpmässigt utvalda studenter som befann sig på Campus Valla. Därefter analyserades enkäterna för att se sambandet mellan motion och fysisk och psykisk hälsa. Val av referenser För hjälp till utformning av studiens metod användes Heiman (2001) och Bryman (2001). En rad vetenskapliga artiklar användes till kapitlet om tidigare forskning för att öka författarnas förståelse för det behandlade området. Bryman (2001) användes även som resurs vid utformandet av enkäten. Resultat Studenterna som deltog var mellan åldrarna år (m=24.49, SD=5,29) och togs från Campus Valla vilket är den del av LiU där majoriteten av studenterna vistas. I undersökningen deltog 73 studenter, varav 32 var män (m=23,46, SD=2,94) och 41 kvinnor (m=25,29, SD=6,49). Statistiken visade ett mycket svagt samband (r =.075, p =.527) mellan variablerna upplevd psykisk hälsa och antalet motionstimmar i veckan. Om man istället studerar män och kvinnor var för sig syntes ett ännu svagare samband (r =.041, p =.799) i gruppen Kvinnor. För gruppen Män syntes däremot ett något starkare samband (r =.149, p =.417). Statistik beräknades även på sambandet mellan upplevd fysisk hälsa och antalet motionstimmar i veckan, här upptäcktes ett starkt samband (r =.270, p =.021) mellan nämnda variabler. Gruppen Kvinnor uppvisade ett ännu starkare samband (r =.362, p =.020) medan gruppen Män enbart uppvisade ett starkt samband (r =.121, p =.510). Tabell 1. Tabellen nedan beskriver stickprovet vad gäller antal, kön och ålder. n Minimum Maximum Mean Std, Devivation Män 32 19,00 31,00 23, Kvinnor 41 20,00 53,00 25,29 6,49 N 73 19,00 53,00 24,49 5,29

5 Diskussion Resultatdiskussion Syftet med studien var att undersöka om det fanns ett samband mellan antal timmar av fysisk aktivitet och upplevd psykisk hälsa. Resultatet visade ett mycket svagt samband vilket inte var förväntat eftersom tidigare forskning till stor del talar för ett starkt samband (Franz & Hamilton, 1905; Craft & Landers, 1998; Stephens, 1988; Pastor, Balaguer, Pons & García- Merita, 2003; Wiles et al., 2007). Att studien fick ett mycket svagt samband kan bero på olika saker. En faktor som bidragit till det svaga sambandet är att det endast deltog 73 stycken försökspersoner i studien. Hade studien haft ett större antal deltagare hade resultatet förmodligen fått ett utfall som överensstämmer mer med det som den tidigare forskningen talar för. En aspekt som är värd att diskutera är huruvida fysiskt aktiva individer är mer kritiska till sitt eget utseende och kropp än personer som är mindre fysiskt aktiva. En person som tränar mer är eventuellt mer mån om sin kropp och skattar därför kanske sitt utseende lägre än en person som inte tränar. Exempel på vidare forskning gällande detta område, skulle kunna vara att man undersökte fler universitetsstäder för att kunna generalisera på hela Sveriges population studenter. En annan aspekt som inte undersökts, är hur social hälsa påverkas av fysisk aktivitet. Metoddiskussion Fördelarna med studiens metod var att undersökningen genomfördes anonymt vilket medförde att studiens deltagare troligtvis kunde vara mer öppna och ärliga med sina svar. Enkätens utformning var mycket tydlig och enkel vilket underlättade. Frågorna som ställdes var relevanta för att kunna svara på studiens syfte, samt tillräckligt få för att inte trötta ut deltagarna. Nackdelarna med studiens metod var att enkätundersökningen kunde ha varit mer djupgående dock med risken att trötta ut deltagarna. Studien hade förmodligen fått ett annat utfall om undersökningen hade innefattat intervjuande enkätfrågor och mer öppna alternativ. Frågan där deltagarna fick svara på hur många timmar i veckan de var fysiskt aktiva kan ha tolkats på lite olika sätt. Utifrån resultatet kan det tänkas att vissa deltagare uppfattat fysisk aktivitet som all rörelse under dagen, medan vissa uppfattade fysisk aktivitet som planerad och schemalagd träning. Etiska överväganden Studien tog de etiska grundkraven i beaktande, såsom informationskravet, samtyckandekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilket är viktigt vid forskning (Bryman, 2001). Studien har tagit hänsyn till informationskravet och samtyckandekravet genom att information givits till de medverkande angående studiens innebörd. Studien har även tagit hänsyn till konfidentialitetskravet genom att enkätundersökningen var anonym. Nyttjandekravet har tillgodosetts genom att det endast var ansvarig handledare, bedömare samt studenterna bakom studien som hade tillgång till materialet. Referenser Bryman, A. (2001). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB Cooper-Patrick L, Ford DE,Mead L.(1997) Exercise and depression in midlife. A prospective study. American Journal of Public Health vol 87 pp Craft LL, Landers DM. (1998) The effect of exercise on clinical depression and depression resulting from mental illness. A meta-analysis. Journal of Sport & Exercise Psychology vol 20 pp Franz SL, Hamilton GV. (1905) Effects of exercise upon the retardation in condition of depression. American Journal of Insanity vol 62 pp Hassmén, P, Koivula, N, Uutela, A. Physical exercise and psychological well-being: a population study in Finland. Preventive Medicine vol 30 pp Heiman, GW. (2001). Understanding research methods and statistics. (Andra upplagan). Boston: Houghton Mifflin Company

6 Pastor, Y, Balaguer, I, Pons, D, Garcí-Merita, M. Testing direct and indirect effects of sportsparticipation on perceived health in Spanish adolescents between 15 and 18 yesrs of age. Journal of Adolescence vol 26 pp Stephens T. (1988) Physical activity and mental health in the United States and Canada. Evidence from four population surveys. Preventive Medicine vol 17 pp Wiles JN, HaaseMA, Gallacher J, Lawlor DA, Lewis G. (2007) Physical activity and common mental disorders. Results from the Caerphilly study. American Journal of Epidemiology vol 165 pp Elektroniska referenser &queryart527895=g%f6teborgsvarvet&sortorder527895=0&donesearch=true&sd=47225& from=sitesearch&pageart527895=0 Hämtad Hämtad

7 Bilaga 1 Enkätundersökning Vi är fyra studenter som utför en undersökning som berör ämnet hälsa och psykologi. Vi är tacksamma om du kan hjälpa oss att svara på ett antal frågor. Enkäten är anonym. Ta god tid på dig och svara så ärligt som möjligt. Ringa in endast ett svarsalternativ per fråga. Kön: Man Kvinna Ålder:.. år Hur många timmar i veckan är du fysiskt aktiv? timmar/vecka (Exempelvis gymträning, jogging, promenader, cykling o.s.v.) Jag använder tobak regelbundet Jag dricker mig berusad flera gånger i månaden Jag är nöjd med min kropp Jag känner mig piggare när jag tränar och/eller rör på mig regelbundet Jag känner mig ofta missnöjd med min kropp när jag jämför mig med andra Jag känner mig ofta stressad Var god vänd

8 Jag upplever att min fysiska hälsa är mycket bra Jag blir lätt irriterad och stör mig på småsaker Jag har under den senaste tiden känt mig nedstämd/ledsen, utan att veta varför Jag känner mig utvilad när jag vaknar på morgonen Mitt liv känns meningsfullt Jag anser att jag har bra tålamod Jag upplever att min psykiska hälsa är mycket bra Tack för din medverkan!

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie

SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT (FaR ) en enkätstudie Växjö universitet Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Utbildningsprogram för sjuksköterska, 180 hp Kurs VO453C Vt 2009 Examensarbete, 15 hp SJUKSKÖTERSKORS INSTÄLLNING OCH ANVÄNDANDE AV

Läs mer

Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten.

Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten. Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd hos ett urval av arbetstagare vid socialtjänsten. Malin Apelqvist och Cecilia Sankoh Juni

Läs mer

Användning av tyngdtäcke och dess inverkan på sömn

Användning av tyngdtäcke och dess inverkan på sömn Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi Nivå C Vårterminen 2012 Användning av tyngdtäcke och dess inverkan på sömn - En enkätstudie riktad till personer med neuropsykiatriska

Läs mer

YouTube som marknadsföringsplats - En surveyundersökning kring huruvida YouTube är en lämplig plattform för reklamannonsering

YouTube som marknadsföringsplats - En surveyundersökning kring huruvida YouTube är en lämplig plattform för reklamannonsering Marknadsföring 722G93 Linköpings universitet VT 2015 Emil Frid 930322-4316 Filip Johansson 940310-3972 Jimmy Eriksson Thorell 890623-1611 Timmy Andersson 930725-6595 Henrik Niklasson 860912-1937 Betel

Läs mer

Omega-3-tillskott eller fisk?

Omega-3-tillskott eller fisk? Examensarbete C-uppsats, Grundnivå 15 hp, ht 2011 Omega-3-tillskott eller fisk? En kartläggning av studenters användande av omega-3-tillskott Anna-Stina Nilsson Sanna Engerdahl Institutionen för kostvetenskap

Läs mer

Bakomliggande orsaker till användandet av kosttillskott

Bakomliggande orsaker till användandet av kosttillskott Bakomliggande orsaker till användandet av kosttillskott En enkätstudie om användning och attityder till kosttillskott Kajsa Johansson Sara Müller 2012 Praktik med examensarbete i idrottspedagogik, 15 hp

Läs mer

Swish. En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish

Swish. En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish Linköpings universitet Vt 2015 IEI- Marknadsföring, 722G93 Handledare: Mikael Ottosson Swish En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish Alexander Karlsson 940213-0679 Gustaf L. Södergren 930324-4991

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Erika Forsberg & Johanna Hjerpe 2011 Vetenskaplig uppsats, 30 hp Pedagogik Pedagogik C

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Varför empowerment? betydelsen av personalens frivillighet och inflytande vid hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen. Elin Westerberg Ida Öberg

Varför empowerment? betydelsen av personalens frivillighet och inflytande vid hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen. Elin Westerberg Ida Öberg Varför empowerment? betydelsen av personalens frivillighet och inflytande vid hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen Ida Öberg Hälsovägledarprogrammet Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen för

Läs mer

Demografiska skillnader vid aktieplaceringar

Demografiska skillnader vid aktieplaceringar Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mikael Bååth Demografiska skillnader vid aktieplaceringar En studie om eventuella demografiska skillnader vid aktieplaceringar Företagsekonomi C-uppsats Datum/Termin:

Läs mer

Validitets- och reliabilitetstestning av kortversioner av Krav, Kontroll, Socialt Stöd och Effort-Reward Imbalance

Validitets- och reliabilitetstestning av kortversioner av Krav, Kontroll, Socialt Stöd och Effort-Reward Imbalance Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 148 Validitets- och reliabilitetstestning av kortversioner av Krav, Kontroll, Socialt Stöd och Effort-Reward

Läs mer

Kosttillskott. Examensarbete 15hp. Kartläggning av användandet av kosttillskott på gym

Kosttillskott. Examensarbete 15hp. Kartläggning av användandet av kosttillskott på gym Examensarbete 15hp Kosttillskott Kartläggning av användandet av kosttillskott på gym Författare: Handledare: Examinator Termin: Kurskod: Kjellberg, Sebastian Axelsson, Ida Ahnesjö, Jonas Bergman, Patrick

Läs mer

Sambandet mellan psykisk ohälsa och hälsorelaterade levnadsvanor bland kvinnor och män i en skånsk befolkning

Sambandet mellan psykisk ohälsa och hälsorelaterade levnadsvanor bland kvinnor och män i en skånsk befolkning MALMÖ HÖGSKOLA 20050518 Folkhälsovetenskapliga programmet FHV01, magisteruppsats 20 poäng Sambandet mellan psykisk ohälsa och hälsorelaterade levnadsvanor bland kvinnor och män i en skånsk befolkning Student:

Läs mer

Författare Emma Larsson Handledare Örjan Sundin

Författare Emma Larsson Handledare Örjan Sundin Relationen mellan krav, kontroll, socialt stöd, belöning och arbetsrelaterad stress - Utifrån den privatanställda vårdpersonalens perspektiv Författare Emma Larsson Handledare Örjan Sundin Mittuniversitetet

Läs mer

Arbetsterapeuters användning av metoden Motiverande samtal

Arbetsterapeuters användning av metoden Motiverande samtal Arbetsterapeuters användning av metoden Motiverande samtal en enkätstudie Författare: Birgitta Dahl-Johansson, arbetsterapeut Närhälsan Skara rehabmottagning Rapport 2015:6 Rapport 2015:6 FoU i VGR: http://www.researchweb.org/is/vgr/project/157571

Läs mer

Hästunderstödd terapi en kvalitativ studie om terapeuternas erfarenheter

Hästunderstödd terapi en kvalitativ studie om terapeuternas erfarenheter Hästunderstödd terapi en kvalitativ studie om terapeuternas erfarenheter Av Britten Nilsson LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats (SOPA63) Ht 2014 1 Handledare: Anders Östnäs Abstract Author:

Läs mer

Skulle det vara jobbigt att arbeta med någon som har sjukdomen demens?

Skulle det vara jobbigt att arbeta med någon som har sjukdomen demens? SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN VID UPPSALA UNIVERSITET Skulle det vara jobbigt att arbeta med någon som har sjukdomen demens? En kvantitativ studie av socionomstudenters attityder, kunskaper och erfarenheter

Läs mer

Förkylning på vårdcentralen

Förkylning på vårdcentralen Förkylning på vårdcentralen Kartläggning av orsaker till att vuxna patienter med övre luftvägsinfektion/förkylning söker läkare i svensk primärvård och analys av huruvida det finns något samband mellan

Läs mer

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete,

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete, Abstrakt Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur ledare inom olika sektorer av arbetslivet uppfattar hälsofrämjande arbete i deras företag/organisation. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes

Läs mer

Trött, ointresserad och lat

Trött, ointresserad och lat UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats, VT 2012 Datum för inlämning: 2012-06-03 Elin Nilsson & Johanna Faye-Lund Arnberg Handledare: Peter Thilenius Trött, ointresserad och

Läs mer

Den där knuten måste liksom knytas upp

Den där knuten måste liksom knytas upp Amanda Ljungberg Den där knuten måste liksom knytas upp Patienters erfarenheter av våldsutsatthet och av hur dessa erfarenheter hanteras i psykiatrin FoU-enheten Psykiatri Södra Stockholm 2014 2014 FoU-enheten

Läs mer

Videorekrytering som urvalsmetod

Videorekrytering som urvalsmetod Videorekrytering som urvalsmetod Risker för diskriminering samt hur diskriminering kan motverkas i urvalsprocessen Lina Novén Daniela Miller Jeanette Liljeqvist Stockholms Universitet Psykologiska Institutionen

Läs mer

Förändringar i upplevd hälsa efter hälsopromotiva åtgärder Fokus på kost och fysisk aktivitet

Förändringar i upplevd hälsa efter hälsopromotiva åtgärder Fokus på kost och fysisk aktivitet Förändringar i upplevd hälsa efter hälsopromotiva åtgärder Fokus på kost och fysisk aktivitet Erika Lundberg Emelie Nilsson Anja Pääjärvi Hälsovägledarprogrammet Institutionen för hälsovetenskap Avdelningen

Läs mer

Att arbeta utan lön?

Att arbeta utan lön? Rapporter IDROTTSVETENSKAP 2013 Nr.4 GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Att arbeta utan lön? - en studie om funktionärerna på GöteborgsVarvet Hedvig Adolfsson Elina Söderberg

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet Homework and homework assistance in the school-age educare center

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet Homework and homework assistance in the school-age educare center Fakulteten för Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Vt 2015 Examensarbete i fritidspedagogik 15 högskolepoäng, grundnivå Läxor och läxhjälp

Läs mer

Smakförändringar efter gastric bypass-operation

Smakförändringar efter gastric bypass-operation Examensarbete C-uppsats, Grundnivå 15 hp, ht 2011 Smakförändringar efter gastric bypass-operation Camilla Gustafsson och Anna Jansson Institutionen för kostvetenskap Box 560 Besöksadress: BMC, Husargatan

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer