Hälsokunskap

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsokunskap 14.3.2012"

Transkript

1 Hälsokunskap En femtonåring har blivit vegan och slopat alla produkter från djurriket ur sin kost. Vad ska han beakta i sin kost för att trygga intaget av de näringsämnen som motsvarar kostrekommendationerna? Veganer använder inte i sin diet någon form av animaliska produkter, såsom kött, fisk, mjölk, ägg eller andra produkter som härstammar från djurriket Protein: De centrala proteinkällorna saknas i en vegan diet dvs. animaliska produkter. Man måste därför välja flera produkter som proteinkälla från växtriket. Genom att kombinera olika proteinkällor som kommer från växtriket kan man få en föda som innehåller tillräckligt med de nödvändiga aminosyrorna. Dessa proteinkällor är sädesprodukter, bönor, linser, nötter och frön. Järn: Järn absorberas sämre från vegetabilier än från animaliska produkter. C-vitamin i samband med måltiden ökar absorberingen av järn. Användning av järnproduktpreparat rekommenderas under graviditet och det kan också vara nödvändigt under puberteten och för kvinnor som kommit in i fertil ålder. Kalcium: Veganungdomar rekommenderas att använda kalciumpreparat eller att regelbundet äta livsmedel med tillsatt kalcium. D-vitamin: Veganer får knappt med D-vitamin från sin kost. D-vitamin preparat är nödvändiga året om. B12-vitamin: Veganmat innehåller en marginell mängd biologiskt aktivt B12-vitamin. Sura maträtter och havstång innehåller till stor del en form av overksamt B12-vitamin, vars rikliga intag förhindrar det aktiva B-12 vitaminets absorbering. En vegan bör inta B-12 preparat. B-12 vitamin brist kan förorsaka anemi och symptom från nervsystemet. Vid anemi som beror på B-12 vitamin brist rubbas bildandet av blodkroppar. Energi: Växande ungdomar och de som rör på sig aktivt bör sköta om att de får tillräckligt med energi från kosten. För dem rekommenderar man intag av flera måltider och mellanmål. Även födoämnen som innehåller rikligt med fett, som nötter, avokado och växtoljor rekommenderas. I svaret har skribenten framfört minst 3 sådana näringsbehov (svärtade)) som en vegan bör beakta. Svaret är uppräknande och svagt motiverat. Tre poäng kan man också få om man har skrivit om två näringsbehov med bra motiveringar. I svaret har skribenten presenterat 4 näringsbehov hos en vegan. Svaret är väl motiverat.

2 2. Hur kan sambanden mellan motion och sinnesstämning förklaras? Sinnestämningen kan påverka viljan att motionera, t.ex. en som är deprimerad vill inte nödvändigtvis åka och utöva motion. Å andra sidan kan en positiv sinnestämning främja och underlätta att komma iväg och motionera. Sambandet mellan motion och sinnestämning kan man t.ex. förklara med hjälp av fysiologiska och psykosociala faktorer. Fysiologiska och biokemiska mekanismer 1. Motion aktiverar blodcirkulationen och höjer kroppstemperaturen och detta kan minska på muskelspänningar och det sympatiska nervsystemets aktivitet. 2. Motion har också ett samband med självregleringen, flexibiliteten, lärandet och koncentrationsförmågan. 3. Försnabbar återhämtningen från stressituationer och motverkar å andra sidan många sjukdomar och smärttillstånd. 4. Motion kan öka produktionen av transmittorämnen i nervsystemet, t.ex. endorfiner ökar känslan av välbehag och serotonin förbättrar sömnens kvalitet, minnet och minskar ångest och depression. Minskad kortisol produktion kan minska stressen. 5. Skador och olyckor som motionen kan medföra samt för stor belastning i förhållandet till konditionen kan förorsaka en sänkning av sinnestämningen. Psykosociala mekanismer 6. En positiv inverkan på sinnesstämningen av motion är känslan av kontroll, ökade färdigheter och bättre kondition, uppiggande och avslappning. Ger en känsla av uppskattande. 7. Viktkontroll, bättre kroppsbild och jaguppfattning, självaktning och självförtroende. 8. Social samvaro, uppmuntran och positiv feedback ger välbehag. 9. Tvångsmotion kan ge upphov till en känsla av otillräcklighet, oförmåga, känslor av misslyckande och rädsla. 10. Det kan uppstå ett beroende till motion. Skribenten framför rätt ytligt minst 3 mekanismer, som kan förklara sambandet mellan motion och sinnesstämning. Sambandet mellan motion och sinnestämning beskrivs med hjälp av minst 5 mekanismer Ur svaret framkommer såväl positiva som negativa kopplingar. 3. Vilka verkningsmedel används i de hälsorelaterade annonserna nedan för att påverka människor att köpa produkterna? Verkningsmedel i de bifogade reklamerna som vädjar till förnuftet är bl.a.(inom parentes reklamens exempel). 1. Jämförelse till andra liknande produkter 2. Motivering kopplad till undersökningsresultat 3. Nyhet eller specialitet 4. Produktens egenskaper 5. Verkningsmekanism 6. Slogans, ordval

3 Verkningsmedel i reklamerna som vädjar till känslorna är bl.a. 7. påminnelse om grundbehoven och kulturella symboler som minskar det psykologiska motståndet (barnet i pappans famn, familjen, trygghet, att älska) 8. associationer (Ferrari, design, funktionell formgivning) 9. att kunna identifiera sig med situationen (blöjans doft) 10. humor 11. fysisk dragningskraft (mannens och barnets utseende) 12. färgerna 13. slogans, ordval 14. produkterna och produktmärkenas synlighet I svaret har skribenten fört fram 3-4 medel med vilka reklamen vädjar till förnuftet och känslorna I svaret har skribenten uppmärksammat minst 5-6 medel som reklamen använder sig av, budskap som påverkar såväl förnuftet som känslorna. Svaret är mångsidigt och insiktsfullt och innehåller minst en hälsoaspekt 4. Tabellen nedan visar hur finländska skolelever svarat på frågan Hur ofta borstar du tänderna? Frågan har besvarats av grundskolelever i klass 8 och andra årets studerande i gymnasiet och yrkesläroanstalter. Resultaten baserar sig på material från den riksomfattande Skolhälsoenkäten våren a) Vilka är huvudresultaten i tabellen? (2p) Poäng En poäng för könsskillnaderna och skillnaderna mellan läroanstalterna. I två poängssvaret har man tagit fram deras andel som borstar tänderna oftare än en gång per dag (enligt rekommendationerna) b) Hur förklarar och tolkar du huvudresultaten? (4p) 1. Hälsoupplysningen har rätt så svaga resultat eftersom de som borstar sina tänder enligt rekommendationerna, speciellt bland pojkar, är så få. 2. Flickornas bättre munhygien kan förklaras med att flickor är mera intresserade av hälsofrågor och att sköta den egna hälsan och utseendet än pojkarna. 3. Medierna och reklamen förstärker föreställningen att en god hygien är viktig speciellt bland flickor och kvinnor. 4. I hemmet kan föräldrarna fästa större uppmärksamhet vid flickornas munhygien än vid pojkarnas, jmf. könsbundna uppfostringsvanor. 5. Skillnaden mellan gymnasister och yrkesläroanstalternas studerande kan bero på deras olika socioekonomisk bakgrund. 6. Den sämre munhygienen bland studerande vid yrkesläroanstalter kan delvis förklaras med att man värdesätter hälsofrågor lägre. 7. Pojkkulturens värden och attityder, som är hälsonegativare hos elever vid yrkesläroanstalt än hos jämnåriga gymnasister. 8. Gymnasisterna studerar mera än studerandena vid yrkesläroanstalter, hälsofrågor t.ex. under hälsokunskapskurserna. 9. Puberteten leder till mognand.

4 2 poäng I svaret har skribenten presenterat minst tre förklaringar och tolkningar till resultaten i tabellen. Tolkningarna är ytligt motiverade. I svaret har skribenten fört fram minst fyra olika förklaringar och tolkningar. Svaret är mångsidigt, strukturerat och tolkningarna är korrekt motiverade. 5. Diskutera och ta ställning till mobiltelefonens och mobilteknikens möjligheter att främja hälsa och trygghet för ungdomar i gymnasieålder. Mobiltelefonen kan man dra nytta av i främjandet av hälsa och trygghet på t.ex. följande sätt: A. Hälso- och trygghetsinformation och hjälpsökning 1. Att be om hjälp genom att ringa eller t.ex. med textmeddelande (t.ex.112) 2. Snabb information om hälsa och trygghet 3. Handlingsmodeller för olika krissituationer, förstahjälpen instruktioner 4. Lärmiljöer som stöder hälsokunnande B. Stöd vid självvård och hälso- och trygghetsfrämjande samt uppföljning 5. Olika övningsprogram, uppföljnings dagböcker och mätinstrument för den fysiska hälsan och dra nytta av dem och med hjälp av dem motivera t.ex. till att motionera eller till en hälsosam kost 6. Alarmsystem som stöder tryggheten, GPS-position 7. Program och uppföljning som underlättar egenvård av egna långtidssjukdomar 8. Inspirerande spel, mp3, nättidning C. Tillgång till stöd 9. Att få stöd och dela med de närmaste 10. Möjlighet att få stöd från olika stödnätverk som använder mobilteknologi (t.ex. Krisjour. 11. Studerandeservicetjänster, där man kan dra nytta av nya lärmiljöer och skräddarsy stödformer på ett nytt sätt. 12. Lärares och instruktörers eller elevvårds nätverk som inte är bundna vid en viss plats D. Gemenskapen och det sociala umgänget 13. Kontaktgruppers verksamhet, möjlighet till diskussioner och att dela tankar med andra (facebook, twitter, sms) 14. Att dra nytta av underhållnings eller lärmiljöer som stöder inlärning, bl.a. för träning 15. Bevara minnena i det sociala umgänget 16. Att kunna meddela hemmet om var man befinner sig I svaret har skribenten begrundat med hjälp av några exempel mobiltelefonernas olika möjligheter ur två synvinklar. I svaret har skribenten begrundat mobiltelefonernas olika användnings möjligheter åtminstone från tre synvinklar mångsidigt och moget.

5 6. De främsta skadliga ämnena i tobak är kolmonoxid, tjära och nikotin. Beskriv hur de tre ämnena verkar i kroppen. Tjära Tjäran irriterar luftrören och som en omedelbar följd ger slemavsöndring och hosta. Följden av en långvarig irritation kan bl.a. leda till utvecklingen av cancer. 1. Tjäran förstör lungornas flimmerhårfunktion, som skyddar andningsorganen från luftens orenheter och lyfter det slem som samlas i lungorna uppåt. Kolmonoxid 1. Kolmonoxid fäster sig vid de syretransporterande röda blodkropparna 300 gånger lättare än syre och förorsakar att blodets förmåga att transportera syre försvagas och det kan leda till syrebrist. 2. Den fysiska prestationsförmågan försvagas, huvudvärk och trötthet 3. Syrehaltens sänkning påverkar de flesta organen, speciellt skadligt är det för människor som lider av hjärtsjukdomar. 4. Syrebristen försvagar läkningen av sår och skador 5. Fostrets syrebrist: problem med celldelningen och vävnadernas tillväxt - Nikotin 1. Risken för hjärt- och kärlsjukdomar ökar. Som en följd av att de ytliga blodkärlens blodcirkulation försämras blir extremiteterna kalla och huden föråldras snabbare. 2. Ejakulationsstörningar 3. Nikotinet ökar hjärtats puls 4. Nikotinet ger upphov till ett beroende 5. Nikotinet får blodplättarna att fastna mera vid varandra, vilket gör att risken för blodproppar ökar. 6. Nikotinet påverkar många hormoner och transmittorämnen. 7. Nikotinet som genom moderkakan absorberas till fostret förorsakar syrebrist hos fostret. Nikotinet är också farligt för fostrets nervsystem och fördröjer nerv- och hjärncellernas delning. Barnet kan efter födseln ha abstinenssymptom. I svaret kommer det fram varje ämnes inverkan i huvuddrag på organismen och av varje ämne nämns åtminstone en hälsorisk som det förorsakar. I svaret har skribenten beskrivit mera exakt alla tre ämnens verkningar på organismen. Ämnenas verkningar på organismen har beskrivits mångsidigare och skribenten har använt en sakkunnig terminologi. 7. Behandla de negativa hälsoeffekterna av partiklar av olika storlek i luften utomhus. I Finland är källan till olika stora partiklar trafiken, industrin, energiproduktionen och uppvärmningen av småhus. Exponeringen är som störst i trafikmiljöer och i omedelbar närhet av utsläppskällorna. Partiklarna indelas i stora partiklar och inandningsbara partiklar.

6 1. De stora partiklarna stannar i andningsorganen och avlägsnas med att hosta, nysa och med luften. Källan till dessa är pollen och svamparnas sporer. Förorsakar irritationssymptom som snuva, hosta, sveda i hals och ögon och klåda. 2. Inandningsbara partiklar: Mineralpartiklar från gatudamm, uppkommer vid industri- och energiproduktionen. Fina partiklar från trafikens och energiproduktionens utsläpp, gränsöverskridande, träets småförbränning. Ultrafina partiklar från avgaser, träets småförbränning, omgivningens tobaksrök. Verkan på hälsan sträcker sig från mycket lindriga eller övergående besvär till bestående sjukdom och död. Höga dagliga halter av partiklar tror man har verkan bl.a. på: - andnings- och hjärtsjukdomar - flera cancerformer samt obstruktiv lungsjukdom, - allergiska symptom och astma I svaret har man presenterat 2-3 skador som partiklarna förorsakar hälsan, behandlat såväl direkta besvär som symptom eller sjukdomar som uppstår vid långvarig exponering. I svaret har skribenten i viss mån förklarat vad man menar med olika stora partiklar. Svaret är mångsidigare än ssvaret och skribenten har beskrivit flera skador för hälsan. 8. Diskutera prioriteringen inom hälsovården ur en etisk synvinkel. Prioriteringen kan göras på många olika beslutande plan: - politikerna kan bestämma hur resurserna riktas - inom hälsovården kan man rikta resurser och undersökningar olika - läkarna kan med medicinsk motivering välja ut de mest akuta patienterna för vård - människorna själva kan besluta om att söka sig till vård av olika sjukdomar Etiska frågor: - ålderns betydelse - kostnadernas betydelse - akut, hotande/ kronisk Olika etiska principer som grund: - Människovärdet - Solidaritetsprincipen - Nyttoprincipen Skribenten har definierat vad man menar med prioritering. Ur svaret framkommer några etiska synvinklar med hjälp av exempel. Etiska principer och synvinklar begrundas och motiveras rätt så knappt.

7 Etiska principer och synvinklar som hör till prioritering har skribenten behandlat mångsidigare och insiktsfullare och har motiveringar ur 3-4 synvinklar. +9. I Finland konstaterades åren cirka 2800 fall av hivsmitta. År 2010 konstaterades hivsmitta hos 187 personer i Finland (Institutet för hälsa och välfärd 2011). a) Redogör för olika sätt att föra över hivinfektion och beskriv sjukdomsbilden för hivinfektionen och aidsstadiet. (5p) Viruset smittar huvudsakligen på tre olika sätt: 1) via samlag eller vid annat könsumgänge, 2) genom blod 3) från modern till barnet antingen under förlossningen eller i samband med amningen. Symptom: Infektionen är i begynnelsestadiet i allmänhet symptomfri. Eventuella symptom: feber, lymfkörtlar som sväller. Efter några år efter att man smittats uppstår ofta infektionssjukdomar på huden och slemhinnorna som beror på att organismen har ett bristfälligt immunologiskt motstånd. Följden blir aids (acquired immunodeficiency syndrome) då t.ex. sådana bakterier som inte i allmänhet är skadliga för människan förorsakar - allvarliga infektioner - sällsynta cancersjukdomar Aids ledde tidigare nästan undantagslöst till döden, men nuförtiden kan man med medicinsk behandling kontrollera sjukdomen bättre. I svaret har skribenten nämnt två smittsätt för hivinfektionen och beskrivit kort och ganska ytligt hivsmittans sjukdomsmönster och symptom och aidsskedet. 5 poäng I svaret har skribenten nämnt tre sätt att få hivinfektion, belyst mångsidigt hivsjukdomsbilden och symptom samt framfört sakligt aidsstadiets sjukdomsbild. b) Redogör för och ta ställning till primärpreventiva åtgärder för att minska fallen av hivsmitta i Finland. (4p.) 1) Sexualupplysning, skolornas sexualundervisning och upplysning till befolkningen vars grundbudskap är att undvika oskyddat sex. Upplysningar om att använda kondom vid samlag. 2) Att minska på prostitution och övervaka den. 3) Att kriminalisera medveten smittspridning och att införa en skyldighet att berätta om sin smitta. 4) Att erbjuda rena sprutor och nålar gratis till narkomaner. 5) Förbättra tillgången till hälsotjänster och lätta testmöjligheter. 6) Utbildning av personalen. 7) Övervakningen av säkerheten vid blodtransfusioner. 8) Hivpositiva mödrars rådgivning och förebyggande medicinsk behandling. 9) Samhälleliga metoder t.ex. Aidsdagen och stödkonserter 10) En trygg omgivning t.ex. insamlingskärl för använda nålar, städning av parkerna

8 I svaret har skribenten presenterat minst två primärpreventiva metoder. Metodernas effektivitet, genomförbarhet, kostnader/det ekonomiska mm. är knappt värderat i svaret. 9 poäng I svaret presenterar skribenten åtminstone fyra primärpreventiva metoder. I svaret har skribenten mera värderat metoderna och har sakenliga motiveringar Enligt undersökningar har människor i Finland som är gifta eller lever i parförhållande bättre hälsa än ogifta, frånskilda eller änkor och änklingar. Vilka faktorer kan förklara dessa skillnader i hälsa? Faktorer som förklarar hälsoskillnaderna: 1. De som lever i parförhållande har sundare levnadsvanor. 2. Parförhållandet stöder t.ex. rökfrihet (social kontroll). 3. Partnern kan också ha betydelse för att söka sig till hälsotjänster. 4. I ett parförhållande är partnern en viktig källa för socialt stöd. 5. Upplevelsen av omsorg inom ett förhållande och familjen, kärlek och lycka samt sexualhälsans främjande. 6. Parförhållandet och familjen främjar anknytning till samhället. 7. Vid åldrandet är partnerns konkreta stöd och hjälp viktiga. 8. Arbetslöshet och ekonomiska problem framhävs tydligare hos ensamförsörjare. 9. Skilsmässa, längtan efter ett parförhållande eller ensamhet belastar den psykiska hälsan. 10. De som bor ensamma har mera mentala störningar och psykiska belastningar än de som lever i ett parförhållande. I svaret har skribenten begrundat 2-3 faktorer med vilka man kan förklara hälsoskillnaderna i förhållandet till civilståndet. Svaret är rätt så ytligt och tolkningarna är svagt motiverade. I svaret har skribenten begrundat 4-5 hälsoskillnader och skillnaden i civilstånd som ligger i bakgrunden som förklarande faktorer. Svaret är mer mångsidigt än det föregående och innehåller flera motiveringar. 9 poäng I svaret har skribenten diskuterat mångsidigare förklarande faktorer till hälsoskillnaderna än i de tidigare och svaret visar på ett moget kritiskt grepp. I diskussionen har man tagit i beaktandet olika grupper: frånskilda, änkor, ogifta.

5.17 Hälsokunskap. Självständigt arbete kan ingå. Mål för undervisningen

5.17 Hälsokunskap. Självständigt arbete kan ingå. Mål för undervisningen 5.17 Hälsokunskap Hälsokunskap är ett läroämne som vilar på tvärvetenskaplig grund och har som mål att främja kunskap som stödjer hälsa, välbefinnande och trygghet. Utgångspunkten för läroämnet är respekt

Läs mer

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar.

Människans hälsa. Människans hälsa. 1 Diskutera i gruppen och skriv ner några tankar. Människans hälsa beror på mycket. Vi gör många val som påverkar hur vi mår. Hur lever vi Hur äter vi Vad äter vi Hur mycket sover vi Hur mycket tränar vi Många saker att tänka på för att kunna må bra.

Läs mer

Psykologi 11.3.2009. 1. Hur påverkas inlärning av positiv och negativ feedback?

Psykologi 11.3.2009. 1. Hur påverkas inlärning av positiv och negativ feedback? Psykologi 11.3.2009 1. Hur påverkas inlärning av positiv och negativ feedback? För 1 3 poäng krävs att skribenten förstår att inlärning är en process som grundar sig på dels förändringar i hjärnan och

Läs mer

REPETITIONSFRÅGOR FÖR HÄLSOKUNSKAP TILL KURSERNA HÄ1, HÄ2 OCH HÄ3

REPETITIONSFRÅGOR FÖR HÄLSOKUNSKAP TILL KURSERNA HÄ1, HÄ2 OCH HÄ3 REPETITIONSFRÅGOR FÖR HÄLSOKUNSKAP TILL KURSERNA HÄ1, HÄ2 OCH HÄ3 ARBETS- OCH FUNKTIONSFÖRMÅGA 1) I vissa företag belönas arbetstagare som motionerar regelbundet. Begrunda är det är rätt att belöna dessa

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Vad är stress? Olika saker stressar. Höga krav kan stressa

Vad är stress? Olika saker stressar. Höga krav kan stressa Stress Att uppleva stress är en del av livet - alla blir stressade någon gång. Det händer i situationer som kräver något extra och kroppen brukar då få extra kraft och energi. Men om stressen pågår länge

Läs mer

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV

Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Hälsa HÄLSA INDIVIDPERSPEKTIV Fysisk hälsa Den fysiska hälsan är hur våra kroppar mår Den fysiska hälsan är till exempel sjukdom Fysisk hälsa kan även vara kosten vi får i oss. Kosten har en stor inverkan

Läs mer

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Förlossningsavdelningen 3 Mariegatan 16-20, Karleby tel Efter förlossningen

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Förlossningsavdelningen 3 Mariegatan 16-20, Karleby tel Efter förlossningen Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Förlossningsavdelningen 3 Mariegatan 16-20, Karleby tel. 06 826 4355 Efter förlossningen Efter förlossningen När du blir utskriven från sjukhuset

Läs mer

Dina levnadsvanor. Du kan göra mycket för att påverka din hälsa

Dina levnadsvanor. Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Dina levnadsvanor Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och hur du upplever din hälsa påverkas av många faktorer. Framför allt är dina levnadsvanor viktiga bland annat mat, fysisk aktivitet,

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Att prata om hiv och aids är inte alltid lätt men fakta behövs

Att prata om hiv och aids är inte alltid lätt men fakta behövs Ungdomar lyssnar på en kamratutbildare som talar om hiv/aids under en lektion i gymnasiet i Umzimkhulu. Att prata om hiv och aids är inte alltid lätt men fakta behövs Apple! Buller och brak, springande

Läs mer

2. I vilken enhet(er) mäter man energi i mat? Kcal- Kilokalorier (KJ- kilojoule)

2. I vilken enhet(er) mäter man energi i mat? Kcal- Kilokalorier (KJ- kilojoule) Instuderingsfrågor inför provet åk 8 ht -16 Kost och hälsa S 15-20 1. Vad behöver din kropp energi till? För att alla funktioner i kroppen ska fungera, t ex andas, hjärtslag, tänka, hormonproduktion, matspjälkning,

Läs mer

Munhälsan under graviditeten. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016

Munhälsan under graviditeten. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016 Munhälsan under graviditeten Graviditet och munhälsa Den väntande mammans munhälsa Graviditet, familjen och munnen Fostrets munhälsa Tobak Kost Rengörning av tänder Munnens vårdingrepp under graviditeten

Läs mer

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20

SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Att ÄTA RÄTT betyder att maten ger dig näring och energi så att du kan vara koncentrerad på lektionerna och orkar ROCKA FETT på rasterna och på fritiden. SAMMANFATTNING AV REPTILHJÄRNA.NU 2010-08-20 Kroppen,

Läs mer

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler

Apotekets råd om. Vitaminer och mineraler Apotekets råd om Vitaminer och mineraler Din kropp behöver många olika ämnen för att må bra. Den behöver vatten, proteiner, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer. Tillsammans ger de dig energi och

Läs mer

Vägen till ett tobaksfritt liv...

Vägen till ett tobaksfritt liv... Vägen till ett tobaksfritt liv... Varför ska du sluta röka eller snusa? Tobak skadar din hälsa Allvarliga sjukdomar som lungcancer, sjukdomar i lungor och luftrör, exempelvis KOL samt hjärt-kärlsjukdomar

Läs mer

Låt oss hållas starka!

Låt oss hållas starka! Låt oss hållas starka! Dagens informationsflöde ger inte nödvändigtvis en bra bild av hur man äter hälsosamt. Vi kan i stället känna oss förvirrade och föreställa oss att det är svårt och dyrt att äta

Läs mer

Hälsokunskap19.9. 2012

Hälsokunskap19.9. 2012 Hälsokunskap19.9. 2012 1. Vad avses med följande termer? a) Antioxidant 1 poäng Ur svaret framkommer att antioxidant är ett ämne som förhindrar andra föreningar att härskna i människoorganismen. En poäng

Läs mer

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte

HÄLSOVÅRD. Ämnets syfte HÄLSOVÅRD Ämnet hälsovård är tvärvetenskapligt och har sin grund i hälsovetenskap, medicin, vårdvetenskap och pedagogik. I ämnet behandlas hälsa, förebyggande och hälsovårdande arbete samt vanligt förekommande

Läs mer

Kemiska ämnen som vi behöver

Kemiska ämnen som vi behöver Kemiska ämnen som vi behöver Vatten Mineraler (t ex koksalt) Vitaminer Proteiner- kött, fisk, ägg, mjölk, baljväxter Kolhydrater- ris, pasta, potatis, bröd, socker Fetter- smör, olivolja osv Tallriksmodellen

Läs mer

Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan.

Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan. Psykologi 19.9.2011 Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan. I svaret har skribenten behandlat både för- och nackdelar. Svaret är avgränsat till inlärning i skolan.

Läs mer

Teori Kost och Kondition. År 6 ht -13

Teori Kost och Kondition. År 6 ht -13 Teori Kost och Kondition År 6 ht -13 KOST OCH KONDITION l Din kropp behöver regelbundet mat för att du ska må bra och orka med skola, fritids och eftermiddagsaktiviteter. Om du äter tre huvudmål per dag

Läs mer

WHO = World Health Organization

WHO = World Health Organization Mat och hälsa åk 8 WHO = World Health Organization Enligt WHO innebär hälsa att ha det bra både fysiskt, psykiskt och socialt. Dåliga matvanor och mycket stillasittande bidrar till att vi blir sjuka på

Läs mer

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension 26.10.2015, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Naproxen

Läs mer

VITAMINER MINERALER. Dagens program. Vitaminer 2010-06-08

VITAMINER MINERALER. Dagens program. Vitaminer 2010-06-08 VITAMINER MINERALER IGU Idrottsliga Gymnasieutbildningar, för Gymnasiet, Uppland Uppsala Dagens program Vitaminer & mineralers funktion Behöver idrottare tillskott? Antioxidanter Fria radikaler kostråd

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

ForMare 2015. Stress, sömnkvalitet och uppehåll av hälsosam livsstil

ForMare 2015. Stress, sömnkvalitet och uppehåll av hälsosam livsstil ForMare 2015 Stress, sömnkvalitet och uppehåll av hälsosam livsstil Stress En situation där kraven och utmaningarna är större än resurserna Nästan vilken som helst positiv eller negativ förändring kan

Läs mer

9. Vitlök är en klassiker i

9. Vitlök är en klassiker i Textstorlek: 25 löjligt nyttiga nyttigheter Rena hälsobomberna, inget knussel. Vissa födoämnen är nästan för nyttiga för sitt eget bästa. Ät dem, nu! 1. Ägg är fullpackade med nyttiga näringsämnen. Bland

Läs mer

Visste du att nikotinet i tobaken gör dig snabbt beroende?

Visste du att nikotinet i tobaken gör dig snabbt beroende? i g i d t Lå! s a r u l e t n koldioxid aceta ldehy d kolmonoxid (os) radioaktivt polonium ammoniak svavelväte skatol Visste du att nikotinet i tobaken gör dig snabbt beroende? Du kan fastna på nikotinkroken

Läs mer

Hälsa. Vad innebär hälsar för dig?

Hälsa. Vad innebär hälsar för dig? Hälsa Vad innebär hälsar för dig? Hälsa Hälsa är ett begrepp som kan definieras på olika sätt. Enligt världshälsoorganisationen (WHO) är hälsa ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt

Läs mer

FÖDA, MATSPJÄLKNING, TRANSPORT OCH FÖRSVAR

FÖDA, MATSPJÄLKNING, TRANSPORT OCH FÖRSVAR FÖDA, MATSPJÄLKNING, TRANSPORT OCH FÖRSVAR Kost och hälsa Vad behöver kroppen för att hålla sig frisk? Varför behöver kroppen mat? FÖDA S. 146-152 Vatten Kolhydrater Fetter Proteiner Vitaminer Mineraler

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Områden om människokroppen. Celler

Områden om människokroppen. Celler Celler Vad är en cell? Var finns celler, hur och när upptäcktes dem? Hur många celler består en människa av. Vad finns det för olika typer av celler i människokroppen. Förklara skillnaden mellan cell,

Läs mer

HÄLSOKUNSKAP. Läroämnets uppdrag

HÄLSOKUNSKAP. Läroämnets uppdrag HÄLSOKUNSKAP Läroämnets uppdrag Hälsokunskap är ett läroämne som bygger på kunskap från flera vetenskapsgrenar. Undervisningen i hälsokunskap har som uppgift att ge eleverna mångsidig kunskap om hälsa.

Läs mer

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak.

Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad gäller mat, motion, alkohol och tobak. Hälsa Sjukvård Tandvård Livsstilsguide Din livsstil du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och upplever din hälsa påverkas av många faktorer. En stor del hänger ihop med din livsstil vad

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst VI.2.2 Sammanfattning av nyttan av behandlingen VI.2.3 Okända faktorer

Läs mer

Pedagogisk planering Elev år 5

Pedagogisk planering Elev år 5 Pedagogisk planering Elev år 5 Arbetsområde (Vad?): Biologi och kemi Kroppen Under denna tid kommer vi att lära oss mer om hur kroppen fungerar och är uppbyggd. Vad våra inre organ heter, ser ut, var de

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Elitidrott & Kost. Örkelljunga Orienteringsgymnasium

Elitidrott & Kost. Örkelljunga Orienteringsgymnasium Elitidrott & Kost Örkelljunga Orienteringsgymnasium Elitidrott & Kost Tillbakablick från föreläsning av näringsexpert Tallriksmodellen Näringsämnen Enkla tips på bra hygien Måltidsordning Köksekonomi När

Läs mer

KÖNSSJUKDOMAR. Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen

KÖNSSJUKDOMAR. Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen KÖNSSJUKDOMAR Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen SEXUELL HÄLSA Kärlek, sexualitet och sex hör till människans liv. Den sexuella hälsan är en viktig del av ens hälsa och livskvalitet. Alla har rätt att

Läs mer

Vid bedömningen i gymnastik beaktas de studerandes aktivitet, ansvarsfullhet och inställning samt deras färdigheter, kunskaper och funktionsförmåga.

Vid bedömningen i gymnastik beaktas de studerandes aktivitet, ansvarsfullhet och inställning samt deras färdigheter, kunskaper och funktionsförmåga. 5.19 Gymnastik 5.19 GYMNASTIK Syftet med undervisningen i gymnastik i gymnasiet är att främja en sund och aktiv livsstil och leda ungdomarna till att inse idrottens betydelse för det fysiska, psykiska

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak och

Läs mer

Caroline Zakrisson [Kurs] [Datum]

Caroline Zakrisson [Kurs] [Datum] Mål att uppnå För stå hur männniskans kropp är uppbyggd i stora drag. Förstå sambandet mellan maten du äter och hur din kropp fungerar. Förstå hjärnans och nervernas betydelse för att vi minns, lär oss

Läs mer

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet

KOST. Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet KOST Fredrik Claeson, Leg. Sjukgymnast Winternet ENERGI Kroppen är en maskin som behöver energi. Denna energi får du av beståndsdelarna som blir kvar när du bryter ner Kolhydrater, Fett och Protein! Ålder,

Läs mer

Matglädje! Anna Rutgersson Fil. Mag. Idrottsvetenskap Göteborgs universitet anna.rutgersson@gmail.com

Matglädje! Anna Rutgersson Fil. Mag. Idrottsvetenskap Göteborgs universitet anna.rutgersson@gmail.com Matglädje! Anna Rutgersson Fil. Mag. Idrottsvetenskap Göteborgs universitet anna.rutgersson@gmail.com Människans byggstenar Män Mineralämnen: ca 5% Kolhydrater: ca 1% Fetter: ca 15% Proteiner: ca 17% Vatten:

Läs mer

Matglädje! Människans byggstenar. Anna Rutgersson Fil. Mag. Idrottsvetenskap Göteborgs universitet anna.rutgersson@gmail.com.

Matglädje! Människans byggstenar. Anna Rutgersson Fil. Mag. Idrottsvetenskap Göteborgs universitet anna.rutgersson@gmail.com. Matglädje! Anna Rutgersson Fil. Mag. Idrottsvetenskap Göteborgs universitet anna.rutgersson@gmail.com Människans byggstenar Män F Mineralämnen: ca 5% Kolhydrater: ca 1% Fetter: ca 15% Proteiner: ca 17%

Läs mer

Dialysen/ Njurpolikliniken /

Dialysen/ Njurpolikliniken / PRE-DIALYS När njurarnas funktion är nedsatt. Njurarna är bönformade organ som finns på båda sidorna om Din ryggrad ungefär mitt på ryggen. Njurarna fungerar som filter, genom vilka blodet strömmar 24

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Tobak Hälsa Tobaksfri inför din operation Visste du att... när du blir opererad är det många faktorer som påverkar hur resultatet av operationen

Läs mer

H ÄLSA Av Marie Broholmer

H ÄLSA Av Marie Broholmer H ÄLSA Av Marie Broholmer Innehållsförteckning MAT FÖR BRA PRESTATION... 3 Balans... 3 Kolhydrater... 3 Fett... 3 Protein... 3 Vatten... 4 Antioxidanter... 4 Måltidssammansättning... 4 Före, under och

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Medicinsk Oxygen Strandmollen 100 %, medicinsk gas, komprimerad. Syrgas

Bipacksedel: Information till användaren. Medicinsk Oxygen Strandmollen 100 %, medicinsk gas, komprimerad. Syrgas Bipacksedel: Information till användaren Medicinsk Oxygen Strandmollen 100 %, medicinsk gas, komprimerad Syrgas Läs noga igenom denna information. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar.

Högt blodtryck. Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. Högt blodtryck Med nya kostvanor, motion och läkemedel minskar risken för slaganfall och sjukdomar i hjärta och njurar. 1 Sjukdomen är ofta förknippad med övervikt. En viktig del av behandlingen är därför

Läs mer

Familjen och drogförebyggande fostran. Vi vill också ha!!!

Familjen och drogförebyggande fostran. Vi vill också ha!!! Familjen och drogförebyggande fostran Vi vill också ha!!! Som underlag för funderingar kring alkohol och droger Det är bra att samtala med barn om verkningarna hos alkohol och droger i situationer där

Läs mer

5. Skriv några meningar om hur sömnen påverkar din hälsa.

5. Skriv några meningar om hur sömnen påverkar din hälsa. Frågor till texten 1. Nämn tre saker för att få en bättre dygnsrytm 2. Nämn två fördelar med att träna regelbundet 3. Berätta om hur kolhydrater, protein och fett fungerar 4. Tycker du att du får den vila

Läs mer

Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem

Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem Indelning av kriser Utvecklingskriser; normativa brytpunkter vid utveckling och förändring i livet, under vilka man måste avstå från

Läs mer

Pedagogiskt Centrum. Syfte. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Material. Spelmiljö. Texter och material. Layout och bearbetning

Pedagogiskt Centrum. Syfte. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Material. Spelmiljö. Texter och material. Layout och bearbetning HIV-viruset 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt.

Läs mer

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA

DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA DINA LEVNADSVANOR DU KAN GÖRA MYCKET FÖR ATT PÅVERKA DIN HÄLSA FYSISK AKTIVITET Fysiskt aktiva individer löper lägre risk att drabbas av bland annat benskörhet, blodpropp, fetma och psykisk ohälsa. Källa:

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Innehåll 3 Tobaksfri inför din operation 5 Nu har du chansen! 7 Tobaksfri efter din operation 8 Mer information 10 Regional och lokal information

Läs mer

Prestationstriangeln

Prestationstriangeln Prestationstriangeln TRÄNA VILA Obalans i triangeln = Försämrad prestationsförmåga - Trötthet - Sjukdom / Skador -Näringsbrist - Överträning ÄTA Energibalans UTTAG INTAG Ät regelbundet och fyll alltid

Läs mer

Människans Resurser HÄLSOKONCEPT. för moderna människor

Människans Resurser HÄLSOKONCEPT. för moderna människor Människans Resurser HÄLSOKONCEPT för moderna människor Människans uppfattning om hälsoåtgärder De flesta människor har en alltför snäv syn på vad hälsa och olika hälsoåtgärder innebär. De är övertygade

Läs mer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer

Läkemedelsfakta för barnfamiljer Läkemedelsfakta för barnfamiljer Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Läkemedel är en väsentlig del av hälsovården. Alla behöver läkemedel i något skede av livet, och ibland kan användningen av

Läs mer

må bra. Trygghet Kärlek Vänner Mat Rörelse Sova Vilka kan du påverka själv?

må bra. Trygghet Kärlek Vänner Mat Rörelse Sova Vilka kan du påverka själv? Viktiga faktorer för att du ska må bra. Trygghet Kärlek Vänner Mat Rörelse Sova Vilka kan du påverka själv? Ingen behöver svälta i Sverige Undernäring = Felnäring = För lite mat Felaktigt sammansatt Antalet

Läs mer

Energidrycker-vad är det och hur påverkar de barn och unga? Linda Hongisto 2013

Energidrycker-vad är det och hur påverkar de barn och unga? Linda Hongisto 2013 Energidrycker-vad är det och hur påverkar de barn och unga? Linda Hongisto 2013 Energidryck, sportdryck? Sportdryck: vatten, kolhydrater ( 5-6g/1dl), salter (elektrolyter). Ersätta förlorad vätska och

Läs mer

Biologiprov den 18 dec

Biologiprov den 18 dec Biologiprov den 18 dec Cellerna Kroppen är uppbyggd av en mängd små delar som kallas celler. Varje cell är en egen levande enhet som kan föröka sig, ta emot olika typer av information. Även om cellerna

Läs mer

GRAVIDITET OCH DIABETES

GRAVIDITET OCH DIABETES GRAVIDITET OCH DIABETES Vad är diabetes? Diabetes påverkar kroppens sätt att omvandla mat till energi. När du äter spjälkas maten till bl a glukos som är ett slags socker. Det är "bränslet" som din kropp

Läs mer

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Immunförsvaret skyddar mot infektioner, förstörs det blir man sjuk. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess. Man kan känna sig frisk

Läs mer

Afrika- i svältens spår

Afrika- i svältens spår Afrika- i svältens spår Undernäring - svält Akut undernäring är ett medicinskt tillstånd som uppkommer när en person inte får tillräckligt med näring för att täcka sitt dagliga energi- och proteinbehovet,

Läs mer

Arbetsområden att kunna: Matspjälkning Andningsapparaten Allergi Astma Hjärta och blod

Arbetsområden att kunna: Matspjälkning Andningsapparaten Allergi Astma Hjärta och blod Kroppen del 1 Arbetsområden att kunna: Matspjälkning Andningsapparaten Allergi Astma Hjärta och blod Matspjälkningen Begrepp att kunna: Tänder Saliv/spott Tunga Matstrupen Magmun Magsäck Magsaft Tolvfingertarm

Läs mer

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar

Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar Störningar i ureacykeln och organiska acidurier För barn och ungdomar www.e-imd.org Vad är störningar i ureacykeln/organisk aciduri? Maten vi äter bryts ned av kroppen med hjälp av tusentals kemiska reaktioner

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

"Biologi - blodet, andningen och maten"

Biologi - blodet, andningen och maten "ologi - blodet, andningen och maten" Grundskola 8 1 1 biologiplanering Skapad 2016-09-30 av Daniel Spångberg i Björkvallsskolan, Uppsala Baserad på "Mall för pedagogisk planering Björkvallsskolan" från

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Adaptogener. September 2007

Adaptogener. September 2007 Adaptogener September 2007 Adaptogener växter Ginseng Ginseng rot Fjärilsranka frukt 2 Adaptogener - produkter med Röd gerimax Blå gerimax 3 Adaptogener Adaptogener har psykostimulerande och prestationshöjande

Läs mer

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter.

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. PREVENTIVMEDEL 866 KONDOM Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Kondomfabriken https://www.youtube.com/watch?v=g53iia-gnkg P-PILLER KVINNLIGA KÖNSHORMONER

Läs mer

Stress. Tieto PPS AH089, 2.1.3, Sida 1

Stress. Tieto PPS AH089, 2.1.3, Sida 1 Sida 1 Om stress enligt Bonniers lilla uppslagsbok Ett tillstånd där organismens jämvikt rubbats genom påfrestningar, särskilt psykiska. Avsöndringen av vissa hormoner ökas då, och aktiviteten hos olika

Läs mer

SMOKEFREE- UPPGIFTSBANA

SMOKEFREE- UPPGIFTSBANA SMOKEFREE- UPPGIFTSBANA ANVISNINGAR TILL LÄRAREN 1 Smokefree-uppgiftsbanan är i första hand planerad för årskurs 5 6, men uppgifterna lämpar sig även för högstadieelever. Uppgiftsbanan kan genomföras i

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

Barns fysiska aktivitet och hälsa

Barns fysiska aktivitet och hälsa "Den som inte avsätter tid för fysisk aktivitet, måste förr eller senare avsätta tid för sjukdom" Barns fysiska aktivitet och hälsa Edward Stanley (1826-1893) HK, 5 sp våren 2009 Anki Stenkull Aura Hominiderna,

Läs mer

Anatomi, hälsa och livsstil

Anatomi, hälsa och livsstil Anatomi, hälsa och livsstil Allmänt om hälsa För att må psykiskt, fysiskt, socialt och existentiellt bra behöver man tillgodogöra sig flera delar i sitt liv. Man är själv ansvarig för att leva upp till

Läs mer

Solveig Backström. Hushållslärare Projektledare Marthaförbundet

Solveig Backström. Hushållslärare Projektledare Marthaförbundet Solveig Backström Hushållslärare Projektledare Marthaförbundet De nya nationella näringsrekommendationerna 04.05.2017 hur kan man minska på användningen av socker och salt hälsosam kost och motion som

Läs mer

Tobaksfri i samband med operation

Tobaksfri i samband med operation Tobaksfri i samband med operation En patientsäkerhetsfråga Djamila Jortikka Landstinget Sörmland Temagrupp tobak i nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Djamila.jortikka@dll.se Mobil 0722-31 30 38 www.enrokfrioperation.se

Läs mer

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls.

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls. Blodet Cellerna i din kropp behöver vatten, syre och näring för att fungera. Det är blodet som ser till att cellerna får allt detta. Blodet tar också med sig avfall och värme som bildas när cellerna arbetar.

Läs mer

Ätstörningar Vad är det frågan om? Vasa 20.4 2011 Hanna Hongell Specialmedarbetare Katri Kopsa Psyk.sjukskötare Ätstörningskliniken Vilja Ab

Ätstörningar Vad är det frågan om? Vasa 20.4 2011 Hanna Hongell Specialmedarbetare Katri Kopsa Psyk.sjukskötare Ätstörningskliniken Vilja Ab Ätstörningar Vad är det frågan om? Vasa 20.4 2011 Hanna Hongell Specialmedarbetare Katri Kopsa Psyk.sjukskötare Ätstörningskliniken Vilja Ab Anorexia Nervosa Diagnostiska kriterier Viktnedgång, som leder

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Hälsa och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Hälsa och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Alkohol i Sverige Förr i tiden drack svenskarna mycket

Läs mer

Värt att veta om din behandling med SPRYCEL (dasatinib) SPRYCEL dasatinib 1

Värt att veta om din behandling med SPRYCEL (dasatinib) SPRYCEL dasatinib 1 Värt att veta om din behandling med SPRYCEL (dasatinib) SPRYCEL dasatinib 1 Den här broschyren som du har fått av din läkare/ sjuksköterska är ett tillägg till den muntliga information som du har fått

Läs mer

guide för goda levnadsvanor

guide för goda levnadsvanor guide för goda levnadsvanor dina levnadsvanor Du kan göra mycket för att påverka din hälsa Hur du mår och hur du upplever din hälsa påverkas av många faktorer. Framför allt är dina levnadsvanor viktiga:

Läs mer

Kroppens signalsystem och droger. Sammanfattning enligt planeringen

Kroppens signalsystem och droger. Sammanfattning enligt planeringen Kroppens signalsystem och droger Sammanfattning enligt planeringen Hur kroppens funktioner styrs Nerver: snabba signaler från hjärnan eller hjärnstammen Hormoner: långsamma signaler, från körtlar på olika

Läs mer

HEPATIT. Behöver du testa dig? Det finns behandling!

HEPATIT. Behöver du testa dig? Det finns behandling! C HEPATIT Behöver du testa dig? Det finns behandling! Denna broschyr är framtagen av Smittskydd Stockholm i Stockholms läns landsting 2017 Tryckt på tryckeriet Landstingsstyrelsens förvaltning C HEPATIT

Läs mer

Riskhanteringsplan för kladribin (MAVENCLAD), version 1.0 Godkänt av Fimea PATIENTGUIDE

Riskhanteringsplan för kladribin (MAVENCLAD), version 1.0 Godkänt av Fimea PATIENTGUIDE MAVENCLAD PATIENTGUIDE RISKHANTERINGS SKOLNINGSMATERIAL - FI/CLA/1117/0052 Viktig information för patienter som påbörjar behandling med MAVENCLAD Innehåll Introduktion till MAVENCLAD Hur ges behandling

Läs mer

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi

Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling. Verksamhetsområde onkologi Fatigue trötthet i samband med cancersjukdom och behandling Verksamhetsområde onkologi 1 Inledning Trötthet i samband med cancersjukdom är ett vanligt förekommande symtom. Det är lätt att tro att trötthet

Läs mer

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1

Lättläst om Klinefelters syndrom. Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna. Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lättläst om Klinefelters syndrom För vuxna Ågrenska 2013, www.agrenska.se 1 Lätt och rätt om Klinefelters syndrom ingår i ett projekt för att ta fram lättläst, anpassad och korrekt information om fem ovanliga

Läs mer

Janssen-Cilag AB. Måste jag vara trött? PATIENTINFORMATION OM ANEMI VID CANCER

Janssen-Cilag AB. Måste jag vara trött? PATIENTINFORMATION OM ANEMI VID CANCER Janssen-Cilag AB Måste jag vara trött? PATIENTINFORMATION OM ANEMI VID CANCER I samband med cancerbehandling kan blodbrist orsaka svår trötthet Trötthet är ett vanligt problem i samband med tumörsjukdom.

Läs mer

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning HIV-spridning 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt.

Läs mer

Aptitreglering. Stress

Aptitreglering. Stress Aptitreglering Stress Aptiten styrs: Kortidsreglering start och slut Långtidsreglering upprätthåller kroppsvikten Fettvävens och hjärnan Insulin-Leptin Stress och det moderna samhället Jag arbetar från

Läs mer

Semifinaluppgifter i grenen för närvårdare 2014

Semifinaluppgifter i grenen för närvårdare 2014 Uppgift B Vårdbehov med motivering enligt den finländska klassifikationen av vårdbehov (Läroplansgrunder) Del 2 tillsammans 20 poäng Marikas behov av vård Motiveringen av Marikas vårdbehov Aktivitet Utsöndring

Läs mer

Utvärderad av Centret för hälsofrämjande r.f.

Utvärderad av Centret för hälsofrämjande r.f. SNUSETS hälsorisker Utvärderad av Centret för hälsofrämjande r.f. Utgiven av: Studenternas hälsovårdsstiftelse Tölögatan 37 A 00260 Helsingfors Beställningar: julkaisutilaukset@yths.fi Författare: Susanna

Läs mer