Hälsokunskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsokunskap 14.3.2012"

Transkript

1 Hälsokunskap En femtonåring har blivit vegan och slopat alla produkter från djurriket ur sin kost. Vad ska han beakta i sin kost för att trygga intaget av de näringsämnen som motsvarar kostrekommendationerna? Veganer använder inte i sin diet någon form av animaliska produkter, såsom kött, fisk, mjölk, ägg eller andra produkter som härstammar från djurriket Protein: De centrala proteinkällorna saknas i en vegan diet dvs. animaliska produkter. Man måste därför välja flera produkter som proteinkälla från växtriket. Genom att kombinera olika proteinkällor som kommer från växtriket kan man få en föda som innehåller tillräckligt med de nödvändiga aminosyrorna. Dessa proteinkällor är sädesprodukter, bönor, linser, nötter och frön. Järn: Järn absorberas sämre från vegetabilier än från animaliska produkter. C-vitamin i samband med måltiden ökar absorberingen av järn. Användning av järnproduktpreparat rekommenderas under graviditet och det kan också vara nödvändigt under puberteten och för kvinnor som kommit in i fertil ålder. Kalcium: Veganungdomar rekommenderas att använda kalciumpreparat eller att regelbundet äta livsmedel med tillsatt kalcium. D-vitamin: Veganer får knappt med D-vitamin från sin kost. D-vitamin preparat är nödvändiga året om. B12-vitamin: Veganmat innehåller en marginell mängd biologiskt aktivt B12-vitamin. Sura maträtter och havstång innehåller till stor del en form av overksamt B12-vitamin, vars rikliga intag förhindrar det aktiva B-12 vitaminets absorbering. En vegan bör inta B-12 preparat. B-12 vitamin brist kan förorsaka anemi och symptom från nervsystemet. Vid anemi som beror på B-12 vitamin brist rubbas bildandet av blodkroppar. Energi: Växande ungdomar och de som rör på sig aktivt bör sköta om att de får tillräckligt med energi från kosten. För dem rekommenderar man intag av flera måltider och mellanmål. Även födoämnen som innehåller rikligt med fett, som nötter, avokado och växtoljor rekommenderas. I svaret har skribenten framfört minst 3 sådana näringsbehov (svärtade)) som en vegan bör beakta. Svaret är uppräknande och svagt motiverat. Tre poäng kan man också få om man har skrivit om två näringsbehov med bra motiveringar. I svaret har skribenten presenterat 4 näringsbehov hos en vegan. Svaret är väl motiverat.

2 2. Hur kan sambanden mellan motion och sinnesstämning förklaras? Sinnestämningen kan påverka viljan att motionera, t.ex. en som är deprimerad vill inte nödvändigtvis åka och utöva motion. Å andra sidan kan en positiv sinnestämning främja och underlätta att komma iväg och motionera. Sambandet mellan motion och sinnestämning kan man t.ex. förklara med hjälp av fysiologiska och psykosociala faktorer. Fysiologiska och biokemiska mekanismer 1. Motion aktiverar blodcirkulationen och höjer kroppstemperaturen och detta kan minska på muskelspänningar och det sympatiska nervsystemets aktivitet. 2. Motion har också ett samband med självregleringen, flexibiliteten, lärandet och koncentrationsförmågan. 3. Försnabbar återhämtningen från stressituationer och motverkar å andra sidan många sjukdomar och smärttillstånd. 4. Motion kan öka produktionen av transmittorämnen i nervsystemet, t.ex. endorfiner ökar känslan av välbehag och serotonin förbättrar sömnens kvalitet, minnet och minskar ångest och depression. Minskad kortisol produktion kan minska stressen. 5. Skador och olyckor som motionen kan medföra samt för stor belastning i förhållandet till konditionen kan förorsaka en sänkning av sinnestämningen. Psykosociala mekanismer 6. En positiv inverkan på sinnesstämningen av motion är känslan av kontroll, ökade färdigheter och bättre kondition, uppiggande och avslappning. Ger en känsla av uppskattande. 7. Viktkontroll, bättre kroppsbild och jaguppfattning, självaktning och självförtroende. 8. Social samvaro, uppmuntran och positiv feedback ger välbehag. 9. Tvångsmotion kan ge upphov till en känsla av otillräcklighet, oförmåga, känslor av misslyckande och rädsla. 10. Det kan uppstå ett beroende till motion. Skribenten framför rätt ytligt minst 3 mekanismer, som kan förklara sambandet mellan motion och sinnesstämning. Sambandet mellan motion och sinnestämning beskrivs med hjälp av minst 5 mekanismer Ur svaret framkommer såväl positiva som negativa kopplingar. 3. Vilka verkningsmedel används i de hälsorelaterade annonserna nedan för att påverka människor att köpa produkterna? Verkningsmedel i de bifogade reklamerna som vädjar till förnuftet är bl.a.(inom parentes reklamens exempel). 1. Jämförelse till andra liknande produkter 2. Motivering kopplad till undersökningsresultat 3. Nyhet eller specialitet 4. Produktens egenskaper 5. Verkningsmekanism 6. Slogans, ordval

3 Verkningsmedel i reklamerna som vädjar till känslorna är bl.a. 7. påminnelse om grundbehoven och kulturella symboler som minskar det psykologiska motståndet (barnet i pappans famn, familjen, trygghet, att älska) 8. associationer (Ferrari, design, funktionell formgivning) 9. att kunna identifiera sig med situationen (blöjans doft) 10. humor 11. fysisk dragningskraft (mannens och barnets utseende) 12. färgerna 13. slogans, ordval 14. produkterna och produktmärkenas synlighet I svaret har skribenten fört fram 3-4 medel med vilka reklamen vädjar till förnuftet och känslorna I svaret har skribenten uppmärksammat minst 5-6 medel som reklamen använder sig av, budskap som påverkar såväl förnuftet som känslorna. Svaret är mångsidigt och insiktsfullt och innehåller minst en hälsoaspekt 4. Tabellen nedan visar hur finländska skolelever svarat på frågan Hur ofta borstar du tänderna? Frågan har besvarats av grundskolelever i klass 8 och andra årets studerande i gymnasiet och yrkesläroanstalter. Resultaten baserar sig på material från den riksomfattande Skolhälsoenkäten våren a) Vilka är huvudresultaten i tabellen? (2p) Poäng En poäng för könsskillnaderna och skillnaderna mellan läroanstalterna. I två poängssvaret har man tagit fram deras andel som borstar tänderna oftare än en gång per dag (enligt rekommendationerna) b) Hur förklarar och tolkar du huvudresultaten? (4p) 1. Hälsoupplysningen har rätt så svaga resultat eftersom de som borstar sina tänder enligt rekommendationerna, speciellt bland pojkar, är så få. 2. Flickornas bättre munhygien kan förklaras med att flickor är mera intresserade av hälsofrågor och att sköta den egna hälsan och utseendet än pojkarna. 3. Medierna och reklamen förstärker föreställningen att en god hygien är viktig speciellt bland flickor och kvinnor. 4. I hemmet kan föräldrarna fästa större uppmärksamhet vid flickornas munhygien än vid pojkarnas, jmf. könsbundna uppfostringsvanor. 5. Skillnaden mellan gymnasister och yrkesläroanstalternas studerande kan bero på deras olika socioekonomisk bakgrund. 6. Den sämre munhygienen bland studerande vid yrkesläroanstalter kan delvis förklaras med att man värdesätter hälsofrågor lägre. 7. Pojkkulturens värden och attityder, som är hälsonegativare hos elever vid yrkesläroanstalt än hos jämnåriga gymnasister. 8. Gymnasisterna studerar mera än studerandena vid yrkesläroanstalter, hälsofrågor t.ex. under hälsokunskapskurserna. 9. Puberteten leder till mognand.

4 2 poäng I svaret har skribenten presenterat minst tre förklaringar och tolkningar till resultaten i tabellen. Tolkningarna är ytligt motiverade. I svaret har skribenten fört fram minst fyra olika förklaringar och tolkningar. Svaret är mångsidigt, strukturerat och tolkningarna är korrekt motiverade. 5. Diskutera och ta ställning till mobiltelefonens och mobilteknikens möjligheter att främja hälsa och trygghet för ungdomar i gymnasieålder. Mobiltelefonen kan man dra nytta av i främjandet av hälsa och trygghet på t.ex. följande sätt: A. Hälso- och trygghetsinformation och hjälpsökning 1. Att be om hjälp genom att ringa eller t.ex. med textmeddelande (t.ex.112) 2. Snabb information om hälsa och trygghet 3. Handlingsmodeller för olika krissituationer, förstahjälpen instruktioner 4. Lärmiljöer som stöder hälsokunnande B. Stöd vid självvård och hälso- och trygghetsfrämjande samt uppföljning 5. Olika övningsprogram, uppföljnings dagböcker och mätinstrument för den fysiska hälsan och dra nytta av dem och med hjälp av dem motivera t.ex. till att motionera eller till en hälsosam kost 6. Alarmsystem som stöder tryggheten, GPS-position 7. Program och uppföljning som underlättar egenvård av egna långtidssjukdomar 8. Inspirerande spel, mp3, nättidning C. Tillgång till stöd 9. Att få stöd och dela med de närmaste 10. Möjlighet att få stöd från olika stödnätverk som använder mobilteknologi (t.ex. Krisjour. 11. Studerandeservicetjänster, där man kan dra nytta av nya lärmiljöer och skräddarsy stödformer på ett nytt sätt. 12. Lärares och instruktörers eller elevvårds nätverk som inte är bundna vid en viss plats D. Gemenskapen och det sociala umgänget 13. Kontaktgruppers verksamhet, möjlighet till diskussioner och att dela tankar med andra (facebook, twitter, sms) 14. Att dra nytta av underhållnings eller lärmiljöer som stöder inlärning, bl.a. för träning 15. Bevara minnena i det sociala umgänget 16. Att kunna meddela hemmet om var man befinner sig I svaret har skribenten begrundat med hjälp av några exempel mobiltelefonernas olika möjligheter ur två synvinklar. I svaret har skribenten begrundat mobiltelefonernas olika användnings möjligheter åtminstone från tre synvinklar mångsidigt och moget.

5 6. De främsta skadliga ämnena i tobak är kolmonoxid, tjära och nikotin. Beskriv hur de tre ämnena verkar i kroppen. Tjära Tjäran irriterar luftrören och som en omedelbar följd ger slemavsöndring och hosta. Följden av en långvarig irritation kan bl.a. leda till utvecklingen av cancer. 1. Tjäran förstör lungornas flimmerhårfunktion, som skyddar andningsorganen från luftens orenheter och lyfter det slem som samlas i lungorna uppåt. Kolmonoxid 1. Kolmonoxid fäster sig vid de syretransporterande röda blodkropparna 300 gånger lättare än syre och förorsakar att blodets förmåga att transportera syre försvagas och det kan leda till syrebrist. 2. Den fysiska prestationsförmågan försvagas, huvudvärk och trötthet 3. Syrehaltens sänkning påverkar de flesta organen, speciellt skadligt är det för människor som lider av hjärtsjukdomar. 4. Syrebristen försvagar läkningen av sår och skador 5. Fostrets syrebrist: problem med celldelningen och vävnadernas tillväxt - Nikotin 1. Risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar. Som en följd av att de ytliga blodkärlens blodcirkulation försämras blir extremiteterna kalla och huden föråldras snabbare. 2. Ejakulationsstörningar 3. Nikotinet ökar hjärtats puls 4. Nikotinet ger upphov till ett beroende 5. Nikotinet får blodplättarna att fastna mera vid varandra, vilket gör att risken för blodproppar ökar. 6. Nikotinet påverkar många hormoner och transmittorämnen. 7. Nikotinet som genom moderkakan absorberas till fostret förorsakar syrebrist hos fostret. Nikotinet är också farligt för fostrets nervsystem och fördröjer nerv- och hjärncellernas delning. Barnet kan efter födseln ha abstinenssymptom. I svaret kommer det fram varje ämnes inverkan i huvuddrag på organismen och av varje ämne nämns åtminstone en hälsorisk som det förorsakar. I svaret har skribenten beskrivit mera exakt alla tre ämnens verkningar på organismen. Ämnenas verkningar på organismen har beskrivits mångsidigare och skribenten har använt en sakkunnig terminologi. 7. Behandla de negativa hälsoeffekterna av partiklar av olika storlek i luften utomhus. I Finland är källan till olika stora partiklar trafiken, industrin, energiproduktionen och uppvärmningen av småhus. Exponeringen är som störst i trafikmiljöer och i omedelbar närhet av utsläppskällorna. Partiklarna indelas i stora partiklar och inandningsbara partiklar.

6 1. De stora partiklarna stannar i andningsorganen och avlägsnas med att hosta, nysa och med luften. Källan till dessa är pollen och svamparnas sporer. Förorsakar irritationssymptom som snuva, hosta, sveda i hals och ögon och klåda. 2. Inandningsbara partiklar: Mineralpartiklar från gatudamm, uppkommer vid industri- och energiproduktionen. Fina partiklar från trafikens och energiproduktionens utsläpp, gränsöverskridande, träets småförbränning. Ultrafina partiklar från avgaser, träets småförbränning, omgivningens tobaksrök. Verkan på hälsan sträcker sig från mycket lindriga eller övergående besvär till bestående sjukdom och död. Höga dagliga halter av partiklar tror man har verkan bl.a. på: - andnings- och hjärtsjukdomar - flera cancerformer samt obstruktiv lungsjukdom, - allergiska symptom och astma I svaret har man presenterat 2-3 skador som partiklarna förorsakar hälsan, behandlat såväl direkta besvär som symptom eller sjukdomar som uppstår vid långvarig exponering. I svaret har skribenten i viss mån förklarat vad man menar med olika stora partiklar. Svaret är mångsidigare än ssvaret och skribenten har beskrivit flera skador för hälsan. 8. Diskutera prioriteringen inom hälsovården ur en etisk synvinkel. Prioriteringen kan göras på många olika beslutande plan: - politikerna kan bestämma hur resurserna riktas - inom hälsovården kan man rikta resurser och undersökningar olika - läkarna kan med medicinsk motivering välja ut de mest akuta patienterna för vård - människorna själva kan besluta om att söka sig till vård av olika sjukdomar Etiska frågor: - ålderns betydelse - kostnadernas betydelse - akut, hotande/ kronisk Olika etiska principer som grund: - Människovärdet - Solidaritetsprincipen - Nyttoprincipen Skribenten har definierat vad man menar med prioritering. Ur svaret framkommer några etiska synvinklar med hjälp av exempel. Etiska principer och synvinklar begrundas och motiveras rätt så knappt.

7 Etiska principer och synvinklar som hör till prioritering har skribenten behandlat mångsidigare och insiktsfullare och har motiveringar ur 3-4 synvinklar. +9. I Finland konstaterades åren cirka 2800 fall av hivsmitta. År 2010 konstaterades hivsmitta hos 187 personer i Finland (Institutet för hälsa och välfärd 2011). a) Redogör för olika sätt att föra över hivinfektion och beskriv sjukdomsbilden för hivinfektionen och aidsstadiet. (5p) Viruset smittar huvudsakligen på tre olika sätt: 1) via samlag eller vid annat könsumgänge, 2) genom blod 3) från modern till barnet antingen under förlossningen eller i samband med amningen. Symptom: Infektionen är i begynnelsestadiet i allmänhet symptomfri. Eventuella symptom: feber, lymfkörtlar som sväller. Efter några år efter att man smittats uppstår ofta infektionssjukdomar på huden och slemhinnorna som beror på att organismen har ett bristfälligt immunologiskt motstånd. Följden blir aids (acquired immunodeficiency syndrome) då t.ex. sådana bakterier som inte i allmänhet är skadliga för människan förorsakar - allvarliga infektioner - sällsynta cancersjukdomar Aids ledde tidigare nästan undantagslöst till döden, men nuförtiden kan man med medicinsk behandling kontrollera sjukdomen bättre. I svaret har skribenten nämnt två smittsätt för hivinfektionen och beskrivit kort och ganska ytligt hivsmittans sjukdomsmönster och symptom och aidsskedet. 5 poäng I svaret har skribenten nämnt tre sätt att få hivinfektion, belyst mångsidigt hivsjukdomsbilden och symptom samt framfört sakligt aidsstadiets sjukdomsbild. b) Redogör för och ta ställning till primärpreventiva åtgärder för att minska fallen av hivsmitta i Finland. (4p.) 1) Sexualupplysning, skolornas sexualundervisning och upplysning till befolkningen vars grundbudskap är att undvika oskyddat sex. Upplysningar om att använda kondom vid samlag. 2) Att minska på prostitution och övervaka den. 3) Att kriminalisera medveten smittspridning och att införa en skyldighet att berätta om sin smitta. 4) Att erbjuda rena sprutor och nålar gratis till narkomaner. 5) Förbättra tillgången till hälsotjänster och lätta testmöjligheter. 6) Utbildning av personalen. 7) Övervakningen av säkerheten vid blodtransfusioner. 8) Hivpositiva mödrars rådgivning och förebyggande medicinsk behandling. 9) Samhälleliga metoder t.ex. Aidsdagen och stödkonserter 10) En trygg omgivning t.ex. insamlingskärl för använda nålar, städning av parkerna

8 I svaret har skribenten presenterat minst två primärpreventiva metoder. Metodernas effektivitet, genomförbarhet, kostnader/det ekonomiska mm. är knappt värderat i svaret. 9 poäng I svaret presenterar skribenten åtminstone fyra primärpreventiva metoder. I svaret har skribenten mera värderat metoderna och har sakenliga motiveringar Enligt undersökningar har människor i Finland som är gifta eller lever i parförhållande bättre hälsa än ogifta, frånskilda eller änkor och änklingar. Vilka faktorer kan förklara dessa skillnader i hälsa? Faktorer som förklarar hälsoskillnaderna: 1. De som lever i parförhållande har sundare levnadsvanor. 2. Parförhållandet stöder t.ex. rökfrihet (social kontroll). 3. Partnern kan också ha betydelse för att söka sig till hälsotjänster. 4. I ett parförhållande är partnern en viktig källa för socialt stöd. 5. Upplevelsen av omsorg inom ett förhållande och familjen, kärlek och lycka samt sexualhälsans främjande. 6. Parförhållandet och familjen främjar anknytning till samhället. 7. Vid åldrandet är partnerns konkreta stöd och hjälp viktiga. 8. Arbetslöshet och ekonomiska problem framhävs tydligare hos ensamförsörjare. 9. Skilsmässa, längtan efter ett parförhållande eller ensamhet belastar den psykiska hälsan. 10. De som bor ensamma har mera mentala störningar och psykiska belastningar än de som lever i ett parförhållande. I svaret har skribenten begrundat 2-3 faktorer med vilka man kan förklara hälsoskillnaderna i förhållandet till civilståndet. Svaret är rätt så ytligt och tolkningarna är svagt motiverade. I svaret har skribenten begrundat 4-5 hälsoskillnader och skillnaden i civilstånd som ligger i bakgrunden som förklarande faktorer. Svaret är mer mångsidigt än det föregående och innehåller flera motiveringar. 9 poäng I svaret har skribenten diskuterat mångsidigare förklarande faktorer till hälsoskillnaderna än i de tidigare och svaret visar på ett moget kritiskt grepp. I diskussionen har man tagit i beaktandet olika grupper: frånskilda, änkor, ogifta.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

REPETITIONSFRÅGOR FÖR HÄLSOKUNSKAP TILL KURSERNA HÄ1, HÄ2 OCH HÄ3

REPETITIONSFRÅGOR FÖR HÄLSOKUNSKAP TILL KURSERNA HÄ1, HÄ2 OCH HÄ3 REPETITIONSFRÅGOR FÖR HÄLSOKUNSKAP TILL KURSERNA HÄ1, HÄ2 OCH HÄ3 ARBETS- OCH FUNKTIONSFÖRMÅGA 1) I vissa företag belönas arbetstagare som motionerar regelbundet. Begrunda är det är rätt att belöna dessa

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Fysisk hälsa Den fysiska hälsan är hur våra kroppar mår Den fysiska hälsan är till exempel sjukdom Fysisk hälsa kan även vara kosten vi får i oss. Kosten har en stor inverkan

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

Vägen till ett tobaksfritt liv...

Vägen till ett tobaksfritt liv... Vägen till ett tobaksfritt liv... Varför ska du sluta röka eller snusa? Tobak skadar din hälsa Allvarliga sjukdomar som lungcancer, sjukdomar i lungor och luftrör, exempelvis KOL samt hjärt-kärlsjukdomar

Läs mer

Hälsokunskap19.9. 2012

Hälsokunskap19.9. 2012 Hälsokunskap19.9. 2012 1. Vad avses med följande termer? a) Antioxidant 1 poäng Ur svaret framkommer att antioxidant är ett ämne som förhindrar andra föreningar att härskna i människoorganismen. En poäng

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak.

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak. Hälsa Sjukvård Tandvård Livsstilsguide Din livsstil du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad

Läs mer

WHO = World Health Organization

WHO = World Health Organization Mat och hälsa åk 8 WHO = World Health Organization Enligt WHO innebär hälsa att ha det bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Dåliga matvanor och mycket stillasittande bidrar till att vi blir sjuka på

Läs mer

9. Vitlök är en klassiker i

9. Vitlök är en klassiker i Textstorlek: 25 löjligt nyttiga nyttigheter Rena hälsobomberna, inget knussel. Vissa födoämnen är nästan för nyttiga för sitt eget bästa. Ät dem, nu! 1. Ägg är fullpackade med nyttiga näringsämnen. Bland

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

Teori Kost och Kondition. År 6 ht -13

Teori Kost och Kondition. År 6 ht -13 Teori Kost och Kondition År 6 ht -13 KOST OCH KONDITION l Din kropp behöver regelbundet mat för att du ska må bra och orka med skola, fritids och eftermiddagsaktiviteter. Om du äter tre huvudmål per dag

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Elitidrott & Kost. Örkelljunga Orienteringsgymnasium

Elitidrott & Kost. Örkelljunga Orienteringsgymnasium Elitidrott & Kost Örkelljunga Orienteringsgymnasium Elitidrott & Kost Tillbakablick från föreläsning av näringsexpert Tallriksmodellen Näringsämnen Enkla tips på bra hygien Måltidsordning Köksekonomi När

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak och

Läs mer

Låt oss hållas starka!

Låt oss hållas starka! Låt oss hållas starka! Dagens informationsflöde ger inte nödvändigtvis en bra bild av hur man äter hälsosamt. Vi kan i stället känna oss förvirrade och föreställa oss att det är svårt och dyrt att äta

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan.

Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan. Psykologi 19.9.2011 Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan. I svaret har skribenten behandlat både för- och nackdelar. Svaret är avgränsat till inlärning i skolan.

Läs mer

5. Skriv några meningar om hur sömnen påverkar din hälsa.

5. Skriv några meningar om hur sömnen påverkar din hälsa. Frågor till texten 1. Nämn tre saker för att få en bättre dygnsrytm 2. Nämn två fördelar med att träna regelbundet 3. Berätta om hur kolhydrater, protein och fett fungerar 4. Tycker du att du får den vila

Läs mer

ForMare 2015. Stress, sömnkvalitet och uppehåll av hälsosam livsstil

ForMare 2015. Stress, sömnkvalitet och uppehåll av hälsosam livsstil ForMare 2015 Stress, sömnkvalitet och uppehåll av hälsosam livsstil Stress En situation där kraven och utmaningarna är större än resurserna Nästan vilken som helst positiv eller negativ förändring kan

Läs mer

Områden om människokroppen. Celler

Områden om människokroppen. Celler Celler Vad är en cell? Var finns celler, hur och när upptäcktes dem? Hur många celler består en människa av. Vad finns det för olika typer av celler i människokroppen. Förklara skillnaden mellan cell,

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte HÄLSOVÅRD Ämnet hälsovård är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, medicin, vårdvetenskap och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa, förebyggande och hälsovårdande arbete samt vanligt förekommande

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

KÖNSSJUKDOMAR. Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen

KÖNSSJUKDOMAR. Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen KÖNSSJUKDOMAR Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen SEXUELL HÄLSA Kärlek, sexualitet och sex hör till människans liv. Den sexuella hälsan är en viktig del av ens hälsa och livskvalitet. Alla har rätt att

Läs mer

Energidrycker-vad är det och hur påverkar de barn och unga? Linda Hongisto 2013

Energidrycker-vad är det och hur påverkar de barn och unga? Linda Hongisto 2013 Energidrycker-vad är det och hur påverkar de barn och unga? Linda Hongisto 2013 Energidryck, sportdryck? Sportdryck: vatten, kolhydrater ( 5-6g/1dl), salter (elektrolyter). Ersätta förlorad vätska och

Läs mer

Människans Resurser HÄLSOKONCEPT. för moderna människor

Människans Resurser HÄLSOKONCEPT. för moderna människor Människans Resurser HÄLSOKONCEPT för moderna människor Människans uppfattning om hälsoåtgärder De flesta människor har en alltför snäv syn på vad hälsa och olika hälsoåtgärder innebär. De är övertygade

Läs mer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer Läkemedelsfakta för barnfamiljer Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Läkemedel är en väsentlig del av hälsovården. Alla behöver läkemedel i något skede av livet, och ibland kan användningen av

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Tobak Hälsa Tobaksfri inför din operation Visste du att... när du blir opererad är det många faktorer som påverkar hur resultatet av operationen

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter.

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. PREVENTIVMEDEL 866 KONDOM Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Kondomfabriken https://www.youtube.com/watch?v=g53iia-gnkg P-PILLER KVINNLIGA KÖNSHORMONER

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

FÖRBUNDET FÖR MÖDRA- OCH SKYDDSHEM. På svenska. Jag tänker på Dig. Rusmedlens negativa effekter under graviditeten

FÖRBUNDET FÖR MÖDRA- OCH SKYDDSHEM. På svenska. Jag tänker på Dig. Rusmedlens negativa effekter under graviditeten FÖRBUNDET FÖR MÖDRA- OCH SKYDDSHEM På svenska Jag tänker på Dig Rusmedlens negativa effekter under graviditeten Bästa blivande mamma! Graviditeten är en stor ändring i livet. Två ska bli tre och den tredje

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Innehåll 3 Tobaksfri inför din operation 5 Nu har du chansen! 7 Tobaksfri efter din operation 8 Mer information 10 Regional och lokal information

Läs mer

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning HIV-spridning 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt.

Läs mer

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Immunförsvaret skyddar mot infektioner, förstörs det blir man sjuk. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess. Man kan känna sig frisk

Läs mer

Pedagogiskt Centrum. Syfte. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Material. Spelmiljö. Texter och material. Layout och bearbetning

Pedagogiskt Centrum. Syfte. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Material. Spelmiljö. Texter och material. Layout och bearbetning HIV-viruset 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt.

Läs mer

Prestationstriangeln

Prestationstriangeln Prestationstriangeln TRÄNA VILA Obalans i triangeln = Försämrad prestationsförmåga - Trötthet - Sjukdom / Skador -Näringsbrist - Överträning ÄTA Energibalans UTTAG INTAG Ät regelbundet och fyll alltid

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

Aptitreglering. Stress

Aptitreglering. Stress Aptitreglering Stress Aptiten styrs: Kortidsreglering start och slut Långtidsreglering upprätthåller kroppsvikten Fettvävens och hjärnan Insulin-Leptin Stress och det moderna samhället Jag arbetar från

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem

Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem Indelning av kriser Utvecklingskriser; normativa brytpunkter vid utveckling och förändring i livet, under vilka man måste avstå från

Läs mer

Afrika- i svältens spår

Afrika- i svältens spår Afrika- i svältens spår Undernäring - svält Akut undernäring är ett medicinskt tillstånd som uppkommer när en person inte får tillräckligt med näring för att täcka sitt dagliga energi- och proteinbehovet,

Läs mer

Utvärderad av Centret för hälsofrämjande r.f.

Utvärderad av Centret för hälsofrämjande r.f. SNUSETS hälsorisker Utvärderad av Centret för hälsofrämjande r.f. Utgiven av: Studenternas hälsovårdsstiftelse Tölögatan 37 A 00260 Helsingfors Beställningar: julkaisutilaukset@yths.fi Författare: Susanna

Läs mer

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls.

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls. Blodet Cellerna i din kropp behöver vatten, syre och näring för att fungera. Det är blodet som ser till att cellerna får allt detta. Blodet tar också med sig avfall och värme som bildas när cellerna arbetar.

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Fysiologi & träningslära. Örkelljunga Orienteringsgymnsaium

Fysiologi & träningslära. Örkelljunga Orienteringsgymnsaium Fysiologi & träningslära Örkelljunga Orienteringsgymnsaium Fysiologi & Träningslära Viktiga träningsprinciper Blodomloppet Andningen Aerob effekt Submaximal effekt Aerob kapacitet Central och lokal kapacitet

Läs mer

07-03-08. Ordning i Myllret

07-03-08. Ordning i Myllret Moment Ordning i Myllret Studieplan och bedömningsgrunder i Biologi för åk 7 Bedömningsgrunder för uppnåendemålen veta att biologin är läran om det levande förstå förutsättningar för liv kunna använda

Läs mer

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Inledning Fabrys sjukdom (även känd som Anderson-Fabrys sjukdom efter de två forskare som upptäckte sjukdomen) är en sällsynt genetisk sjukdom. Orsaken

Läs mer

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland Information om hiv och var du kan testa dig i Värmland Allmänt Om man smittas med hiv, humant immunbristvirus, börjar en särskild sorts vita blodkroppar som man har i blodet att förstöras. Dessa vita blodkroppar

Läs mer

Barn och aids. Farmor Esnaro Kunika tar hand om tio av sina barnbarn efter att de förlorat sina föräldrar på grund av aids. Giacomo Pirozzi/UNICEF

Barn och aids. Farmor Esnaro Kunika tar hand om tio av sina barnbarn efter att de förlorat sina föräldrar på grund av aids. Giacomo Pirozzi/UNICEF Barn och aids Varje år smittas hundratusentals barn av hiv och ännu fler förlorar sina föräldrar i aids På många håll i världen ses inte hiv och aids enbart som en hälsofråga, utan som ett hot mot hela

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA Teorihäfte

IDROTT OCH HÄLSA Teorihäfte IDROTT OCH HÄLSA Teorihäfte Mentala effekter av träning och annan fysisk aktivitet Avspänning och avslappning Om man ofta är spänd, psykiskt och/eller fysiskt blir man lätt trött. Den psykiska spänningen

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Hur gör kroppen energi?

Hur gör kroppen energi? Hur gör kroppen energi? Sköldkörteln Sköldkörteln Vad gör sköldkörtelhormoner? Storlek, antal, hastighet! Sköldkörtelhormonerna påverkar hela kroppen Muskler Ögon Lungor Hjärna Immunförsvar Hjärta Njurar

Läs mer

Ett glas vin kan väl inte. skada?

Ett glas vin kan väl inte. skada? Ett glas vin kan väl inte skada? Ett glas vin kan väl inte skada? Kvinnors dryckesvanor skiljer sig idag markant från hur det var för bara några år sedan. Vid trettio har man ofta hunnit skaffa sig vanor

Läs mer

Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011

Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011 Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011 1. Sven Karlsson (70) söker upp dig för besvär med episoder med yrsel. Han ledsagas av

Läs mer

GRAVIDITET OCH DIABETES

GRAVIDITET OCH DIABETES GRAVIDITET OCH DIABETES Vad är diabetes? Diabetes påverkar kroppens sätt att omvandla mat till energi. När du äter spjälkas maten till bl a glukos som är ett slags socker. Det är "bränslet" som din kropp

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

Barn med hivinfektion

Barn med hivinfektion Personen på bilden har inget samband med texten i broschyren. Barn med hivinfektion Information till vårdnadshavare och anhöriga Den här broschyren är riktad till vårdnadshavare och anhöriga till barn

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

PAH enkät för dig som är andfådd. Undersökningsresultat 4 oktober 2012

PAH enkät för dig som är andfådd. Undersökningsresultat 4 oktober 2012 PAH enkät för dig som är andfådd En undersökning om andfåddhet, trötthet och dålig kondition. Tre vanliga tillstånd som kan vara helt normala, men också kännetecken på ett flertal sjukdomar Undersökningsresultat

Läs mer

Passion för livet SenioriForm. Högskolan 20130312

Passion för livet SenioriForm. Högskolan 20130312 Passion för livet Högskolan 20130312 Introduktion Hälsa - ohälsa Frisk- sjuk Varför ska vi röra oss och belasta kroppen? Motivation och bryta vanor Säkerhet Inre miljö Utemiljö Fallolyckor i hemmet. Förebyggande

Läs mer

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating.

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating. En genväg till djup avslappning och meditation Floating. FLOATING återskapar balans Att flyta i ett viktlöst tillstånd och låta hjärnan vila från intryck, såsom ljud, ljus, tryck och friktioner frigör

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig Kom med och ge din insats för ett friskare liv för dig själv, dina närmaste och hela din kommun Hälsan hör till de viktigaste värdena i människans liv och har en avgörande

Läs mer

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar.

Läs mer

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar www.e-imd.org Vad är störningar i ureacykeln/organisk aciduri? Maten vi äter bryts ned av kroppen med hjälp av tusentals kemiska reaktioner

Läs mer

Familjen och drogförebyggande fostran. Vi vill också ha!!!

Familjen och drogförebyggande fostran. Vi vill också ha!!! Familjen och drogförebyggande fostran Vi vill också ha!!! Som underlag för funderingar kring alkohol och droger Det är bra att samtala med barn om verkningarna hos alkohol och droger i situationer där

Läs mer

Näringslära En måltid

Näringslära En måltid Näringslära En måltid ger näring och energi till arbete och temperaturreglering är en njutning skapar sociala plus umgänge och avkoppling Ämnesomsättning = Metabolism Anabol uppbyggande Katabol nedbrytande

Läs mer

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv HIV/AIDS - ett globalt perspektiv Begrepp och förkortningar HIV AIDS GRID HTLV3 Humant (mänskligt) Immunbrist Virus Human Immunodeficiency Virus En bakterie kan leva utanför kroppen. Ett virus är en parasit

Läs mer

a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2 dieten, eller...? a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2, eller...?

a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2 dieten, eller...? a. Diethysteri: LCHF, stenåldersdieten, 5:2, eller...? Nyhetsbrev, december 2013. Hej! Låt dig inte hajpas av alla nya dieter! De kommer och går, men näringsläran består. Tänk på att äta näringsriktigt istället, så att du är frisk även om några år! Här får

Läs mer

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER

HÄLSO VINSTER HJÄLP ATT BEHANDLINGAR SLUTA RÖKA KALENDER A KTIVITETER HJÄLP ATT SLUTA RÖKA HÄLSOVINSTER BEHANDLINGAR Kalender Aktiviteter börja leva fullt ut HÄLSOVINSTER MED ATT SLUTA Rökning är mer än bara en dålig vana För varje cigarett du tar riskerar du din hälsa.

Läs mer

Teoripass 1 Kost. Syfte Syftet med lektionen är att försöka medvetandegöra eleverna på:

Teoripass 1 Kost. Syfte Syftet med lektionen är att försöka medvetandegöra eleverna på: Teoripass 1 Kost Inledning Vikten gällande kost i dagens samhälle har aldrig varit större än den är idag. Människor blir mer och mer medvetna om vad de stoppar i sig, men det finns även de som tror att

Läs mer

Rekommenderade njutningar. För bantare, motionärer och för dem som ser efter sitt utseende och sin hälsa.

Rekommenderade njutningar. För bantare, motionärer och för dem som ser efter sitt utseende och sin hälsa. Rekommenderade njutningar För bantare, motionärer och för dem som ser efter sitt utseende och sin hälsa. Lätta upp måltiden och minska på vikten med hjälp av bröd 1 skiva bröd innehåller i medeltal 60

Läs mer

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären.

Detta händer mjölken från kon till dess vi kan köpa den i paket i affären. Mjölk Mjölk betraktas som ett av våra nyttigaste livsmedel. Det beror på att den innehåller så många av de näringsämnen som är särskilt viktiga för kroppen. De viktigaste ämnena är kalcium ( C), protein,

Läs mer

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Har Du ett barn med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Till personal i förskola, skola, fritidsverksamhet eller

Läs mer

Psykologi 14.9.2009. 2. Vad avses med temperament? Hur borde föräldrar och lärare beakta barnets temperament?

Psykologi 14.9.2009. 2. Vad avses med temperament? Hur borde föräldrar och lärare beakta barnets temperament? Psykologi 14.9.2009 1. Den positiva psykologins idé är att betona människans resurser och starka sidor snarare än hennes svagheter, brister och begränsningar. Vad kan den positiva psykologin bidra med

Läs mer

Vegetarisk- och vegankost för idrottare

Vegetarisk- och vegankost för idrottare Protein är viktigt för kroppens förmåga att bl a kunna bygga muskler, därför bör idrottande vegetarianer och veganer tänka lite extra på sitt proteinintag. Kommer man däremot upp i en proteinmängd på runt

Läs mer

UNGDOMAR ALKOHOL OCH ANDRA DROGER

UNGDOMAR ALKOHOL OCH ANDRA DROGER UNGDOMAR ALKOHOL OCH ANDRA DROGER INGÅNGEN-ALKOHOL OCH DROGRÅDGIVNING En erbjudande - och förebyggande verksamhet inom Umeå socialtjänst. För barn och ungdomar upp till 22 år, ungdomars nätverk och de

Läs mer

Hälsopromenad för seniorer med ett livsviktigt budskap

Hälsopromenad för seniorer med ett livsviktigt budskap Hälsopromenad Alkohol Alkoholkonsumtionen i Sverige är ca 10 liter ren alkohol per person 15 år och äldre. Över tid har konsumtionsmönstret ändrats så vi dricker mer alkohol under veckorna och inte som

Läs mer

Allt du behöver veta om smart viktminskning

Allt du behöver veta om smart viktminskning Allt du behöver veta om smart viktminskning Hitta produkterna som passar dig Naturdiets produkter är framtagna för att du ska kunna gå ner i vikt på ett tryggt och säkert sätt. Du får i dig lagom mycket

Läs mer

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan.

Vid tryck mot rygg och buk sammanpressas bröstkorgen och hämmar lungornas kapacitet att expandera och därmed försämras syresättningsförmågan. POSITIONS ASFYXI Asfyxi innebär syrebrist, kroppen är i behov av syre. Man kan förklara att positionsasfyxi innebär otillräckligt intag av luft (syrgas) pga. kroppshållning som hämmar andningen och syresättningen

Läs mer

Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång. Claes-Gunnar Ericsson, Greta Smedje, Gunilla Wieslander

Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång. Claes-Gunnar Ericsson, Greta Smedje, Gunilla Wieslander Partiklar i inomhusmiljön - en litteraturgenomgång Claes-Gunnar Ericsson, Greta Smedje, Gunilla Wieslander Avgränsningar Fokus på storleksdefinierade partiklar, t.ex. ultrafina partiklar, PM 1, PM 2,5,

Läs mer

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se

Sömn och stress. www.somnhjalpen.se Sömn och stress www.somnhjalpen.se S ömnen tillhör ett av våra primära behov. Vi sover i genomsnitt ca 1/3 av våra liv. Sömnen är livsviktig för våra olika kroppsfunktioner. Om vi inte sover tillräckligt

Läs mer

Allmän näringslära 6/29/2014. Olika energikällor gör olika jobb. Vad som påverkar vilken energikälla som används under tävling och träning:

Allmän näringslära 6/29/2014. Olika energikällor gör olika jobb. Vad som påverkar vilken energikälla som används under tävling och träning: 2014-06-16 Sabina Bäck 1 Näringslära = den totala processen av intag, matsmältning, upptag, ämnesomsättning av maten samt det påföljande upptaget av näringsämnena i vävnaden. Näringsämnen delas in i: Makronäringsämnen

Läs mer

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här

Allmänt om adaptogener. Sammanfattning. Adaptogener. Rotary, Skurup, 2007. Kontaktinfo. Läs mer om adaptogener klicka här Allmänt om adaptogener Sammanfattning Adaptogener Rotary, Skurup, 2007 Läs mer om adaptogener klicka här Kontaktinfo Tack Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter

Läs mer

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer, 2010 SBU:s sammanfattning och slutsatser, 2005 Nordlund. (2004).Ångest om orsaker, uttryck och vägen bort

Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer, 2010 SBU:s sammanfattning och slutsatser, 2005 Nordlund. (2004).Ångest om orsaker, uttryck och vägen bort Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer, 2010 SBU:s sammanfattning och slutsatser, 2005 Nordlund. (2004).Ångest om orsaker, uttryck och vägen bort från den Ottosson & d`elia. (2008). Rädsla, oro, ångest

Läs mer

Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009

Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009 Tuffa killar och mat Mikko Salo Brandförman, World s Fittest Man 2009 Bra ätande Om man inte äter bra är man antagligen i ett ganska dåligt skick. Det är inte en trevlig känsla och många vill må bättre,

Läs mer

Allt du behöver veta om smart viktminskning

Allt du behöver veta om smart viktminskning Allt du behöver veta om smart viktminskning Hitta produkterna som passar dig Naturdiets produkter är framtagna för att du ska kunna gå ner i vikt på ett tryggt och säkert sätt. Du får i dig lagom mycket

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden

Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden IP/03/1022 Bryssel den 16 juli 2003 Kommissionens förslag om näringspåståenden och hälsopåståenden ska ge konsumenterna bättre information och harmonisera marknaden Europeiska kommissionen antog i dag

Läs mer