Hälsokunskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsokunskap 14.3.2012"

Transkript

1 Hälsokunskap En femtonåring har blivit vegan och slopat alla produkter från djurriket ur sin kost. Vad ska han beakta i sin kost för att trygga intaget av de näringsämnen som motsvarar kostrekommendationerna? Veganer använder inte i sin diet någon form av animaliska produkter, såsom kött, fisk, mjölk, ägg eller andra produkter som härstammar från djurriket Protein: De centrala proteinkällorna saknas i en vegan diet dvs. animaliska produkter. Man måste därför välja flera produkter som proteinkälla från växtriket. Genom att kombinera olika proteinkällor som kommer från växtriket kan man få en föda som innehåller tillräckligt med de nödvändiga aminosyrorna. Dessa proteinkällor är sädesprodukter, bönor, linser, nötter och frön. Järn: Järn absorberas sämre från vegetabilier än från animaliska produkter. C-vitamin i samband med måltiden ökar absorberingen av järn. Användning av järnproduktpreparat rekommenderas under graviditet och det kan också vara nödvändigt under puberteten och för kvinnor som kommit in i fertil ålder. Kalcium: Veganungdomar rekommenderas att använda kalciumpreparat eller att regelbundet äta livsmedel med tillsatt kalcium. D-vitamin: Veganer får knappt med D-vitamin från sin kost. D-vitamin preparat är nödvändiga året om. B12-vitamin: Veganmat innehåller en marginell mängd biologiskt aktivt B12-vitamin. Sura maträtter och havstång innehåller till stor del en form av overksamt B12-vitamin, vars rikliga intag förhindrar det aktiva B-12 vitaminets absorbering. En vegan bör inta B-12 preparat. B-12 vitamin brist kan förorsaka anemi och symptom från nervsystemet. Vid anemi som beror på B-12 vitamin brist rubbas bildandet av blodkroppar. Energi: Växande ungdomar och de som rör på sig aktivt bör sköta om att de får tillräckligt med energi från kosten. För dem rekommenderar man intag av flera måltider och mellanmål. Även födoämnen som innehåller rikligt med fett, som nötter, avokado och växtoljor rekommenderas. I svaret har skribenten framfört minst 3 sådana näringsbehov (svärtade)) som en vegan bör beakta. Svaret är uppräknande och svagt motiverat. Tre poäng kan man också få om man har skrivit om två näringsbehov med bra motiveringar. I svaret har skribenten presenterat 4 näringsbehov hos en vegan. Svaret är väl motiverat.

2 2. Hur kan sambanden mellan motion och sinnesstämning förklaras? Sinnestämningen kan påverka viljan att motionera, t.ex. en som är deprimerad vill inte nödvändigtvis åka och utöva motion. Å andra sidan kan en positiv sinnestämning främja och underlätta att komma iväg och motionera. Sambandet mellan motion och sinnestämning kan man t.ex. förklara med hjälp av fysiologiska och psykosociala faktorer. Fysiologiska och biokemiska mekanismer 1. Motion aktiverar blodcirkulationen och höjer kroppstemperaturen och detta kan minska på muskelspänningar och det sympatiska nervsystemets aktivitet. 2. Motion har också ett samband med självregleringen, flexibiliteten, lärandet och koncentrationsförmågan. 3. Försnabbar återhämtningen från stressituationer och motverkar å andra sidan många sjukdomar och smärttillstånd. 4. Motion kan öka produktionen av transmittorämnen i nervsystemet, t.ex. endorfiner ökar känslan av välbehag och serotonin förbättrar sömnens kvalitet, minnet och minskar ångest och depression. Minskad kortisol produktion kan minska stressen. 5. Skador och olyckor som motionen kan medföra samt för stor belastning i förhållandet till konditionen kan förorsaka en sänkning av sinnestämningen. Psykosociala mekanismer 6. En positiv inverkan på sinnesstämningen av motion är känslan av kontroll, ökade färdigheter och bättre kondition, uppiggande och avslappning. Ger en känsla av uppskattande. 7. Viktkontroll, bättre kroppsbild och jaguppfattning, självaktning och självförtroende. 8. Social samvaro, uppmuntran och positiv feedback ger välbehag. 9. Tvångsmotion kan ge upphov till en känsla av otillräcklighet, oförmåga, känslor av misslyckande och rädsla. 10. Det kan uppstå ett beroende till motion. Skribenten framför rätt ytligt minst 3 mekanismer, som kan förklara sambandet mellan motion och sinnesstämning. Sambandet mellan motion och sinnestämning beskrivs med hjälp av minst 5 mekanismer Ur svaret framkommer såväl positiva som negativa kopplingar. 3. Vilka verkningsmedel används i de hälsorelaterade annonserna nedan för att påverka människor att köpa produkterna? Verkningsmedel i de bifogade reklamerna som vädjar till förnuftet är bl.a.(inom parentes reklamens exempel). 1. Jämförelse till andra liknande produkter 2. Motivering kopplad till undersökningsresultat 3. Nyhet eller specialitet 4. Produktens egenskaper 5. Verkningsmekanism 6. Slogans, ordval

3 Verkningsmedel i reklamerna som vädjar till känslorna är bl.a. 7. påminnelse om grundbehoven och kulturella symboler som minskar det psykologiska motståndet (barnet i pappans famn, familjen, trygghet, att älska) 8. associationer (Ferrari, design, funktionell formgivning) 9. att kunna identifiera sig med situationen (blöjans doft) 10. humor 11. fysisk dragningskraft (mannens och barnets utseende) 12. färgerna 13. slogans, ordval 14. produkterna och produktmärkenas synlighet I svaret har skribenten fört fram 3-4 medel med vilka reklamen vädjar till förnuftet och känslorna I svaret har skribenten uppmärksammat minst 5-6 medel som reklamen använder sig av, budskap som påverkar såväl förnuftet som känslorna. Svaret är mångsidigt och insiktsfullt och innehåller minst en hälsoaspekt 4. Tabellen nedan visar hur finländska skolelever svarat på frågan Hur ofta borstar du tänderna? Frågan har besvarats av grundskolelever i klass 8 och andra årets studerande i gymnasiet och yrkesläroanstalter. Resultaten baserar sig på material från den riksomfattande Skolhälsoenkäten våren a) Vilka är huvudresultaten i tabellen? (2p) Poäng En poäng för könsskillnaderna och skillnaderna mellan läroanstalterna. I två poängssvaret har man tagit fram deras andel som borstar tänderna oftare än en gång per dag (enligt rekommendationerna) b) Hur förklarar och tolkar du huvudresultaten? (4p) 1. Hälsoupplysningen har rätt så svaga resultat eftersom de som borstar sina tänder enligt rekommendationerna, speciellt bland pojkar, är så få. 2. Flickornas bättre munhygien kan förklaras med att flickor är mera intresserade av hälsofrågor och att sköta den egna hälsan och utseendet än pojkarna. 3. Medierna och reklamen förstärker föreställningen att en god hygien är viktig speciellt bland flickor och kvinnor. 4. I hemmet kan föräldrarna fästa större uppmärksamhet vid flickornas munhygien än vid pojkarnas, jmf. könsbundna uppfostringsvanor. 5. Skillnaden mellan gymnasister och yrkesläroanstalternas studerande kan bero på deras olika socioekonomisk bakgrund. 6. Den sämre munhygienen bland studerande vid yrkesläroanstalter kan delvis förklaras med att man värdesätter hälsofrågor lägre. 7. Pojkkulturens värden och attityder, som är hälsonegativare hos elever vid yrkesläroanstalt än hos jämnåriga gymnasister. 8. Gymnasisterna studerar mera än studerandena vid yrkesläroanstalter, hälsofrågor t.ex. under hälsokunskapskurserna. 9. Puberteten leder till mognand.

4 2 poäng I svaret har skribenten presenterat minst tre förklaringar och tolkningar till resultaten i tabellen. Tolkningarna är ytligt motiverade. I svaret har skribenten fört fram minst fyra olika förklaringar och tolkningar. Svaret är mångsidigt, strukturerat och tolkningarna är korrekt motiverade. 5. Diskutera och ta ställning till mobiltelefonens och mobilteknikens möjligheter att främja hälsa och trygghet för ungdomar i gymnasieålder. Mobiltelefonen kan man dra nytta av i främjandet av hälsa och trygghet på t.ex. följande sätt: A. Hälso- och trygghetsinformation och hjälpsökning 1. Att be om hjälp genom att ringa eller t.ex. med textmeddelande (t.ex.112) 2. Snabb information om hälsa och trygghet 3. Handlingsmodeller för olika krissituationer, förstahjälpen instruktioner 4. Lärmiljöer som stöder hälsokunnande B. Stöd vid självvård och hälso- och trygghetsfrämjande samt uppföljning 5. Olika övningsprogram, uppföljnings dagböcker och mätinstrument för den fysiska hälsan och dra nytta av dem och med hjälp av dem motivera t.ex. till att motionera eller till en hälsosam kost 6. Alarmsystem som stöder tryggheten, GPS-position 7. Program och uppföljning som underlättar egenvård av egna långtidssjukdomar 8. Inspirerande spel, mp3, nättidning C. Tillgång till stöd 9. Att få stöd och dela med de närmaste 10. Möjlighet att få stöd från olika stödnätverk som använder mobilteknologi (t.ex. Krisjour. 11. Studerandeservicetjänster, där man kan dra nytta av nya lärmiljöer och skräddarsy stödformer på ett nytt sätt. 12. Lärares och instruktörers eller elevvårds nätverk som inte är bundna vid en viss plats D. Gemenskapen och det sociala umgänget 13. Kontaktgruppers verksamhet, möjlighet till diskussioner och att dela tankar med andra (facebook, twitter, sms) 14. Att dra nytta av underhållnings eller lärmiljöer som stöder inlärning, bl.a. för träning 15. Bevara minnena i det sociala umgänget 16. Att kunna meddela hemmet om var man befinner sig I svaret har skribenten begrundat med hjälp av några exempel mobiltelefonernas olika möjligheter ur två synvinklar. I svaret har skribenten begrundat mobiltelefonernas olika användnings möjligheter åtminstone från tre synvinklar mångsidigt och moget.

5 6. De främsta skadliga ämnena i tobak är kolmonoxid, tjära och nikotin. Beskriv hur de tre ämnena verkar i kroppen. Tjära Tjäran irriterar luftrören och som en omedelbar följd ger slemavsöndring och hosta. Följden av en långvarig irritation kan bl.a. leda till utvecklingen av cancer. 1. Tjäran förstör lungornas flimmerhårfunktion, som skyddar andningsorganen från luftens orenheter och lyfter det slem som samlas i lungorna uppåt. Kolmonoxid 1. Kolmonoxid fäster sig vid de syretransporterande röda blodkropparna 300 gånger lättare än syre och förorsakar att blodets förmåga att transportera syre försvagas och det kan leda till syrebrist. 2. Den fysiska prestationsförmågan försvagas, huvudvärk och trötthet 3. Syrehaltens sänkning påverkar de flesta organen, speciellt skadligt är det för människor som lider av hjärtsjukdomar. 4. Syrebristen försvagar läkningen av sår och skador 5. Fostrets syrebrist: problem med celldelningen och vävnadernas tillväxt - Nikotin 1. Risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar. Som en följd av att de ytliga blodkärlens blodcirkulation försämras blir extremiteterna kalla och huden föråldras snabbare. 2. Ejakulationsstörningar 3. Nikotinet ökar hjärtats puls 4. Nikotinet ger upphov till ett beroende 5. Nikotinet får blodplättarna att fastna mera vid varandra, vilket gör att risken för blodproppar ökar. 6. Nikotinet påverkar många hormoner och transmittorämnen. 7. Nikotinet som genom moderkakan absorberas till fostret förorsakar syrebrist hos fostret. Nikotinet är också farligt för fostrets nervsystem och fördröjer nerv- och hjärncellernas delning. Barnet kan efter födseln ha abstinenssymptom. I svaret kommer det fram varje ämnes inverkan i huvuddrag på organismen och av varje ämne nämns åtminstone en hälsorisk som det förorsakar. I svaret har skribenten beskrivit mera exakt alla tre ämnens verkningar på organismen. Ämnenas verkningar på organismen har beskrivits mångsidigare och skribenten har använt en sakkunnig terminologi. 7. Behandla de negativa hälsoeffekterna av partiklar av olika storlek i luften utomhus. I Finland är källan till olika stora partiklar trafiken, industrin, energiproduktionen och uppvärmningen av småhus. Exponeringen är som störst i trafikmiljöer och i omedelbar närhet av utsläppskällorna. Partiklarna indelas i stora partiklar och inandningsbara partiklar.

6 1. De stora partiklarna stannar i andningsorganen och avlägsnas med att hosta, nysa och med luften. Källan till dessa är pollen och svamparnas sporer. Förorsakar irritationssymptom som snuva, hosta, sveda i hals och ögon och klåda. 2. Inandningsbara partiklar: Mineralpartiklar från gatudamm, uppkommer vid industri- och energiproduktionen. Fina partiklar från trafikens och energiproduktionens utsläpp, gränsöverskridande, träets småförbränning. Ultrafina partiklar från avgaser, träets småförbränning, omgivningens tobaksrök. Verkan på hälsan sträcker sig från mycket lindriga eller övergående besvär till bestående sjukdom och död. Höga dagliga halter av partiklar tror man har verkan bl.a. på: - andnings- och hjärtsjukdomar - flera cancerformer samt obstruktiv lungsjukdom, - allergiska symptom och astma I svaret har man presenterat 2-3 skador som partiklarna förorsakar hälsan, behandlat såväl direkta besvär som symptom eller sjukdomar som uppstår vid långvarig exponering. I svaret har skribenten i viss mån förklarat vad man menar med olika stora partiklar. Svaret är mångsidigare än ssvaret och skribenten har beskrivit flera skador för hälsan. 8. Diskutera prioriteringen inom hälsovården ur en etisk synvinkel. Prioriteringen kan göras på många olika beslutande plan: - politikerna kan bestämma hur resurserna riktas - inom hälsovården kan man rikta resurser och undersökningar olika - läkarna kan med medicinsk motivering välja ut de mest akuta patienterna för vård - människorna själva kan besluta om att söka sig till vård av olika sjukdomar Etiska frågor: - ålderns betydelse - kostnadernas betydelse - akut, hotande/ kronisk Olika etiska principer som grund: - Människovärdet - Solidaritetsprincipen - Nyttoprincipen Skribenten har definierat vad man menar med prioritering. Ur svaret framkommer några etiska synvinklar med hjälp av exempel. Etiska principer och synvinklar begrundas och motiveras rätt så knappt.

7 Etiska principer och synvinklar som hör till prioritering har skribenten behandlat mångsidigare och insiktsfullare och har motiveringar ur 3-4 synvinklar. +9. I Finland konstaterades åren cirka 2800 fall av hivsmitta. År 2010 konstaterades hivsmitta hos 187 personer i Finland (Institutet för hälsa och välfärd 2011). a) Redogör för olika sätt att föra över hivinfektion och beskriv sjukdomsbilden för hivinfektionen och aidsstadiet. (5p) Viruset smittar huvudsakligen på tre olika sätt: 1) via samlag eller vid annat könsumgänge, 2) genom blod 3) från modern till barnet antingen under förlossningen eller i samband med amningen. Symptom: Infektionen är i begynnelsestadiet i allmänhet symptomfri. Eventuella symptom: feber, lymfkörtlar som sväller. Efter några år efter att man smittats uppstår ofta infektionssjukdomar på huden och slemhinnorna som beror på att organismen har ett bristfälligt immunologiskt motstånd. Följden blir aids (acquired immunodeficiency syndrome) då t.ex. sådana bakterier som inte i allmänhet är skadliga för människan förorsakar - allvarliga infektioner - sällsynta cancersjukdomar Aids ledde tidigare nästan undantagslöst till döden, men nuförtiden kan man med medicinsk behandling kontrollera sjukdomen bättre. I svaret har skribenten nämnt två smittsätt för hivinfektionen och beskrivit kort och ganska ytligt hivsmittans sjukdomsmönster och symptom och aidsskedet. 5 poäng I svaret har skribenten nämnt tre sätt att få hivinfektion, belyst mångsidigt hivsjukdomsbilden och symptom samt framfört sakligt aidsstadiets sjukdomsbild. b) Redogör för och ta ställning till primärpreventiva åtgärder för att minska fallen av hivsmitta i Finland. (4p.) 1) Sexualupplysning, skolornas sexualundervisning och upplysning till befolkningen vars grundbudskap är att undvika oskyddat sex. Upplysningar om att använda kondom vid samlag. 2) Att minska på prostitution och övervaka den. 3) Att kriminalisera medveten smittspridning och att införa en skyldighet att berätta om sin smitta. 4) Att erbjuda rena sprutor och nålar gratis till narkomaner. 5) Förbättra tillgången till hälsotjänster och lätta testmöjligheter. 6) Utbildning av personalen. 7) Övervakningen av säkerheten vid blodtransfusioner. 8) Hivpositiva mödrars rådgivning och förebyggande medicinsk behandling. 9) Samhälleliga metoder t.ex. Aidsdagen och stödkonserter 10) En trygg omgivning t.ex. insamlingskärl för använda nålar, städning av parkerna

8 I svaret har skribenten presenterat minst två primärpreventiva metoder. Metodernas effektivitet, genomförbarhet, kostnader/det ekonomiska mm. är knappt värderat i svaret. 9 poäng I svaret presenterar skribenten åtminstone fyra primärpreventiva metoder. I svaret har skribenten mera värderat metoderna och har sakenliga motiveringar Enligt undersökningar har människor i Finland som är gifta eller lever i parförhållande bättre hälsa än ogifta, frånskilda eller änkor och änklingar. Vilka faktorer kan förklara dessa skillnader i hälsa? Faktorer som förklarar hälsoskillnaderna: 1. De som lever i parförhållande har sundare levnadsvanor. 2. Parförhållandet stöder t.ex. rökfrihet (social kontroll). 3. Partnern kan också ha betydelse för att söka sig till hälsotjänster. 4. I ett parförhållande är partnern en viktig källa för socialt stöd. 5. Upplevelsen av omsorg inom ett förhållande och familjen, kärlek och lycka samt sexualhälsans främjande. 6. Parförhållandet och familjen främjar anknytning till samhället. 7. Vid åldrandet är partnerns konkreta stöd och hjälp viktiga. 8. Arbetslöshet och ekonomiska problem framhävs tydligare hos ensamförsörjare. 9. Skilsmässa, längtan efter ett parförhållande eller ensamhet belastar den psykiska hälsan. 10. De som bor ensamma har mera mentala störningar och psykiska belastningar än de som lever i ett parförhållande. I svaret har skribenten begrundat 2-3 faktorer med vilka man kan förklara hälsoskillnaderna i förhållandet till civilståndet. Svaret är rätt så ytligt och tolkningarna är svagt motiverade. I svaret har skribenten begrundat 4-5 hälsoskillnader och skillnaden i civilstånd som ligger i bakgrunden som förklarande faktorer. Svaret är mer mångsidigt än det föregående och innehåller flera motiveringar. 9 poäng I svaret har skribenten diskuterat mångsidigare förklarande faktorer till hälsoskillnaderna än i de tidigare och svaret visar på ett moget kritiskt grepp. I diskussionen har man tagit i beaktandet olika grupper: frånskilda, änkor, ogifta.

L_ l djwh XWhd >WdZXea \ h ]hwl_z_j[jij_z[d ey^ l hz Wl ic XWhd

L_ l djwh XWhd >WdZXea \ h ]hwl_z_j[jij_z[d ey^ l hz Wl ic XWhd Vi väntar barn 29:e upplagan THL Institutet för hälsa och välfärd Illustrationerna: Taru Castren ISBN 978-952-245-282-5 281-8 (tryckt) ISBN 978-952-245-282-5 (webb) Erikoismedia Graphic Oy, Helsingfors

Läs mer

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden

Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden Ylioppilastutkintolautakunta S tudentexamensnämnden PROVET I HÄLSOKUNSKAP 27.9.2013 BESKRIVNING AV GODA SVAR De beskrivningar av svarens innehåll som ges här är inte bindande för studentexamensnämndens

Läs mer

Råd. till dig som får läkemedelsbehandling mot cancer. Petri Bono

Råd. till dig som får läkemedelsbehandling mot cancer. Petri Bono Råd till dig som får läkemedelsbehandling mot cancer Information om cancermediciner och behandlingar biverkningar och hur de kan lindras om att vara sjuk och om känslor Petri Bono Leena Rosenberg-Ryhänen

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka En sammanfattning av rapporten och en presentation av Nackas siffror jämfört med kommuner i länet med liknande befolkningsmängd I den här rapporten sammanfattas delar

Läs mer

Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården

Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården EN GUIDE FÖR ASTMATIKER Att ta vara på sig själv är den bästa astmavården Tarja Mäntylä, 51 Andningsförbundets syfte är att främja andningshälsa och ett gott liv för den andningssjuka. Flickan, vars ögon

Läs mer

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka

Idag är rätta dagen. Guide för dig, som tänker sluta röka Idag är rätta dagen Guide för dig, som tänker sluta röka Det lönar sig alltid att sluta! Det går att sluta röka oberoende av hur länge eller hur mycket du har rökt. Att sluta är ett beslut, som du inte

Läs mer

Yngst i Halland. en rapport om små barns hälsa

Yngst i Halland. en rapport om små barns hälsa Yngst i en rapport om små barns hälsa 1 Författare Karin Jansson Arbetsgrupp Bernt Alm, Landstinget Karin Jansson, Region Bertil Marklund, Landstinget Nina Mårtensson, Landstinget Agneta Overgaard, Landstinget

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ

Jomana 2009. Må bra till kropp och själ Jomana 2009 Må bra till kropp och själ Ett varmt tack till: Min underbara lärare på Glokala folkhögskolan, Gunilla Andersson, för hennes hjälp och stöd och tro på mitt hälsoprojekt. Tack för att du har

Läs mer

Drogfria tonåringar? Ja, självklart! En broschyr för föräldrar om droger

Drogfria tonåringar? Ja, självklart! En broschyr för föräldrar om droger Drogfria tonåringar? Ja, självklart! En broschyr för föräldrar om droger Föräldratips att tänka på 1. Bry dig om ditt barn och ge ditt barn tid. 2. Stärk barnets självkänsla. 3. Sätt gränser, gör överenskommelser

Läs mer

Fakta om hjärnskador GUIDEN FÖR HJÄRNSKADADE OCH DERAS ANHÖRIGA. www.aivovammaliitto.fi

Fakta om hjärnskador GUIDEN FÖR HJÄRNSKADADE OCH DERAS ANHÖRIGA. www.aivovammaliitto.fi Fakta om hjärnskador GUIDEN FÖR HJÄRNSKADADE OCH DERAS ANHÖRIGA www.aivovammaliitto.fi Innehåll 3 Till läsaren 4 VAD ÄR EN HJÄRNSKADA? 6 Hjärnskadans svårighetsgrader 9 Medvetslöshet och minneslucka 10

Läs mer

Inre hälsa, yttre skönhet

Inre hälsa, yttre skönhet Inre hälsa, yttre skönhet - en teoretisk studie om hur man själv kan påverka sitt utseende Lina Ljungkvist Examensarbete för Estenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Skönhetsbranschen Vasa 2010 EXAMENSARBETE

Läs mer

PUNKT 7 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

PUNKT 7 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD PUNKT 7 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Landsting Sverige är uppdelat i Kommuner och Landsting. Det finns 18 Landsting och i dessa finns ett antal kommuner. Sjukvården i Sverige bedrivs av Landstinget, hälsocentraler

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Egenvård hos lågstadieelever

Egenvård hos lågstadieelever Egenvård hos lågstadieelever En studie om lågstadieelevers kunskaper om egenvård vid små skavanker och förkylningar Egenvård för lågstadieelever Ett föreläsningsunderlag för skolhälsovårdare Snellman Linda

Läs mer

guiden för bättre vardag Multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade ms-förbundets publikationer

guiden för bättre vardag Multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade ms-förbundets publikationer guiden för bättre vardag Multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade ms-förbundets publikationer multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade Finlands MS-förbunds publikationsserie nr 37 1:a

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 INSIKTER OCH FAKTA OM OJÄMLIK HÄLSA.

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 INSIKTER OCH FAKTA OM OJÄMLIK HÄLSA. Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 INSIKTER OCH FAKTA OM OJÄMLIK HÄLSA. Förbundsordföranden har ordet Knappast något är så viktigt ur välfärdssynpunkt som människors hälsa,

Läs mer

ATT BLI FÖRÄLDER. arbetsbok. LAPASET Perheverkosto

ATT BLI FÖRÄLDER. arbetsbok. LAPASET Perheverkosto ATT BLI FÖRÄLDER arbetsbok LAPASET Perheverkosto 1 Vanhemmaksi työkirja ATT BLI FÖRÄLDER arbetsbok Vanhemmaksi työkirja 2 ISBN 978-952-223-514-5 Helsingfors stad, Hälsovårdscentralen och Socialverket Lapaset

Läs mer

Kvinnors hjärtan. En skrift om hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor

Kvinnors hjärtan. En skrift om hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor Kvinnors hjärtan En skrift om hjärt-kärlsjukdomar hos kvinnor Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag arbetar vi för att besegra hjärt- och lungsjukdom. Vi samlar in och fördelar

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Att vara hälsorådgivare

Att vara hälsorådgivare Att vara hälsorådgivare Hälsorådgivare, smaka på ordet, visst låter det bra. Och så är det också meningen att det ska tolkas. Att vara någons rådgivare innebär att man har en betydelsefull funktion, eftersom

Läs mer

STUDENTERNAS HÄLSOVÅRDSSTIFTELSE GUIDER 4. PSYKOSOMATISKA SYMPTOM Patientguide

STUDENTERNAS HÄLSOVÅRDSSTIFTELSE GUIDER 4. PSYKOSOMATISKA SYMPTOM Patientguide STUDENTERNAS HÄLSOVÅRDSSTIFTELSE GUIDER 4 2008 PSYKOSOMATISKA SYMPTOM Patientguide Utvärderats av Centret för hälsofrämjande rf. Författare: Minna Martin, psykolog, SHVS, Kristina Kunttu, samfundshälsovårdens

Läs mer

hälsa Arv/gener Vi har fått arv och gener från våra föräldrar Kulturhistoria Samhällsekonomi Fritid Utbildning Kultur Sex & samlevnad

hälsa Arv/gener Vi har fått arv och gener från våra föräldrar Kulturhistoria Samhällsekonomi Fritid Utbildning Kultur Sex & samlevnad 304 Åkerihandbok 2013 Miljö Samhällsekonomi Arbetslöshet Arbetsmiljö Kulturhistoria Hälso- och sjukvård Narkotika Sömn & Matvanor hälsa Fritid Motion Socialt stöd Livsmedel Socialförsäkring Utbildning

Läs mer

Hälsa i skolan i yrkesläroanstalter 2009: Situationen på Åland

Hälsa i skolan i yrkesläroanstalter 2009: Situationen på Åland Hälsa i skolan i yrkesläroanstalter 2009: Situationen på Åland Pauliina Luopa, Riikka Puusniekka, Hanna Harju, Topi Kinnunen, Jukka Jokela, Minna Pietikäinen Institutet för hälsa och välfärd (THL) PB 30

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor Välfärdsbokslut 211 Utdrag: Goda levnadsvanor Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning 1.1.2 Inkomst

Läs mer

Medicin (150p) 1. Människans normala fysiska utveckling. [http://www.lartecken.se/medicingrund/1_halsa/fysisk.htm]

Medicin (150p) 1. Människans normala fysiska utveckling. [http://www.lartecken.se/medicingrund/1_halsa/fysisk.htm] Medicin (150p) 1. Människans normala fysiska utveckling [http://www.lartecken.se/medicingrund/1_halsa/fysisk.htm] Fosterutvecklingen Förlossningen Det nyfödda barnet Spädbarnsåldern Småbarnsåldern Puberteten

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

Tobak. En skrift om tobak och hur man slutar röka

Tobak. En skrift om tobak och hur man slutar röka Tobak En skrift om tobak och hur man slutar röka Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare gåvor

Läs mer

Den äldre patientens munhälsa

Den äldre patientens munhälsa Den äldre patientens munhälsa En litteraturstudie om hur vårdare kan främja och upprätthålla munhälsan hos äldre patienter Anne Nars Examensarbete inom social- och hälsovård, Vasa Utbildning: Sjukskötare

Läs mer